Zelená úsporám Tepelná èerpadla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelená úsporám Tepelná èerpadla"

Transkript

1 Zelená úsporám Tepelná èerpadla

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Systémová řešení tepelného čerpadla ZUBADAN 7 3. Výjimečnost tepelného čerpadla ZUBADAN Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Technické parametry tepelného čerpadla ZUBADAN Výměník chladivo voda Řídící elektronika ZUBADAN Individuální systémová řešení Kompletní systémová řešení Instalační sada HYDROBOX HB1 a HB Regulační sada MR-TCA a MR-TCB Bezpečnostní doporučení Instalační rozměry venkovní jednotky ZUBADAN 39 1

3 1. Úvod Výrobce Mitsubishi Electric přichází na trh s novými tepelnými čerpadly typu vzduchvoda s názvem ZUBADAN. Tato tepelná čerpadla jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko bod mrazu aţ k -25 C. Při venkovní teplotě -15 C je jednotka schopna stále zachovávat svůj topný výkon na 100%. Obr. 1 Provoz v průběhu celého roku Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících aţ -25 C si jednotka je stále schopna udrţet 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Značným odlišujícím parametrem od všech ostatních tepelných čerpadel je tak mimořádně stabilní výkon v průběhu celého roku. Díky tomuto stabilnímu výkonu a vysokému topnému faktoru jsou nízké provozní náklady dosaţeny i v zimních měsících. Pro co nejniţší provozní náklady je jednotka navíc vybavena frekvenčně řízeným kompresorem typu Scroll a ventilátory, které jsou frekvenčně regulovatelné v širokém rozsahu otáček. Pomocí tohoto frekvenčního měniče je jednotka schopna rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a u většiny aplikací uţ tak není potřeba akumulační nádrţe. Jednotka je nově vybavena konstrukčně navrţeným kompresorem typu Scroll s přímým vstřikováním chladiva. Obr. 2 Zjednodušený princip funkce tepelného čerpadla (COP = 3,0) 2

4 Další nevýhodou pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda byla vlastní doba odmrazování, kdy jednotky při nejméně příznivých podmínkách odmrazovaly příliš často a dlouho nebo neodmrazovaly vůbec a v zimním období často zamrzaly. Tento problém byl vyřešen díky technologii přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru, výkonovým zásobníkem s chladivem a novou konstrukcí tepelného výměníku (HIC). Obr. 3 Chladivové schéma s HIC tepelným výměníkem To vše má za následek zajištění plného komfortu i při velmi nízkých venkovních teplotách díky zkrácení samotného procesu odmrazování, který netrvá déle neţ 3 minuty. Po uplynutí této velmi krátké doby funguje jednotka opět na plný výkon. Zároveň dochází k prodlouţení jednotlivých intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování jednotky dochází maximálně kaţdých 150 minut při nejméně výhodných podmínkách, kdy venkovní teplota kolísá kolem 5 C, při poměrně vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Systém vstřikování téţ příznivě působí na zkrácení doby, kterou tepelné čerpadlo potřebuje k dosaţení ohřevu vody na poţadovanou teplotu. Při venkovní teplotě 2 C se doba ohřevu vody zkracuje aţ o 50 %. 3

5 Obr. 4 Průběh procesu odmrazování jednotek ZUBADAN Obr. 5 Zkrácení doby ohřevu až o 50 % oproti běžným jednotkám Zachováním jednotných příznivých rozměrů, které činí pouze 1350 x 950 x 330 mm, a svojí hmotností pouze 134 kg, patří jednotky ZUBADAN k nejkompaktnějším na trhu. S těmito rozměry a velmi malou hmotností lze jednotku umístit ve venkovním prostředí téměř kdekoliv, na nástěnnou konzolu na fasádu domu, na stojanovou konzolu na střechu, či za dům. Pomocí propojení vedením chladiva, lze venkovní jednotku umístit aţ na vzdálenost 75 m od výměníku chladivo/voda s výkonovou ztrátou maximálně do 5 %. Díky této vlastnosti můţe být jednotka umístěna mimo okolí domu, v případě ţe by např. narušovala celkový vzhled vytápěného domu. 4

