5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář I

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do problematiky. Teorie a metodologické přístupy. Odborné čtení. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 Úskalí čtení odborného textu Základem dobře strukturované a sd lné Ěseminárníě práce je dobrá orientace v odborném textu Náležité neorientování se v náročn jším odborném textu se odráží v neschopnosti myslet způsobem, který obor vyžaduje a odrazí se i v neadekl vátnosti písemného projevu.

4 Úskalí čtení odborného textu Důležitým předpokladem schopnosti porozum t odbornému textu je návyk číst AKTIVN. Odborné texty se nedají číst pasívn, musí se číst aktivn. Odborný text je nástrojem (mediem) spolupráce a komunikace společenství badatelů a odborníků, kteří budují a rozvíjí určitý obor lidského poznání. dva druhy čtení: PASÍVNÍ (beletristické texty) a AKTIVNÍ (odborné texty)

5 Úskalí čtení odborného textu Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním čtením? Erich Fromm a kniha Mít nebo být Dva základní postoje Ěmodyě k životu: 1) Životní styl vlastnit co nejvíce v cí a povrchních zážitků = MODUS MÍT 2) Životní styl s cílem život bohat prožít = MODUS BÝT Jak tento styl promítnout do roviny poznání? 1) Kdo funguje v modu mít? 2) Kdo funguje v modu být?

6 Způsoby studia odborných textů anglickým básník Samuel Taylor Coleridge rozlišuje dle způsobu studia čtyři typy čtenářů: 1) Přesýpací hodiny 2) Houby 3) Síta 4) Diamant Velký Mogul

7 Zásady studia odborných textů Četba společensko-v dních textů předpokládá skloubení dvou hlavních požadavků, které jsou podmín ny kvantitou textu, které musí student t chto oborů přečíst: Pochopit rozebíraný problém předpoklad aktivní čtení Zvládnout množství textů předpoklad hospodárné čtení Proč?

8 Zásady studia odborných textů Okamžité poctivé čtení odborného textu řádek po řádku však také není řešením mnohdy může vést ke ztrát orientace ješt před dočtením textu až do konce a výsledek je nulový. Jak tedy postupovat?

9 Aktivní čtení Při prvním čtení získat základní přehled o textu jako celku, seznámit se s jeho strukturací a identifikovat klíčové pasáže Ěmetoda síto ě; b hem druhého čtení hledat hlavní myšlenky, pojmy s nimi spojené a kontext a promýšlet východiska a argumenty; zamyšlení nad textem jako celkem a pokusit se jej stručn a jasn shrnout pokud nám náš souhrn nedává smysl, číst znovu; čtení textů je jako archeologický výzkum, čím hloub ji se do textu dostáváme, tím lépe mu rozumíme. Postupujeme od analýzy struktury práce po podrobné prozkoumání všech tvrzení a s nimi spojených argumentů.

10 Aktivní čtení Co znamená porozum t textu? = dokázat odpov d t na tři otázky: 1) Jakým problémem se autor zabývá (jaké otázky si klade). 2) K jakým záv rům dosp l Ějak na otázky odpov d lě 3) O co své záv ry opírá Ějaké argumenty na jejich podporu uvádíě Jak tedy číst aktivn? Aktivní čtení srozumitelné čtení um ní tříbit myšlenky kritické zhodnocení textů druhých.

11 Průb žná dokumentace Při četb textu si vždy vést průb žnou dokumentaci. Dva typy záznamů: 1) podpůrné poznámky v průb hu čtení, které nám pomáhají textu porozum t, které pak zahazujeme; 2) systematická dokumentace vlastní látky. Jakým způsobem ud lat poznámky?

12 Efektivní čtení 1) Informativní / letmé čtení 2) Následuje b žné čtení B žné poznámky si d láme i z textů čtených efektivn, není to však dokumentace v pravém slova smyslu. Odborné texty buď prolistovat nebo přečíst celé ne metoda rychlého čtení.

