ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZŠ Spektrum, s.r.o. PREVENTIVNÍ PROGRAM

2 Rok 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele na ředitele ZŠ Spektrum, Kytlická 757, , Praha 9, Prosek Mgr. Zuzana Vránová Jméno školního metodika prevence Telefon Mgr. Jana Tomášová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání PPP pro Prahu 1,2 a 4 Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Zuzana Vránová Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem

3 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Vnitřní zdroje a) Specifika a charakteristika školy Základní škola Spektrum je soukromá škola, která se nachází na proseckém sídlišti. Je to malá škola skládající se pouze z 1.stupně ZŠ. Škola má školské poradenské pracoviště, ve kterém působí psycholožka školy, metodik prevence a výchovný poradce. V každé třídě probíhají pravidelně třídnické hodiny. V letošním roce probíhá celoškolní projekt na téma Bezpečnost žáků fyzická i psychická, kdy v každém měsíci jsou realizovány přednášky a semináře na dané téma. Škola se profiluje jako škola rodinného typu a snaží se o úzkou spolupráci mezi rodičem, učitelem a dítětem. Jeden čtvrtek v měsíci je ve škole otevřena Kavárna v atelieru, kde spolu při kávě a čaji mohou rozmlouvat rodiče s vedením školy. Škola se v maximální možné míře snaží zajistit žákům dostatek volnočasových aktivit po vyučování a tím předcházet nežádoucím vlivům. Škola neprovozuje jídelnu. Žáci navštěvují Scholarest na Střední průmyslové škole, což vede k setkávání se s žáky středních škol, kteří kouří a mluví vulgárně. Škola si je těchto jevů vědoma a reaguje na ně rozhovorem. Do výuky se snaží zařazovat preventivní programy, které jsou aktuální k potřebám žáků. b) Postavení pedagoga ve funkci ŠMP Pozici metodičky prevence zastává Mgr. Jana Tomášová, která absolvuje dvouleté studium metodika prevence. Metodička prevence pracuje ve škole 4. rokem. Na úvodní pedagogické radě ŠMP představuje nové cíle PP, které stanovil na nový školní rok a seznamuje s možnostmi vzdělávání pro učitele v oblastech potřebných pro tvoření klimatu třídy. ŠMP pravidelně konzultuje s TU a psycholožkou školy situace ve třídách. Dle potřeby je metodicky vede či doporučuje literaturu nebo školení, která by jim mohla pomoci. ŠMP pravidelně konzultuje s vedením školy možnosti vlastního vzdělávání, výběr preventivních programů dle finančních možností školy nebo podávání grantů, o které škola bude ve školním roce žádat. Na třídních schůzkách je ŠMP rodičům představen a jsou oznámeny jeho konzultační hodiny včetně problémů, se kterým se žáci i zákonní zástupci mohou na ŠMP obracet. c) Vnitřní informační zdroje V budově školy je instalována schránka důvěry. Na začátku školního roku ŠMP připomene žákům, k čemu schránka důvěry slouží a kde se ve škole nachází. Dále ŠMP využívá , který je uveden na webových stránkách školy pro kontakt nejen s rodiči ale i se žáky. Aktuální informace jsou zákonným zástupcům žáků předávány prostřednictvím informačního a komunikačního systému školy Gradebook.

4 V archivu pomůcek je přehledně sepsán seznam videotéky a metodické literatury, která se bude neustále rozšiřovat. d) Monitoring žáci 1. třída V první třídě je potřeba upevnit nově vzniklý kolektiv, vztahy ve třídě, nastavit komunikaci mezi dětmi, upevnit třídní pravidla. Prevence rizikových sportů a prevence v dopravě. Prevence záškoláctví. 2. třídy Ve třídě 2. A je nová třídní učitelka, je potřeba upevnit třídní pravidla, zabývat se vztahy ve třídě, vzájemnou úctou a kamarádstvím. Ve 2. B je třeba se zabývat vztahy ve třídě, vzájemnou úctou a kamarádstvím. Prevence týrání a zneužívání. 3. třída Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. Prevence poruch příjmu potravy. Prevence týrání a zneužívání. 4. třída Upevňovat vzájemnou úctu, kamarádství, hodnoty, sebevědomí žáků. Prevence poruch příjmu potravy. Prevence rizikových sportů a prevence v dopravě. 5. třída Upevňovat hodnotový systém žáků, pracovat na vztazích ve třídě. Prevence kouření a rizika s tím spojená. Prevence záškoláctví. učitelé 1. třídy Seminář zaměřený na práci s pravidly, tvoření dohod, vyvození důsledků dohody. Seminář na téma děti a informační technologie. 2. třída Seminář zaměřený na práci s pravidly, tvoření dohod, vyvození důsledků dohody. Seminář na téma děti a informační technologie. 3. třída Seminář zaměřený na práci s pravidly, tvoření dohod, vyvození důsledků dohody. Seminář na téma děti a informační technologie. 4. třída Seminář zaměřený na práci s pravidly, tvoření dohod, vyvození důsledků dohody.

