Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch"

Transkript

1 Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ

2 Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách (Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ) Jako kaïdoroãnû vydáváme pfiehled restaurátorsk ch prací, které se v roce 2006 uskuteãnily na kulturních památkách a které v rámci své pûsobnosti sledoval a usmûràoval Národní památkov ústav. Pfiehled jsme sestavili na základû podkladû dodan ch z územních odborn ch pracovi È. Na pfiípravû se podíleli P. Skalick a za redakci L. Ernstová a K. Ledererová Kolajová. PhDr. Jakub Vítovsk vedoucí odboru restaurování NPÚ Obr. na obálce: Praha 1, dûm ãp. 26 (U Zlatého jelena), Tomá ská ulice 4, souso í sv. Huberta s jelenem, 1726, F. M. Brokoff. (Foto J. Kaãer) Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách. Uzávûrka informací byla dne 15. ãervna Vydal Národní památkov ústav, Vald tejnské námûstí 3/162, Praha 1, s finanãním pfiispûním Ministerstva kultury âeské republiky. Arno tovice, okres Bene ov kostel sv. imona a Judy, hlavní oltáfi, souso í Nejsvûtûj í Trojice, socha Boha Otce, socha Krista a pfiíslu né atributy (zemûkoule, oblaka, holubice Ducha svatého s paprsky), kolem 1760, rejstfi. ã /2-1 (kostel), 32-1 (oltáfi), prûzkum a 2. etapa restaurátorsk ch prací, rest. R. efãík, P. efãíková Bavorov, okres Strakonice ka na, na námûstí, kámen, 1742, rejstfi. ã /3-3992, restaurování kamenn ch dílû, instalace nového vodního systému, rest. J. Koreck Beãov nad Teplou, okres Karlovy Vary hrad, závûsn obraz Portrét Marie Terezie, olejomalba na plátnû, polovina 18. století, rejstfi. ã / , inv. ã. BV 1230, rest. E. Kolmanová * závûsn obraz Jezdeck portrét na hnûdém koni, olejomalba na plátnû, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã / , inv. ã. BV 955, rest. E. Kolmanová * závûsn obraz Portrét císafie Karla Velikého, olejomalba na plátnû, konec 18. století, rejstfi. ã / , inv. ã. BV 1237, rest. Z. Reinerová * závûsn obraz Portrét Ludvíka ZboÏného, olejomalba na plátnû, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã / , inv. ã. BV 1238, rest. Z. Reinerová * závûsn obraz Jezdecká podobizna císafie Domiciána, olejomalba na plátnû, konec 17. století, rejstfi. ã / , inv. ã. BV 1236, rest. R. Horonová * interiér horního hradu, omítky a nástûnné malby, malba na omítce, století, rejstfi. ã /4-726, restaurátorsko-konzervaãní práce, rest. T. Berger, T. Záhofi, P. Stirber Beãváry, okres Kolín areál zámku, dvû vázy, ãervená arkóza, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /2-704, rest. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, J. Novotn Bûlá nad Radbuzou, okres DomaÏlice most se sochami, omítky vnûj ího plá tû a kamenné ãásti, omítané Ïulové zdivo s historick mi úpravami, , 1. tfietina 20. století, rejstfi. ã /4-2033, konzervace stfiedních ãástí mostních pilífiû a restaurování vnûj ího plá tû, rest. M. Hron, J. Fiala Bûlá pod Bezdûzem, okres Mladá Boleslav kostel Pov ení sv. KfiíÏe, hlavní oltáfi, 2. tfietina 17. století, úpravy z 80. let 19. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. A. Moravcová * boãní oltáfi sv. Jana Nepomuckého, 2. tfietina 17. století, úpravy z 80. let 19. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. A. Moravcová * boãní oltáfi Piety, 2. tfietina 17. století, úpravy z 80. let 19. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. A. Moravcová * kazatelna, 2. tfietina 17. století, úpravy z 80. let 19. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. A. Moravcová kostel sv. Václava, sochy na prûãelí, , rejstfi. ã /2-1459/1, restaurátorské zaji tûní, rest. J. Pospí il pomník Na stráï!, pískovec, J. Mafiatka, 1931, rejstfi. ã / , rest. P. Gláser radnice, portál, jemnozrnn pískovec, 1613, rejstfi. ã / , 2. etapa, rest. M. HubeÀák Bene ov, okres Bene ov gymnázium, ãp. 470, Husova ulice, malba v apsidû kaple, kolem 1900, rejstfi. ã , restaurátorsk prûzkum, rest. M. Tomek Bezno, okres Mladá Boleslav kostel sv. Petra a Pavla, boãní oltáfi Piety, rejstfi. ã /

3 (kostel), , 1. etapa (petrifikace celého oltáfie), rest. Z. Kafková souso í Kristova kfitu, polovina 18. století, rejstfi. ã , provedení kopie souso í z m enského pískovce, 1. etapa, rest. J. vec, J. Du ek Bílence, okres Chomutov socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /5-442, komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc Bílina, okres Teplice boïí muka sloupková, pískovec, pfielom století, rejstfi. ã /5-2536/3 konzervace materiálu a ãásteãné doplnûní po- kozené vrcholové hlavice, rest. V. ãepko (dán podnût k sankãnímu fiízení pro poru ení památkového zákona) Bílovice, okres Uherské Hradi tû fiímskokatolická farnost Bílovice, obraz Nav tívení Panny Marie, olej na plátnû, Ignác Viktorín Raab, 3. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã , rest. L. Zále áková zámek, sochafiské prvky na fasádû, tuk, konec 19. století, rejstfi. ã /7-3216, rest. R. Levínská Blatná, okres Strakonice pomník padl m (socha Svobody), Josef Bílek (návrh soch), Josef PetrÛ (architekt), 1923 (?), rejstfi. ã /3-4038, rest. K. Kry ka BlíÏejov, okres DomaÏlice kostel sv. Martina, vnûj í omítkové vrstvy, století, rejstfi. ã /4-2034, restaurátorsk prûzkum, rest. J. indeláfi Bohdíkov, okres umperk kostel sv. Petra a Pavla, soubor ãtrnácti obrazû kfiíïové cesty, 1. zastavení, olej na plátnû, Jakub Zink, 18. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. R. BartoÀová Bolatice, okres Opava kostel sv. Stanislava, ãtrnáct obrazû kfiíïové cesty, konec 18. století, rejstfi. ã / (kostel), (obrazy), 1. etapa (7 obrazû), rest. R. Balcarová Bor, okres Tachov kostel sv. Mikulá e, lunetové nástûnné malby s v jevy svat ch nad prostory kaple jiïní lodi kostela (sv. Hubert, sv. Vendelín, sv. Vavfiinec), malba na omítce, V. S. Schmidt (?), po 1746, rejstfi. ã /4-1706, rest. Z. Novotn zámecká kaple sv. Vavfiince, omítky s fragmenty nástûnn ch maleb v klenbû a na stûnách presbytáfie, malba na omítce, 1496, rejstfi. ã /4-1703, rest. J. Rataj Borovany, okres âeské Budûjovice souso í sv. Jana Nepomuckého s andûly, ÎiÏkovo námûstí, 2. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /3-36, rest. I. Tlá ek Boskovice, okres Blansko rezidence, ãp. 642, Hradní 1, vnitfiní schodi tû, opuka, 1729, rejstfi. ã /7-368, rest. P. BlaÏík Bo ilec, okres âeské Budûjovice kostel sv. Martina, obrazy kfiíïové cesty, olejomalba na plátnû, stfiední Evropa, konec 18. století, rejstfi. ã /33-167, rest. A. Martan Bouzov, okres Olomouc hrad, ãtrnáct kolorovan ch perokreseb, grafick list a plán na pauzovacím papífie, Georg Hauberrisser, Gregoir Huret, 1896, 2. polovina 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond svozy), inv. ã. BZ 1381, BZ 1248, BZ 5150, BZ 1356, BZ 1357, BZ 1358, BZ 1359, BZ 1360, BZ 1380, BZ 1382, BZ 1383, BZ 1384, BZ 1385, BZ 1386, BZ 1132 (grafick list), BZ (plán), rest. J. âoban BoÏanov, okres Náchod kostel sv. Máfií Magdaleny, vstupní portál, pískovec, 1735, rejstfi. ã /6-1500, rest. A. Wagner Brand s nad Labem, okres Praha-v chod Ïidovsk hfibitov, náhrobní stély, mramor, Ïula, 19. a 20. století, rejstfi. ã /2-2009, vztyãování a restaurování, rest. M. turm Branná, okres umperk kostel sv. Archandûla Michaela, vstupní dvefie, dfievo, rejstfi. ã /8-845, rest. J. Jakubek Brno, okres Brno-mûsto biskupsk dvûr, ãp. 299, Zeln trh 6, kamenné prvky fasády, rûzné druhy pískovcû, detritick vápenec, P. a A. Gabri, 2. polovina 16. století, rejstfi. ã /7-148, rest. R. Trúchly busta J. A. Komenského se soklem, mûstská ãást Obfiany, Hlaváãova ulice, vápenec (busta), mramor (sokl), V. Makovsk, 1961, rejstfi. ã /7-271, rest. M. Slovák dûm ãp. 339 (Rohrerova /d Elvertova/ vila), Veslafiská 234, strop balkonové lodïie a hlavice sloupû, nástropní dekor, kámen, poãátek 20. stol, rejstfi. ã /7-7682, rest. E. Vymûtalová, S. BûÈáková, M. BûÈák dûm ãp. 449, Jánská 12, jednoduch obloukov vstupní portál, pískovec, renesance, rejstfi. ã /7-143, rest. R. Seifried dûm ãp. 491 (U Kamenné panny), Orlí ulice 16, kamenné architektonické prvky, pískovec, vápenec, renesance, baroko, rejstfi. ã /7-163, rest. J. Plotica hrad Vevefií, mûstská ãást Bystrc, malby v jídelnû 2. patra paláce, secco na vápenné omítce, , rejstfi. ã /7-30, rest. V. Holoubek, J. Knor ka na Parnas, Zeln trh, vápenec, J. B. Fischer z Erlachu (návrh), Riga, Höger, Steinböck (sochafii), , rejstfi. ã / , rest. R. Trúchly klá ter Králové, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo námûstí 1, vnûj í plá È, okna ã. 14, 15, pilífie N, O, vápenec, pískovec, pfied 1335, rejstfi. ã /7-23 (klá ter), 7-24 (bazilika), rest. R. Trúchly klá terní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lazaretní ulice, svícny v hlavní lodi, v zdoba boãního oltáfie sv. Josefa, pilatsrová hlavice, listov vûnec s kvûty nad klenbou, plátkové zlato, metal, dfievo, ãásteãnû dílna O. Schweigla, 2. polovina 18. století 20. léta 19. století, rejstfi. ã /7-57, rest. I. Stanûk * pilastr v hlavní lodi, umûl mramor, 80. léta 18. století, rejstfi. ã /7-57, doplnûní chybûjících ãástí masy, rest. J. Nevídal * nástûnná v malba stûny pod kûrem a vstupní pfiedsínû, fresco- -secco, secco, vápenné nátûry, tónovaná hlinka, kasein, Josef Winterhalder ml., Josef Pichler, , 1787, 20. století, rejstfi. ã /7-57, rest. J. Kándl * iluzivní nefigurální v malba v presbytáfii, hlavní lodi a v prostorách pfied zpovûdnicemi, 2. polovina 18. století, novodobé pfiemalby, rejstfi /7-57, rest. P. Kuãera * dlaïba v hlavní lodi a pfiilehl ch prostorách, mramor, století, rejstfi. ã /7-57, rest. J. Trtílek, J. Leitgeb kfiíï, mûstská ãást Tufiany, Tufianské námûstí, u kostela Zvûstování Pannû Marii, pískovec, 1811, rejstfi. ã /7-75 (kostel), 7-332, rest. F. Pavúãek mariánsk morov sloup, námûstí Svobody, nedvûtick mramor, litavsk a biodetritick vápenec, Ïula, B. Rabensteiner, A. Brandt, 3

4 J. K. Erna, F. Pfaundler, B. Frobl, J. K. Pröbstl, , rejstfi /7-221, rest. J. Krososka, D. Neuwirth mûstské opevnûní hraniãní zeì, Starobrnûnská ulice 14, portál, pískovec, renesance, man rismus, rejstfi. ã /7-213, rest. D. Marková pomník osvobození, v areálu Kaunicov ch kolejí, Králova 45, beton, vápenec (obklad), 1978, rejstfi. ã /7-6983, rest. J. Vích, P. BlaÏík socha sv. Jana Nepomuckého, mûstská ãást Komárov, Plotní ulice, vápenec, 1716, rejstfi. ã /7-265, rest. F. Pavúãek souso í Panny Marie, mûstská ãást Tufiany, na kfiiïovatce u kostela Zvûstování Pannû Marii, vápenec, J. K. Pröbstl, rejstfi. ã /7-75 (kostel), (souso í), rest. M. Slovák Bru perk, okres Fr dek-místek socha sv. Floriána, ulice sv. Floriána, pískovec, 18. století, rejstfi. ã /8-623, rest. J. Gajda Bruntál, okres Bruntál zámek, pohovka, dfievo, kûïe, rotang, stfiední Evropa, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. BR 1516, rest. L. Urbánek * pohovka, dfievo, ply, stfiední Evropa, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. BR 1548, rest. L. Urbánek Bfiezno, okres Louny krucifix na trojbokém soklu, pískovec, 1743, rejstfi. ã / komplexní restaurátorsk zásah, rest. P. Siegl a studenti AVU Bfiezno, okres Mladá Boleslav kostel sv. Václava, západní prûãelí, zaji tûní a sejmutí soch sv. Petra a sv. Pavla, restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtûcha, jemnozrnn pískovec, dílna JelínkÛ z Kosmonos, kolem 1720, rejstfi. ã /2-1512, rest. M. Pokorn Bfivany, okres Louny socha sv. Rocha, opuka, 1. polovina 19. století (sokl), kopie klasicistní sochy z roku 1932 (vrcholová plastika), rejstfi. ã / , komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc Buchlovice, okres Uherské Hradi tû hrad Buchlov, portréty Zikmunda I. Berchtolda a Ludmily Berchtoldové, olej na plátnû, Karel Îádník, L. Hoffmann, 1906, poãátek 20. století, rejstfi. ã /7-3247, inv. ã. 1709/695, 1699/714, rest. M. Doãekalová zámek, portrét vratislavského biskupa Karla von Habsburg, olej na plátnû, Bartolomeus Strobel ml., kolem 1620, rejstfi. ã / , inv. ã. 24/7, rest. V. Látalová, J. Látal * portréty Franti ka Benedikta Berchtolda a AlÏbûty Berchtoldové, olej na plátnû, 2. polovina 17. století, rejstfi. ã / , inv. ã. 755/1121, BC 6530, 756/1122, BC 6531, restaurátorsk prûzkum, rest. M. Doãekalová Bu ín, okres umperk souso í Nejsvûtûj í Trojice, pfied domem ãp. 58, pískovec, 1824, rejstfi. ã /8-857, rest. L. Werkmann Bystfiice pod Host nem, okres KromûfiíÏ zámek, fasáda pfiedzámãí, rejstfi. ã /7-5896, restaurátorsk prûzkum omítek, dal í etapa, rest. J. Grossmann Cínovec, okres Teplice kostel Nanebevzetí Panny Marie, kfiídlov oltáfi, dfievo, Sasko, pozdní gotika, poãátek 16. století, rejstfi. ã , 3. etapa (dokonãení snímání pfiemaleb a retu e torz povrchové úpravy), rest. L. Helfertová, M. Pavlíková, E. Votoãková Cítoliby, okres Louny socha sv. Václava, pískovec, 1728, rejstfi. ã /5-1233, komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 1770, rejstfi. ã / , komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc âáslav, okres Kutná Hora areál kostela sv. AlÏbûty, ohradní zeì se sochami sv. Jana a sv. Pavla, po 1750, rejstfi. ã /2-923, rest. P. Má a âastohostice, okres Tfiebíã socha sv. Jana Nepomuckého, na návsi, hrubozrnn vápenec, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /7-3185, rest. P. Dufek âermná ve Slezsku, okres Opava socha sv. Jana Nepomuckého, pfied kostelem sv. Markéty, pískovec, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /8-1351, pfiesunutí a znovuosazení sochy, rest. P. Gláser, T. Skalík âerná Hora, okres Blansko kostel sv. Vavfiince, socha Madony, dfievo, polychromie, kolem 1500, rejstfi. ã /7-430 (kostel), (socha), rest. M. Král âerné Budy, okres Bene ov Sázavsk klá ter, jiïní venkovní fasáda torza gotického kostela, rest. P. Justa a kol. âervená Lhota, okres JindfiichÛv Hradec zámek âervená Lhota, dvû chodbové lucerny, rejstfi. ã / , inv. ã. 4041, 4143, rest. I. Houska * lavice s v pletem, konec 18. století, rejstfi. ã /3-1957, inv. ã. CL 236, rest. V. KoÀák âervené Pofiíãí, okres Klatovy zámek, omítkové a barevné vrstvy v 1. a 2. nadzemním podlaïí hlavní budovy, dekorativní ablonová malba na omítce, 1. polovina 18. století, po 1900, rejstfi. ã /4-2817, restaurátorsk prûzkum, rest. L. Lounová * dvû sochy puttû na fiímse vstupního portálu, pískovec, 1750, rejstfi. ã /4-2817, rest. M. Hron, V. tochl âerven DvÛr, okres âesk Krumlov zámek, klasicistní sedací souprava, 3. tfietina 18. století, rejstfi. ã , rest. V. Hlu iãka * kolekce neobarokních kfiesel, 60. léta 19. století, rejstfi. ã , rest. V. Hlu iãka âerven Hrádek, okres Chomutov zámek, dvoje kamna v 1. patfie, kamnáfiská hlína, glazura, konec 18. poãátek 19. století, rejstfi. ã /5-490, vyspárování, dílãí doplàky a retu e, rest. J. Malovaná âeská Kamenice, okres Dûãín ambity poutní kaple Narození Panny Marie, oltáfie Panny Marie Lurdské, sv. Aloise, sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého, dfievo, polychromie, 2. polovina 18. a 19. století, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, závûreãná etapa komplexního restaurování oltáfie Panny Marie Lurdské, 2. etapa restaurování (doplnûní chybûjících fiezeb, sejmutí nepûvodních pfiemaleb) oltáfie sv. Aloise, 1. etapa restaurování oltáfiû sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého, rest. E. Kolmanová, B. Kafka âeská Tfiebová, okres Ústí nad Orlicí kostel sv. Katefiiny, varhany, asi (varhanní skfiíà), (pfiestavba varhan), rejstfi. ã , restaurování pí Èalov ch a nástrojov ch ãástí, osazení varhanní skfiínû a dfievofiezeb, rest. J. Poukar (varhanní stroj), J. Vûneãek (truhláfiské práce) 4

