ZDROJE INFIKOVÁNÍ - WEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJE INFIKOVÁNÍ - WEB"

Transkript

1 MALWARE

2 MALWARE = Malicious Software, škodlivý software, škodlivé kódy Často chybn označováno viry Tento problém spojen výhradn s IT Vysoké, ale často nep esné pov domí ve ejnosti

3 ZDROJE INFIKOVÁNÍ - WEB Nevhodný a nelegální obsah, hl. pornografie a nelegáln ší ená díla - t etina nelegálních program umíst ných na internetu je infikovaná ĚP ibyl, Základní pravidla bezpečného pohybu na internetuě Korektní stránky - Podle bezpečnostní společnosti Sophos se denn objevuje 1617ň nakažlivých webových stránek, z nichž ř0 % p estavují stránky s jinak nezávadným obsahem ĚP ibyl, Sophos varujeě

4 ZDROJE INFIKOVÁNÍ Nákazu zp sobí: Text v HTML, možná infikace již zobrazením náhledu P íloha, často nezbytné otev ít, starší metoda Častý spoofing => d v ivost

5 DALŠÍ ZDROJE INFEKCE Jakýkoli komunikační kanál Ěk dopravení malwaru k ob tiě Klasické nap. IM, PŇP sít Elektronické sociální sít, mobilní komunikační služby P ipojitelné k r zným typ m soubor od spustitelných p es dokumenty po MPň

6 ČINNOST MALWARU PO INFIKOVÁNÍ M že d lat vše, na co naprogramován Obvykle se snaží: Skrýt: nap. vytvo ením mnoha i upravených kopií, vypnutím ochranných prvk Dále se ší it: u moderních kód už obvykle bez pomoci uživatele V současnosti minimum destrukce, více špionáž dáno zm nou pohnutek tv rc

7 UKÁZKY NEJČASTĚJŠÍCH ČINNOSTÍ Manipulace s OS, programy a soubory na disku, ale t eba i CD/DVD mechanikou, vč. zm ny lokálního záznamu DNS Získávání konkrétních či všech informací o uživateli a jejich odesílání, vč. pohybu myši a signálu z mikrofonu či kamery Vydírání uživatele Ěransomware) zaplať a dostaneš zp t svoje data Stahování a instalace dalšího malwaru (dropper) Zneužití k nelegálním činnostem Ěuložení dat, rozesílání spamu ě, až plné ovládnutí počítače, často používáno k ddos či jako proxy serveru

8 MOŽNOST ODHALENÍ NEOBVYKLÉ CHOVÁNÍ Zm na velikosti, názv nebo obsahu soubor Zmenšování volného místa na disku Zpomalení výkonu počítače nebo p ipojení k internetu Nečekan vysoká aktivita na disku nebo na internetu Samospoušt ní neznámých program Poruchy program a OS

9 VIRY První typ malwaru, dnes se tém nevyskytují Historicky je počítačový virus program, který napadne spustitelný nebo p eložený Ěobjectě soubor. ĚKlander, s. ňř5ě - HOSTITEL Termín poprvé použil Fred Cohen v roce 1řŘň a p edvedl ukázku Další možné člen ní: bootovací, souborové, stealth, polymorfní, generické, makroviry Ěs OS Win95) První virus v ob hu = bootovací virus Brain v r. 1řŘ7, o rok pozd ji pro n j vydán antivir

10 DĚLENÍ VIRŮ boot viry (Boot Viruses) napadají boot sektor, MBR a tím si zajistí své spušt ní hned p i startu počítače souborové viry (File Viruses) jejich hostitelem jsou soubory, podle zp sobu infekce se d lí souborové viry na p episující, parazitické a doprovodné multipartitní viry (Multipartite Viruses) napadají více částí Ěboot sektor i soubory) makroviry (Macroviruses) ší í se v prost edí aplikací podporujících makra (MS Word, MS Excel)

