TISK č. 19 (Komise C, D)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 19 (Komise C, D)"

Transkript

1 NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi ČCE a ČR po dobu 30 let dostávat paušální finanční náhradu, tzv. restituční náhradu, ve výši cca 75 mil. Kč ročně. Tyto prostředky jsou dle Řádu hospodaření církve součástí příjmů Personálního fondu. Personální fond tak bude v budoucnu spravovat majetek v hodnotě stovek milionů až miliard korun. Aktuálně nastavený mechanismus správy prostřednictvím interní investiční komise nebude při násobných objemech majetku efektivní a již nyní přináší komplikace jak pro členy investiční komise, tak pro ekonomické oddělení ÚCK (velké množství účetních operací, náročné řízení cash-flow apod.). Investiční komise za období od počátku roku 2011, kdy začala aktivně aplikovat investiční strategii, dosáhla následujících výnosů: Rok Stav Výnos/rok Výnos celkem ,46 výchozí stav ,32 1,79% 1,79% ,17 9,59% 11,55% ,11 2,03% 13,82% Ne vždy se dařilo podle představ, zejména vstup na trh akcií a akciových nástrojů byl poznamenán prudkým pádem trhů koncem léta Od správy profesionálními správci lze očekávat o něco lepší výsledek. Proto investiční komise PF od léta 2013 probírala různé možnosti externí správy tak, aby byla správa co nejúčinnější, nejlevnější a přitom s minimálními riziky. Své návrhy konzultovali členové IK s různými odborníky a předkládali synodní radě k posouzení. Výsledkem je návrh řešení předkládaný synodu v následující části tohoto tisku. 2) Nový způsob správy majetku PF Princip Základními prvky řešení jsou dva investiční fondy typu akciové společnosti s proměnným kapitálem (též známé jako SICAV, podle francouzského Societe d'investissement à Capital Variable), spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru. Zdůvodnění Proč nový subjekt? Zvažovány byly různé formy správy. Obhospodařování majetku na základě volné úvahy správce v rámci smluvního ujednání (tzv. asset management), kdy majetek zůstává na účtu ČCE, by snížilo možnost aktivních a flexibilních zásahů do investiční politiky. Tento typ správy by současně znamenal obrovskou zátěž z hlediska účetnictví a interní administrativy. Proto bylo zvoleno založení zvláštní právnické osoby, která bude plně ve vlastnictví a pod kontrolou církve (a Diakonie ČCE jako velmi minoritního akcionáře, neboť fond musí mít alespoň dva akcionáře), sníží administrativní zátěž ČCE a zároveň umožní flexibilitu investiční politiky. Proč investiční fond? Investiční fond jako akciová společnost umožní plné vlastnictví a ovládání majetku. Je možné snadno odvolat správce a nahradit jej novým. Nabízelo by se i zřízení podílového fondu, ten však je úzce spojen se svým zakladatelem, tedy investiční společností, a ČCE by byla plně vystavena kreditnímu i reputačnímu riziku správce. 1

