5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář I

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do problematiky. Teorie a metodologické přístupy. Odborné čtení. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 Úskalí čtení odborného textu Základem dobře strukturované a sd lné Ěseminárníě práce je dobrá orientace v odborném textu Náležité neorientování se v náročn jším odborném textu se odráží v neschopnosti myslet způsobem, který obor vyžaduje a odrazí se i v neadekl vátnosti písemného projevu.

4 Úskalí čtení odborného textu Důležitým předpokladem schopnosti porozum t odbornému textu je návyk číst AKTIVN. Odborné texty se nedají číst pasívn, musí se číst aktivn. Odborný text je nástrojem (mediem) spolupráce a komunikace společenství badatelů a odborníků, kteří budují a rozvíjí určitý obor lidského poznání. dva druhy čtení: PASÍVNÍ (beletristické texty) a AKTIVNÍ (odborné texty)

5 Úskalí čtení odborného textu Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním čtením? Erich Fromm a kniha Mít nebo být Dva základní postoje Ěmodyě k životu: 1) Životní styl vlastnit co nejvíce v cí a povrchních zážitků = MODUS MÍT 2) Životní styl s cílem život bohat prožít = MODUS BÝT Jak tento styl promítnout do roviny poznání? 1) Kdo funguje v modu mít? 2) Kdo funguje v modu být?

6 Způsoby studia odborných textů anglickým básník Samuel Taylor Coleridge rozlišuje dle způsobu studia čtyři typy čtenářů: 1) Přesýpací hodiny 2) Houby 3) Síta 4) Diamant Velký Mogul

7 Zásady studia odborných textů Četba společensko-v dních textů předpokládá skloubení dvou hlavních požadavků, které jsou podmín ny kvantitou textu, které musí student t chto oborů přečíst: Pochopit rozebíraný problém předpoklad aktivní čtení Zvládnout množství textů předpoklad hospodárné čtení Proč?

8 Zásady studia odborných textů Okamžité poctivé čtení odborného textu řádek po řádku však také není řešením mnohdy může vést ke ztrát orientace ješt před dočtením textu až do konce a výsledek je nulový. Jak tedy postupovat?

9 Aktivní čtení Při prvním čtení získat základní přehled o textu jako celku, seznámit se s jeho strukturací a identifikovat klíčové pasáže Ěmetoda síto ě; b hem druhého čtení hledat hlavní myšlenky, pojmy s nimi spojené a kontext a promýšlet východiska a argumenty; zamyšlení nad textem jako celkem a pokusit se jej stručn a jasn shrnout pokud nám náš souhrn nedává smysl, číst znovu; čtení textů je jako archeologický výzkum, čím hloub ji se do textu dostáváme, tím lépe mu rozumíme. Postupujeme od analýzy struktury práce po podrobné prozkoumání všech tvrzení a s nimi spojených argumentů.

10 Aktivní čtení Co znamená porozum t textu? = dokázat odpov d t na tři otázky: 1) Jakým problémem se autor zabývá (jaké otázky si klade). 2) K jakým záv rům dosp l Ějak na otázky odpov d lě 3) O co své záv ry opírá Ějaké argumenty na jejich podporu uvádíě Jak tedy číst aktivn? Aktivní čtení srozumitelné čtení um ní tříbit myšlenky kritické zhodnocení textů druhých.

11 Průb žná dokumentace Při četb textu si vždy vést průb žnou dokumentaci. Dva typy záznamů: 1) podpůrné poznámky v průb hu čtení, které nám pomáhají textu porozum t, které pak zahazujeme; 2) systematická dokumentace vlastní látky. Jakým způsobem ud lat poznámky?

12 Efektivní čtení 1) Informativní / letmé čtení 2) Následuje b žné čtení B žné poznámky si d láme i z textů čtených efektivn, není to však dokumentace v pravém slova smyslu. Odborné texty buď prolistovat nebo přečíst celé ne metoda rychlého čtení.

13 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

14 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá II

15 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Dějiny diplomacie a teorie mezinárodních vztahů. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

16 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o p íčinách první světové války? Lze podle vás určit jednoznačného viníka války? Co jste četli obecně k tomuto tématu, tedy ke světu p ed válkou nebo k válce samotné?

17 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Situace p ed druhou světovou válkou odlišná íká vám něco jméno Alan John Percivale Taylor? The Guns of August? Máte povědomí o této knize?

