13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti"

Transkript

1 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre osoby s MP 4. Rozvoj sociálnych kompetencií osôb s postihnutím v rómskej komunite 5. Sociálna rehabilitácia formou podporovaného zamestnávania 6. Metódy nástroje a formy sociálnej diagnostiky 7. Počítač v živote osoby s postihnutím v sociálnom zariadení 8. Aktivity študentov sociálnej práce v prospech osôb s postihnutím 9. Organizácie tretieho sektora ako forma pomoci osobám s postihnutím 10. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti 11. Snouzelen a jeho význam pri práci s osobami s postihnutím 12. Vplyv masmédií na socializáciu osôb s /mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou 13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti 14. Odborne garantované preventívne vzdelávacie programy proti patologickým javom (šikanovanie, drogy, látkové a nelátkové závislosti) 15. Sociálne uplatnenie a sociálna pomoc jednotlivcom s mentálnym postihnutím Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Analýza voľnočasových aktivít adolescentov žijúcich v málopodnetnom prostredí. 2. Postoje sociálnych pracovníkov v štátnej správe k osobám s postihnutím 3. Postoje osôb s postihnutím k zákonom o sociálnych službách 4. Možnosti sociálnej intervencie v rodine s postihnutým klientom 5. Úspešnosť zamestnancov v rámci agentúr podporovaného zamestnávania na voľnom trhu práce 6. Analýza dopadov profesijnej adjustácie osôb s mentálnym postihnutím pre zlepšenie prípravy v odborných učilištiach a praktických školách 7. Názory užívateľov sociálnych služieb na zákon o sociálnych službách 8. Názory poskytovateľov sociálnych služieb na zákon o sociálnych službách 9. Prieniky sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky 10. Sociálne poradenstvo pri profesijnej orientácii osôb s postihnutím

2 Ing. Jozef Chovanec PhD., 1. Alkoholizmus ako sociálny jav 2. Alkoholizmus dospievajúcej mládeže 3. Alkoholizmus mládeže ako sociálny problém 4. Drogy a mládež z pohľadu sociálneho pracovníka 5. Sociálna práca s užívateľmi drog 6. Závislosť a návykové látky v spoločnosti 7. Rodina a jej význam 8. Rodina a jej vplyv na dieťa 9. Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa 10. Systém sociálnej pomoci a profesia sociálna práca 11. Situácia týraných žien a možnosti sociálneho pracovníka 12. Sociálne zabezpečenie a starostlivosť o starých ľudí 13. Staroba ako sociálny problém 14. Seniori v spoločnosti 15. Starostlivosť seniorov a jej vplyv na kvalitu života Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna prác 1. Alkoholizmus, problém dnešnej dospievajúcej mládeže 2. Alkoholizmus a jeho dopad na detí a rodinu 3. Drogová závislosť zotročenie osobnosti 4. Účinok drogy na ľudský organizmus 5. Úloha sociálneho pracovníka v prevencií drogovej závislosti mládeže 6. Sociálne aspekty vzniku a priebehu závislosti 7. Manželstvo a rodina v dnešnom svete 8. Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa 9. Kvalita sociálnych služieb problematika štandardov a dobrej praxe 10. Sociálne zabezpečenie seniorov

