Aktuálně Barokní ohňostroj zakončil cyklus o Mistru Janu Husovi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálně Barokní ohňostroj zakončil cyklus o Mistru Janu Husovi"

Transkript

1 14/ ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně Barokní ohňostroj zakončil cyklus o Mistru Janu Husovi z radnice Uvnitř čísla Členové pracovní skupiny zabývající se řešením problematiky odpadového hospodářství Bc. Petr Mottl, Ing. Věra Marešová, Ing. Vladimír Marek, Michaela Altschmiedová a tajemník Mgr. Petr Novák se 8. července zúčastnili pracovního setkání s představ itel i K latov. Na programu byla příprava a rozdělení úkolů pro založení společného podniku na likvidaci odpadů. Jednalo se o právním a smluvním zajištění a také o provozních a cenových otázkách. Dále účastníci schůzky navštívili klatovskou skládku odpadu u Štěpánovic a prohlédli si nový sběrný dvůr v Klatovech. Během následujících měsíců dojde k dalším pracovním jednáním tak, aby projekt byl včas připraven a od nového roku plynule navázal na stávající způsob řešení odpadového hospodářství. Na sušické radnici přivítal Petr Mottl starostu Nýrska Ing. Miloslava Rubáše, který se přijel inspirovat a poradit ohledně rekonstrukce nýrského koupaliště. Pana starostu jsme vzali na prohlídku našeho koupaliště, velice se mu líbilo a plánoval, že by příští rok mohlo Nýrsko přikročit k podobné rekonstrukci, dodává sušický starosta Mottl. Bude-li v řece dost vody, uskuteční se 14. srpna tradiční splouvání Otavy, kterého se zúčastní zástupci měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek sdružených v organizaci Otavská plavba. Ve středu 26. srpna navštíví delegace města Sušice polské partnerské město Chojna při příležitosti tamních oslav Dnů integrace. Pravda vítězí! Braň pravdu až do smrti. Hledej a miluj pravdu! Pravdy každému přejte! Mučedlník pravdy Mistr Jan Hus (1369 až 1415). To jsou slova vyrytá do kamene pomníku Mistra Jana Husa postaveného péčí Práchně v Sušici r na Husově náměstí. (Prácheň byl krajinský spolek, jehož místní odbor uspořádal na pomník sbírku a zhotovení zadal sochaři Emanuelu Kodetovi.) 6. července 2015, tedy přesně 600 let od Husovy mučednické smrti se u tohoto pomníku konal vzpomínkový akt s barokním ohňostrojem. Akce byla vyvrcholením cyklu pořadů věnovaných Janu Husovi, který od začátku roku připravovalo město Sušice, Sušické kulturní centrum, Gymnázium Sušice, Muzeum Šumavy, Česká křesťanská akademie a Okrašlovací spolek města Sušice. Účastníci programů vyslechli přednášky prof. Martina Weisse, PhDr. Jana Lhotáka, zhlédli výstavu studentských prací literární a výtvarné soutěže a také hudebně dramatické představení sušických herců a sboru Svatobor. V den šestistého výročí se za soumraku horkého letního večera u památníku Mistra Jana Husa sešla více než stovka diváků. Nejprve promluvil ředitel Sušického kulturního centra Ing. Karel Sedlecký a v krátkosti připomněl Husův příběh: Jan Hus se narodil do doby, která pro české země nebyla šťastná. Úspěšná vláda Karla IV. skončila a Čechy najdete SDH Sušice uspořádal tradiční soutěž v požárním sportu Memoriál Václava Bucifala a podruhé se také bojovalo O pohár starosty města str. 2 Páteček se stal součástí města Sušice str. 3 Představujeme šest dílen Dramasterie, jejichž závěrečná prezentace proběhla na Santosu str. 4 Městská knihovna vyhlašuje soutěž Najdi Kidda a vyfoť selfie str. 7 zasáhla nevídaná morová rána, bujely mocenské spory a církev se dostala do hluboké krize. V přestávce zněla dobová hudba (Jezu Kriste ščedrý kněže, Ktož sú boží bojovníci) a řečník přečetl dopis, který Mistr Jan Hus napsal věrným Čechům z kostnického žaláře v předvečer své popravy: Mistr Jan Hus, jak doufám, slu- žebník Boží, vzkazuje svou prosbu všem věrným Čechům, kteří milují a budou milovat Pána Boha, aby jim dal Pán Bůh přebývat i skonat ve své milosti a přebývat na věky v radosti nebeské. Amen. Věrní a v Bohu milí páni, paní, bohatí i chudí! Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste se drželi té pravdy Boží, kterouž jsem kázal a psal z Božího zákona a ze spisu svatých. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nichž praví Spasitel, že mají roucho ovčí, ale jsou vlci hltaví. Prosím pány, aby byli milostiví ke svým chudým a nakládali s nimi spravedlivě. Prosím měšťany, aby vedli své obchody poctivě. Prosím řemeslníky, aby své dílo konali věrně a z něho žili. Prosím služebníky, aby věrně sloužili svým pánům a paním. Prosím mistry, aby dobře žili a věrně učili své žáky, nejprve, aby milovali Boha, učili se pro jeho chválu a pro prospěch obce a své spasení, nikoli však pro zisk ani pro světské povýšení. Prosím studenty i jiné žáky, aby své mistry poslouchali i následovali v dobrém a aby se pilně učili pro Boží chválu a pro spasení své i jiných lidí. Amen. Tento list psal jsem vám v žaláři v okovech a čekal nazítří odsouzení na smrt, mám však plnou naději v Bohu, abych neopustil pravdu Boží a nesouhlasil s bludy, které na mě svědčili křiví svědci. Až se u Boha shledáme v radosti s jeho pomocí, poznáte, jak milostivě se mnou činí Pán Bůh a je se mnou v divných pokušeních. Na závěr Karel Sedlecký popsal události předcházející bezprostředně Husovu upálení, jeho statečnost a neoblomnost a zdůraznil: Ohňostrojem oslavíme člověka, který nám bude vždy připomínat, že úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Po té se před Husovým pomníkem rozezněla hudba a létající ohýnky a jiskřičky roztodivných tvarů, směrů a rychlostí rozsvítily potemnělé nebe. Diváky spoji- la zvláštní až intimní atmosféra skutečných, blízkých a zároveň historických ohňů za horké letní noci. Celé představení bylo svázáno nevelkým prostorem, ačkoliv se odehrávalo pod širým nebem. Zážitek zcela odlišný od dnešních monumentálních ohňostrojů. Navíc ozářený pomník s kamennou sochou Mistra Jana na hranici jakoby okolními ohni ožil a připomněl hrůzu té dávné události. Výjimečná chvíle skončila, lidé zatleskali, rozešli se do noci a jen pomník představující poslední chvíli Husova života zůstal jako příklad velké statečnosti a boje za pravdu pro připomínku současným i budoucím generacím. Text a foto Eduard Lískovec Více foto na Mistr Jan Hus Jan Hus, se narodil kolem roku 1370, v Husinci u Prachatic. V šestnácti letech odešel studovat na Univerzitu Karlovu v Praze. Na artistické fakultě v roce 1393, získal titul bakaláře a o tři roky později titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako děkan Artistické fakulty UK a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Po vyhlášení Dekretu kutnohorského králem Václavem IV. v roce 1409 se stal rektorem Univerzity Karlovy. Hus studoval Viklefovy spisy a ve svých názorech vycházel z jeho učení, kritizoval také vybírání odpustků a další církevní nešvary. Tehdejší arcibiskup Zajíc ale nařídil Viklefovy spisy spálit a Husa uvrhl do klatby. Jan Hus proto roku 1412 odešel z Prahy a žil nejprve na Kozím Hrádku a v Sezimově Ústí, poté na hradě Krakovci u Rakovníka. V roce 1414 odjel na pozvání císaře Zikmunda do Kostnice na církevní koncil, kde chtěl svobodně obhajovat své učení. Byl však jat a po několika slyšeních prohlášen za kacíře a zbaven kněžské hodnosti. Protože své názory odmítl odvolat, byl odsouzen k smrti a 6. července 1415 upálen. (Zdroj: Wikipedie) Fotbalisté se chystají na nový ročník plány odhaluje rozhovor s trenérem Staňkem str. 8 Roz u zlení tenisov ých soutěží a letní turnaje přibližuje LTC str. 8 Festival 9 týdnů baroka proběhne v srpnu i v Sušici str. 11 Další díl seriálu Očima Martina Mejstříka str. 11 Zpráva Ivana Nikla o řemeslných trzích v Chanovicích str. 11 Na sušickém náměstí se v rámci XXII. klatovského mezinárodního folklórního festivalu uskutečnilo vystoupení souborů z Baskicka a Tchaj-wanu. str. 12 V Galerii Sirkus byla vernisáží s vystoupením Ridiny Ahmed zahájena výstava obrazů významného českého malíře Karla Valtera str

