Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější"

Transkript

1 Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj a změny globálních, mezinárodních a národních politických, ekonomických, právních, ekologických a jiných podmínek podnikatelského prostředí, vývoj a změny oborového a konkurenčního prostředí, vývoj a změny v poptávce, požadavcích a preferencích zákazníků.) - Důvody vnitřní (zastaralá a nevhodná struktura zdrojů, která neumožňuje splňovat nové požadavky zákazníků, problémy organizace a řízení, centralizované a pomalé rozhodování, nedostatky v komunikaci a informovanosti zaměstnanců, nízká kvalifikace a nevhodná profesní struktura lidských zdrojů, nízká pracovní morálka, konflikty mezi zaměstnanci) Druhy změn V každé organizaci se neustále uskutečňuje mnoho různých změn, které se mohou týkat: jednotlivých pracovníků skupin pracovníků všech zaměstnanců Klasifikace druhů změn 1. Podle věcného obsahu: Změny strategické, systémů a struktury, procesů, org. kultury 2. Podle způsobu přípravy: plánované, neplánované 3. Podle způsobu přípravy a implementace : změny nařizované, projednávané,participační 4. Podle velikosti či rozsahu: změny inkrementální, tj. změny uskutečňované malými opatřeními a přírůstky změny tranzitní (tranzicionální, transpoziční), jsou nejčastější a jejich cílem je náhlý, skokový, přechod na vyšší úroveň podnikového výkonu změny transformační, při nichž přechází jedna změna v druhou, jedná se v principu o změnu změn" 52.Popište model protichůdných sil implementace změn Vychází z poznatků o analýze postojů lidí ke změnám a z poznatků analýzy reakcí lidí na změny. Na základě nich rozlišuje dvě kategorie lidí: pro změny, vítají a chtějí je uskutečňovat,mají k nim pozitivní postoj,tzv. podporující či hnací síly, lidé s negativními postoji ke změnám, které působí proti nim, tzv. brzdící síly. 3 fáze modelu protichůdných sil 1. fáze rozmrazení - poukazuje se na současné nedostatky, upozorňuje se na nutnost změny, přesvědčují se lidé a hledá se podpora. Vychází se z analýzy silového pole, definují se problémy, hnací a brzdící síly. Na analýzu silového pole navazuje plán procesu změny, který má obsahovat, kdo z managementu musí změnu podporovat, kdo ji bude řídit, kdo a kdy bude hodnotit první krok, jaké zdroje a jaký čas budou pro změnu zapotřebí. Ve fázi rozmrazování je možno použít tři strategie: posilovat síly podporující změnu, snižovat síly brzdící, třetí strategie využívá pozitivní prvky obou předcházejících. Ve všech případech je nutno vzít v úvahu možná ohrožení, která změna pro lidi představuje, a potřebu motivovat ty, kterých se změna dotkne. 2. fáze přeměňování, se kromě plánování opakují všechna opatření z 1.fáze, avšak už v probíhajícím procesu změny. Vytvářejí se týmy, uskutečňují se porady, využívají se známé a respektované osobnosti, odměňují se aktivity lidí a podporuje se jejich akceptování a adaptace na změnu. 3. fáze zmrazení, je úkolem managementu změn, fixovat nový stav, stabilizovat situaci, aby nedošlo k návratu do situace před změnou.

2 53. Vysvětlete pojmy krize a krizový management a uveďte možné příčiny podnikových krizí Krize = narušení rovnováhy mezi firmou a vnějším prostředím = neplánované a nechtěné situace, které ohrožují nebo znemožňují existenci a další rozvoj firmy, vzniká negativní odchylka od normálního stavu Krizový management Každá organizace nebo její část se může v průběhu svého vývoje dostat do situace, kdy jsou sníženy její podnikatelské aktivity, kdy je z různých vnějších nebo vnitřních důvodů ohrožena její stabilita, nebo dokonce její další existence, do situace, která bývá označovaná jako pokles nebo krize. Krizi lze definovat jako určitý nežádoucí stav organizace, jako proces, který v případě, že není zastavený, může vést k jejímu úpadku a likvidaci. Příčiny krizí nedostatek vlastního kapitálu, nevhodný a netržně orientovaný výrobní program a obchodní chyby podniku, osobní neschopnost majitelů a vedoucích pracovníků firem. - Příčiny vnější (externí) - příčiny způsobené činností lidí, příčiny způsobené přírodními vlivy - Příčiny vnitřní (interní) - příčiny strukturální, zaviněné zastaráváním a pomalou nebo nedostatečnou obnovou struktury zdrojů, výroby, pracovníků aj - příčiny zaviněné managementem, které mají největší podíl na vzniku podnikových krizí - příčiny zaviněné řízením/vedením. 54. Uveďte jaké hlavní problémy řeší organizace při vstupu na zahraniční trh Volba trhu (teritoria, země), na který chce organizace při podnikání v zahraničí vstoupit, vyžaduje analyzovat a posoudit zejména: 1. Politický systém v zemi, jeho stabilitu a postoje ke vstupu zahraničních organizací na domácí trh. 2. Logistickou dostupnost trhů, tj. vzdálenost, komunikační a dopravní dostupnost 3. Podnikatelské prostředí posuzované z hledisek tzv. 5 C",: Country, Customers, Costs, Competitors, Currency 55. Popište formy společného podnikání bez kapitálové spoluúčasti, uplatňované při vstupu na zahraniční trhy

3 56. Popište formy podnikání s kapitálovou spoluúčastí, uplatňované při vstupu na zahraniční trhy 57. Popište typické organizační modely uplatňované v nadnárodních organizacích Organizace etnocentrické Jsou založeny na preferování kulturní dominance mateřské organizace. Uplatňují systém řízení, který vychází z kultury země, v níž je umístěna centrála. usnadňují vytváření jednotného image, mnohonásobné využití know-how, rychlé zavedení výroby (činnosti), zaručuje kvalitu managementu, usnadňuje komunikaci s mateřskou organizací. Organizace polycentrické Respektují pluralitu kultur, jsou orientované na přizpůsobování se místním podmínkám. umožňují myslet globálně a podnikat lokálně", využívat tvůrčí aktivity místních pracovníků a získáva konkurenční výhody na místních i světových trzích. Organizace geocentrické Uplatňují globální přístup k řízení organizace. Neupřednostňují jednostranně ani zájmy mateřské ani dceřiné organizace, usiluje o globální integraci a synergii z hlediska výhodnosti pro organizaci jako celek. umožňují produkovat univerzální globální produkty určené pro celosvětový trh stejně jako jejich modifikace určené pro místní trhy a tak využívat komparativní výhody v různých částech světa. Jedná se o organizaci, která rychle reaguje na změny světových i na lokálních trzích. 58. Vysvětlete pojem odpovědnost managementu a uveďte její druhy Odpovědnost managementu legální dosahování cílů užitečných pro organizaci a společnost Ekonomická odpovědnost odpovědnost manažerů vlastníkovi za dosahování zisku Společenská odpovědnost dobrovolné přijímání závazků nad rámec zákonů v sociální a ekonomické oblasti Odpovědnost: 1. ekonomická odpovědnost vůči vlastníkovi 2. vůči zaměstnancům 3. vůči zákazníkům (kvalitní + zdrav.nezávadné zboží) 4. vůči dodavatelům (platit včas, dodrž.smlouvy) 5. vůči konkurentům (hosp.soutěž) 6. vůči komunitě (nezneč.prostředí) 59. Vysvětlete pojem etika managementu a uveďte hlavní zásady etického chování manažera = Věda o morálce, soubor principů a zásad které mají usměrňovat chovani manažerů. Zahrnuje: dobrovolné dodržovaní zakonů; zachovaní podnikové důvěrnosti; vyhybaní se střetu zájmu; jednaní v dobré víře;