18 Slovanský nacionalismus Jedná se o slavofilní filozofii, která zdůrazňuje důležitost slovanské kultury a způsobu myšlení jako klíče pro budoucí p ežití Slovanů. Je p irozeným prodloužením a p ítelem jednotlivých slovanských nacionalismů (ruského, polského atd.), protože nadevše zdůrazňuje odhodlanost všech slovanských národů, důležitost slovanské tradiční a jedinečné kultury a zvýraznění Slovanů jako samostatné rasy.

19 Pangermanismus Původně hnutí, které usilovalo o politické sjednocení všech německých národů a jež v druhé polovině 19. století podporovalo německé expanzivní plány a koloniální aktivity v zámo í (p edevším v Asii a Africe). Od roku 1891 se stal hlavním ši itelem těchto myšlenek Všeněmecký svaz. Když Německo prohrálo první světovou válku, tyto ideje opět ožily. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se staly oficiální součástí nacistické ideologie, ospravedlňující agresivní politiku a územní expanzi.

20 Filozofie vědy Oblast filozofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků. Opírá se z jedné strany o pozitivistické koncepce v teorii poznání, z druhé strany o p írodní vědy (fyziku, chemii a biologii), z nichž čerpá materiál pro svá metodologická zobecnění. Samotný pojem se rozší il počátkem 20. století v dílech p edstavitelů logického pozitivismu. Jako samostatná disciplína se ustavila až na počátku druhé poloviny 20. století. Mezi p edstavitele můžeme jmenovat nap íklad Imreho Lakatose, p edstavitele pozitivismu a historické školy metodologie.

21 Tautologie V logice vždy pravdivý složený výrok, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku, zpravidla v symbolickém zápisu, tedy jako formule. Tautologie je každá věta, která je pravdivá díky své stavbě. Jako p íklad může posloužit věta: Prší nebo neprší.

22 Teorie mezinárodních vztahů Definována jako soubor tvrzení popisujících a vysvětlujících určitou skupinu jevů. Mezi základní teoretické perspektivy se adí liberalismus (v jeho rámci se se může rozlišovat mezi idealismem, neoliberalismem atd.), realismus, marxismus, behavioralismus, sociální konstruktivismus a postmodernismus. Každá teorie v sobě samoz ejmě zahrnuje adu konkrétnějších teoretických p ístupů. V širším slova smyslu se teorie mezinárodních vztahů označuje za samostatný vědní obor, který se konstituuje v období mezi světovými válkami.

23 Texty k nastudování (Z) Trachtenberg, M. The Craft of International History. A Guide to Method. Princeton, Oxford s

24 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

25 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář III

26 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Rok 1648 a vestfálský systém mýtus a realita v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

27 Mýty dějin mezinárodních vztahů. Roky 1648 a Diskuze nad článkem. Co to byla třicetiletá válka? Jaký to byl konflikt, náboženský nebo politický? Nejprve konflikt českých stavů s Habsburky, poté politická dimenze státním zájmem Francie (raison d etat) bylo nedopustit posílení Habsburků. Co jste četli obecně k tomuto tématu? Jména Albrecht z Valdštejna, kardinál Richelieu, Gustav II. Adolf.

28 1648 Vestfálský systém Proč se jednalo v Münsteru a proč v Osnabrücku? Jednalo se již od roku 1644, v Osnabrücku jednali zástupci císaře, protestantských knížat a Švédska, v Münsteru zástupci císařské koalice a Francie; obě delegace nenašly ochotu se setkat. Proč vestfálský mír?

29 1648 Vestfálský systém Jednání o Vestfálský mír první velký evropský kongres, i když chyběli někteří zástupci Anglie, Rusko a další; zůstala zachována roztříštěnost střední Evropy. Vznik nového systému mezinárodních vztahů; obecně došlo k oslabení papežské a císařské moci, vztahy mezi jednotlivými státy vztahy mezi subjekty, které požívají plné vnitřní i vnější suverenity; mezinárodní systém počítá pouze s jedním typem aktérů, jímž jsou územně svrchované státy.

30 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byla zásada cuius regio, eius religio? Kdo to byli kurfiřti? A aby bylo oboustranné přátelství mezi císařem, nejkřesťanštějším králem atd. ; o kom se mluví? V čem je podle autorů škodlivost mýtu o roce 1648 a v čem o roce 1919?

31 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Jaké autoři vidí společné jmenovatele obou mýtů? Mýtus 1648 co se autoři pokouší o něm sdělit? Co to je suverenita, popř. omezená suverenita nějaký příklad?