6 Obr. 6 Vysoká energetická účinnost tepelného čerpadla Zubadan Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je moţné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopné dodávat přibliţně konstantní topný výkon aţ do venkovní teploty -15 C s moţností ohřevu teplé vody aţ na teplotu 55 C bez nutnosti pouţití jakéhokoliv elektrického ohřevu. Obr. 7 Navýšení výkonu až o 30 % Velkou nevýhodou tepelných čerpadel s obdobným konstrukčním řešením bývala navíc hladina akustického tlaku, která značně převyšovala hranici 60 db (A), a narušovala tak pohodlí vytápěného domu. Venkovní jednotky ZUBADAN pomocí speciálně tvarovaných lopatek ventilátorů a dokonale odhlučněnému kompresoru sníţily maximální hladinu akustického tlaku na 52 db (A), při 100% výkonu tepelného čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním reţimem, kdy je moţné jednotku v případě nočního klidu ztišit o 4 db (A). 5

7 Obr. 8 Příklad instalace Systémová řešení tepelného čerpadla ZUBADAN Venkovní jednotky ZUBADAN jsou k dispozici kromě splitového provedení také v kompaktním provedení, kde je deskový výměník chladivo/voda integrován uvnitř venkovní jednotky a vodní vedení tak je připojeno přímo k venkovní jednotce. Chladivový okruh je pevně uzavřen ve venkovní jednotce a pomocí jiţ integrovaného deskového výměníku jednotku lze jednoduše připojit přímo na otopnou soustavu. Toto provedení však přináší svá úskalí v zajištění proti zamrznutí vodního vedení ve venkovním prostředí. Více moţností tak nabízí splitové provedení venkovních jednotek, kde pomocí vedení chladiva s tzv. ekologickým chladivem R410A, lze natáhnout vedení chladiva aţ na vzdálenost 75 m od vlastního výměníku chladivo/voda umístěnému v technickém zázemí budovy, které díky svým vlastnostem nezamrzá a není tak nutná ţádná ochrana proti zamrznutí. Mitsubishi Electric má ve své nabídce kompletní systém řešení vytápění s názvem ECODAN či COOLWEX. Venkovní jednotka ZUBADAN je propojena vedením chladiva (u splitového provedení venkovní jednotky), nebo vodním vedením (u kompaktního provedení) s vnitřní jednotkou tzv. hydroboxem, který je umístěn uvnitř vytápěného objektu. Součástí tohoto hydroboxu je jiţ deskový výměník (pouze u splitového provedení venkovní jednotky), zásobník teplé uţitkové vody, oběhové čerpadlo, ventily, el. dohřev (pro případ výpadku tepelného čerpadla, nebo pro sanaci zásobníku) a vlastní regulace. Výhodou tohoto systémového řešení je snadná a rychlá montáţ. Díky povedenému designovému opláštění a velmi malým rozměrům (1699 x 600 x 734 mm) vnitřní jednotky můţe být umístěna téměř kdekoli. 6

8 Obr. 9 Příklad kompletního řešení Mitsubishi Electric kromě kompletního systémového řešení s názvem Ecodan nabízí i tzv. individuální systémové řešení. Toto systémové řešení je určené pro přizpůsobení individuálním poţadavkům, nebo zvláště výhodné pro rekonstrukce otopných soustav. V nejjednodušším případě se můţe skládat pouze z venkovní jednotky ZUBADAN, deskového výměníku chladivo/voda (pro splitové provedení) a řídící elektroniky, která slouţí pro vlastní řízení tepelného čerpadla. Pomocí této elektroniky lze tepelné čerpadlo ovládat pomocí externích vstupů a výstupů (0-10 V, 1-5 V, 4-20 ma, nebo prostřednictvím beznapěťových kontaktů). Současně lze také pomocí této řídící elektroniky spouštět oběhové čerpadlo, přepínat třícestný ventil nebo sepnout elektrický dohřev pro případ sanace zásobníku, či při náhlém výpadku tepelného čerpadla. Standardní součástí řídící elektroniky je kabelové dálkové ovládání, které slouţí pro základní uţivatelské nastavení (nastavení teploty, reţimu provozu, nebo nastavení topné křivky pro reţim Topení ECO atd.). V případě nadřazeného řízení slouţí toto ovládání pouze pro vizuální kontrolu nebo vlastní servisní dohled (funkce vlastní diagnostiky). 7

