TISK č. 19 (Komise C, D)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 19 (Komise C, D)"

Transkript

1 NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi ČCE a ČR po dobu 30 let dostávat paušální finanční náhradu, tzv. restituční náhradu, ve výši cca 75 mil. Kč ročně. Tyto prostředky jsou dle Řádu hospodaření církve součástí příjmů Personálního fondu. Personální fond tak bude v budoucnu spravovat majetek v hodnotě stovek milionů až miliard korun. Aktuálně nastavený mechanismus správy prostřednictvím interní investiční komise nebude při násobných objemech majetku efektivní a již nyní přináší komplikace jak pro členy investiční komise, tak pro ekonomické oddělení ÚCK (velké množství účetních operací, náročné řízení cash-flow apod.). Investiční komise za období od počátku roku 2011, kdy začala aktivně aplikovat investiční strategii, dosáhla následujících výnosů: Rok Stav Výnos/rok Výnos celkem ,46 výchozí stav ,32 1,79% 1,79% ,17 9,59% 11,55% ,11 2,03% 13,82% Ne vždy se dařilo podle představ, zejména vstup na trh akcií a akciových nástrojů byl poznamenán prudkým pádem trhů koncem léta Od správy profesionálními správci lze očekávat o něco lepší výsledek. Proto investiční komise PF od léta 2013 probírala různé možnosti externí správy tak, aby byla správa co nejúčinnější, nejlevnější a přitom s minimálními riziky. Své návrhy konzultovali členové IK s různými odborníky a předkládali synodní radě k posouzení. Výsledkem je návrh řešení předkládaný synodu v následující části tohoto tisku. 2) Nový způsob správy majetku PF Princip Základními prvky řešení jsou dva investiční fondy typu akciové společnosti s proměnným kapitálem (též známé jako SICAV, podle francouzského Societe d'investissement à Capital Variable), spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru. Zdůvodnění Proč nový subjekt? Zvažovány byly různé formy správy. Obhospodařování majetku na základě volné úvahy správce v rámci smluvního ujednání (tzv. asset management), kdy majetek zůstává na účtu ČCE, by snížilo možnost aktivních a flexibilních zásahů do investiční politiky. Tento typ správy by současně znamenal obrovskou zátěž z hlediska účetnictví a interní administrativy. Proto bylo zvoleno založení zvláštní právnické osoby, která bude plně ve vlastnictví a pod kontrolou církve (a Diakonie ČCE jako velmi minoritního akcionáře, neboť fond musí mít alespoň dva akcionáře), sníží administrativní zátěž ČCE a zároveň umožní flexibilitu investiční politiky. Proč investiční fond? Investiční fond jako akciová společnost umožní plné vlastnictví a ovládání majetku. Je možné snadno odvolat správce a nahradit jej novým. Nabízelo by se i zřízení podílového fondu, ten však je úzce spojen se svým zakladatelem, tedy investiční společností, a ČCE by byla plně vystavena kreditnímu i reputačnímu riziku správce. 1