32 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co tvrdí revizionisté o roce 1648? Naopak co tvrdí tradiční názor? Co to byly English Statute of Appeals?

33 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byl Augšpurský náboženský mír? Otázka univerzalistických ambicí císaře? K jakým došli autoři závěrům ohledně mýtu roku 1648? A mají pravdu? Co si o tom myslíte?

34 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co je mýtus roku 1919? Co to byla First Great Debate? Co autoři říkají k mýtu idealismu?

35 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o W. Wilsonovi? Co to byl systém mandátů po roce 1919? Kdo s ním přišel? Proč stále tyto podle autorů omyly přetrvávají?

36 Eurocentrismus Je systém hodnot, zvyků a představ, vycházejících z předpokladu o výjimečnosti evropského kontinentu ve světě a jeho civilizačnímu poslání tyto hodnoty sdílet s ostatními národy. V mnoha směrech eurocentrismus představoval jakýsi způsob ospravedlnění kulturní nadřazenosti Evropanů nad mimoevropskými národy, kolonizačních aktivit evropských velmocí v průběhu novověku a imperiální politiky na sklonku 19. a 20. století.

37 Metanarace aneb velké vyprávění Jedná se o celkový, všezahrnující příběh vysvětlující a zároveň legitimující podobu i složky určité kultury. Je to jeden z klíčových pojmů postmoderny, zavedl ho francouzský filozof Jean-François Lyotard, který tvrdil, že každá kultura potřebuje své složky a rysy vyložit a obhájit tím, že je zařadí do svého velkého vyprávění, které jim dává smysl a jež všichni její účastníci znají a uznávají.

38 Ontologie a prezentismus Jedná se o nauku o jsoucnu a bytí. Tento pojem se začal používat v 17. století. Nejvýznamnější myslitelé, kteří se ontologií zabývali, byli Aristotelés, Tomáš Akvinský, Christian Wolff nebo Martin Heidegger. Filozofický směr, který podporuje přeceňování přítomnosti a zpochybňuje význam objektivního poznání historie. Zastánci tohoto názoru (například američtí historikové) tvrdí, že v historii není objektivních pravd a že soudy historiků odrážejí jejich současné subjektivní prožitky, jejich touhy a naděje promítané do minulosti.

39 Eugenika Sociálně-filozofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Jedná se o geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu. Pojem eugenika použil poprvé v 19. století britský matematik Francis Galton. Tento směr zneužili například nacisté, kteří propagovali sterilizaci méněcenných osob a podporovali plození dětí kvalitními osobami.

40 Texty k nastudování (Z) De Carvalho, B., Leira, H., Hobson, J. M. The Big Bangs of IR: The Myths That Your Teachers Still Tell You about 1648 and Millennium Journal of International Studies, Vol.39, 2011, s

41 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

42 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IV

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Stát jako aktér politických dějin a předmět zájmu historiografie. Transnacionální dějiny. Histoire croissée. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

44 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. O čem článek pojednává? Zrod masového politického hnutí v 19. století co o tom víte? Co to vůbec je národní indiferentnost? Příklady těch, kteří nebyli jednoduše pohlceni nacionalizací.

45 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Jak autorka vnímá národnostní indiferenci? Definujte Národní stát. Vysvětlete vznik ČSR. Jakou oblast autorka vnímá jako nejvíce indiferentní?

46 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Rakousko-Uhersko typický příklad národnostní indiferentnosti. Němci v ČSR. Pro tuto kategorii jsou podle autorky i příklady v západní Evropě? Robert Musil jeho nejznámější dílo Muž bez vlastností.

47 Národní indiferentnost Jedná se o stav, kdy příslušníci určitého etnika intenzivněji nevnímají svou příslušnost k širšímu kolektivu přesahujícímu hranice malých lokálních společenství, cítí se tedy národnostně indiferentní. Tento fenomén není podle Tary Zahry artefaktem předmoderní doby, nýbrž vynálezem moderního nacionalismu. Jako příklad uvádí situaci, kdy se Čechů stalo během nacistické okupace Českých zemí Němci.

