1/66 Základy tepelných čerpadel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/66 Základy tepelných čerpadel"

Transkript

1 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel

2 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké (= nevyužielné) eploě (anergie) a zároveň předáva ji do prosředí B při vyšší (=využielné) eploě 1 4 ochlazování ohřev odebírání epelné energie A TČ B předávání epelné energie 2 3

3 3/66 Tepelná čerpadla základní principy 2. zákon ermodynamiky (růs enropie, nevranos epelných pochodů): epelná energie nemůže samovolně přecháze z prosředí o nižší eploě do prosředí o vyšší eploě děj lze uskuečni pouze za přívodu vnější energie o vyšší kvaliě (poenciálu, eploě) vysokopoenciální energie elekrická (elekromoor) mechanická (hřídel mooru, převod) epelná o vyšší eploě než je eploa, na kerou se přečerpává (plynový hořák)

4 4/66 Tepelná čerpadla základní principy přečerpávání epla: pohonná vysokopoenciální energie W degraduje a přechází s přečerpávanou energií do prosředí B W (práce) 1 4 Q A odebrané eplo TČ Q B = Q A + W předané eplo 2 3

5 5/66 Zařízení pro přečerpávání epla chladicí zařízení využívají primárně chladicího jevu užiečným eplem je eplo odebírané prosředí A (snižuje její eplou) nevyužiým eplem je eplo odváděné do prosředí B (odpadní eplo) epelné čerpadlo účelně využívá eplo předávané do prosředí B rozdíl není v principu, ale v charakeru využií epla nelze však jednoduše směšova s ohledem na odlišnosi v konsrukci prvků obou zařízení

6 6/66 Zařízení pro přečerpávání epla epelné oběhy (cykly) pracovní láka prochází změnami savu a vrací se do výchozího znázornění oběhu v diagramech pracovní láky pravoočivý oběh eplo se přeměňuje na práci (epelné moory) levoočivý oběh přečerpávání epla, chladicí oběh

7 7/66 Tepelné oběhy pro přečerpávání epla parní oběh pohonná energie: mechanická, elekrická kompresorová TČ: elekrický kompresor, plynová urbína sorpční oběh pohonná energie: epelná sorpční TČ: absorpční (plynová), adsorpční (plynová) proudový oběh pohonná energie: epelná

8 8/66 Náročnos přečerpávání epla opný fakor coefficien of performance COP chladicí fakor energy efficiency raio EER ε = Q B W ε ch = Q A W

9 9/66 Carnoův oběh eoreický oběh vraný (ideální) epelně nejúčinnější yp oběhu nelze jej v reálném zařízení uskuečni izoenropické změny (s = kons.) komprese, expanze izoermické změny (T = kons.) přívod epla, odvod epla

10 10/66 Carnoův oběh měrné energie q A = q 41 = T1 1 s ( s 4 ) q B q B = q 23 = T2 1 s ( s 4 ) [J/kg] w w = q B q A = ( T2 T1 ) ( s1 s4) q B q T A 1 2 ε B, C = = ε ch, C = = = ε, C 1 w T2 T w T2 T1 1 q T

11 11/66 Carnoův oběh nereálný oběh nezohledňuje: konečnou velikos eplosměnných ploch reálné vlasnosi pracovních láek (chladiv) skuečnou účinnos zdroje pohonné energie (neizoenropický zdroj) epelné zráy do okolí pořebu pohonné energie pro pomocná zařízení skuečný opný fakor srovnání s Carnoem T2 ε = η, TČ TČ srovnávací účinnos η T T TČ = 0,4 až 0,6 2 1 malé výkony velké výkony

12 12/66 Parní oběh nejrozšířenější oběh, naprosá věšina epelných čerpadel 1) odnímání epla při nízké eploě a nízkém sálém laku změnou skupensví (vypařováním) pracovní láky ve výparníku 2) odsávání par a jejich slačování kompresorem zvýšení laku = zvýšení eploy změny skupensví pracovní láky 3) předávání epla při vysoké eploě a vysokém sálém laku změnou skupensví (kondenzací) pracovní láky v kondenzáoru 4) pokles laku (expanze) v expanzním (škricím) venilu snížení laku = snížení eploy změny skupensví pracovní láky