9 Obr. 10 Příklad systémového řešení Tepelná čerpadla ZUBADAN se navrhují jako monovalentní zdroj tepla. Z důvodu zálohy se však doporučuje vţdy počítat např. s průtokovou elektrickou patronou pro případ výpadku tepelného čerpadla nebo přímotopnou elektrickou patronou pro sanaci zásobníku. Prostřednictvím řídící elektroniky od Mitsubishi Electric lze jednoduše zkombinovat tepelné čerpadlo s původním zdrojem vytápění a ponechat původní zdroj v případě rekonstrukce otopné soustavy jako zálohu při náhlém výpadku tepelného čerpadla. V současné době se stále více začíná vyuţívat kombinace více zdrojů tepla. Často se dnes setkáváme s připojením krbu, kotle na tuhá paliva nebo ohřevu vody pomocí slunečních kolektorů. Pro případ kombinace těchto dalších zdrojů tepla s tepelným čerpadlem ZUBADAN, je moţné vyuţít jednoduché výměníkové stanice (resp. akumulační nádoby), pomocí které lze snadno vyuţít výhod všech zdrojů tepla, jak pro otopnou soustavu, tak ohřev teplé vody. Pro tyto účely je velice výhodné pouţití akumulační nádoby PAST (Předávací Akumulační Stanice Tepla), do které je moţné přímo umístit výměník - kondenzátor chladivo/voda (patentovaný výměník firmy Techtrans PT) a připojit na něj chladivovým potrubím tepelné čerpadlo. Dle typu akumulační nádoby PAST je pak moţné kombinovat další zdroje tepla s tepelným čerpadlem ZUBADAN (obr. 11). 8

10 Obr. 11 Akumulační nádrž PAST příklad provedení (možno řešit dle individuálních potřeb) Výjimečnost tepelného čerpadla ZUBADAN Jak je jiţ uvedeno výše v textu tepelná čerpadla ZUBADAN kromě malých rozměrů, nízké hmotnosti a hlučnosti v porovnání s konkurenčními tepelnými čerpadly vzduch/voda jsou schopna si udrţet 100 % okamţitý topný výkon aţ do venkovní teploty -15 C (75 % do venkovní teploty -25 C) při teplotě přívodní vody do otopného systému 55 C. Maximální teplota přívodní vody to otopného systému je 60 C do venkovní teploty -3 C. Těchto předností bylo dosaţeno jedinečným zapojením chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN. Obr. 12 Maximální teplota topné vody 9

11 Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Konkurenční výrobci tepelných čerpadel rádi zmiňují, ţe tepelné čerpadlo ZUBADAN je v podstatě klimatizační jednotkou. Budiţ jim dáno za pravdu! Všechna tepelná čerpadla jsou v podstatě chladicí zařízení (ano, i ta konkurenční!!!), jako například domácí mraznička. V zásadě jde o stejná zařízení, kdy na jedné straně teplo získáváme a po dodání elektrické energie o něco více tepla odevzdáváme (teoreticky je odevzdané teplo součtem tepla dodaného a přivedené mechanické energie). V případě chladicích zařízení usilujeme o optimální provozní stav na straně odebírání tepla z okolí (výparník) a u vytápěcích zařízení na straně odevzdávání tepla do okolí (kondenzátor). U všech těchto zařízení nám jde o to stejné, dosáhnout optimálního provozního stavu za dodávání co nejmenšího mnoţství elektrické energie. Poměrem tepelné energie získané/odevzdané a elektrické energie dodané kompresoru je dána účinnost daného zařízení. U chladicích zařízení se tato účinnost označována jako EER (Energy Efficiency Ratio), u tepelných zdrojů jako COP (Coefficient Of Performance). Proto je moţné tepelná čerpadla všech moţných provedení pouţívat v případě potřeby i k chlazení objektů v letních měsících, pokud je to vyţadováno. Této vlastnosti je maximálně vyuţíváno zejména při odmrazování venkovních jednotek, bez kterého nemůţe ţádné tepelné čerpadlo vzduch/voda existovat! V zařízení dojde k přepojení chladicího okruhu pomocí čtyřcestného ventilu a v ten moment se tepelné čerpadlo začne chovat jako klimatizace. Teplo odebrané zevnitř objektu je přiváděno do venkovní jednotky, kde je vyuţito k odmrazení venkovního výměníku. Bez tohoto cyklu nemůţe venkovní výměník plnohodnotně plnit svou funkci. U tepelných čerpadel je samozřejmě ţádoucí, aby tento cyklus trval co nejkratší dobu. Délka odmrazování je ovlivněna především venkovní teplotou a relativní vlhkostí venkovního vzduchu. Díky jedinečné konstrukci venkovních výměníků tepelných čerpadel ZUBADAN odmrazování netrvá déle neţ 3 minuty a neopakuje se dříve neţ po 150 minutách (viz. Obr. 5). Tím jsou minimalizovány energetické ztráty systému během odmrazování. Obr. 13 Základní chladicí oběh tepelného čerpadla Na obrázku č. 12 je znázorněn základní chladicí okruh tepelných čerpadel v diagramu log(p) h. Velikost tepla odvedeného např. do otopné soustavy (kondenzační teplo) je dána rozdílem entalpie (h) v bodech 3 a 4 (měrná topivost), tzn. čím delší bude úsečka 3 4, tím více 10

