Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)"

Transkript

1 Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str ) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie Osudové osmičky: Dvacetiletí bylo v Rakousku obdobím změn. R nastolil i přes neúspěšné revoluce občanskou společnost. Oktrojovaná ústava z r byla brzy zrušena. Neoabsolutismus, pro politiku i kulturu útlumový, měl pozitivní vliv na podnikání i dopravu. Únorová ústava z r nesplnila očekávání. Mezinárodněpolitické prohry přinesly r zákon o vyrovnání Rakouska s Uhrami. 02 Možné podklady pro prezentaci: Po pádu Metternichova absolutismu vydala vláda tzv. Oktrojovanou ústavu, která vyvolala ve Vídni další povstání, jež vedlo k odvolání ústavy. Novou ústavu, podle níž by se mělo Rakousko stát konstituční monarchií, měl vypracovat říšský sněm. Tato ústava ovšem v důsledku potlačení revoluce nebyla přijata a rakouský mocnář vládl v následujícím desetiletí absolutisticky. Vojenské neúspěchy v severní Itálii a tlak opozice vedly k vydání Říjnového diplomu v r. 1860, jímž se císař František Josef I. Zavázal vládnout ve spolupráci se zemskými sněmy a Říšskou radou. Tato listina byla o rok později rozpracována do tzv. únorové (Schmerlingovy) ústavy, která opomíjela některé demokratické principy a stranila německým liberálům. Prosincová ústava z r zakotvila principy dualismu, a tedy rozdělení monarchie na část rakouskou (Předlitavsko) a uherskou (Zalitavsko). 03 základní fakta: Samuel Finley Breese Morse ( ), americký malíř a vynálezce, r vynalezl elektromagnetický telegraf a r uvedl do praktického provozu telegrafní abecedu složenou z teček a čárek (Morseova abeceda). Jeho prototyp telegrafu byl schopen zaznamenat zprávu na vzdálenost až 10 mil Indiv. řešení. 05 Mladík žádným darebáčkem nebyl. Lidé mu tuto nálepku přisoudili na základě povrchních a urychlených soudů, které se nezakládaly na pravdě. Základní jazykové prostředky: ironie a sarkasmus, - ironie je podle významu řeckého slova zastíraná nevědomost obvykle vysloví něco jiného než je skutečně pravdou, jde o způsob výsměchu, někdy vyjadřuje i kritiku. V psaném textu může a nemusí být graficky odlišena. Jazykové prostředky ironie jsou antifráze, hyperbola (přehánění, zveličování), litotes (málo je řečeno, ale mnohé je skryto mezi řádky), parodie (nápodoba za účelem výsměchu). Sarkasmus, řecky doslovně řezání do masa, kousavá, zraňující řeč, často vyjadřuje pohrdání a odmítavá stanoviska, uplatňuje se v konkrétních situacích a kontextech. Májovci, ruchovci, lumírovci PS str Rakousko-uherské vyrovnání byla ústavní forma v habsburské monarchii, zakotvená v prosincové ústavě z r Na jejím základě se dosavadní rakouské císařství změnilo na unii dvou státních celků: Předlitavska (Rakousko) a Zalitavska (Uhersko), spojených společným panovníkem, armádou, zahraniční politikou a částečně financemi. Bachovský absolutismus byl politický systém v habsb. monarchii v letech , režim, který nastoloval absolutistickou a centralistickou formu vlády ve snaze o udržení stavu politické nehybnosti při provádění reforem shora. Prosincová ústava byla základní legislativní akt Rakouska-Uherska ze dne Byla reakcí na rakousko-uherské vyrovnání a platila v neuherských zemích až do rozpadu monarchie v r Kodifikovala dualismus. Novorenesance je umělecký sloh poslední třetiny 19. století, navazuje tvůrčím způsobem na renesanci. Uplatnil se zejména při stavbě reprezentativních a

