Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)"

Transkript

1 Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str ) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie Osudové osmičky: Dvacetiletí bylo v Rakousku obdobím změn. R nastolil i přes neúspěšné revoluce občanskou společnost. Oktrojovaná ústava z r byla brzy zrušena. Neoabsolutismus, pro politiku i kulturu útlumový, měl pozitivní vliv na podnikání i dopravu. Únorová ústava z r nesplnila očekávání. Mezinárodněpolitické prohry přinesly r zákon o vyrovnání Rakouska s Uhrami. 02 Možné podklady pro prezentaci: Po pádu Metternichova absolutismu vydala vláda tzv. Oktrojovanou ústavu, která vyvolala ve Vídni další povstání, jež vedlo k odvolání ústavy. Novou ústavu, podle níž by se mělo Rakousko stát konstituční monarchií, měl vypracovat říšský sněm. Tato ústava ovšem v důsledku potlačení revoluce nebyla přijata a rakouský mocnář vládl v následujícím desetiletí absolutisticky. Vojenské neúspěchy v severní Itálii a tlak opozice vedly k vydání Říjnového diplomu v r. 1860, jímž se císař František Josef I. Zavázal vládnout ve spolupráci se zemskými sněmy a Říšskou radou. Tato listina byla o rok později rozpracována do tzv. únorové (Schmerlingovy) ústavy, která opomíjela některé demokratické principy a stranila německým liberálům. Prosincová ústava z r zakotvila principy dualismu, a tedy rozdělení monarchie na část rakouskou (Předlitavsko) a uherskou (Zalitavsko). 03 základní fakta: Samuel Finley Breese Morse ( ), americký malíř a vynálezce, r vynalezl elektromagnetický telegraf a r uvedl do praktického provozu telegrafní abecedu složenou z teček a čárek (Morseova abeceda). Jeho prototyp telegrafu byl schopen zaznamenat zprávu na vzdálenost až 10 mil Indiv. řešení. 05 Mladík žádným darebáčkem nebyl. Lidé mu tuto nálepku přisoudili na základě povrchních a urychlených soudů, které se nezakládaly na pravdě. Základní jazykové prostředky: ironie a sarkasmus, - ironie je podle významu řeckého slova zastíraná nevědomost obvykle vysloví něco jiného než je skutečně pravdou, jde o způsob výsměchu, někdy vyjadřuje i kritiku. V psaném textu může a nemusí být graficky odlišena. Jazykové prostředky ironie jsou antifráze, hyperbola (přehánění, zveličování), litotes (málo je řečeno, ale mnohé je skryto mezi řádky), parodie (nápodoba za účelem výsměchu). Sarkasmus, řecky doslovně řezání do masa, kousavá, zraňující řeč, často vyjadřuje pohrdání a odmítavá stanoviska, uplatňuje se v konkrétních situacích a kontextech. Májovci, ruchovci, lumírovci PS str Rakousko-uherské vyrovnání byla ústavní forma v habsburské monarchii, zakotvená v prosincové ústavě z r Na jejím základě se dosavadní rakouské císařství změnilo na unii dvou státních celků: Předlitavska (Rakousko) a Zalitavska (Uhersko), spojených společným panovníkem, armádou, zahraniční politikou a částečně financemi. Bachovský absolutismus byl politický systém v habsb. monarchii v letech , režim, který nastoloval absolutistickou a centralistickou formu vlády ve snaze o udržení stavu politické nehybnosti při provádění reforem shora. Prosincová ústava byla základní legislativní akt Rakouska-Uherska ze dne Byla reakcí na rakousko-uherské vyrovnání a platila v neuherských zemích až do rozpadu monarchie v r Kodifikovala dualismus. Novorenesance je umělecký sloh poslední třetiny 19. století, navazuje tvůrčím způsobem na renesanci. Uplatnil se zejména při stavbě reprezentativních a