12 tepla můţeme dodat do otopné soustavy. Velikost tepla přivedeného z okolí např. vzduchu (vypařovací teplo) je dána rozdílem entalpií 1 a 2 (měrná chladivost), tzn. mnoţství tepla, které potřebujeme získat z okolního vzduchu je dáno délkou úsečky mezi body 1 a 2. Mnoţství energie, kterou musíme do systému dodat prostřednictvím kompresoru je dáno rozdílem entalpií v bodech 2 a 3 (měrný příkon). Pro tepelná čerpadla tedy platí, ţe COP je dáno poměrem měrné topivosti a příkonu. Z logiky věci vyplývá, ţe zájmem všech konstruktérů tepelných čerpadel je minimalizovat kompresní práci (měrný příkon), která je nutná pro dosaţení poţadované kondenzační teploty (kondenzační teplota je dána poţadavkem na teplotu přívodní vody otopné soustavy, která se zpravidla pohybuje okolo 55 C), tedy posunout bod 3 co nejvíce doleva. Sice se nám zmenší i kondenzační teplo, které máme k dispozici, ale celkově se nám COP zvýší (viz. Příklad). Příklad: Tepelná čerpadla vzduch/voda mají běţně COP okolo 3. Takové COP dostaneme, pokud bude například kondenzační teplo rovno 9 kj/kg a měrný příkon 3 kj/kg. Pokud posuneme bod 3 doleva o 1 kj/kg, zmenší se nám tím kondenzační teplo na 8 kj/kg a měrný příkon na 2 kj/kg, tzn. celkový COP se zvýší z 3 na 4. Obr. 14 Zapojení chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN Za účelem zvyšování COP jsou kromě základních částí do chladicího okruhu vřazeny další komponenty. Do chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN je vřazen tepelný výměník (HIC) a další expanzní ventil (celkem jsou tři, proti inveterovému tepelnému čerpadlu, které má dva expanzní ventily). Vlastním srdcem celého zařízení je plynule řízený kompresor typu Scroll od Mitsubishi Electric s přistřikováním chladiva pod hlavu kompresoru. Díky podrobnému snímání teplot a tlaků v jednotlivých částech okruhu je velice přesně řízena činnost 11

13 kompresoru a jednotlivých expanzních ventilů tak, aby celé zařízení pracovalo optimálně vzhledem k venkovním podmínkám. Výsledkem takto přesné regulace systému a kvalitně konstrukčně řešeným komponentům je tepelné čerpadlo ZUBADAN schopné udrţovat co nejvyšší COP při zachování konstantního topného výkonu a poţadované výstupní teploty přívodní vody do otopné soustavy. Obr. 15 Kompresor Mitsubishi Electric pro tepelné čerpadlo ZUBADAN 12

14 Obr. 16 Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Na obr. 14 je zobrazen chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN v diagramu log (p) h s naznačením vlivu jednotlivých expanzních ventilů (LEV) na celkové parametry okruhu (zařízení). Expanzní ventily A a B (LEV A, B) ovlivňují zejména přehřátí chladiva v sání kompresoru (bezpečnostní důvody) resp. dochlazení chladiva za kondenzátorem. Expanzní ventil C (LEV C) řídí mnoţství a parametry chladiva, které bude nastříknuto pod hlavu kompresoru tak, aby se po smíchání s chladivem jdoucím přímo ze sání kompresoru směs nacházela ve stavu co nejvíce se zprava blíţícím k pravé mezní křivce (bod A). Takto smíchané chladivo (přehřátá pára) je poté opět stlačeno na poţadovaný tlak a teplotu a LEV C tímto způsobem řídí polohu bodu B, tzn. minimalizuje měrný příkon potřebný na stlačení chladiva do poţadovaného stavu. Obr. 17 Uspořádání venkovní jednotky ZUBADAN 13

