Přírodovědecká fakulta Organická chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodovědecká fakulta Organická chemie"

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Organická chemie Doc. Čermák 2014 Spektroskopie

2 Spektroskopie nukleární magnetické rezonance a její použití k určení struktury ( 2 ) 5 2 O O O 3 3 Spektroskopie je instrumentální technika k určení struktury molekul, obvykle založená na rozdílech v absorbci elektromagnetického záření těchto molekul. V organické chemii se nejčastěji používají: 1. Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) 2. Infračervená spektroskopie (IR, někdy IČ) 3. Ultrafialová spektroskopie (UV) a dvě metody založené na jiných principech 4. motnostní spektrometrie (MS) 5. Rentgenová difrakce (X-ray)

3 Spektrum elektromagnetického záření E [kcal/mol] > ,0 0, Rentgen. paprsky Daleká UV oblast UV Vid. oblast Blízká infračervená oblast Daleká infračervená oblast Mikrovlny ν [cm -1 ] Radiové vlny Elektronové přechody vnitřních el. Elektronové přechody valenčních elektronů v atomech a molekulách Vibrační přechody Rotační přechody Rotační přechody Přechody jaderných spinů 10 nm mm µm λ m

4 Obecné schema spektrometru Vycházející paprsek Propuštěný paprsek Elektromagnetický generátor Vzorek Detektor a zesilovač Analyzátor počítač

5 Pól magnetu α β α α β α β β Vektory jaderných spinů Pól magnetu 0

6 Pól magnetu Pól magnetu Ozařování s absorpcí hν α β β β Pól magnetu Pól magnetu 0 0 β Proti poli Ozařování s absorpcí hν β β α Ve směru pole E

7 NMR aktivita a přirozené zastoupení několika vybraných jader Jádro NMR aktivita Přirozené zastoupení [%] Jádro NMR aktivita Přirozené zastoupení [%] 1 aktivní 99, O neaktivní 99,759 2 (D) aktivní 0, O aktivní 0,037 3 (T) aktivní 0 18 O neaktivní 0, neaktivní 98,89 19 F aktivní aktivní 1,11 31 P aktivní N aktivní 99,63 35 l aktivní 75,53 15 N aktivní 0,37 37 l aktivní 24,47

8 ypotetické NMR spektrum fluorchlormethanu v poli G l F 1 19 F 35 l 37 l Mz 75,3 45,7 24,5 29,4 0

9 Vysokorozlišovací NMR spektroskopie l O 1 35 l 37 l O 300 Mz 75, z z při 300 Mz při 75,3 Mz

10 Schéma NMR spektrometru Generátor RF pulsů RF detektor Rotující NMR kyveta Radiofrekvenční jednotka Analyzátor počítač Magnetické pole, např gaussů

11

12 Poloha NMR signálu, označovaná jako chemický posun (proč, to vyplyne z dalšího) závisí na elektronové hustotě kolem jádra a ta zase na strukturním okolí pozorovaného jádra. NMR chemické posuny jsou tedy důležitým klíčem k určení molekulární struktury. Jádro Elektronový oblak cirkulující pod vlivem 0 + h lok Indukované lokální pole proti směru 0 0

13 + - 3 Odstíněný signál (nízké pole) Stíněný signál (vysoké pole) Frekvence ppm

14 3 3 2 O 3 Si( 3 )

15 hemický posun [ppm] : δ = Vzdálenost píku od signálu standardu [z] Frekvence spektrometru pro příslušné jádro [Mz] Funkční skupiny způsobují charakteristické chemické posuny Elektronegativní atomy odstiňují: 3 X Elektronegativita X δ 1 3 skupiny [ppm] 3 F 4,0 4,26 3 O 3,4 3,40 3 l 3,2 3,05 3 Br 3,0 2,68 3 I 2,7 2,16 3 2,2 0,23 3 l 2 l 2 l 3 3,05 5,30 7,27 1, Br 1,03 1,88 3,39 3 Br 4,21

