Podnikání v gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání v gastronomii"

Transkript

1 Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté kombinované nástavbové studium Platnost vzdlávacího programu: od poínaje prvním roníkem!" # Školní vzdlávací program Podnikání v gastronomii Platnost ŠVP: od (poínaje 1. roníkem).j. ŠVP-6/2012 1

2 1 Úvodní identifikaní údaje školy: Název a adresa školy: Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, Praha 4 Braník telefon: tel.: , GSM: web: Zizovatel školy: Ing. Tomáš Kadlec Prjezdná Praha 5 Lipence Název školního vzdlávacího programu: Kód a název oboru vzdlání: Podnikání v gastronomii L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Délka studia: Forma studia: Stední vzdlání s maturitní zkouškou 2-leté nástavbové kombinované studium (denní/distanní forma) Datum platnosti od: Jméno editele školy: Kontakty pro komunikaci se školou: Ing. Tomáš Kadlec Ivana ervená - sekretariát Telefonní íslo: , GSM: Fax: Web: 2

3 2 Obsah 1 Úvodní identifikaní údaje školy: Obsah Profil absolventa Popis uplatnní absolventa v praxi Popis cíl z hlediska klíových a odborných kompetencí Zpsob ukonení vzdlávání Charakteristika školního vzdlávacího programu Podmínky pijetí ke vzdlávání Zdravotní zpsobilost uchazee Celkové pojetí vzdlávání ve školním vzdlávacím programu Výukové a vzdlávací strategie využívané v rámci praktického a teoretického vyuování Zajištní rozvoje klíových a odborných kompetencí ve výuce Zpsoby zalenní prezových témat do výuky lovk v demokratické spolenosti lovk a životní prostedí Informaní a komunikaní technologie Organizace výuky Komunikace žák s vyuujícími Maturitní zkouška Spolená ást maturitní zkoušky Profilová ást maturitní zkoušky Hodnocení žák a diagnostika Obecná charakteristika zpsob a kritérií hodnocení žák Obecná kritéria stup hodnocení v teoretických pedmtech Obecná kritéria stup hodnocení v pedmtech vyuovaných formou uební a odborná praxe Vzdlávání student se specifickými vzdlávacími potebami Vzdlává žák se zdravotním postižením Vzdlávání žák se zdravotním znevýhodnním Vzdlávání žák se sociálním znevýhodnním Zabezpeení výuky žák mimoádn nadaných Vzdlávání cizinc Bezpenost a ochrana zdraví pi vzdlávacích innostech Finanní nároky na vzdlávání Popis materiálního a personálního zajištní výuky ŠVP Teoretické vyuování Uební a odborná praxe, cviení Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Uební plán a pehled rozpracování obsahu vzdlávání v RVP do ŠVP Uební osnovy Název vyuovacího pedmtu: eský jazyk a literatura Název vyuovacího pedmtu: Anglický jazyk / první Název vyuovacího pedmtu: Nmecký jazyk / první

4 8.4 Název vyuovacího pedmtu: Obanská nauka Název vyuovacího pedmtu: Základy spoleenských vd Název vyuovacího pedmtu: Djepis Název vyuovacího pedmtu: Ekonomika podniku Název vyuovacího pedmtu: Marketing Název vyuovacího pedmtu: Management Název vyuovacího pedmtu: Právo Název vyuovacího pedmtu: Úetnictví Název vyuovacího pedmtu: Cviení z úetnictví Název vyuovacího pedmtu: Chod podniku Název vyuovacího pedmtu: Obchodní korespondence Název vyuovacího pedmtu: Informatika Název vyuovacího pedmtu: Uební praxe a Odborná praxe Kolektiv autor Pehledné tabulky uebních osnov jednotlivých vyuovacích pedmt

5 3 Profil absolventa Název a adresa školy: Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, Praha 4 Braník telefon: tel.: , GSM: web: Zizovatel školy: Ing. Tomáš Kadlec Prjezdná Praha 5 Lipence Název školního vzdlávacího programu: Kód a název oboru vzdlání: Podnikání v gastronomii L/51 Podnikání Platnost: od V této kapitole je popsán profil absolventa školního vzdlávacího programu Podnikání v gastronomii pro kombinovanou formu vzdlávání na Stední škole gastronomické a hotelové s.r.o. 3.1 Popis uplatnní absolventa v praxi Žák - absolvent ŠVP Podnikání v gastronomii je kompetentní pro vykonávání ekonomické, provozn-ekonomické, obchodní a administrativní innosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní pi ízení vlastní firmy pedevším v oblasti gastronomie, nebo v profesní oblasti, pro kterou se pipravoval v pedcházejícím studiu konkrétního uebního oboru. Bude vykonávat odborné innosti provozní, marketingové, obchodn podnikatelské a ídící v nejrznjších pracovních pozicích a právn organizaních formách podnikání, a to jak v pozici zamstnance, tak zamstnavatele a podnikatele. Po absolvování maturitní zkoušky mže žák pokraovat ve vzdlávání vysokoškolským studiem. 5

6 3.2 Popis cíl z hlediska klíových a odborných kompetencí Vzdlávání smuje k tomu, že absolvent: si uvdomuje význam pozitivního vztahu k uení a vzdlávání ovládá rzné techniky uení, dokáže si vytvoit vhodný studijní režim a podmínky uplatuje rzné zpsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické tení), efektivn vyhledává a zpracovává informace, je tenásky gramotný s porozumním poslouchá mluvené projevy (výklad, pednášku, proslov, referát aj.) a poizuje si poznámky využívá ke svému uení rzné informaní zdroje vetn zkušeností svých i jiných lidí sleduje a hodnotí pokroky ve svém uení, pijímá hodnocení, sebekriticky je schopen odhadnout své slabiny a silné stránky zvažuje a odhaduje další možnosti svého sebevzdlávání v oboru i povolání porozumí zadání úkolu nebo urí jádro problému získá potebné informace k ešení problému, navrhuje zpsoby ešení, dokáže je zdvodnit, vyhodnotit a ovit vzhledem k zvolenému cíli a dosaženému výsledku uplatuje pi vyešení problému rzné myšlenkové operace (logické, empirické, matematické aj.) volí prostedky a zpsoby (pomcky, literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnní jednotlivých aktivit, využívá svých zkušeností a vdomostí nabytých díve spolupracuje s jinými lidmi, nalézá týmové ešení je schopen kompromisu a konsenzu vyjaduje se pimen úelu jednání komunikaní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn se prezentuje své myšlenky formuluje srozumiteln a souvisle, v písemné podob pak pehledn a jazykov správn zúastuje se aktivn diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 6

