MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014/2015 Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora adresa školy: Základní škola, Suchdol, Suchdol 6, zřizovatel školy: Městys Suchdol u Kutné Hory identifikátor zařízení: telefon: webové stránky: školy:

2 Zpracovatel: RNDr. Ivana Novotná, školní metodik prevence Odborný garant: PPP Kutná Hora Materiál připomínkovali: Mgr. Lydie Wagenknechtová, ředitel školy Mgr. Hana Kopečková, výchovná poradkyně OBSAH MPP Úvod.. 2 Charakteristika školy a její specifika. 2 Vytyčení sociálně patologických jevů. 3 Cíl a priority minimálně preventivního programu 4 Analýza současného stavu ve škole. 4 Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole... 9 Program proti šikanování krizový plán.. 10 Spolupráce školy s rodičovskou veřejností 10 Vzdělávání pedagogů 11 Metody práce. 11 Způsob realizace 14 Řešení přestupků Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 17 Důležitá telefonní čísla a kontakty 17 Harmonogram programu ve školním roce Hodnocení za Závěr.. 24 Příloha č.1. Program proti šikanování krizový plán 25 Příloha č.2. Šikanování informace pro pedagogické pracovníky. 30 Příloha č.3. Informace pro rodiče šikanování. 33 Příloha č.4. Informace pro žáky šikanování 35 Příloha č.5. Kyberšikana

3 Úvod : Nejúčinnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole. Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky a poskytovat žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Žáci základních škol patří bohužel k nejohroženější skupině, a proto i naše škola každoročně za pomoci různých subjektů připravuje a realizuje komplexní program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Pomocníkem pro tvorbu MPP na školní rok byl: - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-22294/2013-1) - Kyberšikana příloha č.7 - Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon - 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Dokument MŠMT č.j.: 21291/ Charakteristika školy Škola sdružuje základní školu a školní družinu ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 200 žáků. Naše škola je takříkajíc školou rodinného typu. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích, sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý. Budova základní školy je situována ve středu obce směrem na obec Dobřeň v blízkosti spojnice Praha Kutná Hora. Jedná se o školu s mnohaletou školní tradicí, stará původní budova byla postavena na konci 19. století, v 80. letech minulého století se rozšířila o novou přístavbu. Autobusy je dostupná pro všechny žáky z okolních vesnic. V průběhu léta 2012 prošla škola kompletní rekonstrukcí, která umožnila výraznou modernizaci výuky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, jež velmi napomáhá atraktivnosti výuky. Rovněž přibyla zcela nová, v pořadí již druhá, počítačová učebna. Pro zájmové vyučování byla vybudována kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Nová školní družina v areálu bývalé školní tělocvičny s kapacitou 45 žáků vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Družina je moderně vybavená a nabízí vynikající prostorové podmínky, v nichž se děti mohou věnovat nejen zájmovým, ale také odpočinkovým činnostem a aktivitám. V současné době vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Škola porozumění. Výuka je zaměřena hlavně na cizí jazyky, informatiku a sport. Anglický jazyk se žáci učí již 2

4 od první třídy, zrovna tak informatika je zařazena do rozvrhu již od prvního stupně. Novým prvňáčkům městys Suchdol navíc přispěl na začátku školního roku 1000 Kč v podobě poukázky na zakoupení školních potřeb. Při práci s dětmi uplatňujeme moderní metody práce, k oživení výuky zařazujeme průběžně během celého školního roku celoškolní projektové dny. Žáci prvního stupně vyjíždějí na sportovně relaxační kurz, pro žáky druhého stupně jsou pořádány lyžařské a sportovně turistické kurzy. Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze, které vhodně doplňují a rozšiřují získané vědomosti. Žáci mají možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích, které vedou naši pedagogové, mohou navštěvovat také hudební obory, které přímo ve škole vyučuje ZUŠ Uhlířské Janovice. Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, kteří potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy výše zmiňovanými moderními pomůckami. Naším společným cílem je děti nejen vzdělávat, ale vést je k postupnému naplňování klíčových kompetencí, k získávání potřebných vědomostí, k samostatnému myšlení a uplatňování získaných poznatků v praxi. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 12 členů, v němž pracují mladí i zkušení pedagogové. 92% je plně kvalifikovaných, 1 vyučující si doplňuje vzdělání na vysoké škole. Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy, vedení umožňuje doplnění kvalifikace. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT koordinátor, koordinátor pro ŠVP, vychovatelka školní družiny. Učitelé řeší problémy v metodických sdruženích a předmětových komisích, dále se vzdělávají v různých kurzech a školeních. Všichni pedagogové jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech, 4 absolvovali základní kurz první pomoci. Všechny vyučující mají notebook, ve sborovně a počítačových učebnách jsou další počítače, tiskárny a kopírky, na kterých si učitelky mohou dělat přípravy nebo zpracovávat fotografie. Vytyčení sociálně patologických jevů Naše škola si v prevenci sociálně patologických jevů vytyčila tyto oblasti: - Šikana, vztahy v kolektivu - Kyberšikana - Vandalismus a další formy násilného chování - Záškoláctví - Krádeže - Kouření cigaret, vodní dýmky - Kouření marihuany, 3