16 Typické posuny 1 v organických molekulách Typ vodíku δ [ppm] Typ vodíku δ [ppm] R 3 0,8 1,0 R 2 OR 3,3 3,9 R 2 R 1,2 1,4 R 2 O 3,3 4,0 R 3 1,4 1,7 R 2 = 2 4,6 5,0 3 1,6 1,9 R 5,2 5,7 2 R 2 R' R' Ar 2 R 2,2 2,5 Ar 6,0 6,5 R 3 R O 2,1 2,6 R 9,5 9,9 1,7 3,1 RO 0,5 5,0 R 2 l 3,6 3,8 RS 0,5 5,0 R 2 Br 3,4 3,6 RN 2 0,5 5,0 R 2 I 3,1 3,3 Vodíky alkanů a látek podobných alkanům O Vodíky vedle elektronegativních atomů Vodíky vedle nenasycených funkčních skupin Vodíky alkenů Vodíky s velmi proměnlivým posunem

17 hemicky ekvivalentní protony mají stejný chemický posun. Jak je poznáme? V molekulách a funkčních skupinách, které mají rovinu symetrie nebo vícečetnou rotační osu, jsou chemicky ekvivalentní protony. R 120 Trojčetná rotační osa symetrie ' '' '' R 120 ' ' R ''

18 Br I Br Vodíkové atomy různých barev dávají různé signály v 1 spektru Rovina symetrie je kolmá na nákresnu l l 120 Dvojčetná rotační osa symetrie 120

19 Rychlé konformační změny rovněž vedou k ekvivalenci signálů na NMR časové škále l l l 3 2 l b a b1 b2 b2 b3 b3 a1 a2 a1 a2 a1 b3 b1 b2 b1 a2 Rotace velmi rychlá, E a = několik kcal/mol, jeden signál b vodíků i při 90 a1 a2 a1 a2 Inverze cyklohexanového kruhu pomalejší, E a = 10,8 kcal/mol, jeden signál všech vodíků při laboratorní teplotě (δ = 1,36 ppm), ale při 90 pozorovány dva signály: šest axiálních vodíků (δ = 1,12 ppm) a šest ekvatoriálních vodíků (δ = 1,60 ppm).

20 Integrace intenzity signálů ve spektru 1 poskytuje informaci o relativním množství vodíkových jader O 22 mm (9 ) 5 mm (2 ) 2,5 mm (1 ) Si( 3 ) mm (6 ) 10 mm (4 ) 3 O 2 2 O 3 Si( 3 )

21 Jednoduchý příklad, kdy změření pouze 1 spektra rozliší produkty reakce l 2, hν, l - l 3 2 l l 2 l + l l 10 % 1,1-Dichlorpropan (b.v ) 27 % 1,2-Dichlorpropan (b.v. 96 ) 14 % 1,3-Dichlorpropan (b.v. 120 ) 3 : 2 : 1 1,01 2,34 5,93 3 : 1 : 2 1,70 4,14 3,68 2 : 2 : 2 dohromady 2 : 1 3,71 2,25 3,71

22 Spin-spinové štěpení: vliv sousedních neekvivalentních jader Tue Oct 02 20:28: W1: 1 Axis = ppm Scale = z/cm Si( 3 ) l O l O

23 Štěpení jednoho jádra druhým na dublet: a b(α) h Pozorovaný signál a vedle b(α) Očekávaný signál a v nepřítomnosti b 0 celkem u a : 0 + h a b(β) h Posun k nižšímu poli Pozorovaný signál a vedle b(β) 0 celkem u a : 0 - h Posun k vyššímu poli Pozorované spektrum Konstanta spin-spinové interakce (kaplink konstanta)

24 a b a b a b 2 J ab, geminální štěpení (interakce, kaplink) obvykle 0 18 z l 2 O 3 J ab, vicinální štěpení obvykle 6 8 z 4 J ab, 1,3 štěpení obvykle velmi malé Pozor: Signály ekvivalentních jader nejsou navzájem štěpeny Štěpení jednoho jádra více jinými ekvivalentními jádry je aditivní: c d 2 3 c : δ = 3.63 ppm d : δ = 1.23 ppm O 2 3 c d J cd J cd J cd J cd J cd 8 z 8 z 8 z 8 z 8 z ααα βαα αβα ααβ ββα βαβ αββ βββ αα αβ βα ββ

