Zelená úsporám Tepelná èerpadla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelená úsporám Tepelná èerpadla"

Transkript

1 Zelená úsporám Tepelná èerpadla

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Systémová řešení tepelného čerpadla ZUBADAN 7 3. Výjimečnost tepelného čerpadla ZUBADAN Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Technické parametry tepelného čerpadla ZUBADAN Výměník chladivo voda Řídící elektronika ZUBADAN Individuální systémová řešení Kompletní systémová řešení Instalační sada HYDROBOX HB1 a HB Regulační sada MR-TCA a MR-TCB Bezpečnostní doporučení Instalační rozměry venkovní jednotky ZUBADAN 39 1

3 1. Úvod Výrobce Mitsubishi Electric přichází na trh s novými tepelnými čerpadly typu vzduchvoda s názvem ZUBADAN. Tato tepelná čerpadla jsou určena pro celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko bod mrazu aţ k -25 C. Při venkovní teplotě -15 C je jednotka schopna stále zachovávat svůj topný výkon na 100%. Obr. 1 Provoz v průběhu celého roku Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících aţ -25 C si jednotka je stále schopna udrţet 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Značným odlišujícím parametrem od všech ostatních tepelných čerpadel je tak mimořádně stabilní výkon v průběhu celého roku. Díky tomuto stabilnímu výkonu a vysokému topnému faktoru jsou nízké provozní náklady dosaţeny i v zimních měsících. Pro co nejniţší provozní náklady je jednotka navíc vybavena frekvenčně řízeným kompresorem typu Scroll a ventilátory, které jsou frekvenčně regulovatelné v širokém rozsahu otáček. Pomocí tohoto frekvenčního měniče je jednotka schopna rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a u většiny aplikací uţ tak není potřeba akumulační nádrţe. Jednotka je nově vybavena konstrukčně navrţeným kompresorem typu Scroll s přímým vstřikováním chladiva. Obr. 2 Zjednodušený princip funkce tepelného čerpadla (COP = 3,0) 2

4 Další nevýhodou pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda byla vlastní doba odmrazování, kdy jednotky při nejméně příznivých podmínkách odmrazovaly příliš často a dlouho nebo neodmrazovaly vůbec a v zimním období často zamrzaly. Tento problém byl vyřešen díky technologii přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru, výkonovým zásobníkem s chladivem a novou konstrukcí tepelného výměníku (HIC). Obr. 3 Chladivové schéma s HIC tepelným výměníkem To vše má za následek zajištění plného komfortu i při velmi nízkých venkovních teplotách díky zkrácení samotného procesu odmrazování, který netrvá déle neţ 3 minuty. Po uplynutí této velmi krátké doby funguje jednotka opět na plný výkon. Zároveň dochází k prodlouţení jednotlivých intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování jednotky dochází maximálně kaţdých 150 minut při nejméně výhodných podmínkách, kdy venkovní teplota kolísá kolem 5 C, při poměrně vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Systém vstřikování téţ příznivě působí na zkrácení doby, kterou tepelné čerpadlo potřebuje k dosaţení ohřevu vody na poţadovanou teplotu. Při venkovní teplotě 2 C se doba ohřevu vody zkracuje aţ o 50 %. 3

5 Obr. 4 Průběh procesu odmrazování jednotek ZUBADAN Obr. 5 Zkrácení doby ohřevu až o 50 % oproti běžným jednotkám Zachováním jednotných příznivých rozměrů, které činí pouze 1350 x 950 x 330 mm, a svojí hmotností pouze 134 kg, patří jednotky ZUBADAN k nejkompaktnějším na trhu. S těmito rozměry a velmi malou hmotností lze jednotku umístit ve venkovním prostředí téměř kdekoliv, na nástěnnou konzolu na fasádu domu, na stojanovou konzolu na střechu, či za dům. Pomocí propojení vedením chladiva, lze venkovní jednotku umístit aţ na vzdálenost 75 m od výměníku chladivo/voda s výkonovou ztrátou maximálně do 5 %. Díky této vlastnosti můţe být jednotka umístěna mimo okolí domu, v případě ţe by např. narušovala celkový vzhled vytápěného domu. 4