5 - Alkohol - Ostatní návykové látky - Virtuální drogy (počítače, televize, video, gambling) - Xenofobie, extremismus, rasismus, intolerance, antisemitismus - Poruchy příjmu potravy - Sexuální rizikové chování - Negativní působení sekt Cíl a priority minimálního preventivního programu: Cílem MPP je zvyšování odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Usilujeme o to, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí každodenní výuky a života školy. MPP je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrostí forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků a odborníky. Priority v rámci MPP: - tým spolupracujících pedagogů - vzdělávání žáků, učitelů, pedagogů, školských pracovníků - utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu, především ke zneužívání návykových látek - vytváření dovedností v sociální komunikaci, osvojení pozitivního sociálního chování - rozvoj osobnosti - důraz na osobní zodpovědnost žáka za své zdraví - vytváření důvěryhodných poradenských služeb pro žáky, učitele, rodiče - dostatečná nabídka volnočasových aktivit - etická a právní výchova - vytváření podmínek pro mimoškolní činnost - pohoda prostředí školy, na jejímž vytváření se účastní společně žáci a pracovníci školy (funkčnost, účelnost, podnětnost, estetičnost prostředí) - uplatňování přiměřené represe Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží mimo jiné dotazníky, které ukazují na informovanost žáků o sociálně patologických jevech, možném výskytu návykových látek na škole i mimo ni, vlastní názor na návykové látky a znalost možností pomoci. Výsledky dotazníkového šetření (říjen 2014): 5.tř. 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída Počet odpovídajících žáků

6 CIGARETY Počet žáků, kteří Nezkusili Zkusili Kouří občas Kouří pravidelně ! 1! MARIHUAN A Nikdo nezkusi l Nikdo nezkusil Nikdo nezkusil Nikdo nezkusil, byla 2x nabídnuta v Kolíně nikdo nezkusil, 5x nabízena ve městě ALKOHOL (pivo, víno, Frisko) Neochutna li Ochutnali , doma od rodičů, při oslavě 1x tvrdý alkohol! 3, pivo, rum o Velikonocí ch 14xpivo, víno, Frisko doma při oslavách 19xochutna li pivo, víno, 2x tvrdý, rodinné oslavy,1x s kamarády 22x, tvrdý 17x, domácí oslavy, oslavy s kamarády POSTOJ KE KOUŘENÍ CIGARET 9x negativ ní 10x negativní 1x se líbí 15x negativní, 2x nevadí 20xnegativ ní, 2xnevadí 22xnegativ ní, 8 toleruje POSTOJ k návykovým látkám 9x negativ ní 11x negativní 17xnegativ ní 22x negativní 24x negativní Šikana Kyberšikana Byli někdy ve škole šikanování Nebyli ve škole šikanování Byli šikanováni Nebyli šikanováni

7 Záškoláctví Nikdy nebyli za školou Byli za školou Hrací automaty Nehráli Hráli Z dotazníků dále vyplývá, že všichni žáci pojem drogy umí charakterizovat, vědí o jejich škodlivosti, o negativním vlivu na zdraví člověka. Marihuanu podle výpovědí nikdo ze žáků nezkusil, ale byla jim nabízena ve městě, hlavně v Kolíně. Cigarety pravidelně kouří 3 žáci, občas 6 žáků. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i bránit. K záškoláctví se přiznali 3 žáci, jeden žák z 8. třídy zkusil hrát na herních automatech. Všichni žáci jsou informováni o kyberšikaně, 8 z nich s ní má své vlastní zkušenosti. Drtivá většina žáků má ke kouření cigaret a užívání drog negativní postoj, je si vědoma škodlivosti na lidské zdraví. Problém je s alkoholem, více než polovina žáků (až na 6. třídu) alkohol ochutnala, v 8. a 9. třídě i tvrdý alkohol. Všichni žáci uvádějí, že poprvé alkohol dostali doma od rodičů při různých rodinných oslavách, o Vánocích a Silvestru, o Velikonocích. Ve vyšších ročnících jsou nebezpečné různé oslavy s kamarády. Žáci nepovažují alkohol za nebezpečnou drogu. Dotazníky jsou k nahlédnutí ve škole. Třídní učitelé hodnotí své třídy ve školním roce 2013/2014 takto: Třídní učitelky, které vyučovaly na 1. stupni, uvádí, že ve třídních kolektivech nezpozorovaly žádné patologické jevy. V těchto třídách nedocházelo k šikaně ani násilí, drobné problémy ve vztazích mezi žáky se vždy podařilo včas podchytit a vyřešit. 6.třída: V této třídě nebyl jeden žák na konci školního roku hodnocen. Zameškal totiž 51% z vyučovací doby. Matka pracuje na směny a nezvládá chlapce řádně vypravit do školy. Rodiče jsou v rozvodovém řízení. Případ byl ohlášen na sociální odbor péče o mládež do Kutné Hory. Žák byl pozván poslední srpnový týden ke komisionálním zkouškám a byl přezkoušen z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Zkoušky složil a postoupil do vyššího ročníku. V chování má tato třída též problémy, nedaří se zde stmelit třídní kolektiv a nastolit dobré vzájemné vztahy, respektování se a spolupráci. Vedení školy stav ve třídě posoudilo a po konzultacích s třídní učitelkou souhlasilo s uzavřením smlouvy s o.p.s. Prostor PLUS. Toto sdružení bude ve školním roce v této třídě realizovat 3 bloky primární prevence zaměřené na vztahy v třídním kolektivu. Škola za ně zaplatí 6 000Kč. Třídní učitelka Ing. Jenny Brdičková 6