25 Štěpení souboru ekvivalentních jader jedním nebo více interagujícími ekvivalentními jádry, počty píků a integrální intenzity Počet interagujících ekvivalentních jader N Počet píků N + 1 Název složeného píku (zkratka) Integrální intenzity individuálních složek složeného píku 0 1 Singlet (s) Dublet (d) 1 : Triplet (t) 1 : 2 : Kvartet (q) 1 : 3 : 3 : Kvintet (quin) 1 : 4 : 6 : 4 : Sextet (sex) 1 : 5 : 10 : 10 : 5 : Septet (sep) 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 Pascalův trojúhelník

26 J = 7 z J = 7 z 2 Br

27 Tue Oct 02 20:35: W1: 1 Axis = ppm Scale = z/cm 6, J = 7,5 z I Si( 3 ) 4 1, J = 7,5 z

28 Tvar signálu b Tvar signálu a Struktura a b a b a a b a b

29 Tvar signálu b Tvar signálu a Struktura a a b a a b a a b a b a a a a a

30 Spektra prvního řádu: ν >> J ν...rozdíl chemických posunů jader J...interakční konstanta mezi těmito jádry 12 6 Si( 3 ) 4

31 ν >> J Protože rozdíl chemických posunů (vyjádřený stejně jako J v z) závisí na síle pole spektrometru, zatímco interakční konstanta je na poli nezávislá, je možné v některých případech převést spektra, která nejsou prvního řádu, na spektra prvního řádu. Si( 3 ) 4 60 Mz l O l Mz Si( 3 ) 4 l O l

32 Interagují-li protony s dvěma skupinami jiných neekvivalentních jader, s každou s jinou kaplink konstantou, pak při dodržení podmínky pro spektra prvního řádu lze takováto spektra interpretovat prostým rozšířením již známých pravidel. c b a 3, J bc = 6,8 z c l 1, J ab = 3,6 z c l l Si( 3 ) 4 1, J ab = 3,6 z, J bc = 6,8 z Detail

33 3 2 Si( 3 ) 4 Zdánlivý sextet Br

34 α α β R O R O R O α β β Rychlá výměna protonů způsobuje efekt zrušení štěpení stejný jako ten, který můžeme způsobit uměle ozařováním jádra zářením s jeho rezonanční frekvencí (dekaplink) 3 O: + 37 Zprůměrování δ O R 2 O α R 2 O β Zprůměrování δ 2 Zpomalená výměna protonů Podobně se samy dekaplují jádra halogenů, u kterých se rovnováha v zastoupení obou spinových stavů obnovuje tak rychle, že sousedící jádra nevidí u nich dva různé stavy.

35 Spektroskopie 13 Izotop uhlíku 12 naštěstí není magneticky aktivní. Izotop 13 je, ale má nízké přirozené zastoupení. To na jedné straně přináší těžkosti při měření z důvodu nízké citlivosti (asi 1/6000 citlivosti 1, protože uhlík 13 má ještě sám podstatně nižší magnetickou rezonanci) na druhé straně jsou spektra 13 zbavena kaplinků 13-13, protože pravděpodobnost nalezení této jednotky v látce je asi 1:10 000, a jsou tudíž jednodušší. Rozsah chemických posuvů uhlíku 13 je podstatně větší než u 1 (asi 200 ppm proti 10 ppm).

