MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Vypracovala: Mgr. Pavla Kolářová Školní rok: 2010/2011

2 OBSAH: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění ve školním roce 2010/ Cíle minimálního preventivního programu 4. Metody a formy práce 5. Jednorázové a další aktivity 6. Dlouhodobý program 7. Řešení přestupků, doporučení při řešení přestupků 8. Kontakty s jinými organizacemi 9. Způsob měření efektivity preventivního programu 10. Závěr 2

3 1 Současný stav problematiky Současný stav problematiky rizikového chování ( RCH) V současné době je zcela zřejmé, že nejen drogová problematika, ale i jiné druhy rizikového chování narůstají do takových rozměrů, že je nutné je řešit. Jedním z nejsložitějších úkolů je rozpoznat tyto jevy, účinně jim předcházet a umět též poskytnout erudovanou pomoc. Je proto nutné navázat na primární prevenci základních škol a pokračovat v ní. Včasná a správně vedená prevence může pomoci mnoha mladým lidem a uchránit je nejen před budoucím kriminálním chováním, ale i před abúzem drog, předčasným těhotenstvím a dalším sociálním selháním. Prevencí rozumíme sociálně právní činnost zaměřenou na odstraňování příčin a podmínek, které vedou ke vzniku rizikového chování. Nejefektivnější proto není likvidace již vzniklého rizikového chování, ale jeho účinná prevence. Ta vyžaduje spolupráci a systémové řízení celé společnosti. Proto je důležité věnovat se této problematice ve všech třech úrovních prevence, a to primární, sekundární a terciární. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, č.j / z Personální zajištění SPJ ve školním roce 2010/2011 Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Rambousková konzultační hodiny: pondělí: hod. úterý: hod. po domluvě kdykoliv Metodik prevence : Mgr. Pavla Kolářová konzultační hodiny: čtvrtek: hod. po domluvě kdykoliv 2.patro, kabinet č.: Cíle minimálního preventivního programu Prevence rizikového chování se v letošním školním roce 2010/2011 bude zaměřovat na aktivity v těchto oblastech prevence: násilí a šikanování záškoláctví a snížení počtu zameškaných hodin 3

4 různé formy domácího násilí, na jeho způsoby řešení a obrany proti němu zvyšovaní odolnosti žáků vůči rizikovému chování začleňování žáků prvních ročníků do kolektivu školy aby se prevence stala neoddělitelnou součástí výuky v předmětech: občanské nauky psychologie sociální péče organizace volného času ošetřování nemocných ošetřovatelství výpočetní techniky třídnických během lyžařského výcviku během turistického výcviku vhodné a účelné trávení volného času žáků zapojení žáků do příprav a pořádání různých akcí (vánoční den pro seniory, pro děti na dětském oddělení nemocnice v Chebu, Srdíčkový den, Bílá pastelka, projekty Zdravé zuby, Doktora se nebojíme, Prevence žloutenky v mateřských školách, spolupráce na tvorbě školního časopisu, příprava maturitních plesů atd. podporování vlastních aktivit žáků zapojení celého pedagogického i nepedagogického kolektivu školy do systému prevence ve spolupráci s rodiči: pokračovat v informovanosti rodičů o RCH třídní kroužky, školní řád informovat o možnosti spolupráce nejen s metodikem RCH, výchovným poradcem, ale i se SRPZCH a se Školskou radou nabízet využití konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence seznámit rodiče s postupem školy v případě problémů žáků s návykovými látkami seznámit rodiče s Minimálním preventivním programem (informovat o umístění tohoto programu na internetových stránkách školy) vzájemná výměna zkušeností se školami v regionu Cheb (porady PPP) spolupráce: s PPP se sociální pracovnicí - pí Fofoňková, DiS s PREV Centrem pí Černá s PČR p. Ištvánik, p. Buřič, p. Böhm s Úřadem práce Cheb s psychologem - PhDr. J. Pobežal 4. Metody a formy práce výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (spolupráce s PČR, městskou policií, PPP) zaměření pozornosti na projekty prevence kouření, konzumace alkoholu, vandalismus, rasismus, násilí, virtuální drogy výchova ke správné životosprávě -prevence poruch příjmu potravy mentální anorexie 4