8 7.třída Ve školním roce 2013/2014 přišli do této třídy dva noví žáci, jejichž příchod byl doprovázen četnými problémy a nepřijetím ze strany dětí. Jeden žák z nově příchozích je vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu, s jeho přijetím byl v kolektivu značný problém, neboť děti těžce chápaly a tolerovaly jeho odlišnosti. Sám chlapec se k žákům, ale také vyučujícím, choval velmi nevhodně, provokoval, dělal naschvály, sprostě nadával. Situace se uklidnila v pololetí, drobné konflikty přetrvávají, ale již ne v takovém rozsahu a závažnosti jako tomu bylo dříve. Druhý chlapec přišel na naši školu s dvojkou z chování a zakrátko se začal projevovat jako velmi problematický, výbušný a agresivní, nerespektující jakékoliv hranice a nepřijímající autority. Situace se vyhrotila napadením spolužáka na autobusové zastávce, případ byl předán policii a OSPOD, škola jednala pravidelně s matkou chlapce. Za soustavné zapomínání pomůcek a domácích úkolů, nevhodné chování o přestávkách i hodinách, svévolné opuštění budovy školy a sprosté vyjadřování mu nakonec po veškerých výchovných opatřeních byla udělena ve 2. pololetí dvojka z chování. Ve třídě jsou dva žáci, kteří se vzdělávají dle individuálního vzdělávacího plánu, další 4 žáci jsou vedeni pod PPP Kutná Hora či Kolín pro přetrvávající školní obtíže (diagnostikovány SPU), další žák pravděpodobně bude rodiči do poradny brzy objednán. Ve třídě je dále celkem 7-8 žáků, kteří prospívají s vyznamenáním, je s nimi výborná spolupráce a chodí na výuku pravidelně připraveni. Bohužel však, co se týče prospěchu a přípravy na vyučování, chybí ve třídě průměrní žáci a nadále již převládají ti, kteří mají se svým prospěchem značné problémy, přípravu zanedbávají, zapomínají pomůcky, nepracují. Bohužel v letošním školním roce v 1. pololetí neprospělo celkem 5 žáků (nejčastěji z českého jazyka a dějepisu). V druhém pololetí neprospěl jeden žák, který dělal v posledním srpnovém týdnu opravné zkoušky z českého jazyka a dějepisu. Zkoušky složil a postoupil do 8. ročníku. Třída v letošním roce byla velmi problémová a konfliktní. Děti si často mezi sebou dělají naschvály, schovávají si věci, neumí se dohodnout, komunikovat. Stěžují si stále jeden na druhého, netolerují se. o. s. Prostor, které pravidelně s žáky v průběhu školního roku pracovalo, se pokoušelo tyto vzájemné problémy řešit a pomáhalo vylepšovat klima a vztahy ve třídě. V druhém pololetí se situaci již mírně zlepšila. třídní učitelka Mgr. Tereza Lehečková 8.třída V září byl v této třídě řešen závažný problém, jedna dívka musela podstoupit umělé přerušení těhotenství. Vzhledem k tomu, že jeden z chlapců ve třídě byl vyšetřován ve spojitosti se sexuálním stykem s dotyčnou, další spolužáci museli vypovídat na policii a posléze u soudu, bylo její postavení ve třídě poměrně špatné. Spolužáci ji v nejlepším případě ignorují, zaznamenala jsem i záměrné shazování jejích věcí z lavice a drobné naschvály, které byly řádně prošetřeny, s viníkem řešeny domluvou. Dívka se ale sama svým odmítavým chováním vyčleňuje z kolektivu, přestávky tráví mimo třídu a na vstřícné jednání některých spolužaček reaguje odmítavě a nepřiměřeně. S třídou bylo téma sexu, antikoncepce a problematika interrupcí prodiskutováno výjimečně v hodinách výchovy k občanství. V průběhu roku probíhaly bloky primární prevence občanského sdružení Prostor. V těchto blocích bylo několikrát otevřeno a zpracováváno téma vztahů a sexu, ale i právních důsledků spojených se sexem s nezletilými. Zařazena byla i beseda s Martinem Hornychem na téma HIV, AIDS a drog. Jmenovaná dívka ve druhém pololetí velmi často chyběla, matka její absence vždy řádně omluvila, ale dívka zameškala více než 35% vyučovací doby a proto byla v posledním srpnovém týdnu pozvána ke komisionálním zkouškám z ČJ, M a AJ. Žákyně se na zkoušky 7

9 nedostavila, nepostoupila tudíž do vyššího ročníku a tento kolektiv opustila. Do tohoto kolektivu ve druhém pololetí přistoupila jedna dívka, z předcházející školy si nesla snížený stupeň z chování. Dívka se do kolektivu velmi rychle zařadila a s jejím chováním zde nebyly žádné větší problémy, dokonce došlo ke zlepšení jejího prospěchu. Třídní učitelka Mgr. Daniela Skopalová 9.třída Kolektiv žáků 9. třídy musíme pochválit. Žáci mezi sebou velmi dobře spolupracovali, vzájemně si pomáhali s učivem. Co se týká chování, nebyly během roku žádné problémy, třídní učitelka nezaznamenala v kolektivu žáků žádné závažné patologické jevy. Za celý školní rok nemusela udělit žádná výchovná opatření. Udělovala pouze pochvaly a to jak třídního učitele 18x, tak ředitele školy 3x. Třídní učitelka Ivana Pařezová Hodnocení školního roku výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Kopečkovou Ve školním roce bylo v evidenci 17 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a byla jim diagnostikována porucha učení, či chování. U 11 žáků byly zjištěny poruchy učení. Jde převážně o dyslexii, dysgrafii, dysortografii nebo dyskalkulii. Z těchto 11 žáků byli 3 žáci integrováni. Tito integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve druhém pololetí školního roku probíhala reedukace žáků s poruchami učení. Reedukace byla nabídnuta všem žákům s poruchami učení. Této možnosti využilo pouze 6 žáků, kteří každou středu navštěvovali reedukační hodiny. Přehled diagnostikovaných žáků: Diagnostikováno: schopnosti) Integrováno: 17 žáků (11 SPU + 2 s více vadami + 2 podprůměrné rozumové 3 žáci (2 SPU + 1 SPU a porucha pozornosti) Diferencovaná výuka, úlevy v různých stupních: všech 17 žáků Spolupráce s třídními učiteli, s žáky a rodiči Pravidelné konzultace byly stanoveny na úterý 10,30-11,15 hod. Nebyly téměř využívány, spíše byly rodiči sjednávány po individuálních domluvách a schůzky byly uskutečněny v jiných termínech. Řešení jednotlivých vzniklých aktuálních problémů a problémových situací probíhala ihned po telefonických rozhovorech s rodiči. Spolupráce s rodiči byla ve většině případů velmi dobrá. S třídními učiteli byla dle potřeby projednávána péče o problémové žáky (poruchy chování, neomluvené absence, rizikové chování) a účast na jednání třídních učitelů s rodiči 8