7 zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na bžná i odborná témata dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii je schopen písemn zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text a projev jiných lidí (pednášek, diskusí, porad aj.) vyjaduje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování dokáže komunikovat v jednom cizím jazyce je schopen komunikovat v cizím jazyce dle poteb a charakteru píslušné odborné kvalifikace (nap. porozumt bžné a odborné terminologii a pracovním pokynm v písemné i ústní form) je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním uení posuzuje reáln své fyzické a duševní možnosti, odhaduje dsledky svého jednání a chování v rzných situacích stanovuje si cíle a priority dle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reaguje adekvátn na hodnocení svého vystupování a zpsobu jednání ze strany jiných lidí, zvládne pijmout radu i kritiku ovuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí je odpovdný vi svému zdraví, peuje o svj fyzický i duševní rozvoj, je si vdom dsledk nezdravého životního stylu a závislostí adaptuje se na mnící se životní a pracovní podmínky, je finann gramotný, je pipraven ešit své finanní a ekonomické záležitosti zvládá pracovat v týmu, podílí se na realizaci spolených pracovních i jiných inností pijímá a odpovdn plní svené úkoly nezaujat zvažuje návrhy druhých, navrhuje zlepšení nepodléhá pedsudk a stereotypm, je vstícný v mezilidských vztazích jedná samostatn, iniciativn nejen ve vlastním, ale i ve veejném zájmu dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (pop. jejich kulturní specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jedná v souladu s morálními principy a zásadami spoleenského chování 7

8 uvdomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, je tolerantní vi menšinám zajímá se aktivn o politické a spoleenské dní u nás i ve svt uvdomuje si význam životního prostedí pro lovka a jedná v souladu s udržitelným rozvojem uznává odpovdnost za svj vlastní život i svých blízkých, je schopen v pípad ohrožení pomoci ostatním uznává tradice a hodnoty svého národa, uvdomuje si souvislosti jeho minulosti vzhledem k souasnosti v evropském a svtovém kontextu podporuje národní, evropskou i svtovou kulturu, k jejímž dílm a odkazm má vytvoený pozitivní vztah je zodpovdný za svoji profesní budoucnost, uvdomuje si nutnost pizpsobovat se neustále pracovním podmínkám má pehled o možnostech uplatnní na trhu práce v daném oboru, cílevdom a zodpovdn rozhoduje o své budoucí profesní a vzdlávací dráze má reálnou pedstavu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a dokáže se vyrovnávat se svými pedpoklady a pedstavami dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdlávacích píležitostech, využívat poradenských a zprostedkovatelských služeb na trhu práce a vzdlávání vhodn komunikuje s potencionálními zamstnavateli, prezentuje svj odborný potenciál a své profesní cíle rozumí podstat a principm podnikání, zná práva a povinnosti zamstnavatele a zamstnance zvládá ešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na mnící se životní situace orientuje se v problematice penz a cen, je schopný vést pracovní, rodinný a osobní rozpoet vetn správy finanních aktiv a závazk dokáže pracovat s osobním poítaem i notebookem a dalšími prostedky informaních a komunikaních technologií používá správn základní programové vybavení dokáže se nauit novým aplikacím 8

9 komunikuje elektronickou poštou a používá prostedky online a offline komunikace získává informace z otevených zdroj, zejména s využitím Internetu dokáže pracovat s informacemi z rzných médií (tištných, audiovizuálních, elektronických), a to s využitím prostedk informaních a komunikaních technologií posuzuje vrohodnost rzných informaních zdroj, a podle toho k nim pistupuje orientuje se v základech fungování trhu EU a zpsobech podnikání v EU dokáže zorganizovat przkum trhu, výsledky zpracovat, smluvn zabezpeovat odbyt výrobk a služeb ovládá základní formy nabídky a prodeje výrobk a služeb zná zpsoby zabezpeení hlavní innosti obžným i dlouhodobým majetkem organizuje a eviduje zásobovací innost dokáže charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivn vyhodnotit psobení tchto jev na fungování podniku dokáže pipravit marketingový przkum, sbr a analýzu dat a dokáže použít efektivní marketingovou strategii orientuje se v problematice managementu a osvojuje si základní manažerské dovednosti zpracovává doklady související s pohybem majetku a závazk podniku eviduje a útuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku provádí základní výpoty spojené s nákupem a skladováním zásob provádí základní výpoty odpis a využití kapacity dlouhodobého majetku provádí mzdové výpoty a dokáže vypoíst odvod sociálního a zdravotního pojištní, zálohu na da z píjm vede daovou evidenci útuje majetek a závazky, náklady a výnosy podniku provádí úetní závrku orientuje se v soustav daní stanovuje daovou povinnost k daním z píjm a k dani silniní orientuje se v právní úprav podnikání, obanských a pracovnprávních vztazích 9

10 dokáže vést jednání s obchodními partnery kalkuluje ceny výrobk a služeb sestavuje operativní a dlouhodobjší programy zajišuje základní operace personálního ízení, zvládne vyhotovit návrh pracovní smlouvy využívá ekonomické informace k ízení provozních úsek, dokáže vyhodnocovat výsledky hospodaení bezpenost práce považuje za nedílnou souást pée o zdraví své i svých spolupracovník (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, nap. klient, zákazník, návštvník), i jako souást ízení jakosti a získání i udržení certifikátu jakosti podle píslušných norem dodržuje a zná základní právní pedpisy týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a požární prevence osvojuje si zásady a návyky ochrany zdraví pi práci rozpozná možnost nebezpeí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranní závad a možných rizik zná systém pée o zdraví pracujících dokáže poskytnout první pomoc na pracovišti chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržuje stanovené standardy a pedpisy související se systémem ízení jakosti zavedeným na pracovišti dbá na zabezpeování standard kvality proces, výrobk a služeb, zohleduje požadavky klienta zná význam, úel a užitenost vykonávané práce, její finanní, pop. spoleenské ohodnocení zvažuje a plánuje innosti, odvozuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostedí, sociální dopady efektivn hospodaí s finanními prostedky nakládá šetrn a hospodárn s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami, ekonomicky a ekologicky s ohledem na životní prostedí 10

