5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář I

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do problematiky. Teorie a metodologické přístupy. Odborné čtení. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 Úskalí čtení odborného textu Základem dobře strukturované a sd lné Ěseminárníě práce je dobrá orientace v odborném textu Náležité neorientování se v náročn jším odborném textu se odráží v neschopnosti myslet způsobem, který obor vyžaduje a odrazí se i v neadekl vátnosti písemného projevu.

4 Úskalí čtení odborného textu Důležitým předpokladem schopnosti porozum t odbornému textu je návyk číst AKTIVN. Odborné texty se nedají číst pasívn, musí se číst aktivn. Odborný text je nástrojem (mediem) spolupráce a komunikace společenství badatelů a odborníků, kteří budují a rozvíjí určitý obor lidského poznání. dva druhy čtení: PASÍVNÍ (beletristické texty) a AKTIVNÍ (odborné texty)

5 Úskalí čtení odborného textu Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním čtením? Erich Fromm a kniha Mít nebo být Dva základní postoje Ěmodyě k životu: 1) Životní styl vlastnit co nejvíce v cí a povrchních zážitků = MODUS MÍT 2) Životní styl s cílem život bohat prožít = MODUS BÝT Jak tento styl promítnout do roviny poznání? 1) Kdo funguje v modu mít? 2) Kdo funguje v modu být?

6 Způsoby studia odborných textů anglickým básník Samuel Taylor Coleridge rozlišuje dle způsobu studia čtyři typy čtenářů: 1) Přesýpací hodiny 2) Houby 3) Síta 4) Diamant Velký Mogul

7 Zásady studia odborných textů Četba společensko-v dních textů předpokládá skloubení dvou hlavních požadavků, které jsou podmín ny kvantitou textu, které musí student t chto oborů přečíst: Pochopit rozebíraný problém předpoklad aktivní čtení Zvládnout množství textů předpoklad hospodárné čtení Proč?

8 Zásady studia odborných textů Okamžité poctivé čtení odborného textu řádek po řádku však také není řešením mnohdy může vést ke ztrát orientace ješt před dočtením textu až do konce a výsledek je nulový. Jak tedy postupovat?

9 Aktivní čtení Při prvním čtení získat základní přehled o textu jako celku, seznámit se s jeho strukturací a identifikovat klíčové pasáže Ěmetoda síto ě; b hem druhého čtení hledat hlavní myšlenky, pojmy s nimi spojené a kontext a promýšlet východiska a argumenty; zamyšlení nad textem jako celkem a pokusit se jej stručn a jasn shrnout pokud nám náš souhrn nedává smysl, číst znovu; čtení textů je jako archeologický výzkum, čím hloub ji se do textu dostáváme, tím lépe mu rozumíme. Postupujeme od analýzy struktury práce po podrobné prozkoumání všech tvrzení a s nimi spojených argumentů.

10 Aktivní čtení Co znamená porozum t textu? = dokázat odpov d t na tři otázky: 1) Jakým problémem se autor zabývá (jaké otázky si klade). 2) K jakým záv rům dosp l Ějak na otázky odpov d lě 3) O co své záv ry opírá Ějaké argumenty na jejich podporu uvádíě Jak tedy číst aktivn? Aktivní čtení srozumitelné čtení um ní tříbit myšlenky kritické zhodnocení textů druhých.

11 Průb žná dokumentace Při četb textu si vždy vést průb žnou dokumentaci. Dva typy záznamů: 1) podpůrné poznámky v průb hu čtení, které nám pomáhají textu porozum t, které pak zahazujeme; 2) systematická dokumentace vlastní látky. Jakým způsobem ud lat poznámky?

12 Efektivní čtení 1) Informativní / letmé čtení 2) Následuje b žné čtení B žné poznámky si d láme i z textů čtených efektivn, není to však dokumentace v pravém slova smyslu. Odborné texty buď prolistovat nebo přečíst celé ne metoda rychlého čtení.

