O d ô v o d n e n i e :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O d ô v o d n e n i e :"

Transkript

1 SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, T r n a v a Číslo: P/0299/02/2016 Dňa: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), 4 ods. 1 a 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo sídlo: Trnava, Trojičné námestie 5915/9 IČO: pre porušenie povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť v zmysle 14 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo v prevádzkarni Potraviny COOP Jednota PJ , Kátlovce č. 178 zistené, že 12 druhov výrobkov (Horčica plnotučná SNICO 1000 g, Vianočka Emil Prítrský 300 g, Vianočka cereál PENAM 400 g, Hamburgery pečivo PENAM 300 g, Hamburgery pečivo sezamové PENAM 300 g, Rasca drvená THYMOS 20 g, Fanta 2 l, Kofola 1,5 l, Raciol olej PALMA 2 l, Tekutý prací prostriedok PERSIL COLOR GÉL 1,46 l, Čoko piškóty FIGARO pomaranč 147 g, Káva Nescafé classic 3in1 5ks v balení 87,5 g) neboli označené predajnou cenou, podľa 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov p o k u t u vo výške: 400 (slovom: štyristosto eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: SK , VS: O d ô v o d n e n i e :

2 2 Dňa bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Potraviny COOP Jednota PJ , Kátlovce č. 178, ktorú v zmysle 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 12 druhov výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania porušil 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Konkrétne sa jednalo o výrobky: 1. Horčica plnotučná SNICO 1000 g, 2. Vianočka Emil Prítrský 300 g, 3. Vianočka cereál PENAM 400 g, 4. Hamburgery pečivo PENAM 300 g, 5. Hamburgery pečivo sezamové PENAM 300 g, 6. Rasca drvená THYMOS 20 g, 7. Fanta 2 l, 8. Kofola 1,5 l, 9. Raciol olej PALMA 2 l, 10. Tekutý prací prostriedok PERSIL COLOR GÉL 1,46 l, 11. Čoko piškóty FIGARO pomaranč 147 g, 12. Káva Nescafé classic 3in1 5 ks v balení 87,5 g. Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa , ktorého kópiu v prevádzkarni na adrese: Kátlovce č. 178, prevzal poverený zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá. Vo vyjadrení v e zo dňa poverený zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje. Vo vyjadrení v liste zo dňa poverení zástupcovia účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňujú a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádzajú, že chýbajúce cenovky, ktorých absenciu si zamestnanci pre pracovné vyťaženie nevšimli, boli ihneď doplnené. Informuje, že opätovným poučením zamestnancov bolo zabezpečené, aby sa podobné nedostatky v budúcnosti neopakovali. K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je

3 3 okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatku hodnotí ako subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní. Prípadné zanedbanie pracovných povinností zamestnancom je možné zo strany predávajúceho riešiť v rámci pracovno-právnych vzťahov. Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri posudzovaní výšky pokuty bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov a poskytovaných služieb. Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do ; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby.

4 4 Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, T r n a v a Číslo: P/0288/02/2016 Dňa: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), 4 ods. 1 a 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: Nádej, s.r.o. sídlo: Cerová 208 IČO: pre porušenie: 1. zákazu predávať nebezpečnú napodobeninu v zmysle 6 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo v prevádzkarni Kvetinárstvo, rozličný tovar, hračky, Jánošíkova 789, Jablonica zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku (3 ks Uteráčik v papierovom pohári tvar kávy