4 dodržování slibů a smluv; dodržování vlastních pravomocí. 60. Popište manažerské role podle modelu 3 kruhů model tří kruhů -1. splnit úkol 2. rozvíjet jednotlivce 3. udržovat tým každý manažer vykonává tyto fce, které mají dvě fáze: poznávací, realizační M3K Potřeby zachování Potřeby úkolu Individuální potřeby 61. Popište role manažera podle stadia vývoje organizace - vývoj organizace-zakladatel - rozvoj-organizator - další růst-inovátor - stadium zralosti-stabilizator - stadium poklesu-manažer změn 62. Uveďte kdy a jaké konflikty rolí se mohou vyskytnout v práci manažerů Konflikt mezi rolemi tj. v situacích kdy manažer hraje dvě nebo více rolí současně, přičemž chování v jedné roli je neslučitelné (protichůdné) s chováním v roli druhé. Konflikt uvnitř role, který vyplývá z rozdílných, protichůdných požadavků, které na tuto roli klade sám manažer. Další problémy: Nekompatibilita rolí (protichůdná očekávání ve vztahu k jedné roli, nadřízený x podřízený) Přetížení rolemi (řeší více rolí, přerozdělení na více manažerů) Nevytížení rolí (neodpovídá jeho schopnostem) Mnohoznačnost (neurčitost) role (není jasné o jakou roli vlastně jde) 63. Uveďte teoretické přístupy k pojetí úspěchu manažera vycházejí z teorie pracovní motivace, konkrétně z motivace pracovního výkonu. Motiv výkonu vyjadřuje obecnou touhu lidí po úspěchu. Různí jedinci se vyznačují různou silou motivu výkonu. Každý má potřebu dosáhnout úspěchu, ale současně má potřebu vyhnout se neúspěchu a síla motivu výkonu je pak dána individuálním poměrem těchto potřeb. 3 základní motivační faktory podle McClellanda: 1. potřeba úspěchu 2. potřeba moci vést a ovládat lidi 3. potřeba být uznávaný ostatními Koncepce schopností úspěš.man.se člověk rodí Koncepce dovedností úspěš.man. se člověk stává (získá určité dovednosti) Koncepce úspěchu a neúspěchu hledáme již úspěšné pracovníky (nutno : chtít, umět, moci = motivace, dovednosti a znalosti, podmínky)

5 64. Popište model manažerských kompetencí založených na dovednostech -klade důraz na umění jednat přiměřeně situaci, přičemž schopnosti nejsou nutně vrozené. 3 skupiny: koncepční dovednosti : řídit organizaci jako celek, formulování strategií. Čím vyšší je hierarchické uspořádání společnosti, tím je tato koncepce důležitější; dovednost analytického řešení problémů, koukat na věc jako na celek. sociální dovednosti :mezilidské vztahy, vytvořit ve skupině lidí dobrý tým, získávat důvěru spolupracovníků, umět komunikovat, vyvolávat kooperační prostředí, sdělovat své představy tak, aby jim každý rozuměl. Technicko administrativní dovednosti : týkají se speciálních profesních dovednosti organizovat a řídit, orientovat se v odvětví, plánovat, vést příslušnou administrativu. Tyto dovednosti jsou důležité zejména pro základní management. 65. Popište model manažerských kompetencí založených na dovednostech a znalostech technické, sociální a rozlišovací dovednosti, znalosti odborné, obecné (manažerské.), všechny manažerské dovednosti a znalosti odborné i obecné, větší podniky 66. Popište Combeho model (aplikace systémového přístupu) manažerských kompetencí 1)vstupy(inputy)- představují potenciální schopnosti a dovednosti vykonávat určitou funkci, zahrnují: znalosti (ekonomické, podnikatelské, manažerské prostředí, struktura, organizace a cíle společnosti ) povahové rysy a vlastnosti: důležité pro práci manažera, naořr přizpůsobivost, sebedůvěra postoje : v zaujímání stanovisek vůči různým otázkám, odrážejí měřítka hodnot, přístupy k týmové práci.. dovednosti: schopnosti aplikovat získané znalosti do praxe, realizovat postoje zkušenosti: jsou někdy povžovány za ukazatele kompetence, získávají se v praxi, např poučen z chyb 2)procesy : aktivity, při nichž manažer přeměňuje vstupy na výstupy. Procesní dovednosti se týkají např prodávění úkolů, jednání s lidmi, organizování činnosti.. 3)výstupy (outputy) výsledky, kterých manažer v rámci svého prac zařazení dosahuje. Manažer může předpokládané požadované výsledky organizace plnit, neplnit, překročit 67. Popište model IEAC manažerských kompetencí model, který představuje návrat ke koncepci schopností zdůrazňuje schopnosti. Podle tohoto modelu se od manažera očekává, že bude mít: I = obecnou inteligenci ( analyticke především) E = emocionální schopnosti (empatie, vcítění) A = akční schopnosti (schopnost rychle a samostatně se rozhodovat, reagovat, uskutečňovat akce) C = kreativní schopnosti (schopnost analyticky a tvořivě, novým způsobem řešit problémy) 68. Uveďte nejméně 4 hlediska pro klasifikaci a rozlišování faktorů vnějšího prostředí, uveďte příklady Předvídatelné (růst cen vstupů) X Nepředvídatelné (živelná katastrofa) Ovlivnitelné (poptávka) X neovlivnitelné (růst cen energie) Všeobecné působí na všechny org.(zákoník práce) X specifické působí jen an některé org. (zákon o VŠ) Přímé ovliv.organizaci přímo (daně) X nepřímé působí nepřímo (růst cen změna P) 69. Vysvětlete jaké faktory vnějšího prostředí označujeme písmeny S a T a uveďte příklady takových faktorů S sociální vzdělanost, sociální struktura obyvatelstva, rozmístění a migrace pracovních sil, spotřeba, příjmy, výdaje, zvyklosti a preference různých kategorií obyvatelstva, tyto faktory výrazně ovlivňují organizace při rozhodování co a pro koho vyrábět T technické a technologické rozvoj techniky, faktor času, výzkum a vývoj, modernizace výroby

