1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY"

Transkript

1 - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich života a vytvářejí jeho specifickou podobu všední komunikací a činností, ale i tzv. svátečním či výjimečným děním (oslavy, narozeniny, dovolené). Významným činitelem utváření identity dítěte v rámci rodiny i širší společnosti je rodinná historie a generacemi předávané tradice. V širším kontextu uvažujeme i působení dalších blízkých příbuzných, jejichž intenzita je závislá na těsnosti mezigeneračních vztahů. Právě v každodenních činnostech dochází k učení nápodobou, k přejímání modelu rolí muže a ženy. Význam společných pracovních i volnočasových aktivit rodičů a dětí (zejména rodičů a dětí stejného pohlaví) pro utváření pohlavní identity se v poslední době opět objevuje jako výrazné téma mnohých úvah a prací o rozdělení rolí a kompetencí v moderní rodině. (L. Lacinová, R. Michalčáková, 2004) 1.1 Rodina její funkce Co je to rodina? Rodina je nejmenší, základní a zároveň nejdůležitější společenskou skupinou na světě a má své funkce. Pod pojmem rodina si většina z nás představí matku, otce, děti. Případně babičku, dědečka, tety, strýce. Někteří lidé sem počítají i své zvířecí miláčky, např.: psa, kočku, papouška, křečka atd.. Rodina má v životě každého člověka velice důležitou úlohu, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Tato skutečnost je dána působením a vlivem rodinných příslušníků. Rodina by měla každému svému členu poskytovat pocit jistoty, bezpečí, lásku, vzájemné respektování, toleranci a péči, kterou všichni potřebují k uspokojení svých potřeb.

2 - 4 - Během našeho života se struktura rodiny mění. Někteří jedinci z ní odcházejí, noví zase přicházejí. Někdy tento proces můžeme ovlivnit třeba výběrem partnera, jindy ovlivnit nelze např. úmrtím blízkého člověka. Při narození nového člena dítěte - má rodina kromě výchovy další úlohu, a tou je rozvoj osobnosti a učení. Tuto úlohu u dobře fungující rodiny mají plnit oba rodiče. Někteří lidé považují za samozřejmé mít svoji rodinu i vše, co od ní dostávají. Ale jsou tu děti, které toto za samozřejmost považovat nemohou, protože žijí v dětských domovech či jiných ústavech. Tyto děti často sní o tom mít aspoň svoji vlastní mámu. Pokud mají štěstí a jejich sen se splní, dokáží si těchto samozřejmostí většinou vážit více než ty děti, které žádným utrpením neprošly a jsou ve svých rodinách hýčkány od narození. Bohužel je dnes spousta dětí, které svoji rodinu nemají nebo je jejich rodina odmítá a jsou nuceni žít v ústavech. Jak bylo již výše zmíněno, rodina má své funkce a ty jsou následující: - biologicko reprodukční - ekonomicko- zabezpečovací - emocionální - socializačně výchovná Výchovná funkce Vychází ze zákona o rodině. Prostřednictvím této funkce rodiče přebírají odpovědnost za svoje děti, zajišťují jim odpovídající výchovu, vzdělání, bezpečí a vštěpují správné mravní zásady. V mnohém tato funkce odpovídá za kvalitu populace. V Úmluvě o právech dítěte se praví, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. I když je rodina je základní výchovnou institucí, na dítě působí i ostatní

