S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012"

Transkript

1 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012 K MEZINÁRODNÍ MOBILITĚ STUDENTŮ UJEP Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: Zpracoval/a: doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. Ruší: Směrnici rektorky č. 6/2009 z

2 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Působnost 1. Tato směrnice upravuje procesní požadavky na administraci mezinárodních mobilit studentů UJEP a uznávání výsledků studia realizovaného studenty UJEP v rámci mezinárodních mobilit v zahraničí. 2. Tato směrnice se týká všech mezinárodních mobilitních programů, které jsou postaveny na kreditovém ohodnocení studijních výsledků (Erasmus, Rozvojový program internacionalizace MŠMT ČR, bilaterální smlouvy o spolupráci, mezinárodní dohody aj., dále jen programy ). Vztahuje se na všechny studenty, kteří jsou v rámci těchto programů vysíláni UJEP do zahraničí. Čl. 2 Zahraniční mobilita studentů UJEP 1. Zahraniční mobilita (studijní pobyt nebo pracovní stáž) je integrální součástí studia daného studenta na UJEP a student zůstává i v jejím průběhu studentem UJEP. 2. V rámci programů jsou stipendijní místa obsazována na základě výběrových řízení, která organizují fakultní koordinátoři 1 na součástech UJEP ve stanovených termínech dle pravidel a uzávěrek jednotlivých programů. Student se do výběrových řízení přihlašuje předložením žádosti - Identifikace studenta. 3. Student může vyjet na zahraniční studium nebo pracovní stáž pouze se souhlasem proděkana pro studium příslušné součásti UJEP. Souhlas proděkana pro studium s mobilitou studentů UJEP (podpis na formuláři, který je přílohou této směrnice) zajišťuje po ukončení výběrových řízení fakultní koordinátor. Fakultní koordinátor zasílá originály podepsaných formulářů institucionálnímu koordinátorovi 2, jejich kopie pak na studijní oddělení/referát příslušné součásti UJEP. 4. Institucionální koordinátor příslušného programu nahlašuje přesné termíny zahraniční mobility studentů na studijní oddělení/referát příslušné součásti UJEP (výjezdy, návraty) čtyřikrát ročně, a to vždy minimálně 7 dní před datem stanoveným pro odeslání dat do SIMS (Sdružené informace matrik studentů). Přesné termíny zahraničního studijního pobytu a pracovní stáže studentů evidují studijní referentky v IS/STAG. Opravy údajů, které nemohou zaevidovat studijní referentky součástí, zajišťuje po nahlášení institucionálním koordinátorem studijní oddělení rektorátu UJEP. 1 Fakultním koordinátorem se rozumí administrativní koordinátor programu Erasmus nebo referent zahraničního 2 oddělení na příslušné fakultě. Institucionálním koordinátorem se rozumí rektorátní koordinátor programu Erasmus, řešitel rozvojového projektu na mobilitu studentů, příp. hlavní administrátor ostatních programů, např. Aktion, Comenius, Intenzivní programy Erasmus, ). 2

