Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009"

Transkript

1 Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměšť nad Oslavou Rada města Náměšť nad Oslavou č. 19 se na svém zasedání dne 5. října 2009 usnesla vydat na základě 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Tímto nařízením se: Článek 1 Úvodní ustanovení, působnost 1. Stanoví rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic v obci. 2. Vymezují úseky chodníků a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 3. Zimní údržbou chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic se pro účel tohoto nařízení města rozumí činnost vedoucí ke zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem města Náměšť nad Oslavou v souladu s plánem zimní údržby 2 \ tímto nařízením města a zákonem o pozemních komunikacích. ^ Schůdnost chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic je pro účel tohoto nařízení takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může chodec předvídat. 4. Působnost tohoto nařízení je na místních komunikacích a chodnících ve městě Náměšť nad Oslavou v majetku města Náměšť nad Oslavou. Článek 2 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic 1. a) Závady ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetáním nebo odhrnutím, odškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály, buď ručně nebo mechanicky tak, aby se nepoškodil chodník a místní komunikace.

2 b) S odklizením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadlého sněhu přesáhla 5 cm. V průběhu trvalého sněžení se v odstraňování sněhu průběžně pokračuje. Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace. c) Odstranění sněhu nebo náledí se z místních komunikací IV. třídy 1}3) provádí liniovým ošetřením v šířce dostupné mechanizace. Na Masarykově náměstí se odstranění sněhu z MKIV. třídy provádí v celé jejich šířce. U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m. U schodů v šíři min. 1,2 m. Na místních komunikacích s oboustranným chodníkem je možný úklid pouze na jedné straně, v souladu s plánem zimní údržby 2 \ 2. Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic: a) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících v zastavěném území města, kdy chodník je přilehlý k nemovitosti, která není v majetku Města Náměšť nad Oslavou a hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je stanovena do 50 dnů. b) lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na ostatních chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic je stanovena do 48 hod. Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. V obou případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění. Článek 3 Vymezení úseků místních komunikací a chodníků v majetku města Náměšť nad Oslavou na nichž se nezajišťuje zimní údržba Dle 27 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje obec tímto nařízením města úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto nařízení města, kde je toto vymezení provedeno. Tyto úseky těchto místních komunikací a chodníků budou před začátkem zimního období označeny. Článek 4 Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí tohoto nařízení města je jeho příloha: č. 1 - Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

3 Článek 5 Zrušovací ustanovení Ruší se Nařízení č. 9/2005 ze dne , vydané Radou města Náměště nad Oslavou č. 24, o provádění zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměšť nad Oslavou. Článek 6 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Ing. Ivo Matoušek místo staro stká města Vladimír Měrka starosta města 1) Zákoně. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2) Plán zimní údržby ve Městě Náměšť nad Oslavou v aktuálním platném znění, schválený Radou města Náměšť nad Oslavou, který je k nahlédnutí na MěÚ v Náměšti nad Oslavou, odboru SMMO. 3) Vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4 Příloha č. 1 k nařízení města č 3/2009 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměšť nad Oslavou a o vymezení místních komunikací a chodníků v majetku Města Náměšť nad Oslavou ve městě Náměšť nad Oslavou, na nichž se nezajišťuje zimní údržba. Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro iejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Místní komunikace : 1) - místní komunikace na ulici E. F. Buriana od křižovatky s ulicí Jaroslava Ježka po křižovatku s ulicí Třebíčskou 2) - místní komunikace na ulici Havlíčkova od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce po křižovatku s ulicí Třebíčskou Tyto neudržované místní komunikace v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou trvale označeny dopravní značkou A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 12 a textem V zimě se neudržuje". 3) - dolní část místní komunikace na ulici Habří Chodníky : 1) - chodník z ul. Sadová na louhový objezd Tyto neudržované místní komunikace a chodníky budou v zimním období označeny informační tabulí Komunikace se v zimě neudržuje". Ing. Ivo Matoušek, místostarosta Vladimír Měrka, starosta

