Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od absolventů Příloha č. 2 - Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery Příloha Č. 3 - Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně střední vzdělání s výučním listem v elektrotechnickém oboru Dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením pro výkon práce s elektrotechnikou Prezenční 128 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Certifikát školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávajícího programu získá znalosti a kompetence pro oblast chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel a to nejen přímo pro praxi ale také jako základ pro další vzdělávání se v oblasti úchovy potravin, techniky prostředí a v dalších oblastech uplatňujících strojní přečerpávání tepla. Dále získá znalosti v oblasti teorie, principů, konstrukce, užití, provozu, údržby, diagnostiky a oprav běžných systémů pro přečerpávání tepla. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: vysvětlí a popíše základní zákonitosti termokinetiky, termodynamiky a úpravy vlhkosti a teploty vzduchu ve vztahu k praktickému využití v systémech pro přečerpávání tepla a v klimatizaci, definuje pracovní látky pro přenos tepla, jejich druhy, vlastnosti a způsoby použití, vysvětlí a popíše princip, konstrukci a funkci základních druhů parních okruhů pro přečerpávání tepla, nakreslí schéma zapojení systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenuje jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlí funkci a činnost těchto systémů; nakreslí základní zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenuje jednotlivé prvky těchto obvodů a vysvětlí význam jednotlivých prvků pro činnost systému, vyjmenuje jednotlivé neelektrické části parních kompresorových okruhů pro přečerpávání tepla, popíše jejich konstrukci, vysvětlí princip činnosti, popíše vlastnosti, účel a použití, vyjmenuje jednotlivé elektrické části parních kompresorových okruhů pro přečerpávání tepla, popíše jejich konstrukci, vysvětlí princip činnosti, popíše vlastnosti, účel a použití, objasní pojem tepelné čerpadlo, vysvětlí podstatu činnosti, konstrukční a provozní zvláštnosti ve vztahu k chladicímu zařízení, vyjmenuje možnosti a způsoby praktického využití tepelných čerpadel, definuje, popíše a vysvětlí základní pojmy techniky prostředí a klimatizační techniky, objasní účel, způsoby realizace a konstrukční části větrací jednotky a větracího systému, popíše způsob určení množství přiváděného čerstvého vzduchu, vyjmenuje základní druhy klimatizace, klimatizačních zařízení a jejich jednotlivých částí, vysvětlí jejich konstrukci, princip činnosti, objasní způsob montáže a použití, používá kritéria pro volbu klimatizačního zařízení, dimenzuje klimatizační zařízení, vysvětlí účel, způsoby a prostředky pro vlhčení vzduchu, popíše jejich výhody a nevýhody; vysvětlí účel, způsoby a prostředky pro odvlhčování vzduchu, vyjmenuje klimatizační zařízení podle konstrukce a umístění, vysvětlí konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky, popíše druhy běžných i nejnovějších větracích a klimatizačních jednotek a klimatizačních systémů, jejich konstrukci, vlastnosti a použití, provádí diagnostiku a servis systémů pro úpravu kvality vzduchu, používá technologické postupy odstraňování závad jednotlivých systémů pro přečerpávání tepla a klimatizaci včetně systémů klimatizace motorového vozidla, vysvětlí význam větrání a klimatizace interiéru motorového vozidla, objasní požadavky, kterým tato zařízení musí vyhovovat, popíše princip, konstrukci a funkci větracího, vytápěcího a klimatizačního systému, zdroje tepla a zdroje chladu pro tyto systémy, pojmenuje konstrukční zvláštnosti kompresorového chladicího okruhu, prostředky pro 4

5 úpravu čistoty a vlhkosti vzduchu ve vozidle, vysvětlí způsoby, prostředky a principy řízení systémů autoklimatizace, vysvětlí složitost využití parního kompresorového systému v autoklimatizaci z hlediska ekologického, bezpečnostního a technického a z hlediska perspektivy dalšího vývoje v této oblasti, popíše složitost použití chladiv, olejů a chemických prostředků v autoklimatizaci, popíše hlavní zásady provozu a údržby autoklimatizace, pravidla práce a pokyny pro dílnu, popíše moderní způsoby spojování potrubí v autoklimatizaci, vyjmenuje nejčastější závady autoklimatizace, vysvětlí jejich příčiny, důsledky, projevy a popíše způsoby jejich odstranění. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent je připraven pro uplatnění v profesích: mechanik chladírenských zařízení - využívá elektrická zařízení pro strojní přečerpávání tepla, ať je to sféra výroby, prodeje včetně služby poradenství, návrhů a studií, úchova potravin při výrobě, distribuci a v domácnostech, uplatnění v oblasti chlazení pro průmysl, mechanik osobních vozidel uplatnění v různých oblastech servisu klimatizace motorových vozidel, včetně výroby a montáže tepelných čerpadel pro vytápění. 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům systém teoretických vědomostí a praktických dovedností, které mohou uplatnit v oblasti tepelné techniky. Důležitým záměrem je také vytvářet a upevňovat v povědomí absolventů význam ekonomických, zdravotních, ekologických a globálních aspektů šetření energií, jakož i vytváření příznivých podmínek pro práci i odpočinek. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje třináct modulů, z nichž sedm se zabývá teorií parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla včetně specifiky teorie a využití tepelných čerpadel, pět modulů se zabývá klimatizací a klimatizačními systémy, z nichž poslední dva jsou zaměřeny na klimatizaci motorových vozidel. Jeden modul je věnován servisu, tedy diagnostice a opravám zařízení využívajících parní kompresorový systém pro úpravu teploty a vlhkosti vzduchu. Jednotlivé moduly lze charakterizovat takto: Základy termokinetiky a termodynamiky podstata a význam termiky, základní způsoby sdílení tepla, ohřev, ochlazování a změny skupenství látek. Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla pojem chladivo a jeho použití včetně použití nemrznoucích směsí. Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla princip kompresorového systému pro přečerpávání tepla, zásady úchovy potravin a seznámení s oblastmi využití systémů pro přečerpávání tepla. Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla druhy kompresorových systémů. Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla - neelektrické základní přehled o jednotlivých neelektrických částech systémů pro přečerpávání tepla, jejich druhy, účel, konstrukce, funkce, vlastností a použití. Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla - elektrické základní přehled o jednotlivých elektrických částech systémů pro přečerpávání tepla, jejich druhy, účel, konstrukce, funkce, vlastností a použití. Tepelná čerpadla princip tepelného čerpadla a rozdíly v chladicích systémech. Klimatizace a klimatizační technika 1 pojem klimatizace a základní pojmy klimatizační techniky, výběr klimatizačního systému dle zadaných kritérií. Klimatizace a klimatizační technika 2 způsoby úpravy vlhkosti vzduchu. Klimatizace a klimatizační technika 3 jednotlivé druhy klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění. Diagnostika a servis parních kompresorových systémů metody diagnostiky běžných závad okruhů a elektrických částí kompresorových systémů a způsoby jejich odstranění. 6