6 70. Uveďte příklady faktorů mezinárodního, národního a regionálního prostředí, působící na fonotéku v Třeboni Mezinárodní: změny vlivem vstupu do EU, např nové směrnice Národní: zákon čr ovlivňující toto odvětví Regionální: jiná fonotéka v okolí 71. Nakreslete a popište tržní stádia životního cyklu odvětví z hlediska vývoje konkurenčního prostředí I. Zavádění: jedna nebo malý počet konkurenčních firem, samy si stanoví pravidla II. Růst: vstup dalších podniků, bariéry vstupu ze strany prvních zakladatel, zintenzivnění konkurence III. Vyzrálost: nadbytek kapacity v odvětví, vytlačování firem IV. Úpadek: zvyšuje se počet odchodů z odvětví, snižuje se počet konkurentů stádium vývoje ovlivňuje přitažlivost odvětví I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze 72. Vysvětlete pojmy příležitosti a hrozby a uveďte 3 příklady příležitostí a 3 příklady hrozeb pro vinařství v ČR Příležitost oblast potřeby a zájmů kupujících v níž existuje vysoká pravděpodobnost, že tím, že podnik tuto potřebu uspokojí, dosáhne zisku. nárůst spotřeby vína v ČR, nárust poptávky po červeném víně, rostoucí vývoz z ČR Hrozba situace vznikající v okolním prostředí, které působí negativně na organizace např. tím, že snižují poptávku,zvyšují náklady..rostoucí konkurence, zákaz výsadby novým vinic, nabídka je větší než poptávka ve světě 73. Popište hodnotový řetězec podle Portera Princip hodnotového řetězce (9skupin faktorů): definuje a rozlišuje činnosti (procesy), jimiž se jednotlivé organizace liší a které ovlivňují jejich zisk. Porter v hodnotovém řetězci rozlišuje: Primární činnosti přidávají hodnoty: řízení vstupních operací, výroba, provoz, řízení výstupních operací, marketing a odbyt, servisní služby Sekundární činnosti doplňující, podpůrné: procesy vytváření organizační a řídící struktury (infrastruktury) podniku, řízení pracovních sil, technický rozvoj a obstaravatelské činnosti (zásobování). infrastruktura podniku řízení pracovní síly technický rozvoj obstaravatelská činnost (= zásobování) řízení vstupních operací řízení výrobních operací řízení výstupních operací marketing servis

7 74. Popište Balanced Scorecard BALANCED SCORECARD metoda podle Kaplana a Nortona (aplikace využití hodnotového řetězce). Tri casti : inovacni»»provozni»»poprodejni - proces začíná objednávkou zákazníka a končí dodáním produktu inovační proces provozní proces poprodejní servis Potřeba Uspokojení Určení trhu Nabídka výrobků Vytvoření výrobků dodávka Poskytnutí servisu zákazníka zákazníka 75. Vysvětlete pojmy silné a slabé stránky a uveďte 3 příklady silných a 3 příklady slabých stránek odvětví vinohradnictví v ČR Silné stránky: vyjadřují to, co podnik dělá lépe než ostatní, kde dosahuje bez zvláštního vypětí sil lepší výsledky než konkurence, nebo má úspěchy tam, kde ostatní organizace neměly. významné vlastnosti podniku a výrobků, významné přednosti podniku, př.dobré technické vybavení, odborníci z MZLU, využití studentů, četná ocenění na soutěžích Slabé stránky: Co podnik dělá hůře než ostatní, s vypětím sil nedosahuje výsledků jako má konkurence, není úspěšný tam, kde jsou jiné org. př.málo známá značka vína, prodej hroznů za nízkou cenu, chybí obchodní středisko. 76. Vysvětlete strategii SO vyplývající ze SWOT analýzy a uveďte příklad SO využití silných stránek k získání výhod z příležitostí vnějšího prostředí. Příklad: silná stránka = ocenění na soutěžích příležitost = rostoucí zájem o kvalitní vína Strategie: deklarovat na vinětách vín, že získalo řadu ocenění a tudíž se jedná o kvalitní víno 77. Vysvětlete strategii WO vyplývající ze SWOT analýzy a uveďte příklad WO - zaměřené na překonání vlastních slabých stránek a využívání výhod z příležitostí vnějšího prostředí. Příklad: slabá stránka = málo známá značka příležitost = veletrhy, soutěže Strategie: zviditelnit málo známou značku prostřednictvím veletrhů a soutěží 78.Vysvětlete strategii ST vyplývající ze SWOT analýzy a uveďte příklad ST - zaměřená na využití silných stránek a na eliminaci resp. snížení negativních účinků hrozeb z vnějšího prostředí. Příklad: Silná stránka = využití studentů Hrozba= vyšší výrobní náklady Strategie: využívat studentů a brigádníků a tím snižovat výrobní náklady 79. Vysvětlete strategii WT vyplývající ze SWOT analýzy a uveďte příklad WT - zaměřené na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se hrozbám z vnějšího prostředí. Příklad: slabá stránka = prodej hroznů hrozba = nižší výkupní cena hroznů Strategie: omezit prodej hroznů a zaměřit se na výrobu vína z těchto hroznů

