Z p r á v a z a r o k 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a z a r o k 2003"

Transkript

1

2 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak jedno z bílých míst naší nedávné historie. Jsme p esv d eni, že jedním z pilí demokracie je právo ob ana na p ístup k informacím bez jakýchkoli p ekážek, a snažíme se p isp t k napln ní tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skute n poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá. Po roce p ekonávání mnoha právnických, finan ních, prostorových a jiných problém se nám poda ilo knihovnu v íjnu 1990 otev ít v Podskalské ulici za finan ní a technické pomoci s. nadace Charty 77 a za ú asti mnoha významných kulturních p edstavitel v etn prezidenta republiky. Pozd jší innost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha p íznivc naší myšlenky. Vytvo ila se tak v echách naprosto ojedin lá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chyb la. Základem knihovny byly archivní exemplá e samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Ji í Gruntorád, a další publikace jím získané koupí nebo vým nou v dob normalizace. Sbírku tehdy tvo ilo asi 2000 knih, reprezentativní soubor asopis a dalších dokument. Spole nost Libri prohibiti Vzhledem k tomu, že knihovna pot ebovala právní subjektivitu, založili jsme a 24. dubna 1991 na Ministerstvu vnitra R zaregistrovali nevýd le né ob anské sdružení - Spole nost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je zajišt ní innosti a dobudování naší knihovny. lenské p ísp vky nejsou stanoveny.

3 Mezi zakládajícími leny spole nosti byli mj. spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Hana Ponická, Zden k Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav. Dále rektor emeritus Karlovy univerzity Radim Palouš, rektor emeritus Masarykovy univerzity v Brn Milan Jelínek, bývalý editel Ústavu pro soudobé d jiny AV R Vilém Pre an, bývalý ministr kultury Pavel Tigrid, noviná a bývalý generální editel eského rozhlasu Vlastimil Ježek, bývalý editel Masarykova ústavu AV R Jaroslav Opat, editel Centra pro teoretická studia p i UK a AV R Ivan M. Havel a významný katolický pedagog, teolog a vydavatel Oto Mádr. Spole nost má dnes 182 len, mezi kterými jsou krom jmenovaných zakládajících len také nap. spisovatelé Jan Beneš, Ji í Gruša, Petr Kabeš, Alexandr Kliment, Petr Král, Pavel Šrut, Ota Ul a Jan Vod anský, literární v dci Ji í Brabec, František Kautman a Antonín M š an, teologové Milan Balabán a Jakub Trojan, editel Národní knihovny Vojt ch Balík, bývalý eský velvyslanec v Bulharsku Petr Pospíchal, vydavatel Kanadských list Mirko Jane ek, nakladatel Karel Jadrný a další samizdatoví a exiloví vydavatelé, publicisté a p átelé knihovny. Valnou hromadou Spole nosti Libri prohibiti byly 22. února 2000 p ijaty nové stanovy a byl zvolen výbor, jehož p edsedou se stal Radim Palouš, místop edsedou Ivan M. Havel, dalšími leny jsou Old ich erný (Ženeva), Zde ka Gruntorádová a Ji í Gruntorád, který je také jednatelem. Tento výbor, zvolený na p t let, nyní reprezentuje naše ob anské sdružení. Do Spole nosti Libri prohibiti i nadále zveme všechny zájemce o lenství, kte í mohou a cht jí knihovn jakkoli pomoci. Aktuální stav fond knihovny Knihovna se skládá z fond samizdatové a exilové literatury, archivu dokument a audiovizuálního odd lení. Je zde celkem asi knihovních jednotek a více než 1750 titul periodik. Sbírky rozši ujeme nákupy, vým nou, trvalými záp j kami a dary p íznivc z domova i ze zahrani í. Z cenných unikát a materiál zap j ených po izujeme kopie, v etn elektronických, které poskytujeme k prezen nímu studiu. Knihovní fond je rozd len do t chto ástí: 1. eské samizdatové monografie a asopisy Fond má knihovních jednotek z 50. až 80. let, a to jak edi ních (nap. Edice Expedice, Petlice, Popelnice, eská expedice, Kvart, Kde domov m j atd. - p ibližn 100 edic a nakladatel ), tak i publikací mimoedi ních. Sbírka asopis ítá 350 titul (nap. Informace o Chart 77, Informace o církvi, Revolver revue, Vokno, Historické studie, Kritický sborník, St ední Evropa atd.), všechna významná periodika jsou kompletní. 2. eské exilové monografie a asopisy Fond zahrnuje p es 6700 knihovních jednotek. Je zde zastoupeno 35 nakladatelství, která m la souvislý edi ní program, a p es 400 jednotlivých nakladatel a institucí, které vydávaly publikace v eštin. Kompletní je produkce nakladatelství 68 Publishers, Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Opus bonum, Arký, Konfrontace, Edice satiry, Framar, Moravian Library, Sklize atd. Máme již p es 750 titul s. exilových periodik, z toho jsou kompletní ro níky asopis Archa, Sv dectví, Listy, Studie, Prom ny, slov, Obrys, Západ, Reportér, Rozmluvy, Hlas domova, Text, Kanadské listy, Sklize, Okno, Modrá revue, Hovory s pisateli, Perspektivy, Bohemia, Skute nost, eské slovo, Národní politika, Právo lidu, Paternoster, Zpravodaj ech a Slovák ve Švýcarsku a další, zahrnující období od konce 40. let do sou asnosti. 3. Monografie a asopisy 1. a 2. odboje

