STANOU SE ONLINE ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOU SE ONLINE ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová"

Transkript

1 STANOU SE ONLINE DOSTUPNÉ ELEKTRONICKÉ ZDROJE INTEGROVANOU SOUÈÁSTÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN? Ludmila Celbová Národní knihovna ÈR Úvod V rámci programu Ministerstva kultury ÈR Zpøístupòování a ochrana knihovních fondù formou digitalizace, s využitím sítì Internet v souvislosti s vytváøením informaèní spoleènosti, tedy programu zamìøeného na výzkum a vývoj získala Národní knihovna ÈR grant také na øešení projektu Registrace, ochrana a zpøístupnìní domácích elektronických zdrojù v síti Internet (øešení v letech ). Cílem tohoto pilotního projektu je pøipravit podmínky pro zpracování èeské národní bibliografie elektronických zdrojù se zamìøením zejména na zdroje vzdálenì pøístupné. S bibliografickým zpracováním souvisí zajištìní trvalého uchování domácích elektronických monografických i seriálových dokumentù publikovaných v síti Internet a jejich zpøístupnìní, respektující autorské právo vydavatelù. Proè se elektronickými zdroji dostupnými online zabývat? Exploze v elektronickém publikování, tj. zejména v tvorbì elektronických zdrojù pøístupných v síti Internet, vyžaduje nový pøístup ke zpracování, ochranì a zpøístupòování tìchto informací. Vzdálenì pøístupné elektronické zdroje se stávají nedílnou souèástí národní produkce a národního kulturního dìdictví, i obrazem doby, který je tøeba zachytit a uchovat pro budoucnost. Pøi budování digitálních knihoven, které se stávají globálními integrovanými systémy umožòujícími uživatelùm pøístup k dokumentùm bez ohledu na jejich typ èi lokalitu, se vedle digitalizovaných dokumentù zaèíná vìnovat pozornost rovnìž dokumentùm, které jsou publikovány na Internetu a existují èasto pouze v elektronické podobì. Vzhledem k tomu, že v pøípadì internetových elektronických zdrojù se jedná o nehmotné dokumenty, vùèi nimž navíc je zpracovatelská instituce v externím postavení, je zajištìní jejich pokud možno trvalého zpøístupnìní podmínìno øešením øady problémù, z nichž nìkteré jsou spoleèné s tvorbou/zpøístupòováním tradièních dokumentù pøevádìných do digitální formy èi digitálních dokumentù uložených na hmotných nosièích (napø. digitální zvukové záznamy), nìkteré jsou zcela specifické pro tuto kategorii digitálních dokumentù. Pøi procesu integrace internetových elektronických zdrojù do fondù knihoven vystupují do popøedí technické, knihovnické, organizaèní a legislativní aspekty, které lze stìží od sebe oddìlit. V zásadì je tøeba øešit nìkolik okruhù problémù: w kritéria výbìru (obsahová a formální) tìchto zdrojù pro registraci a archivaci v souladu s politikou budování fondù depozitních knihoven (souèást národní bibliografie konzervaèní fond) w legislativní opora získávání elektronických zdrojù pro konzervaèní fond (zahrnutí elektronických zdrojù do kategorie dokumentù, na nìž se vztahuje povinný výtisk) w bibliografická kontrola elektronických zdrojù (metadatové standardy) w zajištìní trvalého pøístupu k vybraným publikacím uloženým v elektronickém archivu a s tím související otázka jejich autenticity (pøidìlování jednoznaèných identifikátorù, napø. URN) w strategie archivace digitálních dokumentù jako nezbytného pøedpokladu pro jejich dlouhodobé zpøístupnìní w stanovení podmínek pøístupu k archivovaným elektronickým zdrojùm (autorské právo). Ve svìtì (zejména v USA, Kanadì, Austrálii a v evropských severských zemích) existuje již nìkolikaletá zkušenost s projekty zamìøenými na sbírky elektronických dokumentù publikovaných v síti Internet. V Evropì se za podpory Evropské komise zabývají touto problematikou spoleèné mezinárodní projekty (CoBRA+ [1], BIBLINK [2], NEDLIB [11]), jejichž cílem je stanovit budoucí úlohu evropských národních knihoven ve vztahu k elektronickým publikacím a vytvoøit podmínky pro propojení národních bibliografických agentur a vydavatelù elektronických publikací, které by bylo užiteèné pro obì strany. K nejvýznamnìjším národním projektùm patøí PANDORA (Austrálie) [10], EVA (Finsko) [3], INDOREG (Dánsko) [4], Kulturarw3 (Švédsko) [5] a DNEP (Nizozemí) [6]. Ze zemí bývalého východního bloku zatím žádná s øešením obdobného projektu nezaèala. Øešení problematiky v Èeské republice Ani v Èeské republice se dosud komplexnì problematikou registrace, ochrany a zpøístupòování elektronických publikací nikdo nezabýval. Vzhledem k tomu, že se jedná o národní bibliografii a národní konzervaèní fond, pøísluší øešení této problematiky institucionálnì pøedevším Národní knihovnì ÈR. Na projektu Registrace, ochrana a zpøístupnìní domácích elektronických zdrojù v síti Internet, který by mìl vejít ve známost pod jednoduchým názvem WebArchiv, spolupracuje NK ÈR s Ústavem výpoèetní techniky Masarykovy univerzity v Brnì a s Ikaros, o. s. WebArchiv se prezentuje na webovských stránkách na adrese Aplikace v našich podmínkách pøedstavuje mj. stanovení kritérií výbìru zdrojù pro národní bibliografii, legislativní zajištìní akvizice domácích elektronických publikací, technické a programové øešení jejich indexace NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2 91

