TISK č. 19 (Komise C, D)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 19 (Komise C, D)"

Transkript

1 NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi ČCE a ČR po dobu 30 let dostávat paušální finanční náhradu, tzv. restituční náhradu, ve výši cca 75 mil. Kč ročně. Tyto prostředky jsou dle Řádu hospodaření církve součástí příjmů Personálního fondu. Personální fond tak bude v budoucnu spravovat majetek v hodnotě stovek milionů až miliard korun. Aktuálně nastavený mechanismus správy prostřednictvím interní investiční komise nebude při násobných objemech majetku efektivní a již nyní přináší komplikace jak pro členy investiční komise, tak pro ekonomické oddělení ÚCK (velké množství účetních operací, náročné řízení cash-flow apod.). Investiční komise za období od počátku roku 2011, kdy začala aktivně aplikovat investiční strategii, dosáhla následujících výnosů: Rok Stav Výnos/rok Výnos celkem ,46 výchozí stav ,32 1,79% 1,79% ,17 9,59% 11,55% ,11 2,03% 13,82% Ne vždy se dařilo podle představ, zejména vstup na trh akcií a akciových nástrojů byl poznamenán prudkým pádem trhů koncem léta Od správy profesionálními správci lze očekávat o něco lepší výsledek. Proto investiční komise PF od léta 2013 probírala různé možnosti externí správy tak, aby byla správa co nejúčinnější, nejlevnější a přitom s minimálními riziky. Své návrhy konzultovali členové IK s různými odborníky a předkládali synodní radě k posouzení. Výsledkem je návrh řešení předkládaný synodu v následující části tohoto tisku. 2) Nový způsob správy majetku PF Princip Základními prvky řešení jsou dva investiční fondy typu akciové společnosti s proměnným kapitálem (též známé jako SICAV, podle francouzského Societe d'investissement à Capital Variable), spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru. Zdůvodnění Proč nový subjekt? Zvažovány byly různé formy správy. Obhospodařování majetku na základě volné úvahy správce v rámci smluvního ujednání (tzv. asset management), kdy majetek zůstává na účtu ČCE, by snížilo možnost aktivních a flexibilních zásahů do investiční politiky. Tento typ správy by současně znamenal obrovskou zátěž z hlediska účetnictví a interní administrativy. Proto bylo zvoleno založení zvláštní právnické osoby, která bude plně ve vlastnictví a pod kontrolou církve (a Diakonie ČCE jako velmi minoritního akcionáře, neboť fond musí mít alespoň dva akcionáře), sníží administrativní zátěž ČCE a zároveň umožní flexibilitu investiční politiky. Proč investiční fond? Investiční fond jako akciová společnost umožní plné vlastnictví a ovládání majetku. Je možné snadno odvolat správce a nahradit jej novým. Nabízelo by se i zřízení podílového fondu, ten však je úzce spojen se svým zakladatelem, tedy investiční společností, a ČCE by byla plně vystavena kreditnímu i reputačnímu riziku správce. 1

