Z p r á v a z a r o k 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a z a r o k 2003"

Transkript

1

2 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak jedno z bílých míst naší nedávné historie. Jsme p esv d eni, že jedním z pilí demokracie je právo ob ana na p ístup k informacím bez jakýchkoli p ekážek, a snažíme se p isp t k napln ní tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skute n poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá. Po roce p ekonávání mnoha právnických, finan ních, prostorových a jiných problém se nám poda ilo knihovnu v íjnu 1990 otev ít v Podskalské ulici za finan ní a technické pomoci s. nadace Charty 77 a za ú asti mnoha významných kulturních p edstavitel v etn prezidenta republiky. Pozd jší innost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha p íznivc naší myšlenky. Vytvo ila se tak v echách naprosto ojedin lá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chyb la. Základem knihovny byly archivní exemplá e samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Ji í Gruntorád, a další publikace jím získané koupí nebo vým nou v dob normalizace. Sbírku tehdy tvo ilo asi 2000 knih, reprezentativní soubor asopis a dalších dokument. Spole nost Libri prohibiti Vzhledem k tomu, že knihovna pot ebovala právní subjektivitu, založili jsme a 24. dubna 1991 na Ministerstvu vnitra R zaregistrovali nevýd le né ob anské sdružení - Spole nost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je zajišt ní innosti a dobudování naší knihovny. lenské p ísp vky nejsou stanoveny.

3 Mezi zakládajícími leny spole nosti byli mj. spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Hana Ponická, Zden k Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav. Dále rektor emeritus Karlovy univerzity Radim Palouš, rektor emeritus Masarykovy univerzity v Brn Milan Jelínek, bývalý editel Ústavu pro soudobé d jiny AV R Vilém Pre an, bývalý ministr kultury Pavel Tigrid, noviná a bývalý generální editel eského rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalý editel Masarykova ústavu AV R Jaroslav Opat, editel Centra pro teoretická studia p i UK a AV R Ivan M. Havel a významný katolický pedagog, teolog a vydavatel Oto Mádr. Spole nost má dnes 182 len, mezi kterými jsou krom jmenovaných zakládajících len také nap. spisovatelé Jan Beneš, Ji í Gruša, Petr Kabeš, Alexandr Kliment, Petr Král, Pavel Šrut, Ota Ul a Jan Vod anský, literární v dci Ji í Brabec, František Kautman a Antonín M š an, teologové Milan Balabán a Jakub Trojan, editel Národní knihovny Vojt ch Balík, bývalý eský velvyslanec v Bulharsku Petr Pospíchal, vydavatel Kanadských list Mirko Jane ek, nakladatel Karel Jadrný a další samizdatoví a exiloví vydavatelé, publicisté a p átelé knihovny. Valnou hromadou Spole nosti Libri prohibiti byly 22. února 2000 p ijaty nové stanovy a byl zvolen výbor, jehož p edsedou se stal Radim Palouš, místop edsedou Ivan M. Havel, dalšími leny jsou Old ich erný (Ženeva), Zde ka Gruntorádová a Ji í Gruntorád, který je také jednatelem. Tento výbor, zvolený na p t let, nyní reprezentuje naše ob anské sdružení. Do Spole nosti Libri prohibiti i nadále zveme všechny zájemce o lenství, kte í mohou a cht jí knihovn jakkoli pomoci. Aktuální stav fond knihovny Knihovna se skládá z fond samizdatové a exilové literatury, archivu dokument a audiovizuálního odd lení. Je zde celkem asi knihovních jednotek a více než 1750 titul periodik. Sbírky rozši ujeme nákupy, vým nou, trvalými záp j kami a dary p íznivc z domova i ze zahrani í. Z cenných unikát a materiál zap j ených po izujeme kopie, v etn elektronických, které poskytujeme k prezen nímu studiu. Knihovní fond je rozd len do t chto ástí: 1. eské samizdatové monografie a asopisy Fond má knihovních jednotek z 50. až 80. let, a to jak edi ních (nap. Edice Expedice, Petlice, Popelnice, eská expedice, Kvart, Kde domov m j atd. - p ibližn 100 edic a nakladatel ), tak i publikací mimoedi ních. Sbírka asopis ítá 350 titul (nap. Informace o Chart 77, Informace o církvi, Revolver revue, Vokno, Historické studie, Kritický sborník, St ední Evropa atd.), všechna významná periodika jsou kompletní. 2. eské exilové monografie a asopisy Fond zahrnuje p es 6700 knihovních jednotek. Je zde zastoupeno 35 nakladatelství, která m la souvislý edi ní program, a p es 400 jednotlivých nakladatel a institucí, které vydávaly publikace v eštin. Kompletní je produkce nakladatelství 68 Publishers, Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Opus bonum, Arký, Konfrontace, Edice satiry, Framar, Moravian Library, Sklize atd. Máme již p es 750 titul s. exilových periodik, z toho jsou kompletní ro níky asopis Archa, Sv dectví, Listy, Studie, Prom ny, slov, Obrys, Západ, Reportér, Rozmluvy, Hlas domova, Text, Kanadské listy, Sklize, Okno, Modrá revue, Hovory s pisateli, Perspektivy, Bohemia, Skute nost, eské slovo, Národní politika, Právo lidu, Paternoster, Zpravodaj ech a Slovák ve Švýcarsku a další, zahrnující období od konce 40. let do sou asnosti. 3. Monografie a asopisy 1. a 2. odboje