5 bulimie (videoprojekce, přednášky, v rámci hodin ošetřovatelství, osobnostní výchovy) přednášky, besedy a pořady věnované tématům dle plánu práce metodika a dle přání žáků zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech, zvláště se zaměřit na žáky prvních ročníků (lyžařský výcvikový kurz, uspořádání vánočního dne) nabídka volnočasových aktivit (arteterapie, kroužek irských tanců, tvorba školního časopisu atd.) ekologická výchova (třídění odpadu, šetření energiemi) 5. Jednorázové a další aktivity září 2010 aktualizace minimálního preventivního programu a plánu práce metodika prevence zahajovací schůze PPP Cheb seznámení žáků s novými rozpisem konzultačních hodin metodika prevence pro školní rok 2010/2011 rozdání, následné vybrání a zpracování,,souhlasného prohlášení rodičů nezletilých žáků k možnosti orientačního testování na přítomnost drog žákům prvních ročníků říjen 2010 spolupráce s DM a SRPZCH spolupráce s třídními učiteli prvních ročníku na začlenění nových žáků do kolektivu třídy a školy nástěnka:,,šikana mezi námi listopad 2010 seznámení rodičů žáků prvních ročníků s prací metodika prevence RCH na třídních schůzkách beseda na téma,,šikana mezi námi proběhne na internátě SZŠ a VOŠ Cheb prosinec 2010 nástěnka:,,zdravý životní styl spolupráce s DM vyhodnocení besedy - dotazníky příprava,,vánočního dne pro seniory leden 2011 nástěnka:,,prevence úrazů ve volném čase analýza studijních výsledků za prvé pololetí školního roku 2010/2011 přednáška ve spolupráci s PČR-PIS Cheb na téma :,,Trestní odpovědnost nezletilých pro žáky 1 a 2 ročníků 5

6 únor 2011 pomoc při prezentaci školy spolupráce s třídními učiteli dle potřeby březen 2011 nástěnka:,,virtuální šikana mezi námi beseda na téma,, Virtuální šikana a její následky spolupráce s třídními učiteli dle potřeby duben 2011 informace pro rodiče na třídních schůzkách spolupráce s třídními učiteli dle potřeby květen 2011 nástěnka:,, Rasismus spolupráce s třídními učiteli a rodiči dle potřeby červen 2011 nástěnka:,, Využití volného času o prázdninách hodnocení chování, docházky a prospěchu žáků ve školním roce 2010/2011 závěrečné hodnocení akcí za školní rok 2010/2011 Další akce je možno doplnit dle aktuální situace během školního roku, dle přání žáků, dle nabídky PPP, nebo podle aktuální situace ve škole. 6. Dlouhodobý program Projekt zdravé zuby v mateřských školkách a prvním stupni základních škol Karlovarského kraje vánoční den pro seniory, pro děti na dětském oddělení nemocnice v Chebu, Srdíčkový den, Bílá pastelka, projekty Zdravé zuby, Doktora se nebojíme, Prevence žloutenky v mateřských školách, spolupráce na tvorbě školního časopisu, příprava maturitních plesů atd 7. Řešení přestupků Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu pro žáky, článek III., bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce v souladu se školním řádem. Podle 74, písm. a) a c) ZP, a podle 187 trestního zákona a dle 188 trestního zákona č.140/1961 Sb. Tyto sankce se budou týkat nejen držení, distribuce a užívání 6

