Z p r á v a z a r o k 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a z a r o k 2003"

Transkript

1

2 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak jedno z bílých míst naší nedávné historie. Jsme p esv d eni, že jedním z pilí demokracie je právo ob ana na p ístup k informacím bez jakýchkoli p ekážek, a snažíme se p isp t k napln ní tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skute n poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá. Po roce p ekonávání mnoha právnických, finan ních, prostorových a jiných problém se nám poda ilo knihovnu v íjnu 1990 otev ít v Podskalské ulici za finan ní a technické pomoci s. nadace Charty 77 a za ú asti mnoha významných kulturních p edstavitel v etn prezidenta republiky. Pozd jší innost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha p íznivc naší myšlenky. Vytvo ila se tak v echách naprosto ojedin lá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chyb la. Základem knihovny byly archivní exemplá e samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Ji í Gruntorád, a další publikace jím získané koupí nebo vým nou v dob normalizace. Sbírku tehdy tvo ilo asi 2000 knih, reprezentativní soubor asopis a dalších dokument. Spole nost Libri prohibiti Vzhledem k tomu, že knihovna pot ebovala právní subjektivitu, založili jsme a 24. dubna 1991 na Ministerstvu vnitra R zaregistrovali nevýd le né ob anské sdružení - Spole nost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je zajišt ní innosti a dobudování naší knihovny. lenské p ísp vky nejsou stanoveny.

3 Mezi zakládajícími leny spole nosti byli mj. spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Hana Ponická, Zden k Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav. Dále rektor emeritus Karlovy univerzity Radim Palouš, rektor emeritus Masarykovy univerzity v Brn Milan Jelínek, bývalý editel Ústavu pro soudobé d jiny AV R Vilém Pre an, bývalý ministr kultury Pavel Tigrid, noviná a bývalý generální editel eského rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalý editel Masarykova ústavu AV R Jaroslav Opat, editel Centra pro teoretická studia p i UK a AV R Ivan M. Havel a významný katolický pedagog, teolog a vydavatel Oto Mádr. Spole nost má dnes 182 len, mezi kterými jsou krom jmenovaných zakládajících len také nap. spisovatelé Jan Beneš, Ji í Gruša, Petr Kabeš, Alexandr Kliment, Petr Král, Pavel Šrut, Ota Ul a Jan Vod anský, literární v dci Ji í Brabec, František Kautman a Antonín M š an, teologové Milan Balabán a Jakub Trojan, editel Národní knihovny Vojt ch Balík, bývalý eský velvyslanec v Bulharsku Petr Pospíchal, vydavatel Kanadských list Mirko Jane ek, nakladatel Karel Jadrný a další samizdatoví a exiloví vydavatelé, publicisté a p átelé knihovny. Valnou hromadou Spole nosti Libri prohibiti byly 22. února 2000 p ijaty nové stanovy a byl zvolen výbor, jehož p edsedou se stal Radim Palouš, místop edsedou Ivan M. Havel, dalšími leny jsou Old ich erný (Ženeva), Zde ka Gruntorádová a Ji í Gruntorád, který je také jednatelem. Tento výbor, zvolený na p t let, nyní reprezentuje naše ob anské sdružení. Do Spole nosti Libri prohibiti i nadále zveme všechny zájemce o lenství, kte í mohou a cht jí knihovn jakkoli pomoci. Aktuální stav fond knihovny Knihovna se skládá z fond samizdatové a exilové literatury, archivu dokument a audiovizuálního odd lení. Je zde celkem asi knihovních jednotek a více než 1750 titul periodik. Sbírky rozši ujeme nákupy, vým nou, trvalými záp j kami a dary p íznivc z domova i ze zahrani í. Z cenných unikát a materiál zap j ených po izujeme kopie, v etn elektronických, které poskytujeme k prezen nímu studiu. Knihovní fond je rozd len do t chto ástí: 1. eské samizdatové monografie a asopisy Fond má knihovních jednotek z 50. až 80. let, a to jak edi ních (nap. Edice Expedice, Petlice, Popelnice, eská expedice, Kvart, Kde domov m j atd. - p ibližn 100 edic a nakladatel ), tak i publikací mimoedi ních. Sbírka asopis ítá 350 titul (nap. Informace o Chart 77, Informace o církvi, Revolver revue, Vokno, Historické studie, Kritický sborník, St ední Evropa atd.), všechna významná periodika jsou kompletní. 2. eské exilové monografie a asopisy Fond zahrnuje p es 6700 knihovních jednotek. Je zde zastoupeno 35 nakladatelství, která m la souvislý edi ní program, a p es 400 jednotlivých nakladatel a institucí, které vydávaly publikace v eštin. Kompletní je produkce nakladatelství 68 Publishers, Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Opus bonum, Arký, Konfrontace, Edice satiry, Framar, Moravian Library, Sklize atd. Máme již p es 750 titul s. exilových periodik, z toho jsou kompletní ro níky asopis Archa, Sv dectví, Listy, Studie, Prom ny, slov, Obrys, Západ, Reportér, Rozmluvy, Hlas domova, Text, Kanadské listy, Sklize, Okno, Modrá revue, Hovory s pisateli, Perspektivy, Bohemia, Skute nost, eské slovo, Národní politika, Právo lidu, Paternoster, Zpravodaj ech a Slovák ve Švýcarsku a další, zahrnující období od konce 40. let do sou asnosti. 3. Monografie a asopisy 1. a 2. odboje