2 i archivace, zajištìní standardù pro budoucí èitelnost zdrojù a pro vyhledávání v síti; archivace a zpøístupnìní primárních sí ových elektronických zdrojù vyžadují øešení otázek autorského práva, vytvoøení podmínek pro kooperaci centrálních, regionálních a specializovaných knihoven, resp. informaèních pracoviš a propojení s vydavateli elektronických zdrojù. Problematika øešená v tomto projektu je velmi komplexní, zahrnuje oblast knihovnictví a vydavatelství, práva i informaèních technologií. Navíc vyžaduje aplikaci mezinárodních standardù a kompatibilitu øešení s jinými podobnými projekty zpracovávanými ve svìtì v nedávné minulosti i v souèasnosti, na nichž pracují velké týmy specialistù. Øešitelé proto vìnovali znaènou pozornost informaèním prùzkumùm, získání dostupných informaèních materiálù publikovaných v tištìné a zejména v elektronické formì, jejich analýze a navázání kontaktù s vytipovanými zahranièními pracovišti, od nichž lze získat cenné informace, zkušenosti i softwarové nástroje jako výsledky øešených národních i mezinárodních projektù. Jedním z nejrozsáhlejších a nejvýznamnìjších mezinárodních projektù na tomto poli byl projekt NEDLIB [11] podporovaný Evropskou komisí, na jehož realizaci se podílelo osm národních knihoven západoevropských zemí a tøi instituce zajiš ující technickou stránku øešení. Tento projekt, který navázal na øadu podobnì zamìøených národních i nadnárodních projektù (v oblasti našeho zájmu zejména projekty Nordic Metadata I, II [11] severských zemí) a jehož pøedmìtem je budování evropské depozitní knihovny elektronických dokumentù, se zabýval všemi elektronickými dokumenty vèetnì ménì problematických offline zdrojù. Díky jeho širokému zábìru je vhodné a možné pøevzít mnohé z toho, èeho v nìm bylo dosazeno. Možnost získání zkušeností z øešení klíèových projektù pøi zahranièní cestì do Finska (návštìva Helsinki University Library národní projekty i úèast v mezinárodních projektech) [23] napomohla do znaèné míry k technickému zamìøení øešení na využití nástrojù, které jsou výsledkem výše zmínìných projektù a které lze získat za výhodných podmínek. K úèelùm testování softwarových nástrojù na vybraném vzorku elektronických zdrojù slouží vysoce výkonný poèítaè s velkými kapacitami operaèní i diskové pamìti pro pøipojení na sí, pracující v OS Linux. Tento stroj má ve fázi testování suplovat unixový server a slouží k instalování nástrojù pro stahování a archivaci dokumentù, pro ukládání údajù pro popis zdrojù aj. a pro ukládání zdrojù do webovského archivu. Øešení pilotního projektu pøedstavuje principiálnì testování dvou metod, které by v optimálním pøípadì mìly být aplikovány paralelnì s cílem umožnit dlouhodobé uchování a využívání elektronických zdrojù: w shromažïování, registrace a archivace vybraných domácích elektronických online dostupných dokumentù jako legitimní souèásti národní