3 Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. 1. Sociálna politika v podniku 2. Funkcia životného minima a minimálnej mzdy v systéme sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike 3. Prínos dobrovoľníckej práce pre spoločnosť 4. Starostlivosť o deti a mládež z pohľadu dobrovoľníka 5. Možnosti osobného rastu zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskovej organizácii 6. Vplyv projektovej činnosti na rozvoj neziskovej organizácie 7. Možnosti práce s deťmi a mládežou v konkrétnej diecéze 8. Význam plánovania v neziskových organizáciách 9. Starnutie populácie a jeho dopad na sociálne služby 10. Problémy sociálneho pracovníka pri výkone sociálnej práce 11. Spätná väzba v práci sociálneho pracovníka 12. Sociálna spravodlivosť a sociálna práca v kontexte sociálneho učenia Cirkvi 13. Postavenie a kvalifikácia manažéra v neziskovej organizácii 14. Význam a vplyv operatívneho a strategického plánovania na riadenie neziskovej organizácie 15. Zmeny v neziskovej organizácii na základe SWOT analýzy Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Právne, sociálne a ekonomické postavenie dobrovoľníkov v neziskových organizácii na Slovensku 2. Nezamestnanosť ako aktuálny sociálno-ekonomický problém 3. Projekt sociálno-ekonomického rozvoja regiónu 4. Fenomén chudoby a jeho sociálne, etické a ekonomické dôsledky 5. Sociálna spravodlivosť, jej determinanty a hranice 6. Sociálne súvislosti stratégie trvalo udržateľného rozvoja 7. Životný cyklus sociálneho projektu 8. Fenomén zodpovednosti dobrovoľníka a sociálneho pracovníka v limitných situáciách 9. Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia dlhodobej nezamestnanosti v EÚ 10. Dopad starnutia populácie na dôchodkový systém - výzvy a riziká

4 Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 1. Reflexie študentov na obsah vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia 2. Využitie mediácie pri riešení rodinných sporov 3. Význam mediácie pre sociálnu prax 4. Situácia v oblasti komplexnej starostlivosti o rodinu v nepriaznivej životnej situácii na Slovensku 2. Vývoj sociálneho školstva na Slovensku Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Záujem absolventov študijného odboru sociálna práca o ďalšie vzdelávanie 2. Reflexie študentov na obsah vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia 3. Využitie supervízie v sociálnej praxi, problémy s jej uplatnením 4. Vývoj sociálneho školstva na Slovensku, perspektívy v inovácii študijného odboru 5. Komparácia vzdelávania v sociálnej práci vo vybraných krajinách EÚ 6. Situácia v oblasti komplexnej starostlivosti o rodinu v nepriaznivej životnej situácii na Slovensku 7. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí subjektov štátnej správy 8. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí samosprávy miest a obcí 9. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí neštátnych subjektov 10. Identita sociálnych pracovníkov k svojej profesii

5 PhDr. Stanislava Hunadyiová, PhD. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Sociálna práca v riešení sociálno-patologických javov u detí a mládeže 2. Intervenčné metódy v sociálnej práci 3. Efektivita preventívnych programov so zameraním na sociálno-patologické javy 4. Špecifikácia využívania metód sociálneho pracovníka v detskom domove 5. Úloha sociálneho pracovníka v práci s rodinou s dieťaťom s poruchami správania 6. Sociálna práca s rodinami v rámci Priorít UPSVaR 7. Sociálnoprávna ochrana detí trpiacich syndrómom CAN 8. Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej práce 9. Sociálna práca s rodinami v kríze 10. Príprava na náhradné rodičovstvo 1. Sociálna práca v treťom sektore 2. Implementácia Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane do praxe 3. Sociálne problémy súčasnej slovenskej rodiny podmienené jej ekonomickou nestabilitou 4. Sociálne dôsledky rozvodu na dieťa 5. Supervízia v praxi sociálneho pracovníka 6. Rodina a hodnotový systém dieťaťa a mladého dospelého 7. Medzisektorová spolupráca pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 8. Potreby ďalšieho vzdelávania absolventov sociálnej práce 9. Význam sociálnej práce pri zabezpečovaní kvality života detí vyrastajúcich mimo vlastnej rodiny 10. Manažérske zručnosti v práci vedúcich zamestnancov sociálnych subjektov 11. Sociálne problémy dieťaťa vyrastajúceho mimo biologickej rodiny 12. Význam starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine pri napĺňaní potrieb 13. Náhradná rodina ako súčasť sociálneho systému pre dieťa 14. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze 15. Kríza súčasnej rodiny a sociálna práca