5 5 s čerešňou a s drevenou paličkou na miešanie PROhome zn. MAKRO á 3,50 ) v celkovej hodnote 10,50, ktorý svojou veľkosťou, vzhľadom a tvarom môže byť spotrebiteľmi, najmä deťmi zamenený s potravinami - čerešňa so stopkou má formu, farbu, vzhľad a rozmer, ktorý môže spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ju zamenia s potravinou a v dôsledku toho ju môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu, či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva; 2. povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v zmysle 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo v prevádzkarni Kvetinárstvo, rozličný tovar, hračky, Jánošíkova 789, Jablonica zistené, že spotrebiteľ inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 3. povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť v zmysle 14 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo v prevádzkarni Kvetinárstvo, rozličný tovar, hračky, Jánošíkova 789, Jablonica zistené, že 5 druhov výrobkov (Saunový set, 4 ks rôznych výrobkov v balení, Distribútor: POLO TRADE s.r.o.; Sviečka ORCHID valec, 70 x 90, zn. FLORA; Trávniková zmes určená na bežnú verejnú zeleň, WODERLAWN, zn. RAPID, 0,5 kg; Set aromatizovaný dekoračný výrobok, 3 ks výrobkov v balení, číslo: DD33953; Uteráčik v pohári s čerešňou, PROhome, zn. MAKRO) nebolo označených predajnou cenou; 4. povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou v zmysle 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo v prevádzkarni Kvetinárstvo, rozličný tovar, hračky, Jánošíkova 789, Jablonica zistené, že 18 druhov výrobkov (Krmivo (zmes) pre vtákov, zn. Forestina, 400 g; Doplnkové krmivo pre hlodavce, zn. HAPPY FOOD, 150 g; Kompletné krmivo pre hlodavce Špeciál, zn. Hobby Vit, 400 g; Krmivo pre andulky, zn. HAPPY FOOD, 500 g; Slnečnica kŕmna, BATE s.r.o., 500 g; Krmivo pre mačky s lahodným syrom, zn. Dreamies, 60 g; Ďatelina lúčna, zn. Agronateam, 500 g; Univerzálny insekticíd aerosol, zn. EFFECT, 400 ml; Tekutá tónovacia farba, okrová, zn. REMAL, 250 g; Montážna pena, zn. Distyk, 750 ml; Maliarska tónovacia farba, modrá, zn. DRUTEP, 500 ml; Kvapalné hnojivo s guánom na čučoriedky a iné kyslomilné rastliny, zn. Hoštické Hnojivo, 500 ml; Kvapalné hnojivo na palmy juky a drecény, zn. kapka forestina, 500 ml; Kvapalné hnojivo na ruže, zn. kapka forestina, 500 ml; Kvapalné hnojivo na izbové rastliny kvitnúce, zn. kapka forestina, 500 ml; Kvapalné hnojivo na izbové rastliny nekvitnúce, zn. kapka forestina, 500 ml; Listová výživa univerzálna, zn Forestina, 500 ml; BACTISAN Septik, prírodný bio enzymatický výrobok pre likvidáciu zápachu, 500 g) nebolo označených jednotkovou cenou,

6 6 podľa 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov p o k u t u vo výške: 600 (slovom: šesťsto eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: SK , VS: O d ô v o d n e n i e : Dňa bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Kvetinárstvo, rozličný tovar, hračky, Jánošíkova 789, Jablonica, ktorú v zmysle 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. Kontrolou bolo zistené, že spotrebiteľ inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Uvedeným konaním účastník konania porušil 10a ods. 1 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Kontrolou výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bolo zistené, že 5 druhov výrobkov nebolo označených predajnou cenou. Uvedeným konaním účastník konania porušil 14 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Konkrétne sa jednalo o výrobky: 1. Saunový set, 4 ks rôznych výrobkov v balení, Distribútor: POLO TRADE s.r.o.; 2. Sviečka ORCHID valec, 70 x 90, zn. FLORA; 3. Trávniková zmes určená na bežnú verejnú zeleň, WODERLAWN, zn. RAPID, 0,5 kg; 4. Set aromatizovaný dekoračný výrobok, 3 ks výrobkov v balení, číslo: DD33953; 5. Uteráčik v pohári s čerešňou, PROhome, zn. MAKRO.