4 Fond obsahuje 59 knihovních jednotek legioná ské literatury z 1. sv tové války, 710 monografií eskoslovenského vále ného exilu a n které asopisy z období 1. a 2. sv tové války. 4. Cizí samizdatové monografie a asopisy Fond má p es 250 knihovních jednotek slovenského a p es 600 knihovních jednotek polského samizdatu, 38 titul slovenských a 195 titul polských periodik. Okrajov je zastoupen i ruský samizdat a periodika z bývalé NDR. 5. Cizí exilové monografie a asopisy Fond má p es 580 knihovních jednotek slovenských exilových monografií a p es 50 titul asopis, 320 svazk monografií ruského a ukrajinského exilu z let s n kolika tituly asopis, polský exil je zastoupen jen n kolika desítkami publikací a asopis. 6. Cizojazy né monografie a asopisy Fond cizojazy ných knih se vztahem k eskoslovensku a dalším komunistickým zemím nebo k problematice lidských práv, v etn p eklad z eštiny, má p es 2360 svazk a p es 440 titul asopis. 7. Dokumentace a archiv Velkou ást tohoto fondu tvo í dokumenty o porušování lidských a ob anských práv v bývalém eskoslovensku a v celém sov tském bloku. Jde o soubor písemných dokument vzniklý zejména inností nezávislých iniciativ Charty 77, Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, Východoevropské informa ní agentury atd., práce jednotlivých autor i skupin ší ené samizdatem, fejetony, politické komentá e, p íležitostné texty, petice, dopisy apod. V roce 1998 jsme p ikro ili k jejich zpracování, které jsme však museli z finan ních d vod pozastavit, zatím je hotovo p es 900 záznam. Dále jsou zde nepublikované práce a rukopisy (p es 270 knihovních jednotek), dokumenty a písemné doklady o innosti exilových organizací, nakladatelství a redakcí v etn korespondence, samizdatové plakáty, letáky, fotografický a výst ižkový archiv. 8. P íru ní knihovna-tematická a sekundární literatura Obsahuje knihy, asopisy a další dokumenty o samizdatové a exilové literatu e, katalogy, bibliografické soupisy, slovníky, biografické a diplomové práce, celkem p es 1080 položek. 9. Audiovizuální odd lení Vzniklo v roce 1993 z iniciativy PhDr. Aleše Opekara. V sou asné dob již vlastníme nahrávky nekonformní hudby na 1980 kazetách, 252 CD-ROM médiích a 155 gramofonových deskách, zvukové záznamy podzemních p ednášek a seminá (cca 450), videodokumenty a filmovou amatérskou produkci (cca 600 záznam ) na 385 videokazetách. Nahrávky se snažíme získávat p ímo od p vodc, tedy v nejlepší možné technické kvalit. Provoz a innosti knihovny Sídlo knihovny a ítárny Libri prohibiti je na Senovážném nám stí. 2 v Praze 1. Otev eno máme ty i dny v