2 strana 2 Školní rok 2014/2015 je minulostí Kaleidoskop Sušické noviny 14/2015 REpublikové SETkání pionýrů PaedDr. Richard Smola: Letos vychází padesát žáků 9. tříd a rovněž devět žáků 5. tříd, kteří se přihlásili ke studiu na Gymnázium v Sušici. Celkový počet žáků (včetně žáků tříd ZŠ praktické a speciální) v tomto školním roce činil 526 dětí. Do budoucích prvních tříd by mělo nastoupit 46 žáčků. Měnit se budou i počty dětí v 6. třídách. Do 6. tříd totiž nastoupí 12 žáků z okolních malotřídních škol. Budou se ovšem měnit i počty žáků v dalších třídách. Do těch by po hlavních prázdninách mělo přijít ještě dalších 10 dětí. Celkově by se tak měl počet žáků v ZŠ T. G. Masaryka mírně zvýšit. Žáci a učitelé ZŠ Lerchova (foto vlevo dole) se scházejí ke slavnostnímu stužkování absolventů v sokolovně. Než dojde k loučení, každá devítka promítne svůj dokument a celý program dotváří kulturní vystoupení žáků dalších tříd. Statistiku na této škole přibližuje její ředitel Mgr. Čestmír Kříž: Z devátých tříd odchází 65 žáků a z pátých tříd na osmileté gymnázium 16 dětí. Celkem letos škola měla ve 28 třídách 680 žáků. Příští rok budou tři třídy prvnáčků, což představuje cca 85 dětí. Jinak hodnotím uplynulý školní rok velmi kladně, měli jsme v lednu inspekci a ta chválila kvalitu výuky, přátelskou atmosféru i chování žáků. Text a foto Eduard Lískovec a Jana Karausová SPORTOVNÍ TROJBOJ VE ŠD PAMPELIŠKA Na čtvrtek se děti ze školní družiny Pampeliška strašně moc těšily. Čekalo je sportovní odpoledne. Paní vychovatelky připravily tři disciplíny: skok daleký, běh na 40 a 50 metrů a hod míčkem. Odpoledne bylo slunečné a tak Další školní rok je za námi, tak rychle utekl a my se zamýšlíme nad tím, co všechno už jsme v Penzionu pro seniory zažili a kolik toho vytvořili. Začalo to společným obrazem, který měl symbolizovat spojení dvou vzdálených a přesto si velmi blízkých generací. Následovaly návštěvy v období Mikuláše a čertů, pak vánoční besídka a tříkrálový koncert, masopustní veselení s výrobou masek. S Velikonocemi nastalo dlouho očekávané jaro a my se s radostí vrhli na tvoření, ze kterého vznikly krásně rozkvetlé stromy. Předposlední návštěva měla 115 žáků devátých tříd ukončilo školní docházku ve dvou sušických základních školách. Za devět let strávených ve škole vyrostly z malých dětí samostatné osobnosti a tuto důležitou etapu svého života zakončili deváťáci slavnostním rozloučením. Základní škola T. G. Masaryka (foto vlevo) se tradičně se svými žáky loučí před budovou školy. Absolventi postupně vycházejí ze školních dveří a jejich učitelé je závěrečným slovem vypouštějí k dalšímu životu. O počtech žáků podává zprávu ředitel školy se to sportovalo. Všechny děti byly zapálené do soutěžení.,,musím vyhrát, říkal si každý. A kdo se hodně snažil, vyhrál. Děti, které vyhrály, dostaly medaile, diplomy a věcné ceny od sponzorů, předsedů Fanklubu Sparta, pánů Poura a Obdržala. Kdo si hraje, nezlobí... úplně jiný charakter. Ve školce jsme nacvičovali na besídku ke dni matek a tak nás napadlo, udělat si v Penzionu generálku. I babičky měly svůj svátek a děti jim chtěly také popřát, aby měly pocit, že na ně nikdo nezapomněl. Vždyť samy jsou maminkami a vychovaly také děti a mnohé i vnoučata. Ale aby naše návštěva byla akční a aby rozhodně nezůstalo jen u poslouchání básniček a písniček, čekalo na babičky velké překvapení. Ze školky děti přinesly stavebnice, skládačky, puzzle a zbytek dopoledne probíhal v duchu hraní her a spousty zábavy se stavebnicemi. Prostě Kdo si hraje, nezlobí! Ostatní sportovci dostali diplom za účast ve sportovním trojboji. Moc děkujeme rodičům za jejich fandění a psychickou podporu, předsedům Fanklubu Sparta za pěkné ceny a těšíme se na další spolupráci. ŠD Pampeliška A jaký by to byl konec školního roku bez pořádné oslavy? Všechny třídy se rozloučily především s dětmi, které od září nastupují do 1. třídy ZŠ, ale i s těmi, které zůstanou ve školce i po další roky. Děti z Berušek nezapomněly ani na babičky z Penzionu a pozvaly je na oslavu konce školního roku. Počasí nám přálo, tak jsme na terase připravily s dětmi pohoštění a už jsme čekaly jen na příchod návštěvy. V 10 hodin přesně návštěva dorazila a děti měly velkou radost. Předaly babičkám vlastnoručně vyrobené karafiátky. Pak už stačilo přinést jen nanuky, dort, uvařit kávu a na terase v naší školce byl v tu chvíli báječný piknik, na který budeme dlouho vzpomínat. Za všechny, kteří se na setkáních podíleli, musíme říci, že tento projekt se podařil. Spolupráce a setkávání dětí se seniory bylo tak spontánní a přirozené, že budeme jen doufat, aby tak zůstalo i nadále. Už teď se těšíme na podzim, až půjdeme zase dělat radost sobě, dětem i babičkám a po dlouhých prázdninách se opět setkáme. Krásné léto přejí děti a učitelky z MŠ Tylova Slyšte, slyšte proběhl RE- SET, nebo-li REpublikové SETkání! Pionýři ze všech koutů České republiky se vypravili o víkendu do Matičky Prahy, do kempu Džbán. V tomto pražském mumraji nechyběla ani PS Otava, která společně s horažďovickými Otaváky vytvořila již tradiční kamarádskou pionýrskou koalici. Od pátku do neděle byl připravený bohatý program, spousta her a činností pro všechny. Celé setkání bylo v pátek večer slavnostně zahájeno rituálem, při kterém jednotlivé skupiny odevzdávaly nazdobené pruty. Pionýři tak zdůraznili, že sami jsou možná slabí jako proutek, ale když se spojí, nic je nedokáže zlomit. Prostřednictvím rytířských příběhů a klání byly dětem přiblíženy významné postavy z českých dějin, se kterými se v sobotu osobně setkaly při procházce Prahou. V této kostýmové hře děti plnily úkoly, odpovídaly na otázky z české historie a soutěžily tak o spoustu pěkných dárků. Farmářské trhy zlobil déšť a obveselovala Solovačka Druhé letošní Farmářské trhy poznamenal opět déšť. Nebyl sice ani vytrvalý, ani vydatný, ale znepříjemňoval atmosféru pokojného sobotního dopoledne. Nevlídnost rozmarného počasí se snažila překonat veselou a svižnou hrou energická Solovačka a také trhovci nabídkou svých lahodných potravin (čerstvá domácí zelenina, pečivo, ovoce, maso, atp.) Moderátorského žezla se opět chopil Jarda Hlaváč a uvedl téma aktuální soutěže O nejlepší dětmi připravený pokrm jak ale později poznamenal: Děti si už asi dnes udělaly prázdniny (27. 6.), jelikož se přihlásila pouze jedna malá kuchařka. Její připravenou delikatesu Asijské jarní závitky organizátoři Zuzana Reindlová a Tomáš Zelený pohotově rozdělili použitím omáčky na dva chody, aby měla dámská porota co porovnávat. Do poroty zasedli gurmáni z řad veřejnosti (zprava Vlaďka Menclová, Eva Rybová, Milena Marcová, Jaroslava Šperlová a stálá porotkyně Janička), a aby jim lépe chutnalo, dostali k jídlu pivo Sušičák z místního pivovaru. Sladkou jahodovou Červená auta oblehla modrou školu Sbor dobrovolných hasičů Sušice uspořádal 4. července na hřišti ZŠ Lerchova tradiční závody v požárním sportu. Dopoledne se uskutečnil již 27. ročník Memoriálu Václava Bucifala a odpoledne se hasičská družstva utkala O pohár starosty města. Blahodárným a jedinečným vlastnostem vody dával vyniknout horký letní den, soutěžící v přilbách a dlouhých kalhotách však prověřoval extrémními podmínkami. Přesto se na závody do Sušice sjelo 16 sedmičlenných družstev z okresu a navíc se v ženské kategorii účastnili i hosté z družebního hasičského sboru z daleké Hroznové Lhoty až z Jihomoravského kraje. Jsme rádi, že přijeli Zároveň byly po celý den v kempu připraveny hrátky ve skákacích hradech, zápasy v nafukovacích koulích, společné bubnování, závody aut na dálkové ovládání, fotokoutek nebo tvořivé dílničky. Vrcholem programu byl koncert skupiny Kašpárek v rohlíku, která to společně s malými i velkými pořádně rozparádila a dokázala, že babypunk is not dead! Třídenní pionýrské RESETování bylo tedy úspěšné. A tak se při nedělním loučení nenašel snad nikdo, kdo by nebyl spokojený! Teta Pechy odměnu jako ocenění za připravené pokrmy si odnesla Barbora Zelená. Příští Farmářské trhy se konají v sobotu 25. července a předpokládá se, že do poroty zasednou zejména muži. Bude totiž vyhlášena soutěž o nejlepší regionální pivo. Text a foto ED Více foto na a zúčastnili se obou soutěží, dodává starosta sušického SDH Milan Pokorný. Na hřišti si postupně každé družstvo připravilo svojí motorovou stříkačku a vedlo požární útok na dva připravené terče. Memoriál Václava Bucifala, který je součástí Pošumavské hasičské ligy ovládli muži ze Střeziměře a ženy z Hadravy. Domácí tým dobrovolných hasičů ve složení: Maroušek Zdeněk, Mařík Miroslav ml., Skolek Bohumír, Skolek Tomáš, Šetlík Jakub, Žák Josef, Žák Miroslav obsadil 9. místo a ženy Bucifalová Jana, Bucifalová Kateřina, Jozová Renáta, Löffelmannová Monika, Maroušková Martina, Valešová Michaela, Valíková Michaela byly páté. Odpolední pohár starosty ukořistili muži z Tupadel a ženy z Nýrska. Za Sušici bojovalo pouze mužstvo a obsadilo 7. místo. Poháry vítězům předal a všem pogratuloval starosta Sušice Bc. Petr Mottl. Eduard Lískovec foto Monika Löffelmannová

3 Sušické noviny 14/2015 Aktuality strana 3 Od září v novém Žáci SOŠ a SOU Sušice se mohou těšit od září na výuku ve třech nových učebnách. Konkrétně se jedná o učebnu programování a technického kreslení, učebnu gastronomie a učebnu vybavenou trenažéry pro výuku řízení motorových vozidel. Všechny učebny prošly komplexní rekonstrukcí, na které se podíleli žáci stavebních a technických oborů. Vybavení do učeben bylo zakoupeno v rámci projektu Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky tomu vznikla možnost pro žáky technických oborů setkat se s nejmodernějším vybavením pro výuku programování a technického kreslení s následným výstupem na 3D tiskárnách. Výsledky své teoretické práce tak mohou žáci vidět ihned po zpracování úlohy ve formě hotového plastového výrobku. Kromě toho je zde možnost celé řady velkoformátových tisků a propojení programů se stroji CNC. Učebna trenažérů umožní žákům lepší nácvik prvních hodin výuky řízení motorových vozidel mimo vlastní silniční provoz. Žáci mají více času na zažití základních návyků ovládání vozidla. Součástí učebny bude trenažér 3.skupiny (místo řidiče simuluje Škoda Fabia a provoz je promítán na 3 velké monitory) a trenažér 4. skupiny (jako předchozí, ale celý trenažér je nakláněn v různých směrech jako simulace jízdy po nerovném terénu). Pro gastronomy vznikla nádherná profesionální učebna vybavená nejmodernějším gastronomickým zařízením. Žáci zde mohou nacvičovat různé úkony práce tak, jako kdyby vařili ve velké moderní hotelové kuchyni. Díky projektu se tak mohou těmto aktivitám věnovat v učebních prostorách školy, kde je na to více času a do podniků mohou na praxe odcházet s dostatečnými základními informacemi o funkci tohoto gastronomického zařízení. Věřím, že modernizace těchto učeben, a škola jich v posledních letech provedla nemálo, přispěje k lepšímu uplatnění žáků na trhu práce a k většímu zájmu o studium těchto velmi žádaných oborů. Ing. Jaromír Kolář, ředitel Sušické kulturní centrum SIRKUS p.o. přijme brigádníka na obsluhu kinokavárny. Požadujeme věk starší 18 let, příjemné komunikativní vystupování, manuální zručnost. Vyžadujeme práci o víkendu. Nabízíme práci v hezkém prostředí a pracovní úvazek na dohodu o provedení práce. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a předchozí zkušenosti z pohostinství. V případě zájmu se ozvěte na tel Vznik nové části města Páteček Zastupitelstvo města na svém zasedání dne rozhodlo o zřízení a pojmenování nové části města Sušice Páteček v katastrálním území Dolní Staňkov s účinnosti od Do této části města budou spadat stavby a pozemky uvedené v přiložené mapce. K této úpravě město přistoupilo z důvodu nesouladu mezi údaji vedenými v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) s údaji vedenými v Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) ve správním území Sušice v katastrálním území Dolní Staňkov v části města Dolní Staňkov a části města Volšovy a v Dolním Staňkově osadě Páteček, kde dochází k duplicitě ( zdvojení ) čísel popisných či evidenčních, a dále z důvodu narovnání současného stavu, kdy se prolínají části obce Dolní Staňkov Volšovy Dolní Staňkov. Pro vlastníky nemovitostí v této části města nepřináší tato změna žádné omezení. Změnu názvu části města na listech vlastnictví, na kterých jsou vedeny dotčené nemovitosti, zajistí po dohodě s Městským úřadem Sušice sám Katastrální úřad Klatovy. Několik občanů, kteří jsou trvale hlášeni v této části města, bude vyzváno dopisem Městského úřadu Sušice k bezplatné výměně občanských průkazů. -VT- Vzhledem k tomu, že v srpnu 2015 vyjdou Sušické noviny až upozorňujeme všechny zájemce, že výzva k podání nabídky na pronájem bytů v srpnu 2015 bude uveřejněna od na internetových stránkách města Sušice, na úřední desce a na Městském úřadě v Sušici ve 4. patře, č. dveří 410. Výzva k podání nabídky na pronájem městského bytu velikosti 2+1, 3+1 a 4+1 Byt č. 3, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1164, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m 2, 1. pokoj 19,32 m 2, 2. pokoj 13,26 m 2, 3. pokoj 10,09 m 2, 4. pokoj 9,28 m 2, předsíň 12,13 m 2, WC 1,03 m 2, šatna 2,28 m 2, koupelna 2,88 m 2, balkon 4,39 m 2, sklep 5,76 m 2. Celková rozloha bytu 89,72 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.00 do 9.10 hod. Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.) ul. Pod Kalichem, čp. 66, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 16,17 m 2, 1. pokoj 11,84 m 2, 2. pokoj 11,84 m 2, 3. pokoj 9,36 m 2, předsíň 3,74 m 2, koupelna + WC 3,74 m 2, 2x sklep 6,40 m 2. Celková rozloha bytu 69,49 m 2. Datum prohlídky bytu: od 9.30 do 9.40 hod. Byt č. 40, velikost 2+1 (dříve označován jako byt II. ktg.) ul. Chmelná, čp. 40, Sušice (bývalá škola ve Velké Chmelné 4 km od Sušice). Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 14,62 m 2, 1. pokoj 29,58 m 2, 2. pokoj 27,93 m 2, předsíň 10,15 m 2, koupelna 2,85 m 2, WC 4,08 m 2, komora 7,00 m 2. Celková rozloha bytu 96,21 m 2. Datum prohlídky bytu: od do hod. Žadatel musí splnit tyto podmínky: - musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům - nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu vedeno exekuční řízení - nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení - během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu - uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena - musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti - musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc (minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m 2 /měsíc) Nabídka musí být podána nejpozději: v zalepené obálce s nápisem neotvírat nabídka na pronájem bytu + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele. Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2 /měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle lk- Konec školního roku na gymnáziu Trochu netradičně, již v pátek 26. června, se rozdávala na gymnáziu ročníková vysvědčení a žákům začaly tak dlouho očekávané prázdniny. Na zbylé dva pracovní dny totiž vyhlásilo vedení školy ředitelské volno. Během června, za plného provozu, probíhající výuky a mnoha dalších akcí (projektové dny, třídní výlety a exkurze ), které tradičně patří k závěru školního roku, začala na škole probíhat finální fáze projektu Gymnázium Sušice modernizace vybavení odborných učeben. Jak jsme již čtenáře SN informovali, jedná se o dosud největší investici do oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Vyučující fyziky, chemie, biologie a informatiky v září přivítají žáky ve zcela nových moderních multifunkčních učebnách. Není to ale jediný projekt, který během letošního roku gymnázium úspěšně podalo. Mezi další patří dotační program Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje, který připravujeme pro žáky ZŠ, dále ERASMUS+ (grantová podpora vzdělávání ped. pracovníků v zahraničí) nebo 56. výzva OPVK Gymnázium Sušice podpora čtenářské gramotnosti a jazyků spojená mj. i s jazykově-vzdělávacím pobytem žáků v zahraničí. A jak hodnotit celoroční úsilí studentů a jejich pedagogů? S klidným srdcem a hrdostí mohu říci, že uplynulý školní rok byl zase o něco úspěšnější než ten předchozí. Jak jsme vás pravidelně během roku informovali, naši studenti dosáhli řady úspěchů v soutěžích a olympiádách, kde výborně reprezentovali nejen sebe a svoji školu, ale i město Sušici a Plzeňský kraj. A za to jim patří poděkování. Potěšující je, že úspěchy už nepřicházejí jen v některých disciplínách, ale v celé šíři předmětů vyučovaných na gymnáziu. Žáci se aktivně zapojují i do veřejného života, podílejí se na řadě charitativních a kulturních akcí. Za připomenutí určitě stojí např. jedinečný recitál, který si pro své spolužáky připravili odcházející žáci členové SDS, aktivity studentského Divadla Bezejména nebo pořádání tradičních akcí Slet čarodějnic a Majáles. O všech těchto aktivitách a novinkách se dozvíte na novém gymnaziálním webu, který byl spuštěn na podzim loňského roku. Na závěr krátkého ohlédnutí za uplynulým školním rokem bych rád poděkoval všem kolegyním a kolegům z pedagogického sboru, i všem zaměstnancům školy za práci, kterou pro školu a studenty odvádějí. Dovolená, která je teď čeká, je skutečně zasloužená a věřím, že během ní načerpají tolik potřebnou novou sílu a nápady pro další školní rok. Poděkování za podporu aktivit našich žáků zaslouží i hlavní sponzoři školy Compotech, Aster Pharma Sušice a ZKD Sušice. Žákům školy přeji slunečné, klidné prázdniny a v úterý 1. září spolu s 60 novými spolužáky na shledanou. Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy Přidělené granty 2. kolo 2015 Rada města schválila na svém jednání 13. července 2015 přidělení grantů ve 2. kole Grantového programu 2015 města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. V 2. kole bylo rozděleno Kč. Důležitá telefonní čísla Sušice Nemocnice Městská policie Městský úřad Úřad práce Sběrný dvůr (provoz. doba: út, čt hod., so 8 12 a hod.)

