Obec Teplice nad Bečvou IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008"

Transkript

1 1 Obec Teplice nad Bečvou IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil: Účetní obce: Romana Třetinová, tel.: Elektronická podatelna: Webové stránky: Základní územní jednotka: Teplice nad Bečvou ZUJ Počet obyvatel k datu : 335 Zastupitelstvo obce v roce 2008: Starosta: Ladislav Táborský Místostarosta: Zdeněk Holubář Zastupitelstvo obce: MuDr. Jana Jamborová, Jaroslav Tomeček,Jana Chmelová, Jiří Havránek. Bc. Vlad Paličková, Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2008: 6 Veřejné zasedání ZO č. 1-6 Porady starosty: 6 Výbory: finanční, kontrolní Kontrolní výbor: Předseda: Jaroslav Tomeček Členové: Ing.Langer Viktor, Tomáš Novotný Finanční výbor: Předseda: Bc. Vlad. Paličková Členové: Ing.Roman Michalčík, Ing. Lenka Čaganová Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou platné v roce 2008 OZV 3/94 O chovu a držení zvířat OZV 6/2001 DODATEK OZV 2/98 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou OZV 2/2000 O zimní údržbě místních komunikací OZV 3/2000 kterou se mění vyhláška č. 2/98 o závazných částech ÚPSÚ Teplice nad Bečvou OZV 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1/2004 O místních poplatcích OZV 1/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TEPLICE NAD BEČVOU Č.1/2005, KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/98 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEPLICE NAD BEČVOU, VE ZNĚNÍ BECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.3/2000 OZV 1/2007 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

2 2 Pracovníci obce v roce 2008: 1 pracovní smlouva organizační pracovník 1 pracovní smlouva účetní obce 1 pracovní smlouva pracovník na údržbu obce 1 dohoda o pracovní činnosti 20 dohod o provedení práce Pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s. Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Obecní budova Teplice nad Bečvou čp. 36 (pekárna) 1 smlouva Skladiště Skála 2 smlouvy Kiosek 1 smlouva Čerpací stanice kyselky 1 smlouva Hospodaření Obce Teplice nad Bečvou k PŘÍJMY CELKEM ,30Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY ,25,- Kč (daně, správní poplatky,poplatek za odvoz odpadu, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného,) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,05 Kč (příjem z lesa, poplatky za INT a KT, pronájem, úroky, ) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,- Kč (příjmy z prodeje pozemků) PŘIJATÉ DOTACE ,- Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace za CzechPoint, dotace na hospodaření v lesích) VÝDAJE CELKEM ,37Kč BĚŽNÉ VÝDAJE ,12 Kč (platy, ost.os.náklady,pojištění, drobný majetek, materiál, opravy,energie, poštovné, bankovní poplatky, služby,cestovné,pohoštění,dopr.obslužnost,neiv.dotace nezisk.org.,obcím,přísp.org.,dary obyv.,ostatní) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE... (stavby,pozemky) ,25 Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji = ,93 Kč CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ ,64Kč CELKEM HOTOVOST v pokladně.... 0,00 Kč Sociální fond obce: počáteční stav: 6.324,00 tvorba: ,00 čerpání: ,00 zůstatek: 7.777,00 Kč

3 3 Výběr příjmů a výdajů dle druhového třídění P Ř Í J M Y skutečnost Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů, pobytový,z VP, vstupného, ubyt Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskyt.služeb(les,kabel.tel.,internet,kom.odpad podnikatelé) Příjmy z pronájmu (pozemků, bytů, ost.nemovitostí, malotraktorku) Příjmy z úroků Přijaté neinv.dary 5000 Přijaté nekapit.příspěvky (Ekonom,přeplatek za plyn) Ostatní nedaňové příjmy (modemy, věcná břemena) Příjmy z prodeje,pozemků Dotace na volby do senátu a ZK Příspěvek na výkon st.správy a školství Dotace na CzechPoint Příspěvek na opravu kaple sv. Peregrína Příspěvek na hospodaření v lesích V Ý D A J E Platy zaměstnanců, (pol.501.) ONN(pol.502.) Sociální poj.,zdravotní poj., zákonné poj(pol.503.) Tisk,DHM,materiál (pol.513.) Voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty a maziva (pol.515.) Pěstební činnost,odvoz odpadu, poštovné,telekomunikační sl.,kabel.televize a internet,územní plánování,záležitosti kultury vnitřní správa,právní služby,peněžní služby,ostatní služby, (pol.516.) Opravy a udržování, cestovné, (pol.517.) Poskytn.neinv.příspěvky (pol.5192) Výdaje na dopravní obslužnost (pol.5193) Neinv.dotace nezisk.org. (pol.52..) Neiv.dotace obcím (pol.532.) Neinv.přísp.PO (pol.5331) Platba daní a poplatků (pol.536.) 1861 ČS výtlak Výmoly Zlepšení dopr.a techn.infr.a vzhledu obce Revitalizace mokřadu Krkavec Rozšíření hyg.zařízení v MŠ Kované zábradlí kolem chodníku pod Aragonitem Kulturní a spol.zařízení v HZ Nákup techniky pro údržbu lesů 6000 Započt.investice-pekárna 41461,25

