Zpráva o šetření. A - Předmět šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. A - Předmět šetření"

Transkript

1 I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě, kdy tyto silnice a dálnice jsou zpoplatněny. II. Pro tranzitní dopravu jsou primárně určeny silnice I. třídy. Cílené odklonění tranzitní dopravy na silnice nižších tříd má být výjimkou a lze je uplatnit za podmínky, že nepřinese závažná negativa pro okolí těchto silnic nižších tříd. V Brně dne 11. září 2013 Sp. zn.: 2639/2013/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouckého kraje při řešení dopravní situace na silnici II/434 v Přerově, Kozlovicích Dne veřejný ochránce práv obdržel podnět pana J.P., kterým žádá o pomoc s řešením dopravní situace na krajské silnici II/434, vedoucí místní částí města Přerova s názvem Kozlovice. Předmětná stavebně-technicky nevyhovující silnice druhé třídy má být nadměrně a nevhodně využívána těžkou nákladní dopravou, přičemž jedním z hlavních důvodů se stěžovateli i ostatním obyvatelům místní části jeví být snaha řidičů nákladních vozidel vyhnout se zpoplatněnému užití státní silnice první třídy I/47 (I/55) v trase Přerov Lipník nad Bečvou (resp. Bělotín). Obyvatelům místní části Kozlovice jde zejména o minimalizaci externalit z dopravy vyplývajících (poškozování a znečišťování domů i parkujících vozidel, hluk, prach, otřesy). Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujal já, neboť veřejný ochránce práv využil své možnosti, dané mu zákonem o veřejném ochránci práv,1 přenést na mě některé oblasti své působnosti, mezi které patří i oblast pozemních komunikací. A - Předmět šetření Z podkladů, které stěžovatel předložil, vyplynulo, že věcí se v rovině samostatné působnosti zabývaly statutární město Přerov i Olomoucký kraj (petice, požadavek na vybudování obchvatu místní části Kozlovice, vystoupení občanů na zastupitelstvu, výměna korespondence primátora a hejtmana). Z hlediska samostatné působnosti kraje jakožto vlastníka předmětné silnice II/434 lze zmínit zejména dopis hejtmana primátorovi ze dne , v němž je popsán záměr kraje vystavět obchvat místní části Kozlovic na silnici II/434, nicméně jde patrně o časově náročný plán s neupřesněným stavem realizace. Dále je zmíněn záměr 1 Ustanovení 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