2 Proč SICAV? Tato nová forma akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je velmi vhodná pro naše účely. Může bez problémů novými vklady navyšovat kapitál, aniž by bylo potřeba dalších zápisů do obchodního rejstříku (a s tím spojených výdajů), stejně tak lze dle potřeby kapitál snížit a vklad vybrat. Umožní tak i zhodnocování příspěvku na podporu činnosti, která každoročně přichází na začátku roku a je nutné s ní po celý rok hospodařit (pravidelně měsíčně vyplácet její část formou mezd). Proč dva fondy? Dva subjekty byly zvoleny kvůli snížení rizika na straně správce (ať už z hlediska úspěšnosti, nebo jeho vlastních problémů), přičemž náklady nebudou výrazně vyšší. Zároveň se podnítí konkurence mezi správci a soutěž o nové prostředky, které budou vkládány postupně v dalších letech. Co bude vkladem do nových investičních fondů? Vkladem do fondů bude investiční část PF (nyní cca 130 mil. Kč) a obdržená první splátka tzv. restituční náhrady (cca 75 mil. Kč). Následně bude do fondů vkládána vždy určená část restitučních náhrad a dle dohody se správní radou PF případně i průběžný příspěvek na podporu činnosti. Co bude výstupem z nových investičních fondů Správce IF se v tom případě smluvně zaváže vyplácet v měsíčních intervalech potřebnou hotovost na uhrazení nákladů na zaměstnance církve. Průběžná část PF bude dále ve správě správní rady PF a ÚCK. 3) Rizika a jejich ošetření Každá správa majetku má svá rizika, a to různého charakteru: a) Riziko ztrát / nízkých výnosů Tento typ rizik je ovlivněn primárně investiční strategií. Ta je již nyní nastavena konzervativně a ani v budoucnu nebude měněna. Objem rizikových aktiv typu akcií, komodit či různých spekulativních nástrojů nepřesáhne v žádném případě 20 % portfolia. Důraz bude kladen na výnosové nemovitosti a zajištěné dluhopisy. Důležitým prvkem je také motivace správců. Jejich stabilní odměna z objemu spravovaného majetku se pohybuje na úrovni 0,05 0,3 %, přičemž hlavním prvkem odměny by měl být podíl (10 20 %) na výnosech nad předem stanovenou úroveň (např. výnos nad mírou inflace nebo výnosem koše investičních nástrojů). Obecně lze konstatovat, že nově nastavená profesionální správa se zázemím velmi zkušených odborníků bude i po odečtení odměny dosahovat minimálně takových výsledků jako nyní investiční komise. b) Riziko zpronevěry Externí subjekty (tedy správci) budou sice na základě smluvních ujednání ovládat investiční fondy a jejich majetek, tedy majetek ČCE, nad jejich rozhodnutím však bude čtverá kontrola: Pětičlenný investiční výbor synodní rady (nástupce stávající investiční komise PF) složený jak z odborníků na finance, tak z dalších důvěryhodných zástupců církve. Investiční výbor synodní rady bude mít průběžný on-line přístup ke všem datům a podkladům, bude se vyjadřovat ke všem zásadnějším transakcím a mít právo veta. Zároveň bude mít možnost navrhnout vlastní investice. Depozitář (tuzemská finanční instituce s bankovní licencí), který pečlivě sleduje všechny realizované transakce a má na starosti evidenci veškerých peněžních prostředků a zajištění kontroly majetku. Česká národní banka jako hlavní dozor nad kapitálovými trhy. 2