7 Klimatizace a klimatizační technika 4 princip, konstrukce a funkce větracího a vytápěcího systému interiéru motorového vozidla, zdroje tepla včetně přídavných topných systémů. Klimatizace a klimatizační technika 5 možnosti využití parního kompresorového systému v autoklimatizaci z hlediska ekologického, bezpečnostního a technického a z hlediska perspektivy dalšího vývoje. Organizace výuky Výuka bude organizována na základě níže uvedených kritérií: forma vzdělávání prezenční vzdělávací program je realizován modulovou výukou. Vyučovací hodina je 45 minut. Probíhá v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami a výuka bude probíhat při splnění všech požadavků na bezpečnost a ochranu při práci a účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. V souladu s učebním plánem budou probírány jednotlivé povinné moduly. Týdenní rozvrh předpokládá výuku 2 dny v týdnu s denní dotací 6 vyučovacích hodin. vzdělávací program bude absolvován celý dle níže uvedené trajektorie. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Vzdělávací program bude realizován formou přednášek s využitím audiovizuální techniky, formou výkladu s využitím dvourozměrných a trojrozměrných pomůcek a formou cvičení a samostatné práce. Při výkladu principu funkce a konstrukce parního kompresorového systému pro přečerpávání tepla bude využit funkční systém se skleněným výparníkem a systémem čidel a převodníků pro možnost monitorovat jednotlivé pracovní veličiny pomocí měřicího systému s počítačem; systém může sloužit i k demonstraci některých závad chladivových okruhů, které na něm lze simulovat. Při výkladu konstrukce a funkce jednotlivých částí systémů, ať elektrických či neelektrických, budou k dispozici jednotlivé reálné části jako trojrozměrné učební pomůcky. Výklad principu a funkce některých vybraných komponent bude doplněn názornou ukázkou funkce případně i měřením parametrů. Hodnocení účastníků kurzu bude zabezpečeno průběžně formou rozhovoru, písemnou formou pomocí testu s otevřenou nebo uzavřenou odpovědí; znalosti potřebných výpočtových postupů a práce s příslušnými diagramy budou upevňovány řešením příkladů a procvičováním s následným ověřováním znalostí, vědomostí a dovedností kontrolním zadáním pro cvičení. Každý modul bude zakončen zápočtem, který bude odvislý od docházky nejméně 75% účasti a splnění písemného testu. Modul Diagnostika a servis parních kompresorových systémů bude navíc obsahovat teoretickou zkoušku písemnou formou uchazeč zpracuje technologický postup odstranění závad dle vylosované otázky. Písemný test bude obsahovat 20 otázek s časovou dotací 35 minut. Kritérium úspěšnosti je 40%. Při vyšší absenci než je stanovená mez musí být celý modul znovu absolvován. Závěrečný písemný test nebo teoretickou zkoušku může účastník 1x opakovat. Celý kurz bude ukončen započtením úspěšně absolvovaných modulů a následně vystaven Certifikát školy o absolvování kurzu. 7

8 Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, kteří mají střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání elektrotechnického zaměření. Vzdělávací program mohou absolvovat také pracovníci bez praxe. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením o schopnosti vykonávat toto povolání. Hlavní indispozice jsou: těžká a závažná onemocnění oběhové soustavy chladové alergie závažná poranění sluchu závažná onemocnění cév a nervů horních končetin záchvatové a kolapsové stavy závažná onemocnění končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci závažné poruchy vidění 8