8 80. Vysvětlete co jsou STAKEHOLDERS a uveďte příklady Stakeholders neboli zájmové skupiny (vytvářejí podmínky vnějšího prostředí) skupiny osob, které mají zájem na činnosti podniku, např. vláda, politické strany, finanční úřady, banky, pojišťovny, zaměstnavatelé 81. Vyjmenujte postklasické teorie managementu, podrobně popište teorii komponent a uveďte její autory a) Procesní přístupy b) Psychologicko sociální pojetí managementu c) Systémové přístupy d) Kvantitativní přístupy e) Empirické přístupy Teorie komponent (podle Mortona): jádrem managementu jsou manažerské procesy a funkce, avšak nelze je uplatňovat bez přihlédnutí k vnějšímu prostředí, ke strategii organizace a její struktuře, k technologii, k lidským zdrojům kvalitní a kvalifikovaní zaměstnanci a kultuře organizace. Manažerské procesy a funkce jsou součástí většího počtu manažerských komponent, existují v určitém prostředí a musejí jej využívat. 82. Vyjmenujte obsahové a teoretické oblasti,které tvoří východiska psychologickosociálních přístupů v managementu Psychologicko sociální přístupy vycházejí ze školy lidských vztahů, z teorií motivace: východiskem této koncepce je názor, že člověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých vnitřních potřeb, pracuje proto, aby své potřeby uspokojil (Maslow, Herzberg) 1. Dvoufaktorová teorie motivace (Herzberg): vedle pracovní motivace zahrnuje především pracovní uspokojení a pracovní neuspokojení. 2.Teorie X a Y (McGregor): Teorie X tradiční myšlení cukru a biče : Teorie Y založen na zásadě, že lidé chtějí a potřebují pracovat: 3.Teorie organizačního chování Zkoumá, analyzuje a interpretuje chování lidí v organizacích, které je jiné než mimo ni, zjišťuje příčiny a důvody, proč se lidé chovají jinak než mimo organizaci a jaké faktory by mohly toto chování ovlivnit. 83. Uveďte typy a charakteristické rysy systémů řízení a organizaci podle teorie kontingence a jejich význam v současné praxi Teorie kontingence zastánci radikálního přístupu jsou pro mechanisticky systémová řízení a zdůrazňují, že existují mechanistické (systematické) organizace organizace funguje jako stroj, existuje nezávisle na lidech, uplatňuje byrokratické prvky řízení, autoritativní způsob, teorii X, obtížně se mění vhodné pro organizace ve stabilním prostředí, neziskové umírněný přístup vychází z toho, že organizace je útvar společenský, závisí na lidech, cíle a potřeby organizace jsou v rovině s cíli a potřebami zaměstnanců; úspěch organizace závisí na tom, jak dobře lidé spolupracují vhodné pro podnikatelské, ziskové organizace, proměnlivé prostředí, organicky systém.

9 84. Uveďte hlavní modely doporučované pro zajištění prosperity organizace v empirických přístupech v managementu Zaměření na vnitřní faktory = faktory úspěchu = kritické faktory úspěchu Modely: 1. Vnitřní faktory prosperity, které mají rozhodující vliv na výsledky organizace: - strategie vytýčení základního směru, kterým se organizace bude vyvíjet - struktura organizační struktura, uspořádání a vzájemná provázanost zdrojů a procesů - kultura organizace postoje a reakce zaměstnanců organizace k sobě navzájem, k práci,k cílům organizace 2. 7 S poradenské firmy McKinsey - strategie, struktura, systémy řízení, spolupracovníci, styl vedení, schopnosti, sdílené hodnoty 3.7 dynamických S (7S moc statické ) - úspěšné jsou jen ty podniky, které rychle reagují na změny na trhu a na očekávání zákazníků - úspěšné podniky které trh samy ovlivňují - kritickými faktory jsou procesy, které probíhají ve spirále a musí se neustále opakovat, vždy na vyšší úrovni procesy: 4. Model EQA metodicky nejlépe propracovaný 2 skupiny faktorů: předpoklady (hnací síly), faktory hodnocení výsledku 85. Popište vnitřní faktory prosperity organizace doporučované v empirických přístupech v managementu - strategie vytýčení základního směru, kterým se organizace bude vyvíjet, její vypracování je záležitostí vrcholového managementu - struktura důležitá ve dvou oblastech - organizační struktura (vnitřní uspořádání organizace) a jako uspořádání a vzájemná provázanost zdrojů a procesů - kultura organizace představuje postoje a reakce zaměstnanců organizace k sobě navzájem, k práci cílům organizace, k zákazníkům 86. Uveďte důvody vzniku a obsah 7 dynamických S 7 dynamických S vychází z nezbytností rychlého reagování managementu a organizace na požadavky a očekávání zákazníků a z toho, že organizace sama musí měnit vnější prostředí. Kritickými faktory jsou procesy které probíhají ve spirále, opakují se vždy na vyšší úrovni. Procesy: strategické předvídání rychlé reagování překvapení konkurence ovlivňování spotřebitelů narušení rovnováhy trhu posuny trhu

10 87. Uveďte předpoklady a faktory hodnocení výsledků organizací podle metody EFQM Model excelence EFQM je rámec založený na devíti kritériích. Ty lze použít pro hodnocení pokroku organizace na její cestě k vynikajícím (excelentním) výsledkům v oblastech výkonnosti, zákazníků, lidských zdrojů. Tzv. "vůdcovství" je zde hybnou silou pro politiku a strategii, prováděnou konkrétními lidmi, prostřednictvím partnerství, zdrojů a procesu. 5 kritérií vytváří předpoklady pro dobré výsledky. Jejich měření je obsahem zbývajících čtyř kritérií. Šipky (viz výše uvedené schéma) zdůrazňují dynamickou podstatu modelu. Ukazují, jak inovace a učení pomáhají zlepšovat předpoklady = zdroje, což v důsledcích vede ke zlepšeným výsledkům. 88. Popište cíle, obsah a zásady řízení podle cílů (MBO) 1. osobní cílový management plánování osobních cílů a organizování využití vlastního pracovního času vedoucího pracovníka tak, aby sám sebe dovedl k cíli 2. cílové vedení jednotlivců (MBO) 3. cílově orientované vedení skupin stanovení a projednávání cílů skupiny, ovlivňování skupiny při přijímání a plnění cílů skupiny a hodnocení skupiny Nejčastěji se pod řízením podle cílů chápe technika MBO, poprvé použil Drucker v Řízení podle cílů začíná stanovením a formulací cílů na vrcholu organizace a musí mít aktivní podporu vrcholových manažerů. Součástí stanovení cílů jsou kritéria hodnocení jejich plnění. Dohodnuté a odsouhlasené cíle podřízeného musí splňovat tyto podmínky: 1. musejí být vyjádřeny měřitelnými ukazateli 2. musejí mít termín splnění 3. podřízený pracovník musí mít možnost sám kontrolovat plnění a uplatňovat prvky sebekontroly 4. nesmí vyvolávat konflikty cílů osobních, skupinových a cílů organizace 5. nadřízený pracovník kontroluje pouze plnění cílů, má spoluzodpovědnost za jejich dosahování, nekontroluje však činnosti a postupy, které podřízený pracovník při plnění cílů uplatňuje a nezasahuje do průběhu plnění 89. Uveďte základní atributy projektu 1. má přesně vymezené: - věcné cíle,časový plán provedení,hmotné, lidské a finanční zdroje, podrobný rozpočet 2. je realizovaný v rámci určité organizace, na jeho přípravě a realizaci se podílejí interní zaměstnanci org., externí organizace a externí zaměstnanci 3. hlavní náplň - koordinování lidí různých odborností, důsledná a podrobná kontrola dodržování postupů projektů, rozpočtu, vedení dokumentace