13 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

14 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá II

15 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Dějiny diplomacie a teorie mezinárodních vztahů. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

16 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o p íčinách první světové války? Lze podle vás určit jednoznačného viníka války? Co jste četli obecně k tomuto tématu, tedy ke světu p ed válkou nebo k válce samotné?

17 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Situace p ed druhou světovou válkou odlišná íká vám něco jméno Alan John Percivale Taylor? The Guns of August? Máte povědomí o této knize?

18 Slovanský nacionalismus Jedná se o slavofilní filozofii, která zdůrazňuje důležitost slovanské kultury a způsobu myšlení jako klíče pro budoucí p ežití Slovanů. Je p irozeným prodloužením a p ítelem jednotlivých slovanských nacionalismů (ruského, polského atd.), protože nadevše zdůrazňuje odhodlanost všech slovanských národů, důležitost slovanské tradiční a jedinečné kultury a zvýraznění Slovanů jako samostatné rasy.

19 Pangermanismus Původně hnutí, které usilovalo o politické sjednocení všech německých národů a jež v druhé polovině 19. století podporovalo německé expanzivní plány a koloniální aktivity v zámo í (p edevším v Asii a Africe). Od roku 1891 se stal hlavním ši itelem těchto myšlenek Všeněmecký svaz. Když Německo prohrálo první světovou válku, tyto ideje opět ožily. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se staly oficiální součástí nacistické ideologie, ospravedlňující agresivní politiku a územní expanzi.

20 Filozofie vědy Oblast filozofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků. Opírá se z jedné strany o pozitivistické koncepce v teorii poznání, z druhé strany o p írodní vědy (fyziku, chemii a biologii), z nichž čerpá materiál pro svá metodologická zobecnění. Samotný pojem se rozší il počátkem 20. století v dílech p edstavitelů logického pozitivismu. Jako samostatná disciplína se ustavila až na počátku druhé poloviny 20. století. Mezi p edstavitele můžeme jmenovat nap íklad Imreho Lakatose, p edstavitele pozitivismu a historické školy metodologie.

21 Tautologie V logice vždy pravdivý složený výrok, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku, zpravidla v symbolickém zápisu, tedy jako formule. Tautologie je každá věta, která je pravdivá díky své stavbě. Jako p íklad může posloužit věta: Prší nebo neprší.

22 Teorie mezinárodních vztahů Definována jako soubor tvrzení popisujících a vysvětlujících určitou skupinu jevů. Mezi základní teoretické perspektivy se adí liberalismus (v jeho rámci se se může rozlišovat mezi idealismem, neoliberalismem atd.), realismus, marxismus, behavioralismus, sociální konstruktivismus a postmodernismus. Každá teorie v sobě samoz ejmě zahrnuje adu konkrétnějších teoretických p ístupů. V širším slova smyslu se teorie mezinárodních vztahů označuje za samostatný vědní obor, který se konstituuje v období mezi světovými válkami.

23 Texty k nastudování (Z) Trachtenberg, M. The Craft of International History. A Guide to Method. Princeton, Oxford s

24 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

25 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář III

26 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Rok 1648 a vestfálský systém mýtus a realita v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

27 Mýty dějin mezinárodních vztahů. Roky 1648 a Diskuze nad článkem. Co to byla třicetiletá válka? Jaký to byl konflikt, náboženský nebo politický? Nejprve konflikt českých stavů s Habsburky, poté politická dimenze státním zájmem Francie (raison d etat) bylo nedopustit posílení Habsburků. Co jste četli obecně k tomuto tématu? Jména Albrecht z Valdštejna, kardinál Richelieu, Gustav II. Adolf.

28 1648 Vestfálský systém Proč se jednalo v Münsteru a proč v Osnabrücku? Jednalo se již od roku 1644, v Osnabrücku jednali zástupci císaře, protestantských knížat a Švédska, v Münsteru zástupci císařské koalice a Francie; obě delegace nenašly ochotu se setkat. Proč vestfálský mír?