15 Technické parametry tepelného čerpadla Zubadan Označení PUHZ-HRP71VHA PUHZ-HRP100YHA PUHZ-HRP125YHA PUHZ-HRP200YKA Jmenovitý topný výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W35 Příkon kw 1,82 2,63 3,32 6,31 COP - 4,40 4,26 4,22 3,65 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A2/W35 Příkon kw 2,50 3,71 5,19 9,69 COP - 3,20 3,02 2,70 2,37 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W35 Příkon kw 3,00 4,41 5,60 10,25 COP - 2,67 2,54 2,32 2,24 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 23,00 Topení A-15/W35 Příkon kw 3,81 4,93 5,58 11,24 COP - 2,10 2,03 1,97 2,05 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W45 Příkon kw 2,50 3,46 4,38 8,29 COP - 3,20 3,24 3,20 2,77 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W45 Příkon kw 3,86 5,46 6,67 11,90 COP - 2,07 2,05 1,95 1,93 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 22,20 Topení A-15/W45 Příkon kw 5,00 6,45 6,83 12,36 COP - 1,60 1,55 1,61 1,80 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W55 Příkon kw 3,33 4,55 5,93 10,15 COP - 2,40 2,46 2,36 2,27 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W55 Příkon kw 4,52 6,63 8,02 13,86 COP - 1,77 1,69 1,62 1,66 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 21,20 Topení A-15/W55 Příkon kw 5,56 7,09 7,86 15,64 COP - 1,44 1,41 1,40 1,36 Doporučený průtok vody výměníkem kg/h Jmenovitý chladicí výkon kw 7,10 10,00 12,50 20,00 Výkon kw 7,10 10,00 12,50 20,00 Chlazení A35/W18 Příkon kw 1,73 2,45 3,10 5,64 EER - 4,10 4,08 4,03 3,55 Elektrické napájení V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Doporučená velikost jističe A Výška mm Rozměry Šířka mm Hloubka mm 330 Hmotnost kg Hladina akustického tlaku db(a) Program "Zelená úsporám" - ANO ANO ANO NE COP měřeno dle DIN EN Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1,5 m. Porovnávací tabulka hluku Lp db(a) Zvuk 0-20 šum listí, knihovna 40 tlumený rozhovor 50 ruch v kanceláři 60 běžný rozhovor, ruch v davu 80 křik, symfonický orchestr 100 pneumatická vrtačka 120 startující tryskové letadlo 14

16 Výměník chladivo/voda Výměník chladivo/voda je nutno volit v případě, ţe chceme pouţít systém split bez vnitřní jednotky Ecodan. Swep B80Hx40 PUHZ HRP71VHA, PUHZ HRP100YHA, PUHZ HRP125YHA Připojení na otopnou soustavu (F2, F4) G 1 ¼. Hmotnost 12,5 kg. 15

17 Swep B80Hx50 PUHZ HRP200YKA Připojení na otopnou soustavu (F2, F4) G 1 ¼. Hmotnost 14 kg. 16

18 17 Řídící elektronika ZUBADAN

19 PAC-IF021 B-E 18

20 19 PAC-IF031 B-E

21 Obr. 18 Řídící elektronika jednotky ZUBADAN PAC IF021/031 B E Standardní součástí řídící elektroniky PAC IF021/031 B E je programovatelný dálkový ovladač PAR W21MAA, který se umísťuje do tzv. referenční místnosti. Dálkový ovladač je vybaven mimo jiné funkcí nastavení topné křivky a denního/týdenního časovače s moţnostmi nastavení provozního reţimu, doby chodu, poţadované teploty apod. V případě potřeby lze dálkový ovladač vyblokovat a k řízení tepelného čerpadla pouţít jinou nadřazenou regulaci. Dálkový ovladač po té slouţí pouze k zobrazování provozního stavu a hlášení poruch. Obr. 19 Dálkový ovladač PAR W21MAA V případech, kdy je velmi problematické propojit kabeláţí řídící elektroniku s dálkovým ovladačem v referenční místnosti, je moţné jej nahradit programovatelným bezdrátovým pokojovým termostatem TP

