Zpráva o šetření. A - Předmět šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. A - Předmět šetření"

Transkript

1 I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě, kdy tyto silnice a dálnice jsou zpoplatněny. II. Pro tranzitní dopravu jsou primárně určeny silnice I. třídy. Cílené odklonění tranzitní dopravy na silnice nižších tříd má být výjimkou a lze je uplatnit za podmínky, že nepřinese závažná negativa pro okolí těchto silnic nižších tříd. V Brně dne 11. září 2013 Sp. zn.: 2639/2013/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouckého kraje při řešení dopravní situace na silnici II/434 v Přerově, Kozlovicích Dne veřejný ochránce práv obdržel podnět pana J.P., kterým žádá o pomoc s řešením dopravní situace na krajské silnici II/434, vedoucí místní částí města Přerova s názvem Kozlovice. Předmětná stavebně-technicky nevyhovující silnice druhé třídy má být nadměrně a nevhodně využívána těžkou nákladní dopravou, přičemž jedním z hlavních důvodů se stěžovateli i ostatním obyvatelům místní části jeví být snaha řidičů nákladních vozidel vyhnout se zpoplatněnému užití státní silnice první třídy I/47 (I/55) v trase Přerov Lipník nad Bečvou (resp. Bělotín). Obyvatelům místní části Kozlovice jde zejména o minimalizaci externalit z dopravy vyplývajících (poškozování a znečišťování domů i parkujících vozidel, hluk, prach, otřesy). Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujal já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti, dané mu zákonem o veřejném ochránci práv,1 přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast pozemních komunikací. A - Předmět šetření Z podkladů, které stěžovatel předložil, vyplynulo, že věcí se v rovině samostatné působnosti zabývaly statutární město Přerov i Olomoucký kraj (petice, požadavek na vybudování obchvatu místní části Kozlovice, vystoupení občanů na zastupitelstvu, výměna korespondence primátora a hejtmana). Z hlediska samostatné působnosti kraje jakožto vlastníka předmětné silnice II/434 lze zmínit zejména dopis hejtmana primátorovi ze dne , v němž je popsán záměr kraje vystavět obchvat místní části Kozlovic na silnici II/434, nicméně jde patrně o časově náročný plán s neupřesněným stavem realizace. Dále je zmíněn záměr 1 Ustanovení 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

2 kraje celkově opravit silnici II/434 v Kozlovicích za cca milionů Kč, avšak podmínkou je rekonstrukce kanalizace, jejímž investorem musí být statutární město Přerov 2. Tyto investiční záměry a jejich priority však nemůže veřejný ochránce práv (a tedy ani já) řešit, neboť se jedná o politická rozhodnutí samospráv, do nichž je nám zákonem zapovězeno vstupovat. Předmětem svého šetření jsem tedy mohl učinit výhradně dosavadní postupy Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouckého kraje při výkonu jejich přenesené působnosti, v rámci níž tyto úřady řešily možnost stanovení dopravního značení, které by vymístilo nákladní dopravu mimo silnici II/434. Magistrát města Přerova (dále jen magistrát ) je úřadem stanovujícím dopravní značení na předmětné silnici, Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen krajský úřad ) je úřadem stanovujícím dopravní značení na silnici I/47 (I/55), které by se úprava značení také dotkla. Krajský úřad je dále ve vztahu k magistrátu ve věcech stanovování dopravního značení nadřízeným správním orgánem (ustanovení 178 správního řádu), který poskytuje metodickou a odbornou pomoc (ustanovení 61 odst. 3 zákona o obcích). Po tomto posouzení podnětu z hlediska věcné působnosti jsem ve věci zahájil šetření3 a požádal oba dotčené úřady o stanovisko. Dne jsem obdržel vyjádření magistrátu, dne vyjádření krajského úřadu. B - Skutková zjištění Podnět osadního výboru Kozlovice ze dne doručený magistrátu se zabýval popisem negativních externalit, způsobovaných dopravním zatížením silnice II/434, zejména nákladní dopravou, které neodpovídá stavebně-technickému stavu této pozemní komunikace. Podnět navrhoval omezení vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje 7,5 t (mimo dopravní obsluhy), do místní části Přerov Kozlovice. Magistrát podnět vyřídil dopisem ze dne obsahujícím níže popsané skutečnosti. Statutární město Přerov z popudu občanů i Policie České republiky (dále jen policie ) nechalo již v roce 2012 zpracovat návrh dopravního značení, jímž rovněž navrhovalo omezit vjezd nákladní dopravy nad 7,5 t na krajskou silnici II/434 (mimo dopravní obsluhu), včetně příslušného naváděcího směrového značení na silnici I/47 (I/55), a to nejen v Přerově, ale i v navazujících obcích. Tento podnět města byl dne projednán třemi silničními správními úřady ve věci příslušnými4. Ze zápisu z předmětného setkání však vyplývá negativní stanovisko. Pro realizaci záměru byl Magistrát města Přerova, Krajský úřad Olomouckého kraje upozorňoval na problémy, Městský úřad Lipník nad Bečvou a správci předmětných komunikací byli proti. Jako hlavní důvod byla uváděna neexistence vyhovující náhradní trasy. 2 Obdobně vyznívá rovněž dopis prvního náměstka hejtmana osadnímu výboru ze dne Ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 4 Dle ustanovení 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, stanoví dopravní značení: - krajský úřad na silnici I. třídy (tzn. Krajský úřad Olomouckého kraje na silnici I/47), - obecní úřad obce s rozšířenou působností na silnici II. a III. třídy (tzn. Magistrát města Přerova a Městský úřad Lipníku nad Bečvou na silnici II/434). 2