7 7 Taktiež bolo zistené, že 18 druhov výrobkov nebolo označených jednotkovou cenou, čím účastník konania porušil 14a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť označiť výrobok jednotkovou cenou. Konkrétne sa jednalo o výrobky: 1. Krmivo (zmes) pre vtákov, zn. Forestina, 400 g; 2. Doplnkové krmivo pre hlodavce, zn. HAPPY FOOD, 150 g; 3. Kompletné krmivo pre hlodavce Špeciál, zn. Hobby Vit, 400 g; 4. Krmivo pre andulky, zn. HAPPY FOOD, 500 g; 5. Slnečnica kŕmna, BATE s.r.o., 500 g; 6. Krmivo pre mačky s lahodným syrom, zn. Dreamies, 60 g; 7. Ďatelina lúčna, zn. Agronateam, 500 g; 8. Univerzálny insekticíd aerosol, zn. EFFECT, 400 ml; 9. Tekutá tónovacia farba, okrová, zn. REMAL, 250 g; 10. Montážna pena, zn. Distyk, 750 ml; 11. Maliarska tónovacia farba, modrá, zn. DRUTEP, 500 ml; 12. Kvapalné hnojivo s guánom na čučoriedky a iné kyslomilné rastliny, zn. Hoštické Hnojivo, 500 ml; 13. Kvapalné hnojivo na palmy juky a drecény, zn. kapka forestina, 500 ml; 14. Kvapalné hnojivo na ruže, zn. kapka forestina, 500 ml; 15. Kvapalné hnojivo na izbové rastliny kvitnúce, zn. kapka forestina, 500 ml; 16. Kvapalné hnojivo na izbové rastliny nekvitnúce, zn. kapka forestina, 500 ml; 17. Listová výživa univerzálna, zn Forestina, 500 ml; 18. BACTISAN Septik, prírodný bio enzymatický výrobok pre likvidáciu zápachu, 500 g. V zmysle 2 písm. zb) zákona o ochrane spotrebiteľa sa jednotkovou cenou rozumie konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku. Zároveň bolo zistené, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzal 1 druh výrobku (3 ks Uteráčik v papierovom pohári tvar kávy s čerešňou a s drevenou paličkou na miešanie PROhome zn. MAKRO á 3,50 ) v celkovej hodnote 10,50, ktorý svojou veľkosťou, vzhľadom a tvarom môže byť spotrebiteľmi, najmä deťmi zamenený s potravinami - čerešňa so stopkou má formu, farbu, vzhľad a rozmer, ktorý môže spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ju zamenia s potravinou a v dôsledku toho ju môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu, či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. Uvedeným konaním účastník konania porušil 6 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje predávať nebezpečnú napodobeninu. V zmysle 2 písm. o) zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nebezpečnú napodobeninu považuje výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie. Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa , ktorého kópiu v prevádzkarni na adrese: Jánošíkova 789, Jablonica, prevzal poverený zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole.

8 8 Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa V zmysle 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mal účastník konania možnosť podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav. Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje, uvádza, že prijal dobrovoľné opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku a záznam odovzdá spoločnosti. Vo vyjadrení v liste zo dňa konateľ účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a k nedostatkom zaznamenaným v inšpekčnom zázname uvádza, že boli odstránené doplnením chýbajúcich cien, stiahnutím nebezpečnej napodobeniny z predaja a zabezpečením informácie pre spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov. K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly. Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia zákazu predávať nebezpečnú napodobeninu, povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), povinnosti informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku a zreteľne označiť výrobok cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť a povinnosti označiť výrobok jednotkovou cenou. Jedným zo základných práv spotrebiteľa je aj právo na pravdivé, riadne, úplné a jasné informácie o úrovni nákupných podmienok. Toto právo mu priznáva aj zákon o ochrane spotrebiteľa, keď predávajúcemu ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o predajnej a jednotkovej cene výrobkov a služieb umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa. Pri