6 PhDr. Ernest Kováč Témy bakalárskych a magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Mediácia teoretické východiská a uplatnenie v praxi 2. Mediácia a probácia ako jedna z metód sociálnej práce 3. Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho prínos do sociálnej práce 4. Osobnosť mediátora a jeho prínos do sociálnej práce 5. Mediácia v sociálnej práci 6. Využitie mediácie v práci s rodinou 7. Peer mediácia 8. História mediácie na Slovensku 9. Probácia a mediácia ako psychologický fenomén 10. Mediácia ako nenásilná forma riešenia konfliktov 11. Konflikt rolí a problémová situácia klienta 12. Typy vzťahov v komunikácii vo vzťahu sociálny pracovník klient 13. Neverbálna komunikácia a jej využite v sociálnej práci 14. Typy a zdroje konfliktov. Komunikácia v konfliktných situáciách 15. Interpersonálne konflikty a ich mediácia 16. Vplyv sociálnych sieti na interpersonálnu komunikáciu 17. Analýza využívania nových komunikačných nástrojov neziskovej organizácie 18. Život na Facebooku Facebook v živote. Využitie v sociálnej práci

7 prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva 2. Subjekty a nástroje sociálnej politiky 3. Sociálna práca a sociálna politika 4. Sociálne dejiny v prešovskom regióne 5. Európska sociálna politika a sociálna práca 6. Medzinárodné a európske trendy v sociálnej politike 7. Sociálne partnerstvo a podniková sociálna práca 8. Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie 9. Financovanie sociálnej politiky 10. Projektovanie, plánovanie a programovanie v sociálnej práci 1. Sociálna, územná a ekonomická kohézia v prešovskom regióne 2. Participácia a účasť na sociálnej správe 3. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy 4. Činitele, ktoré ovplyvňujú stav a úroveň sociálnej práce 5. Politika zamestnanosti a sociálna práca s jednotlivcom 6. Sociálne zabezpečenie a sociálna práca s jednotlivcom 7. Pojem a podstata sociálnej politiky 8. Základné princípy a hodnoty sociálnej politiky a sociálna práca 9. Medzinárodná sociálna politika 10. Európske sociálne právo a európsky sociálny model 11. Subsidiarita v sociálnej politike 12. Sociálna práca a podniková sociálna politika 13. Štát a zmeny v jeho sociálnych funkciách 14. Sociálna podpora a sociálna práca 15. Sociálna pomoc a sociálna práca

8 PhDr. Nataša Bujdová, PhD. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Sociálne dôsledky nezamestnanosti 2. Náhradná starostlivosť v kontexte zákona o rodine 3. Rozvod a jeho sociálny dopad na rodinu 4. Súčasné sociálne ohrozenia rodiny 5. Sociálny práca s dysfunkčnými rodinám 1. Striedavá starostlivosť 2. Dobrovoľníctvo ako forma sociálnej práce 3. Syndróm vyhorenia sociálneho pracovníka 4. Paliatívna a hospicová starostlivosť 5. Postavenie profesionálnej rodiny v systéme náhradnej starostlivosti 6. Sociálna práca pri realizácii pestúnskej starostlivosti 7. Mediácia v sociálnej práci

9 PhDr. Viliam TARJÁNYI, PhD. 1. Interakcia medzi manželmi a svokrovcami pri výchove dieťaťa 2. Najčastejšie príčiny rozvodu mladých manželstiev 3. Spätná väzba spolupráce študent a učiteľ vysokej školy 4. Študentská komunita na Slovensku 5. Ekonomická funkcia súčasnej rodiny 6. Vplyv internetovej komunikácie na kreativitu žiakov stredných škôl 7. Vzdelávanie - univerzity tretieho veku 8. Príčiny nezhôd rodičov pri výchove detí 9. Spolupráca škola rodina ulica pri formovaní osobnosti mladého človeka 10. Nezamestnanosť a jej dopad na rodinu 11. Krízová situácia v rodine nevera 12. Postavenie sociálneho pracovníka v súčasnej spoločnosti v oblasti výchovy žiakov základných škôl 13. Staroba ako súčasť etapy ľudského života Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca 1. Internet verzus rodina pri formovaní osobností stredoškoláka 2. Uplatnenie absolventov Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove v praxi 3. Vrcholový manažment vysokých škôl 4. Plnenie výchovných funkcií rodiny v súčasnosti 5. Štúdium na Univerzitách tretieho veku 6. Adaptácia seniorov v domove sociálnych služieb 7. Sexuálna výchova na základných školách 8. Kultúra ako súčasť výchovy mladej generácie 9. Požitie alkoholických nápojov a jeho následky 10. Šikanovanie ako negatívny jav v školskom prostredí