publikaèní produkce podle stanovených kritérií výbìru pro úèely Èeské národní bibliografie (tato èinnost klade znaèné nároky na intelektuální práci zpracovatelù), w automatizovaný proces shromažïování a archivace domácích zdrojù z Internetu v relativní úplnosti (servery v národní doménì.cz a další omezení) pomocí speciálního indexaèního programu. Oblast problematiky vztahù knihoven, vydavatelù a legislativy Pro úèely pilotní fáze projektu, jejímž smyslem je testovat stanovené postupy pøi zpracování online dostupných elektronických dokumentù, bylo vybráno celkem 14 elektronických domácích odbornì zamìøených èasopisù jako vhodný vzorek publikaèních aktivit v prostøedí World Wide Web. Výrazem domácí se v tomto kontextu míní ty dokumenty, které jsou zpøístupnìny na serverech s doménou I. stupnì.cz. Kategorie elektronický èasopis byla vymezena v souladu s pøíslušnými mezinárodními normativními pøedpisy ISBD(S), ISBD(ER) a AACR2R jako podmnožina seriálových publikací. Z tìchto titulù pouze èasopis Ikaros soustavnìji podléhá bibliografické kontrole v celostátním mìøítku (v Bibliografické databázi záznamù o dokumentech z oblasti VTEI a knihovnictví SPOJ od srpna 1999 a v databázi èlánkù z èeských periodik ANL jako souèásti Èeské národní bibliografie od kvìtna 1999). Výbìr èasopisù byl proveden na základì spolupráce s vysokoškolskými a dalšími odbornými knihovnami. Jejich pøehled je uveden v tabulce 1. Základním kritériem výbìru byla neomezená dostupnost na webu, dalšími kritérii bylo vydávání minimálnì po dobu jednoho roku a nereklamní charakter èasopisu (tzn., že není pouze prostøedkem prezentace vydavatele soukromé osoby, osob nebo instituce). Základní identifikaèní údaje byly excerpovány jednak z vlastních primárních dokumentù, jednak ze sekundárních zdrojù (zejména ISSN Register). K tomu je nutné dodat, že jen menší èást z tìchto èasopisù je oznaèena ISSN. Vìtšina z tìchto èasopisù vychází pouze v elektronické podobì, nìkteré tituly však mají charakter tzv. online supplementu, který do jisté míry figuruje jako samostatný dokument, nebo se po obsahové stránce s tištìným èasopisem zcela neshoduje a také má odlišnou periodicitu. Zvláštní skupinu seriálù, která se vymyká zabìhnuté klasifikaci seriálových publikací, avšak je tøeba ji brát rovnìž v úvahu, tvoøí prùbìžnì aktualizované systémy (nìkdy oznaèované jako zpravodajské servery), které mají z technického hlediska charakter dynamické databáze, z níž jsou jednotlivé dokumenty generovány na základì uživatelského dotazu. Z této skuteènosti pak plynou ve srovnání se staticky zpøístupòovanými èasopisy (tj. èasopisy, jejichž obsah se mìní v urèitých intervalech) rùzná omezení pøi registraci dokumentù na analytické úrovni. Úmyslnì byly opomenuty elektronické verze tištìných èasopisù, pøestože jim bylo pøidìleno vlastní ISSN. 92 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2