6 Obr. 6 Vysoká energetická účinnost tepelného čerpadla Zubadan Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je moţné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopné dodávat přibliţně konstantní topný výkon aţ do venkovní teploty -15 C s moţností ohřevu teplé vody aţ na teplotu 55 C bez nutnosti pouţití jakéhokoliv elektrického ohřevu. Obr. 7 Navýšení výkonu až o 30 % Velkou nevýhodou tepelných čerpadel s obdobným konstrukčním řešením bývala navíc hladina akustického tlaku, která značně převyšovala hranici 60 db (A), a narušovala tak pohodlí vytápěného domu. Venkovní jednotky ZUBADAN pomocí speciálně tvarovaných lopatek ventilátorů a dokonale odhlučněnému kompresoru sníţily maximální hladinu akustického tlaku na 52 db (A), při 100% výkonu tepelného čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním reţimem, kdy je moţné jednotku v případě nočního klidu ztišit o 4 db (A). 5

7 Obr. 8 Příklad instalace Systémová řešení tepelného čerpadla ZUBADAN Venkovní jednotky ZUBADAN jsou k dispozici kromě splitového provedení také v kompaktním provedení, kde je deskový výměník chladivo/voda integrován uvnitř venkovní jednotky a vodní vedení tak je připojeno přímo k venkovní jednotce. Chladivový okruh je pevně uzavřen ve venkovní jednotce a pomocí jiţ integrovaného deskového výměníku jednotku lze jednoduše připojit přímo na otopnou soustavu. Toto provedení však přináší svá úskalí v zajištění proti zamrznutí vodního vedení ve venkovním prostředí. Více moţností tak nabízí splitové provedení venkovních jednotek, kde pomocí vedení chladiva s tzv. ekologickým chladivem R410A, lze natáhnout vedení chladiva aţ na vzdálenost 75 m od vlastního výměníku chladivo/voda umístěnému v technickém zázemí budovy, které díky svým vlastnostem nezamrzá a není tak nutná ţádná ochrana proti zamrznutí. Mitsubishi Electric má ve své nabídce kompletní systém řešení vytápění s názvem ECODAN či COOLWEX. Venkovní jednotka ZUBADAN je propojena vedením chladiva (u splitového provedení venkovní jednotky), nebo vodním vedením (u kompaktního provedení) s vnitřní jednotkou tzv. hydroboxem, který je umístěn uvnitř vytápěného objektu. Součástí tohoto hydroboxu je jiţ deskový výměník (pouze u splitového provedení venkovní jednotky), zásobník teplé uţitkové vody, oběhové čerpadlo, ventily, el. dohřev (pro případ výpadku tepelného čerpadla, nebo pro sanaci zásobníku) a vlastní regulace. Výhodou tohoto systémového řešení je snadná a rychlá montáţ. Díky povedenému designovému opláštění a velmi malým rozměrům (1699 x 600 x 734 mm) vnitřní jednotky můţe být umístěna téměř kdekoli. 6

8 Obr. 9 Příklad kompletního řešení Mitsubishi Electric kromě kompletního systémového řešení s názvem Ecodan nabízí i tzv. individuální systémové řešení. Toto systémové řešení je určené pro přizpůsobení individuálním poţadavkům, nebo zvláště výhodné pro rekonstrukce otopných soustav. V nejjednodušším případě se můţe skládat pouze z venkovní jednotky ZUBADAN, deskového výměníku chladivo/voda (pro splitové provedení) a řídící elektroniky, která slouţí pro vlastní řízení tepelného čerpadla. Pomocí této elektroniky lze tepelné čerpadlo ovládat pomocí externích vstupů a výstupů (0-10 V, 1-5 V, 4-20 ma, nebo prostřednictvím beznapěťových kontaktů). Současně lze také pomocí této řídící elektroniky spouštět oběhové čerpadlo, přepínat třícestný ventil nebo sepnout elektrický dohřev pro případ sanace zásobníku, či při náhlém výpadku tepelného čerpadla. Standardní součástí řídící elektroniky je kabelové dálkové ovládání, které slouţí pro základní uţivatelské nastavení (nastavení teploty, reţimu provozu, nebo nastavení topné křivky pro reţim Topení ECO atd.). V případě nadřazeného řízení slouţí toto ovládání pouze pro vizuální kontrolu nebo vlastní servisní dohled (funkce vlastní diagnostiky). 7

