Analýza aktivit celní správy z hlediska jejich fiskálních cílů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza aktivit celní správy z hlediska jejich fiskálních cílů"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Analýza aktivit celní správy z hlediska jejich fiskálních cílů Karel Svoboda 2011/2012

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Analýza aktivit celní správy z hlediska jejich fiskálních cílů zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.

3 Obsah Úvod Postup celních orgánů při dovozu a vývozu zboží Systém integrovaného tarifu Evropské unie Národní integrovaný tarif Použití TARIC CZ při celním řízení Elektronická riziková analýza Propuštění zboží do celního režimu Činnosti celní správy s přímým fiskálním dopadem Fiskální aspekty při dovozu Clo Definice pojmu clo Ekonomické účinky cel Kategorizace cel Funkce a význam cel Celní úlevy Osvobození od cla Nepřímé daně Spotřební daně Daň z přidané hodnoty Fiskální aspekty při vývozu Vývozní subvence na zemědělské produkty Činnosti vykonávané na základě zákona o DPH Činnosti celní správy bez přímého fiskálního dopadu Činnosti bez fiskálních cílů při dovozu Dohled nad dovozem návykových látek Působnost v oblasti obecné bezpečnosti výrobků Dohled nad dovozem léků a léčiv Dohled nad dodržováním úmluvy CITES Kompetence v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv Dohled nad dovozem biocidních přípravků Kontroly obalů a obalového materiálu Ochrana práv duševního vlastnictví Výrobky, jejichž držení se omezuje z bezpečnostních důvodů Geneticky modifikované organismy a genetické produkty Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země Další druhy nefiskálních činností při dovozu Činnosti bez fiskálních cílů při vývozu Dohled nad vývozem zboží dvojího užití

4 Uplatňování mezinárodních sankcí Ochrana kulturního dědictví Dohled nad vývozem vojenského materiálu Dohled nad vývozem chemických látek a přípravků Kontrolní činnost při vývozu tzv. mučících nástrojů Další druhy nefiskálních činností při vývozu Závěr Resumé Seznam použitých pramenů

5 Úvod Obecné povědomí o činnosti celní správy by se dalo v jednoduchosti shrnout souvětím, že celníci vybírají clo, což činí proto, aby plnili státní rozpočet a případně aby chránili domácí trh před dovozem zboží ze zahraniční. Nelze prohlásit, že by výše uvedené tvrzení bylo zcela chybné, na druhou stranu však není ani jednoznačně správné. Aktivity celní správy spojené s vývozem nebo dovozem zboží jsou v současné době natolik široké a různorodé, že je nelze ztotožňovat jen s jejich fiskálními následky ve formě vyměření a výběru cla nebo jiných daní ve smyslu legislativní zkratky daň vymezené v 2 odst. 3 zákona č. 280/2009, daňový řád (dále jen daňový řád ). S ohledem na doporučený rozsah práce a po domluvě s vedoucí práce se budu z celé řady činností vykonávaných v současné době Celní správou České republiky 1 (dále jen CS ČR ) zabývat pouze těmi, které přímo souvisí s dovozem zboží na celní území Evropské unie nebo s jeho vývozem z tohoto území do třetích zemí. Práce je tedy zaměřena na celničinu v její tradiční podobě, která vždy souvisela s přechodem zboží přes hranici státu nebo celní unie a s prováděním celního řízení. Je trochu paradoxní, že této typické roli celníků a tedy i praktické aplikaci celního práva se nyní v rámci CS ČR věnuje pouze menšina jejích zaměstnanců. Negativní vymezení obsahu práce je možné stanovit výčtem ostatních kompetencí, které dnes celní správa vykonává. Jde tak zejména o kontroly výběru elektronického mýtného a dálničních známek, správu spotřebních a tzv. ekologických daní, kontrolní činnost v oblasti nelegální zaměstnanosti cizinců, kontrolní vážení a měření jízdních souprav, dozor nad pěstováním máku setého a konopí, ochranu práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu a správu systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními zeměmi Evropské unie Intrastat. Rovněž se v této práci nebudu věnovat problematice spojené s celními režimy vnitřní a vnější tranzit. Pokud nebude uvedeno jinak, považuje se pro účely této práce za dovoz propuštění zboží do celního režimu volný oběh a za vývoz propuštění zboží do celního režimu vývoz. 1 viz zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky (dále jen zákon o Celní správě České republiky ) 6

6 Celní správa České republiky je jednou z dvaceti sedmi celních správ, které na celním území Evropské unie 2 zajišťují aplikování celního práva, jež je z drtivé většiny jednotné ve všech členských státech EU. Pod pojmem aplikace celního práva lze rozumět jak ty činnosti, které mají nějaký fiskální dopad, tak činnosti bez fiskálního dopadu. Fiskálním dopadem se pro účely této diplomové práce rozumí skutečnost, kdy jsou peněžní prostředky odváděny do veřejného rozpočtu vymezeného v 2 odst. 2 daňového řádu nebo jsou z tohoto rozpočtu čerpány. Činnosti bez přímého fiskálního dopadu jsou především ty aktivity, kdy celní správa vystupuje v pozici kontrolního a dozorového státního orgánu a zajišťuje dodržování právních předpisů omezujících nebo dokonce zakazujících vývoz či dovoz konkrétního zboží. Nefiskální cíle se rovněž poměrně často realizují pomocí peněžitých plnění, která však nemají jako prioritní fiskální funkci, nýbrž jsou jimi sledovány funkce jiné. Zde se tak propojují jak fiskální, tak nefiskální aspekty činnosti celní správy. Typickým příkladem je antidumpingové clo, které by v první řadě mělo sloužit jako prostředek v boji proti nekalým obchodním praktikám, mezi které dumping jednoznačně patří, a teprve sekundárně se dá mluvit o fiskální funkci tohoto typu cla. V širším pojetí lze dokonce takto chápat jakýkoliv druh cla. Hlavním cílem této diplomové práce tak je zhodnocení aktivit celní správy z hlediska jejich fiskálních cílů při činnostech, které úzce souvisí s dovozem zboží na celní území Evropské unie nebo s vývozem zboží z tohoto území do třetích zemí. Procesně se jedná o celní řízení jako specifický typ daňového řízení 3, které lze obecně rozdělit na řízení o přidělení celně schváleného určení a řízení o propuštění zboží do celního režimu. Výsledkem provedené analýzy bude posouzení, zda lze celní úřady stále chápat především jako součást široce pojaté berní správy vedle například finančních úřadů, nebo zda u nich naopak převažuje činnost dohledová, dozorová a kontrolní primárně bez fiskálních aspektů. Tento závěr je důležitý i ve vztahu k současným úvahám a plánům Ministerstva financí o vytvoření tzv. jednoho inkasního místa 4. 2 celní území Evropské unie je vymezeno v čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství 3 při celním řízení se subsidiárně užívá daňový řád 4 viz zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 7