5 Město Náměšť nad Oslavou Dodatek č. 1 k Nařízení č. 3/2009 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na územní města Náměšť nad Oslavou V Článku 2 se vypouští bod 2a), zůstává tedy text : Lhůta pro odstranění závad ve schůdnosti na chodnících, místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic je stanovena do 48 hod. Jde o závadu ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. V obou případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště nebo po znečištění. Dále se upravuje Příloha č.1 k Nařízení č. 3/2009 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na územní města Náměšť nad Oslavou, a to následovně: Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje jejích schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Místní komunikace : 1) místní komunikace na ulici E. F. Buriana od křižovatky s ulicí Jaroslava Ježka po křižovatku s ulicí Třebíčskou 2) místní komunikace na ulici Havlíčkova od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce po křižovatku s ulicí Třebíčskou 3) dolní část místní komunikace na ulici Habří Tyto neudržované místní komunikace v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou trvale označeny dopravní značkou A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 12 a textem V zimě se neudržuje". Chodníky : 1) Chodník z ul. Sadová na kruhový objezd 2) E.F.Buriana pravá strana směrem k silnici I/23 3) Havlíčkova pravá strana k silnici I/23 4) mjr. Šandery levá strana směrem k silnici I/23 5) ul. P. Křičky pravá strana od č. p. 562 po křižovatku s ul. E.F. Buriana Tyto neudržované místní komunikace a chodníky budou v zimním období označeny informační tabulí Komunikace se v zimě neudržuje".

6 Tyto změny schválila RM č. 20/2015 dne 19. října 2015 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Ing. Jan Kotačka místostarosta.. Vladimír Měrka starosta vyvěšeno dne: sňato dne:

7 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU 1. Úvod Účelem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi, danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví tento plán potřebné priority údržby a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 2.Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu. Obecně závaznými právními předpisy se rozumí: a) Zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v pozdějším znění (dále jen zákon ). b) Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ( dále jen vyhláška ). c) Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 3/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměšť nad Oslavou. Zimní údržbou místních komunikací se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ( 41, odst. 1 vyhlášky č. 104/97 Sb.). Sjízdnost místních komunikací dálnice, silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 1 zákona)

8 Závadou ve sjízdnosti se pro účely tohoto zákona rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26, odst. 6 zákona ). Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, jejichž pohyb je přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26,odst. 2 zákona ). Závada ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26, odst. 7 zákona ). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí ( 9,odst. 1 zákona ). Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam, vlastník je povinen je označit DZ Komunikace se v zimě neudržuje, vymezení takových úseků silnic stanoví kraj nebo obec s rozšířenou působností svým nařízením. Údržba chodníků 1) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. 2) Údržbu zabezpečující schůdnost, uvedenou v odst. 1 ve všech případech zajišťuje firma Služby města Náměště nad Oslavou s.r.o.(dále jen SM.s.r.o.). K údržbě chodníků, kde to dovolí průjezdná šířka, je používán Hako sypač s pluhem. Kde není možno použít k údržbě chodníků mechanizace je tato prováděna ručně pracovníky, kteří zajišťují čištění a posyp chodníků a schodů. Na údržbu chodníků a schodišť se používá pouze inertní materiál. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31.března následujícího roku.v tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti ( schůdnosti ) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci ( 41 odst. 4 vyhl. 104/1997 ). 2

9 3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období. a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací Města Náměšť nad Oslavou - zajišťuje organizační přípravu zimní údržby MK a to sám nebo prostřednictvím SM, s.r.o., - plánuje finanční prostředky na provádění zimní údržby MK a tyto uvolňuje za provedené práce spojené se zimní údržbou, - kontroluje včasnost a kvalitu zimní údržby, - operativně zasahuje do řízení zimní údržby, - zpracovává návrh operačního plánu zimní údržby. b) Základní povinnosti správce místních komunikací SM, s.r.o. - zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, - v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, - řídit, koordinovat a kontrolovat zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci, - úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány, - kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou. c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací - přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, - při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp. ), - při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, - při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti. 4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu. 3