5 týdnu (pond lí - tvrtek) od 13 do 17 hodin. Fondy jsou k dispozici tená ské ve ejnosti bezplatn, poskytujeme standardní služby v etn rešerší, kopírování a konzultací. V tšina publikací je p ístupná prezen n v naší studovn, kde je 18 míst. Multiplikáty p j ujeme absen n po složení kauce. V pr b hu doby od vzniku naší knihovny se za íná napl ovat náš cíl, pro který knihovna vznikla: da í se nám kompletovat produkci exilu i samizdatu, v etn nosi audio a video záznam. Vzhledem k tomu, že vlastníme vzácné a jinde v republice, ale i ve sv t nedostupné materiály, které jsou z v tší ásti evidované v elektronické podob, má naše knihovna zásadní význam pro zlepšení informa ní situace v dané oblasti. Ta je zna n rozsáhlá a zahrnuje krom literatury a literární v dy také historii, politologii, filozofii, teologii, sociologii, kulturní i politickou publicistiku, lidská práva a mezinárodní vztahy, ímž vý et nekon í. Pro poznání naší nedávné minulosti, jejíž r zné aspekty je možno zkoumat na jednom pracovišti, je naše knihovna již nyní nezastupitelná. Knihovna se t šila i v minulém roce stálé pozornosti médií ( lánky v denním i odborném tisku v etn zahrani ního, po ady v rozhlase a televizi), navšt vují ji zájemci z mnoha zemí sv ta, studenti a v de tí pracovníci n kolika ústav. Denn p ichází až deset uživatel, další konzultace poskytujeme písemn, telefonicky a elektronickou poštou. Po ídili jsme kolem stran kopií. Na knihovnu, která nemá stálé zam stnance, je to provoz zna n rozsáhlý a vyžaduje velké osobní nasazení. Vítáme proto každou pomoc. Našich služeb využívají r zné instituce doma i v zahrani í (nap. Ústav pro eskou literaturu AV R, Památník písemnictví, Muzeum a archiv populární hudby, Ústav pro soudobé d jiny AV R, Státní úst ední archiv, British Library v Londýn aj.), v de tí pracovníci, studenti st edních a vysokých škol, eská televize, n která vydavatelství, noviná i i další zájemci. Materiály pro své diplomové práce si zde hledají studenti eští i zahrani ní. Umož ujeme též praxi student m 2. a 3. ro níku Ústavu informa ních studií a knihovnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy a student m Literární akademie, soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého. Naše výsledky v minulosti P isp li jsme m. j. ke vzniku t chto publikací: Johanna Posset: eská samiz- datová periodika ; Minulost a d jiny v eském a slovenském samizdatu (sest. J. Vlk, V. Va ková, J. Novotný); Michal P ibá : eské krajanské a exilové asopisy po r. 1945; Aleš Zach: Kniha a eský exil; František Knopp: eská literatura v exilu; Lubomír Machala: Pr vodce po nových jménech eské poezie a prózy; Texty The Plastic People of the Universe (sest. Jaroslav Riedel); Ivan Jirous: Magor v zápisník (sest. Michal Špirit); Martin Pila : Underground: Kapitoly o eském literárním under-groundu; Václav Havel: Spisy /1-7/ (p ipravil Jan Šulc); Barbara Dayová: Sametoví filozofové; Pavel Kosatík: Ferdinand Peroutka; Petr Kabeš: Kámen ze srdce; Zden k Rotrekl: Nezd né m sto; Miroslav Kusý - Milan Šime ka: Ve ký brat a Ve ká Sestra; Gertraude Zand: Totální realismus a trapná poezie: eská neoficiální literatura (vyd. též n mecky); Alter-nativní kultura: p íb h eské spole nosti (sest. Josef Alan); Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 11 (sest. Marie Jirásková). Spolupracovali jsme na vzniku n kolika dokumentárních film. V lo ském roce eská televize uvedla patnáctidílný dokumentární seriál Samizdat, vytvo ený ve spolupráci s Libri prohibiti. Naše rešerše se použily i pro sestavení personálních bibliografií Egona Bondyho, Václava Havla, Zby ka Hejdy, Bohumila Hrabala, Jana Lopatky, Sergeje Machonina, Ji ího N mce, Jana Pato ky, Zde ka Vaší ka a v mnoha dalších p ípadech. Knihovní fondy, v etn audiovizuálních, po íta ov zpracováváme v knihovnickém systému ISIS/MAKS, pr b žn je dopl ujeme a pracujeme na jejich revizi. Databáze rozši ujeme také o záznamy desiderat a vytvá íme tak bibliografické soubory. Zpracováváme i lánkové bibliografie d ležitých samizdatových asopis, nap. Kritického sborníku, Hosta, Historických studií, Obsahu a dalších, máme již p es 7800 záznam. Tiskem jsme n které uve ejnili v Kritickém sborníku, kde postupn vycházely i bibliografie