2 kulturních staveb (divadla, muzea, školy). Romantismus je myšlenkové hnutí a umělecký sloh v 19. století. Uplatňoval tvůrčí svobodu umělce, do popředí stavěl cit, vášně, fantazii, vůli, opravdovost. Historismus programový návrat ke slohovým formám minulosti, z nichž je vytvářen sloh nový, označovaný pomocí předpony neo-, novo-. 02 Individuální řešení. 03 Individuální řešení Jiří Wingelmüller. 2. Josef Václav Myslbek. 3. Josef Mocker. 4. Oldřich a Božena. 5. Vojtěch Hynais léta 19. století cenzura, potírání svobodomyslných projevů a politického dění. 2. Trnový věnec symbolizuje utrpení (policejní umlčení Havlíčka, jeho nucený odchod do exilu). Němcová vyjádřila souhlas s Havlíčkovými radikálními politickými názory a nesouhlas s praktikami rakouské policie. V textu je to zdůrazněno proto, že trny ve vavřínovém věnci symbolizovaly nesvobodu a pronásledování odpůrců rakouské politiky, zatímco vavřínové listy byly důkazem toho, že i v trní mohou vyrůst vavříny, tj. skvělá literární díla (vavřínový věnec symbol vítězství a síly). 06 Májovci byli skupina autorů seskupená kolem Jana Nerudy a Vítězslava Hálka, která vstoupila do literatury vydáním almanachu Máj v r (Heyduk, Mayer, Šolc, Světlá, Arbes) a která se manifestačně přihlásila k tvorbě K. H. Máchy. Ruchovci byla literární skupina v 70. a 80. letech 19. století, tzv. škola národní, která zdůrazňovala své odhodlání pomáhat a sloužit národní věci a podporovat ji. Příslušníci této skupiny obnovili v literatuře historickou tematiku, zájem o slovanský svět a slovanskou kulturu, o venkov a selství. Kladli důraz na formální stránku svého projevu. K významným osobnostem této skupiny patřili Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská a Josef Václav Sládek. Lumírovci, tzv. škola kosmopolitní, byla literární skupina autorů 70. a 80. let 19. století, kteří navazovali na májovce úsilím o světovost české literatury. Vytčeného cíle dosahovali hojnou překladatelskou činností i vlastní tvorbou, v níž využívali podněty ze světové literatury. Požadovali uměleckou svobodu a čisté umění. Do literatury vnášeli smyslovost, bohatou obraznost, usilovali o dokonalost literární formy. Tuto generaci reprezentovali především Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek a Julius Zeyer. Pragmatismus představuje věcnost, nezaujatost, zaměření na efektivnost a racionální řešení problému, někdy bez ohledu na další okolnosti související s problémem. Tento filozofický směr vznikl v 70. letech v USA a rozšířil se zejména v anglosaských zemích. Pragmatismus se nezabývá podstatou a příčinou věcí, naopak se obrací k výsledkům a faktům, které z věci vyplývají. Hlavním kritériem pravdy je její užitečnost, hodnota, úspěšnost. Pozitivismus je myšlenkový směr, který navazoval na osvícenství důrazem na rozum, odmítal spekulace a romantické opojené vším, co není vědecky prokazatelné. 07 Individuální řešení. 08 Fejeton (z franc. lístek) tzv. podčárník, je specifický publicistický žánr, obvykle používaný v tisku jako protějšek k hlavním článkům. Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje všední věci v novém světle, přičemž autor je hodně subjektivní a vychází z vlastních zážitků. Je napsán lehkým zábavným slohem, autor v něm mnohdy satiricky komentuje dobové události. Častá je nadsázka, humorné postřehy nebo hyperbola. 09 Jan Neruda: Povídky malostranské, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena 10 Odmítali představu národního uvědomění, jehož vzorem by byla slávy dcera, RKZ a lidová píseň 2. Literatura by měla přispívat k střízlivému sebepoznávání současného člověka a ovlivňovat novou společenskou morálku. 3. Neruda preferoval svět města. 11 N, A, A, A, N, A, A, A, N, A. Jan Neruda PS str Praze, fejetonu, Písně kosmické, Prosté motivy, Povídky malostranské, novinář.

