1/66 Základy tepelných čerpadel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/66 Základy tepelných čerpadel"

Transkript

1 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel

2 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké (= nevyužielné) eploě (anergie) a zároveň předáva ji do prosředí B při vyšší (=využielné) eploě 1 4 ochlazování ohřev odebírání epelné energie A TČ B předávání epelné energie 2 3

3 3/66 Tepelná čerpadla základní principy 2. zákon ermodynamiky (růs enropie, nevranos epelných pochodů): epelná energie nemůže samovolně přecháze z prosředí o nižší eploě do prosředí o vyšší eploě děj lze uskuečni pouze za přívodu vnější energie o vyšší kvaliě (poenciálu, eploě) vysokopoenciální energie elekrická (elekromoor) mechanická (hřídel mooru, převod) epelná o vyšší eploě než je eploa, na kerou se přečerpává (plynový hořák)

4 4/66 Tepelná čerpadla základní principy přečerpávání epla: pohonná vysokopoenciální energie W degraduje a přechází s přečerpávanou energií do prosředí B W (práce) 1 4 Q A odebrané eplo TČ Q B = Q A + W předané eplo 2 3

5 5/66 Zařízení pro přečerpávání epla chladicí zařízení využívají primárně chladicího jevu užiečným eplem je eplo odebírané prosředí A (snižuje její eplou) nevyužiým eplem je eplo odváděné do prosředí B (odpadní eplo) epelné čerpadlo účelně využívá eplo předávané do prosředí B rozdíl není v principu, ale v charakeru využií epla nelze však jednoduše směšova s ohledem na odlišnosi v konsrukci prvků obou zařízení

6 6/66 Zařízení pro přečerpávání epla epelné oběhy (cykly) pracovní láka prochází změnami savu a vrací se do výchozího znázornění oběhu v diagramech pracovní láky pravoočivý oběh eplo se přeměňuje na práci (epelné moory) levoočivý oběh přečerpávání epla, chladicí oběh

7 7/66 Tepelné oběhy pro přečerpávání epla parní oběh pohonná energie: mechanická, elekrická kompresorová TČ: elekrický kompresor, plynová urbína sorpční oběh pohonná energie: epelná sorpční TČ: absorpční (plynová), adsorpční (plynová) proudový oběh pohonná energie: epelná

8 8/66 Náročnos přečerpávání epla opný fakor coefficien of performance COP chladicí fakor energy efficiency raio EER ε = Q B W ε ch = Q A W

9 9/66 Carnoův oběh eoreický oběh vraný (ideální) epelně nejúčinnější yp oběhu nelze jej v reálném zařízení uskuečni izoenropické změny (s = kons.) komprese, expanze izoermické změny (T = kons.) přívod epla, odvod epla

10 10/66 Carnoův oběh měrné energie q A = q 41 = T1 1 s ( s 4 ) q B q B = q 23 = T2 1 s ( s 4 ) [J/kg] w w = q B q A = ( T2 T1 ) ( s1 s4) q B q T A 1 2 ε B, C = = ε ch, C = = = ε, C 1 w T2 T w T2 T1 1 q T

11 11/66 Carnoův oběh nereálný oběh nezohledňuje: konečnou velikos eplosměnných ploch reálné vlasnosi pracovních láek (chladiv) skuečnou účinnos zdroje pohonné energie (neizoenropický zdroj) epelné zráy do okolí pořebu pohonné energie pro pomocná zařízení skuečný opný fakor srovnání s Carnoem T2 ε = η, TČ TČ srovnávací účinnos η T T TČ = 0,4 až 0,6 2 1 malé výkony velké výkony