13 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

14 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá II

15 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Dějiny diplomacie a teorie mezinárodních vztahů. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

16 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o p íčinách první světové války? Lze podle vás určit jednoznačného viníka války? Co jste četli obecně k tomuto tématu, tedy ke světu p ed válkou nebo k válce samotné?

17 Vztah historické analýzy a teorie mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Situace p ed druhou světovou válkou odlišná íká vám něco jméno Alan John Percivale Taylor? The Guns of August? Máte povědomí o této knize?

18 Slovanský nacionalismus Jedná se o slavofilní filozofii, která zdůrazňuje důležitost slovanské kultury a způsobu myšlení jako klíče pro budoucí p ežití Slovanů. Je p irozeným prodloužením a p ítelem jednotlivých slovanských nacionalismů (ruského, polského atd.), protože nadevše zdůrazňuje odhodlanost všech slovanských národů, důležitost slovanské tradiční a jedinečné kultury a zvýraznění Slovanů jako samostatné rasy.

19 Pangermanismus Původně hnutí, které usilovalo o politické sjednocení všech německých národů a jež v druhé polovině 19. století podporovalo německé expanzivní plány a koloniální aktivity v zámo í (p edevším v Asii a Africe). Od roku 1891 se stal hlavním ši itelem těchto myšlenek Všeněmecký svaz. Když Německo prohrálo první světovou válku, tyto ideje opět ožily. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se staly oficiální součástí nacistické ideologie, ospravedlňující agresivní politiku a územní expanzi.

20 Filozofie vědy Oblast filozofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků. Opírá se z jedné strany o pozitivistické koncepce v teorii poznání, z druhé strany o p írodní vědy (fyziku, chemii a biologii), z nichž čerpá materiál pro svá metodologická zobecnění. Samotný pojem se rozší il počátkem 20. století v dílech p edstavitelů logického pozitivismu. Jako samostatná disciplína se ustavila až na počátku druhé poloviny 20. století. Mezi p edstavitele můžeme jmenovat nap íklad Imreho Lakatose, p edstavitele pozitivismu a historické školy metodologie.

21 Tautologie V logice vždy pravdivý složený výrok, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku, zpravidla v symbolickém zápisu, tedy jako formule. Tautologie je každá věta, která je pravdivá díky své stavbě. Jako p íklad může posloužit věta: Prší nebo neprší.

22 Teorie mezinárodních vztahů Definována jako soubor tvrzení popisujících a vysvětlujících určitou skupinu jevů. Mezi základní teoretické perspektivy se adí liberalismus (v jeho rámci se se může rozlišovat mezi idealismem, neoliberalismem atd.), realismus, marxismus, behavioralismus, sociální konstruktivismus a postmodernismus. Každá teorie v sobě samoz ejmě zahrnuje adu konkrétnějších teoretických p ístupů. V širším slova smyslu se teorie mezinárodních vztahů označuje za samostatný vědní obor, který se konstituuje v období mezi světovými válkami.

23 Texty k nastudování (Z) Trachtenberg, M. The Craft of International History. A Guide to Method. Princeton, Oxford s

24 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

25 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář III

26 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Rok 1648 a vestfálský systém mýtus a realita v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

27 Mýty dějin mezinárodních vztahů. Roky 1648 a Diskuze nad článkem. Co to byla třicetiletá válka? Jaký to byl konflikt, náboženský nebo politický? Nejprve konflikt českých stavů s Habsburky, poté politická dimenze státním zájmem Francie (raison d etat) bylo nedopustit posílení Habsburků. Co jste četli obecně k tomuto tématu? Jména Albrecht z Valdštejna, kardinál Richelieu, Gustav II. Adolf.

28 1648 Vestfálský systém Proč se jednalo v Münsteru a proč v Osnabrücku? Jednalo se již od roku 1644, v Osnabrücku jednali zástupci císaře, protestantských knížat a Švédska, v Münsteru zástupci císařské koalice a Francie; obě delegace nenašly ochotu se setkat. Proč vestfálský mír?