2 Proč SICAV? Tato nová forma akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je velmi vhodná pro naše účely. Může bez problémů novými vklady navyšovat kapitál, aniž by bylo potřeba dalších zápisů do obchodního rejstříku (a s tím spojených výdajů), stejně tak lze dle potřeby kapitál snížit a vklad vybrat. Umožní tak i zhodnocování příspěvku na podporu činnosti, která každoročně přichází na začátku roku a je nutné s ní po celý rok hospodařit (pravidelně měsíčně vyplácet její část formou mezd). Proč dva fondy? Dva subjekty byly zvoleny kvůli snížení rizika na straně správce (ať už z hlediska úspěšnosti, nebo jeho vlastních problémů), přičemž náklady nebudou výrazně vyšší. Zároveň se podnítí konkurence mezi správci a soutěž o nové prostředky, které budou vkládány postupně v dalších letech. Co bude vkladem do nových investičních fondů? Vkladem do fondů bude investiční část PF (nyní cca 130 mil. Kč) a obdržená první splátka tzv. restituční náhrady (cca 75 mil. Kč). Následně bude do fondů vkládána vždy určená část restitučních náhrad a dle dohody se správní radou PF případně i průběžný příspěvek na podporu činnosti. Co bude výstupem z nových investičních fondů Správce IF se v tom případě smluvně zaváže vyplácet v měsíčních intervalech potřebnou hotovost na uhrazení nákladů na zaměstnance církve. Průběžná část PF bude dále ve správě správní rady PF a ÚCK. 3) Rizika a jejich ošetření Každá správa majetku má svá rizika, a to různého charakteru: a) Riziko ztrát / nízkých výnosů Tento typ rizik je ovlivněn primárně investiční strategií. Ta je již nyní nastavena konzervativně a ani v budoucnu nebude měněna. Objem rizikových aktiv typu akcií, komodit či různých spekulativních nástrojů nepřesáhne v žádném případě 20 % portfolia. Důraz bude kladen na výnosové nemovitosti a zajištěné dluhopisy. Důležitým prvkem je také motivace správců. Jejich stabilní odměna z objemu spravovaného majetku se pohybuje na úrovni 0,05 0,3 %, přičemž hlavním prvkem odměny by měl být podíl (10 20 %) na výnosech nad předem stanovenou úroveň (např. výnos nad mírou inflace nebo výnosem koše investičních nástrojů). Obecně lze konstatovat, že nově nastavená profesionální správa se zázemím velmi zkušených odborníků bude i po odečtení odměny dosahovat minimálně takových výsledků jako nyní investiční komise. b) Riziko zpronevěry Externí subjekty (tedy správci) budou sice na základě smluvních ujednání ovládat investiční fondy a jejich majetek, tedy majetek ČCE, nad jejich rozhodnutím však bude čtverá kontrola: Pětičlenný investiční výbor synodní rady (nástupce stávající investiční komise PF) složený jak z odborníků na finance, tak z dalších důvěryhodných zástupců církve. Investiční výbor synodní rady bude mít průběžný on-line přístup ke všem datům a podkladům, bude se vyjadřovat ke všem zásadnějším transakcím a mít právo veta. Zároveň bude mít možnost navrhnout vlastní investice. Depozitář (tuzemská finanční instituce s bankovní licencí), který pečlivě sleduje všechny realizované transakce a má na starosti evidenci veškerých peněžních prostředků a zajištění kontroly majetku. Česká národní banka jako hlavní dozor nad kapitálovými trhy. 2