9 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA, TEPELNÁ ČERPADLA název modulu hodinové dotace kód modulu teorie praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy termokinetiky a termodynamiky Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla neelektrické Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla elektrické ZTT zápočet PL zápočet PO zápočet KPKS zápočet ČSn zápočet ČSe zápočet Tepelná čerpadla TČ zápočet Klimatizace a klimatizační technika 1 Klimatizace a klimatizační technika 2 Klimatizace a klimatizační technika 3 Diagnostika a servis parních kompresorových systémů Klimatizace a klimatizační technika 4 Klimatizace a klimatizační technika 5 KT zápočet KT zápočet KT zápočet DS teoretická zkouška KT zápočet KT zápočet součet 128 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: ZTT PL PO KPKS ČSn ČSe TČ KT1 KT2 KT3 DS KT4 KT5 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Základy termokinetiky a termodynamiky kód ZTT délka modulu 7 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrotechnickém stručná anotace vymezující cíle modulu Prohloubení znalostí základních veličin termiky, procesů přenosu tepla, změn tepelného obsahu látek, změn skupenství, procesů přečerpávání tepla a procesů úpravy vzduchu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat jednotlivé fyzikální veličiny termiky včetně příslušných jednotek, popíše jejich fyzikální podstatu a používá je v praxi, b) vyjmenovat základní způsoby sdílení tepla a provede jejich kvantitativní a kvalitativní zhodnocení, c) vysvětlit procesy probíhající při ohřevu, ochlazování a při změnách skupenství látek a užívá je v praxi, d) graficky interpretovat, vysvětlit a matematicky popsat levotočivý tepelný oběh Carnotův a Clausius-Rankinův, e) popsat zásady úpravy vlhkosti a teploty vzduchu, zná diagram h-x a jeho použití v praxi. učivo / obsah výuky Energie teplo, teplota, tlak, měrné teplo, skupenské teplo, entalpie, entropie Sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním, přenosem hmoty Měrná tepelná vodivost, koeficient přestupu tepla, koeficient prostupu tepla, Newtonův vztah Prostup tepla rovinnou stěnou složenou z n vrstev (matematický popis a rozbor) Ohřev, ochlazování a změny skupenství; trojný bod látky v příslušných diagramech a jejich matematický popis Levotočivý tepelný oběh Carnotův a Clausius-Rankinův v příslušných souřadnicích podstata přečerpávání tepla Úpravy vlhkosti a teploty vzduchu diagram h-x a jeho použití doporučené postupy výuky Opakování a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti fyzikálních jednotek a veličin termiky, opakování, rozšíření a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti způsobů sdílení tepla, přednášky k vybraným obsahovým celkům, příklady výpočtů a procvičování dané problematiky. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek kritéria hodnocení 11

12 ad a) ad b) Definice veličin, jednotek a popis jejich fyzikální podstaty a použití v praxi jsou správná. (10 %) Vyjmenování základních způsobů je úplné. Kvantitativní a kvalitativní zhodnocení je správné. (10 %) ad c) Vysvětlení všech procesů a popis jejich užití v praxi jsou správná. (20 %) ad d) Vysvětlení, grafická a matematická interpretace jsou úplná a správná. (30 %) ad e) Popis zásad je úplný a přesný. Popis diagramu a objasnění jeho použití v praxi jsou správná. (30 %) doporučená literatura a informační zdroje JAVORSKIJ, B.; SELEZNĚV, M. Přehled elementární fyziky. Praha : SNTL, s. NOŽIČKA, J. Mechanika a termodynamika. Praha : ČVUT, s. JIRKŮ, S. Mechanika a termodynamika. Praha : ČVUT, s. HEJZLAR, R. Termodynamika. Praha : ČVUT, s. KADRNOŽKA, J. Strojní zařízení elektráren. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

13 název modulu Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla délka modulu 5 hodin platnost kód typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZTT stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámit účastníky se základními druhy látek pro přenos tepla pracujícími se změnou skupenství nebo bez změny skupenství, vyložit jejich základní vlastnosti a vysvětlit jejich použití z hlediska technického, ekologického a bezpečnostního. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Definovat pojem chladivo, vyjmenuje základní druhy chladiv včetně uvedení příkladů, vyjmenuje základní požadavky, kterým chladivo musí vyhovovat, vysvětlí princip značení chladiv z hlediska technického a ekologického, b) pojmenovat způsoby vyjadřování technických vlastností chladiv, používá tepelný diagram chladiva, c) popsat základní vlastnosti běžných chladiv, d) vysvětlit použití chladiv z hlediska ekologického a bezpečnostního, e) vysvětlit pojem teplonosná kapalina, solanka a způsoby použití nemrznoucí směsi. učivo / obsah výuky Definice pojmu chladivo, základní rozdělení chladiv, příklady jednotlivých druhů chladiv, základní požadavky na chladiva, značení chladiv Parní tabulky, tepelné diagramy a jejich použití Běžné druhy chladiv a jejich vlastnosti; bezpečnost při použití chladiv (přírodní chladiva, halogenované uhlovodíky, směsi chladiv) Ekologické požadavky na chladiva (pojem ODP, GWP, TEWI) Pojem teplonosná kapalina, nemrznoucí směsi, jejich vlastnosti a použití doporučené postupy výuky Výklad se zpětnou vazbou, ukázky parních tabulek a tepelných diagramů, vysvětlení způsobu práce s tepelnými diagramy, cvičení vyhledávání hodnot v tepelném diagramu, výklad a diskuse k tématu Ekologické požadavky, výklad pojmu teplonosná kapalina, pojem eutektická koncentrace a teplota, druhy vlastnosti a používání nemrznoucích směsí. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40% kritéria hodnocení výsledků výuky PL výsledek výuky ad a) kritéria hodnocení Vyjmenování všech základních druhů chladiv a souvisejících požadavků je přesné. Účastník používá správně odbornou terminologii. Vysvětlení značení odpovídá příslušným technickým a ekologickým předpisům /normám. (20 %) 13

14 ad b) Pojmenování je kompletní. Účastník při něm vhodně použije příslušný tepelný diagram. (30 %) ad c) Popis zahrnuje všechny základní vlastnosti a je odborně správný. (20 %) ad d) Vysvětlení je úplné a je v souladu se souvisejícími ekologickými a bezpečnostními předpisy /normami. (20 %) ad e) Vysvětlení je vyčerpávající. Účastník používá správně odbornou terminologii. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; PETRÁK, J. Tepelné vlastnosti chladiv. Praha : ČSVTS, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