5 Seminář na téma děti a informační technologie. 5. třída Seminář zaměřený na práci s pravidly, tvoření dohod, vyvození důsledků dohody. Seminář na téma děti a informační technologie. Vnější zdroje a) informační zdroje: Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k prevenci a řešení šikanování Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků č.j. MŠMT /2013 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách metodický pokyn MŠMT únor 2014 b) metodická a odborná pomoc: Mgr. Pavel Klíma metodik prevence, speciální pedagog. Pedagogicko- psychologická poradna pro Prahu 3 a 9. Lucemburská 40, Praha 3 tel Mgr. Ivana Halíková, PPP Praha 9, U Nové školy 871. kontakt PhDr. Lenka Marušková - metodik prevence rizikového chování v PPP. - koordinátor vzdělávání pedagogů. Kontakt: Mgr. Hana Imlaufova, Křesťanská PPP, Pernerova 8, Praha 8, tel , Lukáš Horák, obvodní protidrogový koordinátor MČ Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha , tel: , Mgr. Jan Stárka vedoucí ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , PhDr. Jitka Cápalová - psycholog ambulantního oddělení Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9, Prosek, tel.: , 3. Cíle PP školy Dlouhodobé: Zlepšování třídního a školního klimatu. Formování postojů k hodnotám. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu.

6 Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci.

7 3. STANOVENÍ CÍLŮ PP Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Posilování komunikačních dovedností Správné tvoření třídních pravidel, komunikace v konfliktních situacích. Zlepšování třídního a školního klimatu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření pozitivního klimatu a) program pro zlepšování třídních vztahů b) program zdravý životní styl (prevence bulimie a anorexie) Reflexe TU. a) Formování skupiny, atmosféra ve třídě, pozitivní postoje žáků, vytváření norem chování. b) důvěra Systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování Školení pedagogů, projekty. Mezilidské vztahy, tolerance mezi žáky, osobní bezpečí, vztahy mezi kamarády Formování postojů k hodnotám. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Absolvování praktických seminářů týkající se oblasti rizikového chování a osvojí si metody, které budou moci používat ve své praxi. TU umí řešit konfliktní situace ve svých třídách. Systematická a dobrá práce v třídních kolektivech vede k důvěře mezi učitelem a žákem. Odstraňování nevhodného chování mezi žáky a zlepšování třídního klimatu.

8 4. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání PRÁCE S PRAVIDLY /lektor MGR. PETRA LIŠKOVÁ PSYCHOLOG ŠKOLY Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 1, 5 konání LEDEN - ÚNOR Název a odborné zaměření vzdělávání TVOŘENÍ DOHOD, VYVOZENÍ DŮSLEDKU DOHODY. /lektor MGR. PETRA LIŠKOVÁ PSYCHOLOG ŠKOLY Počet proškolených pedagogů 12 Počet hodin 1,5 konání LEDEN - ÚNOR Název a odborné zaměření STUDIUM PRO ŠMP vzdělávání Specializační studium /lektor PPP PRAHA 1,2 A 4 Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin konání 2X DO MĚSÍCE CELÝ ŠKOLNÍ Název a odborné zaměření vzdělávání /lektor POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA ŠIKANA Řešení problémů šikany a kyberšikany. PPP PRAHA 3 A 9 ( MGR. HELENA ADAMUSOVÁ A MGR. RENATA JEŽKOVÁ

