Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice"

Transkript

1 Rozvoj udržitelného způsobu využívání tepla z bioplynových stanice v Evropě Projekt č: IEE/11/025 Národní legislativa pro prosazování využití tepla z bioplynových stanic v České republice Říjen 2012

2 Autoři: Tomáš Voříšek, Bohuslav Málek Contact: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, Praha 2 tel Report No. WP 2 - Task 2.4 / D 2.4 The BiogasHeat project (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) is supported by the European Commission in the Intelligent Energy for Europe Programme. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein. The BiogasHeat project duration is from April 2012 to April 2014 (Contract Number: IEE/11/025). BiogasHeat website: October WIP

3 Obsah 1 Úvod 4 2 Přehled stávající legislativy 4 3 Problematická místa stávající legislativy 5 4 Řešení pro zvýšení využití tepla z bioplynových stanic. 5 5 Závěry / shrnutí 7 Zkratky 7 Reference 8

4 1 Úvod V České republice bude na konci letošního roku v provozu podle odhadů více než tři stovky bioplynových stanic o celkovém instalovaném elektrickém výkonu blížícím se hranici 200 MW. Trh s bioplynem v zemi postupně roste cca posledních 10 let díky postupnému zavedení provozních a po vstupu země do EU i investičních podpor. V posledních dvou letech je přitom růst díky ekonomické výhodnosti stanic nejintenzivnější. Zdroj: Česká bioplynová asociace a ERÚ Díky štědré veřejné podpoře ve formě výkupní ceny na vyrobenou elektřinu a v řadě případů též díky investičním dotacím byly tyto stanice navrženy pouze pro výrobu elektřiny s malým nebo žádným využitím tepla (mimo vlastní spotřebu samotné stanice). Vyrobené teplo je tak z velké části bezúčelně odváděno chlazením do atmosféry, což dále zvyšuje vlastní spotřebu elektrické energie 2 Přehled stávající legislativy Od roku 2006 má ČR po vzoru SRN v platnosti zákonnou normu, v rámci níž je projektům využívajícím obnovitelné zdroje (OZE) pro výrobu elektřiny poskytována podpora v podobě výkupních cen a příplatků k tržním cenám elektřiny (tzv. zeleným bonusům). Tato norma, přesněji zákon 180/2005 Sb., byl koncipován v době, kdy bylo třeba vytvořit podmínky pro splnění prvního závazku České republiky ve využívání OZE, který byl definován jako podíl elektřiny vyrobené z OZE na hrubé spotřebě el. energie v zemi. Cíl, který byl dojednán při vstupu ČR do EU (8% v r. 2010), byl díky překotnému rozvoji některých druhů OZE úspěšně nakonec splněn, ale veřejné prostředky nebyly vynakládány optimálním způsobem. Podpora se týkala pouze elektřiny a příslušný regulátor (Energetický regulační úřad - ERÚ) nebyl schopen reagovat na rychlý technologický pokrok u některých zdrojů, což vedlo k jejich rychlému rozvoji mimo jiné na úkor energetické efektivnosti. Vyplácená podpora nedostatečně kladla důraz na účinnost využití primární energie, což v praxi vedlo k výstavbě spíše elektráren spalující biomasu nebo bioplyn než plnohodnotných zdrojů KVET, které by October WIP