7 návykových látek, ale i dalších druhů rizikového chování šikany, vandalismu, brutality, rasismu atd. V případě, že selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem podle zjištěných informací spolupráce a jednání s rodinou, se zaměstnanci DM doporučení kontaktů na odborníky v případě nezájmu nebo špatné spolupráce rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě v případě držení, distribuce drog oznámení PČR Pokyny, jak řešit případy související s užíváním návykových látek a šikany v prostředí SZŠ a VOŠ Cheb a jejího školského zařízení: I. Tabákové výrobky řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Cheb II. Alkohol řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Cheb postup v případě, kdy pracovník školy zadrží u některého žáka alkohol a) zabavenou tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy c) o nálezu sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl nalezen alkohol, datum, místo, čas nálezu, jméno žáka. Zápis podepíše žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo, který jej odevzdal). V případě, že žák odmítne záznam podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu, rozhovoru je přítomen/a ředitel/ka školy, nebo jeho/její zástupce. Zápis je poté založen do agendy školního metodika prevence. d) o nálezu třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka, v případě, že se jedená o opakovaný nález u téhož žáka, je nutné informovat i orgán sociálně právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností e) v případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předá zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři III. Omamné psychotropní látky OPL Postup při zjištění konzumace OPL ve škole: a) je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, a to buď v době vyučování, nebo v rámci akce pořádané školou nebo školským zařízením, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit 7

8 b) návykovou látku je třeba žákovi ihned odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat c) podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně podle dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli žáku nehrozí nějaké nebezpečí d) je-li žák pod vlivem návykové látky do takové míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutností zajistit neodkladnou pomoc a péči, je tedy nutné zavolat RZP e) nehrozí-li akutní nebezpečí, postupuje pedagogický pracovník podle řádu školy, především zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy f) jestliže žák není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si žáka ze školy vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý v ní pobývat g) jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů, protože škola může od těchto orgánů vyžadovat pomoc h) zákonnému zástupci škola ohlásí skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbá pokynů pracovníků školy) i) současně je nutné splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte; oznamovacím místem je příslušný odbor s rozšířenou působností, a to podle místa bydliště dítěte j) z konzumace OPL ve škole je nutné vyvodit sankce stanovené v řádu školy; je nutné rozlišovat distributora od konzumenta; distributor je nebezpečný všem, distribuce je tedy trestný čin, konzument ohrožuje sebe, pokud není po požití drogy agresivní k) v případě podezření na intoxikaci žáka OPL může pedagogický pracovník provést test na přítomnost OPL ze slin, ale pouze tehdy, má-li škola potvrzení o souhlasu (zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let) s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testování pozitivní, postupuje pedagogický pracovník stejným způsobem, jak je uvedeno od bodu c). Je nutné o události sepsat záznam s vyjádřením žáka l) obdobný postup je volen, i když žák přijde do školy pod vlivem OPL Postup při zjištění distribuce OPL ve škole: Distribuce OPL je v ČR považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není proto rozhodující. Rovněž je protiprávní i přechovávání OPL. Množství, které u sebe žák má v danou chvíli, je rozhodující pro to, jak bude toto protiprávní jednání specifikováno. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, je povinen toto nahlásit vedení školy. Vedení školy musí následně tuto skutečnost ohlásit na příslušné oddělení PČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, je nutno postupovat způsobem uvedeným níže. Postup při nálezu OPL ve škole: A) Pokud pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za OPL, postupují takto: 8

9 látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, nadepíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem a obálku uschovají ve školním trezoru. o nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky B) Pokud pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za OPL, postupují takto: zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned informují vedení školy o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo, čas nálezu a jméno žáka, u něhož byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že se odmítá podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Je nutné, aby o rozhovoru se žákem ředitel/ka školy informoval/a její/jeho zákonného zástupce. o nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci a zajištění látky. Informuje zákonného zástupce žáka. jestliže je látka zajištěna u žáka, který se jí intoxikoval, předají tuto látku lékaři proti podpisu, neboť to může usnadnit léčbu, protože u řady jedů jsou známy protijedy. C) Pokud pracovníci školy mají podezření, že některý žák má nějakou OPL u sebe, postupují takto: IV. Šikana jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence PČR bezodkladně vyrozumí PČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka žáka izolují do doby příjezdu PČR, je nutné jej mít pod dohledem, ale v žádném případě neprovádějí jeho osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí Charakteristika šikany: je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit,ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování nebo ponižování 9

