REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava tel. : , fax: Č. k. 322/ / Bratislava ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, IČO: , prevádzkáreň HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava porušil povinnosť zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov podľa 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby podľa Prílohy II Kapitoly I bod 1 Nariadenia (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z o hygiene potravín a to tým, že dňa v prevádzkarni HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava bol zistený nevyhovujúci hygienický stav a stav údržby v priestoroch a zariadeniach v zázemí prevádzkarne. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii podľa 4 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že dňa v prevádzkarni HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava bolo zistené nevedenie evidencií o čistení a dezinfekcii kontajnera na odpad. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil zákaz umiestňovania na trh potravín klamlivo označených v zmysle 6 ods. (5) písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do v zmysle 16 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 o označovaní potravín a to tým, že dňa v prevádzkarni HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava umiestňoval na trh potraviny klamlivo označené, pričom klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(2) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil povinnosť umiestňovania na trh potravín označených v súlade 3, 7 a 8 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012

2 o označovaní potravín a to tým, že dňa v prevádzkarni HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava umiestňoval na trh potraviny nesprávne označené zoznamom zložiek, neoznačených v štátnom jazyku a neoznačených čitateľným dátumom minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(2) písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovania na trh potravín po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods.(5) písm. d) a v zmysle 12 ods.(1) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že dňa v prevádzkarni HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava predával 1 druh potraviny po uplynutí dátumu spotreby a 22 druhov potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do ukladá pokuta vo výške 7 000, slovom: sedemtisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol konštantný symbol Odôvodnenie Podkladom pre vydanie rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava- mesto boli zistenia porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách účinného do ( ďalej len zákon o potravinách ) inšpektormi orgánu úradnej kontroly potravín poverených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava pri výkone úradnej kontroly dňa v čase od 15:05 hod. do 23:55 hod. v prevádzke účastníka konania TESCO STORES SR, a.s. - v hypermarkete Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2, Bratislava. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho,Su, v ktorom sú uvedené zistené nedostatky a porušenia právnych predpisov. Na základe tejto kontroly boli zistené nedostatky v prevádzkovej hygiene, v stave údržby a vo vedení evidencií o čistení a dezinfekcií a to v uvedenom rozsahu: vo vonkajšom prostredí v priestore príjmu potravín: sa nachádzal znečistený lisovací kontajner na odpad označený Tesco, z ktorého vytekala tekutina z vyradeného čerstvého ovocia a zeleniny ( melóny ), ktorá znečisťovala okolie kontajnera, v jeho okolí sa nachádzali hrubé nečistoty, živé červy, kontajner sa údajne vyprázdňuje 1x týždenne - v stredu a v sobotu, evidencia o vykonaní čistenia a dezinfekcie kontajnera však nebola vedená. V kafilerickom boxe bolo zistené 2

3 znečistenie obkladu stien, umývadla, nádob na odpad a zápach v priestore; na príjme zeleniny, ovocia na vstupných dverách poškodené a znečistené plastové pásy; miestnosť používaná externou spoločnosťou vykonávajúcou čistiace a dezinfekčné práce priestorov Tesca na ukladanie prostriedkov a pomôcok na čistenie a dezinfekciu - poškodená dlažba v okolí odpadovej šachty, znečistená podlaha, neporiadok uložené množstvo rôznych znečistených nepotrebných predmetov; v sklade pečiva poškodený povrch dverí, ktoré sa nedali zatvoriť v sklade boli skladované nebalené pekárske výrobky (chlieb); v miestnosti č upratovacia miestnosť bola znečistená podlaha, výlevka, uložená odmontovaná a znečistená výlevka; v miestnosti na odpisy oproti mraziacemu boxu na hydinu boli uložené prepravky, bol poškodený odtok z umývadla, pod umývadlom sa nachádzalo vedro s odpad. vodou, podlaha bola znečistená, nebola predložená evidencia o sanitácii tohto priestoru. Podlaha v manipulačných chodbách bola znečistená v spojoch so stenami, za ochrannými zábranami, pri dverách, v miestnosti č vyhradenej pre externú upratovaciu spoločnosť zistený neporiadok, neprehľadne uložené množstvo rôznych predmetov, priestor slúži tiež ako šatňa uložené osobné odevy a predmety, nápoje; v manipulačnom priestore pred miestnosťou č bola znečistená podlaha, v miestnosti strojovňa bola hrubo znečistená podlaha, v sklade pre ovocie a zeleninu boli poškodené dvere. Ďalej bolo zistené, že predajca uvádzal do obehu potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti (ďalej len,,ds alebo,,dmt ) a to: 1. Choceňské pomazánkové máslo vanilka, Termizovaná smotanová nátierka s jogurtom a príchuťou vanilky 150 g, dátum spotreby , výrobca: Choceňská mlékarna s.r.o., Choceň, ČR, CZ717ES, v množstve 1 ks / 0,25 kg 2. Hrachová polievka varná 47 g, Množstvo: 83 ks/ 3,901 kg, DMT: , Výrobca/distribútor: Hugli Food s.r., Nádražná 426, Zásmuky, ČR 3. Cibuľová polievka, 55g, množstvo: 62 ks/3,41kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 4. Cibuľová polievka, 55g, množstvo: 24ks/1,32kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 5. Zeleninová krémová polievka, 60g, množstvo: 31ks/1,86kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 6. Paradajková polievka s cestovinami, 74g, množstvo: 11ks/0,814 kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 7. Paradajková polievka s cestovinami, 74g, množstvo: 8ks/0,592kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 8. Slepačia polievka s cestovinami,55g, množstvo:23ks/1,265kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu ČR 9. Hovädzia polievka s rezancami, 60g, množstvo:17ks/1,02kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, 10. Kuracia krémová instantná polievka, 18g, množstvo:8ks/ 0,144kg, DMT: , Výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava 3

