1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY"

Transkript

1 - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich života a vytvářejí jeho specifickou podobu všední komunikací a činností, ale i tzv. svátečním či výjimečným děním (oslavy, narozeniny, dovolené). Významným činitelem utváření identity dítěte v rámci rodiny i širší společnosti je rodinná historie a generacemi předávané tradice. V širším kontextu uvažujeme i působení dalších blízkých příbuzných, jejichž intenzita je závislá na těsnosti mezigeneračních vztahů. Právě v každodenních činnostech dochází k učení nápodobou, k přejímání modelu rolí muže a ženy. Význam společných pracovních i volnočasových aktivit rodičů a dětí (zejména rodičů a dětí stejného pohlaví) pro utváření pohlavní identity se v poslední době opět objevuje jako výrazné téma mnohých úvah a prací o rozdělení rolí a kompetencí v moderní rodině. (L. Lacinová, R. Michalčáková, 2004) 1.1 Rodina její funkce Co je to rodina? Rodina je nejmenší, základní a zároveň nejdůležitější společenskou skupinou na světě a má své funkce. Pod pojmem rodina si většina z nás představí matku, otce, děti. Případně babičku, dědečka, tety, strýce. Někteří lidé sem počítají i své zvířecí miláčky, např.: psa, kočku, papouška, křečka atd.. Rodina má v životě každého člověka velice důležitou úlohu, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Tato skutečnost je dána působením a vlivem rodinných příslušníků. Rodina by měla každému svému členu poskytovat pocit jistoty, bezpečí, lásku, vzájemné respektování, toleranci a péči, kterou všichni potřebují k uspokojení svých potřeb.

2 - 4 - Během našeho života se struktura rodiny mění. Někteří jedinci z ní odcházejí, noví zase přicházejí. Někdy tento proces můžeme ovlivnit třeba výběrem partnera, jindy ovlivnit nelze např. úmrtím blízkého člověka. Při narození nového člena dítěte - má rodina kromě výchovy další úlohu, a tou je rozvoj osobnosti a učení. Tuto úlohu u dobře fungující rodiny mají plnit oba rodiče. Někteří lidé považují za samozřejmé mít svoji rodinu i vše, co od ní dostávají. Ale jsou tu děti, které toto za samozřejmost považovat nemohou, protože žijí v dětských domovech či jiných ústavech. Tyto děti často sní o tom mít aspoň svoji vlastní mámu. Pokud mají štěstí a jejich sen se splní, dokáží si těchto samozřejmostí většinou vážit více než ty děti, které žádným utrpením neprošly a jsou ve svých rodinách hýčkány od narození. Bohužel je dnes spousta dětí, které svoji rodinu nemají nebo je jejich rodina odmítá a jsou nuceni žít v ústavech. Jak bylo již výše zmíněno, rodina má své funkce a ty jsou následující: - biologicko reprodukční - ekonomicko- zabezpečovací - emocionální - socializačně výchovná Výchovná funkce Vychází ze zákona o rodině. Prostřednictvím této funkce rodiče přebírají odpovědnost za svoje děti, zajišťují jim odpovídající výchovu, vzdělání, bezpečí a vštěpují správné mravní zásady. V mnohém tato funkce odpovídá za kvalitu populace. V Úmluvě o právech dítěte se praví, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. I když je rodina je základní výchovnou institucí, na dítě působí i ostatní