10 Projevy šikany: dále se může realizovat i v podobě sexuálního obtěžování a prostřednictvím elektronické komunikace (tzv.kyberšikana) pomocí ů,sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky v nepřímé podobě se projevuje jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků skupinou spolužáků - v příloze č. 1 jsou vysvětleny: přímé a nepřímé znaky šikany upozornění pro rodiče, kterých příznaků je třeba si všímat, aby nedošlo k podcenění prvních příznaků - v příloze č. 2 jsou popsány stádia šikanování Odpovědnost školy: Škola nebo školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů nebo provinění a to podle 235 vydírání, 213 omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, 234 loupeže, 257 poškozování cizí věci, 257 znásilnění, 197a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Pedagogický pracovník, kterému je znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, popřípadě nepřekažení trestného činu podle 167,168 trestního zákona. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu podle 10 může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Pokyny jak řešit případy související se šikanou na naší škole Krizový plán při řešení šikany na naší škole při řešení lze použít jeden z níže uvedených scénářů scénář lze vybrat podle stupně závažnosti šikany A. První scénář: zahrnuje situace, které škola zvládne řešit sama vlastními silami patří sem počáteční stádia šikanování a zárodečná stádia šikanování Postup v případě, kdy je zjištěn jakýkoliv druh šikany: zahájit rozhovory s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí šikany (pozor na diskrétnost, volba vhodného prostředí pro rozhovor třeba i mimo školu) nalézt vhodné svědky individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (pozor nikdy nekonfrontovat oběti s agresorem nebo agresory) 10

11 B. Druhý scénář: zajistit vhodnou ochranu obětem, která se bude odvíjet od druhu a stadia šikany rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi nimi vést vždy v přítomnosti ještě dalšího dospělého i nepedagogického pracovníka školy je třeba ihned informovat metodika prevence rizikového chování nebo některé z uvedených pracovníků: třídního učitele, vedení školy, výchovného poradce informovat rodiče nebo zákonného zástupce nezletilých žáků s ředitelem školy a pedagogickou radou navrhnout a schválit pro agresora výchovná opatření v souladu se školním řádem zajistit s celým pedagogickým sborem ochranu a bezpečí pro oběť šikany, popřípadě pro svědky šikany zahrnuje pokročilou šikanu s neobvyklou formou - výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídní lynčování zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná pomoc specializovaných institucí a policie. Postup v případě pokročilé šikany: Výchovná opatření: překonání šoku pedagogického pracovníka (dochází k popírání dané situace, pozor na dokonalou šikanu, u které se stává, že iniciátor šikanování bývá sociometrickou hvězdou, která dokáže mazat med kolem úst učitelů." ) bezprostřední záchrana oběti domluvit se mezi pedagogickými pracovníky na spolupráci a postupu vyšetřování, kdy by toto vyšetřování měla vést pouze jedna osoba (viz. kompetence uvedené v bodě odpovědnost školy) zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi tak, že je od sebe oddělíme pokračovat v pomoci a podpoře oběti, popřípadě zajistit v akutní fázi odvoz nebo doprovod domů, lékařské ošetření atd. bez zbytečných okolků nahlásit událost Policii ČR ( stanovit kdo bude hlásit!) zahájit vlastní vyšetřování do příjezdu policie řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Prevence šikanování: na prevenci šikany se podílejí všichni zaměstnanci školy (jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci) rodiče žáků školy zajistit dohled pedagogických pracovníků v souladu s pracovním řádem během doby pobytu žáků ve škole a hlavně v prostorách kde, k šikaně již došlo,případně by mohlo docházet podporovat vzájemné pozitivní vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli podporovat důvěru mezi žákem a učitelem vytvářet bezpečné prostředí, které : podporuje solidaritu a toleranci 11