15 název modulu Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla délka modulu 10 hodin platnost kód typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PL stručná anotace vymezující cíle modulu Demonstrovat schéma a složení základního zapojení parního kompresorového systému pro přečerpávání tepla. Seznámení s oblastmi využití systémů pro přečerpávání tepla a se základy úchovy potravin chladem. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nakreslit základní schéma jednostupňového parního okruhu, vyjmenuje jeho části, umí nakreslit p-h diagram a vysvětlit funkci systému včetně matematického popisu, b) vysvětlit pojmy vnější a vnitřní výměna tepla a její vliv na funkci a efektivitu systému, c) vysvětlit pojem podmínky vnějšího a vnitřního děje, provede výpočet parametrů jednostupňového systému, d) nakreslit schéma dvoustupňového parního systému, vyjmenuje jeho části, nakreslí p-h diagram a vysvětlí funkci systému a zdůvodní nutnost tohoto řešení a jeho využití v praxi, e) nakreslit schéma kaskádního parního systému, vyjmenuje jeho části, nakreslí p-h diagram a vysvětlí funkci systému a zdůvodní nutnost tohoto řešení a jeho využití v praxi, f) vyjmenovat oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla, g) vysvětlit zásady úschovy potravin chladem, složení a biologické vlastnosti potravin, příčiny znehodnocování potravin, pojem chladicí řetěz, podmínky úschovy potravin chladem, vysvětlí pojmy chlazení a zmrazování, domácí chlazení, distribuční chlazení a přepravní chlazení. učivo / obsah výuky Základní schéma jednostupňového parního okruhu a jeho části Diagram p-h jednostupňového parního okruhu Funkce jednostupňového parního okruhu v p-h diagramu Matematický popis funkce jednostupňového parního okruhu (q m, w ie, q k, q V, m, V) Pojmy: podmínky vnějšího a vnitřního děje, výpočet jednostupňového systému (Q o, P ie, Q k, ε o, ε k ) Vnější a vnitřní výměna tepla její znázornění v p-h diagramu a praktický význam Princip a účel dělené komprese - schéma dvoustupňového parního okruhu, jeho části, p- h diagram, funkce Princip a účel kaskádního systému, schéma, jeho části, p-h diagram, funkce Oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla Složení, biologické vlastnosti potravin, příčiny znehodnocování potravin, úchova potravin chladem doporučené postupy výuky Znázornění, popis, výklad funkce, matematický popis, zdůvodnění, příklad výpočtu jednostupňového okruhu, samostatná práce účastníků s tepelným diagramem a výpočet parametrů. PO 15

16 způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Základní schéma jednostupňového parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správně nakresleno, dostatečně objasněna jeho funkce s využitím p-h diagramu a správně proveden matematický popis. (20 %) ad b) ad c) ad d) ad e) Pojmy vnější a vnitřní výměna tepla jsou přesně vysvětleny a pomocí p-h diagramu vyložen správně jejich význam. (5 %) Účastník objasní správně podmínky vnějšího a vnitřního děje, nákres p-h diagramu je správný a výpočet tepelného oběhu jednostupňového okruhu je správný dle zadaných podmínek. (20 %) Nákres dvoustupňového parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správný, kompletně je vysvětlena jeho funkce pomocí p-h diagramu, zdůvodněna nutnost tohoto řešení. (15 %) Nákres kaskádního parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správný, vysvětlení jeho funkci pomocí p-h diagramu je dostatečné, správně zdůvodní nutnost tohoto řešení a uvede využití v praxi. (15 %) ad f) Správně popíše oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla. (5 %) ad g) Kompletně vyjmenuje složení potravin, biologické vlastnosti potravin a příčiny znehodnocování potravin a správně provede jejich rozbor. (20 %) doporučená literatura a informační zdroje DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; FENCL, Z. Chlazení a zmrazování. Praha : SNTL, s. MARKYTÁNOVÁ, M. Chladicí technika III. Praha : ČVUT, s. 16

17 název modulu Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla kód KPKS délka modulu 10 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PO stručná anotace vymezující cíle modulu Vysvětlit složitost konstrukce parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla pro domácí a komerční chlazení a zmrazování, pro tepelná čerpadla a klimatizační systémy. Demonstrovat a popsat zapojení systému pro domácí chlazení, pro distribuční chlazení a tepelného čerpadla. Vysvětlit význam jednotlivých prvků systémů. Demonstrovat zapojení elektrické části základních systémů. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nakreslit schéma zapojení systému s expanzní kapilárou, vyjmenovat jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlit funkci a problematiku činnosti tohoto systému, b) nakreslit schéma zapojení systému s expanzním ventilem a sběračem, vyjmenovat jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlit funkci a problematiku činnosti tohoto systému, c) nakreslit základní zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenovat jednotlivé prvky a vysvětlit jejich význam. učivo / obsah výuky Schéma zapojení systému s expanzní kapilárou Části systému s expanzní kapilárou Funkce systému s expanzní kapilárou Složitost činnosti systému s expanzní kapilárou Schéma zapojení systému s expanzním ventilem Části systému s expanzním ventilem Funkce systému s expanzním ventilem Složitost činnosti systému s expanzní kapilárou Schéma zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou jeho části a jejich význam Schéma zapojení elektrického obvodu systému s expanzním ventilem jeho části a jejich význam doporučené postupy výuky Znázornění schémat jednotlivých systémů, popis jednotlivých částí, vysvětlení jejich významu, funkce systému, demonstrace činnosti systému pomocí funkční trojrozměrné učební pomůcky. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40% kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek vý ky ad a) kritéria hodnocení Schéma zapojení systému s expanzní kapilárou je správné, kompletně vysvětlena činnost systému. (20 %) 17