9 Obr. 10 Příklad systémového řešení Tepelná čerpadla ZUBADAN se navrhují jako monovalentní zdroj tepla. Z důvodu zálohy se však doporučuje vţdy počítat např. s průtokovou elektrickou patronou pro případ výpadku tepelného čerpadla nebo přímotopnou elektrickou patronou pro sanaci zásobníku. Prostřednictvím řídící elektroniky od Mitsubishi Electric lze jednoduše zkombinovat tepelné čerpadlo s původním zdrojem vytápění a ponechat původní zdroj v případě rekonstrukce otopné soustavy jako zálohu při náhlém výpadku tepelného čerpadla. V současné době se stále více začíná vyuţívat kombinace více zdrojů tepla. Často se dnes setkáváme s připojením krbu, kotle na tuhá paliva nebo ohřevu vody pomocí slunečních kolektorů. Pro případ kombinace těchto dalších zdrojů tepla s tepelným čerpadlem ZUBADAN, je moţné vyuţít jednoduché výměníkové stanice (resp. akumulační nádoby), pomocí které lze snadno vyuţít výhod všech zdrojů tepla, jak pro otopnou soustavu, tak ohřev teplé vody. Pro tyto účely je velice výhodné pouţití akumulační nádoby PAST (Předávací Akumulační Stanice Tepla), do které je moţné přímo umístit výměník - kondenzátor chladivo/voda (patentovaný výměník firmy Techtrans PT) a připojit na něj chladivovým potrubím tepelné čerpadlo. Dle typu akumulační nádoby PAST je pak moţné kombinovat další zdroje tepla s tepelným čerpadlem ZUBADAN (obr. 11). 8

10 Obr. 11 Akumulační nádrž PAST příklad provedení (možno řešit dle individuálních potřeb) Výjimečnost tepelného čerpadla ZUBADAN Jak je jiţ uvedeno výše v textu tepelná čerpadla ZUBADAN kromě malých rozměrů, nízké hmotnosti a hlučnosti v porovnání s konkurenčními tepelnými čerpadly vzduch/voda jsou schopna si udrţet 100 % okamţitý topný výkon aţ do venkovní teploty -15 C (75 % do venkovní teploty -25 C) při teplotě přívodní vody do otopného systému 55 C. Maximální teplota přívodní vody to otopného systému je 60 C do venkovní teploty -3 C. Těchto předností bylo dosaţeno jedinečným zapojením chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN. Obr. 12 Maximální teplota topné vody 9

11 Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Konkurenční výrobci tepelných čerpadel rádi zmiňují, ţe tepelné čerpadlo ZUBADAN je v podstatě klimatizační jednotkou. Budiţ jim dáno za pravdu! Všechna tepelná čerpadla jsou v podstatě chladicí zařízení (ano, i ta konkurenční!!!), jako například domácí mraznička. V zásadě jde o stejná zařízení, kdy na jedné straně teplo získáváme a po dodání elektrické energie o něco více tepla odevzdáváme (teoreticky je odevzdané teplo součtem tepla dodaného a přivedené mechanické energie). V případě chladicích zařízení usilujeme o optimální provozní stav na straně odebírání tepla z okolí (výparník) a u vytápěcích zařízení na straně odevzdávání tepla do okolí (kondenzátor). U všech těchto zařízení nám jde o to stejné, dosáhnout optimálního provozního stavu za dodávání co nejmenšího mnoţství elektrické energie. Poměrem tepelné energie získané/odevzdané a elektrické energie dodané kompresoru je dána účinnost daného zařízení. U chladicích zařízení se tato účinnost označována jako EER (Energy Efficiency Ratio), u tepelných zdrojů jako COP (Coefficient Of Performance). Proto je moţné tepelná čerpadla všech moţných provedení pouţívat v případě potřeby i k chlazení objektů v letních měsících, pokud je to vyţadováno. Této vlastnosti je maximálně vyuţíváno zejména při odmrazování venkovních jednotek, bez kterého nemůţe ţádné tepelné čerpadlo vzduch/voda existovat! V zařízení dojde k přepojení chladicího okruhu pomocí čtyřcestného ventilu a v ten moment se tepelné čerpadlo začne chovat jako klimatizace. Teplo odebrané zevnitř objektu je přiváděno do venkovní jednotky, kde je vyuţito k odmrazení venkovního výměníku. Bez tohoto cyklu nemůţe venkovní výměník plnohodnotně plnit svou funkci. U tepelných čerpadel je samozřejmě ţádoucí, aby tento cyklus trval co nejkratší dobu. Délka odmrazování je ovlivněna především venkovní teplotou a relativní vlhkostí venkovního vzduchu. Díky jedinečné konstrukci venkovních výměníků tepelných čerpadel ZUBADAN odmrazování netrvá déle neţ 3 minuty a neopakuje se dříve neţ po 150 minutách (viz. Obr. 5). Tím jsou minimalizovány energetické ztráty systému během odmrazování. Obr. 13 Základní chladicí oběh tepelného čerpadla Na obrázku č. 12 je znázorněn základní chladicí okruh tepelných čerpadel v diagramu log(p) h. Velikost tepla odvedeného např. do otopné soustavy (kondenzační teplo) je dána rozdílem entalpie (h) v bodech 3 a 4 (měrná topivost), tzn. čím delší bude úsečka 3 4, tím více 10