3 Tab. 1: Domácí odbornì zamìøené elektronické èasopisy vybrané k testování metadatového schématu Dublin Core Pøedbìžnì byla dohodnuta spolupráce pøi testování využití metadatového schématu Dublin Core (viz dále odstavec Dublin Core) s nìkolika informaèními a dalšími institucemi, které pùsobí souèasnì jako vydavatelé elektronických zdrojù, nebo v rámci svých webovských prezentací mj. publikují dokumenty, které nejsou jiným zpùsobem dostupné, avšak z hlediska cílových uživatelských skupin jsou považovány za významné. Spolupráce s vytipovanými vydavateli bude nutná hlavnì z legislativních dùvodù. Dohody o spolupráci by mìly øešitelùm projektu umožnit testování výše uvedených nástrojù se souhlasem vydavatelù testovaných zdrojù, tj. umožnit pøístup do zdrojù a jejich stahování a uložení na serveru umístìném v NK ÈR. Problematiku archivace a zpøístupòování elektronických online zdrojù z právního hlediska bude ovšem tøeba výhledovì øešit obdobnì jako u ostatních druhù dokumentù, tj. uzákonìním práva povinného výtisku pro depozitní knihovny. Otázka zákonù o povinném výtisku i otázka autorského zákona je v této souvislosti velmi živá, v souèasné dobì se jí intenzivnì zabývá i konference CENL (Conference of European National Librarians) spoleènì s federací evropských vydavatelù (FEP Federation of European Publishers). Na této úrovni došlo prozatím k dohodì, že vydavatelé budou poskytovat elektronické online publikace depozitním knihovnám na bázi dobrovolnosti. Byla stanovena pravidla pro dobrovolné poskytování kopie elektronických online dokumentù do elektronického archivu. Ve fázi pilotních projektù by mìly knihovny s vydavateli dohodnout otázky definic pojmù dokument a vydavatel, otázky postupù a øízení celého procesu. Implementace by mìla být prùbìžnì monitorována a na základì zkušeností by mìla být navržena úèinná a obìma stranám vyhovující legislativa. Ustanovení CENL/FEP [13] vycházejí z pøedchozí rozsáhlé práce provedené v rámci projektu CoBRA+ [1], podporovaného Evropskou komisí a zamìøeného na zlepšení vzájemné spolupráce evropských národních knihoven. Jeho cílem bylo nalézt taková øešení, která umožní uložení dokumentù v knihovních fondech, tj. vytváøení (relativnì) kompletní sbírky dokumentù, ale souèasnì umožní také kontrolu pøístupu k uloženým dokumentùm tak, aby nedocházelo k narušení komerèních zájmù vydavatelù. Zdùrazòuje se, že implementace zásad v ustanovení musí pøinášet výhody obìma stranám: knihovnám v uchování kompletní národní produkce pro souèasné i budoucí uživatele, vydavatelùm v uchování jejich produkce elektronických dokumentù a zpøístupnìní informací o jejich existenci pro širší veøejnost prostøednictvím soupisù národních bibliografií. Podle analýzy provedené na základì dostupných informaèních pramenù i dotazù adresovaných na vybrané depozitní knihovny je již v nìkterých zemích právo povinného výtisku (depozitní kopie) online elektronických zdrojù uzákonìno, jinde probíhá schvalovací øízení takového zákona (viz dále odstavec Výsledky øešení. Legislativa). NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2 93