48 Nacionalismus Moderní kolektivní ideologie, která vznikla v 18. století, aby se naplno projevila v 19. století, v období vzniku národních států. V jistém smyslu navázala na vlastenectví nebo patriotismus, které se spíše omezovaly na územní nebo politický celek. Staví na vědomí příslušnosti k jednomu národu, což často souvisí s vymezením vůči národu jinému a s pokusem tyto národy považovat za méněcenné. Definovat nacionalismus není jednoduché, existuje řada teorií a názorových směrů. Mezi nejznámější teoretiky nacionalismu patří Ernst Gellner (autor knih Národy a nacionalismus a Nacionalismus), který se spojuje nacionalismus s érou průmyslové revoluce. Domnívá se rovněž, že nacionalismus stvořil národy, a ne naopak.

49 Primordialismus Zastřešující termín souhrnně označující teze a tvrzení vycházející z přesvědčení, že příslušnost k národu je přirozenou součástí lidských bytostí, stejně samozřejmou jako je zrak, sluch nebo čich, a z představy, že národy mají velmi starobylý původ. Z hlediska primordialismu se národy vyjevují jako společenské jednotky obsahující jednotnou kulturu, společný jazyk a historický či pokrevní původ. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že primordialismus se chápe pouze jako přístup, nikoli jako teorie.

50 Modernismus Vychází z přesvědčení, že národy, včetně obecně sdílené představy jejich reálné (primordiální) existence, jsou produktem specifických společenských a historických podmínek, které nastaly až v souvislosti s příchodem modernity. Předmětem studia z pozic modernistických teorií nejsou národy an sich, ale v první řadě nacionalismus, chápaný jako politická doktrína, která vychází z primordialistických premis a směřuje k vytvoření a ustavení národů coby emancipovaných politických jednotek v rámci samostatných národních států.

51 Národ Společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Národní příslušnost je formována na základě působení různých faktorů, především geografických a jazykových, ale také politických, ekonomických a náboženských. Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území. Jak vnímat politický národ? Pojmy národ a stát označují dvě věci odlišného charakteru: více méně subjektivní kolektivní identitu v prvém případě a právněpolitický objekt v druhém. Dnes ve světě existují národní státy, státy multinárodní, ale i národy, které svůj vlastní stát nemají.

52 Histoire croisée Jeden ze současných dominujících přístupů ke zkoumání evropských dějin, jehož zakladateli jsou Bénédicte Zimmermann a Michael Werner. Poskytuje odlišný pohled na transnacionální dějiny, který umožňuje překonat nedostatky klasických komparativních dějin. Autoři definují svůj model jako propojené dějiny, které se zaměřují na vzájemné transfery dvou a více srovnávaných objektů (např. národy, civilizace nebo náboženství), a tím analyzují charakter historického procesu vzájemných vlivů a recepčních mechanismů.

53 Transnational history Jedná se o relativně nový pojem, spojený se jmény David Thelen nebo Thomas Bender, který se zabývá činností lidí, působností idejí, technologií a institucí napříč národními hranicemi. Týká se období od vzniku národních států jako důležitého fenoménu světových dějin. Mezi reflektovaná témata patří například cestopisectví, rozšiřování znalostí, dějiny hranic a pohraničních oblastí, intelektuální dějiny, dějiny prostoru, lidová kultura a další.

54 Kresy Původně se jednalo o označení pro území, která připadla Polskému království po rozpadu Kyjevské Rusi. V moderní době se takto označovala území, jež se v období nacházela na východ od Curzonovy linie (nazvána podle britského ministra zahraničí lorda Curzona, tvořila západní hranice SSSR s Polskem). V roce 1939 obsadila území sovětská vojska. Po rozpadu SSSR se tento region stal součástí Litvy, Běloruska a Ukrajiny.

55 Texty k nastudování (Z) Zahra, T. Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review, Vol.69, 2010, s

56 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá V

58 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Realismus a idealismus v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

59 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Znáte jména Hans Joachim Morgenthau nebo Karl Paul Reinhold Niebuhr? íká vám něco jméno Kenneth N. Waltz? Za co Baruch Spinoza považuje možnost násilného konfliktu?

60 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Jak vidí možnost vyrušení konfliktů Spinoza a jak Immanuel Kant? Jak chápe konflikty Kenneth Waltz? S jakými dvěma druhy sebelásky pracuje Jean-Jacques Rousseau? Jaké jsou pro něj p íčiny konfliktů?

61 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Co víte o kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století? V čem se liší pohled idealismu a realismu na hodnocení meziválečného období? Vysvětlete rousseauovský paradox kolektivního jednání.