29 1648 Vestfálský systém Jednání o Vestfálský mír první velký evropský kongres, i když chyběli někteří zástupci Anglie, Rusko a další; zůstala zachována roztříštěnost střední Evropy. Vznik nového systému mezinárodních vztahů; obecně došlo k oslabení papežské a císařské moci, vztahy mezi jednotlivými státy vztahy mezi subjekty, které požívají plné vnitřní i vnější suverenity; mezinárodní systém počítá pouze s jedním typem aktérů, jímž jsou územně svrchované státy.

30 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byla zásada cuius regio, eius religio? Kdo to byli kurfiřti? A aby bylo oboustranné přátelství mezi císařem, nejkřesťanštějším králem atd. ; o kom se mluví? V čem je podle autorů škodlivost mýtu o roce 1648 a v čem o roce 1919?

31 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Jaké autoři vidí společné jmenovatele obou mýtů? Mýtus 1648 co se autoři pokouší o něm sdělit? Co to je suverenita, popř. omezená suverenita nějaký příklad?

32 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co tvrdí revizionisté o roce 1648? Naopak co tvrdí tradiční názor? Co to byly English Statute of Appeals?

33 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byl Augšpurský náboženský mír? Otázka univerzalistických ambicí císaře? K jakým došli autoři závěrům ohledně mýtu roku 1648? A mají pravdu? Co si o tom myslíte?

34 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co je mýtus roku 1919? Co to byla First Great Debate? Co autoři říkají k mýtu idealismu?

35 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o W. Wilsonovi? Co to byl systém mandátů po roce 1919? Kdo s ním přišel? Proč stále tyto podle autorů omyly přetrvávají?

36 Eurocentrismus Je systém hodnot, zvyků a představ, vycházejících z předpokladu o výjimečnosti evropského kontinentu ve světě a jeho civilizačnímu poslání tyto hodnoty sdílet s ostatními národy. V mnoha směrech eurocentrismus představoval jakýsi způsob ospravedlnění kulturní nadřazenosti Evropanů nad mimoevropskými národy, kolonizačních aktivit evropských velmocí v průběhu novověku a imperiální politiky na sklonku 19. a 20. století.

37 Metanarace aneb velké vyprávění Jedná se o celkový, všezahrnující příběh vysvětlující a zároveň legitimující podobu i složky určité kultury. Je to jeden z klíčových pojmů postmoderny, zavedl ho francouzský filozof Jean-François Lyotard, který tvrdil, že každá kultura potřebuje své složky a rysy vyložit a obhájit tím, že je zařadí do svého velkého vyprávění, které jim dává smysl a jež všichni její účastníci znají a uznávají.

38 Ontologie a prezentismus Jedná se o nauku o jsoucnu a bytí. Tento pojem se začal používat v 17. století. Nejvýznamnější myslitelé, kteří se ontologií zabývali, byli Aristotelés, Tomáš Akvinský, Christian Wolff nebo Martin Heidegger. Filozofický směr, který podporuje přeceňování přítomnosti a zpochybňuje význam objektivního poznání historie. Zastánci tohoto názoru (například američtí historikové) tvrdí, že v historii není objektivních pravd a že soudy historiků odrážejí jejich současné subjektivní prožitky, jejich touhy a naděje promítané do minulosti.

39 Eugenika Sociálně-filozofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Jedná se o geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu. Pojem eugenika použil poprvé v 19. století britský matematik Francis Galton. Tento směr zneužili například nacisté, kteří propagovali sterilizaci méněcenných osob a podporovali plození dětí kvalitními osobami.

40 Texty k nastudování (Z) De Carvalho, B., Leira, H., Hobson, J. M. The Big Bangs of IR: The Myths That Your Teachers Still Tell You about 1648 and Millennium Journal of International Studies, Vol.39, 2011, s

41 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

42 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IV

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Stát jako aktér politických dějin a předmět zájmu historiografie. Transnacionální dějiny. Histoire croissée. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

44 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. O čem článek pojednává? Zrod masového politického hnutí v 19. století co o tom víte? Co to vůbec je národní indiferentnost? Příklady těch, kteří nebyli jednoduše pohlceni nacionalizací.