11 VLASTNOSTI VIRŮ současné počítačové viry nemohou poškodit technické vybavení počítače, mohou však smazat obsah pam ti existují mýty o poškozování FDD, HDD, monitor apod., v tšinou však jde o chybn navržená za ízení formátováním pevného disku se virus nemusí vždy odstranit, neboť kód viru m že být zapsán ješt v Master Boot Recordu (MBR)

12 PROJEVY POČÍTAČOVÝCH VIRŮ destrukce dat zobrazování r zných zpráv na obrazovce vyluzování r zných zvuk a melodií (Yankee Doodle) vtipkování s uživatelem (vkládání vtipných komentá do textových soubor, r zné animace,...) simulace selhání technického vybavení zpomalování činnosti počítače

13 ČERVI Dnes mnohem čast jší než viry ší í se rychleji, mohou mít více funkcí (spojení kategorií) Mohou se ší it samostatn, vždy ale v síťovém prost edí Kontakty z adresá, uložené, stanovené IP adresy, kombinace doménových jmen Další d lení: ové, síťové Často SI, spooofing 1. Worm (R. T. Morris) v napadeném počítači se množil a rozesílal, až počítač zamrzl

14 TROJSKÉ KONĚ Nereplikují se, ale umož ují ovládnutí systému se na první pohled chová jako zcela legální program, ve skutečnosti však tajn provádí škodlivé operace Nejčast ji spojeny se zadními vrátky (backdoor)

15 opassword STEALING - TROJANI (PWS) oskupina TROJSKÝCH KONÍ, KTERÁ OBVYKLE SLEDUJE JEDNOTLIVÉ STISKY KLÁVES ĚKEYLOGGERSě ů TYTO UKLÁDÁ ů NÁSLEDN I ODESÍLÁ Nů DůNÉ E- MAILOVÉ ADRESY. MůJITELÉ T CHTO EMůILOVÝCH ůdres ĚNEJČůST JI SůMOTNÍ ůuto I TROJSKÉHO KON ě TůK MOHOU ZÍSKůT I VELICE D LEŽITÁ HESLA. TENTO TYP INFILTRACE LZE KLASIFIKOVAT I JAKO SPYWARE. odestruktivní TROJAN oklůsická FORMů, POD KTEROU JE POJEM TROJSKÝCH KONÍ OBECN CHÁPÁN. POKUD JE TůKOVÝ TROJSKÝ K SPUŠT N, PůK LIKVIDUJE SOUBORY Nů DISKU, NEBO HO ROVNOU KOMPLETN ZFORMÁTUJE. DO TÉTO KůTEGORIE M ŽEME Zů ůdit I V TŠINU BůT TROJůN, TJ. ŠKODLIVÝCH DÁVKOVÝCH SOUBOR S P ÍPONOU BůT. V TOMTO P ÍPůD M ŽE P EKVůPIT SNůD JEN OBČůSNÉ JEDNODUCHÉ KÓDOVÁNÍ OBSůHU, DÍKY ČEMUŽ NENÍ Nů PRVNÍ POHLED Z EJMÉ, CO TůKOVÝ KÓD PROVÁDÍ.

16 SPYWARE Špehovací software informace ukládá a v tšinou odesílá Často t žké odhalit vznik z korektních d vod Ěd ti, zam stnanci ě Problém rozlišení využití a zneužití Ěmarketing, pomoc uživateli, licence za informace ě podstatné seznámení uživatele se špehováním Reáln Ěnelegáln ě lze i dnes umístit na ve ejn dostupné počítače problém d v ryhodnosti správc Legální placené aplikace

17 ADWARE -Jde o produkt, který znep íjem uje práci s PC reklamou - Typickým p íznakem jsou vyskakující pop-up reklamní okna b hem surfování, společn s vnucováním stránek Ěnap. výchozí stránka internet exploreruě, o které nemá uživatel zájem. část adware je doprovázena tzv. eula - end user license agreement licenčním ujednáním. uživatel tak v ad p ípad musí souhlasit s instalací.