4 Fond obsahuje 59 knihovních jednotek legioná ské literatury z 1. sv tové války, 710 monografií eskoslovenského vále ného exilu a n které asopisy z období 1. a 2. sv tové války. 4. Cizí samizdatové monografie a asopisy Fond má p es 250 knihovních jednotek slovenského a p es 600 knihovních jednotek polského samizdatu, 38 titul slovenských a 195 titul polských periodik. Okrajov je zastoupen i ruský samizdat a periodika z bývalé NDR. 5. Cizí exilové monografie a asopisy Fond má p es 580 knihovních jednotek slovenských exilových monografií a p es 50 titul asopis, 320 svazk monografií ruského a ukrajinského exilu z let s n kolika tituly asopis, polský exil je zastoupen jen n kolika desítkami publikací a asopis. 6. Cizojazy né monografie a asopisy Fond cizojazy ných knih se vztahem k eskoslovensku a dalším komunistickým zemím nebo k problematice lidských práv, v etn p eklad z eštiny, má p es 2360 svazk a p es 440 titul asopis. 7. Dokumentace a archiv Velkou ást tohoto fondu tvo í dokumenty o porušování lidských a ob anských práv v bývalém eskoslovensku a v celém sov tském bloku. Jde o soubor písemných dokument vzniklý zejména inností nezávislých iniciativ Charty 77, Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, Východoevropské informa ní agentury atd., práce jednotlivých autor i skupin ší ené samizdatem, fejetony, politické komentá e, p íležitostné texty, petice, dopisy apod. V roce 1998 jsme p ikro ili k jejich zpracování, které jsme však museli z finan ních d vod pozastavit, zatím je hotovo p es 900 záznam. Dále jsou zde nepublikované práce a rukopisy (p es 270 knihovních jednotek), dokumenty a písemné doklady o innosti exilových organizací, nakladatelství a redakcí v etn korespondence, samizdatové plakáty, letáky, fotografický a výst ižkový archiv. 8. P íru ní knihovna-tematická a sekundární literatura Obsahuje knihy, asopisy a další dokumenty o samizdatové a exilové literatu e, katalogy, bibliografické soupisy, slovníky, biografické a diplomové práce, celkem p es 1080 položek. 9. Audiovizuální odd lení Vzniklo v roce 1993 z iniciativy PhDr. Aleše Opekara. V sou asné dob již vlastníme nahrávky nekonformní hudby na 1980 kazetách, 252 CD-ROM médiích a 155 gramofonových deskách, zvukové záznamy podzemních p ednášek a seminá (cca 450), videodokumenty a filmovou amatérskou produkci (cca 600 záznam ) na 385 videokazetách. Nahrávky se snažíme získávat p ímo od p vodc, tedy v nejlepší možné technické kvalit. Provoz a innosti knihovny Sídlo knihovny a ítárny Libri prohibiti je na Senovážném nám stí. 2 v Praze 1. Otev eno máme ty i dny v