11 4. všechny projekty mají při realizaci společné problémy, které spočívají: - v požadavcích na změny v projektové dokumentaci a v obsahu projektu v průběhu realizace - v překračování původního rozpočtu a v růstu požadavků na zvyšování finančních zdrojů - v nedodržení časového harmonogramu realizace a termínu dokončení projektu, což zvyšuje náklady 5. každý projekt je řízen vedoucím projektu, vybaveným potřebnými pravomocemi od vrcholového managementu investora. Atributy: stanovení cíle, časový plán, rozpočet 90. Nakreslete schéma začlenění dočasného liniového útvaru řízení projektu do řídící struktury organizace 91. Uveďte jaké dovednosti by měl mít projektový manažer Každá skupina má jiné zájmy, které mohou být příčinami konfliktů. Manažer projektu musí činnost všech koordinovat a slaďovat jejich zájmy. Musí mít tyto dovednosti: dovednost řídit procesy plánovat a KO cíle řešit rozpory organizovat a vést tzv. kontrolní dny (porady) komunikovat s lidmi, kt.mají rozdílné názory 92. Popište východiska a cíle řízení jakosti - schopnost produktu plnit očekávané požadavky zákazníků = potřeby a očekávání Východiska: Kvalita výrobků a služeb, které organizace nabízejí zákazníkům je významným strategickým faktorem úspěchu a významným faktorem konkurenceschopnosti organizace Kvalita: 2hlediska: z hlediska výrobce = souhrn technic.parametrů (bez nich nemůže výrobek existovat) z hlediska zákazníků = vnímaná, relativní, mění se Cíle: Splnění požadavků zákazníka prostřednictvím: - zvyšování hodnoty pro zákazníka = zákazníkem vnímaná výhoda, kt.získá nákupem produktu u určitého výrobce ve srovnání s nákupem téhož výrobku u jiného výrobce - zvyšování schopnosti a loajality zákazníka, jeho spokojenosti zvyšování prodejnosti a zisku 93. Uveďte obecný model hodnoty produktu pro zákazníka Zákazník od výrobku požaduje: 1. Užitné vlastnosti znaky,parametry, které uspokojí jeho potřeby a které je ochotný ocenit. Patří mezi ně funkční vlastnosti, estetické vlastnosti, spolehlivost, životnost, obal, způsob prodeje, servisní zabezpečení. Preference a požadavky zákazníků na jakost se mění v čase

12 2. Bezvadnost vada je negativní rys produktu, vyvolá negativní postoj k produktu a výrobci. Cílem řízení jakosti je nula vad 3. Stabilita jakosti všechny vlastnosti stejného produktu musí být stejné, ať byl vyrobený první či tisící. Hodnota pro zákazníka: Atributy produktu: 4základní: funkčnost, jakost, cena, čas dodání Další: image výrobce, vztahy výrobce se zákazníky 94. Popište stručně vývoj řízení jakosti 1. Inspekční kontrola jakosti: Založena na vyhledávání závad a kontrolování jakosti výrobků na výstupu. Jakost kontrolovali specialisté inspektoři jakosti. 2.Kontrola jakosti v procesu výroby: jakost nutno vyrobit, musí být zajišťována v celém procesu výroby od vstupu po výstup. Před započetím každé operace provedena kontrola jakosti a teprve potom následovala operace snížení nákladů na kontrolu jakosti, ale závady v konstrukci a nedostat. při prodeji 3. Komplexní řízení jakosti (TQM) Z užšího pohledu zajišťovány kvality zahrnuje: Určení zákazníků a jejich potřeby, vývoj výrobků odpovídající těmto potřebám, vývoj výrobního postupu za účelem výroby tohoto výrobku. 95. TQM cíle a modely cílem je učinit jakost měřitelnou z pohledu zákazníka a tím i plánovatelnou a hodnotitelnou. Japonský model, používaný od 70. let a založený na dosahování spokojenosti zákazníků na základě trvalého zlepšování účinnosti všech procesů v organizaci. Americký model, používaný od r. 1987, založený na rozpracování japonského modelu pro podmínky USA. Evropský model, založený na zlepšování všech činností organizace, který vychází systematicky od uspokojování zákazníků, zaměstnanců, vlastníků, odpovědnosti vůči společnosti a hodnocení výsledků firmy. Tento model využívá soubor norem ISO 9000 a oborové standardy. 96. Uveďte co je outsourcing, jeho druhy a cíle Outsourcing = vyčleňování operací nebo činností, které nejsou hlavními činnosti organizace využívání vnitřních (vnitřní outsourcing) nebo vnějších (vnější out.) zdrojů dodavatelů a spolupracujících organizací k jejich zajišťování. 2 druhy: 1. Vnitřní vyčleňují se určité činnosti jiným jednotkám uvnitř podniku 2. Vnější vyčleňují se činnosti do cizích organizací dodavatelům Další typ: 1. Částečný - jen části 2. Full service celé procesy Přínosy outsourcingu: přispívá k plnění hlavních cílů zeštíhlování: - snižuje náklady - zvyšuje kvalitu poskytovaných výrobků - zvyšuje pružnost výroby - snižuje podnikatelské riziko - vytváří podmínky pro štíhlé řídící struktury 97. Uveďte model CI a vysvětlete jeho princip