9 9 posudzovaní výšky postihu bola zohľadnená skutočnosť, že jednoznačná informácia o cene je jedným z hlavných kritérií pri rozhodovaní spotrebiteľa, či pristúpi ku kúpe predávaných výrobkov. Informácia o jednotkovej cene umožňuje spotrebiteľovi porovnať si ceny rovnakých druhov výrobkov na základe prepočítania cien na jednotky množstva. Správny orgán zohľadnil aj množstvo výrobkov, ktoré neboli označené údajmi o cene. Pri určení výšky pokuty správny orgán zohľadnil skutočnosť, že účastník konania nesplnil uloženú povinnosť pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorou zákonodarca zabezpečil vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispel k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že zabezpečil, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý vykonáva nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Predmetný právny predpis tiež prispel k vysokej právnej istote tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov. Predmetný zákon tiež ustanovuje požiadavky na zápis právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym riešením sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu. Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že SOI ako orgán kontroly vnútorného trhu zisťuje, či sú výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite. U kontrolovaných troch druhov uteráčikov s čerešňou bolo skonštatované, že ide o výrobky, ktoré najmä svojim tvarom, farbou, veľkosťou môžu spôsobiť ich zámenu s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre zdravie spotrebiteľa, predovšetkým dieťaťa. Zvlášť deti sú náchylné vkladať do úst a cmúľať výrobky, ktoré sú pre ne najmä svojim tvarom, vzhľadom, farbou či vôňou atraktívne. V prípade horeuvedených výrobkov, ktorých časti pripomínali potraviny, by teda nebolo nezvyčajné, ak by ich deti vkladali do úst, cmúľali a vzhľadom na ich veľkosť aj prehltli, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. V prípade kontroly sa preto inšpektori SOI zameriavajú pri konkrétnom výrobku predovšetkým na jeho vzhľad, tvar, farbu, čo sú znaky, ktoré najviac môžu upútať pozornosť dieťaťa a následne posudzujú aj jeho veľkosť. Veľkosť je vlastnosť dôležitá z hľadiska možnosti zadusenia resp. zablokovania tráviaceho ústrojenstva. Pri posudzovaní výšky postihu bolo zohľadnené to, že takéto výrobky predstavujú najmä na základe svojich vlastností zvýšené riziko pre spotrebiteľa, a preto zistenie, že spotrebiteľovi boli ponúkané nebezpečné napodobeniny, je potrebné zohľadniť pri stanovovaní výšky postihu, nakoľko charakter protiprávneho konania je závažný. Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadal k tej skutočnosti, že v prípade nebezpečných napodobením ide o výrobky, ktorých vlastnosti sa javia iné ako v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

10 10 Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do ; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roku, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Pokuta bola uložená jedným rozhodnutím za všetky zistené porušenia povinností kumulatívnym spôsobom. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, Trnava - Číslo: P/0284/02/2016 Dňa: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), 4 ods. 1 a 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

11 11 ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: EURO-DISKONT Slovakia s. r. o. sídlo: Holíč, Staničná 1522/20 IČO: pre porušenie zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa v zmysle 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie 7 ods. 1, 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, 8 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 427/2016 v prevádzkarni Potraviny EURO- DISKONT, Kátovská 3272, Holíč zistené, že u 6 druhoch výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bola predajná cena deklarovaná na cenovke nižšia, než aká bola stanovená v cenovej evidencii: Sušienky Manner Coconut, 75 g, cena deklarovaná na cenovke 0,65, cena stanovená v cenovej evidencii 0,69 ; Kinder čokoláda, 100 g, cena deklarovaná na cenovke 1,15, cena stanovená v cenovej evidencii 1,19 ; Slané tyčinky DRU, 170 g, cena deklarovaná na cenovke 1,09, cena stanovená v cenovej evidencii 1,10 ; Penové banánové želé v čokoláde, 75 g, cena deklarovaná na cenovke 0,59, cena stanovená v cenovej evidencii 0,79 ; Čierne korenie mleté, zn, Vido, 20 g, cena deklarovaná na cenovke 0,66 /ks, cena stanovená v cenovej evidencii 0,67 ; Sezam celý lúpaný, zn. Vitana, 30 g, cena deklarovaná na cenovke 0,76 /ks, cena stanovená v cenovej evidencii 0,79, podľa 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov p o k u t u vo výške: 500 (slovom: päťsto eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: SK , VS: O d ô v o d n e n i e :

