KRISTE JEŽÍŠI, SVĚTLO NAŠE VĚČNÉ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRISTE JEŽÍŠI, SVĚTLO NAŠE VĚČNÉ,"

Transkript

1 Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží, Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev podobou květin, které jsem miloval... A vy, přátelé moji, netruchlete! Nehleďte dolů! Svět byl tak bolestný pro vás i pro mne KRISTE JEŽÍŠI, SVĚTLO NAŠE VĚČNÉ, zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení, až mi dohořívati bude světlo denní, převeď mě přes propasti smrti nebezpečné a Srdce Tvoje jak měsíc v úplňku a jako Hostie bílá osvítiž krajinu přechodu mého z tohoto času do věčnosti! Jakub Deml Z OBSAHU C h v í l e n a d B i b l í...2 Návštěva Indie...3 Výročí...6 Události, na které se nezapomíná...6 HISTORIE FARNOSTI pokračování příště...7 Nové kancionály...8 INFORMACE...8

2 C h v í l e n a d B i b l í Zamyšlení na slavnosti Ježíše Krista Krále (34. neděle mezidobí, cyklus B) Zastavme se nejdříve u slov encykliky papeže Pia XI. Quas primas z roku 1925, kdy ustanovil svátek Ježíše Krista Krále: Záplava zla běsní ve světě, protože velká část lidí se vzdálila od Ježíše Krista a jeho svatého zákona, který má ovládat jejich život, rodiny a společnost. Národy ztratily naději na trvalý mír, protože jednotlivci i společnost popřeli a odmítli vládu Krista Spasitele. Bylo to po prvé? Nikoliv. Už Židé se ho zřekli a žádali jeho smrt. Jakže to zaznamenal sv. Jan evangelista? Pilát řekl Židům: Hle, váš král! Oni se dali do křiku: Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho! Pilát jim řekl: Vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli: Nemáme krále, jen císaře (Jan 19, 14-15). Židé nenáviděli Římany a s nimi i císaře. Ale když šlo o Krista, který byl příslušníkem jejich vlastního národa, dovedli se proti němu spojit i s největším nepřítelem. Avšak těžce na to doplatili. Po čtyřiceti letech tento císař rozdrtí jejich zemi, vypálí Jeruzalém včetně chrámu, statisíce lidí usmrtí, ostatní odvleče do zajetí nebo rozpráší do všech koutů světa. A ten, kterého Židé zavrhli, Syn Boží, žije, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici moci Boží. Na něj už velerada nemůže uplatnit slova: Pryč s ním. Z obžalovaného se stal žalobce a je obava, že tento věčný Soudce bude jednou muset nad kdysi všemocnou soudkyní pronést tatáž slova: Pryč s vámi! Pak to nebude z nenávisti, ale ze spravedlnosti a bude to soud neodvolatelný. Nicméně ponechme konečné slovo dobrému, milosrdnému Ježíši. A jaká je situace dnes po 78 letech? Slovinský teolog Prof. Ivan Pojavnik říká: V současné době se rozvinula největší globalizace lidských nepravostí, která právě vrcholí na celém světě. Je tady systematický boj proti Božím přikázáním, systematické šíření sedmi hlavních hříchů. Panna Maria varuje před největší modlou - televizí, které se denně klanějí miliardy lidí. Zneužitím televize se šíří potopa bludů, hříchů, lží a sedmi hlavních neřestí i sladký jed hedonizmu. Christof Gaspari odpovídá, proč se tak stalo: Většina aktérů, působících na veřejnosti se ve svém konání upsala bezbožnosti. Bez Boha jsou určovány zákony, bez Boha probíhá výzkum, bez Boha se interpretuje právo, bez Boha se vyu čuje, bez Boha jsou sestavovány informace a přenášeny k člověku. Tolik citáty. Jaká je naděje? Jaké řešení? Pouze jedno. Ukončeme vládu hříchu. Odevzdejme vládu Kristu Králi. Ale jak? Tuto rozejetou mašinerii žádný člověk nezastaví. Může tak učinit Bůh, a to způsobem, který neznáme, a proto sepněme dlaně k modlitbě... a nepřestávejme. vvm Z vody a z Ducha se znovu narodili Matěj František Chlup Ondřej Josef Chlup Tomáš Havlíček Vojtěch Kopecký 2

