Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim"

Transkript

1 Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi a dokázal obstát téměř ve všech podmínkách, které naše planeta skýtá, ale také se, zejména v posledních letech stává činitelem problémů, které mají poprvé v historii dva zásadní znaky totiž nevratnost a globální charakter. Tzv. globální změny zahrnují široké spektrum biofyzikálních a socioekonomických změn, které mění fungování Země jako systému v planetárním měřítku. Dnes již existuje řada vědeckých důkazů, že tyto změny reálně existují a jejich aspekty jsou matematicky vyčíslitelné. Globální změny klimatu jsou jedněmi z nejznámějších a nejvážnějších globálních změn. Častěji o nich slyšíme jako o tzv. globálním oteplování tento termín však není přesný a mnohdy vede k domněnce, že dochází pouze k celkovému oteplení klimatu - tedy de facto ke zlepšování počasí takové jevy, jako dlouhá, mrazivá zima či častá deštivá, chladná léta by pak změny tohoto typu v podstatě vyvracely. Podle Rámcové úmluvy o změně klimatu přijaté na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Tento termín je tedy používán v souvislosti s lidskou činností. Určité změny klimatu jsou přirozené (např. doby ledové) a globální systémy ve větší míře neohrožují, v posledních letech se však stále více projevují změny způsobené zejména tzv. skleníkovým efektem tedy neúměrným zvyšováním obsahu skleníkových plynů 1 v atmosféře v důsledku lidských činností (spalování fosilních paliv, změny ve využití a pokryvu území apod.). Od 90. let minulého století je výzkumu klimatických změn věnována zvýšená pozornost, vědci pracují nejen na sestavování modelů změn, které se snaží co nejpřesněji predikovat předpokládané důsledky, ale také na výpočtech nutného rozsahu omezení emisí skleníkových plynů, nákladů nezamezení či přizpůsobení se souvisejícím změnám apod. Podle dosavadních poznatků je velmi pravděpodobné, že přes všechny snahy ještě několik desetiletí globální emise skleníkových plynů porostou. S nimi se předpokládá také průměrné oteplení klimatu v tomto století o desetiny stupně až cca 6 C oproti preindustriálu 2, přičemž dosažení spodní hranice je v podstatě nereálné. Objevují se názory, že u drobného zvýšení se dá očekávat dokonce zlepšení podmínek v několika sektorech a zemích. Překročení hranice 2 C rozdílu však pravděpodobně povede k dramatickým změnám celého klimatického systému spojeným nejen s oteplením, ale také například změnami teplot a směru mořského proudění a monzunů a nárůstem výskytů extrémních situací jako jsou horka, sucha, mrazy, přívalové deště, vichřice apod. 1 Nejznámější je oxid uhličitý (CO 2 ), dále také vodní pára, metan, oxid dusný, ozon, fluorované uhlovodíky, freony a další plyny. 2 Tedy průměru teploty v letech

2 Vliv klimatických změn na hydrologii Vliv klimatických změn na srážky bude patrně dominantním jevem. V některých krajích průměrné množství srážek vzroste, jinde naopak poklesne (bohužel se dá očekávat pokles v již tak suchých oblastech a naopak). V kombinaci s dalšími jevy se dá předpokládat i výrazná změna říčních průtoků. Bylo by třeba zmínit další související problémy jako zvýšení hladiny oceánů, vliv na zemědělství či následné konflikty, podrobněji se jim však věnovat nebudeme. Předpokládané jevy spojené s hydrologií lze předpovědět s různou mírou pravděpodobnosti, relativně jasně prokazatelné jevy jsou spojené s teplotou a vzestupem hladiny moří, srážkové výkyvy jsou velmi pravděpodobné, u hydrologických extrémů, které mají přirozenou tendenci kolísat, není trend možné s jistotou určit. Česká republika se nachází na rozhraní severní a jižní Evropy, v nichž se změny budou projevovat odlišně. Již nyní se však projevuje nárůst teploty, který je výraznější nad severní polokoulí (nad pevninou), zejména pak v zimě. Na některých místech světa jsou již prokazatelné změny i v celkových srážkách (sever nárůst, jih pokles), v ČR se zatím větší změny v celkovém objemu nepotvrdily (díky poloze se zatím patrně stihnou vyrovnávat vlivy jižní a severní ) - pomalu se ovšem začíná projevovat změna v rozložení srážek v průběhu roku více srážek v zimě, méně na jaře. Dalším indikátorem klimatických změn je patrně nárůst počtu a intenzity extrémních srážek (více než 150mm/den), který je však těžké kvantifikovat. Podíl tzv. velmi mokrých dní v roce na celkovém úhrnu srážek indikuje možný výskytu povodní i sucha. Zimy budou přerušovány obdobím tání, zásoby vody ve sněhu se sníží zvýší se výskyt zimních povodní. Rovněž dojde pravděpodobně k nárůstu výskytu lokálních přívalových povodní. Trendy v režimu odtoku rovněž nezaznamenávají z hlediska průměru výraznější změny, změny jsou však, podobně jako u srážek, pozorovatelné sezónně pokles odtoku na jaře. Dále se dá očekávat snížení průměrného ročního průtoku (mimo zimy velmi výrazný pokles) s velmi výrazným snížením minimálního průtoku (i pokles do 15% původního průtoku srpen, Povodí Moravy), zvýšení potenciální evapotranspirace (výparu z území), Z hlediska povodní a frekvence jejich výskytu je problém s pozorováním v kratších časových úsecích. Z globálního hlediska se však dá říct, že za posledních deset let se vyskytlo dvakrát tolik povodní než v letech , které způsobily 5 x více škod (souvislost s klimatickou změnou neprokázána). V ČR byl častý výskyt velkých povodní koncem 19. století, ve druhé polovině 20. st. byl naopak výskyt minimální (konec roku 1997). V posledních cca 15 letech (1997, 2000, 2002, 2006, 2009) počet povodní opět vzrostl. Odhady budoucích dopadů globálních změn klimatu na hydrosféru se různí (množství scénářů). Všechny se ale zhruba shodují na podobě vývoje do roku 2030 vzestup hladiny moří, zmenšení ledovců, zmenšení rozsahu sněhové pokrývky, změna režimu srážek, změna režimu odtoku, dopady na množství a zabezpečenost zdrojů vody, dopady na kvalitu a ekologické funkce vody.

