Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J"

Transkript

1 Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

2 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba, vznikla zákonem č.138/2006 Sb. k 1. červenci 2006 jako řídící orgán Regionálního operačního programu pro region soudrţnosti Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje. Vymezení působnosti RR SM je dáno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodovacím orgánem je Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). Závěrečný účet RR SM je zpracován a předkládán ke schválení v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na 16a) a dále v návaznosti na ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny základní principy a postupy ke zpracování, projednání a schválení závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je rovněţ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RR SM za rok 2007, jejíţ obsah je dán zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přepisů. Přezkum byl proveden Ministerstvem financí ČR. Závěrečný účet RR SM za rok 2007 se předkládá k projednání na zasedání VRR dne 25. června Příjmy rozpočtu RR SM tvoří zejména: dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dotace z rozpočtů krajů na vlastní činnost RR SM, příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, přijaté peněţité dary a příspěvky, přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci, úroky z vkladů, penále a jiné platby získané souvislosti s pouţitím prostředků RR SM. Z rozpočtu Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava hradí zejména: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a závazky vyplývající pro RR SM z plnění uloţeného jí zákony, výdaje na vlastní činnost RR SM, splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí, sankce za porušení rozpočtové kázně

3 Rozpočet Regionální rady na rok 2007 byl schválen jako schodkový Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava dne usnesením č. 018/VRR05/07 s celkovým objemem příjmů ve výši tis. Kč, výdajů ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč s tím, ţe financování bylo kryto čerpáním návratné bezúročné půjčky z Olomouckého kraje ve výši tis. Kč a návratnou finanční výpomocí ze Zlínského kraje ve výši tis. Kč. V období od do (tj. do schválení rozpočtu na rok 2007) se rozpočtové hospodaření řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného 1. korespondenčním hlasováním usnesením č. 012/VRR1k/06 s celkovým objemem příjmů ve výši tis. Kč, výdajů ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč. V roce 2007 byla VRR schválena rozpočtová opatření č. 01/2007, 02/2007 a 03/2007. Rozpočtová opatření upravovala příjmovou stránku rozpočtu, výdajovou stránku rozpočtu a financování. Na zasedání VRR konaném dne bylo usnesením č. 073/VRR13/08 schváleno rozpočtové opatření č. 04/2007. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k provázání zpracovaného odhadu výdajů k v rámci vyúčtování dotace k a skutečného čerpání z Technické pomoci (dále jen TP) na provoz ÚRR k Dále došlo k úpravě výdajů Sociálního fondu k RR SM v roce 2007 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 č. 1/RS_SM ze dne Celková výše dotace na rok 2007 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila tis. Kč a byla rozdělena na investiční a neinvestiční část: investiční část: 60% celkové dotace roku 2007, tj tis. Kč, neinvestiční část: 40% celkové dotace roku 2007, tj tis. Kč. RR SM byly převedeny tři zálohové platby dle termínů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo: 1/RS_SM v celkové výši tis. Kč. Čtvrtá záloha nebyla zaslána z důvodu nevyčerpání celého objemu zaslaných finančních prostředků z předchozích tří poskytnutých zálohových plateb. V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky z dotace MMR pouze na provoz ÚRR v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc oblast podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů Řídícího orgánu. Jiným subjektům nebyla v roce 2007 dotace proplacena. Na základě vyúčtování dotace roku 2007, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředků k a odhadu výdajů k s termínem předloţení odhadu MMR MMR bylo zasláno Vyúčtováním dotace (skutečné výdaje k a odhad výdajů za prosince 2007) a Ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Celková výše dotace po změně tis. Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM ze dne vydané MMR) byla rozdělena na investiční a neinvestiční část: investiční část: tis. Kč, neinvestiční část: tis. Kč. Celková suma nevyuţitých finančních prostředků v roce 2007 ve výši tis. Kč byla dle poţadavku MMR k datu převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce

4 RR SM provedla vypořádání dotace roku 2007 v souladu s Vyhláškou č. 551/2004 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k Výdaje uskutečněné v roce 2007 byly oproti odhadům niţší o 3,5 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání byla tato částka převedena na Vypořádací účet MMR. RR SM ukončila hospodaření k s celkovým přebytkem ve výši ,84 Kč (za r a 2007). Tento přebytek je tvořen: příjmy z úroků z vkladů na bankovních účtech ÚRR za rok 2006 a za rok 2007 ve výši ,49 Kč příjmem za refundaci mzdy z roku 2006 v roce 2007 ve výši 2 417,00 Kč dotací MMR k vypořádaní 3 591,34 Kč, odvedeno k na vypořádací účet MMR nevyčerpanou investiční částí poskytnuté dotace Zlínského kraje z roku 2006 dle Smlouvy č. D/2148/200/STR v celkové výši 500 tis. Kč na výdaje, které nebyly realizovány ve výši: ,00 Kč nevyčerpanou neinvestiční částí poskytnuté dotace Zlínského kraje dle Smlouvy č. D/2148/200/STR v celkové výši1 800 tis. Kč na výdaje, které nebyly realizovány ve výši: ,01 Kč Pouţití této dotace je smluvně stanoveno aţ do s vyúčtováním do 31. března v Kč Základní běţný účet ,84 Účet Sociálního fondu ,72 Zůstatek na bankovních účtech k ,56 Způsob výpočtu přebytku hospodaření: v Kč zůstatek na účtě ZBÚ ,84 mzdy 12/ ,00 finanční vypořádání s kraji 0,00 Přebytek hospodaření k (r.2006+r.2007) ,84 RR SM v roce 2007 neměla ţádnou hospodářskou činnost

5 Bilance příjmů, výdajů a vzniklého přebytku k PŘÍJMY: Příjmy Schválený Upravený v tis. Kč Skutečnost % Přijaté dotace ,00% Převody z rozpočtových účtů Přijaté úroky Přijatá refundace mzdy Příjmy celkem Financování Příjmy včetně financování Konsolidace Příjmy (po konsolidaci) *** ,58% VÝDAJE: v tis. Kč Výdaje Schválený Upravený Skutečnost % ÚRR Výdaje celkem Financování celkem 0 0 Výdaje včetně financování Konsolidace Výdaje (po konsolidaci) ,58% Financování po konsolidaci k (r. 2007) ) Příjmy V roce 2007 tvořila příjmy RR SM zejména dotace poskytnutá MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 č. 1/RS_SM ze dne Celková výše dotace na rok 2007 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila tis. Kč. Tato dotace byla čerpána a vyúčtována dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz výše). Dalším zdrojem příjmů byly v roce 2007 úroky z vkladů na bankovních účtech u České spořitelny a.s., pobočka Olomouc ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více neţ v roce RR SM byla poskytnuta investiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 500 tis. Kč. Tato dotace byla v roce 2007 vrácena v plné výši z důvodu úhrad všech způsobilých výdajů z dotace MMR

6 Poskytnuté dotace dle krajů: v tis.kč ZJ Název Schválená dotace Poskytnuta dotace k Skutečně vyčerpaná dotace k Vráceno v roce 2007 Použití dotace v příštích letech Investiční dotace Olomoucký kraj ,00 500,00 0,00 Celkem ,00 500,00 0,00 pol. UZ Název položky Schválený v tis. Kč Skutečnost % 4116 Neinvestiční přijaté dotace od MMR ,00% 4216 Investiční přijaté dotace od MMR ,00% Příjmy z úroků ,73% Příjem z refundace mzdy 0 3 Příjmy celkem ,23% Konsolidace 0 Příjmy celkem (po konsolidaci) ,23% - 6 -

7 PŘÍJMY neinvestiční přijaté dotace od MMR - investiční přijaté dotace od MMR - příjmy z úroků - příjem z refundace mzdy Vlastní příjmy jsou tvořeny příjmem bankovních úroků ve výši ,10 Kč na účtech v České spořitelně a.s., pobočka Olomouc, refundací mzdy ve výši 2 417,- Kč. 3) Výdaje Z hlediska zdrojového krytí byla vyčerpána dotace MMR na rok 2007 ve výši tis. Kč (viz výše) na způsobilé výdaje TP. Jednotlivé výdaje byly realizovány v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními. V roce 2007 byly uskutečněny výdaje související s provozem ÚRR SM, které byly označeny jako nezpůsobilé výdaje TP tj. přijaté faktury od dodavatelů s věcným plněním k , zaplacené v roce 2007 ve výši 203,5 tis. Kč a tvorba Sociálního fondu ve výši 306,7 tis. Kč. Celková výše nezpůsobilých výdajů je 510,2 tis. Kč. Tyto výdaje byly kryty z dotace Zlínského kraje poskytnuté v roce Z hlediska zdrojového krytí nebyly v roce 2007 vyčerpány dotace Zlínského kraje poskytnuté v roce 2006, a to: investiční: 415,9 tis. Kč, z celkové výše 500 tis. Kč, neinvestiční: 847,4 tis.kč, z celkové výše tis.kč, tj. v roce 2007 bylo vyčerpáno 510 tis. Kč. U výdajů TP bylo pouţito členění dle UZ a ORG