6 samizdatových edic: Jungiana, Nové cesty myšlení, Spisy Jana Pato ky, eská expedice, Krameriova expedice, Popelnice, Expedice ( erná i sv tlá ada), Alef a Knihovna St ední Evropy. Naše publikace Katalog knih eského exilu Naši první knižní publikaci jsme s finan ní pomocí Ministerstva zahrani ních v cí R vydali v roce 1995 v nakladatelství Primus. Katalog knih eského exilu , jak jsme ji nazvali, je vlastn kombinací bibliografie knih vydaných na Západ eskými vydavateli a katalog t í pražských knihoven (Libri prohibiti, Národní knihovny a knihovny Ústavu pro eskou literaturu AV R). Tomuto vydání p edcházela n kolikaletá p ípravná práce, zahrnující i rešerše v Národní knihovn a v knihovn Ú L AV R. Katalog, dnes již rozebraný, sestavil Ji í Gruntorád. Obsahuje 3111 bibliografických záznam, má 394 stran, jmenný a p edm tový rejst ík osob. Cena publikace byla 129,- K. Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury V roce 1996 jsme bibliograficky zpracovali Sd lení Výboru na obranu nespravedliv stíhaných a Zprávy Východoevropské informa ní agentury. Tyto bibliografie jsou uživatel m p ístupné v elektronické podob i jako tišt ný katalog (interní neprodejný tisk knihovny Libri prohibiti). Tento projekt byl realizován s podporou Nadace rozvoje ob anské spole nosti. Informace o Chart 77: lánková bibliografie V rámci projektu Knižní vydání lánkové bibliografie Informací o Chart 77 jsme v r elektronicky zpracovali veškeré podklady pro tisk a v b eznu 1998 jsme v nakladatelství Dopln k vydali tuto knihu pod názvem Informace o Chart 77: lánková bibliografie Projekt podpo ila Nadace rozvoje ob anské spole nosti z Phare Programu rozvoje ob anské spole nosti Komise Evropské Unie. Tato publikace obsahuje 4129 bibliografických záznam, má 628 stran, autorský a jmenný rejst ík a také rejst ík institucí. Bibliografii sestavil Ji í Gruntorád s pomocí Jany Lifkové. Brožovaná publikace stojí 315,- K, vázaná 350,- K. Exilová periodika: Katalog periodik eského a slovenského exilu a krajanských tisk vydávaných po roce 1945 S finan ní podporou MZV R, Nadace rozvoje ob anské spole nosti z prost edk Evropské Unie v rámci programu Phare a hlavního m sta Prahy jsme v minulém roce vydali v nakladatelství Ježek katalog, který p ináší soupis 1093 dosud zjišt ných periodik. Voln navazuje na náš Katalog knih eského exilu a je op t kombinací bibliografie a katalogu. Její heslá zaznamenává všechny dosud známé tituly periodik z uvedeného období, vydávané v eštin a v nujeme pozornost i asopis m ve slovenštin a dalších jazycích. Sou ástí knihy jsou také bibliografické záznamy všech titul p ítomných v Libri prohibiti v etn soupisu všech ísel a p íležitostn uvádíme i soupisy periodik v knihovn Náprstkova muzea v Praze a v archivu olomouckého Centra pro exilová studia. Detailn popisuje více než 600 titul zastoupených v Libri prohibiti, má 503 stran, osobní, vydavatelský a názvový rejst ík. Jen osobní rejst ík obsahuje tém 3500 jmen. Katalog sestavili Lucie Formanová, Ji í Gruntorád a Michal P ibá. Vázaná publikace stojí 360,- K.