10 PaedDr. Ing. Peter Orendáč Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca 1. Sociálne následky násilia na senioroch 2. Sociálne aspekty šikanovania a jeho prevencia v prostredí špeciálnych škôl 3. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze 4. Sociálna práca v domovoch sociálnych služieb 5. Kariérove poradenstvo jeho možnosti a rozvoj 6. Dobrovoľníctvo a jeho možnosti v sociálnej práci 7. Sociálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva 8. Nezamestnanosť a chudoba na Slovensku ako sociálny a spoločenský problém 9. Sociálne problémy osôb so zdravotným postihnutím 10. Téma po dohode študent školiteľ 1. Etika v sociálnej práci 2. Sociálne problémy vo svetle učenia Katolíckej cirkvi 3. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku 4. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí 5. Sociálne aspekty šikanovania a jeho prevencia v školskom prostredí 6. Násilie v rodine a možnosti sociálneho pracovníka 7. Kvalita života seniorov a jeho indikátory 8. Vývoj sociálnej práce na Slovensku 9. Mediácia ako metóda sociálnej práce 10. Komunikácia v sociálnej práci 11. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze 12. Sociálna práca v domovoch sociálnych služieb

11 13. Formy diskriminácie na trhu práce a možnosti jej eliminácie 14. Sociálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva 15. Téma po dohode študent školiteľ PhDr. Čuriková Alžbeta 1. Klasifikácia sociálno-patologických javov v rodine 2. Posudzovanie situácie ohrozenej rodiny v sociálnej práci 3. Špecifiká sociálnej práce s dieťaťom 4. Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnuté deti 5. Zdravotne postihnuté dieťa v rodine 6. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a kvalita ich života 7. Sociálna práca v zdravotníckom zariadení 8. Posudzovanie potrieb ohrozeného dieťaťa 9. Zanedbanosť a zanedbávanie dieťaťa a jeho následky 10. Prevencia sociálno-patologických javov v sociálnej práci 11. Zdravotne postihnuté dieťa a jeho vplyv na funkciu rodiny 12. Drogová problematika mládeže 13. Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach 14. Formy odbornej pomoci dieťaťu a rodine v sociálnej práci 15. Postavenie týraného a zneužívaného dieťaťa v rodine Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca 1. Význam rodiny a jej vplyv na zdravý vývin dieťaťa 2. Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnuté deti 3. Sociálny pracovník v primárnej prevencii násilia (drogovej závislosti) 4. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a kvalita ich života 5. Sociálne a psychické aspekty spojené so sy CAN 6. Drogová problematika detí a mládeže 7. Adaptácia rodiny na zdravotné postihnutie dieťaťa (člena rodiny) 8. Kvalita života detí v náhradnej rodinnej starostlivosti 9. Sociálno-ekonomické problémy rodiny v súčasnej spoločnosti 10. Aktuálne prejavy maladaptácie u detí

12 doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., m. prof. Témy bakalárskych a diplomových prác pre študijný program Sociálna práca 1. Transformácia detských domovov na slovensku 2. Supervízia v sociálnej práci, jej ukotvenie v legislatíve a súčasný stav 3. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 2003 a jej prínos pre prax 4. Postavenie univerzitných pastoračných centier v systéme vysokých škôl na slovensku 5. Kompetencie a pôsobnosť sociálneho pracovníka v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 6. Striedavá starostlivosť o dieťa