3 Auditor posuzující transparentnost účetnictví i dalších záznamů o obchodech investičního fondu. Práce investiční společnosti jako správce je limitována jak smlouvou, tak velmi přísnými zákonnými předpisy, včetně limitů investic do jednotlivých typů aktiv či do investičních nástrojů vydaných jedním emitentem. Hlavní garancí kvalifikovaného, čestného a spravedlivého jednání správců je však jejich dosavadní historie a reputace při správě státních i privátních aktiv v rozsahu desítek miliard korun. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že spravovaný majetek ČCE bude součástí tzv. zákaznického majetku obou správců. Správci jsou povinni vést zákaznický majetek odděleně od svého vlastního majetku, a to na zvláštních zákaznických účtech. Bez výslovného souhlasu zákazníka není žádný správce oprávněn použít majetek zákazníka k obchodům na svůj vlastní účet nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. Přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je povinně předmětem zkoumání externích auditorů. V případě naprosto mimořádných událostí, který by vedl ke krachu správce, majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty správce, a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům jejich majetek. 4) Investiční výbor synodní rady Výše popsaný způsob správy majetku Personálního fondu počítá se vznikem investičního výboru synodní rady (dále jen IV SR). IV SR je navrhován jako pětičlenný orgán, přičemž čtyři členové jsou jmenováni synodní radou a jednoho člena a náhradníka volí synod. Funkční období členů IV SR je šestileté. Investiční výbor SR je podřízený synodní radě, bude jí průběžně informovat o stavu majetku, zajistí řádné vyplácení potřebné hotovosti do Personálního fondu na úhradu osobních nákladů, resp. na provoz ÚCK, bude informovat rovněž správní radu Personálního fondu a konzultovat s ní toky financí. Zástupci správní rady PF budou mít právo se účastnit jednání investičního výboru. Každoročně pak investiční výbor SR podá zprávu synodu. Úkolem investičního výboru je řídit práci správců investičních fondů. Tím se rozumí pravidelná komunikace se správci a hodnocení výsledků jejich aktivit, na to navazující hodnocení realizované investiční strategie, dále návrhy jejích úprav či vyhodnocování konkrétních významnějších záměrů a námětů pro investování pocházejících z řad investičního výboru i od správců. Patří sem také průběžná diskuse mezi členy investičního výboru na tato témata, průběžná on-line kontrola portfolia, vyhledávání námětů pro investování a kontrola dodržování pravidel činnosti správců daných zákonnými předpisy a smluvními ustanoveními. Stávající členy investiční komise PF odborníky na finanční trhy z řad členů církve, kterými jsou br. Jan Matějka (člen FS ČCE v Českých Budějovicích), br. David Kuboň (člen FS ČCE v Praze 6 Střešovicích), br. Tomáš Turnský (člen FS ČCE v Praze 10 Strašnicích) a br. Radek Čtvrtlík (člen FS ČCE v Kladně), je synodní rada po zániku investiční komise PF připravena jmenovat členy investičního výboru SR. Otázka odměn členů investičního výboru je v níže uvedeném návrhu úpravy Statutu PF svěřena synodní radě, která rozhodne o výši odměny členům IV SR za výkon jejich funkce a o ní a o způsobu jejího určení každoročně informovuje synod. Pro roky (tj. do konce funkčního období stávající SR) synodní rada stanovila odměnu členům IV SR ve výši odpovídající 20 % odměn investičních společností. Výše odměny bude záviset na výnosu fondů a lze přibližně vyčíslit podle následující tabulky. Výše odměny členů investičního výboru byla odhadnuta při výnosu fondu 1 % nad dohodnutý etalon. Prostředky spravované QIIS (mil. Kč) Fixní odměna QIIS (tis. Kč) Prostředky spravované WOODIS (mil. Kč) Fixní odměna WOODIS (tis. Kč) 3 Pohyblivá odměna obě IS (tis. Kč) Odměna IS celkem (tis. Kč) Odměna IV = 20% ze 700 tis. (tis. Kč) Odměna na člena IV (tis. Kč/rok)

4 5) Výhody a nevýhody navrhovaného řešení Jedinou zásadnější nevýhodou, navíc zdánlivou, je transfer majetku Personálního fondu do jiné entity. Ta však bude plně pod kontrolou církve. Výhody navrhovaného řešení jsou zřetelné: zvýšená několikastupňová kontrola aktiv profesionální, účinnější správa majetku daňové zvýhodnění investičních fondů (dosud 5% daň z příjmu) radikální snížení nároků na účetnictví a daně v ÚCK z titulu správy portfolia variabilita strategií a řešení zásadní diverzifikace investičního i procesního rizika Tento způsob správy finančního majetku navíc téměř přesně odpovídá osvědčené správě majetku Luterské evangelické církve v Bavorsku, jak bylo sděleno při konzultacích s jejich finančním specialistou. 6) Návrh změn Statutu PF a ŘHC Výše popsaný návrh nového způsobu správy majetku Personálního fondu si žádá úpravu některých vnitrocírkevních norem. Synodní rada proto předkládá synodu následující návrh úpravy Statutu Personálního fondu a Řádu hospodaření církve, jak jej připravil poradní odbor organizační a právní. Vzhledem k rozsáhlosti změn Statutu PF je SPF předkládán jako celek. Návrh úpravy ŘHC je dílčí, předkládány jsou tak pouze ty články, kterých se úprava týká Návrh nového znění Statutu Personálního fondu Obsah: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu Čl. 6 Solidarita sborů Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu Čl. 8 Platnost statutu Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu 1. Personální fond byl zřízen rozhodnutím 1. zasedání 28. synodu ČCE v roce O účelu Personálního fondu a o způsobech nakládání s prostředky Personálního fondu rozhoduje výhradně synod. 3. Za hospodaření Personálního fondu odpovídá synodní rada ČCE. 4. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na: a. mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů dle obecně platných právních předpisů, b. na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, a s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, c. příspěvek na s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů, na a s poskytováním jídelních kuponyů pro kazateleům, vikářeům a jáhenskéým praktikantyům, d. odměny členů investičního výboru synodní rady, 4