29 1648 Vestfálský systém Jednání o Vestfálský mír první velký evropský kongres, i když chyběli někteří zástupci Anglie, Rusko a další; zůstala zachována roztříštěnost střední Evropy. Vznik nového systému mezinárodních vztahů; obecně došlo k oslabení papežské a císařské moci, vztahy mezi jednotlivými státy vztahy mezi subjekty, které požívají plné vnitřní i vnější suverenity; mezinárodní systém počítá pouze s jedním typem aktérů, jímž jsou územně svrchované státy.

30 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byla zásada cuius regio, eius religio? Kdo to byli kurfiřti? A aby bylo oboustranné přátelství mezi císařem, nejkřesťanštějším králem atd. ; o kom se mluví? V čem je podle autorů škodlivost mýtu o roce 1648 a v čem o roce 1919?

31 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Jaké autoři vidí společné jmenovatele obou mýtů? Mýtus 1648 co se autoři pokouší o něm sdělit? Co to je suverenita, popř. omezená suverenita nějaký příklad?

32 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co tvrdí revizionisté o roce 1648? Naopak co tvrdí tradiční názor? Co to byly English Statute of Appeals?

33 1648 Vestfálský systém. Diskuze nad článkem. Co to byl Augšpurský náboženský mír? Otázka univerzalistických ambicí císaře? K jakým došli autoři závěrům ohledně mýtu roku 1648? A mají pravdu? Co si o tom myslíte?

34 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co je mýtus roku 1919? Co to byla First Great Debate? Co autoři říkají k mýtu idealismu?

35 1919 Mýtus dějin mezinárodních vztahů. Diskuze nad článkem. Co víte o W. Wilsonovi? Co to byl systém mandátů po roce 1919? Kdo s ním přišel? Proč stále tyto podle autorů omyly přetrvávají?

36 Eurocentrismus Je systém hodnot, zvyků a představ, vycházejících z předpokladu o výjimečnosti evropského kontinentu ve světě a jeho civilizačnímu poslání tyto hodnoty sdílet s ostatními národy. V mnoha směrech eurocentrismus představoval jakýsi způsob ospravedlnění kulturní nadřazenosti Evropanů nad mimoevropskými národy, kolonizačních aktivit evropských velmocí v průběhu novověku a imperiální politiky na sklonku 19. a 20. století.

37 Metanarace aneb velké vyprávění Jedná se o celkový, všezahrnující příběh vysvětlující a zároveň legitimující podobu i složky určité kultury. Je to jeden z klíčových pojmů postmoderny, zavedl ho francouzský filozof Jean-François Lyotard, který tvrdil, že každá kultura potřebuje své složky a rysy vyložit a obhájit tím, že je zařadí do svého velkého vyprávění, které jim dává smysl a jež všichni její účastníci znají a uznávají.

38 Ontologie a prezentismus Jedná se o nauku o jsoucnu a bytí. Tento pojem se začal používat v 17. století. Nejvýznamnější myslitelé, kteří se ontologií zabývali, byli Aristotelés, Tomáš Akvinský, Christian Wolff nebo Martin Heidegger. Filozofický směr, který podporuje přeceňování přítomnosti a zpochybňuje význam objektivního poznání historie. Zastánci tohoto názoru (například američtí historikové) tvrdí, že v historii není objektivních pravd a že soudy historiků odrážejí jejich současné subjektivní prožitky, jejich touhy a naděje promítané do minulosti.

39 Eugenika Sociálně-filozofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Jedná se o geneticky i sociologicky podložené snahy o biologické i sociální zušlechtění lidstva a zlepšení jeho genofondu. Pojem eugenika použil poprvé v 19. století britský matematik Francis Galton. Tento směr zneužili například nacisté, kteří propagovali sterilizaci méněcenných osob a podporovali plození dětí kvalitními osobami.