18 ad b) ad c) Schéma zapojení systému s expanzním ventilem je odborně zakresleno, správně popsány jeho části a odborně popsána činnost systému. (40 %) Vysvětlení a nákres základního zapojení elektrického obvodu s expanzní kapilárou a elektrického schématu s expanzním ventilem je kompletní a věcně správné. (40 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

19 název modulu Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla neelektrické kód ČSn délka modulu 19 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KPKS stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vytvořit přehled o jednotlivých částech systémů pro přečerpávání tepla co do druhů, účelu, konstrukce, funkce, vlastností a použití. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyjmenovat jednotlivé prvky neelektrické části kompresorových systémů pro přečerpávání tepla, b) rozdělit výměníky tepla podle dílčích kritérií, vyložit jejich konstrukční uspořádání, vlastnosti a použití, c) rozdělit kompresory podle dílčích kritérií, vyjmenovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti kompresorů s vratným pohybem pístu, provést výklad konstrukčního uspořádání protiproudého pístového kompresoru a vysvětlit jeho funkci v p-v diagramu; vysvětlit pojem spirálový kompresor, jeho konstrukci, vlastnosti a hlavní oblast použití; provést výklad problematiky mazání kompresorů, vysvětlí pojem chladivový kompresor ucpávkový, polohermetický a hermetický, d) vyjmenovat druhy expanzní orgánů, znát jejich účel, funkci, vlastnosti, umístění v okruhu, použití, e) popsat složitost čistoty vnitřního prostředí okruhu, prostředky jejího zajištění, jejich princip a umístění v okruhu, f) definovat pojem odlučovače kapaliny, vyjmenovat jejich druhy, vysvětlit jejich účel, princip a umístění v okruhu, g) definovat pojem vodní ventily, vyjmenovat jejich druhy, vysvětlit účel, princip a umístění v okruhu, h) popsat složitost potrubí a armatur pro konstrukci okruhů chladivových systémů. učivo / obsah výuky Prvky neelektrické části kompresorových systémů rozdělení Výměníky tepla rozdělení Výměníky tepla konstrukční uspořádání Výměníky tepla vlastnosti a použití Chladivové kompresory rozdělení Chladivové kompresory funkční schéma protiproudého kompresoru s vratným pohybem pístu a jeho funkce, p-v diagram Chladivové kompresory základní pojmy kompresorů s vratným pohybem pístu Chladivové kompresory kompresor spirálový (konstrukční popis, funkce, vlastnosti, hlavní oblasti použití Chladivové kompresory mazací systémy kompresorů, nízkotuhnoucí oleje Chladivový kompresor ucpávkový a motorkompresor (chladivový kompresor polohermetický a hermetický) Expanzní orgány účel, umístění v okruhu, rozdělení Expanzní orgány expanzní kapilára (účel, vlastnosti, použití) Expanzní orgány expanzní ventily (AEV, TEV, MOP, EV elektronický) Nečistoty v okruhu, druhy nečistot, jejich vliv na činnost systému způsoby jejich 19

20 omezování (filtry, FDH) Odlučovače kapaliny odlučovače oleje (význam, druhy, princip, umístění v okruhu) Odlučovače kapaliny odlučovač kapalného chladiva (význam, princip, umístění v okruhu) Vodní ventily význam, druhy, princip, vlastnosti, umístění v okruhu Potrubí pro konstrukci chladivových okruhů (druhy, jmenovité rozměry, způsoby spojování potrubí a armatur) Armatury pro konstrukci chladivových okruhů (ventily uzavírací, dvoucestné, čtyřcestné, ruční, elektricky ovládané, zpětné ventily, pojistné ventily, ventil konstantního tlaku, průhledítka a indikátory vlhkosti) doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, demonstrace pomocí trojrozměrných učebních pomůcek. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky ýsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vyjmenuje správně neelektrické prvky, ze kterých se skládají okruhy pro přečerpávání tepla.(10 %) Vyjmenuje kompletně druhy výměníků tepla podle různých kritérií, odborně provede jejich konstrukční popis (15%) ad c) Vysvětlení všech procesů a pojmů, užití v praxi je správné. (25 %) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) Definuje správně základní význam expanzního orgánu v okruhu, kompletně vyjmenuje druhy expanzních orgánů, odborně provede jejich popis, vysvětlí jejich funkci, vyloží jejich vlastnosti, umístění v okruhu a použití. (25 %) Vysvětlí odborně složitost čistoty vnitřního prostředí okruhu, úplně vyjmenuje prostředky a způsoby jejího zajištění, správně vysvětlí princip těchto prostředků a jejich umístění v okruhu. (10 %) Vysvětlí pojem odlučování kapaliny v okruhu, vyjmenuje druhy odlučovačů kapaliny, vyloží jejich účel a princip funkce a umístění v okruhu. (5 %) Správně vysvětlí pojem vodní ventily, jejich účel, kompletně vyjmenuje druhy vodních ventilů, správně uvede jejich umístění v okruhu a odborně vysvětlí princip činnosti a funkci v okruhu. (5 %) Vyjmenování druhů potrubí podle různých hledisek, světlosti potrubí, zásad práce s chladivovým potrubím, způsobů spojování potrubí, základních armatur pro chladivová potrubí je správné. (5 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