45 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Jak autorka vnímá národnostní indiferenci? Definujte Národní stát. Vysvětlete vznik ČSR. Jakou oblast autorka vnímá jako nejvíce indiferentní?

46 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Rakousko-Uhersko typický příklad národnostní indiferentnosti. Němci v ČSR. Pro tuto kategorii jsou podle autorky i příklady v západní Evropě? Robert Musil jeho nejznámější dílo Muž bez vlastností.

47 Národní indiferentnost Jedná se o stav, kdy příslušníci určitého etnika intenzivněji nevnímají svou příslušnost k širšímu kolektivu přesahujícímu hranice malých lokálních společenství, cítí se tedy národnostně indiferentní. Tento fenomén není podle Tary Zahry artefaktem předmoderní doby, nýbrž vynálezem moderního nacionalismu. Jako příklad uvádí situaci, kdy se Čechů stalo během nacistické okupace Českých zemí Němci.

48 Nacionalismus Moderní kolektivní ideologie, která vznikla v 18. století, aby se naplno projevila v 19. století, v období vzniku národních států. V jistém smyslu navázala na vlastenectví nebo patriotismus, které se spíše omezovaly na územní nebo politický celek. Staví na vědomí příslušnosti k jednomu národu, což často souvisí s vymezením vůči národu jinému a s pokusem tyto národy považovat za méněcenné. Definovat nacionalismus není jednoduché, existuje řada teorií a názorových směrů. Mezi nejznámější teoretiky nacionalismu patří Ernst Gellner (autor knih Národy a nacionalismus a Nacionalismus), který se spojuje nacionalismus s érou průmyslové revoluce. Domnívá se rovněž, že nacionalismus stvořil národy, a ne naopak.

49 Primordialismus Zastřešující termín souhrnně označující teze a tvrzení vycházející z přesvědčení, že příslušnost k národu je přirozenou součástí lidských bytostí, stejně samozřejmou jako je zrak, sluch nebo čich, a z představy, že národy mají velmi starobylý původ. Z hlediska primordialismu se národy vyjevují jako společenské jednotky obsahující jednotnou kulturu, společný jazyk a historický či pokrevní původ. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že primordialismus se chápe pouze jako přístup, nikoli jako teorie.

50 Modernismus Vychází z přesvědčení, že národy, včetně obecně sdílené představy jejich reálné (primordiální) existence, jsou produktem specifických společenských a historických podmínek, které nastaly až v souvislosti s příchodem modernity. Předmětem studia z pozic modernistických teorií nejsou národy an sich, ale v první řadě nacionalismus, chápaný jako politická doktrína, která vychází z primordialistických premis a směřuje k vytvoření a ustavení národů coby emancipovaných politických jednotek v rámci samostatných národních států.

51 Národ Společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Národní příslušnost je formována na základě působení různých faktorů, především geografických a jazykových, ale také politických, ekonomických a náboženských. Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území. Jak vnímat politický národ? Pojmy národ a stát označují dvě věci odlišného charakteru: více méně subjektivní kolektivní identitu v prvém případě a právněpolitický objekt v druhém. Dnes ve světě existují národní státy, státy multinárodní, ale i národy, které svůj vlastní stát nemají.

52 Histoire croisée Jeden ze současných dominujících přístupů ke zkoumání evropských dějin, jehož zakladateli jsou Bénédicte Zimmermann a Michael Werner. Poskytuje odlišný pohled na transnacionální dějiny, který umožňuje překonat nedostatky klasických komparativních dějin. Autoři definují svůj model jako propojené dějiny, které se zaměřují na vzájemné transfery dvou a více srovnávaných objektů (např. národy, civilizace nebo náboženství), a tím analyzují charakter historického procesu vzájemných vlivů a recepčních mechanismů.

53 Transnational history Jedná se o relativně nový pojem, spojený se jmény David Thelen nebo Thomas Bender, který se zabývá činností lidí, působností idejí, technologií a institucí napříč národními hranicemi. Týká se období od vzniku národních států jako důležitého fenoménu světových dějin. Mezi reflektovaná témata patří například cestopisectví, rozšiřování znalostí, dějiny hranic a pohraničních oblastí, intelektuální dějiny, dějiny prostoru, lidová kultura a další.