4 11. Hovädzia instantná polievka, 14g, množstvo:26ks/0,364kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, 12. Hrášková instantná polievka, 21g, množstvo:1ks, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava 13. PAPADAMS Placky chilli / zo šošovicovej a ryžovej múky sušenej na slnku s chilli/, 110g, množstvo:1ks, DMT: , výrobca/distribútor: ANPRO Slovakia s.r.o, Krásna 1064/32, 924 O1, Galanta, krajina pôvodu India 14. PAPADAMS Placky chilli / zo šošovicovej a ryžovej múky sušenej na slnku s chilli/, 110g, množstvo: 8ks/0,88kg, DMT: , výrobca/distribútor: ANPRO Slovakia s.r.o, Krásna 1064/32, 924 O1, Galanta, krajina pôvodu India 15. Pivo výčapné tmavé BAKALAŘ, 0,5l, množstvo:1ks, DMT: , výrobca/distribútor: Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s, Havlíčkova 69, Rakovník 16. Pivo svetlý ležiak BAKALAŘ, 0,5l, množstvo:1ks, DMT: , výrobca/distribútor: Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s, Havlíčkova 69, Rakovník 17. Puding kakaový, 38g, množstvo: 3ks/0,114kg, DMT: , výrobca/distribútor: Semix Pluso, spol. s. r.o, Rybničky, 338, Otice, ČR 18. Piškóty so želé pomarančovou príchuťou polomáčané v čokoláde, 300g, množstvo:2ks/0,6kg, DMT: , výrobca/distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, krajina pôvodu PL 19. Čínska omáčka s piatimi koreniami, 82g, množstvo:1ks, DMT: , výrobca/ distribútor: Class Food Bratislava s.r.o, Ferienčíkova 1, Bratislava, Krajina pôvodu Veľká Británia 20. Čínska omáčka s piatimi koreniami, 82g, množstvo: 6ks/0,492kg, DMT:12/2011, výrobca/distribútor: Class Food Bratislava s.r.o, Ferienčíkova 1, Bratislava, Krajina pôvodu Veľká Británia 21. Kari omáčka, 105g, množstvo:15ks/1,575kg, DMT: 2/2012, výrobca/distribútor: Class Food Bratislava s.r.o, Ferienčíkova 1, Bratislava, Krajina pôvodu Thajsko 22. Kari omáčka, 105g, množstvo:6ks/0,63kg, DMT: 3/2012, výrobca/distribútor: Class Food Bratislava s.r.o, Ferienčíkova 1, Bratislava, Krajina pôvodu Thajsko 23. Jamajská Barbecue omáčka, 95g, množstvo:1ks, DMT: 10/2011, Výrobca/distribútor: Class Food Bratislava s.r.o, Ferienčíkova 1, Bratislava, Krajina pôvodu Thajsko Uvedené výrobky boli v čase kontroly stiahnuté z predaja. Ďalej bolo zistené uvádzanie do obehu potravín nesprávne označených, a to: - Fresh & Easy plátkový syr natur 150 g, smotanovo-tvarohový syr plátky, dátum spotreby: / 01, distribútor: FOR-TRABE s.r.o., Mierová 208, Svit, krajina pôvodu Poľsko, PL WE, v množstve 9 ks / 1,35 kg - na etikete bolo uvedené zloženie: smotana, bakteriálna kultúra, želatína, soľ, citrusová vláknina, zahusťovadlá E410, E407, E412 - Fresh & Easy plátkový syr bylinky 150 g, smotanovo-tvarohový syr s bylinkami plátky, dátum spotreby: / 01, distribútor: FOR-TRABE s.r.o., Mierová 208, Svit, krajina pôvodu Poľsko, PL WE, v množstve 9 ks / 1,35 kg - na etikete bolo uvedené zloženie: smotana, bakteriálna kultúra, želatína, soľ, citrusová vláknina, zahusťovadlá E410, E407, E412, 0,6 % bylinky 4