3 Část II Zahraniční studijní pobyt Čl. 3 Studijní smlouva, protokol, doklad o výsledcích studia 1. Pokud pravidla programu nestanovují jinak, sestavuje student před svým odjezdem na zahraniční studijní pobyt studijní smlouvu, která obsahuje jeho studijní plán v zahraničí. V takovém případě platí: 1.1 Student vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt zařazuje do studijní smlouvy předměty ze zahraničního studijního plánu tak, aby za semestr byla jejich náročnost hodnocena minimálně jednou čtvrtinou roční dotace kreditních bodů (dále jen KB ) 3. Výjimkou je, vyjíždí-li student na zahraniční vysokou školu (dále jen škola ) pracovat na své závěrečné práci. V tom případě doloží student studijní smlouvu žádostí schválenou vedoucím závěrečné práce a fakultním koordinátorem a čtvrtinovou roční dotaci může snížit o 5 KB. 1.2 Studijní smlouvu konzultuje student s akademickým koordinátorem 4. Návrh na případné nahrazení předmětů ze studijního plánu UJEP předměty ze zahraničí (čl. 5) stvrzuje akademický koordinátor podpisem na formuláři Protokol o studijním plánu v zahraničí, který je přílohou této směrnice (dále jen protokol ). Protokol s návrhem akademického koordinátora na případné nahrazení předmětů ze studijního plánu UJEP předává student společně se studijní smlouvou fakultnímu koordinátorovi. 1.3 Fakultní koordinátor ověřuje úplnost protokolu a studijní smlouvy podpisem. Originál protokolu zakládá a studentovi proti podpisu předává jeho kopii. Po zajištění podpisu institucionálního koordinátora odesílá originál studijní smlouvy na zahraniční školu. 1.4 Po potvrzení studijní smlouvy zahraniční školou provádí institucionální koordinátor finanční odbavení studenta, a to na základě uzavřených smluv v rámci finančních prostředků přidělených poskytovatelem příslušného programu. 1.5 Po příjezdu na zahraniční školu může student měnit svůj studijní plán v rámci reálných podmínek této školy (časový rozvrh, nevypsané předměty apod.). V takovém případě je student povinen: a) sepsat (zpravidla na druhou stranu studijní smlouvy) změny, tj. předměty, které ruší, a nové předměty, které bude v zahraničí studovat, tyto změny podepsat a následně nechat potvrdit zahraniční školou, aby bylo zřejmé, že ta s nimi souhlasí, b) obratem, nejpozději však do jednoho měsíce od příjezdu na zahraniční školu odeslat změny potvrzené podle písm. a) fakultnímu koordinátorovi. 1.6 Fakultní koordinátor a následně také institucionální koordinátor vyjadřují souhlas se změnami studijní smlouvy podpisem. Po zajištění obou podpisů odesílá fakultní koordinátor potvrzené změny studijní smlouvy institucionálnímu koordinátorovi a jejich kopii na zahraniční školu. 2. Po ukončení zahraničního studijního pobytu, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho ukončení, předkládá student institucionálnímu koordinátorovi doklad o výsledcích studia, a odevzdává potvrzení o délce studia a závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu. 3 Roční dotace KB na UJEP činí 60 KB, tj. dosažení jedné čtvrtiny představuje 15 KB. V případě, že na zahraniční vysoké škole bude roční dotace v jiné výši, např. 80 KB, měl by si student zapsat předměty v hodnotě minimálně ¼ z 80 KB, tj. 20 KB. 4 Akademickým koordinátorem se rozumí děkanem pověřený akademický pracovník fakulty (zpravidla garant daného oboru, vedoucí katedry apod.) garantující u studovaných předmětů /pracovní stáže v zahraničí soulad s obsahem příslušného oboru UJEP. Z pověření děkana může roli akademického koordinátora vykonávat též akademický pracovník, který je na fakultě fakultním koordinátorem. 3