13 13/66 Parní oběh Q v P Q k Q k = Q v + P 4-1: vypařování při nízkém vypařovacím laku p v a eploě v < v2, ochlazení 1-2: komprese na vyšší kondenzační lak p k 2-3: ochlazení par a kondenzace při laku pk a eploě k > k2, odvedení přečerpaného epla z kondenzáoru, ohřev 3-4: škricí venil pro udržení rozdílu laků mezi V a K

14 Pracovní láka reálné chladivo 14/66

15 15/66 Pracovní láka reálné chladivo p [MPa] h [J/kg]

16 16/66 Rankinův oběh parní oběh s reálnou pracovní lákou (chladivem) idealizovaný Rankinův oběh 4-1: izobarické vypařování na mez syé páry 1-2: izoenropická komprese syé páry na přehřáou páru 2-3: izobarické ochlazení přehřáých par na mez syosi a následná kondenzace na mez syé kapaliny 3-4: izoenalpické škrcení na mokrou páru, snížení laku škrcením, nekoná se práce, nepřivádí se eplo = nemění se enalpie (adiabaické škrcení)

17 17/66 Rankinův oběh syá pára 350 kpa -3 C přehřáá pára 2.4 MPa +70 C mokrá pára 350 kpa -10 C syá kapalina 2.4 MPa +42 C

18 18/66 Skuečný oběh x Rankinův oběh idealizovaný Rankinův oběh předpokládá: žádné podchlazení nebo přehřáí chladiva, savy chladiva na mezi syosi nulové lakové zráy v oběhu chladiva (porubí, výměníky) dokonale epelně izolované epelné čerpadlo, eliminace sdílení epla s okolím izoenropická = bezzráová komprese Rankinův oběh není echnicky zcela realizovaelný, odchylky od skuečného oběhu jsou malé

19 19/66 Bilance Rankinova oběhu Q & Q & v k = M & = M & ch ch ( ) h 1 h 4 ( ) h 2 h 4 P ie = M & ch ( ) h 2 h 1 ε, R Q = & P k ie = h h 2 2 h h 4 1 ε ch, R Q = & P v ie = h h 1 2 h h 4 1

20 20/66 Topný fakor závislý na eploách k - dána okruhem spořeby - oopnou sousavou (ělesa, podlahové vyápění, VZT, TV) v - dána eploou ochlazovaného prosředí (země, vzduch, povrch. voda, podzemní voda) yp chladiva yp kompresoru ε

21 21/66 Skuečný oběh odchyluje se od Rankinova oběhu v: přehřívání par chladiva podchlazení kapalného chladiva kompresi par chladiva

22 22/66 Přehřívání par chladiva kompresor nasává již přehřáou páru o p k přehřáí dochází: funkcí ermosaického expanzního venilu přívodem epla z okolí = epelnými zisky do porubí mezi V a C v ělese hermeického kompresoru eplem odváděným z mooru zvlášní výměník za výparníkem, přehřívání vnějším zdrojem vniřní rekuperací epla ve výměníku za výparníkem (párou se podchlazuje kapalné chladivo) přehřáí je výhodné (oproi chladicím zařízením) vyšší opivos přehřáé páry na sání kompresoru = nižší opořebení, delší živonos

23 23/66 Podchlazení kapalného chladiva podchlazení kapalného chladiva pod křivku syé kapaliny o d k podchlazení dochází účelně pro: pro správnou funkci ermosaického expanzního venilu podchlazení zajišťuje příok kapalného chladiva = sabilizovaná funkce, minimalizace kaviace, delší živonos zvýšení hospodárnosi oběhu zvýšení opivosi, vniřní rekuprace parou vysupující z výparníku

24 24/66 Vniřní rekuperace epla přehřáí páry nasávané kompresorem podchlazení kapaliny do expanzního venilu zvýšení opného fakoru zvýšení živonosi epelného čerpadla

25 25/66 Reálná komprese komprese par chladiva není izoenropická (bezezráová) nasávání par: páry se ohřívají o sěny válce a písu (enropie klesá) vylačování par: eploa přehřáých par je vyšší a eplo je z chladiva odváděno do sěn válce a písu, epelné zráy (enropie rose) polyropická komprese: zvýšení energeické náročnosi skuečnými pochody v kompresoru izoenropická účinnos η ie = h h 2 2' h h 1 1 = P P ie i

26 26/66 Reálná komprese izoenropická účinnos η h h h h P P 2 1 ie ie = = = 2' 1 i eoreický izoenropický prikon vniřni indikovaný prikon