54 Kresy Původně se jednalo o označení pro území, která připadla Polskému království po rozpadu Kyjevské Rusi. V moderní době se takto označovala území, jež se v období nacházela na východ od Curzonovy linie (nazvána podle britského ministra zahraničí lorda Curzona, tvořila západní hranice SSSR s Polskem). V roce 1939 obsadila území sovětská vojska. Po rozpadu SSSR se tento region stal součástí Litvy, Běloruska a Ukrajiny.

55 Texty k nastudování (Z) Zahra, T. Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review, Vol.69, 2010, s

56 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá V

58 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Realismus a idealismus v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

59 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Znáte jména Hans Joachim Morgenthau nebo Karl Paul Reinhold Niebuhr? íká vám něco jméno Kenneth N. Waltz? Za co Baruch Spinoza považuje možnost násilného konfliktu?

60 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Jak vidí možnost vyrušení konfliktů Spinoza a jak Immanuel Kant? Jak chápe konflikty Kenneth Waltz? S jakými dvěma druhy sebelásky pracuje Jean-Jacques Rousseau? Jaké jsou pro něj p íčiny konfliktů?

61 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Co víte o kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století? V čem se liší pohled idealismu a realismu na hodnocení meziválečného období? Vysvětlete rousseauovský paradox kolektivního jednání.

62 Filozofická antropologie Základní definice není jednoduchá a jednotná. Můžeme ji chápat jako filozofický způsob myšlení, který proniká různými filozofickými obory a dává jim sjednocující motiv v úsilí o uchopení reálné, plné existence člověka, jeho podstaty a místa v kosmu. Toto pojetí se odvolává na zakladatele moderní filozofické antropologie Maxe Schelera. Jiné názory (Helmut Plessner, Jürgen Habermas nebo Odo Marquard) zdůvodňují filozofickou antropologii jako novověkou otázku po sobě samém, která se filozoficky systematizuje v první t etině 20. století.

63 Idealismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o liberální teorii, který se vyznačuje p esvědčením o možnosti trvalého míru a spolupráce na poli mezinárodních vztahů a jenž p isuzuje důležitost mezinárodním institucím. Idelalistická, resp. liberálně-idealistická tradice zpochybňuje roli státu jako výlučného aktéra mezinárodních vztahů a oddělování vnit ní a zahraniční politiky.

64 Realismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o teorii, který chce ukazovat mezinárodní vztahy, takové, jakými skutečně jsou. Úst ední role je v této tradici p isuzována státům, které jsou nejvýznamnějšími hráči na poli mezinárodních vztahů, a problému moci. Základním cílem aktérů mezinárodních vztahů je podle realismu shromažďování moci, již lze ztotožnit s vojenskou silou.

65 Legitimita Jedná se o pojem z oblasti filozofie práva a státu. Je to jev, kdy existuje shoda mezi jednáním, normami jednání a zejména formou vlády a politickým ádem na jedné straně a právně fixovanými, historicky vzniklými a uplatňovanými p edstavami o nároku na vládu a o spravedlnosti na straně druhé.

66 Morální agnosticismus Filozofické stanovisko popírající možnost poznání mimoempirických skutečností, tedy p edmětů nedostupných zkušenosti. Morální agnosticismus je myšlenka, že člověk nemá vynášet morální soudy o ostatních, že má vše morálně tolerovat a že dobro spočívá v tom, že nikdy nemá rozlišovat dobro od zla.

67 Právní pozitivismus Směr právního myšlení, který zdůrazňuje význam pozitivního práva (psané právo, které lze odvodit z v dané době platného systému právních norem) na úkor práva p irozeného (nepsané právo, označuje právní ád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce, a plynou buďto z p irozenosti člověka a společnosti, rozumu nebo z ustanovení božské autority). Právní pozitivisté uznávají pouze platné právo, ostatní normativní systémy (nap. morálka) je nezajímají.