12 tepla můţeme dodat do otopné soustavy. Velikost tepla přivedeného z okolí např. vzduchu (vypařovací teplo) je dána rozdílem entalpií 1 a 2 (měrná chladivost), tzn. mnoţství tepla, které potřebujeme získat z okolního vzduchu je dáno délkou úsečky mezi body 1 a 2. Mnoţství energie, kterou musíme do systému dodat prostřednictvím kompresoru je dáno rozdílem entalpií v bodech 2 a 3 (měrný příkon). Pro tepelná čerpadla tedy platí, ţe COP je dáno poměrem měrné topivosti a příkonu. Z logiky věci vyplývá, ţe zájmem všech konstruktérů tepelných čerpadel je minimalizovat kompresní práci (měrný příkon), která je nutná pro dosaţení poţadované kondenzační teploty (kondenzační teplota je dána poţadavkem na teplotu přívodní vody otopné soustavy, která se zpravidla pohybuje okolo 55 C), tedy posunout bod 3 co nejvíce doleva. Sice se nám zmenší i kondenzační teplo, které máme k dispozici, ale celkově se nám COP zvýší (viz. Příklad). Příklad: Tepelná čerpadla vzduch/voda mají běţně COP okolo 3. Takové COP dostaneme, pokud bude například kondenzační teplo rovno 9 kj/kg a měrný příkon 3 kj/kg. Pokud posuneme bod 3 doleva o 1 kj/kg, zmenší se nám tím kondenzační teplo na 8 kj/kg a měrný příkon na 2 kj/kg, tzn. celkový COP se zvýší z 3 na 4. Obr. 14 Zapojení chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN Za účelem zvyšování COP jsou kromě základních částí do chladicího okruhu vřazeny další komponenty. Do chladicího okruhu tepelného čerpadla ZUBADAN je vřazen tepelný výměník (HIC) a další expanzní ventil (celkem jsou tři, proti inveterovému tepelnému čerpadlu, které má dva expanzní ventily). Vlastním srdcem celého zařízení je plynule řízený kompresor typu Scroll od Mitsubishi Electric s přistřikováním chladiva pod hlavu kompresoru. Díky podrobnému snímání teplot a tlaků v jednotlivých částech okruhu je velice přesně řízena činnost 11

13 kompresoru a jednotlivých expanzních ventilů tak, aby celé zařízení pracovalo optimálně vzhledem k venkovním podmínkám. Výsledkem takto přesné regulace systému a kvalitně konstrukčně řešeným komponentům je tepelné čerpadlo ZUBADAN schopné udrţovat co nejvyšší COP při zachování konstantního topného výkonu a poţadované výstupní teploty přívodní vody do otopné soustavy. Obr. 15 Kompresor Mitsubishi Electric pro tepelné čerpadlo ZUBADAN 12

14 Obr. 16 Chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN Na obr. 14 je zobrazen chladicí okruh tepelného čerpadla ZUBADAN v diagramu log (p) h s naznačením vlivu jednotlivých expanzních ventilů (LEV) na celkové parametry okruhu (zařízení). Expanzní ventily A a B (LEV A, B) ovlivňují zejména přehřátí chladiva v sání kompresoru (bezpečnostní důvody) resp. dochlazení chladiva za kondenzátorem. Expanzní ventil C (LEV C) řídí mnoţství a parametry chladiva, které bude nastříknuto pod hlavu kompresoru tak, aby se po smíchání s chladivem jdoucím přímo ze sání kompresoru směs nacházela ve stavu co nejvíce se zprava blíţícím k pravé mezní křivce (bod A). Takto smíchané chladivo (přehřátá pára) je poté opět stlačeno na poţadovaný tlak a teplotu a LEV C tímto způsobem řídí polohu bodu B, tzn. minimalizuje měrný příkon potřebný na stlačení chladiva do poţadovaného stavu. Obr. 17 Uspořádání venkovní jednotky ZUBADAN 13