10 b) Zdrsňování náledí, nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertním posypem. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Chemický materiál může firma použít po dohodě se zaměstnanci odboru správy majetku města MěÚ Náměšť nad Oslavou a to pouze v případě kalamitní situace, tj. kdy je použití inertních materiálů neúčelné ( např. v případě namrzajícího deště). Posyp chemickými materiály musí být ukončen minimálně 25 m před úrovňovým železničním přejezdem. c) Údržba chodníků Povinnosti vlastníka chodníku, pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících jsou stanoveny v Nařízení obce č. 3/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměště nad Oslavou. Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Chodníky se udržují liniovým ošetřením v šířce dostupné mechanizace. Na Masarykově náměstí se odstranění sněhu z MK IV. třídy provádí v celé jejich šířce. U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m. U schodů v šíři min. 1,2 m. Na místních komunikacích s oboustranným chodníkem je možný úklid pouze na jedné straně, v souladu s plánem zimní údržby. Na průjezdním úseku silnice obcí zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce - správa a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp. 5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací. a) Při odstraňování sněhu V pracovní době nejpozději do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3-5 cm. V mimopracovní době při pohotovosti pracovníků na pracovišti ihned po zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla výšky 3-5 cm. V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 30 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 5 cm. 4

11 b) Při posypu inertními materiály ( chemickými materiály ) pro zmírnění závad kluznosti. V době kalamity / ledovka / možnost použít průmyslovou sůl na kopce a páteřní komunikace města. V pracovní době nejpozději do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V mimopracovní době při pohotovosti pracovníků na pracovišti ihned po zjištění dispečera, že se vytvořilo náledí a kluzkost na MK V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději 30 minut od zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti. 6. Organizační zajištění zimní údržby a služeb Organizace provádění zimní údržby bude provedena firmou SM, s.r.o. Zaměstnanci této firmy odpovídají za včasné a kvalitní provádění všech zásahů zajišťujících sjízdnost místních komunikací a chodníků dle plánu zimní údržby. Zahájení zimní hotovostní služby stanoví odbor správy majetku města MěÚ Náměšť nad Oslavou. V případě vyhlášení kalamitní situace starosta města zřizuje kalamitní štáb, který přebírá operativní řízení zimní údržby MK. SM, s.r.o. provádějící zimní údržbu povedou deník zimní údržby, ve kterém budou zapisovat denní vývoj počasí a veškerý průběh prováděných prací včetně časových údajů. Dispečer zimní údržby: Telefonní spojení: firma: privat: mobil: Milan Brym, Nad Příhořím V případě nepřítomnosti dispečera zastupuje: Řehoř HRUZA, V.Nezvala Zajištění zimních posypů mechanickými prostředky Gazeelle + sypač Zetor 7211 Zetor

12 Bobek 861 s příslušenstvím Hako + sypač + pluh Sněhové radlice za traktory Magma Alficar s příslušenstvím Vari systém + radlice 8. Stanovení pořadí důležitosti pro zimní údržbu MK Pozemní komunikace se pro účely zimní údržby rozdělují podle stupně důležitosti. Při jejich rozdělení se přihlíží zejména: k intenzitě dopravy, dopravnímu významu komunikace a počtu mechanických prostředků, vedení tras veřejné hromadné dopravy, stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, územním a povětrnostním podmínkám, finančním možnostem Města Náměšť nad Oslavou. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI: I. Pořadí: Rychlostní a sběrné komunikace /s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou/, přístupné komunikace k zdravotnickým zařízením a další významné komunikace, podle místních podmínek /v grafické příloze zakreslené červeně/. II. Pořadí: Sběrné komunikace nezařazené do I.pořadí důležitosti, přístupové a obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu z průmyslových závodů apod. /v grafické příloze zakreslené modře/. III. Pořadí: Ostatní komunikace, které mají význam převážně jen pro dopravu soukromými dopravními prostředky /v grafické příloze zakreslené zeleně/. IV. Neudržované komunikace: Komunikace u níž není možné z technických důvodů nebo z důvodů dopravní bezvýznamnosti nutno vykonávat zimní údržbu /v grafické příloze zakreslené hnědě/. Zimní údržba se zde bude provádět po údržbách I.,II.,III. pořadí důležitosti, pokud to dovolí finanční a technické možnosti města. 9. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti městských komunikací Obce zajišťují sjízdnost městských komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách: (Lhůta začíná běžet až po ukončení trvalého sněžení nebo namrzajícího deště): 6