2 kulturních staveb (divadla, muzea, školy). Romantismus je myšlenkové hnutí a umělecký sloh v 19. století. Uplatňoval tvůrčí svobodu umělce, do popředí stavěl cit, vášně, fantazii, vůli, opravdovost. Historismus programový návrat ke slohovým formám minulosti, z nichž je vytvářen sloh nový, označovaný pomocí předpony neo-, novo-. 02 Individuální řešení. 03 Individuální řešení Jiří Wingelmüller. 2. Josef Václav Myslbek. 3. Josef Mocker. 4. Oldřich a Božena. 5. Vojtěch Hynais léta 19. století cenzura, potírání svobodomyslných projevů a politického dění. 2. Trnový věnec symbolizuje utrpení (policejní umlčení Havlíčka, jeho nucený odchod do exilu). Němcová vyjádřila souhlas s Havlíčkovými radikálními politickými názory a nesouhlas s praktikami rakouské policie. V textu je to zdůrazněno proto, že trny ve vavřínovém věnci symbolizovaly nesvobodu a pronásledování odpůrců rakouské politiky, zatímco vavřínové listy byly důkazem toho, že i v trní mohou vyrůst vavříny, tj. skvělá literární díla (vavřínový věnec symbol vítězství a síly). 06 Májovci byli skupina autorů seskupená kolem Jana Nerudy a Vítězslava Hálka, která vstoupila do literatury vydáním almanachu Máj v r (Heyduk, Mayer, Šolc, Světlá, Arbes) a která se manifestačně přihlásila k tvorbě K. H. Máchy. Ruchovci byla literární skupina v 70. a 80. letech 19. století, tzv. škola národní, která zdůrazňovala své odhodlání pomáhat a sloužit národní věci a podporovat ji. Příslušníci této skupiny obnovili v literatuře historickou tematiku, zájem o slovanský svět a slovanskou kulturu, o venkov a selství. Kladli důraz na formální stránku svého projevu. K významným osobnostem této skupiny patřili Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská a Josef Václav Sládek. Lumírovci, tzv. škola kosmopolitní, byla literární skupina autorů 70. a 80. let 19. století, kteří navazovali na májovce úsilím o světovost české literatury. Vytčeného cíle dosahovali hojnou překladatelskou činností i vlastní tvorbou, v níž využívali podněty ze světové literatury. Požadovali uměleckou svobodu a čisté umění. Do literatury vnášeli smyslovost, bohatou obraznost, usilovali o dokonalost literární formy. Tuto generaci reprezentovali především Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek a Julius Zeyer. Pragmatismus představuje věcnost, nezaujatost, zaměření na efektivnost a racionální řešení problému, někdy bez ohledu na další okolnosti související s problémem. Tento filozofický směr vznikl v 70. letech v USA a rozšířil se zejména v anglosaských zemích. Pragmatismus se nezabývá podstatou a příčinou věcí, naopak se obrací k výsledkům a faktům, které z věci vyplývají. Hlavním kritériem pravdy je její užitečnost, hodnota, úspěšnost. Pozitivismus je myšlenkový směr, který navazoval na osvícenství důrazem na rozum, odmítal spekulace a romantické opojené vším, co není vědecky prokazatelné. 07 Individuální řešení. 08 Fejeton (z franc. lístek) tzv. podčárník, je specifický publicistický žánr, obvykle používaný v tisku jako protějšek k hlavním článkům. Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje všední věci v novém světle, přičemž autor je hodně subjektivní a vychází z vlastních zážitků. Je napsán lehkým zábavným slohem, autor v něm mnohdy satiricky komentuje dobové události. Častá je nadsázka, humorné postřehy nebo hyperbola. 09 Jan Neruda: Povídky malostranské, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena 10 Odmítali představu národního uvědomění, jehož vzorem by byla slávy dcera, RKZ a lidová píseň 2. Literatura by měla přispívat k střízlivému sebepoznávání současného člověka a ovlivňovat novou společenskou morálku. 3. Neruda preferoval svět města. 11 N, A, A, A, N, A, A, A, N, A. Jan Neruda PS str Praze, fejetonu, Písně kosmické, Prosté motivy, Povídky malostranské, novinář.