21 název modulu Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla elektrické kód ČSe délka modulu 14 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ČSn stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu o elektrických částech kompresorových okruhů je seznámit posluchače s jednotlivými elektrickými prvky (jedná se o prvky pohonné, jisticí, řídící a kontrolní), které tvoří elektrický obvod systému, jejich účel, konstrukci, princip a umístění. Seznámit se základy měničové techniky. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyjmenovat jednotlivé prvky elektrické části kompresorových systémů pro přečerpávání tepla, b) popsat konstrukční popis trojfázového asynchronního motoru (AM), princip jeho činnosti, základní vlastnosti, spojení vinutí, složitost spouštění a jištění, způsob reverzace a možnosti řízení otáček, popsat spojení vinutí trojfázových motorkompresorů, c) popsat konstrukční popis jednofázového AM, princip jeho činnosti, základní vlastnosti, umět vysvětlit problematiku rozběhu (rozběhové vinutí pomocná fáze, stíněný pól), popsat schémata zapojení jednofázových AM s rozběhovým vinutím (rozběh odporový a kapacitní), způsob reverzace, popsat typické spojení vinutí jednofázových motorkompresorů, d) popsat základní schémata pohonů jednofázových motorkompresorů okruhů s expanzní kapilárou a okruhů s expanzním ventilem, e) popsat základní schémata pohonů trojfázových motorkompresorů a umět vyjmenovat prvky, ze kterých se tyto obvody skládají, f) vyjmenuje druhy, popíše konstrukci a vysvětlí princip rozběhových relé motorkompresorů s jednofázovým AM a jejich zařazení do obvodu, g) popsat druhy, konstrukci a principy tepelně nadproudových ochran motorkompresorů s AM a jejich zařazení do obvodu, h) popsat druhy, konstrukci a principy termostatů a jejich zařazení do obvodu, i) popsat druhy, konstrukci a principy tlakových spínačů, jejich význam a zařazení do obvodu, j) popsat způsoby odtávání námrazy výparníku a jejich praktické řešení, k) popsat způsoby signalizace provozních stavů systémů, l) popsat konstrukci, princip činnosti, vlastnosti a použití motorů synchronních a motorů na stejnosměrný proud, m) popsat základy měničové techniky (usměrňovače, střídače, měniče frekvence). učivo / obsah výuky Asynchronní motor konstrukční popis, princip činnosti, vlastnosti, spojování vinutí, spouštění, jištění, reverzace, řízení otáček, spojení vinutí trojfázového motorkompresoru Asynchronní motor jednofázový princip a způsoby rozběhu a konstrukční popis, schéma zapojení jednofázového AM s rozběhovým vinutím (rozběh odporový a kapacitní), způsob reverzace, spojení vinutí jednofázových motorkompresorů Schéma a popis elektrické části zařízení s expanzní kapilárou - motorkompresor jednofázový Schéma a popis elektrické části zařízení s expanzním ventilem - motorkompresor jednofázový 21

22 Schéma a popis elektrické části kompresorového zařízení s expanzním ventilem motorkompresor trojfázový Rozběhová relé motorkompresorů s jednofázovým AM - elektromagnetická a elektronická Tepelně nadproudová ochrana AM kompresorů bimetalová tepelněnadproudová ochrana motorkompresorů, elektronické ochranné prvky a obvody Termostaty klasické termostaty tlakové výparníkové (kapilárové) a prostorové, termostaty pro řízení okruhů chladicích a mrazicích zařízení, tepelných čerpadel a klimatizačních zařízení klasické a elektronické Tlakové spínače presostaty, přetlakové jističe, diferenciální tlakové spínače a tlakové spínače kombinované Složitost odtávání námrazy výparníků odtávání pasivní, použití odtávacího termostatu, odtávání aktivní horkými parami chladiva nebo topným kabelem Signalizační prvky a obvody Synchronní motory konstrukce, princip, vlastnosti, použití Motory na stejnosměrný proud - konstrukce, princip, druhy, vlastnosti, použití Základy měničové techniky usměrňovače, střídače, měniče frekvence doporučené postupy výuky Výklad, popis s využitím trojrozměrných pomůcek, praktické ověření funkce a vlastností jednotlivých prvků obvodu ukázkou a měřením, využití zpětné vazby při kontrole vědomí souvislostí mezi jednotlivými poznatky, prvky a funkcí celého obvodu. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vyjmenování jednotlivé prvků určené pro konstrukci elektrických částí systémů pro přečerpávání tepla je přesné. (5 %) Funkčnost trojfázového asynchronního motoru (AM) je odborně vysvětlena s použitím příslušného schématu. (20 %) ad c) Popis je kompletní s vysvětlením jeho základních vlastností a činnosti. (15 %) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) Schéma je zakresleno a odborně objasněno. Nákres základního schématu zapojení pohonů s trojfázovým motorkompresorem, je přesně vysvětleno se zvláštnostmi jejich jištění proti nadproudu a proti přehřátí,kompletně umí vyjmenovat prvky, ze kterých se tyto obvody skládají. (10 %) Vyjmenuje kompletně druhy, popíše odborně konstrukci, správně vysvětlí princip rozběhových relé motorkompresorů s jednofázovým AM a správně umístí relé v obvodu. (5 %) Kompletně vyjmenuje druhy, popíše konstrukci, úplně vysvětlí princip tepelně nadproudových ochran motorkompresorů s asynchronním motorem a správně umístí tepelně nadproudovou ochranu v obvodu. (5 %) Vyjmenuje všechny druhy, správně vysvětlí principy jednotlivých druhů termostatů a odborně vyloží problematiku jejich umístění do obvodu a okruhu. (5 %) Vyjmenuje všechny druhy, odborně vysvětlí principy jednotlivých druhů tlakových spínačů a správně vyloží problematiku jejich umístění do obvodu a okruhu. (5 %) Vyjmenuje všechny způsoby odtávání námrazy výparníků a správně vysvětlí praktické řešení jednotlivých způsobů odtávání. (5 %) 22