3 - 5 - výchovné instituce, které ji doplňují ( např. škola).dnešní rodiče jsou stavěni před daleko více rozhodnutí než v dřívější době, možnosti vzdělání, volba výchovy, ale i správného náboženského, filozofického i politického směru. Rodinu jako výchovného činitele charakterizují tyto skutečnosti :. Rodiče jsou odpovědni za celkovou výchovu svých dětí.. Výchovu ovlivňuje způsob života, kterým rodina žije.. Rodina nese odpovědnost i za výchovu dětí ve volném čase.. Důležitost klade na nepřímou výchovu, která vychovává mravného člověka.. Doba působení rodičů na děti má své opodstatnění, jestliže se na výchově podílejí i ostatní činitelé kulturní, pedagogické. Funkce emocionální Funkce výchovná se prolíná s funkcí citovou nebo-li emocionální, dochází ke vzájemnému uspokojování potřeb všech členů rodiny. Koluchová uvádí, že rodiče a domov mají pro dítě ústřední význam, je na nich plně závislé existenčně i citově. Rodiče chrání svoje dítě, rozumějí mu, vytvářejí citové zázemí. Emocionální rovnováha posiluje harmonický rodinný život. Funkce ekonomicko-zabezpečovací Vychází z toho, že rodina je samostatně hospodařící jednotka. V minulosti byla tato funkce dominantní, zůstává významnou i nadále. Na jejím ekonomickém zabezpečení se v dnešní době ve stále větší míře podílejí i veřejní činitelé, důležitou roli tu hraje především stát. Ekonomické podmínky rodiny jsou velmi odlišné. Podstata souvisí se začleněním rodičů do pracovního procesu. Rodina má

4 - 6 - k dispozici určité finanční a materiální prostředky, investuje, tím se také podílí na procesu stability ekonomiky ve státě. Rodiče zabezpečují dostatečnou materiální podporu svých dětí a zároveň tím zajišťují i jejich zdravý a správný vývoj. Současná společnost se zaměřuje na mladé rodiny s malými dětmi. Funkce biologicko-reprodukční Tuto funkci je možné chápat jako primární, zabezpečuje uspokojení biologických potřeb členů rodiny. Narození dítěte přináší do rodin pocit spokojenosti. Ve velké míře souvisí s předcházející funkcí rodiny. Její finanční funkce stále více ovlivňuje i počet dětí v rodině, souvisí i s ekonomickými podmínkami společnosti. Je všeobecně známo, že plození dětí není dnes to podstatné pro rodinu, a pro toto století, jak odborníci zjistili, je charakteristický pokles populace. Rodiny s jedním nebo dvěmi dětmi jsou v převaze. Cílem naší populační politiky je udržení populační rovnoměrnosti. (M. Bartoňová, 2004). 1.2 Výchova a výchovné působení rodiny Současná moderní doba s sebou přináší i množství problémů, s kterými se musí rodina, a tedy především rodiče potýkat. Právě tehdy hraje nezastupitelnou funkci výchova a výchovné vlivy rodiny. Jako výchovné prostředí je rodina považována za činitele prvořadého významu. Rodina s harmonickými vztahy je ve výchově nenahraditelným činitelem. Výchova je proces záměrného působení na osobnost člověka, jejímž cílem je dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji s ohledem na jeho individuální dispozice a stimulující vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou

5 - 7 - osobností. Chceme-li jedince správně vychovávat, musíme znát nejen jeho individualitu, ale zachovávat určité podmínky výchovy. Výchovu můžeme rozdělit do několika stylů, ale ne každá je správná. Na formování osobnosti působí podmínky vnější a vnitřní. Vnější podmínky Tvoří sociální a přírodní okolnosti, za nichž výchova probíhá. Dále je to životní prostředí, ve kterém dítě, jedinec vyrůstá. Podmínky výchovy zahrnují faktory politické, ekonomické, vědecké, kulturní, duchovní i přírodní. Vliv sociálního prostředí na člověka však není vlivem mechanickým, ale platí tu vzájemné působení organizmu a prostředí. Vnitřní podmínky Výchovy tvoří úroveň jedinců i skupiny, na které jsme výchovně působili, jejich vrozené i získané vlastnosti, individuální zvláštnosti dítěte a získané zkušenosti. Podmínky výchovy se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Typy výchovy : Výchova zavrhující Je jedním z negativních výchovných postojů k dítěti. Podle Matějčka se s ní setkáváme spíše ve skrytých podobách. K takovému typu výchovy dochází nejčastěji tehdy, když dítě rodičům již svou pouhou existencí připomíná nezdar, či