8 Neinvestiční výdaje: pol. UZ Název položky Schválený a upravený v tis.kč skutečnost % Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00% Ostatní osobní výdaje ,00% Pov.pojistné na sociálním zabezpečení ,00% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,91% Ost.povinné pojistné hrazené zaměstn ,00% Knihy, učební pomůcky a tisk ,00% Drobný hmotný inv.a neinv.majetek ,00% Nákup materiálu j. n ,00% Studená voda ,75% Teplo ,00% Elektrická energie ,00% Pohonné hmoty a maziva ,00% Teplá voda ,00% Služby pošt ,00% Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00% Služby peněžních ústavů ,25% Nájemné ,00% Konzultační, poradenské a právní služby ,00% Služby školení a vzdělávání ,00% Služby zpracování dat ,00% Nákup služeb j.n ,00% Opravy a udržování ,00% Programové vybavení ,00% Cestovné ,00% Pohoštění ,00% Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00% Platby daní a poplatků ,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00% Nespecifikovatelné rezervy ,00% Neinvestiční výdaje celkem ,61% - 8 -

9 Investiční výdaje: v tis.kč pol. UZ název poloţky Schválený a upravený skutečnost % Programové vybavení ,00% Ostatní nákupy dlouhodob.nehmotného majetku ,00% Stavební úpravy ,00% Stroje, přístroje a zařízení ,00% Dopravní prostředky ,00% Výpočetní technika ,00% Investiční výdaje celkem ,00% REKAPITULACE VÝDAJŮ: Výdaje schválený v tis. Kč skutečnost % ÚRR neinvestiční ,61% ÚRR investiční ,00% Výdaje celkem ,58% Financování celkem 0 0 0,00% Výdaje včetně financování ,58% Konsolidace Výdaje (po konsolidaci) ,58% - ÚRR investiční výdaje - ÚRR neinvestiční výdaje - 9 -

10 4) Sociální fond Sociální fond byl zřízen v roce 2006, pravidla jeho tvorby a čerpání byly stanoveny Statutem sociálního fondy, který byl schválen usnesením VRR č.017/vrr05/07 ze dne Stav na bankovním účtě k byl ,83 Kč. V roce 2007 byl fond tvořen 3% ze mzdových výdajů ve výši Kč, úroky z bankovního účtu ve výši 1 098,69 Kč, které budou převedeny v roce 2008 na ZBÚ. Z fondu byl hrazen příspěvek na stravování ve výši Kč, byl poskytnut jeden nepeněţní dar při ţivotním výročí 50 let v hodnotě Kč a poplatky ve výši 99,80 Kč. Stav na bankovním účtě k je ,72 Kč. 5) Financování Do rozpočtu byla zapojena část přebytku hospodaření roku 2006 ve výši 593 tis.kč. Tato částka bude pouţita na úhradu provozních výdajů, které nemohou být uplatněny z TP ROP, tj. nelze je krýt z dotace poskytnuté z MMR. Olomoucký kraj se zavázal poskytnout RR SM v roce 2007 bezúročnou půjčku ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč ke krytí neinvestičních výdajů a tis. Kč ke krytí investičních výdajů s tím, ţe příslušná část půjčky musí být vrácena do dvou měsíců ode dne obdrţení příslušné refundace ze zdrojů Evropské unie. RR SM přijala tis. Kč ke krytí neinvestičních výdajů a tis. Kč ke krytí investičních výdajů. Vyčerpaná část půjčky v celkové výši tis. Kč byla v roce 2007 Olomouckému kraji vrácena v měsíci červenci a srpnu Zlínský kraj se zavázal poskytnout RR SM v roce 2007 návratnou finanční výpomoc ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč ke krytí neinvestičních výdajů a tis. Kč ke krytí investičních výdajů s tím, ţe příslušná část půjčky musí být vrácena do dvou měsíců ode dne obdrţení příslušné refundace ze zdrojů Evropské unie. RR SM přijala tis. Kč ke krytí neinvestičních výdajů a tato návratná finanční výpomoc byla v roce 2007 Zlínskému kraji vrácena v měsíci srpnu