4 strana 4 Kulturní aktuality Sušické noviny 14/2015 DRAMASTERIE 2015 Stalo se již tradicí, že začátek léta patří Dramasterii souboru týdenních dílen několika uměleckých oborů. Pod vedením zkušených lektorů si každý účastník může prohloubit zkušenosti a znalosti o daném odvětví. Výsledná práce je pak v podobě výstav a vystoupení prezentována v závěrečném setkání. Letos proběhlo v sobotu 11. července na Santosu. Níže přinášíme zprávy z jednotlivých dílen: Dramatická výchova pro děti Zážitková dílna dramatické výchovy pro děti ve věku 7 12 let. V naší zážitkové dílně si prostě hrajeme. Snažíme se vidět, naslouchat, vnímat, Předlohou pro naše závěrečné vystoupení byla knížka Daisy Mrázkové Absolventi hereckého výcviku pro pokročilé (nahoře) foto Šumák Účastníci dramatické výchovy pro děti (dole) foto Václav Levý Prožijte romantickou Noc na Andělíčku V pátek 3. července cyklus Noc na Andělíčku zahájil koncertem dua T n T z Prahy. Svými gospely a spirituály roztleskali přítomné publikum a rozesmáli jejich tváře. Byl také krásný večer, kdy horko ustupovalo nastávající noci. Několik lidí dokonce využilo přítomnosti pátera Tomase van Zavrela k duchovnímu rozhovoru, zpovědi, společné modlitbě či požehnání. Tyto večery uzavírám pásmem, ve kterém hovořím o životě, o duchovních věcech a tudíž i o Bohu, se zpěvem a hrou na kytaru, říká páter Tomas a dodává: To už býváme v komornější sestavě, ale o to intimnější je atmosféra. O týden později si návštěvníci Andělíčku mohli poslechnout tóny flamenca v provedení skupiny Los Gitanos Rubios (viz foto). Skladby byly proloženy poezií ve španělském jazyce, recitovanou Evou Kolářovou a uváděnou Josefem Bernardem. Návštěvníci si mohli zapálit svíčku na nějaký úmysl Slon a mravenec. Příběh o tom, že někdy je docela těžké žít spolu, když jsme každý úplně jiný.a naším cílem bylo poselství: I když jsme rozdílní, tak každý je důležitý a společně nám to může fungovat. Jen chtít! A my jsme chtěli, a tak to prostě fungovalo.letošní Dramasterii si užili a ovace sklidili: Zuzka Bauerová, Karolína Faustová, Klára Mottlová, Terka Oborníková, Klaudie Reschová,Silvie Šperlová, Barča Zelená, Váša Bauer, Filip Faust, Kuba Jarolímek, Ondra Jarolímek, Ondra Myslík, Fanda Prášek a Honza Švejd. Bravóóó! Lektorka Milena Vrhelová Herecký výcvik pro pokročilé Program dílny byl intenzivní, účastníci Jana Jáchimová, Anna anebo napsat přímluvu, která se pak zahrnula do pásma, kterým páter Tomas uzavřel i tento večer. Rád bych vás pozval na další páteční Noc na Andělíčku, a to 17. července, kdy tu uvítáme smyčcové Pellant Trio. Bude to výjimečný večer pro romantické páry, uzavřel pozvání pan Bernard. Pellant Trio vzniklo v listopadu 2012 jako společný projekt tří hudebníků. Členy komorního souboru jsou Martin Kos, Lenka Strejčková-Pellant a Jan Pellant. Ensemble zaručuje kvalitu a nádherně strávený večer. Skladby budou proložené mariánskou poezií. Noci na Andělíčku, které se konají za finančního přispění města Sušice, budou pokračovat v srpnu, a to 7/8 (gregoriánská schola z Paříže), 14/8 (písničkář Filip Mana z Valašských Klobouk), 21/8 (KOS Lomnice), 28/8 (Křesťanské sbory Vimperk). Cyklus končí 4/9 o sušické pouti. Doporučené vstupné: 50 Kč. Marcela Havelková, foto ED Chocová, Karolína Tomaštíková, Tereza Uhrová, Tadeáš Skrbek, Tomáš Zelený, Zdeněk Švelch pracovali dvoufázově již od neděle 5. července. V závěrečné prezentaci využili i nesporného hudebního potenciálu frekventantů Tomáš bicí, Zdeněk klavír, Tadeáš trubka, dívky zpěv. V naší dílně jsme ztvárnili devět minutových rozhlasových her v podobě scének (Bezdomovec, Hovor, Dobrý den, paní Newtonová; Chutnalo ti to?, Bílý medvěd, Jídelna, Online místenky, Dieta, Firewall...). Když se vám to zdá moc, je to pořád strašně málo to jsou slova lektorů, která jsme slyšeli několikrát za zkoušku. Nikdy by mě nenapadlo, kolik hodin práce zabere příprava jednu minutu dlouhé anekdoty. Přes to všechno jsme si celý týden velice užili. Tadeáš Dramasterie 2015 pro mě bylo velmi příjemné zpestření divadelních prázdnin. Jsem na naše účastníky pyšná a potěšilo mě s jakou chutí a nasazením pracovali. Moc všem děkuji! Lektorka Šárka Opršálová Práce s mladými lidmi je pro mě obohacením i inspirací. Již počtvrté jsem se zde setkal s dětmi zapálenými pro divadelní tvorbu, kteří mi vždy vrátí energii do nich vloženou. To má obrovský smysl a spokojené publikum toho bylo opět důkazem. Navíc Sušice je krásné město, kde mám již mnoho dobrých přátel a vždy se sem budu rád vracet. Těším se na 10. ročník Dramasterie. Lektor Tomáš Petřík Paprsek svítí na radnici Výtvarná pouť Tématem letošní výtvarné pouti Dramasterie byla drobná architektura v Sušici a okolí. Účastníky byly sestry Eliška a Daniela Kurcovi, Rozálie Falberová a Michaela Škopková skupina šikovných a vnímavých děvčat, se kterými jsme prošli řadu zajímavých míst na březích Otavy, stráních Svatoboru, Andělíčku poslední den jsme se všichni sešli na hradě Velhartice, kde jsme zakončili naši pětidenní malířskou reportáž. Většina kreseb (tuš, rudka, akvarel, tužka) byla vystavena v sobotu na ostrově Santos v rámci závěrečných prezentací Dramasterie. Rád bych všem děvčatům poděkoval za zanícenost a chuť s jakou v průběhu naší pouti pracovala. Krásné prázdniny a spoustu dalších plenérových kreseb ze srdce přeje lektor Miroslav Šisler. Pohybové divadlo V pohybovém semináři jsme poznávali jak funguje naše tělo, jaké jsou jeho možnosti i omezení. Zkoumali jsme, co a jak je možné pohybem vyjádřit a jakým způsobem je možné skrz pohyb navzájem komunikovat Jan Hnilička, lektor pohybové dílny. Neumíš si představit, jak je zajímavé vtělit se třeba do slona a začít se tak pohybovat sestra Angelika, absolventka pohybové dílny. Dalšími účastníky dílny byli: Radka Zelená, Zuzana Fuxová, Tereza Brusnická, Jan Fux, František Šperl a Vojtěch Spěváček. Vernisáž výstavy obrázků a kreseb zdravotně postižených, jejichž dílo publikuje vydavatelství Paprsek Václava Raišla, se uskutečnila 2. července ve výstavních prostorách sušické radnice. Setkání zahájila hlavní organizátorka akce paní Jaroslava Kroužková a ve své řeči připomněla svého manžela Jaroslava Kroužka, autora většiny vystavených prací. Během svého aktivního života byl sice upoután na invalidní vozík, ale často vyrážel se svým jezevčíkem do Luhu a pozoroval a maloval hlavně přírodní scenérie. Sám by však své obrázky nikdy nevystavil, prozradila paní Kroužková, která se také pohybuje na invalidním vozíku. V poslední době se i ona snaží malovat a na vernisáži poděkovala za vytištění kopií vystavených obrázků sušické reklamní agentuře Gabriel. Ve výstavních prostorách radnice v 6. patře je do konce července možné vidět díla i od jiných zdravotně postižených autorů, které vydavatelství Paprsek tiskne také na různé pohlednice, novoročenky, přáníčka a kalendáře. text a foto ED Fotografická dílna Letos se do workshopu přihlásilo 8 dívek a žen, přičemž věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší z nich činil přibližně 20 let. Tradičním pořadatelem byla Tvůrčí skupina Šumák o. s. (sdružení sušických fotografů) jmenovitě trojice lektorů Pavel Kavale, Veronika Kohoutová Vlková a Tomáš Mašek. Zvoleným tématem dílny byla Sušice. Na naše město bylo skrze objektivy nahlíženo z detailu v cyklech černobílé a portrétní fotografie, a proti tomu také z nadhledu v cyklu panoramatické fotografie. V průběhu několika dní vznikla řada zajímavých snímků. Stovka z nich byla vybrána pro závěrečnou prezentaci na Santosu. Výběr nejlepších fotografií by se v dohledné době mohl objevit v papírové podobě v některé z místních galerií. Účastníkům fotokurzů byly v závěru sobotního programu na Santosu předány certifikáty o absolvování. Účastníci se netajili nadšením z průběhu fotografických dílen a lektoři měli radost z dobře odvedené práce. Máte-li fotografování za koníčka a rádi byste své dovednosti zdokonalili, pohlídejte si termín dalšího ročníku Dramasterie. Tvůrčí skupina Šumák (Z její dílny je foto dole i foto divadla Vokno nahoře.) Prozatimní divadlo Vokno Prozatímní divadlo Vokno se letos pustilo do hry G. B. Shawa Pygmalion s hudbou F. Loewa (muzikál My Fair Lady) a hrálo v této sestavě: Marie Bálková Líza Doolittleová, Jana Jáchimová paní Pearsová, Helena Dudová matka Higginsová, Karel Sedlecký Fredy, Vojtěch Löffelmann profesor Higgins, Zdeněk Třetí abonentní koncert KPH Hostem Kruhu přátel hudby na červnovém koncertě abonentního cyklu 2015 bylo Vlachovo kvarteto Praha. Soubor, který své interpretační umění šíří doma i v zahraničí již téměř 35 let. Hlásí se k tradici Vlachova kvarteta, které založil a vedl legendární houslista a pedagog Josef Vlach, jehož dcera Jana Vlachová je též primáriem současného kvarteta. Kvarteto zvolilo velmi pouta- Lerch popelář Doolittle, Václav Diviš ml plukovník Pickering. Nedáváme si lehké úkoly a navíc každý rok pracujeme v jiné sestavě. Ale jako každý rok s velkým nasazením a radostí. Užili jsme si to a doufáme, že i diváci. Lektorky M. Naglmüllerová a B. Skrbková. Letošní devátý ročník Dramasterie byl opět jiný a opět zcela originální. V celkem šesti dílnách pracovalo bezmála padesát frekventantů (nejmladšímu bylo 8 let, nejstaršímu 52). Mnohé dílny byly náročné fyzicky i psychicky. Přesto všude panovala obrovská spokojenost a radost, která se jasně projevila i v závěrečné prezentaci. Poděkování patří městu Sušice za finanční příspěvek z grantového programu, Gymnáziu Sušice a Sirkusu za poskytnuté prostory, všem lektorům, osazenstvu Santosu a jmenovitě pak Čendovi Křížovi za výborný zvuk a paní Jaroškové za vskutku vynikající dobroty! Za Okrášlovací spolek města Sušice, o. s. Milena Naglmüllerová vý program, který díky své stylové rozmanitosti oslovil posluchače, kteří se sešli v hojném počtu a o přestávce debatovali o dramaticky strhujícím přednesu v Šostakovičově smyčcovém kvartetu č. 11 op V druhé polovině koncertu zazněl zralý Dvořákův kvartet č. 10 op. 51., který svou zvukovou instrumentální plností a neuvěřitelným množstvím hudebních témat zcela zaplnil Smetanův sál. Jednotlivé skladby sympaticky uvedl vděčnému publiku Mikael Ericsson, švédský violoncellista, dnes také profesor Akademie múzických umění v Praze. text a foto KPH