7 Cíl diplomové práce lze konkrétně vymezit rovněž pomocí hypotézy, která bude po provedené analýze potvrzena nebo zamítnuta. Vzhledem k tomu, že práce je z oboru celního práva s přímou návazností na jeho praktickou aplikaci v CS ČR, nelze hypotézu potvrdit či vyvrátit exaktními metodami, ale budou použity metody argumentační a empirie. Je tak třeba na tomto místě důrazně podotknout, že potvrzení či naopak zamítnutí hypotézy bude vyjadřovat pouze subjektivní názor autora této práce, nikoliv obecně platný postulát. Stanovená hypotéza zní: Činnosti s přímým fiskálním dopadem, které Celní správa České republiky vykonává v souvislosti s importem či exportem zboží na celní území Evropské unie nebo z tohoto území do třetích zemí, převažují nad činnostmi kontrolního, dohledového či dozorového charakteru bez přímého fiskálního dopadu. Práci jsem rozdělil do tří hlavních částí. Po obecně pojaté první části se budu v druhé kapitole diplomové práce zabývat činnostmi celní správy, které mají určité přímé fiskální dopady. Zde bude největší prostor věnován clu jako zvláštnímu druhu peněžitého plnění spojeného s přechodem zboží přes hranici celního území, jeho právní i ekonomické charakteristice, druhům a funkcím. Rovněž bude dán prostor i dalším fiskálním aspektům spojeným s dovozem a vývozem zboží. Příkladem může být výběr nepřímých daní nebo poskytování vývozních subvencí. Ve třetí kapitole se budu logicky věnovat těm činnostem, které jsou obecně závaznými právními předpisy svěřeny do působnosti a pravomoci celním orgánům, mají vztah k dovozu a vývozu zboží, ale nejsou spojeny s přímými fiskálními účinky. Při práci budu vycházet především z unijních i národních právních předpisů a z vlastní mnohaleté praxe s prováděním celního řízení. Dále budu využívat relevantních internetových zdrojů, interních předpisů a dalších neveřejných materiálů CS ČR, vlastních konzultací se specializovanými útvary Generálního ředitelství cel a také z odborné literatury, která je však pro oblast celního práva v aktuálním znění téměř nedostatkovým zbožím. Světlou výjimkou z poslední doby je nová publikace z loňského roku vydaná Masarykovou univerzitou. 5 5 ŠRAMKOVÁ, D. a kol. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí vybrané kapitoly, Brno : Masarykova univerzita,

8 V textu diplomové práce budou bez dalšího podrobného vysvětlování používány běžné pojmy z oblasti celního práva, které jsou legislativně upraveny především v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen celní kodex ), a v dalších základních celněprávních předpisech. Práce vychází z právního stavu k 1. březnu Je však třeba upozornit na velmi frekventované novelizace právních předpisů z oblasti celního práva především na evropské úrovni, pro pozdější využití textu je tak vždy nutné reflektovat účinné znění příslušných právních norem. Veškeré citované právní předpisy jsou v platném znění, pokud není uvedeno jinak. 9

9 1. Postup celních orgánů při dovozu a vývozu zboží Celní správa rozhoduje na návrh deklaranta nebo jeho zástupce o přidělení celně schváleného určení 6 a dále o propuštění zboží do celního režimu. Během tohoto procesu, který je obecně nazýván celní řízení, aplikují celní orgány příslušné právní normy, včetně takzvaných tarifních a netarifních opatření, vztahujících se k předmětnému dováženému nebo vyváženému zboží Systém integrovaného tarifu Evropské unie Je nutné, aby několik tisíc aktuálně platných a účinných právních předpisů týkajících se celní politiky, celních režimů, celní statistiky, celního práva, celního území, celního sazebníku, společné obchodní politiky, společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky, společné bezpečnostní politiky a mnoha dalších oblastí souvisejících s přechodem zboží přes hranice celního území Evropské unie bylo přehledně uspořádáno v jednom systému. Vzhledem k velkému rozsahu dat je potřebné, aby tento systém fungoval na elektronické bázi a byl dostupný jak pro celní orgány, tak prakticky pro kohokoliv, kdo má v plánu jednorázově či opakovaně uskutečnit dovoz nebo vývoz zboží. Tímto systémem je v současné době TARIC 7, který byl zaveden na základě ustanovení článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen nařízení o celním sazebníku ). Od roku 2000 již TARIC nevychází v tištěné verzi, ale je k dispozici jen v podobě webové aplikace. Elektronická verze 8 umožňuje mnohem lépe než verze tištěná provádění aktualizací, neboť jen počet změn celních předpisů je více než 600 ročně a k aktualizaci tak dochází prakticky každý pracovní den. TARIC sám o sobě není právním předpisem a není tedy právně závazný, jedná se však o elektronickou DDS 9 databázi obsahující odkazy na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie. Tím má být zabezpečena jednotná aplikace platné legislativy EU celními správami na 6 termín celně schválené určení přestane být používán s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 7 akronym vycházející z francouzského sousloví Tarif intégré des Communautés européennes (Integrovaný tarif Společenství) 8 Dostupné z: < 9 Data Dissemination System 10

10 celém celním území Evropské unie. TARIC je základním nástrojem praktické realizace celního kodexu. 10 TARIC vychází z kombinované nomenklatury, kterou blíže upřesňuje. Společný celní sazebník obsahuje necelých osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury 12, TARIC dále rozšiřuje kombinovanou nomenklaturu o přibližně dvoumístných tzv. TARIC kódů, které se přidávají za osmimístnou podpoložku 13, čímž ji více specifikují a konkretizují. Podpoložky TARICu jsou tak tvořeny desetimístným kódem, který se skládá z osmimístné podpoložky kombinované nomenklatury a dvoumístného TARIC kódu. Pokud není TARIC kód definován, nahrazuje se v celním prohlášení číslicemi 00. Společný celní sazebník je vydáván 1x ročně vždy jako novela přílohy I nařízení o celním sazebníku. 14 Naopak změny v podpoložkách TARICu jsou prováděny téměř denně, již z tohoto důvodu tak nemůže být TARIC vydáván jako samostatný právní předpis. TARIC je databází pracující ve virtuálním prostředí, která kromě údajů obsažených ve společném celním sazebníku zahrnuje rovněž další třídění podpoložky kombinované nomenklatury a veškerá tarifní a netarifní opatření vztahující se ke konkrétnímu druhu zboží. Ten je určen třemi možnými způsoby: pouze osmimístným kódem podpoložky kombinované nomenklatury, desetimístným kódem podpoložky TARICu nebo případně též čtyřmístným doplňkovým (přídavným) kódem TARICu. Vždy záleží na tom, jak moc podrobně je nutné druh zboží konkretizovat, aby bylo možné správně uplatnit všechna příslušná opatření. Mezi tarifní opatření lze zahrnout celní sazby pro třetí země, autonomní tarifní suspenze, kvóty a preference. Výčet netarifních opatření by byl podstatně delší, neboť obsahuje různá opatření omezující pohyb zboží, opatření obchodní a zemědělská a také opatření pro sběr statistických údajů. 10 SATO, E. Celní řízení v EU In MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010, s pro rok 2012 obsahuje společný celní sazebník 9383 osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury, což je přibližně o 90 více než v roce prvních šest míst se vztahuje k číslům a položkám harmonizovaného systému (HS), který je užíván v naprosté většině členských zemí Světové obchodní organizace (WTO) 13 pouze u dovozu zboží, u vývozu se TARIC kódy neuvádějí 14 na rok 2012 byl společný celní sazebník stanoven nařízením Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 11