12 12 Dňa bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Potraviny EURO-DISKONT, Kátovská 3272, Holíč, ktorú v zmysle 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. Kontrola bola zameraná na prešetrenie podnetu spotrebiteľa č. 427/2016 poukazujúceho na nesúlad akciových cien tovarov v ponuke pre spotrebiteľa s cenami vedenými v elektronickej registračnej pokladnici, pričom bolo zistené, že u 6 druhoch výrobkov umiestnených v ponuke pre spotrebiteľa bola predajná cena deklarovaná na cenovke nižšia, než aká bola stanovená v cenovej evidencii. Konkrétne sa jednalo o výrobky: Sušienky Manner Coconut, 75 g, cena deklarovaná na cenovke 0,65, cena stanovená v cenovej evidencii 0,69 ; Kinder čokoláda, 100 g, cena deklarovaná na cenovke 1,15, cena stanovená v cenovej evidencii 1,19 ; Slané tyčinky DRU, 170 g, cena deklarovaná na cenovke 1,09, cena stanovená v cenovej evidencii 1,10 ; Penové banánové želé v čokoláde, 75 g, cena deklarovaná na cenovke 0,59, cena stanovená v cenovej evidencii 0,79 ; Čierne korenie mleté, zn, Vido, 20 g, cena deklarovaná na cenovke 0,66 /ks, cena stanovená v cenovej evidencii 0,67 ; Sezam celý lúpaný, zn. Vitana, 30 g, cena deklarovaná na cenovke 0,76 /ks, cena stanovená v cenovej evidencii 0,79, Uvedeným konaním účastník konania porušil 4 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ustanovenie 7 ods. 1, 7 ods. 2 písm. a), b) a ods. 4, 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa. V zmysle 2 písm. p) zákona o ochrane spotrebiteľa obchodnou praktikou sa rozumie konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia, vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi. V zmysle 2 písm. u) zákona o ochrane spotrebiteľa odbornou starostlivosťou sa rozumie úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi, alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti. V zmysle 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky. V zmysle 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sú nekalé obchodné praktiky zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.

13 13 V zmysle 7 ods. 2 písm. a), b) zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. V zmysle 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa 8 a agresívna obchodná praktika podľa 9. V zmysle 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá. Účastník konania v uvedenom prípade nekalej praktiky konal v hrubom rozpore s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo možné od neho očakávať vo vzťahu k spotrebiteľovi a jeho konanie podstatne narušovalo ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku. K narušeniu ekonomického správania spotrebiteľa dochádzalo tým, že informácia o cene k vyššie uvedenému výrobku, uvedená na cenovke bola nižšia, než bola skutočná cena uvedená v cenovej evidencii. Rozpor s požiadavkou odbornej starostlivosti spočíval v tom, že účastník konania pri vyššie uvedenom výrobku mohol uviesť do omylu spotrebiteľa nesprávnou informáciou o cene predmetného výrobku, nakoľko bolo preukázateľne zistené, že skutočná cena tohto výrobku uvedená v cenovej evidencii bola vyššia ako cena deklarovaná na cenovke. Zistené skutočnosti sú zaznamenané v inšpekčnom zázname zo dňa , ktorého kópiu v prevádzkarni na adrese: Kátovská 3272, Holíč, prevzal poverený zástupca účastníka konania, ktorý bol prítomný pri kontrole. Na základe zisteného a preukázateľného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo účastníkovi konania listom zo dňa zaslané oznámenie o začatí správneho konania o uložení pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré účastník konania prevzal dňa Vo vyjadrení v inšpekčnom zázname poverený zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a uvádza, že záznam odovzdá. Vo vyjadrení v liste zo dňa poverený zástupca účastníka konania kontrolné zistenia nespochybňuje a k oznámeniu o začatí správneho konania uvádza, že predmetné nedostatky boli ihneď odstránené. Ako dôvod vzniku nedostatkov uvádza zlyhanie brigádnikov počas čerpania dovoleniek v letnom období. K tomu uvádzame, že aj keď odstránenie zistených nedostatkov hodnotíme pozitívne, následná náprava zistených nedostatkov nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Následné odstránenie nedostatkov je v zmysle 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov povinnosťou účastníka konania a nie je okolnosťou, ktorá by ho mohla zbaviť zodpovednosti za zistené porušenie zákona. Pre posúdenie zodpovednosti predávajúceho je rozhodujúci stav zistený v čase kontroly.