4 Fond obsahuje 59 knihovních jednotek legioná ské literatury z 1. sv tové války, 710 monografií eskoslovenského vále ného exilu a n které asopisy z období 1. a 2. sv tové války. 4. Cizí samizdatové monografie a asopisy Fond má p es 250 knihovních jednotek slovenského a p es 600 knihovních jednotek polského samizdatu, 38 titul slovenských a 195 titul polských periodik. Okrajov je zastoupen i ruský samizdat a periodika z bývalé NDR. 5. Cizí exilové monografie a asopisy Fond má p es 580 knihovních jednotek slovenských exilových monografií a p es 50 titul asopis, 320 svazk monografií ruského a ukrajinského exilu z let s n kolika tituly asopis, polský exil je zastoupen jen n kolika desítkami publikací a asopis. 6. Cizojazy né monografie a asopisy Fond cizojazy ných knih se vztahem k eskoslovensku a dalším komunistickým zemím nebo k problematice lidských práv, v etn p eklad z eštiny, má p es 2360 svazk a p es 440 titul asopis. 7. Dokumentace a archiv Velkou ást tohoto fondu tvo í dokumenty o porušování lidských a ob anských práv v bývalém eskoslovensku a v celém sov tském bloku. Jde o soubor písemných dokument vzniklý zejména inností nezávislých iniciativ Charty 77, Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, Východoevropské informa ní agentury atd., práce jednotlivých autor i skupin ší ené samizdatem, fejetony, politické komentá e, p íležitostné texty, petice, dopisy apod. V roce 1998 jsme p ikro ili k jejich zpracování, které jsme však museli z finan ních d vod pozastavit, zatím je hotovo p es 900 záznam. Dále jsou zde nepublikované práce a rukopisy (p es 270 knihovních jednotek), dokumenty a písemné doklady o innosti exilových organizací, nakladatelství a redakcí v etn korespondence, samizdatové plakáty, letáky, fotografický a výst ižkový archiv. 8. P íru ní knihovna-tematická a sekundární literatura Obsahuje knihy, asopisy a další dokumenty o samizdatové a exilové literatu e, katalogy, bibliografické soupisy, slovníky, biografické a diplomové práce, celkem p es 1080 položek. 9. Audiovizuální odd lení Vzniklo v roce 1993 z iniciativy PhDr. Aleše Opekara. V sou asné dob již vlastníme nahrávky nekonformní hudby na 1980 kazetách, 252 CD-ROM médiích a 155 gramofonových deskách, zvukové záznamy podzemních p ednášek a seminá (cca 450), videodokumenty a filmovou amatérskou produkci (cca 600 záznam ) na 385 videokazetách. Nahrávky se snažíme získávat p ímo od p vodc, tedy v nejlepší možné technické kvalit. Provoz a innosti knihovny Sídlo knihovny a ítárny Libri prohibiti je na Senovážném nám stí. 2 v Praze 1. Otev eno máme ty i dny v