9 Počet proškolených pedagogů 1 Počet hodin 9 konání

10 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Sebepoznávání nikdo není 1 hod Mgr. Štábová jako já (str.24) 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí každý jsme 1hod Mgr. Štábová jiný (25) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Všímáme si pocitů druhých 1hod Mgr. Štábová (30) 1.ročník Prvouka Lidé kolem nás Pravidla jsou důležitá 2hod Mgr. Štábová společná tvorba pravidel třídy (28-29) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která 2hod Mgr. Štábová je mi nepříjemná (Kiko a ruka) 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Vím, co je soukromí a stud 2 hod Mgr. Štábová Mé tělo patří mě 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Pravidelná zdravá výživa a 2hod Mgr. Štábová pitný režim 1.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 2 hod Mgr. Štábová 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Poznávání lidí shody a odlišnosti životního stylu (34-1hod Mgr. Novotná Mgr. Kupcová 35) 2.ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (23) 1hod Mgr. Novotná Mgr. Kupcová

11 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Posouzení a zvládnutí krizové situace (43,48-49) šikana 2. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a kulturami (31,33) Migranti v ČR 2.ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Krizové situace šikana, týrání a sexuální zneužívání (Kiko a ruka opakování) 2.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Odmítnutí komunikace, která je mi nepříjemná. Kde hledat pomoc na koho se obrátit. 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Stres a jeho prevence a minimalizace důsledků (40) 3. ročník prvouka Lidé kolem nás Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (74-3. ročník prvouka Lidé kolem nás Shody a rozdíly mezi národy a 75) kulturami 4hod 2hod Mgr. Novotná Mgr. Kupcová Mgr. Novotná Mgr. Kupcová 2 hod Mgr. Novotná 1hod 1hod 2hod Mgr. Kupcová Mgr. Novotná Mgr. Kupcová Mgr. Müllerová Mgr. Müllerová 2 hod Mgr. Müllerová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Všech pět pohromadě 4hod Mgr. Müllerová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Stres a jeho příčiny, prevence 2hod Mgr. Müllerová 3.ročník prvouka Člověk a jeho zdraví Nebezpečnost návykových 4.ročník přírodověda Lidé kolem nás Významné sociální problémy látek (menšiny, přistěhovalectví) 4.ročník přírodověda Lidé kolem nás Problémy konzumní společnosti nesnášenlivost mezi lidmi 2hod 2hod 2hod Mgr. Müllerová Mgr. Tomášová Mgr. Tomášová

12 4.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Jaký je rozdíl mezi přátelstvím a partnerstvím 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Nemoci přenosné a nepřenosné ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Volnočasové aktivity plánování času 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Závislost na hracích automatech a počítačích 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Nebezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií. 2hod 2hod 2hod 1hod 2hod Mgr. Tomášová Mgr. Halčínová Mgr. Halčínová Mgr. Halčínová Mgr. Halčínová 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Drogy 2hod Mgr. Halčínová 5.ročník přírodověda Člověk a jeho zdraví Etická stránka vztahů a sexuality 2hod Mgr. Halčínová

13 Specifická prevence Název Typ ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOG A VYCHOVATEL 1. TŘÍDY 1. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 4 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ, TVORBA VZTAHŮ, KAMARÁDSTVÍ. ZÁŘÍ Název Typ PRAVIDLA TŘÍDY BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE PEDAGOGOG A VYCHOVATEL 1. TŘÍDY 1. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 4 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍCH PRAVIDEL A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. ZÁŘÍ

14 Název Typ ZIPYHO KAMARÁDI BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁŽITKOVÝ PROGRAM KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ, VYROVNÁNÍ SE SE ZTRÁTOU, ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ A PODOBNĚ. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 1. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 24 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ. ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ. ZÁŘÍ - ČERVEN Název Typ KIKO A RUKA BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE SEXUÁLNÍ VÝCHOVA METODIK PREVENCE 1. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle PP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. VYTVOŘENÍ TŘÍDNÍCH PRAVIDEL A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

15 Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SRDCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL 2. TŘÍDY Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD Název Typ JÁ SE NECHTĚL STĚHOVAT ČTENÍ, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM ČTENÍ KNIHY S TEMATIKOU ŠIKANY SE ŽÁCI SEZNÁMÍ S TÍM, CO JE ŠIKANA, JAK JI ŘEŠIT, JAK POMOCI. TŘÍDNÍ UČITEL 2. TŘÍDY Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD - LEDEN