4 4 Výběr příjmů a výdajů dle funkčního třídění Hlavní činnosti Příjmy Výdaje Rozdíl Daně,správní poplatky, místní poplatky, ,25 dotace Pronájem pozemků , ,00 Les pěstební činnost , , ,15 Silnice ,80 Výdaje na dopravní obslužnost Vodovod a kanalizace ,00 Úprava vod.toků ,00 Mateřská škola ,00 Základní škola ,00 Knihovna 8.727,00 Zachování a obnova kulturních památek ,00 Rozhlas a televize , , ,00 Záležitosti kultury , , ,83 Volný čas mládeže 1.259,00 Bytové hospodářství 8.466,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,70 Veřejné osvětlení ,20 Výstavba a údržba inř.sítí ,00 Územní plán ,00 Komunální služby , , ,52 Prodej pozemků ,00 0,00 Odpadové hospodářství , , ,90 + poplatek 83021,00 = ,90 Péče o vzhled obcí a veřejného prostr ,50 Zastupitelstvo obce ,00 Volby ,00 Činnost místní správy , , ,72 (pronájem obecní budovy) Úroky z BÚ ,49 Ostatní fin.operace ,00 Komentář: Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne ve výši ,-Kč. V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na ,- Kč. Největším faktorem, který ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, byly příjmy za prodej dřeva a dotace. Dotace na volby do senátu a ZK Příspěvek na výkon st.správy Dotace na CzechPoint Příspěvek na opravu kaple sv. Peregrína Příspěvek na hospodaření v lesích Dotace v r byly v menší míře, než v roce 2007.

5 5 Plnění rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY v Kč v Kč v Kč % Par DRUH PŘÍJMŮ SR UR skutečnost plnění Třída 1 Daňové příjmy ,80 Třída 2 Nedaňové příjmy ,20 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Změna stavu krát.na bank.účtech (přebytek z minulých let) PŘÍJMY CELKEM ,70 VÝDAJE v Kč v Kč v Kč % Par DRUH VÝDAJŮ SR UR skutečnost plnění 1031 Pěstební činnost , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly , Úprava vodních toků , Předškolní zařízení , Základní škola , Činnosti knihovnické , Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.) , Poř.,zach.aobn.hodnot míst.kult , Rozhlas a televize (i místní rozhlas) , Ostatní záležitosti kultury , Zájmová činnost a rekreace j.n , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inž.sítí , Územní plánování , Komunální stavby a územní rozvoj j.n , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , Zastupitelstvo obce , Volby , Činnost místní správy , Ost.fin.operace Vratky trans.poskyt.v min.rozp.obdobích Dluhy obce VÝDAJE CELKEM ,54