3 Návštěva Indie Orient nám přinesl trvalý zážitek. Není snad země větších protikladů nad Indii. V hotelích nás uctivě vítali, kolem krku nám dávali květinové věnce, fotografovali nás a zpětně fotky nabízeli ke koupi, klaněli se a spínali ruce. Poskytli nám koloniální přepych. Když jsme ale vyšli na ulici, vůbec nás to netěšilo. Po výstupu z autobusu se na nás sesypalo velké množství prodejců s domácími suvenýry a byli tak neodbytní, že jsme se nemohli pohnout z místa. Ještě horší pocit jsme měli mezi ostatními žebrajícími. Děti, ženy s dětmi, starci, postižení. Když jsme obdarovali jednoho, tucet dalších spínalo ruce. Jednou jsme seděly tři ženy v rikše, která nás měla přepravit úzkými uličkami. Já jsem seděla na kraji. Žena s dítětem mně svírala ruce, potom nohy a potom na pokyn starší ženy mně asi desetileté děvče políbilo nohy. Byla jsem doslova nešťastná, protože to byl poslední den pobytu a já jsem měla už jen jednu bankovku pro případ potřeby. Kdybych bankovku obětovala, komu ji dát, když žadonících bylo mnoho? Jednou jsme zastavili u motorestu poblíž vesnice. Ke mně přistoupila mladá žena s miminkem. Dala jsem jí peníz, ale stále mně byla v patách, ukazovala, že nemá co jíst a kladla mně děťátko k nohám. Průvodkyně mně potom řekla, že mně žena dítě chtěla opravdu dát, protože jich má doma dost. V ulicích St. Delhi nás přepravoval na kole mladý hoch. Za sedátkem bylo prkénko na sezení pro dva pasažéry, tam jsme si dvě sedly. Pršelo a foukal silný vítr, mimořádně v tomto období. Hoch měl na hlavě igelitový sáček, slabou šusťákovku, špinavé kalhoty a sandály naboso.musil vyvinout velkou sílu, aby nás mohl vézt. Kličkoval mezi auty, koly, vozíky, zvířaty, přes výmoly a hrboly ulice, přes kaluže, musil zastavovat, aby se nesrazil s ostatními účastníky tohoto dopravního provozu a přitom stále obracel hlavu dozadu a obšťastňoval nás širokým úsměvem. Jak tvrdý byl jeho chlebíček! Jak byly malicherné naše obavy, že skončíme na zemi. Ale i to se stává, říkala naše průvodkyně. Indie má z osmdesáti procent hinduistické náboženství. Je to vlastně jejich kultura s duchovním obsahem. Hinduisté vyznávají mnoho bohů, každý bůh se vyznačuje nějakou božskou vlastností. Vlastnosti některých jsou podtrženy i zobrazením - bůh Ganéša má sloní hlavu apod. Vnímání těchto božstev je zvýrazněno jakýmsi kadidlem, pálením tyčinek a malováním třetího oka na čelo. V chrámech jsem pociťovala jakousi depresi, až se mně dělalo fyzicky špatně. Bůh Krišna má rodiště v Mathuru. Vyrostl v pastevecké rodině, kde se chovaly krávy, a proto se kráva stala posvátným zvířetem. Kráva se pohybuje všude, všude jsou její stopy. Na ulici, na chodníku, na vozovce, i uprostřed města mají krávy pro sebe vyhrazené prostranství - např. vedle paláce v Jajpuru... Tam lidé dovážejí zelené krmení a nabízejí turistům ke koupi, aby je mohli hodit kravám. Hinduisté nepijí od krav mléko, pijí jenom mléko buvolí. Vedle hinduistů jsou v Indii také muslimové; přišli ze střední Asie. Ti v historii okupovali zemi a také vládli. Z této doby pochází řada mešit. V roce 1947 se Indie rozdělila na hinduistickou Indii a muslimský Pakistán. Na rozdíl od hinduistických chrámů-templů v mešitách není zobrazován ani člověk, ani zvířata, pouze květiny a ornamenty. Před mešitami i temply jsme se zouvali, někdy do ponožek, někdy bez. Na nádvoří Velké mešity v St. Delhi jsme šlapali vodu. Toto nádvoří pojme poutníků. Pokračování příště. IFK Poutem lásky Bůh spojil v manželství Miloše Hlaváčka a Marii rozenou Jurkovou 3