5 týdnu (pond lí - tvrtek) od 13 do 17 hodin. Fondy jsou k dispozici tená ské ve ejnosti bezplatn, poskytujeme standardní služby v etn rešerší, kopírování a konzultací. V tšina publikací je p ístupná prezen n v naší studovn, kde je 18 míst. Multiplikáty p j ujeme absen n po složení kauce. V pr b hu doby od vzniku naší knihovny se za íná napl ovat náš cíl, pro který knihovna vznikla: da í se nám kompletovat produkci exilu i samizdatu, v etn nosi audio a video záznam. Vzhledem k tomu, že vlastníme vzácné a jinde v republice, ale i ve sv t nedostupné materiály, které jsou z v tší ásti evidované v elektronické podob, má naše knihovna zásadní význam pro zlepšení informa ní situace v dané oblasti. Ta je zna n rozsáhlá a zahrnuje krom literatury a literární v dy také historii, politologii, filozofii, teologii, sociologii, kulturní i politickou publicistiku, lidská práva a mezinárodní vztahy, ímž vý et nekon í. Pro poznání naší nedávné minulosti, jejíž r zné aspekty je možno zkoumat na jednom pracovišti, je naše knihovna již nyní nezastupitelná. Knihovna se t šila i v minulém roce stálé pozornosti médií ( lánky v denním i odborném tisku v etn zahrani ního, po ady v rozhlase a televizi), navšt vují ji zájemci z mnoha zemí sv ta, studenti a v de tí pracovníci n kolika ústav. Denn p ichází až deset uživatel, další konzultace poskytujeme písemn, telefonicky a elektronickou poštou. Po ídili jsme kolem stran kopií. Na knihovnu, která nemá stálé zam stnance, je to provoz zna n rozsáhlý a vyžaduje velké osobní nasazení. Vítáme proto každou pomoc. Našich služeb využívají r zné instituce doma i v zahrani í (nap. Ústav pro eskou literaturu AV R, Památník písemnictví, Muzeum a archiv populární hudby, Ústav pro soudobé d jiny AV R, Státní úst ední archiv, British Library v Londýn aj.), v de tí pracovníci, studenti st edních a vysokých škol, eská televize, n která vydavatelství, noviná i i další zájemci. Materiály pro své diplomové práce si zde hledají studenti eští i zahrani ní. Umož ujeme též praxi student m 2. a 3. ro níku Ústavu informa ních studií a knihovnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy a student m Literární akademie, soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Naše výsledky v minulosti P isp li jsme m. j. ke vzniku t chto publikací: Johanna Posset: eská samiz- datová periodika ; Minulost a d jiny v eském a slovenském samizdatu (sest. J. Vlk, V. Va ková, J. Novotný); Michal P ibá : eské krajanské a exilové asopisy po r. 1945; Aleš Zach: Kniha a eský exil; František Knopp: eská literatura v exilu; Lubomír Machala: Pr vodce po nových jménech eské poezie a prózy; Texty The Plastic People of the Universe (sest. Jaroslav Riedel); Ivan Jirous: Magor v zápisník (sest. Michal Špirit); Martin Pila : Underground: Kapitoly o eském literárním under-groundu; Václav Havel: Spisy /1-7/ (p ipravil Jan Šulc); Barbara Dayová: Sametoví filozofové; Pavel Kosatík: Ferdinand Peroutka; Petr Kabeš: Kámen ze srdce; Zden k Rotrekl: Nezd né m sto; Miroslav Kusý - Milan Šime ka: Ve ký brat a Ve ká Sestra; Gertraude Zand: Totální realismus a trapná poezie: eská neoficiální literatura (vyd. též n mecky); Alter-nativní kultura: p íb h eské spole nosti (sest. Josef Alan); Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 11 (sest. Marie Jirásková). Spolupracovali jsme na vzniku n kolika dokumentárních film. V lo ském roce eská televize uvedla patnáctidílný dokumentární seriál Samizdat, vytvo ený ve spolupráci s Libri prohibiti. Naše rešerše se použily i pro sestavení personálních bibliografií Egona Bondyho, Václava Havla, Zby ka Hejdy, Bohumila Hrabala, Jana Lopatky, Sergeje Machonina, Ji ího N mce, Jana Pato ky, Zde ka Vaší ka a v mnoha dalších p ípadech. Knihovní fondy, v etn audiovizuálních, po íta ov zpracováváme v knihovnickém systému ISIS/MAKS, pr b žn je dopl ujeme a pracujeme na jejich revizi. Databáze rozši ujeme také o záznamy desiderat a vytvá íme tak bibliografické soubory. Zpracováváme i lánkové bibliografie d ležitých samizdatových asopis, nap. Kritického sborníku, Hosta, Historických studií, Obsahu a dalších, máme již p es 7800 záznam. Tiskem jsme n které uve ejnili v Kritickém sborníku, kde postupn vycházely i bibliografie