13 a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin b) II. pořadí důležitosti.. do 12 hodin c) III. pořadí důležitosti.. do 48 hodin 10. Soupis tras MK-sestavení podle důležitosti: /údržbu a posyp zajišťuje firma Služby města Náměště nad Oslavou s.r.o./ Délka trasy jednotlivých okruhů vychází z praktických zkušeností, kolik kilometrů vozovek může sypač s pluhem a jednou náplní v městských podmínkách ošetřit. Komunikace jsou vyznačeny a barevně rozlišeny podle pořadí důležitosti v grafické příloze /příloha č.1/ I. pořadí důležitosti - barva červená II. pořadí důležitosti - barva modrá III. pořadí důležitosti - barva zelená IV. neudržované komunikace - barva hnědá V. komunikace v údržbě SÚS - barva žlutá I. pořadí důležitosti Okruh č.1 -ul. Husova -ul. V. Nezvala -ul. Žerotínova -Komenského náměstí -Masarykovo náměstí -komunikace z kruhového objezdu pod Oslavanem až k objektu České pošty včetně komunikace k Velkoskladu Brabec Okruh č. 2 -komunikace od sil.č.i/23 k Dopravnímu terminálu včetně a MK k objektu HZS KVy -náměstí Míru, včetně nových parkovišť -ul. B.Němcové -ul. Zborovská -ul. Gen. Mrázka -ul. Nad Tratí ( vlevo k 3P s.r.o. ) -ul. U Železničního mostu včetně komunikace k čp. 474 ( Kafka ) -ul. Nad Splavem Okruh č. 3 -parkoviště a zásobovací komunikace k JMB II. pořadí důležitosti Okruh č. 1 -ul. Petra Křičky 7

14 -ul. Družstevní, včetně ul. Družstevní zadní -ul. Jiráskova -ul. Na Vyhlídce, včetně nové MK mezi ul. Husova a Na Vyhlídce -ul. Havlíčkova -ul. Na Křemelkách -ul. E. F. Buriana -ul. Jar. Ježka Okruh č. 2 -ul. Nádražní -průjezdní komunikace v obch. zóně Na Křížku, včetně parkovišť pro motorová vozidla -ul. Nad Tratí ( vpravo ) -ul. Nová -ul. Na Klinkách -ul. Ke Křišťálovu -ul. J.Nerudy -ul. Bří. Čapků -ul. Ot. Březiny -ul. J.Wericha -ul. J. Wolkera -ul. Vícenický žleb po Nautilus a dále až po čp. 646 Okruh č. 3 -příjezd z ul. Husovy k Penzionu -ul. Palackého až k silnici I/23, včetně ul. Krátká -ul. Ant.Dvořáka včetně spojky na ul. Lipová a Masarykovo náměstí -ul. Lipová, včetně parkovišť a pojezdných chodníků -ul. Třebíčská horní III. pořadí důležitosti Okruh č. 1 -ul. Lesní -ul. Nad Příhořím, včetně parkovišť -ul. Třebíčská parkoviště před budovou Policie ČR -ulice okolo restaurace Cafourek k nám.míru, okolo Veškrny, včetně cesty ke garážím pod tratí za Choutkem -ul. Sadová až po ČOV, s příjezdem od sil. č. I/23 k Sokolovně včetně parkovišť a cesty ke garážím pod tratí - Verner Okruh č. 2 -ul. Jiráskova-cesta k Čapkům pouze na požádání -Červené domky až po pilu -komunikace k zimnímu stadionu a parkoviště -ul. Závrata po schody -ul. U Obory včetně napojení na ul. Habří pod Petrovými -ul. Habří horní část, včetně nové komunikace k ul. Na Výsluní -ul. Na Výsluní -ul. Smetanova až k Rybářství Velké Meziříčí 8