2 Proč SICAV? Tato nová forma akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je velmi vhodná pro naše účely. Může bez problémů novými vklady navyšovat kapitál, aniž by bylo potřeba dalších zápisů do obchodního rejstříku (a s tím spojených výdajů), stejně tak lze dle potřeby kapitál snížit a vklad vybrat. Umožní tak i zhodnocování příspěvku na podporu činnosti, která každoročně přichází na začátku roku a je nutné s ní po celý rok hospodařit (pravidelně měsíčně vyplácet její část formou mezd). Proč dva fondy? Dva subjekty byly zvoleny kvůli snížení rizika na straně správce (ať už z hlediska úspěšnosti, nebo jeho vlastních problémů), přičemž náklady nebudou výrazně vyšší. Zároveň se podnítí konkurence mezi správci a soutěž o nové prostředky, které budou vkládány postupně v dalších letech. Co bude vkladem do nových investičních fondů? Vkladem do fondů bude investiční část PF (nyní cca 130 mil. Kč) a obdržená první splátka tzv. restituční náhrady (cca 75 mil. Kč). Následně bude do fondů vkládána vždy určená část restitučních náhrad a dle dohody se správní radou PF případně i průběžný příspěvek na podporu činnosti. Co bude výstupem z nových investičních fondů Správce IF se v tom případě smluvně zaváže vyplácet v měsíčních intervalech potřebnou hotovost na uhrazení nákladů na zaměstnance církve. Průběžná část PF bude dále ve správě správní rady PF a ÚCK. 3) Rizika a jejich ošetření Každá správa majetku má svá rizika, a to různého charakteru: a) Riziko ztrát / nízkých výnosů Tento typ rizik je ovlivněn primárně investiční strategií. Ta je již nyní nastavena konzervativně a ani v budoucnu nebude měněna. Objem rizikových aktiv typu akcií, komodit či různých spekulativních nástrojů nepřesáhne v žádném případě 20 % portfolia. Důraz bude kladen na výnosové nemovitosti a zajištěné dluhopisy. Důležitým prvkem je také motivace správců. Jejich stabilní odměna z objemu spravovaného majetku se pohybuje na úrovni 0,05 0,3 %, přičemž hlavním prvkem odměny by měl být podíl (10 20 %) na výnosech nad předem stanovenou úroveň (např. výnos nad mírou inflace nebo výnosem koše investičních nástrojů). Obecně lze konstatovat, že nově nastavená profesionální správa se zázemím velmi zkušených odborníků bude i po odečtení odměny dosahovat minimálně takových výsledků jako nyní investiční komise. b) Riziko zpronevěry Externí subjekty (tedy správci) budou sice na základě smluvních ujednání ovládat investiční fondy a jejich majetek, tedy majetek ČCE, nad jejich rozhodnutím však bude čtverá kontrola: Pětičlenný investiční výbor synodní rady (nástupce stávající investiční komise PF) složený jak z odborníků na finance, tak z dalších důvěryhodných zástupců církve. Investiční výbor synodní rady bude mít průběžný on-line přístup ke všem datům a podkladům, bude se vyjadřovat ke všem zásadnějším transakcím a mít právo veta. Zároveň bude mít možnost navrhnout vlastní investice. Depozitář (tuzemská finanční instituce s bankovní licencí), který pečlivě sleduje všechny realizované transakce a má na starosti evidenci veškerých peněžních prostředků a zajištění kontroly majetku. Česká národní banka jako hlavní dozor nad kapitálovými trhy. 2

3 Auditor posuzující transparentnost účetnictví i dalších záznamů o obchodech investičního fondu. Práce investiční společnosti jako správce je limitována jak smlouvou, tak velmi přísnými zákonnými předpisy, včetně limitů investic do jednotlivých typů aktiv či do investičních nástrojů vydaných jedním emitentem. Hlavní garancí kvalifikovaného, čestného a spravedlivého jednání správců je však jejich dosavadní historie a reputace při správě státních i privátních aktiv v rozsahu desítek miliard korun. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že spravovaný majetek ČCE bude součástí tzv. zákaznického majetku obou správců. Správci jsou povinni vést zákaznický majetek odděleně od svého vlastního majetku, a to na zvláštních zákaznických účtech. Bez výslovného souhlasu zákazníka není žádný správce oprávněn použít majetek zákazníka k obchodům na svůj vlastní účet nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. Přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je povinně předmětem zkoumání externích auditorů. V případě naprosto mimořádných událostí, který by vedl ke krachu správce, majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty správce, a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům jejich majetek. 4) Investiční výbor synodní rady Výše popsaný způsob správy majetku Personálního fondu počítá se vznikem investičního výboru synodní rady (dále jen IV SR). IV SR je navrhován jako pětičlenný orgán, přičemž čtyři členové jsou jmenováni synodní radou a jednoho člena a náhradníka volí synod. Funkční období členů IV SR je šestileté. Investiční výbor SR je podřízený synodní radě, bude jí průběžně informovat o stavu majetku, zajistí řádné vyplácení potřebné hotovosti do Personálního fondu na úhradu osobních nákladů, resp. na provoz ÚCK, bude informovat rovněž správní radu Personálního fondu a konzultovat s ní toky financí. Zástupci správní rady PF budou mít právo se účastnit jednání investičního výboru. Každoročně pak investiční výbor SR podá zprávu synodu. Úkolem investičního výboru je řídit práci správců investičních fondů. Tím se rozumí pravidelná komunikace se správci a hodnocení výsledků jejich aktivit, na to navazující hodnocení realizované investiční strategie, dále návrhy jejích úprav či vyhodnocování konkrétních významnějších záměrů a námětů pro investování pocházejících z řad investičního výboru i od správců. Patří sem také průběžná diskuse mezi členy investičního výboru na tato témata, průběžná on-line kontrola portfolia, vyhledávání námětů pro investování a kontrola dodržování pravidel činnosti správců daných zákonnými předpisy a smluvními ustanoveními. Stávající členy investiční komise PF odborníky na finanční trhy z řad členů církve, kterými jsou br. Jan Matějka (člen FS ČCE v Českých Budějovicích), br. David Kuboň (člen FS ČCE v Praze 6 Střešovicích), br. Tomáš Turnský (člen FS ČCE v Praze 10 Strašnicích) a br. Radek Čtvrtlík (člen FS ČCE v Kladně), je synodní rada po zániku investiční komise PF připravena jmenovat členy investičního výboru SR. Otázka odměn členů investičního výboru je v níže uvedeném návrhu úpravy Statutu PF svěřena synodní radě, která rozhodne o výši odměny členům IV SR za výkon jejich funkce a o ní a o způsobu jejího určení každoročně informovuje synod. Pro roky (tj. do konce funkčního období stávající SR) synodní rada stanovila odměnu členům IV SR ve výši odpovídající 20 % odměn investičních společností. Výše odměny bude záviset na výnosu fondů a lze přibližně vyčíslit podle následující tabulky. Výše odměny členů investičního výboru byla odhadnuta při výnosu fondu 1 % nad dohodnutý etalon. Prostředky spravované QIIS (mil. Kč) Fixní odměna QIIS (tis. Kč) Prostředky spravované WOODIS (mil. Kč) Fixní odměna WOODIS (tis. Kč) 3 Pohyblivá odměna obě IS (tis. Kč) Odměna IS celkem (tis. Kč) Odměna IV = 20% ze 700 tis. (tis. Kč) Odměna na člena IV (tis. Kč/rok)