13 =nepřetržité zdokonalování definuje 5 základních oblastí prvků v systému organizace, které jsou vzájemně propojené, ovlivňují se a vyžadují neustálé zlepšování. Podmínkou úspěšného zavedení CI je fungování všech prvků současně. Prvky : - strategie má být založena na nepřetržitém zaujetí vrcholového managementu na CI - kultura organizace musí podporovat víru v hodnoty a přínosy zlepšení a ve schopnosti každého zaměstnance podílet se na zlepšování - infrastruktura má směřovat k plochým organizačním strukturám, k pracovní pružnosti, ke zdokonalování komunikace a komunikačních kanálů a decentralizaci rozhodování - procesy mají být formalizovány, aby bylo každému jasné jaké kroky je třeba učinit - nástroje metody, způsoby a techniky řešení problémů, metody týmové práce, analytické metody, postupové diagramy aj. 98. Vysvětlete pojem rozhodovací proces a uveďte hlavní typy rozhodovacích procesů v managementu Rozhodovací proces průběžná man.fce, proces řešení rozhodovacích problémů proces výběru jednoho z více možných řešení. Má dvě stránky: meritorní týká se řešení konkrétního problému, věcnou,obsahovou procedurální týká se postupu pří rozhodování Typy: Dlouhodobé, programové, neprogramové 1. Rozhodovací analýza 2. Skupinové rozhodování 3. Individuální rozhodování 99. Vysvětlete pojem postoj manažerů k rozhodování a uveďte typy manažerů podle postojů k riziku v rozhodovacím procesu =ochota/neochota samostatně rozhodovat Jsou ovlivněny: vzděláním, věkem, stupněm řízení, zkušenostmi, osob.vlastnostmi, hodnotovou orientací rozhodovatele (postoj k riziku, náchylnost k pochybám) 4 druhy manažerů : 1) optimisté podstupují jakékoliv riziko přesvědčeni, že nežádoucí výsledek se nevyskytne vybírají variantu s nejvyšším užitkem 2) pesimisté nejnižší možné riziko přesvědčeni že vždy nastane nejhorší výsledek 3) opatrní optimisté snaha o max.užitek s minimál.rizikem 4) nerozhodní stejná pravděpodobnost u žádoucích i nežád.výsledků varianta s průměr.očekávaným výsledkem 100. Uveďte co je obsahem identifikace problému v rozhodovací analýze 3 typy problémů: Náprava zhoršující se situace korektivní řešení Zlepšení běžné, stávající situace progresivní řeš. Využití nových příležitostí tvůrčí řešení nové sit. Skládá se z : a) vymezení problému - má obsahovat tyto charakteristiky: 1) definice problému současí.stav, žádaný stav a důvod rozdílu 2) organizační umístění problému kde vznikl, jak je rozšířený.. 3) vlastnictví problému koho se týká, kdo má řešit 4) rozsah problému absolutní i relativní vyjádření (peníze, %) 5) časová perspektiva a stupeň naléhavosti řešení vyskytl-li se již, jak se vyvíjí, jak naléhavý zjištění jeho příčin a dalších možných souvislostí b) zjištění příčin problému doporuč.se týmové hledání a definování c) zjištění dalších možných souvislostí zvětšují problém, zmenšují aniž sou jeho příčinou 101. Uveďte co je obsahem stanovení kritéria v rozhodovací analýze

14 = parametry vyjádřeny číselně/slovně používané k posuzování vhodnosti a výběru alternativ = podmínky, kt.musí být splněny, má-li být 1 alternativa řešení zvolena Rozhodovatel řeší: - druh a počet kritérií jednokriteriální - vícekriteriální rozhodnutí pak nutno rozdělit na: kritéria základní (musí být vždy splněna) a doplňující (více alternativ splňuje základní) a nutno přidělit váhu kritériím (podle významu) metody: 1)bodová stupnice každé kritérium body podle významu (čím vyšší, tím víc bodů) 2) alokace 100 bodů mezi všechna kritéria rozdělíme 100 bodů dle významu, =100b 3) párové srovnávání ke každému krit.počet preferencí ke všem ostatních kritériím tab. (čím víc, tím líp) 102. Uveďte účel, obsah a metody vypracování alternativ v rozhodovací analýze - většina procesů více než 1 řešení účelné vyprac.více alternativ Obsah: - čeho chceme dosáhnout - jak se bude lišit nová situace - jak dlouho může vydržet nová situace bez změny - jaké mohou vzniknout potíže Postup: - začít vypracovávat více alternativ, postupně je sbližovat, skončit na jedné - začít vypracovávat 1 alternativu, postupně ji větvit, skončit na několika - vypracovat současně více alternativ, zavést na různých pracovištích, po vyhodnocení zavést tu nejúspěšnější v celé org Nakreslete a popište manažerskou rozhodovací tabulku 104. Uveďte výhody a nevýhody individuálního a skupinového rozhodování Individuální rozhodují jednotlivci - V rychlé, levné, známá zodpovědnost za rozhodnutí - N mohou se objevit subj. prvky, ostatní nemusí s rozh.souhlasit ztráta motivace Skupinové rozhodují týmy odborníků, komise, orgány,.. - V vyloučení subj.vlivu jednotlivce, v případech, kdy lze uplatnit - lepší výsledky, více názorů více alternativ větší výběr a možnost lepšího řešení, možnost zohlednit hledisko i toho, koho se rozh.týká - N náročnější na čas, nákladnější, nemusí vyústit v optimál.řešení (jsou-li v týmu protichůdné zájmy) 105. Popište brainstorming a uveďte příklad jeho využití

15 - tvořivé, týmové řešení problémů, zakl. Osborne Cíl: v co nejkratším čase vyprodukovat co nejvíce originál.myšlenek a námětů na řešení urč.problému velký počet námětů umožní vybrat nej-řešení, skupina dokáže předložit větší počet návrhů než samostatně pracující -založeno na překonávání bariér tvořivého myšlení, kterými jsou: - autocenzura omezení a zamítání vlast.nápadů ještě než byly domyšleny - ješitnost odpor k nápadům druhých, kritika jen že jsou někoho jiného - tendenčnost neschopnost překonat vžité metody myšlení a práce - strach z kritiky vede k přejímání a preferování názorů jiných osob - nedostatek sebedůvěry při předkládání vlast.návrhů Př.:Hledáme všechny možnosti jak lze snížit náklady na skladování materiálu. (nápad) 106. Popište graf příčin a důsledků a uveďte příklad jeho využití = rybí páteř, autor:ischiakawa, definování příčin problémů při uplatnění brainstormingu Postup: 1) sestavení skupiny (jak u brainstormingu) 2) formulace úkolu a zpasání důsledků čím přesněji, podrobněji, konkrétněji definovány, tím přesnější příčiny 3) formulace a zapsání hlavních problémových oblastí hlavních skupin příčin problémů 4) formulace a zapisování dílčích příčin v jednotl.problém.oblastech 5) hodnocenu obsahu grafu 107. Popište Delphi metodu a uveďte příklad jejího využití - skupinová metoda řeš.problému skupina odborníků odpovídá na dotazy vypracované formou dotazníků, vypracování anonymně, členové spolu nekomunikují - postup vypracování a rozesílání dotazníků se opakuje dokud nedojde ke sblížení názorů členů skupiny - výhoda: anonymita eliminuje předpojatost k řešení problému Postup: Definování problému sestavení skupiny odborníků vypracování a rozeslání dotazníků vypracování a vyhodnocení dotazníků rozdělíme na: a) odpovědi shodné vypracování návrhu řešení b) odpovědi rozdílné zpracování odpovědí a postup znovu od vyprac.a rozeslání dotazníků př.: stanovení systému kurzů pro vzdělávání dospělých a jejich seřazení dle důležitosti 108. Uveďte hlavní zájmové skupiny, ovlivňující cíle v podnikových plánech Externí skupiny: 1) kapitáloví spoluúčastníci (výhodné zúročení vlož. kapitálu, jistota kapitál.vkladů) 2) dodavatelé (výhodné prodejní a platební podmínky a schopnost, stabilní prodej) 3) zákazníci (kvalitní zboží, přiměřené ceny) 4) stát (daň.přínos!, pracovní příležitosti, dodržování práv.norem) Interní skupiny: 1) vlastníci (výnosy, zhodnocení kapitálu, finanční a dispoziční samostatnost) 2) management (pravomoc, vliv, prestiž, možnost seberealizace) 3) zaměstnanci (mzdy a platy, možnost uplatnění, mezil.vztahy, prac.zařazení) 109. Uveďte druhy cílů používaných v podnikových plánech Podle vzájemných vztahů mezi jednotlivými cíly: - cíle komplementární vyšší stupeň plnění 1 cíle vede k vyššímu stupni plnění cíle 2. - cíle konkurenční vyšší stupeň plnění 1 cíle vede ke snižování stupně plnění cíle 2., při plnění mohou vznikat konflikty individuální (preference osob.cílů manažera), hierarchicky podmíněné (nadřazené cíle příliš obecně formulovány), cílů mezi dílčími plány (spolupráce