62 Filozofická antropologie Základní definice není jednoduchá a jednotná. Můžeme ji chápat jako filozofický způsob myšlení, který proniká různými filozofickými obory a dává jim sjednocující motiv v úsilí o uchopení reálné, plné existence člověka, jeho podstaty a místa v kosmu. Toto pojetí se odvolává na zakladatele moderní filozofické antropologie Maxe Schelera. Jiné názory (Helmut Plessner, Jürgen Habermas nebo Odo Marquard) zdůvodňují filozofickou antropologii jako novověkou otázku po sobě samém, která se filozoficky systematizuje v první t etině 20. století.

63 Idealismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o liberální teorii, který se vyznačuje p esvědčením o možnosti trvalého míru a spolupráce na poli mezinárodních vztahů a jenž p isuzuje důležitost mezinárodním institucím. Idelalistická, resp. liberálně-idealistická tradice zpochybňuje roli státu jako výlučného aktéra mezinárodních vztahů a oddělování vnit ní a zahraniční politiky.

64 Realismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o teorii, který chce ukazovat mezinárodní vztahy, takové, jakými skutečně jsou. Úst ední role je v této tradici p isuzována státům, které jsou nejvýznamnějšími hráči na poli mezinárodních vztahů, a problému moci. Základním cílem aktérů mezinárodních vztahů je podle realismu shromažďování moci, již lze ztotožnit s vojenskou silou.

65 Legitimita Jedná se o pojem z oblasti filozofie práva a státu. Je to jev, kdy existuje shoda mezi jednáním, normami jednání a zejména formou vlády a politickým ádem na jedné straně a právně fixovanými, historicky vzniklými a uplatňovanými p edstavami o nároku na vládu a o spravedlnosti na straně druhé.

66 Morální agnosticismus Filozofické stanovisko popírající možnost poznání mimoempirických skutečností, tedy p edmětů nedostupných zkušenosti. Morální agnosticismus je myšlenka, že člověk nemá vynášet morální soudy o ostatních, že má vše morálně tolerovat a že dobro spočívá v tom, že nikdy nemá rozlišovat dobro od zla.

67 Právní pozitivismus Směr právního myšlení, který zdůrazňuje význam pozitivního práva (psané právo, které lze odvodit z v dané době platného systému právních norem) na úkor práva p irozeného (nepsané právo, označuje právní ád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce, a plynou buďto z p irozenosti člověka a společnosti, rozumu nebo z ustanovení božské autority). Právní pozitivisté uznávají pouze platné právo, ostatní normativní systémy (nap. morálka) je nezajímají.

68 Paradigma Určitý vzor vztahů či vzorec myšlení. Jedná se o souhrn intuitivních postojů vůči oblasti jevů, druh problémů, které jsou uznány jako legitimní a relevantní pro vědu, souhrn p ípustných metod, resp. kritéria platnosti vědeckých poznatků. Ve filozofii se jedná o určitý způsob myšlení, charakteristický pro celou epochu.

69 Texty k nastudování (Z) Barša, P., Císař, O. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál s

70 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

71 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VI

72 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Kulturní dějiny politiky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

73 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jaký je cíl textu? Jaký je význam nestátních aktérů v mezinárodních vztazích? Jak autoři chápou hybridního aktéra mezinárodních vztahů? Jak autoři klasifikují a charakterizují hlavní typy nestátních aktérů mezinárodních vztahů?

74 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Co je warlordismus? Jak definovat organizovaný zločin? Jak autoři definují mezní typy nestátních aktérů? Uveďte příklady těchto aktérů.

75 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jak autoři definují hybrida? Jaké má podle autorů specifické vlastnosti? K jakým došli autoři závěrům?

76 Konceptualizace, typologie Za konceptualizaci lze označit proces pomocí něhož specifikujeme termíny, které používáme v rámci nějakého výzkumu nebo sémantické vymezování konceptů, tj. hypotetických a teoretických pojmů, kategorií, taktik, strategií, scénářů, námětů a vztahů. Za typologii označujeme vědeckou metodu založenou na rozčlenění soustavy objektů a jejich seskupování pomocí zobecněného modelu nebo typu.