40 Texty k nastudování (Z) De Carvalho, B., Leira, H., Hobson, J. M. The Big Bangs of IR: The Myths That Your Teachers Still Tell You about 1648 and Millennium Journal of International Studies, Vol.39, 2011, s

41 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

42 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IV

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Stát jako aktér politických dějin a předmět zájmu historiografie. Transnacionální dějiny. Histoire croissée. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

44 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. O čem článek pojednává? Zrod masového politického hnutí v 19. století co o tom víte? Co to vůbec je národní indiferentnost? Příklady těch, kteří nebyli jednoduše pohlceni nacionalizací.

45 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Jak autorka vnímá národnostní indiferenci? Definujte Národní stát. Vysvětlete vznik ČSR. Jakou oblast autorka vnímá jako nejvíce indiferentní?

46 Proces vzniku států a vztah k nacionalismu. Diskuze nad článkem. Rakousko-Uhersko typický příklad národnostní indiferentnosti. Němci v ČSR. Pro tuto kategorii jsou podle autorky i příklady v západní Evropě? Robert Musil jeho nejznámější dílo Muž bez vlastností.

47 Národní indiferentnost Jedná se o stav, kdy příslušníci určitého etnika intenzivněji nevnímají svou příslušnost k širšímu kolektivu přesahujícímu hranice malých lokálních společenství, cítí se tedy národnostně indiferentní. Tento fenomén není podle Tary Zahry artefaktem předmoderní doby, nýbrž vynálezem moderního nacionalismu. Jako příklad uvádí situaci, kdy se Čechů stalo během nacistické okupace Českých zemí Němci.

48 Nacionalismus Moderní kolektivní ideologie, která vznikla v 18. století, aby se naplno projevila v 19. století, v období vzniku národních států. V jistém smyslu navázala na vlastenectví nebo patriotismus, které se spíše omezovaly na územní nebo politický celek. Staví na vědomí příslušnosti k jednomu národu, což často souvisí s vymezením vůči národu jinému a s pokusem tyto národy považovat za méněcenné. Definovat nacionalismus není jednoduché, existuje řada teorií a názorových směrů. Mezi nejznámější teoretiky nacionalismu patří Ernst Gellner (autor knih Národy a nacionalismus a Nacionalismus), který se spojuje nacionalismus s érou průmyslové revoluce. Domnívá se rovněž, že nacionalismus stvořil národy, a ne naopak.

49 Primordialismus Zastřešující termín souhrnně označující teze a tvrzení vycházející z přesvědčení, že příslušnost k národu je přirozenou součástí lidských bytostí, stejně samozřejmou jako je zrak, sluch nebo čich, a z představy, že národy mají velmi starobylý původ. Z hlediska primordialismu se národy vyjevují jako společenské jednotky obsahující jednotnou kulturu, společný jazyk a historický či pokrevní původ. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že primordialismus se chápe pouze jako přístup, nikoli jako teorie.

50 Modernismus Vychází z přesvědčení, že národy, včetně obecně sdílené představy jejich reálné (primordiální) existence, jsou produktem specifických společenských a historických podmínek, které nastaly až v souvislosti s příchodem modernity. Předmětem studia z pozic modernistických teorií nejsou národy an sich, ale v první řadě nacionalismus, chápaný jako politická doktrína, která vychází z primordialistických premis a směřuje k vytvoření a ustavení národů coby emancipovaných politických jednotek v rámci samostatných národních států.

51 Národ Společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Národní příslušnost je formována na základě působení různých faktorů, především geografických a jazykových, ale také politických, ekonomických a náboženských. Příslušníky národa většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území. Jak vnímat politický národ? Pojmy národ a stát označují dvě věci odlišného charakteru: více méně subjektivní kolektivní identitu v prvém případě a právněpolitický objekt v druhém. Dnes ve světě existují národní státy, státy multinárodní, ale i národy, které svůj vlastní stát nemají.

52 Histoire croisée Jeden ze současných dominujících přístupů ke zkoumání evropských dějin, jehož zakladateli jsou Bénédicte Zimmermann a Michael Werner. Poskytuje odlišný pohled na transnacionální dějiny, který umožňuje překonat nedostatky klasických komparativních dějin. Autoři definují svůj model jako propojené dějiny, které se zaměřují na vzájemné transfery dvou a více srovnávaných objektů (např. národy, civilizace nebo náboženství), a tím analyzují charakter historického procesu vzájemných vlivů a recepčních mechanismů.