15 Technické parametry tepelného čerpadla Zubadan Označení PUHZ-HRP71VHA PUHZ-HRP100YHA PUHZ-HRP125YHA PUHZ-HRP200YKA Jmenovitý topný výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W35 Příkon kw 1,82 2,63 3,32 6,31 COP - 4,40 4,26 4,22 3,65 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A2/W35 Příkon kw 2,50 3,71 5,19 9,69 COP - 3,20 3,02 2,70 2,37 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W35 Příkon kw 3,00 4,41 5,60 10,25 COP - 2,67 2,54 2,32 2,24 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 23,00 Topení A-15/W35 Příkon kw 3,81 4,93 5,58 11,24 COP - 2,10 2,03 1,97 2,05 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W45 Příkon kw 2,50 3,46 4,38 8,29 COP - 3,20 3,24 3,20 2,77 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W45 Příkon kw 3,86 5,46 6,67 11,90 COP - 2,07 2,05 1,95 1,93 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 22,20 Topení A-15/W45 Příkon kw 5,00 6,45 6,83 12,36 COP - 1,60 1,55 1,61 1,80 Výkon kw 8,00 11,20 14,00 23,00 Topení A7/W55 Příkon kw 3,33 4,55 5,93 10,15 COP - 2,40 2,46 2,36 2,27 Výkon kw 8,00 11,20 13,00 23,00 Topení A-7/W55 Příkon kw 4,52 6,63 8,02 13,86 COP - 1,77 1,69 1,62 1,66 Výkon kw 8,00 10,00 11,00 21,20 Topení A-15/W55 Příkon kw 5,56 7,09 7,86 15,64 COP - 1,44 1,41 1,40 1,36 Doporučený průtok vody výměníkem kg/h Jmenovitý chladicí výkon kw 7,10 10,00 12,50 20,00 Výkon kw 7,10 10,00 12,50 20,00 Chlazení A35/W18 Příkon kw 1,73 2,45 3,10 5,64 EER - 4,10 4,08 4,03 3,55 Elektrické napájení V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz Doporučená velikost jističe A Výška mm Rozměry Šířka mm Hloubka mm 330 Hmotnost kg Hladina akustického tlaku db(a) Program "Zelená úsporám" - ANO ANO ANO NE COP měřeno dle DIN EN Hladina akustického tlaku měřena ve vzdálenosti 1 m od jednotky ve výšce 1,5 m. Porovnávací tabulka hluku Lp db(a) Zvuk 0-20 šum listí, knihovna 40 tlumený rozhovor 50 ruch v kanceláři 60 běžný rozhovor, ruch v davu 80 křik, symfonický orchestr 100 pneumatická vrtačka 120 startující tryskové letadlo 14

16 Výměník chladivo/voda Výměník chladivo/voda je nutno volit v případě, ţe chceme pouţít systém split bez vnitřní jednotky Ecodan. Swep B80Hx40 PUHZ HRP71VHA, PUHZ HRP100YHA, PUHZ HRP125YHA Připojení na otopnou soustavu (F2, F4) G 1 ¼. Hmotnost 12,5 kg. 15

17 Swep B80Hx50 PUHZ HRP200YKA Připojení na otopnou soustavu (F2, F4) G 1 ¼. Hmotnost 14 kg. 16

18 17 Řídící elektronika ZUBADAN

19 PAC-IF021 B-E 18

20 19 PAC-IF031 B-E

21 Obr. 18 Řídící elektronika jednotky ZUBADAN PAC IF021/031 B E Standardní součástí řídící elektroniky PAC IF021/031 B E je programovatelný dálkový ovladač PAR W21MAA, který se umísťuje do tzv. referenční místnosti. Dálkový ovladač je vybaven mimo jiné funkcí nastavení topné křivky a denního/týdenního časovače s moţnostmi nastavení provozního reţimu, doby chodu, poţadované teploty apod. V případě potřeby lze dálkový ovladač vyblokovat a k řízení tepelného čerpadla pouţít jinou nadřazenou regulaci. Dálkový ovladač po té slouţí pouze k zobrazování provozního stavu a hlášení poruch. Obr. 19 Dálkový ovladač PAR W21MAA V případech, kdy je velmi problematické propojit kabeláţí řídící elektroniku s dálkovým ovladačem v referenční místnosti, je moţné jej nahradit programovatelným bezdrátovým pokojovým termostatem TP