6 - 8 - hluboké zklamání. Dítě bývá často trestáno, omezováno. Při skrytém zavrhování je postižení považováno za hanbu.odpor a negativní přístup je maskován úzkostlivou snahou být dobrý rodič. Odpor se projevuje chladným vztahem, mechanickou péčí o dítě bez účasti citů. Někdy se staví chladně k dítěti jen jeden z rodičů, jindy oba. V nejproblematičtějším případě může docházet k psychické deprivaci, při níž nejsou v dostatečné míře a delším časovém období uspokojovány základní psychické potřeby. Rodiče neuváženě trestají a nevyhnou se ani ponižování dítěte. Výchova rozmazlující Je charakterizována přílišným citovým lpěním na dítěti. Souvisí to i s malým počtem dětí v rodině. Rodiče se snaží dítěti vynahradit přemírou své lásky to, o co bylo podle jejich představy ochuzeno. Podřizují se jeho přáním a náladám, posluhují mu, čímž postupně ztrácejí u dítěte autoritu. Vytváří kolem dítěte nepřirozené prostředí zbavené překážek, problémů, s kterými se bude setkávat v běžném životě. Příliš chráněné dítě vstupuje do života nepřipravené, při prvním nezdaru ve škole, (kolektivu) běží za rodiči a ti často chybují v tom, že vinu vidí v druhých, nikoli v sobě, či ve svých potomcích. Rozmazlená a příliš úzkostná péče vede k malé samostatnosti a malému sebevědomí dětí. Perfekcionalistická výchova Je taková, kdy rodiče kladou na dítě bez ohledu na jeho reálné možnosti příliš vysoké nároky. Snaží se tím popřít například jeho postižení. Dítě má dosáhnout toho, co se nepodařilo uskutečnit jim. Problémem je, že dítě těmto požadavkům nestačí, což vede k pocitům méněcennosti a neurotickým projevům.

7 - 9 - Výchova úzkostná Se projevuje v chování rodičů tím, že příliš lpí na dítěti, zbavují je vlastní iniciativy, omezují je v jeho aktivitě. Rodiče, ale někdy i prarodiče potomky příliš chrání, varují je, neustále upozorňují na možná nebezpečí. Tato úzkostlivost až starostlivost naplňuje celou rodinou atmosféru. Děti na to reagují dvojím způsobem, svým protestem až třeba agresivním chováním proti rodičům. Vyhledávají různé party, pochybná místa. Jindy děti reagují opačně, stažením se do sebe, pasivním podřízením. Z dítěte vyrůstá buď nepříjemný suverén, který nemá oblibu u vrstevníků, či jedinec se sníženým sebecitem a sebedůvěrou. Autoritářská výchova Funguje tam kde je málo podpory, povzbuzení. Výchova v této rodině bývá postavena na strachu. Tvrdá a přísná výchova klade na dítě velké požadavky, staví před ně nesnadné úkoly a představuje neúměrné zatížení vzhledem k jeho psychickým i fyzickým možnostem. Je výchovou zakazující, omezující. Rodiče vyžadují bezpodmínečnou poslušnost, téměř nepřihlíží k potřebám a zájmům svého dítěte. Potlačují v dítěti jeho vůli, dítě nemůže projevit své potřeby, zájmy, nenaučí se tak možnostem volby, která je mu dána. V průběhu života dochází k tomu, že dítě se neumí rozhodnout, nemá vlastní iniciativu, je zcela závislé, nesamostatné. Nebezpečí tkví v tom, že její negativní důsledky nejsou napravitelné ani v dospělosti. Nejpostiženější bývá oblast citová a oblast vzájemných mezilidských vztahů. V lehčích případech se důsledky výchovy projeví v sklonu ke konfliktnímu jednání, které může vyvrcholit a zostřit právě v období dospívání. Následky, které s sebou tento výchovný styl přináší, obyčejně zůstávají jako trvalý charakterový rys po celý život.