14 14 K predmetným vyjadreniam správny orgán uvádza, že dôvod vzniku nedostatkov hodnotí ako subjektívny, na ktorý zákon o ochrane spotrebiteľa neumožňuje prihliadať. Uvedená skutočnosť nemá vplyv na rozhodnutie správneho orgánu, nakoľko zákon o ochrane spotrebiteľa stanovuje objektívnu zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zistené v čase kontroly a existenciu subjektívnych okolností nezohľadňuje. Rozhodujúca je skutočnosť, že bol porušený zákon o ochrane spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá povinnosti priamo predávajúcemu, ktorý za zistené nedostatky objektívne zodpovedá. Správny orgán nepreukazuje úmysel v konaní. Povinnosťou predávajúceho, ktorým je v zmysle 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností tak, ako to určuje zákon a osobitné predpisy, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 24 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia zákazu používať nekalú obchodnú praktiku, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa. V súvislosti so zistenou nekalou obchodnou praktikou správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil jej použitie v štádiu pred samotnou kúpou výrobkov, a teda pred uzatváraním kúpnej zmluvy. Informácia o cene uvedená na cenovkách v prevádzkarni pre spotrebiteľov musí byť pravdivá. Súčasne je potrebné uviesť, že v danom vzťahu je spotrebiteľ laikom, a práve predávajúci je tým subjektom, ktorý má konať s odbornou starostlivosťou, nakoľko sa jedná o jeho predmet podnikania a má dbať o riadne plnenie si povinností. Použitie nekalej obchodnej praktiky je v rozpore s odbornou starostlivosťou a môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku, čo je v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Klamlivým informovaním o cene výrobku, keď spotrebiteľ bol informovaný o nižšej cene, než aká je v skutočnosti zaúčtovaná, boli porušené základné práva spotrebiteľa na jednoznačné informácie, čo by viedlo následne aj k jeho majetkovej ujme. Po zvážení a vyhodnotení všetkých týchto skutočností orgán kontroly vnútorného trhu považuje pokutu uloženú na základe správnej úvahy vo výške stanovenej vo výroku tohto rozhodnutia za primeranú, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V zmysle 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám, ktoré prevádzkujú činnosti bez oprávnenia na podnikanie pokutu do ; za

15 15 opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží správny orgán pokutu do Keďže nebolo konštatované opakované porušenie povinností predávajúceho v priebehu jedného roka, správny orgán využil pri ukladaní pokuty prvú vetu 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola účastníkovi konania s prihliadnutím na kontrolné zistenia uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby. Správny orgán má za to, že uložená pokuta v tejto výške je vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia, prostredníctvom Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Ústrednému Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave. V prípade, že uložená pokuta nebude v stanovenej lehote zaplatená ani podané odvolanie, bude jej plnenie vymáhané v zmysle zákona. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, T r n a v a Číslo: P/0282/02/2016 Dňa: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI), Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, ako príslušný správny orgán podľa 3 ods. 1, ods. 2 písm. b), 4 ods. 1 a 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: CITRIN s.r.o. sídlo: Piešťany, Baltská 13/7060 IČO: pre porušenie: 1. zákazu viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len viazanie predaja ) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby v zmysle 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že účastník konania viazal predaj cigariet na kúpu iného výrobku (inšpektori SOI požiadali do kontrolného nákupu zakúpiť 1 bal. cigariet Marlboro