3 02 Individuální řešení Individuální řešení. 2. Provokovala svou tematikou obrazy ze hřbitova, baví se spolu červi, kteří vylezli z lebek umrlců. 3. Blín rostlina s jedovatými plody z čeledi lilkovitých,, mořivý úmorný, kvas nápoj, jehož základem je sladové těsto, mouka a voda (původem z Ruska), skočná český lidový tanec, stenot sténání, sloulo nazývalo se. 4. Obraz ze záhrobí chudých. 5. Individuální řešení. 04 Písně kosmické sbírka vyjadřující vztah člověka k vesmíru, Balady a romance sbírka motivovaná mýty, Žerty hravé a dravé sbírka fejetonů. 05 O rytíři Palečkovi. Když se mu zjevila Vesna, bohyně mládí a života, přál si aby až jednou zemře mohl vždy na jaře na 8 dní ožít. 2. Rýmové schéma: aabbc. 3. Např. 4. Balada je lyrickoepická báseň s chmurným dějem a často s tragickým koncem. Romance je lyrickoepická rozmarná báseň se šťastným koncem. Neruda neužívá klasickou podobu balady a romance, děj balady je založen na nadpřirozené události, ale není tak tragický, je zlehčen. Romance v Nerudově pojetí je realističtější, tragická (např. Romance helgolandská - tayl0010/balady.htm) 5. Erben řeší téma konfliktu člověka se základními mravními zákony a je přesvědčen, že mravní řád je neměnný a že osud člověka mnohdy nezávisí na jeho vůli. Nadosobní řád zničí každého, kdo se mu chce vzepřít. Hrdinové nebojují, jsou trestáni za své chyby. Neruda pokračuje v erbenovské lidové tradici, zabývá se ve své sbírce tematikou obecně lidských vztahů (např. mezi matkou a synem). Českým národním charakterem, biblickými a legendárními náměty, obecnými problémy lidské morálky. Na rozdíl od Erbena aktualizuje Neruda staré legendy a mýty, dává jim nové poslání národní i společenské. Jinak chápe žánr balady a romance Býval spokojeným člověkem, i když byl žebrák (lidé ho často obdarovávali). Po rozšíření pomluvy se k němu všichni otočili zády. 2. Individuální řešení. 3. Ne. 4., 5., 6. Individuální řešení Podle příhody, k níž došlo při pohřbu pana rady. 2. Užití krátkých zvolacích vět, časových příslovcí, dynamických sloves, výstižných přirovnání a metafor. Tato pasáž začíná větou: Teď se to stalo! 3. Individuální řešení. 4. Povídka je prozaický žánr, příběh s poměrně jednoduchým dějem a několika postavami. Román je prozaický útvar, jehož dějová linie se dále větví a rozvíjí se motivy vedlejšími, epizodními. Zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku života Zamýšlí se nad tím, co udělat se slamníkem, který dosloužil. 2. Publicistický styl styl sdělovacích prostředků. Novinářské útvary: zpráva, oznámení, článek, komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, interview, inzerát. 3. Ekodvůr je sběrné středisko odpadů. Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadů. Spalovna odpadu je technická jednotka se zařízením určeným ke spalování odpadu (http://www.enviki.cz/wiki/spalovna_odpad%c5%af ) Vítězslav Hálek PS str A N N A A A A Poldík byl prostý vozka, léčitel koní, muž, kterého měli všichni rádi. 2. Užívají se četná výstižná dějová slovesa v činném rodu, která se střídají s citoslovci, je vložena přímá řeč i otázka. 3. Když zestárl, předal živnost Frantíkovi, synovi své dávné lásky Málky a zemřelého Francka, a věnoval se jen chovu koní. Později se k němu přistěhovala Málka a ošetřovala o jako otcem do smrti. 4. V Praze. 5. Rumař je povozník, člověk, který rozvážel písek a kamení. Panychida je smuteční slavnost, tryzna za zemřelé První báseň je oslavou lásky, druhá oslavou básníků. 2. Abcb. 36. V prvním verši je užito slovo srdce ve významu povaha, duše, ve třetím verši je užito rčení zpívat od srdce tj. z nejhlubšího přesvědčení, ve čtvrtém verši nosit někoho v srdci - - tj. zamilovat si. 4. Nerudovo Hřbitovní kvítí je sbírkou pesimistickou, v níž je vyjádřena ponurost, tragičnost, trpkost, krutá ironie, sarkasmus. Hálkovy Večerní písně jsou knihou radostných milostných veršů optimistická, naivní, smyslová nálada. V obou sbírkách je pravidelný verš (veršové schéma je striktně dodrženo