5 - Fresh & Easy plátkový syr paprika 150 g, smotanovo-tvarohový syr s paprikou plátky, dátum spotreby: / 01, distribútor: FOR-TRABE s.r.o., Mierová 208, Svit, krajina pôvodu Poľsko, PL WE, v množstve 8 ks / 1,20 kg - na etikete bolo uvedené zloženie: smotana, bakteriálna kultúra, želatína, soľ, citrusová vláknina, zahusťovadlá E410, E407, E412, paprika 1 %, extrakt z papriky 0,05 % - Exquisa čerstvý syr vysokotučný polomäkký, plátky, t.v.s. min. 68 %, 125 g, dátum spotreby: , distribútor: DUCACSO trade spol. s.r.o., výrobca: Karwendel Huber GmbH, DE BY 706 EG, v množstve 4 ks / 0,50 kg - na etikete bolo uvedené zloženie: čerstvý syr smotanový, želatina, soľ, modifikovaný škrob, zahusťovadlá: E412, E410, karagenan, xanthan, aroma Podľa 9 ods. (8) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín ( ďalej len Vyhláška o označovaní potravín ) v označení sa uvádza množstvo zložky alebo kategórie zložiek v hmotnostných percentách alebo objemových percentách, ak názov zložky alebo názov kategórie zložiek sa použije v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza na trh alebo ju spotrebiteľ obvykle s týmto názvom spája alebo je zložka alebo kategória zložiek v označení zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky. - Mlekdamer 250 g Warmia, dátum spotreby /2, Polmiek Olszyn sp. Z.o.o., Lidzbark, PL , v množstve 13 ks / 3,25 kg - Fresh & Easy plátkový syr paprika 150 g, smotanovo-tvarohový syr s paprikou plátky, dátum spotreby: / 01, distribútor: FOR-TRABE s.r.o., Mierová 208, Svit, krajina pôvodu Poľsko, PL WE, v množstve 2 ks / 0,30 kg Uvedené výrobky neboli označené v štátnom jazyku v zmysle 3 ods. (1) Vyhlášky o označovaní potravín. - Malinový extra džem, 400g, dátum minimálnej trvanlivosti: , distribútor: ClassFood SK s.r.o, Ružová 21/72, Skalica, množstvo 27ks/10,8kg, vyrobené v Taliansku - na etikete bolo uvedené zloženie: jahody, cukor, želírujúce činidlo, pektín, regulátor kyslosti a kyselina citrónová - na etikete boli vyobrazené červené maliny - Malinový extra džem, 430g, DMT: , distribútor:classfood SK s.r.o, Ružová 21/72, Skalica, množstvo 5ks/2,15kg vyrobené v Taliansku - na etikete bolo uvedené zloženie: jahody, cukor, želírujúce činidlo, pektín, regulátor kyslosti a kyselina citrónová,- na etikete boli vyobrazené černice V zmysle 16 Vyhlášky o označovaní potravín sa u uvedených výrobkov považuje označenie za klamlivé. Spôsoby označovania a označovanie nesmú uvádzať konečného spotrebiteľa do omylu a to najmä, ak ide o charakteristiku potraviny, jej podstatu, vlastnosti, zloženie... Navyše aj vyobrazenie ovocia na etikete druhého výrobku neboli v súlade s názvom a zložkou uvedenou v zložení potraviny. - Stužovač šľahačky, 10g, DMT nečitateľný, distribútor: TESCO STORES SR, a.s, Kamenné námestie 1/A, Bratislava, množstvo 128ks/1,28kg/ v cene 14,08, balené v Poľsku - na zvare výrobku vyrazený dátum minimálnej trvanlivosti bol nečitateľný Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho, Su zo dňa V čase tejto kontroly boli inšpektormi podľa 20 ods.9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov kontrolovanému subjektu uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov a to 1. nesprávne označené výrobky a výrobky po uplynutí dátumu spotreby/dátumu minimálnej trvanlivosti stiahnuť z trhu a 2. informovať RVPS Bratislavamesto o spôsobe naloženia s nevyhovujúcimi stiahnutými výrobkami v termíne do Prevádzkovateľ sa k Záznamu o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho,Su vyjadril 5