4 Oblast problematiky informaèních technologií Z výsledkù zkoumaných zahranièních projektù a výzkumù jsou pro náš projekt dùležité tyto body: Registrace, ochrana, archivace Prùmìrná doba existence elektronického dokumentu na Internetu je asi tøi roky. Z hlediska institucí, jejichž zájmem je dlouhodobé uchovávání kulturního dìdictví, je proto nutné pøistoupit k aktivní ochranì tìchto dokumentù formou archivace. Z dosavadních zahranièních zkušeností, z poètu již existujících dokumentù a z pokraèujícího exponenciálního rùstu poètu elektronických online dostupných dokumentù vyplývá, že jediný prakticky reálný/zvládnutelný zpùsob vytváøení relativnì úplného konzervaèního fondu (elektronický archiv) a národní bibliografie je postup plnì automatizovaný. Selektivní pøístup je reálný pouze u velmi omezeného výseku specifických publikací na Internetu. Odhadovaná velikost národního webu je pøekvapivì relativnì malá (pomìøováno technickými i cenovými parametry již dnes bìžnì dostupných archivaèních technologií); na základì aproximací experimentálnì zjištìných parametrù v severských zemích (Finsko a Švédsko) ji odhadujeme kolem 300 GB. Souèasné technologie nám dovolují realizovat automatizovaný zpùsob archivace za pøijatelnou cenu, pokud se omezíme jen na oblast národních elektronických zdrojù. V rámci projektu NEDLIB [11] jsou vyvíjeny nástroje pro sbìr, archivaci a indexaci elektronických online dokumentù. Nìkteré z tìchto nástrojù jsou k dispozici zdarma a jejich lokalizace a nasazení je v našich podmínkách reálné. Nejvýznamnìjším z této skupiny nástrojù je NEDLIB Harvester, nástroj pro stahování a archivaci elektronických dokumentù. Zpøístupnìní archivovaných dokumentù Ve švédském projektu Kulturarw3 [5] byly realizovány první pokusy o zpøístupnìní webového archivu s využitím standardních uživatelských pøístupových technologií (webového prohlížeèe). Nástroj pro dokonalejší zpøístupnìní archivovaných dokumentù je v projektu NEDLIB sice také vyvíjen, ale už nebude k dispozici zdarma. Tento nástroj by mìl umožòovat prohlížení archivovaných dokumentù nejen v rámci vzájemných odkazù, ale i vzhledem k èasové ose. V dlouhodobìjším horizontu se zde otevírá pole pro uplatnìní pøístupù z oblasti analýzy pøirozeného jazyka (pøekraèuje rámec stávajícího projektu). Jak vlastní sbìr a archivace, tak zejména zpøístupnìní dokumentù vyžaduje odpovídající národní legislativní rámec. Metadata Pro zkvalitnìní automaticky vytváøených indexù je vhodné propagovat mezi veøejností publikující v prostøedí World Wide Web jednotné metadatové standardy pro popis elektronických zdrojù, použitelné pøímo samotnými autory. Nejvýznamnìjším z tìchto standardù je Dublin Core (DC) [16], pøípadnì z nìj odvozené standardy. Za uplynulý rok bylo dosaženo jistého pokroku v rozvoji kvalifikovaného DC a byly nastartovány významné iniciativy k širšímu uznání standardu DC (ANSI/NISO standardizace). Došlo také k vytvoøení èeské verze standardu DC jako základu pro širší národní využití. Pro podporu používání DC vzniklo nìkolik zdarma online dostupných nástrojù, po širší lokalizaci použitelných i u nás. Jednoznaèná globální trvalá identifikace Pro usnadnìní identifikace elektronických dokumentù byl vytvoøen koncept Uniform Resource Name (URN) [18] jednoznaèných identifikátorù dokumentu. Tyto identifikátory jsou generovány a žadatelùm pøidìlovány automaticky. Jednou z aplikací URN mohou být registraèní èísla národní bibliografie (NBN), dále ISBN a ISSN. Další možností je vytvoøit identifikátor URN na základì kontrolního souètu MD5 tímto zpùsobem je možné snadno ovìøit i to, zda byl dokument po pøidìlení tohoto identifikátoru zmìnìn. V této oblasti lze také pøevzít zkušenosti a postupy z projektù Nordic Metadata I a II [12] a projektu NEDLIB [11]. Výsledky øešení Na Linux-serveru poøízeném pro testování vyvíjených, resp. lokalizovaných nástrojù (napø. elektronický formuláø pro jednoduchý zápis údajù Dublin Core s možností uložení do zdrojového dokumentu, nástroj pro automatické pøidìlování URN) a pro uložení vybraných elektronických zdrojù stažených z webu (webovský archiv) byla zøízena doména URL: kde jsou prezentovány výsledky øešení projektu WebArchiv a další relevantní informace. Výbìr vydavatelù, resp. dokumentù pro testování Na základì studia zahranièních projektù byla stanovena kritéria pro výbìr typù dokumentù do vzorku, na nìmž je tøeba testovat stanovené postupy pøi zpracování online dostupných elektronických dokumentù publikovaných v síti Internet. Hlavní kritéria výbìru byla následující: w pùvodní vydání dokumentu v elektronické formì (online) w w vydávání minimálnì po dobu jednoho roku dokument není pouze prostøedkem prezentace vydavatele (soukromé osoby, osob nebo instituce). Jako typ dokumentù nejvhodnìjších pro testování byly vybrány elektronické èasopisy. Jde o kategorii dokumentù pomìrnì stabilních. Èasopisy mají navíc tu výhodu, že u nich není v souèasné dobì problém s pøidìlováním ISSN použitelným pro úèely projektu jako identifikátor URN, takže je možné na nich ovìøovat pøipravené postupy a nástroje. Další uvažovanou skupinou dokumentù pro testování jsou domovské stránky vybraných informaèních a podobných institucí. Pøedbìžnì byla s tìmito institucemi dohod- 94 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2