36 13 NMR spektra se podstatně zjednoduší (a citlivost vylepší) použitím techniky širokopásmového dekaplinku, kdy se současně s měřením spektra 13 ozařuje celý rozsah posunů 1, takže se nasytí přechody mezi oběma spiny 1 a jádra 13 nevidí odlišná jádra 1 a ze spekter zmizí kaplink spektrum bez dekaplinku Br 13 spektrum s šikoropásmovým dekaplinkem

37 13 spektrum s šikoropásmovým dekaplinkem 3 Si( 3 )

38 Typické posuny 13 v organických molekulách Typ uhlíku δ [ppm] Typ uhlíku δ [ppm] R R 2 Br R 2 R R 2 O nebo R 2 OR R ROO R R RR' O O 2 R'' R 2 = 2, aromáty R 2 R' R 2 l R R' Počet 13 NMR píků v některých 7 14 izomerech

39 Editace spekter pomocí techniky DEPT (Distorsionless Enhanced Polarization Transfer) Měří se celkem tři různá subspektra, při kterých se magnetizace jader (polarizace) přenáší z citlivějšího jádra 1 na méně citlivé jádro 13. Výsledek se obvykle algebraicky upraví jako lineární kombinace subspekter a vynese v několika stopách, která vykazují píky podle počtu na ně vázaných protonů (proto editace). 3 + DEPT subspektra 2 Normální 13 spektrum

40 Řešení příkladu chlorace propanu pomocí 13 spekter l 2, hν, l - l 3 2 l l 2 l + l l 10,1 34,9 73,2 22,4 55,8 49,5 42,2 35,6

41 1 1 OSY spektra

42 1 13 ETOR spektra O 7 8 9

43 Infračervená spektroskopie E [kcal/mol] > ,0 0, Rentgen. paprsky Daleká UV oblast UV Vid. oblast Blízká infračervená oblast Daleká infračervená oblast Mikrovlny ν [cm -1 ] Radiové vlny Elektronové přechody vnitřních el. Elektronové přechody valenčních elektronů v atomech a molekulách Vibrační přechody Rotační přechody Rotační přechody Přechody jaderných spinů 10 nm mm µm λ m

44 Příklady vibračních modů: Symetrická valenční vibrace Symetrická deformační vibrace v rovině Symetrická deformační vibrace mimo rovinu Asymetrická valenční vibrace Asymetrická deformační vibrace v rovině Asymetrická deformační vibrace mimo rovinu Infračerven ervená spektroskopie je především vhodná k a) identifikaci přítomnosti mnoha funkčních skupin, protože ty vykazují charakteristické absorpce b) identifikaci molekuly jako celku, protože IR spektrum každé látky je jiné a reprodukovatelné.

45 FT IR spektrometr

46 Transmitance [%] 2 2 Vlnočet Pro identifikaci látky je důležitá oblast pod 1500 cm -1, zvaná oblast otisku palce ( fingerprint region )

47 2 2 Vlnočet Transmitance [%]

48 R R R R R 915 a 995 cm cm cm -1 Vlnočet Transmitance [%]

49 3331 O 1068 Vlnočet Transmitance [%]

50 harakteristické rozsahy infračervených valenčních vlnočtů organických molekul Vazba nebo funkční skupina ν [cm -1 ] Vazba nebo funkční skupina ν [cm -1 ] RO R N O O O RO R RR' R 2 N O ROR' R O RO R OR' R

51 Elektronová spektra: ultrafialová a viditelná spektroskopie E [kcal/mol] > ,0 0, Rentgen. paprsky Daleká UV oblast UV Vid. oblast Blízká infračervená oblast Daleká infračervená oblast Mikrovlny ν [cm -1 ] Radiové vlny Elektronové přechody vnitřních el. Elektronové přechody valenčních elektronů v atomech a molekulách Vibrační přechody Rotační přechody Rotační přechody Přechody jaderných spinů 10 nm mm µm λ m

52 Absorpce viditelného nebo ultrafialového světla způsobuje excitace elektronů ze základního do excitovaného stavu. Antivazebný MO E E E = hν Pohyb elektronu Vazebný MO Základní stav Excitovaný stav Vazby σ v organických sloučeninách mají příliš velký energetický rozdíl mezi vazebnými a antivazebnými orbitaly (odpovídající vlnové délce < 200 nm). Proto našla technika UV-VIS spektroskopie největší uplatnění při studiu sloučenin se systémy π vazeb, kde se uplatňují π π a n π přechody. Protože počet molekulových orbitalů odpovídá počtu původních p orbitalů, vzrůstá u rozsáhlejších konjugovaných π systémů prudce počet možných absorpcí a s tím i složitost spekter.