6 samizdatových edic: Jungiana, Nové cesty myšlení, Spisy Jana Pato ky, eská expedice, Krameriova expedice, Popelnice, Expedice ( erná i sv tlá ada), Alef a Knihovna St ední Evropy. Naše publikace Katalog knih eského exilu Naši první knižní publikaci jsme s finan ní pomocí Ministerstva zahrani ních v cí R vydali v roce 1995 v nakladatelství Primus. Katalog knih eského exilu , jak jsme ji nazvali, je vlastn kombinací bibliografie knih vydaných na Západ eskými vydavateli a katalog t í pražských knihoven (Libri prohibiti, Národní knihovny a knihovny Ústavu pro eskou literaturu AV R). Tomuto vydání p edcházela n kolikaletá p ípravná práce, zahrnující i rešerše v Národní knihovn a v knihovn Ú L AV R. Katalog, dnes již rozebraný, sestavil Ji í Gruntorád. Obsahuje 3111 bibliografických záznam, má 394 stran, jmenný a p edm tový rejst ík osob. Cena publikace byla 129,- K. Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury V roce 1996 jsme bibliograficky zpracovali Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury. Tyto bibliografie jsou uživatel m p ístupné v elektronické podob i jako tišt ný katalog (interní neprodejný tisk knihovny Libri prohibiti). Tento projekt byl realizován s podporou Nadace rozvoje ob anské spole nosti. Informace o Chart 77: lánková bibliografie V rámci projektu Knižní vydání lánkové bibliografie Informací o Chart 77 jsme v r elektronicky zpracovali veškeré podklady pro tisk a v b eznu 1998 jsme v nakladatelství Dopln k vydali tuto knihu pod názvem Informace o Chart 77: lánková bibliografie Projekt podpo ila Nadace rozvoje ob anské spole nosti z Phare Programu rozvoje ob anské spole nosti Komise Evropské Unie. Tato publikace obsahuje 4129 bibliografických záznam, má 628 stran, autorský a jmenný rejst ík a také rejst ík institucí. Bibliografii sestavil Ji í Gruntorád s pomocí Jany Lifkové. Brožovaná publikace stojí 315,- K, vázaná 350,- K. Exilová periodika: Katalog periodik eského a slovenského exilu a krajanských tisk vydávaných po roce 1945 S finan ní podporou MZV R, Nadace rozvoje ob anské spole nosti z prost edk Evropské Unie v rámci programu Phare a hlavního m sta Prahy jsme v minulém roce vydali v nakladatelství Ježek katalog, který p ináší soupis 1093 dosud zjišt ných periodik. Voln navazuje na náš Katalog knih eského exilu a je op t kombinací bibliografie a katalogu. Její heslá zaznamenává všechny dosud známé tituly periodik z uvedeného období, vydávané v eštin a v nujeme pozornost i asopis m ve slovenštin a dalších jazycích. Sou ástí knihy jsou také bibliografické záznamy všech titul p ítomných v Libri prohibiti v etn soupisu všech ísel a p íležitostn uvádíme i soupisy periodik v knihovn Náprstkova muzea v Praze a v archivu olomouckého Centra pro exilová studia. Detailn popisuje více než 600 titul zastoupených v Libri prohibiti, má 503 stran, osobní, vydavatelský a názvový rejst ík. Jen osobní rejst ík obsahuje tém 3500 jmen. Katalog sestavili Lucie Formanová, Ji í Gruntorád a Michal P ibá. Vázaná publikace stojí 360,- K.