13 doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o zamestnanosti v SR 2. Systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky ako subsystém sociálnej bezpečnosti občanov Európskej únie 3. Vývoj minimálnej mzdy vo vzťahu k životnej úrovni obyvateľov SR 4. Zadlženosť vybraných krajín EÚ s porovnaním zadlženosti SR a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR 5. Globalizácia a jej dopad na vývoj zamestnanosti v SR 6. Hospodárska a ekonomická kríza a jej dopad na životnú úroveň občanov SR 7. Reforma sociálneho zabezpečenia a jej dopad na obyvateľov SR 8. Nezamestnanosť v SR a jej vplyv na životnú úroveň rodín 9. Dôchodková reforma v SR 10. Sociálna politika zamestnávateľov v podnikoch 1. Teoretické výklady inflácie a protiinflačná politika štátu 2. Problémy nezamestnanosti a koncepcia plnej zamestnanosti 3. Vznik a vývoj medzinárodnej menovej sústavy. Slovensko a Európska menová únia 4. Nezamestnanosť. Aktívna a pasívna politika štátu 5. Sociálna politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu 6. Manažment v sociálnej práci 7. Riadenie ľudských zdrojov v sociálnom podniku 8. Podnikanie v sociálnych službách 9. Vývoj sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ 10. Personálne zabezpečenie vo verejnej a štátnej správe 11.

14 Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, MPH, PhD. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 11. Vývoj minimálnej mzdy a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR 3. Štýly riadenia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 4. Formy pomoci občanov v hmotnej núdzi 5. Zdravotné a sociálne poistenie v hospicovej starostlivosti 6. Hmotná núdza a možnosti legislatívneho riešenia v SR 7. Výška životného minima ako nástroj posudzovania hmotnej núdze v SR 8. Hospodárska kríza a jej vplyv na podnikanie v SR 9. Problematika životného štandardu obyvateľov SR v porovnaní s vybranou ekonomicky vyspelou krajinou v EÚ 10. Vývoj nezamestnanosti v SR so zameraním na zamestnávanie absolventov 11. Nezamestnanosť a jej vplyv na vývoj dieťaťa a rodiny 12. Sociálny manažment ako riadiaci systém 13. Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov 14. Administratívny a personálny manažment riadenia ĽZ a manažérske zručnosti 15. Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb 16. Podnikanie v sociálnych službách v SR s porovnaním vybranej krajiny EÚ 17. Sociálna pomoc a sociálna ochrana v systéme sociálneho zabezpečenia 18. Personálna stratégia vo verejnej a štátnej správe 19. Monetárna politika štátu v bankovom systéme SR 20. Formy podnikania a jeho administratívne zaťaženia podľa právnych foriem podnikov 21. Strategický manažment v sociálnych službách 22.

15 Ing. Lucia Andrejiová 1. Priebeh hospodárskej krízy a jej sociálne dopady na obyvateľov Slovenska 2. Sociálne dopady zavedenia spoločnej meny Euro na slovenskú spoločnosť 3. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a vo svete v období hospodárskej recesie 21. storočia 4. Analýza príčin, priebehu a sociálnych dôsledkov globálnej krízy 21. storočia 5. Chudoba ako sociálny jav v štátoch Eurozóny 6. Chudoba a rýchly populačný rast 7. Vplyv globalizácie na trh pracovnej sily 8. Sociálne statusy žien v krajinách tretieho sveta 9. Negatívne dopady užívania sociálnych sieti na spoločnosť 10. Dopady pôsobenia médií a reklamy na vlastnú sebaúctu a identitu u adolescentov PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD. 1. Problémy agresívneho správania a šikanovania v sociálnej práci 2. Stresové činitele v práci sociálneho pracovníka a spôsoby zvladania stresu 3. Syndróm vyhorenia v pomahajúcich profesiách 4. Efektívna komunikácia prejav zrelej osobnosti sociálneho pracovníka 5. Neverbálna komunikácia a jej využitie v sociálnej práci Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Mobbing a kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku 2. Faktory pracovnej motivácie sociálnych pracovníkov 3. Charakteristika vlastnosti osobnosti sociálneho pracovníka 4. Pracovná spokojnosť a kvalita života sociálneho pracovníka 5. Rozvoj kľúčových kompetencii u pracovníkov pomáhajúcich profesií