16 VPJ s různými cíli) - cíle protikladné plnění 1 cíle vylučuje plnění cíle 2. - cíle indiferentní plnění 1 cíle nemá vliv na plnění jiného cíle Podle časového horizontu - krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé - cíle vztažené k urč.okamžiku, cíle vztažené k urč.období Podle významu Cíle vrcholové(nadřazené) a cíle podřazené (jejich souhrn = cíle nadř.) 110. Uveďte způsoby plánování, rozlišované podle stanovení úkolů vnitropodnikovým organizačním jednotkám 1) retrográdní plánování (Top-down): shora-dolů - vrcholové vedení rozpracuje plány na nižší jednotky, + cíle na všech úrovních sladěny, rozepsány beze zbytku, - nemusí se vydařit splnit a mohou být nereálné 2) progresivní plánování ( Bottom-Up): zdola nahoru - vychází z nejnižší úrovně vyprac.plány předají plány vyšší, ti shrnou, předají nadřízenému,..souhrný plán = součet všech plánů dílčích, + vychází z vlast.schopností, od těch, co mají nejblíž k info o trhu, - může se podceňovat, cíle si mohou protiřečit, nemusí být akceptovatelné 3) protisměrné (Top-Down/Bottom-Up) - kombinace obou předch.způsobů, shoda na určitém cíli, odchylky se řeší vzájem.koordinací obou principů, odstraňuje nevýhody obou způsobů, používá se nejčastěji 111. Popište obsah plánování v Time managementu - základem je denní plán nejkratší a nejpřehlednější časová jednotka, zařazuje se sem: Periodicky opakující se činnosti a úkoly vyplývající z týdenního a měsíčního plánu Nevykonané činnosti a nesplněné činnosti z minulého dne Aktuální nové úkoly a činnosti = činnosti předvídané 60% prac.času Činnosti nepředvídané 40% prac.času, z toho 50% na nutné a 50% na zbytečné činnosti - nejlépe záznamník, kde je na každý den samostatná strana 112. Nakreslete a popište Eisenhowerův princip klasifikace úkolů 113. Vysvětlete obsah zkratky SMART Podřízené cíle ve vnitropodnik.plánech by měly být: S - specifické a konkrétní (pro každou jednotku) M měřitelné (kontrola) A akceptovatelné R realizovatelné T termínované (do kdy nutno splnit) 114. Vysvětlete pojem organizování a uveďte jeho obsah

17 - manažerská sekvenční funkce, proces přetváření nebo vytváření organizací, jejich fcí, čiností, struktury a vztahů, cíl: jedinečný, urč.způspbem uspořádaný a z urč.částí složený celek = organizace = uspořádání prvků a vztahů mezi nimi, směřuje k rozvoji a udržení organizace Obsah: 1) formulování a vytyčení cílů 2) definice činností aby byly splněny cíle 3) třídění a seskupování činností vytváření podmínek pro indiv.i skupinovou práci 4) tvorba týmů, skupin, útvarů a VPJ, definice jejich rolí a fcí 5) přiřazování vedoucích prac.a manažerů k jednotl.skupinám 6) tvorba pravidel a horizontální a vertikální koordinace činností a vztahů mezi VPJ 7) předvídání a uskutečňování činností zaměřených na změnu a rozvoj org.v návaznosti na změny vnějšího prostředí 115. Nakreslete schéma divizionální výrobkové organizační struktury podniku 116. Nakreslete schéma divizionální územní organizační struktury podniku 117. Popište hospodářské a nákladové středisko - podle decentralizace rozhodovacích pravomocí a ekonomického řízení VPJ se rozlišuje Nákladové středisko VPJ, kt.hospodaří podle rozpočtu nákladů, její činnost je kontrolována a hodnocena podle čerpání nákladů, pracovníci zainteresovaní na úsporách nákladů Hospodářské středisko ekonomicky samostatná jednotka dle dosaž.výsledků hospodaření, posiluje soutěživost VPJ a zainteresovanost zam-ců na hosp.výsledcích zlepšení činnosti celého podniku neúspěšná/ztrátová střediska se ruší Podmínky: - měřitelné vstupy a výstupy - uzavřený účetní okruh - ve vztahu k jiným střediskům-tržní subjekt,sama rozhoduje o dodavatelích a odb. - ale podřizuje se podnikové strategii a finan.politice - v rámci organizace hodnocena dle zisku 118. Nakreslete schéma organizační struktury pyramidálního holdingu 119. Nakreslete schéma struktury cirkulačního holdingu

18 120. Nakreslete schéma organizační struktury satelitního holdingu 121. Popište strategické aliance a jejich typy. Uveďte příklady = spolupráce 2 nebo více organizací za účelem lepšího využití zdrojů, upevnění a posílení postavení na trhu a udržení nebo získání dlouh.konk.výhody. - zpravidla silné společnosti, které si konkurují, ale v 1 oblasti chtějí dosáhnout společ.užitek- zde sdílené řízení, spolupráce, rovnocenné partnerství - forma spolupráce aliance výzkumné a vývojové, výrobní, technologické, reklamní, prodejní a obchodní, investiční,.. - spojení aliancí sítě strategických aliancí: a) homogenní sítě aliance: stejné, podobné zaměření podnikání (banky, pojišťovny) b) heterogenní síťové aliance: rozdílné oblasti činnosti (výzkum.org+vš, výzkum.+projekční) - aktivnější organizace=klíčové(uzlové) směřování vývoje (lákavé vize, výrazná image, jedinečné zdroje) 122. Nakreslete schéma liniové řídící struktury Vedoucí Štáb specialisté pro Podřízen ý A Podřízen ý B Podřízen ý C 123. Nakreslete schéma funkcionální řídící struktury 124. Nakreslete schéma maticové řídící struktury