5 týdnu (pond lí - tvrtek) od 13 do 17 hodin. Fondy jsou k dispozici tená ské ve ejnosti bezplatn, poskytujeme standardní služby v etn rešerší, kopírování a konzultací. V tšina publikací je p ístupná prezen n v naší studovn, kde je 18 míst. Multiplikáty p j ujeme absen n po složení kauce. V pr b hu doby od vzniku naší knihovny se za íná napl ovat náš cíl, pro který knihovna vznikla: da í se nám kompletovat produkci exilu i samizdatu, v etn nosi audio a video záznam. Vzhledem k tomu, že vlastníme vzácné a jinde v republice, ale i ve sv t nedostupné materiály, které jsou z v tší ásti evidované v elektronické podob, má naše knihovna zásadní význam pro zlepšení informa ní situace v dané oblasti. Ta je zna n rozsáhlá a zahrnuje krom literatury a literární v dy také historii, politologii, filozofii, teologii, sociologii, kulturní i politickou publicistiku, lidská práva a mezinárodní vztahy, ímž vý et nekon í. Pro poznání naší nedávné minulosti, jejíž r zné aspekty je možno zkoumat na jednom pracovišti, je naše knihovna již nyní nezastupitelná. Knihovna se t šila i v minulém roce stálé pozornosti médií ( lánky v denním i odborném tisku v etn zahrani ního, po ady v rozhlase a televizi), navšt vují ji zájemci z mnoha zemí sv ta, studenti a v de tí pracovníci n kolika ústav. Denn p ichází až deset uživatel, další konzultace poskytujeme písemn, telefonicky a elektronickou poštou. Po ídili jsme kolem stran kopií. Na knihovnu, která nemá stálé zam stnance, je to provoz zna n rozsáhlý a vyžaduje velké osobní nasazení. Vítáme proto každou pomoc. Našich služeb využívají r zné instituce doma i v zahrani í (nap. Ústav pro eskou literaturu AV R, Památník písemnictví, Muzeum a archiv populární hudby, Ústav pro soudobé d jiny AV R, Státní úst ední archiv, British Library v Londýn aj.), v de tí pracovníci, studenti st edních a vysokých škol, eská televize, n která vydavatelství, noviná i i další zájemci. Materiály pro své diplomové práce si zde hledají studenti eští i zahrani ní. Umož ujeme též praxi student m 2. a 3. ro níku Ústavu informa ních studií a knihovnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy a student m Literární akademie, soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Naše výsledky v minulosti P isp li jsme m. j. ke vzniku t chto publikací: Johanna Posset: eská samiz- datová periodika ; Minulost a d jiny v eském a slovenském samizdatu (sest. J. Vlk, V. Va ková, J. Novotný); Michal P ibá : eské krajanské a exilové asopisy po r. 1945; Aleš Zach: Kniha a eský exil; František Knopp: eská literatura v exilu; Lubomír Machala: Pr vodce po nových jménech eské poezie a prózy; Texty The Plastic People of the Universe (sest. Jaroslav Riedel); Ivan Jirous: Magor v zápisník (sest. Michal Špirit); Martin Pila : Underground: Kapitoly o eském literárním under-groundu; Václav Havel: Spisy /1-7/ (p ipravil Jan Šulc); Barbara Dayová: Sametoví filozofové; Pavel Kosatík: Ferdinand Peroutka; Petr Kabeš: Kámen ze srdce; Zden k Rotrekl: Nezd né m sto; Miroslav Kusý - Milan Šime ka: Ve ký brat a Ve ká Sestra; Gertraude Zand: Totální realismus a trapná poezie: eská neoficiální literatura (vyd. též n mecky); Alter-nativní kultura: p íb h eské spole nosti (sest. Josef Alan); Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 11 (sest. Marie Jirásková). Spolupracovali jsme na vzniku n kolika dokumentárních film. V lo ském roce eská televize uvedla patnáctidílný dokumentární seriál Samizdat, vytvo ený ve spolupráci s Libri prohibiti. Naše rešerše se použily i pro sestavení personálních bibliografií Egona Bondyho, Václava Havla, Zby ka Hejdy, Bohumila Hrabala, Jana Lopatky, Sergeje Machonina, Ji ího N mce, Jana Pato ky, Zde ka Vaší ka a v mnoha dalších p ípadech. Knihovní fondy, v etn audiovizuálních, po íta ov zpracováváme v knihovnickém systému ISIS/MAKS, pr b žn je dopl ujeme a pracujeme na jejich revizi. Databáze rozši ujeme také o záznamy desiderat a vytvá íme tak bibliografické soubory. Zpracováváme i lánkové bibliografie d ležitých samizdatových asopis, nap. Kritického sborníku, Hosta, Historických studií, Obsahu a dalších, máme již p es 7800 záznam. Tiskem jsme n které uve ejnili v Kritickém sborníku, kde postupn vycházely i bibliografie