4 Čl. 4 Žádost o uznání výsledků studia 1. O uznání výsledků studia ze zahraničního studijního pobytu rozhoduje děkan, pokud vnitřní předpisy součásti nestanoví jinak. Děkan 5 rozhoduje na základě písemné žádosti studenta podané prostřednictvím fakultního koordinátora. K žádosti je student povinen přiložit doklad o výsledcích studia potvrzený zahraniční školou, jinak není jeho žádost přijata. Protokol s návrhem akademického koordinátora na případné nahrazení předmětů ze studijního plánu UJEP přikládá k žádosti fakultní koordinátor. 2. Pokud student žádá o uznání výsledků studia z předmětů, které byly do jeho studijního plánu zařazeny dodatečně v rámci změn studijní smlouvy (čl. 3 odst. 1.5), přikládá k žádosti podávané podle odst. 1 také formulář Dodatek k Protokolu o studijním plánu (dále jen dodatek k protokolu ) s návrhem akademického koordinátora na případné nahrazení předmětů ze studijního plánu UJEP těmito doplněnými předměty. Formulář dodatku k protokolu je přílohou této směrnice. Čl. 5 Návrh na nahrazení předmětů 1. Protokol/dodatek k protokolu informuje studenta o návrhu akademického koordinátora na případné nahrazení předmětů ze studijního plánu UJEP předměty ze zahraničí. Tento návrh je podkladem pro rozhodnutí děkana 5 o uznání výsledků studia ze zahraničí (čl. 6). 2. V protokolu/dodatku k protokolu akademický koordinátor navrhuje nahrazení předmětů ze studijního plánu studenta UJEP podle priorit: Pk (povinný předmět) nejvyšší priorita, PVk (povinně volitelný předmět) střední priorita, Vk (výběrový předmět) nejnižší priorita. 3. Pokud existuje ve studijním plánu studenta UJEP předmět, který může být předmětem ze zahraničí nahrazen, je akademický koordinátor povinen takový předmět do protokolu/dodatku k protokolu uvést a zapsat jeho kód, název a statut předmětu (Pk, PVk, Vk) dle studijního plánu studenta. 4. Předměty ze studijního pobytu ze zahraničí lze nahradit jeden nebo více předmětů z povinných, povinně volitelných nebo výběrových předmětů v rámci studijního plánu studenta UJEP. 5. Pokud předmět ze studijního pobytu v zahraničí nenahrazuje žádný předmět ze studijního plánu studenta UJEP, doplňuje studijní plán studenta jako výběrový předmět (Vk). Čl. 6 Rozhodnutí o uznání výsledků studia 1. Konečné rozhodnutí o uznání výsledků ze zahraničního studijního pobytu vyjadřuje děkan 5 v protokolu. Tímto rozhodnutím je určena výše započítaných KB do studia, případné nahrazení předmětu a statut absolvovaných předmětů, přičemž platí: 1.1 Do studia na UJEP se studentovi započítávají všechny v zahraničí získané KB za kontroly studia z předmětů, které byly ve studijní smlouvě a jejích změnách odsouhlaseny fakultním koordinátorem, a to ve výši potvrzené na dokladu o výsledcích studia zahraniční školou. Výše uvedené platí, pokud KB získané v zahraničí jsou KB dle ECTS 6. V ostatních případech rozhodne o výši uznaných KB děkan Při rozhodování o nahrazení předmětu ze studijního plánu studenta předmětem ze studijního pobytu ze zahraničí respektuje děkan 5 návrh akademického koordinátora uvedený v protokolu a dodatku k protokolu. Čl. 7 Evidence výsledků studia 1. Studijní referentky evidují předměty absolvované v zahraničí v IS/STAG, a to jako jednorázové předměty (s uvedením náhrady za předmět studijního plánu UJEP, nebo bez ní) dle rozhodnutí děkana 5 tak, aby v Diploma supplement (DS) bylo zřejmé, že student působil v zahraničí. 5 Pokud vnitřní předpisy součásti nestanovují jinak. 6 ECTS = European Credit Transfer System, roční dotace 60 KB. 4