23 ad k) ad l) ad m) Vyjmenuje všechny prostředky pro signalizaci provozních a poruchových stavů systémů, odborně vyloží vlastnosti těchto prostředků a uvede správně několik příkladů realizace signalizačních obvodů. (5 %) Vyjmenuje úplně konstrukční části, vysvětlí správně vlastnosti a použití synchronních motorů; konstrukční popis motorů na stejnosměrný proud je úplný. (5 %) Vyjmenování druhů usměrňovačů podle jednotlivých hledisek je kompletní, schémata základních druhů usměrňovačů jsou úplná; vysvětlí správně pojem fázové řízení, pulzní řízení, pojem střídač; vyjmenuje všechny základní druhy měničů frekvence, správně použije. (5 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

24 název modulu Tepelná čerpadla kód TČ délka modulu 8 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ČSe stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit princip tepelného čerpadla (TČ) využívajícího parní kompresorový systém, upozornit na rozdíly termodynamické a konstrukční vzhledem k chladicím systémům, vhodnost chladiva pro TČ, seznámit se základními druhy TČ z hlediska zdroje nízkopotenciálního tepla a z hlediska aplikace v otopném systému, v klimatizaci a některých dalších oblastech. Vysvětlit způsob určení teploty bivalence, provést rozbor podmínek provozu TČ. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vysvětlit princip TČ využívajícího parní kompresorový systém, upozornit na rozdíly oproti chladicímu systému, zná podmínky pro správnou volbu chladiva pro TČ, umí provést rozbor efektivity TČ, b) vyjmenovat druhy TČ z hlediska zdroje nízkopotenciálního tepla, c) vyjmenovat druhy TČ z hlediska způsobu aplikace v otopném systému, d) vysvětlit vzájemný rozdíl mezi systémem bivalentním, monovalentním, paralelním a částečně paralelním, e) určit teplotu bivalence, f) popsat problematiku provozu TČ, g) vysvětlit způsoby využití TČ v klimatizačním systému a v dalších oblastech. učivo / obsah výuky Základní schéma a princip činnosti kompresorového TČ, vlastnosti vhodného chladiva Teoretický popis a rozbor efektivity TČ Rozdělení TČ Způsoby využití TČ v otopném systému jejich charakteristika, rozdíly, výhody a nevýhody Teplota bivalence Složitost provozu TČ TČ jako součást klimatizačního systému Další způsoby využití TČ (příprava TUV, sušení, využití odpadního tepla) doporučené postupy výuky Demonstrace s využitím funkční trojrozměrné učební pomůcky, prezentace pomocí příslušného schématu zapojení, demonstrace rozdílů mezi chladicím systémem a TČ pomocí tepelného diagramu, využití zpětné vazby praktický výpočet topného faktoru pro konkrétní případ, demonstrace efektivity chladicího systému a TČ na konkrétním případu formou výpočtu, naučit a procvičit určení efektivity TČ a určení teploty bivalence. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek kritéria hodnocení 24

25 výuky ad a) Vysvětlení principu tepelného čerpadla je úplné.volba druhu chladiva pro tepelné čerpadlo je správná. (30 %) ad b) Rozdělení tepelných čerpadel je správné. (10 %) ad c) Rozdělení tepelných čerpadel je správné. (10 %) ad d) Vysvětlení rozdílu mezi systémem bivalentním, monovalentním, paralelním a částečně paralelním je odborné. (10 %) ad e) Správně určí teplotu bivalence. (20 %) ad f) Problematiky provozu tepelného čerpadla je vysvětlena správně. (10 %) ad g) Způsoby využití tepelných čerpadel v klimatizačních systémech a v dalších oblastech jsou úplné. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

26 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 1 kód KT1 délka modulu 6 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu TC stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je znalost pojmů klimatizace a klimatizační technika, pojmů klima, mikroklima, pohoda prostředí, porozumění složitosti vlivů na kvalitu prostředí. Pochopení pojmů klimatizace komfortní a klimatizace technologická. Vytvoření dovednosti definovat pásmo teplot v klimatizovaných místnostech, meze oblasti pohody, oblast tepelné pohody. Pochopení pojmu větrání, znalost kvalitativního rozdílu mezi větracím systémem a klimatizačním systémem. Seznámení se základními částmi klimatizačního systému, vytvoření dovednosti vyjmenovat druhy klimatizačních systémů a klimatizačních jednotek. Vytvoření znalosti kritérií pro výběr klimatizačního zařízení a postupu dimenzování klimatizačního zařízení. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Umět se orientovat se v základních pojmech oboru techniky prostředí, b) pochopit rozdílů mezi pojmy větrání a klimatizace, c) vyjmenovat a vysvětlit možné příčiny znehodnocování vzduchu v místnosti, účel, způsoby realizace a konstrukční části větrací jednotky a větracího systému, popsat způsob určení množství přiváděného čerstvého vzduchu, d) popsat základní druhy klimatizace a klimatizačních zařízení, jejich vlastnosti a použití, e) popsat kritéria pro volbu klimatizačního zařízení, f) mít dovednost dimenzovat klimatizační zařízení z hlediska určení tepelné zátěže a kontroly výměny vzduchu. učivo / obsah výuky Základní pojmy techniky prostředí Větrání, větrací jednotky, větrací systémy, dimenzování Základní druhy klimatizace, základní části klimatizačního zařízení, základní druhy klimatizačních zařízení Klimatizační jednotky druhy, popis, vlastnosti, použití Klimatizační systémy druhy, popis, použití Volba a dimenzování klimatizačního zařízení doporučené postupy výuky Výklad základních pojmů, vysvětlení vzájemných rozdílů, procvičení a upevnění poznatků verbálně a výpočtem, demonstrace jednotlivých částí a celků, jejich popis, vytvoření a upevnění vědomí vzájemných funkčních souvislostí. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vyjmenuje kompletně pojmy techniky prostředí. (15 %) 26