12 12/66 Parní oběh nejrozšířenější oběh, naprosá věšina epelných čerpadel 1) odnímání epla při nízké eploě a nízkém sálém laku změnou skupensví (vypařováním) pracovní láky ve výparníku 2) odsávání par a jejich slačování kompresorem zvýšení laku = zvýšení eploy změny skupensví pracovní láky 3) předávání epla při vysoké eploě a vysokém sálém laku změnou skupensví (kondenzací) pracovní láky v kondenzáoru 4) pokles laku (expanze) v expanzním (škricím) venilu snížení laku = snížení eploy změny skupensví pracovní láky

13 13/66 Parní oběh Q v P Q k Q k = Q v + P 4-1: vypařování při nízkém vypařovacím laku p v a eploě v < v2, ochlazení 1-2: komprese na vyšší kondenzační lak p k 2-3: ochlazení par a kondenzace při laku pk a eploě k > k2, odvedení přečerpaného epla z kondenzáoru, ohřev 3-4: škricí venil pro udržení rozdílu laků mezi V a K

14 Pracovní láka reálné chladivo 14/66

15 15/66 Pracovní láka reálné chladivo p [MPa] h [J/kg]

16 16/66 Rankinův oběh parní oběh s reálnou pracovní lákou (chladivem) idealizovaný Rankinův oběh 4-1: izobarické vypařování na mez syé páry 1-2: izoenropická komprese syé páry na přehřáou páru 2-3: izobarické ochlazení přehřáých par na mez syosi a následná kondenzace na mez syé kapaliny 3-4: izoenalpické škrcení na mokrou páru, snížení laku škrcením, nekoná se práce, nepřivádí se eplo = nemění se enalpie (adiabaické škrcení)

17 17/66 Rankinův oběh syá pára 350 kpa -3 C přehřáá pára 2.4 MPa +70 C mokrá pára 350 kpa -10 C syá kapalina 2.4 MPa +42 C

18 18/66 Skuečný oběh x Rankinův oběh idealizovaný Rankinův oběh předpokládá: žádné podchlazení nebo přehřáí chladiva, savy chladiva na mezi syosi nulové lakové zráy v oběhu chladiva (porubí, výměníky) dokonale epelně izolované epelné čerpadlo, eliminace sdílení epla s okolím izoenropická = bezzráová komprese Rankinův oběh není echnicky zcela realizovaelný, odchylky od skuečného oběhu jsou malé

19 19/66 Bilance Rankinova oběhu Q & Q & v k = M & = M & ch ch ( ) h 1 h 4 ( ) h 2 h 4 P ie = M & ch ( ) h 2 h 1 ε, R Q = & P k ie = h h 2 2 h h 4 1 ε ch, R Q = & P v ie = h h 1 2 h h 4 1

20 20/66 Topný fakor závislý na eploách k - dána okruhem spořeby - oopnou sousavou (ělesa, podlahové vyápění, VZT, TV) v - dána eploou ochlazovaného prosředí (země, vzduch, povrch. voda, podzemní voda) yp chladiva yp kompresoru ε

21 21/66 Skuečný oběh odchyluje se od Rankinova oběhu v: přehřívání par chladiva podchlazení kapalného chladiva kompresi par chladiva

22 22/66 Přehřívání par chladiva kompresor nasává již přehřáou páru o p k přehřáí dochází: funkcí ermosaického expanzního venilu přívodem epla z okolí = epelnými zisky do porubí mezi V a C v ělese hermeického kompresoru eplem odváděným z mooru zvlášní výměník za výparníkem, přehřívání vnějším zdrojem vniřní rekuperací epla ve výměníku za výparníkem (párou se podchlazuje kapalné chladivo) přehřáí je výhodné (oproi chladicím zařízením) vyšší opivos přehřáé páry na sání kompresoru = nižší opořebení, delší živonos

23 23/66 Podchlazení kapalného chladiva podchlazení kapalného chladiva pod křivku syé kapaliny o d k podchlazení dochází účelně pro: pro správnou funkci ermosaického expanzního venilu podchlazení zajišťuje příok kapalného chladiva = sabilizovaná funkce, minimalizace kaviace, delší živonos zvýšení hospodárnosi oběhu zvýšení opivosi, vniřní rekuprace parou vysupující z výparníku