11 3.3 Zpsob ukonení vzdlávání Vzdlání se ukonuje maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se ídí platnými právními pedpisy. Dokladem o dosažení stupn vzdlání je vysvdení o maturitní zkoušce. Absolvent získá stupe vzdlání stední vzdlání s maturitní zkouškou. 11

12 4 Charakteristika školního vzdlávacího programu V této kapitole je popsána charakteristika školního vzdlávacího programu Podnikání v gastronomii pro kombinovanou formu studia na Stední škole gastronomické a hotelové, s.r.o. 4.1 Podmínky pijetí ke vzdlávání píjímací zkoušky se nekonají, žák je pijat na základ výsledk pedchozího vzdlávání získání stedního vzdlání s výuním listem v libovolném oboru vzdlání splnní podmínek pijímacího ízení vyhlášených editelem školy pro daný školní rok splnní podmínek zdravotní zpsobilosti uchazee o studium daného oboru dle platných právních norem. zvládnutí uživatelské obsluhy poítae a práce s internetem možnost pracovat mimo školu s poítaem s pipojením k internetu 4.2 Zdravotní zpsobilost uchazee Podmínky zdravotní zpsobilosti nejsou platným naízením vlády o soustav obor vzdlání stanoveny. Podmínkou konání praktického vyuování v gastronomických provozech je, že žák musí být držitelem platného zdravotního prkazu. 12

13 4.3 Celkové pojetí vzdlávání ve školním vzdlávacím programu Obor Podnikání je novým oborem, který je píležitostí pro ty, kteí hledají univerzální uplatnní na trhu práce. Kombinovaná forma vzdlávání pak pedstavuje jednu z moderních progresivních forem vzdlávání dosplých. Cílem školy je rozvinout kompetence žák, které získali ve tíletých vzdlávacích programech, na úrove stedního vzdlání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Stední škola gastronomická a hotelová, s.r.o., je stední školou specializující se na vzdlávání v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Její vzdlávací strategií ve výuce v oboru Podnikání je uplatování a vytváení profesionálních návyk, které budoucí zamstnavatel bude prakticky využívat a dostaten je ekonomicky ocení. Jejím cílem je vytváet ve škole i na pracovištích kladné interpersonální vztahy, klást draz na rozvoj klíových kompetencí, rozvoj odborných kompetencí. Souástí vzdlávacího procesu je navazování kontakt se sociálními partnery již v prbhu studia. Celkový postoj vedení školy, jejích zamstnanc, veškeré innosti a ízení, pístup pedagogických i ostatních pracovník školy je založen na demokratické obanské spolenosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, toleranci a ohleduplnosti vi žákm a zamstnancm. Uitelé vytváejí v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, v níž se uí ovládat zvolený obor. Podporují jejich profesionální i hodnotový rst Výukové a vzdlávací strategie využívané v rámci praktického a teoretického vyuování Metody a formy vzdlávání oboru Podnikání vychází ze specifik kombinovaného vzdlávání. Pi výuce se kombinují denní a distanní forma vzdlávání. Volba formy výuky jednotlivých pedmt vyšla z mnohaleté zkušenosti vyuujících s výukou na denním i dálkovém typu studia. Klíové pedmty pro maturitní zkoušku v oboru Podnikání jsou vyuovány pedevším denní formou, která je obohacena bohatou nabídkou podprných elektronických materiál pro žáky. Pedmty vyuované pevážn distanní formou vzdlávání mají širokou e-learningovou podporu 13

14 v prostedí Moodle, jednotliví vyuující jsou žákm k dispozici v e-learningovém prostedí Moodle (chat, diskusní fóra, zprávy ), ve škole v pravidelných konzultaních hodinách a po dohod i mimo tyto hodiny. Metody výuky volí každý vyuující se zetelem na charakter a specifinost pedmtu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Celý pedagogický sbor postupuje koordinovan podle pedem stanoveného harmonogramu pro kombinované studium, vyvíjí neustálou snahu a péi o rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností žák, rozvíjí jejich dovednosti, kultivované a konstruktivní vyjadování, odpovdné jednání ve vztahu k sob samému i ostatním lidem atd. V této souvislosti škola volí pedevším tyto metodické pedagogické pístupy ve výuce: frontální vyuování, výklad s návazností na znalost žák a podprné materiály v prostedí Moodle podpora samostudia žák v prostedí Moodle formou zpráv, , diskusních fór, chat ízený rozhovor pi konzultacích samostatné ešení úkol samostatné nebo skupinové vypracování referát a prezentací práce s PC setkávání s odborníky vlastní pracovní innost žák prezentace dovedností odborné a vzdlávací besedy a diskuse projektové vyuování K žákm se vyuující snaží pistupovat diferencovan dle individuálních možností a vkových specifik. Ve vyuování preferujeme autodidaktické metody s reflexí, žákm dáváme samostatné úkoly, uení pizpsobujeme životním situacím, klademe ped n ešení problém a úkol a do výuky zaazujeme pravideln týmovou práci v podob zpracování spolených e-projekt. Výuka každého pedmtu je rozdlena na ást prezenní a ást distanní. asové dotace jednotlivých pedmt vychází z RVP a rozdlení na denní a distanní ást z mnohaletých zkušeností vyuujících. 14