3 02 Individuální řešení Individuální řešení. 2. Provokovala svou tematikou obrazy ze hřbitova, baví se spolu červi, kteří vylezli z lebek umrlců. 3. Blín rostlina s jedovatými plody z čeledi lilkovitých,, mořivý úmorný, kvas nápoj, jehož základem je sladové těsto, mouka a voda (původem z Ruska), skočná český lidový tanec, stenot sténání, sloulo nazývalo se. 4. Obraz ze záhrobí chudých. 5. Individuální řešení. 04 Písně kosmické sbírka vyjadřující vztah člověka k vesmíru, Balady a romance sbírka motivovaná mýty, Žerty hravé a dravé sbírka fejetonů. 05 O rytíři Palečkovi. Když se mu zjevila Vesna, bohyně mládí a života, přál si aby až jednou zemře mohl vždy na jaře na 8 dní ožít. 2. Rýmové schéma: aabbc. 3. Např. 4. Balada je lyrickoepická báseň s chmurným dějem a často s tragickým koncem. Romance je lyrickoepická rozmarná báseň se šťastným koncem. Neruda neužívá klasickou podobu balady a romance, děj balady je založen na nadpřirozené události, ale není tak tragický, je zlehčen. Romance v Nerudově pojetí je realističtější, tragická (např. Romance helgolandská - tayl0010/balady.htm) 5. Erben řeší téma konfliktu člověka se základními mravními zákony a je přesvědčen, že mravní řád je neměnný a že osud člověka mnohdy nezávisí na jeho vůli. Nadosobní řád zničí každého, kdo se mu chce vzepřít. Hrdinové nebojují, jsou trestáni za své chyby. Neruda pokračuje v erbenovské lidové tradici, zabývá se ve své sbírce tematikou obecně lidských vztahů (např. mezi matkou a synem). Českým národním charakterem, biblickými a legendárními náměty, obecnými problémy lidské morálky. Na rozdíl od Erbena aktualizuje Neruda staré legendy a mýty, dává jim nové poslání národní i společenské. Jinak chápe žánr balady a romance Býval spokojeným člověkem, i když byl žebrák (lidé ho často obdarovávali). Po rozšíření pomluvy se k němu všichni otočili zády. 2. Individuální řešení. 3. Ne. 4., 5., 6. Individuální řešení Podle příhody, k níž došlo při pohřbu pana rady. 2. Užití krátkých zvolacích vět, časových příslovcí, dynamických sloves, výstižných přirovnání a metafor. Tato pasáž začíná větou: Teď se to stalo! 3. Individuální řešení. 4. Povídka je prozaický žánr, příběh s poměrně jednoduchým dějem a několika postavami. Román je prozaický útvar, jehož dějová linie se dále větví a rozvíjí se motivy vedlejšími, epizodními. Zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku života Zamýšlí se nad tím, co udělat se slamníkem, který dosloužil. 2. Publicistický styl styl sdělovacích prostředků. Novinářské útvary: zpráva, oznámení, článek, komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, interview, inzerát. 3. Ekodvůr je sběrné středisko odpadů. Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadů. Spalovna odpadu je technická jednotka se zařízením určeným ke spalování odpadu (http://www.enviki.cz/wiki/spalovna_odpad%c5%af ) Vítězslav Hálek PS str A N N A A A A Poldík byl prostý vozka, léčitel koní, muž, kterého měli všichni rádi. 2. Užívají se četná výstižná dějová slovesa v činném rodu, která se střídají s citoslovci, je vložena přímá řeč i otázka. 3. Když zestárl, předal živnost Frantíkovi, synovi své dávné lásky Málky a zemřelého Francka, a věnoval se jen chovu koní. Později se k němu přistěhovala Málka a ošetřovala o jako otcem do smrti. 4. V Praze. 5. Rumař je povozník, člověk, který rozvážel písek a kamení. Panychida je smuteční slavnost, tryzna za zemřelé První báseň je oslavou lásky, druhá oslavou básníků. 2. Abcb. 36. V prvním verši je užito slovo srdce ve významu povaha, duše, ve třetím verši je užito rčení zpívat od srdce tj. z nejhlubšího přesvědčení, ve čtvrtém verši nosit někoho v srdci - - tj. zamilovat si. 4. Nerudovo Hřbitovní kvítí je sbírkou pesimistickou, v níž je vyjádřena ponurost, tragičnost, trpkost, krutá ironie, sarkasmus. Hálkovy Večerní písně jsou knihou radostných milostných veršů optimistická, naivní, smyslová nálada. V obou sbírkách je pravidelný verš (veršové schéma je striktně dodrženo