27 Reálná komprese 27/66

28 28/66 Prvky epelného čerpadla kondenzáor výparník expanzní venil kompresor

29 29/66 Kompresor nasává přehřáé páry z výparníku při laku na sání p v a slačuje je na kondenzační lak p k požadavky: funkce v požadovaném rozsahu laků a eplo provozní spolehlivos dlouhodobá živonos minimální údržba nízká hlučnos

30 30/66 Kompresor - provedení oddělené pohonný moor je od kompresoru oddělen převodem hřídel je v kompresorové skříni ěsněna ucpávkou velká zařízení epelné zráy mooru se nepodílí na oběhu hermeické K M moor a kompresor v hermeicky uzavřené lakové nádobě zráy (elekro)mooru se podílí na bilanci oběhu vinuí je chlazeno nasávanými parami chladiva přehřívání par na sání kompresoru K M

31 31/66 Kompresor - konsrukce písové kompresory nejsarší yp páry chladiva nasávány přes sací venil sací venily se zavřou, slačování par ve válci přehřáé páry vylačeny přes výlačné venily při dosažení požadovaného laku negaivní vliv škodlivého prosoru válce, vliv na účinnos kompresoru

32 32/66 Kompresor - konsrukce písové kompresory - funkce

33 33/66 Kompresor - konsrukce roační spirálové kompresory (scroll) pracovní cyklus nasávání, slačování a výlaku par chladiva je realizován pohybem pohyblivé spirály vůči saické spirále plynulá změna kompresního prosoru sání je na obvodu, výlak ve sředu menší množsví pohybujících se čásí = vyšší živonos, spolehlivos, menší vibrace, nižší hlučnos eliminace škodlivého prosoru

34 34/66 Kompresor - funkce Vsup Vsup Slačovaný prosor Výsup

35 35/66 Kompresor - konsrukce roační spirálový kompresor

36 36/66 Pohon epelných čerpadel kompresory (spirálové, písové, šroubové) parní cyklus chladiva el. moor oddělené, kompakní provedení plynová urbína využií epla spalin, oální TČ absorpční cyklus dvojice láek rozok-chladivo (LiBr-H 2 O) epelná energie (spalování plynu, eplo spalin, solární kolekory)

37 37/66 Elekrický příkon kompresoru P i K P ef M P el mechanická účinnos kompresoru η m řecí zráy v pohybovém mechanismu účinnos převodu η p řecí zráy v převodu, klínový řemen 0,90-0,95, pevná spojka 1,0 účinnos elekromooru účinnos 0,80-0,90 η el P el = P η i s = η m P η i p η el = p P ef η η el hermeické kompresory η s = 1 oddělená sousrojí P i = P ef

38 38/66 Výparník odebírá eplo nízkopoenciálnímu zdroji epla (chlazenému prosředí) vypařováním chladiva za nízkého laku při eploě nižší než je výsupní eploa eplonosné láky v2 ochlazování eplonosné láky : nemrznoucí směs (TČ země-voda) voda vzduch (TČ voda-voda) (TČ vzduch-voda) výměníky : kapaliny: leovaný deskový výměník vzduch: rubkový žebrový výměník

39 39/66 Výparník v1 - v2 kapaliny 3-5 K vzduch 10 K 1 1 chladivo je na vsupu z EV již čásečně odpařeno přehřáí par chladiva nad mez syosi

40 40/66 Výkon výparníku v v v A U Q = & ) ( ) ( ln ) ( ) ( ) ( ln ) ( ) ( ' " ln ' " v v v v v v v v v v v v v v v = = = v v v v v + = = v linearizace při malých rozdílech

41 41/66 Kondenzáor předává eplo pro využií do eplonosné láky (ohřívanému prosředí) kondenzací chladiva za vysokého laku při eploě vyšší než je výsupní eploa eplonosné láky k2 ohřívání eplonosné láky : oopná voda eplá voda (běžná TČ) (TČ ohřívače) výměníky : leovaný deskový výměník rubkový žebrový výměník (uvniř zásobníku)

42 42/66 Kondenzáor předchlazení přehřáých par podchlazení kapaliny k1 - k2 = 10 K záleží na výkonu TČ a průoku

43 43/66 Výkon kondenzáoru k k k A U Q = & ) ( ) ( ln ) ( ) ( ) ( ln ) ( ) ( ' " ln ' " k k k k k k k k k k k k k k k = = = k k k k k k + = = linearizace při malých rozdílech