11 1.2. Národní integrovaný tarif Přestože drtivá většina právních předpisů souvisejících s přechodem zboží přes hranice celního území je již upravena na komunitární úrovni jednotně pro všechny členské země EU, stále existuje několik oblastí, jejichž právní úprava je zatím ponechána na jednotlivých národních státech. Z tohoto důvodu nemohou být tyto oblasti obsaženy v TARICu, který je společný pro všechny členské státy Evropské unie. Vzhledem ke skutečnosti, že EU nemá společnou daňovou politiku, jedná se především o problematiku týkající se nepřímých daní, konkrétně daní z přidané hodnoty a spotřebních daní. Právní úprava daně z přidané hodnoty je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), a spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen zákon o SPD ). Zboží, které je předmětem snížené sazby daně z přidané hodnoty nebo zboží podléhající spotřební dani, je specifikováno, kromě podpoložky TARICu a případného čtyřmístného doplňkového kódu TARICu, ještě dalším národním přídavným čtyřmístným kódem nebo kódy. A to i v případě, kdy celní správa není správcem předmětné daně. Kromě daňové problematiky existují další národní opatření, která nejsou upravena v TARICu. Jsou to netarifní opatření vycházející z předpisů veterinárních a fytosanitárních, předpisů o chemických látkách a další národní legislativy. Veškeré informace z TARICu a z Národního integrovaného tarifu (dále jen NIT ) jsou přehledně sjednoceny v aplikaci TARIC CZ, která je k dispozici na stránkách CS ČR 15. Zde lze rovněž najít Elektronický český integrovaný tarif (EČIT) , což je výpis z TARICu doplněný právě o národní opatření v oblastech neupravených TARICem. TARIC CZ i EČIT jsou národní verze TARICu, nemají postavení právního předpisu, jejich kódy a doplňkové kódy však musí být dle čl. 5 nařízení o celním sazebníku použity na veškerý dovoz a případně veškerý vývoz zboží. 15 Dostupné z: < 16 EČIT je vydáván jako elektronický doplněk publikace Český integrovaný tarif, která je vydávána již od roku

12 1.3. Použití TARIC CZ při celním řízení Celní řízení je ovládáno dispoziční zásadou a jako takové je zahajováno na návrh deklaranta nebo jeho zástupce. Ten tak obvykle činí podáním celního prohlášení na celním úřadě, které musí být v případě splnění podmínek přijato. Po přijetí celního prohlášení probíhá ověřování správnosti údajů uvedených v celním prohlášení, během kterého může být provedena kontrola dokladů, eventuelně i vnitřní kontrola zboží. Pokud nejsou shledány žádné nesrovnalosti a je uhrazen či zajištěn případný celní dluh, dojde k propuštění zboží do navrženého celního režimu. Takto lze velmi zjednodušeně popsat průběh celního řízení. Nejdůležitějším momentem v celém procesu celního řízení je fáze ověřování správnosti údajů, která může být spojena s provedením kontroly. Kromě ověřování skutečností, zda jsou veškeré údaje uvedené v celním prohlášení správné a pravdivé, je rovněž zjišťováno, zda je deklarované zboží předmětem nějakých tarifních či netarifních opatření. K tomu slouží jako pomůcka právě databáze TARIC CZ, která v sobě skloubí jak celoevropský TARIC, tak Národní integrovaný tarif obsahující odkazy na české právní normy. Software celní správy sloužící k propouštění zboží do celních režimů 17 je provázán s databází TARIC CZ, čímž jsou prakticky vytvořeny podmínky pro správnou aplikaci jak tarifních (např. sazby cel a daní), tak také netarifních (např. zákazy a omezení) opatření. 18 Pracovník celní správy, který vede celní řízení, je tak systémem na základě údajů uvedených v celním prohlášení upozorněn, zda se na předmětný dovoz či vývoz zboží vztahují některá výše uvedená opatření. Tato opatření jsou vztažena především k údaji o zbožovém kódu uvedeném v kolonce 33 celního prohlášení, nemusí to však být pravidlem. Zejména netarifní opatření se můžou vztahovat nejen k samotnému zboží, ale také například u dovozu k úda- 17 v současné době se jedná především o programy e-vývoz pro vývozní celní režimy a e-dovoz pro dovozní celní režimy 18 provázanost s databází není jen doména softwaru celní správy, ale je rovněž nutná u celního softwaru, který používají soukromoprávní subjekty pro zpracování celních prohlášení, další celní operace a pro elektronickou komunikaci s celními orgány; pravděpodobně nejpoužívanějším softwarem z této kategorie jsou dnes programy Helios CLA a Clocan 13