5 e. správu prostředků shromážděných v Personálním fondu. Dále zajišťuje finanční prostředky na odměny členů investiční komise Personálního fondu a na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. Čl. 2 Správní rada Personálního fondu 1. Personální fond spravuje správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE. 2. Správní rada Personálního fondu je tříčlenná. Její funkční období je šestileté. Jmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE. 3. Členem správní rady Personálního fondu musí být nejméně jeden kazatel ČCE a nejméně jeden ze starších ČCE. 4. Ve své činnosti se správní rada Personálního fondu řídí Řádem hospodaření církve, tímto statutem a usneseními synodu ČCE. 5. Správní rada Personálního fondu plní zejména tyto úkoly: a. do konce prvního čtvrtletí každého roku shromažďuje prostřednictvím ÚCK informace pro výpočet nákladů na mzdy zaměstnanců povšechného sboru v daném roce pro příští rok, a na jejich základě navrhuje výši odvodů do Personálního fondu. b. kontroluje provádění odvodů do Personálního fonduve spolupráci s investičním výborem synodní rady sestavuje příjmovou část rozpočtu Personálního fondu a doporučuje synodní radě ke schválení převody prostředků Personálního fondu mezi provozními prostředky určenými pro plnění účelu fondu v daném roce a investiční částí uloženou do investičních fondů schválených synodem, včetně časového plánu, c. na základně návrhů investiční komise Personálního fondu doporučuje synodní radě ke schválení způsoby uložení a zhodnocení prostředků Personálního fonduna základě stanovení příjmové a výdajové části rozpočtu Personálního fondu navrhuje výši odvodů do Personálního fondu, d. pravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděnýchkontroluje provádění odvodů do Personálního fondu, e. navrhuje rozdělení příspěvků z prostředků shromážděných sbírkou solidarity sborůpravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděných, f. navrhuje synodní radě personální a mzdová opatření, g. každý rok podává synodní radě zdůvodněný návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst, která může zřídit příští zasedání synodu. Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu 1. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady má nejméně tři a nejvíce pět členů. Její ffunkční období členů investičního výboru synodní rady je šestileté. Čtyři členy investičního výboru synodní rady jjmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE; jednoho člena investičního výboru synodní rady a jednoho jeho náhradníka volí a odvolává synod. 2. Členem investičního výboru synodní radykomise Personálního fondu může být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním a s potřebnými zkušenostmi pro výkon této funkce. Členové investičního výboru jmenovaní synodní radou musí mít potřebné zkušenosti pro výkon této funkce, nejméně dva z nich musí mít minimálně tříletou zkušenost s kapitálovým trhem. Členem investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady nesmí být člen synodní rady ani člen správní rady Personálního fondu. 3. Pokud by se člen investiční komise Personálního fonduinvestičního výboru synodní rady mohl ocitnout ve střetu zájmů, je povinen o této skutečnosti písemně informovat synodní radu a investiční výbor synodní rady a nesmí se při jednání komise investičního výboru synodní rady vyjadřovat k návrhům ani o nich hlasovat. 5