10 problémových žáků. Probíhala péče o žáky s potížemi ve výuce (nápravná péče u žáků s SPU, péče o žáky s výraznými výkyvy v prospěchu, o žáky obtížně prospívající). Řešení výchovných problémů žáků proběhlo v 6 jednáních s rodiči a 5 individuálních jednáních se žáky. Většinou byla jednání úspěšná a nebylo nutné je opakovat a dělat další výchovná opatření a jiné kroky. Pouze v jednom případě se setkání opakovala a společně s rodiči jsme se pokoušeli nalézt cestu dalšího řešení problémů. Spolupráce s institucemi S PPP Kutná Hora bylo konzultováno v případě potřeby (posouzení potřeby odborného vyšetření žáků, doporučení a závěry z vyšetření, konzultace IVP). Též probíhala dle potřeby komunikace s Odborem sociální péče (absence žáků neomluvené hodiny, zanedbávání rodinné péče, zprávy na vyžádání Odboru sociální péče). Mgr. Hana Kopečková Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá školní metodik prevence, jmenovaný ředitelem školy, který sdružuje preventivní tým. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci ve škole. O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče (na třídních schůzkách), žáci (v hodinách prvouky, vlastivědy, přírodovědy, přírodopisu, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví) a prostřednictvím nástěnek ve škole. Koordinátor spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s PPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. Cíle metodika školní prevence: - vybudovat si ve škole pozici (odborník na prevenci) a dále se v tomto směru vzdělávat - vybudování týmu spolupracovníků stanovení kompetencí - ve spolupráci s ředitelem školy a ostatními pedagogickými pracovníky zmapovat situaci v prostředí školy - zmapování výskytu a pojmenování jednotlivých patologických jevů v jednotlivých třídách - zmapovat nejčastěji řešené výchovné problémy, výukové problémy - zapojovat žáky do volnočasových aktivit - s pomocí všech pedagogů zařazovat příslušná témata do jednotlivých předmětů - spolupracovat s PPP, s Policií, s rodiči, s městysem a dalšími organizacemi Preventivní tým tvoří: školní metodik prevence ředitel školy výchovný poradce učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví třídní učitelé vychovatelka školní družiny aktivní zájemci 9

11 Předmětem činnosti týmu je: - zajišťování fungování MPP - zajištění akcí, programů, besed vedoucích k prevenci před sociálně-patologickými jevy - řešení aktuálně vzniklých, závažných událostí z oblasti sociálně-patologických jevů - ekonomické zajištění akcí - v případě potřeby spolupráce se Sdružením rodičů, Školskou radou - spolupráce s rodiči - otevření prostoru pro sdílení vzájemných poznatků a diskuzí Tým se schází jednou za čtvrtletí, popř. častěji, jestliže se vyskytnou vážné důvody. Obsah schůzek: využití prevence jako součást výuky v předmětech zajištění zájmu žáků o mimoškolní aktivity rizikové děti, pravidla a sankce třídnické hodiny, propagace školy osobnostní růst pedagogů, vztahy mezi pedagogy třídní učitel - sociální manažer - vytváří program pro třídu, vede ji jako sociální skupinu zapojení dětí ke spolupráci, podchycení důvěrníka dětí anketou syndrom vyhoření na škole, aktivační prvky vytvoření podmínek umožňujících společnou činnost dětí v době mimo vyučování vytvoření podmínek pro mimoškolní činnost jak postupovat, když Program proti šikanování krizový plán. V prevenci proti šikanování a v postupech řešení šikanování a kyberšikany postupuje škola podle Programu proti šikanování krizový plán a Kyberšikana. Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy. (viz. Přílohy) Spolupráce školy s rodičovskou veřejností Problémy spojené s návykovými látkami a dalšími sociálně patologickými jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o realizaci Minimálního preventivního programu, o situaci na škole, o možnostech případné pomoci. Další informace získávají na webových stránkách školy, prostřednictvím místního tisku. 10

12 Rodiče mají možnost využívat konzultační hodiny, po dohodě je možná schůzka s rodiči kdykoli v jiné době. Pro rodiče a širší veřejnost je pořádán školní ples a Den otevřených dveří, Halloween, závod v běhu na vrch Vysoká, zábavné odpoledne pro předškoláky, různé dílny, keramická odpoledne, adventní koncerty, Velikonoční prodejní výstava. Daří se nám zapojovat rodiče do života školy (dětský karneval, nocování ve škole, Den dětí, turistický kurz, školní výlety a exkurze) Působení školy i rodičů by mělo být v souladu, pár rad pro rodiče i pedagogy: - Za každou tvůrčí činnost by mělo být dítě pochváleno, mělo by cítit důvěru - Dítě by nemělo být zahlceno informacemi, které nedávají možnost vlastní interpretace. - Dítě by nemělo být přetíženo. Nevnucujme mu vlastní ambice. - Nesnažme se organizovat dítěti jeho volný čas, byť tím nejlepším způsobem a s nejlepšími úmysly. - Dopřejme dítěti volný čas, snění, hraní a dělání zdánlivě neužitečných věcí, když by se mělo učit. - Každé dítě by mělo mít jeden dlouhodobější koníček. - Nabídněte dítěti rozmanité volnočasové aktivity. - Podporujme v dítěti aktivitu. - Potlačme všechny faktory, které brzdí jeho tvořivost. - Práce z donucení není efektivní, není radostná. - Potlačme negativní emoce hněv, stres, strach, úzkost. Vzdělávání pedagogů Pedagogové se v rámci svých možností účastní různých školení a aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. V současné době škola a hlavně pedagogové druhého stupně spolupracují s o.p.s. Prostor PLUS z Kolína, které nabízí širokou škálu primárně preventivních programů nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Těchto služeb hojně využíváme. Konzultace probíhají přímo ve škole nebo pedagogové pravidelně dojíždí na semináře do Kolína. 11