8 Přístup demokratický Je ideální pro výchovu zdravého, či dítěte s handicapem. Dítě má určitou míru volnosti. Rodiče netíhnou k užívání tělesných trestů, pěstují v dítěti vědomí příslušnosti k rodině s naplněním pocitu lásky, bezpečí a jistoty. Výsledkem je vyrovnaná a sebevědomá osobnost po všech stránkách. Daná přehledná pravidla, opakující se řád jim pomáhá orientovat se světě kolem nich. ( M. Bartoňová, 2004). Je známo,že ideální typ rodičů ani ideální typ výchovy neexistuje. Každá doporučená metoda může mít rozdílné výsledky a účinky v závislosti na tom, kdo jí používá a jak je jí použito. Podle knihy Děti a hranice (J. Townsed, H. Cloud, 2003) je třeba při výchově dítěte stanovit přesné meze nebo-li hranice kam až dítě smí zajít a rodiče musí je pevně zachovávat. Autoři zde stanovili 10 zákonů hranic : 1.Zákon setby a žně Zákon setby a žně je zákonem, na němž jsme denně závislí, ať již z pozitivního nebo negativního hlediska. Vychází z přísloví: Co si kdo zaseje, to taky sklidí. Z pozitivního hlediska určuje, že se nám za daných předpokladů budou dít dobré věci např. : - Když budu pilně pracovat, budu moci postoupit na lepší místo. - Když budu trávit čas s lidmi, na kterých mi záleží, a budu k nim upřímný, mé vztahy porostou. atd. Nebo se nám mohou dít špatné věci : - Když budu křičet na ty, o které stojím, ublížím jim a vytvořím mezi nimi a sebou odstup. - Když si nebudu dávat pozor na to, kolik utratím, můžu začít otročit penězům a přijít o svou svobodu. atd.

9 Zákon zodpovědnosti Aspekty života, za které děti mají přijmout zodpovědnost, označujeme jako jejich poklady, tedy jako hodnotné věci. Součástí tohoto pokladu je náš charakter jak umíme milovat, pracovat. Máme svůj charakter chránit, rozvíjet a budovat, aby mohl růst nejen nyní, ale i v budoucnu. 3. Zákon moci Naučit se správně používat moc dětem pomáhá při budování hranic. Zralí lidé vědí, nad čím mají moc a nad čím ji nemají. Vkládají své síly do toho, co spadá do prvně jmenovaného, a to druhé nechávají být. Děti se potřebují naučit, nad čím mají moc, nad čím ji nemají a jak to rozlišit. Děti do života nevstupují s realistickým chápáním moci. Myslí si např.,že mohou jediným skokem přeskočit vysoké budovy. Děti svou všemocnost prosazují v mnoha oblastech, např.ve vykonávání domácích prací, ve způsobu oblékání,ohledně výsad a omezení a ve výběru svých kamarádů. Úkolem rodiče je pomáhat svým dětem oddělit, nad čím mají a nemají vládu, a rozpoznat, jaký je rozsah jejich moci. Příklady : MÁM MOC - dělat to, k čemu mám schopnosti - přijmout neúspěch, poučit se z něj a zlepšit se. NEMÁM MOC - dělat všechno co chci - vyhýbat se neúspěchům.

10 Zákon úcty Úcta k druhým nevzniká automaticky, člověk se jí musí naučit. Každé dítě přichází na svět s přáním, aby všechno bylo podle něho, přičemž na to, co potřebují druzí, se moc neohlíží. Chce aby podle něho byly nejen věci, ale i lidé. Chce nejen tvořit všechna pravidla pro sebe, ale také diktovat život, majetek, pocity a svobody u druhých. Přichází na svět s pocitem, že ostatní existují jen pro něho a nemají žádný svůj vlastní život. Naším úkolem je vyléčit ho z jeho přirozené neúcty vůči hranicím druhých lidí. Musí se naučit : neubližovat druhým, respektovat ne druhých a netrestat je za to, respektovat meze obecně, radovat se ze svébytnosti druhých, cítit smutek, a nikoli zlost, když jim hranice druhých zabrání v tom aby dostaly to, co chtějí. 5.Zákon motivace Motivy se v charakteru dítěte vytvářejí v několika stupních. Nejdříve nezralé motivy, jako např. strach z bolesti a důsledků, pomáhají malým dětem. Rodičovství však znamená víc než jen pomáhat dětem převzít vládu nad svým chováním. Pokud chceme, aby dítě dělalo správné věci ze správných důvodů, a ne jen proto, aby se vyhnulo potrestání, potřebuje se naučit být láskyplným člověkem. Etapy vývoje motivů: Etapa Chyby, jimž je třeba se vyhnout 1. strach z důsledků - potrestání v hněvu 2. nezralé svědomí - přílišná nebo nedostatečná přísnost 3. hodnoty a etika - vzbuzování pocitů viny a studu 4. zralá láska, zralý pocit viny - odnětí lásky, přílišná kritičnost