24 24/66 Vniřní rekuperace epla přehřáí páry nasávané kompresorem podchlazení kapaliny do expanzního venilu zvýšení opného fakoru zvýšení živonosi epelného čerpadla

25 25/66 Reálná komprese komprese par chladiva není izoenropická (bezezráová) nasávání par: páry se ohřívají o sěny válce a písu (enropie klesá) vylačování par: eploa přehřáých par je vyšší a eplo je z chladiva odváděno do sěn válce a písu, epelné zráy (enropie rose) polyropická komprese: zvýšení energeické náročnosi skuečnými pochody v kompresoru izoenropická účinnos η ie = h h 2 2' h h 1 1 = P P ie i

26 26/66 Reálná komprese izoenropická účinnos η h h h h P P 2 1 ie ie = = = 2' 1 i eoreický izoenropický prikon vniřni indikovaný prikon

27 Reálná komprese 27/66

28 28/66 Prvky epelného čerpadla kondenzáor výparník expanzní venil kompresor

29 29/66 Kompresor nasává přehřáé páry z výparníku při laku na sání p v a slačuje je na kondenzační lak p k požadavky: funkce v požadovaném rozsahu laků a eplo provozní spolehlivos dlouhodobá živonos minimální údržba nízká hlučnos

30 30/66 Kompresor - provedení oddělené pohonný moor je od kompresoru oddělen převodem hřídel je v kompresorové skříni ěsněna ucpávkou velká zařízení epelné zráy mooru se nepodílí na oběhu hermeické K M moor a kompresor v hermeicky uzavřené lakové nádobě zráy (elekro)mooru se podílí na bilanci oběhu vinuí je chlazeno nasávanými parami chladiva přehřívání par na sání kompresoru K M

31 31/66 Kompresor - konsrukce písové kompresory nejsarší yp páry chladiva nasávány přes sací venil sací venily se zavřou, slačování par ve válci přehřáé páry vylačeny přes výlačné venily při dosažení požadovaného laku negaivní vliv škodlivého prosoru válce, vliv na účinnos kompresoru

32 32/66 Kompresor - konsrukce písové kompresory - funkce

33 33/66 Kompresor - konsrukce roační spirálové kompresory (scroll) pracovní cyklus nasávání, slačování a výlaku par chladiva je realizován pohybem pohyblivé spirály vůči saické spirále plynulá změna kompresního prosoru sání je na obvodu, výlak ve sředu menší množsví pohybujících se čásí = vyšší živonos, spolehlivos, menší vibrace, nižší hlučnos eliminace škodlivého prosoru

34 34/66 Kompresor - funkce Vsup Vsup Slačovaný prosor Výsup

35 35/66 Kompresor - konsrukce roační spirálový kompresor

36 36/66 Pohon epelných čerpadel kompresory (spirálové, písové, šroubové) parní cyklus chladiva el. moor oddělené, kompakní provedení plynová urbína využií epla spalin, oální TČ absorpční cyklus dvojice láek rozok-chladivo (LiBr-H 2 O) epelná energie (spalování plynu, eplo spalin, solární kolekory)

37 37/66 Elekrický příkon kompresoru P i K P ef M P el mechanická účinnos kompresoru η m řecí zráy v pohybovém mechanismu účinnos převodu η p řecí zráy v převodu, klínový řemen 0,90-0,95, pevná spojka 1,0 účinnos elekromooru účinnos 0,80-0,90 η el P el = P η i s = η m P η i p η el = p P ef η η el hermeické kompresory η s = 1 oddělená sousrojí P i = P ef

38 38/66 Výparník odebírá eplo nízkopoenciálnímu zdroji epla (chlazenému prosředí) vypařováním chladiva za nízkého laku při eploě nižší než je výsupní eploa eplonosné láky v2 ochlazování eplonosné láky : nemrznoucí směs (TČ země-voda) voda vzduch (TČ voda-voda) (TČ vzduch-voda) výměníky : kapaliny: leovaný deskový výměník vzduch: rubkový žebrový výměník