16 ThDr. Peter Vansač, PhD. 1. Etická a profesionálna odbornosť sociálneho pracovníka 2. Zodpovednosť sociálneho pracovníka podľa Etického kódexu 3. Uplatňovanie etických hodnôt a etických princípov v sociálnej práci 4. Profesijná etika a jej miesto v práci sociálneho pracovníka 5. Etický postoj sociálneho pracovníka k eutanázii 6. Dobrovoľník a jeho profesionálna príprava pre sociálnu prácu 7. Špecifiká dobrovoľníctva pre hospicovú a paliatívnu starostlivosť 8. Učenie o práci v dokumentoch sociálnej náuky Cirkvi 9. Sociálna náuka Cirkvi o solidarite 10. Uplatňovanie princípov sociálnej náuky Cirkvi v sociálnej práci 11. Charita ako poslanie Cirkvi 12. Aplikácia metód sociálnej práce v Gréckokatolíckej charite v Prešove 13. Základy sociálneho poradenstva pre rodiny 14. Rodina, spoločenstvo lásky a solidarity 15. Vonkajšie a vnútorne problémy rodiny pri výchove detí v dnešnej dobe

17 Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Dobrovoľnícka činnosť v sociálnych službách 2. Riešenie etických problémov a dilem sociálneho pracovníka v profesijnej praxi 3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka v profesijnej praxi 4. Uplatňovanie metód sociálnej práce v Gréckokatolíckej charite v Prešove 5. Charitatívna činnosť Cirkvi ako súčasť sociálnej práce 6. Riešenie sporov v manželstve a rodine z pohľadu sociálnej práce 7. Vybrané sociálne udalosti ovplyvňujúce výchovu dieťaťa v rodine 8. Riešenie rizikového správania detí a mládeže z pohľadu sociálnej práce 9. Využitie sociálnej terapie v domovoch sociálnych služieb 10.Uľahčovanie komunikácie so seniormi pomocou znakov a symbolov

18 doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD. Témy bakalárskych a magisterských prác pre študijný program Sociálna práca História sociálnej práce a jej vplyv na súčasnosť 1. Dejiny sociálnej práce v Československu a ich dopad na súčasnosť 2. Dejiny sociálnej práce v Bratislave 3. Sociálna práca a jej dejiny ako produkt činnosti človeka 4. Vplyv súčasnej spoločnosti na chudobu 5. Možnosti riešenia chudoby v súčasnom svete 6.Sociálna situácia a chudoba Rómov 7. Sociálny klient bez domova, jeho sociálne a zdravotné potreby 8. Mobbing na pracovisku - úloha sociálneho pracovníka v podniku 9. Mediácia a probácia ako jedna z metód sociálnej práce 10. Celoživotné vzdelávanie ako jedna z podporujúcich foriem socializácie 11. Profesionalizácia sociálnej práce - vzdelávanie sociálnych pracovníkov 12. Dejiny sociálnej práce v prvých storočiach po Kristovi (1. 5 stor.) 13. Dejiny SP v stredoveku ( stor.) 14. Dejiny SP v novoveku ( stor.) 15. Dejiny SP v období absolutizmu a osvietenectva ( stor.) 16. Dejiny SP v období industrializácie ( stor.) 17. Dejiny SP v postindustriálnej dobe (20. stor. doteraz)

19 PaedDr. Slávka Džačovská 1. Priame formy pomoci osobám so špeciálnymi potrebami 2. Sociálny pracovník v krízovej intervencii 3. Role sociálneho pracovníka v praxi 4. Špecifiká práce sociálneho pracovníka s marginalizovanými skupinami 5. Faktory ovplyvňujúce vzťah sociálneho pracovníka a klienta 6. Aspekty sociálnej práce v teréne ako podpora starostlivosti 7. zdravotne postihnutých detí a mládeže 8. Sociálne špecifiká v starostlivosti o seniorov 9. Typológia klientov v sociálnej práci 10. Formy pomoci a podpory občanom vyššieho veku v SR 11. Spolupráca sociálneho pracovníka so školou ako podpora starostlivosti zdravotne postihnutých detí a mládeže Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca 1. Stratégia práce sociálneho pracovníka pri interakcii s dospievajúcim s problémovým správaním 2. Efektívnosť metód sociálnej práce pri riešení sociálno-patologických javov v rodine so školopovinnými deťmi 3. Špecifiká komunikácie a rozvoj komunikačných zručností sociálneho pracovníka 4. Sociálne vzťahy ako základ sociálnej siete 5. Štandardy kvality vo vzťahu sociálneho pracovníka a klienta 6. Aspekty činnosti sociálneho pracovníka v teréne ako podpora starostlivosti zdravotne postihnutých detí a mládeže 7. Prevencia a eliminácia rizík drogovej závislosti dospievajúcich 8. a mládeže v sociálnej práci 9. Formy sociálnej práce pri intervencii s deťmi s poruchami správania