7 Naše výsledky v roce 2002 Od zá í roku 1999 lze navštívit naše eské i anglické, a od léta 2002 také n mecké internetové stránky na adrese Z ídili jsme je s finan ní pomocí Ministerstva kultury R s laskavým p isp ním Centra pro teoretická studia p i UK a AV R a v minulém roce je navštívilo p es 2700 zájemc. Vystaveny jsou zde základní informace o knihovn a sdružení, je zde naše aktuální výro ní zpráva, p edchozí výro ní zprávy, nov jší lánky o knihovn, informace o našich publikacích a jejich recenze, seznamy našich sponzor, p ehled titul exilových asopis, p enesených kompletn na elektronická média, seznamy hledaných knih a také ást našich knižních katalog. Dokon ili jsme projekt konverze dat našich po íta ových katalog ze systému ISIS/MAKS do systému EasyInt, který nám umož uje prezentaci a pr b žnou aktualizaci katalog na internetu. V roce 2001 jsme zde umístili katalogy fondu eskoslovenských povále ných exilových publikací a fondu povále ných publikací slovenského exilu a loni katalog s. vále ného exilu. Katalog eskoslovenských exilových knižních publikací, vydávaných od r do sou asnosti obsahuje 3740 záznam a vyhledávat v n m lze v n kolika rejst ících: Autorském - podle autor (hlavních i vedlejších - ilustrátor, p ekladatel, redaktor atd.), Názvovém - podle názv knih, Vydavatelském - podle vydavatel (nakladatelství) a Personálním - podle osob, o kterých se píše. Podle stejných kritérií lze pracovat i s katalogem slovenských exilových publikací, který obsahuje zatím 500 záznam a s katalogem publikací s. vále ného exilu, který obsahuje 470 záznam. Katalogy jsou pr b žn aktualizovány a chceme zde prezentovat i další, zejména katalogy periodik a eskoslovenského samizdatu. V rámci grantu EIDHR Evropského spole enství jsme v r a 2002 zpracovali archivní fond eskoslovenské studentské hnutí v šedesátých letech (sbírka Ivana Dejmala), který obsahuje 545 inventárních jednotek v osmi kartonech a jeho katalog jsme umístili na naše internetové stránky. Pokra ovali jsme také v práci na archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, která zapo ala již v r V lo ském roce jsme získali zejména dary a nákupy p es 1300 knihovních jednotek a kolem 100 titul periodik. Nejvýrazn ji se rozší ily tyto ásti fondu: :: eské samizdatové monografie o 900 knihovních jednotek :: eské exilové monografie o 190 knihovních jednotek :: Slovenské samizdatové monografie o 80 knihovních jednotek :: P íru ní knihovna o 200 knihovních jednotek :: V audiovizuálním odd lení nám p ibylo 190 audiokazet, 45 videokazet, p es 60 gramofonových desek a p es 50 CD-ROM. V pr b hu roku 1999 byly do elektronické podoby p evedeny t i kompletní exilové asopisy. Prvním byla nezávislá revue Skute nost, vycházející od roku 1949 do roku 1953, s 1096 digitalizovanými stranami textu. Dalším již pon kud obsáhlejším celkem byla nezávislá kulturní revue Sklize, vycházející v letech , s 2040 stranami. M sí ník pro politiku a kulturu Zápisník, vycházející v pr b hu let , (491 stran) uzavírá vý et exilových asopis p evedených do elektronické podoby. V etn n kolika samizdatových publikací jsme takto zpracovali p es 4000 stran. Je to ovšem jen nepatrný zlomek materiál, které musí být v dohledné dob do elektronické podoby p evedeny, a to nejen z d vod jejich uchování coby kulturního d dictví, ale také jejich efektivn jšího využívání. V minulém roce jsme v práci na projektu vzhledem k nedostatku finan ních prost edk pokra ovali jen ve velmi omezené mí e a digitalizovali jsme jen eské asopisy vycházející v Ecuadoru.

8 Cíle knihovny pro rok 2003 Naším hlavním cílem je dokon it shromážd ní co nejúpln jší a nejkvalitn jší sbírky knih, asopis a dalších materiál, které byly vytvo eny eským a slovenským exilem, a všech dostupných materiál naší domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kompletn po íta ov zkatalogizovat a výsledky zp ístupnit dalšímu bádání jednak prezen n v naší po íta ové síti, jednak formou knižních a asopiseckých publikací, vydáním na CD-ROM médiích a také v síti internet. V tomto roce je tedy t eba: :: pokra ovat v akvizicích :: pokra ovat v po íta ové katalogizaci našich knižních fond a p ír stk, zejména eskoslovenského samizdatu :: zpracovaná data postupn prezentovat v síti internet :: pokra ovat v budování a katalogizaci audiovizuálního fondu :: pokra ovat v projektu záchrany n kterých ohrožených exilových periodik p enosem na elektronická média (CD-ROM) pomocí scanneru :: dokon it zpracování archivu Výboru na obranu nespravedliv stíhaných :: dokon it projekt vydání výboru z Kritického sborníku (ed. Karel Palek) Na tento rok p edkládáme dva projekty Ministerstvu kultury R - Shromážd ní, zpracování a zp ístupn ní dat a Tvorba a zp ístup ování dat v knihovn Libri prohibiti (VISK). Vzhledem k stále omezeným možnostem státního rozpo tu p edpokládáme, že dotace nepokryjí naše náklady a pot ebujeme získat další sponzory. Dary mohou v eské republice fyzické i právnické osoby ode íst z da ového základu. Prosba Již dnes je ve fondu knihovny nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku z uvedeného období, ješt stále však z stávají ve fondu citelné mezery, které je t eba doplnit. Žádáme proto o pomoc p átele doma i ve sv t. Kdo má ješt staré samizdatové nebo exilové knihy, noviny, asopisy, gramofonové desky, nahrávky, filmy, brožury, letáky, ob žníky apod., ozv te se, je to d ležité! Nemén d ležitá je ovšem i finan ní podpora. V lo ském roce se nám nepoda ilo udržet vyrovnaný rozpo et a naše výdaje p esáhly naše p íjmy, p estože nás výrazn podpo ilo i Ministerstvo kultury R. Prosím tedy, podpo te nás, pokud to je možné, i finan n. Každá pomoc je vítaná. Pod kování Naše pod kování si zaslouží zejména: :: American Fund for Czechoslovak Relief N.Y. ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - literární grant ( ,- K ) :: Ministerstvo kultury R - grant VISK ( ,- K ) :: Ji í Bedná (30.000,- K ) :: Aleš Bartusek (20.000,- K ) :: Zden k Jeník (20.000,- K ) :: Jan Kanzelsberger (20.000,- K )