4 5) Výhody a nevýhody navrhovaného řešení Jedinou zásadnější nevýhodou, navíc zdánlivou, je transfer majetku Personálního fondu do jiné entity. Ta však bude plně pod kontrolou církve. Výhody navrhovaného řešení jsou zřetelné: zvýšená několikastupňová kontrola aktiv profesionální, účinnější správa majetku daňové zvýhodnění investičních fondů (dosud 5% daň z příjmu) radikální snížení nároků na účetnictví a daně v ÚCK z titulu správy portfolia variabilita strategií a řešení zásadní diverzifikace investičního i procesního rizika Tento způsob správy finančního majetku navíc téměř přesně odpovídá osvědčené správě majetku Luterské evangelické církve v Bavorsku, jak bylo sděleno při konzultacích s jejich finančním specialistou. 6) Návrh změn Statutu PF a ŘHC Výše popsaný návrh nového způsobu správy majetku Personálního fondu si žádá úpravu některých vnitrocírkevních norem. Synodní rada proto předkládá synodu následující návrh úpravy Statutu Personálního fondu a Řádu hospodaření církve, jak jej připravil poradní odbor organizační a právní. Vzhledem k rozsáhlosti změn Statutu PF je SPF předkládán jako celek. Návrh úpravy ŘHC je dílčí, předkládány jsou tak pouze ty články, kterých se úprava týká Návrh nového znění Statutu Personálního fondu Obsah: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu Čl. 6 Solidarita sborů Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu Čl. 8 Platnost statutu Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu 1. Personální fond byl zřízen rozhodnutím 1. zasedání 28. synodu ČCE v roce O účelu Personálního fondu a o způsobech nakládání s prostředky Personálního fondu rozhoduje výhradně synod. 3. Za hospodaření Personálního fondu odpovídá synodní rada ČCE. 4. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na: a. mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů dle obecně platných právních předpisů, b. na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, a s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, c. příspěvek na s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů, na a s poskytováním jídelních kuponyů pro kazateleům, vikářeům a jáhenskéým praktikantyům, d. odměny členů investičního výboru synodní rady, 4