53 3 2 2 Absorbance A λ max Vlnová délka λ Pozice píku ve spektru se uvádí jako vlnová délka maxima absorpce λ max. V tabulkách uváděnou hodnotou, která charakterizuje absorpci dané sloučeniny, je molární extinkční koeficient neboli molární absorptivita ε. Získá se vydělením absorbance A (měřené výšky píku) molární koncentrací vzorku za předpokladu standardní délky měřicí cely 1 cm. ε = A

54 Elektronová spektra vypovídají o stupni delokalizace Při absorpci nad 400 nm se sloučeniny stávají barevnými, se zvyšující se vlnovou délkou absorpce se barva mění od žluté přes oranžovou, červenou, a fialovou až k modrozelené. π* LUMO π 4 * π* LUMO hν π 3 * LUMO E hν n OMO hν π 2 OMO π OMO π 2 2 π OMO = Nejvyšší obsazený molekulový orbital (ighest Occupied MO) 2 LUMO = Nejnižší neobsazený molekulový orbital (Lowest Unoccupied MO)

55 Struktura Název λ max [nm] ε Ethen Penta-1,4-dien Buta-1,3-dien Methylbuta-1,3-dien 222, trans-exa-1,3,5-trien Trans,trans-Okta-1,3,5,7-tetraen 330-2,5-Dimethylhexa-2,4-dien 241, yklopenta-1,3-dien yklohexa-1,3-dien

56 Struktura Název λ max [nm] ε 3 3 Steroidní dien Steroidní trien Steroidní tetraen Struktura viz dříve β-karoten 497 (oranžový) Azulen (cyklický konjugovaný uhlovodík) 696 (modrofialový) 150

57 Úvod do hmotnostní spektrometrie Elementární analýza nám poskytuje empirický vzorec dané látky určující vzájemný poměr přítomných prvků. K získání molekulového vzorce však potřebujeme doplňkovou informaci o molekulové hmotnosti, kterou dnes v organické chemii nejčastěji získáme s pomocí instrumentální techniky zvané hmotnostní spektrometrie. motnostní spektrometrie není spektroskopická technika, protože při ní nejde o absorpci záření. Molekuly látky vypařené ve vysokém vakuu jsou ozařovány proudem elektronů o vysoké energii (obvykle 70 ev, což odpovídá kcal/mol). Přitom dojde u části molekul k vyražení elektronu z molekuly za vzniku radikálkationtu s molekulovou vahou původní molekuly, kterému se říká molekulární ion. Tento ion, společně s dalšími vznikajícími ionty (viz dále) je nejprve urychlen elektrickým polem a pak v magnetickém poli jsou ionty roztříděny podle své hmotnosti, přesněji podle poměru hmotnosti k náboji (naprostá většina iontů jsou monokationty), a zaznamenány. M + e (70 ev) M + 2 e Neutrální molekula Ionizační proud elektronů Radikálkation molekulárního iontu

58 Magnetické pole o síle Destičky urychlovače 70 ev katoda Vstup do hmotnostního spektrometru Nástřik vzorku Štěrbina Komůrka zdroje Anoda Odpařovací komůrka Detektor motnostní spektrum Dráhy iontů před dopadem na detektor Zesilovač Schema hmotnostního spektrometru Zapisovač Relativní výskyt Molekulová hmotnost iontů

59 Vzniklému záznamu relativní intenzity výskytu iontů na poměru jejich hmotnosti a náboje (m/z) se říká hmotnostní spektrum a znázorňuje se graficky nebo v tabulkové formě. Relativní výskyt m/z Relativní výskyt [%] 17 1,1 (M + 1) M 15 85,0 (M - 1) 14 9,2 (M - 2) 13 3,9 (M - 3) 12 1,0 (M - 4) Molekulární nebo fragmentový ion 0 15 m/z

