SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak, aby byla rychlá a pružná a aby spisová evidence podávala s ohledem na prostorové a personální podmínky sekretariátu FAČR optimální přehled o stavu vyřízení a místě uložení jednotlivých písemností. Za písemnosti se pro účely FAČR považují všechna podání, spisy a jejich evidenční pomůcky, statistické výkazy, instrukce, pokyny, nákresy, fotografie, videozáznamy, písemnosti vzniklé použitím výpočetní techniky, CD-romy aj. 1. Místa provádění spisové agendy: Článek 2 Místa a pracovní postupy spisové agendy a) sekretariát generálního sekretáře FAČR v budově Diskařská 2431/4, Praha 6, b) jednotlivá oddělení FAČR v budově Diskařská 2431/4, Praha 6, c) pracoviště Řídicí komise FAČR pro Čechy Diskařská 2431/4, Praha 6, d) pracoviště Řídící komise FAČR pro Moravu, P.O. Box 92, Na Střelnici 39, Olomouc 2, e) pracoviště krajských fotbalových svazů. Tento spisový řád se přiměřeně vztahuje na krajské a okresní fotbalové svazy, které si režim spisové evidence stanoví s ohledem na specifické podmínky svých pracovišť. 2. Hlavní pracovní postupy spisové agendy: a) evidence došlých a doporučeně odeslaných písemností, b) ukládání vyřízených písemností v příslušném útvaru FAČR (odst. 1), až do jejich skartace. 3. Jednotlivé útvary FAČR přijímají a vyřizují písemnosti, které dojdou na jejich adresu a jsou jim určeny. Pokud dojde útvaru písemnost, která mu není určena, postoupí ji neprodleně adresátovi. Pokud z písemnosti není zřejmé, komu je určena, postoupí ji útvar FAČR sekretariátu generálního sekretáře FAČR, který rozhodne, kterému útvaru náleží.

2 Článek 3 Postavení sekretariátu generálního sekretáře FAČR 1. Sekretariát generálního sekretáře FAČR přijímá, eviduje, třídí a doručuje zásilky určené výkonnému výboru FAČR a jeho členům a útvarům dislokovaným v budově Diskařská 2431/4, Praha 6. Zásilky určené jiným útvarům (čl. 2 odst. 1 písm. c, d, e), které mu dojdou, těmto pracovištím neprodleně postoupí. 2. Veškeré došlé zásilky sekretariát generálního sekretáře roztřídí a doručí takto: a) zásilky adresované oddělení, úseku či jinému pracovišti nebo jmenovitě jednotlivci, doručí tomuto adresátu, b) zásilky ze zahraničí (FIFA, UEFA, fotbalové svazy) doručí generálnímu sekretáři, c) zásilky, z jejichž adresy nelze přesně určit adresáta, sekretariát otevře a podle jejich obsahu zjistí, komu je třeba zásilku doručit. 3. Všechny zásilky doručuje sekretariát tak, že je buď předá osobně adresátu, nebo je uloží na příslušném místě v sekretariátu, kde si je pracovníci jednotlivých pracovišť denně vybírají. Článek 4 Evidence písemností v sekretariátu GS 1. V sekretariátu se provádí evidence písemností odděleně prostřednictvím příslušných knih a uložením do počítače, takto: a) přijatá doporučená pošta, b) odeslaná doporučená pošta, c) zahraniční došlé faxy d) tuzemské došlé faxy e) přijatá obyčejná pošta - důležité věci. 2. Za důležité věci došlé obyčejnou poštou se považují především dopisy předsedovi FAČR, členům výkonného výboru, generálnímu sekretáři FAČR a všechny podněty, stížnosti a vyjádření k činnosti FAČR. O tom, zda písemnost bude vzata do evidence, rozhoduje GS FAČR, případně jím pověřený zaměstnanec. 3. Do evidence se nezaznamenávají písemnosti informačního charakteru jako pozvánky, reklamní prospekty, publikace, blahopřání atd. a faktury, které se evidují podle zvláštního režimu ve finančním oddělení. 2