13 Metody práce V rámci školního vzdělávacího programu jsou témata z hlediska prevence zařazena na 1. i 2. stupni základní školy. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů. Klíčové vyučovací oblasti jsou: - oblast zdravého životního stylu výchovy ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie - oblast výchovy k občanství a výchovy ke zdraví - oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Výchova ke zdraví Výchova k občanství Přírodověda Přírodopis Vlastivěda Prvouka Dějepis Český jazyk Výtvarná výchova a výtvarné soutěže Tělesná výchova Chemie Informatika Prevence sociálně patologických jevů je součástí platných učebních osnov a je zahrnuta do ŠVP ZV, který obsahuje předmět Výchova ke zdraví. Je třeba, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány. V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod zaváděny i metody nové - komunikativní, interaktivní, které vytvářejí a upevňují morální hodnoty, zvyšují sociální kompetence dětí, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Některé používané metody: - sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání - párová nebo skupinová práce v třídním kolektivu - besedy a diskuse (s protidrogovými koordinátory z PPP, s Policií ČR, s o.p.s. Prostor PLUS, se zástupci Charity, s lékaři, zdravotními sestrami, ČSČK ) - samostatná práce slohové práce na určitá témata, referáty 12

14 - návštěva a provádění specializovaných programů - využití informačního spektra internetu - aktuální využívání článků z novin a časopisů, programu TV,.. - filmová a divadelní představení Efektivní primární prevence: - kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. Neúčinná primární prevence: - zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse - hromadné aktivity nebo promítání filmu by měly být pouze doplňkem, na který by měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách Preventivní tým připravuje a realizuje s žáky aktivity: - tematické bloky - zásobník her - poznat cílové skupiny - zvládání stresových situací - dovednost odmítnout nabízenou drogu - nalézt vhodné místo pro realizaci aktivit - vlastní odborná připravenost (specializované kurzy, četba odborné literatury, další vzdělávání učitelů) - vážit svá slova (pozor návod ) - navodit atmosféru důvěry - preventivně motivované soutěže VV, TV, HV Při uplatňování forem a metod práce ve třídě je nutná rovnováha složky znalostní, dovednostní a postojové. Ve vztahu k primární prevenci hraje hlavní roli třídní učitel a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí Nemalou roli hraje v primární prevenci školní parlament, který se aktivně podílí na řízení školy prostřednictvím pravidelných setkání s vedením školy, dává podněty a připomínky k chodu a organizaci školy, navrhuje vlastní řešení. Ve školním parlamentu pracují vždy 2 volení zástupci ze třídy. 13

15 Metodické pomůcky, informace, kontakty - vytvoření knihovny, videotéky, CD, počítačové programy např. Drogy trochu jinak - shromáždění dostupných informací o institucích a odbornících, kteří v oblasti prevence působí na okrese (PPP,o.p.s. Prostor PLUS, Policie ČR, OHES, ČČK, Charita, Linka důvěry, ) - schránka důvěry ve škole na chodbě Způsob realizace: Na prvním stupni je především v hodinách prvouky a přírodovědy kladen důraz na nebezpečí kouření a pití alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně o jiných návykových látkách. První stupeň: ročník Dětem je nutné po vstupu do školy nabízet nejen konkrétní dovednosti, ale zejména vytvářet modelové situace, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu. Pro vytvoření optimálního sociálního klimatu je důležité vzájemné poznání žáků a pedagogů. Program by měl být zaměřen na hlubší poznání dovedností osvojených při vstupu do školy, na společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli. U žáků je třeba zvyšovat zdravé sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů. Nacvičovat vzájemnou úctu, sebeúctu a důvěru. Rozvíjet schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou komunitního kruhu), klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci ne ročník Optimální jsou programy - k pozitivnímu ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, při současné změně postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými lidmi, se školní komunitou a okolním světem, - k pozitivnímu citovému naladění a myšlení, k osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy, - na schopnost pracovat v kolektivu a uvědomění si co tělu prospívá. Tyto programy je vhodné realizovat formou pobytových programů spojených se sportovní činností a aktivním trávením voleného času. Je zde osvojována i vzájemná pomoc, podřízení se možnostem skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací. Druhý stupeň: Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. V hodinách chemie a přírodopisu se žáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu a dějepisu se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se k nám dovážejí, s historickým vývojem jejich pěstování. V hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství jsou hlavně využívány sociální hry k osvojení preventivních ochranných kompetencí. Žáci se učí obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání, využívají i formy samostatných projektů za použití dostupné literatury. 14