3 Auditor posuzující transparentnost účetnictví i dalších záznamů o obchodech investičního fondu. Práce investiční společnosti jako správce je limitována jak smlouvou, tak velmi přísnými zákonnými předpisy, včetně limitů investic do jednotlivých typů aktiv či do investičních nástrojů vydaných jedním emitentem. Hlavní garancí kvalifikovaného, čestného a spravedlivého jednání správců je však jejich dosavadní historie a reputace při správě státních i privátních aktiv v rozsahu desítek miliard korun. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že spravovaný majetek ČCE bude součástí tzv. zákaznického majetku obou správců. Správci jsou povinni vést zákaznický majetek odděleně od svého vlastního majetku, a to na zvláštních zákaznických účtech. Bez výslovného souhlasu zákazníka není žádný správce oprávněn použít majetek zákazníka k obchodům na svůj vlastní účet nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. Přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je povinně předmětem zkoumání externích auditorů. V případě naprosto mimořádných událostí, který by vedl ke krachu správce, majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty správce, a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům jejich majetek. 4) Investiční výbor synodní rady Výše popsaný způsob správy majetku Personálního fondu počítá se vznikem investičního výboru synodní rady (dále jen IV SR). IV SR je navrhován jako pětičlenný orgán, přičemž čtyři členové jsou jmenováni synodní radou a jednoho člena a náhradníka volí synod. Funkční období členů IV SR je šestileté. Investiční výbor SR je podřízený synodní radě, bude jí průběžně informovat o stavu majetku, zajistí řádné vyplácení potřebné hotovosti do Personálního fondu na úhradu osobních nákladů, resp. na provoz ÚCK, bude informovat rovněž správní radu Personálního fondu a konzultovat s ní toky financí. Zástupci správní rady PF budou mít právo se účastnit jednání investičního výboru. Každoročně pak investiční výbor SR podá zprávu synodu. Úkolem investičního výboru je řídit práci správců investičních fondů. Tím se rozumí pravidelná komunikace se správci a hodnocení výsledků jejich aktivit, na to navazující hodnocení realizované investiční strategie, dále návrhy jejích úprav či vyhodnocování konkrétních významnějších záměrů a námětů pro investování pocházejících z řad investičního výboru i od správců. Patří sem také průběžná diskuse mezi členy investičního výboru na tato témata, průběžná on-line kontrola portfolia, vyhledávání námětů pro investování a kontrola dodržování pravidel činnosti správců daných zákonnými předpisy a smluvními ustanoveními. Stávající členy investiční komise PF odborníky na finanční trhy z řad členů církve, kterými jsou br. Jan Matějka (člen FS ČCE v Českých Budějovicích), br. David Kuboň (člen FS ČCE v Praze 6 Střešovicích), br. Tomáš Turnský (člen FS ČCE v Praze 10 Strašnicích) a br. Radek Čtvrtlík (člen FS ČCE v Kladně), je synodní rada po zániku investiční komise PF připravena jmenovat členy investičního výboru SR. Otázka odměn členů investičního výboru je v níže uvedeném návrhu úpravy Statutu PF svěřena synodní radě, která rozhodne o výši odměny členům IV SR za výkon jejich funkce a o ní a o způsobu jejího určení každoročně informovuje synod. Pro roky (tj. do konce funkčního období stávající SR) synodní rada stanovila odměnu členům IV SR ve výši odpovídající 20 % odměn investičních společností. Výše odměny bude záviset na výnosu fondů a lze přibližně vyčíslit podle následující tabulky. Výše odměny členů investičního výboru byla odhadnuta při výnosu fondu 1 % nad dohodnutý etalon. Prostředky spravované QIIS (mil. Kč) Fixní odměna QIIS (tis. Kč) Prostředky spravované WOODIS (mil. Kč) Fixní odměna WOODIS (tis. Kč) 3 Pohyblivá odměna obě IS (tis. Kč) Odměna IS celkem (tis. Kč) Odměna IV = 20% ze 700 tis. (tis. Kč) Odměna na člena IV (tis. Kč/rok)

4 5) Výhody a nevýhody navrhovaného řešení Jedinou zásadnější nevýhodou, navíc zdánlivou, je transfer majetku Personálního fondu do jiné entity. Ta však bude plně pod kontrolou církve. Výhody navrhovaného řešení jsou zřetelné: zvýšená několikastupňová kontrola aktiv profesionální, účinnější správa majetku daňové zvýhodnění investičních fondů (dosud 5% daň z příjmu) radikální snížení nároků na účetnictví a daně v ÚCK z titulu správy portfolia variabilita strategií a řešení zásadní diverzifikace investičního i procesního rizika Tento způsob správy finančního majetku navíc téměř přesně odpovídá osvědčené správě majetku Luterské evangelické církve v Bavorsku, jak bylo sděleno při konzultacích s jejich finančním specialistou. 6) Návrh změn Statutu PF a ŘHC Výše popsaný návrh nového způsobu správy majetku Personálního fondu si žádá úpravu některých vnitrocírkevních norem. Synodní rada proto předkládá synodu následující návrh úpravy Statutu Personálního fondu a Řádu hospodaření církve, jak jej připravil poradní odbor organizační a právní. Vzhledem k rozsáhlosti změn Statutu PF je SPF předkládán jako celek. Návrh úpravy ŘHC je dílčí, předkládány jsou tak pouze ty články, kterých se úprava týká Návrh nového znění Statutu Personálního fondu Obsah: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu Čl. 6 Solidarita sborů Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu Čl. 8 Platnost statutu Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu 1. Personální fond byl zřízen rozhodnutím 1. zasedání 28. synodu ČCE v roce O účelu Personálního fondu a o způsobech nakládání s prostředky Personálního fondu rozhoduje výhradně synod. 3. Za hospodaření Personálního fondu odpovídá synodní rada ČCE. 4. Personální fond zajišťuje finanční prostředky na: a. mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů dle obecně platných právních předpisů, b. na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, a s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, c. příspěvek na s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů, na a s poskytováním jídelních kuponyů pro kazateleům, vikářeům a jáhenskéým praktikantyům, d. odměny členů investičního výboru synodní rady, 4