5 e. správu prostředků shromážděných v Personálním fondu. Dále zajišťuje finanční prostředky na odměny členů investiční komise Personálního fondu a na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. Čl. 2 Správní rada Personálního fondu 1. Personální fond spravuje správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE. 2. Správní rada Personálního fondu je tříčlenná. Její funkční období je šestileté. Jmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE. 3. Členem správní rady Personálního fondu musí být nejméně jeden kazatel ČCE a nejméně jeden ze starších ČCE. 4. Ve své činnosti se správní rada Personálního fondu řídí Řádem hospodaření církve, tímto statutem a usneseními synodu ČCE. 5. Správní rada Personálního fondu plní zejména tyto úkoly: a. do konce prvního čtvrtletí každého roku shromažďuje prostřednictvím ÚCK informace pro výpočet nákladů na mzdy zaměstnanců povšechného sboru v daném roce pro příští rok, a na jejich základě navrhuje výši odvodů do Personálního fondu. b. kontroluje provádění odvodů do Personálního fonduve spolupráci s investičním výborem synodní rady sestavuje příjmovou část rozpočtu Personálního fondu a doporučuje synodní radě ke schválení převody prostředků Personálního fondu mezi provozními prostředky určenými pro plnění účelu fondu v daném roce a investiční částí uloženou do investičních fondů schválených synodem, včetně časového plánu, c. na základně návrhů investiční komise Personálního fondu doporučuje synodní radě ke schválení způsoby uložení a zhodnocení prostředků Personálního fonduna základě stanovení příjmové a výdajové části rozpočtu Personálního fondu navrhuje výši odvodů do Personálního fondu, d. pravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděnýchkontroluje provádění odvodů do Personálního fondu, e. navrhuje rozdělení příspěvků z prostředků shromážděných sbírkou solidarity sborůpravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděných, f. navrhuje synodní radě personální a mzdová opatření, g. každý rok podává synodní radě zdůvodněný návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst, která může zřídit příští zasedání synodu. Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu 1. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady má nejméně tři a nejvíce pět členů. Její ffunkční období členů investičního výboru synodní rady je šestileté. Čtyři členy investičního výboru synodní rady jjmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE; jednoho člena investičního výboru synodní rady a jednoho jeho náhradníka volí a odvolává synod. 2. Členem investičního výboru synodní radykomise Personálního fondu může být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním a s potřebnými zkušenostmi pro výkon této funkce. Členové investičního výboru jmenovaní synodní radou musí mít potřebné zkušenosti pro výkon této funkce, nejméně dva z nich musí mít minimálně tříletou zkušenost s kapitálovým trhem. Členem investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady nesmí být člen synodní rady ani člen správní rady Personálního fondu. 3. Pokud by se člen investiční komise Personálního fonduinvestičního výboru synodní rady mohl ocitnout ve střetu zájmů, je povinen o této skutečnosti písemně informovat synodní radu a investiční výbor synodní rady a nesmí se při jednání komise investičního výboru synodní rady vyjadřovat k návrhům ani o nich hlasovat. 5