4 4

5 5

6 Výročí Neustále jsme upozorňováni na různá výročí. 19. října oslavilo 10. výročí obnovení Nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. S podivem a úctou procházeli pozvaní hosté zcela moderním zařízením, které se specializuje na léčbu starých lidí, většinou velmi těžkých případů, až beznadějných. Staří lidé tu dožívají svůj život v krásném prostředí, kde se v duchu hesla hospitálského řádu "TĚLEM K DUŠI" pečuje o celého člověka i v jeho "neproduktivním věku". Další 10. výročí oslaví 5. až 11. listopadu biskupské gymnazium v Letovicích. Začínalo opravdu "na zelené louce". Dlouho nebylo jisté, zda se udrží. Z biskupství už dokonce přijel zástupce vyjednávat termín zrušení. Avšak zejména první dva ročníky i ve stísněných podmínkách oživily Letovice a vzbudily naději, že i naše město se vymaní z nedobrého dědictví minulých let. Velkou zásluhu a vliv na studenty měl tehdy br. Pavel Rouš jako vychovatel, který dovedl podchytit a svým příkladem zaujmout mladé. Tito první absolventi dnes už většinou zdárně skončili studium na vysokých školách, mnozí se rozjeli do světa na zkušenou a vděčně vzpomínají na studentská léta v letovickém BiGy. Je tedy třeba přát i dnešním studentům touhu po poznání a duchovním obohacování, které jim škola nabízí a jistě také příznivější podmínky pro samotné studium a vstřícné přijetí letovických občanů. Události, na které se nezapomíná -a- Každý z nás prožije řadu událostí, na které v běhu života rychle zapomene. Některé nám svou mimořádností zůstanou dlouho v paměti. V poslední době to byly dvě události, které považuji za mimořádné. První z nich se váže na poutní mši o svátku sv. Václava v našem klášterním kostele. Koncelebrovaná mše svatá, kterou sloužil P. převor V.V. Málek spolu s panem děkanem P. Pavlem Kopeckým a jáhnem Petrem, vysoce obohatila MISSA BREVIS od Jiřího Pavlici. Snad všechny přítomné zaujala perfektní interpretace tohoto nekonvenčního díla. O to se zasloužil Komorní sbor B. Martinů Letovice spolu s chrámovým sborem ze Svitav, dále sólisté - Terezka Nečasová a Pavel Kleveta a komorní orchestr. Provedení Pavlicovy mše nastudoval a řídil sbormistr M. Krejsa. K oslavě sv. Václava významně přispěl letovický pěvecký sbor B. Martinů bezvadně zazpívanou sborovou skladbou SVATÝ VÁCLAVE. Bezesporu si tento duchovně hudební zážitek zasloužil mimořádný potlesk. Kdo z přítomných pozorně poslouchal sváteční homilii P. převora, dověděl se mnoho zajímavého o malbě oltářního obrazu sv. Václava. Při každé mši sv. si tento obraz prohlížíme a dnes už i víme, co každý detail znamená. Popis obrazu je možné si přečíst ve vitrině u vchodu do klášterního kostela. Druhá událost se váže na datum Jistě na ni nezapomene žádný z dvacetitisícového shromáždění ve Fatimském apoštolátu v Koclířově. Koclířov byla kdysi zapadlá víska nedaleko Svitav. Vzpomínám na dobu našeho pobytu v Opatovci - Košířích v padesátých a šedesátých letech minulého století, a to hlavně na postavu pana faráře P. Karla Potěšila, který řadu let působil v Koclířově u sv. Filomeny. Košířský kostelík patřil do jeho pastoračního působení. V něm i mimo něj jsme se často setkávali. Nelze zapomenout na vyprávění P. Potěšila z doby, kdy byl vězněn v nacistických koncentračních táborech, a na jeho moudré myšlenky. Mnohokrát jsme se s ním ještě setkali v době jeho pobytu v kněžském domově na Moravci, kde také zemřel. Jistě by se P. Potěšil velmi podivil tomu, jaký význam má Koclířov v současné době pro věřící, zvláště ctitele P. Marie Fatimské. Viděli jsme zde obrovský počet aut 6