5 e. správu prostředků shromážděných v Personálním fondu. Dále zajišťuje finanční prostředky na odměny členů investiční komise Personálního fondu a na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. Čl. 2 Správní rada Personálního fondu 1. Personální fond spravuje správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE. 2. Správní rada Personálního fondu je tříčlenná. Její funkční období je šestileté. Jmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE. 3. Členem správní rady Personálního fondu musí být nejméně jeden kazatel ČCE a nejméně jeden ze starších ČCE. 4. Ve své činnosti se správní rada Personálního fondu řídí Řádem hospodaření církve, tímto statutem a usneseními synodu ČCE. 5. Správní rada Personálního fondu plní zejména tyto úkoly: a. do konce prvního čtvrtletí každého roku shromažďuje prostřednictvím ÚCK informace pro výpočet nákladů na mzdy zaměstnanců povšechného sboru v daném roce pro příští rok, a na jejich základě navrhuje výši odvodů do Personálního fondu. b. kontroluje provádění odvodů do Personálního fonduve spolupráci s investičním výborem synodní rady sestavuje příjmovou část rozpočtu Personálního fondu a doporučuje synodní radě ke schválení převody prostředků Personálního fondu mezi provozními prostředky určenými pro plnění účelu fondu v daném roce a investiční částí uloženou do investičních fondů schválených synodem, včetně časového plánu, c. na základně návrhů investiční komise Personálního fondu doporučuje synodní radě ke schválení způsoby uložení a zhodnocení prostředků Personálního fonduna základě stanovení příjmové a výdajové části rozpočtu Personálního fondu navrhuje výši odvodů do Personálního fondu, d. pravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděnýchkontroluje provádění odvodů do Personálního fondu, e. navrhuje rozdělení příspěvků z prostředků shromážděných sbírkou solidarity sborůpravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděných, f. navrhuje synodní radě personální a mzdová opatření, g. každý rok podává synodní radě zdůvodněný návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst, která může zřídit příští zasedání synodu. Čl. 3 Investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu 1. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady má nejméně tři a nejvíce pět členů. Její ffunkční období členů investičního výboru synodní rady je šestileté. Čtyři členy investičního výboru synodní rady jjmenuje a odvolává ji synodní rada ČCE; jednoho člena investičního výboru synodní rady a jednoho jeho náhradníka volí a odvolává synod. 2. Členem investičního výboru synodní radykomise Personálního fondu může být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním a s potřebnými zkušenostmi pro výkon této funkce. Členové investičního výboru jmenovaní synodní radou musí mít potřebné zkušenosti pro výkon této funkce, nejméně dva z nich musí mít minimálně tříletou zkušenost s kapitálovým trhem. Členem investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady nesmí být člen synodní rady ani člen správní rady Personálního fondu. 3. Pokud by se člen investiční komise Personálního fonduinvestičního výboru synodní rady mohl ocitnout ve střetu zájmů, je povinen o této skutečnosti písemně informovat synodní radu a investiční výbor synodní rady a nesmí se při jednání komise investičního výboru synodní rady vyjadřovat k návrhům ani o nich hlasovat. 5