7 Naše výsledky v roce 2002 Od zá í roku 1999 lze navštívit naše eské i anglické, a od léta 2002 také n mecké internetové stránky na adrese Z ídili jsme je s finan ní pomocí Ministerstva kultury R s laskavým p isp ním Centra pro teoretická studia p i UK a AV R a v minulém roce je navštívilo p es 2700 zájemc. Vystaveny jsou zde základní informace o knihovn a sdružení, je zde naše aktuální výro ní zpráva, p edchozí výro ní zprávy, nov jší lánky o knihovn, informace o našich publikacích a jejich recenze, seznamy našich sponzor, p ehled titul exilových asopis, p enesených kompletn na elektronická média, seznamy hledaných knih a také ást našich knižních katalog. Dokon ili jsme projekt konverze dat našich po íta ových katalog ze systému ISIS/MAKS do systému EasyInt, který nám umož uje prezentaci a pr b žnou aktualizaci katalog na internetu. V roce 2001 jsme zde umístili katalogy fondu eskoslovenských povále ných exilových publikací a fondu povále ných publikací slovenského exilu a loni katalog s. vále ného exilu. Katalog eskoslovenských exilových knižních publikací, vydávaných od r do sou asnosti obsahuje 3740 záznam a vyhledávat v n m lze v n kolika rejst ících: Autorském - podle autor (hlavních i vedlejších - ilustrátor, p ekladatel, redaktor atd.), Názvovém - podle názv knih, Vydavatelském - podle vydavatel (nakladatelství) a Personálním - podle osob, o kterých se píše. Podle stejných kritérií lze pracovat i s katalogem slovenských exilových publikací, který obsahuje zatím 500 záznam a s katalogem publikací s. vále ného exilu, který obsahuje 470 záznam. Katalogy jsou pr b žn aktualizovány a chceme zde prezentovat i další, zejména katalogy periodik a eskoslovenského samizdatu. V rámci grantu EIDHR Evropského spole enství jsme v r a 2002 zpracovali archivní fond eskoslovenské studentské hnutí v šedesátých letech (sbírka Ivana Dejmala), který obsahuje 545 inventárních jednotek v osmi kartonech a jeho katalog jsme umístili na naše internetové stránky. Pokra ovali jsme také v práci na archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, která zapo ala již v r V lo ském roce jsme získali zejména dary a nákupy p es 1300 knihovních jednotek a kolem 100 titul periodik. Nejvýrazn ji se rozší ily tyto ásti fondu: :: eské samizdatové monografie o 900 knihovních jednotek :: eské exilové monografie o 190 knihovních jednotek :: Slovenské samizdatové monografie o 80 knihovních jednotek :: P íru ní knihovna o 200 knihovních jednotek :: V audiovizuálním odd lení nám p ibylo 190 audiokazet, 45 videokazet, p es 60 gramofonových desek a p es 50 CD-ROM. V pr b hu roku 1999 byly do elektronické podoby p evedeny t i kompletní exilové asopisy. Prvním byla nezávislá revue Skute nost, vycházející od roku 1949 do roku 1953, s 1096 digitalizovanými stranami textu. Dalším již pon kud obsáhlejším celkem byla nezávislá kulturní revue Sklize, vycházející v letech , s 2040 stranami. M sí ník pro politiku a kulturu Zápisník, vycházející v pr b hu let , (491 stran) uzavírá vý et exilových asopis p evedených do elektronické podoby. V etn n kolika samizdatových publikací jsme takto zpracovali p es 4000 stran. Je to ovšem jen nepatrný zlomek materiál, které musí být v dohledné dob do elektronické podoby p evedeny, a to nejen z d vod jejich uchování coby kulturního d dictví, ale také jejich efektivn jšího využívání. V minulém roce jsme v práci na projektu vzhledem k nedostatku finan ních prost edk pokra ovali jen ve velmi omezené mí e a digitalizovali jsme jen eské asopisy vycházející v Ecuadoru.