6 4. Člen investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady se může svého členství vzdát písemnou rezignací doručenou synodní radě. Synodní rada je oprávněna odvolat člena investiční komise Personálního fondu z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. 5. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání komise investičního výboru synodní rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření. 6. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady zasedá pravidelně, nejméně jednou za měsíc čtvrtletí. Z každého zasedání komise investičního výboru synodní rady je pořízen zápis. Předseda komise investičního výboru synodní rady ihned po zasedání komiseinvestičního výboru synodní rady předá jedno vyhotovení zápisu synodní radě. 7. Investiční komise Personálního fondu zvažuje strategii a navrhuje konkrétní způsoby zhodnocování a uložení prostředků Personálního fondu. K návrhům investiční komise Personálního fondu se vyjadřuje správní rada Personálního fondu a schvaluje je synodní rada.o zasedáních investičního výboru synodní rady musí být předem informován předseda správní rady Personálního fondu. Členové správní rady Personálního fondu mají právo se zúčastnit zasedání investičního výboru synodní rady s hlasem poradním. 8. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady kontroluje nakládání s prostředky Personálního fondu vloženými do investičních fondů, vyhodnocuje zvolené způsoby a výnos nakládání s těchto prostředkyů a nakládání s nimi, řídí práci správců investičních fondů Personálního fondu, pravidelně informuje o výsledcích práce správců investičních fondů synodní radu a správní radu Personálního fondu a navrhuje synodní radě opatření, která pokládá za potřebná. Dále investiční výbor navrhuje způsob nakládání s provozními prostředky Personálního fondu. 9. Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady mají nárok na odměnu za výkon své funkce. O její výši rozhoduje synodní rada, která o ní a o způsobu jejího určení každoročně informuje synod.odměna je vyplácena do konce kalendářního roku na základě výnosů dosažených nakládáním s prostředky Personálního fondu, v předchozím kalendářním roce. Celková roční částka odměn pro členy investiční komise Personálního fondu činí 5 % z části výnosů, která přesahuje vážený roční průměr diskontní sazby stanovené centrální bankou, pokud těchto výnosů bylo dosaženo investováním podle návrhů komise. O rozdělení celkové částky odměn za daný rok mezi jednotlivé členy komise rozhoduje synodní rada na návrh investiční komise Personálního fondu nejpozději do příštího roku. 10. Členové investiční komise investičního výboru synodní rady nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce a to ani v případě, kdy jim nebude přiznán nárok na odměnu za výkon funkce dle odst Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu, vloženém do investičních fondů nebo obstarávaném v rámci provozních prostředků Personálního fondu, úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investiční komisi Personálního fondu investičním výboru synodní rady. Náklady na případné pojištění této jejich odpovědnosti za škodu hradí ČCE. 12. Podmínkou výkonu funkce člena investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s povšechným sborem ČCE. Smlouva musí obsahovat závazek k náhradě škod způsobených dle čl. 3, odst. 11. Čl. 4 Příjmy Personálního fondu 1. Příjmy Personálního fondu tvoří: a. pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření, b. výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu, c. výnosy Sbírky solidarity sborů, 6

7 d. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osobpříjmy od státu v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v rozsahu vymezeném Řádem hospodaření církve, e. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob. 2. Synod stanovuje pro každý kalendářní rok částku odvodu připadající na jedno kazatelské místo s plným pracovním úvazkem. 3. O výši ročních odvodů rozhoduje synod na základě údajů o hospodaření Personálního fondu a propočtů částek potřebných pro zajištění mezd kazatelů, které prostřednictvím synodní rady ČCE předkládá synodu správní rada Personálního fondu. 4. Pokud synod pro následující kalendářní rok nestanoví odvod do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro předchozí rok. Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu 1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel: a. Sbor, v němž kazatel pracuje na plný pracovní úvazek, odvádí plný roční odvod stanovený synodem. b. Sbor, v němž kazatel působí na částečný úvazek nebo po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu, která odpovídá rozsahu pracovního úvazku kazatele. c. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí. d. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu kazatelů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků. e. Administrované sbory, jejichž kazateli jsou jáhnové, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. f. Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem 2. Administrované uprázdněné sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků. 3. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, částkou, která činí 50% ročního odvodu stanoveného synodem. 4. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu. 5. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě Personálního fondu návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě Personálního fondu doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady Personálního fondu synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet. 6. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny kazatelům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě Personálního fondu a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny. Čl. 6 Solidarita sborů 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak. 7

8 2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu. 3. Na základě návrhu správní rady Personálního fondu podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1). 4. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 6 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X 1). 5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních prostředků pro další rok. 6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce. 7. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně. 8. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru. 9. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do personálního fondu. 10. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání. 11. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada Personálního fondu synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X Všechny farní sbory ČCE jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku. 13. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu. 14. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě. Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu 1. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je možno spotřebovávat výhradně na účely stanovené čl. 1 odst. 4 a čl. 6 tohoto statutu. 2. Disponibilní prostředky shromážděné v Personálním fondu nesmí klesnout pod 90 % částky potřebné pro zajištění mezd všech zaměstnanců povšechného sboru na dobu 1 roku Synod schvaluje mzdový řád pro kazatele stanovuje obecně platné zásady odměňování kazatelů a pracovníků ÚCK a schvaluje mzdové tabulky v členění na jednotlivé třídy a skupiny Použití prostředků Personálního fondu upravují Pravidla hospodaření s personálním fondem, která usnáší synod. 5. Majetek Personálního fondu, který není určen k použití v daném roce, je zhodnocován v rámci investiční části Personálního fondu na základě návrhů investiční komise Personálního fondu. 8