6 samizdatových edic: Jungiana, Nové cesty myšlení, Spisy Jana Pato ky, eská expedice, Krameriova expedice, Popelnice, Expedice ( erná i sv tlá ada), Alef a Knihovna St ední Evropy. Naše publikace Katalog knih eského exilu Naši první knižní publikaci jsme s finan ní pomocí Ministerstva zahrani ních v cí R vydali v roce 1995 v nakladatelství Primus. Katalog knih eského exilu , jak jsme ji nazvali, je vlastn kombinací bibliografie knih vydaných na Západ eskými vydavateli a katalog t í pražských knihoven (Libri prohibiti, Národní knihovny a knihovny Ústavu pro eskou literaturu AV R). Tomuto vydání p edcházela n kolikaletá p ípravná práce, zahrnující i rešerše v Národní knihovn a v knihovn Ú L AV R. Katalog, dnes již rozebraný, sestavil Ji í Gruntorád. Obsahuje 3111 bibliografických záznam, má 394 stran, jmenný a p edm tový rejst ík osob. Cena publikace byla 129,- K. Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury V roce 1996 jsme bibliograficky zpracovali Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury. Tyto bibliografie jsou uživatel m p ístupné v elektronické podob i jako tišt ný katalog (interní neprodejný tisk knihovny Libri prohibiti). Tento projekt byl realizován s podporou Nadace rozvoje ob anské spole nosti. Informace o Chart 77: lánková bibliografie V rámci projektu Knižní vydání lánkové bibliografie Informací o Chart 77 jsme v r elektronicky zpracovali veškeré podklady pro tisk a v b eznu 1998 jsme v nakladatelství Dopln k vydali tuto knihu pod názvem Informace o Chart 77: lánková bibliografie Projekt podpo ila Nadace rozvoje ob anské spole nosti z Phare Programu rozvoje ob anské spole nosti Komise Evropské Unie. Tato publikace obsahuje 4129 bibliografických záznam, má 628 stran, autorský a jmenný rejst ík a také rejst ík institucí. Bibliografii sestavil Ji í Gruntorád s pomocí Jany Lifkové. Brožovaná publikace stojí 315,- K, vázaná 350,- K. Exilová periodika: Katalog periodik eského a slovenského exilu a krajanských tisk vydávaných po roce 1945 S finan ní podporou MZV R, Nadace rozvoje ob anské spole nosti z prost edk Evropské Unie v rámci programu Phare a hlavního m sta Prahy jsme v minulém roce vydali v nakladatelství Ježek katalog, který p ináší soupis 1093 dosud zjišt ných periodik. Voln navazuje na náš Katalog knih eského exilu a je op t kombinací bibliografie a katalogu. Její heslá zaznamenává všechny dosud známé tituly periodik z uvedeného období, vydávané v eštin a v nujeme pozornost i asopis m ve slovenštin a dalších jazycích. Sou ástí knihy jsou také bibliografické záznamy všech titul p ítomných v Libri prohibiti v etn soupisu všech ísel a p íležitostn uvádíme i soupisy periodik v knihovn Náprstkova muzea v Praze a v archivu olomouckého Centra pro exilová studia. Detailn popisuje více než 600 titul zastoupených v Libri prohibiti, má 503 stran, osobní, vydavatelský a názvový rejst ík. Jen osobní rejst ík obsahuje tém 3500 jmen. Katalog sestavili Lucie Formanová, Ji í Gruntorád a Michal P ibá. Vázaná publikace stojí 360,- K.