6 4. Člen investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady se může svého členství vzdát písemnou rezignací doručenou synodní radě. Synodní rada je oprávněna odvolat člena investiční komise Personálního fondu z jeho funkce i před uplynutím jeho funkčního období. 5. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání komise investičního výboru synodní rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření. 6. Investiční komise Personálního fonduvýbor synodní rady zasedá pravidelně, nejméně jednou za měsíc čtvrtletí. Z každého zasedání komise investičního výboru synodní rady je pořízen zápis. Předseda komise investičního výboru synodní rady ihned po zasedání komiseinvestičního výboru synodní rady předá jedno vyhotovení zápisu synodní radě. 7. Investiční komise Personálního fondu zvažuje strategii a navrhuje konkrétní způsoby zhodnocování a uložení prostředků Personálního fondu. K návrhům investiční komise Personálního fondu se vyjadřuje správní rada Personálního fondu a schvaluje je synodní rada.o zasedáních investičního výboru synodní rady musí být předem informován předseda správní rady Personálního fondu. Členové správní rady Personálního fondu mají právo se zúčastnit zasedání investičního výboru synodní rady s hlasem poradním. 8. Investiční komise Personálního fondu výbor synodní rady kontroluje nakládání s prostředky Personálního fondu vloženými do investičních fondů, vyhodnocuje zvolené způsoby a výnos nakládání s těchto prostředkyů a nakládání s nimi, řídí práci správců investičních fondů Personálního fondu, pravidelně informuje o výsledcích práce správců investičních fondů synodní radu a správní radu Personálního fondu a navrhuje synodní radě opatření, která pokládá za potřebná. Dále investiční výbor navrhuje způsob nakládání s provozními prostředky Personálního fondu. 9. Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady mají nárok na odměnu za výkon své funkce. O její výši rozhoduje synodní rada, která o ní a o způsobu jejího určení každoročně informuje synod.odměna je vyplácena do konce kalendářního roku na základě výnosů dosažených nakládáním s prostředky Personálního fondu, v předchozím kalendářním roce. Celková roční částka odměn pro členy investiční komise Personálního fondu činí 5 % z části výnosů, která přesahuje vážený roční průměr diskontní sazby stanovené centrální bankou, pokud těchto výnosů bylo dosaženo investováním podle návrhů komise. O rozdělení celkové částky odměn za daný rok mezi jednotlivé členy komise rozhoduje synodní rada na návrh investiční komise Personálního fondu nejpozději do příštího roku. 10. Členové investiční komise investičního výboru synodní rady nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce a to ani v případě, kdy jim nebude přiznán nárok na odměnu za výkon funkce dle odst Členové investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu, vloženém do investičních fondů nebo obstarávaném v rámci provozních prostředků Personálního fondu, úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investiční komisi Personálního fondu investičním výboru synodní rady. Náklady na případné pojištění této jejich odpovědnosti za škodu hradí ČCE. 12. Podmínkou výkonu funkce člena investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s povšechným sborem ČCE. Smlouva musí obsahovat závazek k náhradě škod způsobených dle čl. 3, odst. 11. Čl. 4 Příjmy Personálního fondu 1. Příjmy Personálního fondu tvoří: a. pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření, b. výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu, c. výnosy Sbírky solidarity sborů, 6

7 d. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osobpříjmy od státu v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v rozsahu vymezeném Řádem hospodaření církve, e. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob. 2. Synod stanovuje pro každý kalendářní rok částku odvodu připadající na jedno kazatelské místo s plným pracovním úvazkem. 3. O výši ročních odvodů rozhoduje synod na základě údajů o hospodaření Personálního fondu a propočtů částek potřebných pro zajištění mezd kazatelů, které prostřednictvím synodní rady ČCE předkládá synodu správní rada Personálního fondu. 4. Pokud synod pro následující kalendářní rok nestanoví odvod do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro předchozí rok. Čl. 5 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu 1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel: a. Sbor, v němž kazatel pracuje na plný pracovní úvazek, odvádí plný roční odvod stanovený synodem. b. Sbor, v němž kazatel působí na částečný úvazek nebo po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu, která odpovídá rozsahu pracovního úvazku kazatele. c. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí. d. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu kazatelů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků. e. Administrované sbory, jejichž kazateli jsou jáhnové, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. f. Po dobu pracovní neschopnosti kazatele kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem 2. Administrované uprázdněné sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků. 3. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož kazatelem je náměstek synodního seniora, částkou, která činí 50% ročního odvodu stanoveného synodem. 4. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu. 5. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě Personálního fondu návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě Personálního fondu doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady Personálního fondu synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet. 6. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny kazatelům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě Personálního fondu a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny. Čl. 6 Solidarita sborů 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak. 7