2 kraje celkově opravit silnici II/434 v Kozlovicích za cca milionů Kč, avšak podmínkou je rekonstrukce kanalizace, jejímž investorem musí být statutární město Přerov 2. Tyto investiční záměry a jejich priority však nemůže veřejný ochránce práv (a tedy ani já) řešit, neboť se jedná o politická rozhodnutí samospráv, do nichž je nám zákonem zapovězeno vstupovat. Předmětem svého šetření jsem tedy mohl učinit výhradně dosavadní postupy Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu Olomouckého kraje při výkonu jejich přenesené působnosti, v rámci níž tyto úřady řešily možnost stanovení dopravního značení, které by vymístilo nákladní dopravu mimo silnici II/434. Magistrát města Přerova (dále jen magistrát ) je úřadem stanovujícím dopravní značení na předmětné silnici, Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen krajský úřad ) je úřadem stanovujícím dopravní značení na silnici I/47 (I/55), které by se úprava značení také dotkla. Krajský úřad je dále ve vztahu k magistrátu ve věcech stanovování dopravního značení nadřízeným správním orgánem (ustanovení 178 správního řádu), který poskytuje metodickou a odbornou pomoc (ustanovení 61 odst. 3 zákona o obcích). Po tomto posouzení podnětu z hlediska věcné působnosti jsem ve věci zahájil šetření3 a požádal oba dotčené úřady o stanovisko. Dne jsem obdržel vyjádření magistrátu, dne vyjádření krajského úřadu. B - Skutková zjištění Podnět osadního výboru Kozlovice ze dne doručený magistrátu se zabýval popisem negativních externalit, způsobovaných dopravním zatížením silnice II/434, zejména nákladní dopravou, které neodpovídá stavebně-technickému stavu této pozemní komunikace. Podnět navrhoval omezení vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje 7,5 t (mimo dopravní obsluhy), do místní části Přerov Kozlovice. Magistrát podnět vyřídil dopisem ze dne obsahujícím níže popsané skutečnosti. Statutární město Přerov z popudu občanů i Policie České republiky (dále jen policie ) nechalo již v roce 2012 zpracovat návrh dopravního značení, jímž rovněž navrhovalo omezit vjezd nákladní dopravy nad 7,5 t na krajskou silnici II/434 (mimo dopravní obsluhu), včetně příslušného naváděcího směrového značení na silnici I/47 (I/55), a to nejen v Přerově, ale i v navazujících obcích. Tento podnět města byl dne projednán třemi silničními správními úřady ve věci příslušnými4. Ze zápisu z předmětného setkání však vyplývá negativní stanovisko. Pro realizaci záměru byl Magistrát města Přerova, Krajský úřad Olomouckého kraje upozorňoval na problémy, Městský úřad Lipník nad Bečvou a správci předmětných komunikací byli proti. Jako hlavní důvod byla uváděna neexistence vyhovující náhradní trasy. 2 Obdobně vyznívá rovněž dopis prvního náměstka hejtmana osadnímu výboru ze dne Ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 4 Dle ustanovení 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, stanoví dopravní značení: - krajský úřad na silnici I. třídy (tzn. Krajský úřad Olomouckého kraje na silnici I/47), - obecní úřad obce s rozšířenou působností na silnici II. a III. třídy (tzn. Magistrát města Přerova a Městský úřad Lipníku nad Bečvou na silnici II/434). 2

3 Dne podalo statutární město Přerov u svého magistrátu žádost, kterou se patrně pokusilo prosadit výše popsaný návrh dopravního značení, jehož cílem je udržet tranzitní dopravu na státní silnici I/47 (I/55) a vymístit ji ze silnice II/434. Magistrát vyzval město k doplnění, neboť chybělo odůvodnění, město nedoložilo vyjádření policie, projekt neřešil problém veřejné autobusové dopravy a město neuvádělo, proč má být omezení vztaženo i na okolní obce (Radslavice, Sušice, Hlinsko, Oldřichov, ). Na následném jednání, kde město projekt dopravního značení předložilo v doplněné podobě, uvedl zástupce policie, že se jedná o problematické řešení, neboť nákladní doprava si bude hledat nové cesty a zatíží jiné obce a jiné komunikace. Upozornil rovněž na problém nevhodné dodatkové tabulky č. E 13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY, která nepokrývá zákazníky firem velkého území, kterého se plánovaná místní úprava provozu dotkne. Statutární město Přerov a zřejmě rovněž magistrát (příslušný ke stanovení dopravního značení) tedy ustoupili od záměru plošnějšího řešení a hodlají omezit nákladní dopravu jen v místní části Kozlovice. Za tímto účelem objednalo město dne posudek stavebně-technického stavu silnice II/434 v místní části Kozlovice. Pro lepší orientaci vkládám do své zprávy následující výseč mapy, z níž jsou patrné trasy obou silnic (ze silnice II/434 má být tranzitní nákladní doprava vymístěna výhradně na I/47): Magistrát ve svém vyjádření k mému šetření uvedl, že podnět osadního výboru Kozlovice, ze dne , vnímal jako podnět k zahájení řízení z moci úřední (ustanovení 42 správního řádu) a v souladu se správním řádem osadnímu výboru odpověděl. K procesnímu charakteru žádosti statutárního města Přerov ze dne se výslovně nevyjádřil, nicméně z jeho dalšího postupu je patrné, že jej vnímá skutečně jako žádost (ustanovení 45 správního řádu), jíž je zahájeno určité řízení. K tomuto procesnímu tématu mi v obecné rovině sdělil nadřízený krajský úřad, že stanovování dopravního značení je možné pouze na podkladě podané žádosti subjektu, v jehož zájmu má být stanoveno, a proto takovým žádostem přikládá povahu žádosti dle ustanovení 45 správního řádu. 3