3 - 5 - výchovné instituce, které ji doplňují ( např. škola).dnešní rodiče jsou stavěni před daleko více rozhodnutí než v dřívější době, možnosti vzdělání, volba výchovy, ale i správného náboženského, filozofického i politického směru. Rodinu jako výchovného činitele charakterizují tyto skutečnosti :. Rodiče jsou odpovědni za celkovou výchovu svých dětí.. Výchovu ovlivňuje způsob života, kterým rodina žije.. Rodina nese odpovědnost i za výchovu dětí ve volném čase.. Důležitost klade na nepřímou výchovu, která vychovává mravného člověka.. Doba působení rodičů na děti má své opodstatnění, jestliže se na výchově podílejí i ostatní činitelé kulturní, pedagogické. Funkce emocionální Funkce výchovná se prolíná s funkcí citovou nebo-li emocionální, dochází ke vzájemnému uspokojování potřeb všech členů rodiny. Koluchová uvádí, že rodiče a domov mají pro dítě ústřední význam, je na nich plně závislé existenčně i citově. Rodiče chrání svoje dítě, rozumějí mu, vytvářejí citové zázemí. Emocionální rovnováha posiluje harmonický rodinný život. Funkce ekonomicko-zabezpečovací Vychází z toho, že rodina je samostatně hospodařící jednotka. V minulosti byla tato funkce dominantní, zůstává významnou i nadále. Na jejím ekonomickém zabezpečení se v dnešní době ve stále větší míře podílejí i veřejní činitelé, důležitou roli tu hraje především stát. Ekonomické podmínky rodiny jsou velmi odlišné. Podstata souvisí se začleněním rodičů do pracovního procesu. Rodina má

4 - 6 - k dispozici určité finanční a materiální prostředky, investuje, tím se také podílí na procesu stability ekonomiky ve státě. Rodiče zabezpečují dostatečnou materiální podporu svých dětí a zároveň tím zajišťují i jejich zdravý a správný vývoj. Současná společnost se zaměřuje na mladé rodiny s malými dětmi. Funkce biologicko-reprodukční Tuto funkci je možné chápat jako primární, zabezpečuje uspokojení biologických potřeb členů rodiny. Narození dítěte přináší do rodin pocit spokojenosti. Ve velké míře souvisí s předcházející funkcí rodiny. Její finanční funkce stále více ovlivňuje i počet dětí v rodině, souvisí i s ekonomickými podmínkami společnosti. Je všeobecně známo, že plození dětí není dnes to podstatné pro rodinu, a pro toto století, jak odborníci zjistili, je charakteristický pokles populace. Rodiny s jedním nebo dvěmi dětmi jsou v převaze. Cílem naší populační politiky je udržení populační rovnoměrnosti. (M. Bartoňová, 2004). 1.2 Výchova a výchovné působení rodiny Současná moderní doba s sebou přináší i množství problémů, s kterými se musí rodina, a tedy především rodiče potýkat. Právě tehdy hraje nezastupitelnou funkci výchova a výchovné vlivy rodiny. Jako výchovné prostředí je rodina považována za činitele prvořadého významu. Rodina s harmonickými vztahy je ve výchově nenahraditelným činitelem. Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka, jejímž cílem je dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji s ohledem na jeho individuální dispozice a stimulující vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou

5 - 7 - osobností. Chceme-li jedince správně vychovávat, musíme znát nejen jeho individualitu, ale zachovávat určité podmínky výchovy. Výchovu můžeme rozdělit do několika stylů, ale ne každá je správná. Na formování osobnosti působí podmínky vnější a vnitřní. Vnější podmínky Tvoří sociální a přírodní okolnosti, za nichž výchova probíhá. Dále je to životní prostředí, ve kterém dítě, jedinec vyrůstá. Podmínky výchovy zahrnují faktory politické, ekonomické, vědecké, kulturní, duchovní i přírodní. Vliv sociálního prostředí na člověka však není vlivem mechanickým, ale platí tu vzájemné působení organizmu a prostředí. Vnitřní podmínky Výchovy tvoří úroveň jedinců i skupiny, na které jsme výchovně působili, jejich vrozené i získané vlastnosti, individuální zvláštnosti dítěte a získané zkušenosti. Podmínky výchovy se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Typy výchovy : Výchova zavrhující Je jedním z negativních výchovných postojů k dítěti. Podle Matějčka se s ní setkáváme spíše ve skrytých podobách. K takovému typu výchovy dochází nejčastěji tehdy, když dítě rodičům již svou pouhou existencí připomíná nezdar, či