7 a autobusů. Tyto dopravní prostředky pomohly k přímé účasti tisícům věřících. Radost jsme měli z přítomnosti našich duchovních Otců, pana děkana Kopeckého a otce převora Málka. Byli jsme svědky otevření Memoriálu P. Marie Fatimské v krásném přírodním prostředí a koncelebrované mše sv. s hlavním celebrantem arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem. Homilie Mons. Dominika Duky se dotkla srdcí všech přítomných. Utkvěla nám jedna z mnoha vyslovených myšlenek: Neurážejte Boha - slova Panny Marie pronesená při zjevení pasáčkům ve Fatimě. Bílá štíhlá soška Matky Boží Fatimské, v jejíž korunce je umístěna vražedná střela vyjmutá z těla sv. Otce Jana Pavla II., která procestovala několik zemí a byla vystavena v některých našich katedrálách, nám bude připomínat neustálou Mariinu přímluvu a ochranu. Zůstane v našich vzpomínkách na velkou událost letošního října v Koclířově. - djch - HISTORIE FARNOSTI pokračování příště Mezi historicky cenné patří mramorová kropenka, která pochází z roku V její horní části je silně vytesán již zmíněný letopočet, pod ním je kříž v obráceném trojúhelníku. V dolní části je zazděná hlava lva, která se původně nacházela na jednom toskánském sloupu u podvojného náhrobku v presbytáři. U hlavního oltáře je to kamenná gotická sedilie z roku 1492 se dvěma znaky Hronoviců (ostrve). Rozměry jsou 180 x 220 cm a sloužívala dříve jako obřadní sedadlo při figurálních mších. Nahoře se rozděluje ve tři pěkné gotické baldachýny, které zabírají asi třetinu výšky. Na štítech jsou vytesány znaky pánů z Letovic. Nad sediliem je letopočet 1492, dnes zalíčený. Klenba kaple Panny Marie má jemná žebra klenutí, která se sbíhají ve svornicích, jejichž plochy jsou zdobeny znaky pánů z Letovic (dvě sukovité hole, tzv. ostrve, o šesti sucích ve štítě - stejný znak užívali i páni z Ronova, se kterými byli letovičtí spřízněni). Kaple byla do původního stavu uvedena v roce 1957, kdy malíř Daněk podle návrhu architekta ing. Antonína Klimeše z Brna vymaloval na zdi výjevy ze života Panny Marie a dobrovolníci očistili již zmíněná gotická žebra. V roce 1972 podle návrhu prof. Karla Svolinského bylo do kaple instalováno barevné mozaikové okno Ukřižování, jak je zhotovila Umělecká řemesla v Praze. Z kaple byl odstraněn oltář Panny Marie Lurdské a socha samotné Panny Marie byla umístěna pod kůrem. V roce 1975 byly Daňkovy obrazy seškrabány a zalíčeny. Do kaple byla zavedena nová elektroinstalace a malíř Matula kapli vytónoval. V roce 1976 byla do zdi pod vedením pana Jiříčka vsazena další okna podle návrhu Karla Svolinského, kde je vyobrazen život Panny Marie, který byl původně namalován na stěně. Vnější ochranný rám na mozaiková okna zhotovili a instalovali pánové z Letovic Hanzlíček, Süss, Portl, Širůček, Hoder, Rossy a Minarik. U těchto prací byl přítomen sám Karel Svolinský. Na místo původního oltáře Panny Marie Lurdské nyní pod oknem Ukřižování stojí křtitelnice s kamenným podstavcem a dřevěným víkem. Na víku je vyřezán křest Páně. Hlavní oltář je novogotický a pochází z roku Posvětil ho brněnský biskup dr. Pavel hr. Huyn. Je ve tvaru stolu, sokl je kamenný. Zdobí jej sochy apoštolů Petra a Pavla, uprostřed je zobrazen Kristus na kříži, vedle kterého stojí Panna Maria a svatý Jan a z horní části oltáře shlíží socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Oltář je doplněn 6 andílky a mnoha dalšími ozdobami. Na oltáři je řezba Abraháma při obětování Izáka a řezba oběti kněze Melchizedecha. Nad mramorovým dvířkovým svatostánkem je baldachýn. Záclonky ve svatostánku jsou vyšity sestrou Karlou z kláštera podle návrhu doc. Stanislava Illeho z Havírny v roce 1957 materiálem darovaným z Itálie. Také malovaní andělíčci na vnitřní straně dvířek svatostánku jsou dílem doc. Illeho. Celý oltář byl zrestaurován a doplněn v roce Mezi nejcennější oltáře patří rokokový oltář Panny Marie Bolestné, který se nachází v kapli. Jeho sokl je z bloku pískovce. Ve výklenku oltáře je gotická socha Bolestné Panny Marie, kolem výklenku jsou reliéfy sedmi bolestí Panny Marie. Po boku oltáře dva plačící andělé, nahoře 7