8 Cíle knihovny pro rok 2003 Naším hlavním cílem je dokon it shromážd ní co nejúpln jší a nejkvalitn jší sbírky knih, asopis a dalších materiál, které byly vytvo eny eským a slovenským exilem, a všech dostupných materiál naší domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kompletn po íta ov zkatalogizovat a výsledky zp ístupnit dalšímu bádání jednak prezen n v naší po íta ové síti, jednak formou knižních a asopiseckých publikací, vydáním na CD-ROM médiích a také v síti internet. V tomto roce je tedy t eba: :: pokra ovat v akvizicích :: pokra ovat v po íta ové katalogizaci našich knižních fond a p ír stk, zejména eskoslovenského samizdatu :: zpracovaná data postupn prezentovat v síti internet :: pokra ovat v budování a katalogizaci audiovizuálního fondu :: pokra ovat v projektu záchrany n kterých ohrožených exilových periodik p enosem na elektronická média (CD-ROM) pomocí scanneru :: dokon it zpracování archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných :: dokon it projekt vydání výboru z Kritického sborníku (ed. Karel Palek) Na tento rok p edkládáme dva projekty Ministerstvu kultury R - Shromážd ní, zpracování a zp ístupn ní dat a Tvorba a zp ístup ování dat v knihovn Libri prohibiti (VISK). Vzhledem k stále omezeným možnostem státního rozpo tu p edpokládáme, že dotace nepokryjí naše náklady a pot ebujeme získat další sponzory. Dary mohou v eské republice fyzické i právnické osoby ode íst z da ového základu. Prosba Již dnes je ve fondu knihovny nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku z uvedeného období, ješt stále však z stávají ve fondu citelné mezery, které je t eba doplnit. Žádáme proto o pomoc p átele doma i ve sv t. Kdo má ješt staré samizdatové nebo exilové knihy, noviny, asopisy, gramofonové desky, nahrávky, filmy, brožury, letáky, ob žníky apod., ozv te se, je to d ležité! Nemén d ležitá je ovšem i finan ní podpora. V lo ském roce se nám nepoda ilo udržet vyrovnaný rozpo et a naše výdaje p esáhly naše p íjmy, p estože nás výrazn podpo ilo i Ministerstvo kultury R. Prosím tedy, podpo te nás, pokud to je možné, i finan n. Každá pomoc je vítaná. Pod kování Naše pod kování si zaslouží zejména: :: American Fund for Czechoslovak Relief N.Y. ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - literární grant ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - grant VISK ( ,- K ) :: Ji í Bedná (30.000,- K ) :: Aleš Bartusek (20.000,- K ) :: Zden k Jeník (20.000,- K ) :: Jan Kanzelsberger (20.000,- K )

9 :: Karel Schwarzenberg (20.000,- K ) :: Milan Paul (10.000,- K ) :: Spolek Domov Basilej (10.000,- K ) a dále Marta Schmid (4.000,- K ), Jind ich Dohnal (4.000,- K ), Karel Vrána (3.000,- K ) a u itelé FF UK (3.000,- K ), všichni ástkou p esahující 3000,- K. Pod kování si zaslouží také n kte í lenové naší spole nosti za své dary, které inily ,- K. Ze 182 len bylo bohužel jen 14 platících, z nich 10 dalo více než 1000,- K. Dary nad 2000,- jsme dostali od Milana Paula (10.000,- K ), Jind icha Dohnala (4000,- K ), Old icha erného (2000,- K ) a Françoise Brélaze (2000,- K ). D kujeme také za nezištnou pomoc mnoha jednotlivc. Za všechny jmenuji alespo Lois Russell, která nám již mnoho let p ekládá mimo jiné výro ní zprávu do angli tiny, Johannu Posset, která se stará o naši n meckou internetovou stránku, Michala Matzenauera, kterému vd íme za letošní obálku a Viktora Karlíka, který graficky upravil sazbu této zprávy. Nemenší dík pat í také všem dárc m, kte í stále pomáhají rozši ovat naše fondy. D kujeme i t m vydavatel m novin a asopis, kte í nám je bezplatn zasílají. Zejména jejich zásluhou je dnes Libri prohibiti tím, ím je. D kujeme tedy všem našim p átel m, p íznivc m, spolupracovník m i sponzor m, kte í nám dosud pomáhali knihovnu udržet a rozší it. P ejeme Vám všechno dobré, hodn št stí a úsp ch a doufáme, že nám zachováte p íze i v letošním roce. T šíme se také na Vaši návšt vu. V Praze 26. ledna 2004 Ji í Gruntorád

10

VZNIK KNIHOVNY SPOLEČ NOST LIBRI PROHIBITI

VZNIK KNIHOVNY SPOLEČ NOST LIBRI PROHIBITI VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný,

Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný, VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více