15 Všechny pedmty mají bohatou a stálou podporu v e-learningovém prostedí Moodle a žáci jsou v nepetržitém kontaktu se svým vyuujícím. Na zaátku prvního roníku žáci absolvují blokový kurs Úvodu do studia, kde budou seznámeni se systémem distanní výuky, s možnostmi komunikace se školou a s jednotlivými vyuujícími. Ve druhém roníku žáci absolvují uební praxi (42 hodin). Ve druhém roníku žáci absolvují odbornou praxi 2 týdny (8 vyuovacích hodin denn, celkem 80h). Za uební a odbornou praxi odpovídají uitelé praktického vyuování, teoretické vyuování zajišují uitelé všeobecn vzdlávacích a odborných pedmt. Žáci využívají modern zaízené uebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem nebo LCD obrazovkou s pipojením na notebook uitele, multimediální poítaové uebny s výpoetní technikou, speciální jazykové uebny. Celá škola je pokryta kvalitním bezdrátovým pipojením k internetu Zajištní rozvoje klíových a odborných kompetencí ve výuce Klíové kompetence a) Kompetence k celoživotnímu uení Pedagogové vedou žáky ve vzdlávání tak, aby byli schopni: efektivn se uit ovládat rzné techniky uení, vytváet si vhodné studijní podmínky zpracovávat informace, vyhledávat a analyzovat rzné informace z text porozumt pednášce, výkladu, proslovu aj. mluveným projevm a dokázali si poizovat poznámky se zdokonalovat ve svém dalším vzdlávání a profesi b) Kompetence k pracovnímu uplatnní a podnikání Vzdlávání žák smuje k tomu, aby jako absolventi využívali svých možností na trhu práce a rozvíjeli profesní kariéru a uplatnní. Studenti by mli mít: reálnou pedstavu o možnostech uplatnní na trhu práce, o pracovních, platových a jiných podmínkách a možnostech profesní kariéry informace a znalosti, jak zúroit své schopnosti v konkurenci 15

16 vdt, jakým zpsobem komunikovat s potenciálními zamstnavateli, znát svá práva a povinnosti zamstnanc i zamstnavatel pedstavu o podstat a principu podnikání, ekonomických, právních a administrativních otázkách podnikání c) Personální a sociální kompetence Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli pipraveni: posuzovat své pednosti i nedostatky, odhadovat dsledky svého chování v rzných situacích se rozhodovat a plánovat svj osobní život pijímat a odpovdn plnit svené úkoly vystupovat nezaujat, nepodléhat pedsudkm a stereotypm ovovat si informace, kriticky myslet a hodnotit, pouit se ze svých chyb, pijímat radu a kritiku a zkušenosti jiných lidí se dál vzdlávat, peovat o svj fyzický i duševní rozvoj d) Kompetence využívat prostedky informaních a komunikaních technologií a pracovat s informacemi Absolventi budou využívat efektivn prostedky ICT a pracovat s informacemi a PC tak, aby: pracovali s PC a ostatními prostedky informaních a komunikaních technologií rozlišovali bžný a aplikaní programový software komunikovali elektronickou poštou, využívali WEB technologie a Internet dokázali využít informace z rzných zdroj a formát (tištná, audiovizuální, elektronická média) pistupovali k informacím kriticky, byli mediáln gramotní si ovovali vrohodnost zdroj e) Kompetence k ešení problém Vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi byli schopni ešit problémy: v bžných i krizových životních situacích volili vhodné metody a postupy myšlení a navrhovali ešení spolupracovali pi ešení v týmu 16

17 zdvodovali zpsoby ešení a pejímali za n odpovdnost využívali svých schopností, zkušeností a talentu f) Komunikativní kompetence Žáci jsou mimo jiné vzdláváni k tomu, aby: se srozumiteln vyjadovali v nejrznjších situacích, dokázali se prezentovat, a to mluvenou i písemnou formou se vyjadovali dstojn, respektovali partnera v komunikaci, vyjadovali se pimen a vcn, formulovali a zdvodovali svá stanoviska porozumli a zpracovávali pimen nároné souvislé texty na obecná i odborná témata vytváeli strukturované životopisy, vyplovali formuláe administrativního charakteru a užívali adekvátních stylistických a jazykových prostedk vetn odborné terminologie g) Matematická a finanní gramotnost Vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi: aplikovali matematické postupy rozumli matematicky vyjádeným informacím umli interpretovat statistické a ekonomické údaje byli finann gramotní orientovali se v problematice penz a cen byli schopni vést rodinný a osobní rozpoet h) Obanské kompetence a kulturní povdomí Vyuující smují vzdlávání mimo jiné k tomu, aby absolventi: jednali samostatn aktivn a ve svém i veejném zájmu dodržovali zákony, respektovali práva a osobnost jiných lidí pispívali k hodnotám demokracie uvdomovali si vlastní kulturní identitu, ale uznávali identitu i ostatních v rámci pravidel pluralitní demokracie a multikulturní spolenosti uznávali život jako nejvyšší hodnotu, byli zodpovdní k sob i za jiné chápali význam kvality životního prostedí 17

18 Odborné kompetence Vzdlávání smuje k tomu, aby absolventi ovládali odborné podnikatelské kompetence, využívali logiku, kritické myšlení, zvládali administrativní a podnikatelské innosti, tzn. aby žáci: a) Administrativní innosti: ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v pimené rychlosti a pesnosti vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpoetní a kanceláské techniky stylizovali písemnosti vcn a jazykov správn manipulovali s dokumenty (vetn elektronických) podle stanovených pravidel pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti b) Základní podnikové innosti: dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivn vyhodnotit psobení tchto jev na fungování podniku dokázali pipravit marketingový przkum, sbr a analýzu dat a dokáží použít efektivní marketingovou strategii orientují se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti zpracovávají doklady související s pohybem majetku a závazk podniku evidují a útují hotovostní a bezhotovostní operace podniku provádjí základní výpoty spojené s nákupem a skladováním zásob provádjí základní výpoty odpis a využití kapacity dlouhodobého majetku provádjí mzdové výpoty a dokáží vypoíst odvod sociálního a zdravotního pojištní, zálohu na da z píjm vedou daovou evidenci útují majetek a závazky, náklady a výnosy podniku provádjí úetní závrku orientují se v soustav daní 18