20 10. Sociálny pracovník ako podpora rodinnej starostlivosti zdravotne 11. postihnutých občanov 12. Komunikačné zručnosti sociálneho pracovníka PhDr. Štefánia Derevjaníková, PhD. Témy bakalárskych prác Terénna sociálna práca ako forma sociálnej práce 2. Špecifiká sociálnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou 3. Úloha sociálneho kurátora pri práci s delikventnou mládežou 4. Mediácia ako alternatívna forma riešenia konfliktov v rodine 5. Postavenie kolízneho opatrovníka pri práci s rodinou v rozvode 6. Sociálna práca s dysfunkčnými rodinami 7. Úloha sociálneho pracovníka pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 8. Proces transformácie ústavnej starostlivosti 9. Úloha samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb 10. Vlastná téma po dohode so školiteľom Témy magisterských prác Vývoj transformácie detských domovov v SR 2. Vplyv striedavej starostlivosti na celkový vývin dieťaťa 3. Komparácia náhradnej starostlivosti v SR a ČR 4. Význam sociálnej prevencie pri práci s vybranou sociálnou skupinou 5. Sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou 6. Využitie rodinných skupinových konferencií pri práci s rodinami 7. Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti 8. Terénna sociálna práca vs. Komunitná sociálna práca 9. Úloha sociálneho pracovníka pri práci s disfunkčnou rodinou 10. Vlastná téma (po dohode so školiteľom)

21 prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom programe Sociálna práca 1. Predstavy adolescentov o rodine 2. Predstavy adolescentov o vlastnom živote 3. Predstavy adolescentov o práci 4. Práca z pohľadu sociálneho učenia Cirkvi 5. Filozoficko-antropologické východiská sociálnej práce 6. Idea tolerancie a sociálna práca 7. Otázka spravodlivosti vo filozofii Johna Rawlsa 8. Lásky a sociálna spravodlivosť v kontexte encykliky Benedikta XVI. Deus caritasest 9. Sociálne aspekty encyklík Benedikta XVI. 10. Sociálne vylúčenie v kontexte sociálnej náuky Cirkvi 11. Katolícka charita na Slovensku 12. Sociálne aktivity reholí pôsobiacich na Slovensku 13. Sociálny štát a jeho súčasné premeny a ich dopady na profiláciu sociálnej práce 14. Vzťah religiozity 15. Sociálna náuka Cirkvi a etika podnikania 16. Pohľad sociálnejnáuky Cirkvina starostlivosť o narkomanov 17. Téma po dohode so školiteľom

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt:

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: p.orendac@gmail.com 1. Možnosti dobrovoľníctva v sociálnej práci 2. Meranie kvality života seniorov 3. Sociálny pracovník v DSS 4. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Čavojská Užívanie drog u mládže v kontexte možností intervencie sociálnej práce Delikventné správania mládeže v mestskom prostredí SR Vzťah dospievajúcich detí k ľahkým

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011

Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011 Témy bakalárskych a diplomových prác v pre akad. rok 2010/2011 doc. PhDr. Michal OLÁH, PhD. Témy magisterských prác Supervizia v DeD Transformacia ustavnej starostlivosti v SR Supervizia v samosprave potreba

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Konzultant _školiteľ. Druh práce. P.č. NÁZOV PRÁCE Študent. DP 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole

Konzultant _školiteľ. Druh práce. P.č. NÁZOV PRÁCE Študent. DP 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole Druh práce P.č. NÁZOV PRÁCE Študent Konzultant _školiteľ 4 Adaptácia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí v špeciálnej základnej škole Chlapovič Jozef 5 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja a fenomén

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna pomoc v samospráve v oblasti sociálno právnej ochrany

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo

Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo PhDr. Alena Longauerová, PhD. Témy diplomových prác pre študijný program Ošetrovateľstvo 1. Životné prostredie ako dôležitý faktor prevencie úrazov u seniorov. 2. Pohyb v kontexte zdravia seniorov. 3.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI

ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ARCUS, DOMKO, IDEA, LUMEN, ANIMA, JASANIMA, LIDWINA, ONDAVA, LÚČ, SUBSIDIUM, HARMONIA, VIA LUX, SKI ) Ing. Zuzana Jusková vedúca

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 526,00 249

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84) 1997 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA Zborník referátov z vedeckej konferencie

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR marec Cieľom prezentácie je. Predstaviť APSS SR Pomenovať hlavné problémy pri poskytovaní sociálnych služieb Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

Více

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy a podpora lesného turizmu Úvodná konferencia 15.12.2015, Košice Lesy pre spoločnosť lesy bez bariér (FOR SOC)/ Národné lesnícke centrum Projekt je financovaný

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO

Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica. KPSS Stretnutie s MVO Projektové aktivity v roku 2016 v sociálnej oblasti v Meste B.Bystrica KPSS Stretnutie s MVO 7.4.2016 Pripravované projekty v sociálnej oblasti v roku 2016 stav k 31.3.2016 Centrum včasnej intervencie

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

STRATEGICKÝ MANAŽMENT SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra manažmentu Ing. Radovan Savov, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. STRATEGICKÝ MANAŽMENT Nitra 2015 Vydala Slovenská

Více

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA 29.02.- 01.03.2012 PRACOVNÉ SKUPINY OPZ: Pracovná skupina k realizácii k Programu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie jeho efektívnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava Autorky: PhDr. Beata Perichtová RNDr. Miroslava Kordošová Trnava, október 2005 Vzdelávanie BOZP

Více

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY MESTO PREŠOV Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 2025 Mesto Prešov sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného

Více

Ministerstvo životného prostredia SR. v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Ministerstvo životného prostredia SR. v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Národný workshop Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR pod záštitou

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia titul Mgr. akademický rok 2015/2016 Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika Sociálno-filozofické súvislosti

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

K O N T R A K T. uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na riešenie vedecko-výskumných úloh v roku 2009 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho

Více

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie 2.SAVEZ Konferencia s medzinárodnou účasťou 21.-22. 09. 2006 Košice Podpora zdravia Štefková, G., Katreniaková, Z. Sociálne determinanty zdravia Sociálne

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

Odborná stáž pre študentov VŠ

Odborná stáž pre študentov VŠ Odborná stáž pre študentov VŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára program odborných stáží pre študentov vysokých škôl, ktorí chápu vzdelanie ako kľúčovú hodnotu v

Více

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji

Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 02 Prešov Postavenie žien na trhu práce v Prešovskom kraji Prešov, november 2013 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti na Slovensku, v Prešovskom

Více

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru

Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Agresivita žiakov Agresivita žiakov - Úloha učiteľa pri riešení agresívneho správania Agresívne správanie - Poruchy správania agresívneho charakteru Alkohol v rodine Alkoholizmus - Alkohol, alkoholizmus

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Národný projekt VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí 17/01/2013 31/10/2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt

Více

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre.

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre. Výberové konanie Riaditeľ Základnej školy Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom 915 01,na základe zapojenia sa do projektu a na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu

Více

Vitajte. Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu

Vitajte. Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu Vitajte na stretnutí v rámci cyklu Pondelkové rozhovory" na tému: Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre dôstojnú prácu Bratislava, 29. júna 2009 BOZP v súvislosti s

Více