60 Molekulární ionty jsou vysokoenergetickéčástice a proto podléhají rychlému štěpení (fragmentaci), při kterém vznikají jak další radikálkationty tak ionty, a také neutrální molekuly

61 Ve hmotnostních spektrech se projevuje přítomnost izotopů jednotlivých prvků. 3 O M % O Estron

62 Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie Máme-li čtyři látky s molekulovými vzorci 7 14, 6 10 O, 5 6 O 2 a 5 10 N 2, mají při zaokrouhlení na celáčísla stejnou molekulovou hmotnost 98. Protože se však chemické prvky skládají v přirozeném zastoupení z různých izotopů, dává výpočet přesné molekulové hmotnosti pro tyto látky trochu různé výsledky m/z: O 5 6 O N 2 98, , , ,0845 Běžný hmotnostní spektrometr mezi těmito látkami nerozliší, ale moderní vysokorozlišovací hmotnostní spektrometry rozliší mezi hmotnostmi lišícími se o několik tisícin hmotnostní jednotky. Tyto přístoje obvykle využívají počítačového programu, který rovnou ze změřené přesné hmotnosti vypočítá molekulární vzorec daného neznámého iontu.

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský

Spektra 1 H NMR. Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR Velmi zjednodušeně! Bohumil Dolenský Spektra 1 MR... Počet signálů C 17 18 2 O 2 MeO Počet signálů = počet neekvivalentních skupin OMe = informace o symetrii molekuly Spektrum 1 MR... Počet

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance II. Příprava předmětu byla podpořena

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti

Více

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* Základní parametry 1 NMR spekter LEKCE 1b Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)* 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Základní parametry 1 H NMR spekter

Základní parametry 1 H NMR spekter LEKCE 1a Základní parametry 1 NMR spekter Počet signálů ve spektru (zjištění počtu skupin chemicky ekvivalentních jader) Integrální intenzita (intenzita pásů závisí na počtu jader) Chemický posun (polohy

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza

NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza NMR spektroskopie Instrumentální a strukturní analýza prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. Použitá a doporučená literatura Solomons T.W.G., Fryhle C.B.: Organic Chemistry, 8th Ed., Wiley 2004. Günther H.: NMR

Více

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet NMR spektroskopie NMR spektroskopie Nukleární Magnetická Resonance - spektroskopická metoda založená na měření absorpce elektromagnetického záření (rádiové frekvence asi od 4 do 900 MHz). Na rozdíl od

Více

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805,

doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Ing. Hana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805, Vyučující: doc. Ing. Richard rabal, CSc. Ing. ana Dvořáková, CSc. RNDr. Jan Lang, PhD. Číslo dveří A 42, telefon 3805, e-mail hrabalr@vscht.cz Termín: každé pondělí od 8.30 do 11.30 Místo: posluchárna

Více

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy zabývá se rezonancí atomových jader nutná podmínka pro měření spekter: nenulový spin atomového jádra

Více

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0 Spektroskopie NMR - teoretické základy spin nukleonů, spin jádra, kvantová čísla energetické stavy jádra v magnetickém poli rezonanční podmínka - instrumentace pulsní metody, pulsní sekvence relaxační

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Kombinace atomových orbitalů na všech atomech v molekule Vhodná symetrie Vhodná (podobná) energie Z n AO vytvoříme n MO Pro začátek dvouatomové molekuly: H 2, F 2, CO,...