6 - 8 - hluboké zklamání. Dítě bývá často trestáno, omezováno. Při skrytém zavrhování je postižení považováno za hanbu.odpor a negativní přístup je maskován úzkostlivou snahou být dobrý rodič. Odpor se projevuje chladným vztahem, mechanickou péčí o dítě bez účasti citů. Někdy se staví chladně k dítěti jen jeden z rodičů, jindy oba. V nejproblematičtějším případě může docházet k psychické deprivaci, při níž nejsou v dostatečné míře a delším časovém období uspokojovány základní psychické potřeby. Rodiče neuváženě trestají a nevyhnou se ani ponižování dítěte. Výchova rozmazlující Je charakterizována přílišným citovým lpěním na dítěti. Souvisí to i s malým počtem dětí v rodině. Rodiče se snaží dítěti vynahradit přemírou své lásky to, o co bylo podle jejich představy ochuzeno. Podřizují se jeho přáním a náladám, posluhují mu, čímž postupně ztrácejí u dítěte autoritu. Vytváří kolem dítěte nepřirozené prostředí zbavené překážek, problémů, s kterými se bude setkávat v běžném životě. Příliš chráněné dítě vstupuje do života nepřipravené, při prvním nezdaru ve škole, (kolektivu) běží za rodiči a ti často chybují v tom, že vinu vidí v druhých, nikoli v sobě, či ve svých potomcích. Rozmazlená a příliš úzkostná péče vede k malé samostatnosti a malému sebevědomí dětí. Perfekcionalistická výchova Je taková, kdy rodiče kladou na dítě bez ohledu na jeho reálné možnosti příliš vysoké nároky. Snaží se tím popřít například jeho postižení. Dítě má dosáhnout toho, co se nepodařilo uskutečnit jim. Problémem je, že dítě těmto požadavkům nestačí, což vede k pocitům méněcennosti a neurotickým projevům.

7 - 9 - Výchova úzkostná Se projevuje v chování rodičů tím, že příliš lpí na dítěti, zbavují je vlastní iniciativy, omezují je v jeho aktivitě. Rodiče, ale někdy i prarodiče potomky příliš chrání, varují je, neustále upozorňují na možná nebezpečí. Tato úzkostlivost až starostlivost naplňuje celou rodinou atmosféru. Děti na to reagují dvojím způsobem, svým protestem až třeba agresivním chováním proti rodičům. Vyhledávají různé party, pochybná místa. Jindy děti reagují opačně, stažením se do sebe, pasivním podřízením. Z dítěte vyrůstá buď nepříjemný suverén, který nemá oblibu u vrstevníků, či jedinec se sníženým sebecitem a sebedůvěrou. Autoritářská výchova Funguje tam kde je málo podpory, povzbuzení. Výchova v této rodině bývá postavena na strachu. Tvrdá a přísná výchova klade na dítě velké požadavky, staví před ně nesnadné úkoly a představuje neúměrné zatížení vzhledem k jeho psychickým i fyzickým možnostem. Je výchovou zakazující, omezující. Rodiče vyžadují bezpodmínečnou poslušnost, téměř nepřihlíží k potřebám a zájmům svého dítěte. Potlačují v dítěti jeho vůli, dítě nemůže projevit své potřeby, zájmy, nenaučí se tak možnostem volby, která je mu dána. V průběhu života dochází k tomu, že dítě se neumí rozhodnout, nemá vlastní iniciativu, je zcela závislé, nesamostatné. Nebezpečí tkví v tom, že její negativní důsledky nejsou napravitelné ani v dospělosti. Nejpostiženější bývá oblast citová a oblast vzájemných mezilidských vztahů. V lehčích případech se důsledky výchovy projeví v sklonu ke konfliktnímu jednání, které může vyvrcholit a zostřit právě v období dospívání. Následky, které s sebou tento výchovný styl přináší, obyčejně zůstávají jako trvalý charakterový rys po celý život.