7 Naše výsledky v roce 2002 Od zá í roku 1999 lze navštívit naše eské i anglické, a od léta 2002 také n mecké internetové stránky na adrese Z ídili jsme je s finan ní pomocí Ministerstva kultury R s laskavým p isp ním Centra pro teoretická studia p i UK a AV R a v minulém roce je navštívilo p es 2700 zájemc. Vystaveny jsou zde základní informace o knihovn a sdružení, je zde naše aktuální výro ní zpráva, p edchozí výro ní zprávy, nov jší lánky o knihovn, informace o našich publikacích a jejich recenze, seznamy našich sponzor, p ehled titul exilových asopis, p enesených kompletn na elektronická média, seznamy hledaných knih a také ást našich knižních katalog. Dokon ili jsme projekt konverze dat našich po íta ových katalog ze systému ISIS/MAKS do systému EasyInt, který nám umož uje prezentaci a pr b žnou aktualizaci katalog na internetu. V roce 2001 jsme zde umístili katalogy fondu eskoslovenských povále ných exilových publikací a fondu povále ných publikací slovenského exilu a loni katalog s. vále ného exilu. Katalog eskoslovenských exilových knižních publikací, vydávaných od r do sou asnosti obsahuje 3740 záznam a vyhledávat v n m lze v n kolika rejst ících: Autorském - podle autor (hlavních i vedlejších - ilustrátor, p ekladatel, redaktor atd.), Názvovém - podle názv knih, Vydavatelském - podle vydavatel (nakladatelství) a Personálním - podle osob, o kterých se píše. Podle stejných kritérií lze pracovat i s katalogem slovenských exilových publikací, který obsahuje zatím 500 záznam a s katalogem publikací s. vále ného exilu, který obsahuje 470 záznam. Katalogy jsou pr b žn aktualizovány a chceme zde prezentovat i další, zejména katalogy periodik a eskoslovenského samizdatu. V rámci grantu EIDHR Evropského spole enství jsme v r a 2002 zpracovali archivní fond eskoslovenské studentské hnutí v šedesátých letech (sbírka Ivana Dejmala), který obsahuje 545 inventárních jednotek v osmi kartonech a jeho katalog jsme umístili na naše internetové stránky. Pokra ovali jsme také v práci na archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, která zapo ala již v r V lo ském roce jsme získali zejména dary a nákupy p es 1300 knihovních jednotek a kolem 100 titul periodik. Nejvýrazn ji se rozší ily tyto ásti fondu: :: eské samizdatové monografie o 900 knihovních jednotek :: eské exilové monografie o 190 knihovních jednotek :: Slovenské samizdatové monografie o 80 knihovních jednotek :: P íru ní knihovna o 200 knihovních jednotek :: V audiovizuálním odd lení nám p ibylo 190 audiokazet, 45 videokazet, p es 60 gramofonových desek a p es 50 CD-ROM. V pr b hu roku 1999 byly do elektronické podoby p evedeny t i kompletní exilové asopisy. Prvním byla nezávislá revue Skute nost, vycházející od roku 1949 do roku 1953, s 1096 digitalizovanými stranami textu. Dalším již pon kud obsáhlejším celkem byla nezávislá kulturní revue Sklize, vycházející v letech , s 2040 stranami. M sí ník pro politiku a kulturu Zápisník, vycházející v pr b hu let , (491 stran) uzavírá vý et exilových asopis p evedených do elektronické podoby. V etn n kolika samizdatových publikací jsme takto zpracovali p es 4000 stran. Je to ovšem jen nepatrný zlomek materiál, které musí být v dohledné dob do elektronické podoby p evedeny, a to nejen z d vod jejich uchování coby kulturního d dictví, ale také jejich efektivn jšího využívání. V minulém roce jsme v práci na projektu vzhledem k nedostatku finan ních prost edk pokra ovali jen ve velmi omezené mí e a digitalizovali jsme jen eské asopisy vycházející v Ecuadoru.