5 Sušické noviny 14/2015 Přehled akcí strana 5 Sušice 17. července od 19 hod. kaple Anděla Strážce Noc na Andělíčku Pellant trio Koncert vážné hudby + doprovodný duchovní program. 18. července od 13 hod. náměstí Sušice 18. července od 14 hod. Volšovy zahrada u zámku 18. července od 16 hod. Ostrov Santos Red Hot Island druhý ročník festivalu 18. července od 20 hod. vodácký kemp Benefiční zpívaná hraje Memento a hosté 19. července od 15 hod. Kostel sv. Václava Musica Lucis Praga koncert Václava Hudečka 25. července od 8 hod. náměstí Sušice Farmářské trhy bude se soutěžit O nejlepší regionální pivo, hraje Solovačka viz str července od 9 hod. hasičská zbrojnice od 14 hod. náměstí Sušice Den s hasiči 1. ročník viz str července od 19 hod. TheCoffehouse Vernisáž výstavy NIBIRU viz str července od 21. hod. Ostrov Santos Latino party přijďte si zatančit na latinské rytmy 26. července od 15 hod. Ostrov Santos Dětský Santos viz str srpna od 9.30 hod. Zimní stadion Sušice Memoriál Rendy Vachouška viz str srpna od 14 hod. náměstí Sušice STOLPERSTEINE slavnostní položení pamětních kamenů připomínajících oběti holocaustu viz str srpna od 15 hod. výstavní prostory radnice Vernisáž výstavy fotografií Františka Slezáka autora inspiroval Rainer Maria Rilke Elegie z Duina a Dante Alighieri Božská komedie. 7. srpna od 19 hod. Kaple Anděla Strážce Noc na Andělíčku Gregoriánská schola z Paříže latinské nešpory a duchovní písně 8. srpna od 16 hod. Rozhledna Svatobor Oslavy 80 let chaty na Svatoboru koncert kapely Péro za kloboukem, taneční skupina Marty Dance, autogramiáda Radka Jaroše 9. srpna od 15 hod. Ostrov Santos Vystoupení taneční skupiny Marty Dance zakončení jejich čtyřdenního soustředění 14. srpna od 19 hod. Kaple Anděla Strážce Noc na Andělíčku Filip Mana šansonový písničkář a zpěvák z Valašských Klobouk 15. srpna od 21 hod. Ostrov Santos Dead Sailor s Matyášem Vordou 21. srpna od 19 hod. Kaple Anděla Strážce Noc na Andělíčku Pěvecký sbor KOS z Lomnice u Českých Budějovic 22. srpna od 8 hod. náměstí Sušice Farmářské trhy bude se soutěžit O nejlepší bramborovou polévku 22. srpna od 16 hod. Ostrov Santos Šumava Rocks aneb Naše unavený duše pookřejou Suše viz str srpna od 15 hod. rozhledna Svatobor Svatoborské putování (9 týdnů baroka) Pro rodiny s dětmi odpolední vycházková trasa za pokladem a pro dospělé putování po okolí Svatoboru k prameni a bývalým lázním na Odolence. 28. srpna od 19 hod. Kaple Anděla Strážce Noc na Andělíčku Křesťanské sbory Vimperk chvály se skupinou (worship) 29. srpna od 21 hod. Ostrov Santos Metal Madness II viz str srpna od 22 hod. PDA Sušice STRAPO live Slovenský raper a freestyler, dvojnásobný vítěz celoslovenské soutěže ve freestyle battlu 30. srpna od 16 hod. náměstí Sušice od 21 hod. Kaple Anděla Strážce Barokní slavnost pod křídly Anděla Strážce. (9 týdnů baroka) viz str. 9 Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice pondělí pátek sobota neděle GALERIE SIRKUS út ne hod. polední pauza hod Karel Valter Krajina domova hod hod hod. KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Otevírací doba od května do října 2015 út so: 9 12 hod., hod. ne: 9 12 hod., po: zavřeno Betlém se pouští v: 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod. Městské informační centrum budova radnice tel , otevírací doby v IC od do po pá hodin so hodin ne hodin (pouze ) Polední pauza hodin Radnice Sušice 6. patro do 31. července Výstava obrazů a kreseb tělesně postižených osob sdružených ve Vydavatelství Paprsek Region Horažďovice 18. července od 20 hod. Kino Otava Dior a já Francie Exkluzivní pohled do světa pařížské módy. Módní dům Christian Dior. 25. července od 20 hod. Kino Otava Domácí péče ČR Silný příběh s s dojemnými i vtipnými momenty. Nová česká lidská komedie. 26. července od 15 hod. Kulturní dům Posezení s písničkou k tanci a poslechu hraje Malá Muzika Nauše Pepíka 1. srpna od 16 hod. přízemí zámku otevření nových prostor muzea grantového projektu Prácheňské marionety oživlá lidová kultura 14. srpna od hod. Kulturní dům PARKÁN koncert 28. srpna od 19 hod. náměstí BAROKNÍ NOC V HORAŽĎOVICÍCH 9 týdnů baroka koncert souboru Musica ad Gaudium v kostele Petra a Pavla, živý barokní zámek a různorodé kratochvíle na zámeckém parkánu Kašperské Hory červen září vždy od hod Radnice komentované prohlídky města s průvodcem do 24. července Václav Havel Kašperské Hory 1995 výstava fotografií z návštěvy prezidenta Václava Havla července za sokolovnou Na konci světa IV 4. ročník multižánrového festivalu Pátek Deleo Omne, Bijolit, Donquijote, Retroprotest, S.V.Z., Ankhor, Mortifilia Sobota UG, Pako, Slax, Retro Pub, Vizir, Blaženka, Violence By Nature, Kůrovci POUŤ 1. srpna od 16 a hod. kostel sv. Markéty Latinské zp. nešpory procesí česko-něm. mše sv. 1. srpna od 20 hod. kostel sv. Mikuláše Poutní slavnosti P. M. Sněžné benefiční koncert Pellant Collegium, duchovní slovo P. T. van Zavrel 2. srpna od 10 hod. kostel sv. Markéty Hlavní poutní mše sv. Žihobce MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA tel Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem Výstavy: do 30. července Monika Balašová obrázky (enkaustika) a Milena Kankrlíková Patchwork do 30. září Alena Balýová Babiččiny kočárky Historické kočárky, panenky a pokojíčky 1. července 30. srpna Matyáš Němec fotografie a obrazy 2. srpna 30. září Alice Kopečková obrazy (Žena krajina) GALERIE NETOPÝR do 30. září výstava Marcely Vichrové TOČ, KOLO, TOČ Dobrá Voda u Hartmanic do 31. října Muzeum Dr. Šimona Adlera Svatý Vintíř stavitel mostů výstava u příležitosti vzpomínky úmrtí sv. Vintíře roku července od 10 hod. Dobrá Voda vyzkoušejte jízdu po Šumavě na koloběžkách 22. července od 19 hod. Synagoga Musica Lucis Praga (Markéta Stivínová) 25. července od hod. kostel sv. Vintíře Koncert skupiny Elthin středověká hudba 1. srpna od hod. kostel sv. Vintíře Koncert S.N.M. Rokycany 8. srpna od 20 hod. kostel sv. Vintíře Koncert Pellant Trio 15. srpna od hod. kostel sv. Vintíře Koncert Ireny Budweisserové 22. srpna od hod. kostel sv. Vintíře Zebedeus koncert folkové skupiny 29. srpna od hod. kostel sv. Vintíře Koncert barokní hudby Ty spíš, duše moje Markéta Cukrová mezzosoprán, Kateřina Ghannudi harfa, Jan Krejča loutna, theorba Dlouhá Ves 25. července od 13 hod. hasičské hřiště 4. dechovkový festival viz str. 6 Hrádek HRÁDECKÁ POUŤ 8. srpna od hod. Zámek Hrádek Pohádka Perníková chaloupka TEArTR Rajdo od hod. Zámek Hrádek Hrádecký chrámový sbor tradiční pěvecký koncert v nově rekonstruované kapli sv. Valburgy Mouřenec 25. července od 19 hod. kostelík nad Annínem Barokní večer Bach, Vivaldi, Händel Lenka Pellant (housle), Marie-Anna Bukačová (cembalo) + duchovní slovo P. Tomas van Zavrel Velhartice července náměstí, kulturní dům, hřiště VELHARTICKÉ SLAVNOSTI 3. ročník řemeslné stánky, pouťové atrakce, divadlo, rytíři, mše, hudební zábava, fotbal, kovárna, hrad, zámek, řezbářství, muzeum, kostely, atd. 1. ročník výstavy Šikovné ruce kulturní dům Žichovice zámecká galerie Keramika a obrazy autorů Jana Krausová, David Kraus a Patricie Císlerová 25. července od 20 hod. zámecký park Exil taneční zábava 22. srpna od 10 hod. zámecký park Žichovické zámecké slavnosti dožínková slavnost Hrady RABÍ tel infohradrabi.cz, srpna od 20 hod. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček folkový koncert RABSKÝ FLOUTEK 26. července od 15 hod. nádvoří Divadlo 100 opic Zajíček a velká mrkvová záhada 9. srpna od 15 hod. nádvoří TEArTR RAJDO O rybáři a rybce 23. srpna od 15 hod. nádvoří LokVar Malá mořská víla 29. srpna od 19 hod. Hradozámecká noc večerní prohlídky hradu s příběhem časy prohlídek: 19, 19.20, 19.40, 20, 20.20, 20.40, 21 hod., účinkuje DS Rynek z Újezda u Plánice a skupina historického šermu KAŠPERK tel infokasperk.cz, srpna od 21 hod. Othello srpna od 21 hod. Romeo a Julie 2015 VELHARTICE tel infohradvelhartice.cz, do Pašeráctví a podloudnictví na Šumavě výstava v býv. pivovaru s interaktivní částí pro děti 29. srpna od 19 hod. Hradozámecká noc Vzpomínka na Jana Wericha