5 2. Hodnoty kontrol studia získané na zahraniční škole v rozpětí A až F se v IS/STAG evidují na základě následujícího převodu: 2.1. Pokud zahraniční předmět nahrazuje předmět ze studijního plánu UJEP, který je zakončen zkouškou, platí následující převod hodnocení: A stupeň výborně (1) B nebo C stupeň velmi dobře (2) D nebo E stupeň dobře (3) F stupeň nevyhověl/a (4). 2.2 Pokud zahraniční předmět nahrazuje předmět ze studijního plánu UJEP, který je zakončen zápočtem, nebo pokud zahraniční předmět žádný předmět ze studijního plánu UJEP nenahrazuje, převádí se hodnocení A až E na hodnocení započteno. Část III Zahraniční pracovní stáž Čl. 8 Smlouva o stáži, osvědčení o absolvování stáže 1. Pokud pravidla programu nestanovují jinak, sestavuje student před svým odjezdem na zahraniční pracovní stáž smlouvu o stáži, která obsahuje plán stáže v zahraničí. V takovém případě platí: 1.1 Student konzultuje obsah smlouvy o stáži s akademickým koordinátorem. Platí, že pokud to studijní plán a charakter stáže umožňuje, absolvuje student zahraniční pracovní stáž v rámci praxe/stáže předepsané jeho studijním plánem na UJEP. 1.2 Fakultní koordinátor ověřuje úplnost smlouvy o stáži podpisem. Originál smlouvy o stáži postupuje studentovi, který zajišťuje písemný souhlas zahraničního poskytovatele stáže. Kontakt na zahraničního poskytovatele stáže předává student příslušné katedře/ateliéru. 1.3 Katedra/ateliér stanovuje vyjíždějícímu studentovi mentora, který je po celou dobu stáže v kontaktu se zahraničním poskytovatelem stáže a se studentem. Mentor stvrzuje souhlas s odborným odhledem nad pracovní stáží studenta podpisem na formuláři Souhlas proděkana pro studium s mobilitou studentů. 1.4 Po potvrzení smlouvy o stáži zahraničním poskytovatelem stáže provádí institucionální koordinátor finanční odbavení studentů, a to na základě uzavřených smluv a v rámci finančních prostředků přidělených poskytovatelem příslušného programu. 2. Po ukončení zahraniční pracovní stáže, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího ukončení, předkládá student institucionálnímu koordinátorovi osvědčení o absolvování pracovní stáže, ve kterém je potvrzena její skutečná délka, hodnocení pracovní stáže poskytovatelem stáže, hodnocení průběhu stáže mentorem a svoji závěrečnou zprávu z pracovní stáže. Čl. 9 Uznání zahraniční pracovní stáže 1. V případě, kdy student neabsolvoval zahraniční pracovní stáž v rámci praxe/stáže předepsané jeho studijním plánem na UJEP, rozhoduje o jejím uznání děkan 5, a to na základě písemné žádosti studenta podané prostřednictvím fakultního koordinátora. K žádosti je student povinen přiložit osvědčení o absolvování zahraniční stáže potvrzené zahraničním poskytovatelem stáže a smlouvu o stáži, jinak není jeho žádost přijata. 2. Pokud děkan 5 na základě žádosti podané podle odst. 1 rozhodne o uznání zahraniční pracovní stáže studenta, rozhodne současně i o jejím ocenění příslušným počtem KB. 3. V případě, kdy student absolvoval zahraniční pracovní stáž v rámci praxe/stáže předepsané jeho studijním plánem na UJEP, písemnou žádost o uznání absolvované stáže nepodává. Takový student je pouze povinen předložit osvědčení o absolvování zahraniční stáže potvrzené 5

6 zahraničním poskytovatelem stáže na studijním oddělení/referátu příslušné součásti pro evidenci doplňkové informace k DS (čl. 10). Čl. 10 Evidence absolvované stáže 1. Studijní referentky evidují v IS/STAG absolvování stáže jako doplňkovou informaci k DS ve znění, které je přílohou této směrnice. 2. Pokud student neabsolvoval zahraniční pracovní stáž v rámci praxe/stáže předepsané jeho studijním plánem na UJEP, evidují ji studijní referentky též jako výběrový kurz (Vk) s počtem KB přiděleným děkanem 5 a s hodnocením započteno. Část IV Finanční zajištění 1. Finanční zajištění mobilit studentů UJEP se řídí pravidly programů, v rámci nichž jsou mobility uskutečňovány a dále Stipendijním řádem UJEP, pokud se fakulty neřídí stipendijním řádem fakulty. 2. Konkrétní výše grantů v příslušných programech je aktualizována na každý akademický rok příkazem rektora. Část IV Závěrečné ustanovení Tato směrnice nabývá platnosti dnem a zároveň ruší Směrnici rektora 6/2009 k mezinárodní mobilitě studentů UJEP ze dne Příloha č. 1: Souhlas proděkana pro studium s mobilitou studentů UJEP Příloha č. 2: Protokol o studijním plánu v zahraničí Příloha č. 3: Dodatek k Protokolu o studijním plánu Příloha č. 4: Text doplňkové informace k DS 6