5 âeské Budûjovice, okres âeské Budûjovice Biskupství ãeskobudûjovické, Biskupská ulice, ãtrnáct obrazov ch portrétû biskupû, olejomalby na plátnû, nesign., âechy, po polovinû 19. století, inv. ã , rest. K. afáfiová b val dominikánsk klá ter, v chodní ãást kfiíïové chodby (klenební pole, konzoly), rejstfi. ã /3-808, restaurování kamenn ch fragmentû klenebních Ïeber, zhotovení doplàkû chybûjících ãástí, fixace zbytkû polychromie, rest. J. âech, R. Rudovsk âesk Krumlov, okres âesk Krumlov zámek, soubor obrazov ch rámû, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. CK 582, 1601, 3616, 3617, 3736, 3613, 3868, rest. P. Hájek * soubor kulis barokního divadla do scény Zahrada, 60. léta 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. CK 8830/3, 11049, 10342, 11077, 11353, 8809/3, 11352, 11351, 8809/2, 11307/A, B, 8809/3, 11348, rest. N. Ma ková, M. KfiíÏek * zámecká zahrada, vázy na balustrádû, kámen, Matyá Griessler, 1762, rejstfi. ã /3-874, restaurování a zhotovení kopií, rest. L. Hosnedl, J. Koreck, J. Kerel * soubor stfiíbrn ch picích nádob, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 1328/1-4, 1330, 1331, 1999, 1393, 1329, rest. V. Tittelbach * soubor granátnick ch avlí, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 5788/a, b, 5789/a, b, 5790/a, b, 5792/a, b, 5793/a, b, rest. L. Fiala * obraz Portrét hrabûnky Netolické, olejomalba na plátnû, nesign., âechy, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2171, rest. J. Záhofiová * obraz Portrét mladého lechtice, olejomalba na plátnû, nesign., stfiední Evropa, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2253, rest. J. Záhofiová âesk ternberk, okres Bene ov hrad, Ïlut salonek, klasicistní dekorativní nástûnné malby kolem oken, poãátek 19. století, rejstfi. ã /2-24/I., rekonzervace, rest. L. Konvalinková socha sv. Jana Nepomuckého, u mostu pfies Sázavu, baroko, rejstfi. ã /2-25, rest. J. Pospí il âihadla, okres Nymburk areál zámku Bon Repos, nástûnné malby, rejstfi. ã /2-1962, dokonãení prûzkumû v hlavním sále Nového zámku, odkrytí zbyl ch nástûnn ch maleb v soukrom ch pokojích, odkrytí malby v hlavním sále, rest. P. Kadlec âichtice, okres Strakonice Ïidovsk hfibitov, devatenáct náhrobních stél, kámen, století, rejstfi. ã /3-4083, rest. J. âervinka Daãice, okres JindfiichÛv Hradec zámek, neorenesanãní truhla, po polovinû 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. D 15016, rest. V. Vefitát * stolek, biedermeier, 2. tfietina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. D 222, rest. V. Ko- Àák * sekretáfi empírov, 1. tfietina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. D 292, rest. V. KoÀák * grafika Krajina s plachetnicí, papír, sign. Jos. Selb, stfiední Evropa, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2106, rest. M. irok, V. Vondráãek Dûãín, okres Dûãín kostel sv. Franti ka Serafinského, mûstská ãást Bûlá, oltáfi pûvodem z Krásného Studence u Dûãína, polychromované dfievo, pozdní renesance, cca 1605, rejstfi. ã , preventivní restaurování, zaji tûní povrchu, transfer do expozice dûãínského zámku, rest. H. Forstová Dobroho È, okres JindfiichÛv Hradec kaple, na návsi, nástûnné malby v interiéru, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /3-1753, rest. J. Vojtûchovsk Dobr, okres Strakonice kostel sv. Jana a Pavla, hlavní oltáfi, po 1700, 19. století (obraz), fiezba polychromie, zlacení, rejstfi. ã /3-4090, rest. S. Kroupová, J. Ronovsk Dobfienice, okres Hradec Králové kostel sv. Klimenta, oltáfi sv. Jana Nepomuckého, erbovní kartu, paladium, hlaviãky andílkû, obláãky, polnice, rozety, akantové úponky a kvûtinové girlandy, oltáfiní architektura, Ignác Rohrbach, kolem 1735, rejstfi. ã. 4683, rest. J. Mach * oltáfi sv. Jana Nepomuckého, sochafiská ãást, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba, rejstfi. ã. 4683, rest. H. Vítová Dobfiíkov, okres Ústí nad Orlicí podkarpatsk kostel, oltáfi JeÏí e Krista, 1. polovina 18. století (?), rejstfi. ã. 5451, rest. H. Vítová Dobfií, okres Pfiíbram socha sv. ebestiána, 1713, rejstfi. ã /2-2418, rest. J. Vích Dolany, okres Olomouc fara, historické omítky, 16. století, rejstfi. ã /8-1788, konzervace fragmentû omítek, rest. J. âervinka Dolní Bojanovice, okres Hodonín kfiíï na hfibitovû, dfievo, polychromie, plech (korpus), Martin Vymyslick, 1905, rejstfi. ã /7-2209, rest. J. Kándl Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav kostel sv. Katefiiny, hlavní oltáfi, sochy andûlû z oltáfie, rejstfi. ã / (kostel), , rest. Z. Novotn Dolní Kounice, okres Brno-venkov klá ter Rosa Coeli, portál v ohradní zdi, pískovec, 2. polovina 17. století, rejstfi. ã /7-672, rest. P. TÛma DomaÏlice, okres DomaÏlice areál klá tera augustiniánû s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, devût soch s podstavci, pískovec, Franti ek Ringelhahn, , rejstfi. ã /4-2338, závûreãná etapa restaurování a zhotovení v duskû, rest. J. indeláfi dûm ãp. 11 (základní kola), Komenského ulice, dvû alegorické tukové plastiky na atice hlavního vstupu, tuk, kovová armatura, pfielom 19. a 20. století, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, rest. J. indeláfi kostel Narození Panny Marie, námûstí Míru, sochy sv. Petra, sv. Pavla a archandûla Michaela na atice pfiedsínû jiïního vstupu, pískovec, Franti ek Ringelhahn, 1706, rejstfi. ã /4-2290, 1. etapa restaurátorského zaji tûní soch (pfiípravné a prûzkumové práce), rest. J. indeláfi Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad KnûÏnou zámek, sgrafita, konec 16. století, 1886, 60. léta 20. století, rejstfi. ã /6-2776, rest. J. La toviãka, J. vec, J. Du ek Drahanovice-Ludéfiov, okres Olomouc sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, na návsi u kaple Panny Marie RÛÏencové, pískovec, 1710, rejstfi. ã /8-1866, rest. L. Werkmann Drahobudice, okres Kolín kostel Nejsvûtûj í Trojice, iluzivní nástûnné malby v celém interiéru, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã /2-721, 2. etapa (základní upevnûní maleb, strop lodi kostela po fiímsy), rest. J. Alt 5

6 Drozdov, okres Beroun kaple sv. Jana Nepomuckého, náves, figura torzo na stfie e, pozdnû barokní, rejstfi. ã /2-2986, dokonãení rekonstrukce spodní ãásti figury, pfiipraveno jako model pro kamennou reprodukci, rest. J. Tursk, J. Kaifosz Dfievohostice, okres Pfierov zámek, arkády 2. poschodí hlavní budovy zámku, vnitfiní portál zámecké budovy, pískovec, 1. polovina 17. století, rejstfi. ã /8-401/4, rest. J. Lendr Dfiínov, okres KromûfiíÏ zámek, nástûnné malby v kapli sv. Katefiiny, 3. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /7-5926, 1. etapa záchrany nástûnn ch maleb, rest. J. Knor Duchcov, okres Teplice evangelick kostel, stfiedov sloup vstupního schodi tû, pískovec, secese, rejstfi. ã /5-4817, dílãí zpevnûní a domodelování, rest. M. Bílek sokly soch Amfitrité a Flóry, pískovec, baroko, 2. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /5-2582/17/2,4, komplexní restaurátorsk zásah, rest. M. Bílek zámek, pût kusû loveck ch pu ek, rejstfi. ã , inv. ã. DH 923 (brokovnice kfiesadlová, dfievo, ocel, mosaz, zn. Leopold Becher st., ), inv. ã. DH 936 (brokovnice kfiesadlová, dfievo, ocel, po 1700), inv. ã. DH 947, 956 (kulovnice kfiesadlové, dfievo, ocel, mosaz, zn. Wencel Fridrich, Litomy l), inv. ã. DH 975 (kulovnice perkusní, dfievo, ocel, mosaz, zn. Jung, VídeÀ, 2. polovina 18. stol), komplexní restaurátorské zásahy, rest. M. Pertl * dekorativní ornament stropu v místnosti ã. 158 v 1. patfie, papírma é, dfievo, 19. století, rejstfi. ã /5-2582, konsolidace a sejmutí transferu, rest. V. PotÛãek DvÛr Králové nad Labem, okres Trutnov ka na se sochou Záboje, pískovec, A. P. Wagner, 1859, rejstfi. ã /6-3485, rest. J. Ka par kostel sv. Jana Kfititele, interiér, rejstfi. ã /6-3477, restaurátorsk prûzkum, rest. H. Vítová mariánské souso í, oplocení, pískovec, litina, 20. století, rejstfi. ã /6-3480, rest. P. Vágner, J. Ka par pomník Karla Peteryho, pískovec, litina, po 1866, rejstfi. ã /6-3490/10, rest. J. Ka par Franti kovy Láznû, okres Cheb Izabelina promenáda, p. p. ã. 735, 815, 787, pût alegorick ch soch a osm dekorativních váz s podstavci, pálená hlína, polychromie, vídeàská práce, 1901, rejstfi. ã /4-4670, rest. J. indeláfi Fr dek-místek, okres Fr dek-místek kostel Nav tívení Panny Marie, námûstí Svobody, kredencová liturgická skfiíà v sakristii, polychromované dfievo, kolem poloviny 18. století, rejstfi. ã /38-17, rest. P. Bittner souso í Kalvárie, u kostela sv. Jana a Pavla v Místku, pískovec, 18. století, rejstfi. ã /8-729, rest. J. Gajda Fr dlant, okres Liberec zámek, tfii kusy dvouruãních meãû, století, rejstfi. ã / , inv. ã. 2169, 2194, 2197, rest. M. Pertl Frymburk, okres âesk Krumlov kostel sv. Bartolomûje, obrazy kfiíïové cesty, olejomalba na plátnû, nesign., âechy, 19. století, rest. Jifií tork Fulnek, okres Nov Jiãín kostel sv. Josefa, vnitfiní dekorativní v malby, 19. století, rejstfi. ã /8-1563, rest. B. Valcháfiová * schodi tû a kamenné prvky pfied kostelem, pískovec, 19. století, rejstfi. ã /8-1563, rest. J. BroÏ Hájek u Prahy, okres Praha-západ areál poutního místa, loretánská kaple Panny Marie (Santa Casa), nástûnná figurální v malba interiéru, rejstfi. ã /2-482, 1. etapa, rest. Z. Dobo ová HefimanÛv Mûstec, okres Chrudim Ïidovsk hfibitov, náhrobní desky, pískovec, bfiidlice, opuka, vápenec, století, rejstfi. ã /6-5823, rest. J. Brabec, Z. mahel Hluboká nad Vltavou, okres âeské Budûjovice zámek, tapiserie Courbette na pravou ruku, J. Jordaens (návrh), Brusel, 1647, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HL 1283, 1. etapa, rest. J. Fertálová * tapiserie Judita se strojí na cestu, Brusel, cca 1645, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. (?), 2. etapa, rest. J. Fertálová * komodov intarzovan sekretáfi, polovina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HL 2694, rest. V. Johanus * ãtyfii vitrajová okenní kfiídla z tzv. Hamiltonova kabinetu, jiïní Nûmecko a v carsko, konec 16. poãátek 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), rest. M. Vintrová * intarzovan skleník, Nizozemí (?), 1. polovina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HL 6898, 1. etapa, rest. V. Johanus * intarzovan stûl, Itálie (?), poãátek 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HL 7139/1, 1. etapa, rest. V. Vondráãek * intarzovan stûl, Itálie (?), poãátek 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HL 7139/2, rest. V. Johanus * obraz Plachetnice na mofii, olejomalba na plátnû, sign. H. Weludag (?), Holandsko, 19. století, inv. ã , rest. H. Mücková * obraz Portrét Jana Nepomuka Schwarzenberga, olejomalba na plátnû, sign. Oelenhainz, stfiední Evropa, 1790, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 3515, rest. H. Mücková * obraz Portrét Marie Anny Karolíny Schwarzenbergové, olejomalba na plátnû, nesign., VídeÀ, kolem 1770, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 3514, rest. H. Mücková * deskov obraz Narození Pánû, smrkové dfievo potaïené plátnem, 1380, Mistr TfieboÀsk, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 7356, rest. T. Berger * dfievûné hodiny se zvonkohrou, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 265, rest. R. Babka (stroj), D. Smetánková (ciferník, schránka) * stolní hodiny sloupkové, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2784/1, rest. R. Babka * ãtyfii chodbové lucerny, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 3001/1, 3001/12, 3001/3, 3230/1, rest. I. Houska * párové prstové rukavice a rukavice pûstnice ke zbroji, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 5468/1, 5468/2, 8371, rest I. Medek * ãtyfii stolní lampiãky, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2711/1ab, 2ab, 3ab, 4ab, rest. I. Houska * závûsná lampa, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 7430, rest. J. Dolej ek * stolní hodiny renesanãní, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 2784/1, rest. R. Babka * soubor osmi prachovnic, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 8382/42, 6490/2, 8382/57, 8382/58, 8649, 6504/1, 8382/11, 6494/4, rest. I. Medek * soubor cínov ch nádob, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 613/15, 1341/538, 11114, 613/a, b, 2503, rest. V. Tittelbach * zámkové desky dvefií 6