8 Přístup demokratický Je ideální pro výchovu zdravého, či dítěte s handicapem. Dítě má určitou míru volnosti. Rodiče netíhnou k užívání tělesných trestů, pěstují v dítěti vědomí příslušnosti k rodině s naplněním pocitu lásky, bezpečí a jistoty. Výsledkem je vyrovnaná a sebevědomá osobnost po všech stránkách. Daná přehledná pravidla, opakující se řád jim pomáhá orientovat se světě kolem nich. ( M. Bartoňová, 2004). Je známo,že ideální typ rodičů ani ideální typ výchovy neexistuje. Každá doporučená metoda může mít rozdílné výsledky a účinky v závislosti na tom, kdo jí používá a jak je jí použito. Podle knihy Děti a hranice (J. Townsed, H. Cloud, 2003) je třeba při výchově dítěte stanovit přesné meze nebo-li hranice kam až dítě smí zajít a rodiče musí je pevně zachovávat. Autoři zde stanovili 10 zákonů hranic : 1.Zákon setby a žně Zákon setby a žně je zákonem, na němž jsme denně závislí, ať již z pozitivního nebo negativního hlediska. Vychází z přísloví: Co si kdo zaseje, to taky sklidí. Z pozitivního hlediska určuje, že se nám za daných předpokladů budou dít dobré věci např. : - Když budu pilně pracovat, budu moci postoupit na lepší místo. - Když budu trávit čas s lidmi, na kterých mi záleží, a budu k nim upřímný, mé vztahy porostou. atd. Nebo se nám mohou dít špatné věci : - Když budu křičet na ty, o které stojím, ublížím jim a vytvořím mezi nimi a sebou odstup. - Když si nebudu dávat pozor na to, kolik utratím, můžu začít otročit penězům a přijít o svou svobodu. atd.

9 Zákon zodpovědnosti Aspekty života, za které děti mají přijmout zodpovědnost, označujeme jako jejich poklady, tedy jako hodnotné věci. Součástí tohoto pokladu je náš charakter jak umíme milovat, pracovat. Máme svůj charakter chránit, rozvíjet a budovat, aby mohl růst nejen nyní, ale i v budoucnu. 3. Zákon moci Naučit se správně používat moc dětem pomáhá při budování hranic. Zralí lidé vědí, nad čím mají moc a nad čím ji nemají. Vkládají své síly do toho, co spadá do prvně jmenovaného, a to druhé nechávají být. Děti se potřebují naučit, nad čím mají moc, nad čím ji nemají a jak to rozlišit. Děti do života nevstupují s realistickým chápáním moci. Myslí si např.,že mohou jediným skokem přeskočit vysoké budovy. Děti svou všemocnost prosazují v mnoha oblastech, např.ve vykonávání domácích prací, ve způsobu oblékání,ohledně výsad a omezení a ve výběru svých kamarádů. Úkolem rodiče je pomáhat svým dětem oddělit, nad čím mají a nemají vládu, a rozpoznat, jaký je rozsah jejich moci. Příklady : MÁM MOC - dělat to, k čemu mám schopnosti - přijmout neúspěch, poučit se z něj a zlepšit se. NEMÁM MOC - dělat všechno co chci - vyhýbat se neúspěchům.