22 Obr. 20 Bezdrátový dálkový ovladač TP 83 TP-83 je programovatelný pokojový termostat s týdenním topným programem. Slouţí ke komfortní a přitom úsporné regulaci teploty v objektech. TP-83 dokáţe během 2 dnů vysledovat setrvačnost topného systému přizpůsobit se pro nejvyšší míru komfortu ovládání. V praxi to znamená, ţe nemusíte zjišťovat, s jakým předstihem musíte nastavit start topení, abyste měli v poţadovaný čas komfortní teplotu. Termostat si sám vysleduje a přizpůsobí časy, kdy má začít topit, aby v nastavený čas jiţ v pokoji byla poţadovaná teplota. Termostat se nastavuje a programuje otočným kolečkem. Termostat lze kombinovat s prvky bezdrátového systému Oasis, v takovém případě je moţné: zapínat a vypínat topení dálkově (mobilním telefonem, dálkovým ovládačem, internetem), blokovat topení, jsou-li otevřená okna, informovat uţivatele o poruše topení a nebezpečí mrazu (při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se odešle varovná SMS), informovat o nebezpečí poţáru (při překročení nastavené teploty). Technické parametry Napájení 1x alkalická baterie AA 1.5 V Ţivotnost baterie cca 1 rok Regulační rozsah +6 aţ +40 C Poplach mrazem (Panik) se vysílá při poklesu teploty pod Poţární poplach se vysílá při překročení teploty Komunikační pásmo Komunikační dosah Rozměry -9 aţ 10 C (podle nastavení) 50 aţ 70 C (podle nastavení) 868 MHz, protokol Oasis aţ 100 m (přímá viditelnost) 65 x 88 x 20 mm 21

23 Individuální systémová řešení Jedna otopná větev (např. otopná tělesa, podlahové vytápění) 22

24 23 Jedna otopná větev s přípravou TUV

25 Podlahové vytápění + otopná tělesa 24

26 25 Podlahové vytápění + otopná tělesa s přípravou TUV

27 Otopná soustava s akumulační nádrží 26

28 Otopná soustava s akumulační nádrží PAST Pozn. Kondenzátor tepelného čerpadla je umístěn přímo v akumulační nádrţi PAST. 27

29 Kompletní systémová řešení Vnitřní jednotka ECODAN Obr. 21 Kompletní systém Ecodan Ecodan je označení pro kompletní systémy tepelných čerpadel, které se skládají z venkovní jednotky a vnitřního modulu (akumulačního zásobníku). Se systémy Ecodan je instalace výrazně zjednodušena. Deskový výměník je jiţ integrován do vnitřního modulu. Vnitřní modul Ecodan doplňuje nabídku tepelných čerpadel na ucelený vytápěcí systém, neboť jiţ obsahuje 200 litrový akumulační zásobník a oběhové čerpadlo. Regulační jednotka je integrována do předního panelu vnitřního modulu. Díky plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není zapotřebí instalace ţádné další externí řídící jednotky. Systém Ecodan je moţné dodat i v provedení Kompakt, kdy je výměník instalován do vnější jednotky. Obr. 22 Zapojení systému Ecodan 28

30 29 Technická data systému Ecodan

31 COOLWEX Exclusive Obr. 23 Vnitřní jednotka COOLWEX Exclusive MONO a DUO Tepelné čerpadlo ZUBADAN je moţné napojit na vnitřní kompaktní jednotku COOLWEX Exclusive v provedení MONO nebo DUO. Sestava tepelného čerpadla ZUBADAN a vnitřní jednotky COOLWEX Exclusive tvoří v současnosti technologicky nejvyspělejší zařízení na trhu. Venkovní jednotku tvoří osvědčený komplet Zubadan, který je v současnosti nejvyspělejším systémem vzduch-voda. Pro vnitřní jednotku byly zvoleny komponenty, které jsou s jednotkou ZUBADAN optimálně sladěny. Kvalitně nadimenzovaný výměník, vyspělá regulace, nadstandardní objem nerezového zásobníku a kvalitní dílenské zpracování Vám dávají jistotu bezporuchového provozu a dlouhé ţivotnosti zařízení. Vnitřní jednotky MONO a DUO Exclusive se vyznačují vysokou úrovní moderního designu a uspokojí potřebu i toho nejnáročnějšího spotřebitele. Víceřádkový displej regulátoru umoţňuje přehledné sledování provozních dat a jeho nastavení je uţivatelsky příjemné. Krom základních funkcí vytápění a chlazení umoţňuje regulátor ovládat vestavěný elektrokotel, hygienickou přípravu teplé vody a případně i solární soustavu. Velkokapacitní zásobník teplé vody o objemu 270 l u jednotek Exclusive DUO je vyroben z NEREZOVÉ oceli. Je osazen dvěma výměníky o velké přestupní ploše. K dispozici je aţ 390 l vody ohřáté na 38 C. 30

32 Co přináší DUO a MONO Exclusive: - integrovaný nerezový zásobník TUV o objemu 270 l (Exclusive DUO) - doplňkový elektrokotel kw s moţností modulace výkonu - oběhové čerpadlo topení a teplé vody - řízené nabíjení zásobníku TUV - vestavěný deskový výměník pro napojení venkovní jednotky - vestavěný výměník pro připojení solární soustavy (Exclusive DUO) - řídící jednotka s víceřádkovým displejem - kompletní elektroinstalace 31