4 ve Večerních písních, ale v Hřbitovním kvítí ne). 5. Odkazuje k Bibli. 6. V běžné řeči je prorok člověk schopný předpovídat budoucnost. Původní význam slova prorok (náví) vychází z Bible byl to prostředník mezi Bohem a člověkem. Největším prorokem v biblickém podání byl Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář a jehož prostřednictvím dal Bůh lidem zákon (Desatero). Karolina Světlá PS str Shora dolů: N, A, N, A, A, A, N, N Petříček byl nehezký tělesně postižený mladík, který napadal na nohu, Měl navíc velmi nepříjemný hlas. Byl ale chytrý, bystrý, dokázal předvídat běh událostí a často radil lidem. 2. Individuální řešení. 3. Čtverák taškář, šibal, šprýmař, potutelník potměšilec, šibal, který něco tají, zvědavý jako straka hodně zvědavý, nadán duchem prorockým, - dokáže předvídat budoucnost Nesoulad způsobený narozením dcery. Evička přenesla svou lásku a pozornost na ni, Štěpán se cítí odstrčený a žárlí. 2. Snaží se je zvládnout klidně, bez velkých emocí, s laskavým vysvětlováním. 3. Vyzdvihuje morální sílu žen, jejich schopnost sebeobětování, sledování vyššího morálního cíle Individuální řešení Individuální řešení. (např. Jakub Arbes PS str Shora dolů: A, A, A, A, N, A, A, N TAJEMSTVÍ OBRAZU SV. Xaveria, v němž byla údajně v rysech světcovy tváře zašifrována cesta k pokladu. 2. Choval se nezvykle, nepřirozeně. Zamyšleně přecházel několikrát před oltářem, pak si dlouho, nápadně prohlížel obraz, který poutal veškerou jeho pozornost. Pak znovu přecházel před oltářem a opakovaně obraz pozoroval. 3. Ano, výše uvedený obraz se skutečně nachází v chrámu sv. Mikuláše (www.psalterium.cz/o_kostele.php) Romaneto je napínavé vypravování středního rozsahu. Vyskytuje se v něm zdánlivě nepochopitelná záhada, která je v závěru racionálně vysvětlena. 2. V daném příběhu to byly zvláštní vidiny, které míval zemřelý. Byl to přízrak ukřižované dívky. 3. Při pitvě bylo zjištěno, že vidiny byly způsobeny odumíráním zrakových nervů. 4. Newtonův mozek, Záhadná Madona, Ukřižovaná, Svatý Xaverius aj. 5. Ind. řešení. Adolf Heyduk PS str Muška jenom zlatá prchavý okamžik, neuchopitelnost lidského štěstí. 2. Nespokojenost s tehdejší společností, touha po harmonickém světě. 3. K Hálkovi zpěvností veršů. Rudolf Mayer PS str Mladý muž, nešťastný topič parního kotle, chudý vdovec. 2. Zemřela mu manželka a dítě. 3. Nad tím, že by mohl zničit stroj a zahubit i nenáviděné panstvo. 4. Balada je lyrickoepická báseň se smutným dějem a často tragickým koncem. Balady psali např. K. J. Erben, F. L. Čelakovský, J. Neruda, P. Bezruč, J. Wolker, V. Nezval 5. Klasická balada erbenovského typu vychází z českých bájí, tematikou je často marný boj člověka s přírodou a nadpřirozenými silami. Sociální balada se orientuje na vztahy ve společnosti a především na nerovný boj mezi chudými, bezmocnými a bohatými lidmi. Ve většině sociálních balad je akcentována těžká práce, lopota dělníků.