19 stanovují daovou povinnost k daním z píjm a k dani silniní orientují se v právní úprav podnikání, obanských a pracovnprávních vztazích dokáží vést jednání s obchodními partnery c) Bezpenost a ochrana zdraví pi práci a požární ochrana: chápali bezpenost práce jako souást pée o zdraví své i svých spolupracovník (i klient a zákazník) i jako souást ízení jakosti a jednu z podmínek pro získání i udržení certifikátu dle píslušných norem dodržovali píslušné právní pedpisy týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a požární ochrany, hygienické pedpisy a zásady používali osobní ochranné pracovní prostedky podle platných pedpis pro jednotlivé innosti byli pipraveni spoluvytváet a podílet se na vytváení bezpeného pracovního prostedí, dbali na používání pracovních nástroj, pomcek a technického vybavení odpovídajícího bezpenostním a protipožárním pedpism umli poskytnout první pomoc pi pracovním úrazu i uplatovat oprávnné nároky týkající se bezpenosti a ochrany zdraví pi práci d) Ekonomické jednání a jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje: znali význam, úel a užitenost vykonávané práce, její finanní, pop. spoleenské ohodnocení zvažovali pi plánování a posuzování urité innosti (v pracovním procesu i v bžném život) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostedí, sociální dopady efektivn hospodaili s finanními prostedky nakládali s materiály energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostedí e) Usilování o nejvyšší kvalitu své práce, výrobk a služeb: chápali kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti dbali na zabezpeování standard kvality proces, výrobk a služeb dodržovali stanovené normy 19

20 4.4 Zpsoby zalenní prezových témat do výuky Prezová témata - lovk v demokratické spolenosti, lovk a životní prostedí Informaní a komunikaní technologie - se prolínají jednotlivými vyuovacími pedmty a výchovou tak, aby svým pojetím a obsahem vedly žáky k upevování a vytváení postoj k demokratické spolenosti, odpovdnému obanství, k ekologii a ochran pírody a životního prostedí, profesní a vzdlávací kázni a odpovdnosti, nauily je využívat komunikaní a informaní technologie apod. Konkrétní realizace prezových témat je uvedena v uebních osnovách jednotlivých vyuovacích pedmt a poté v tabulce rozdlení uiva do jednotlivých roník. Realizace prezových témat je v kompetenci konkrétních vyuujících, kteí uplatují ve výuce pedevším tyto principy a metody: vytváíme diskuse nad rznými tématy, pi kterých moderátor vede žáky k pozvolnému propojení získaných znalostí dáváme žákm prostor pracovat samostatn a poté vystoupit ped svými spolužáky a prezentovat svou práci uíme žáky hodnocení a sebehodnocení zaazujeme do výuky formu skupinové práce a práce ve dvojicích zaazujeme do výuky rznorodé aktivity spojené s pracovními listy v hodinách poádáme besedy s odborníky v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu a s jinými zajímavými lidmi aj. vytváíme ve škole demokratické a podntné prostedí v rzných pedmtech používáme SWOT analýzu, která umožuje žákm vytváet si vlastní názor na základ získaných informací z rzného zdroje Realizace jednotlivých prezových témat: lovk v demokratické spolenosti Prezové téma lovk v demokratické spolenosti realizujeme pedevším dslednou kultivací chování a jednání žák, vytváením demokratického klimatu školy a promyšleným a funkním používáním rzných strategií výuky. Usilujeme o dobré znalosti žák, které jsou nezbytn potebné pro informované a odpovdné obanské a jiné jednání a rozhodování. Toto prezové téma je realizováno na škole 20

21 difzn, tj. v jednotlivých vyuovacích pedmtech, protože rozsah stejn jako obsah tohoto prezového tématu je velice široký. Prezové téma lovk v demokratické spolenosti prostupuje dle uebních osnov jednotlivých vyuovacích pedmt celým kurikulem. Bhem výuky vedeme žáky ke slušnému a korektnímu chování. V rámci jednotlivých vyuovacích pedmt se žáky prohlubujeme jejich schopnost efektivní diskuse a argumentace a schopnost respektovat názory ostatních. V každé vyuovací hodin udržujeme demokratické edukaní prostedí, a už spravedlivým hodnocením nebo sebehodnocením žák. Klíovým vyuovacím pedmtem pro toto prezové téma je Obanská nauka, jehož obsah s tématem lovk v demokratické spolenosti velmi úzce souvisí, a v nmž realizujeme takka všechny obsahy tohoto prezového tématu. Tento pedmt nechápeme pouze jako okrajový v rámci humanitních všeobecn vzdlávacích pedmt, ale jako stžejní pro výchovu k demokracii a jejích hodnotám a základním principm. Druhým dležitým vyuovacím pedmtem pro realizaci tohoto prezového tématu je Djepis. Velkým pínosem výuky tohoto pedmtu je pedevším prohlubování obanské kompetence a kulturního povdomí žák žáci se uí uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost, souasnost i budoucnost pedevším v evropském ale i svtovém kontextu stejn tak jako vlastní kulturní a osobnostní identitu. Uí se žít v pluralitní spolenosti souasnosti, bojovat proti rasismu, terorismu a xenofobii. Podporuje výchovu žák k úct k demokracii, jejím hodnotám a základním principm. Žáci jsou seznamováni s kladnými vzory minulosti. K dkladnému zalenní tohoto prezového tématu je nutné s žáky pracovat i mimo vyuovací pedmty a samotné kurikulum. Mimo vyuovací pedmty se již adu let snažíme prezové téma lovk v demokratické spolenosti realizovat i ve skrytém kurikulu pomocí demokratického edukaního klimatu školy, které je vstícné a pátelské ke všem aktérm vzdlávacího procesu, a dslednou kultivací chování a jednání žák. Snažíme se vytváet dobré a píkladné pátelské vztahy mezi uiteli navzájem a korektní vztahy mezi vyuujícími a jejich žáky. Prbžn pipravujeme žáky k odpovdnému životu v obanské spolenosti. Prezové téma lovk v demokratické spolenosti dále realizujeme také promyšleným a funkním používáním rzných strategií a metod výuky (nap. aktivizaní metody, diskusní metody, simulaní metody, problémové uení ). 21