6 4. Člen investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady se může svého členství vzdát písemnou rezignací doručenou synodní radě. Synodní rada je oprávněna odvolat člena investiční komise Personálního fondu z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. 5. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání komise investičního výboru synodní rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření. 6. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady zasedá pravidelně, nejméně jednou za měsíc čtvrtletí. Z každého zasedání komise investičního výboru synodní rady je pořízen zápis. Předseda komise investičního výboru synodní rady ihned po zasedání komiseinvestičního výboru synodní rady předá jedno vyhotovení zápisu synodní radě. 7. Investiční komise Personálního fondu zvažuje strategii a navrhuje konkrétní způsoby zhodnocování a uložení prostředků Personálního fondu. K návrhům investiční komise Personálního fondu se vyjadřuje správní rada Personálního fondu a schvaluje je synodní rada.o zasedáních investičního výboru synodní rady musí být předem informován předseda správní rady Personálního fondu. Členové správní rady Personálního fondu mají právo se zúčastnit zasedání investičního výboru synodní rady s hlasem poradním. 8. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady kontroluje nakládání s prostředky Personálního fondu vloženými do investičních fondů, vyhodnocuje zvolené způsoby a výnos nakládání s těchto prostředkyů a nakládání s nimi, řídí práci správců investičních fondů Personálního fondu, pravidelně informuje o výsledcích práce správců investičních fondů synodní radu a správní radu Personálního fondu a navrhuje synodní radě opatření, která pokládá za potřebná. Dále investiční výbor navrhuje způsob nakládání s provozními prostředky Personálního fondu. 9. Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady mají nárok na odměnu za výkon své funkce. O její výši rozhoduje synodní rada, která o ní a o způsobu jejího určení každoročně informuje synod.odměna je vyplácena do konce kalendářního roku na základě výnosů dosažených nakládáním s prostředky Personálního fondu, v předchozím kalendářním roce. Celková roční částka odměn pro členy investiční komise Personálního fondu činí 5 % z části výnosů, která přesahuje vážený roční průměr diskontní sazby stanovené centrální bankou, pokud těchto výnosů bylo dosaženo investováním podle návrhů komise. O rozdělení celkové částky odměn za daný rok mezi jednotlivé členy komise rozhoduje synodní rada na návrh investiční komise Personálního fondu nejpozději do příštího roku. 10. Členové investiční komise investičního výboru synodní rady nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce a to ani v případě, kdy jim nebude přiznán nárok na odměnu za výkon funkce dle odst Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu, vloženém do investičních fondů nebo obstarávaném v rámci provozních prostředků Personálního fondu, úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investiční komisi Personálního fondu investičním výboru synodní rady. Náklady na případné pojištění této jejich odpovědnosti za škodu hradí ČCE. 12. Podmínkou výkonu funkce člena investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s povšechným sborem ČCE. Smlouva musí obsahovat závazek k náhradě škod způsobených dle čl. 3, odst. 11. Čl. 4 Příjmy Personálního fondu 1. Příjmy Personálního fondu tvoří: a. pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření, b. výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu, c. výnosy Sbírky solidarity sborů, 6