33 Vnitřní jednotka COOLWEX MONO Exclusive 32

34 33 Vnitřní jednotka COOLWEX DUO Exclusive

35 Instalační sada HYDROBOX HB1 a HB2 Instalační sada HB1 je určena pro připojení jedné větve otopné soustavy a okruhu pro ohřev TUV. Sada HB2 je rozšířená o moţnost napojení okruhu fancoilů. Obr. 24 Hydrobox HB1 Obr. 25 Hydrobox HB2 Připojovací rozměry: - TUV G ¾ - Otopná soustava G 1 - Expanzní nádoba G ½ - Rozměry 570 x 600 x 175 mm (ŠxVxH) 34

36 Instalační sada Hydrobox obsahuje: - deskový výměník chladivo/voda - oběhové čerpadlo WILO Star RS 25/6 - třícestná rozdělovací klapka Honeywell V4044F1034B (HB2 obsahuje 2 ks) - automatický odvzdušňovací ventil - snímač minimálního průtoku VHS25MK - tlakoměr kpa - filtr - termostat pro hlášení teplot pod 8 C - pojistný ventil ½, 250 kpa - vypouštěcí ventil ½ - čidlo teploty vody - čidlo teploty chladiva 35

37 Regulační sada MR-TCA a MR-TCB Regulační sada MR-TCA a MR-TCB zajišťuje elektrické napájení všech komponentů tepelného čerpadla a ovládání všech regulačních prvků. Osazuje se vţdy do vnitřního prostředí (např. strojovna). V případě pouţití regulačních sad není zapotřebí ovládací elektronika PAC-IFxxxB-E (integrováno v sadě). Základní funkce regulační sady MR-TCA: - ekvitermní ohřev otopné soustavy na základě poţadavku prostorového termostatu s nastavitelnou ekvitermní křivkou - elektrický dohřev zásobníku TUV řízený čidlem v zásobníku - ochrana proti bakteriím Legionella v zásobníku TUV - napojení HDO blokace při vysoké sazbě - ochrana odvodu kondenzátu z vnější jednotky proti zamrznutí - pravidelné protáčení oběhového čerpadla Volitelné funkce: - ovládání záloţního zdroje v případě poruchy nebo bivalentního provozu - ohřev/chlazení okruhu fancoilů - reţim chlazení do podlahového systému Funkce regulační sady MR-TCB: - ovládání dvou okruhů ÚT nastavitelná ekvitermní křivka, popř. konstantní ohřev nebo chlazení dle poţadavku prostorových termostatů - ohřev TUV se samostatným oběhovým čerpadlem - elektrický dohřev zásobníku TUV řízený čidlem v zásobníku - ochrana proti bakteriím Legionella v zásobníku TUV - napojení HDO blokace při vysoké sazbě - ochrana odvodu kondenzátu z vnější jednotky proti zamrznutí - pravidelné protáčení oběhového čerpadla - ovládání záloţního zdroje v případě poruchy nebo bivalentního provozu - moţnost vyuţít okruh ÚT1 nebo ÚT2 na ohřev bazénu - moţnost vyuţít okruh ÚT1 nebo ÚT2 pro fandily - deaktivace HDO signálu na následujících 24 hodin - nastavení max. délky ohřevu TUV tepelným čerpadlem - povolení/blokování TČ pod bodem bivalence - výběr reţimu vytápění (ekviterm, konstantní teplota) pro okruhy ÚT1 a ÚT2 - nastavení priority pro okruh s konstantní teplotou - statistika provozu 36

38 Bezpečnostní doporučení Pro správnou funkci tepelného čerpadla je nutné zabezpečit dostatečný průtok otopné vody výměníkem chladivo/voda. Při nízkém nebo nulovém průtoku otopné vody výměníkem hrozí zamrznutí a následné poškození výměníku při odmrazování vnější jednotky. Z tohoto důvodu se jednoznačně doporučuje instalace spínače průtoku (flowswitch) do okruhu otopné soustavy v blízkosti výměníku, aby v případě, např. nefunkčnosti oběhového čerpadla, zanesení sítka filtru, uzavření soustavy kulovými ventily apod., zamezil provozu tepelného čerpadla. Ze stejných důvodů musí být pro zajištění průtoku otopné vody tepelným výměníkem chladivo/voda pouţito oběhové čerpadlo bez frekvenčního řízení, s tzv. tvrdou charakteristikou. Alternativou můţe být pouţití nemrznoucí směsi v otopné soustavě (koncentrace odpovídající teplotě menší neţ -12 C). Mimo pravidelné kontrolní a servisní intervaly běţné v provozu ústředního vytápění je doporučeno chemické čištění vodní strany deskového výměníku minimálně 1 za 2 roky. Teplonosné médium v systému ÚT musí odpovídat poţadavkům dle ČSN