13 jům o příjemci či dovozci nebo kódu země původu 19, u vývozu pak k údajům o vývozci nebo kódu země určení 20. Jedná se však stále jen o upozornění, že se na dovážené či vyvážené zboží mohou vztahovat nějaké unijní nebo národní právní normy, na základě kterých je propuštění tohoto zboží do navrženého celního režimu podmíněno například předložením certifikátu, licence či osvědčení vydaného jiným orgánem státní správy. K tomu slouží jak doplňkové kódy, tak především čtyřmístné kódy certifikátů uváděné do kolonky 44 celního prohlášení. Tyto kódy mohou buď znamenat, že je pro dovoz či vývoz předmětného zboží nutné příslušné povolení, nebo naopak v případě tzv. fiktivních certifikátů 21 příslušný kód stanoví, že deklarované zboží je odlišné od zboží, pro které je zmíněné povolení vyžadováno. Kódy certifikátů a fiktivních certifikátů nejsou stanoveny v právním předpise upravujícím danou problematiku, ale slouží výhradně pro potřebu TARICu, případně TARICu CZ. Příkladem může být vývoz takového zboží, které by při splnění podmínek stanovených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití 22 (dále jen nařízení o zboží dvojího užití ), splňovalo kritéria pro zboží dvojího užití. V tomto případě je TARICem zaveden certifikát X002 pro vývozní povolení pro zboží dvojího užití, které vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud však takové zboží nesplní uvedená kritéria a nejedná se tedy o zboží dvojího užití, je deklarant povinen uvést v celním prohlášení fiktivní certifikát Y901, který označuje výrobky nezařazené na seznam zboží dvojího užití. Vždy je tak nutné u těch výrobků, které by byť jen teoreticky mohly být zbožím dvojího užití, použít alespoň jeden z výše uvedených kódů. Tarifní a netarifní opatření vychází z evropské i národní legislativy, řádově se jedná o stovky právních předpisů, které se týkají konkrétní problematiky 19 dvoumístný alfabetický kód země původu uváděný do kolonky 34a celního prohlášení 20 dvoumístný alfabetický kód země určení uváděný do kolonky 17a celního prohlášení 21 fiktivní certifikát je označení pro kód, který se uvádí pro zboží, jež je odlišné od zboží vyžadující předložení stanoveného povolení, ale které má s tímto zbožím nějaký společný znak (obvykle shodný zbožový kód); v NIT se jedná o kód začínající číslicí 0, v TARICu pak o kód začínající písmenem Y 22 problematice zboží dvojího užití se podrobněji věnuje kapitola

14 spojené s dovozem či vývozem zboží. Je tak vhodné a zároveň pro jejich správnou aplikaci potřebné, aby existoval informační systém, který slouží k jejich vyhledání na základě zadaných parametrů (v tomto případě dle údajů uvedených v celním prohlášení) a upozornění na jejich platnost a účinnost. Stále je ale nutné mít na zřeteli, že jde jen o nástroj, byť důležitý, který slouží jak osobám podávajícím celní prohlášení, tak pracovníkům celní správy jako nenahraditelná pomůcka pro zajištění správného postupu při celém průběhu celního řízení. Jedná se ovšem jen o informační systém pracující s těmi daty, která má k dispozici, respektive která jsou uvedena v přijatém celním prohlášení. Nelze tak konstatovat, že by software celní správy propojený s databází TARIC CZ dokázal zabránit propuštění do celního režimu takového zboží, jehož dovoz či vývoz je zakázán, nebo že vždy provede výpočet celního dluhu ve správné výši. Žádný zákaz dovozu či vývozu zboží není absolutní, a proto lze systém obejít například uvedením nepříslušného fiktivního certifikátu nebo nesprávného zbožového kódu. Prvořadé tak je ověření správnosti údajů v celním prohlášení a teprve poté lze na základě takto zkontrolovaných dat za použití databáze TARIC CZ zboží propustit do celního režimu. Ověření správnosti všech údajů uvedených v celním prohlášení je však činnost obvykle velmi náročná vyžadující kromě kontroly dokladů rovněž fyzickou kontrolu zboží. Zejména stanovení správného zbožového kódu je často velmi obtížné a není výjimkou, že musí být odebrány vzorky k provedení analýzy v Celně technické laboratoři. Tento postup samozřejmě není možný u všech podaných celních prohlášení, kterých je za kalendářní rok několik set tisíc, proto se v zásadě vychází z údajů navržených deklarantem či jeho zástupcem. Veškerá tarifní i netarifní opatření jsou tedy aplikována na základě těchto údajů, celní správa tak obecně postupuje dle jakési presumpce správnosti údajů uvedených v celním prohlášení, jen v minimálním počtu případů jsou tyto údaje během celního řízení důkladněji ověřovány. To může nepochybně vést k nesprávné aplikaci příslušných opatření Elektronická riziková analýza Celní řízení se v současné době provádí na padesáti čtyřech celních úřadech a jejich pobočkách nebo externích pracovištích, které jsou rozmístěny 15

15 po celém území České republiky. I z tohoto důvodu byl v CS ČR vyvinut systém pracující na elektronické bázi, který v konkrétním případě upozorní daný útvar, případně přímo odpovědného pracovníka, na skutečné nebo potencionální riziko, které existuje nebo které by mohlo reálně nastat. Tento informační systém se nazývá elektronická riziková analýza (dále jen ERIAN ) a v určitých programech celní správy, kterými jsou zejména aplikace e-dovoz a e-vývoz, zajišťuje, aby se informace o riziku zobrazila jako tzv. elektronický rizikový profil. Součástí tohoto rizikového profilu je zpráva o riziku a většinou bývá i uveden pokyn, jak v daném případě postupovat. Rizikové profily jsou obvykle zadávány centrálně, nejčastěji z pozice odborných útvarů Generálního ředitelství cel nebo Centrální analytické jednotky, mohou je však iniciovat i nižší organizační složky CS ČR, tedy celní ředitelství a celní úřady. Prostřednictvím ERIAN se tak metodické a řídící útvary celní správy snaží zajistit, aby při skutečném či předpokládaném riziku postupovaly výkonné útvary shodně, aby se o takovém riziku vůbec dozvěděly a aby toto riziko mohly eliminovat nebo mu předejít. Vzhledem k tomu, že informace o riziku podléhá služebnímu tajemství, nelze na tomto místě žádný konkrétní rizikový profil zveřejnit. Většinou však mají následující formát: Zboží deklarované v X. položce celního prohlášení by mohlo obsahovat látku XY, jejíž dovoz/vývoz je bez platného povolení omezen/zakázán nebo Společnost vystupující v celním prohlášení jako dovozce/vývozce je podezřelá z porušování celních předpisů, a dále je riziko podrobně popsáno a je uvedena informace, jak má být v celním řízení postupováno. Vzhledem k tomu, že ERIAN je informačním systémem, pracuje na základě zadaných vstupních dat. Těmi jsou jak data vložená vlastníkem informace o riziku, tedy tím, kdo zadal rizikový profil, tak data z konkrétního případu, tedy především data obsažená v celním prohlášení. Pokud je mezi nimi shoda, aktivuje se rizikový profil. Opět tak velmi záleží na správnosti údajů uvedených v celním prohlášení, za které je odpovědná osoba, která celní prohlášení činí. CS ČR nemůže nikdy zcela zabezpečit, aby byly tyto údaje vždy absolutně správné. 23 V případě nesrovnalostí či chyb v celním prohlášení, které mohou být ze strany deklaranta 23 nabízí se srovnání s daňovou správou, která rovněž nemůže zajistit naprostou kredibilitu všech daňových přiznání 16