7 tzv. Hamiltonova salonu, rejstfi. ã /3-102, rest. J. Kubíãek * litinové vfietenové schodi tû, rejstfi. ã /3-102, rest. R. Polák Hnûvãeves, okres Hradec Králové kostel sv. Jifií, hlavní oltáfi, kolem 1750, rejstfi. ã. 4719, 1. etapa, rest. J. Kulda, R. JeÏková, J. JeÏek * obraz sv. Jifií z hlavního oltáfie, olej na plátnû, nesign., kolem 1750, rejstfi. ã. 4719, rest. M. Pavlíková, L. Helfertová Hnûvo ice, okres Opava kostel sv. Petra a Pavla, nástavec hlavního oltáfie, polychromované dfievo, kolem poloviny 18. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. P. Bittner * obraz Panny Marie z hlavního oltáfie, obrazy z boãních oltáfiû Klanûní Tfií králû, sv. Jan Nepomuck, malby na dfievûné desce, kolem poloviny 18. století, rejstfi. ã / (kostel), , , , rest. B. Valcháfiová Hodonín, okres Hodonín Galerie v tvarného umûní, Úprkova 2, malby na stropû sálu Muzeum, secco, Jano Koehler, 1913, rejstfi. ã /7-2222, rest. P. Procházka, T. Rossí Hole ov, okres KromûfiíÏ kostel Nanebevzetí Panny Marie, námûstí dr. Edvarda Bene e, obraz z oltáfie v âerné kapli, olej, plátno, 1. polovina 17. století, rejstfi. ã /7-5933, restaurátorsk prûzkum, rest. R. Hamsíková * boãní oltáfi Sedmibolestné Matky boïí, tuk, umûl mramor, dfievo, zlacení, olej na plátnû, Ondfiej Zahner, Georg Kautzner, 2. ãtvrtina 18. století, 1863, rejstfi. ã /7-5933, 1. etapa, rest. L. Zále áková, V. Medková trinitáfisk klá terní kostel sv. Anny, námûstí F. X. Richtra, krucifix na boãním oltáfii, dfievo, pfied polovinou 18. století, rejstfi. ã / (klá ter), , restaurátorsk prûzkum, rest. R. Hamsíková zámek, ãp. 190, námûstí F. X. Richtra, vstupní brána do zámeckého parku, tuk, pískovec, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /7-5929, rest. P. BlaÏík Holkov, okres âesk Krumlov socha sv. Jana Nepomuckého, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /3-1475, rest. L. Hosnedl, J. Koreck Holostfievy, okres Tachov fara, ãp. 1, dvefiní ostûní v 1. nadzemním podlaïí, pískovec, polovina 18. století, rejstfi. ã /4-1744, rest. J. indeláfi HoraÏìovice, okres Klatovy zámek, ãp. 11, dvefie, dubové dfievo, kov, pfielom 17. a 18. století, opravy 19. století, rejstfi. ã /4-2911, rest. J. St blo Horní Blatná, okres Karlovy Vary hfibitovní kaple sv. KfiíÏe, polychromované tukové hlavice interiéru, omítka, tuk, dfievo, kov, kámen, malba, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /4-809, rest. J. Fiala, M. Hron, J. Kándl Horní Jifietín, okres Most krucifix, pískovec, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /5-337, transfer z âesk ch ZlatníkÛ a kompletní restaurátorsk zásah, rest. B. Rak Horní Lapaã, okres KromûfiíÏ kamenn kfiíï, pfii silnici, pískovec, rejstfi. ã /7-5962, 1. etapa, rest. P. Hradilová Horní Mo tûnice, okres Pfierov socha sv. Floriána, námûstí Dr. Miroslava Tyr e, pískovec, 1720, rejstfi. ã /8-413, rest. J. Petr Horní Planá, okres âesk Krumlov kostel sv. Markéty, varhany, stfiední Evropa, rejstfi. ã / (kostel), , rest. P. NoÏina Horní Slavkov, okres Sokolov hfibitovní kostel sv. Jifií, nástropní malby, malba na omítce, 1903, 1. etapa (zaji tûní ãásti maleb), rest. J. Kándl most pfies Dlouhou stoku, socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem, pískovec, kov, plast, Jakub Eberle dílna, kolem 1745, rejstfi. ã /4-576, rest. M. Hron náhrobek Georga Hässlera, na vnûj í zdi hfibitova pfii kostele sv. Jifií na p. p. ã. 371, pískovec, 1561, rejstfi. ã /4-4206, , restaurování vãetnû opravy zdiva a omítek v okolí náhrobku, rest. M. Hron Horní Stropnice, okres âeské Budûjovice souso í sv. Jana Nepomuckého, u kostela sv. Mikulá e, 1765, rejstfi. ã /3-144, rest. L. Hosnedl, J. Koreck Horní Îukov, okres Fr dek-místek socha sv. Jana Nepomuckého s podstavcem, pískovec, po 1730, rejstfi. ã /8-798, rest. I. Kalina Horosedly, okres Písek kaple sv. Jana Nepomuckého, oltáfi Panny Marie Loretánské, olejomalba na plátnû, kva na hedvábí, malba na dfievû (obrazy), vosková plastika, dracounové v ivky, umûlé polodrahokamy, fiezby, polychromie, zlacení, 18. století, rejstfi. ã , rest. L. Helfertová, K. Pittlová, M. Zme kal, P. achl, M. Lubomírsk Hofiovice, okres Beroun zámek, papírové tapety v loïnici v zámecké expozici, 20. léta 20. století, rejstfi. ã /2-302, rest. L. Zeman Hor ovsk T n, okres DomaÏlice radnice, kamenn mûstsk znak na fasádû, pískovec, po 1708, rejstfi. ã /4-2353, 1. etapa, rest. K. Amortová socha sv. Donáta, Masarykova ulice, p. p. ã. 546/3, pískovec (socha), Ïula (schodi Èové stupnû), 1741, rejstfi. ã /4-2083, rest. J. indeláfi socha sv. Jana Nepomuckého, Littrova ulice, p. p. ã. 2585/1, pískovec, poãátek 18. století (socha), 1892 (sokl), M. J. Brokoff (?), rejstfi. ã /4-4170, rest. K. Amortová zámek, závûsn obraz Záti í s kvûtinov m ko em, olejomalba na plátnû, 2. polovina 18. století (?), rejstfi. ã / , inv. ã. HT 146, rest. M. Kadav * závûsn obraz Záti í s bíl m zajícem, olejomalba na plátnû, 2. polovina 18. století 1. polovina 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. HT 5931, rest. M. Kadav * dva obrazy kvûtinového záti í, olejomalba na plátnû, 2. polovina 18. století, poãátek 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. HT 688, HT 4886, rest. J. Matûjíãek Hofiice, okres Jiãín portál u hfibitova, vrch sv. Gottharda, pískovec, , rejstfi. ã /6-1173, restaurátorsk prûzkum, rest. Z. Fuãík, O. Nosek Hofiovice, okres Beroun kostel sv. Jiljí, dvû okna v presbytáfii, rejstfi. ã /2-304, rekonstrukce okenních v plní podle iluzivního okna, rest. J. Jifiiãka zámek, ãtyfii kachlová kamna ve v chodním kfiídle zámku (loïnice, knihovna, pfiípravna jídel, atna), rejstfi. ã /2-302, rest. E. Symonová Hostivice, okres Praha-západ kostel sv. Jakuba Vût ího, Husovo námûstí, kazatelna, po polovi- 7

8 nû 18. století, rejstfi. ã / (kostel), , 2. etapa (likvidace dfievokazné houby, petrifikace, a dal í), rest. V. Hejdová, F. Kratochvíl Ho Èka, okres Litomûfiice sloup Nejsvûtûj í Trojice, pískovec, M. Tollinger, polovina 18. století, rejstfi. ã /5-2043, konzervace, rest. R. olc Hradãovice, okres Uherské Hradi tû kostel V ech svat ch, boãní oltáfie Srdce JeÏí ova a Panny Marie Lurdské, umûl mramor, tuk, polychromie, zlacení, po 1783, rejstfi. ã /7-3331, rest. V. Medková, D. Domanja Hradec Králové, okres Hradec Králové dûm ãp. 409, Palackého ulice 6, restaurátorsk prûzkum fasády, rejstfi. ã /6-557, rest. P. Gláser * fasáda, tuk, , rejstfi. ã /6-557, rest. J. Waisserová, J. Bláha, K. Krhánková dûm ãp. 46 (kanovnick dûm), ulice Karla Tomana 6, nástropní malby, klihová malba, polovina 19. století, rejstfi. ã / , rest. P. KfiíÏ dûm ãp. 62 (nemocnice), Rokytanského ulice, malby v místnosti ã. 120, hlinka, vápenn nátûr, konec 19. a poãátek 20. století, rejstfi. ã /6-457, rest. P. Hampl dûm ãp. 734, figurální reliéf, pískovec, K. Dvofiák, 1928, rejstfi. ã /6-545, rest. I. Tlá ek, O. Nosek dûm. ãp. 126 (divadlo), M tská ulice, zaji tûní torza sgrafita, 16. století, rejstfi. ã /6-493, rest. R. evãík katedrála sv. Ducha, ostûní pûti oken, pískovec, 14. století, 19. století, rejstfi. ã /6-424, rest. A. Wagner * vitráïe v pûti oknech, konec 19. a poãátek 20. století, rejstfi. ã /6-424, rest. J. Skuhrav, J. âernohorsk, K. Barták kostel Nanebevzetí Panny Marie, skfiíà varhan s iluzivní malbou, tempera a olej na dfievû, Josef Streussel (vlastní nástroj), kolem 1766, rejstfi. ã /6-427, 4. etapa levá ãást skfiínû a baldach n nad oknem, rest. L. Filipsk Hradec nad Moravicí, okres Opava soubor ãtrnácti zastavení kfiíïové cesty, tzv. Kalvárie, keramické reliéfy kfiíïové cesty, kolem 1885, rejstfi. ã /8-1459, rest. J. Gajda zámek, nástûnná tuková v zdoba interiéru, 1902, rejstfi. ã /8-1382, rest. M. Müllerová * obraz Hold slezsk ch stavû královnû Kunhutû v interiéru místnosti ã. 109, malba na plátnû, sádrová omítka, Otokar Marcus, 1901, rejstfi. ã / (mobiliární fond), snímání pfielepu, fixace, rest. R. Balcarová * tzv. BeethovenÛv sekretáfi, dfievo, textil, kov, VídeÀ, konec 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HM617, rest. J. Jakubek * dva obrazy Krajina s Hradcem, olejomalba na plátnû, Jan Kesselheim, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. HM 570, HM 602, rest. R. Balcarová * obraz Krajina s jezerem, olejomalba na plátnû, stfiední Evropa, poãátek 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), rest. R. Balcarová Hrádek u Su ice, okres Klatovy zámek, ãp. 1, fasáda vstupního prûãelí, omítka, sgrafito, malba na omítce, 16. století (sgrafito), 2. polovina 17. století (iluzivnû malovaná fasáda), rejstfi. ã /4-2962, restaurátorsk prûzkum, rest. J. Koreck, L. Hosnedl * fasáda vstupního prûãelí s erbem rodu DesfoursÛ z Montu a Athienville, omítka, sgrafito, malba na omítce, kov, tuk, 16. století (sgrafito), 2. polovina 17. století (iluzivnû malovaná fasáda), rejstfi. ã /4-2962, rest. J. Koreck, L. Hosnedl * renesanãní krbová kamna v místnosti pfiízemí, omítka, malba, terakotové cihly, 16. století, rejstfi. ã /4-2962, rest. J. íha Hradi tû, okres âesk Krumlov sloup se souso ím Nejsvûtûj í Trojice, náves, pfii kfiiïovatce na Kaplici a Bene ov nad âernou, rejstfi. ã /3-1218, rest. L. Hosnedl, J. Koreck Hranice VII Slavíã, okres Pfierov b val Ïelezniãní tunel, portály tunelu, pískovec, vápenec (opûrné zdivo), , rejstfi. ã /8-570, rest. L. Werkmann HrdoÀovice, okres Jiãín krucifix, pískovec, 1796, rejstfi. ã , rest. P. Roztoãil HrochÛv T nec, okres Chrudim kostel sv. Martina, obraz Sv. Jan Nepomuck a sv. Jan Sarkandr adorující Pannu Marii, olej na plátnû, nesign., 1736 (?), rejstfi. ã , rest. M. Trizuljaková * obraz sv. Víta a sv. Zikmunda, olej na plátnû, nesign., 1736 (?), rejstfi. ã , rest. M. Trizuljaková Hromnice, okres PlzeÀ-sever souso í Spasitele, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba Vût ího na podstavci, nad v chodním okrajem obce, p. p. ã. 564/1, pískovec, Johann Wild, 1814, rejstfi. ã /4-1243, 1. etapa, rest. J. indeláfi Hrub Rohozec, okres Trutnov zámek, obnova severních vstupních vrat z parku do nádvofií, rejstfi. ã /6-2836, rest. J. BuÀka Hulín, okres KromûfiíÏ krucifix se sochou sv. Vendelína, pfii domu ãp. 801, pískovec, kolem poloviny 18. století, rejstfi. ã /7-5977, rest. J. Petr socha sv. Jana Nepomuckého, pfied vchodem k b valému hfibitovu, vápenec typu Breitenbrun, jemnozrnn pískovec, 1880, rejstfi. ã /7-5969, , 1. etapa, rest. J. Petr Cheb, okres Cheb zfiícenina hradu, kamenn erb se znakem ãeského lva na hradbû, Ïula, 1652, rejstfi. ã /4-3626, rest. M. Hron, J. Fiala * tfii kamenné kruhové stfiílny v nároïí hradeb, Ïula, 1652, rejstfi. ã /4-3626, rest. M. Hron, J. Fiala Chlum sv. Máfií, okres Sokolov areál poutního místa s kostelem sv. Máfií Magdalény, tfii místnosti ve 3. nadzemním podlaïí budovy probo tství, omítky podhledû stropû se tukovou v zdobou a malbami, po 1700, rejstfi. ã /4-595, 1. etapa (zaji tûní omítek), rest. J. Plach, M. BroÏ Chlum u Tfiebonû, okres JindfiichÛv Hradec ka na, námûstí, 1. ãtvrtina 19. století, rejstfi. ã /3-1938, restaurování kamenn ch dílû, instalace nového vodního systému, rest. V. Krninsk, I. Tlá ek Chlum, okres Hradec Králové prusk hfibitov, náhrobky, dva lvi, pískovec, vápenec, mramor, po 1866, rejstfi. ã /6-622, rest. K. Krátk Chocerady, okres Bene ov kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní oltáfi, obraz apo tolû, olej na plátnû, F. Zelenka (sochafiská v zdoba), 1730, rejstfi. ã , 4. etapa, dfievofiezba Panny Marie, restaurována v roce 2004, rest. M. Neãásková, P. Nedbalová Chodovice, okres Jiãín kostel sv. Bartolomûje, hlavní oltáfi, 3. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã. 4100, restaurátorsk prûzkum, rest. P. afus, A. Souãek, 8