3 Dne podalo statutární město Přerov u svého magistrátu žádost, kterou se patrně pokusilo prosadit výše popsaný návrh dopravního značení, jehož cílem je udržet tranzitní dopravu na státní silnici I/47 (I/55) a vymístit ji ze silnice II/434. Magistrát vyzval město k doplnění, neboť chybělo odůvodnění, město nedoložilo vyjádření policie, projekt neřešil problém veřejné autobusové dopravy a město neuvádělo, proč má být omezení vztaženo i na okolní obce (Radslavice, Sušice, Hlinsko, Oldřichov, ). Na následném jednání, kde město projekt dopravního značení předložilo v doplněné podobě, uvedl zástupce policie, že se jedná o problematické řešení, neboť nákladní doprava si bude hledat nové cesty a zatíží jiné obce a jiné komunikace. Upozornil rovněž na problém nevhodné dodatkové tabulky č. E 13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY, která nepokrývá zákazníky firem velkého území, kterého se plánovaná místní úprava provozu dotkne. Statutární město Přerov a zřejmě rovněž magistrát (příslušný ke stanovení dopravního značení) tedy ustoupili od záměru plošnějšího řešení a hodlají omezit nákladní dopravu jen v místní části Kozlovice. Za tímto účelem objednalo město dne posudek stavebně-technického stavu silnice II/434 v místní části Kozlovice. Pro lepší orientaci vkládám do své zprávy následující výseč mapy, z níž jsou patrné trasy obou silnic (ze silnice II/434 má být tranzitní nákladní doprava vymístěna výhradně na I/47): Magistrát ve svém vyjádření k mému šetření uvedl, že podnět osadního výboru Kozlovice, ze dne , vnímal jako podnět k zahájení řízení z moci úřední (ustanovení 42 správního řádu) a v souladu se správním řádem osadnímu výboru odpověděl. K procesnímu charakteru žádosti statutárního města Přerov ze dne se výslovně nevyjádřil, nicméně z jeho dalšího postupu je patrné, že jej vnímá skutečně jako žádost (ustanovení 45 správního řádu), jíž je zahájeno určité řízení. K tomuto procesnímu tématu mi v obecné rovině sdělil nadřízený krajský úřad, že stanovování dopravního značení je možné pouze na podkladě podané žádosti subjektu, v jehož zájmu má být stanoveno, a proto takovým žádostem přikládá povahu žádosti dle ustanovení 45 správního řádu. 3