6 listom, v ktorom uviedol, že všetky výrobky po dátume spotreby/ minimálnej trvanlivosti boli bezprostredne po vykonaní kontroly zlikvidované a všetky nesprávne označené výrobky boli stiahnuté z predaja v rámci celej obchodnej siete TESCO STORES SR, a.s. Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie termínu ohľadom zaslania informácie o spôsobe ďalšieho naloženia s nesprávne označenými potravinami. Doplňujúce informácie zaslal dňa ( prijaté na RVPS Ba-mesto ), kde uviedol spôsob naloženia so stiahnutými výrobkami. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho,Su zo dňa , Záznam o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho,Su- vyjadrenie zo dňa a Záznam o úradnej kontrole potravín č. 1/2012-Kn,Cho,Su- doplnenie vyjadrenia zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu a čistotu skladovacích priestorov podľa 10 písm. b) zákona o potravinách a povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby podľa Prílohy II Kapitoly I bod 1. Nariadenia (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z o hygiene potravín, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(1) písm. a) zákona o potravinách; ďalej porušil povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii podľa 4 ods. 2) písm. b) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(1) písm. a) zákona o potravinách; ďalej porušil zákaz umiestňovania na trh potravín klamlivo označených v zmysle 6 ods. (5) písm. b) zákona o potravinách podľa 16 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 o označovaní potravín, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(2) písm. h) zákona o potravinách; ďalej porušil povinnosť umiestňovania na trh potravín označených v súlade 3, 7 a 8 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 o označovaní potravín, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.(2) písm. f) zákona o potravinách; ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovania na trh potravín po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods.(5) písm. d) a v zmysle 12 ods.(1) písm. h) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. (2) písm.i) zákona o potravinách, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, podľa ktorého orgán úradnej kontroly potravín uloží strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 do , ak v rozpore s týmto zákonom umiestňuje 6

7 na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto ako správny orgán pri ukladaní pokuty aplikovala právny predpis, ktorý je pre účastníka konania výhodnejší, preto pri určovaní výšky pokuty uložila sankciu podľa právnej úpravy účinnej do Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na charakter a závažnosť zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v porušení zákonom chráneného práva spotrebiteľa na predaj výrobkov zdravotne bezpečných a v neporušenej kvalite. V súvislosti s nevyhovujúcou hygienou skladovania, s predajom potravín po uplynutí dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti, v súvislosti s nedodržaním vlastných vnútorných postupov v rámci vedenia evidencií o sanitácii a s umiestňovaním na trh potravín nesprávne alebo klamlivo označených, správny orgán zobral do úvahy následky zisteného protiprávneho konania a rizika pre zdravotnú bezpečnosť potravín a tým aj zdravie ľudí a súčasne pri určovaní výšky pokuty prihliadol na spoločenskú neprijateľnosť takéhoto konania účastníka konania a okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona a práva spotrebiteľa. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne v čase od ukončenia dátumov spotreby ( dokonca od ) až po vykonanie úradnej kontroly dňa Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán zobral do úvahy skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočnosti považuje správny orgán pokutu vo výške, stanovenej vo výroku rozhodnutia, za primeranú. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava-mesto do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Miloš Mašlej riaditeľ Rozhodnutie sa doručuje: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava 7

8 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA- mesto Polianky č. 8, Bratislava Tel/fax: / : Č.k.: 340/ / v Bratislave dňa: ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: porušil povinnosť zabezpečiť čistotu skladovacích a manipulačných priestorov podľa všeobecných záväzných právnych predpisov a dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu ( Príloha II, Kapitola I, bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) podľa 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v prevádzkarni BILLA - 116, Jesenského 1, Bratislava nezabezpečil čistotu skladovacích a manipulačných priestorov. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovávania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny podľa 12 ods.1 písm. j) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v prevádzkarni BILLA - 116, Jesenského 1, Bratislava v oddelení lahôdok u niektorých syrov po narušení originálneho obalu neoznačil tieto výrobky dátumom narušenia, alebo označil len čas, bez uvedenia dátumu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v prevádzkarni BILLA - 116, Jesenského 1, Bratislava, predával 5 druhov potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. 8