4 K věci samé krajský úřad sdělil, že do dnešního dne neobdržel žádnou žádost o stanovení dopravního značení na silnici I/47 (I/55) 5, nicméně upozorňuje, že toto značení je druhotné, neboť případně bude mít jen informativní charakter. Stěžejní je však stanovení zákazového dopravního značení na silnici II/434, které je v kompetenci magistrátu a nikoliv krajského úřadu. Krajský úřad mi zaslal rovněž korespondenci, v níž metodicky vedl podřízený magistrát v otázce stanovování dopravního značení, jímž se vymísťuje nákladní doprava (dopis krajského úřadu ze dne , metodika Ministerstva dopravy ze dne kauza Jižní spojka v Praze). Obecně lze dle Ministerstva dopravy i krajského úřadu omezit dopravním značením obecné užívání komunikace (např. značkami B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez s dodatkovými tabulkami č. E 13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY ). Pro stanovení takového dopravního značení však musí být naplněny podmínky ustanovení 78 odst. 2 zákona o silničním provozu 6, tedy pokud to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem (např. snížení negativních externalit jako je hluk, prach, exhalace). Toto omezení lze užít zejména tam, kde určitý druh dopravy z hlediska účelu dotčené komunikace nepatří. Například jde o situaci vymístění tranzitní dopravy (dálkové a mezistátní) na silnice I. třídy, kam dle zákonného určení a dopravního významu těchto silnic patří (srovnej ustanovení 5 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 7 ). V konkrétním případě, kdy je záměrem vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnice II/434 na silnici I/55, spatřuje krajský úřad problém v tom, že silnice I/55 není vyhovující náhradní trasou (v případě pražské Jižní spojky byl touto alternativní trasou Pražský okruh ve své jižní části). Silnice I/55 však vede centrem města Přerova a je rovněž dlouhodobě přetížena. Dle krajského úřadu jakákoliv dopravní závada na této silnici způsobuje dopravní kolaps v celém městě. Klade rovněž otázku, zda zlepšení životního prostředí v jedné části města nepovede ke zhoršení životního prostředí v jiné části města. Vymístění nákladní dopravy je dle krajského úřadu možné, jen pokud v dané lokalitě existuje odpovídající dopravní infrastruktura mimo centra obcí (např. dálniční síť, obchvaty apod.). C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně práv a svobod. 5 Toto tvrzení pokládám za pravdivé, neboť hejtman ve svém dopisu primátorovi ze dne doporučil statutárnímu městu Přerov podat krajskému úřadu žádost o odstranění dopravního značení na silnicích I/47 a I/55, které navádí tranzitní nákladní dopravu na komunikace nižších tříd. Následně sice magistrát dopisem ze dne přeposlal krajskému úřadu podnět osadního výboru, ten se však týkal dopravního značení na silnici II/434. Jak správně vysvětlil krajský úřad, dopisem ze dne , je ke zvážení takového dopravního značení příslušný magistrát nikoliv krajský úřad. Žádná žádost týkající se přímo dopravního značení na silnici I/47 nebo I/55 tedy na krajský úřad patrně nikdy nedorazila. 6 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 7 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 C.1 Procesní rovina Právní úpravu procesu stanovování dopravního značení obsahuje zákon o silničním provozu a správní řád. Dopravní značení, jde-li o místní úpravu provozu na místních komunikacích, silnicích a dálnicích, je stanovováno formou opatření obecné povahy, přičemž od se na tento proces plně užije část šestá správního řádu 8. Z příslušných ustanovení 172 ani ustanovení 173 nijak nevyplývá, že by přijímání opatření obecné povahy bylo koncipováno jako řízení o žádosti 9. Naopak z povahy tohoto procesního nástroje vyplývá, že se jedná o postup správního úřadu ex officio (z úřední povinnosti). Nazývá-li praxe proces přijímání opatření obecné povahy řízením, je třeba mít na paměti, že se nejedná o správní řízení ve smyslu části druhé správního řádu, jejíž ustanovení se užijí jen přiměřeně (ustanovení 174 odst. 1 správního řádu). Názor krajského úřadu i magistrátu, že opatření obecné povahy, jímž se stanoví místní úprava provozu, vydává správní úřad k žádosti subjektu, v jehož zájmu má být stanoveno, považuji za nesprávný. V této věci zastávám shodné stanovisko jako Ministerstvo dopravy, 10 že jde o řízení (sui generis) vedené z úřední povinnosti, ať už na základě vlastních poznatků, či z podnětu vlastníka, případně jiných osob. Z procesního hlediska tak dopravní značení na místní komunikaci nestanovuje ani vlastník (statutární město Přerov), ani policie, nýbrž správní úřad stanovující místní úpravu provozu 11, jímž je pro silnici II/434 Magistrát města Přerova v rámci 8 Rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ao 3/2008 ze dne (č. 1794/2009 Sb. NSS), sp. zn. 7 Ao 3/2009 ze dne ( 9 Ao 2/2011 ze dne ( a podrobněji rovněž metodika Ministerstva dopravy č. j. 423/ OST/1 z roku Ustanovení 172 správního řádu (1) Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v ustanovení 136 doručí veřejnou vyhláškou podle ustanovení 25, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky (3) Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu (4) K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. (5) Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (ustanovení 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. Ustanovení 173 správního řádu (1) Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou;... Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. (2) Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 10 Právní názor Ministerstva dopravy č. j. 687/ STSP/2 ze dne (dopis Krajskému úřadu Zlínského kraje). 11 Ustanovení 124 zákona o silničním provozu (úprava působnosti) 5