3 Článek 5 Označování písemností 1. Došlé písemnosti: a ) Pokud dojdou písemnosti prvotně sekretariátu generálního sekretáře, opatří je tento útvar ještě před jejich doručením (čl. 3) evidenčním znakem, který obsahuje následující údaje: FAČR sekretariát, datum dojití a evidenční číslo. b) Písemnosti, které dojdou útvarům FAČR uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. b) e), se v útvaru chronologicky zařadí podle data doručení. 2. Odesílané písemnosti: a) Odesílané písemnosti, které odpovídají na písemnosti, jež byly doručeny útvarům FAČR se evidují a archivují dle důležitosti korespondence dle potřeb jednotlivých útvarů. b) Písemnosti odesílané z útvarů FAČR doporučenou poštou se evidují do knihy odesílané pošty. 3. Všechny útvary FAČR používají dopisní papíry se záhlavím, kde je uveden název a adresa příslušného orgánu FAČR. Článek 6 Evidence písemností v útvarech FAČR 1. Útvary FAČR dělí evidenci písemností na dvě části: a) písemností týkající se orgánů FAČR a písemnosti došlé na základě řádů a předpisů (řídící orgány soutěží, registrace hráčů, komise FAČR), jejichž činnost útvar zajišťuje, b) písemnosti vzniklé prvotně z činnosti útvaru a vyřizování korespondence (obecné písemnosti). 2. Písemnosti orgánů, jejichž činnost útvar zajišťuje a písemnosti došlé na základě ustanovení řádů a předpisů se shromažďují a ukládají podle režimu příslušných orgánů, zápisy z jednání orgánů a komisí, vyřízené žádosti v registračním řízení, kauzy v odvolacím řízení, kauzy v rozhodčím a arbitrážním řízení, Ligového shromáždění, materiály jednotlivých kol soutěží apod. 3. Písemnosti vzniklé prvotně z činnosti útvaru a odpovědi na došlé dopisy, které nemají bezprostřední souvislost s činností útvaru zabezpečující práci orgánů FAČR a chod soutěží, představující formy výkonu obecné činnosti sekretariátu, se shromažďují a ukládají chronologicky podle data vyhotovení či data doručení (čl.5). 3

4 4. Písemnosti, u nichž je způsob evidence upraven zákonem, jsou především písemnosti ekonomického charakteru (faktury apod.). Odpovědní zaměstnanci útvarů odpovídají za dodržení obecně závazných právních předpisů při práci s jejich evidencí. Článek 7 Vyřizování písemností 1. Obecné písemnosti, zejména podněty, připomínky, stížnosti a dotazy se vyřizují buď písemně, podle charakteru písemnosti a jejího účelu. 2. Písemnosti týkající se činnosti orgánů se vyřizují vždy písemně a při jejich evidenci a ukládání se postupuje podle čl. 6 odst. 2. Článek 8 Ukládání písemností 1. Písemnosti uvedené v čl. 6 odst. 3 se ukládají na jednotlivých odděleních tak, že chronologicky sestavené písemnosti vyprodukované jednotlivými odpovědnými pracovníky se s koncem kalendářního roku seřadí do celkové spisové produkce útvaru. To se netýká písemností uvedených v čl. 6 odst. 2, které se váží k provozu fotbalových soutěži. Ty se obdobným způsobem uzavřou vždy za ukončený soutěžní ročník. 2. Dobu uložení písemností určuje skartační řád. Článek 9 Vyřazování písemností Vyřazováním (skartací) písemností se rozumí výběr písemností a jiných dokumentů určených k trvalé úschově, případně k uložení do archivu a vyloučení materiálů již nepotřebných. Vyřazování se řídí podle skartačního řádu FAČR. 4

5 II. SKARTAČNÍ ŘÁD Článek 10 Účel Skartační řád upravuje postup při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů a dokumentů (dále jen písemnosti ) v útvarech FAČR uvedených v čl. 2. Článek 11 Písemnosti Útvary FAČR ukládají vyřízené a ukončené písemnosti seřazené chronologicky za jednotlivé roky případně soutěžní ročníky. Článek 12 Skartační lhůty 1. Valná hromada (referáty, usnesení, kandidátky, protokoly volební komise atd let 2. Výkonný výbor (podkladové materiály, zápisy) let 3. Odvolací a revizní komise (jednotlivé kauzy) let 4. Arbitrážní komise (jednotlivé kauzy) let 5. Rozhodčí řízení (jednotlivé kauzy).. 10 let 6. Mezinárodní korespondence FIFA, UEFA let 7. Mezinárodní korespondence - fotbalové svazy... 5 let 8. Nominace a mezinárodní utkání reprezentací dospělých let 9. Nominace a mezinárodní utkání reprezentací mládeže a žen... 5 let 10.Písemnosti soutěžních komisí (STK, DK, KR, KD)... 3 roky 11. Písemnosti pracovních komisí (MTZ, LR, ZK, atd.)... 3 roky 12. Korespondence pracovišť... 3 roky 13. Materiály přestupního řízení v tuzemsku... 3 roky 14. Materiály zahraničních přestupů... 5 let 15. Smlouvy let 16. Technická dokumentace let Skartace písemností, které FAČR eviduje podle zákona (ekonomické a personální písemnosti) se provádějí podle zvláštních předpisů. 5

6 Článek 13 Skartace 1. Skartačním řízením se provádí pravidelně každý rok do konce ledna za uplynulý rok. 2. Za provedení skartačního řízení odpovídá ředitel oddělení FAČR. Článek 14 Nakládání s předměty zvláštního významu Písemnosti a předměty historické hodnoty (např. trofeje z MS a ME) se po dohodě s příslušným archivem mohou ponechat v depozitech FAČR a sloužit jako inventář síní historických úspěchů, muzeí atd. O takovém určení těchto předmětů rozhoduje výkonný výbor FAČR, případně z jeho pověření generální sekretář FAČR. Článek 15 Závěrečné ustanovení Tento spisový a skartační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem , současně se ruší spisový a skartační řád ČMFS ze dne

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více