9 Ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné v súlade s článkom 14 ods.2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 178/2002 z 28. januára 2002 a v zmysle 6 ods. 5 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a to tým, že dňa v prevádzkarni BILLA - 116, Jesenského 1, Bratislava umiestňoval na trh potravinu s výskytom plesne - nevhodnú na ľudskú spotrebu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1 500, slovom: tisícpäťsto eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava mesto, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu: /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: , konštantný symbol: Odôvodnenie: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto (ďalej len RVPS Bratislava mesto ) vykonala dňa u účastníka konania BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava v prevádzkarni: BILLA - 116, Jesenského 1, Bratislava úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie všeobecných hygienických požiadaviek pri skladovaní, manipulácii a predaji vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách ) a osobitných predpisov. V čase kontroly prebiehali v skladovacích priestoroch sanitačné úkony v rámci mimoriadnej sanitácie mimo plánu HACCP, pričom boli zistené tieto hygienické nedostatky: výraznejšie znečistenie bolo zistené v miestnosti s čistiacim strojom; znečistená stena bola v priestore skladovania suchých potravín, taktiež bola znečistená stena s umývateľným povrchom v časti odpisového tovaru; v chladiacom boxe ovocia a zeleniny bola stena za chladiacou jednotkou zaprášená, ako aj mriežka agregátu; v chladiacom boxe mliečnych výrobkov boli miestami znečistené steny a obvodové lišty; v oddelení mäsa bola zárubňa dverí do sociálneho zariadenia v spodnej časti s koróziou; na predajnej ploche bolo zistené znečistenie mriežky a priestoru pod ňou v mraziacej vane. V oddelení lahôdok pri kontrole vnútornej vysledovateľnosti bolo zistené, že predajca si uchováva originálne etikety, avšak po narušení originálneho obalu veľkospotrebiteľských balení neoznačil dátum narušenia obalu ( napr. Král syru modrý, Tekovský syr, Eidam), alebo označil len čas, bez uvedenia dátumu (Matiesy v oleji, mäsové výrobky predávané na hmotnosť, lahôdkárske výrobky v nálevoch). Na predajnej ploche bol zistený predaj 5 druhov výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, prípadne dátumu spotreby: - DE CECCO Prémiové vaječné cestoviny z tvrdej pšenice, á 250g, pôvod Taliansko, spolu 3 ks, DMT: Shan shi Pálivá pasta, á 100g, pôvod Malajzia, 2 ks, DMT:

10 - Rybie filé porcie, hlbokozmrazené, v.b., á 1 kg, pôvod Čína, 3 ks DMT: , 1 ks DMT : HOKI pitvané, hlbokozmrazené, á 1000g, pôvod Argentína, 2 ks, DMT: Zimbo Minigurmán v mexickom korení, á 350g, pôvod Nemecko, 1 ks, DS: Ďalej bolo zistené uvádzanie do obehu predajcom krájaného a baleného syra s výskytom plesní na plátkoch. Jednalo sa o Gerlach výkroj polotvrdý zrejúci syr porciovaný, 2 balenia ( 2 x 0,094 kg) s dátumom balenia o a dátumom spotreby o Uvedené výrobky boli počas kontroly stiahnuté z predaja. Skutočnosti zistené počas tejto kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. 56/SM/2012 zo dňa RVPS Bratislava mesto zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona o potravinách, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom k podkladu rozhodnutia vyjadril a vo svojom Vyjadrení k upovedomeniu o začatí správneho konania uviedol, že počas kontroly prebiehali mimoriadne sanitačné práce, ktoré boli vykonávané mimo plánu HACCP, v rámci ktorých boli nedostatky odstránené ihneď, alebo v najbližšej možnej dobe, teda v termíne stanovenom inšpektormi RVPS. Nedostatky stavebno technického charakteru sú v rámci systémových opatrení nahlasované a zaraďované do údržby. Spoločnosť BILLA s.r.o. operatívne zabezpečuje odstraňovanie prevádzkových porúch. Nedostatky aj tohto charakteru boli odstránené v termíne stanovenom inšpektormi. Nedostatky v označení a vo vysledovateľnosti potravín boli odstránené ihneď po ukončení úradnej kontroly. Zamestnanci boli preškolení a riadne poučení o tejto problematike. Tovar po uplynutí dátumu spotreby, resp. po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ako aj tovar nezodpovedajúci hygienickým požiadavkám potravín bol okamžite stiahnutý z predaja. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala RVPS Bratislava mesto z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. 56/SM/2012 zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť zabezpečiť čistotu skladovacích a manipulačných priestorov podľa všeobecných záväzných právnych predpisov a dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu ( Príloha II, Kapitola I, bod 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) podľa 10 písm. b) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách; ďalej porušil povinnosť vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovávania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny podľa 12 ods.1 písm. j) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona o potravinách; ďalej orušil zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods. 1 písm. h) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. i) zákona o potravinách; ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné v súlade s článkom 14 ods.2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 178/2002 z 28. januára 2002 a v zmysle 10