9 Čl. 8 Platnost statutu 1. Tento statut usneslo 3. zasedání 30. synodu ČCE (vyhlášen SR ČCE dne ) a byl doplněn na mimořádném zasedání 30. synodu (vyhlášen SR ČCE k ). 1. zasedání 31. synodu ČCE usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne zasedání 32. synodu usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne Změna čl. 1 odst. 4 řádky 5 6, čl. 2 odst. 5 písm. c), čl. 3 (vložení nového čl. 3 a přečíslování následujících článků) a čl. 7 odst. 4 nabývají na základě usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu účinnosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu. Změna čl. 5 odst. 2 a vypuštění dosavadního čl. 5 odst. 4 a 5 statutu nabývá účinnosti V ostatních částech nabývá tato změna statutu účinnosti dnem vyhlášení synodní radou. Poznámka: Předkládaná novela Statutu Personálního fondu zahrnuje taktéž upřesnění v otázce využívání prostředků Personálního fondu pro zaměstnance ČCE (viz čl. 7 odst. 2). Návrh uvádí do souladu právní úpravu se skutečným stavem. V současné době nejsou prostředky PF využívány pro zaměstnance ÚCK; z těchto důvodů obsahuje navrhované znění formulaci, že synod schvaluje mzdový řád pro kazatele, nikoliv pro zaměstnance ÚCK Návrh změn Řádu hospodaření církve Čl. 5. Účast církve v obchodních společnostech, družstvech, nadacích a nadačních fondech 1. Církevní sbory na všech úrovních mohou zakládat obchodní společnosti, družstva, nadace a nadační fondy a vstupovat do nich. Vkladem sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu nesmí být nezcizitelné nemovitosti. 2. Chce-li církevní sbor založit obchodní společnost, družstvo, nadaci nebo nadační fond, či do nich vstoupit, je povinen vypracovat projekt, který musí obsahovat propočet ekonomické efektivity a návrh organizační a právní úpravy. 3. O vstupu farního sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu či o jejich založení, rozhoduje sborové shromáždění po předchozím schválení podnikatelského záměru seniorátním výborem a synodní radou. O účasti seniorátního sboru rozhoduje konvent po předchozím schválení podnikatelského záměru synodní radou. O účasti povšechného sboru rozhoduje na základě podnikatelského záměru synod s výjimkou správy prostředků personálního fondu podle Statutu Personálního fondu. Čl. 10. Povšechný sbor 1. Povšechný sbor odpovídá za hmotné zabezpečení své činnosti, činnosti ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, církevního soudu a církevní pastýřské rady, poradních odborů synodní rady, mezdplatů všech kazatelů církve prostřednictvím personálního fondu, mezdplatů pracovníků ústřední církevní kanceláře a kanceláře Jeronýmovy jednoty, a dobrého stavu celocírkevních budov a jejich vybavení. 2. Synod vedle povinností stanovených čl. 3 tohoto řádu rozhoduje: a. o majetkoprávních úkonech povšechného sboru nad 5 miliónů Kč; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu, b. o pravidlech hospodaření s fondy, c. o celkové výši celocírkevních repartic a jejich rozdělení na senioráty, d. o historické, umělecké, vědecké nebo jiné závažné hodnotě církevního majetku. Čl. 12. Personální fond 1. Personální fond zřídil synod. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada. 9