7 SOUHLAS PRODĚKANAPRO STUDIUM S MOBILITOU STUDENTŮ UJEP Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 7/2012 Jméno studenta: Osobní číslo: Fakulta: Studijní program/obor: Rok studia: Stát/zahraniční instituce (kód VŠ, u pracovní stáže celý název instituce) Doba pobytu v zahraničí: Přidělená finanční podpora: Popis aktivity: Vedoucí katedry/ateliéru: Datum: Podpis: Mentor (pouze u pracovní stáže): Datum: Podpis: Proděkan pro studium: Datum: Podpis: 7

8 JMÉNO STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: FAKULTA: STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR: ROK STUDIA: STÁT/ZAHRANIČNÍ INSTITUCE: Předměty nabízené zahraniční institucí PROTOKOL O STUDIJNÍM PLÁNU V ZAHRANIČÍ Příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 7/2012 Návrh akademického koordinátora na nahrazení předmětu ze studijního plánu UJEP vyplňuje se před výjezdem studenta Nahrazovaný předmět - dle plánu UJEP 2 Podpis Název KB 1 Kód/Název Statut Datum: Podpis studenta před výjezdem: Převzal dne: Podpis fakultního koordinátora před výjezdem: Rozhodnutí děkana 3 o uznání výsledků studia po návratu studenta 4 : KB za splněné kontroly studia se započítají ve výši potvrzené na dokladu o výsledcích studia zahraniční institucí. Předměty, jejichž splnění je potvrzeno na dokladu o výsledcích studia zahraniční institucí, nahradí předměty ze studijního plánu UJEP tak, jak v protokolu a dodatku k protokolu navrhl akademický koordinátor. Datum: Podpis: 1 KB dle zahraniční instituce (zpravidla ECTS) 2 Pokud není vyplněné, je statut předmětu V K. 3 Pokud vnitřní předpisy součásti nestanovují jinak. 4 Jiné rozhodnutí uvádí děkan 3 na druhé straně protokolu. Vyjádření fakultního koordinátora po návratu studenta: Dodatek k protokolu přiložen ANO/ NE Podpis: 8

9 Příloha č. 3 ke Směrnici rektora č. 7/2012 DODATEK K PROTOKOLU O STUDIJNÍM PLÁNU JMÉNO STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: FAKULTA: STUDIJNÍ PROGRAM/OBOR: ROK STUDIA: STÁT/ZAHRANIČNÍ INSTITUCE: Předměty přidané k původnímu Návrh akademického koordinátora na nahrazení předmětu studijnímu plánu a ze studijního plánu UJEP- vyplňuje se po návratu studenta absolvované na zahraniční instituci 3 Nahrazovaný předmět - dle plánu UJEP 2 Podpis Název KB 1 Kód/Název Statut Datum: Převzal dne: Podpis studenta po návratu: Podpis fakultního koordinátora po návratu: 1 KB dle zahraniční instituce (zpravidla ECTS) 2 Pokud není vyplněné, je statut předmětu Vk. 3 Student uvádí pouze předměty, jejichž splnění má potvrzeno na dokladu o výsledcích studia zahraniční institucí. 9

10 Příloha č. 4 ke Směrnici rektora č. 7/2012 Text doplňkové informace k DS Doplňková informace k DS uváděná v českém jazyce zní: Student absolvoval zahraniční pracovní stáž v programu Země: Město: Instituce: Počet měsíců: Doplňková informace k DS uváděná v anglickém jazyce zní: The student attended the placement abroad under the Programme Country: Town: Institution: Number of months: 10

Studium v zahraničí - pokyny k zahraniční mobilitě studentů FŽP (zpracováno ze Směrnice rektorky 6/2009 s dalšími úpravami) Část I