53 Transnational history Jedná se o relativně nový pojem, spojený se jmény David Thelen nebo Thomas Bender, který se zabývá činností lidí, působností idejí, technologií a institucí napříč národními hranicemi. Týká se období od vzniku národních států jako důležitého fenoménu světových dějin. Mezi reflektovaná témata patří například cestopisectví, rozšiřování znalostí, dějiny hranic a pohraničních oblastí, intelektuální dějiny, dějiny prostoru, lidová kultura a další.

54 Kresy Původně se jednalo o označení pro území, která připadla Polskému království po rozpadu Kyjevské Rusi. V moderní době se takto označovala území, jež se v období nacházela na východ od Curzonovy linie (nazvána podle britského ministra zahraničí lorda Curzona, tvořila západní hranice SSSR s Polskem). V roce 1939 obsadila území sovětská vojska. Po rozpadu SSSR se tento region stal součástí Litvy, Běloruska a Ukrajiny.

55 Texty k nastudování (Z) Zahra, T. Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review, Vol.69, 2010, s

56 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá V

58 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Realismus a idealismus v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

59 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Znáte jména Hans Joachim Morgenthau nebo Karl Paul Reinhold Niebuhr? íká vám něco jméno Kenneth N. Waltz? Za co Baruch Spinoza považuje možnost násilného konfliktu?

60 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Jak vidí možnost vyrušení konfliktů Spinoza a jak Immanuel Kant? Jak chápe konflikty Kenneth Waltz? S jakými dvěma druhy sebelásky pracuje Jean-Jacques Rousseau? Jaké jsou pro něj p íčiny konfliktů?

61 Spor mezi realismem a idealismem. Diskuze nad článkem. Co víte o kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století? V čem se liší pohled idealismu a realismu na hodnocení meziválečného období? Vysvětlete rousseauovský paradox kolektivního jednání.

62 Filozofická antropologie Základní definice není jednoduchá a jednotná. Můžeme ji chápat jako filozofický způsob myšlení, který proniká různými filozofickými obory a dává jim sjednocující motiv v úsilí o uchopení reálné, plné existence člověka, jeho podstaty a místa v kosmu. Toto pojetí se odvolává na zakladatele moderní filozofické antropologie Maxe Schelera. Jiné názory (Helmut Plessner, Jürgen Habermas nebo Odo Marquard) zdůvodňují filozofickou antropologii jako novověkou otázku po sobě samém, která se filozoficky systematizuje v první t etině 20. století.

63 Idealismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o liberální teorii, který se vyznačuje p esvědčením o možnosti trvalého míru a spolupráce na poli mezinárodních vztahů a jenž p isuzuje důležitost mezinárodním institucím. Idelalistická, resp. liberálně-idealistická tradice zpochybňuje roli státu jako výlučného aktéra mezinárodních vztahů a oddělování vnit ní a zahraniční politiky.

64 Realismus v mezinárodních vztazích V oblasti mezinárodních vztahů se jedná o teorii, který chce ukazovat mezinárodní vztahy, takové, jakými skutečně jsou. Úst ední role je v této tradici p isuzována státům, které jsou nejvýznamnějšími hráči na poli mezinárodních vztahů, a problému moci. Základním cílem aktérů mezinárodních vztahů je podle realismu shromažďování moci, již lze ztotožnit s vojenskou silou.

65 Legitimita Jedná se o pojem z oblasti filozofie práva a státu. Je to jev, kdy existuje shoda mezi jednáním, normami jednání a zejména formou vlády a politickým ádem na jedné straně a právně fixovanými, historicky vzniklými a uplatňovanými p edstavami o nároku na vládu a o spravedlnosti na straně druhé.