7 d. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osobpříjmy od státu v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v rozsahu vymezeném Řádem hospodaření církve, e. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob. 2. Synod stanovuje pro každý kalendářní rok částku odvodu připadající na jedno kazatelské místo s plným pracovním úvazkem. 3. O výši ročních odvodů rozhoduje synod na základě údajů o hospodaření Personálního fondu a propočtů částek potřebných pro zajištění mezd kazatelů, které prostřednictvím synodní rady ČCE předkládá synodu správní rada Personálního fondu. 4. Pokud synod pro následující kalendářní rok nestanoví odvod do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro předchozí rok. Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu 1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel: a. Sbor, v němž kazatel pracuje na plný pracovní úvazek, odvádí plný roční odvod stanovený synodem. b. Sbor, v němž kazatel působí na částečný úvazek nebo po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu, která odpovídá rozsahu pracovního úvazku kazatele. c. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí. d. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu kazatelů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků. e. Administrované sbory, jejichž kazateli jsou jáhnové, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. f. Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem 2. Administrované uprázdněné sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků. 3. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, částkou, která činí 50% ročního odvodu stanoveného synodem. 4. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu. 5. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě Personálního fondu návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě Personálního fondu doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady Personálního fondu synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet. 6. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny kazatelům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě Personálního fondu a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny. Čl. 6 Solidarita sborů 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak. 7

8 2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu. 3. Na základě návrhu správní rady Personálního fondu podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1). 4. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 6 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X 1). 5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních prostředků pro další rok. 6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce. 7. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně. 8. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru. 9. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do personálního fondu. 10. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání. 11. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada Personálního fondu synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X Všechny farní sbory ČCE jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku. 13. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu. 14. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě. Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu 1. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je možno spotřebovávat výhradně na účely stanovené čl. 1 odst. 4 a čl. 6 tohoto statutu. 2. Disponibilní prostředky shromážděné v Personálním fondu nesmí klesnout pod 90 % částky potřebné pro zajištění mezd všech zaměstnanců povšechného sboru na dobu 1 roku Synod schvaluje mzdový řád pro kazatele stanovuje obecně platné zásady odměňování kazatelů a pracovníků ÚCK a schvaluje mzdové tabulky v členění na jednotlivé třídy a skupiny Použití prostředků Personálního fondu upravují Pravidla hospodaření s personálním fondem, která usnáší synod. 5. Majetek Personálního fondu, který není určen k použití v daném roce, je zhodnocován v rámci investiční části Personálního fondu na základě návrhů investiční komise Personálního fondu. 8

9 Čl. 8 Platnost statutu 1. Tento statut usneslo 3. zasedání 30. synodu ČCE (vyhlášen SR ČCE dne ) a byl doplněn na mimořádném zasedání 30. synodu (vyhlášen SR ČCE k ). 1. zasedání 31. synodu ČCE usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne zasedání 32. synodu usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne Změna čl. 1 odst. 4 řádky 5 6, čl. 2 odst. 5 písm. c), čl. 3 (vložení nového čl. 3 a přečíslování následujících článků) a čl. 7 odst. 4 nabývají na základě usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu účinnosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu. Změna čl. 5 odst. 2 a vypuštění dosavadního čl. 5 odst. 4 a 5 statutu nabývá účinnosti V ostatních částech nabývá tato změna statutu účinnosti dnem vyhlášení synodní radou. Poznámka: Předkládaná novela Statutu Personálního fondu zahrnuje taktéž upřesnění v otázce využívání prostředků Personálního fondu pro zaměstnance ČCE (viz čl. 7 odst. 2). Návrh uvádí do souladu právní úpravu se skutečným stavem. V současné době nejsou prostředky PF využívány pro zaměstnance ÚCK; z těchto důvodů obsahuje navrhované znění formulaci, že synod schvaluje mzdový řád pro kazatele, nikoliv pro zaměstnance ÚCK Návrh změn Řádu hospodaření církve Čl. 5. Účast církve v obchodních společnostech, družstvech, nadacích a nadačních fondech 1. Církevní sbory na všech úrovních mohou zakládat obchodní společnosti, družstva, nadace a nadační fondy a vstupovat do nich. Vkladem sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu nesmí být nezcizitelné nemovitosti. 2. Chce-li církevní sbor založit obchodní společnost, družstvo, nadaci nebo nadační fond, či do nich vstoupit, je povinen vypracovat projekt, který musí obsahovat propočet ekonomické efektivity a návrh organizační a právní úpravy. 3. O vstupu farního sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu či o jejich založení, rozhoduje sborové shromáždění po předchozím schválení podnikatelského záměru seniorátním výborem a synodní radou. O účasti seniorátního sboru rozhoduje konvent po předchozím schválení podnikatelského záměru synodní radou. O účasti povšechného sboru rozhoduje na základě podnikatelského záměru synod s výjimkou správy prostředků personálního fondu podle Statutu Personálního fondu. Čl. 10. Povšechný sbor 1. Povšechný sbor odpovídá za hmotné zabezpečení své činnosti, činnosti ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, církevního soudu a církevní pastýřské rady, poradních odborů synodní rady, mezdplatů všech kazatelů církve prostřednictvím personálního fondu, mezdplatů pracovníků ústřední církevní kanceláře a kanceláře Jeronýmovy jednoty, a dobrého stavu celocírkevních budov a jejich vybavení. 2. Synod vedle povinností stanovených čl. 3 tohoto řádu rozhoduje: a. o majetkoprávních úkonech povšechného sboru nad 5 miliónů Kč; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu, b. o pravidlech hospodaření s fondy, c. o celkové výši celocírkevních repartic a jejich rozdělení na senioráty, d. o historické, umělecké, vědecké nebo jiné závažné hodnotě církevního majetku. Čl. 12. Personální fond 1. Personální fond zřídil synod. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada. 9