8 Cíle knihovny pro rok 2003 Naším hlavním cílem je dokon it shromážd ní co nejúpln jší a nejkvalitn jší sbírky knih, asopis a dalších materiál, které byly vytvo eny eským a slovenským exilem, a všech dostupných materiál naší domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kompletn po íta ov zkatalogizovat a výsledky zp ístupnit dalšímu bádání jednak prezen n v naší po íta ové síti, jednak formou knižních a asopiseckých publikací, vydáním na CD-ROM médiích a také v síti internet. V tomto roce je tedy t eba: :: pokra ovat v akvizicích :: pokra ovat v po íta ové katalogizaci našich knižních fond a p ír stk, zejména eskoslovenského samizdatu :: zpracovaná data postupn prezentovat v síti internet :: pokra ovat v budování a katalogizaci audiovizuálního fondu :: pokra ovat v projektu záchrany n kterých ohrožených exilových periodik p enosem na elektronická média (CD-ROM) pomocí scanneru :: dokon it zpracování archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných :: dokon it projekt vydání výboru z Kritického sborníku (ed. Karel Palek) Na tento rok p edkládáme dva projekty Ministerstvu kultury R - Shromážd ní, zpracování a zp ístupn ní dat a Tvorba a zp ístup ování dat v knihovn Libri prohibiti (VISK). Vzhledem k stále omezeným možnostem státního rozpo tu p edpokládáme, že dotace nepokryjí naše náklady a pot ebujeme získat další sponzory. Dary mohou v eské republice fyzické i právnické osoby ode íst z da ového základu. Prosba Již dnes je ve fondu knihovny nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku z uvedeného období, ješt stále však z stávají ve fondu citelné mezery, které je t eba doplnit. Žádáme proto o pomoc p átele doma i ve sv t. Kdo má ješt staré samizdatové nebo exilové knihy, noviny, asopisy, gramofonové desky, nahrávky, filmy, brožury, letáky, ob žníky apod., ozv te se, je to d ležité! Nemén d ležitá je ovšem i finan ní podpora. V lo ském roce se nám nepoda ilo udržet vyrovnaný rozpo et a naše výdaje p esáhly naše p íjmy, p estože nás výrazn podpo ilo i Ministerstvo kultury R. Prosím tedy, podpo te nás, pokud to je možné, i finan n. Každá pomoc je vítaná. Pod kování Naše pod kování si zaslouží zejména: :: American Fund for Czechoslovak Relief N.Y. ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - literární grant ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - grant VISK ( ,- K ) :: Ji í Bedná (30.000,- K ) :: Aleš Bartusek (20.000,- K ) :: Zden k Jeník (20.000,- K ) :: Jan Kanzelsberger (20.000,- K )

9 :: Karel Schwarzenberg (20.000,- K ) :: Milan Paul (10.000,- K ) :: Spolek Domov Basilej (10.000,- K ) a dále Marta Schmid (4.000,- K ), Jind ich Dohnal (4.000,- K ), Karel Vrána (3.000,- K ) a u itelé FF UK (3.000,- K ), všichni ástkou p esahující 3000,- K. Pod kování si zaslouží také n kte í lenové naší spole nosti za své dary, které inily ,- K. Ze 182 len bylo bohužel jen 14 platících, z nich 10 dalo více než 1000,- K. Dary nad 2000,- jsme dostali od Milana Paula (10.000,- K ), Jind icha Dohnala (4000,- K ), Old icha erného (2000,- K ) a Françoise Brélaze (2000,- K ). D kujeme také za nezištnou pomoc mnoha jednotlivc. Za všechny jmenuji alespo Lois Russell, která nám již mnoho let p ekládá mimo jiné výro ní zprávu do angli tiny, Johannu Posset, která se stará o naši n meckou internetovou stránku, Michala Matzenauera, kterému vd íme za letošní obálku a Viktora Karlíka, který graficky upravil sazbu této zprávy. Nemenší dík pat í také všem dárc m, kte í stále pomáhají rozši ovat naše fondy. D kujeme i t m vydavatel m novin a asopis, kte í nám je bezplatn zasílají. Zejména jejich zásluhou je dnes Libri prohibiti tím, ím je. D kujeme tedy všem našim p átel m, p íznivc m, spolupracovník m i sponzor m, kte í nám dosud pomáhali knihovnu udržet a rozší it. P ejeme Vám všechno dobré, hodn št stí a úsp ch a doufáme, že nám zachováte p íze i v letošním roce. T šíme se také na Vaši návšt vu. V Praze 26. ledna 2004 Ji í Gruntorád

10

Vznik knihovny. Spole nost Libri prohibiti. Aktuální stav fond knihovny

Vznik knihovny. Spole nost Libri prohibiti. Aktuální stav fond knihovny Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih" vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak jedno z bílých míst" naší

Více

VZNIK KNIHOVNY SPOLEČ NOST LIBRI PROHIBITI

VZNIK KNIHOVNY SPOLEČ NOST LIBRI PROHIBITI VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Janeček, nakladatel Karel Jadrný a další samizdatoví a exiloví vydavatelé, publicisté a přátelé knihovny. Valnou hromadou Společnosti Libri prohibiti