4 K věci samé krajský úřad sdělil, že do dnešního dne neobdržel žádnou žádost o stanovení dopravního značení na silnici I/47 (I/55) 5, nicméně upozorňuje, že toto značení je druhotné, neboť případně bude mít jen informativní charakter. Stěžejní je však stanovení zákazového dopravního značení na silnici II/434, které je v kompetenci magistrátu a nikoliv krajského úřadu. Krajský úřad mi zaslal rovněž korespondenci, v níž metodicky vedl podřízený magistrát v otázce stanovování dopravního značení, jímž se vymísťuje nákladní doprava (dopis krajského úřadu ze dne , metodika Ministerstva dopravy ze dne kauza Jižní spojka v Praze). Obecně lze dle Ministerstva dopravy i krajského úřadu omezit dopravním značením obecné užívání komunikace (např. značkami B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s dodatkovými tabulkami č. E 13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY ). Pro stanovení takového dopravního značení však musí být naplněny podmínky ustanovení 78 odst. 2 zákona o silničním provozu 6, tedy pokud to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem (např. snížení negativních externalit jako je hluk, prach, exhalace). Toto omezení lze užít zejména tam, kde určitý druh dopravy z hlediska účelu dotčené komunikace nepatří. Například jde o situaci vymístění tranzitní dopravy (dálkové a mezistátní) na silnice I. třídy, kam dle zákonného určení a dopravního významu těchto silnic patří (srovnej ustanovení 5 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 7 ). V konkrétním případě, kdy je záměrem vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnice II/434 na silnici I/55, spatřuje krajský úřad problém v tom, že silnice I/55 není vyhovující náhradní trasou (v případě pražské Jižní spojky byl touto alternativní trasou Pražský okruh ve své jižní části). Silnice I/55 však vede centrem města Přerova a je rovněž dlouhodobě přetížena. Dle krajského úřadu jakákoliv dopravní závada na této silnici způsobuje dopravní kolaps v celém městě. Klade rovněž otázku, zda zlepšení životního prostředí v jedné části města nepovede ke zhoršení životního prostředí v jiné části města. Vymístění nákladní dopravy je dle krajského úřadu možné, jen pokud v dané lokalitě existuje odpovídající dopravní infrastruktura mimo centra obcí (např. dálniční síť, obchvaty apod.). C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. 5 Toto tvrzení pokládám za pravdivé, neboť hejtman ve svém dopisu primátorovi ze dne doporučil statutárnímu městu Přerov podat krajskému úřadu žádost o odstranění dopravního značení na silnicích I/47 a I/55, které navádí tranzitní nákladní dopravu na komunikace nižších tříd. Následně sice magistrát dopisem ze dne přeposlal krajskému úřadu podnět osadního výboru, ten se však týkal dopravního značení na silnici II/434. Jak správně vysvětlil krajský úřad, dopisem ze dne , je ke zvážení takového dopravního značení příslušný magistrát nikoliv krajský úřad. Žádná žádost týkající se přímo dopravního značení na silnici I/47 nebo I/55 tedy na krajský úřad patrně nikdy nedorazila. 6 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 7 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 C.1 Procesní rovina Právní úpravu procesu stanovování dopravního značení obsahuje zákon o silničním provozu a správní řád. Dopravní značení, jde-li o místní úpravu provozu na místních komunikacích, silnicích a dálnicích, je stanovováno formou opatření obecné povahy, přičemž od se na tento proces plně užije část šestá správního řádu 8. Z příslušných ustanovení 172 ani ustanovení 173 nijak nevyplývá, že by přijímání opatření obecné povahy bylo koncipováno jako řízení o žádosti 9. Naopak z povahy tohoto procesního nástroje vyplývá, že se jedná o postup správního úřadu ex officio (z úřední povinnosti). Nazývá-li praxe proces přijímání opatření obecné povahy řízením, je třeba mít na paměti, že se nejedná o správní řízení ve smyslu části druhé správního řádu, jejíž ustanovení se užijí jen přiměřeně (ustanovení 174 odst. 1 správního řádu). Názor krajského úřadu i magistrátu, že opatření obecné povahy, jímž se stanoví místní úprava provozu, vydává správní úřad k žádosti subjektu, v jehož zájmu má být stanoveno, považuji za nesprávný. V této věci zastávám shodné stanovisko jako Ministerstvo dopravy, 10 že jde o řízení (sui generis) vedené z úřední povinnosti, ať už na základě vlastních poznatků, či z podnětu vlastníka, případně jiných osob. Z procesního hlediska tak dopravní značení na místní komunikaci nestanovuje ani vlastník (statutární město Přerov), ani policie, nýbrž správní úřad stanovující místní úpravu provozu 11, jímž je pro silnici II/434 Magistrát města Přerova v rámci 8 Rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ao 3/2008 ze dne (č. 1794/2009 Sb. NSS), sp. zn. 7 Ao 3/2009 ze dne (www.nssoud.cz), 9 Ao 2/2011 ze dne (www.nssoud.cz) a podrobněji rovněž metodika Ministerstva dopravy č. j. 423/ OST/1 z roku Ustanovení 172 správního řádu (1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v ustanovení 136 doručí veřejnou vyhláškou podle ustanovení 25, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky (3) Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu (4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. (5) Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (ustanovení 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Ustanovení 173 správního řádu (1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou;... Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. (2) Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 10 Právní názor Ministerstva dopravy č. j. 687/ STSP/2 ze dne (dopis Krajskému úřadu Zlínského kraje). 11 Ustanovení 124 zákona o silničním provozu (úprava působnosti) 5