6 6 Schválené úpravy rozpočtu v příjmové části se týkají: -- Les příjmy za prodej dřeva -- Příjmy z úroků -- přijaté pojistné náhrady za poškozené oplocení tenis.kurtu -- Integr.inf.systém-příjmy za služby (kabel.televize a internet) -- daně a místní poplatky -- dotace Celkové výdaje byly splněny na 101,75 % Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí: -- Mateřská škola Rekonstrukce hygienického zařízení -- Revitalizace mokřadu Krkavec projekt.dokumentace -- Teplice n.b. ČS a výtlak Výmoly projekt.dokumentace -- Les-nákup materiálu a služeb, oprava lesní komunikace -- Oprava kaple sv. Peregrina -- Integr.inf.systém zřízení přípojek(kabel.televize a internet) Celkové výdaje byly splněny na 82,54 % Poskytnuté příspěvky: NI transfer obcím za dojíždějící žáky Městu Hranice ,- Kč NI dotace obci přestupkové komisi Města Hranic ,- Kč NI příspěvky zřízené PO Mateřská škola: ,- Kč Neinv.dotace nezisk.org. (SLM,SpOV ,- Kč Ostatní zemědělská činnost (par.1019) Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. Výdaje nejsou. Pěstební činnost (par. 1031) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. Byl poskytnut příspěvek ve výši ,- Kč od KÚOK na hospodaření v lesích. Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, zalesňování,úklid),nákup materiálu (lesních stromků,pletiva). Silnice (par. 2212) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací. Dále byla provedena oprava místní komunikace a projekt.dok. na zlepšení dopravní a techn.infr. a vzhledu obce Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Connex Morava a.s. Ostrava Odvád.a čišť.odp.vod (2321) Výdaje tvoří projekt.dokumentace a žádosti o dotace na akci ČOV Výmoly a výtlak ve výši 44835,- Kč. Úprava vodních toků (2333) Výdaje tvoří hydrogeologický průzkum vč.zemních prací, projekt.dokumentace na akci: Revitalizace mokřadu Krkavec ve výši ,-Kč MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši ,- Kč.

7 7 Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky tj ,-,náklady na Rozšíření hygienického zařízení MŠ (249283,-Kč), prostředky na provoz Mateřské školy p.o. formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši ,- Kč. Činnosti knihovnické (par. 3314) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice. Zachování a obnova kulturních památek (par.3322, 3326) Čerpání představují náklady na pojištění kaple Nejsvětější trojice a i opravu kaple sv. Peregrina. Rozhlas a televize (par.3341) Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za připojení k IIS. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Příjmy činí ,00 Kč. Výdaje tvoří zaplacené poplatky za kanály kabelové televize, za internetovou konektivitu, opravu a údržbu, a také ostatní osobní náklady, spotřeba el.energie a ost.služby. Výdaje činí ,00,- Kč Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí ve výši 6800,-Kč as přijatého daru ve výši 5000,-Kč Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činnosti sociální a kulturní komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, na obecní ples, svěcení obecního praporu a znaku, vánoční zpívání, náklady na akce pro děti malování na sklo, batikování, dětský den, drakiáda apod.) Volný čas mládeže (3421) Výdaje ve výši 1259,-Kč na různé drobné zařízení. Zájmová činnost a rekreace (3429) Příjmy se skládají z pronájmu tenis.hřiště na Výsluní ve výši ,-Kč. Výdaje souvisejí s nákupem materiálu, vodné, el.energie a pojištění ve výši ,30 Kč Bytové hospodářství (par. 3612) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. Veřejné osvětlení (par.3631) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie. Územní plánování (3635) Výdaje ve výši ,00,- Kč tvoří vypracování Návrhu změny č. 5 ÚPN SÚ Teplice n.b.. Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) Příjmy jsou tvořeny z přeplatku za plyn (13825,-Kč), za zřízení věcného břemene (2050,-), za prodej pozemku p.č.st. 101 (27.500,-Kč). Celkem příjmy činí ,-Kč. Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na pořízení nových laviček (69615,-Kč), vánoční ozdoby (14175,-Kč), kované zábradlí (12339,-Kč), projekt.dokumentace na Kulturní a společenské centrum v HZ (92659,-Kč), dále opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a spotřeby el.en,plynu v Hasičské zbrojnici, náklady na kiosek za Hasičskou zbrojnicí, daň z převodu nemovitosti. Celkem výdaje činí ,-Kč. Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722) Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.b. a příjem od firmy EKOKOM a ASEKOL