5 nuta spolupráce pøi využití metadatového schématu Dublin Core. Problematika výbìru vzorku pro testování a souvisejících otázek již byla blíže popsána v odstavci Oblast problematiky vztahù knihoven, vydavatelù a legislativy. Legislativa Byla provedena dùkladná analýza legislativního zabezpeèení získávání elektronických online dostupných publikací a souvisejících otázek ve vybraných zemích. Platný zákon o povinném výtisku zahrnující i vzdálenì pøístupné elektronické zdroje je zatím pouze v Dánsku, Norsku a po úpravách pùvodního zákona i na Slovensku; pøipraven ke schválení je zákon v Austrálii, Finsku, Švédsku; v Holandsku funguje bez problémù spolupráce s vydavateli na základì dohod. Výsledky analýzy byly publikovány v èasopise Ikaros, è. 10/2000 [20]. Dublin Core Do èeštiny byla pøeložena nejnovìjší verze standardu Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 [14]. Národní èeská verze DC byla zaregistrována v rámci DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) [17]. Pro iniciativu Dublin Core byly vytvoøeny èeské webovské stránky [15]. Byly zpracovány pøehledové analýzy z oblasti vývoje a využití standardu Dublin Core [21], [22]. Byla vytvoøena beta-verze lokalizovaného DC-metadatového formuláøe pøevzatého od Helsinské univerzitní knihovny z projektu Nordic Metadata (obr. 1). Tento nástroj podporuje kvalifikovaný DC podle nejnovìjší specifikace a zároveò umožòuje propojení na nástroj pro automatické pøidìlování URN. Podporuje jak syntaxi HTML, tak XML (RDF). Hardwarové nároky pro provoz tìchto nástrojù jsou minimální, protože jde o relativnì jednoduché skripty v programovacím jazyce Perl. Oba tyto nástroje budou k dispozici všem zájemcùm publikujícím pøedevším na èeském Internetu. Obr. 1: Lokalizovaný generátor záznamu metadat ve schématu Dublin Core vyvinutý v rámci projektu Nordic Metadata NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2 95