12 Spolupráce s rodiči podporuje vědomí sounáležitosti posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince prokazatelně seznámit pracovníky školy i žáky a jejich zákonné zástupce s negativními důsledky šikanování Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za odborné vyšetření záležitostí zodpovědný ředitel školy. Škola má ze zákona povinnost záležitost šetřit a informovat rodiče o výsledku šetření,popřípadě o přijatých opatřeních. Při nápravě je potřeba spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, rodiny oběti a rodiny agresora, popřípadě se specializovanými institucemi. Je třeba myslet na to, že ne všichni rodiče budou chtít spolupracovat, protože i rodiče mají snahu popírat, že jsou jejich děti něčeho takového schopny. Proto je třeba být při spolupráci trpělivý, taktní, dodržovat mlčenlivost a jednání si domluvit třeba opakovaně. V. Řešení dalších druhů rizikového chování se řídí: ustanovením ve Školním řádu SZŠ a VOŠ Cheb Metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ze dne Kontakty s jinými organizacemi Oblast školství pedagogické psychologická poradna Jméno, příjmení Mgr.Jitka Kacálková Adresa, telefon Palackého 8,Cheb Krajský školský koordinátor prevence Ing. Cíchová Eva KÚ KV, Závodní 353/88 Karlovy Vary, tel: Dětský lékař Jméno, příjmení Adresa, telefon dětský Dětské oddělení lékař nemocnice Cheb

13 Oblast sociálních věcí Jméno, příjmení sociální odbor Fojtíková DiS kurátoři Adresa, telefon Oblast Policie ČR, Městská policie, jiné organizace Jméno, příjmení Adresa, telefon Městská policie Cheb Šmolík Jiří Jiráskova 2 Cheb, Kriz. Linka 156 Policie ČR Cheb Valdštejnova 4,Cheb Kriz. Linka 158 Prev- centrum Holečková Eva Kostelní nám. 15 Linka důvěry Karlovy Vary Linka vzkaz domů - dítě na útěku ) Farní Charita Aš, Azylový dům pro matky s dětmi Klicperova 4, Aš Intervenční centrum v Sokolov Mgr.et Mgr.Štěpánková Kateřina J.K.Tyla 461,Sokolov, Oddělení sociální prevence a SPOD Kršňáková Helena Způsob měření efektivity primárního preventivního programu čtvrtletní porovnávání prospěchu, kázně, záškoláctví a případných dalších projevů sociálně patologických jevů (pedagogické porady, kontakty s třídními učiteli a ostatními pracovníky školy) sledování vztahů mezi žáky informování výchovného poradce 13

14 vedení evidence o problémových žácích, jejich přestupcích, potížích opatřeních ke zlepšení změnách u problémových žáků (zhoršení, nebo zlepšení) zhodnocení úspěšnosti primárního preventivního programu na konci školního roku 10. Závěr Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělání žáků naší školy po celou dobu studia. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti rizikového chování s výcvikem v oblasti sociálních dovedností. Je třeba preferovat aktivity zaměřené na prevenci zneužívání OPL a na prevenci virtuálních drog a šikany. Program musí rovněž brát zřetel na věk žáků, na charaktery jedinců, na místo bydliště (dojíždějící, místní, ubytovaní v domově mládeže). Úspěšnost se projeví tehdy, jestliže bude dobře fungovat spolupráce nejen všech zaměstnanců školy, ale i ostatních institucí. Toho chceme dosáhnout dobrou a pravidelnou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě nutnosti pomoci. Přínos programu spočívá v napomáhání dlouhodobým preventivním aktivitám v oblasti sociálních jevů. Žákům pomáhá vytvářet kladné vztahy k sobě samým i k okolí. 14

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Minimální program primární

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Strategie prevence rizikového chování a protidrogové prevence na léta 2013-2017 Vypracovala: Ing. Jitka Vaňková

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY školní rok 2014/2015 OBSAH I. ŘEŠENÍ

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Krizový plán školy Krizový plán školy upravuje zásady jednotného postupu pracovníků školy při zjištění rizikového chování žáků. Krizový plán je nedílnou součástí preventivního programu. Krizový plán se

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ Č.j.: 114/2009 Vypracoval: Pedagogická

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu)

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Název školy: Adresa: Právní forma: ZŠ T.G. Masaryka Pyšely Pražská 168, 251 67 Pyšely příspěvková organizace IČO: 43750699 Zřizovatel: Město Pyšely Kontakty:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více