11 Zákon hodnocení V tomto zákoně jde o hodnocení bolesti dítěte. Je to bolest dítěte, kterou všichni dobře známe. Dítě ji projevuje vždy když nedostane to, co chce a snaží se její pomocí ní manipulovat s rodiči. Jsou tu čtyři pravidla pro hodnocení bolesti : Pravidlo č. 1 Nedovolte, aby bolest vašeho dítěte ovládala vaše jednání - toto pravidlo znamená, že musíme se přesvědčit jestli dítěti nic nehrozí ( nějaká fyzická nebo psychická újma), je-li v pořádku trvat na svém rozhodnutí. Pravidlo č.2 Oddělujte svou bolest od bolesti svého dítěte - to znamená, že se nemáme ztotožňovat s bolestí svého dítěte abychom se zbavili pocitu nějaké křivdy, která se nám stala někdy v minulosti. Pravidlo č.3 Pomáhejte svým dětem vidět, že náplní života není vyhýbat se bolesti, nýbrž dělat si z hodnotné bolesti spojence - toto pravidlo říká abychom dětem pomohli nevyhýbat se nepříjemným věcem, ale naopak se naučit překonávat překážky. Pravidlo č. 4 Dbejte na to, aby bolest byla bolestí zrání, a nikoli bolestí z nenaplněné potřeby nebo zranění - To znamená, že musíme mít pro dítě a jeho trápení pochopení. Musíme jej vést pevně, ale přitom citlivě.

12 Zákon proaktivity Proaktivní hranice sahají nejen k identifikaci problému, ale až k jeho řešení. Dítě potřebuje vědět, že svým protestem problém pouze identifikovalo, ale nevyřešilo. Záchvat vzteku nic nevyřeší. Je třeba aby se těmito pocity nechalo motivovat k činu a začalo se daným problémem zabývat. Mělo by uvažovat o svých reakcích a vybrat si tu nejlepší možnou. 8.Zákon závisti Závist je nejzákladnější lidská emoce a do jisté míry závidí všichni lidé. Ale ne všichni disponují stejnou mírou závisti a ne u každého člověka závist ovládá jeho život. Nejsmutnějším aspektem závisti je prázdnota, kterou závistiví lidé neustále pociťují.nic pro ně není dost dobré, nic je nedokáže naplnit. Bez ohledu na to, čeho dosáhnou nebo co získají, vždycky je na tom něco špatného a uspokojení jim celý život uniká. My musíme tuto dětskou závist proměnit v přijetí, vděčnost a spokojenost. K dosažení tohoto cíle je třeba dát dětem poznat dvě důležité věci a těmi jsou : uspokojení a zklamání. Dávat znamená uspokojovat potřeby a přání toho druhého. Nejdůležitějšími potřebami, které je třeba uspokojit jsou potřeba lásky, potřeba vztahu, potřeba péče, útěchy, pochopení. Je třeba se o dítě starat živit ho a být s ním ve spojení. Když přijímá potravu, péči, lásku a bezpečí tvoří se u něho základy vděčnosti. Čím jsou děti starší tím větší potřeby mají. Je třeba jim dát důvěru aby se mohli začít samy rozhodovat co je dobré a co ne. Stanovení hranic znamená zajišťovat, aby děti nedostávaly příliš mnoho nebo aby nedostávaly nevhodné věci. 9. Zákon aktivity Jedním z největších darů, které svému dítěti můžete dát, je pomoci mu vypěstovat sklon k aktivitě. Být aktivní znamená chopit se iniciativy. Dítě potřebuje pochopit, že řešení jeho problémů a uspokojení jeho potřeb vždy začíná u něho, a