11 6 ods. 5 písm. a) zákona o potravinách, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorbčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 4 písm. a) zákona o potravinách, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, podľa ktorého správny orgán uloží prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku pokutu od 1000 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na charakter a závažnosť zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v porušení zákonom chráneného práva spotrebiteľa na predaj výrobkov zdravotne bezpečných a v neporušenej kvalite. V súvislosti s nevyhovujúcou hygienou skladovacích a manipulačných priestorov, s predajom potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, resp. dátumu spotreby, s nedostatkami vo vysledovateľnosti a uvádzaním do obehu výrobok nevhodný na ľudskú spotrebu, správny orgán zobral do úvahy následky zisteného protiprávneho konania a rizika pre zdravotnú bezpečnosť potravín, a tým aj zdravie ľudí a súčasne pri určovaní výšky pokuty prihliadol na spoločenskú neprijateľnosť takéhoto konania účastníka konania a okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona a práva spotrebiteľa. Správny orgán, pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne v čase vykonania úradnej kontroly dňa Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán zobral do úvahy skutočnosť, že účastník konania je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky pri hygiene skladovania a predaji potravín, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán pokutu vo výške, stanovenej vo výroku rozhodnutia, za primeranú. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava mesto do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Miloš Mašlej riaditeľ Rozhodnutie sa doručuje: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, P.O.Box 57, Bratislava 11

12 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA- mesto Polianky č. 8, Bratislava Tel/fax: / : Č. k. / 331 / / v Bratislave dňa : ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: , prevádzkáreň BILLA - filiálka 114, Ľ. Fullu 1, Bratislava porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku podľa 12 ods. (1) písm. m) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že dňa v prevádzkarni BILLA filiálka 114, Ľ. Fullu 1, Bratislava na predajnej ploche vystavoval a ponúkal na predaj teplom znehodnotené čokoládové výrobky. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Za to sa mu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do ukladá pokuta vo výške 150, slovom: stopäťdesiat eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto vykonala dňa u účastníka konania: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, v prevádzkarni BILLA - filiálka 114, Ľ. Fullu 1, Bratislava, cielenú kontrolu potravín za účelom 12