39 39/66 Výparník v1 - v2 kapaliny 3-5 K vzduch 10 K 1 1 chladivo je na vsupu z EV již čásečně odpařeno přehřáí par chladiva nad mez syosi

40 40/66 Výkon výparníku v v v A U Q = & ) ( ) ( ln ) ( ) ( ) ( ln ) ( ) ( ' " ln ' " v v v v v v v v v v v v v v v = = = v v v v v + = = v linearizace při malých rozdílech

41 41/66 Kondenzáor předává eplo pro využií do eplonosné láky (ohřívanému prosředí) kondenzací chladiva za vysokého laku při eploě vyšší než je výsupní eploa eplonosné láky k2 ohřívání eplonosné láky : oopná voda eplá voda (běžná TČ) (TČ ohřívače) výměníky : leovaný deskový výměník rubkový žebrový výměník (uvniř zásobníku)

42 42/66 Kondenzáor předchlazení přehřáých par podchlazení kapaliny k1 - k2 = 10 K záleží na výkonu TČ a průoku

43 43/66 Výkon kondenzáoru k k k A U Q = & ) ( ) ( ln ) ( ) ( ) ( ln ) ( ) ( ' " ln ' " k k k k k k k k k k k k k k k = = = k k k k k k + = = linearizace při malých rozdílech

44 44/66 Expanzní (škricí) venil průchodem kapalného chladiva EV se poklesem laku čás chladiva odpaří a do výparníku vsupuje jako směs páry a kapaliny při výparné eploě (mokrá pára) udržuje lakový rozdíl mezi vysokolakou a nízkolakou sranou chladicího oběhu reguluje průok chladiva z kondenzáoru do výparníku v závislosi na výsupní eploě z výparníku udržuje přehřáí chladiva za výparníkem p = 4 až 8 K

45 45/66 Expanzní (škricí) venil škricí orgán kapilára pro konsanní provozní podmínky (chladnička) ermosaicky řízený expanzní venil (TEV) elekronicky řízený expanzní venil (EEV) přesné řízení přehřáí Přehřáí Výpočový bod 7 K Průběh TEV 4 K Průběh EEV B-5/W45 B0/W35 B5/W30 B10/W25 Provozní rozsah

46 46/66 Chladiva azeoropní chovají jako čisé kapaliny, během změny skupensví se složení par a kapaliny nemění, mohou bý jednosložková nebo vícesložková R22, R290, azeoropní směs: R502 či R507 zeoropní směsi obvykle 2 až 4 druhů chladiv eploní skluz nesejnoměrné vypařování složek chladiva, rozdíl ve vypařovacích eploách jednolivých složek chladiva při konsanním laku. Teploa během vypařování mírně vzrůsá, při kondenzaci mírně klesá. R407a, zaímco R404a je směs blízce azeoropní

47 47/66 Chladiva azeoropní zeoropní

48 48/66 Chladiva CFC plně halogenizované uhlovodíky a jejich směsi, j. všechny aomy vodíku v molekule jsou nahrazeny aomy prvků ze skupiny halogenidů (Cl, F, Br) vrdé freony R11, R12, R13, R113, R114, R115, R502, R503 a další. HCFC chlorofluorované uhlovodíky, mají v molekule i aomy vodíku měkké freony R21, R22, R141b, R142b, R123, R124

49 49/66 Chladiva HFC HC nemají v molekule aomy chloru, jen fluor R134a, R152a, R125, R32, R218, R407c, R404a přírodní uhlovodíky a jejich směsi čpavek, propan (R290) zcela bez halogenidů, ale jsou hořlavé