44 44/66 Expanzní (škricí) venil průchodem kapalného chladiva EV se poklesem laku čás chladiva odpaří a do výparníku vsupuje jako směs páry a kapaliny při výparné eploě (mokrá pára) udržuje lakový rozdíl mezi vysokolakou a nízkolakou sranou chladicího oběhu reguluje průok chladiva z kondenzáoru do výparníku v závislosi na výsupní eploě z výparníku udržuje přehřáí chladiva za výparníkem p = 4 až 8 K

45 45/66 Expanzní (škricí) venil škricí orgán kapilára pro konsanní provozní podmínky (chladnička) ermosaicky řízený expanzní venil (TEV) elekronicky řízený expanzní venil (EEV) přesné řízení přehřáí Přehřáí Výpočový bod 7 K Průběh TEV 4 K Průběh EEV B-5/W45 B0/W35 B5/W30 B10/W25 Provozní rozsah

46 46/66 Chladiva azeoropní chovají jako čisé kapaliny, během změny skupensví se složení par a kapaliny nemění, mohou bý jednosložková nebo vícesložková R22, R290, azeoropní směs: R502 či R507 zeoropní směsi obvykle 2 až 4 druhů chladiv eploní skluz nesejnoměrné vypařování složek chladiva, rozdíl ve vypařovacích eploách jednolivých složek chladiva při konsanním laku. Teploa během vypařování mírně vzrůsá, při kondenzaci mírně klesá. R407a, zaímco R404a je směs blízce azeoropní

47 47/66 Chladiva azeoropní zeoropní

48 48/66 Chladiva CFC plně halogenizované uhlovodíky a jejich směsi, j. všechny aomy vodíku v molekule jsou nahrazeny aomy prvků ze skupiny halogenidů (Cl, F, Br) vrdé freony R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503 a další. HCFC chlorofluorované uhlovodíky, mají v molekule i aomy vodíku měkké freony R21, R22, R141b, R142b, R123, R124

49 49/66 Chladiva HFC HC nemají v molekule aomy chloru, jen fluor R134a, R152a, R125, R32, R218, R407c, R404a přírodní uhlovodíky a jejich směsi čpavek, propan (R290) zcela bez halogenidů, ale jsou hořlavé

50 50/66 Chladiva Chladivo (složení) Fakor poškození ozónové vrsvy RODP Fakor vlivu na globální oeplování HGWP plně halogenované uhlovodíky (CFC) R11 (CFCl3) - reference 1 1 R12 (CF2Cl2) 1 3 čásečně halogenované uhlovodíky (HCFC) R22 (CHF2Cl) 0,06 0,34 R401 (R22+R152a+R124) 0,03 0,22 R402 (R22+R290+R125) 0,02 0,64 fluorované uhlovodíky (HFC) a jejich směsi (bez chloru) R134a (C2H2F4) 0 0,27 R507 (C2HF5+C2H3F3) 0 0,98 R410a (CH2F2+C2HF5) 0 0,41 R407c (CH2F2+C2HF5+C2H2F4) 0 0,39 zakázaná chladiva bez možnosi servisu přechodná do 2015 (pouze servis, nesmí do nových zařízení) dlouhodobá alernaivní bezchlorová chladiva nahrazující CFC, bez vlivu na ozónovou vrsvu

51 51/66 Regulace výkonu regulace obokem do sání regulace nasáého objemu snížení kompresního poměru frekvenční měnič oáček (inverer) regulace oáček kompresoru AC inverery, DC inverery, regulace výkonu 30 až 100 % pulsní regulace (digial scroll) pulsní modulace mechanismu komprese regulace výkonu 10 až 100 %

52 52/66 Regulace obokem do sání ovládaný regulační kroužek obok snižuje výkon kompresoru

53 53/66 Regulace změnou oáček požadavky frekvenční měnič 30 až 100 Hz speciální moor: indukční (AC) oáčky jsou přímo úměrné frekvenci sřídavého proudu mazací čerpadlo výhody eliminace vysokého sarovacího proudu

54 54/66 Regulace pulsní (digial scroll) modulační komora solenoid. venil svisle pohyblivý pevný roor spojen s písem pružina odlehčený chod vzdálení roorů od sebe cca 1 mm oevření zkrau