16 Název Typ ZIPYHO KAMARÁDI BLOK PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁŽITKOVÝ PROGRAM KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ, VYROVNÁNÍ SE SE ZTRÁTOU, ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ A PODOBNĚ. ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Počet žáků v 20 Počet hodin A TŘÍDA Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ. ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ. ZÁŘÍ - ČERVEN Název Typ SRDCE NAŠÍ TŘÍDY HRA, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM HLEDÁNÍ POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ SPOLUŽÁKŮ A JEJICH SEPISOVÁNÍM DO SPOLEČNÉHO TŘÍDNÍHO SDRCE SE POSILUJE SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ TŘÍDNÍ UČITEL 3. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD

17 Název Typ JÁ SE NECHTĚL STĚHOVAT ČTENÍ, DISKUSE PROSTŘEDNICTVÍM ČTENÍ KNIHY S TEMATIKOU ŠIKANY SE ŽÁCI SEZNÁMÍ S TÍM, CO JE ŠIKANA, JAK JI ŘEŠIT, JAK POMOCI. TŘÍDNÍ UČITEL 3. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 1 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO A ŠKOLNÍHO KLIMATU. POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ. POZITIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA. UZNÁNÍ KAŽDÉHO ČLENA KOLEKTIVU ZA JEHO SOUČÁST. LISTOPAD - LEDEN Název Typ VZTAHY VE SKUPINĚ PŘEDNÁŠKA O HODNOTĚ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A DOBRÝCH VZTAHŮ. Počet žáků v 20 Počet hodin 2 ACET 3. TŘÍDA Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI LEDEN - ÚNOR

18 Název Typ SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU PŘEDNÁŠKA ACET 4. TŘÍDA Počet žáků v 12 Počet hodin 2 Návaznost na cíle PP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU Název Typ VZTAHY VE SKUPINĚ PŘEDNÁŠKA O HODNOTĚ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A DOBRÝCH VZTAHŮ. ACET 4. TŘÍDA Počet žáků v 20 Počet hodin 2 Návaznost na cíle PP ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

19 Název Typ TANDEM BLOKY SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH OBTÍŽÍ, PROBLÉMY PŘI KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI, VYTVÁŘENÍ POHODOVÉHO TŘÍDNÍHO KLIMA. JULES A JIM, O. S. A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 3 A 9 (MGR. PAVEL KLÍMA) 5. TŘÍDA Počet žáků v 12 Počet hodin Návaznost na cíle PP 5 VSTUPŮ ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU. FORMOVÁNÍ POSTOJŮ K HODNOTÁM. KLIMA VE TŘÍDĚ. OD 2. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Název Typ SKRYTÁ NEBEZPEČÍ INTERNETU PŘEDNÁŠKA RIZIKA SPOJENÁ S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI. ACET 5. TŘÍDA Počet žáků v 12 Počet hodin 2 Návaznost na cíle PP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI 2. POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU

20 Název Typ MODERNÍ JE NEKOUŘIT BESEDA VŠE O ZÁVISLOSTI, PŘEDCHÁZENÍ ZÁVISLOSTI. ACET 5. TŘÍDA Počet žáků v 12 Počet hodin 2 Návaznost na cíle PP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI LEDEN - ÚNOR Název Typ BEZPEČNOST ŽÁKŮ FYZICKÁ I PSYCHICKÁ PŘEDNÁŠKY, BESEDY, INTERAKTIVNÍ PROGRAMY VZP, POLICIE ČR, ČČK 1., 2., 3., 4., 5. TŘÍDA Počet žáků v 112 Počet hodin Návaznost na cíle PP SYSTEMATICKÁ VÝUKA A VÝCHOVA ŽÁKŮ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. DOBRÁ INFORMOVANOST VŠECH ŽÁKŮ ŠKOLY V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. ŠKÁLOVÉ HODNOCENÍ - ŽÁCI ZÁŘÍ - ČERVEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ

21 c) Rodiče Název a odborné zaměření vzdělávání ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU, DOMÁCÍ ÚKOLY, PŘÍPRAVA ŽÁKA /lektor MGR. PETRA LIŠKOVÁ PSYCHOLOG ŠKOLY Počet hodin 2 konání LISTOPAD MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název a odborné zaměření vzdělávání DĚTI A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE /lektor Počet hodin 2 MGR. PETRA LIŠKOVÁ PSYCHOLOG ŠKOLY konání DRUHÁ POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU. MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název SPANÍ VE ŠKOLE POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE. SPANÍ ŽÁKŮ VE PROSTORÁCH ŠKOLY. TŘÍDNÍ UČITEL Počet hodin konání Název SPOLEČNÝ VÝLET POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ RODIČŮ, DĚTÍ A UČITELE TŘÍDNÍ UČITEL Počet hodin 8 konání