19 125. Uveďte hlavní vnitřní organizační normy (předpisy) podniku - určují jednotlivé úkoly, přidělení zdrojů, počet pracovníků, vztahy mezi spolupracovníky - v každém podniku, čím je větší, tím je jich víc 1) Statutární normy : statuty, vlastní stanovy a.s. a družstev, zakladatelská smlouva o s.r.o., další předpisy a normy vyplývající ze zákonných předpisů (organizační a volební řád valné hromady, představenstvo 2) rozhodnutí a opatření ředitele (vedoucího org.) u nás např.:rektor zákaz psů v areálu 3) směrnice o provozování nějaké činnosti 4) oběžníky (dílčí směrnice) 126. Vysvětlete pojem organizační (podniková) kultura a uveďte její význam pro organizaci 2 přístupy: - interpretativní kultura podniku je něco, čím organizace je - objektivistický kultura je něco, co organizace má, je pro ní typické, Schein: soustava sdíleného přesvědčení, postojů, norem a hodnot, které existují v organizaci. Pozitiv.působení: Vytváří prostředí, které přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace a napomáhá inovacím a změnám. Negativní: vytváří bariéry bránící dosahování cílů, odpor k inovacím, změnám.. Kulturu tvoří hodnoty, normy a symboly (artefakty) 127. Uveďte hlavní typy podnikových kultur Podle Quinna:kultura orientovaná na podporu, na pravidla, na inovaci a změny, na cíle a úkoly Deal a Kenedy:Analyticko projektová kultura,procesní kultura,kultura všechno nebo nic, Kultura chléb a hry Vries a Miller: Paranoidní kultura, Nátlaková kultura, Depresivní kultura Silná kultura: stabilita a jednota celého systému, vysoká důvěra a motivace pracovníků, rychlé rozhodování a zavádění změn, menší kontrola, nízká fluktuace, vysoké nároky na adaptaci nových pracovníků, u dlouhodobě úspěšných organizací, často až odrazují nové zaměstnance Slabá kultura: nestabilita systému, nedůvěr a nízká motivace pracovníků, pomalé rozhodování a pomalé zavádění změn, vyšší potřeba kontroly, vysoká fluktuace, nízké nároky na adaptaci nových pracovníků 128. Uveďte postoje pracovníků k organizační struktuře podniku

20 - setkání: - při pohledu zvenčí (než dostaneme zaměstnání) - při adaptačním procesu (při přijetí do zaměstnání) = organizace, kt.nás zaměstnává se snaží nás vzdělávat a získat pro cíle dané firmy, někdy adaptační příručky (zde vše, co je důležité pro poznání kultury dané firmy) - postoje: 1) jednoznačně dodržující kulturu org. - akceptují ji, líbí se jim, ztotožňují se, přesvědčení je správná 2) napjatě dodržující k.o. mají ke kultuře výhrady, ale neříkají je strach o zam. 3) utajené nedodržující navenek souhlasí 4) otevřeně nedodržující nesouhlasí s prvky 129. Uveďte komponenty identity a image organizace - design organizace vnější, vizuálně vnímatelné ztvárnění podnikových symbolů, architektura a vnitřní vybavení budov, oblečení zam-ců, design výrobku aj.) - kultura organizace - chování organizace jednání a chování manažerů o ostatních zaměstnanců k sobě navzájem a k veřejnosti) - komunikace organizace zpřístupnění informací interním a externím subjektům - produkty organizace druh, kvalita, ochranná známka 130. Vysvětlete pojem a vyjmenujte hlavní oblasti a cíle komunikace ve vztahu k vedení Vedení - manažerská sekvenční funkce, jejímž obsahem je ovlivňování lidí (spolupracovníků) takovým způsobem, že jejich činnost přispívá k dosahování skupinových a podnikových cílů. (funkční vedení) Tvůrčí vedení - vliv, umění nebo proces ovlivňování lidí tak, že se budou ochotni a s nadšením snažit o dosažení cílů skupiny. Nositelem tvůrčího vedení je lídr, pak je toto vedení označováno jako vůdcovství - charismatické vedení. Oblasti - Komunikace shora informace o záměrech, plánech a cílech organizace úkoly, příkazy, instrukce - Komunikace zdola náměty a připomínky k záměrům, plánům a cílům organizace informace o plnění plánů a úkolů - Komunikace s vnějším prostředím zjišťování informací o změnách vnějšího prostředí prezentace organizace na veřejnosti Cíle seznamovat pracovníky s cíli organizace vytvářet pocit sounáležitosti s organizací informovat pracovníky o změnách zadávat konkrétní úkoly pracovníkům motivovat pracovníky k plnění úkolů ovlivnit a zkvalitnit rozhodování na vyšších stupních řízení předávat náměty a připomínky z nižších stupňů řízení na vyšší poskytovat informace pro kontrolu a řešení problémů seznamovat pracovníky se změnami na trhu, chování konkurence aj. vytvářet identitu a image organizace 131. Popište vedení založené na osobnosti a chování manažera Klasická klasifikace stylů vedení vychází z toho jak vedoucí pracovník ve svém jednání využívá funkční (formální) a osobní autoritu a rozlišuje: 1.Autokratický styl vedení - založený výhradně na funkční pravomoci, je to styl nařizovací (donucovací), při němž vedoucí pracovník rozhoduje o všem sám.

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Část A. Navazující magisterské studium Přijímací zkouška EKONOMIKA a MANAGEMENT. (část MANAGEMENT)

Část A. Navazující magisterské studium Přijímací zkouška EKONOMIKA a MANAGEMENT. (část MANAGEMENT) Datum: 20. června 2007 Za celý okruh lze získat maximálně 50 bodů z toho část management max. 16 bodů část marketing max. 16 bodů část ekon. matem. metody max. 18 bodů Skutečně získáno: management.bodů

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa

Management. Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa MANAGEMENT Management Původně americký výraz, v současnosti má mezinárodní platnost. Nejčastější překlad: - řízení, vedení nebo správa Definice obsahu pojmu: Souhrn činností, jejichž hlavní obsahovou náplní

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka S čím se management plete? Marketing - Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu. Ekonomie

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více