6 strana 6 Společenská kronika Sušické noviny 14/2015 Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál. Dne 8. července by se dožila 90 let naše maminka a babička, paní Anna Blahoutová ze Sušice. V úctě a s láskou vzpomínají dcery Jiřina s manželem, Helena a vnoučata Bára a Ondřej. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dne 13. července uplynul již osmý smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav Lerch ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava s rodinami. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání... Dne 16. července jsme vzpomněli šestnáct let od úmrtí paní Jaroslavy Trnkové ze Sušice. Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami. Dne 16. července tomu bylo dlouhých smutných deset let, co dotlouklo srdce mojí milované maminky paní Vlasty Kolářové ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje dcera Milena a vnuk Libor. Dne 17. července uplyne 15 let od úmrtí pana Vladimíra Holého Vzpomínky Kdo v srdci žije neumírá... (Fr. Hrubín) Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 9. srpna vzpomeneme pátého výročí, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jiří Krčmář z Malé Chmelné. S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Pavla a Vlaďka s rodinami. Dne 16. srpna vzpomeneme druhého smutného výročí, kdy nás opustil pan Jiří Hlaváč z Dražovic. Stále vzpomínají bratr Václav a sestra Jaroslava s rodinou. Opustili nás... Marie Kolářová r. 1952, Marie Šuserová r. 1930, Františka Sluková r. 1916, Marie Sýkorová r. 1942, Antonín Burian r Pojeďte s námi srpna Český Krumlov otáčivé hlediště BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu Obsazeno objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 22. srpna NEUSCHWANSTEIN, MNICHOV Pro malý zájem zrušeno! 19. září MÝDLOVÝ PRINC Muzikál Praha Obsazeno objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 16. října ALEXANDROVCI Obsazeno objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 6. prosince VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu vánočních dárků. Šumavské letní hudební večery 1. ročník hudebního festivalu situovaný v nejkrásnějších chrámech Šumavy. Cyklus koncertů komorní hudby, který se koná od 17. července do 15. srpna Letos vystoupí houslistka Lenka Pellant, vítězka soutěže v Nerpeltu, nyní působící jako sólistka a komorní hráčka v USA, společně s Marii Annou Bukačovou, vítězkou několika mezinárodních klavírních soutěží. Dále vystoupí Pellant Collegium, které poprvé představí sólovou violu, nástroj neobyčejně kouzelného tónu. Partu se zhostí vynikající český violista Vladimír Bukač, profesor violové hry na univerzitě Carla Marii von Webera v Drážďanech, člen slavného Talichova kvarteta a renomovaný sólista spolupracující s předními orchestry a festivaly po celém světě. Na festivalu se také objeví oblíbené Pellant Trio v neobvyklém nástrojovém složení dvou houslí a violy. Duchovním slovem bude provázet vážený P. Mgr. Tomas van Zavrel. Letošní koncerty se uskuteční: Sušice Andělíček Mouřenec barokní večer Kašperské Hory kostel sv. Mikuláše Žihobce kostel Proměnění Páně Železná Ruda kostel P. M. Pomocné z Hvězdy ze Svojšic a dne 12. září vzpomeneme pátého výročí úmrtí paní Jaroslavy Holé ze Svojšic. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzní. Dne 20. července vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Antonína Prunera ze Sušice. Stále vzpomíná manželka Zdena s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Smutné jsou dny a život bez Tebe, my ale stále vzpomínáme na Tebe. Dne 29. července si připomeneme třetí smutné výročí, kdy nás opustila naše milovaná kamarádka paní Elfrída Zíková z Albrechtic. Za každého, kdo ji měl rád, Jana Švarcová. Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad. Sotva už na světě někdo se najde, kdo by jak maminka nás měl rád. Dne 9. srpna vzpomeneme 13. smutného výročí, kdy navždy odešla z rodinného kruhu naše drahá, paní Božena Hrabová ze Sušice. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami Bohoslužby Církve bratrské v Sušici: Církev bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětský klub YMCA Stonožka hod. Kameny zmizelých Stolpersteine Stolpersteine je složenina slov stolpern (klopýtnout, škobrtnout) a stein (kámen). Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holocaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn. Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá, a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak nás nutí zastavit se a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž jméno je na kostce vyraženo. První kameny zmizelých v našem městě budou věnovány významné sušické rodině Gutmannů. Naráz budou položeny čtyři kostky s mosaznou tabulkou, které tak symbolicky opět spojí dohromady Karla, Karolinu, Ottu a Rudolfa Gutmannovy. Slavnostní položení za přítomnosti autora německého projektu Güntera Demniga proběhne na sušickém náměstí (před obchodem s textilem) v neděli 2. srpna v 14 hodin. Následovat bude diskuze nad osudem bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice v Muzeu Šumavy a návrat Luchot dřevěných desek desatera z bývalé sušické synagogy, které byly podrobeny pečlivému restaurování konzervátory Západočeského muzea v Plzni. Těšíme se na vaši účast při vzniku nového pamětního místa v Sušici. Za kulturní spolek Rašelina Sarah Sofia Huikari SDH Sušice pořádá 1. ročník akce Den s hasiči 25. července hod. Hasičská zbrojnice SDH Sušice prohlídka budovy a techniky SDH Sušice hod. Náměstí Svobody v Sušici Statické a dynamické ukázky stavba protipovodňových zábran aneb Vodou proti vodě vystoupení Mladých hasičů SDH Sušice a SDH Volšovy Oblékni si svého malého hasiče diváci mohou své dítě obléci do zásahového oblečení hasičů Stříkni si kdo chceš obsluha automobilové cisterny diváky za asistence strojníka výstava zásahové hasičské techniky SDH Sušice a okolních SDH, dále budou vystavena vozidla HZS Plzeňského kraje stanice Sušice, Klatovy a Horažďovice. Odpoledním programem na náměstí provází tisková mluvčí HZS Plzeňského kraje por. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS společně s p. Bohumírem Bucifalem ml., členem SDH Sušice. Po dobu konání ukázek na náměstí možnost občerstvení. V Dlouhé Vsi u Sušice pořádáme 4. dechovkový festival! Obec Dlouhá Ves ve spolupráci s SDH, pořádá dechovkový festival V sobotu se na dlouhoveském hasičském hřišti u řeky představí čtveřice dechových kapel. Tentokrát se můžete těšit na Babouky, Mysliveckou kapelu Atlas, Solovačku. A na závěr Otavanku z Horaždovic. Všechny kapely se představí na krytém pódiu. Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení, toalety a v případě nepřízně počasí i velké stany. Na místo konání tam i zpět vás ze Sušice odveze autobus. Vstupné je stejné jako loni 150 Kč na celé odpoledne, autobus a parkování přímo v areálu je zdarma. Přijďte si poslechnout kvalitní hudbu a napomoci tak organizátorům obnovit tradici české lidové muziky. Tento festival se již stal významnou kulturní akcí regionálního významu. Časový rozvrh: Babouci Myslivecká kapela Atlas Solovačka Otavanka z Horaždovic Odjezd autobusu: Sušice (penzion pro seniory u Letiště) V případě zájmu o dopravu z jiného místa kontakt: tel

7 Sušické noviny 14/2015 Kultura strana 7 GALERIE SIRKUS SUŠICE Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178 út ne hod. polední pauza hod. KNIHOVNA MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NAJDI KIDDA A VYFOŤ SELFIE vaším úkolem bude najít obrázek Kidda (knihovní, informující, dobrý, duch), který je umístěn na 13 místech v blízkém okolí Sušice jednotlivé obrázky jsou označeny číslem, nezapomeňte se vyfotit tak, aby číslo bylo viditelné vyfoťte si selfíčko a pošlete jej na nápovědy, kde hledat Kidda najdete přímo v knihovně a postupně na webových stránkách a knihovním facebooku soutěž bude probíhat celé prázdniny na nejlepší fotografy čeká výhra. Čím více selfie, tím větší šance. výherci soutěže budou vyhlášeni během měsíce září Pátrejte, hledejte, foťte a vyhrávejte ;-) Milovníci Šumavy jsou zváni na setkání na Březníku v sobotu 18. července 2015 v 11 hod. Účelem je vyjádření nesouhlasu s trvalým nesmyslným uzavřením historické cesty Luzenským údolím na Modrý sloup. -ek-