22 Název VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY POSILOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI RODIČEM A ŠKOLOU. PŘEDVÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, PREZENTACE VÝROBKŮ ŽÁKŮ. Počet hodin 4 ŠKOLA konání TERMÍN BUDE UPŘESNĚN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název HRAJEME SI NA ŠKOLU RODIČE, KTEŘÍ UVAŽUJÍ O NÁSTUPU DO NAŠÍ ŠKOLY, MOHOU DOVÉST SVÉ DĚTI A TY SI VYZKOUŠÍ JEDNU VYUČOVACÍ HODINU. ŠKOLA Počet hodin 1 konání PROSINEC, LEDEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ Název PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NOVĚ PŘÍCHOZÍ PRVŇÁČCI JSOU PASOVÁNI NA ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD. Počet hodin 4 ŠKOLA konání ČERVEN MGR. ZUZANA VRÁNOVÁ

23 5. Řešení přestupků Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které ponesou za jeho porušení. Nejdůležitější informace jsou shrnuty do třídních pravidel, která mají žáci vyvěšena ve třídě (v prvních třídách mohou být zatím jen obrazově, případně ústně) a jsou na ně pravidelně upozorňováni. V případě, že selže prevence ve škole, je přistoupeno k následujícím opatřením: individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních institucí je využíváno metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků (IVýP) v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí péče o dítě (např. neomluvené hodiny) spolupráce s PPP oblast zdravotnictví vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci policie řešení trestní činnosti na škole ( č.j / ) Pokud se objeví šikana ve škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j / ) a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j /2013-1) Řešení neomluvených hodin do 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Řeší třídní učitel pohovorem se zákonným zástupcem žáka upozorní na povinnosti stanovené zákonem a na důsledky pokračující neomluvené nepřítomnosti. Zákonný zástupce je pozván doporučeným dopisem. Pořízen a podepsán zápis. nad 10 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy svolá výchovnou komisi za účasti zákonného zástupce, ředitele školy, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, metodika prevence. Zák. zástupci pozvání doporučeným dopisem, pořízen a podepsán zápis. nad 25 hod. neomluvené nepřítomnosti: Ředitel školy zašle orgánu sociálně právní ochrany dětí bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví a dokumentaci s předchozích opatření.

24 6. Krizový plán proti šikaně ROZDÍL MEZI ŠIKANOU A ŠKÁDLENÍM: ŠKÁDLENÍ Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, pak pocítím lítost a omluvím se mu. ŠIKANA Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit. Má z toho radost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své chování opakuje. A většinou násilí stupňuje. ZA ŠIKANU POVAŽUJEME: Posmívání, urážení, nadávky, pomluvy, ničení a manipulaci s věcmi (házení, schovávání, braní, ), nucení k ponižujícím činnostem, násilnické příkazy, vyčleňování z kolektivu, vydírání, opakované bití, kopání. Škola je zodpovědná za bezpečnost žáků, má povinnost chránit je před násilím. Při šikaně jde vždy o projev patologických mezilidských vztahů. VÝVOJOVÁ STÁDIA: 1. Mírné, častější fyzické násilí, postižený je neoblíbený, neuznávaný. Ostatní ho odmítají, pomlouvají, je terčem vtipů. 2. Fyzická agrese provádí ji agresivní jedinec nebo je ventilem celé třídy. 3. Vytvoření jádra. Ve třídě vznikne skupina agresorů, kteří začínají spolupracovat. Náhodné šikanování se mění na systematické. 4. Většina třídy přijímá chování agresorů jako normu. 5. Žáci třídy jsou rozděleni na agresory a postižené. Pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc. Učitel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku postihu pro neoznámení případně