8 2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu. 3. Na základě návrhu správní rady Personálního fondu podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1). 4. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 6 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X 1). 5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních prostředků pro další rok. 6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce. 7. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně. 8. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru. 9. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do personálního fondu. 10. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání. 11. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada Personálního fondu synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X Všechny farní sbory ČCE jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku. 13. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu. 14. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě. Čl. 7 Hospodaření s prostředky Personálního fondu 1. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je možno spotřebovávat výhradně na účely stanovené čl. 1 odst. 4 a čl. 6 tohoto statutu. 2. Disponibilní prostředky shromážděné v Personálním fondu nesmí klesnout pod 90 % částky potřebné pro zajištění mezd všech zaměstnanců povšechného sboru na dobu 1 roku Synod schvaluje mzdový řád pro kazatele stanovuje obecně platné zásady odměňování kazatelů a pracovníků ÚCK a schvaluje mzdové tabulky v členění na jednotlivé třídy a skupiny Použití prostředků Personálního fondu upravují Pravidla hospodaření s personálním fondem, která usnáší synod. 5. Majetek Personálního fondu, který není určen k použití v daném roce, je zhodnocován v rámci investiční části Personálního fondu na základě návrhů investiční komise Personálního fondu. 8

9 Čl. 8 Platnost statutu 1. Tento statut usneslo 3. zasedání 30. synodu ČCE (vyhlášen SR ČCE dne ) a byl doplněn na mimořádném zasedání 30. synodu (vyhlášen SR ČCE k ). 1. zasedání 31. synodu ČCE usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne zasedání 32. synodu usneslo změnu statutu a statut se změnou byl vyhlášen SR ČCE dne Změna čl. 1 odst. 4 řádky 5 6, čl. 2 odst. 5 písm. c), čl. 3 (vložení nového čl. 3 a přečíslování následujících článků) a čl. 7 odst. 4 nabývají na základě usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu účinnosti dnem vyhlášení usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu. Změna čl. 5 odst. 2 a vypuštění dosavadního čl. 5 odst. 4 a 5 statutu nabývá účinnosti V ostatních částech nabývá tato změna statutu účinnosti dnem vyhlášení synodní radou. Poznámka: Předkládaná novela Statutu Personálního fondu zahrnuje taktéž upřesnění v otázce využívání prostředků Personálního fondu pro zaměstnance ČCE (viz čl. 7 odst. 2). Návrh uvádí do souladu právní úpravu se skutečným stavem. V současné době nejsou prostředky PF využívány pro zaměstnance ÚCK; z těchto důvodů obsahuje navrhované znění formulaci, že synod schvaluje mzdový řád pro kazatele, nikoliv pro zaměstnance ÚCK Návrh změn Řádu hospodaření církve Čl. 5. Účast církve v obchodních společnostech, družstvech, nadacích a nadačních fondech 1. Církevní sbory na všech úrovních mohou zakládat obchodní společnosti, družstva, nadace a nadační fondy a vstupovat do nich. Vkladem sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu nesmí být nezcizitelné nemovitosti. 2. Chce-li církevní sbor založit obchodní společnost, družstvo, nadaci nebo nadační fond, či do nich vstoupit, je povinen vypracovat projekt, který musí obsahovat propočet ekonomické efektivity a návrh organizační a právní úpravy. 3. O vstupu farního sboru do obchodní společnosti, družstva, nadace nebo nadačního fondu či o jejich založení, rozhoduje sborové shromáždění po předchozím schválení podnikatelského záměru seniorátním výborem a synodní radou. O účasti seniorátního sboru rozhoduje konvent po předchozím schválení podnikatelského záměru synodní radou. O účasti povšechného sboru rozhoduje na základě podnikatelského záměru synod s výjimkou správy prostředků personálního fondu podle Statutu Personálního fondu. Čl. 10. Povšechný sbor 1. Povšechný sbor odpovídá za hmotné zabezpečení své činnosti, činnosti ústřední církevní kanceláře, kanceláře Jeronýmovy jednoty, církevního soudu a církevní pastýřské rady, poradních odborů synodní rady, mezdplatů všech kazatelů církve prostřednictvím personálního fondu, mezdplatů pracovníků ústřední církevní kanceláře a kanceláře Jeronýmovy jednoty, a dobrého stavu celocírkevních budov a jejich vybavení. 2. Synod vedle povinností stanovených čl. 3 tohoto řádu rozhoduje: a. o majetkoprávních úkonech povšechného sboru nad 5 miliónů Kč; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu, b. o pravidlech hospodaření s fondy, c. o celkové výši celocírkevních repartic a jejich rozdělení na senioráty, d. o historické, umělecké, vědecké nebo jiné závažné hodnotě církevního majetku. Čl. 12. Personální fond 1. Personální fond zřídil synod. Pravidla hospodaření s Personálním fondem stanovuje synod. Za hospodaření s prostředky Personálního fondu odpovídá synodní rada. 9