68 Paradigma Určitý vzor vztahů či vzorec myšlení. Jedná se o souhrn intuitivních postojů vůči oblasti jevů, druh problémů, které jsou uznány jako legitimní a relevantní pro vědu, souhrn p ípustných metod, resp. kritéria platnosti vědeckých poznatků. Ve filozofii se jedná o určitý způsob myšlení, charakteristický pro celou epochu.

69 Texty k nastudování (Z) Barša, P., Císař, O. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál s

70 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

71 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VI

72 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Kulturní dějiny politiky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

73 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jaký je cíl textu? Jaký je význam nestátních aktérů v mezinárodních vztazích? Jak autoři chápou hybridního aktéra mezinárodních vztahů? Jak autoři klasifikují a charakterizují hlavní typy nestátních aktérů mezinárodních vztahů?

74 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Co je warlordismus? Jak definovat organizovaný zločin? Jak autoři definují mezní typy nestátních aktérů? Uveďte příklady těchto aktérů.

75 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jak autoři definují hybrida? Jaké má podle autorů specifické vlastnosti? K jakým došli autoři závěrům?

76 Konceptualizace, typologie Za konceptualizaci lze označit proces pomocí něhož specifikujeme termíny, které používáme v rámci nějakého výzkumu nebo sémantické vymezování konceptů, tj. hypotetických a teoretických pojmů, kategorií, taktik, strategií, scénářů, námětů a vztahů. Za typologii označujeme vědeckou metodu založenou na rozčlenění soustavy objektů a jejich seskupování pomocí zobecněného modelu nebo typu.

77 Konflikt nízké intenzity a Netwar Jedná se o konflikty, u nichž je patrný odklon od tradičního způsobu vedení válek. Jako příklady pro takovéto konflikty mohou posloužit válka na síti (netwar) nebo nejrůznější prostorově omezené a vleklé války, kdy válčící strany užívají téměř výhradně metod nepravidelné války (např. v 90. letech 20. století v Africe). Původní koncept tzv. netwar byl sice určen pro organizaci konfliktů obecně, ale nejčastěji se aplikuje na nestátní aktéry a v současnosti jej lze označit za hlavní či alespoň nejcitovanější a nejužívanější přístup k výzkumu a konceptualizaci nestátních aktérů.

78 Transnacionální vztahy Jsou zvláštní kategorií mezinárodních vztahů. Patří mezi ně takové interakce, kterých se účastní alespoň jeden nevládní aktér (aktér, který není vládou ani mezinárodní organizací). V rámci těchto interakcí se přes státní hranice dostávají peníze, osoby nebo informace. Transnacionální vztahy nabývají na významu od druhé poloviny 20. století, a to v souvislosti s rozmachem nadnárodních firem.

79 Pirátství Útoky na plavidla a letadla, vedené bez opory v mezinárodním právu. Dle Mezinárodního námořního úřadu se pirátstvím rozumí akt nalodění nebo pokusu o nalodění na jakoukoli loď s úmyslem spáchat krádež nebo jakýkoli jiný zločin a se záměrem nebo schopností použít sílu k posílení tohoto aktu. Pirátství může být provozováno nejen na mořích, ale i řekách a jezerech. V současnosti je provozováno především ve vodách kolem Afriky nebo jihovýchodní Asie. Specifickou podobu pirátství tvoří pirátství letecké. Jako pirátství je přeneseně označována i jiná trestná činnost ( silniční, počítačové pirátství nebo bombardování měst).

80 Gerila Jiný výraz pro partyzánskou válku; doslova malá válka. Specifický způsob vedení boje proti vládní nebo okupační moci, při kterém se jedna ze stran nedokáže postavit hlavním silám protivníka v přímém střetnutí a místo toho v jeho týlu útočí taktikou udeř a zmiz primárně na nepřátelské hlídky nebo zásobovací linie. Pro provozování guerilly je nejvhodnější nepřístupný terén (hory, lesy, bažiny). Lze ji kombinovat s teroristickými metodami i regulérními vojenskými operacemi.