6 výkonu přenesené působnosti. Skutečnost, že v praxi správní úřady prakticky vždy vyčkávají iniciativy vlastníků komunikací (obcí), lze označit za obecně účelný a praktický zvyk, který ovšem nemá oporu v právu. Je to vždy úřad stanovující dopravní značení, kdo hodnotí v celém svém území potřebnost dopravního značení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu (a jiných veřejných zájmů) a kdo je ve výsledku výlučně odpovědný za dodržení příslušné hmotněprávní úpravy. Této odpovědnosti úřad nezbavuje ani vyjádření policie, které je pouze tzv. subsumovaným úkonem a které správní úřad svým úkonem překrývá. Zároveň ovšem, jak poukáži v následující kapitole, je to v některých případech vlastník komunikace (tedy obecní samospráva), kdo se může významně podílet na konečné podobě dopravního značení, a to s ohledem na platnou hmotněprávní úpravu. Z takto vyložené procesní úpravy stanovování dopravního značení tedy vyplývá, že, dle mého názoru, v současné době neběží žádné řízení zahájené žádostí statutárního města Přerova, kterou chápu spíše jako kvalifikovanější formu podnětu. Současná situace je spíše popsatelná jako přípravné práce před případným započetím procesu přijímání opatření obecné povahy. C.2 Hmotněprávní rovina Hmotněprávní úprava je obsažena pouze v zákoně o silničním provozu, přičemž stanovování dopravního značení se materiálně věnuje pouze jediné ustanovení, a to ustanovení 78 odst. 2: Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Citované ustanovení obsahuje jednak neurčitý právní pojem bezpečnost a plynulost provozu, s nímž celý zákon opakovaně pracuje, a dále pak navíc slovo nezbytně, které dává správním úřadům poměrně široké pole správního uvážení. Právě pro podřazení určité konkrétní situace pod pojem bezpečného a plynulého provozu, a ke zvažování nezbytnosti konkrétního dopravního značení, je povětšinou třeba odborné znalosti z oboru dopravního inženýrství. (1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie. (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci... Ustanovení 77 zákona o silničním provozu: (1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 6