13 prešetrenia podnetu spotrebiteľa, ktorý sa týkal nevyhovujúcej teploty pri vystavovaní a predaji čokolád, ktoré boli podľa vyjadrenia spotrebiteľa roztopené. V čase kontroly dňa bola na predajnej ploche pri čokoládach ponúkaných na predaj nameraná teplota 27,8 ºC kalibrovaným teplomerom ( č P/11 ). Pohmatom bolo zistené, že niektoré druhy čokolád, najmä plnené ( MILKA, KINDER, FIGARO, ORION ) boli mäkké, pričom jednotliví výrobcovia uvádzajú nasledovné podmienky skladovania: Čokolády ORION - skladujte v chlade a suchu, čokolády MILKA - chráňte pred teplom, čokolády FIGARO - chráňte pred teplom, čokolády FERRERO - skladujte v suchu a chlade, čokolády WAWEL - chráňte pred teplom, čokolády Dr. GERARD - skladujte v suchu do 25ºC. Na základe zistených skutočností boli prevádzkovateľovi podľa 20 ods. 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložené opatrenia na mieste. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. 217/SŤ/2012 zo dňa Dňa vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto v prevádzkarni BILLA - filiálka 114, Ľ. Fullu 1, Bratislava, dodatočnú úradnú kontrolu na overenie splnenia opatrení, pričom zistila, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku uložené opatrenia splnil. Uvedenú skutočnosť správny orgán zohľadnil vo výške pokuty, ktorá je na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Skutočnosti zistené počas tejto kontroly sú zaznamenané v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. 217/NK/2012 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa vyjadril k podkladu rozhodnutia listom č. 475/13, v ktorom uviedol, nasledovné:,, Spoločnosť BILLA s.r.o. výrobky nevhodne skladované pri nevyhovujúcich teplotách okamžite stiahla z predaja a zabezpečila ich likvidáciu podľa platnej legislatívy a vnútorných predpisov spoločnosti. V žiadnom prípade nešlo o cielené, respektíve úmyselné nedodržanie deklarovaných teplotných požiadaviek pri predaji čokoládových produktov. Porucha klimatizácie prevádzky bola ešte pred uskutočnením kontroly zo strany RVPS Bratislava nahlásená zástupcom filiálky na technické oddelenie spoločnosti a zaradená do údržby. K poškodzovaniu a poruchám zariadení dochádza prirodzeným opotrebovaním a únavou materiálu spojenou so sústavným používaním. Spoločnosť BILLA s.r.o. robí všetko preto, aby k podobným prípadom dochádzalo v minimálnej možnej miere. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku podľa 12 ods. (1) písm. m) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , podľa ktorého orgán úradnej kontroly potravín uloží strednému prevádzkovateľovi pokutu do 300 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi porušuje zásady 13

14 správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto ako správny orgán pri ukladaní pokuty aplikovala právny predpis, ktorý je pre účastníka konania výhodnejší, preto pri určovaní výšky pokuty uložila sankciu podľa právnej úpravy účinnej do Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je zo zákona o potravinách povinný dodržiavať požiadavky potravinového práva a predchádzať tak vzniku možného rizika dodržiavaním požiadaviek pri umiestňovaní potravín na trh. Akékoľvek porušenie zákona o potravinách má správny orgán povinnosť sankcionovať pokutou. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na charakter a závažnosť zisteného protiprávneho konania, spočívajúce v porušení zákonom chráneného práva spotrebiteľa na predaj výrobkov zdravotne bezpečných a v neporušenej kvalite. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne od podania podnetu spotrebiteľa dňa do vykonania úradnej kontroly dňa Z hľadiska posudzovania miery zavinenia správny orgán zobral do úvahy skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené podmienky predaja výrobkov, za ich dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich porušenie. Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán pokutu, vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia, za primeranú. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava - mesto do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Miloš Mašlej riaditeľ Rozhodnutie sa doručuje: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, P. O. Box 57, Bratislava 14

15 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava tel. : , fax: Č. k. / 332 / / v Bratislave dňa : ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, Bratislava, IČO: , prevádzkáreň ALBERT, Hálova 5, Bratislava porušil povinnosť zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu* ( *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29.apríla 2004 o hygiene potravín, Príloha II, Kapitola I bod 1. a bod 2. písm. a) a b) ) a podľa 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že dňa v prevádzkarni ALBERT, Hálova 5, Bratislava, neudržiaval skladovacie priestory a priestory zázemia prevádzkarne v čistote a v dobrom stave údržby. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil povinnosť spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín podľa 12 ods. (1) písm. g) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že v mraziacom zariadení na predajnej ploche ponúkal na predaj vzájomne nezlučiteľné druhy potravín. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovania na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. (5) písm. d) a v zmysle 12 ods. (1) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do a to tým, že dňa v prevádzkarni ALBERT, Hálova 5, Bratislava predával jeden druh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do

