MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 MIMIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Vypracovala: Mgr. Pavla Kolářová Školní rok: 2010/2011

2 OBSAH: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění ve školním roce 2010/ Cíle minimálního preventivního programu 4. Metody a formy práce 5. Jednorázové a další aktivity 6. Dlouhodobý program 7. Řešení přestupků, doporučení při řešení přestupků 8. Kontakty s jinými organizacemi 9. Způsob měření efektivity preventivního programu 10. Závěr 2

3 1 Současný stav problematiky Současný stav problematiky rizikového chování ( RCH) V současné době je zcela zřejmé, že nejen drogová problematika, ale i jiné druhy rizikového chování narůstají do takových rozměrů, že je nutné je řešit. Jedním z nejsložitějších úkolů je rozpoznat tyto jevy, účinně jim předcházet a umět též poskytnout erudovanou pomoc. Je proto nutné navázat na primární prevenci základních škol a pokračovat v ní. Včasná a správně vedená prevence může pomoci mnoha mladým lidem a uchránit je nejen před budoucím kriminálním chováním, ale i před abúzem drog, předčasným těhotenstvím a dalším sociálním selháním. Prevencí rozumíme sociálně právní činnost zaměřenou na odstraňování příčin a podmínek, které vedou ke vzniku rizikového chování. Nejefektivnější proto není likvidace již vzniklého rizikového chování, ale jeho účinná prevence. Ta vyžaduje spolupráci a systémové řízení celé společnosti. Proto je důležité věnovat se této problematice ve všech třech úrovních prevence, a to primární, sekundární a terciární. Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školních zařízeních, č.j / z Personální zajištění SPJ ve školním roce 2010/2011 Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Rambousková konzultační hodiny: pondělí: hod. úterý: hod. po domluvě kdykoliv Metodik prevence : Mgr. Pavla Kolářová konzultační hodiny: čtvrtek: hod. po domluvě kdykoliv 2.patro, kabinet č.: Cíle minimálního preventivního programu Prevence rizikového chování se v letošním školním roce 2010/2011 bude zaměřovat na aktivity v těchto oblastech prevence: násilí a šikanování záškoláctví a snížení počtu zameškaných hodin 3

4 různé formy domácího násilí, na jeho způsoby řešení a obrany proti němu zvyšovaní odolnosti žáků vůči rizikovému chování začleňování žáků prvních ročníků do kolektivu školy aby se prevence stala neoddělitelnou součástí výuky v předmětech: občanské nauky psychologie sociální péče organizace volného času ošetřování nemocných ošetřovatelství výpočetní techniky třídnických během lyžařského výcviku během turistického výcviku vhodné a účelné trávení volného času žáků zapojení žáků do příprav a pořádání různých akcí (vánoční den pro seniory, pro děti na dětském oddělení nemocnice v Chebu, Srdíčkový den, Bílá pastelka, projekty Zdravé zuby, Doktora se nebojíme, Prevence žloutenky v mateřských školách, spolupráce na tvorbě školního časopisu, příprava maturitních plesů atd. podporování vlastních aktivit žáků zapojení celého pedagogického i nepedagogického kolektivu školy do systému prevence ve spolupráci s rodiči: pokračovat v informovanosti rodičů o RCH třídní kroužky, školní řád informovat o možnosti spolupráce nejen s metodikem RCH, výchovným poradcem, ale i se SRPZCH a se Školskou radou nabízet využití konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence seznámit rodiče s postupem školy v případě problémů žáků s návykovými látkami seznámit rodiče s Minimálním preventivním programem (informovat o umístění tohoto programu na internetových stránkách školy) vzájemná výměna zkušeností se školami v regionu Cheb (porady PPP) spolupráce: s PPP se sociální pracovnicí - pí Fofoňková, DiS s PREV Centrem pí Černá s PČR p. Ištvánik, p. Buřič, p. Böhm s Úřadem práce Cheb s psychologem - PhDr. J. Pobežal 4. Metody a formy práce výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (spolupráce s PČR, městskou policií, PPP) zaměření pozornosti na projekty prevence kouření, konzumace alkoholu, vandalismus, rasismus, násilí, virtuální drogy výchova ke správné životosprávě -prevence poruch příjmu potravy mentální anorexie 4