Více

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

INSTRUMENTÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Born-Oppenheimerova aproximace

Born-Oppenheimerova aproximace Born-Oppenheimerova aproximace Oddělení elektronického a jaderného pohybu Jádra 2000 x těžší než elektrony elektrony kvantová chemie, popis systému (do 100 atomů) na základě vlastností elektronů (jádra

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance I. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 12.NMR spektrometrie při analýze roztoků Pavel Matějka pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com 12.NMR spektrometrie při analýze

Více

Náboj a hmotnost elektronu

Náboj a hmotnost elektronu 1911 změřil náboj elektronu Pomocí mlžné komory q = 1.602 177 10 19 C Náboj a hmotnost elektronu Elektrický náboj je kvantován, Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje (elektronu) z hodnoty

Více

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Strukturní analýza. NMR spektroskopie Strukturní analýza NMR spektroskopie RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. lavova 8, místnost 020 tel. 22195 1323 tosner@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/nmr/vyuka.html Literatura Böhm, Smrčková-Voltrová: Strukturní

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Symetrie Platonovská tělesa

Symetrie Platonovská tělesa Symetrie Platonovská tělesa 1 Symetrie Virus rýmy Virus obrny Virus slintavky a kulhavky 2 Symetrie molekul Jak jsou atomy v molekule uspořádány = ekvivalentní atomy 3 Prvky a operace symetrie Značka Prvek

Více

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE NMR spektrometrie PRINCIP NMR Jsou-li atomová jádra některých prvků v externím magnetickém poli vystavena vysokofrekvenčnímu elmag. záření, mohou absorbovat záření určitých.

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetická rezonance (NMR) Nukleární magnetické rezonance (NMR) princip ZDROJ E = h. elektro-magnetické záření E energie záření h Plankova konstanta frekvence záření VZOREK E E 1 E 0 DETEKTOR

Více

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE ZÁKLADY SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Co to je NMR? nedestruktivní spektroskopická metoda využívající magnetických vlastností atomových jader ke studiu struktury molekul metoda č.1 pro určování

Více

Symetrie Platonovská tělesa

Symetrie Platonovská tělesa Symetrie Platonovská tělesa 1 Symetrie Virus rýmy Virus obrny Virus slintavky a kulhavky 2 Symetrie molekul Jak jsou atomy v molekule uspořádány = ekvivalentní atomy 3 Prvky a operace symetrie Značk a

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie NMR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spektroskopie NMR - teoretické základy spin nukleonů, spin jádra, kvantová čísla

Více

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B. \\PYR\SCRATCH\

Program. Materiály ke studiu NMR. Data, Soubory. Seminář z Analytické chemie B.  \\PYR\SCRATCH\ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Seminář z Analytické chemie B Tento materiál vznikl za podpory projektu CHEMnote PPA CZ..7/../48 Inovace bakalářského studijního programu

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

10A1_IR spektroskopie

10A1_IR spektroskopie C6200-Biochemické metody 10A1_IR spektroskopie Petr Zbořil IR spektroskopie Excitace vibračních a rotačních přechodů Valenční vibrace n Deformační vibrace d IR spektroskopie N atomů = 3N stupňů volnosti

Více

Náboj a hmotnost elektronu

Náboj a hmotnost elektronu 1911 určení náboje elektronu q pomocí mlžné komory q = 1.602 177 10 19 C Náboj a hmotnost elektronu Elektrický náboj je kvantován Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje (elektronu) z hodnoty

Více

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku VŠCT 2017, Bohumil Dolenský, dolenskb@vscht.cz Tento text byl vypracován pro projekt Inovace předmětu Semestrální práce oboru analytická chemie I. Slouží

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Ivona Trejbalová, Petr Šmejkal Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. 1 Försterův resonanční přenos energie Pravděpodobnost (rychlost) přenosu je určená jako: k ret 1 = τ 0 D R r 0 6 0 τ D R 0 r Doba života donoru v excitovaném

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

Základy NMR 2D spektroskopie

Základy NMR 2D spektroskopie Základy NMR 2D spektroskopie Jaroslav Kříž Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. puls 1D : d 1 Fourierova transformace časového rozvoje odezvy dá 1D spektrum 2D: d 1 d 1 d 1 d 0 d 0 + in 0 d 0 + 2in

Více

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje

Více

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem

Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem Molekuly 2 Víceatomové molekuly s jedním centrálním atomem l u tříatomových molekul se uplatňuje směr vazby l dvě atomové spojnice (vazby) svírají vazebný úhel O H H Hybridizace l MO-LCAO se v empirických