55 55/66 Regulace pulsní konfigurace k nepohyblivému rooru je upevněn pís nad horní čásí písu je modulační komora, spojená s výlakem 0.6 mm solenoidový venil spojuje modulační komoru se sáním zavřený solenoid výlačný lak působí na obě srany písu, pružina přilačuje roory k sobě scroll pracuje se 100% výkonem oevřený solenoid uvolnění laku v modulační komoře, pís jde nahoru, oddálení roorů scroll pracuje s 0% výkonem

56 56/66 Regulace pulsní oddálení 20% výkon 50% výkon

57 Reverzní epelné čerpadlo (vyápění) 57/66

58 Reverzní epelné čerpadlo (chlazení) 58/66

59 59/66 Cykly pro vysoké eploy důvody rekonsrukce sarších domů vysoké projekované eploy oopné vody využií epelných čerpadel pro 100% kryí cykly jednosupňový: max. 55 C, jinak příliš vysoké eploy a laky, s radikálním poklesem opného fakoru dvojsupňový (kaskádový), dva okruhy, dva kompresory jednosupňový se vsřikováním páry do kompresoru (EVI: Enhanced Vapour Injecion)

60 60/66 Dvojsupňový cyklus R 134A R 404A

61 EVI cyklus 61/66

62 EVI cyklus 62/66

63 63/66 EVI cyklus modifikace jednosupňového cyklu za kondenzáorem se odvede kapalné vysokolaké chladivo (elmag.v.) expanzní venil: redukce laku na vsřikovací odpaření ve výměníku vsřik přímo do kompresoru, zchlazení chladiva, zvýšení hmonosního oku, zvýšení výkonu využií pro epelná čerpadla vzduch - voda při -15 C lze dosáhnou 65 C provoz TČ i při -20 C

64 64/66 Tepelná čerpadla s plynovým moorem kompresorové epelné čerpadlo zdrojem vysokopoenciální energie: mechanická energie plynový moor vyšší využií paliva vyšší eploy: využií epla spalin

65 65/66 Sorpční epelná čerpadla plynová epelná čerpadla zdrojem vysokopoenciální energie: eplo o vysoké eploě (spalování zemního plynu) epelná komprese kapalný sorben (rozok) / chladivo: voda / NH 3

66 66/66 Sorpční epelná čerpadla vzduch-voda, země-voda NH3 (amoniak)-voda max. eploa 70 C opný fakor 1.5 energie plynu eplo pro využií eplo pro využií ochlazované prosředí

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Tepelná čerpadla Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ KOMPLENÍ SORIMEN ČESKÝCH EPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKORŮ EPELNÁ ČERPADLA HOJE ŠEŘÍ, OPÍ I CHLADÍ Proč si vybrat HOJE opte š HOJE je významný český výrobce tepelných čerpadel, který na trh dodal

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

technologie tepelná čerpadla solární panely

technologie tepelná čerpadla solární panely technologie tepelná čerpadla solární panely ZDROJE STĚNOVÉ Nukleon s. r. o. byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost středně-velkého podniku Nuclea, působícího v oblasti velkých průmyslových a

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku

Tepelná čerpadla Master Therm v průmyslovém podniku Tepelná čerpadla v průmyslovém podniku Ing. Jiří Svoboda Co je tepelné čerpadlo? Zařízení umožňující využít nízkoteplotní energii okolí 1 000 kwh/m2/rok země voda vzduch Princip funkce tepelného čerpadla

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Konference Alternativní zdroje energie 0. až. července 0 Kroměříž TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Michal Broum, Jan Sedlář, Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Regulus spol. s.r.o. Univerzitní

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Část 7, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV I budovy, které respektují stavební principy vedoucí k budovám se sníženou spotřebou energie, jsou vystaveny v letním

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Tepelná čerpadla/chladiče 30AW

Tepelná čerpadla/chladiče 30AW Reversible Tepelná čerpadla/chladiče 30AW Monobloc Inverter K O M P A K T N Í, S P O L E H L I V É A Ú Č I N N É Reversible 2 Kompaktní, spolehlivé a účinné Nové klimatizační jednotky a reverzibilní tepelná

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

plynová absorpční Tepelná čerpadla

plynová absorpční Tepelná čerpadla plynová absorpční Tepelná čerpadla Šetříme přírodu i Vaše náklady za vytápění 1 ROBUR Tepelná čerpadla reference Vytápění a příprava TUV panelového domu v Jablonci nad Nisou Instalované jednotky: 3 x GAHP-A

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více