10 Zákon úcty Úcta k druhým nevzniká automaticky, člověk se jí musí naučit. Každé dítě přichází na svět s přáním, aby všechno bylo podle něho, přičemž na to, co potřebují druzí, se moc neohlíží. Chce aby podle něho byly nejen věci, ale i lidé. Chce nejen tvořit všechna pravidla pro sebe, ale také diktovat život, majetek, pocity a svobody u druhých. Přichází na svět s pocitem, že ostatní existují jen pro něho a nemají žádný svůj vlastní život. Naším úkolem je vyléčit ho z jeho přirozené neúcty vůči hranicím druhých lidí. Musí se naučit : neubližovat druhým, respektovat ne druhých a netrestat je za to, respektovat meze obecně, radovat se ze svébytnosti druhých, cítit smutek, a nikoli zlost, když jim hranice druhých zabrání v tom aby dostaly to, co chtějí. 5.Zákon motivace Motivy se v charakteru dítěte vytvářejí v několika stupních. Nejdříve nezralé motivy, jako např. strach z bolesti a důsledků, pomáhají malým dětem. Rodičovství však znamená víc než jen pomáhat dětem převzít vládu nad svým chováním. Pokud chceme, aby dítě dělalo správné věci ze správných důvodů, a ne jen proto, aby se vyhnulo potrestání, potřebuje se naučit být láskyplným člověkem. Etapy vývoje motivů: Etapa Chyby, jimž je třeba se vyhnout 1. strach z důsledků - potrestání v hněvu 2. nezralé svědomí - přílišná nebo nedostatečná přísnost 3. hodnoty a etika - vzbuzování pocitů viny a studu 4. zralá láska, zralý pocit viny - odnětí lásky, přílišná kritičnost

11 Zákon hodnocení V tomto zákoně jde o hodnocení bolesti dítěte. Je to bolest dítěte, kterou všichni dobře známe. Dítě ji projevuje vždy když nedostane to, co chce a snaží se její pomocí ní manipulovat s rodiči. Jsou tu čtyři pravidla pro hodnocení bolesti : Pravidlo č. 1 Nedovolte, aby bolest vašeho dítěte ovládala vaše jednání - toto pravidlo znamená, že musíme se přesvědčit jestli dítěti nic nehrozí ( nějaká fyzická nebo psychická újma), je-li v pořádku trvat na svém rozhodnutí. Pravidlo č.2 Oddělujte svou bolest od bolesti svého dítěte - to znamená, že se nemáme ztotožňovat s bolestí svého dítěte abychom se zbavili pocitu nějaké křivdy, která se nám stala někdy v minulosti. Pravidlo č.3 Pomáhejte svým dětem vidět, že náplní života není vyhýbat se bolesti, nýbrž dělat si z hodnotné bolesti spojence - toto pravidlo říká abychom dětem pomohli nevyhýbat se nepříjemným věcem, ale naopak se naučit překonávat překážky. Pravidlo č. 4 Dbejte na to, aby bolest byla bolestí zrání, a nikoli bolestí z nenaplněné potřeby nebo zranění - To znamená, že musíme mít pro dítě a jeho trápení pochopení. Musíme jej vést pevně, ale přitom citlivě.

12 Zákon proaktivity Proaktivní hranice sahají nejen k identifikaci problému, ale až k jeho řešení. Dítě potřebuje vědět, že svým protestem problém pouze identifikovalo, ale nevyřešilo. Záchvat vzteku nic nevyřeší. Je třeba aby se těmito pocity nechalo motivovat k činu a začalo se daným problémem zabývat. Mělo by uvažovat o svých reakcích a vybrat si tu nejlepší možnou. 8.Zákon závisti Závist je nejzákladnější lidská emoce a do jisté míry závidí všichni lidé. Ale ne všichni disponují stejnou mírou závisti a ne u každého člověka závist ovládá jeho život. Nejsmutnějším aspektem závisti je prázdnota, kterou závistiví lidé neustále pociťují.nic pro ně není dost dobré, nic je nedokáže naplnit. Bez ohledu na to, čeho dosáhnou nebo co získají, vždycky je na tom něco špatného a uspokojení jim celý život uniká. My musíme tuto dětskou závist proměnit v přijetí, vděčnost a spokojenost. K dosažení tohoto cíle je třeba dát dětem poznat dvě důležité věci a těmi jsou : uspokojení a zklamání. Dávat znamená uspokojovat potřeby a přání toho druhého. Nejdůležitějšími potřebami, které je třeba uspokojit jsou potřeba lásky, potřeba vztahu, potřeba péče, útěchy, pochopení. Je třeba se o dítě starat živit ho a být s ním ve spojení. Když přijímá potravu, péči, lásku a bezpečí tvoří se u něho základy vděčnosti. Čím jsou děti starší tím větší potřeby mají. Je třeba jim dát důvěru aby se mohli začít samy rozhodovat co je dobré a co ne. Stanovení hranic znamená zajišťovat, aby děti nedostávaly příliš mnoho nebo aby nedostávaly nevhodné věci. 9. Zákon aktivity Jedním z největších darů, které svému dítěti můžete dát, je pomoci mu vypěstovat sklon k aktivitě. Být aktivní znamená chopit se iniciativy. Dítě potřebuje pochopit, že řešení jeho problémů a uspokojení jeho potřeb vždy začíná u něho, a