5 byly ve světle současných zkušeností mnohem větším ekologickým přínosem, zvláště v lokálním měřítku. Právě bioplynové stanice se staly spolu s tzv. spoluspalováním biomasy největším předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti a i proto ERÚ ve svém cenovém rozhodnutí č. 7/2011 pro nové stanice uvedené do provozu v r předepsal u elektřiny z bioplynu jako podmínku pro přiznání výhodnějšího tarifu (tzv. AF1 ) minimální využívání tepla ve výši odpovídající 10 % dodávky elektřiny netto. Toto ustanovení se však dotýká fakticky jen projektů uvedených v letošním roce do provozu. Nové cíle EU v oblasti OZE k r. 2020, jak byly promítnuty do nové Směrnice 2009/28/ES, však poskytly prostor pro změnu národních politik ve prospěch jiných (levnějších) forem energie, a to definováním rozvojového cíle ve vztahu k hrubé konečné spotřebě energie. Z důvodu neudržitelnosti politiky cílené jen na podporu výroby elektřiny proto Ministerstvo (MPO) přišlo s novým legislativním rámcem, který reflektuje nové rozvojové cíle a začíná klást větší pozornost na efektivnost užití energie v souvislosti s OZE. Nový zákon (Zákon o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb.) byl po složité historii jeho schvalování přijat v květnu 2012 a pro nové bioplynové stanice obsahuje doplňující požadavky na původ vstupní biomasy (nejméně 30% bioplynu musí pocházet z jiné půdy než z orné a trvalých travních porostů), a celkové využití primární energie musí být vyšší než 50%. Tyto podmínky však budou platit až pro nové stanice instalované od června 2014 (tj. až po 24 měsících po zveřejnění zákona). Nové cenové rozhodnutí pro nové zdroje od r pro bioplynové stanice významně snižuje výkupní ceny elektřiny (které jsou diferencovány do dvou skupin podle instalovaného výkonu nad nebo pod 550 kwe. Namísto letošní podmínky na podíl využití tepla pro přiznání výhodnějšího tarifu na elektřinu se zavádí motivační složka v podobě příspěvku za KVET. 3 Problematická místa stávající legislativy Povinnost využívat teplo (ve výši 10 % netto výroby elektřiny) platné pro zdroje uvedené do provozu v r je dobrým nakročením vpřed, v praxi jej však bude možné bez dalších podmínek naplňovat různými ne zcela průkaznými způsoby. Obdobně cenové rozhodnutí pro příští rok motivující nové projekty k vyššímu využití tepla pomocí dodatečného bonusu za KVET nedefinuje, jaké mají být přípustné způsoby využití tepla. V obou případech se jedná o zásadní nedostatek, který je nutné povysvětlit pro možné zamezení nesprávného výkladu a praktik. Navíc, skutečnou ekonomickou motivaci poskytuje jen pro projekty uvedené do provozu v letošním a příštím roce, což je s ohledem na počet existujících zařízení nedostatečné. Ani jeden z těchto (motivačních) přístupů navíc není zcela v souladu s požadavkem nového zákona výrazně u nových projektů zvýšit celkovou účinnost primární energie surovin do užitečné formy elektřiny a tepla pro faktické poskytnutí jakékoliv veřejné provozní podpory. Bohužel se může stát, že než bude nový limit pro projekty BPS závazný (květen 2014), velká většina rozvojového potenciálu plánovaná do roku 2020 dle nového Akčního plánu pro OZE bude již vyčerpána a tak nebude mít na trh faktický dopad. Nový zákon rovněž nepřesně formuluje pojem bioplynová stanice s předsunutou kogenerací. Takovéto případy by měly být terminologicky upřesněny alespoň v novém cenovém rozhodnutí, jelikož jen tyto stanice umožňují faktické využití vyráběného tepla na maximum. 4 Řešení pro zvýšení využití tepla z bioplynových stanic. Posílení motivace (vyšším příspěvkem za KVET) je v principu správným řešením, je však třeba doplnit jasný výklad, jaké jsou přípustné způsoby užití tepla (např. po vzoru legislativy ze zahraničí): October WIP

6 A/ Definovat, co je užitečné teplo (po vzoru evropské směrnice o energetické účinnosti EED) užitné teplo znamená teplo vyrobené v procesu společné výroby elektřiny a tepla k uspokojení ekonomicky odůvodnitelné poptávky po teplu nebo chlazení; a ekonomicky odůvodnitelná poptávka znamená poptávku, která nepřesahuje potřeby tepla nebo chlazení a která by jinak byla uspokojena za tržních podmínek jinými procesy výroby energie než společná výroba elektřiny a tepla; B/ Dále upřesnit (výkladovým stanoviskem), jaké jsou přípustné způsoby užití tepla vč. limitů spotřeby Po vzoru německého zákona EEG 2012 (resp. části upravující poskytnutí bonusu za KVET) by vyklad mohl mít např. podobu tzv. pozitivního a negativního seznamu: Pozitivní seznam by mohl být např. následující a. Vytápění, příprava teplé vody nebo chlazení budov o mezní spotřebě tepla 200 kwh na metr čtvereční podlahové plochy za rok, a to v případě, že by skutečná spotřeba tepla byla ještě vyšší. b. Dodávka tepla do soustavy zásobování teplem vzdálené od stanice alespoň 400 m, přípustná výše ročních ztrát vyjádřených v poměru k dodanému teplu může činit nejvýše 25 % (v této výši jsou ztráty započitatelné do užitečného tepla). c. Využití jako teplo pro vymezené průmyslové procesy (vyjmenovat s odkazem na českou klasifikaci procesů). d. Sušení dřeva pro následné materiálové nebo energetické využití s měrnou spotřebou nejvýše 0,9 kilowatthodin na kilogram dřeva (v surovém stavu). e. Vytápění průmyslových budov pro chov drůbeže, pokud jsou splněny podmínky dle bodu a. výše. f. Vytápění farem pro chov hospodářských zvířat s následujícími maximy spotřeby tepla za kalendářní rok: a. drůbež: 5 kilowatthodin na zvířecí jednotku b. prasnice: 350 kilowatthodin na zvířecí jednotku c. selata: 75 kilowatthodin na zvířecí jednotku d. prasata: 45 kilowatthodin na zvířecí jednotku g. Pro šlechtění a množení rostlin, pokud teplo nahrazuje fosilní zdroje energie h. Použití jako procesní teplo pro dezinfekci nebo pasterizace fermentačních zbytků, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy hygieny nebo pasterizace, Sušení digestátu je sporné. Za úvahu stojí zvážit možnost rovněž akceptovat sušení digestátu pro výrobu paliva za předpokladu, že se bude jednat o ekonomicky odůvodněné řešení, jehož provozní parametry budou splňovat další kriteria (max. spotřebu tepla ve výši 1,5 MWh/t odpařené vody, instalace filtrů na amoniak) Negativní seznam Již stávající výklad k cenovým rozhodnutím nepokládá za využití tepla pro plnění nároku na vyšší sazbu výkupní ceny teplo vstupující do dalšího procesu pro výrobu elektřiny, např. technologie ORC. Jedná se o správné stanovisko, protože tyto procesy sice zvyšují celkovou účinnost celého systému bioplynové stanice, ale využívají pouze menší část tepla a větší část je opět předávána do okolí. Německá legislativa připouští jako přípustný způsob využití tepla procesní teplo pro sušení digestátu za účelem výroby hnojiv. Modelové výpočty ukazují, že sušený digestát není konkurenceschopný pro uplatnění na trhu a vyvážení sušeného digestátu na pole namísto původního digestátu nedává ekonomický smysl (přineslo by pouze malou úsporu nákladů na October WIP