8 strana 8 Sport Sušické noviny 14/2015 Rozuzlení soutěží tenisových družstev Část A - týmu dorostu. Zleva: Matěj Skrbek, Sandra Halounová, Miroslav Prášek, Alexandra Halounová, Daniel Hubáček, Jan Sulan ml. Hráči našeho tenisové klubu (LTC Sušice) se i letos účastnili oficiálních soutěží tenisových družstev ve všech klasických věkových kategoriích (dospělí, dorost, starší žáci, mladší žáci). Pojďme se podívat na konečné účtování. O výsledcích družstva dospělých SN průběžně informovala. Družstvo dospělých hrající vyšší krajskou soutěž nakonec dosáhlo na bednu a skončilo na třetí příčce z osmi týmů. Jde o nejlepší umístění sušických tenistů za poslední dekádu. Pro příští sezonu by se dospělí chtěli primárně opět držet mimo sestupové vody a ideálně se pokusit letošní výborný výsledek zopakovat. Pro případné úvahy směrem k postupu do divize by bylo nutné tým alespoň drobně posílit, což bude jeden z organizačních úkolů pro příští rok. Soupiska družstva dospělých: Tomáš Nachtigall hrající kapitán, Matěj Skrbek, Štěpán Broža, Jiří Valík, Martin Vospěl, Tomáš Holý, David Rebstöck, Luboš Káňa, Vendula Kripnerová, Hana Svobodová, Nikola Pavlovská a Karolína Sulanová. Pro letošní sezonu postavila Sušice dva dorostenecké týmy. A tým zápolil v nejvyšší krajské soutěži (JUNIOR TOUR O putovní pohár prezidenta ČTS). Když úvodní tři střetnutí přinesla sušickým tenistům těsné prohry a následná dvě utkání jednoznačně ovládli soupeři, vypadalo to s našimi dorostenci nedobře. Ovšem v posledních dvou duelech sušičtí hráči zabojovali. Nejprve zdolali na půdě soupeře tým TCG Karlovy Vary A (5:4) a následně doma udolali družstvo TK Sokolov A (5:4). Tím poskočili na konečné šesté místo z osmi týmů a zachránili účast v této soutěži i pro příští rok. Zásadním způsobem se na úspěchu sušického družstva podílel Matěj Skrbek (tento je i oporou družstva dospělých), Miloslav Prášek a z Plzně hostující sestry Halounovy. Nutno zdůraznit, že už samotná účast, natož udržení se, v této navýsost kvalitně obsazené soutěži je pro klub z města velikosti Sušice obrovský úspěch. Sportoviště města Sušice Naučte své děti bruslit v bezpečí a klidu s hrazdičkami na kolečkách, bez vyhýbání se psům a lidem na cyklostezce, bez nerovností a nezávisle na počasí VEŘEJNÉ IN-LINE BRUSLENÍ na zimním stadionu vždy v pátek vyhrazeno pro rodiče s dětmi (hrazdičky) veřejné in-line bruslení pro všechny Tvé sportoviště, Tvé první kroky na bruslích BAZÉN SUŠICE PROVOZNÍ DOBA BAZÉN pondělí úterý (Kondiční plavání) úterý-neděle SAUNA WELLNESS (2V1) úterý, čtvrtek, sobota (úterý pouze pro ženy) Tvé sportoviště, Tvá zábava a relaxace Více informací na v sekci Bazén a sauny KOUPALIŠTĚ SUŠICE Provozní doba koupaliště červenec, srpen hod. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál koupaliště kdykoliv v případě špatného počasí. Tvé sportoviště, Tvé letní dobrodružství Soupiska A týmu dorostu: Michael Skrbek nehrající kapitán, Jan Sulan ml., Matěj Skrbek, Daniel Hubáček, Miloslav Prášek (hostující), Párecký Šimon, Kotrba Filip, Alexandra Halounová (hostující), Sandra Halounová (hostující), Andrea Roubová, Michaela Hušáková. B tým dorostu se účastnil nejnižší krajské soutěže. K úvodní výhře nad týmem Nýrska už bohužel nepřidal žádný další skalp a umístil se na posledním šestém místě. Soupiska B týmu dorostu: Oldřich Kolář nehrající kapitán, Šimon Párecký, Filip Kotrba, Jan Roub, Tomáš Skolek, Pavel Myslík, Jiří Novák, Andrea Roubová, Sára Kolářová, Michaela Hušáková, Lucie Šafaříková. Družstvo starších žáků zdatně reprezentovalo ve vyšší krajské soutěži a v konečné bilanci obsadilo druhé místo (ze čtyřech týmů) za suverénním týmem Domažlic. Soupiska družstva starších žáků: Václav Požárek nehrající kapitán, Filip Kotrba, Jan Roub, Matyáš Požárek, Jakub Nový, Jirka Beníšek, Natálie Kroupová (hostující), Magdaléna Párecká, Lucie Šafaříková, Petra Hušáková. Mladší žactvo zúročilo kvalitní trénink a oproti loňsku se velmi herně i výsledkově zlepšilo. V konečném účtování vyšší krajské soutěže to stačilo na pěkné třetí místo z pěti týmů. Soupiska týmu mladších žáků: Martin Vospěl nehrající kapitán, Matyáš Požárek, Jakub Nový, Jirka Beníšek, Matěj Sova, Ondra Korec, Jan Valík, Magdaléna Párecká, Petra Hušáková, Natalie Kotalová, Ines Fuková. Veškeré detailní výsledky naleznete na oficiálním webu Českého tenisového svazu (ČTS) O dění a akcích na sušických tenisových kurtech se též dozvíte na webu Aktuálně si dovolujeme diváky, resp. hráče, pozvat na oficiální turnaj ČTS kategorie C muži, který sušický tenisový areál bude hostit ve dnech 1. a 2. srpna, a dále na tradiční turnaj ve čtyřhrách Pohár města Sušice (Sušice Open) konaný 15. a 16. srpna. LTC Sušice Sušice letní příprava Fotbalisté se chystají na nový ročník, snem je návrat do divize Nepovedený ročník, který sušičtí fotbalisté završili posledním místem a sestupem z divize, všichni už hodili za hlavu. Na začátku léta se pod vedením Jana Staňka na přípravu sešel hladový a nažhavený tým. Plný chuti a odhodlání ukázat, že v nadcházející sezoně v krajském přeboru má na to, aby se rval o co nejvyšší příčky. Mužstvo chce ukázat, že umí hrát fotbal, prohlásil trenér Jan Staněk na začátku přípravy. Na konci ročníku znamenajícím pád do nižší soutěže se kolem mužstva rojila řada otazníků. Jak bude tým vypadat? Kdo mužstvo povede v roli trenéra? Zkraje července, kdy se mužstvo sešlo na letní přípravu, se mnoho neznámých začíná vyjasňovat. Téměř celé mužstvo zůstalo pohromadě, což je dobře. Všichni mají chuť dokázat, že fotbal umějí hrát, těšilo trenéra Jana Staňka, který po jarním návratu zůstává u mužstva. Dva roky jsme kraj nehráli, těžko teď říkat nějaké cíle. Ale už tím, že jsme příliš neoslabili, dalo mužstvo najevo, že má ty nejvyšší cíle, dodal sušický kouč. Nějaké, navíc velmi citelné, ztráty ale musí řešit. S týmem nepokračují hráči, co v Sušici působili na hostování. Tomáš Linhart a Petr Páleník, na jaře klíčoví muži sušické ofenzivy, zamířili do ciziny. Marek Budil si hledá angažmá v Praze, zkušený kapitán František Hrach stále není rozhodnutý, zda zůstane v kádru i pro příští sezonu. Na přípravu se nám sešlo šestnáct hráčů včetně brankářů, to je málo, uznal Staněk. S vedením klubu tak bude řešit případné posily. V první řadě se chce obrátit na hráče z B týmu, který skončil v okresním přeboru na druhém místě. Nejdřív oslovíme hráče z béčka, kteří mají kvalitu, záleží jen na nich. Ideálně bych chtěl mít do týdne jasno, ale samozřejmě to může zabrat více času, prozradil Staněk. O posilách zvenčí je zatím předčasné mluvit. Nechci jednat se šesti hráči najednou. Na jakých pozicích potřebuje tým posílit? Dost hráčů u nás může nastupovat na více postech. Ale na křídlech a v útoku nám chybí zdvojení postů, naznačil Staněk, kde mužstvo momentálně Sušičtí předvedli v jarní části divize zlepšenou a bojovnou hru, připsali si na své konto několik cenných vítězství a dokázali, že udrží krok i s nejlepšími divizními týmy foto z domácího zápasu s pražským Zličínem. foto ED tlačí bota. Právě na tyhle místa by se z béčka hodila dvojice Klíma, Varga, kteří v minulé sezoně táhli sušické béčko. Pozitivní zprávou určitě je, že se v kádru podařilo udržet kanonýra Miroslava Vrhela, na pozici hrotového útočníka zůstává i zkušený Radek Kočí. Po letech zdravotních patálií se definitivně vrací i stoper Martin Kalný, což by mělo znamenat obrovský přínos pro defenzivní řady. Martin s námi absolvoval tréninky, odehrál zápas, navíc nastupoval už na konci minulé sezony. Zatím neměl žádný problém, doufám, že mu to vydrží, těšilo Staňka. Smělým cílem pro nadcházející ročník by byl postup a návrat do divize. Záleží především na hráčích, Hurá na prázdniny s tenisem Na oslavu začátku prázdnin se na kurtech místního tenisového klubu LTC Sušice uskutečnil 1. ročník Prima Cupu Sušice s přívlastkem Jedná se o soutěž pro děti, které nejsou sportovně registrovány a má za úkol dětem i rodičům nabídnout možnost trávení volného času sportem. Tento tenisový turnaj je pořádán každoročně, ovšem v roce letošním se konal poprvé pod názvem Prima cup. V předchozích letech se pravidelně účastnilo velké množství dětí, které se následně opakovaně vracejí, tak jako letos + přijdou i tváře zcela nové. Letošní rok byl bohužel zasažen extrémně vysokými teplotami pohybujícími se okolo + 32 C ve stínu, což se projevilo na slabší účasti. Přesto bylo k vidění hodně pěkných zápasů a radost byla na straně dětí i rodičů. Výsledky: 1. skupina nejmladší účastníci: 1. David Podlipský (r. n. 2009) 2. Anetka Valentová (r. n. 2007) 3. Wendy Sulonová (r. n. 2008) Zde je třeba vyzdvihnout zejména Davida, který byl vůbec nejmladším účastníkem na turnaji, hraje tenis od loňského roku a hrál opravdu velmi dobře. jak k tomu přistoupí. Všichni slíbili, že udělají maximum. S tím souvisí i docházka na tréninky, řekl Staněk. Sušický celek už má za sebou první přípravný zápas, na domácím hřišti rozdrtil v neděli 12. července 5:1 Čimelice (Kočí 3, Kalný, Fusch), účastníka Jihočeského krajského přeboru. Ten zápas bych nepřeceňoval, hodně nás podržel gólman Gill, který chytil minimálně tři velké šance soupeře. Ale ukázalo nám to, že nějakou kvalitu máme, líbilo se Staňkovi. Sušice se během července bude na sezonu připravovat v domácích podmínkách. Ostrý start do sezony vypukne v sobotu 8. srpna, kdy jede tým na první mistrovské utkání do Rozvadova. Jonáš Bartoš 1. ročník šachového turnaje v Sušici Středisko volného času Sušice (2. patro, vedle ZŠ Lerchova) 18. července 2015 v 9.00 hod. Organizátor a přihlášky: Jan Flégl, mob , 2. skupina mladší děti 1. Lucia Vaňková (r. n. 2005) 2. Nicole Kripnerová (r. n. 2006) 3. Dominik Lád (r. n. 2005) 3. skupina nejstarší děti 1. Kačka Herboltová (r. n. 2006) 2. Adam Pivezt (r. n. 2003) 3. Bára Zelená (r. n. 2005) Kačka Herboltová hraje velmi pěkný celodvorcový tenis. S ohledem na svoji účast na turnajích a pravidelných trénincích byla zařazena mezi starší děti, které s velkým přehledem přehrála. Nezbývá než popřát hodně chuti a zdaru do dalšího konání. Velký dík patří městu Sušice za finanční podporu této akce. Zajištění organizace ze strany LTC Sušice byla prostřednictvím trenéra LTC Sušice Martina Vospěla a Venduly Kripnerové, členky VV klubu. Těšíme se na další ročník a přejeme všem krásné prázdniny. Více informaci o činnosti klubu najdete na webových stránkách Plánované akce: Pohár města Sušice dvouhry Šumavský pohár turnaj dospělých kategorie C Zveme všechny příznivce tenisu, aby se přišli podívat. LTC Sušice NOVINKA CVIČENÍ TRX NA KOUPALIŠTI Nově nabízíme cvičení na čerstvém vzduchu. Moderní TRX buduje silné a stabilní jádro, které je základem všech efektivních a účinných pohybů lidského těla. Úterý hod. Rezervace možná přes rezervační systém na Neváhejte omezená kapacita!!!