5 Václav Šolc PS str Nástrahy a překážky, které udusily mladou lásku. 2. Apostrofa: lásko. Epiteton: zápal vřelý. Metafora: kámen na srdce nám pad. Hyperbola: zlatem lesklo se tvé planutí. Personifikace: zmary se shlukly. Přirovnání: jak lístky jsme se rozletěli. 3. Šolcův statek roubená stavba z r. 1811, v níž je dnes soukromá galerie (www.cesky-raj.info/dr-cs/lidova-archtektura/cesky-raj/solcuvstatek.html) Svatopluk Čech PS str Shora dolů: N, N, A, N, A, A, A, N Zbabělost, pokrytectví. 2. Pokrytec je člověk, který se přetvařuje, člověk s dvojí tváří, který neváhá lhát, když z toho může mít prospěch. 3. Individuální řešení. 4. Satira je útočné, výsměšné dílo, které ostře kritizuje nebo zesměšňuje záporné jevy ve společnosti. Využívá k tomu ironii, nadsázku apod. Se satirou jsme se setkali např. u K. H. Borovského, V. K. Klicpery, J. K. Tyla, J. Nerudy apod V první ukázce šlo o dialog kováře, venkovského řemeslníka, s německým továrníkem, jenž reprezentuje podnikatele, kteří chtějí získat jeho kovárnu. Druhá ukázka je dialogem milostného páru, který se rozchází. 2. První ukázka má epický charakter (továrník chce zabrat řemeslníkovi jeho kovárnu), druhá ukázka je milostná lyrika. 3. Individuální řešení. 4. Znaky ruchovců patrné v této básni: zdůrazňovali své odhodlání pomáhat a sloužit národní věci a podporovat ji, obnovili důraz na venkov a selství. 04. Individuální řešení. Eliška Krásnohorská PS str Shora dolů: A, A, N, N, A, N, N, A, A, A Oním pokladem byla láska mezi Rózou a Kalinou. 2. Fráter řeholník bez kněžského svěcení. Věstí předpovídá. 3. Individuální řešení Spor o hubičku mezi Lukášem a Vendulkou před svatbou. 2. Individuální řešení. 3. Libreto je literární podklad opery. 4. Individuální řešení Braniboři v Čechách libreto Karel Sabina podle románu J. K. Tyla, Prodaná nevěsta libreto Karel Sabina, Dalibor, Libuše libreto Němec Josef Wenzig, do češtiny přeložil Ervín Špindler, Dvě vdovy libreto Emanuel Züngler na motivy francouzské komedie Lex deus veuves od Jeana Pierra Mallefilla, Hubička libreto Eliška Krásnohorská podle povídky Karoliny Světlé, Tajemství, Čertova stěna libreta E. Krásnohorská, Viola (fragment) libreto Eliška Krásnohorská podle Shakespearovy hry Večer tříkrálový. Jaroslav Vrchlický PS str Lumírovců, Zlomky epopeje, Noc na Karlštejně, Hippodamie, Zdeňka Fibicha. 02 Ind. řešení Zákaz vstupu žen na hrad Karlštejn. Vystupují zde král Karel IV., jeho manželka Alžběta, páže Pešek a jeho milá Alena, neteř purkrabího, Arnošt. 2. Karel IV. je vylíčen jako hodný, laskavý, romantický panovník, muž se smyslem pro lásku. 04 Noc na Karlštejně komedie. Hippodamie tragédie. Zlomky epopeje básnický cyklus. 05 Láska, touha být se svým mužem, ale i zvědavost, žárlivost. 2. Metafora (přenášení významu, obrazné pojmenování): slunná tvář (metaforický epiteton). Metonymie ( přenos označení na jiný objekt na základě věcné souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů): kam nesmí lidská noha vkročit. Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo věci): ó sladká rozkoši. 3.

6 06 1. Z rozhovoru mezi Jolosem a Pelopsem se dozvídáme, že Pelops chce vjet do Pisy, aby se zúčastnil jízdy o ruku divé Hippodamie. 2. Ne. Je psáno blankversem, který proslavil v dramatu Shakespeare. 3. Melodram je skladba, ve které je místo zpěvu použita recitace za doprovodu hudby, melodram Hyppodamie napsal podle Vrchlického trilogie Zdeněk Fibich. Fibich napsal také melodram Vodník, melodramy psal i B. Martinů aj. 4. O snaze vykoupit se z rodové kletby Vyjádřil svou lásku k rodné zemi, obdiv k ní, k její velikosti a vznešenosti, ukazuje lidské hodnoty. 2. Věří ve šťastnou budoucnost vlasti a v povznesení její slávy. 3. Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka. 4. Blaník pověst o svatováclavském vojsku, které čeká, až bude potřebná jeho pomoc. (www. tance.cz/clanek.php?num= Ind. řešení (www.videohumor.cz/video/615/divadlo-jarycimrmana-blanik-souboj-mecu) Krásu krajiny v průběhu věků, oslavuje antiku. 2. Z římské mytologie. 3. Diana, Pan, Poseidon. 4. Satyr v antické mytologii přírodní démon, má napůl lidskou a napůl zvířecí podobu. V přeneseném významu se tímto výrazem označuje prostopášný a smyslný člověk. Josef Václav Sládek PS str Shora dolů: A, A, N, A, A, A, A, N, N, A, A Bolest ze smrti manželky zkušenosti z cesty do Ameriky. 2. Stesk, bolest, smutek. 03 Indiv. řešení Jako nádherné rodné lány. 2. Sdružený rým. 3. Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo věci): velké, širé, rodné lány. Epiteton básnický přívlastek: vlavé žito. 4. Ind. řešení Kritizuje bezpráví, jehož se běloši dopouštějí na indiánech. 2. Vyjadřuje s indiány soucit. 3. Ind. řešení Julius Zeyer Ps str Shora dolů: A, N, A, A, N, A, A, N, N, N Jan Maria Plojhar je romantický člověk, snílek. Velký vliv na utváření jeho povahy měly chůva, která mu vyprávěla různé příběhy a učila ho lásce k vlasti, a četba romantických knih. Vyrostl z něho přecitlivělý muž, který toužil po cizích krajích a velkých činech, ale nezajímající se o praktické stránky života. Nikde nenacházel uspokojení a klid. 2. Používá básnický styl, což se projevuje slovosledem (Jan Maria Plojhar narodil se poetou... vlhká jeho zahrada, které se fantazie jeho dotkly ), vnitřním dialoge, který je vyjádřen i přímou řečí (Duše jeho zvolala: Budeš básníkem ) 3. Zeyer oživuje romantické ideály: touha po cizích krajích, hrdinské činy, schopnost obětovat život pro ideály, rozpor mezi snem a skutečností. 4. Aischylos ( př. N. l.), řecký antický dramatik, autor tragédií, např. Oresteia. Miguel de Cervantes ( ), španělský renesanční prozaik, autor románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Luis de Camoes ( ), portugalský renesanční básník, autor eposu Lusovci. 5. Pověst o blanických rytířích Příběh je zasazen do mýtického pohanského dávnověku, děj se odehrává na Slovensku, v magurském a tatranském království. Postavy: Radúz, Mahulena, Mahulenina matka Runa, Radúzova matka Nyola. 2. B. Němcová: Chyže pod horami, Slovenské pohádky a pověsti, Adolf Heyduk: Cimbál a husle, Julius Zeyer: Dům U Tonoucí hvězdy, A. Jirásek: Bratrstvo. 3. Oslavuje lásku jako silný milostný cit, který dokáže překonat všechny překážky, i lidskou nenávist, smrt a prokletí Pohádky (dříve také báchorka) patří k nejstarším literárním útvarům, byla původně žánrem lidové slovesnosti. Je to smyšlené vyprávění s poutavým dějem bez konkrétního času a prostoru, v němž se vyskytují motivy zázračných činů. Hlavní hrdina ztělesňuje dobro, poctivost, chytrost, sílu, prochází těžkými zkouškami, zvítězí nad zlem, překážkami i smrtí. Erben jazykově ani