9 M. Scheib * kazatelna, 3. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã. 4104, restaurátorsk prûzkum, rest. P. afus, A. Souãek, M. Scheib Choltice, okres Pardubice boïí muka, pískovec, 1713, rejstfi. ã /6-2088, rest. O. Sigmund Chomutice, okres Jiãín kostel sv. Dion sia, malby v kupoli, rejstfi. ã /6-1198, restaurátorsk prûzkum, rest. M. KfiíÏek, P. Padevût * malby v kupoli, secco, J. L. Klemens, 1864, rejstfi. ã /6-1198, rest. M. KfiíÏek, P. Padevût Choru ice, okres Mûlník kostel Nanebevzetí Panny Marie, hlavní oltáfi, obraz Pieta, kolem 1600, rejstfi. ã / (kostel), (?), restaurátorsk prûzkum a 1. etapa restaurátorsk ch prací, rest. E. Votoãková v klenková kapliãka, náves, poslední tfietina 19. století, rejstfi. ã /2-1318, pfiíprava rekonzervace nástûnn ch maleb, rest. M. Resl Chrudim, okres Chrudim dûm ãp. 112 (Khomovsk ), nároïí Resslovo námûstí a iroké ulice 22, boãní portál, pískovec, tuk, konec 18. století, rejstfi. ã /6-738, rest. K. Krátk kapucínsk klá terní kostel sv. Josefa, iroká ulice, interiér, rejstfi. ã /6-792, restaurátorsk prûzkum, rest. I. Kalina, J. Kándl Mater dolorosa, Zieglerovy sady, pfied kostelem sv. Michala, kopie z umûlého kamene, rejstfi. ã /6-784, rest. P. Vitvar novomûstská ka na se sochami, pískovec, , 1873, rejstfi. ã /6-782, rest. J. Brabec, Z. mahel Chfiibská, okres Dûãín radnice, kamenické prvky prûãelí, pískovec, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã /5-3699, komplexní restaurátorsk zásah, rest. J. Stanûk Chudenice, okres Klatovy Star zámek, ãp. 1, jiïní zeì v chodního kfiídla a jiïní zeì jiïního kfiídla, vnûj í renesanãní omítky se sgrafitovou v zdobou, sgrafito, 16. století, rejstfi. ã /4-2984, zaji tûní omítek a jejich ãásteãná rekonstrukce, rest. H. Merta Chvalãov, okres KromûfiíÏ fiímskokatolická farnost Sv. Host n, portréty Franti ka Antonína Rottala a Marie Emílie Rottalové, olej na plátnû, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã / , 61585/ , rest. R. Hamsíková Chvatûruby, okres Mûlník krucifix, na hfibitovû pfii kostele sv. Petra a Pavla, litina, 1855, rejstfi. ã , 1. etapa, rest. B. Mûchura zámek, ãp. 1, portál, 1. tfietina 18. století, rejstfi. ã / /1, 2. etapa, rest. B. Pánek Ch nov, okres Tábor kostel Nejsvûtûj í Trojice, boãní oltáfie Panny Marie, sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a Kalvárie, fiezby, zlacení, polychromie, 1786, 1890 (Panna Marie), po 1748 (sv. Anna), 1716 (sv. Jan Nepomuck a Kalvárie), rejstfi. ã / (kostel), , , , , rest. H. Vítová, V. Vefitát zámek, ãp. 1, ka na, na nádvofií, Antonín Chomout z Borotína, 1824, nejstar í druhotné prvky z konce 17. století, rejstfi. ã /3-4843, restaurování kamenn ch dílû, instalace nového vodního systému, rest. V. Krninsk, I. Tlá ek Chy e, okres Karlovy Vary klá terní kostel Panny Marie Karmelitské, omítky s malífiskou a tukovou v zdobou v presbytáfii, malba na omítce, tuk, 1693, rejstfi. ã /4-1279, restaurátorsk prûzkum a obnova omítek, rest. J. Rataj Jablonná nad Vltavou, okres Bene ov zámek, nástûnné malby v 1. patfie, v prostoru schodi Èové haly, rejstfi. ã /2-63, restaurátorsk prûzkum, rest. H. Slavíková Jáchymov, okres Karlovy Vary dûm ãp. 270, námûstí Republiky, vstupní portál, pískovec, polovina 16. století, Jörg z Bamberka okruh, rejstfi. ã /4-855, rest. V. tochl Jalubí, okres Uherské Hradi tû kostel sv. Jana Kfititele, dvojice zpovûdnic, intarzie, pfied polovinou 18. století, rejstfi. ã / , restaurátorsk prûzkum, rest. L. Urbánek Jaromûfi-Josefov, okres Náchod dûm ãp. 418, ostûní dvefií, pískovec, poãátek 19. století, rejstfi. ã /6-1672, rest. O. Nosek * dvû topeni tní niky, rejstfi. ã /6-1672, restaurátorsk prûzkum, rest. J. Ka par * topeni tní niky, kámen, omítky, konec 18. století, rejstfi. ã /6-1672, rest. J. Ka par Jaromûfiice nad Rokytnou, okres Tfiebíã zámek, námûstí Míru, iluzivní malby na vnûj ím v chodním prûãelí, rejstfi. ã /7-2665, rest. A. Zlatu ka Jedlová, okres Svitavy kostel Nav tívení Panny Marie, hlavní oltáfi, sochy andûlû, polovina 18. století, rejstfi. ã. 659, restaurátorsk prûzkum, rest. J. Chejn * socha Madony, dfievofiezba, polychromie, zlacení, stfiíbfiení, kolem 1500, rejstfi. ã /36-662, 1. etapa, rest. H. Vítová Jesenec, okres Prostûjov kostel sv. Libora, piniové i ky v exteriéru, pískovec, 1. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /7-5556, rest. J. Finger, P. Hradilík Jiãín, okres Jiãín letohrádek a obora Libosad, Vald tejnská lodïie, rejstfi. ã /6-1030, restaurátorsk prûzkum, rest. J. Waisserová, Z. Wichterlová, M. Novotná, P. Novotn, A. Havlínová kostel sv. Ignáce, rejstfi. ã /6-1073, restaurátorsk prûzkum, rest. E. Skarolková souso í sv. Václava, sekané kopie dvou andílkû, rejstfi. ã / , rest. P. Roztoãil Jihlava, okres Jihlava radnice, ãp. 96 a 97, Masarykovo námûstí 1 a 2, kamenosochafiská v zdoba (portály, sloupky, okna, schody a dal í), Ïula, gotika, renesance, baroko, rejstfi. ã /7-4877, 16981/7-4877, rest. O. Marcin * nástûnná malba sv. Kry tofa v místnosti ã a nástûnné malby v místnostech ã (b valá kaple) a ã. 1.03, al secco na vápenné omítce, 15. a 16. století, rejstfi. ã /7-4877, 16981/7-4877, rest. M. Trizuljaková, P. Procházka, K. Rossí, T. Rossí * malovan záklopov strop v místnosti ve 3. nadzemním podlaïí, temperová malba na dfievû, rejstfi. ã /7-4877, 16981/7-4877, rest. M. Marschal, J. Kofienek, F. Kratochvíl, M. Neãásková Jílové u Prahy, okres Praha-západ kostel sv. Vojtûcha, námûstí, soubor boãních oltáfiû sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, rejstfi. ã / (kostel), , (oltáfie), 3. etapa (dokonãení restaurování oltáfie sv. Floriána a zahájení restaurování oltáfie sv. Jana Nepomuckého), rest. V. Hejdová, H. Cíglerová 9

10 JindfiichÛv Hradec, okres JindfiichÛv Hradec zámek, tapiserie Hostina u Kalypso, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. JH 6054, rest. J. Hartlová * vyfiezávaná truhla, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. JH 6197, rest. V. KoÀák * obraz Portrét Katefiiny z Montfortu, olejomalba na plátnû, nesign., Evropa, 16. století (?), pfiemalby v 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 573, rest. M. Kadav * obraz Portrét Jana Jifiího Jáchyma Slavaty, olejomalba na plátnû, nesign., stfiední Evropa, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. 579, rest. J. Matûjíãek mû Èansk dûm ãp. 138/I, 139/I (tzv. LangerÛv dûm), námûstí Míru, sgrafitová fasáda, poslední ãtvrtina 16. století, rejstfi. ã /3-1551, rest. J. védová mû Èansk dûm ãp. 83/I, námûstí Míru, fasáda, malby na fasádû, tuková v zdoba, kolem 1700 (malby), (stavební úpravy), rejstfi. ã /3-1545, rest. T. véda, V. Krnínsk, Stavební firma Bene J. Hradec jezuitsk semináfi ãp. 20/I, pfii kostele Panny Marie, nástûnné malby v interiéru, 1. polovina 17. století, rejstfi. ã /3-1703, rest. T. véda Jifietín pod Jedlovou, okres Dûãín kaple UkfiiÏování, vitrajové okno, sklomalba, pfielom století, rejstfi. ã /5-3831, komplexní restaurátorsk zásah, rest. J. Tesafi Kaãerov, okres Sokolov zámek, ãp. 1, omítky podhledû stropû se tukovou a malífiskou v zdobou ve 2. nadzemním podlaïí, omítka, malba, tuk, 18. století, rejstfi. ã /4-611, 2. etapa (zaji tûní a záchrana omítek), rest. M. BroÏ KadaÀ, okres Chomutov dûm ãp. 18, vermova ulice, sgrafitová fasáda, omítky, tuk, pozdní renesance, 2. polovina 20. století (hypotetická rekonstrukce), rejstfi. ã /5-1714, konsolidace a tonální retu, rest. V. PotÛãek, B. Rak franti kánsk klá ter a kostel âtrnácti sv. pomocníkû, interiér, nástûnné malby v presbytáfii, rûzné ãasové fáze (pozdní gotika aï pozdní renesance), rejstfi. ã /5-5923, prûzkum, ãásteãn odkryv a prûbûïné restaurování, rest. M. Pavala a kol. kfiíïová cesta k franti kánskému klá teru, první a druhé zastavení, pískovec, závûr 17. století, rejstfi. ã /5-925, 2. etapa zpûtné sesazení, doplàky, retu e, rest. H. Forstová, V. Míãa radnice, chrliã v podobû psa, pískovec, pozdní gotika, rejstfi. ã /5-1687, komplexní restaurátorsk zásah, rest. V. Míãa socha sv. ebestiána, pískovec, 1708, rejstfi. ã /5-0599, komplexní restaurátorsk zásah, rest. H. Forstová Kamenn Malíkov, okres JindfiichÛv Hradec plastika sv. Jana Nepomuckého, na kamenném mostû pfies Îirovnick potok, litina, rejstfi. ã /3-1962, rest. J. Kovafiík Karlovy Vary, okres Karlovy Vary lví hlava na skále v MariánskolázeÀské ulici, kov, 1859, rejstfi. ã (souãást Mûstské památkové zóny Karlovy Vary), restaurování a zhotovení kopie sochy, rest. M. Hron, J. Fiala Karl tejn, okres Beroun hrad, branka na druhém nádvofií, 3. ãtvrtina 19. století, rejstfi. ã /2-327, rest. J. Mück * Císafisk palác, polychromované dfievûné stropy, 19. století Mockerova úprava, rejstfi. ã / , restaurátorsk prûzkum a 1. etapa prací, rest. K. Artouni socha sv. ebestiána, M. B. Braun (figura), M. B. Braun dílna (podstavec s reliéfy), 1714, rejstfi. ã /2-328, 1. etapa, rest. J. Tursk Ka perské Hory, okres Klatovy areál hfibitovního kostela sv. Mikulá e, kostel sv. Mikulá e, omítky vnûj í fasády a nástûnná malba sluneãních hodin, omítka, tuk, malba, století, rejstfi. ã /4-3025, 1. etapa záchrany sluneãních hodin (restaurátorsk prûzkum, zaji tûní havarijního stavu zpevnûní a upevnûní omítek ke zdivu), rest. M. Blahout * kostel sv. Mikulá e a kaple sv. Anny, dvacet okenních v plní (osmnáct v kostele, dvû v kapli), dfievo, kov, sklo, kolem 1900, rejstfi. ã /4-3025, rest. J. Kabát Kestfiany, okres Písek kostel sv. Katefiiny, boãní oltáfi sv. Josefa, po 1714 (fiezba), 1756 (polychromie), rejstfi. ã / (kostel), , rest. J. Fuka Kladno, okres Kladno souso í Panny Marie, K. J. Hiernle, (na místû osazeny v dusky soch sv. Jana Nepomuckého a andûla), rejstfi. ã /2-529, restaurování, galerijní úprava, rest. M. Kaãerová, J. Fedorãák (spolupráce) Klá terec nad Ohfií, okres Chomutov ka na zv. Dûtská, pískovec, konec 17. století, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, lokální tmelení a konsolidace, rest. J. Plach kostel Nejsvûtûj í Trojice, boãní oltáfi sv. Josefa, dfievo, polychromie, zlacení, olej na plátnû, 1670, rejstfi. ã , 4. etapa (restaurování pûvodní polychromie, zpûtná montáï), rest. V. PotÛãek, B. Rak Klá terec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí kostel Nejsvûtûj í Trojice, varhany, Ka par Welzel (?), 1776, rejstfi. ã. 5407, rest. I. âervenka (varhanáfi), H. Vítová (rest. prûzkum povrchové úpravy skfiínû varhan) Klatovy, okres Klatovy areál b valého dominikánského klá tera ãp. 174, historické omítky s malbami, století, rejstfi. ã /4-2647, restaurátorsk prûzkum a zaji tûní omítek, rest. J. Rataj kostel Narození Panny Marie, socha Panny Marie na sloupku schodi tû u kostela, pískovec, poãátek 20. století, rejstfi. ã /4-2645, rest. P. Siegl Klenová, okres Klatovy hrad a zámek, ãp. 1, budova purkrabství, vnitfiní renesanãní omítky v erbovním sále v 1. nadzemním podlaïí budovy purkrabství, omítka, tuk, 16. století, rejstfi. ã /4-3045, rest. P. Kobylka * budova purkrabství, omítky, dfievûn strop a kamenn portál v prostoru vstupního schodi tû, omítka, tuk, dfievo, Ïula, století, rejstfi. ã /4-3045, rest. P. Kobylka Klenovice na Hané, okres Prostûjov kfiíï, na parc. ã. 424, za vsí u silnice k Pivínu, pískovec, 1804, rejstfi. ã.19134/7-5568, rest. L. Werkmann Klepáãov, okres umperk kamenn kfiíï, prostranství pfied kostelem sv. Jana Nepomuckého, krupník, 1842, památka místního v znamu, rest. J. Gajda Klimkovice, okres Ostrava-mûsto kostel sv. Trojice, malby na de tûném stropu, klihová malba na dfievû, 1. polovina 17. století, rejstfi. ã /8-1603, rest. J. Ronovsk Klínovec, okres Karlovy Vary horsk hotel Klínovec, Jubilejní sál, nástropní dekorativní kazeta 10

11 s erbem mûsta Teplic, olejomalba na kartonu, 1908, rejstfi. ã /4-4765, rest. M. Scheib Kluãenice, okres Pfiíbram kostel Narození sv. Jana Kfititele a sv. Antonína Poustevníka, boãní oltáfi sv. âesk ch patronû a boãní oltáfi Pfiíbuzenstva Kristova, rejstfi. ã / (kostel), , (oltáfie), restaurátorsk prûzkum, 1. etapa, rest. R. Hamsíková, D. Hamsíková Kmetinûvûs, okres Kladno socha sv. Jana Nepomuckého, figura jemnozrnn pískovec, podstavec hrubozrnn kfiemiãit pískovec, 1759, rejstfi. ã / , rest. T. Rafl, P. Kytka. Koãov, okres Tachov zvoniãka, p. p. ã. 2584/1, bronz, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã /4-4770, rest. M. Hron Kokory, okres Pfierov kaple sv. Franti ka Xaverského, nástûnné malby, fresco-secco, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /3-455, rest. F. Sysel, M. Bodansk, M. Pichová Kolín, okres Kolín ka na, Karlovo námûstí, ãervená arkóza (nádrï), jemnozrnn pískovec (dfiík), 1780 (nádrï), poslední ãtvrtina 19. století (dfiík), rejstfi. ã /2-789, 2. etapa, rest. V. Adamec, M. Pokorn kostel sv. Bartolomûje, obraz sv. Bartolomûje, olej na plátnû, Josef Kramolín, 1801, rejstfi. ã / , 1. etapa, rest. M. Slavík * pokraãování restaurování presbytáfie, pilífiû ochozu, klenby interiéru, sekání kopie chrliãe, kámen, 14. a 20. století, rejstfi. ã /2-735, rest. V. Adamec * pokraãování restaurování oken presbytáfie a lucerny schodi tû na ochoz, katedrální sklo, konec 19. a první desetiletí 20. století, rejstfi. ã /2-735, rest. T. Mitvalsk Ïidovsk hfibitov, Kmochova a Sluneãní ulice, náhrobní stély, rûzné druhy pískovce, mramor, 18. a 19. století, rejstfi. ã /2-786, rest. J. âervinka Komorní Hrádek, okres Bene ov zámek, star zámek, stûny v místnosti ã. 42, , rejstfi. ã /2-59/1, 1. etapa (restaurátorské práce a prûzkum), rest. P. Prokopec * star zámek, nové nálezy historick ch nástûnn ch maleb v místnosti ã. 59 a v pfiilehl ch prostorách ve v chodním kfiídle, 16. století, rejstfi. ã /2-59/1, restaurátorsk prûzkum (v rámci sondáïního prûzkumu potvrzena spojitost nálezû maleb na pfiilehl ch plochách nosn ch stûn s jiï dfiíve restaurovan mi nálezy na pfiíãkách), rest. P. Kadlec Konice, okres Prostûjov kostel Narození Panny Marie, kamenné prvky exteriéru a interiéru, pískovec, poãátek 18. století, rejstfi. ã /7-5574, rest. J. Finger, P. Hradilík * kaple Nejsvûtûj í Trojice, freska Nejsvûtûj- í Trojice, 1688, rejstfi. ã /7-5574, rest. Z. Kafková Konopi tû, okres Bene ov zámek, Svatojifiská sbírka F. F. d Este, oltáfiík s plastickou dekorací, skfiíà malovaná, dfievo, tempera, poãátek 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 5351(J 047), rest. R. Uppaluri * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, dvoukfiídl skfiíàov oltáfiík, dubové dfievo, tempera, polovina 17. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 4706 (J 156), rest. R. Klouza * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, závûsné obrazové hodiny, dfievo, olej, 1. polovina 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 4826 (J 241), rest. R. Klouza * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, závûsn obraz Sv. Jifií na koni, dfievo, tempera, 2. polovina 16. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 4824 (J 343), rest. R. Uppaluri * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, oltáfiní kfiídlo, oboustrannû malované, dfievo, tempera, kolem 1850, rejstfi. ã / , inv. ã. K 4895 (J 201), rest. R. Klouza * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, oltáfiní kfiídlo se sv. Jifiím, dfievo, tempera, poãátek 16. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 5046 (J 222), rest. R. Uppaluri * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, epitaf se sv. Jifiím, dfievo, tempera, 1676, rejstfi. ã / , inv. ã. K 4892 (J 160), rest. R. Klouza * Svatojifiská sbírka F. F. d Este, Sv. Jifií s drakem, dfievofiezba, tempera, kopie práce z 16. století, konec 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. K 5002 (J 051), rest. R. Hamsíková Kosmonosy, okres Mladá Boleslav Santa Casa v areálu Lorety, jiïní a západní prûãelí, tuk, , rejstfi. ã /2-1598/1, 4. etapa, rest. M. Pokorn * socha sv. Jana Nepomuckého, podstavec, jemnozrnn pískovec, M. I. Jelínek, 1747, rejstfi. ã /2-1602, rest. M. Pokorn Kosofi, okres Praha-západ kaple sv. Anny, presbytáfi, nástropní malby s motivy ze Ïivota sv. Anny, kolem 1750, rejstfi. ã /2-2263, rest. J. védová * hlavní oltáfi, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (kaple), , 1. etapa, rest. J. védová * kazatelna, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (kaple), , 1. etapa, rest. J. védová Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad KnûÏnou sloup Nejsvûtûj í Trojice, pískovec, 1874, rejstfi. ã / , rest. J. Vích socha sv. Antonína Paduánského, pískovec, 1747, rejstfi. ã /6-2300, rest. J. Vích Kostomlaty pod Mile ovkou, okres Teplice kostel sv. Vavfiince, boãní oltáfi PraÏského Jezulátka, dfievo, polychromie, zlacení, cca 1745, rejstfi. ã , 1. etapa (demontáï a petrifikace), rest. Z. Novotn Kout na umavû, okres DomaÏlice gloriet Klobouk, návr í zvané Kolébka, kamenné sloupy, Ïula, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã /4-5276, rest. K. Granát Kováfiov, okres Písek souso í Kalvárie, u fary ãp. 1, kámen, Brokoff, 1732, rejstfi. ã /3-2576, rest. I. Tlá ek Kozlov, okres Ústí nad Orlicí dûm ãp. 50 (chalupa Maxe vabinského), malovan dfievûn tít s námûtem Sv. Václav Ïehná zemi, Max vabinsk, Rudolf Vejrych ( vagr vabinského), Oldfiich VaÀáã, 1900, rejstfi. ã / , 2. etapa, rest. K. Ungr (truhláfiské práce zpûtné osazení restaurovaného títu), J. Látal (malífiské práce po pfiedchozím technologickém vyhodnocení, dokonãovací práce na osazeném títu) Kralice na Hané Vítonice na Hané, okres Prostûjov souso í kalvárie, na návsi pfied kaplí na parc. ã. 62, pískovec, 1823, rejstfi. ã /7-5620, rest. J. Budík Kralice na Hané, okres Prostûjov fara, ãp. 1, obraz Abigail pfied králem Davidem, olej na plátnû, 1726, rejstfi. ã / , rest. R. Hamsíková Královice, okres Kladno silniãní most, sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, jemnozrnn pískovec, 1. polovina 19. století, rejstfi. ã /2-498, rest. V. Adamec Královopolské VáÏany, okres Vy kov socha sv. Jana Nepomuckého, pfied kostelem sv. Filipa a Jakuba, vápenec, moravská droba, 1729, rejstfi. ã / (kostel), , rest. J. Krososka, D. Neuwirth 11