16 Za to sa mu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do ukladá pokuta vo výške 400, slovom: štyristo eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto vykonala dňa u účastníka konania: AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, Bratislava, úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie všeobecných hygienických požiadaviek pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Na základe tejto kontroly vykonanej v prevádzkarni ALBERT, Hálova 5, Bratislava zistila nedostatky v prevádzkovej hygiene a v stave údržby, a to v priestore prípravovne ovocia a zeleniny a v chladiacom boxe ovocia a zeleniny znečistenú podlahu, v priestore miestnosti s čistiacim strojom bolo cítiť potuchnutý zápach, bola znečistená výlevka a značne znečistená murovaná vanička. V suchom sklade bol znečistený kút a popraskaný strop, pri suchom sklade boli skladované značne znečistené nepoužívané prepravky a nedoliehajúce dvere na príjme tovaru. V kuchynke pre zamestnancov bola zistená značne zatečená stena s čiernou plesňou a olupujúcou sa farbou, na kovových skrinkách v šatni mužov boli uložené nepoužívané stojany. V oddelení lahôdok pultového predaja boli uložené nepoužívané zariadenia dve chladničky, balička, znečistené nerezové umývadlo a za chladničkou odložené neónové svetlo s umelohmotným krytom. V tomto oddelení sa nachádzali nepoužívané dve keramické umývadla, ktoré neboli vybavené jednorazovými papierovými utierkami a tekutým mydlom. Na predajnej ploche bolo zistené znečistenie regálu v chladiacom zariadení mäsových výrobkov a znečistenie spodného regálu a mriežky chladiaceho zariadenia vystavovaných mliečnych výrobkov. V mraziacom zariadení na predajnej ploche boli ponúkané na predaj vzájomne nezlučiteľné druhy potravín mrazené ryby Pangasius filet spolu s mrazenými krémami a pizzou. Na predajnej ploche bol v čase kontroly uvádzaný do obehu jeden druh potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ( ďalej len DMT ) a to: - BEBE BRUMÍK, vanilkovo - tvarohový krém; á 45 g ; distribútor : Kraft Foods Slovakia, a.s. Bratislava; DMT ; v celkovom množstve 25 ks. Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. 50/SM/2012 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR 16

17 č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa vyjadril k podkladu rozhodnutia listom zo dňa , v ktorom uviedol, nasledovné: Všetky zistenia hygienického a technického charakteru v zázemí, šatniach, suchom sklade a oddelení lahôdok boli odstránené ihneď v čase zistenia, prípadne v nasledujúcich dňoch. Zistenia technického charakteru, ktoré nebolo možné vyriešiť ihneď ako napr. nedoliehajúce dvere na príjme tovaru, zatečená stena a popraskaný strop boli zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti v stanovenom termíne. Znečistené regále v chladiacom zariadení mäsových výrobkov ako aj spodný regál a mriežka na vystavovanie mliečnych výrobkov boli vyčistené v nasledujúci deň. Tovar v mraziacej vani bol ihneď preusporiadaný tak, aby bola zachovaná zlúčiteľnosť skladovaných tovarov. Výrobok po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ( BEBE Brumík, DMT ) bol ihneď v čase zistenia stiahnutý z predaja a vyradený do odpisu. Na záver dodávame, že naša spoločnosť má snahu vždy operatívne riešiť zistenia kontrolných orgánov a bude sa aj v budúcnosti snažiť vyvarovať nedostatkov a zabezpečovať predaj a skladovanie potravín v súlade s legislatívou. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. 50/SM/2012 zo dňa Vyjadrenie účastníka konania k podkladom rozhodnutia neobsahuje žiadne nové skutočnosti, ktoré by dopĺňali už zistený skutkový stav alebo poukazovali na spôsob zistenia tohto stavu. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu* ( *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29.apríla 2004 o hygiene potravín, Príloha II, Kapitola I bod 1. a bod 2. písm. a) a b) ) a podľa 10 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil povinnosť spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín podľa 12 ods. (1) písm. g) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , ďalej porušil povinnosť zákazu umiestňovania na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. (5) písm. d) a v zmysle 12 ods. (1) písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb ( prísnejší trest pohlcuje miernejší ) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. (2) písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení účinnom do , teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, podľa ktorého orgán úradnej kontroly potravín uloží strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 do 17

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 357/ 2829 / Bratislava 20.8.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 357/ 2829 / Bratislava 20.8. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 357/ 2829 / 2013-163 Bratislava 20.8.2013

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava mesto Polianky č.8, 841 01 Bratislava tel.: 02/644 61 210 fax: 02/644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k.: 364/2864/14-161 Bratislava, 21.

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010.

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010. Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac OKTÓBER 2010. V období od 01.10.2010 do 31.10.2010 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 432

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1802/2013 Bratislava 17.06.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Úradné kontroly (ÚK) Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2010

Úradné kontroly (ÚK) Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2010 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2010 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac JÚL 2011

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac JÚL 2011 Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac JÚL 2011 V období od 01.07.2011 do 31.07.2011 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4027 úradných

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0304/02/2016 Dňa: 26.10.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2012

Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2012 Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac APRÍL 2012 V období od 01.04.2012 do 30.4.2012 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 4 106 úradných

Více