10 2. O správu prostředků Personálního fondu pečuje správní rada Personálního fondu a investiční výbor synodní rady komise Personálního fondu, jejichž členy jmenuje a odvolává synodní rada,. 3. Složení a kkompetence správní rady Personálního fondu a investiční komise Personálního fondu investičního výboru synodní rady upravuje Statut Personálního fondu, který schvaluje synod. 4. Personální fond slouží k zajištění finančních prostředků účely vymezené Statutem Personálního fondu.na mzdy, odměny a vedlejší mzdové náklady kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře, na náklady související se zákonným pojištěním zaměstnavatele, s odvodem do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením, s penzijním připojištěním nebo se životním pojištěním kazatelů a pracovníků Ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů kazatelům, vikářům a jáhenským praktikantům a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře. Z prostředků Personálního fondu jsou hrazeny odměny členů investiční komise Personálního fondu a náklady na pojištění jejich odpovědnosti za škodu. 5. Prostředky Personálního fondu jsou přísně účelové. K úhradám mezd kazatelů mohou být použity pouze v souladu s mzdovým řádem pro kazatele, který schvaluje synod. 6. Příjmy Personálního fondu i podmínky a způsob nakládání s prostředky Personálního fondu upravuje Statut Personálního fondu a mzdový řád pro kazatele, který schvaluje synod. Čl. 21. Ostatní omezení církevních sborů při majetkoprávních úkonech 1. Církevní sbor rozhoduje samostatně o závazcích do výše 50 % svých vlastních příjmů v předchozím kalendářním roce. Před rozhodnutím o závazcích převyšujících tuto hranici je církevní sbor povinen požádat nadřízený správní orgán o souhlas. 2. Před rozhodnutím o závazku převyšujícím 2 miliony Kč je farní sbor povinen vyžádat si prostřednictvím seniorátního výboru souhlas synodní rady. 3. Před rozhodnutím o závazcích povšechného sboru převyšujících 5 milionů Kč je synodní rada vždy povinna vyžádat si souhlas synodu; to neplatí pro nakládání s prostředky Personálního fondu. 4. Jako zástavu při majetkoprávních úkonech nesmí církevní sbor použít nezcizitelnou nemovitost, která je jeho majetkem, ani její část. 5. Majetek církevních sborů je možno právoplatně pronajmout pouze na dobu určitou, která nepřesahuje 20 let. 7) Aktuální stav a úkoly 7.1. Aktuální stav Koncem roku 2013 byli vybráni dva správci investičních fondů. Jedná se o dva největší nebankovní správce aktiv v ČR: QI investiční společnost, a.s. QIIS WOOD & Company investiční společnost, a.s. WOODIS S těmito správci bylo vedeno několikaměsíční jednání a byly připraveny smlouvy o správě, včetně investičních strategií. Jejich znění bude k dispozici na vyžádání prostřednictvím ÚCK. Správci byli vybráni nejen podle nabízených poplatků za správu (které nabídli nejnižší), ale i podle ochoty respektovat právo církve aktivně kontrolovat svůj majetek a v mezích zákona zasahovat do jeho správy. Výběr správců byl posouzen tříčlennou komisí jmenovanou synodní radou. Tato komise výběr nezpochybnila s doporučením zachovat možnost změny správců fondů. 10