Janeček, nakladatel Karel Jadrný a další samizdatoví a exiloví vydavatelé, publicisté a přátelé knihovny. Valnou hromadou Společnosti Libri prohibiti V Z N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Vladislava Vančury Edici E

Vladislava Vančury Edici E Při příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí Vladislava Vančury (23. 6. 1891 Háj u Opavy 1. 6. 1942 Praha) jsme se rozhodli dílo tohoto významného autora zprostředkovat v nové moderní podobě. Nabízíme volně

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Čl. 1. Právní zakotvení. 1) V souladu se zřizovací listinou školy vydávám Knihovní řád školní knihovny Vyšší

Čl. 1. Právní zakotvení. 1) V souladu se zřizovací listinou školy vydávám Knihovní řád školní knihovny Vyšší Knihovní řád školní knihovny Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel, U Půjčovny 1274/9, Praha 1, 110 00 č. j.: 312/15 ze dne 22. 9. 2015 Čl. 1. Právní zakotvení

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vysoká škola logistiky o.p.s. Rozsah platnosti dokumentu: Vysoká škola logistiky o.p.s. Název: Směrnice rektora č. 2/2008 Knihovní řád knihovny VŠLG Č.j.: Spisový znak: Počet stran: 4 + 2přílohy Vypracoval:

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE KNIHOVNA NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA. Tomáš Teigiser, Tomáš Jelínek

SEMINÁRNÍ PRÁCE KNIHOVNA NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA. Tomáš Teigiser, Tomáš Jelínek SEMINÁRNÍ PRÁCE KNIHOVNA NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Tomáš Teigiser, Tomáš Jelínek Dne 21. 5. 2015 jsme zavítali do knihovny Národního technického muzea, adresou Kostelní 42, Praha 7. Web knihovny můžeme

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 2. ledna 2013 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

GRANTY TGM NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ na období 12.11.2012 12.12.2013

GRANTY TGM NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ na období 12.11.2012 12.12.2013 GRANTY TGM NA PODPORU ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ na období 12.11.2012 12.12.2013 INFORMACE O PROJEKTU (velikost polí můžete měnit) 1. Název projektu (pod jakým bude projekt

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA Muzeum T ínska, p ísp vková organizace, Hlavní t ída 15, 737 01 esk T ín KNIHOVNÍ ÁD KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA zpracovala: Mgr. Gabriela Chromcová Knihovní ád Knihovny Silesia Muzea T ínska lánek

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro střední školy, gymnázia a učiliště Pracovníci knihovny připravují řadu

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

KNIHOVNY A ZÁKON O SBÍRKÁCH

KNIHOVNY A ZÁKON O SBÍRKÁCH KNIHOVNY A ZÁKON O SBÍRKÁCH Ila P. Šedo, Knihovna Západočeského muzea Plzeň Pojem paměťové instituce, který se v posledních letech hojně používá, má mimo jiné naznačit, že knihovny, muzea a archivy mají

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku Adresa rejst íkového soudu M stský soud v Praze Ulice Slezská íslo domu 9 PS 12000 I. REJST ÍKOVÝ SOUD P íloha.2 k vyhlá ce.250/2005

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Zápis ze zasedání správní rady

Zápis ze zasedání správní rady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání správní rady konané dne 2. 11. 2015 od 17.00 hod. na MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, kancelář starosty Předsedkyně správní

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky 8. funkční období 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené,

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Zápis z jednání grantové komise. ze dne 4.3.2013

Zápis z jednání grantové komise. ze dne 4.3.2013 Zápis z jednání grantové komise ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Michael Hartman, RNDr. Jiří Sikač, Zdeněk Voříšek, Petr Bílek, Gabriela Hůlková, Jan Brouček, Marek Havrda, Kateřina Vokurková, Ing. Lucie

Více

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI NA ROK 2012 Slovo úvodem Rok 2012 bude pro Vlastivědné muzeum v Olomouci nadále rokem velkých investičních aktivit, které se negativně projeví na provozu

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. rešeršní a informační služby. 1.3. rezervační a meziknihovní služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. rešeršní a informační služby 1.3. rezervační a meziknihovní služby 2. služby kroniky 3. statistické údaje 3.1. hlavní ukazatelé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více