9 Sušické noviny 14/2015 Kultura / Inzerce strana 9

10 strana 10 Inzerce Řádková inzerce Sušické noviny 14/2015 PRODEJ Prodám kytaru španělku s pouzdrem, nová. Cena Kč. Tel Prodám repasovaný schodolez Liftkar PT Outdoor 120/150. Bezvadný stav. Za polovinu obvyklé pořizovací ceny. Blížší informace na tel Prodám cca 580 ks velkých dlažebních kostek (tzv. kočičí hlavy). Vlastní odvoz, Sušice. Cena: Kč, při rychlém jednání sleva možná. Tel Prodám: cirkulárku továr. výr. kolíbka, stůl, kabel, kotouč cena: Kč. El. sporák, sklokeram. deska, trouba zachovalý. Doprava v okolí možná cena: Kč. Tel Prodám použitou dětskou postýlku s výbavou deka, polštářek, povlečení, dále sedátko na WC, houpačka levně, tel Včelař ze Sušice prodá kvalitní a chutný včelí med, kontakt mobil Prodám polykarbonát dutinkový. Plastovou střešní krytinu vlna, trapéz průhledná, barevná. Vhodná na pergoly, altány a lehké přístřešky. Sušice. Tel Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2, svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO- -LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena Kč, nyní Kč. Tel Prodám seno ze zahrady q; smrková prkna suchá, šedý eternit nepoužitý 2 Kč za 1 šablonu; rozsívačku 2 m široká, dobrý stav. Cena dohodou. Sušicko , tel KOUPĚ Koupím staré zápalkové nálepky a krabičky. Přijedu! Tel Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Tel Koupím nějakou motorku bez SPZ (jawu, ČZ, babetu, pionýra), dále koupím bubnovou sekačku na vysokou trávu, pouze s pojezdem, nejlépe (Vari system, MF70) a cirkulárku s podáváním. Tel Koupím celou pozůstalost i jednotlivé předměty např. nábytek, obrazy, porcelán, sklo, pivní předměty, rádia, hodiny, známky, dopisy, pohledy, nálepky a sirky, vojenské předměty atd. Dále nabízíme vyklizení sklepů, půd apod. Prostor. Info na tel Koupím staré vojenské helmy, bodáky, celty, zásobníky, čepice, maskáče, přezky, opasky atd. Přijedu, dohoda jistá. Tel Koupím: Glukometr Optium Xceed zn. Funkční. Tel Koupím obytný přívěs starší i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel Koupím auto pick-up jakýkoliv raději nafta, není podmínkou. Stavba. Tel Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel Koupím míchačku malty na 1 3 kolečka. Sekačku MI70 s lištou či bubnem či jiným příslušenstvím a nějakého mopeda, babetu či jawu, i dlouho nepojízdnou. Tel BYTY NEMOVITOSTI Hledám pronájem v Sušici 1+1 nebo garsonieru třeba i s balkonem. Sama žijící bez zvířat nekuřačka, slušná, čistotná nebo třeba mohu vypomoci i brigádně pokud možno levně dohodou. Tel Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Koupím menší rodinný dům v Sušici. I v horším stavu. Tel Pronajmeme byt 1+1, 50 m od centra v Sušici. Aktuální od srpna Tel Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel RŮZNÉ Potřebujete uklidit dům, či domácnost? Možno výpomoc v restauraci, penzionu, víkendy nebo po domluvě. Tel Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímaci a opravné zkoušky. Opakování a procvičování i o prázdninách. Tel Hledám schopného pracovníka pro pomoc při zahradnických pracích od dubna do října 2015, možno i schopný důchodce. Podmínka bezúhonnost. R. Žák, Sušice. Tel Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice. Tel Darujeme štěňata (feny) knírače středního. Plemeno vhodné i pro chov venku. Odběr možný v červnu. Kontakt Daruji 5 kusů pařeništních (skleníkových) oken 150 x 100 cm, skla 4 mm Helios. Zdarma za odvoz. Tel.:

11 Sušické noviny 14/2015 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Očima Martina Mejstříka O hrůze, cenzuře, korektnosti, dlouhé cestě a Bohu lásky Při vší hrůze, kterou Islámský stát představuje, musím se v duchu smát té jejich nabubřelosti a dětinskosti. Povraždíme bezvěrce (rozuměj všechny, kdo nevěří v nás a naší víru)! Zničíme západní svět! Všude bude vládnout právo Alláha (myšleno ale pouze toho našeho Alláha, Alláha ze všech Alláhů nejalláhovatějšího)! Chtějí ovládnout celý prohnilý zbytek světa a přitom se potácejí na jeho zlomku v pouštích mezi Irákem a Sýrií a potácet se tam budou do chvíle, než světu konečně dojde trpělivost a smete je s povrchu země. Bože kolik takových šílenců už na Zemi běhalo! Pokud by byl Bůh člověkem, odplivl by si. Myslím, že se nesměje. Smutně sleduje, co lidé v jeho jménu dokáží páchat a jak nic nepochopili. To, co nás odlišuje od ostatního stvoření není rozum, ale svoboda. Svoboda rozhodnutí. Není těžšího údělu než být člověkem. Není krásnějšího údělu na světě než být člověkem. V souvislosti s Islámským státem a občanskými válkami v Severní Africe se i u nás hodně diskutuje o problému uprchlíků. Líbí se mi, co k tomu pro internetový časopis Svobodné Fórum řekla Daniela Drtinová: Funguje tady autocenzura ( ) a pak je tady naprosto přemrštěná politická korektnost. V Česku se třeba vůbec nevede seriózní a informačně kvalitní diskuse o islámu, protože většina lidí, novináře nevyjímaje, vůbec neví, jak by se o tom měli bavit, aby nebyli nařčeni z toho, že jejich otázky či názory jsou neslušné. Je to chyba. Svoboda, a svoboda slova především, je hodnota, která zmizne lusknutím prstu, pokud ji nebudeme chránit a nekompromisně bránit. Jak by se tedy podle vás mělo o islámu mluvit? A s kým? V souvislosti s uprchlickou vlnou bychom se měli ptát politiků a vysokých úředníků, kteří o budoucnosti rozhodují, zda mají informace o tom, s jakým záměrem ti lidé na Západ přicházejí a zda se chtějí integrovat. Jak se dívají na západní hodnoty, zda jimi naopak neopovrhují jako příliš konzumními a rozvolněnými. Měli bychom se ptát, zda islám je či není politické náboženství, zda klade či neklade požadavky na státy, do kterých jeho nositelé nově přicházejí. Měli bychom se zajímat o to, zda právo šaría je právo po staletí neměnné a nezměnitelné, nebo zda se přizpůsobuje společenskému pokroku a mění například práva žen k lepšímu. A hlavně zda nově příchozí cítí respekt k západnímu konceptu práva a hodnot nebo zda lpí na svých právních pravidlech na základě svých tradic a kultur. Měli bychom se ptát, proč v Německu se integrace povedla a proč ve Francii už méně. Pomoci bližnímu v nouzi patří k hodnotám západního civilizačního okruhu, ale ptát se a moci se rozhodnout nesmí být považováno za neslušné. Strávil jsem nyní týden tam na severu, tam v kraji svého dětství. Tak trochu pečoval o své rodiče. V pětaosmdesáti už sil nemají, jako ve třiceti. Co víc může člověka zahřát, než úsměv v smutných očích maminky. Co víc může člověka zahřát, než radost táty nad čímsi, co vás nestálo ani korunu. A vy jděte do háje se svým Alláhem! Bůh je láska a úsměv, ne krev a slzy. Máte před sebou ještě dlouhou cestu bratři, tož šetřte sil. A vám vše dobré, přátelé Prohlídky historického centra Klatov pro veřejnost každou sobotu až do 5. 9., a to bez ohledu na počasí a počet účastníků. Sraz v 10 hod. u Černé věže na náměstí. Účastníky čeká asi 80minutová prohlídka centra města s místním profesionálním průvodcem, která začíná v běžně nepřístupných prostorách býv. dominikánského kláštera, kde návštěvníci zhlédnou krátký film o historii města. Navazuje prohlídka historického centra Klatov (náměstí, kostely, středověké opevnění). Závěr prohlídky pak bude patřit letošní novince Pavilonu skla. Tento unikátní objekt (Grand Prix Národní cena za architekturu) ukrývá přes 600 velmi cenných kusů secesního skla, vyrobeného ve sklárně v Klášterském Mlýně na Šumavě. Mezi sběrateli patří toto sklo pro svou kvalitu mezi nejvyhledávanější. Vystavené předměty jsou součástí soukromé sbírky jednoho rakouského sběratele, který ji dlouhodobě zapůjčil do Klatov. Prohlídky jsou zdarma. -pk- Přítel J. Š. Baara Na letošní rok připadá 70. výročí úmrtí kněze, amatérského historika, archivního badatele a spisovatele Františka Teplého, který své příspěvky k dějinám Chodska uveřejňoval také v Poslu od Čerchova. Při této příležitosti bych zde Františka Teplého (narozeného 1867), rodáka z jihočeských Marčovic, připomenul. Po studiu bohosloví působil jako kněz v Klenčí, později jako archivář v Jindřichově Hradci, o němž napsal i svoje nejvýznamnější dílo sedmisvazkové dějiny města. Velice si vážil Jana Husa a byl účastníkem pokrokového hnutí katolického kněžstva, kde se osobně sblížil s J. Š. Baarem. Jeho dílu věnoval dva spisy. Jindřich Šimon Baar a Chodové a Ze života Jindřicha Šimona Baara. Naopak zážitky z dětství Františka Teplého poskytly Baarovi látku pro příběh koně Běláčka, který skutečně žil. Nikoliv však u Jana Cimbury v Putimi, nýbrž na usedlosti rodičů F. Teplého v Marčovicích. František Teplý se zabýval především dějinami rodného Volyňska, ale i jiných jihočeských oblastí, hospodářskými a sociálními dějinami venkova, zvláště jihočeského rybníkářství. Z chodských dějin čerpá jeho práce Chodové ve sporu s Lomikary. Zemřel v červnu roku 1945 a pod štíhlou věží malenického kostela spí svůj věčný sen. Ivan Nikl Festival 9 týdnů baroka v Sušici Vůně, chutě, hudba, památky, obrazy a krajina baroka na vás čekají v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje. V období teplých letních dnů a večerů, kdy jsou lidé raději na venkově než ve městě, se uskuteční největší regionální akce programu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 festival 9 týdnů baroka. Těšit se můžete na barokní noci s dobovými ohňostroji, vrcholné hudební produkce, současné i dobové poutě, koncerty v kostelech, komunitní akce v krajině, oživené prohlídky v barokních zámcích i komentované prohlídky měst. Poslední 9. týden ( ) je věnován oblasti Sušicka, program festivalu proběhne na Svatoboru, ve Strašínském kostele, v Muzeu Šumavy, v zámcích v Hrádku u Sušice a v Horažďovicích a v kostele na Dobré Vodě. Festival bude zakončen poslední Barokní slavností s názvem Pod křídly Anděla Strážce. Ta oživí sušické náměstí jarmarkem, přijede Autobus Plzně EHMK 2015, diváci si budou moci vyzkoušet kratochvilné stroje, zhlédnout barokní módní přehlídku, vyfotografovat se v dobovém fotoboxu a zúčastnit se průvodu s měšťanem, který půjde ke kopci Stráž, kde slavnost vyvrcholí plenérovým divadelním představením Anděl Strážce a barokním ohňostrojem. Představení je multi- žánrovým projektem, ve kterém se prolíná divadlo, tanec a hudba. Kaple Anděla Strážce je opředena legendami a pověstmi, které jsou výchozí inspirací příběhu. Představení plné alegorických postav, hry světla a zvuků, na hranici skutečného a iluzorního světa se opírá o principy barokního divadla jakožto velkolepé podívané, která útočí na smysly i emoce diváka a oživuje stará, historií opředená místa. Divadelní představení Anděl strážce vzniká v dílně kulturního spolku Rašelina pod režijním vedením Ondřeje Davida, který během své kariéry pracoval na mnoha prestižních scénách v České republice Národní Divadlo v Praze, Státní Opera Praha, Národní Divadlo Moravskoslezské nebo Divadlo Alfred ve dvoře. Speciální vizuální efekty tohoto plenérového představení má na starosti kreativní studio Lunchmeat, které se zabývá především originálním využitím projekcí a videomappingem. Kostýmy pro představení připravuje scénografka Silvie Urbancová. O hudební stránku se postarají Lukáš Urbanec, Tomáš Otevřel, Jakub Doubrava i sušické pěvecké sbory (Svatobor, SDS). Podrobnosti k programu festivalu naleznete na Za Kulturní spolek Rašelina Sarah Sofia Huikari Den řemesel v Chanovicích Stovkám návštěvníků sice komplikovalo život úděsné horko, ale přes osmdesát stánků s tradičními rukodělnými řemesly (kováři, truhláři, řezbáři, tkalci, šperkaři, přadleny, krajkářky, keramici ad.), spojené s trhem, byly jasným a přesvědčivým důkazem toho, že v Chanovicích opravdu umějí! Vědí dobře, že kulturní tradici je třeba rozvíjet a to se jim daří jako málokomu na Klatovsku. Zajímavý byl i doprovodný program v zámeckém areálu, v němž si každý z návštěvníků mohl najít to, co ho zaujalo a je mu nějak blízké. Výborné bylo i občerstvení v duchu tradiční české kuchyně Pošumaví (bramboráky, speciality uzenářů a pekařů a samozřejmě nechybělo něco sladkého s dobrou kávou a příjemným posezením v chládku zámecké kuchyně. Myslím, že ti, kteří do Chanovic letos zavítali, zcela určitě byli spokojeni a rádi se sem budou vracet. Ivan Nikl, foto Jan Kavale Pondělní oslava 600. výročí upálení Jana Husa Pondělní oslava 600. výročí upálení Jana Husa byla naprosto nečekaná. Chodím pravidelně na kulturní akce i na oslavy státních svátků, které se v Sušici pořádají. Všechny jsou výborné, ale tahle byla mimořádná. Spojení hudby, slova a příjemného hlasu moderátora Karla Sedleckého navodilo velmi zvláštní atmosféru. Tak slavnostní, že nikdo z přihlížejících ani nepromluvil. A to včetně dětí, kterých nebylo málo. A barokní ohňostroj s hudbou (jak jsem se později dozvěděla, byla to Hudba ke královskému ohňostroji G. F. Händela) byl prostě krásný. Důstojná oslava Husových myšlenek a jeho statečnosti. Za 70 let, co žiju v Sušici, jsem nic podobného nezažila. Děkuji všem, kteří zorganizovali! Milena Melzerová Jakmile jsem přeposlal panu Lískovcovi článek a fotografii k otištění do nového čísla SN 14/2015, obratem mi sdělil, že na aktuální fotografii je obec Lešišov, nacházející se asi 2 km jižně od Mokrosuk. I pan Karel Mašek správně tipoval obec dříve zvanou Lešišovy. Pěkná byla reakce paní Bedřišky Hrachové, kterou si zde dovoluji zveřejnit: Ten snímek přece znám, tuhle starou pohlednici naší vesničky máme přece doma a s dětmi jsme se podivovali našemu dědovi, jak mohl orat takový kopec, panáky jsou důkaz, že tam bylo pole. Na rubu máme napsáno: letovisko Lešišov. Ano, už v meziválečném období sem jezdilo mnoho letních hostů z Prahy a Plzně. Mnozí zůstali Lešišovu věrní a nyní sem jezdí jejich děti a vnuci. Stálých obyvatel není v současnosti ani 20. O Lešišovu napsal v roce 2012 Martin Štumpf zajímavou publikaci zvanou Vesnička pod Šumavou. Kapitoly z dějin Lešišova. V ní se mimo jiné věnuje názvu obce: Původ názvu Lešišov je nejasný, nedoložené údaje jej odvozují od jakési kněžny Lešné či vojvody (knížete) Lecha či jakéhosi Lešiše. Úžasná je historka, kterou publikuje na svých webových stránkách Lešišov Josef Rajtmajer: Jednoho dne přišel do hospody starý hajný a vykřikl: Lesy a sovy! A protože šišlal Poznáváte? Zajímavosti v obci je lípa, starý památný strom, zároveň třetí nejmohutnější lípa malolistá v západních Čechách. Dříve snad fungovala jako orientační bod staré stezky. Její stáří je přes 400 let, vysoká je kolem 25 metrů a obvod kmene měří přes 8 metrů. Kmen lípy dříve býval objemnější, ale o část přišla. Dutina je otevřená až do koruny, okraje praskliny se zavalují. U paty kmen podpírají výrazné kořenové náběhy. Lešišovské lípě byl věnovaný prostor v televizním pořadu Paměť stromů, konkrétně v díle č. 14 (Stromy pohádek a tajemných sil). Kromě slavné lešišovské lípy je další dominantou obce lešišovský rybník. Koupaly se v něm celé generace. Hojnost kaprů sváděla často k pytláctví. Byl také zdrojem ledu pro lešišovskou hospodu. Led, obalený slámou, vydržel ve sklepě celý rok a pivo bylo jako křen. Vedle rybníka byl lom, v němž se ve 30. letech minulého století těžila velice kvalitní a ceněná žula. Pokud do zdejšího kraje vyrazíte na výlet, zavítejte též ke starobylému zámku v Mokrosukách. Toto panské sídlo ze 14. století v současné době prochází rekonstrukcí. Následně čtenářům předkládám novou fotografii, nejspíše z nějaké návsi či náměstí. Vaše postřehy prosím zasílejte na Děkuji. Všem čtenářům přeji krásné letní dny a v září se těším na pokračování v této rubrice. M. Buršík