16 6. ročník Program je vhodné založit na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce. V rámci tohoto programu je třeba stanovit pravidla soužití ve skupině aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance, maximální osobní nasazení. Pravidla je optimální stanovit na základě prožitku aktivní formou tak, aby je žáci přijali za svá. Program je vhodné doplnit hrami s nácvikem verbální a neverbální komunikace, hrou na sebepoznání, simulačními hrami a relaxačními aktivitami. Cílem je vytvořit dobře fungující tým žáků a učitelů. Obsah programu: - vzájemné poznávání účastníků - vytváření vztahu důvěry mezi žáky navzájem - stanovení pravidel soužití třídní komunity - formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. - začlenění nových žáků do komunity třídy 7. ročník Program musí reagovat na celou řadu změn, přinášejících zátěžové situace v tomto věkovém období. Rozvoj pubertálního období s celou řadou fyzických a psychických proměn je obdobím rizikovým pro nástup sociálně patologických jevů. Je proto nutno pokračovat v budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě. Opět je vhodné využívat několikadenní intenzivní pobytové soustředění se zaměřením na: - hlubší vzájemné poznávání účastníků - prohlubování vztahu důvěry - upevňování kolektivních vztahů s včasným podchycením nežádoucích projevů chování - trénink obrany před manipulací, s uměním říci ne - trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - zvládání náročných fyzických + duševních situací - umění vyrovnat se s neúspěchem 8. ročník Program je vhodné realizovat výrazně aktivní formou. Osvědčenými metodami jsou brainstorming, diskuse, hraní rolí, rozhovor, empatie, kreslení a další. Posiluje se činnost jednotlivců, spolupráce ve skupině, volba vhodné komunikace, prosazování návrhů. Součástí programu by měly být hry na nácvik verbální a nonverbální komunikace, simulační hry a relaxační techniky, využití metody kritického myšlení. Pomocí projektů je vhodné ověřit kvalitu vytvořených postojů ke zdravému životnímu stylu a sociálně patologických jevům u dětí. Program by měl být zaměřen na: - upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí - nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků - nácvik řešení zátěžových situací - zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) - přehled životních rizik - společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.) - modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů Vhodnou součástí programu jsou kompenzační a relaxační aktivity sportovní a turistické. 15

17 9. ročník Program by měl mapovat dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje, fixovat tyto dovednosti a postoje a využívat prvků předchozích programů. Převažovat by měly zážitkové aktivity a formy práce podporující příznivé klima ve třídě. Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele, který v roli manažera řídí a připravuje spolu s žáky jednotlivé programy. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu s žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy řešit jejich školní i osobní problémy. Pozitivní formování třídního kolektivu není ani pro zkušeného pedagoga úkol vždy snadný. Už čtvrtým rokem naše škola spolupracuje s o.p.s.prostor PLUS z Kolína, V září 2009 s ním uzavřela smlouvu o provedení dlouhodobé primární prevence v rámci projektu OPVK. S působením tohoto sdružení jsme spokojeni, působí na děti odborně, prostřednictvím zážitkových her a hlavně dlouhodobě. V těchto kolektivech nejsou závažné problémy, pokud se nějaké drobné vyskytnou, podaří se je úspěšně řešit. Jednorázové a další aktivity Akce školy - sportovní a kulturní, exkurze Plavání Sportovně relaxační kurz pro 1. stupeň Sportovně turistický kurz 6. třída Soutěže vědomostní, sportovní a výtvarné Metodické sdružení a předmětové komise Aktivity učitelů Sběr starého papíru Charitativní a dobročinné sbírky Knižní kluby Zájmové útvary Naleznete na webových stránkách školy ve Výroční zprávě ze školního roku Řešení přestupků Ve Školním řádu, v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a v MPP jsou zakotvená školní pravidla, která slouží jako nástroj prevence. Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce. Ve škole jsou sledovány i další sociálně patologické jevy šikana, kyberšikana, kouření cigaret, záškoláctví, vandalismus, brutalita, rasismus atd. V případě, kdy ve škole selže prevence a objeví se kterýkoliv z těchto jevů, sejde se vedení školy, výchovný poradce, školní preventiva a třídní učitel a situaci analyzují a přistupují k následujícím opatřením: - diskrétní šetření - individuální pohovor s dítětem třídní učitel, výchovný poradce, ředitel školy - spolupráce s rodiči 16

18 - v případě nezájmu rodičů o řešení vyrozumění odboru péče o dítě - v akutním případě žák je prokazatelně ovlivněn drogou: ředitel školy uvědomí rodiče a kontaktuje zdravotnické zařízení, uvědomí odbor péče o dítě - doporučení kontaktu s odborníky - v případě držení a dealerství drog, fyzického napadení oznámení Policii ČR Spolupráce s odborníky a s dalšími organizacemi Odborná pracoviště: PPP Kutná Hora o.p.s.prostor PLUS Kolín Městský úřad Kutná Hora Tereza Bukovičová Dětští lékaři MUDr. Bohuslav Procházka a MUDr. Marcela Procházková Oddělení péče o dítě a rodinu Kutná Hora Studijní centrum Basic Čáslav Policie ČR - OŘ P ČR, SKPV, PIS Kutná hora Městys Suchdol Knihovna Suchdol Knihovna Miskovice Městská knihovna Kutná Hora OHES o. s. Řekni NE drogám-řekni ANO životu Úřad práce VODOS Kolín Zájmové organizace: Dům dětí a mládeže Dominik Kutná Hora o. s. Dítě a kůň, Miskovice Oblastní spolek ČČK Kutná Hora Okresní myslivecký svaz Kutná Hora Hasičský záchranný sbor Kutná Hora Spolupráci lze hodnotit jako úspěšnou, tyto zájmové organizace pořádají pro děti různé zajímavé soutěže, programy, výstavy, přednášky Důležitá telefonní čísla a kontakty Kutná Hora Linka důvěry Centrum krizové intervence v Kutné Hoře, o. s. Povídej Česká 235, Kutná Hora, , , Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Jakubská 83/3, Kutná Hora, tel , Rodinná poradna Kutná hora U Lorce 40; Kutná Hora, , Privátní psychiatrická praxe Rejskovo náměstí 62, Kutná Hora, Policie ČR územní odbor Kutná Hora, Preventivně informační skupina 17