11 6) Doplňující informace 6.1 Stav majetku a) Vlastní dlouhodobý majetek v Kč Dlouhodobý hmotný majetek celkem: ,05 Z toho: Nemovitý majetek 0,00 movitý majetek ,32 drobný hmotný majetek ,15 nedokončený hmotný majetek ,58 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem: , 67 Z toho: nehmotný majetek: ,00 drobný nehmotný majetek: ,67 Dlouhodobý finanční majetek celkem: 0,00 Celková hodnota majetku k ,72 b). Vlastní dlouhodobý majetek v operativní evidenci v Kč Dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci celkem: ,34 Z toho: drobný hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek v operativní evidenci celkem: ,93 Z toho: drobný nehmotný majetek: ,93 c) Majetek ve výpůjčkách Jde o majetek uţívaný na základě smluv o výpůjčce: pro pracoviště Olomouc z Olomouckého kraje pro pracoviště Zlín ze Zlínského kraje. U všeho majetku ve výpůjčkách byla provedena fyzická inventura s pověřenými pracovníky obou krajů. Nebyly shledány ţádné inventurní rozdíly. Majetek ve výpůjčkách je evidován v účetnictví Olomouckého a Zlínského kraje a současně evidován v účetnictví RR SM na samostatném podrozvahovém účtě. d) Inventarizace Inventarizace majetku a cenin proběhly za rok 2007 v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příkazem ředitele ÚRR č. 5/2007 ze dne na všech pracovištích úřadu dne

12 6.2 Pohledávky a závazky a) Pohledávky: RR SM vykazuje k pohledávky z obchodního styku z titulu zaplacených vratných záloh na karty CCS a vratné zálohy na ovladače k parkovišti RCO. b) Pohledávky - zálohy: DODAVATEL text Kč RCO záloha na ovladače 1 993,25 CCS a.s. záloha na karty CCS ,00 CELKEM ,25 c) Závazky z obchodní styku: RR SM nevykazuje k ţádné závazky z obchodního styku. d) Závazky vůči zaměstnancům, státu s SP, ZP: text účet paragraf Kč Hrubá mzda Sociální pojištění (SP) Zdravotní pojištění (ZP) Daň CELKEM e) REKAPITULACE text Kč Závazky z obchodní styku 0 Závazky vůči zaměstnancům, státu s SP, ZP CELKEM Závazky vůči zaměstnancům, státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna ) Ostatní Přezkum hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR ve dnech 5. prosince aţ 14. prosince 2007 (1. dílčí přezkoumání hospodaření), 18. března aţ 26. března 2008 (2. dílčí přezkoumání hospodaření), 31. března aţ 4. dubna 2008 (3. dílčí přezkoumání hospodaření) proběhlo přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava za

13 rok 2007 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava za rok 2007 vyplynulo, ţe při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3, písm. b) a písm. c) výše uvedeného zákona, a dále ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona nebyla zjištěna rizika v hospodaření RRS SM. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava za rok 2007 je samostatnou přílohou závěrečného účtu. Závěrečný účet RR SM bude 15 dní před projednáním Výborem RR SM zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách RR SM. Předkladatel a zpracovatel navrhují Výboru RR SM, aby vzal na vědomí důvodovou zprávu. Předkladatel a zpracovatel navrhují Výboru RR SM, aby vydal souhlas s hospodařením RR SM od do , a to bez výhrad. Vyvěšeno dne: 6. června 2008 Sejmuto dne: 23. června

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ).

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). ZÁVĚREČNÝ ÚČET Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba,

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Závěrečný účet za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD KOUNICOVA 13, 602

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Mikroregion Nechanicko Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 70957606 Název Mikroregion Nechanicko, svazek obcí Obec Mokrovousy 18 Pošta 503

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO:

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO: OBEC Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát IČO: 00639966 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO:

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO: OBEC Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát IČO: 00639966 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2012 DSO Českého Švýcarska na rok 2012 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 9.12.2011 jako vyrovnaný v objemu příjmů 101.000,-Kč, ve výdajů 101.000,-Kč.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Dle ustanovení zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení kalendářního

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Třída 2 Nedaňové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy 1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok 2015. Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl29345/201 O/KŘ-K/7 450 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl29345/201 O/KŘ-K/7 450 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl29345/201 O/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 3523/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:? Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Obec Kopřivná Závěrečný účet za rok 2015 Identifikační číslo 00635251 Název Obec Kopřivná Ulice Kopřivná 115 Obec Kopřivná Pošta Hanušovice 788 33 Kontaktní údaje Telefon 583 252 037

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více