12 strana 12 Sušické noviny 14/2015 Jak hudba a tanec spojily Baskicko, Sušicko a Tchaj-wan Karel Valter: Krajina domova kresby a malby Galerie SIRKUS Sušické galerie se v tento čas pravděpodobně dotýkají dějiny evropského malířství Správci sušické Galerie Sirkus Mirela Tůmová a Miroslav Šisler přinesli opět zářivý střípek do pestré mozaiky uskutečněných výstav. Navíc střípek velevýznamný, protože rozsáhlé dílo Karla Valtera dalece přesahuje region. A možná se nyní v Sušicí spoluvytvářejí i dějiny kultury evropské, neboť obrazy Karla Valtera, ač sám autor zemřel před devíti lety, až v dnešní době stoupají na svém významu. O nádheře zlomku jeho prací se v Galerii Sirkus můžete do konce prázdnin přesvědčit i vy. Vernisáž byla zahájena jemným, hladivým a přitom výrazným zpěvem české rodačky se súdánskými kořeny Ridiny Ahmed, která pomocí samplu přes sebe postupně vrstvila několik svých hlasů až vznikla nevšední hudba prostupující celou galerií. Možná i proto byl její zpěv v souznění s dílem, které ji obklopovalo, vždyť Karel Valter podobným způsobem maloval. Již z úvodních slov organizátorky výstavy Mirely Tůmové byla cítit výjimečnost instalovaného díla: Uskutečnění výstavy malíře Karla Valtera je pro mě dar. Navíc poprvé představujeme autora, který již nežije, jehož dílo je tedy ucelené. Děkuji dceři Karla Valtera Marii za důvěru a podporu při přípravě výstavy, za dobrou polévku, výborný štrůdl a srdečné přijetí. Za to, že pečuje spolu se svou rodinou nejen o tátovo dílo, které zpřístupňuje nám divákům, ale také o jeho paměti, myšlenky a životní vhledy, jež skrze vydané knihy Z náčrtníku vzpomínek (2013) a Ostnaté vzpomínky (2015) zůstanou zachovány. Děkuji Václavu Cílkovi, který nedávno procházel naším krajem a napsal krásné pojednání, jak pohlíží na dílo Karla Valtera. Následně zmiňované hodnocení, z kterého zde uvádíme pouze závěr, M. Tůmová přečetla: Ještě nikdy jsem to neudělal a možná už ani nikdy neudělám, ale navrhuji dívat se na Valterovo dílo jako na národní kulturní bohatství a na něj samého jako na jednoho z největších českých malířů posledních desetiletí. Kresebné, grafické a malířské dílo je zapotřebí zmapovat sérií výstav, protože je příliš rozlehlé. Je nutné zapsat vzpomínky na jeho život podobně, jako byly zachyceny v případě Bohuslava Reynka, Josefa Floriana či v četných edicích Váchalova díla. Je to dílo, kolem kterého jednou možná oprávněně vyroste kult připomínající životní osud něčím blízkého souputníka, básníka Ivana Blatného. A jak to po sobě čtu, tak jsem se až zalekl, jak velké věci to píšu. Ale málo platné, pátrám v sobě a zjišťuji, že si za nimi stojím možná proto, že jsem viděl vyrůst Aléna Diviše, Josefa Váchala a Bohuslava Reynka (a vlastně i Ivana Blatného) z polohy známé nepočetným zasvěcencům do výšin národních ikon. (Celé pojednání Václava Cílka si můžete přečíst na výstavě.) Dále promluvila Marie Valterová: Tatínek byl za války vězněn v koncentračních táborech, ale vrátil se. Přežil, ale co se dělo následně Karel Valter Narodil se roku 1909 v Českých Budějovicích. Jako mladý hrával občas na varhany v kostele, studoval kreslení a matematiku na místním Učitelském ústavu a Vysokou školu pedagogickou v Praze. Stal se členem avantgardního jihočeského sdružení Linie a přispíval tam jako malíř, grafik, kolážista a fotograf. Učil v Českých Velenicích, Mladé Vožici a Táboře. Za druhé sv. války byl za spolupráci s odbojem internován v koncentračních táborech v Terezíně a Buchenwaldu. Po návratu v roce 1945 vyučoval na táborských školách a od roku 1959 do 1971 působil jako pedagog v táborské Lidové škole umění. Zemřel roku (zdroj: Wikipedie) Zajímavosti Přes devět tisíc kilometrů dělí Sušici od ostrova Tchaj- -wan. Z této oblasti pochází folklórní uskupení muzikantů a tanečnic, které jako první vystoupilo ve čtvrtek 9. července na sušickém náměstí. Ačkoliv druhý soubor reprezentoval evropskou lokalitu Baskicko, nebylo jejich vystoupení o nic méně exotické. Akci zorganizovalo v rámci XXII. Mezinárodního folklórního festivalu v Klatovech Sušické kulturní centrum. Vystoupení odstartovalo hudební těleso Taipei Folk Orchestra (foto vlevo dole). Bizarní nástroje v rukou více než desítky muzikantů připomínaly naše flétny, cimbál, kytaru a něco smyčcového. Stejně exotická byla i produkovaná hudba doprovázená zpěvem krásné pěvkyně. Moderátor Radek Nakládal dokonce jednotlivé nástroje vyjmenoval v originálním znění. Dále pak už hudebníci doprovázeli tchajwanskou taneční skupinu Ju Meng (foto vpravo), která oslňovala nevšedními úbory, typickými paraplíčky a gymnastickými prvky tance. Jejich pestré šátky zmítané větrem podtrhly lehkost celého vystoupení. Soubor složený z tanečnic získal řadu ocenění a vystupoval např. v USA i Austrálii. Poté se na scéně před kašnou objevil malý muž v kroji s černým baretem a s grácií Louise de Funèse si energicky vyžádal na početném obecenstvu více prostoru pro svůj velký ansámbl. Baskická folklórní skupina Itxas- -Alde (foto vlevo 2x) má rovnocennou ženskou a mužskou taneční část a vlastní hudební těleso (bubny, akordeony, flétny, zpěv). Nejprve svou svéráznou choreografii předvedli muži v červených baretech a s rolničkami na holeních. Taneční figury dotvářeli meči a silnými holemi. Ženy v načechraných červených sukních se nakrucovaly s lesklými jablíčky a rozveselily se při kruhovém tanci se stuhami připevněnými ke středové tyči, kterou svíral zmíněný energický vedoucí. Chlapi ještě ukázali souboj s noži a pak už došlo na společný tanec mužů a žen, kteří vytvořili několik krojově odlišných párů. Nadšení sušičtí diváci tak opět na vlastní oči zhlédli život svébytných národů z různých koutů naší planety vyjádřený tancem a hudbou. Text a foto Eduard Lískovec Více foto na v naší zemi, zranilo jeho duši. Nějaký čas vůbec nemaloval. Uzdravení nalezl až v přírodě, kde pobýval nejraději. Z té pozdější doby je také většina zde vystavených prací. Oficiální část zakončil svým pohledem malíř Miroslav Šisler. Následovala prohlídka obrazů a všeobecná diskuze s malým melounovým občerstvením. Mým průvodcem byla přímo paní Valterová. Seznámila mě s pracovními postupy svého otce: Chodil do přírody se zápisníkem, vše si zapisoval a podle toho pak v ateliéru maloval. K obrazům se několikrát vracel, jsou tvořeny v několika vrstvách. S jednou malbou stále nebyl spokojen a vrátil se jí dodělat až po 30 letech. Svěřil jsem se jí se svými dojmy: Na první pohled vidím krásnou barevnou kompozici, zadívám-li se pozorněji otevře se mi pohled do známé přírody, zaostřím-li, objevím překvapivé detaily a zastavím-li se déle, zastihne mě tak intenzivní atmosféra toho místa, jako bych v té přírodě skutečně stál. Chvíli mě poslouchala a pak řekla: Až odsud odejdete, budete přírodu vidět jinak. Možná má pravdu, ale co vím určitě, když jsem odcházel, říkal jsem si: Naše Země je krásné místo k životu. text a foto ED Karel Valter o své tvorbě: Říkám s přírodou, čímž myslím něco víc než samotnou krajinu, neboť tím se dotýkám všech mně pochopitelných i nepochopitelných vnitřních vztahů, které jsou v přírodě ukryté, jsou hlouběji vsazené a dávají bohatší odpověď na náš život, jeho hodnotu a jeho tajemnost. A ta má nejblíže k poetizaci veškerého dění, jemuž jsem při svých toulkách přírodou vždy podlehl. Více foto na jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 20. srpna 2015 ve hod.

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena)

PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) PŘEHLED AKCÍ V SUŠICI rok 2015 průběžně aktualizováno ( změna programu vyhrazena) Termín Název akce Místo konání Pořadatel / kontakt Poznámka LEDEN 04.01. Příchod Tří králů náměstí Svobody Oblastní charita

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více