4 ve Večerních písních, ale v Hřbitovním kvítí ne). 5. Odkazuje k Bibli. 6. V běžné řeči je prorok člověk schopný předpovídat budoucnost. Původní význam slova prorok (náví) vychází z Bible byl to prostředník mezi Bohem a člověkem. Největším prorokem v biblickém podání byl Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář a jehož prostřednictvím dal Bůh lidem zákon (Desatero). Karolina Světlá PS str Shora dolů: N, A, N, A, A, A, N, N Petříček byl nehezký tělesně postižený mladík, který napadal na nohu, Měl navíc velmi nepříjemný hlas. Byl ale chytrý, bystrý, dokázal předvídat běh událostí a často radil lidem. 2. Individuální řešení. 3. Čtverák taškář, šibal, šprýmař, potutelník potměšilec, šibal, který něco tají, zvědavý jako straka hodně zvědavý, nadán duchem prorockým, - dokáže předvídat budoucnost Nesoulad způsobený narozením dcery. Evička přenesla svou lásku a pozornost na ni, Štěpán se cítí odstrčený a žárlí. 2. Snaží se je zvládnout klidně, bez velkých emocí, s laskavým vysvětlováním. 3. Vyzdvihuje morální sílu žen, jejich schopnost sebeobětování, sledování vyššího morálního cíle Individuální řešení Individuální řešení. (např. Jakub Arbes PS str Shora dolů: A, A, A, A, N, A, A, N TAJEMSTVÍ OBRAZU SV. Xaveria, v němž byla údajně v rysech světcovy tváře zašifrována cesta k pokladu. 2. Choval se nezvykle, nepřirozeně. Zamyšleně přecházel několikrát před oltářem, pak si dlouho, nápadně prohlížel obraz, který poutal veškerou jeho pozornost. Pak znovu přecházel před oltářem a opakovaně obraz pozoroval. 3. Ano, výše uvedený obraz se skutečně nachází v chrámu sv. Mikuláše (www.psalterium.cz/o_kostele.php) Romaneto je napínavé vypravování středního rozsahu. Vyskytuje se v něm zdánlivě nepochopitelná záhada, která je v závěru racionálně vysvětlena. 2. V daném příběhu to byly zvláštní vidiny, které míval zemřelý. Byl to přízrak ukřižované dívky. 3. Při pitvě bylo zjištěno, že vidiny byly způsobeny odumíráním zrakových nervů. 4. Newtonův mozek, Záhadná Madona, Ukřižovaná, Svatý Xaverius aj. 5. Ind. řešení. Adolf Heyduk PS str Muška jenom zlatá prchavý okamžik, neuchopitelnost lidského štěstí. 2. Nespokojenost s tehdejší společností, touha po harmonickém světě. 3. K Hálkovi zpěvností veršů. Rudolf Mayer PS str Mladý muž, nešťastný topič parního kotle, chudý vdovec. 2. Zemřela mu manželka a dítě. 3. Nad tím, že by mohl zničit stroj a zahubit i nenáviděné panstvo. 4. Balada je lyrickoepická báseň se smutným dějem a často tragickým koncem. Balady psali např. K. J. Erben, F. L. Čelakovský, J. Neruda, P. Bezruč, J. Wolker, V. Nezval 5. Klasická balada erbenovského typu vychází z českých bájí, tematikou je často marný boj člověka s přírodou a nadpřirozenými silami. Sociální balada se orientuje na vztahy ve společnosti a především na nerovný boj mezi chudými, bezmocnými a bohatými lidmi. Ve většině sociálních balad je akcentována těžká práce, lopota dělníků.