Studium v zahraničí - pokyny k zahraniční mobilitě studentů FŽP (zpracováno ze Směrnice rektorky 6/2009 s dalšími úpravami) Část I Studium v zahraničí - pokyny k zahraniční mobilitě studentů FŽP (zpracováno ze Směrnice rektorky 6/2009 s dalšími úpravami) Část I 1. Zahraniční mobilita (studijní pobyt nebo pracovní stáž) je integrální

Více

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 6/2011 Č.j.: VŠTE004488/2011 SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Působnost (1) Tato směrnice

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám SM12/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005724/2016

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 8/2018 UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA

Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028619/2012 Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA Tento pokyn stanoví zásady administrace a evidence mobility studentů, absolventů

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU

Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU Program Erasmus je na MU centrálně koordinovaný Centrem zahraniční spolupráce (CZS), resp. Institucionálním koordinátorem (IK). Institucionální koordinátor

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 17. dubna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento studijní a zkušební řád je vydáván za účelem zajištění organizace průběhu studia na Vysoké

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU

Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním systému ČZU Materiál pro jednání kolegia rektora dne 4. února 2013 V Praze dne 30. 01. 2013 Název materiálu: Směrnice rektora: Pravidla pro evidenci vyučovaných předmětů, studijních programů a oborů v informačním

Více

Organizační a informační zabezpečení ECTS

Organizační a informační zabezpečení ECTS Institucionální rozvojový projekt na rok 2014 Program: 1 Kvalita a relevance Název projektu: Organizační a informační zabezpečení ECTS prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 13. 1. 2015 Cíle projektu Cílem je zaměřit

Více

JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1

JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1 1 JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL JAK NA ERASMUS+ (pro studenty) Kontakty: Zahraniční oddělení TUL: PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. Kancelář Erasmus: Ing. Radka Přeučilová : Michaela

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník:

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. rektor Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Zpracoval (podpis): SMĚRNICE K ODBORNÉ PRAXI PRO STUDENTY VŠPJ Druh: Směrnice prorektora pro studium Č.j.: VSPJ/06960/2017 Oblast OŘN: OS Organizační závaznost: Vysoká škola polytechnická Jihlava Zpracoval:

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5 Pravidla pro sestavování studijního plánu v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo pro akademický rok 2015/2016 (pro studenty zapsané ke studiu do prvního semestru v akademickém

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Toto opatření upravuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem (dále SZŘ ) Vysoké školy ekonomické v Praze některé

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Obsah: Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Úvodní ustanovení Základní ustanovení Program celoživotního vzdělávání

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (dále jen Stipendijní řád ) upravuje

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Toto opatření upravuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem (dále SZŘ ) Vysoké školy ekonomické v Praze některé

Více

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (ve znění účinném 1. 9. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2018

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2018 SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2018 Studium v doktorských studijních programech RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan SMĚRNICE PRO FSE UJEP Platná od: 11. 4. 2018 Účinná od: 11. 4. 2018 Vydal: doc. RNDr. Jaroslav

Více

Směrnice rektora. č. 3/2014

Směrnice rektora. č. 3/2014 Směrnice rektora Název: č. 3/2014 k přijímacímu řízení pro akreditované bakalářské a magisterské studijní programy Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. prorektor Právní kontrola:

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 11. 2018 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRMICE DĚKANA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Touto směrnicí se doplňuje Stipendijní

Více

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3 Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Druhá novela POS schválená AS UK dne 14. prosince 2018 ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst.

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 13. listopadu 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA na Matematicko-fyzikální fakultě Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV č.j. 09/0025/16 Vodňany, 14.1.2016 Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV Rozhodnutí děkana vychází ze Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty EkF VŠB-TU Ostrava Směrnice děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 16. 9. 2016 Směrnice EkF_SME_10_001 děkana

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Možnosti zahraničních mobilit. na akademický rok 2017/2018

Možnosti zahraničních mobilit. na akademický rok 2017/2018 Možnosti zahraničních mobilit na akademický rok 2017/2018 Informační schůzka pro studenty Katedra geografie Univerzita Palackého v Olomouci Petr Šimáček (petr.simacek@upol.cz) Druhy mobilit STUDIJNÍ vs.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více