16 nebo jeho zástupce nechtěné nebo záměrné, tak nezareaguje adekvátně ani ERIAN a neaktivuje se příslušný rizikový profil, nebo se naopak aktivuje rizikový profil, který by v případě správně uvedených údajů aktivován být neměl. Toto je v současné době velký problém při vedení celního řízení, neboť na otázce aktivace rizikového profilu velmi často závisí provedení či neprovedení celní kontroly 24. Ta může být pro deklaranta nepříjemná, nákladná 25 i časově náročná. Aktivace rizikových profilů je závislá především na těchto údajích uváděných do celních prohlášení: zbožový kód, EORI číslo 26 příjemce či vývozce zboží, kód země určení u vývozu a kód země původu u dovozu. Výjimečně může rizikový profil navázán i na jiné údaje uváděné do celního prohlášení. Pokud se riziko vztahuje ke konkrétnímu zboží, což je nejčastější případ, stává se nejdůležitějším údajem v celním prohlášení z pohledu ERIAN zbožový kód, tedy osmi až dvaadvacetimístný číselný kód uváděný do kolonky 33. Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, zbožový kód je zároveň jeden z nejobtížněji ověřitelných údajů v celním prohlášení, jeho správné určení je mnohdy velice složité a náročné, bez laboratorních analýz někdy dokonce zcela vyloučené. Proto i ERIAN v rozhodující míře opět spoléhá na správnost údajů v celním prohlášení uváděných deklarantem nebo jeho zástupcem. To však může být pověstný kámen úrazu. Pokud má deklarant z předchozích případů zkušenost, že se při uvedení některého zbožového kódu aktivuje rizikový profil, což má většinou za následek nařízení celní kontroly, stačí, aby příště tento kód byť jen drobně pozměnil. ERIAN tak již nemusí zareagovat, rizikový profil se neaktivuje a kontrola nebude uskutečněna. Při snaze odhalit rizikové zboží podléhající například zákazům či omezením tak může být celní správa velice jednoduše poražena vlastní zbraní. 24 podle čl. 4 odst. 14 celního kodexu se kontrolou ze strany celních orgánů rozumí provádění zvláštních úkonů jako prohlídka zboží, prověřování existence a pravosti dokladů, kontrola účetních dokladů a jiných záznamů, kontrola dopravních prostředků, kontrola zavazadel a jiného zboží převáženého osobami nebo na osobách a provádění úředních šetření s cílem zajistit, aby byly dodržovány celní předpisy a případně i další právní předpisy vztahující se na zboží podléhající celnímu dohledu 25 podle čl. 69 odst. 1 celního kodexu nese náklady vynaložené na provedení kontroly deklarant 26 Economic Operators Registration and Identification number (EORI číslo) je jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve všech členských státech Evropské unie, který byl zaveden nařízením Komise (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství 17

17 Nepoctivý vývozce či dovozce zboží tak může být v případě záměrného uvádění nesprávných zbožových kódů ve snaze vyhnout se například nepropuštění dováženého nebo vyváženého zboží do navrženého celního režimu odhalen jen tzv. namátkovou kontrolou. Tu je oprávněn odpovědný pracovník nařídit kdykoliv během celního řízení a může být v rozsahu od pouhé kontroly dokladů až po úplnou vnitřní kontrolu zboží spojenou s odběrem vzorků. Namátkové kontroly jsou však pro svou časovou náročnost prováděny jen u necelého 1 % přijatých celních prohlášení, tomu také odpovídá jejich úspěšnost. Počet namátkových kontrol také snižuje aktivace rizikových profilů v těch případech, kdy je kontrola bezpředmětná, ale přesto je z nějakého důvodu ze strany vyšší organizační složky po výkonném útvaru požadována. Prováděním těchto leckdy zcela zbytných kontrol se výrazně omezuje prostor pro kontrolní činnost tam, kde by to situace více vyžadovala, například při důvodném podezření z porušení celních předpisů Propuštění zboží do celního režimu Do celního režimu navrženého deklarantem nebo jeho zástupcem je zboží propuštěno po provedení celního řízení. To povinně zahrnuje uplatnění všech tarifních a netarifních opatření, jež jsou obsažena v TARICu a NIT a která mají svůj právní základ v celé řadě evropských i národních právních předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv. Fakultativně je rovněž v rámci celního řízení prováděna celní kontrola, která může mít různý rozsah: od prověření některých základních údajů obsažených v celním prohlášení až po úplnou vnitřní kontrolu veškerého deklarovaného zboží. Kontrolu nařizují celní orgány, které tak činí v zásadě ze dvou důvodů. Prvním z nich je situace, kdy neexistuje žádné důvodné podezření na porušení právních předpisů, a jedná se tak o kontrolu namátkovou. Ta je založena na náhodném výběru a musí být pro deklaranta dopředu nepředvídatelná a neočekávatelná. Druhý důvod vzniká naopak tehdy, kdy celní orgány mají alespoň podezření, že by v daném případě mohlo docházet k porušování předpisů, od ryze formálních nedostatků, např. nesprávně uvedené údaje v celním prohlášení nemající vliv na výši celního dluhu nebo na uplatnění netarifních opatření, až po zcela závažné porušení norem nejen celního, ale dokonce i trestního práva. 18