22 Usilujeme rovnž o dobré znalosti žák, které jsou nezbytn potebné pro informované a odpovdné obanské a jiné jednání a rozhodování jednotlivce v souasné obanské spolenosti sjednocené Evropy. Pi ústním hodnocení žák klademe draz nejenom na to, co žáci umí i neumí, ale toto hodnocení obsahuje rovnž i uznání pozitivních stránek jednotlivých výkon žák a porovnání s již dosaženými výkony. Je tak úinn spojeno s efektivní pedagogickou komunikací zhodnocující žákv celkový výkon. Toto prezové téma realizujeme rovnž pomocí rzných mezipedmtových a nadpedmtových aktivit, jakými jsou napíklad besedy s odborníky, diskuze, tematicky zamené exkurze, školní výlety Upevování prosociálního chování žák prostupuje všemi vyuovacími pedmty, a to pedevším prožitkovými výukovými strategiemi, tedy tím, jak vyuující žáky pijímají a jak žáky pijímají jejich spolužáci, pozitivní motivací, prožíváním úspchu ve škole apod. Toto vše vede žáky postupn k upevování a vytváení pozitivních interpersonálních vztah se spolužáky i odborníky ve zvoleném oboru a kladných postoj k demokratické spolenosti, jejím koenm, hodnotám a základním principm, odpovdnému obanství a profesní kázni a odpovdnosti. Snažíme se v žácích vzbudit pimené sebevdomí. Zdravé sebevdomí žák upevujeme pedevším tím, že všichni vyuující adekvátn oceují žákovy drobné úspchy a motivují je k dalším a lepším výkonm. Nadaným a talentovaným žákm zadáváme individuáln složitjší a náronjší úkoly na domácí procviení. Tito žáci ve výuce také pomáhají slabším spolužákm, ímž posilujeme solidaritu a hlavn schopnost spolupráce v týmu. Zárove se solidaritou se snažíme v žácích probudit realistické hodnocení ostatních. Toto hodnocení by mlo být založené na osobní zkušenosti a pedevším sebehodnocení. Sebehodnocení a hodnocení ostatních se v posledních letech stalo každodenní integrální souástí žákova života na Stední škole gastronomické a hotelové. Snažíme se o to, aby hodnocení nebylo v žádném pípad stresující souástí stedoškolského studia. V souasnosti se velký draz klade na dodržování a prosazování lidských práv ve spolenosti. Z mnohaleté zkušenosti našich vyuujících však vyplývá, že žáci asto prosazují tvrdohlav a nekompromisn svá práva a svobody, aniž by si uvdomovali, že svá práva nemohou vyžadovat na úkor práv a svobod ostatních jedinc. Škola, ale pedevším rodina, by žákm mla vštípit pravidlo kompromisu a základy kritické 22

23 tolerance k ostatním, která je vedle odpovdnosti, solidarity, empatie a morálky jednou z podmínek fungování demokratické obanské spolenosti. Realizujeme krom pravidelného zapojení školy v rámci jejího Minimálního preventivního programu do projektu Jeden svt, který organizuje již mnoho let nezisková organizace lovk v tísni, pravidelná setkání zástupc všech tíd s vedením školy. Žáky se tak snažíme více zapojit do chodu školy. Tmito a dalšími aktivitami - každoroní dobrovolná úast žák na charitativních akcích a sbírkách - posilujeme v žácích prosociální chování, solidaritu, empatii a probouzíme v nich kladné city a postoje k druhým lidem a pstujeme v žácích obanské ctnosti, které úzce souvisí s tím, jaký je lovk ve svém soukromí. Zárove je uíme v rámci pravidelných tídnických hodin toleranci, nesobeckosti a kompromisu. Každý se musí nauit omezovat do jisté míry své vlastní individuální zájmy, které pochopiteln každý z nás sleduje, a respektovat veejné spoleenské zájmy, aby mohl spokojen žít ve fungující obanské spolenosti souasnosti. Každý žák musí být schopen tyto veejné zájmy pijmout, prezentovat je a pedevším prosazovat jejich dodržování ve spolenosti, ve které žije. Žáci by se mli nauit žít a jednat podle spoleensky uznávaných pravidel. U píležitosti voleb do poslanecké snmovny, senátu nebo komunálních voleb organizujeme na škole i Žákovské volby. Pi tchto volbách si žáci celé školy pipomenou základní principy demokracie a obanské spolenosti. Chceme žáky vést dsledn ke kultivované a plodné diskuzi, v níž každý zná a uznává pravidla demokratické diskuze, ve které mže každý vyjádit veejn svj názor a pedložit své argumenty lovk a životní prostedí Prezové téma lovk a životní prostedí reflektuje aktuální poteby a snahy naší souasné spolenosti. Dodržování princip udržitelného rozvoje je nejen jednou z priorit eské republiky ale i sjednocené Evropy. Jeho základní myšlenky a principy je nutné žákm vštpovat již od základní školy. V realizaci tohoto prezového tématu navazujeme proto na environmentální výchovu, kterou všichni žáci prošli již na základních školách. Cílem i nadále zstává nauit žáky odpovdnému environmentálnímu chování ve spolenosti a poukázání na smysluplnost 23