18 SLEDOVANÉ INFORMACE Informace o za ízení i uživateli Již bylo shromažďováno: p ehled nainstalovaných program Ěvč. registračních údaj ě, historie navštívených stránek, využité odkazy, založené weby, časové období používání počítače/internetu, hesla a uživatelská jména, text atd. Ohrozitelná jakákoli digitální stopa I korektn získané bylo zneužito ĚToysmartě

19 MÉNĚ ZNÁMÉ KATEGORIE Keylogger: monitorují stisknuté klávesy Cookie a webbug: spyware na webu, i legální Backdoor/bot: otvírá skrytou cestu pro ovládnutí za ízení, vytvá í zombie Browser Hijacker: m ní nastavení webového prohlížeče Dropper: po infikaci nainstalují množství neseného malwaru Downloader: další malware stahují z definovaných web Logická bomba: má určen spoušt cí pokyn pro škodlivou rutinu Password Stealer: určený speciáln k odcizování hesel Rootkit: pracuje na nízké úrovni OS, takže umí skrýt sebe i další aplikace a m ní zp sob práce systému, proto jej bezpečnostní programy špatn detekují a odstra ují Ransomware: blokuje p ístup k dat m a vydírá

20 PŘÍKLADY 1řŘř ůids Information Diskette Incident Ň0 tis. dopis s infikovanou disketou, která m la obsahovat informace o ůids, ale zašifroval soubory na disku, klíč m l být doručen po finanční úhrad 2000 ILoveYou - bližší informace o vysoké finanční transakci na Vašem účtu najdete v p íloze Ěinfikoval 10 % počítač p ipojených k internetu) 2000 United Bank of Switzerland zam stnanc m žádost o zam stnání šel po heslech 2001 Anna Kournikova jeden z prvních z generátoru 2001 Code Red jeden z prvních hacktivism Ětvá il se z Čínyě Ň005 Sony BMG prodávala CD obsahující rootkit, který m l sloužit jako ochrana p ed nelegálními kopiemi 2009 Ikee cílem odblokované iphone (instalace neautorizovaného) 2010 Stuxnet

21 OCHRANA - DŮVODY Ochrana vlastních dat i identity Ochrana vlastní bezúhonnosti zneužití počítače na dálku k nelegálním činnostem Úspora času a nerv

22 OCHRANA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ Pozor na problematický obsah Vše stažené prov it Opatrná práce s y a jejich p ílohami (dle odesilatele, pak obsahu, problematické hned smazat) Stahování a instalace jen toho, co uživatel opravdu pot ebuje Číst varování, hlášení, certifikáty

23 OCHRANA BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE ůntiviry = první bezpečnostní aplikace Od té doby se zm nily ony i hrozby, proti kterým stojí Velmi r znorodé Ěspecializované X všeobecné, r zné techniky, nástroje, nastavení ě Obecn chrání nejen proti vir m Specializované antirootkit, antispyware Firewall ochrana proti necht nému transferu dat Ěkontrola pakt, uzav ení port, odhalení skenování port ě

24 FUNKCE ANTIMALWARU Porovnávání signatur Ěnejstaršíě Heuristická analýza (najde i nový malware) Analýza chování Kontrola integrity Sledování veškeré komunikace Ěhl. a p ílohě Rezidentní a nerezidentní ochrana Automatické aktualizace

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2 VÝZNAM OCHRANY DAT

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů 1 Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů Počítačové viry jsou programy, které se šíří v poč. prostředí a mohou mít různou formu projevu. Vznikají od 80-tých let. Na začátku 90- tých let - 340

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Buď pánem svého prostoru

Buď pánem svého prostoru Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu

Více

NEDÁVEJTE ŠANCI PODVODNÍKŮM

NEDÁVEJTE ŠANCI PODVODNÍKŮM NEDÁVEJTE ŠANCI PODVODNÍKŮM Na důvěrná data se Vás nikdy aktivně neptáme telefonicky nebo e-mailem. To znamená, že banka sama neoslovuje klienty telefonicky či prostřednictvím elektronické nebo jiné pošty

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více