25 nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. KDY ZAČÍT VYŠETŘOVAT: 1. Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem. 2. Vyhledává blízkost učitelů. 3. Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence. 4. Má v nepořádku své školní potřeby poškozené, špinavé, rozházené. 5. Odřeniny, modřiny, zranění. 6. Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou. 7. Žák je smutný, nešťastný, depresivní. 8. Od ostatních dětí je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty. Je tělesně napadán, agresi neoplácí. Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim. PLÁN PREVENCE: o Vytvořit a zajistit pro žáky programy na podporu sebevědomí, umění komunikace, na zjištění rušivých zvláštností chování, sociometrie tříd. o Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit ( besedy, rozhovory, ) o Seznámit žáky a učitele s Chartou proti šikaně. o Nezastupitelnou roli má třídní učitel, sleduje chování žáků, vede žáky k osobní odpovědnosti, spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence, případně s ředitelem školy. o Žáci mohou využívat schránku důvěry. o Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. Zařazovat oddechové chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. o Vést evidenci problémových žáků a řešení problémových situací. o Kontrolovat kvalitu dozorů ve škole a řízení tříd.

26 POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA / METODIKA PREVENCE A ŘEDITELE ŠKOLY POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA 1. V případě, že rodiče, žáci, ostatní pedagogové informují pedagogického pracovníka / metodika prevence o podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovnou poradkyní, informuje ředitele školy. 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. Doporučené postupy vyšetřování: A, počáteční šikana : a/ rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi b/ nalezení vhodných svědků c/ individuální eventuálně konfrontační rozhovory se svědky / nikoliv konfrontace oběti a agresorů/ d/ zajištění ochrany obětem e/ rozhovor s agresory- případně konfrontace mezi nimi B, pokročilá šikana - násilí skupiny proti jednotlivci či minoritní skupině a/ překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti/ obětí (případná spolupráce se Záchrannou službou a PČR) b/ domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování c/ zahájení řešení šikany d/ zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi e/ následné informování rodičů f/ pokračující pomoc a podpora oběti 4. Učitel, popřípadě ředitel školy, vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případě, že se podezření neprokáže. 5. Na pedagogické radě navrhne postup práce s agresory (IvýP).

27 Účastní li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník- specialista na problematiku šikanování z PPP. POSTUP ŘEDITELE ŠKOLY 1. Přijme informaci o šikanování / pedagog, žák, rodič či jiný dospělý / 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR. 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů v týmu je vždy metodik prevence a výchovná poradkyně. 4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí. 5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče OPPP, střediska výchovné péče, atd. 6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu 7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.

28 7. EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU Evaluaci provedla metodička Mgr. Jana Tomášová A) Kvalitativní hodnocení učitelé JAK PRACOVAT S DÍTĚTEM S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Přednáška - diskuse byla uskutečněna pouze s pedagogy, kteří v dané třídě vyučovali. Byli doporučeny osvědčené postupy a metody. V tomto školním roce již žákyně s aspergrovým syndromem není žákem naší školy, proto nadále naní potřeba s organizací spolupracovat. ŠIKANA NEUBLIŽUJEME SI (JAK PŘEDEJÍT ŠIKANOVÁNÍ VE TŘÍDĚ) Seminář pod vedením Mgr. Heleny Adamusové byl velmi podnětný s praktickými radami pro konkrétní situace. Uvedl pedagogický sbor do problematiky. TECHNIKY V PRÁCE V KOMUNITNÍM KRUHU Zážitkový seminář pod vedením školní psycholožky byl velmi podnětný s praktickými ukázkami. Pedagogičtí pracovníci využívají metody ve výuce a ve třídnických hodinách. žáci NEBEZPEČÍ INTERNETU Přednášku realizovala Policie ČR. Žáci hodnotili získané informace jako přínosné. Dokázali o dané problematice hovořit a na příkladech vysvětlit. NEBEZPEČÍ NIKOTINU Přednášku realizovala Policie ČR. Žáci hodnotili získané informace jako přínosné.

29 Dokázali o dané problematice hovořit a na příkladech vysvětlit.

30 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 3 Počet celkově proškolených pedagogů 12 Počet hodin 12 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet žáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad Pobytová akce Situační intervence Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky Víkendové akce školy 0 0 Prázdninové akce školy 0 0

31 PP pro školní rok 2015/2016 schválila pedagogická rada školy dne Vypracovala: Mgr. Jana Tomášová (Školní metodik prevence rizikového chování ).. Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Vránová Platnost od

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více