6 Záznamy v metadatovém schématu Dublin Core vygenerované pomocí lokalizového formuláøe jsou pokusnì zaøazovány do zdrojových kódù èlánkù elektronického èasopisu Ikaros (obr. 2-3). Obr. 2: Vygenerovaný záznam metadat ve schématu Dublin Core ve formátu HTML Obr. 3: Vygenerovaný záznam metadat ve schématu Dublin Core ve formátu XML (RDF) 96 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2

7 Harvester Je analyzován aktuální stav, možnosti a podmínky lokalizace nástroje Harvester z projektu NEDLIB na Linuxserveru instalovaném z prostøedkù projektu v Národní knihovnì ÈR. Na vývoji tohoto nástroje se stále pracuje, nicménì již bylo s jeho pomocí dosaženo v nìkterých zemích pozoruhodných výsledkù. Tento nástroj, využívající databáze MySQL pro ukládání dat, byl pùvodnì napsaný v jazyce Perl, ale na zakázku Helsinské univerzitní knihovny byl pøepsán do jazyka C, èímž došlo k jeho výraznému zrychlení a zároveò byla zlepšena i jeho funkènost. Harvester má relativnì vysoké nároky na hardwarové vybavení pro svùj provoz. Vzhledem k jeho specifikùm vyžaduje rychlou pøípojku do sítì Internet, dostateènou velikost pamìti a odpovídající kapacitu pamìti na pevných discích a pøípadnì i páskových jednotkách. Pro rutinní provoz je proto doporuèen nìkterý z vìtších znaèkových unixových serverù (Sun, HP, IBM, Compaq) kombinovaný s dostateènì velkým diskovým a páskovým polem. Pro akce menšího rozsahu je ale možné použít i stanici s Linuxem, což èiní tento nástroj dostupným i pro náš projekt. Pøedpokladem je dostateèné množství pamìti (nejlépe alespoò 512 MB), výkonný procesor (napø. AMD Athlon) a pøedevším velké diskové pole (v našem pøípadì 90 GB RAID 0+1). Pro uložení vìtších množství dat poèítáme s možností využití páskové robotické knihovny, která je v majetku Národní knihovny ÈR. Pøestože tento nástroj nebude nutné lokalizovat z hlediska uživatelského, bude nutné o to vìtší úsilí vìnovat jeho pøizpùsobení èeským podmínkám na úrovni programové. Ani samotná instalace tohoto nástroje nebude jednoduchá vzhledem k tomu, že na jeho finální verzi se stále ještì pracuje. Také specifikace množiny dokumentù pro archivaci (specifikace èeského webu ) bude relativnì nároèná. Ovìøovaè URL Bylo provedeno pøedbìžné orientaèní zmapování vybraných volnì dostupných nástrojù èi programù shareware urèených pro kontrolu interních a externích HTML odkazù. Ve všech pøípadech jde o prostøedky na bázi perl skriptù. Pro serióznìjší analýzu by bylo tøeba specifikovat pøedpokládaný zpùsob nasazení a požadované funkce v kontextu celkového øešení projektu. Další perspektivní možností je využití existujících volnì dostupných perlovských modulù pro vytvoøení aplikace pøesnì podle potøeb projektu. Smìry dalšího øešení 1. Pøipravit podmínky pro realizaci bibliografické kontroly v oblasti elektronických online dokumentù. 2. Usilovat o co nejvyšší efektivitu aplikací výsledkù øešení podobných zahranièních èi mezinárodních projektù vèetnì aplikace volnì dostupných nástrojù i nástrojù poskytovaných za úhradu. 3. Zohlednit související projekty a èinnosti v ÈR: w zpøístupòování národní èlánkové bibliografie a plných textù elektronických periodik w integrace automatizovaných systémù pro systematické a vìcné poøádání (Mezinárodní desetinné tøídìní, Pøedmìtová hesla Národní knihovny a další) w digitalizace klasických knihovních fondù w programový projekt Ministerstva kultury ÈR Jednotná informaèní brána pro hybridní knihovny. Závìr V rámci dosavadního øešení projektu WebArchiv byla analyzována øada zahranièních i mezinárodních projektù zabývajících se problematikou získávání, registrace, ochrany a zpøístupòování elektronických online dokumentù. Výzkum ukázal, že se jedná o velmi komplexní problematiku, zahrnující oblast spolupráce a propojení knihoven s vydavateli, oblast práva a oblast informaèních technologií. Navíc vyžaduje aplikaci mezinárodních standardù a kompatibilitu øešení s jinými podobnými projekty. Díky tomu, že lze využít výsledkù jiných projektù (zahranièních a mezinárodních) a že znaèná èást nástrojù potøebných pro realizaci projektu je volnì k dispozici, je možné v relativnì krátkém èase a za relativnì nízkých finanèních nákladù pøipravit v rámci pilotního projektu podmínky pro jeho realizaci. Na druhé stranì je nutné poèítat s tím, že jen samotná instalace, lokalizace a vzájemná integrace není samozøejmou záležitostí a že na dosažení požadované funkènosti bude tøeba intenzivnì pracovat. Øešení právních otázek, které nelze samozøejmì v této souvislosti opomenout, je dlouhodobou záležitostí. Nejprve bude nutné zvážit všechny aspekty (provozní, technické aj.), které se vážou k množinì dokumentù podléhajících povinnosti vydavatelù poskytovat/ohlašovat vydané publikace, a teprve následnì bude možné pøipravit podklady pro zmìnu zákona obsahujícího ustanovení o povinném výtisku seriálových publikací ( tiskový zákon ), resp. výklad a smìrnice k zákonu týkajícímu se povinného výtisku neperiodických publikací a k autorskému zákonu (zákon è. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích; zákon è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù tiskový zákon; zákon è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmìnì nìkterých zákonù autorský zákon). Poznámka: Ke zpracování èlánku jsem použila podkladù externích spolupracovníkù podílejících se na øešení projektu RNDr. Miroslava Bartoška, CSc. (ÚVT MU Brno), Ing. Petra Žabièky (MZK Brno), Mgr. Ivy Celbové a Mgr. Filipa Vojtáška (oba Ikaros, o. s.) pro výroèní zprávu k projektu za rok 2000 [24]. NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2 97