8 8 za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Celkem příjmy činí ,00,-Kč. Místní poplatek za sběr a odvoz odpadu činil ,00. Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.b. provádí na základě smlouvy firma Biopas Olomouc.Výdaje činí celkem ,-Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na nákup nového křovinořezu (22000,-Kč) na odměny pracovníkům pečujících o vzhled obce, byly nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru a sekaček, materiál, pohonné hmoty a maziva. Výdaje celkem činí ,-Kč. Zastupitelstva obcí (par.6112) Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, cestovným neuvolněných členů zastupitelstva. Činnost místní správy (par. 6171) Příjmy jsou tvořeny z pronájmů ost.nemovitostí pekárny, kiosku, čerp.stanice kyselky, malotraktoru (153204,-Kč) Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí byl poskytnut ve výši 8.200,- Kč. Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy - platy zaměstnanců, školení, příspěvky na obědy zam.oú, právní služby, bankovní poplatky, poštovné, vodné, stočné, el.energie, odborné publikace, plyn, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, DDHM,obecní prapor a znak (22978,-Kč), drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků MěÚ Hranice (přestupkové komisi), Spolku pro obnovu venkova, příspěvku SLM a charitě Hranice. Celkem výdaje činí ,-Kč Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Obecné příjmy a výdaje finančních operací (par. 6310) Příjmy jsou tvořeny jen z příjmů z úroků základního běžného účtu. Celkem ,49Kč Ostatní finanční operace (par. 6399) Částka ve výši Kč představuje vypočtenou daň z příjmu práv. osob za obec, za rok Tato částka je proúčtována i do příjmu na pol Daň z příjmu PO za obec Finanční vypořádání minulých let (par. 6402) Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté na volby v celk. výši 1036,00 Kč ROZVAHA k AKTIVA 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,80 Kč 019 Ostatní dlouh.nehm.maj 9758 Kč 021 Stavby ,20 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,00 Kč 028 Drobný dlouh.hmotný majetek ,70 Kč 031 Pozemky ,20 Kč 042 Nedokončený dlouh.hmot.maj ,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč Stálá aktiva ,90 Kč Oběžná aktiva ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,40 Kč

9 9 PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA CELKEM ,10 Kč ,30Kč ,40Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k Účet Popis Stav k Základní běžný účet ,64 Kč 263 Ceniny 682,00 Kč 112 Zásoby 1062,00 Kč 314 Poskytnuté zálohy 74760,00 Kč 315 Pohledávky ,45 Kč 321 Dodavatelé 67907,95 Kč 331 Zaměstnanci Kč 333 Ostatní závazky 548,00 Kč 336 Závazky soc.zab. a zdr.poj 28006,00 Kč 341 Daň z příjmů ,00 Kč 342 Ostatní daně 3146,00 Kč 901 Fond dlouhodobého majetku ,55 Kč 917 Sociální fond 7777,00 Kč 959 Ost.dlouh.závazky 91376,35 Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla zahájena a ukončena Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO zřízené obcí Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 400. Založena k Rozpočet pro Mateřskou školu Teplice nad Bečvou schválilo zastupitelstvo obce dne svým usnesením č. 1/2008 ve výši ,-Kč, na provoz ,- Kč, odpisy ,-Kč. Současně s příspěvkem byl schválen i odpisový plán. Rozpočet přímých nákladů na rok 2008 byl schválen Radou Olomouckého kraje na svém zasedání dne 28. února 2008 ve výši ,-Kč Po rozpočtových opatřeních byl rozpočet za rok 2008 celkem navýšen na částku ,- Kč. Finanční hospodaření MŠ za rok 2008 dle Výsledovky Úč OÚPO 4-02 k Náklady hlavní činnosti činí: Výnosy hlavní činnosti činí: Hospodářský výsledek činí: ,83 Kč ,03 Kč ,80 Kč

10 10 HV za rok 2008 z hlavní činnosti ve výši ,80 bude pokryt z rezervního fondu. Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků) Náklady doplňkové činnosti činí: Výnosy doplňkové činnosti činí: Hospodářský výsledek činí: ,80 Kč ,00 Kč 1.923,20 Kč HV za rok 2008 ve výši 1.923,20 je tvořen ze zisku na stravném. Zisk zůstane organizaci, s tím, že po schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do fondu odměn (80%) a do fondu rezervního (20%). Zůstatky fondů: Fond reprodukce majetku (tvořen z odpisů): Čerpání v roce 2008 nebylo. Zůstává organizaci, bude nařízen odvod. Rezervní fond (tvořen z HV, sponz.dary): Čerpání ve výši 29122,55 Kč Fond odměn (tvořen ze zisku na stravném z hosp.činnosti): Čerpání ve výši 108,00 Kč. FKSP (tvořen z hrubých mezd): Čerpání ve výši 12574,00 Kč Fond oběžných aktív: (tvořen ze zásob mat. při převodu MŠ na p.o.) ,87 Kč ,32 Kč 4.459,22 Kč ,57 Kč 2007,77 Kč. Hospodaření s finančními prostředky obdrženými od obce a KÚ: příspěvek od obce: ,- provoz: ,- odpisy:16.797,- čerpání: ,80Kč zbývá: ,80 Kč Podrobné členění čerpání rozpočtu viz příloha. dotace od KÚOK: ,- Kč čerpání: platy: ,- odvody: ,- FKSP: ,- ONIV: 7.300,- Zbývá: 0,- Nenároková složka platu od KÚOK: 6.000,- Kč Čerpání: platy: 4.380,- odvody: 1.533,- FKSP: 87,- Zbývá: 0,-