9 :: Karel Schwarzenberg (20.000,- K ) :: Milan Paul (10.000,- K ) :: Spolek Domov Basilej (10.000,- K ) a dále Marta Schmid (4.000,- K ), Jind ich Dohnal (4.000,- K ), Karel Vrána (3.000,- K ) a u itelé FF UK (3.000,- K ), všichni ástkou p esahující 3000,- K. Pod kování si zaslouží také n kte í lenové naší spole nosti za své dary, které inily ,- K. Ze 182 len bylo bohužel jen 14 platících, z nich 10 dalo více než 1000,- K. Dary nad 2000,- jsme dostali od Milana Paula (10.000,- K ), Jind icha Dohnala (4000,- K ), Old icha erného (2000,- K ) a Françoise Brélaze (2000,- K ). D kujeme také za nezištnou pomoc mnoha jednotlivc. Za všechny jmenuji alespo Lois Russell, která nám již mnoho let p ekládá mimo jiné výro ní zprávu do angli tiny, Johannu Posset, která se stará o naši n meckou internetovou stránku, Michala Matzenauera, kterému vd íme za letošní obálku a Viktora Karlíka, který graficky upravil sazbu této zprávy. Nemenší dík pat í také všem dárc m, kte í stále pomáhají rozši ovat naše fondy. D kujeme i t m vydavatel m novin a asopis, kte í nám je bezplatn zasílají. Zejména jejich zásluhou je dnes Libri prohibiti tím, ím je. D kujeme tedy všem našim p átel m, p íznivc m, spolupracovník m i sponzor m, kte í nám dosud pomáhali knihovnu udržet a rozší it. P ejeme Vám všechno dobré, hodn št stí a úsp ch a doufáme, že nám zachováte p íze i v letošním roce. T šíme se také na Vaši návšt vu. V Praze 26. ledna 2004 Ji í Gruntorád

10

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

GEOFYZIKÁLNÍ LITERATURA V PO ÁTCÍCH VÝCHOVY GEOFYZIK GEOPHYSICAL TEXTBOOKS IN THE EARLY EDUCATION OF GEOPHYSICISTS

GEOFYZIKÁLNÍ LITERATURA V PO ÁTCÍCH VÝCHOVY GEOFYZIK GEOPHYSICAL TEXTBOOKS IN THE EARLY EDUCATION OF GEOPHYSICISTS GEOFYZIKÁLNÍ LITERATURA V PO ÁTCÍCH VÝCHOVY GEOFYZIK GEOPHYSICAL TEXTBOOKS IN THE EARLY EDUCATION OF GEOPHYSICISTS Karel Müller 1, Zden k Kaláb 2 Abstrakt Tento p ísp vek p ipomíná šedesáté výro í založení

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ

Zápis z jednání 38.VH A ZŠ Zápis z jednání 38.VH A ZŠ R Termín: 8. 9. 11. 2012 Místo konání: Rokytnice nad Jizerou P ítomni: Ú astníci dle prezen ní listiny, hosté dle prezen ní listiny host. tvrtek 8. 11. 2012 1. Slavnostní zahájení

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více