8 koruna s anděly. Oltář byl renovován roku Poslední opravy a pozlacení provedl Jan Daněk v červnu Oltář mimo jiné zdobí vzácné antipendium, údajně s rukou Alláha. V příštím čísle si přiblížíme historii ostatních oltářů. připravil PV Nové kancionály Po mnoha letech vyšel opět katolický kancionál zpěvník. Vydání, které se některým z nás dostalo do rukou, je však výslovně určeno pro ostravskoopavskou diecézi a olomouckou arcidiecézi. Ptali jsme se proto přímo pana biskupa Vojtěcha Cikrleho. Řekl, že vydání nového zpěvníku je připravováno již řadu let a toto bylo uspíšeno za cenu nedostatečné korektury, proto obsahuje některé chyby, dokonce i chyby věroučné. Nedoporučuje proto kupovat toto vydání a slíbil, že již opravená verze pro brněnskou diecézi (stejně jako pro ostatní diecéze české) vyjde během tří měsíců. mk INFORMACE Všechny večerní mše svaté ve farním kostele budou v zimním období počínaje začínat již v 17 hodin. Příležitost ke svátosti smíření ve farním kostele: v sobotu ráno od 6 do 8 hodin v neděli ráno od 6 do 9 hodin V neděli ve pobožnost za zemřelé ve farním kostele a průvod na hřbitov, pokračování v modlitbách. Při příležitosti 10. výročí trvání biskupského gymnázia bude na první pátek v 16 hodin sloužit mši svatou ve farním kostele otec biskup Vojtěch Cikrle. V pátek začne po mši svaté (od 17 hodin) první biblická půlhodinka ve farním kostele. Třetí sobotu v listopadu na svátek Panny Marie, ochránkyně řádu MB v 18 hodin bude v klášterním kostele slavná mše svatá. V neděli bude přednáška pana děkana z Velkého Meziříčí P. Jana Peňáze na téma Vzpomínky z věčného města v jubilejním roce Hodina bude upřesněna dodatečně. Katolická BESEDA si Vás dovoluje pozvat na VÝSTAVU filmových plakátů, která bude zahájena v pondělí 24. listopadu v 17 hodin v horním sále Kulturního domu bývalé ORLOVNY, kde se od roku 1938 promítaly filmy v licenci KINA OREL. Budou vystaveny i plakáty z těchto počátků a historický prapor z roku 1897, který byl společný pro BESEDU a tělocvičnou jednotu OREL. Výstava potrvá do a bude otevřena denně od 9 do 17 hodin, v neděli od 14 do 17 hodin. R E D A K C E děkuje za všechny příspěvky, ale také prosí čtenáře, aby je posílali alespoň dva dny před datem redakční rady. Usnadníte tím dodržení termínu vydání. Děkujeme Vám za pochopení. Další číslo Hledání vyjde na 1. neděli adventní , redakční rada bude v pátek v 19 hodin na faře. HLEDÁNÍ - list letovické farnosti listopad 2003 Vydává: Římskokatolický farní úřad Letovice. Zodpovídá redakční rada. Kontaktní adresa: Anna Hrubá, Komenského 29, Letovice, tel ZDARMA 8

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ročník 8. prosinec 3/1997

ročník 8. prosinec 3/1997 ročník 8. prosinec 3/1997 Od Panny Marie Křtinské Vám posílám přání požehnaných svátků vánočních. Budu na Vás pamatovat při půlnoční mši sv. Láska Boží a přímluva Panny Marie ať Vás, Vaše drahé i naše

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více