11 11 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR bylo provedeno dne Zůstatek peněžních prostředků k na BÚ činí : ,34 Kč Zůstatek peněžních prostředků k na účtu FKSP činí: ,03 Kč. Zůstatek peněžních prostředků k v pokladně činí: ,00,- Kč. Vyúčtování finančního vztahu k hospodaření PO je součástí závěrečného účtu obce za rok Inventarizace majetku ROZVAHA k AKTIVA v Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10780, Ostatní dlouh.nehm.maj 0, Pozemky 5533, Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 77448, Drobný dlouh.hmotný majetek ,15 07* Oprávky k DNHM ,10 08* Oprávky k DHM ,95 Stálá aktiva ,80 Oběžná aktiva ,64 AKTIVA CELKEM ,27 PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ,95 Cizí zdroje ,32 PASIVA CELKEM ,27 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k Účet Popis Stav k Základní běžný účet , Běžný účet FKSP 16319, Zásoby 7547, Poskytnuté zálohy 45640, Odběratelé 13976, Dodavatelé 2289, Zaměstnanci 55403, Ostatní závazky 0, Závazky soc.zab. a zdr.poj 31644, Daň z příjmů 0, Ostatní daně 4065, Dohadné účty pasívní 28078, Fond dlouhodobého majetku , Fond oběžných aktív 2007, Fond odměn 4459, FKSP 17107, Fond rezervní 27485, Fond reprodukce majetku 79763,87

12 12 Inventarizace majetku byla zahájena a ukončena Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. ZÁVĚR Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne Krajským úřadem Olomouckého kraje Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2008: Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu. Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez výhrad. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad. Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce dne: Zveřejněno na úřední desce od.. do.. Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : - úřední deska Obce Teplice nad Bečvou - www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska) Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Teplice nad Bečvou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na Obecním úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Vyhotovila: Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)

Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007

Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 1 Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil:

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

PŘIJATÉ DOTACE... 539.035,59 Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace ze SR, dotace na hospodaření v lesích)

PŘIJATÉ DOTACE... 539.035,59 Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace ze SR, dotace na hospodaření v lesích) 1 Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: 00636622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Pavel Táborský, mobil:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: 00636622 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Pavel Táborský,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: 00636622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Pavel Táborský, mobil:

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005 Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.4.2005 ve výši 5.008.000,- Kč. V průběhu roku zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC Maňovice Návrh závěrečného účtu obce Maňovice za rok 2017

OBEC Maňovice Návrh závěrečného účtu obce Maňovice za rok 2017 OBEC Maňovice Návrh závěrečného účtu obce Maňovice za rok 2017 zúčtování příjmů a výdajů za rok 2017 95266,11 Stav účtu 231 CELKEM 5008386,71 Stav nesplacených přijatých úvěrů k 31.12.2017 0,00 Závěrečný

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013 údaje o hospodaření obce v roce 2013 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2012 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 Účetní jednotka: Obec Veselá IČ: 00259195 Sídlo: Veselá č.p.69, 33701 Rokycany Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet za rok 2018 obce Lhota pod Libčany, IČ

Závěrečný účet za rok 2018 obce Lhota pod Libčany, IČ Závěrečný účet za rok 2018 obce Lhota pod Libčany, IČ 00268992 1. Hospodaření obce Lhota pod Libčany za rok 2018 Obec Lhota pod Libčany hospodařila v roce 2018 dle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši

Více

OBEC KŘENICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

OBEC KŘENICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC KŘENICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Křenice, Křenice 48, 340 12 Švihov Právní forma : územně samosprávný celek Předmět činnosti : stanoveno zák.č. 128/2000 Sb. IČO : 00255718 Rozvahový den : 31.12.2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč)