19 Na Náměti 412, Kutná Hora, , , , Probační a mediační služba Náměstí národního odboje 58/6, Kutná Hora Vnitřní Město, , Protidrogový koordinátor za Kutnou Horu Alena Netolická, , OSPOD Kutná Hora Městský úřad Kutná Hora Havlíčkovo nám Kutná Hora sídlo OSPOD: Radnická 178 Kutná Hora Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví PhDr. Drahomíra Hurtová tel.: Vedoucí oddělení péče o děti Mgr. Šárka Zittová tel.: Kolín Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje Jaselská Kolín IV, , Protidrogový koordinátor za Kolín MěÚ Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, , , Marcela Rusková Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Školská 60; Kolín 4, , Probační a mediační služba Rimavské Soboty 992, Kolín II, , Pomoc obětem násilí a jiných trestných činů Na pustině 1068, , Kolín 2, , 18

20 PČR Územní odbor Kolín, Preventivně informační skupina K Dílnám 684, Kolín III, , o.p.s. Prostor PLUS Kolín Na Pustině 1068, Kolín 2 (pod OD Tesco) Vzdělávání žáků v oblasti prevence: Mgr. Zdeněk Šimanovský Kurzy pro pedagogy Tereza Bukovičová Referent sociálních věcí Městský úřad Kutná Hora Harmonogram programů na školní rok 2014/15 - zapojení 1. stupně forma pohádky - O Smolíčkovi, která motivuje děti ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování, k nácviku správných postojů a vzorců jednání mezi vrstevníky. (říjen 2014) třída beseda Jak se chovat, když mě osloví člověk, kterého neznám třída Jak se chovat, abych měl kamarády třída Jaká telefonní čísla bych měl znát a Jak se bezpečně chovat na ulici Tyto preventivní besedy zajišťuje zdarma Tereza Bukovičová, DiS z Městského úřadu Kutná Hora (do konce roku 2014) - zapojení 2. stupně - zapojení 7. třídy na žádost třídní učitelky do projektu všeobecné primární prevence Vztahy v třídním kolektivu. Finanční prostředky ve výši Kč hradí škola. V této třídě budou během školního roku realizovány 3 bloky všeobecné primární prevence po 3 vyučovacích hodinách (do konce roku 2014) Termíny schůzek jsou uvedeny v následující tabulce: 1. blok 2. blok 3. blok 7. třída (3 hodiny) JÁ JSEM (3 hodiny) JEDEN ZA VŠECHNY (3 hodiny) JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV 19

21 Následující besedy se uskuteční do konce prosince roku 2014, zabezpečuje je Tereza Bukovičová, DiS z Městského úřadu Kutná Hora z odboru sociálních věcí z Kutné Hory - 6. třída Znám svá práva, ale měl bych znát i své povinnosti - 7. třída Šikana, rasismus, xenofobie třída a 9. třída Jak se správně vyjadřovat - Projekt CZ.1.07/1.1.00/ b Vzdělávání pro zdraví na základních školách, délka trvání od do Hlavním cílem projektu je realizace inovativních vzdělávacích modulů zaměřených na téma zdravého životního stylu, dopravní výchovy a prevence rizikového chování na základních školách pro žáky, pedagogy a ostatní školské pracovníky. Projekt realizuje a financuje o.p.s. Prostor PLUS Kolín a zapojili jsme do něj žáky 4. až 9. třídy a třídní učitele těchto ročníků. Rozpis bloků je v následující tabulce: ZŠ Suchdol Termín 1.blok Termín 2.blok Termín 3.blok Termín 4.blok Realizace bloku od 4. A :30 5. A :30 6. A :30 7. A :30 8. A :30 9. A :30 Vzdělávání pedagogů víkendový/16.hodin jednodenní /8hodin semináře ročník ročník Závěrečná konference v Praze zapojení školy do charitativních a osvětových akcí: - v září prodej motanice pro o.s. Chrpa - v listopadu prodej předmětů pro o.s. Život dětem - v prosinci se zapojíme opětovně do osvětové a informační kampaně Červená stužka, o organizaci se postará 9. třída v rámci předmětu Výchova ke zdraví - v únoru 2015 zapojení do sbírky Fond Sidus vracíme dětem úsměvy - v květnu plánujeme zapojení do Květinového dne Český den proti rakovině - volnočasové aktivity žáků celoroční zapojení žáků do kroužků ve škole, jazykové škole, v hudební škole nebo v Dominiku v Kutné Hoře, - seznámení všech vyučujících s MPP listopad seznámení žáků s MPP (listopad 2014, na druhém stupni v hodinách výchovy k občanství a výchovy ke zdraví) - seznámení rodičů s MPP (listopad 2014 na třídních schůzkách) 20

22 - pořádání již osvědčených i nových jednorázových akcí, rovnoměrně rozložit do celého školního roku - beseda s Policií ČR pro žáky ročníku plán na jaro ankety a dotazníky zaměřené na šikanu a protidrogovou prevenci pro žáky ročníku (říjen a duben) - pravidelné schůzky Žákovské samosprávy a vedení školy - dle celoročního plánu uskutečňovat jednodenní i vícedenní projekty, zážitkové programy a exkurze - další besedy a aktivity tento bod bude plněn podle aktuálních potřeb, nabídek a možností školy - schránka důvěry slouží celoročně, žáci ji využívají, pokud se dostanou do problémů Hodnocení MPP 2013/2014 Zpracováno podle formuláře na hodnocení prevence rizikového chování ve školách Financování : Roční objem finančních prostředků pro pokrytí nákladů spojených s prevencí rizikového chování v minulém školním roce považuji za spíše dostačující. Zdroje financování : - vlastní zdroje školy Kč Škola spolupracuje s o.p.s. Prostor PLUS z Kolína Pedagogové se zúčastňují seminářů pro pedagogy pořádané o.p.s.prostor PLUS Kolín Programy specifické primární prevence: třída - Duhová pohádka realizovaná agenturou KK, která produkuje umělecké pořady pro děti a mládež zaměřené na zdravý životní styl a prevenci sociálně patologických jevů V 6. třídě beseda s Terezou Bukovičovou, DiS z Městského úřadu Kutná Hora a odboru sociální péče na téma: Pokud znám svá práva, měl bych vědět o tom, že mám i povinnosti V prvním pololetí žáci 9. třídy navštívili areál statku o. s. Dítě a kůň v Miskovicích. Byl zde pro ně připraven čtyřhodinový seminář na téma Prevence patologických jevů a kriminality. Hlavním cílem tohoto semináře byla minimalizace a předcházení projevů a rizik tohoto chování. Dále pak rozvoj pozitivního sociálního chování a rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací. V druhém pololetí žáci besedovali s lektorem Martinem Hornychem. Šestá a sedmá třída na téma Drogy. Přednášející žákům poskytl základní informace o tom, proč lidé berou drogy, o běžně zneužívaných drogách, o krátkodobých a dlouhodobých vlivech drog. Pro osmou a devátou třídu jsme volili téma HIV/AIDS. Žáci se dozvěděli základní informace o cestách přenosu, o testování a hlavně o prevenci a ochraně před touto nevyléčitelnou nemocí. Nechyběla ani aktuální čísla ze statistik ČR i z celého světa. Žáky zaujal krátký dokumentární film a životní příběh lektora. 21