8 Použité informaèní zdroje 1. Cobra+ [online]. Boston Spa : British Library, 1997 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 2. Biblink [online]. Bath (Anglie) : UKOLN, last updated 12-Jul-2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 3. EVA : the acquisition and archiving of electronic network publications [online]. Helsinki (Finsko) : Helsinki University Library, last updated 15-Dec-1997 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 4. INDOREG : Internet Document Registration : project report [online]. Ballerup (Dánsko) : Dansk Bibliotheks Center, 16-Sep-1997 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < rapport/html.uk>. 5. Kulturarw3 Heritage Project [online]. Stockholm (Švédsko) : Royal Library, [1998] [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 6. FEIJEN, Martin. DNEP : fond holandské produkce elektronických publikací. Národní knihovna, 6, 1995, è. 6, s ISSN National Library of Canada Electronic Collection [online]. Ottawa (Kanada) : NLC, revised [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < htm>. 8. OCLC. Preservation resources [online]. Dublin (Ohio, USA) : OCLC, c1999, 21-Sep-2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < / 9. OCLC. Internet Cataloging Project [online]. Dublin (Ohio, USA) : OCLC, 1996 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < oclc/man/catproj/catcall.htm>. 10. PANDORA [online]. Canberra (Austrálie) : NLA, last updated 10-Oct-2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 11. NEDLIB : Networked European Deposit Library [online]. Hague (Nizozemí) : Koninklijke Bibliotheek, c1998, last updated 11-Mar-2001 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < nedlib/>. 12. The Nordic Metadata projects [online]. Helsinki (Finsko) : Helsinki University Library, 1996, last updated 21-Feb-2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 13. International declaration on the deposit of electronic publications : conference of European National Librarians/Federation of European Publishers (CENL/ FEP). Dialog mit Bibliotheken, 2000, vol. 12, no. 3, s ISSN Dublin Core Czech : soubor metadatových prvkù Dublin Core, verze 1.1 : referenèní popis [online]. Brno : Masarykova univerzita, [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < / DC-czech-1.1.html>. 15. Dublin Core Czech [online]. Brno : Masarykova univerzita, posl. aktualizace [2001?] [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < Dublin Core Metadata Initiative [online]. Dublin (Ohio, USA) : DCMI, c2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 17. Dublin Core Metadata Initiative : Translations of DCMI Documents [online]. Dublin (Ohio, USA) : DCMI, c2001 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < translations>. 18. Internet Engineering Task Force. Uniform Resource Names (urn) [online]. Preston (Virgin., USA); Leeds : IETF, last modified 30-Mar-2001 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < CELBOVÁ, Ludmila. Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako souèást èeské národní bibliografie. Ikaros [online]. 2000, è. 6 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 20. CELBOVÁ, Ludmila. Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojù. Ikaros [online]. 2000, è. 10 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < 21. ŽABIÈKA, Petr. Dublin Core jako standard pro popis elektronických sí ových zdrojù. In Èesko-slovenská konference RUFIS 2000, Brno [online]. Brno : Vysoké uèení technické : Masarykova univerzita, 2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: < rufis2000/sbornik/25-zabicka.pdf>; < ŽABIÈKA, Petr. Dublin Core metadata pro popis elektronických dokumentù. Pøedneseno na konferenci DATASEM 2000, konané 21. až 24. øíjna 2000 v Brnì. Dostupné na World Wide Web: < 23. Zpráva ze služební cesty do Finska. Praha : Národní knihovna ÈR, s. Dostupné též na World Wide Web: < 24. Registrace, ochrana a zpøístupnìní domácích elektronických zdrojù v síti Internet : souhrnná zpráva za rok 2000 [online]. Praha : Národní knihovna ÈR, 2000 [cit. 9. dubna 2001]. Dostupné na World Wide Web: <webarchiv.nkp.cz/zprava2000.pdf>. 98 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 2

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

WEBARCHIV ÚVOD, CÍLE, PODMÍNKY, REALITA. http://www.webarchiv.cz. Katalogizace v knize Národní knihovna České republiky

WEBARCHIV ÚVOD, CÍLE, PODMÍNKY, REALITA. http://www.webarchiv.cz. Katalogizace v knize Národní knihovna České republiky Katalogizace v knize Národní knihovna České republiky WebArchiv : úvod, cíle, podmínky, realita. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2005. -- 11 s. ISBN 80-7050-479-X 1. internetové zdroje Česko

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Semináøe, porady, mezinárodní styky

Semináøe, porady, mezinárodní styky Semináøe, porady, mezinárodní styky Mezinárodní konference o národních bibliografických službách [International Conference on National Bibliographic Services] Kodaò, 25.-27. listopadu 1998 Mgr. Edita Lichtenbergová

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Osnova 1. Perzistentní identifikátory (PID) obecně 2. PID v digitálním světě 3. Současná

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ http://www.webarchiv.cz

webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ http://www.webarchiv.cz Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů Mgr. Jan HUTAŘ Bc.. Lukáš MATĚJKA JKA Mgr. Ludmila CELBOVÁ Proč vznikl WebArchiv? archivace elektronických online zdrojů je celosvětovým trendem Potřeba zachránit

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU Výzva è. 7 / v1 25. 5. 2009 OBSAH 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informacních a propagacních opatrení 5 2.2 Informacní banner 5 2.3 Cizojazycné

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ.

Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Profil kanceláře PŘEDNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ZEJMÉNA V OBLASTI IT PRÁVA, VČETNĚ E-COMMERCE, A V OBLASTI LITIGACÍ. Advokátní kanceláø Mašek, Koèí, Aujezdský poskytuje komplexní právní pomoc, pøièemž v Èeské

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více