12 kfiíï, pfied kostelem sv. Filipa a Jakuba, vápenec, 1832, rejstfi. ã / (kostel), , rest. J. Krososka, D. Neuwirth Krásno, okres Sokolov sloup Nejsvûtûj í Trojice s podstavcem, námûstí, p. p. ã. 3077/6, pískovec, Ïula, J. Wild, 1806, rejstfi. ã /4-643, 2. etapa, rest. M. Hron Kratochvíle, okres Prachatice zámek, nástûnné malby a tukové prvky v interiéru 1. nadzemního podlaïí, Georg Widman (?), , rejstfi. ã / , rest. J. Bláha, K. Krhánková, J. Waisserová, M. Zme kal * polychromovaná dfievûná vestavûná skfiíà s florálními a zoomorfními motivy, poãátek 17. století (?), rejstfi. ã /3-3070, rest. J. Bláha, K. Krhánková, J. Waisserová, M. Zme kal * truhla zdobená fiezbami, 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. KR 681, rest. V. KoÀák * psací stûl fiezbovan, 2. polovina 19. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. KR 134, rest. V. Vefitát * oprava kopie renesanãního stolního nádobí a dvou títû (zápûjãka Jihoãeského muzea), rejstfi. ã / (mobiliární fond), rest. J. Kubíãek * panûlská truhla, kování, rejstfi. ã / (mobiliární fond), rest. J. Zavadil Kravafie, okres Opava fiímskokatolická fara v Kravafiích, dvû malované látkové korouhve, malba na plátnû s textilní dekorací, poãátek 19. století, rejstfi. ã , rest. D. Hamsíková, M. Folt nová Krnov, okres Bruntál kostel sv. Benedikta, mûstská ãást Kostelec, nástûnné malby v sakristii, al secco, století, rejstfi. ã /8-36, odkryv maleb a restaurování, rest. R. Balcarová, L. Helfertová, M. Pavlíková, T. Popová minoritsk kostel Panny Marie, nástûnné malby, fresco-secco, Josef Stern, 1766, rejstfi. ã /8-16, rest. R. Balcarová, P. Stirber, Y. DuraÀová KromûfiíÏ, okres KromûfiíÏ dûm ã. 446, Husovo námûstí 7, tukové prvky fasády, po 1900, rejstfi. ã /7-8881, rest. R. Levínská kostel Nanebevzetí Panny Marie, Riegrovo námûstí, boãní oltáfi sv. Anny, mramor, tuk, dfievo, zlacení, olej na plátnû, konec 18. a 19. století, rejstfi. ã /7-6009, 1. etapa, rest. J. Doãekal, M. Doãekalová * opûrná zeì vãetnû údrïby ãtyfi soch, Antonín Tomá Beck, J. Neumann, kolem 1873, 1919, rejstfi. ã /7-6009, 1. etapa, rest. L. Werkmann Kvûtná zahrada, ulice generála Svobody, osmihrann pavilon zvan Rotunda, mozaika, 3. ãtvrtina 17. století, rejstfi. ã / , dal í etapa restaurování, rest. J. Plotica * Lví fontána, pískovec, Michael Mandík, pfied 1675, rejstfi. ã /7-6029, rest. L. Werkmann zámek, Snûmovní námûstí, obrazy Svatá Katefiina a sv. Barbora, Stûtí sv. Katefiiny, Stûtí sv. Jana Kfititele, olej na dfievû, Lucas Cranach st., 1. tfietina 16. století, rejstfi. ã / (mobilární fond), inv. ã. KE 3232, O 260, KE 3271,O 268, KE 2364, O 267, rest. R. Hamsíková * obraz Kladení do hrobu, olej na plátnû, J. R. von Führich, 1836, rejstfi. ã / (mobilární fond), inv. ã. KE 2945, O 274, restaurování vãetnû rámu, rest. M. Doãekalová Krty, okres Rakovník areál kostela sv. Vojtûcha, socha sv. Prokopa, hrubozrnn kfiemiãit pískovec, 18. století, rejstfi. ã / (kostel), (socha), rest. J. Tursk Krumsín, okres Prostûjov krucifix, pfied kostelem sv. Bartolomûje, pískovec, 1835, rejstfi. ã /7-5621, rest. K. Hofiínek Krupka-Bohosudov, okres Teplice bazilika Bolestné Panny Marie, architektonické a dekorativní prvky jiïní fasády, pískovec, tuk, kolem 1705, rejstfi. ã / /1, komplexní restaurátorsk zásah, rest. P. Míka Krupka, okres Teplice kostel Nanebevzetí Panny Marie, dvû vitráïová okna lodi, sklomalba, poãátek 20. století, rejstfi. ã /5 3509, komplexní restaurátorsk zásah, rest. J. âernohorsk kostel sv. Ducha, portál, pískovec, pozdní gotika, rejstfi. ã /5-2645, konzervace, rest. J. Stanûk * dvefie vstupního portálu, dfievo, konec 18. století, rejstfi. ã /5-2645, komplexní restaurátorsk zásah, rest. A. Kuãera Kfiivoklát, okres Beroun hrad, dvefie do obfiadní sínû, dfievo, kované Ïelezo, konec 19. století, rejstfi. ã /2-2668, rest. J. Mück * druhé v chodní okno hradní kaple, pískovec, rejstfi. ã /2-2668, rest. V. Adamec * brána do tzv. Horního hradu vãetnû figurálních reliéfû ark fie (Vladislav Jagelonsk a jeho syn Ludvík), pískovec, 70. léta 15. století, 1. etapa, rejstfi. ã /2-2668, rest. J. Fiala Kfioví, okres Îìár nad Sázavou kfiíï, pfied kostelem sv. Petra a Pavla, moravská droba, 1808, rejstfi. ã / (kostel), , rest. J. Krososka, D. Neuwirth Kuks, okres Trutnov hospital, paprsãitá svatozáfi sochy sv. Jana z Boha, dfievofiezba, 19. století, rejstfi. ã , rekonstrukce nejstar ího povrchového fie ení bronzované úpravy, rest. E. Skarolková * socha sv. Katefiiny, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, po 1750 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 659, rest. N. Ma ková * socha sv. Augustina, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, po 1750 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 947, rest. N. Ma ková * socha sv. Franti ka z Assisi, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, po 1750 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 655, rest. N. Ma ková * socha sv. Antonína Paduánského, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, po 1750 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 654, rest. N. Ma ková * socha sv. Anny vyuãující Pannu Marii, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami (Mariin at s barevn m kvûtovan m vzorem), kolem 1750, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 604/954, rest. E. Skarolková * dva protûj kové relikviáfie, polychromovaná a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, dekorativní barokní asambláï s relikviemi, 40. léta 18. století (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 530, rest. H. Vítová, M. Gabriel, J. Sikytová * ãtyfii protûj kové jehlancové relikviáfie, polychromovaná a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, dekorativní barokní asambláï (textil, drátky, sklenûné korálky) s voskov mi centrálními medailony, kolem 1750, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 1197/1-4, rest. H. Vítová, M. Gabriel, J. Sikytová * krucifix, polychromovaná a zlacená dfievofiezba, souãást sochy sv. Jana Nepomuckého, 1. tfietina 19. století (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 533, rest. H. Vítová * dvû protûj kové dekorativní vázy s granátov m jablkem, polychromovaná, zlacená a stfiíbfiená dfievofiezba s lazurami, kolem 1750, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 1277/1, 1277/2, rest. H. Vítová * dvû protûj- kové dekorativní vázy s kvûty, polychromovaná, zlacená a stfiíb- 12

13 fiená dfievofiezba s lazurami, kolem 1750, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 1275/1, 1275/2, rest. H. Vítová * kresba Pohled na Kuks od v chodu, kva na kartonu, Josef Rodeck (sign. torzo jména Ro/deck/), 1811, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 207, rest. H. Vítová * kresba Pohled na Konojedy od jihu, kva na kartonu, nesign., Josef Rodeck (?), 1811 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 208, rest. H. Vítová * rám obrazu Mapa panství Lnáfie, dfievofiezba, stfiíbfiení s modrou lazurou, 1754, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 607, rest. H. Vítová * obraz Mapa panství Lnáfie, olej na plátnû, nesign., 1754, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 607, rest. P. Bare * obraz Mapa panství Choustníkovo Hradi tû, olej na plátnû, nesign., 1754, rejstfi. ã , restaurování a zhotovení kopie originálu mapy ze zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, rest. P. Bare (rest. originálu), P. Padevût (kopie) * obraz Portrét hrabûte Franti ka Antonína porka s fiádem sv. Huberta ve vûku 63 let (kopie pûvodního obrazu z roku 1725, rám pûvodní), olej na plátnû, nesign., rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 26, rest. R. evãík (malba), P. evãíková (rám) * obraz Portrét hrabûte Franti ka Antonína porka s fiádem sv. Huberta ve vûku 73 let, olej na plátnû, nesign., Josef Ignác Kapoun (?), 1735, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 178, rest. R. evãík (malba), P. evãíková (rám) * obraz Portrét Marie Barbary Katefiiny hrabûnky Sweertz-Sporckové ve vûku 25 let (kopie pûvodního obrazu z roku 1755), olej na plátnû, 1789, nesign., rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 46, rest. R. evãík (malba), P. evãíková (rám) * obraz Portrét hrabûnky Josefiny Pachtové, rozené porkové, olej na plátnû, sign. H. G. Hausser (Heihfer?), 1748, rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 33, rest. R. evãík (malba), P. evãíková (rám) * socha Portrét hrabûte Franti ka Antonína porka, sádra, sign. B. o Seeling, 1867 (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 776, rest. P. Roztoãil * dvû portrétní busty hrabûte Franti ka Antonína porka, sádra, nesign., novodob odlitek (?), rejstfi. ã , inv. ã. Kuks 648, Kuks 125, rest. P. Roztoãil * socha Blahoslavení ti í, pískovec, M. B. Braun s dílnou, kolem 1715, rejstfi. ã /6-3580/7, restaurátorsk prûzkum, rest. P. Roztoãil * socha Blahoslavení, ktefií trpí pro spravedlnost, pískovec, M. B. Braun s dílnou, kolem 1715, rejstfi. ã /6-3580/6, restaurátorsk prûzkum, rest. P. Roztoãil * malby ve dvou nikách místnosti ã. 134, tempera (?), polovina 18. století, rejstfi. ã /6-3580, rest. J. Îivn * kamenná ostûní v místnosti ã. 134, 135, 136, pískovec, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /6-3580, rest. J. Îivn * dvefie v pfiízemí severního kfiídla, dfievo, rejstfi. ã /6-3580, restaurátorsk prûzkum, rest. V. Vefitát * severozápadní kfiídlo, ostûní oken a plastická v zdoba fasády, pískovec, tuk, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /6-3580, rest. M. HubeÀák Kunãina, okres Svitavy skupina soch pfied kostelem sv. Jifií, pískovec, J. Sturmer s dílnou, , rejstfi. ã / (kostel), (sochy na terase), rest. M. Kovafiík Kunín, okres Nov Jiãín kostel sv. KfiíÏe, okenní vitráïe na v chodní tribunû závûru, konec 19. století, rejstfi. ã /8-1623, rest. K. Tou ková Kutná Hora, okres Kutná Hora areál jezuitské koleje, Barborská ulice, parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Ignáce z Loyoly, F. Baugut, , rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. Vích * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Václava a dva andûlé na zdi, F. Baugut, 1716, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. ëoubal * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Franti ka Xaverského, F. Baugut, , rejstfi. ã / /A9/6, rest. J. Vích * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Josefa Kalasánského, F. Baugut, 1712, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. Rafl, J. Kracík * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Floriána, F. Baugut, 1711, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. Tlá ek * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Franti ka Borgia, F. Baugut, rest. J. Faltus * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Franti ka Borgii, F. Baugut, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. Faltus * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í sv. Anny, F. Baugut, 1714, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. J. Krninsk * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, souso í Karla Velikého, F. Baugut, 1713, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. I. Tlá ek * parapetní zeì se sochafiskou v zdobou, soubor dekorativních váz a kvádrová zeì, rejstfi. ã /2-1043/A9/6, rest. O. Nosek jezuitská kolej, Barborská ulice, refektáfi, tuková a malífiská v zdoba, kolem 1713, rejstfi. ã /2-1043/A9/1, odkr vání a restaurování figurálních maleb, rest. J. Îivn (malby), F. Zeman ( tuky), Z. Fuãík ( tuky) Kutná Hora-KaÀk, okres Kutná Hora kapliãka sv. Jana Kfititele, socha sv. Jana Kfititele, baroko, rejstfi. ã /2-1069, rest. M. Smrkovsk, M. Nedûjová Kutná Hora-Sedlec, okres Kutná Hora areál b valého cisterciáckého klá tera, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Bernarda, nástûnná malba Panny Marie s dítûtem Ïehnajícím insignií cisterciáckého fiádu, kolem 1706, rejstfi. ã /2-1080, rest. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, J. Alt a kol. studentû * kaple PatronÛ zemû ãeské, malba ve tukovém zrcadle, kolem 1706, J. J. Stevens (?), rejstfi. ã / , rest. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, J. Alt a kol. studentû * transept, nástûnné malby nad kfiíïením, rejstfi. ã /2-1080, rest. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, J. Alt a kol. studentû * kaple Panny Marie, nástûnné a nástropní malby, rejstfi. ã /2-1080, rest. H. Slavíková, J. torek * zpovûdnice, dub, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (kostel), 84441/ (zpovûdnice), kompletace zpovûdnic, osazení architektury sochafiskou v zdobou, rest. D. Vinklát * oltáfi PatronÛ zemû ãeské, oltáfiní architektura, obraz PatronÛ zemû ãeské, sign. Petrus Brandl, 1728, rejstfi. ã / (kostel), , 1. etapa, rest. H. Slavíková, J. Alt * oltáfi sv. Bernarda, oltáfiní architektura, rejstfi. ã / (kostel), rest. H. Slavíková * obraz sv. Bernarda, M. L. Willmann okruh (?), kolem 1725, rejstfi. ã / (kostel), rest. J. Alt * oltáfi sv. Bernarda, oltáfiní architektura, rejstfi. ã / (kostel), 1. etapa restaurátorsk ch prací, rest. M. ach, D. Lebenhartová, D. Jenãíková * oltáfi sv. Bernarda, relikviáfi sv. Felixe, rejstfi. ã / (kostel), rest.. Dejmalová * oltáfiní obraz Vidûní sv. Bernarda, J. K. Li - ka (?), rejstfi. ã / (kostel), rest. H. Slavíková * oltáfi sv. Benedikta, oltáfiní architektura, rejstfi. ã / (kostel), 1. etapa, rest. M. ach, D. Lebenhartová, D. Jenãíková * oltáfi sv. Benedikta, relikviáfi skfiínka sv. Damiána, rejstfi. ã / (kostel), 1. etapa, rest.. Dejmalová * soubor kostelních lavic, 13