18 Provedení kontroly nařizuje celník, který vede předmětné celní řízení, případně jeho přímý nadřízený nebo koordinátor celního řízení. V poslední době se však prosazuje nový způsob rozhodování o provedení kontroly a tím je systém ERIAN, o kterém byla řeč v předchozí kapitole. Tento systém formou tzv. elektronických rizikových profilů, jež jsou zadávány centrálně pro všechny celní úřady (z pozice odborných útvarů Generálního ředitelství cel nebo Centrální analytické jednotky), nebo regionálně pro celní úřady v územním obvodu jednoho celního ředitelství (z pozice odborných útvarů tohoto celního ředitelství), upozorňuje na možná rizika a zároveň doporučuje nebo přímo ukládá provedení kontroly. Ve druhém případě je celní úřad povinen kontrolu v požadovaném rozsahu provést, jen z výjimečných přesně specifikovaných důvodů lze takto nařízenou kontrolu neuskutečnit. Tím je významně snížena možnost správního uvážení pracovníka, který vede celní řízení a který je detailně obeznámen se všemi okolnostmi daného případu. Vznikne-li přijetím celního prohlášení celní dluh 27, nesmí být zboží, na které se celní prohlášení vztahuje, propuštěno, dokud není celní dluh splněn nebo zajištěn. 28 Zajištění úhrady cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu se provádí poskytnutím jistoty, která může mít podobu celní jistoty, souborné jistoty, jednotlivé jistoty nebo zástavního práva podle daňového řádu. 29 Zatímco celní kodex tak pracuje i s variantou vývozního cla a tedy celního dluhu vzniklého při vývozu, celní zákon takovou eventualitu zcela vylučuje. Pokud by tedy hypoteticky bylo někdy v budoucnu vývozní clo evropskou legislativou zavedeno, muselo by dojít k novelizaci celního zákona. Zde je však na místě zmínit, že v současnosti není žádné zboží zatíženo vývozním clem a není předpoklad, že by se tento stav měnil, neboť je v hospodářském zájmu Evropské unie vývozy naopak výrazně podporovat 30. Taková podpora, dokonce finančního charakteru, je zřejmá hlavně u zemědělského zboží, jehož vývoz do třetích zemí může být motivován poskytnutím vývozních náhrad podle čl. 4 odst. 9 celního kodexu se celním dluhem rozumí povinnost osoby zaplatit dovozní clo (celní dluh při dovozu) nebo vývozní clo (celní dluh při vývozu), které je uplatňováno pro určité zboží podle platných předpisů Společenství 28 čl. 74 odst. 1 celního kodexu a 256 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (dále jen celní zákon ) 30 výjimkou je pouze zboží, jehož vývoz je omezen nebo zakázán viz kapitola viz kapitola

19 Nedílnou součástí celního řízení je předložení dokladů, které prokazují skutečnosti uvedené v příslušných celních prohlášeních a které jsou požadovány v závislosti na navrženém celním režimu. 32 Určité doklady jsou obligatorní přílohou celního prohlášení a bez jejich předložení dokonce nelze ani celní prohlášení přijmout, natož rozhodnout o propuštění zboží. 33 Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny druhy povinně předkládaných dokladů, protože vždy záleží na konkrétním deklarovaném zboží, na navrženém celním režimu a celé řadě dalších aspektů předmětného celního řízení. Kromě povinně předkládaných dokladů mají celní orgány v případě pochybností možnost vyžádat si u deklaranta další doklady, které mohou prokázat nebo naopak vyvrátit údaje uvedené v celním prohlášení. Velmi často se tak děje zejména při ověřování celní hodnoty uvedené v kolonce 47 celního prohlášení, na které většinou závisí i výše vyměřeného celního dluhu. Obecně je otázka dokladů přikládaných k celnímu prohlášení upravena v čl. 218 a násl. nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen prováděcí předpis ). Zcela odlišná situace je ale u zjednodušených postupů, kdy doklady zůstávají v evidenci držitele povolení a součástí elektronického celního prohlášení je pouze tzv. HASH algoritmus MATOUŠEK, P., SABELOVÁ, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s podle čl. 62 odst. 2 celního kodexu musí být k celnímu prohlášení připojeny všechny doklady, jejichž předložení je nezbytné pro použití předpisů upravujících celní režim, do kterého je zboží navrženo v celním prohlášení 34 jedná se o jakýsi digitální otisk (šifra) dokladu, jež je přílohou zjednodušeného celního prohlášení, který ale neumožňuje zobrazení tohoto dokladu celními orgány (není to tedy scan); měl by sloužit k dodatečnému ověření pravosti dokladů, to je ale zatím z technického hlediska nereálné 20

20 2. Činnosti celní správy s přímým fiskálním dopadem Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady mají postavení správců daně podle 10 odst. 1 daňového řádu. Výslovně je tato jejich působnost upravena v 3 odst. 5 písm. c), 4 odst. 4 písm. g) a 5 odst. 3 písm. g) zákona o Celní správě České republiky. Rovněž jsou výše uvedené správní úřady, které tvoří Celní správu České republiky jako soustavu celních orgánů 35, správci cla v rozsahu a způsobem stanoveným daňovým řádem, pokud zvláštní předpis 36 nestanoví jinak. 37 Tím je vytvořen právní základ pro jejich roli při vyměřování, vybírání a správě cel, daní a poplatků. Fiskální dopad tak má především činnost celních orgánů při dovozu zboží, určité fiskální aspekty mohou nastat i při celním řízení spojeném s vývozem zboží do třetích zemí. Obecně však platí, že při dovozu plynou peněžitá plnění do veřejných rozpočtů, při vývozu má tok finančních prostředků opačné znaménko Fiskální aspekty při dovozu Dovoz zboží může být spojen s povinností uhradit peněžitá plnění stanovená unijní nebo národní legislativou, která se tím stávají příjmy veřejných rozpočtů. Tato peněžitá plnění mají nejčastěji podobu cel, nepřímých daní nebo poplatků. Z pohledu tradiční role celních orgánů jsou nejpodstatnější cla Clo Clo je historicky spjato s posláním celních orgánů, kdy v sobě tradičně kombinuje svou roli peněžního příjmu ústřední (státní, královské atd.) pokladny a zároveň specifického regulačního nástroje. K termínu clo neexistuje žádné synonymum nebo lingvistická alternativa, na druhou stranu lze v každém jazyce na světě najít pro tento pojem výraz. 38 Historicky se clo vyvinulo z mýta, které se vybíralo za průjezd nebo průchod určitým místem. Clo se tak jako jedna z mála finančních dávek dochovalo od dob starověku do dnešní doby prakticky v nezměněné podobě odst. 7 zákona o Celní správě České republiky 36 celní zákon, celní kodex nebo prováděcí předpis 37 3 odst. 5 písm. d), 4 odst. 4 písm. f) a 5 odst. 3 písm. f) zákona o Celní správě České republiky 38 MATOUŠEK, P., SABELOVÁ, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 3 21