77 Konflikt nízké intenzity a Netwar Jedná se o konflikty, u nichž je patrný odklon od tradičního způsobu vedení válek. Jako příklady pro takovéto konflikty mohou posloužit válka na síti (netwar) nebo nejrůznější prostorově omezené a vleklé války, kdy válčící strany užívají téměř výhradně metod nepravidelné války (např. v 90. letech 20. století v Africe). Původní koncept tzv. netwar byl sice určen pro organizaci konfliktů obecně, ale nejčastěji se aplikuje na nestátní aktéry a v současnosti jej lze označit za hlavní či alespoň nejcitovanější a nejužívanější přístup k výzkumu a konceptualizaci nestátních aktérů.

78 Transnacionální vztahy Jsou zvláštní kategorií mezinárodních vztahů. Patří mezi ně takové interakce, kterých se účastní alespoň jeden nevládní aktér (aktér, který není vládou ani mezinárodní organizací). V rámci těchto interakcí se přes státní hranice dostávají peníze, osoby nebo informace. Transnacionální vztahy nabývají na významu od druhé poloviny 20. století, a to v souvislosti s rozmachem nadnárodních firem.

79 Pirátství Útoky na plavidla a letadla, vedené bez opory v mezinárodním právu. Dle Mezinárodního námořního úřadu se pirátstvím rozumí akt nalodění nebo pokusu o nalodění na jakoukoli loď s úmyslem spáchat krádež nebo jakýkoli jiný zločin a se záměrem nebo schopností použít sílu k posílení tohoto aktu. Pirátství může být provozováno nejen na mořích, ale i řekách a jezerech. V současnosti je provozováno především ve vodách kolem Afriky nebo jihovýchodní Asie. Specifickou podobu pirátství tvoří pirátství letecké. Jako pirátství je přeneseně označována i jiná trestná činnost ( silniční, počítačové pirátství nebo bombardování měst).

80 Gerila Jiný výraz pro partyzánskou válku; doslova malá válka. Specifický způsob vedení boje proti vládní nebo okupační moci, při kterém se jedna ze stran nedokáže postavit hlavním silám protivníka v přímém střetnutí a místo toho v jeho týlu útočí taktikou udeř a zmiz primárně na nepřátelské hlídky nebo zásobovací linie. Pro provozování guerilly je nejvhodnější nepřístupný terén (hory, lesy, bažiny). Lze ji kombinovat s teroristickými metodami i regulérními vojenskými operacemi.

81 Gerilla Je-li tato forma boje dílčí součástí většího konfliktu, pomáhá narušovat protivníkovu logistiku a váže jeho síly, jež pak scházejí na hlavním bojišti. V kontextu 20. století je výraz partyzánská válka používán spíše v souvislosti s větším konfliktem mezi suverénními státy nebo s bojem proti okupační moci, kdežto gerilla je chápána jako boj proti vládě vlastního státu. Gerillová válka je jedním z hlavních způsobů vedení asymetrické války (konfliktu, v němž slabší strana používá nekonvenční metody boje).

82 Terorismus Použití násilí nebo hrozba násilím, mající za cíl šíření strachu a/nebo prosazení požadavků politického, náboženského nebo podobného charakteru. Může nabrat podobu atentátů, útoků na vojenské cíle, na civilní obyvatelstvo nebo na důležité objekty (infrastruktura, kulturní objekty, průmyslové podniky apod.), únosu dopravních prostředků, nebo jiných forem. Teroristické skupiny mohou být podporovány zahraničními tajnými službami, nebo tajné služby mohou terorismus přímo provozovat. Terorismus může být motivován např. sociálními (Rudé brigády, Frakce Rudé armády), náboženskými (odnože muslimského terorismu) nebo národně osvobozeneckými (ETA nebo IRA) požadavky. Zvláštní formu terorismu představuje státní terorismus, zaměřený proti nespolehlivému obyvatelstvu.

83 Texty k nastudování (Z) Janků, M., Zelinka, P. Hybridní aktér: nový fenomén na poli nestátních aktérů. in: Mezinárodní vztahy 2009, č. 4, s

84 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

jeden konec poukazuje k dobru kolektivní entity, druhý poukazuje k nárokům jednotlivců: princip národní suverenity zavazuje stát, aby se staral o

jeden konec poukazuje k dobru kolektivní entity, druhý poukazuje k nárokům jednotlivců: princip národní suverenity zavazuje stát, aby se staral o Baršová, Andrea Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: 80-210-3875-6.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme

Politický faktor sociální politiky. Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Politický faktor sociální politiky Lidská práva Svět, ve kterém žijeme Úvodní úvahy Sociální politika je důležitou součástí celkové politiky. Politika - věc veřejná Veřejný život je ovlivňován vzájemně

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více