14 dfievo, 18. století, rejstfi. ã / (kostel), 75865/ (lavice), 1. etapa, rest. D. Vinklát * obraz Nanebevzetí Panny Marie (z b valého hlavního oltáfie po znovuotevfiení kostela), olej na plátnû, J. Bergler, 1792, rejstfi. ã / (kostel), 2. etapa, rest. P. afus Kutná Hora-ÎiÏkov, okres Kutná Hora mostek pfies Vrchlici, socha sv. Jana Nepomuckého, rejstfi. ã /2-3509, rest. J. ëoubal Kyn perk, okres Sokolov kostel Nanebevzetí Panny Marie, iluzivní malba oltáfiní architektury na evangelijní (severní) stranû lodi, fresco-secco na omítce, Elias Dollhopf, 1729, rejstfi. ã /4-649, rest. V. Stejskal * portál a jiné kamenné prvky fasády, Ïula, W. Braunbock, , rejstfi. ã /4-649, rest. K. Granát Láznû Bohdaneã, okres Pardubice hfibitov, náhrobek J. J. Langera, pískovec, mramor, po polovinû 19. století, rejstfi. ã /6-2051/3, rest. Z. mahel Láznû Tou eà, okres Praha-v chod kfiíï, jemnozrnn pískovec, 1760, rejstfi. ã /2-2788, rest. P. Vitvar Lemberk, okres âeská Lípa zámek, busta Karla V., kopie renesanãní sochy z 16. století, kolem poloviny 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LM 466, rest. V. Adamec Letohrad, okres Ústí nad Orlicí kostel sv. Václava, hlavní oltáfi, obraz sv. Václava jako patrona mû Èanského stavu, Ïaláfiovan ch a umírajících, olej na plátnû, Ka par Franti ek (Johann Christian?) Sambach, 1785, rejstfi. ã , rest.. Bergerová, P. Berger Letovice, okres Blansko nemocnice Milosrdn ch bratfií ãp. 55, Pod klá terem 17, portál hlavního vstupu, ãerven arkózov pískovec, , rejstfi. ã /7-507, rest. Z. mahel Libûchov, okres Mûlník zámek, tzv. âínsk salonek, nástûnné malby, kombinovaná technika, rejstfi. ã /2-1342/1, pokraãující práce na zaji tûní nástûnn ch maleb, rest. J. Îivn Líbeznice, okres Praha-v chod kostel sv. Martina, kazatelna, vyfiezávaná draperie s iluzivní polychromií, rejsfi. ã / (kostel), (kazatelna), 2. etapa, rest. K. tojdl, Z. Novotn Liboãany, okres Louny kostel V ech svat ch, varhany, dfievo zlacené a polychromované, cín, mosaz, F. A. Guth z âisté, 1772, rejstfi. ã , 4. etapa restaurování (dokonãení restaurování povrchové úpravy, restaurování mûchové soustavy, zpûtná montáï, intonace, ladûní), rest. J. Stanûk, B. Îloutek Libochovice, okres Litomûfiice boïí muka, pískovec, 2. polovina 16. století, rejstfi. ã / , komplexní restaurátorsk zásah, rest. M. Bílek sloup Panny Marie, pískovec, 1709, rejstfi. ã /5-2132, 1. etapa komplexního restaurátorského zásahu, rest. M. Bílek zámek, tapiserie Trojská válka, textil, 1535, rejstfi. ã / , inv. ã. LB 2628, 2. etapa restaurování (ãi tûní, sejmutí nevhodn ch druhotn ch zásahû, skeletáï), rest. V. Lipská, R. Kalabisová, D. Hodková LibouÀ, okres Bene ov kostel sv. Václava, dvû malovaná antependia (imitující dama kovou textilii) boãních oltáfiû, sign. M. B. B., 1735, rejstfi. ã /2-90 (kostel), , (oltáfie), rest. M. Kadav (malba), V. KoÀák (truhláfiské práce) * chórová pfiepáïka, kazatelna, rejstfi. ã /2-90, restaurátorsk prûzkum (pfiíprava restaurovaní segmentû barokní úpravy interiéru), rest. M. Kadav Lipník nad Beãvou, okres Pfierov ka na se sochou sv. Floriána, Masarykovo námûstí, rejstfi. ã /8-494, rest. J. Finger, P. Hradilík LiteÀ, okres Beroun hrobka rodiny DaubkÛ, sochy ãtyfi andûlû na nároïí kaple, sochafiská koncepce Josef V. Myslbek, po 1888, rejstfi. ã / , rest. V. Melicharová-Kartáková, D. Kartáková (spolupráce) Litomûfiice, okres Litomûfiice dominikánsk klá ter, zahradní portál, tuk, omítka, O. Broggio, , rejstfi. ã /5-1745, komplexní restaurátorsk zásah, rest. P. Míka, A. Svobodová kostel V ech svat ch, nástûnné malby v interiéru, MojÏí Ûv zázrak vody, Mûdûn had, freska, J. Czech, polovina 18. století, rejstfi. ã /5-1748, komplexní restaurátorsk zásah, rest. V. PotÛãek * oltáfi sv. Josefa, polychromované a zlacené dfievo, 1729, rejstfi. ã , 1. etapa komplexního restaurátorského zásahu, rest. E. Votoãková, A. Svobodová Litomy l, okres Svitavy hfibitov, náhrobek, pískovec, po 1866, rejstfi. ã /6-3122, rest., J. ëoubal. J. âervinka, E. rámková piaristická kolej, vstupní dvefie, dub, 1681, rejstfi. ã / , rest. J. Vûneãek zámek, místnost ã. 125, rejstfi. ã /6-4176, restaurátorsk prûzkum, rest. J. Îivn * portrét Aloisie Dobfienské, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 1677 Pot tejn 78, rest. R. Hamsíková * portrét Antonie Sannik, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 1682 Pot tejn 81, rest. R. Hamsíková * portrét mladé Ïeny, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 1735 Biskupce 588, rest. R. Hamsíková * portrét mladé Ïeny, tempera, papír, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 2493 Zámrsk 300, rest. R. Hamsíková * portrét lechtice, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 2818 Biskupce 613, rest. R. Hamsíková * portrét mladého lechtice s kruïítkem, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 3058 Rychmburk 1/31, rest. D. Hamsíková * portrét lechtice v polském kroji, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 3059 Rychmburk 2/32, rest. D. Hamsíková * portrét lechtice, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 2054 ChoceÀ 59, rest. D. Hamsíková * portrét Marie Johanny hrabûnky Vald tejnové, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 1678 Pot tejn 58, rest. D. Hamsíková * portrét Jana Ludvíka Harbuvala-Chamaré, olej, plátno, 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. Litomy l 1680 Pot tejn 82, rest. D. Hamsíková 14

15 Litovel, okres Olomouc dûm ãp. 783, Boskovicova ulice 1, portál vstupu do sklepa, pískovec, rejstfi. ã /8-1848, rest. L Werkmann Litvínov, okres Most souso í sv. Oldfiicha a Felixe, pískovec, J. Dietz z Jezefií (?), 2. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /5-5049, komplexní restaurátorsk zásah, rest. B. Rak Loket, okres Sokolov hrad, vnûj í fasáda kfiídla dolní ba ty a kamenné architektonické ãlánky, omítky, polychromie, Ïula, století, rejstfi. ã /4-660, restaurátorsk prûzkum a zaji tûní omítek ãlánkû, rest. V. PotÛãek, B. Rak LouãeÀ, okres Nymburk socha sv. Jana Nepomuckého, náves, pojizersk pískovec, dílna JelínkÛ z Kosmonos, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / , rest. M. Pokorn socha sv. Prokopa, pfii zámeckém parku, 2. tfietina 18. století, pojizersk pískovec, rejstfi. ã /2-1863, rest. M. Pokorn Loukov, okres KromûfiíÏ socha sv. Vavfiince, na návsi, pískovec, 1760, rejstfi. ã / , 1. etapa, rest. P. Hradilová, P. Gabrhel Louny, okres Louny kostel sv. Petra, sochy Chrona a Víry z Cítolib, M. B. Braun, 1718, rejstfi. ã /5-1085, komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc Lovosice, okres Litomûfiice socha sv. Barbory, pískovec, B. Eder, polovina 18. století, rejstfi. ã /5-2159, komplexní restaurátorsk zásah, rest. M. Bílek socha sv. Vavfiince, pískovec, B. Eder, polovina 18. století, rejstfi. ã /5-2159, komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc Luby, okres Cheb socha houslafie, námûstí 5. kvûtna, bronz, pískovec, 1926, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, rest. J. Îivn Luka, okres Karlovy Vary kostel sv. Vavfiince, malífiská v zdoba polychromovaného dfievûného stropu v lodi kostela, olejomalba na dfievû, po 1722, rejstfi. ã /4-935, zaji tûní maleb, rest. V. Stejskal Lukov, okres Teplice socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 3. ãtvrtina 18. století, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, komplexní restaurátorsk zásah, rest. B. Rak Lukov, okres Zlín boïí muka se sochou Panny Marie Immaculaty, pískovec, 18. století, rejstfi. ã /7-1988, P. Hradilová, P. Gabrhel socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 18. století, rejstfi. ã /7-1987, rest. J. Petr Lutín, okres Olomouc socha andûla, parcela ã. 523 na rozcestí silnice do Slatinic a Tfiebãína, pískovec, 2. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /8-1870, rest. L. Werkmann LuÏany, okres PlzeÀ-jih areál zámku, ãp. 1, zámek, dvû alegorické sochy na títu hlavního prûãelí, terakota, kolem 1887, rejstfi. ã /4-359, rest. M. Hron, V. tochl * Akademick altán a ZeyerÛv památník, interiéry, omítka, malba na omítce, dfievo, sgrafito, cihly, Josef Hlávka návrh (?), po 1886, rejstfi. ã /4-359, rest. J. Îivn Lysá nad Labem, okres Nymburk areál zámku, zámecká zahrada, alegorická socha Ledna, kfiemiãit pískovec, F. Adámek, pravdûpodobnû podle návrhu M. B. Brauna, kolem , rejstfi. ã /2-1868/29, rest. V. Adamec * alegorická socha Prosince, kfiemiãit pískovec, F. Adámek, pravdûpodobnû podle návrhu M. B. Brauna, kolem , rejstfi. ã /2-1868/40, rest. V. Adamec * alegorická socha Dubna, kfiemiãit pískovec, F. Adámek, pravdûpodobnû podle návrhu M. B. Brauna, kolem , rejstfi. ã / /32, rest. V. Adamec * alegorická socha Jara, kfiemiãit pískovec, F. Adámek, rejstfi. ã /2-1868/11, rest. J. Kaãer * socha Lva na severní stranû, kfiemiãit pískovec, F. Adámek, kolem , rejstfi..ã /2-1868/22, rest. V. Adamec * alegorické sochy Dne a Noci a zídky po stranách stfiedního schodi tû, kfiemiãit pískovec (sochy), jemnozrnn a hrubozrnn pískovec (architektura), F. Adámek, kolem , rejstfi. ã / /8, rest. V. Adamec * stfiední schodi tû, Venu e, F. Adámek, , kamenosochafiská kopie ze m enského pískovce, rejstfi. ã /2-1868/8, rest. J. Kaãer * sochafiská v zdoba títû severního a západního kfiídla domu, jemnozrnn pískovec, dílna F. I. Platzera, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /2-1868, 2. etapa, rest. V. Adamec, J. Kaãer evangelick kostel, nástûnné kaligrafie, rejstfi. ã , rest. M. Bursová kaple sv. Václava, sochy, jemnozrnn pískovec, 1696, 1. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /2-1867, rest. V. Adamec kostel sv. Jana Kfititele, námûstí Dr. Bedfiicha Hrozného, hlavní oltáfi, rejstfi. ã / (kostel), , sanace hlavního oltáfie, rest. F. Kratochvíl * socha sv. Marka, jemnozrnn pískovec, 1741, rejstfi. ã /2-1865, rest. V. Adamec socha sv. Floriána, Zámecká ulice, pojizersk pískovec, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /2-1872, rest. O. Pospíchal Malá VeleÀ-Jedlka, okres Dûãín socha Immaculaty, pískovec, 18. století, rejstfi. ã /5-3831, komplexní restaurátorsk zásah, rest. J. Vích Manûtín, okres PlzeÀ-sever kostel sv. Barbory, závûsné lunetové obrazy ZavraÏdûní sv. Václava a Smrt sv. Isidora, olejomalba na plátnû, Petr Brandl, 1699, rejstfi. ã / , 84792/ , 1. etapa, rest. R. Hamsíková, D. Hamsíková Maránská T nice, okres PlzeÀ-sever areál poutního místa s kostelem Zvûstování Pannû Marii, nástûnné a nástropní malby v ambitu, freska, F. J. Lux (nástropní fresky), Josef Kramolín (nástûnné obrazy v boãních kaplích), , rejstfi. ã /4-1330, R. Hamsíková, D. Hamsíková, A. Pokorn Meãín, okres Klatovy kostel sv. Mikulá e, ciferník vûïních hodin, Ïelezo, zlacení, kolem 1900, novodobé zásahy, rejstfi. ã /4-3124, rest. R. Ritschel Melã, okres Opava kostel sv. Antonína Paduánského, dekorace vstupního portiku, tuk, portlandsk cement, , rejstfi. ã /8-3004, rest. M. Müllerová Mûlník-P ovka, okres Mûlník kostel sv. Vavfiince, votivní obraz Mistra IW (z boãního oltáfie, deponovan jako dlouhodobá zápûjãka v litomûfiické galerii), 15