16 16 biele á 3,70, pričom poverený zástupca účastníka konania inšpektorom SOI oznámil, že kúpa cigariet je možná len s kúpou iného výrobku); 2. povinnosti stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby v zmysle 6 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov (4 fľaše Coca cola light 330 ml v sklenenej fľaši á 1,30, minimálna trvanlivosť do ; 4 fľaše mexické pivo Corona extra 0,355 l v sklenenej fľaši á 3,50, minimálna trvanlivosť do ; 5 fliaš čierne pivo ležiak Staropramen 0,5 l v sklenenej fľaši á 1,80, minimálna trvanlivosť do ) v celkovej hodnote 28,20 po uplynutí doby spotreby; 3. povinnosti pred uzavretím zmluvy, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v zmysle 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že spotrebiteľ inšpektor SOI nebol pred uzavretím zmluvy (pred uskutočnením kontrolného nákupu) žiadnym spôsobom informovaný o možnosti alternatívneho riešenia sporov, v prevádzkarni sa v čase kontroly nenachádzali informácie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov; 4. povinnosti na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť obchodné meno a sídlo predávajúceho v zmysle 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že prevádzkareň nebola v čase kontroly označená obchodným menom a sídlom predávajúceho; 5. povinnosti zabezpečiť, aby predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, mali označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa v zmysle 15 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že v čase kontroly zamestnankyňa účastníka konania nebola označená, ani odevom odlíšená od spotrebiteľa; 6. povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku v zmysle 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko pri kontrole vykonanej dňa bolo pri prešetrovaní podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany zistené, že na kontrolný nákup (1 bal. Marlboro biele cigarety á 3,70, 1 fľ. Bonaqua voda sýtená 0,33 l á 1,20, 1 fľ. Coca cola light 330 ml á 1,30 ) nebol vydaný doklad o kúpe výrobku v žiadnej forme,

17 17 podľa 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov p o k u t u vo výške: (slovom: jedentisícdvesto eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet: Štátna pokladnica, Bratislava, č.ú.: SK , VS: O d ô v o d n e n i e : Dňa bola inšpektormi Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj vykonaná kontrola v prevádzkarni Glitter club, Winterova 5949, Piešťany, ktorú v zmysle 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) prevádzkoval účastník konania. Za účelom preverenia dodržiavania zásad statočnosti pri predaji a za účelom prešetrenia podnetu spotrebiteľa č. 421/2016 poukazujúceho na podmienenie predaja cigariet kúpou ďalšieho výrobku z ponuky pre spotrebiteľa s odôvodnením, že sa nejedná o prevádzkareň trafiky, bol vykonaný kontrolný nákup, do ktorého boli zakúpené výrobky: 1 bal. Marlboro biele cigarety á 3,70, 1 fľ. Bonaqua voda sýtená 0,33 l á 1,20, 1 fľ. Coca cola light 330 ml á 1,30. Na predmetný kontrolný nákup nebol spotrebiteľovi inšpektorovi SOI vydaný doklad o kúpe výrobkov v žiadnej forme. Uvedeným konaním účastník konania porušil 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druh služby, cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Inšpektori SOI požiadali do predmetného kontrolného nákupu zakúpiť cigarety Marlboro biele, pričom poverený zástupca účastníka konania inšpektorom SOI oznámil, že cigarety nemôže odpredať pokiaľ si nezakúpia aj nejaký iný výrobok, pričom predmetné odôvodnil príkazom nadriadeného. Z uvedeného je zrejmé, že poverený zástupca účastníka konania - čašníčka N. M. viazal predaj cigariet, ktoré sa v čase vykonávania kontrolného nákupu nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa, na súčasné zakúpenie iného tovaru v prevádzkarni. Jednalo sa pritom o výrobok, ktorého predaj bol z hľadiska prevádzkových možností nezávislý. Správny orgán má za to, že uvedeným konaním účastník konania porušil 4 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu zakazuje viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku. Kontrolou bolo zistené, že v prevádzkarni sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali 3 druhy výrobkov v celkovej hodnote 28,20 po uplynutí doby spotreby, čím účastník konania porušil 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ako predávajúcemu ukladá povinnosť stiahnuť z trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň spotreby. Konkrétne sa jednalo o výrobky: 1. 4 fľaše Coca cola light 330 ml v sklenenej fľaši á 1,30, minimálna trvanlivosť do ;