10 2. O správu prostředků Personálního fondu pečuje správní rada Personálního fondu a investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu, jejichž členy jmenuje a odvolává synodní rada,. 3. Složení a kkompetence správní rady Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod. 4. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků účely vymezené Statutem Personálního fondu.na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. 5. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám mezd kazatelů mohou být použity pouze v souladu s mzdovým řádem pro kazatele, který schvaluje synod. 6. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu a mzdový řád pro kazatele, který schvaluje synod. Čl. 21. Ostatní omezení církevních sborů při majetkoprávních úkonech 1. Církevní sbor rozhoduje samostatně o závazcích do výše 50 % svých vlastních příjmů v předchozím kalendářním roce. Před rozhodnutím o závazcích převyšujících tuto hranici je církevní sbor povinen požádat nadřízený správní orgán o souhlas. 2. Před rozhodnutím o závazku převyšujícím 2 miliony Kč je farní sbor povinen vyžádat si prostřednictvím seniorátního výboru souhlas synodní rady. 3. Před rozhodnutím o závazcích povšechného sboru převyšujících 5 milionů Kč je synodní rada vždy povinna vyžádat si souhlas synodu; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu. 4. Jako zástavu při majetkoprávních úkonech nesmí církevní sbor použít nezcizitelnou nemovitost, která je jeho majetkem, ani její část. 5. Majetek církevních sborů je možno právoplatně pronajmout pouze na dobu určitou, která nepřesahuje 20 let. 7) Aktuální stav a úkoly 7.1. Aktuální stav Koncem roku 2013 byli vybráni dva správci investičních fondů. Jedná se o dva největší nebankovní správce aktiv v ČR: QI investiční společnost, a.s. QIIS WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOODIS S těmito správci bylo vedeno několikaměsíční jednání a byly připraveny smlouvy o správě, včetně investičních strategií. Jejich znění bude k dispozici na vyžádání prostřednictvím ÚCK. Správci byli vybráni nejen podle nabízených poplatků za správu (které nabídli nejnižší), ale i podle ochoty respektovat právo církve aktivně kontrolovat svůj majetek a v mezích zákona zasahovat do jeho správy. Výběr správců byl posouzen tříčlennou komisí jmenovanou synodní radou. Tato komise výběr nezpochybnila s doporučením zachovat možnost změny správců fondů. 10