6 výkonu přenesené působnosti. Skutečnost, že v praxi správní úřady prakticky vždy vyčkávají iniciativy vlastníků komunikací (obcí), lze označit za obecně účelný a praktický zvyk, který ovšem nemá oporu v právu. Je to vždy úřad stanovující dopravní značení, kdo hodnotí v celém svém území potřebnost dopravního značení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu (a jiných veřejných zájmů) a kdo je ve výsledku výlučně odpovědný za dodržení příslušné hmotněprávní úpravy. Této odpovědnosti úřad nezbavuje ani vyjádření policie, které je pouze tzv. subsumovaným úkonem a které správní úřad svým úkonem překrývá. Zároveň ovšem, jak poukáži v následující kapitole, je to v některých případech vlastník komunikace (tedy obecní samospráva), kdo se může významně podílet na konečné podobě dopravního značení, a to s ohledem na platnou hmotněprávní úpravu. Z takto vyložené procesní úpravy stanovování dopravního značení tedy vyplývá, že, dle mého názoru, v současné době neběží žádné řízení zahájené žádostí statutárního města Přerova, kterou chápu spíše jako kvalifikovanější formu podnětu. Současná situace je spíše popsatelná jako přípravné práce před případným započetím procesu přijímání opatření obecné povahy. C.2 Hmotněprávní rovina Hmotněprávní úprava je obsažena pouze v zákoně o silničním provozu, přičemž stanovování dopravního značení se materiálně věnuje pouze jediné ustanovení, a to ustanovení 78 odst. 2: Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Citované ustanovení obsahuje jednak neurčitý právní pojem bezpečnost a plynulost provozu, s nímž celý zákon opakovaně pracuje, a dále pak navíc slovo nezbytně, které dává správním úřadům poměrně široké pole správního uvážení. Právě pro podřazení určité konkrétní situace pod pojem bezpečného a plynulého provozu, a ke zvažování nezbytnosti konkrétního dopravního značení, je povětšinou třeba odborné znalosti z oboru dopravního inženýrství. (1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie. (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci... Ustanovení 77 zákona o silničním provozu: (1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 6

7 Tyto odborné znalosti by měly být dostupné právě úřadům stanovujícím dopravní značení a policii (dopravním inspektorátům), přičemž ve složitějších případech je možné zapojení externích odborných subjektů. K výkladu a aplikaci ustanovení 78 odst. 2 a k podmínkám, za nichž může samospráva ovlivnit stanovení dopravního značení, se veřejný ochránce práv vyjádřil v případu sp. zn. 7414/2012/VOP/DS 12 : Úřad stanovující dopravní značení (ustanovení 77 odst. 1 zákona o silničním provozu) má s ohledem na volnou dikci ustanovení 78 odst. 2 zákona o silničním provozu možnost širokého správního uvážení. Vedle jiných hledisek by měl přihlížet k názoru vlastníka komunikace. V řadě případů je myslitelných více variant dopravního značení pro konkrétní dopravní situaci, přičemž všechny varianty vyhovují plynulosti a bezpečnosti provozu a velmi podobně se dotýkají rovněž konkrétních veřejných zájmů. Je pak spíše politickým rozhodnutím obce jako vlastníka místních komunikací, které dopravní variantě bude dána přednost (ustanovení 35 zákona o obcích). Nejedná se zde o volbu mezi dobrým a špatným řešením, kterou jinak činí úřad při výkonu státní správy Je tedy nakonec odpovědností samosprávy obce, která se vždy dle svých vlastních úvah pokouší o nelehký úkol zvolit menší ze dvou (či více) zel Pro účely této zprávy nazývejme variantou č. 1 současný stav, kdy je blíže nespecifikovaná část nákladní dopravy fakticky odkláněna (v některých případech dokonce směrovými tabulemi IS 3c a 3d spolu s osobní dopravou naváděna) ze zpoplatněné silnice I/47 (I/55) na silnici II/434. Toto řešení odlehčuje silnici I/47 (I/55), avšak přivádí tranzitní (dálkovou a mezistátní dopravu) na silnici druhé třídy, kam ze zákona nepatří. Variantou č. 2 pak označme zamýšlený projekt, který by vymístil tranzitní dopravu ze silnice II/434 na silnici I/47 (I/55), a to po poslední úpravě projektu alespoň na území statutárního města Přerova. Toto řešení zbaví silnici druhé třídy II/434 dopravní zátěže, pro niž není určena, ovšem může způsobit zhoršení dopravní situace v centru města, kudy prochází silnice první třídy I/47 (I/55). V šetřeném případě je primární otázkou, zda z pohledu plynulosti a bezpečnosti provozu jsou obě varianty srovnatelné, či nikoliv. Je třeba vyhodnotit skutečnou nebezpečnost obou variant, přičemž bude-li jedna shledána relativně bezpečnou a druhá naopak nebezpečnou, zvolit variantu bezpečnou. Toto vyhodnocení a volbu považuji za věc odbornosti, k níž je příslušný magistrát, který se může opřít o názory policie a v případě potřeby rovněž o odborná stanoviska externích subjektů. Pokud jsou však obě varianty do určité míry rizikové a tato rizika nelze dost dobře srovnat (či naopak obě z hlediska bezpečnosti provozu žádné významnější riziko nepředstavují), závisí další rozhodování na tzv. jiných veřejných zájmech (omezení negativních externalit dopravy jako je hluk, smog, prach, odletující kaménky, apod.). Zde se ovšem dostává ke slovu role místní samosprávy ve smyslu 12 Dostupné na 7