27 ad b) Rozdíly mezi pojmy větrání a klimatizace odborně objasní. (5 %) ad c) ad d) Vyjmenování a vysvětlení možných příčin znehodnocování vzduchu v místnosti je přesné. Popis konstrukce větrací jednotky a jejich částí a větracího systému je úplný. Způsob určení množství přiváděného vzduchu je správný. (30 %) Druhy klimatizace a klimatizačních zařízení, jejich popis, vlastnosti a použití jsou správné a úplné. (20 %) ad e) Kritéria pro volbu klimatizačního zařízení jsou úplná. (10 %) ad f) Postup dimenzování klimatizačního zařízení z hlediska určení tepelné zátěže a kontroly výměny vzduchu je přesně popsán. (20 %) doporučená literatura a informační zdroje CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN Provoz a údržba klimatizačních zařízení. Praha : Společnost pro techniku prostředí, s. 27

28 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 2 kód KT2 délka modulu 7 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KT1 stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit problematiku úpravy vlhkosti vzduchu. Vysvětlit účel vlhčení, způsoby vlhčení a popsat zařízení, která k tomu používáme. Vyložit a vysvětlit způsoby odvlhčování vzduchu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit účel vlhčení vzduchu a vyjmenovat zařízení, která k tomu používáme, definovat pojem pračka vzduchu, b) vysvětlit princip adiabatického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnotit účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzitu sprchování, popsat konstrukci adiabatické pračky vzduchu, vlastnosti, výhody a nevýhody, c) vysvětlit princip polytropického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnotit účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzitu sprchování, popsat konstrukci polytropické pračky vzduchu, vlastnosti, výhody a nevýhody, d) vysvětlit princip parního vlhčení vzduchu v h-x diagramu, popsat vlastnosti parního vlhčení, způsob realizace a regulace výkonu, e) vysvětlit pojem pneumatické vlhčení, mechanické vlhčení a odpařovací vlhčení a vysvětlí způsoby realizace těchto systémů vlhčení vzduchu, f) vysvětlit odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení, g) vysvětlit pojem sorpční odvlhčování. učivo / obsah výuky Vlhčení vzduchu účel a základní způsoby Vlhčení adiabatické Vlhčení polytropické Vlhčení parní Další způsoby vlhčení vzduchu Odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení Absorpční odvlhčování vzduchu princip, vlastnosti, použití a příklad realizace (systém DST) Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, demonstrace pomocí diagramu h-x. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vysvětlí správně účel vlhčení vzduchu a vyjmenování zařízení, která se k tomu používají je kompletní, pojem pračka vzduchu je odborně vysvětlen. (10 %) Princip adiabatického vlhčení vzduchu v h-x diagramu je použit správně. Popis konstrukce adiabatické pračky vzduchu, její všechny vlastnosti, výhody a nevýhody 28

29 ad c) ad d) ad e) ad f) jsou úplné a přesné. (20 %) Princip polytropického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnocení účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzity sprchování, popis konstrukce polytropické pračky vzduchu je správný, vyjmenování výhod a nevýhod je kompletní. (20 %) Vysvětlení a popis principu parního vlhčení vzduchu v h-x diagramu je správné. (20 %) Vysvětlení pojmu pneumatické vlhčení, mechanické vlhčení a odpařovací vlhčení je kompletní. (10 %) Vysvětlení způsobu odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení je správné. (10 %) ad g) Pojem absorpční odvlhčování (systém DST) je odborně vysvětlen. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN Provoz a údržba klimatizačních zařízení. Praha : Společnost pro techniku prostředí, s. 29

30 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 3 kód KT3 délka modulu 9 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KT2 stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámit posluchače s některými druhy větracích a klimatizačních zařízení, jejich konstrukčním řešením, funkcí, vlastnostmi a použitím. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Provést rozdělení klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění, b) uvést konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky, c) vysvětlit pojem okenní klimatizátor, d) definovat pojem klimatizační jednotka SPLIT, popsat konstrukci těchto jednotek včetně systémů VRV (variable refrigeration volume), e) vysvětlit pojem klimatizační jednotky Fan coil, znát jejich popis a příklady konkrétních řešení, f) popsat větrací jednotku Komplet Air, její jednotlivé díly, funkce v režimu chlazení a v režimu topení, vysvětlit vztah vzduchotechnického a chladicího zařízení, g) vysvětlit pojem mobilní klimatizátory, h) popsat klimatizační systém Danfoss s adiabatickým vlhčením a parním kompresorovým systémem na úpravu teploty a odvlhčování vzduchu a vysvětlit jeho činnost, i) vysvětlit pojem klimatizační systém Water Loop, jeho použití (určení), základní konstrukční popis, schéma, funkce v režimu chlazení a topení, zhodnotit vlastnosti tohoto systému. učivo / obsah výuky Rozdělení klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění Požadavky na instalaci klimatizační jednotky Okenní klimatizátor Klimatizační jednotky SPLIT, systémy VRV Klimatizační jednotky Fan coil Větrací jednotka Komplet Air Mobilní klimatizátory Klimatizační systém komorový příklad systému Danfoss Klimatizační systém Water Loop doporučené postupy výuky Výklad, demonstrace, popis; ověření znalostí a pochopení funkce zpětnou vazbou při výkladu. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně rozdělí klimatizační zařízení podle konstrukce a umístění. (5 %) ad b) Úplně formuluje konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky. (5 %) 30

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Konference Alternativní zdroje energie 0. až. července 0 Kroměříž TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Michal Broum, Jan Sedlář, Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Regulus spol. s.r.o. Univerzitní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R VUBME248 TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UŽIVATELSKÝ MANUÁL DHP-R TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tepelné čerpadlo Danfoss DHP-R Obsah 1 Důležité informace...............................................................

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více