21 Definice pojmu clo Neexistuje žádná jednotná obecně přijímaná definice cla, možná i proto zákonodárci na snahu o její legislativní ukotvení zcela rezignovali. V celním zákoně není pojem clo upraven vůbec a v celním kodexu je v úvodních ustanoveních pouze uvedeno, že dovozním (vývozním) clem se rozumějí clo a poplatky s rovnocenným účinkem vybírané při dovozu (vývozu) zboží 39, podobně je tomu i v modernizovaném celním kodexu 40. Samotný pojem clo však opět není ani v jednom z nyní platných celních kodexů 41 právně definován. V daňovém řádu je clo zařazeno mezi tzv. legislativní zkratku daň spolu s daněmi a poplatky. 42 Možná i proto, že se de facto jedná o jakýsi hybrid mezi daněmi a poplatky. 43 Podle platné legislativy je tak clo prostě clo. Tam kde chybí legální definice, nastupují definice odborné. Na clo je však možno nahlížet jak z pohledu právního, tak také ekonomického. Dle prvního hlediska lze clo vymezit jako zákonem stanovenou dávku za přechod zboží přes celní hranici s celně schváleným určením, celním režimem, se kterým je platba cla spojena. 44 Případně jako povinnou platbu sui generis, stanovenou právními předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s přechodem zboží přes státní hranici od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takovéto zboží dováženo nebo vyváženo. 45 Ekonomická teorie na clo nahlíží jako na protekcionistický pasivní nástroj obchodní politiky zatěžující importované zboží s cílem ochránit domácí trh, který vychází z merkantilistické 46 teorie. Clo je dle ekonomů daní uvalenou na dovážený statek a jeho důsledkem je zvýšení nákladů na dopravu statků do země. 47 Zatímco právní 39 čl. 4 odst. 10 a 11 celního kodexu 40 čl. 4 odst. 15 a 16 modernizovaného celního kodexu 41 zatímco dosluhující, 20 let starý celní kodex je stále platný a zároveň účinný, modernizovaný celní kodex dosud nenabyl účinnosti (vyjma technických ustanovení uvedených v čl. 188 odst. 1 a odst. 3), ačkoliv je již téměř 4 roky platný 42 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu 43 blíže má clo přece jen k daním než k poplatkům, neboť se jedná o částku, která nemá ekvivalentní protiplnění ze strany veřejného rozpočtu, v jehož prospěch je určena 44 ŠRAMKOVÁ, D. Celní právo In RADVAN, M., MRKÝVKA, P., PAŘÍZKOVÁ, I., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční právo a finanční správa Berní právo. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s KOTÁB, P. Clo In BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání, Praha : C.H.Beck, 2009, s merkantilismus ( století), někdy též označovaný jako ekonomický nacionalismus, dogmaticky lpěl na aktivní obchodní bilanci; ve 20. století na něj navázala keynesiánská teorie 47 SOUKUP, A. Mezinárodní ekonomie. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2009, s

22 věda tak clo vnímá především jako jeden z mnoha druhů příjmů veřejných rozpočtů (vedle daní a poplatků), z hlediska mezinárodní ekonomie je clo spíše než fiskální nástroj státu chápáno zejména jako ochranářské opatření omezující volný pohyb zboží při mezinárodní směně, které s sebou nese jisté krátkodobé i dlouhodobé dopady Ekonomické účinky cel Z pohledu zastánců protekcionismu jsou cla účinnou zbraní vlády proti nepříznivým dopadům mezinárodního trhu na domácí výrobce a producenty. Zcela odlišný názor prosazují stoupenci volné mezinárodní směny, kteří naopak ve clech vidí nezdravou bariéru bránící liberalizaci světového obchodu. Vzhledem k tomu, že je podle nich mezinárodní obchod výhodný pro každou ze zúčastněných zemí, snižuje uvalení dovozního cla čistý efekt z dovozu zboží, cla tak mají na ekonomiku negativní dopad. 48 Na tomto místě je však třeba jednoznačně konstatovat, že zastánci protekcionismu jsou dnes již v menšině a jejich hlas je marginální. K tomu přispívá i liberalizace 49 mezinárodně-obchodních vztahů prosazovaná na půdě Světové obchodní organizace (WTO 50 ), která se snaží co nejvíce redukovat tarifní ochranářská opatření, jejichž jsou cla typickým zástupcem. Její kroky mají významný vliv již z toho důvodu, že členské státy WTO se podílí přibližně na 90 % celkového světového obchodu. Svoboda mezinárodního obchodu zvětšuje možnosti pro mezinárodní specializaci a přináší prospěch všem zemím zapojeným do mezinárodního obchodu. Naopak obchodní ochranářství (dovozní cla a jiné politické překážky v zahraničním obchodě) tyto možnosti omezují. Ve svém důsledku ochranářství nejvíce poškozuje ty země, které jej uskutečňují a samy se jím vyřazují z výhod mezinárodní dělby práce. 51 Cla mohou být samozřejmě i přínosná, ale většinou jen v krátkém období a jen pro určitý segment hospodářství. Z dlouhodobého 48 HOLMAN, R. Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha : C.H.Beck, 2005, s liberalizace je jedním z pěti základních deklarovaných principů fungování obchodního systému na bázi pravidel WTO dalšími jsou nediskriminace, předvídatelnost, konkurence a výhodnější zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země 50 World Trade Organization jediná globální mezinárodní organizace, která se zabývá pravidly mezinárodní obchodní politiky; má 153 členů (aktuálně je ve fázi vstupu 154. člen - Ruská federace); založena k jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT); sídlo Ženeva (Švýcarsko) 51 HOLMAN, R. Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha : C.H.Beck, 2005, s

23 pohledu jsou však důsledky zavedení cel negativní, a to i pro ta odvětví, která měla právě cla chránit. Inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého výrobku na tuzemském trhu, a tím i k jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Cla mohou tímto způsobem dočasně chránit vybraná odvětví domácí výroby před zahraniční konkurencí, a vytvořit tak časový prostor pro investice do výroby, její inovaci a restrukturalizaci, a tím i ke zvýšení vlastní konkurenční schopnosti domácích výrobců. Při delší aplikaci cel však domácí výrobci obvykle poleví ve snaze o kvalitativní změny vlastní produkce, přivyknou měkčímu ekonomickému prostředí a aplikace cel pak ztrácí svůj smysl. 52 Každé povinné peněžní plnění, které je státem zavedeno, ať už se jedná o daně, poplatky nebo právě cla, navíc způsobuje další nepříznivé následky. Tím je snaha u nepoctivých fyzických i právnických osob tyto náklady obcházet a jejich placení se vyhnout. Ti tak podvodem získávají neoprávněnou konkurenční výhodu oproti těm, kteří své závazky vůči státu hradí s maximální mírou odpovědnosti. Státní orgány samozřejmě vyvíjí snahu těmto praktikám bránit, to se však nikdy nemůže dařit stoprocentně. Liberalizační tendence ve světovém mezinárodním obchodu spojené s odstraňováním obchodních (včetně celních) bariér se výrazně odrážejí i v celněprávních předpisech na úrovni Evropské unie, potažmo v jejich každodenní aplikaci celními orgány v jednotlivých členských státech, CS ČR nevyjímaje. Průměrná výše celních sazeb se každoročně snižuje a rovněž se rozšiřuje výčet situací, kdy se při dovozu zboží nevyměřuje clo žádné. Zatímco klesá význam tarifních opatření, tedy především cel, roste v mezinárodním i evropském měřítku role opatření netarifních, mezi které lze zařadit množstevní omezení, zemědělská a obchodní opatření, zákazy a omezení dovozu nebo vývozu zboží a další. Úplné zrušení cel a dalších tarifních opatření však nelze očekávat ve střednědobém, ale ani dlouhodobém horizontu. Je tomu tak nikoliv z důvodů ekonomických, nýbrž politických. Ale mění se a měnit se bude chápání cla od jeho role coby čistě fiskálního nástroje státu k jeho dalším podobám a funkcím. 52 SATO, E. Celní řízení v EU In MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010, s