8 výše popsaném a magistrát by měl, podle mého názoru, k politické vůli své obce přihlédnout. Zároveň chci ovšem zdůraznit, že správní úřad stanovující dopravní značení by měl přihlížet rovněž k tomu, že varianta č. 2 (požadovaná stěžovatelem, osadním výborem a rovněž statutárním městem Přerov) je více obhajitelná již proto, že se snaží vymístit tranzitní dopravu tam, kam patří, tedy na silnici první třídy. Obecně považuji za nepřípustné, aby zpoplatněním státních komunikací docházelo k přelévání tranzitní dopravy na krajské komunikace nižších tříd, které k tomuto provozu nemají sloužit a jsou přetěžovány se všemi negativy z toho plynoucími. Z tohoto hlediska se tedy nepřikláním k obecnému stanovisku krajského úřadu, že vymístění nákladní dopravy je možné, jen pokud v dané lokalitě existuje odpovídající dopravní infrastruktura mimo centra obcí (např. dálniční síť, obchvaty apod.). Přestože zatížení silnic prvé třídy vedoucích centry měst je samozřejmě nežádoucí, nelze jejich roli suplovat užíváním silnic nižších tříd, zvláště pokud rovněž vedou rezidenčními čtvrtěmi měst a vesnic. Domnívám se tedy, že je spíše třeba postupovat cestou výše popsaného zvažování rizik, a to v každém konkrétním případě, a při srovnatelnosti bezpečnostních rizik upřednostnit vymístění dopravy na silnice první třídy. D - Závěry I. Od se při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou účelových komunikací) postupuje dle části šesté správního řádu, která upravuje proces přijímání opatření obecné povahy. II. Příslušný správní úřad stanovuje místní úpravu provozu na svoji odpovědnost, z úřední povinnosti a nikoliv na žádost. Koná na základě vlastních poznatků, nebo z podnětů vlastníka (případně jiných osob). III. V případě dvou možných variant dopravního řešení je primární hledisko bezpečnosti provozu. Pokud jsou obě varianty bezpečné, či naopak obě určitým obtížně porovnatelným způsobem nebezpečné, je možné rozhodnout dle dalších hledisek (jiných veřejných zájmů). V takovém případě by měl úřad přihlédnout k politické vůli místní samosprávy. IV. Vymístění tranzitní dopravy na silnice první třídy je zákonným a principiálně vhodným opatřením. Na základě ve zprávě popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k závěru, že Magistrát města Přerova a Krajský úřad Olomouckého kraje nesprávně vykládají proces přijímání opatření obecné povahy. Z věcného hlediska musím ovšem konstatovat, že oba dotčené úřady se problémem reálně a odpovědně zabývají, když při vědomí limitů daných současnou silniční sítí (jejíž podobu může ovlivnit jen investiční činnost samosprávy či státu), zvažují vhodné řešení. Domnívám se však, že by bylo vhodné v dohledné době přijmout na úrovni magistrátu konečné rozhodnutí. Rozběhne-li se proces 8