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Schválený Závěrečný účet obce Libice nad Cidlinou za rok 2017

Schválený Závěrečný účet obce Libice nad Cidlinou za rok 2017 Schválený Závěrečný účet obce Libice nad Cidlinou za rok 2017 Návrh předkládá: Finanční výbor ve složení: Ing. Jaroslav Vondruška Pavel Lednický Milan Kožíšek Obsah: -údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00 Příjem Bez ODPA Návrh rozpočtu na rok 2017 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 1 050 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 150 000,00

Více

OBEC Nové Dvory Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok

OBEC Nové Dvory Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok OBEC Nové Dvory 59212 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www.novedvory.eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2017 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Rozpočet obce Těchlovice na rok 2018

Rozpočet obce Těchlovice na rok 2018 Rozpočet obce Těchlovice na rok 2018 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 800.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

2018 schválený rozpočet

2018 schválený rozpočet Obec Předslav IČ: 00256021 Předslav 53, 339 01 Klatovy Návrh rozpočtu na rok v závazných ukazatelích stav k 31.10. PŘÍJMY Příjmy daňové 10 342 000,00 Kč 9 842 000,00 Kč 9 874 073,36 Kč 9 823 367,00 Kč

Více

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč

Návrh rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 v tis. Kč Města Suchdol nad Lužnicí na rok Města Suchdol nad Lužnicí na rok v tis. Kč Úplné znění návrhu rozpočtu na rok je také zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce městského úřadu www.suchdol.cz. V

Více

Obec Svépravice, IČO Závěrečný účet obce za rok 2010

Obec Svépravice, IČO Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Svépravice, IČO 00515825 Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce Svépravice za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2017

Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2017 Údaje o organizaci Název: Obec Ždírec Adresa: Ždírec 25, 588 13 IČ: 00287008 Právní forma: obec Kontaktní údaje Telefon: 567 217 511 E-mail: obec.zdirec@seznam.cz Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2017

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOŘISLAV ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOŘISLAV ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BOŘISLAV ZA ROK 2017 Účetní jednotka Obec Bořislav Sídlo Bořislav 20, 415 01 Teplice IČ 00266248 DIČ 00266248 Starosta obce Aleš Navara 1) Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet ,00

Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet ,00 Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem 100 000,00 0000 1113 Daň

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci OBEC HORNÍ RÁPOTICE Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 Identifikační číslo 49056654 Název Obec Horní Rápotice Ulice čp. 51 Obec Horní Rápotice Pošta 396 01 Humpolec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DTH1 XCRGBZUC / ZU1 (31122014 / 07062012) Obec Dolce ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00574163 název Obec Dolce ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2017 (s komentářem) - v1 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2017 (s komentářem) - v1 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. Příjmy: 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 350 000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 100 000 1113 Daň z příjmu FO z kapitalizovaných výnosů 35 000 1121 Daň z příjmu PO 350 000 1122 Daň z příjmů PO - Obce

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 PŘÍJMY OdPa Pol částka v Kč 1111 daň ze záv.činnosti 248184 1112 daň SVČ 31508 1113 daň z kapit.výnosu 21868 1121 daň právnických osob 273712 1122 daň

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2019 (s komentářem) - v1 - návrh Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Obec Lazinov - rozpočet na rok 2019 (s komentářem) - v1 - návrh Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. Příjmy: 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 370 000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 10 000 1113 Daň z příjmu FO z kapitalizovaných výnosů 35 000 1121 Daň z příjmu PO 350 000 1122 Daň z příjmů PO - Obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 Závěrečný účet obce za rok 2014 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci Obec Průhonice sídlo: Květnové náměstí 73 252 43 Průhonice IČO:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

Obec Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Dědině 7, , IČO: Závěrečný účet Obce Rozdrojovice za rok 2017

Obec Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Dědině 7, , IČO: Závěrečný účet Obce Rozdrojovice za rok 2017 Obec Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34, IČO: 00282499 Závěrečný účet Obce Rozdrojovice za rok 2017 Obsah: l. Hospodaření obce 2. Přijaté účelové dotace a půjčky 3. Rozpočet 4. Zůstatky na

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2016

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2016 Závěrečný účet města Nepomuk sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina Němejce 63,

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC Nové Dvory Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok

OBEC Nové Dvory Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok OBEC Nové Dvory 59212 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://www.novedvory.eu email: nove.dvory-zr@seznam.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více