15 -spojka od lávky za ČOV k ul. Smetanova -ul. Smetanova horní k Dvořáčkům -ul. Zámek -ul.kaštanová -ul. MK k lesáckým řadovkám včetně spojky od lesáckých bytovek k Autoopravně Lechner -ul. Nad Statkem ul. Na Příhoří k Blažkům udržovat ručně -účelová komunikace za fy Stav Outulný a.s.ke garážím až po ukončení údržby všech ostatních komunikací IV. Neudržované komunikace -ul. E.F.Buriana od silnice č. I/23 po křižovatku s ul. Jar.Ježka -ul. Havlíčkova od silnice č. I/23 po křižovatku s ul. Na Vyhlídce -ul. Habří spodní část od domu čp.914 ( Tomanovi ) až po čp. 505 ( Nekuda ) Tyto komunikace budou označeny DZ A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 12 "Komunikace se v zimě neudržuje. V. Komunikace osazené v zimním období přechodným dopravním značením Níže uvedené komunikace z důvodů zabezpečení provádění zimní údržby osadit dopravní značkou B 29 Zákaz stání s dodatkovou tabulkou E 8a,E 8b a E 8c z : -ul. Jiráskova celá -ul. B.Němcové celá -ul. Třebíčská horní celá od Spinačky až po ul. Palackého -ul. Ant. Dvořáka od spodní části k ul. Palackého pravá strana -ul. Zborovská pravá strana -ul. Lesní od čp. 645 po čp. 734 VI. Údržba a posyp místních komunikací místních částí Jedov, Otradice, Zňátky Místní komunikace v Jedově, Jedov hájenka, Zňátkách a Otradicích se udržují na základě požadavku samosprávy, a to až po dokončení údržby komunikací a chodníků v Náměšti nad Oslavou. Při kalamitní situaci /náledí, dlouhodobém sněžení atd./ stanovuje pořadí důležitosti údržby místních komunikací v těchto částech operativně kalamitní štáb na základě vyhodnocení informací jejich sjízdnosti. 9

16 11. Chodníky města Náměště nad Oslavou, udržované mechanizací nebo ručně a neudržované. I. Udržované chodníky Okruh č. 1 - Boženy Němcové jedna strana - E.F.Buriana jedna strana kolem MŠ - Havlíčkova jedna strana levá k sil. č. I/23 - ul. Husova po obou stranách - poliklinika - Masarykovo nám. - Nádražní - Chodník k Dopravnímu terminálu obě strany a nástupiště autobusové dopravy Okruh č. 2 - mjr. Šandery pravá strana směrem k I/23 - V. Nezvala - Žerotínova obě strany - schody ul. Husova Palackého stará radnice - schody ul. Husova Na Vyhlídce Palackého FÚ ul. Lipová - Lipová - ul. Brněnská včetně chodníků kruhového objezdu - část ulice Smetanova (prodloužený chodník od mostu) - Habří Okruh č. 3 - ul. Petra Křičky od ul. Husova po č.p. 562 a dále horní strana kolem domu č.p ul. Družstevní u domů č.p ul. Jiráskova u domů č.p , ul Jiráskova od č.p Lesní u domů č.p Na Vyhlídce - včetně nového chodníku mezi ul. Husova a Na Vyhlídce - Nad Příhořím - schody z ulice Husova na ulici P. Křičky včetně spojovacího chodníku Okruh č. 4 - Náměstí Míru - ul. Zborovská - spojka z ul. B. Němcové (od č.p. 888) do Vícenického žleba - gen. Mrázka - U železničního mostu a ulice Nad Splavem - Palackého chodník z ul. Třebíčské - Krypta schody a chodník do Červených domků včetně lávky Okruh č. 5 - ul. Třebíčská včetně chodníků kruhového objezdu u Benziny - A.Dvořáka 10