9 stanovování opatření obecné povahy, může toto rozhodnutí následně korigovat nadřízený krajský úřad či správní soud. Rozhodne-li se naopak magistrát pro současný stav, lze procesně přinutit nadřízené úřady (krajský úřad a následně případně Ministerstvo dopravy), aby se věcí meritorně zabývaly v rámci stížnosti na nečinnost (ustanovení 80 správního řádu). Zprávu o šetření zasílám dotčeným úřadům a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřily a informovaly mě o dalším vývoji situace. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Úřady rovněž žádám o zaslání dosud poskytnutých písemných vyjádření policie, a to včetně policejních upozornění na nevhodnou dopravní situaci na silnici II/434. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejného ochránce práv 9

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín Vyřizuje: Ing. Martin Hapák Ve Zlíně, dne 21. 3. 2014 Tel.: 577 630 176 E-mail: martinhapak@zlin.eu Č.j.: MMZL 038045/2014 Spis. zn.: MMZL 000672/2014/06/OSaDŘ/HaM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Zpráva o šetření. ve věci postupu Městského úřadu v Říčanech při řešení dopravní situace v křižovatce silnic III/1015 a II/107 v obci Strančice

Zpráva o šetření. ve věci postupu Městského úřadu v Říčanech při řešení dopravní situace v křižovatce silnic III/1015 a II/107 v obci Strančice V Brně dne 3. září 2013 Sp. zn.: 2282/2013/VOP/DS Zpráva o šetření ve věci postupu Městského úřadu v Říčanech při řešení dopravní situace v křižovatce silnic III/1015 a II/107 v obci Strančice Na veřejného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín Vyřizuje: Ing. Martin Hapák Ve Zlíně, dne 5. 10. 2015 Tel.: 577 630 176 E-mail: martinhapak@zlin.eu Č.j.: MMZL 132120/2015 Spis. zn.: MMZL 083273/2015/03/OSaDŘ/HaM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují oddělení dopravy a silničního hospodářství náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 1631/2015/ODSH/TriR Tříska/676

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. Pavelkova 222/2 779 00 Bystrovany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 19.02.2014 NAŠE ČJ.: MR-S

Více

Zpráva o šetření podnětu pana M.M.

Zpráva o šetření podnětu pana M.M. I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě,

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 1. listopadu 2011 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI3762/2015-4 tel/fax:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Ao 3/2009-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 38564/2013 Sp.zn. S-JMK 38564/2013 OD Brno 12.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Zpráva o šetření. postupu katastrálních úřadů při záznamu vlastnických práv paní H. D. do katastru nemovitostí a vedení sbírky listin

Zpráva o šetření. postupu katastrálních úřadů při záznamu vlastnických práv paní H. D. do katastru nemovitostí a vedení sbírky listin I. Listinou, na jejímž podkladě byl proveden zápis do katastru nemovitostí ( 4 odst. 2 písm. e/ katastrálního zákona) je v případě zániku společného jmění manželů listina osvědčující způsob jeho vypořádání.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

A - Obsah podnětu. V červenci roku 2007 manželé Š. jako noví majitelé těchto pozemků cestu zneprůjezdnili.

A - Obsah podnětu. V červenci roku 2007 manželé Š. jako noví majitelé těchto pozemků cestu zneprůjezdnili. V Brně dne 20. ledna 2009 Sp. zn.: 3882/2007/VOP/DS Závěrečná zpráva veřejného ochránce práv o šetření ve věci postupu Městského úřadu Králův Dvůr a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízeních o existenci

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové, 24. dubna 2013 vyhláška č. 499/2006 Sb. Dne 28.3. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax:

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech 16. dubna 2015 Mgr. Zuzana Sprinz Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních

Více

O d b o r d o p r a v n í s p r á v y Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3, 6 0 1 8 2 B r n o R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v n í s p r á v y Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3, 6 0 1 8 2 B r n o R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMOR AVSKÉH O KRAJE O d b o r d o p r a v n í s p r á v y Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3, 6 0 1 8 2 B r n o Č. j.: JMK 137592/2014 Sp. zn.: S - JMK 137592/2014/ODOS/To Brno, 02.01.2015

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel.: 481 565310, fax: 481 565340, e-mail: adam@mesto.jilemnice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel.: 481 565310, fax: 481 565340, e-mail: adam@mesto.jilemnice. / MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor dopravy Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, tel.: 481 565310, fax: 481 565340, e-mail: adam@mesto.jilemnice.cz Sp. ZD.: MUn~248712015/0D Č. j.: PDMUn- 1678912015/0D

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více