13 nikoli u někoho dalšího. Život vyžaduje aktivitu, abychom mohli přežít a uspět. Když jsou děti pasivní, už se neučí být samy sobě správci a budou vždy předávat iniciativu někomu jinému, někomu kdo bude jednat místo nich. Děti mohou odmítat reagovat také kvůli skrytému strachu nebo obavám, které je ochromují a brání jim chopit se iniciativy. Zdrcující strach děti vede k obrannému postoji vůči náročnějším životním situacím a úkolům. Dítě se pak stává uzavřeným nebo konfliktním. 10. Zákon viditelnosti Tento zákon bych popsala jako pravidlo upřímnosti, otevřenosti. Autor v tomto zákoně říká, že je lépe nic neskrývat, i když třeba jde o negativní záležitost. Konflikt nebo nepřátelský postoj narušuje spojení mezi dvěma lidmi a jejich vztah může napravit jen otevřená komunikace. K tomu, abychom mohli děti toto naučit nám mají pomoci tyto zásady: 1.Uplatňovat zákon viditelnosti sami na sobě tzn., že máme jít příkladem. 2. Jasně stanovit své hranice 3. Odstraňovat jejich obavy a zajišťovat, aby komunikace nebyla nebezpečná 4. Posilovat vyjadřování emocí 5. Nenechat se postavit doprostřed 6. Učit děti používat hraniční slova - Ne, to mi nevyhovuje. - Ne, rodiče mi tohle nedovolují - Ne, drogy nemám rád. Zabíjejí lidi. Atd. Těchto deset tzv. zákonů je možno nazvat pravidly slušného chování. Pokud se nám je podaří dětem vštípit a budeme li se jimi všichni řídit bude to dobře.(j. Townsed, H. Cloud, 2003).

14 Zákon a výchova dětí Zákon o rodině se, pokud jde o děti, v mnohém shoduje s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, ale je mnohem podrobnější. Prakticky oba zákony vycházejí z toho, že blaho dítěte je na prvním místě. Děti nevychovávají jen rodiče, ale také další osoby, např.: učitelé, vychovatelé atd. A zákon určuje povinnosti a práva rodičů, pečujících osob nebo i dětí. Zákon říká, že: Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující především péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodiče jsou povinni chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít přiměřených výchovných prostředků tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví,tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem pro své děti. Dítě má vůči rodičům také svá práva a povinnosti: Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkající má právo: - obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Dítě má dále právo na : - život - na jméno, státní příslušnost, znát své rodiče a na jejich péči - na svobodu projevu - na svobodu myšlení a náboženství

15 na informace, které rozvíjejí jeho sociální, duchovní a mravní blaho a také jeho tělesné a duševní zdraví. - na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný a duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj - vzdělání - na odpočinek a volný čas, na účast ve hře, - oddechové činnosti odpovídající jeho věku, i na účast v kulturním životě a umělecké činnosti - na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro něho nebezpečná nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji. Dítě má také vůči rodičům povinnosti : Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči je povinno podle svých schopností jim pomáhat, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny pokud má vlastní příjem. Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat. Při porušení zákona jsou rodiče, ( pečující osoby ) postihovány např.: - odejmutím dítěte - vězením - pokutou ( zákon o rodině,úmluva o právech dítěte )

16

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 2. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Občanské a rodinné právo 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality)

SOCIOLOGIE. 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) SOCIOLOGIE 2. Socializace (pojem, druhy, faktory, zprostředkovatelé, modality) Pojem socializace lidská bytost nejen někam patřit chce, ale dokonce musí i na pustém ostrově je stále součástí společnosti

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Subkultury mládeže Kultura specifický lidský způsob organizace, uskutečňování a rozvoj činnosti, který je zpředmětněný (objektivizovaný) v materiálních i nemateriálních výsledcích

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Výchova od A do Z motto:

Výchova od A do Z motto: Výchova od A do Z motto: Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít. (Václav Havel) Výchova edukace = táhnout vzhůru = náležitě ohýbat = vytáhnout odněkud někam Je

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ PRŮBĚH MANŽELSTVÍ Oba manželé jsou v manželství zcela rovnoprávní Žijí spolu, jsou si věrni, vzájemně respektují svoji důstojnost,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více