7 Tyto odborné znalosti by měly být dostupné právě úřadům stanovujícím dopravní značení a policii (dopravním inspektorátům), přičemž ve složitějších případech je možné zapojení externích odborných subjektů. K výkladu a aplikaci ustanovení 78 odst. 2 a k podmínkám, za nichž může samospráva ovlivnit stanovení dopravního značení, se veřejný ochránce práv vyjádřil v případu sp. zn. 7414/2012/VOP/DS 12 : Úřad stanovující dopravní značení (ustanovení 77 odst. 1 zákona o silničním provozu) má s ohledem na volnou dikci ustanovení 78 odst. 2 zákona o silničním provozu možnost širokého správního uvážení. Vedle jiných hledisek by měl přihlížet k názoru vlastníka komunikace. V řadě případů je myslitelných více variant dopravního značení pro konkrétní dopravní situaci, přičemž všechny varianty vyhovují plynulosti a bezpečnosti provozu a velmi podobně se dotýkají rovněž konkrétních veřejných zájmů. Je pak spíše politickým rozhodnutím obce jako vlastníka místních komunikací, které dopravní variantě bude dána přednost (ustanovení 35 zákona o obcích). Nejedná se zde o volbu mezi dobrým a špatným řešením, kterou jinak činí úřad při výkonu státní správy Je tedy nakonec odpovědností samosprávy obce, která se vždy dle svých vlastních úvah pokouší o nelehký úkol zvolit menší ze dvou (či více) zel Pro účely této zprávy nazývejme variantou č. 1 současný stav, kdy je blíže nespecifikovaná část nákladní dopravy fakticky odkláněna (v některých případech dokonce směrovými tabulemi IS 3c a 3d spolu s osobní dopravou naváděna) ze zpoplatněné silnice I/47 (I/55) na silnici II/434. Toto řešení odlehčuje silnici I/47 (I/55), avšak přivádí tranzitní (dálkovou a mezistátní dopravu) na silnici druhé třídy, kam ze zákona nepatří. Variantou č. 2 pak označme zamýšlený projekt, který by vymístil tranzitní dopravu ze silnice II/434 na silnici I/47 (I/55), a to po poslední úpravě projektu alespoň na území statutárního města Přerova. Toto řešení zbaví silnici druhé třídy II/434 dopravní zátěže, pro niž není určena, ovšem může způsobit zhoršení dopravní situace v centru města, kudy prochází silnice první třídy I/47 (I/55). V šetřeném případě je primární otázkou, zda z pohledu plynulosti a bezpečnosti provozu jsou obě varianty srovnatelné, či nikoliv. Je třeba vyhodnotit skutečnou nebezpečnost obou variant, přičemž bude-li jedna shledána relativně bezpečnou a druhá naopak nebezpečnou, zvolit variantu bezpečnou. Toto vyhodnocení a volbu považuji za věc odbornosti, k níž je příslušný magistrát, který se může opřít o názory policie a v případě potřeby rovněž o odborná stanoviska externích subjektů. Pokud jsou však obě varianty do určité míry rizikové a tato rizika nelze dost dobře srovnat (či naopak obě z hlediska bezpečnosti provozu žádné významnější riziko nepředstavují), závisí další rozhodování na tzv. jiných veřejných zájmech (omezení negativních externalit dopravy jako je hluk, smog, prach, odletující kaménky, apod.). Zde se ovšem dostává ke slovu role místní samosprávy ve smyslu 12 Dostupné na 7