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0304/02/2016 Dňa: 26.10.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

O d ô v o d n e n i e :

O d ô v o d n e n i e : SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0275/02/2016 Dňa: 27.09.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava - Číslo: P/0060/02/2017 Dňa: 28.04.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. sídlo: Trnava, Rybníková 10 IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. sídlo: Trnava, Rybníková 10 IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0306/02/2016 Dňa: 26.10.2016 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie:

ukladá účastníkovi konania: obchodné meno: DO-MI s.r.o. sídlo: A. Hlinku 40, Trnava IČO: pre porušenie: SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 T r n a v a - Číslo: P/0408/02/2016 Dňa: 19.01.2017 Slovenská obchodná inšpekcia

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0164/07/16 Dňa: 17.08.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: D/0464/04/15 V Nitre dňa 13. 06. 2016 R O Z H

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO box 89, Žilina

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO box 89, Žilina SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, PO box 89, 011 79 Žilina Číslo: P/0131/05/2016 Dňa: 9. 6. 2016 Inšpektorát

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica Číslo: D/0357/06/15 V Banskej Bystrici dňa 16.03.2016

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

číslo: D/0182/01/2015 dátum:

číslo: D/0182/01/2015 dátum: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 B r a t i s l a v a 2 7 číslo: dátum: 31.03.2016

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica Číslo: P/0354/06/16 V Banskej Bystrici dňa 12.01.2017

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Smernica o používaní kamerového systému v objekte školy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Vnútorný predpis o finančnej kontrole.

Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Vnútorný predpis o finančnej kontrole. Názov a sídlo organizácie Poradové číslo vnútorného predpisu : Vypracovala : Schválil : Obec BREZANY 1/2016/EK Drahomíra Štaffenová, EP obce Bc. Iveta Brezianská,v.r.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX Bratislava ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava TASR, SITA Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava -/- OHVBPKV/8480-5/33368/2016/Ki Ing. Kišacová,

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Obec Dunajská Lužná. Zverejnené pred schválením: Zvesené pred schvaľovaním:

Obec Dunajská Lužná. Zverejnené pred schválením: Zvesené pred schvaľovaním: Obec Dunajská Lužná Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Dunajská Lužná Zverejnené pred schválením: 11.06.2012

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Obec Bukovec Z M L U V A O D I E L O č. 2014-03 na pracovnú úlohu VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC Zmluva o dielo č. 2014-03 Uzavretá podľa 536 a nasl. zákona

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Ochrana utajovaných skutočností a ochrana osobných údajov

Ochrana utajovaných skutočností a ochrana osobných údajov VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH Kukučínova 17, 040 01 Košice, cena EBA, Londýn, 2012 dátum:... meno a priezvisko:... Skúšobné otázky LL.M ZS/2016 Ochrana utajovaných skutočností a ochrana

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Článok I. Zmluvné strany. Slovenská republika - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Článok I. Zmluvné strany. Slovenská republika - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica KÚPNA ZMLUVA č. 1/2011 uzatvorená podľa -11 zák. č. 278/1993 z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a -u 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Článok I. Zmluvné strany Názov: Slovenská republika

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více