11 7.2. Investiční strategie Navržená investiční strategie pro správu prostředků PF od roku 2014 (jedná se o dlouhodobé investování s horizontem více jak 10 let): Riziko Likvidita Titul Malé Vysoká Střední České státní dluhopisy Podnikové/bankovní dluhopisy s ratingem A veřejně obchodovatelné Peněžní úložky, termínované vklady Podílové listy a další investiční nástroje na bázi A dluhopisů a peněz Zastoupení v portfoliu % Vysoká Měnové nástroje, podílové fondy na bázi měnového portfolia Střední Střední Nízká Ostatní dluhopisy veřejně obchodovatelné (zahraniční, podnikové) Podílové listy a další investiční nástroje na bázi ostatních dluhopisů a realit Dluhopisy veřejně neobchodovatelné, hypotéční listy apod. Úročené půjčky sborům, Diakonii, případně na další církevní projekty % Velmi nízká Reality pozemky (zejména zemědělské), byty, nájemní dům apod. Vysoká Akcie, akciové indexy Vysoké Střední Podílové listy a další investiční nástroje na bázi akcií Komodity, komoditní fondy Speciální fondy (IPO, zelené technologie, venture funds atd.) % Velmi vysoké Vysoká Velmi nízká Deriváty futures, pákové nástroje atd. Přímé investice do podnikatelských projektů 0 10 % Pozn.: Vybraná aktiva (zejména nemovitosti) nebudou vložena do investičních fondů, resp. jimi nakoupena, nýbrž budou pořízena na základě doporučení investičního výboru přímo do vlastnictví ČCE a zůstanou pod její operativní správou Úkoly Další plán prací po schválení výše uvedených principů je následující: Úkon Termín Odpovědnost Dokončení smluv se správci, jejich podpis červen 2014 Synodní rada, investiční výbor Založení 2x IF notářským zápisem červen 2014 Správci Příprava dokumentace IF červenec 2014 Správci, investiční výbor Zápis do seznamu ČNB srpen 2014 Správci Zápis IF do obchodního rejstříku srpen 2014 Správci Vklad majetku září 2014 Synodní rada, investiční výbor 11

12 8) Návrhy usnesení Synodní rada předkládá synodu tyto návrhy usnesení: 1. Synod schvaluje nový systém správy majetku Personálního fondu předložený v tisku č. 19. Principem správy majetku jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady. 2. Synod schvaluje založení dvou akciových společností s proměnným základním kapitálem pro účely správy majetku Personálního fondu vybranými investičními společnostmi (správci). 3. Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod usnáší změny čl. 5, 10, 12 a 21 Řádu hospodaření církve ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod volí členem investičního výboru... (1 člena a 1 náhradníka). 6. Synod bere na vědomí, že stávající členy investiční komise PF bude synodní rada jmenovat členy investičního výboru synodní rady. 7. Synod bere na vědomí navrženou investiční strategii uvedenou v bodu 7.2. tisku č Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s investičním výborem SR a vybranými správci zajistila další kroky podle bodu 7.3. tisku č

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU TISK č. 18/5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU 33. synod na svém 4. zasedání přijal v rámci

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. Působnost řádu Čl. Církevní sbory Čl. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. Účast církve v

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE

ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s.

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název: Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST

TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST TISK č. 18/6 (Komise A, C) KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST 2. zasedání 34. synodu ČCE (19. 21. 5. 2016) TISK 18/6 A) Úvod 1. zasedání 34. synodu přijalo koncepci strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů ÚMČ po vzájemné dohodě s JSDH navrhuje změnu financování JSDH a s tím spojenou změnu zřizovací listiny JSDH. V současné době probíhá

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016

Město Česká Lípa. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa. SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 1/2016 SMĚRNICE ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rozdělovník: starosta místostarostové zastupitelstvo města tajemník MěÚ vedoucí odborů sekretariát vedení města velitel MP interní auditor POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 24.

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1992 do: 31.08.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 241 Z Á K O N České národní

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více