16 1520, rejstfi. ã / (kostel), , 1. etapa rest. prací, rekonzervace obrazové plochy, rest. E. Votoãková * boãní oltáfi v presbytáfii, architektura s fiezbáfiskou ornamentální a figurální v zdobou, 1744, rejstfi. ã / (kostel), , 2. etapa, rest. J. Stöckl, M. Krãmáfi, D. Vinklát, M. Zme kal, E. Lattová Mû ice, okres Praha-v chod vûïní hodiny, ciferníky a hodinov stroj, Sebastian Londensperger, 1774, rejstfi. ã. (?), rest. P. Skála Mikulá ovice, okres Dûãín kostel sv. Mikulá e, dvû vitráïe presbyteria znázoràující sv. Annu a sv. Josefa s JeÏí kem, sklomalba, poãátek 20. století, rejstfi. ã /5-3858, komplexní restaurátorsk zásah, rest. J. âernohorsk Mikulov, okres Bfieclav Dietrich tejnská hrobka, ãp. 193, námûstí 5, mu lov vápenec, Ignác Lengelacher, 2. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /7-1383, rest. R. Levínská Milevsko, okres Písek kostel Nav tívení Panny Marie, areál premonstrátského klá tera, boãní oltáfi Panny Marie Bolestné, 18. století, rejstfi. ã / (klá ter s kostelem), , rest. E. Kolmanová, K. âiháková-my ková * protûj kové sochy sv. Norberta a sv. Augustina z hlavního oltáfie, 18. století, rejstfi. ã / (klá ter s kostelem), , rest. K. âiháková-my ková Milovice, okres Nymburk socha sv. Antonína Paduánského, na rozcestí silnic smûr Stratov a ZboÏíãko, pojizersk pískovec, 18. století, rejstfi. ã / , rest. J. Tursk Miroslav, okres Znojmo torzo UkfiiÏovaného, na zámku ãp. 1, pískovec, 1. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã / , rest. L. Werkmann Miro ov, okres Rokycany socha sv. Jana Nepomuckého, u kostela sv. Josefa na p. p. ã. 1784/9, pískovec, kolem 1730, rejstfi. ã /4-4203, rest. V. Melicharová-Kartáková zámek, ãp. 1, dva portály, pískovec, J. Auguston návrh, kolem 1723, rejstfi. ã /4-2530, restaurátorská údrïba, rest. R. olc Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav kostel Nanebevzetí Panny Marie, ulice Katefiiny Militské, boãní oltáfi sv. Anny, rejstfi. ã / (kostel), , restaurování polychromie na architektufie, oãi tûní sochafiské v zdoby oltáfie, rest. J. Chejn * boãní oltáfi sv. Josefa, rejstfi. ã / (kostel), , restaurování polychromie architektury oltáfie, oãi tûní sochafiské v zdoby oltáfie, rest. J. Chejn * boãní oltáfi Piety, rejstfi. ã / (kostel), , restaurování polychromie oltáfiní architektury, oãi tûní sochafiské v zdoby oltáfie, rest. J. Chejn * boãní oltáfi sv. Franti ka Xaverského, rejstfi. ã / (kostel), , restaurování polychromie oltáfiní architektury, oãi tûní sochafiské v zdoby oltáfie, rest. J. Chejn Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Ignáce z Loyoly, 1764 a 1765, rejstfi. ã /2-1649, rest. M. Pokorn socha sv. Anny, z ulice Na Karmeli, 1743, rejstfi. ã / , galerijní úprava, rest. M. Pokorn Ïidovsk hfibitov, náhrobní stély, rûzné druhy pískovce, mramor, 19. a 20. století, rejstfi. ã /2-1667, rest. P. karvan Mnichovo Hradi tû, okres Mladá Boleslav socha sv. Antonína Paduánského, jemnozrnn pískovec, 18. století, rejstfi. ã /2-1694, rest. K. Amortová zámek, b val úfiednick dûm v areálu, nástûnné malby v místnosti 1. patra, klasicismus, rejstfi. ã /2-1676, zaji tûní maleb, rest. P. Bare, J. Brodsk * dva taburety se sedáky zdoben mi v ivkou, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. MH 11796, MH 11797, rest. A. Grendysová-Kadavá * vybran ãalounûn nábytek (z pfiedpokoje paní hrabûnky, z hrabûnãiny loïnice, Hudebního salonu, Pfiijímacího salonu a Dámského salonku), restaurování textilií, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. (?), 1. etapa, rest. V. Lipská * obraz Portrét hrabûte Josefa Kaunitze (?), olej na plátnû, Barbara Kraft ( ), rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. MH , rest. R. Hamsíková Mora ice, okres Svitavy socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 1732, rejstfi. ã / , rest. J. ëoubal, P. Rejman Moravská Tfiebová, okres Svitavy kostel Pov ení sv. KfiíÏe, socha Panny Marie Bolestné, dfievofiezba, polychromie, zlacení, stfiíbfiení, kolem poloviny 18. století, rejstfi. ã. 910, rest. R. evãík, P. evãíková radnice ãp. 32, námûstí T. G. Masaryka 29, vstupní portál, nákolníky, ãerven pískovec, 16. století, rejstfi. ã /6-3147, rest. M. Pokorn, L. Kryl dûm ãp. 145, námûstí T. G. Masaryka 24, vstupní portál, pískovec, 19. století, rejstfi. ã /6-3161, rest. M. Pokorn, L. Kryl dûm ãp. 80, Krátká ulice 4, vstupní portál, maletínsk pískovec, poãátek 19. století, rejstfi.ã /6-3190, rest. D. Barto dûm ãp. 4, Cihláfiova ulice 17, vstupní portál, maletínsk pískovec, poãátek 19. století, rejstfi. ã /6-6233, rest. D. Barto zámek, portál, maletínsk pískovec, 1492, rejstfi. ã / /1, rest. M. Pokorn, L. Kryl * sklepy pod v chodním kfiídlem, pískovec, cihla, lomov kámen, omítky, století, rejstfi. ã /6-3198, rest. M. Pokorn, L. Kryl * b valá konírna, omítky, lomov kámen, století, rejstfi. ã / , rest. M. Pokorn, L. Kryl Moravsk Beroun-âabová, okres Olomouc kamenn kfiíï, v blízkosti zastávky autobusu, pískovec, 1731, rejstfi. ã /8-134, rest. P. Îiaková Most-Vtelno, okres Most boïí muka, pískovec, konec 17. století, rejstfi. ã /5-345, transfer a komplexní restaurátorsk zásah, rest. R. olc sloup se sochou Panny Marie, pískovec, 1. tfietina 18. století, rejstfi. ã /5-5077, 2. etapa restaurátorsk ch prací transfer na nové stanovi tû, tmelení, závûreãné retu e, rest. M. Bílek socha sv. Prokopa, pískovec, 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /5-5074, transfer na nové stanovi tû, komplexní restaurátorsk zásah (vãetnû vyhotovení nové soklové architektury), rest. M. Bílek Mosti tû, okres Îìár nad Sázavou kostel sv. Marka, kfiídlov oltáfi s reliéfy Narození Krista a Smrti Panny Marie, dfievofiezba, polychromie, zlacení, rakousk mistr, 1. polovina 16. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. V. Procházka 16

17 Mostkovice, okres Prostûjov kostel Nanebevzetí Panny Marie, nástûnné malby v lodi, gotika, poãátek 15. století, rejstfi. ã /7-5636, 3. etapa, odkryv a upevnûní ãásti maleb, rest. M. Trizuljaková, M. Doãekalová Náchod, okres Náchod Galerie v tvarn ch umûní, obraz Madona s dítûtem, podle obrazu P. Rubense, 2. ãtvrtina 18. století (?), rejstfi. ã , rest. J. Luke ová * obraz Trpící Kristus (Posmívání Krista), olej na plátnû, G. F. Barbieri, inv. ã. 0182, rest. J. Luke ová * obraz Klanûní past fiû, sign. HCG, zaãátek 17. století (?), rest. M. Stroblová vojensk hfibitov, náhrobky, desky, pískovec, mramor, 1762, po 1866, rejstfi. ã /6-1485, rest. P. Dufek * náhrobky, litina, po 1866, rejstfi. ã /6-1485, rest. M. Pospíchal zámek, kfiídlo Kuronsk ch, prûzkum v místnosti 131, rejstfi. ã /6-1462, rest. H. Vítová * oprava omítek a tuku po EPS, EZS, rejstfi. ã /6-1462, rest. H. Vítová * hodinová vûï, ciferník hodin a vrcholová korouhev, Ïelezo, rejstfi. ã /6-1462, rest. P. KÛtek, T. Pejfiil * hodinová vûï, pískovec, omítky, 2. polovina 17. století, 20. století, rejstfi. ã / , rest. M. Pokorn Náchod-Bûloves, okres Náchod krucifix, u silnice do Kladska, pískovec, 1821, rejstfi. ã , rest. J. Roubíãek NalÏovské Hory, okres Klatovy kostel sv. Katefiiny, prûzkum barevnosti vnûj ích omítek, malba na omítce, baroko, úpravy 1846, rejstfi. ã /4-3155, rest. J. Novotn Námû È na Hané, okres Olomouc zámek, Ïidle, ãalounûní, dfievo, 1830, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. NA 511, rest. M. Zlámal * soubor esti kusû Ïidlí s v pletem, dfievo, rákos, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. NA 1114, NA 1115, NA , 1830, rest. M. Zlámal * sofa s v pletem, dfievo, rákos, 1830, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. NA 1300, rest. M. Zlámal * dekorativní nástûnné malby v tzv. Malé loïnici, 60. léta 18. století, rejstfi. ã /8-1891, rest. L. Dvofiák Napajedla, okres Zlín fiímskokatolická farnost, obraz Pieta, olej na plátnû, 1. polovina 17. století, rejstfi. ã , 1. etapa, rest. R Hamsíková Nebílovy, okres PlzeÀ-jih zámek, malífiská v zdoba stûn místnosti ã. 205 v zadním traktu, malba na omítce, Antonín Tuvora, 90. léta 18. století, rejstfi. ã /4-374, rest. J. Stöckl * dekorativní malífiská v zdoba stûn místnosti ã. 206 v zadním traktu, malba na omítce, Antonín Tuvora, 90. léta 18. století, rejstfi. ã /4-374, rest. K. Artouni, R. Drahotová Neãtiny, okres PlzeÀ-sever náhrobek Václava Filipa Steidla z Tulechova a jeho manïelky Marie Anny Franti ky, areál hfibitovního kostela sv. Jakuba Vût ího, litina, kámen, pfied polovinou 19. století, rejstfi. ã /4-3587, rest. J. Kovafiík Nelahozeves, okres Mûlník zámek, západní fasáda, sgrafito, pûvodní renesanãní sgrafito dochováno jen ve fragmentech, celá plocha je v sledkem obnovy z 20. století, rejstfi. ã /2-1390/1, rest. M. Bursová * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Viléma z RoÏmberka, olej na plátnû, dílna Hanse von Aachen, kolem 1600, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. LR 4837, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Josefa Franti ka Maxmiliána z Lobkowicz, olej na plátnû, stfiední Evropa, konec 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4421, rest. T. Popova * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz prince Franti ka EvÏena z Lobkowicz, olej na plátnû, stfiední Evropa, konec 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4287, rest. T. Popova * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Hedviky z Lobkowicz, olej na plátnû, poãátek 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4748, rest. T. Popova * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Kavalír s ãervenou erpou, olej na plátnû, 1. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4200, rest. T. Popova * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Portrét dámy ve Ïlut ch atech, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4189, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Antonie Barbary Gilleis, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4160, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Frederiky Charlotty Promnitz, olej na plátnû, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4389, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Antonie Kotulinské, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4236, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Terezy Palffy, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4362, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz AlÏbûty Kristiny von Gallas, olej na plátnû, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4158, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Anny Althann, olej na plátnû, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4651, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Filipíny Kláry von Aldringen, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Antonie Monte Santo, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4566, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Franti ka Mannsfelda, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4558, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Anny Metsch, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4544, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Josefy Eleonory de Esterhazy, olej na plátnû, stfiední Evropa, kolem 1700, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4436, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Václava Eusebia Lobkowicze, jeho choti Augusty Sophie ze Sulzbachu a dal ích ãlenû rodiny a dvora a císafie Leopolda I., olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. polovina 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4647, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Václava Eusebia kníïete z Lobkowicz, olej na plátnû, polovina 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4653, rest. M. Martan * Lobkowicz- 17

18 ká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz knûïny Augusty Sofie z Lobkowicz, olej na plátnû, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4694, polovina 17. století, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Dáma v modrém, olej na plátnû, Cornelius Johnson (?), 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4649, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Dáma v bílém, olej na plátnû, Cornelius Johnson (?), rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4460, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Anny Leslie, olej na plátnû, sign. van dyckian, 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4316, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Marie Anny Breuner, olej na plátnû, sign. van dyckian, 17. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4575, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Pavlíny Caserta, olej na plátnû, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4442, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz jepti ky Anny Marie z Proskova, olej na plátnû, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 7279, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Sluha se psem a men ím psem, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4769, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Buldok sedící na pol táfii, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4350, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Dva buldoãci, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4619, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Sedící bíl jezevãík, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4655, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Dva psi na podu ce (a s vázou), olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4672, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Buldok ve sloupové architektufie, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 4686, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, obraz Dva sedící psi, olej na plátnû, stfiední Evropa, 2. tfietina 18. století, rejstfi. ã / (mobiliární fond), inv. ã. L 6062, rest. M. Martan * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, relikviáfiov kfiíï, znaãeno mistrovskou znaãkou Paul Nitsch, Vratislav, 1603, rejstfi. ã / , inv. ã. NL 5264, rest. J. Kubíãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, stolek osmihrann, ofiech, smrk, hru eà, kombinace dfiev, stfiední Evropa, kolem 1800, rejstfi. ã / , inv. ã. R 4920, rest. P. paãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, soubor pûti Ïidlí s vyplétan mi sedáky, buk, provazce z pfiírodního materiálu, stfiední Evropa, kolem 1800, rejstfi. ã / , inv. ã. LB , rest. P. paãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, Ïidle s koïen m opûradlem a sedákem, ofiech, tlaãená kû- Ïe, lepenka, stfiední Evropa, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LB 463, rest. P. paãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, Ïidle s ãalounûn m sedákem, ofiech, buk, stfiední Evropa, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LR 88, rest. P. paãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, Ïidle s ãalounûn m sedákem a opûradlem, ofiech, stfiední Evropa, kopie 20. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LR 7264, rest. P. paãek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, konzolové stolky, povrchová úprava, 1. ãtvrtina 20. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LR 5091, LR 5092, LR 5093, LR5458, rest. J. Je- Ïek * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, ãalounûná kfiesla, stfiední Evropa, poãátek 20. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LR 4865, LR 4971, LR 4972, rest. R. Babinec * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, klekátko, kombinace dfiev, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LR 4898, rest. M. Zlámal * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, kredenãní skfiíà - spodní ãást, kombinace dfiev, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LB 650, rest. M. Zlámal * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, kredenc, kombinace dfiev, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LN 119, rest. M. Zlámal * Lobkowiczká sbírka, tzv. Roudnická sbírka, skfiíà, kombinace dfiev, 19. století, rejstfi. ã / , inv. ã. LB 465, rest. M. Zlámal Netvofiice, okres Bene ov kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha Immaculaty, rejstfi. ã /2-140, dokonãení reprodukce v pfiírodním kameni, neosazeno, rest. J. Trtílek Neurazy, okres PlzeÀ-jih dûm ãp. 47, tuková a malífiská v zdoba títové fasády (nápis a iluzivní okno), omítka, tuk, vápenné nátûry, kolem 1900, rejstfi. ã /4-4746, rest. M. Scheib, M. BroÏ Nezamyslice nad Hanou, okres Prostûjov zámek, parapety a portál, pískovec, 3. ãtvrtina 18. století, rejstfi. ã /7-5642, rest. A. Doupal Nezdice, okres PlzeÀ-jih socha sv. Vojtûcha s podstavcem, p. p. ã. 202/1, pískovec (socha), zdivo, omítka (podstavec), po 1750, není zapsáno v Ústfiedním seznamu kulturních památek, rest. M. Hron, V. tochl Nová Bystfiice, okres JindfiichÛv Hradec v klenková kapliãka Panny Marie, proti domu ãp. 137, fasáda, socha Panny Marie, kamenn kfiíï s korpusem, 18. století, 1715 (kfiíï), rejstfi. ã /3-2056, rest. V. Krninsk Nová Paka, okres Jiãín kfiíïová cesta, dvû zastavení, olej na mûdûném plechu, 1746, rejstfi. ã /6-1294, rest. L. Lounová socha sv. Floriána na ka nû, ãerven pískovec, konec 18. století, rejstfi. ã /6-1293, rest. J. KoÀák Nová Ves v Horách, okres Most socha sv. Jana Nepomuckého, pískovec, 2. polovina 18. století, rejstfi. ã /5-5070, komplexní restaurátorsk zásah, rest. B. Rak Nové Hrady, okres âeské Budûjovice hrad Nové Hrady, obraz Pes s kofiistí, olejomalba na plátnû, pfielom 18. a 19. století, stfiední Evropa, rejstfi, ã / (mobiliární fond), inv. ã. NH 111, rest. Olga Trmalová * obraz Pohled na zámek v Nov ch Hradech, olejomalba na plátnû, sign. J. H. (?), 1893, rejstfi, ã / (mobiliární fond), inv. ã. NH 957, rest. O. Trmalová * obraz Pohled na nádraïní budovu v Jakuli, olejomalba na plátnû, sign. J. H. (?), 1893, rejstfi. 18