8 výše popsaném a magistrát by měl, podle mého názoru, k politické vůli své obce přihlédnout. Zároveň chci ovšem zdůraznit, že správní úřad stanovující dopravní značení by měl přihlížet rovněž k tomu, že varianta č. 2 (požadovaná stěžovatelem, osadním výborem a rovněž statutárním městem Přerov) je více obhajitelná již proto, že se snaží vymístit tranzitní dopravu tam, kam patří, tedy na silnici první třídy. Obecně považuji za nepřípustné, aby zpoplatněním státních komunikací docházelo k přelévání tranzitní dopravy na krajské komunikace nižších tříd, které k tomuto provozu nemají sloužit a jsou přetěžovány se všemi negativy z toho plynoucími. Z tohoto hlediska se tedy nepřikláním k obecnému stanovisku krajského úřadu, že vymístění nákladní dopravy je možné, jen pokud v dané lokalitě existuje odpovídající dopravní infrastruktura mimo centra obcí (např. dálniční síť, obchvaty apod.). Přestože zatížení silnic prvé třídy vedoucích centry měst je samozřejmě nežádoucí, nelze jejich roli suplovat užíváním silnic nižších tříd, zvláště pokud rovněž vedou rezidenčními čtvrtěmi měst a vesnic. Domnívám se tedy, že je spíše třeba postupovat cestou výše popsaného zvažování rizik, a to v každém konkrétním případě, a při srovnatelnosti bezpečnostních rizik upřednostnit vymístění dopravy na silnice první třídy. D - Závěry I. Od se při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou účelových komunikací) postupuje dle části šesté správního řádu, která upravuje proces přijímání opatření obecné povahy. II. Příslušný správní úřad stanovuje místní úpravu provozu na svoji odpovědnost, z úřední povinnosti a nikoliv na žádost. Koná na základě vlastních poznatků, nebo z podnětů vlastníka (případně jiných osob). III. V případě dvou možných variant dopravního řešení je primární hledisko bezpečnosti provozu. Pokud jsou obě varianty bezpečné, či naopak obě určitým obtížně porovnatelným způsobem nebezpečné, je možné rozhodnout dle dalších hledisek (jiných veřejných zájmů). V takovém případě by měl úřad přihlédnout k politické vůli místní samosprávy. IV. Vymístění tranzitní dopravy na silnice první třídy je zákonným a principiálně vhodným opatřením. Na základě ve zprávě popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k závěru, že Magistrát města Přerova a Krajský úřad Olomouckého kraje nesprávně vykládají proces přijímání opatření obecné povahy. Z věcného hlediska musím ovšem konstatovat, že oba dotčené úřady se problémem reálně a odpovědně zabývají, když při vědomí limitů daných současnou silniční sítí (jejíž podobu může ovlivnit jen investiční činnost samosprávy či státu), zvažují vhodné řešení. Domnívám se však, že by bylo vhodné v dohledné době přijmout na úrovni magistrátu konečné rozhodnutí. Rozběhne-li se proces 8

9 stanovování opatření obecné povahy, může toto rozhodnutí následně korigovat nadřízený krajský úřad či správní soud. Rozhodne-li se naopak magistrát pro současný stav, lze procesně přinutit nadřízené úřady (krajský úřad a následně případně Ministerstvo dopravy), aby se věcí meritorně zabývaly v rámci stížnosti na nečinnost (ustanovení 80 správního řádu). Zprávu o šetření zasílám dotčeným úřadům a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřily a informovaly mě o dalším vývoji situace. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro mé závěrečné stanovisko. Úřady rovněž žádám o zaslání dosud poskytnutých písemných vyjádření policie, a to včetně policejních upozornění na nevhodnou dopravní situaci na silnici II/434. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejného ochránce práv 9

Zpráva o šetření podnětu pana M.M.

Zpráva o šetření podnětu pana M.M. I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě,

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Koordinované závazné stanovisko

Koordinované závazné stanovisko Koordinované závazné stanovisko Společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 zmocněnec Městský úřad Kuřim Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim tel. +420 541 422 311 fax +420 541 230 633 www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 18.02.2015 naše zn.: MK/3613/14/OD vyřizuje: tel.: fax.:

Více

Námitka k Návrhu územního plánu Oldřichov v Hájích

Námitka k Návrhu územního plánu Oldřichov v Hájích Obecní úřad Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích 151 463 31 Chrastava Miroslav Eichler, r. č...., a Mgr. Pavla Eichlerová, r. č.... oba bytem Oldřichov v Hájích 194, 463 31 Chrastava Námitka k Návrhu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více