81 Gerilla Je-li tato forma boje dílčí součástí většího konfliktu, pomáhá narušovat protivníkovu logistiku a váže jeho síly, jež pak scházejí na hlavním bojišti. V kontextu 20. století je výraz partyzánská válka používán spíše v souvislosti s větším konfliktem mezi suverénními státy nebo s bojem proti okupační moci, kdežto gerilla je chápána jako boj proti vládě vlastního státu. Gerillová válka je jedním z hlavních způsobů vedení asymetrické války (konfliktu, v němž slabší strana používá nekonvenční metody boje).

82 Terorismus Použití násilí nebo hrozba násilím, mající za cíl šíření strachu a/nebo prosazení požadavků politického, náboženského nebo podobného charakteru. Může nabrat podobu atentátů, útoků na vojenské cíle, na civilní obyvatelstvo nebo na důležité objekty (infrastruktura, kulturní objekty, průmyslové podniky apod.), únosu dopravních prostředků, nebo jiných forem. Teroristické skupiny mohou být podporovány zahraničními tajnými službami, nebo tajné služby mohou terorismus přímo provozovat. Terorismus může být motivován např. sociálními (Rudé brigády, Frakce Rudé armády), náboženskými (odnože muslimského terorismu) nebo národně osvobozeneckými (ETA nebo IRA) požadavky. Zvláštní formu terorismu představuje státní terorismus, zaměřený proti nespolehlivému obyvatelstvu.

83 Texty k nastudování (Z) Janků, M., Zelinka, P. Hybridní aktér: nový fenomén na poli nestátních aktérů. in: Mezinárodní vztahy 2009, č. 4, s

84 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy britská a americká studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT Vladan Hodulák SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS Anglická škola Od 60. let hlavně ve Velké Británii Střední proud mezi realismem a liberalismem Důraz na interpretativní přístup Představa mezinárodních vztahů Mezinárodní

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Obsah Předmluva 11 Rudolf Jindrák Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Vladimír Handl Úvod 13 Metodologický postup - empirická analýza a teorie rolí 15 Přehled rolí 18 Obecné předpoklady

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

I společnost potřebuje inovovat

I společnost potřebuje inovovat I společnost potřebuje inovovat Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (http://www.martinpotucek.cz) Manažerská konference Flexibilní a inovativní firma

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Aliance a regionální bezpečnostní instituce. Realismus a vznik aliancí

Aliance a regionální bezpečnostní instituce. Realismus a vznik aliancí Aliance a regionální bezpečnostní instituce Realismus a vznik aliancí Přínos realismu k vysvětlení vzniku aliancí Debatě o vzniku aliancí dominoval v období studené války realismus. Hlavní realistické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Základní pojmy politologie

Základní pojmy politologie Základní pojmy politologie 10.3.2011 Politika Společenský nástroj k: Vytváření Ochraně Změně obecně platných pravidel Vše co se týká státu (Platí i dnes??) Studium zabývající se vládnutím Umění vládnou

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

Okruhy Státních závěrečných zkoušek pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy Státních závěrečných zkoušek pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů Teorie mezinárodních vztahů 1. Realismus a liberalismus v teorii mezinárodních vztahů (geneze obou přístupů, vzájemné odlišnosti a slabiny v diskuzích o klíčových tématech anarchie, spolupráce, stát, konflikt

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky

Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky www.caat.cz Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU Aplikovaná sociální antropologie (ASA) Úvod do problematiky Mgr. Tomáš Hirt Aplikovaná antropologie (ASA)

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Sociologie 2 Otázka číslo: 1 Zakladatelem sociologie byl: Wilhelm Wundt I. P. Pavlov Karl Marx August Comte Otázka číslo: 2 Významnými představiteli sociologie byli: David Hume Emile Durkheim Tomáš Akvinský

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 1. přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 1. přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 1. přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Organizace kurzu podmínky udělení klasifikovaného zápočtu Informace o předmětu, studijní materiály:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více