24 Kategorizace cel V odborné literatuře, ale někdy i v legislativě, jsou k pojmu clo připojována další přídavná jména, která blíže specifikují účel a vlastní smysl cel a umožňují jejich klasifikaci a uspořádání. Druhů cel je několik desítek, v této kapitole se tak budu věnovat jen těm nejpodstatnějším. Podle směru pohybu zboží Základní diferenciace odráží směr přechodu zboží přes státní hranici nebo přes hranici celního území v případě celních unií. Historicky nejstarším je clo tranzitní neboli průvozní, které v sobě zahrnuje řadu znaků mýta, ze kterého také pravděpodobně vzniklo. 53 Naopak historicky nejmladším je clo dovozní, které se v současné době používá v rámci členských zemí WCO 54 nejčastěji. Dovozní clo se vyměřuje, jak již jeho název napovídá, u zboží, které vstupuje na celní území daného státu za účelem jeho trvalého dovozu 55. Importní cla jsou jediná, která jsou právními předpisy na území Evropské unie stanovena a v praxi aplikována. Vývozní clo je sice rovněž v celním kodexu definováno 56, avšak neexistuje žádné zboží, na které by bylo v současnosti uvaleno. Exportní clo je ve světě používáno zejména některými státy bohatými na strategické přírodní zdroje (ropa, zemní plyn), pro příklad lze uvést Rusko nebo Venezuelu. Podle způsobu stanovení Podle způsobu stanovení lze cla rozdělovat na cla autonomní, konvenční a preferenční. Autonomní cla jsou stanovována jednostranným rozhodnutím Evropské unie. Ve společném celním sazebníku jsou označována jako všeobecné celní sazby a používají se pouze tehdy, pokud jsou nižší než smluvní celní sazby 57. Konvenční cla se uplatňují na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod. V celním sazebníku mají odraz ve 53 KOTÁB, P. Clo In BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání, Praha : C.H.Beck, 2009, s World Customs Organization Světová celní organizace 55 dle celního kodexu se jedná především o celní režim propuštění do volného oběhu 56 čl. 4 odst. 11 celního kodexu 57 příkladem mohou být piniové oříšky, podpoložka TARICu , smluvní celní sazba 3,2 % ad valorem, použije se všeobecná celní sazba 2 % ad valorem 25

25 smluvních celních sazbách a jedná se o nejčastěji používané sazby cla. Autonomně nebo na základě mezinárodních bilaterálních či multilaterálních dohod dochází ke stanovování preferenčních celních sazeb. Evropská unie poskytuje tarifní zvýhodnění vůči celé řadě států a uskupení států. Na světě je jen málo zemí, kterým Evropská unie neposkytuje žádné preferenční výhody. Celý systém poskytování preferenčních výhod narostl postupem času do velice rozsáhlé a složité struktury a bylo by vhodné jej zásadně přehodnotit a zjednodušit. Podle způsobu výpočtu Základní třídění cel v závislosti na způsobu výpočtu je jejich rozdělení na cla valorická, specifická a kombinovaná. Nejběžnější je valorické clo, jeho výpočet je poměrně jednoduchý. Jedná se o procentuální sazbu ad valorem z celní hodnoty zboží. 58 Zejména u zemědělského zboží se vyskytují specifická cla, kdy je uvedena sazba za určitou měrnou jednotku 59 (kusy, kilogramy, litry, hektolitry, procenta alkoholu atd.). Tato sazba je ve společném celním sazebníku uvedena v eurech a státy, které nepřijali euro jako svou měnu, ji přepočítávají daným kurzem. 60 U specifických cel tak odpadá problém se správným stanovením celní hodnoty. Kombinované clo je, jak již název napovídá, kombinací celních sazeb valorických a specifických. Používá se zejména u zemědělských výrobků a potravin, kdy je clo vypočteno jako součet určitého procenta z celní hodnoty a specifického cla odvozeného z množství zboží. 61 Zvláštním typem celních sazeb jsou agregovaná cla. Ta se vypočítávají stejně jako cla valorická nebo specifická, s výjimkou toho, že je navíc stanovena minimální či maximální výše cla, anebo dokonce minimální i maximální výše cla 58 příkladem mohou být ruční pily, podpoložka TARICu , valorická celní sazba je 1,7 %, to znamená, že při dovozu tohoto zboží o celní hodnotě Kč bude vyměřeno clo ve výši 170 Kč 59 příkladem může být syrovátkové máslo, podpoložka TARICu , specifická celní sazba je 189,6 /100 kg čisté hmotnosti, to znamená, že při dovozu tohoto zboží o čisté hmotnosti kg bude vyměřeno clo ve výši bez ohledu na výši celní hodnoty 60 dle čl. 18 odst. 1 celního kodexu se v těchto případech jako přepočítací koeficienty použijí koeficienty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie předposlední pracovní den měsíce, tyto koeficienty se poté uplatňují během následujícího měsíce 61 příkladem může být chlazené jehněčí maso v celku, podpoložka TARICu , valorická celní sazba 12,8 %, specifická 171,3 /100 kg čisté hmotnosti, to znamená, že při dovozu tohoto zboží o celní hodnotě Kč a o čisté hmotnosti kg bude vyměřeno clo ve výši součtu Kč

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY I. K ZÁVAZNÝM INFORMACÍM O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) K jakým účelům lze ZISZ použít? ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Clo a proces jeho vyměření při propuštění zboží do volného oběhu Mgr. Pavel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek 1. Co jsou to preferenční dohody? Evropské společenství (ES) uzavřelo s celou řadou zemí, resp. skupin

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Abstrakt Nedílnou součástí výkonu celní správy je kontrola. Celní orgány při výkonu služby

Více

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností 1. Úvodní ustanovení Český olympijský výbor (dále ČOV ) je nezávislým spolkem

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU)

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je na území EU dováženo příležitostně

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Absolventská práce Brno 2015 Veronika Mašterová Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

02/21 Plnění příjmů státního rozpočtu celními orgány

02/21 Plnění příjmů státního rozpočtu celními orgány Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 240 02/21 Plnění příjmů státního rozpočtu celními orgány Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více