39 Instalační rozměry venkovní jednotky ZUBADAN Tepelné čerpadlo ZUBADAN je určeno pro instalaci do venkovního prostředí. V případě potřeby je moţné ho umístit i do vnitřních prostor. Při takové instalaci je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zpětnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Proto je vhodné nainstalovat na výfukové otvory vzduchotechnické potrubí, které vyvede chladný vzduch např. na fasádu objektu. Obr. 20 Nasávání/výfuk vzduchu Venkovní jednotku je moţné instalovat na nástěnnou nebo stojanovou konzolu. V kaţdém případě musí být zajištěn dostatečný prostor pod jednotkou (minimálně 250 mm), aby z ní mohla volně odpadávat námraza při odtávání. Obr. 21 Příklad umístění 38

40 Obr. 22 Doporučené odstupy od překážek 39

41 40

42 Poznámky: 41

43 Poznámky: 42

44 CS-MTRADE, s.r.o. Prùmyslová 526, Pardubice tel./fax: web: Váš dodavatel

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING Environment Systems Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 2012/2013 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se neustále snaží

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

1 Základní charakteristika

1 Základní charakteristika Obsah 1 Základní charakteristika... 2 2 Použití... 3 3 Dimenzování... 3 3.1 Tepelné čerpadlo Convert AW s elektrokotlem jako bivalentním/záložním zdrojem 4 3.2 Tepelné čerpadlo Convert AW s plynovým kotlem

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 02 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená Ekologický a ekonomický systém vytápění Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení W W Systém tepelného čerpadla Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc

Regulační systém xcc Co je xcc x Cascade Control (xcc) Proč xcc xcc Co je možné pomocí xcc regulovat xcc xcc Jak se xcc ovládá xcc xcc xcc 1 Regulační systém xcc Co je xcc Systém x Cascade Control (xcc) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení jednotlivých prvků topné soustavy. Je velmi přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím

Více

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013

TEPELNÁ ČERPADLA 2/2012 1/2013 TEPELNÁ ČERPADLA 1/2013 2/2012 Neváhejte navštívit naše stránky: www.hotjet.cz Hojet je významný český výrobce tepelných čerpadel s aktivitami v mnoha zemích Evropy. Vyrábíme tepelná čerpadla od výkresů

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Ceník tepelných čerpadel 2014

Ceník tepelných čerpadel 2014 Tepelná čerpadla vzduch/voda Ceník tepelných čerpadel 2014 Verze 1.15 Platnost ceníku je od 1. dubna 2014, předpokládaná platnost do 30. dubna 2015. Dodavatel si vyhrazuje veškerá práva ke změně uvedených

Více

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda 2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA HI POWER Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2012 / 01 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství

PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství Platnost ceníku od 1. 3. 2014 2 obsah Obsah Tepelná čerpadla vzduch-voda AW SPLIT 6-11 3 Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC 12-13 Tepelná

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13 2012 / 13 ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Jak vlastně fungují tepelná čerpadla ESTIA Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2 Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho každodenního života samozřejmostí. Úsporné žárovky,

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2011 / 1 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 2.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. Efektivní a ekologický zdroj tepla

TEPELNÁ ČERPADLA. Efektivní a ekologický zdroj tepla TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla HLAVNÍ VÝHODY VYTÁPĚNÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM Existuje celá řada zdrojů tepla, kterými můžete vytápět Váš dům či firmu nebo ohřívat vodu. Třeba klasické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY?

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? VZDUCH A ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA S čerpadly Altherma se vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie, protože tepelná čerpadla vzduch-voda Altherma

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS OBSAH Regulus - úsporné řešení pro vaše topení... 2 Jak to funguje... 3 Odkud získává tepelné čerpadlo energii... 4 Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir... 6 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA Vytápění Chlazení Teplá užitková voda VZDUCH A DAIKIN ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech Odborný dodavatel let záruka www.zelenausporam.cz 1 let záruka Tepelné čerpadlo chytrá volba Tepelné čerpadlo pracuje

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX Technické informace projektový podklad 01. 2011 verze 1.30 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více