11 7.2. Investiční strategie Navržená investiční strategie pro správu prostředků PF od roku 2014 (jedná se o dlouhodobé investování s horizontem více jak 10 let): Riziko Likvidita Titul Malé Vysoká Střední České státní dluhopisy Podnikové/bankovní dluhopisy s ratingem A veřejně obchodovatelné Peněžní úložky, termínované vklady Podílové listy a další investiční nástroje na bázi A dluhopisů a peněz Zastoupení v portfoliu % Vysoká Měnové nástroje, podílové fondy na bázi měnového portfolia Střední Střední Nízká Ostatní dluhopisy veřejně obchodovatelné (zahraniční, podnikové) Podílové listy a další investiční nástroje na bázi ostatních dluhopisů a realit Dluhopisy veřejně neobchodovatelné, hypotéční listy apod. Úročené půjčky sborům, Diakonii, případně na další církevní projekty % Velmi nízká Reality pozemky (zejména zemědělské), byty, nájemní dům apod. Vysoká Akcie, akciové indexy Vysoké Střední Podílové listy a další investiční nástroje na bázi akcií Komodity, komoditní fondy Speciální fondy (IPO, zelené technologie, venture funds atd.) % Velmi vysoké Vysoká Velmi nízká Deriváty futures, pákové nástroje atd. Přímé investice do podnikatelských projektů 0 10 % Pozn.: Vybraná aktiva (zejména nemovitosti) nebudou vložena do investičních fondů, resp. jimi nakoupena, nýbrž budou pořízena na základě doporučení investičního výboru přímo do vlastnictví ČCE a zůstanou pod její operativní správou Úkoly Další plán prací po schválení výše uvedených principů je následující: Úkon Termín Odpovědnost Dokončení smluv se správci, jejich podpis červen 2014 Synodní rada, investiční výbor Založení 2x IF notářským zápisem červen 2014 Správci Příprava dokumentace IF červenec 2014 Správci, investiční výbor Zápis do seznamu ČNB srpen 2014 Správci Zápis IF do obchodního rejstříku srpen 2014 Správci Vklad majetku září 2014 Synodní rada, investiční výbor 11

12 8) Návrhy usnesení Synodní rada předkládá synodu tyto návrhy usnesení: 1. Synod schvaluje nový systém správy majetku Personálního fondu předložený v tisku č. 19. Principem správy majetku jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady. 2. Synod schvaluje založení dvou akciových společností s proměnným základním kapitálem pro účely správy majetku Personálního fondu vybranými investičními společnostmi (správci). 3. Synod usnáší Statut Personálního fondu ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod usnáší změny čl. 5, 10, 12 a 21 Řádu hospodaření církve ve znění předloženém v tisku č. 19 na str Synod volí členem investičního výboru... (1 člena a 1 náhradníka). 6. Synod bere na vědomí, že stávající členy investiční komise PF bude synodní rada jmenovat členy investičního výboru synodní rady. 7. Synod bere na vědomí navrženou investiční strategii uvedenou v bodu 7.2. tisku č Synod ukládá synodní radě, aby ve spolupráci s investičním výborem SR a vybranými správci zajistila další kroky podle bodu 7.3. tisku č

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU TISK č. 18/5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU 33. synod na svém 4. zasedání přijal v rámci

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM TISK č. 8 C 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8 C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2011 Výběr roku 2010 byl v souladu s usnesením 4. zasedání

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C. (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C. (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM TISK č. 8 C 3. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 2. 6. 2013) TISK 8C (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM 1. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2012 Výběr roku 2011 byl v souladu s usnesením 4.

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název, právní poměry a sídlo nadace

Název, právní poměry a sídlo nadace Statut Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové I. Název, právní poměry a sídlo nadace 1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci: Výbor dobré vůle -

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více