5 bulimie (videoprojekce, přednášky, v rámci hodin ošetřovatelství, osobnostní výchovy) přednášky, besedy a pořady věnované tématům dle plánu práce metodika a dle přání žáků zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech, zvláště se zaměřit na žáky prvních ročníků (lyžařský výcvikový kurz, uspořádání vánočního dne) nabídka volnočasových aktivit (arteterapie, kroužek irských tanců, tvorba školního časopisu atd.) ekologická výchova (třídění odpadu, šetření energiemi) 5. Jednorázové a další aktivity září 2010 aktualizace minimálního preventivního programu a plánu práce metodika prevence zahajovací schůze PPP Cheb seznámení žáků s novými rozpisem konzultačních hodin metodika prevence pro školní rok 2010/2011 rozdání, následné vybrání a zpracování,,souhlasného prohlášení rodičů nezletilých žáků k možnosti orientačního testování na přítomnost drog žákům prvních ročníků říjen 2010 spolupráce s DM a SRPZCH spolupráce s třídními učiteli prvních ročníku na začlenění nových žáků do kolektivu třídy a školy nástěnka:,,šikana mezi námi listopad 2010 seznámení rodičů žáků prvních ročníků s prací metodika prevence RCH na třídních schůzkách beseda na téma,,šikana mezi námi proběhne na internátě SZŠ a VOŠ Cheb prosinec 2010 nástěnka:,,zdravý životní styl spolupráce s DM vyhodnocení besedy - dotazníky příprava,,vánočního dne pro seniory leden 2011 nástěnka:,,prevence úrazů ve volném čase analýza studijních výsledků za prvé pololetí školního roku 2010/2011 přednáška ve spolupráci s PČR-PIS Cheb na téma :,,Trestní odpovědnost nezletilých pro žáky 1 a 2 ročníků 5

6 únor 2011 pomoc při prezentaci školy spolupráce s třídními učiteli dle potřeby březen 2011 nástěnka:,,virtuální šikana mezi námi beseda na téma,, Virtuální šikana a její následky spolupráce s třídními učiteli dle potřeby duben 2011 informace pro rodiče na třídních schůzkách spolupráce s třídními učiteli dle potřeby květen 2011 nástěnka:,, Rasismus spolupráce s třídními učiteli a rodiči dle potřeby červen 2011 nástěnka:,, Využití volného času o prázdninách hodnocení chování, docházky a prospěchu žáků ve školním roce 2010/2011 závěrečné hodnocení akcí za školní rok 2010/2011 Další akce je možno doplnit dle aktuální situace během školního roku, dle přání žáků, dle nabídky PPP, nebo podle aktuální situace ve škole. 6. Dlouhodobý program Projekt zdravé zuby v mateřských školkách a prvním stupni základních škol Karlovarského kraje vánoční den pro seniory, pro děti na dětském oddělení nemocnice v Chebu, Srdíčkový den, Bílá pastelka, projekty Zdravé zuby, Doktora se nebojíme, Prevence žloutenky v mateřských školách, spolupráce na tvorbě školního časopisu, příprava maturitních plesů atd 7. Řešení přestupků Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu pro žáky, článek III., bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce v souladu se školním řádem. Podle 74, písm. a) a c) ZP, a podle 187 trestního zákona a dle 188 trestního zákona č.140/1961 Sb. Tyto sankce se budou týkat nejen držení, distribuce a užívání 6