22 Obr. 20 Bezdrátový dálkový ovladač TP 83 TP-83 je programovatelný pokojový termostat s týdenním topným programem. Slouţí ke komfortní a přitom úsporné regulaci teploty v objektech. TP-83 dokáţe během 2 dnů vysledovat setrvačnost topného systému přizpůsobit se pro nejvyšší míru komfortu ovládání. V praxi to znamená, ţe nemusíte zjišťovat, s jakým předstihem musíte nastavit start topení, abyste měli v poţadovaný čas komfortní teplotu. Termostat si sám vysleduje a přizpůsobí časy, kdy má začít topit, aby v nastavený čas jiţ v pokoji byla poţadovaná teplota. Termostat se nastavuje a programuje otočným kolečkem. Termostat lze kombinovat s prvky bezdrátového systému Oasis, v takovém případě je moţné: zapínat a vypínat topení dálkově (mobilním telefonem, dálkovým ovládačem, internetem), blokovat topení, jsou-li otevřená okna, informovat uţivatele o poruše topení a nebezpečí mrazu (při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se odešle varovná SMS), informovat o nebezpečí poţáru (při překročení nastavené teploty). Technické parametry Napájení 1x alkalická baterie AA 1.5 V Ţivotnost baterie cca 1 rok Regulační rozsah +6 aţ +40 C Poplach mrazem (Panik) se vysílá při poklesu teploty pod Poţární poplach se vysílá při překročení teploty Komunikační pásmo Komunikační dosah Rozměry -9 aţ 10 C (podle nastavení) 50 aţ 70 C (podle nastavení) 868 MHz, protokol Oasis aţ 100 m (přímá viditelnost) 65 x 88 x 20 mm 21

23 Individuální systémová řešení Jedna otopná větev (např. otopná tělesa, podlahové vytápění) 22

24 23 Jedna otopná větev s přípravou TUV

25 Podlahové vytápění + otopná tělesa 24

26 25 Podlahové vytápění + otopná tělesa s přípravou TUV

27 Otopná soustava s akumulační nádrží 26

28 Otopná soustava s akumulační nádrží PAST Pozn. Kondenzátor tepelného čerpadla je umístěn přímo v akumulační nádrţi PAST. 27

29 Kompletní systémová řešení Vnitřní jednotka ECODAN Obr. 21 Kompletní systém Ecodan Ecodan je označení pro kompletní systémy tepelných čerpadel, které se skládají z venkovní jednotky a vnitřního modulu (akumulačního zásobníku). Se systémy Ecodan je instalace výrazně zjednodušena. Deskový výměník je jiţ integrován do vnitřního modulu. Vnitřní modul Ecodan doplňuje nabídku tepelných čerpadel na ucelený vytápěcí systém, neboť jiţ obsahuje 200 litrový akumulační zásobník a oběhové čerpadlo. Regulační jednotka je integrována do předního panelu vnitřního modulu. Díky plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není zapotřebí instalace ţádné další externí řídící jednotky. Systém Ecodan je moţné dodat i v provedení Kompakt, kdy je výměník instalován do vnější jednotky. Obr. 22 Zapojení systému Ecodan 28

30 29 Technická data systému Ecodan

31 COOLWEX Exclusive Obr. 23 Vnitřní jednotka COOLWEX Exclusive MONO a DUO Tepelné čerpadlo ZUBADAN je moţné napojit na vnitřní kompaktní jednotku COOLWEX Exclusive v provedení MONO nebo DUO. Sestava tepelného čerpadla ZUBADAN a vnitřní jednotky COOLWEX Exclusive tvoří v současnosti technologicky nejvyspělejší zařízení na trhu. Venkovní jednotku tvoří osvědčený komplet Zubadan, který je v současnosti nejvyspělejším systémem vzduch-voda. Pro vnitřní jednotku byly zvoleny komponenty, které jsou s jednotkou ZUBADAN optimálně sladěny. Kvalitně nadimenzovaný výměník, vyspělá regulace, nadstandardní objem nerezového zásobníku a kvalitní dílenské zpracování Vám dávají jistotu bezporuchového provozu a dlouhé ţivotnosti zařízení. Vnitřní jednotky MONO a DUO Exclusive se vyznačují vysokou úrovní moderního designu a uspokojí potřebu i toho nejnáročnějšího spotřebitele. Víceřádkový displej regulátoru umoţňuje přehledné sledování provozních dat a jeho nastavení je uţivatelsky příjemné. Krom základních funkcí vytápění a chlazení umoţňuje regulátor ovládat vestavěný elektrokotel, hygienickou přípravu teplé vody a případně i solární soustavu. Velkokapacitní zásobník teplé vody o objemu 270 l u jednotek Exclusive DUO je vyroben z NEREZOVÉ oceli. Je osazen dvěma výměníky o velké přestupní ploše. K dispozici je aţ 390 l vody ohřáté na 38 C. 30

32 Co přináší DUO a MONO Exclusive: - integrovaný nerezový zásobník TUV o objemu 270 l (Exclusive DUO) - doplňkový elektrokotel kw s moţností modulace výkonu - oběhové čerpadlo topení a teplé vody - řízené nabíjení zásobníku TUV - vestavěný deskový výměník pro napojení venkovní jednotky - vestavěný výměník pro připojení solární soustavy (Exclusive DUO) - řídící jednotka s víceřádkovým displejem - kompletní elektroinstalace 31