17 - A.Dvořáka Masarykovo nám. - A.Dvořáka Lipová - chodník za Penzionem k ul. Husova Okruh č. 6 - Na Výsluní - cesta na Zámek kolem Labuťáku - U pivovaru (chodník k novému přechodu) - Bítešská od Oslavanu po ul. Nad Statkem - Oslavan Lesácké - chodník od kamenného mostu až po klub Paradox - Kamenný most - Závrata od ul. mjr. Šandery k domu čp. 751 včetně napojení na ul. Habří - Červené domky Okruh č. 7 - Nad Tratí - Ke Křišťálovu - J. Wericha - Na Klinkách - chodníky v obchodní zóně na Křížku - ul. Sadová, a chodník z kruhového objezdu k prodejně potravin PENNY - ČOV v Hájku - lávka za ČOV - spojovací chodníky mezi ul. Husova a Petra Křičky - Na Křemelkách - kolem Rathanu k autobusové zastávce na sil. č. I/23 - chodník ul. Ocmanická od ul. Horní Třebíčská č.p. 323 až po SM s.r.o. - chodník od Penzionu kolem č.p. 126 na ul. Husova - liniové protažení Nad Příhořím k č.p. 613 II. Neudržované chodníky - Chodník z ul. Sadová na kruhový objezd - E.F.Buriana pravá strana směrem k silnici I/23 - Havlíčkova pravá strana k silnici I/23 - mjr. Šandery levá strana směrem k silnici I/23 - ul. P. Křičky od č. p. 562 po křižovatku s ul. E.F. Buriana 12. Seznam kontejnerů s posypovým materiálem rozmístěných v k.ú. Náměšť n.osl. Seznam umístění kontejnerů s posypovým materiálem je v grafické podobě součástí přílohy č Použité posypové materiály Inertní posypové materiály: - drť 2-11 mm z kamenolomu Vícenice 11

18 Předzásobení inertními materiály bude činit asi 500 t. Posypový materiál je uskladněn na skládce objektu SM, s.r.o., pod přístřeškem v boxech.v průběhu zimního období se bude skládka průběžně doplňovat inertními materiály. Dále je rozmístěno 8 kontejnerů s posypovým materiálem. Rozvoz a svoz, jak kontejnerů, tak rovněž i doplňování posypového materiálu zajistí SM Náměště nad Oslavou, s.r.o. 14. Schvalovací doložka Plán zimní údržby místních komunikací pro město Náměšť nad Oslavou byl projednán a schválen Radou města č. 21 dne , doplněný dod.č.1 schválila RM č. 22/2004, dod.č.2 schváleným RM č. 24/2005, dod.č.3 schváleným RM č. 26/2005 a doplněný dod.č.4 schváleným RM č. 22/2006. Oznámení o schválení plánu bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ s tím, že uživatelé městských komunikacích se s ním mohou blíže seznámit na odboru správy majetku města MěÚ v Náměšti nad Oslavou. V Náměšti nad Oslavou dne Doplnění Plánu zimní údržby provedeno dod. č. 5 dne Projednala a schválila RM č. 19/2007. Doplnění Plánu zimní údržby provedeno dod. č. 6 dne Projednala a schválila RM č. 20/2009. Doplnění Plánu zimní údržby provedeno dod. č. 7 dne Projednala a schválila RM č. 24/2010. Doplnění Plánu zimní údržby provedeno dod. č. 8 dne Projednala a schválila RM č. 20/2011. Doplnění Plánu zimní údržby provedeno dod. č. 9 dne Projednala a schválila RM č. 20/

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb Plán zimní údržby pro zimní období 2015 2016 Čl I Úkolem zimní údržby místních komunikací dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 28 DNE: 02112015 JEDNACÍ ČÍSLO: 4082015KS NÁZEV: Plán zimní údržby ANOTACE: Tento plán vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě Stanoví časové intervaly

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Městské části Praha - Běchovice pro zimní období od 1.11.2017 do 31.3. 2018 schváleno usnesením rady městské části číslo 5/090/17 dne 15.11.2017 OBSAH A Základní ustanovení

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /018, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Kopřivnice se na své 79.