3 Reakce na globální změny klimatu Výzkum a legislativa Modelováním změn, vytvářením možných scénářů, vypočítáváním nákladů spojených s různými opatřeními se zabývají vědci na celém světě již více než 20 let. Existuje několik scénářů, od mírných po skutečně katastrofické, zahrnující různou míru přijatých opatření (instituce MFF UK, VÚV TGM, Centrum pro otázky životního prostředí UK a další). Prvním významným krokem (novodobým) v uvědomění si vlivu lidské činnosti (emisí) na atmosféru a následným přijetím opatření byl Montrealský protokol 1987 (o zákazu freonů a jejich vlivu na ozonovou vrstvu), dalším nadnárodním počinem byla Rámcová úmluva OSN o změně klimatu z roku 1992, na níž navázal Kjótský protokol 1997 (do roku 2009 podepsalo 187 zemí), jehož podepsáním se smluvní strany zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů, a na nějž navazují další úpravy, některé se týkají jen Evropské unie. ČR je signatářem výše uvedených smluv. ČR v rámci EU zapojena také do směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, jejímž cílem je do konkrétních termínů vypracovat hodnocení povodňových rizik a příslušných mapových podkladů: Do dokončit předběžné vyhodnocení povodňových rizik, do zajistit dokončení map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, do zajistit dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik. Aktivně snižovat emise Jedním z možných přístupů, jak čelit globálním změnám klimatu je snažit se rapidně snížit celkový objem světové produkce emisí skleníkových plynů. To by vedlo ke snížení celkové úrovně změny a tedy ke snížení jejích dopadů. Přes všechny snahy se však předpokládá, že stanovený limit 2 C nebude dodržen. Množství zemí má problémy s dodržováním Kjótského protokolu, odmítají snížit emise za cenu poklesu průmyslové produkce apod. Přizpůsobit se změnám S výše uvedeným faktem souvisí druhý typ reakce na nastávající globální změny tedy příprava a přijetí preventivních opatření, které nám umožní se změnám přizpůsobit. Zvláště tomuto typu obrany musí předcházet pečlivý výzkum a vypracování návrhu adaptačních opatření. V našich podmínkách to pak bude znamenat především přípravu na změnu hydrologického režimu. Příkladem přijímaných opatření je přijímání příslušné legislativy, změna hospodaření v krajině, změna sídelních struktur, různá další protipovodňová opatření (výstavba suchých poldrů, hrází), povodňová dokumentace Obecně se dá říci, že globální systémy spolu s živočichy a rostlinami se dříve či později nastávajícím změnám přizpůsobí (třebaže za cenu ztráty určité míry biodiverzity), změna pro člověka však bude mít dalekosáhlejší dopad je tedy třeba nejen vyvinout úsilí ke snížení negativního působení na přírodu, ale také přijmout preventivní opatření.

4

5

6

7 Zdroje: Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Rio de Janeiro, 1992, 80/2005 Sb. mezinárod. smluv Kjótský protokol k rámcové úmluvě organizace spojených národů o změně klimatu, Kjóto 1997 MŽP ČR: Enviwiki: Kubát, Jan. Dopad Klimatických změn na hydrologický režim v ČR. ČHMÚ: Zpracovala: Mgr. Kateřina Léblová

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav kubat@chmi.cz Podklady Climate Change 2001 Impacts, Adaptation and Vulnerability

Více

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Současná realita globální změny klimatu RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny, Český hydrometeorologický ústav Zdá se, že změny již nejsou spjaty

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více