7 obsahově pohádky neupravoval, rekonstruoval původní podobu lidové slovesnosti, protože se v ní odrážejí prastaré lidové mýty. Němcová pohádky upravovala jazykově i obsahově, chtěla jimi vychovávat a ukázat typické postavy a prostředí venkova. Zdůrazňovala rovnost všech lidí a vítězství dobra nad zlem. Zeyerova pohádka sice tematicky také vychází ze slovanských bájí, je to však pohádka umělá, psaná v dialozích (drama), jazykově výrazně lyrická, s přírodními motivy a hojnými metaforami. Zobrazuje dávnou minulost v postavách hrdinů, kteří mají důvěrný vztah k přírodě a kteří hledají lásku jako naplnění svého života.

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.09

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: PRIMA Výstupy Téma Učivo PT Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) KK Vlastenectví jako literární

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_46 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 46 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Opakování literárních pojmů 6. třídy

Opakování literárních pojmů 6. třídy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz Opakování 6. třída MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 70 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s prozaickými útvary ústní lidové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

6. ročník. Literární díla dělíme na:

6. ročník. Literární díla dělíme na: 6. ročník Literární díla dělíme na: a) prozaická, dramatická, komediální b) prozaická, básnická, dramatická c) prozaická, tragická, veselohry d) prozaická, básnická, satirická Básnické dílo se skládá z:

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte.

2/ Porovnejte své doplněné cvičení se správnou verzí, případné chyby zvýrazněte. Ukázka český jazyk mluvnice Tato ukázka slouží k prohloubení a zopakování pravopisných pravidel. Je zařazována na úvod 1. ročníku v rámci přechodu ze ZŠ. Zatímco žáci ve třídě píší obvyklý diktát, žákům

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2)

2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_744_Literární žánry_pwp Střední odborná škola

Více

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Autor: Lenka Černá UČO: 64986 Typ studia: prezenční Ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013

4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 4. Literární žánry Vypracovala: Yvona Řepová, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_6C_3_Druhá_fáze_národního_obrození

Více

EU_12_sada2_10_ČJ_Abeceda_literárních_pojmů_Dur

EU_12_sada2_10_ČJ_Abeceda_literárních_pojmů_Dur EU_12_sada2_10_ČJ_Abeceda_literárních_pojmů_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO

VY_32_INOVACE_D5_20_09. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT RAKOUSKO - UHERSKO VY_32_INOVACE_D5_20_09 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 6 listů prezentace, 2 listy kvízu,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více