7 návykových látek, ale i dalších druhů rizikového chování šikany, vandalismu, brutality, rasismu atd. V případě, že selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem podle zjištěných informací spolupráce a jednání s rodinou, se zaměstnanci DM doporučení kontaktů na odborníky v případě nezájmu nebo špatné spolupráce rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě v případě držení, distribuce drog oznámení PČR Pokyny, jak řešit případy související s užíváním návykových látek a šikany v prostředí SZŠ a VOŠ Cheb a jejího školského zařízení: I. Tabákové výrobky řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Cheb II. Alkohol řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Cheb postup v případě, kdy pracovník školy zadrží u některého žáka alkohol a) zabavenou tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění její chemické struktury b) o nálezu ihned uvědomí vedení školy c) o nálezu sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl nalezen alkohol, datum, místo, čas nálezu, jméno žáka. Zápis podepíše žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo, který jej odevzdal). V případě, že žák odmítne záznam podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu, rozhovoru je přítomen/a ředitel/ka školy, nebo jeho/její zástupce. Zápis je poté založen do agendy školního metodika prevence. d) o nálezu třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka, v případě, že se jedená o opakovaný nález u téhož žáka, je nutné informovat i orgán sociálně právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností e) v případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předá zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři III. Omamné psychotropní látky OPL Postup při zjištění konzumace OPL ve škole: a) je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, a to buď v době vyučování, nebo v rámci akce pořádané školou nebo školským zařízením, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit 7

8 b) návykovou látku je třeba žákovi ihned odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat c) podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně podle dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli žáku nehrozí nějaké nebezpečí d) je-li žák pod vlivem návykové látky do takové míry, že je ohrožen na zdraví a životě, je nutností zajistit neodkladnou pomoc a péči, je tedy nutné zavolat RZP e) nehrozí-li akutní nebezpečí, postupuje pedagogický pracovník podle řádu školy, především zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy f) jestliže žák není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si žáka ze školy vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý v ní pobývat g) jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů, protože škola může od těchto orgánů vyžadovat pomoc h) zákonnému zástupci škola ohlásí skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbá pokynů pracovníků školy) i) současně je nutné splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte; oznamovacím místem je příslušný odbor s rozšířenou působností, a to podle místa bydliště dítěte j) z konzumace OPL ve škole je nutné vyvodit sankce stanovené v řádu školy; je nutné rozlišovat distributora od konzumenta; distributor je nebezpečný všem, distribuce je tedy trestný čin, konzument ohrožuje sebe, pokud není po požití drogy agresivní k) v případě podezření na intoxikaci žáka OPL může pedagogický pracovník provést test na přítomnost OPL ze slin, ale pouze tehdy, má-li škola potvrzení o souhlasu (zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let) s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testování pozitivní, postupuje pedagogický pracovník stejným způsobem, jak je uvedeno od bodu c). Je nutné o události sepsat záznam s vyjádřením žáka l) obdobný postup je volen, i když žák přijde do školy pod vlivem OPL Postup při zjištění distribuce OPL ve škole: Distribuce OPL je v ČR považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není proto rozhodující. Rovněž je protiprávní i přechovávání OPL. Množství, které u sebe žák má v danou chvíli, je rozhodující pro to, jak bude toto protiprávní jednání specifikováno. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, je povinen toto nahlásit vedení školy. Vedení školy musí následně tuto skutečnost ohlásit na příslušné oddělení PČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, je nutno postupovat způsobem uvedeným níže. Postup při nálezu OPL ve škole: A) Pokud pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za OPL, postupují takto: 8

9 látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, nadepíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem a obálku uschovají ve školním trezoru. o nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky B) Pokud pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za OPL, postupují takto: zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned informují vedení školy o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo, čas nálezu a jméno žáka, u něhož byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že se odmítá podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Je nutné, aby o rozhovoru se žákem ředitel/ka školy informoval/a její/jeho zákonného zástupce. o nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci a zajištění látky. Informuje zákonného zástupce žáka. jestliže je látka zajištěna u žáka, který se jí intoxikoval, předají tuto látku lékaři proti podpisu, neboť to může usnadnit léčbu, protože u řady jedů jsou známy protijedy. C) Pokud pracovníci školy mají podezření, že některý žák má nějakou OPL u sebe, postupují takto: IV. Šikana jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence PČR bezodkladně vyrozumí PČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka žáka izolují do doby příjezdu PČR, je nutné jej mít pod dohledem, ale v žádném případě neprovádějí jeho osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí Charakteristika šikany: je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit,ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování nebo ponižování 9