24 udržitelného rozvoje. Žáky proto vedeme v prbhu celého studia k respektu a vdomí odpovdnosti za udržení kvality životního prostedí v souvislosti s jejich odborným vzdláváním na Stední škole gastronomické a hotelové s.r.o. a zvolenou profesí. Rozvíjíme v žácích nejen bhem spoleenskovdního vzdlávání etické hodnoty a postoje ve vztahu k životnímu prostedí. Tžištm realizace je postavení lovka v jeho okolním svt a jeho vliv na pírodu a životní prostedí. Nedílnou souástí je pak pedání znalostí potebných pro efektivní ochranu pírody a životního prostedí jako celku. Snažíme se vést žáky k odpovdnosti za své jednání a aktivnímu zájmu a podílení se na ešení hlavních environmentálních problém. Žáci si bhem svého stedoškolského studia v rámci vzdlávání ke zdraví a odborného vzdlávání osvojují rovnž zásady zdravého životního stylu a vdomí odpovdnosti za své vlastní zdraví a péi o nj. Žáci jsou vedeni ke zdravé strav, pohybovým aktivitám a pravidelnému dodržování hygieny. Prezové téma lovk a životní prostedí realizujeme také difzn, tedy v logických souvislostech v jednotlivých všeobecn vzdlávacích a odborných pedmtech dle uebního plánu. Toto prezové téma je zalenno již v RVP do výsledk vzdlávání jednotlivých vzdlávacích oblastí. Nezaadili jsme tedy do výuky další samostatný vyuovací pedmt vnovaný tomuto prezovému tématu, ale rozlenili jsme prezové téma lovk a životní prostedí k jednotlivým vzdlávacím oblastem. Tak se nap. v djepise žáci neuí pouze to, kdy prmyslová revoluce 18. a 19. století zaala, jaký mla prbh a jaké dsledky, ale diskutují spolen o tom, jaký vliv mla prmyslová revoluce na životní prostedí; v informatice nebo bhem praktického vyuování se žáci mimo jiné uí nakládat s nebezpeným odpadem, využívat pedevším úsporné spotebie apod. Nedílnou souástí realizace tohoto prezového tématu je dodržování bezpenosti pi práci a ochrana zdraví a hygiena práce. Toto prezové téma prostupuje celým kurikulem. Pedmtem, který je s tímto prezovým tématem díky svému obsahu pevn propojen, jsou Základy pírodních vd ekologie, životní prostedí, kolobh látek v pírod, odpady, dopady chování lovka na životní prostedí, ochrana pírody, zásady udržitelného rozvoje Toto prezové téma stejn jako ostatní realizujeme také pomocí rzných nadpedmtových aktivit, které zaazuje do výuky, nebo ve skrytém kurikulu tím, že ve škole dáváme žákm pozitivní píklady a vzory do života a vytváíme podntné klima školy vedoucí žáky k hospodárnosti, nap. tídíme ve škole odpad plasty, 24

25 baterie, vedeme žáky k udržování istoty ve tíd, škole i v jejím bezprostedním okolí apod. Od tchto inností si slibujeme, že žáci budou odpad tídit i doma, že budou udržovat poádek a istotu i mimo svj domov. Prezové téma lovk a životní prostedí promítáme do života celé školy. Píkladem žákm není jen škola jako celek ale i jednotlivý vyuující Informaní a komunikaní technologie Prezové téma Informaní a komunikaní technologie vychází svým obsahem ze stejnojmenné vzdlávací oblasti Rámcového vzdlávacího programu a souasn je nedíln spojena s rozvojem kompetence k uení, kompetence využívat prostedky informaních a komunikaních technologií a dalších klíových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdlávací program tohoto oboru. Dovednosti v oblasti informaních a komunikaních technologií mají podprný charakter ve vztahu ke všem ostatním složkám kurikula. Realizace tohoto prezového tématu se stává v dnešní multimediální informaní spolenosti zásadní a klíovou. Informaní gramotnost se dnes stala, obzvlášt u mladých lidí, naprostou samozejmostí. Informaní a komunikaní technologie stále více pronikají i do tradiních sektor. Cílem tohoto prezového tématu je nauit žáky pracovat a používat základní aplikaní programové vybavení. Na Stední škole gastronomické a hotelové je toto prezové téma realizováno v samostatném pedmtu (Informatika), ve kterém jsou naprosto dominující formou výuky praktická cviení v jedné z odborných ueben výpoetní techniky. Dále je toto prezové téma realizováno i v ostatních vyuovacích pedmtech. Pi jeho realizaci navazujeme na znalosti a dovednosti žák, které získali na základní škole. Snažíme se žáky motivovat v prbhu celého studia k smysluplné práci pomocí informaních a komunikaních technologií vyžadujeme samostatné vyhledávání informací, zpracovávání domácích úkol, referát a seminárních prací pomocí poítae, sami uitelé pracují ve výuce s informaními technologiemi apod. Souástí tohoto prezového tématu je i výchova k bezpenému užívání internetu v podob obsahu, uživatel apod., k dodržování autorských práv pi využívání a publikaci prostednictvím nových médií, ochran osobních údaj a prevence proti závislostem na nových médiích. 25

26 Jedním z pilí školy je individuální pístup. Škola a její zamstnanci komunikují s žáky a jejich zákonnými zástupci pomocí informaních a komunikaních technologií. Každému žákovi je zízena pi jeho pijetí do školy tzv. osobní zóna, tedy webové prostedí, ve kterém najde veškeré informace ke svému studiu. Pes tuto osobní zónu mže komunikovat s vyuujícími i vedením školy. V plánu je zízení i školních datových schránek a studijní zóny, kde by žáci mli k dispozici studijní a jiné doplkové materiály k výuce v elektronické podob. Jedním z benefit školy je zdarma pístup do projektu English University Online, tedy do výuky anglického jazyka online. Realizace tchto plán v následujících letech nesporn pispje významnou mrou k zdárné realizaci tohoto prezového tématu. 4.5 Organizace výuky Píprava žák je organizována jako dvouleté kombinované studium. Pi vzdlávání se kombinuje denní forma s distanní formou. Vzdlávání je ukoneno maturitní zkouškou dle platných právních pedpis v dob jejího konání a poskytuje stední vzdlání s maturitní zkouškou. Závazné uivo všeobecného a odborného vzdlání je realizováno dle RVP oboru L/51 Podnikání. Škola zajišuje teoretické i praktické vyuování. Teoretická výchova je zajišována v uebnách, odborných uebnách (uebny ICT, uebny s interaktivními tabulemi, speciální jazykové uebny, ). Distanní ást studia je realizována mimo budovu školy pomocí sít internet a e-learningového prostedí Moodle. Praktické vyuování je realizováno na smluvních pracovištích. 4.6 Komunikace žák s vyuujícími Žáci mají mnoho možností, jak komunikovat se svými vyuujícími mimo prezenní výuku. První komunikaní kanál pedstavuje e-learningové prostedí Moodle, v jehož rámci organizujeme pro studenty pravidelné konzultace s vyuujícími po chatu nebo žákovská diskusní fóra, kde si žáci mohou být oporou vzájemn. Žáci mohou svým uitelm zanechat také kdykoli zprávu podobnou u. Krom e-learningového 26