13 nikoli u někoho dalšího. Život vyžaduje aktivitu, abychom mohli přežít a uspět. Když jsou děti pasivní, už se neučí být samy sobě správci a budou vždy předávat iniciativu někomu jinému, někomu kdo bude jednat místo nich. Děti mohou odmítat reagovat také kvůli skrytému strachu nebo obavám, které je ochromují a brání jim chopit se iniciativy. Zdrcující strach děti vede k obrannému postoji vůči náročnějším životním situacím a úkolům. Dítě se pak stává uzavřeným nebo konfliktním. 10. Zákon viditelnosti Tento zákon bych popsala jako pravidlo upřímnosti, otevřenosti. Autor v tomto zákoně říká, že je lépe nic neskrývat, i když třeba jde o negativní záležitost. Konflikt nebo nepřátelský postoj narušuje spojení mezi dvěma lidmi a jejich vztah může napravit jen otevřená komunikace. K tomu, abychom mohli děti toto naučit nám mají pomoci tyto zásady: 1.Uplatňovat zákon viditelnosti sami na sobě tzn., že máme jít příkladem. 2. Jasně stanovit své hranice 3. Odstraňovat jejich obavy a zajišťovat, aby komunikace nebyla nebezpečná 4. Posilovat vyjadřování emocí 5. Nenechat se postavit doprostřed 6. Učit děti používat hraniční slova - Ne, to mi nevyhovuje. - Ne, rodiče mi tohle nedovolují - Ne, drogy nemám rád. Zabíjejí lidi. Atd. Těchto deset tzv. zákonů je možno nazvat pravidly slušného chování. Pokud se nám je podaří dětem vštípit a budeme li se jimi všichni řídit bude to dobře.(j. Townsed, H. Cloud, 2003).

14 Zákon a výchova dětí Zákon o rodině se, pokud jde o děti, v mnohém shoduje s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, ale je mnohem podrobnější. Prakticky oba zákony vycházejí z toho, že blaho dítěte je na prvním místě. Děti nevychovávají jen rodiče, ale také další osoby, např.: učitelé, vychovatelé atd. A zákon určuje povinnosti a práva rodičů, pečujících osob nebo i dětí. Zákon říká, že: Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující především péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodiče jsou povinni chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví,tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem pro své děti. Dítě má vůči rodičům také svá práva a povinnosti: Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkající má právo: - obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Dítě má dále právo na : - život - na jméno, státní příslušnost, znát své rodiče a na jejich péči - na svobodu projevu - na svobodu myšlení a náboženství

15 na informace, které rozvíjejí jeho sociální, duchovní a mravní blaho a také jeho tělesné a duševní zdraví. - na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný a duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj - vzdělání - na odpočinek a volný čas, na účast ve hře, - oddechové činnosti odpovídající jeho věku, i na účast v kulturním životě a umělecké činnosti - na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro něho nebezpečná nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji. Dítě má také vůči rodičům povinnosti : Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči je povinno podle svých schopností jim pomáhat, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny pokud má vlastní příjem. Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat. Při porušení zákona jsou rodiče, ( pečující osoby ) postihovány např.: - odejmutím dítěte - vězením - pokutou ( zákon o rodině,úmluva o právech dítěte )

16

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy

MANUÁL PRO ŽIVOT. pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy MANUÁL PRO ŽIVOT pro pedagogy 1. vydání, Most 2011 Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracovatel publikace: Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 MOST Autoři:

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více