19 ã / (mobiliární fond), inv. ã. NH 958, rest. O. Trmalová lázeàsk dûm Rezidence, ãp. 1, 10, námûstí Republiky, nástûnné malby v interiéru, století rejstfi. ã /3-287, rest. A. Hamsík Nov zámek, ãp. 136, dekorativní malby a tuky v místnosti ã. 237, 1. ãtvrtina 19. století, rejstfi. ã /3-286, rest. L. Konvalinková, RAM ART, s. r. o. Nové Ml ny, okres Bfieclav socha sv. Jana Nepomuckého s okolní balustrádou, vápenec, I. Lengelacher okruh (?), 1. polovina 18. století, rejstfi. ã /7-1599, rest. F. Pavúãek Nové Stra ecí, okres Rakovník kostel Narození Panny Marie, kazatelna, rejstfi. ã /2-2688, 2. etapa (zákroky proti dfievokaznému hmyzu a petrifikace), rest. A. Bezchlebová, P. Bezchleba Nov BydÏov, okres Hradec Králové kostel sv. Vavfiince, portál do sakristie, pískovec, konec 17. století, rejstfi. ã /6-670, rest. H. Bláha radnice, Masarykovo námûstí 1, vstupní portál a sokl, pískovec, , rejstfi. ã /6-666, rest. H. Bláha. L. patenka vojensk hfibitov z války roku 1866, oplocení, pískovec, cihla, Ïelezo, rejstfi. ã /6-672, rest. P. Dufek, M. Pospíchal Ïidovsk hfibitov, náhrobní desky, pískovec, století, rejstfi. ã /6-671, rest. H. Bláha, L. patenka Nov Jiãín, okres Nov Jiãín morov mariánsk sloup, Masarykovo námûstí, rûzné druhy pískovcû, kolem 1710, rejstfi. ã /8-3331, rest. J. Gajda zámek, nástûnné malby v interiéru v místnostech ã. 3.22, 3.21 a 3.20 (tzv. tereziánské salony), al secco, poãátek 19. století, rejstfi. ã /8-1382, odstranûní pfiemaleb, fixace, doplnûní omítek, zahájeny retu e a rekonstrukce, rest. P. Stirber Obytce, okres Klatovy zámek, záklopov strop ve dvou místnostech a sálu ve 2. nadzemním podlaïí, malba na dfievû, po 1700, rejstfi. ã /4-3192, zaji tûní a transfer, rest. V. Stejskal, V. Vondráãek Odlochovice, okres Bene ov areál zámku, zámecká kaple, skfiíà varhanního nástroje, povrchová úprava, konec 19. století, rejstfi. ã /2-150, 1. etapa, rest. P. Bezchleba, A. Bezchlebová, J. Kulda Olomouc-Hejãín, okres Olomouc kostel sv. Cyrila a Metodûje, nosná konstrukce, kfiíïe, makovice, vûïní hodinové terãe a hodinové ruãiãky, kov, 1933, rejstfi. ã /8-2958, rest. J. Bûhal Olomouc, okres Olomouc Arcibiskupství olomoucké, Schrattenbachova monstrance Zlaté slunce Moravy, zlato, stfiíbro, drahé kameny, Andreas Vogelhund, VídeÀ, kolem 1650, rejstfi. ã , monstrance v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, rest. I. Houska dûm ãp. 17, Dolní námûstí 49, kamenné ostûní, pískovec, konec 15. století, rejstfi. ã /8-3590, rest. R. Tikal dûm ãp. 181, kolní 3, kamenné prvky exteriéru, pískovec, polovina 16. století, rejstfi. ã /8-3737, rest. J. Finger dûm ãp. 422, námûstí Republiky, architektonické kamenné prvky v exteriéru, pískovec, kolem 1680, rejstfi. ã /8-3716, rest. A. Doupal dûm ãp. 457, ulice 28. fiíjna, supraporta hlavního vstupního portálu, pískovec, 1588, rejstfi. ã /8-3594, rest. L. Werkmann Edelmannova hrobka, pfii chrámu sv. Mofiice, ulice 8. kvûtna, pískovec, 1572, rejstfi. ã /8-3660, rest. L. Werkmann kostel sv. Michala, areál dominikánského klá tera, Îerotínovo námûstí, obraz Jidá Ûv polibek, olej na plátnû, I. V. Raab, 18. století, rejstfi. ã / (klá ter), , rest. M. Trizuljaková kostel sv. Václava, Václavské námûstí, polychromované dfievûné sochy sv. Václava, 19. století, rejstfi. ã / (kostel), , rest. Z. Novotn opûrná zeì s balustrádou, kfiiïovatka ulic Denisovy a Ztracené, pískovec, poãátek 20. století, rejstfi. ã. (?), památka místního v znamu, rest. L. Werkmann Opafiany, okres Tábor kostel sv. Franti ka Xaverského, nástûnné malby v presbytáfii, J. Kramolín, 18. století, rejstfi. ã /3-4945, rest. J. Novotn Opava, okres Opava b val dominikánsk klá ter, kostel sv. Václava, konzervace interiéru kostela, malby a kresby na omítce, barvy, omítky, Ignác Depée, Martin Schwegele, Josef Matyá Laser a dal í, gotika, renesance, , po 1758, 19. století, rejstfi. ã /8-1307, rest. J. âoban, J. Pekárková, R. Balcarová (presbytáfi) * kamenné pilífie na severní stranû lodi, 14. století, rejstfi. ã /8-1307, rest. L. Werkmann kolumbárium mûstského hfibitova, Otická ulice, náhrobky v kolumbáriu, pískovec, mramor, Ïula, konec 19. a poãátek 20. století, rejstfi. ã /8-2996, rest. P. Gláser kostel Nanebevzetí Panny Marie, obraz Sv. Trojice, malba na dfievûné desce, 1452, rejstfi. ã , rest. R. Balcarová radnice Hláska, ãp. 65, plastické dekorace na fasádû, tuk, románsk cement, portlandsk cement, omítky, , rejstfi. ã /8-1326, rest. M. Müllerová * kamenn ochoz vûïe, pískovec, tufit, 1613, 19. století, rejstfi. ã /8-1326, rest. L. Werkmann v pravní budova vlakové stanice Opava-v chod, dekorativní v malba vestibulu, klihová malba na omítce, , rejstfi. ã , rest. R. Svobodová Orlová, okres Karviná kostel Narození Panny Marie, kamenné prvky na jiïní vûïi a západním prûãelí, pískovec, poãátek 20. století, rejstfi. ã / , rest. J. Gajda * hlavní vstupní dvefie západního portálu, dubové dfievo, kov, poãátek 20. století, rejstfi. ã /8-809, rest. J. Jakubek Osek, okres Teplice klá terní kostel Nanebevzetí Panny Marie, severní chórová lavice, dfievo, polychromie, intarzie, F. A. Kuen, E. J. Richter, J. Pofft, kolem 1715, rejstfi. ã /35-385, 3. etapa komplexního restaurátorského zásahu (restaurování intarzií a ãásti povrchové úpravy), rest. M. Neãásková, F. Kratochvíl Oselce, okres PlzeÀ-jih zámek, ãp. 1, kaple sv. Jifií, malífiská v zdoba jiïní a západní stûny, malba na omítce, J. Hofman (?), 1. tfietina 18. století, rejstfi. ã /4-411, rest. V. Stejskal, Z. Juppe Ostrava, okres Ostrava kostel Neposkvrnûného poãetí Panny Marie, mûstská ãást Pfiívoz, kamenné prvky na fasádû, pískovec, vápenec, tuk, Camillo Sitte, konec 19. století, rejstfi. ã /8-2448, rest. L. Werkmann Ostrov, okres Karlovy Vary areál b valého klá tera piaristû, ãp. 141, Klá terní ulice, kaple sv. Floriána, nástropní malby v plo e klenby a tukové v zdoby 19

20 stûn, freska, tuk, Paolo Manni (malby), , rejstfi. ã /4-990, rest. P. afus, M. BroÏ (malby), J. Plach ( tuk) * kostel Zvûstování Pannû Marii, ãtyfii torzálnû dochované oltáfie (hlavní oltáfi, boãní oltáfie sv. Jana Nepomuckého, Antonína Paduánského, sv. Floriána, âtrnácti sv. pomocníkû), dfievo, polychromie, K. Lorenc (oltáfi âtrnácti sv. pomocníkû), , 1. tfietina 19. století (oltáfi âtrnácti sv. pomocníkû), rejstfi. ã /4-990, konzervace a restaurátorské zaji tûní, rest. M. Scheib, M. BroÏ, V. Bobek * kostel Zvûstování Pannû Marii, vnitfiní omítky s plastickou v zdobou a se zbytky dekorativní malífiské v zdoby a pûvodní barevnosti, omítka, malba na omítce, tuk, D. Orsi, 1674, rejstfi. ã /4-990, restaurování a stabilizace, rest. M. BroÏ, M. Scheib, P. afus areál zámku, objekt zvan Velk muï, zdivo, kamenné a tukové prvky severní strany torza zdi pûvodního zámku, cihla, kámen, tuk, 18. století, pfielom 19. a 20. století, rejstfi /4-927, rest. M. Hron, J. Fiala, V. tochl hfibitovní kostel sv. Jakuba Vût ího, severní vstupní portál, pískovec, 1. desetiletí 13. století, rejstfi. ã /4-971, rest. V. tochl * dochovaná ãást hlavního oltáfie, dfievo, polychromie, 1712, rejstfi. ã /4-971 (34-548), rest. J. Fiala Pardubice, okres Pardubice fara, ãp. 92, Kostelní ulice, ostûní dvefií, pískovec, kolem 1500, první polovina 18. století, konec 19. století, rejstfi. ã / , rest. F. Novotn, H. Bláha, L. patenka kostel Panny Marie, ãelní fasáda, rejstfi. ã /6-2030, restaurátorsk prûzkum, rest. H. Vítová * kamenné prvky a socha Panny Marie, sv. Anny a sv. Jáchyma na prûãelí, pískovec, J. A. Devoty, kolem 1735, rejstfi. ã /6-2030, rest. F. Novotn, H. Bláha, L. patenka radnice, lóïe ve spoleãenském sále, v malba stûn a stropû, J. Vejrych, 1895, rejstfi. ã /6-4848, rest. prûzkum, rest. P. KfiíÏ * pfiísálí spoleãenského sálu, v malby stûn a stropû, J. Vejrych, 1895, rejstfi. ã /6-4848, rest. prûzkum, rest. P. KfiíÏ * spoleãensk sál, restaurování vybran ch úsekû malby na stûnách spoleãenského sálu jako podklad pro celkovou v malbu stûn sálu, J. Vejrych, 1895, rejstfi. ã /6-4848, rest. prûzkum, rest. P. KfiíÏ Ïidovsk hfibitov, náhrobní desky, Ïula, mramor, pískovec, teraco, pfielom 19. a 20. století, rejstfi. ã /6-5186, rest. M turm Pecka, okres Jiãín hrad, fiezan a polychromovan rám obrazu sv. Huga z Lincolnu, polovina 18. století, rejstfi. ã , inv. ã. 289, rest. A. Novák, R. Najdenova * fiezan a polychromovan rám obrazu sv. Bruna z Kolína nad R nem, polovina 18. století, rejstfi. ã , inv. ã. 288, rest. A. Novák, R. Najdenova * socha sv. Jana Nepomuckého, polychromovaná a zlacená dfievofiezba, polovina 18. století, rejstfi. ã. 5980, rest. A. Novák, R. Najdenova mariánsk sloup, námûstí, pískovec, F. Petr, 1720, rejstfi. ã /6-1313, 4. etapa, rest. J. KoÀák Pelhfiimov, okres Pelhfiimov kaple Bolestné Panny Marie, oratofi, dfievo, polychromie, zlacení, poãátek 18. století, rejstfi. ã /3-2913, (dvû oratofie), rest. J. Benda kostel sv. Bartolomûje, hlavní oltáfi, dfievo, polychromie, zlacení, , polovina 18. století (svatostánek s figurami sv. Barbory a sv. Katefiiny), 19. století (menza), rejstfi. ã /3-2910, rest. J. Benda Pilníkov, okres Trutnov ka na, sekaná kopie pelikána s mláìaty na stfiedním pilífii, pískovec, rejstfi. ã /6-3633, rest. P. Novotn Planá, okres Tachov dûm ãp. 56, námûstí Svobody, tuková a malovaná dekorativní v zdoba stûn a stropû v místnostech B a C v 2. nadzemním podlaïí, malba na omítce, tuk, 18. a 19. století, rejstfi. ã. 2022/ , restaurování a dílãí rekonstrukce, rest. J. indeláfi Plasy, okres PlzeÀ-sever areál b valého klá tera cisterciákû, kostel Nanebevzetí Panny Marie, chórové lavice, dfievo, polychromie, konec 17. století, rejstfi. ã /4-1510, rest. F. Krutsk, V. Stádník, J. Stöckl, M. Lubomírsk, E. Lattová * kostel Nanebevzetí Panny Marie, varhany, dfievo, kov, Abraham Starck, 1688, rejstfi. ã / ( ), rest. V. lajch (nástroj), V. Stádník (skfiíà) * budova konventu, komínová hlavice, pískovec, , rejstfi. ã /4-1508, rest. J. Fiala, M. Hron, V. tochl * budova konventu, nástropní malba Jákobova Ïebfiíku nad vstupním schodi - tûm, freska, Jan Kry tof Li ka, 1702, rejstfi. ã /4-1508, 1. etapa (restaurátorské zaji tûní), rest. K. Stretti Ploskovice, okres Litomûfiice zámek, sochafiská dekorativní v zdoba glorietu v zahradû, pískovec, polovina 18. století, rejstfi. ã /5-2215, dokonãení restaurování vãetnû zhotovení kopií váz, rest. J. Plach PlzeÀ, okres PlzeÀ-mûsto areál b valého franti kánského klá tera, Franti kánská ulice, vûï kostela Nanebevzetí Panny Marie, hrotnice, Ïelezo, mûì, zlacení, poãátek 20. století, rejstfi. ã /4-187, rest. J. Jelínek areál hfibitovního kostela V ech svat ch, ulice Pod V emi svat mi, kovov kfiíï s kovov m plûtkem, litina, zlacení, kolem 1870, rejstfi. ã /4-4451, rest. I. Houska boïí muka, Gryspekovská, mûstská ãást Bolevec, na návsi pfied domem ãp. 16, pískovec, Ïula, rejstfi. ã /4-4479, rest. J. Ka par boïí muka, Pechlátovská, mûstská ãást Bolevec, na návsi pfied domem ãp. 3, pískovec, Ïula, 1600, rejstfi. ã / , rest. J. Ka par boïí muka, teklinovská, mûstská ãást Bolevec, Plaská ulice pfied domem ãp. 2016, pískovec, Ïula, 1666, rejstfi. ã /4-4478, rest. J. Ka par boïí muka, v ulici U Ka ny, mûstská ãást Bolevec, pfied domem ãp. 12, pískovec, Ïula, rejstfi. ã /4-4477, rest. J. Ka par busta Franti ka KfiiÏíka, KfiiÏíkovy sady, bronz, Ïula, S. Kukrál (busta), A. Holub (kniha), S. Janke (pomník), 30. léta 20. století (busta), 1936 (kniha), 1947 (pomník), rejstfi. ã /4-4183, rest. M. Hron dûm ãp. 105 (zv. Scriboniovsk nebo Vald tejnsk ), námûstí Republiky 12, kamenn portál, pískovec, 1. tfietina 18. století, rejstfi. ã /4-159, rest. K. Granát * fasáda se tukov mi prvky, omítka, tuk, 17. poãátek 20. století, rejstfi. ã /4-159, rest. M. BroÏ * dekorativní v malba v místnosti 3. nadzemního podlaïí, malba na omítce, pfied 1800, rejstfi. ã /4-159, rest. M. BroÏ dûm ãp. 12, Klatovská 455, interiérové obklady stûn, vestavûn nábytek a travertinové obklady, dfievo, d ha, politura, travertin, Adolf Loos (návrh), 1929, rejstfi. ã , rest. V. Bok (dfievo), K. Granát (travertin) dûm ãp ( techova vila), Klatovská tfiída 123, sgrafitová kolorovaná figurální a ornamentální v zdoba, sgrafito, Mikolá 20

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2007

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2007 Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2007 (Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ) Pfiedkládan Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice

Více

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2005. Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2005. Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2005 Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ 1 Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách (Akce

Více

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2003

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2003 Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch v âeské republice v roce 2003 Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ Zprávy památkové péãe / Roãník 65 / 2005 / ã. 3 / P ÍLOHA / Pfiehled restaurátorsk

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov

v Blansko Muzeum Blansko Hodonín Masarykovo muzeum v Muzeum naftového dobývání a geologie, o. s. Kyjov 2011 Královéhradecký kraj Karlovarský kraj 141250 institucí 11 11 Týnec nad Sázavou 2011 141 Boskovice Muzeum Boskovicka Brno Diecézní muzeum Galerie HaDivadla a a planetárium Mikuláše Koperníka v Mendlovo

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec

REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 20111 - stav k datu 31. 8. 2011 REDIZO Kraj Adresa Ulice PSČ Obec 600004520 Hlavní

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace)

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL Obnova fasád zámku v Lednici Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje obnovû venkovního plá tû zámku v Lednici, která se uskuteãnila v posledních tfiech letech. Dotace

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2011 Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu Stabilizace zdiva objektu Jiří Šindelář Bor u Ostrova,

Více

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra Milan PAVLÍK, Markéta PAVLÍKOVÁ A NOTACE: Pfii rekonstrukci a celkovém restaurování kaple sv. Vojtûcha a sv. Václava

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Depozitář stavebních detailů, FAST, VŠB TUO List č. 1

Depozitář stavebních detailů, FAST, VŠB TUO List č. 1 Depozitář stavebních detailů, FAST, VŠB TUO List č. 1 číslo 1/2013 2013 Cihla Hájovna v Obec Jeseník nad Odrou, Miroslav Jurčák, Korunní 15,5 x 6,5 A 1 římsovka, s kolkem WH, 1812 Hraběticích k. ú. Hrabětice

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí CENÍK H+H platný od 01. 05. 2012 02 CENÍK H+H Přesné tvárnice H+H EXCLUSIVE H+H THERMOBLOCK P2-400 600 425 250 1224042560 4 875,00 5 850,00 2 071,88 2 486,25 310,78 372,94 6,7 18 1,15 2,7 520 vnější rohová

Více

Románská architektura v Českých zemích

Románská architektura v Českých zemích ROMÁNSKÉ PAMÁTKY Románská architektura v Českých zemích V Českých zemích je románské období vymezeno přibližně obdobím 1000 1250. Největší počet dochovaných staveb pochází z 12. století. Románské stavby,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

35 čp. 42 v Mazelově - statické zajištění kleneb a zdiva hosp. budov Kaple Vodní brána

35 čp. 42 v Mazelově - statické zajištění kleneb a zdiva hosp. budov Kaple Vodní brána Příloha č. 1 usnesení č. 593/5/RK I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1 Pavel Vach, Radonice 19, Dolní Bukovsko 2 Pavlína Moučková, Holašovice 9,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více