23 V 7. a 8. třídě byla všeobecná primární prevence prováděna v rámci programu Rozvoj a podpora inkluzivního prostředí ve školách pro žáky se SVP, žáky nadané a mimořádně nadané. Finanční prostředky hradilo o.p.s. Prostor PLUS z grantu. Třídní učitelky jmenovaných tříd absolvovaly v září a v prosinci odborný seminář. Z každého jednotlivého preventivního programu je vypracována podrobná zpráva uložená ve škole. Na konci školního roku dostává škola závěrečnou zprávu zvlášť pro každou třídu. Přehled veškerých preventivních programů realizovaných pro žáky o.p.s.prostor PLUS je v následujícím přehledu a tabulce: 1.blok 2.blok 3.blok 7.třída (3 hodiny) Já jsem (3 hodiny) Jeden za všechny (3 hodiny) Jiný kraj, jiný mrav 8.třída ( 3 hodiny ) Budeme jen přátelé (3 hodiny) Víc než kamarádi? ( 3 hodiny ) Závislost Schůzky pro pedagogy KONFERENCE Na konec školního roku byla zařazena exkurze pro žáky 8. a 9. třídy do komunitního centra Kolárka v Kolíně. Toto zařízení je určeno mladým lidem od 13 let do 19 let z Kolína a okolí. Kolárka se snaží vytvářet takové podmínky, které by podpořily zdravý vývoj mladých lidí. Nabízí pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace. Prostory Kolárky nabízejí aktivní trávení volného času. Všichni pracovníci se snaží posílit u mladých lidí sociální schopnosti a dovednosti a podpořit tak jejich sociální začlenění do společnosti. Programy nespecifické primární prevence: - Jednorázové a další aktivity uvedené ve výroční zprávě za školní rok Volnočasové aktivity uvedené ve výroční zprávě za školní rok

24 Výskyt rizikového chování: Během celého školního roku byly řešeny drobné výchovné situace a nastalé problémy. Vysoká absence (bohužel podporovaná či spíše krytá rodiči), neadekvátní chování ke spolužákům a pedagogům. Vše se vždy a včas vyřešilo domluvou, konzultací s rodiči a samozřejmě s žákem, či žáky samotnými. Z dotazníků vyplývá, že nikdo neužívá tvrdé drogy, nikdo se ani nestýká s lidmi, kteří drogy berou, všichni žáci pojem drogy umí charakterizovat, vědí o jejich škodlivosti. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i bránit. Ke kouření mají žáci v drtivé většině negativní postoj, 3 žáci uvedli, že pravidelně kouří cigarety. Znepokojivý je postoj k alkoholu, ve většině žáci alkohol ochutnali, nejčastěji uvádí pivo, víno, Frisko, bohužel i tvrdý alkohol. Zarážející je, že jim byl nabídnut doma nejčastěji při rodinných oslavách. Co další se podařilo: - rozvinout další spolupráci s o.p.s. Prostor PLUS z Kolína - zapojit aktivně do preventivních programů 1. a 5. třídu - zajistit preventivní programy pro celý druhý stupeň - vytipování problémových žáků, způsob práce s nimi - problémy se sociálně patologickými jevy byly ihned řešeny - nebylo zjištěno užívání ani dealerství drog - dobře fungovala schránka důvěry - spolehlivě pracoval školní parlament - žáci tráví polední přestávky v počítačové pracovně pod dozorem - dojíždějící žáci můžou trávit volný čas po vyučování do odjezdu autobusu v počítačové místnosti pod dozorem - zablokovat na internetu ve škole nežádoucí stránky - začalo se budovat kamenné posezení na školní zahradě za altánem - dobrá spolupráce s Policií ČR, s dětským lékařem, PPP a dalšími organizacemi - zajistit kroužky v keramické dílně a školní kuchyňce - nabídnout dětem nový kroužek anglického jazyka - zajistit vysoký počet akcí pro žáky - zorganizovat dvě zábavná odpoledne pro předškoláky - zapojovat žáky do akcí mimo školu - zapojení učitelů jako vedoucích v kroužcích - každý učitel hodnotil sebe krátkodobě a dlouhodobě hodnocení třídy - podařilo se zapojit další rodiče do mimoškolních akcí (lampionový průvod, adventní koncerty, dětský karneval, školní ples, turistický pochod, poznávací zájezd) - vánoční prodejní výstava pro veřejnost spojená s adventním koncertem a rozsvěcením stromečku - zorganizovat tři kola sběru starého papíru, peníze Kč poslány na účet Sdružení rodičů - uspořádat 8. školní ples v prostorách suchdolské sokolovny - připravit pro žáky, rodiče a veřejnost 8. ročník pochodu Okolím Suchdola 23

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více