50 50/66 Chladiva Chladivo (složení) Fakor poškození ozónové vrsvy RODP Fakor vlivu na globální oeplování HGWP plně halogenované uhlovodíky (CFC) R11 (CFCl3) - reference 1 1 R12 (CF2Cl2) 1 3 čásečně halogenované uhlovodíky (HCFC) R22 (CHF2Cl) 0,06 0,34 R401 (R22+R152a+R124) 0,03 0,22 R402 (R22+R290+R125) 0,02 0,64 fluorované uhlovodíky (HFC) a jejich směsi (bez chloru) R134a (C2H2F4) 0 0,27 R507 (C2HF5+C2H3F3) 0 0,98 R410a (CH2F2+C2HF5) 0 0,41 R407c (CH2F2+C2HF5+C2H2F4) 0 0,39 zakázaná chladiva bez možnosi servisu přechodná do 2015 (pouze servis, nesmí do nových zařízení) dlouhodobá alernaivní bezchlorová chladiva nahrazující CFC, bez vlivu na ozónovou vrsvu

51 51/66 Regulace výkonu regulace obokem do sání regulace nasáého objemu snížení kompresního poměru frekvenční měnič oáček (inverer) regulace oáček kompresoru AC inverery, DC inverery, regulace výkonu 30 až 100 % pulsní regulace (digial scroll) pulsní modulace mechanismu komprese regulace výkonu 10 až 100 %

52 52/66 Regulace obokem do sání ovládaný regulační kroužek obok snižuje výkon kompresoru

53 53/66 Regulace změnou oáček požadavky frekvenční měnič 30 až 100 Hz speciální moor: indukční (AC) oáčky jsou přímo úměrné frekvenci sřídavého proudu mazací čerpadlo výhody eliminace vysokého sarovacího proudu

54 54/66 Regulace pulsní (digial scroll) modulační komora solenoid. venil svisle pohyblivý pevný roor spojen s písem pružina odlehčený chod vzdálení roorů od sebe cca 1 mm oevření zkrau

55 55/66 Regulace pulsní konfigurace k nepohyblivému rooru je upevněn pís nad horní čásí písu je modulační komora, spojená s výlakem 0.6 mm solenoidový venil spojuje modulační komoru se sáním zavřený solenoid výlačný lak působí na obě srany písu, pružina přilačuje roory k sobě scroll pracuje se 100% výkonem oevřený solenoid uvolnění laku v modulační komoře, pís jde nahoru, oddálení roorů scroll pracuje s 0% výkonem

56 56/66 Regulace pulsní oddálení 20% výkon 50% výkon

57 Reverzní epelné čerpadlo (vyápění) 57/66

58 Reverzní epelné čerpadlo (chlazení) 58/66

59 59/66 Cykly pro vysoké eploy důvody rekonsrukce sarších domů vysoké projekované eploy oopné vody využií epelných čerpadel pro 100% kryí cykly jednosupňový: max. 55 C, jinak příliš vysoké eploy a laky, s radikálním poklesem opného fakoru dvojsupňový (kaskádový), dva okruhy, dva kompresory jednosupňový se vsřikováním páry do kompresoru (EVI: Enhanced Vapour Injecion)

60 60/66 Dvojsupňový cyklus R 134A R 404A

61 EVI cyklus 61/66

62 EVI cyklus 62/66

63 63/66 EVI cyklus modifikace jednosupňového cyklu za kondenzáorem se odvede kapalné vysokolaké chladivo (elmag.v.) expanzní venil: redukce laku na vsřikovací odpaření ve výměníku vsřik přímo do kompresoru, zchlazení chladiva, zvýšení hmonosního oku, zvýšení výkonu využií pro epelná čerpadla vzduch - voda při -15 C lze dosáhnou 65 C provoz TČ i při -20 C

64 64/66 Tepelná čerpadla s plynovým moorem kompresorové epelné čerpadlo zdrojem vysokopoenciální energie: mechanická energie plynový moor vyšší využií paliva vyšší eploy: využií epla spalin