66 Morální agnosticismus Filozofické stanovisko popírající možnost poznání mimoempirických skutečností, tedy p edmětů nedostupných zkušenosti. Morální agnosticismus je myšlenka, že člověk nemá vynášet morální soudy o ostatních, že má vše morálně tolerovat a že dobro spočívá v tom, že nikdy nemá rozlišovat dobro od zla.

67 Právní pozitivismus Směr právního myšlení, který zdůrazňuje význam pozitivního práva (psané právo, které lze odvodit z v dané době platného systému právních norem) na úkor práva p irozeného (nepsané právo, označuje právní ád nebo soustavu práv, které platí nezávisle na vůli zákonodárce, a plynou buďto z p irozenosti člověka a společnosti, rozumu nebo z ustanovení božské autority). Právní pozitivisté uznávají pouze platné právo, ostatní normativní systémy (nap. morálka) je nezajímají.

68 Paradigma Určitý vzor vztahů či vzorec myšlení. Jedná se o souhrn intuitivních postojů vůči oblasti jevů, druh problémů, které jsou uznány jako legitimní a relevantní pro vědu, souhrn p ípustných metod, resp. kritéria platnosti vědeckých poznatků. Ve filozofii se jedná o určitý způsob myšlení, charakteristický pro celou epochu.

69 Texty k nastudování (Z) Barša, P., Císař, O. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál s

70 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

71 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411 Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VI

72 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Kulturní dějiny politiky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

73 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jaký je cíl textu? Jaký je význam nestátních aktérů v mezinárodních vztazích? Jak autoři chápou hybridního aktéra mezinárodních vztahů? Jak autoři klasifikují a charakterizují hlavní typy nestátních aktérů mezinárodních vztahů?

74 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Co je warlordismus? Jak definovat organizovaný zločin? Jak autoři definují mezní typy nestátních aktérů? Uveďte příklady těchto aktérů.

75 Role nestátních aktérů v mezinárodních vztazích. Diskuze nad článkem. Jak autoři definují hybrida? Jaké má podle autorů specifické vlastnosti? K jakým došli autoři závěrům?

76 Konceptualizace, typologie Za konceptualizaci lze označit proces pomocí něhož specifikujeme termíny, které používáme v rámci nějakého výzkumu nebo sémantické vymezování konceptů, tj. hypotetických a teoretických pojmů, kategorií, taktik, strategií, scénářů, námětů a vztahů. Za typologii označujeme vědeckou metodu založenou na rozčlenění soustavy objektů a jejich seskupování pomocí zobecněného modelu nebo typu.

77 Konflikt nízké intenzity a Netwar Jedná se o konflikty, u nichž je patrný odklon od tradičního způsobu vedení válek. Jako příklady pro takovéto konflikty mohou posloužit válka na síti (netwar) nebo nejrůznější prostorově omezené a vleklé války, kdy válčící strany užívají téměř výhradně metod nepravidelné války (např. v 90. letech 20. století v Africe). Původní koncept tzv. netwar byl sice určen pro organizaci konfliktů obecně, ale nejčastěji se aplikuje na nestátní aktéry a v současnosti jej lze označit za hlavní či alespoň nejcitovanější a nejužívanější přístup k výzkumu a konceptualizaci nestátních aktérů.

78 Transnacionální vztahy Jsou zvláštní kategorií mezinárodních vztahů. Patří mezi ně takové interakce, kterých se účastní alespoň jeden nevládní aktér (aktér, který není vládou ani mezinárodní organizací). V rámci těchto interakcí se přes státní hranice dostávají peníze, osoby nebo informace. Transnacionální vztahy nabývají na významu od druhé poloviny 20. století, a to v souvislosti s rozmachem nadnárodních firem.

79 Pirátství Útoky na plavidla a letadla, vedené bez opory v mezinárodním právu. Dle Mezinárodního námořního úřadu se pirátstvím rozumí akt nalodění nebo pokusu o nalodění na jakoukoli loď s úmyslem spáchat krádež nebo jakýkoli jiný zločin a se záměrem nebo schopností použít sílu k posílení tohoto aktu. Pirátství může být provozováno nejen na mořích, ale i řekách a jezerech. V současnosti je provozováno především ve vodách kolem Afriky nebo jihovýchodní Asie. Specifickou podobu pirátství tvoří pirátství letecké. Jako pirátství je přeneseně označována i jiná trestná činnost ( silniční, počítačové pirátství nebo bombardování měst).