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011 Plán zimní údržby komunikací v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 1 Specifikace činností zimní údržby plán zimní údržby Úkolem zimní údržby místních komunikací

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období 2017-2018 Úvod Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 04/ 2017 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 12. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Kalibán

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace 1 1. ÚVOD Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace (dále jen TSmI),

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009 Město Chodov Nařízení města Chodova č. 5/009 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Chodova se na

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2014/2015 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 27. schůzi dne 5. října 2015 projednala a

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od 14.11.2017 do 15.03.2018 I. Zimní údržba Na základě 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2010 ze dne 26.4.2010 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků

Více

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa zima 2017/2018 (dále jen Plán zimní údržby ) 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ)

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) Rok 2018-2019 Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) pro podchody a schodiště města Klášterce nad Ohří 1 OBSAH: Úvod Výklad základních pojmů (deník zimní údržby DZÚ) 1 Seznam podchodů a schodišť pro zimní údržbu

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Plán zininí údržby obce Vidče

Plán zininí údržby obce Vidče Obec Vidče Vidče 96, 756 53 Vidče IČO 00304433, DIČ CZ00304433, tel.: 571 655 011, e-mail: obec@vidce.cz Plán zininí údržby obce Vidče 2016-2017 Plán zimní údržby je zpracován v souladu se zákonem č. 13/

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvková organizace Uherskobrodská 188 763 26 Luhačovice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 Zpracoval : Ing. Josef Pučalík

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín 2018-2019 Vypracoval: Martin Zeman OMH Obsah: 1. Základní informace a stanovení pojmů 2. Příprava na ZÚK 3. Pohotovost 4. Provádění ZÚK 5. Pořadí údržby 6.

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

O P E R A Č N Í P L Á N

O P E R A Č N Í P L Á N Město Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald O P E R A Č N Í P L Á N zimní údržby místních komunikací na katastrálním území Petřvald (dále také jen OP ), zpracovaný v souladu se zákonem č.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na

Více

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků Město Uherské Hradiště Rada města Nařízení Vydáno dne: 10. října 2017 Účinnost dne: 1. listopadu 2017 Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Větřní Na Žofíně 191, 382 11 Větřní 1 Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 3/2009 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dle ustanovení 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN Plan zimni udrzby mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi ve vlastnictvi Obce Pencin. 1. Uvod Ukolem zimni udrzby mistnich komunikaci je zmirnovani zavad ve sjizdnosti

Více

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro rok 2016-2017 ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací ve městě Přerově pro období 2017-2018 Městský operační plán zimní údržby komunikací pro období 2017 2018 byl schválen: za Magistrát města Přerova dne: za TSMPr

Více

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Schváleno RO Hlubočky dne 16.10.2017 OBSAH 1) Obecná ustanovení 2) Vymezení některých pojmů užitých

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA VELKÉ OPATOVICE Mapa údržby Zimní údržbu města Velké Opatovice zajišťují: Zaměstnanci Města Velké Opatovice VOS zemědělců a. s., Velké Opatovice Josef Havránek, Svárov Plán byl

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm Organizační složka - Technické služby PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ 2012/2013 1 Obsah: 1 2 Legislativa... 3 Základní pojmy... 3 2.1

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období 2012-2013 Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 2/2015 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dne 14.12.2015 dle ustanovení 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný

Více

N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 1/2009

N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 1/2009 Nařízení 12009 N A Ř Í Z E N Í Rady města Borohrádek. č. 12009 Plán zimní údržby místních komunikací města Borohrádek a místní části Šachov Rada města Borohrádek podle zákona č. 131997 Sb., o pozemních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE MĚSTO KONICE Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE 1/12 Obsah I. Úvod... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Základní povinnosti vlastníka,

Více

Obec Valašská Bystřice Valašská Bystřice 316, tel , fax

Obec Valašská Bystřice Valašská Bystřice 316, tel , fax Obec Valašská Bystřice ouvalasskabystrice@seznam.cz 756 27 Valašská Bystřice 316, tel. 571759711, fax 571759710 Plán zimní údržby obce Valašská Bystřice 2014-2015 Plán zimní údržby je zpracován v souladu

Více