65 65/66 Sorpční epelná čerpadla plynová epelná čerpadla zdrojem vysokopoenciální energie: eplo o vysoké eploě (spalování zemního plynu) epelná komprese kapalný sorben (rozok) / chladivo: voda / NH 3

66 66/66 Sorpční epelná čerpadla vzduch-voda, země-voda NH3 (amoniak)-voda max. eploa 70 C opný fakor 1.5 energie plynu eplo pro využií eplo pro využií ochlazované prosředí

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Tepelná čerpadla Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

COPELAND SKROL KOMPRESORY

COPELAND SKROL KOMPRESORY COPELAND SKROL KOMPRESORY Přehled vývoje výroby skrolů 1905 první patent konstrukce skrolu 1978 počátek vývojové koncepce u Copelandu 1986 příprava sériové výroby skrolu 1987 zahájení výroby klimatizační

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing. Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Mechanické regulátory tlaku

Mechanické regulátory tlaku Mechanické regulátory tlaku 102 Regulátory tlaku Základní údaje a technické informace Regulátory výkonu Regulátory výkonu typu ACP a CPHE jsou regulátory obtoku horkých par a slouží k úpravě chladícího

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika ABSTRAKT Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Ing. Tomáš Mauška, Ph.D. Praha 2010 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Obsah 1. Solární epelné sousavy... 4 1.1. Sluneční energie... 4 1.1.1. Původ...

Více

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA V ČPAVKOVÉM CHLADÍCÍM ZAŘÍZENÍ NH 3 TEPELNÁ ČERPADLA. ČKD CHLAZENÍ, s.r.o - Využití odpadního tepla 2011 1 z 14

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA V ČPAVKOVÉM CHLADÍCÍM ZAŘÍZENÍ NH 3 TEPELNÁ ČERPADLA. ČKD CHLAZENÍ, s.r.o - Využití odpadního tepla 2011 1 z 14 VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA V ČPAVKOVÉM CHLADÍCÍM ZAŘÍZENÍ NH 3 TEPELNÁ ČERPADLA ČKD CHLAZENÍ, s.r.o - Využití odpadního tepla 2011 1 z 14 Výrobní program Kompresorová soustrojí s pístovými a šroubovými kompresory

Více

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru Parní motor PM VS je objemový parní stroj sestávající z bloku motoru, válců, pístů šoupátkového rozvodu. Parní stroj je spojen s generátorem elektrické energie. Parní stroj i generátor je umístěn na společném

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

CHILLERY PRO DATOVÁ CENTRA

CHILLERY PRO DATOVÁ CENTRA CHILLERY PRO DATOVÁ CENTRA VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY HLAVNÍ VÝHODY Vzduchem chlazené chillery speciálně navržené pro datová centra Široký rozsah chladicího výkonu od 5,5 kw do 1400 kw K dispozici ve 3

Více

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Přesná klimatizace Denco

Přesná klimatizace Denco Divize vzduchotechniky Přesná klimatizace Denco Řada T - Toscana a) Kapacita chlazení 3 až 1 kw Jednotky přesné klimatizace Denco se používají pro udržování přesné teploty a vlhkosti zejména v počítačových

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ

KOMPLETNÍ SORTIMENT ČESKÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET ŠETŘÍ, TOPÍ I CHLADÍ KOMPLENÍ SORIMEN ČESKÝCH EPELNÝCH ČERPADEL A SOLÁRNÍCH KOLEKORŮ EPELNÁ ČERPADLA HOJE ŠEŘÍ, OPÍ I CHLADÍ Proč si vybrat HOJE opte š HOJE je významný český výrobce tepelných čerpadel, který na trh dodal

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec. Typová řada byla rozšířena o kombinovaný kotel VUW 236/3-5 s ohřevem teplé vody. Tento kotel má široký modulační rozsah

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev teplé

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Kosmická technologie v galvanizovnách

Kosmická technologie v galvanizovnách Kosmická technologie v galvanizovnách Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech

Více