80 Gerila Jiný výraz pro partyzánskou válku; doslova malá válka. Specifický způsob vedení boje proti vládní nebo okupační moci, při kterém se jedna ze stran nedokáže postavit hlavním silám protivníka v přímém střetnutí a místo toho v jeho týlu útočí taktikou udeř a zmiz primárně na nepřátelské hlídky nebo zásobovací linie. Pro provozování guerilly je nejvhodnější nepřístupný terén (hory, lesy, bažiny). Lze ji kombinovat s teroristickými metodami i regulérními vojenskými operacemi.

81 Gerilla Je-li tato forma boje dílčí součástí většího konfliktu, pomáhá narušovat protivníkovu logistiku a váže jeho síly, jež pak scházejí na hlavním bojišti. V kontextu 20. století je výraz partyzánská válka používán spíše v souvislosti s větším konfliktem mezi suverénními státy nebo s bojem proti okupační moci, kdežto gerilla je chápána jako boj proti vládě vlastního státu. Gerillová válka je jedním z hlavních způsobů vedení asymetrické války (konfliktu, v němž slabší strana používá nekonvenční metody boje).

82 Terorismus Použití násilí nebo hrozba násilím, mající za cíl šíření strachu a/nebo prosazení požadavků politického, náboženského nebo podobného charakteru. Může nabrat podobu atentátů, útoků na vojenské cíle, na civilní obyvatelstvo nebo na důležité objekty (infrastruktura, kulturní objekty, průmyslové podniky apod.), únosu dopravních prostředků, nebo jiných forem. Teroristické skupiny mohou být podporovány zahraničními tajnými službami, nebo tajné služby mohou terorismus přímo provozovat. Terorismus může být motivován např. sociálními (Rudé brigády, Frakce Rudé armády), náboženskými (odnože muslimského terorismu) nebo národně osvobozeneckými (ETA nebo IRA) požadavky. Zvláštní formu terorismu představuje státní terorismus, zaměřený proti nespolehlivému obyvatelstvu.

83 Texty k nastudování (Z) Janků, M., Zelinka, P. Hybridní aktér: nový fenomén na poli nestátních aktérů. in: Mezinárodní vztahy 2009, č. 4, s

84 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika!

Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Geopolitika nástroj a proces politické organizace prostoru Jiří Tomeš Motto: Geopolitika je mrtvá, ať žije geopolitika! Frédérick Douzet ÚVOD Snad žádný pojem ve sféře geografie a politických věd není

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Sociální kontrola a právo

Sociální kontrola a právo Sociální kontrola a právo Martina Urbanová 1 Právnická fakulta MU, Brno Social Control and the Law. The article deals with social control and law understood as a means of social control. Having defined

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Stanislav Holubec 2 přehledové stati Social Conflicts and Revolutions in Historical Sociology

Více

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR Rozhovor ROZHOVOR Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal být v česk(oslovensk)ém politickém, akademickém a mediálním

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2000 PAVEL UHL Univerzita Karlova Právnická fakulta Katedra:

Více

Karel Müller. Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1. 1. Lobbing a liberální demokracie

Karel Müller. Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1. 1. Lobbing a liberální demokracie Karel Müller Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost 1 1. Lobbing a liberální demokracie Existuje mnoho možných teoretických přístupů ke zkoumání a interpretaci lobbingu. Debatu o lobbingu

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled zpráv. Plné znění zpráv

Přehled zpráv. Plné znění zpráv Page 1 of 11 NEWTON MEDIA MONITORING Přehled zpráv Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně 1 2.10.2010 Lidové noviny str. 27 Orientace/Polemika PAVEL HOLLÄNDER O dobru a spravedlnosti 2 18.9.2010 Lidové noviny

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Michal Kořan a kol. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více