33 Vnitřní jednotka COOLWEX MONO Exclusive 32

34 33 Vnitřní jednotka COOLWEX DUO Exclusive

35 Instalační sada HYDROBOX HB1 a HB2 Instalační sada HB1 je určena pro připojení jedné větve otopné soustavy a okruhu pro ohřev TUV. Sada HB2 je rozšířená o moţnost napojení okruhu fancoilů. Obr. 24 Hydrobox HB1 Obr. 25 Hydrobox HB2 Připojovací rozměry: - TUV G ¾ - Otopná soustava G 1 - Expanzní nádoba G ½ - Rozměry 570 x 600 x 175 mm (ŠxVxH) 34

36 Instalační sada Hydrobox obsahuje: - deskový výměník chladivo/voda - oběhové čerpadlo WILO Star RS 25/6 - třícestná rozdělovací klapka Honeywell V4044F1034B (HB2 obsahuje 2 ks) - automatický odvzdušňovací ventil - snímač minimálního průtoku VHS25MK - tlakoměr kpa - filtr - termostat pro hlášení teplot pod 8 C - pojistný ventil ½, 250 kpa - vypouštěcí ventil ½ - čidlo teploty vody - čidlo teploty chladiva 35

37 Regulační sada MR-TCA a MR-TCB Regulační sada MR-TCA a MR-TCB zajišťuje elektrické napájení všech komponentů tepelného čerpadla a ovládání všech regulačních prvků. Osazuje se vţdy do vnitřního prostředí (např. strojovna). V případě pouţití regulačních sad není zapotřebí ovládací elektronika PAC-IFxxxB-E (integrováno v sadě). Základní funkce regulační sady MR-TCA: - ekvitermní ohřev otopné soustavy na základě poţadavku prostorového termostatu s nastavitelnou ekvitermní křivkou - elektrický dohřev zásobníku TUV řízený čidlem v zásobníku - ochrana proti bakteriím Legionella v zásobníku TUV - napojení HDO blokace při vysoké sazbě - ochrana odvodu kondenzátu z vnější jednotky proti zamrznutí - pravidelné protáčení oběhového čerpadla Volitelné funkce: - ovládání záloţního zdroje v případě poruchy nebo bivalentního provozu - ohřev/chlazení okruhu fancoilů - reţim chlazení do podlahového systému Funkce regulační sady MR-TCB: - ovládání dvou okruhů ÚT nastavitelná ekvitermní křivka, popř. konstantní ohřev nebo chlazení dle poţadavku prostorových termostatů - ohřev TUV se samostatným oběhovým čerpadlem - elektrický dohřev zásobníku TUV řízený čidlem v zásobníku - ochrana proti bakteriím Legionella v zásobníku TUV - napojení HDO blokace při vysoké sazbě - ochrana odvodu kondenzátu z vnější jednotky proti zamrznutí - pravidelné protáčení oběhového čerpadla - ovládání záloţního zdroje v případě poruchy nebo bivalentního provozu - moţnost vyuţít okruh ÚT1 nebo ÚT2 na ohřev bazénu - moţnost vyuţít okruh ÚT1 nebo ÚT2 pro fandily - deaktivace HDO signálu na následujících 24 hodin - nastavení max. délky ohřevu TUV tepelným čerpadlem - povolení/blokování TČ pod bodem bivalence - výběr reţimu vytápění (ekviterm, konstantní teplota) pro okruhy ÚT1 a ÚT2 - nastavení priority pro okruh s konstantní teplotou - statistika provozu 36

38 Bezpečnostní doporučení Pro správnou funkci tepelného čerpadla je nutné zabezpečit dostatečný průtok otopné vody výměníkem chladivo/voda. Při nízkém nebo nulovém průtoku otopné vody výměníkem hrozí zamrznutí a následné poškození výměníku při odmrazování vnější jednotky. Z tohoto důvodu se jednoznačně doporučuje instalace spínače průtoku (flowswitch) do okruhu otopné soustavy v blízkosti výměníku, aby v případě, např. nefunkčnosti oběhového čerpadla, zanesení sítka filtru, uzavření soustavy kulovými ventily apod., zamezil provozu tepelného čerpadla. Ze stejných důvodů musí být pro zajištění průtoku otopné vody tepelným výměníkem chladivo/voda pouţito oběhové čerpadlo bez frekvenčního řízení, s tzv. tvrdou charakteristikou. Alternativou můţe být pouţití nemrznoucí směsi v otopné soustavě (koncentrace odpovídající teplotě menší neţ -12 C). Mimo pravidelné kontrolní a servisní intervaly běţné v provozu ústředního vytápění je doporučeno chemické čištění vodní strany deskového výměníku minimálně 1 za 2 roky. Teplonosné médium v systému ÚT musí odpovídat poţadavkům dle ČSN