10 2. O správu prostředků Personálního fondu pečuje správní rada Personálního fondu a investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu, jejichž členy jmenuje a odvolává synodní rada,. 3. Složení a kkompetence správní rady Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod. 4. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků účely vymezené Statutem Personálního fondu.na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. 5. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám mezd kazatelů mohou být použity pouze v souladu s mzdovým řádem pro kazatele, který schvaluje synod. 6. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu a mzdový řád pro kazatele, který schvaluje synod. Čl. 21. Ostatní omezení církevních sborů při majetkoprávních úkonech 1. Církevní sbor rozhoduje samostatně o závazcích do výše 50 % svých vlastních příjmů v předchozím kalendářním roce. Před rozhodnutím o závazcích převyšujících tuto hranici je církevní sbor povinen požádat nadřízený správní orgán o souhlas. 2. Před rozhodnutím o závazku převyšujícím 2 miliony Kč je farní sbor povinen vyžádat si prostřednictvím seniorátního výboru souhlas synodní rady. 3. Před rozhodnutím o závazcích povšechného sboru převyšujících 5 milionů Kč je synodní rada vždy povinna vyžádat si souhlas synodu; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu. 4. Jako zástavu při majetkoprávních úkonech nesmí církevní sbor použít nezcizitelnou nemovitost, která je jeho majetkem, ani její část. 5. Majetek církevních sborů je možno právoplatně pronajmout pouze na dobu určitou, která nepřesahuje 20 let. 7) Aktuální stav a úkoly 7.1. Aktuální stav Koncem roku 2013 byli vybráni dva správci investičních fondů. Jedná se o dva největší nebankovní správce aktiv v ČR: QI investiční společnost, a.s. QIIS WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOODIS S těmito správci bylo vedeno několikaměsíční jednání a byly připraveny smlouvy o správě, včetně investičních strategií. Jejich znění bude k dispozici na vyžádání prostřednictvím ÚCK. Správci byli vybráni nejen podle nabízených poplatků za správu (které nabídli nejnižší), ale i podle ochoty respektovat právo církve aktivně kontrolovat svůj majetek a v mezích zákona zasahovat do jeho správy. Výběr správců byl posouzen tříčlennou komisí jmenovanou synodní radou. Tato komise výběr nezpochybnila s doporučením zachovat možnost změny správců fondů. 10

11 7.2. Investiční strategie Navržená investiční strategie pro správu prostředků PF od roku 2014 (jedná se o dlouhodobé investování s horizontem více jak 10 let): Riziko Likvidita Titul Malé Vysoká Střední České státní dluhopisy Podnikové/bankovní dluhopisy s ratingem A veřejně obchodovatelné Peněžní úložky, termínované vklady Podílové listy a další investiční nástroje na bázi A dluhopisů a peněz Zastoupení v portfoliu % Vysoká Měnové nástroje, podílové fondy na bázi měnového portfolia Střední Střední Nízká Ostatní dluhopisy veřejně obchodovatelné (zahraniční, podnikové) Podílové listy a další investiční nástroje na bázi ostatních dluhopisů a realit Dluhopisy veřejně neobchodovatelné, hypotéční listy apod. Úročené půjčky sborům, Diakonii, případně na další církevní projekty % Velmi nízká Reality pozemky (zejména zemědělské), byty, nájemní dům apod. Vysoká Akcie, akciové indexy Vysoké Střední Podílové listy a další investiční nástroje na bázi akcií Komodity, komoditní fondy Speciální fondy (IPO, zelené technologie, venture funds atd.) % Velmi vysoké Vysoká Velmi nízká Deriváty futures, pákové nástroje atd. Přímé investice do podnikatelských projektů 0 10 % Pozn.: Vybraná aktiva (zejména nemovitosti) nebudou vložena do investičních fondů, resp. jimi nakoupena, nýbrž budou pořízena na základě doporučení investičního výboru přímo do vlastnictví ČCE a zůstanou pod její operativní správou Úkoly Další plán prací po schválení výše uvedených principů je následující: Úkon Termín Odpovědnost Dokončení smluv se správci, jejich podpis červen 2014 Synodní rada, investiční výbor Založení 2x IF notářským zápisem červen 2014 Správci Příprava dokumentace IF červenec 2014 Správci, investiční výbor Zápis do seznamu ČNB srpen 2014 Správci Zápis IF do obchodního rejstříku srpen 2014 Správci Vklad majetku září 2014 Synodní rada, investiční výbor 11

12 8) Návrhy usnesení Synodní rada předkládá synodu tyto návrhy usnesení: 1. Synod schvaluje nový systém správy majetku Personálního fondu předložený v tisku č. 19. Principem správy majetku jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady. 2. Synod schvaluje založení dvou akciových společností s proměnným základním kapitálem pro účely správy majetku Personálního fondu vybranými investičními společnostmi (správci). 3. Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod usnáší změny čl. 5, 10, 12 a 21 Řádu hospodaření církve ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod volí členem investičního výboru... (1 člena a 1 náhradníka). 6. Synod bere na vědomí, že stávající členy investiční komise PF bude synodní rada jmenovat členy investičního výboru synodní rady. 7. Synod bere na vědomí navrženou investiční strategii uvedenou v bodu 7.2. tisku č Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s investičním výborem SR a vybranými správci zajistila další kroky podle bodu 7.3. tisku č

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více