5 Václav Šolc PS str Nástrahy a překážky, které udusily mladou lásku. 2. Apostrofa: lásko. Epiteton: zápal vřelý. Metafora: kámen na srdce nám pad. Hyperbola: zlatem lesklo se tvé planutí. Personifikace: zmary se shlukly. Přirovnání: jak lístky jsme se rozletěli. 3. Šolcův statek roubená stavba z r. 1811, v níž je dnes soukromá galerie (www.cesky-raj.info/dr-cs/lidova-archtektura/cesky-raj/solcuvstatek.html) Svatopluk Čech PS str Shora dolů: N, N, A, N, A, A, A, N Zbabělost, pokrytectví. 2. Pokrytec je člověk, který se přetvařuje, člověk s dvojí tváří, který neváhá lhát, když z toho může mít prospěch. 3. Individuální řešení. 4. Satira je útočné, výsměšné dílo, které ostře kritizuje nebo zesměšňuje záporné jevy ve společnosti. Využívá k tomu ironii, nadsázku apod. Se satirou jsme se setkali např. u K. H. Borovského, V. K. Klicpery, J. K. Tyla, J. Nerudy apod V první ukázce šlo o dialog kováře, venkovského řemeslníka, s německým továrníkem, jenž reprezentuje podnikatele, kteří chtějí získat jeho kovárnu. Druhá ukázka je dialogem milostného páru, který se rozchází. 2. První ukázka má epický charakter (továrník chce zabrat řemeslníkovi jeho kovárnu), druhá ukázka je milostná lyrika. 3. Individuální řešení. 4. Znaky ruchovců patrné v této básni: zdůrazňovali své odhodlání pomáhat a sloužit národní věci a podporovat ji, obnovili důraz na venkov a selství. 04. Individuální řešení. Eliška Krásnohorská PS str Shora dolů: A, A, N, N, A, N, N, A, A, A Oním pokladem byla láska mezi Rózou a Kalinou. 2. Fráter řeholník bez kněžského svěcení. Věstí předpovídá. 3. Individuální řešení Spor o hubičku mezi Lukášem a Vendulkou před svatbou. 2. Individuální řešení. 3. Libreto je literární podklad opery. 4. Individuální řešení Braniboři v Čechách libreto Karel Sabina podle románu J. K. Tyla, Prodaná nevěsta libreto Karel Sabina, Dalibor, Libuše libreto Němec Josef Wenzig, do češtiny přeložil Ervín Špindler, Dvě vdovy libreto Emanuel Züngler na motivy francouzské komedie Lex deus veuves od Jeana Pierra Mallefilla, Hubička libreto Eliška Krásnohorská podle povídky Karoliny Světlé, Tajemství, Čertova stěna libreta E. Krásnohorská, Viola (fragment) libreto Eliška Krásnohorská podle Shakespearovy hry Večer tříkrálový. Jaroslav Vrchlický PS str Lumírovců, Zlomky epopeje, Noc na Karlštejně, Hippodamie, Zdeňka Fibicha. 02 Ind. řešení Zákaz vstupu žen na hrad Karlštejn. Vystupují zde král Karel IV., jeho manželka Alžběta, páže Pešek a jeho milá Alena, neteř purkrabího, Arnošt. 2. Karel IV. je vylíčen jako hodný, laskavý, romantický panovník, muž se smyslem pro lásku. 04 Noc na Karlštejně komedie. Hippodamie tragédie. Zlomky epopeje básnický cyklus. 05 Láska, touha být se svým mužem, ale i zvědavost, žárlivost. 2. Metafora (přenášení významu, obrazné pojmenování): slunná tvář (metaforický epiteton). Metonymie ( přenos označení na jiný objekt na základě věcné souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů): kam nesmí lidská noha vkročit. Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo věci): ó sladká rozkoši. 3.