39 Instalační rozměry venkovní jednotky ZUBADAN Tepelné čerpadlo ZUBADAN je určeno pro instalaci do venkovního prostředí. V případě potřeby je moţné ho umístit i do vnitřních prostor. Při takové instalaci je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zpětnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Proto je vhodné nainstalovat na výfukové otvory vzduchotechnické potrubí, které vyvede chladný vzduch např. na fasádu objektu. Obr. 20 Nasávání/výfuk vzduchu Venkovní jednotku je moţné instalovat na nástěnnou nebo stojanovou konzolu. V kaţdém případě musí být zajištěn dostatečný prostor pod jednotkou (minimálně 250 mm), aby z ní mohla volně odpadávat námraza při odtávání. Obr. 21 Příklad umístění 38

40 Obr. 22 Doporučené odstupy od překážek 39

41 40

42 Poznámky: 41

43 Poznámky: 42

44 CS-MTRADE, s.r.o. Prùmyslová 526, Pardubice tel./fax: web: Váš dodavatel

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013)

2012 Ceník tepelných čerpadel V1.4 CENÍK 2012/2013. (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) CENÍK 2012/2013 2012 Ceník tepelných čerpadel (platnost od 1. dubna 2012, předpokládaná platnost do 30. dubna 2013) V1.4 www.zubadan.cz 2012/2013 www.zubadan.cz 1/14 Obsah Kompletní systémová řešení Splitové

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Tepelná čerpadla EHS Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Lineup EHS mono EHS split VÝKON 4,0 kw NAPÁJENÍ 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz Venkovní

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Efektivní a komfortní vytápění

Efektivní a komfortní vytápění LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Efektivní a komfortní vytápění s nejmodernější technologií tepelného čerpadla typu vzduch / voda EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A NADČASOVÉ 3 ECODAN NEXT GENERATION Ecodan Kompletní

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Efektivní a komfortní vytápění

Efektivní a komfortní vytápění LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Efektivní a komfortní vytápění s nejmodernější technologií tepelného čerpadla typu vzduch / voda EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A NADČASOVÉ 3 ECODAN NEXT GENERATION Ecodan Kompletní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu Nakupujte od zkušených specialistů S více než deseti tisíci spokojených zákazníků, jsme největším dodavatelem tepelných čerpadel v České republice. První tepelné

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING Environment Systems Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 2012/2013 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se neustále snaží

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Gree, Change for Life.

Gree, Change for Life. 202 TEPELNÁ ČERPADLA 202 Výrobce klimatizací č. Každá. prodaná klimatizační jednotka ve světě byla vyrobena v Gree 8 výrobních závodů 50,000,000 setů roční kapacita produkce rezidenčních klimatizací 5,500,000

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172 Buderus Family komplety Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků Family Komplet GB162 Family Komplet GB172 Family Komplet GB072 Family Komplet U152 / U154 Logamax plus GB172 T Teplo je náš živel Family

Více

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky také 3 fázové provedení Nejúspornější tepelné čerpadlo na trhu Přesné invertorové řízení a výpočty Nejvyšší sezonní koeficienty SEER a SCOP Toshiba

Více

Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo

Nová generace tepelných čerpadel ACOND záruku 10 let Záruka na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo Nová generace tepelných čerpadel ACOND vyniká nejen vysokou účinností a velmi tichým provozem, ale i krásným designem vnitřní jednotky s malým nárokem na prostor. Protože používáme kvalitní komponenty

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV.

www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV. www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV. Akumulační nádrž s hadem pro předehřev vody v samostatném bojleru,

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky také 3 fázové provedení Nejúspornější tepelné čerpadlo na trhu Přesné invertorové řízení a výpočty Nejvyšší sezonní koeficienty SEER a SCOP Toshiba

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Katalog TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Platnost cen od 1.2. 2009

Katalog TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Platnost cen od 1.2. 2009 Katalog 2009 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.2. 2009 2009 Tepelné čerpadlo VZDUCH VODA 2 BoxAir BoxAir BoxAir NOVÁ GENERACE KOMPAKTNÍCH TEPELNÝCH ČERPADEL TYPU VZDUCH-VODA v soutěži

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více