10 Projevy šikany: dále se může realizovat i v podobě sexuálního obtěžování a prostřednictvím elektronické komunikace (tzv.kyberšikana) pomocí ů,sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky v nepřímé podobě se projevuje jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků skupinou spolužáků - v příloze č. 1 jsou vysvětleny: přímé a nepřímé znaky šikany upozornění pro rodiče, kterých příznaků je třeba si všímat, aby nedošlo k podcenění prvních příznaků - v příloze č. 2 jsou popsány stádia šikanování Odpovědnost školy: Škola nebo školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů nebo provinění a to podle 235 vydírání, 213 omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, 234 loupeže, 257 poškozování cizí věci, 257 znásilnění, 197a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Pedagogický pracovník, kterému je znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, popřípadě nepřekažení trestného činu podle 167,168 trestního zákona. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu podle 10 může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Pokyny jak řešit případy související se šikanou na naší škole Krizový plán při řešení šikany na naší škole při řešení lze použít jeden z níže uvedených scénářů scénář lze vybrat podle stupně závažnosti šikany A. První scénář: zahrnuje situace, které škola zvládne řešit sama vlastními silami patří sem počáteční stádia šikanování a zárodečná stádia šikanování Postup v případě, kdy je zjištěn jakýkoliv druh šikany: zahájit rozhovory s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí šikany (pozor na diskrétnost, volba vhodného prostředí pro rozhovor třeba i mimo školu) nalézt vhodné svědky individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (pozor nikdy nekonfrontovat oběti s agresorem nebo agresory) 10

11 B. Druhý scénář: zajistit vhodnou ochranu obětem, která se bude odvíjet od druhu a stadia šikany rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi nimi vést vždy v přítomnosti ještě dalšího dospělého i nepedagogického pracovníka školy je třeba ihned informovat metodika prevence rizikového chování nebo některé z uvedených pracovníků: třídního učitele, vedení školy, výchovného poradce informovat rodiče nebo zákonného zástupce nezletilých žáků s ředitelem školy a pedagogickou radou navrhnout a schválit pro agresora výchovná opatření v souladu se školním řádem zajistit s celým pedagogickým sborem ochranu a bezpečí pro oběť šikany, popřípadě pro svědky šikany zahrnuje pokročilou šikanu s neobvyklou formou - výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídní lynčování zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná pomoc specializovaných institucí a policie. Postup v případě pokročilé šikany: Výchovná opatření: překonání šoku pedagogického pracovníka (dochází k popírání dané situace, pozor na dokonalou šikanu, u které se stává, že iniciátor šikanování bývá sociometrickou hvězdou, která dokáže mazat med kolem úst učitelů." ) bezprostřední záchrana oběti domluvit se mezi pedagogickými pracovníky na spolupráci a postupu vyšetřování, kdy by toto vyšetřování měla vést pouze jedna osoba (viz. kompetence uvedené v bodě odpovědnost školy) zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi tak, že je od sebe oddělíme pokračovat v pomoci a podpoře oběti, popřípadě zajistit v akutní fázi odvoz nebo doprovod domů, lékařské ošetření atd. bez zbytečných okolků nahlásit událost Policii ČR ( stanovit kdo bude hlásit!) zahájit vlastní vyšetřování do příjezdu policie řeší Školní řád SZŠ a VOŠ Prevence šikanování: na prevenci šikany se podílejí všichni zaměstnanci školy (jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci) rodiče žáků školy zajistit dohled pedagogických pracovníků v souladu s pracovním řádem během doby pobytu žáků ve škole a hlavně v prostorách kde, k šikaně již došlo,případně by mohlo docházet podporovat vzájemné pozitivní vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli podporovat důvěru mezi žákem a učitelem vytvářet bezpečné prostředí, které : podporuje solidaritu a toleranci 11