7 dopravu se všemi negativními vlivy spojenými se sušením). Z tohoto důvodu by se mělo spíše objevit mezi nepovolenými způsoby (užití tepla pro nárok na příspěvek KVET). C/ Možnosti zahrnutí stávajících projektů Dále je žádoucí hledat způsoby, jak k vyšší energetické efektivnosti motivovat i stávající projekty. V principu tím nejjednodušším je přiznání vyššího příspěvku za KVET i stávajícím stanicím. Ukazuje se však jako politicky neprůchodný, alespoň v současnosti (odmítáno s tvrzením, že již projekty obdržely výraznou podporu v minulosti). Dalším možným opatřením je možnost povolit přesunutí stávající kogenerační jednotky z místa stanice směrem k místu, kde je možné teplo využít, bez změny výchozí výše garantované podpory na 20 let. Jen tato premisa dovolí investorům vůbec uvažovat o takovéto změně projektu, který si vyžádá dodatečné investice do výstavby plynovodu a instalace KGJ do nové lokality (v níž se nachází dostatečná poptávka po teplu). Regulátor (ERÚ) se k tomu staví kladně, avšak za podmínky, že se celkový instalovaný el. výkon výrobny nezmění. To je v praxi problém protože přesunutí KGJ z prostoru stanice k místu s poptávkou tepla si vyžaduje instalaci náhradního zdroje elektřiny a (zejména) tepla na BPS, což by znamenalo faktické navýšení výkonu. ERÚ je toho názoru, že by pak celá výrobna vstoupila do nového režimu podpory (který je výrazně nižší). Možnou alternativou je neinstalovat v místě již žádnou další KGJ a potřeby tepla krýt jeho výrobou z bioplynu. V této věci ještě budou vedena jednání. I samotní investoři ať už stávajících, tak i nových stanic mají o využití tepla zvýšený zájem, jelikož to pro ně znamená potenciální zdroj dodatečných příjmů. Proto o jakékoliv zajímavé nové podnikatelské příležitosti umožňující využití tepla (např. chov ryb, sušení či chlazení různých komodit) či uplatnění nových technologií (např. mobilní akumulátory, ORC systémy ad.) je na trhu zájem a jejich propagace a pilotní aplikace mohou tuto poptávku dále zvyšovat a napomoci k dalším obdobným projektům. 5 Závěry / shrnutí Česká legislativa v oblasti podpory OZE prošla v letošním roce významnými změnami. Podmínky pro nové bioplynové stanice dle nového Zákona o podporovaných zdrojích (č. 165/2012 Sb.) jdou v principu správným směrem. Výkupní cena resp. cena zeleného bonusu byla významně snížena, ale toto snížení je částečně kompenzováno přiznáním dodatečného bonusu za KVET. Sekundární legislativa k tomuto zákonu a příslušné cenové rozhodnutí dosud nebyly vydány. Z pracovních verzí těchto předpisů není patrné, jaké způsoby využití tepla u bioplynových stanic budou přípustné. Tato zpráva přináší návrh, jak tuto otázku vyřešit. BPS ERÚ Zkratky Bioplynová stanice Energetický regulační úřad KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ORC Organický Rankinův cyklus OZE Obnovitelné zdroje energie MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu October WIP

8 Reference Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES Text s významem pro EHP October WIP

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic

Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Jak docílit vyšší energetické efektivity u bioplynových stanic Bohuslav Málek, Tomáš Voříšek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Úvod k sekci připravené v rámci projektu CHP Goes Green

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více