27 prostedí Moodle mohou žáci své vyuující kdykoli kontaktovat na školní nebo na služební telefon. Krom tchto kanál mohou žáci využít osobních konzultací s vyuujícími. 4.7 Maturitní zkouška Vzdlání se ukonuje maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se ídí platnými pedpisy. Dokladem o dosažení stupn vzdlání je vysvdení o maturitní zkoušce Spolená ást maturitní zkoušky Žáci oboru L/51 Podnikání budou skládat maturitní zkoušku dle platných právních pedpis v dob jejího konání. Podle 78 odst. 6 písm. b) školského zákona mohou žáci volit zkušební pedmt ze zkušebních pedmt spolené ásti maturitní zkoušky z níže uvedené nabídky: Informatika Obanský a spoleenskovdní základ Profilová ást maturitní zkoušky Profilová ást maturitní zkoušky zajišovaná školou oboru L/51 Podnikání se na Stední škole gastronomické a hotelové s.r.o. skládá ze tí samostatných zkoušek Ekonomika forma zkoušky: ústní zkouška ped maturitní komisí Podnikání obsah zkoušky: zkouška z pedmt ekonomika podniku a chod podniku forma zkoušky: ústní zkouška ped maturitní komisí obsah zkoušky: zkouška z pedmt marketing, management, právo, úetnictví a cviení z úetnictví Základy ekonomických vd forma zkoušky: maturitní práce s obhajobou obsah zkoušky: témata maturitních prací z tchto pedmt: ekonomika podniku, chod podniku, marketing, management 27

28 4.8 Hodnocení žák a diagnostika Žáci jsou hodnoceni podle Pravidel pro hodnocení výsledk vzdlávání žák, která jsou souástí školního ádu. Školní ád je zveejnn na úední desce školy a na elektronické úední desce školy na webové stránce Specifické zpsoby a event.. i specifická kritéria hodnocení žák v jednotlivých vyuovacích pedmtech jsou uvedeny v uebních osnovách tchto pedmt (v úvodní obecné ásti) Obecná charakteristika zpsob a kritérií hodnocení žák Hodnocení výsledk vzdlávání na vysvdení se provádí formou klasifikace. Vychází se pitom z prbžné klasifikace; vyuující však vždy posoudí význam jednotlivých známek prbžné klasifikace. Prbžné hodnocení výsledk vzdlávání se provádí formou prbžné klasifikace, piemž prbžnou klasifikací se rozumí hodnocení dílích výsledk a projev žáka v jednotlivých vyuovacích pedmtech v prbhu pololetí. Pi prbžné klasifikaci se používají stejné stupn prospchu jako pi hodnocení výsledk vzdlávání na vysvdení. U pedmt, kde distanní ást vzdlávání tvoí v daném roníku mén než 75% celkového vyuování tohoto pedmtu ale postaí namísto známek z prbžné klasifikace i jen jedna známka z kontrolní písemné práce, jejímž obsahem je ovení znalostí uiva za celé píslušné pololetí. U pedmt, kde distanní ást vzdlávání tvoí v daném roníku 75% a více z celkového vyuování tohoto pedmtu se hodnocení na vysvdení neprovádí na základ prbžné klasifikace, ale formou ústního zkoušení nebo kontrolní písemné práce ovujících znalosti uiva za celé píslušné pololetí. Vyuující mže použít též kombinaci obou výše uvedených forem hodnocení. Hodnocení provádí vyuující daného pedmtu bhem hodin organizovaných denní formou vzdlávání. Podmínkou hodnocení žáka v daném vyuovacím pedmtu v daném pololetí je úspšné absolvování prbžných on-line test z daného vyuovacího pedmtu ve studijní zón ( popípad odevzdání samostatn vypracovaných úkol, je-li to stanoveno vyuujícím daného pedmtu. Na žádost žáka mže uitel provést ovení a hodnocení znalostí žáka i mimo stanovenou dobu vyuování, a to zejména v konzultaních hodinách uitele. 28

29 4.8.2 Obecná kritéria stup hodnocení v teoretických pedmtech Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti ucelen, pesn a úpln a chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nho projevuje samostatnost a tvoivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, pesný a výstižný. Grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykonává požadované intelektuální a motorické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk. Grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk, fakt, pojm a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev a zákonitostí podle podnt uitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvoivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit 29

30 výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a motorických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s podnty uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí uitele. Nedovede samostatn studovat. 30

31 4.8.3 Obecná kritéria stup hodnocení v pedmtech vyuovaných formou uební a odborná praxe Teoretická ást tchto pedmt se klasifikuje podle kritérií teoretických pedmt. Stupe 1 (výborný) Žák soustavn projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a praktickým innostem. Pohotov, samostatn a tvoiv využívá získaných teoretických poznatk v praktické innosti. Praktické innosti vykonává pohotov, samostatn uplatuje získané dovednosti a návyky. Bezpen ovládá postupy a zpsoby práce. Dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatk. Úeln si organizuje vlastní práci, udržuje pracovišt v poádku. Uvdomle dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Hospodárn využívá surovin, materiál a energie. Vzorn obsluhuje a udržuje uební pomcky, nástroje a náadí. Aktivn pekonává vyskytující se pekážky. Stupe 2 (chvalitebný) Žák projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a k pracovním innostem. Samostatn, ale mén tvoiv a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatk v praktické innosti. Praktické innosti vykonává samostatn, v postupech a zpsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Úeln si organizuje vlastní práci, pracovišt udržuje v poádku. Uvdomle dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Pi hospodárném využívání surovin, materiál a energie se dopouští malých chyb. Uební pomcky, nástroje, náadí obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Pekážky v práci pekonává s obasnou pomocí. Stupe 3 (dobrý) Žákv vztah k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým innostem je pevážn aktivní, s menšími výkyvy. Za pomoci uitele nebo instruktora uplatuje získané teoretické poznatky v praktické innosti. V praktických innostech se dopouští chyb a pi postupech zpsob práce potebuje obasnou pomoc uitele nebo instruktora. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje mén úeln, udržuje pracovišt v poádku. Dodržuje pedpisy o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Na 31

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více