Více

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROMETRIE

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANČNÍ SPEKTROMETRIE NUKLEÁRNÍ MAGNETIKÁ REZNANČNÍ SPEKTRMETRIE Teoretický úvod Pracovní technika NMR 1 -NMR organických sloučenin 13 -NMR Aplikace NMR Nukleární (jaderná) magnetická rezonanční spektrometrie je založena na

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

Fluorescence (luminiscence)

Fluorescence (luminiscence) Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm LEKCE 7 Interpretace 13 C MR spekter Využití 2D experimentů ppm 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ppm Zpracování, výpočet a databáze MR spekter

Více

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Překryv orbitalů Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β Podmínky překryvu: Vhodná symetrie, znaménko vlnové funkce Vhodná energie, srovnatelná,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I

Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I Spektroskopické metody: atomové vs molekulové atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením pouze

Více

Metody charakterizace nanomaterálů I

Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením

Více

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Nukleární Overhauserův efekt (NOE) Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter LEKCE 2b NMR a chiralita, posunová činidla Interpretace 13 C NMR spekter Stanovení optické čistoty Enantiomery jsou nerozlišitelné v NMR spektroskopii není možné rozlišit enantiomer od racemátu!!! Enantiotopické

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty V tomto laboratorním cvičení zkoumáme spektrální čáry 1. řádu vodíku a rtuti pomocí difrakční mřížky (mřížkového spektroskopu). Známé spektrální

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm

Více

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR Geometrie molekul Lewisovy vzorce poskytují informaci o tom které atomy jsou spojeny vazbou a o jakou vazbu se jedná (topologie molekuly). Geometrické uspořádání molekuly je charakterizováno: Délkou vazeb

Více

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 1 Pracovní úkoly 1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin. 2. Proměřte úhlovou závislost intenzity difraktovaného rentgenového záření při pevné orientaci

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí Jméno a příjmení:_bohumil_dolenský_ Datum:_10.12.2010_ Fakulta:_FCHI_ Kruh:_ÚACh_ 1. Sepište seznam signálů 1 H dle klesajícího chemického posunu (včetně nečistot), uveďte chemický posun, multiplicitu

Více

Pericycklické reakce

Pericycklické reakce Reakce, v nichž se tvoří nebo zanikají vazby na konci π-systému. Nejedná se o iontový ani radikálový mechanismus, intermediáty nejsou ani kationty ani anionty! Průběh reakce součinným procesem přes cyklický

Více

Spektrální metody NMR I. opakování

Spektrální metody NMR I. opakování Spektrální metody NMR I opakování Využití NMR určování chemické struktury přírodní látky, organická syntéza konstituce, konformace, konfigurace ověření čistoty studium dynamických procesů reakční kinetika

Více

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách Dynamika jader v molekulách vibrace rotace Dynamika jader v molekulách rotační energetické hladiny (dvouatomová molekula) moment setrvačnosti kolem osy procházející těžištěm osa těžiště m2 m1 r2 r1 R moment

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice LEKCE 9 Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TCSY T E E 1 E 1 T 0 6 T E 1 T 0 88 7 0 T E 0 0 E T 0 5 108

Více

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi

Více

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 3. listopadu 2016 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 3. listopadu 2016 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

METODY ANALÝZY POVRCHŮ METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější

Více

Naše NMR spektrometry

Naše NMR spektrometry Naše NMR spektrometry Varian NMR System 300 MHz Varian INOVA 400 MHz Bruker Avance III 600 MHz NMR spektrometr magnet průřez supravodičem NMR spektrometr sonda Tvar spektra reálná část imaginární část

Více

Nekovalentní interakce

Nekovalentní interakce Nekovalentní interakce Jan Řezáč UOCHB AV ČR 31. října 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Nekovalentní interakce 31. října 2017 1 / 28 Osnova 1 Teorie 2 Typy nekovalentních interakcí 3 Projevy v chemii 4 Výpočty

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více