6 06 1. Z rozhovoru mezi Jolosem a Pelopsem se dozvídáme, že Pelops chce vjet do Pisy, aby se zúčastnil jízdy o ruku divé Hippodamie. 2. Ne. Je psáno blankversem, který proslavil v dramatu Shakespeare. 3. Melodram je skladba, ve které je místo zpěvu použita recitace za doprovodu hudby, melodram Hyppodamie napsal podle Vrchlického trilogie Zdeněk Fibich. Fibich napsal také melodram Vodník, melodramy psal i B. Martinů aj. 4. O snaze vykoupit se z rodové kletby Vyjádřil svou lásku k rodné zemi, obdiv k ní, k její velikosti a vznešenosti, ukazuje lidské hodnoty. 2. Věří ve šťastnou budoucnost vlasti a v povznesení její slávy. 3. Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka. 4. Blaník pověst o svatováclavském vojsku, které čeká, až bude potřebná jeho pomoc. (www. tance.cz/clanek.php?num= Ind. řešení (www.videohumor.cz/video/615/divadlo-jarycimrmana-blanik-souboj-mecu) Krásu krajiny v průběhu věků, oslavuje antiku. 2. Z římské mytologie. 3. Diana, Pan, Poseidon. 4. Satyr v antické mytologii přírodní démon, má napůl lidskou a napůl zvířecí podobu. V přeneseném významu se tímto výrazem označuje prostopášný a smyslný člověk. Josef Václav Sládek PS str Shora dolů: A, A, N, A, A, A, A, N, N, A, A Bolest ze smrti manželky zkušenosti z cesty do Ameriky. 2. Stesk, bolest, smutek. 03 Indiv. řešení Jako nádherné rodné lány. 2. Sdružený rým. 3. Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo věci): velké, širé, rodné lány. Epiteton básnický přívlastek: vlavé žito. 4. Ind. řešení Kritizuje bezpráví, jehož se běloši dopouštějí na indiánech. 2. Vyjadřuje s indiány soucit. 3. Ind. řešení Julius Zeyer Ps str Shora dolů: A, N, A, A, N, A, A, N, N, N Jan Maria Plojhar je romantický člověk, snílek. Velký vliv na utváření jeho povahy měly chůva, která mu vyprávěla různé příběhy a učila ho lásce k vlasti, a četba romantických knih. Vyrostl z něho přecitlivělý muž, který toužil po cizích krajích a velkých činech, ale nezajímající se o praktické stránky života. Nikde nenacházel uspokojení a klid. 2. Používá básnický styl, což se projevuje slovosledem (Jan Maria Plojhar narodil se poetou... vlhká jeho zahrada, které se fantazie jeho dotkly ), vnitřním dialoge, který je vyjádřen i přímou řečí (Duše jeho zvolala: Budeš básníkem ) 3. Zeyer oživuje romantické ideály: touha po cizích krajích, hrdinské činy, schopnost obětovat život pro ideály, rozpor mezi snem a skutečností. 4. Aischylos ( př. N. l.), řecký antický dramatik, autor tragédií, např. Oresteia. Miguel de Cervantes ( ), španělský renesanční prozaik, autor románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Luis de Camoes ( ), portugalský renesanční básník, autor eposu Lusovci. 5. Pověst o blanických rytířích Příběh je zasazen do mýtického pohanského dávnověku, děj se odehrává na Slovensku, v magurském a tatranském království. Postavy: Radúz, Mahulena, Mahulenina matka Runa, Radúzova matka Nyola. 2. B. Němcová: Chyže pod horami, Slovenské pohádky a pověsti, Adolf Heyduk: Cimbál a husle, Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy, A. Jirásek: Bratrstvo. 3. Oslavuje lásku jako silný milostný cit, který dokáže překonat všechny překážky, i lidskou nenávist, smrt a prokletí Pohádky (dříve také báchorka) patří k nejstarším literárním útvarům, byla původně žánrem lidové slovesnosti. Je to smyšlené vyprávění s poutavým dějem bez konkrétního času a prostoru, v němž se vyskytují motivy zázračných činů. Hlavní hrdina ztělesňuje dobro, poctivost, chytrost, sílu, prochází těžkými zkouškami, zvítězí nad zlem, překážkami i smrtí. Erben jazykově ani

7 obsahově pohádky neupravoval, rekonstruoval původní podobu lidové slovesnosti, protože se v ní odrážejí prastaré lidové mýty. Němcová pohádky upravovala jazykově i obsahově, chtěla jimi vychovávat a ukázat typické postavy a prostředí venkova. Zdůrazňovala rovnost všech lidí a vítězství dobra nad zlem. Zeyerova pohádka sice tematicky také vychází ze slovanských bájí, je to však pohádka umělá, psaná v dialozích (drama), jazykově výrazně lyrická, s přírodními motivy a hojnými metaforami. Zobrazuje dávnou minulost v postavách hrdinů, kteří mají důvěrný vztah k přírodě a kteří hledají lásku jako naplnění svého života.

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se Aforismus uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(žánr

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století

10. REALISMUS. C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století 10. REALISMUS C)Česká literatura 70. a 80. let 19. století RUCHOVCI roku 1868 byl vydán almanach Ruch oslavil položení základního kamene stavby Národního divadla podle něho se básníci a spisovatelé, ze

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 07. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 07. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 07. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_CJL_1 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci

Generace májovců. Charakteristika doby. Májovci Generace májovců Charakteristika doby Májovci 50. - 60. léta 19. století Změna politické situace po porážce revoluce 1848 doba tzv. Bachova absolutismu čas za živa pohřbených, je spojen s četnými policejními

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více