12 Spolupráce s rodiči podporuje vědomí sounáležitosti posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince prokazatelně seznámit pracovníky školy i žáky a jejich zákonné zástupce s negativními důsledky šikanování Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za odborné vyšetření záležitostí zodpovědný ředitel školy. Škola má ze zákona povinnost záležitost šetřit a informovat rodiče o výsledku šetření,popřípadě o přijatých opatřeních. Při nápravě je potřeba spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, rodiny oběti a rodiny agresora, popřípadě se specializovanými institucemi. Je třeba myslet na to, že ne všichni rodiče budou chtít spolupracovat, protože i rodiče mají snahu popírat, že jsou jejich děti něčeho takového schopny. Proto je třeba být při spolupráci trpělivý, taktní, dodržovat mlčenlivost a jednání si domluvit třeba opakovaně. V. Řešení dalších druhů rizikového chování se řídí: ustanovením ve Školním řádu SZŠ a VOŠ Cheb Metodickým pokynem k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / ze dne Kontakty s jinými organizacemi Oblast školství pedagogické psychologická poradna Jméno, příjmení Mgr.Jitka Kacálková Adresa, telefon Palackého 8,Cheb Krajský školský koordinátor prevence Ing. Cíchová Eva KÚ KV, Závodní 353/88 Karlovy Vary, tel: Dětský lékař Jméno, příjmení Adresa, telefon dětský Dětské oddělení lékař nemocnice Cheb

13 Oblast sociálních věcí Jméno, příjmení sociální odbor Fojtíková DiS kurátoři Adresa, telefon Oblast Policie ČR, Městská policie, jiné organizace Jméno, příjmení Adresa, telefon Městská policie Cheb Šmolík Jiří Jiráskova 2 Cheb, Kriz. Linka 156 Policie ČR Cheb Valdštejnova 4,Cheb Kriz. Linka 158 Prev- centrum Holečková Eva Kostelní nám. 15 Linka důvěry Karlovy Vary Linka vzkaz domů - dítě na útěku ) Farní Charita Aš, Azylový dům pro matky s dětmi Klicperova 4, Aš Intervenční centrum v Sokolov Mgr.et Mgr.Štěpánková Kateřina J.K.Tyla 461,Sokolov, Oddělení sociální prevence a SPOD Kršňáková Helena Způsob měření efektivity primárního preventivního programu čtvrtletní porovnávání prospěchu, kázně, záškoláctví a případných dalších projevů sociálně patologických jevů (pedagogické porady, kontakty s třídními učiteli a ostatními pracovníky školy) sledování vztahů mezi žáky informování výchovného poradce 13

14 vedení evidence o problémových žácích, jejich přestupcích, potížích opatřeních ke zlepšení změnách u problémových žáků (zhoršení, nebo zlepšení) zhodnocení úspěšnosti primárního preventivního programu na konci školního roku 10. Závěr Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělání žáků naší školy po celou dobu studia. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti rizikového chování s výcvikem v oblasti sociálních dovedností. Je třeba preferovat aktivity zaměřené na prevenci zneužívání OPL a na prevenci virtuálních drog a šikany. Program musí rovněž brát zřetel na věk žáků, na charaktery jedinců, na místo bydliště (dojíždějící, místní, ubytovaní v domově mládeže). Úspěšnost se projeví tehdy, jestliže bude dobře fungovat spolupráce nejen všech zaměstnanců školy, ale i ostatních institucí. Toho chceme dosáhnout dobrou a pravidelnou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě nutnosti pomoci. Přínos programu spočívá v napomáhání dlouhodobým preventivním aktivitám v oblasti sociálních jevů. Žákům pomáhá vytvářet kladné vztahy k sobě samým i k okolí. 14

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu)

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Název školy: Adresa: Právní forma: ZŠ T.G. Masaryka Pyšely Pražská 168, 251 67 Pyšely příspěvková organizace IČO: 43750699 Zřizovatel: Město Pyšely Kontakty:

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Zpracovatel: Mgr. Iva Knedlíková Realizátor: ZŠ a MŠ Tři Sekery Termín realizace programu: školní rok 2014-2015 Pedagogická

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD příloha 2: KRIZOVÉ PLÁNY Č. j.: Skartační znak ZS6 399/2014 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Krizový plán Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Při jakékoli změně chování nebo i podezření je vždy nutné:... 4 1. Náhlá nevolnost...

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Minimální preventivní program. Mgr. Jaroslav Muška. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Minimální preventivní program Autor: Mgr.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 1 Školní řád OBECNÉ USTANOVENÍ Škola je zařízením, ve které je realizováno vzdělávání a výchova žáků ve velmi širokém spektru

Více

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek NÁVRH Směrnice k postupu školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek, k prevenci záškoláctví a postup v případě zjištění šikany Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 3.10.2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více