Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od absolventů Příloha č. 2 - Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery Příloha Č. 3 - Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně střední vzdělání s výučním listem v elektrotechnickém oboru Dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením pro výkon práce s elektrotechnikou Prezenční 128 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Certifikát školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávajícího programu získá znalosti a kompetence pro oblast chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel a to nejen přímo pro praxi ale také jako základ pro další vzdělávání se v oblasti úchovy potravin, techniky prostředí a v dalších oblastech uplatňujících strojní přečerpávání tepla. Dále získá znalosti v oblasti teorie, principů, konstrukce, užití, provozu, údržby, diagnostiky a oprav běžných systémů pro přečerpávání tepla. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: vysvětlí a popíše základní zákonitosti termokinetiky, termodynamiky a úpravy vlhkosti a teploty vzduchu ve vztahu k praktickému využití v systémech pro přečerpávání tepla a v klimatizaci, definuje pracovní látky pro přenos tepla, jejich druhy, vlastnosti a způsoby použití, vysvětlí a popíše princip, konstrukci a funkci základních druhů parních okruhů pro přečerpávání tepla, nakreslí schéma zapojení systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenuje jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlí funkci a činnost těchto systémů; nakreslí základní zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenuje jednotlivé prvky těchto obvodů a vysvětlí význam jednotlivých prvků pro činnost systému, vyjmenuje jednotlivé neelektrické části parních kompresorových okruhů pro přečerpávání tepla, popíše jejich konstrukci, vysvětlí princip činnosti, popíše vlastnosti, účel a použití, vyjmenuje jednotlivé elektrické části parních kompresorových okruhů pro přečerpávání tepla, popíše jejich konstrukci, vysvětlí princip činnosti, popíše vlastnosti, účel a použití, objasní pojem tepelné čerpadlo, vysvětlí podstatu činnosti, konstrukční a provozní zvláštnosti ve vztahu k chladicímu zařízení, vyjmenuje možnosti a způsoby praktického využití tepelných čerpadel, definuje, popíše a vysvětlí základní pojmy techniky prostředí a klimatizační techniky, objasní účel, způsoby realizace a konstrukční části větrací jednotky a větracího systému, popíše způsob určení množství přiváděného čerstvého vzduchu, vyjmenuje základní druhy klimatizace, klimatizačních zařízení a jejich jednotlivých částí, vysvětlí jejich konstrukci, princip činnosti, objasní způsob montáže a použití, používá kritéria pro volbu klimatizačního zařízení, dimenzuje klimatizační zařízení, vysvětlí účel, způsoby a prostředky pro vlhčení vzduchu, popíše jejich výhody a nevýhody; vysvětlí účel, způsoby a prostředky pro odvlhčování vzduchu, vyjmenuje klimatizační zařízení podle konstrukce a umístění, vysvětlí konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky, popíše druhy běžných i nejnovějších větracích a klimatizačních jednotek a klimatizačních systémů, jejich konstrukci, vlastnosti a použití, provádí diagnostiku a servis systémů pro úpravu kvality vzduchu, používá technologické postupy odstraňování závad jednotlivých systémů pro přečerpávání tepla a klimatizaci včetně systémů klimatizace motorového vozidla, vysvětlí význam větrání a klimatizace interiéru motorového vozidla, objasní požadavky, kterým tato zařízení musí vyhovovat, popíše princip, konstrukci a funkci větracího, vytápěcího a klimatizačního systému, zdroje tepla a zdroje chladu pro tyto systémy, pojmenuje konstrukční zvláštnosti kompresorového chladicího okruhu, prostředky pro 4

5 úpravu čistoty a vlhkosti vzduchu ve vozidle, vysvětlí způsoby, prostředky a principy řízení systémů autoklimatizace, vysvětlí složitost využití parního kompresorového systému v autoklimatizaci z hlediska ekologického, bezpečnostního a technického a z hlediska perspektivy dalšího vývoje v této oblasti, popíše složitost použití chladiv, olejů a chemických prostředků v autoklimatizaci, popíše hlavní zásady provozu a údržby autoklimatizace, pravidla práce a pokyny pro dílnu, popíše moderní způsoby spojování potrubí v autoklimatizaci, vyjmenuje nejčastější závady autoklimatizace, vysvětlí jejich příčiny, důsledky, projevy a popíše způsoby jejich odstranění. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent je připraven pro uplatnění v profesích: mechanik chladírenských zařízení - využívá elektrická zařízení pro strojní přečerpávání tepla, ať je to sféra výroby, prodeje včetně služby poradenství, návrhů a studií, úchova potravin při výrobě, distribuci a v domácnostech, uplatnění v oblasti chlazení pro průmysl, mechanik osobních vozidel uplatnění v různých oblastech servisu klimatizace motorových vozidel, včetně výroby a montáže tepelných čerpadel pro vytápění. 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům systém teoretických vědomostí a praktických dovedností, které mohou uplatnit v oblasti tepelné techniky. Důležitým záměrem je také vytvářet a upevňovat v povědomí absolventů význam ekonomických, zdravotních, ekologických a globálních aspektů šetření energií, jakož i vytváření příznivých podmínek pro práci i odpočinek. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje třináct modulů, z nichž sedm se zabývá teorií parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla včetně specifiky teorie a využití tepelných čerpadel, pět modulů se zabývá klimatizací a klimatizačními systémy, z nichž poslední dva jsou zaměřeny na klimatizaci motorových vozidel. Jeden modul je věnován servisu, tedy diagnostice a opravám zařízení využívajících parní kompresorový systém pro úpravu teploty a vlhkosti vzduchu. Jednotlivé moduly lze charakterizovat takto: Základy termokinetiky a termodynamiky podstata a význam termiky, základní způsoby sdílení tepla, ohřev, ochlazování a změny skupenství látek. Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla pojem chladivo a jeho použití včetně použití nemrznoucích směsí. Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla princip kompresorového systému pro přečerpávání tepla, zásady úchovy potravin a seznámení s oblastmi využití systémů pro přečerpávání tepla. Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla druhy kompresorových systémů. Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla - neelektrické základní přehled o jednotlivých neelektrických částech systémů pro přečerpávání tepla, jejich druhy, účel, konstrukce, funkce, vlastností a použití. Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla - elektrické základní přehled o jednotlivých elektrických částech systémů pro přečerpávání tepla, jejich druhy, účel, konstrukce, funkce, vlastností a použití. Tepelná čerpadla princip tepelného čerpadla a rozdíly v chladicích systémech. Klimatizace a klimatizační technika 1 pojem klimatizace a základní pojmy klimatizační techniky, výběr klimatizačního systému dle zadaných kritérií. Klimatizace a klimatizační technika 2 způsoby úpravy vlhkosti vzduchu. Klimatizace a klimatizační technika 3 jednotlivé druhy klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění. Diagnostika a servis parních kompresorových systémů metody diagnostiky běžných závad okruhů a elektrických částí kompresorových systémů a způsoby jejich odstranění. 6

7 Klimatizace a klimatizační technika 4 princip, konstrukce a funkce větracího a vytápěcího systému interiéru motorového vozidla, zdroje tepla včetně přídavných topných systémů. Klimatizace a klimatizační technika 5 možnosti využití parního kompresorového systému v autoklimatizaci z hlediska ekologického, bezpečnostního a technického a z hlediska perspektivy dalšího vývoje. Organizace výuky Výuka bude organizována na základě níže uvedených kritérií: forma vzdělávání prezenční vzdělávací program je realizován modulovou výukou. Vyučovací hodina je 45 minut. Probíhá v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami a výuka bude probíhat při splnění všech požadavků na bezpečnost a ochranu při práci a účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. V souladu s učebním plánem budou probírány jednotlivé povinné moduly. Týdenní rozvrh předpokládá výuku 2 dny v týdnu s denní dotací 6 vyučovacích hodin. vzdělávací program bude absolvován celý dle níže uvedené trajektorie. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Vzdělávací program bude realizován formou přednášek s využitím audiovizuální techniky, formou výkladu s využitím dvourozměrných a trojrozměrných pomůcek a formou cvičení a samostatné práce. Při výkladu principu funkce a konstrukce parního kompresorového systému pro přečerpávání tepla bude využit funkční systém se skleněným výparníkem a systémem čidel a převodníků pro možnost monitorovat jednotlivé pracovní veličiny pomocí měřicího systému s počítačem; systém může sloužit i k demonstraci některých závad chladivových okruhů, které na něm lze simulovat. Při výkladu konstrukce a funkce jednotlivých částí systémů, ať elektrických či neelektrických, budou k dispozici jednotlivé reálné části jako trojrozměrné učební pomůcky. Výklad principu a funkce některých vybraných komponent bude doplněn názornou ukázkou funkce případně i měřením parametrů. Hodnocení účastníků kurzu bude zabezpečeno průběžně formou rozhovoru, písemnou formou pomocí testu s otevřenou nebo uzavřenou odpovědí; znalosti potřebných výpočtových postupů a práce s příslušnými diagramy budou upevňovány řešením příkladů a procvičováním s následným ověřováním znalostí, vědomostí a dovedností kontrolním zadáním pro cvičení. Každý modul bude zakončen zápočtem, který bude odvislý od docházky nejméně 75% účasti a splnění písemného testu. Modul Diagnostika a servis parních kompresorových systémů bude navíc obsahovat teoretickou zkoušku písemnou formou uchazeč zpracuje technologický postup odstranění závad dle vylosované otázky. Písemný test bude obsahovat 20 otázek s časovou dotací 35 minut. Kritérium úspěšnosti je 40%. Při vyšší absenci než je stanovená mez musí být celý modul znovu absolvován. Závěrečný písemný test nebo teoretickou zkoušku může účastník 1x opakovat. Celý kurz bude ukončen započtením úspěšně absolvovaných modulů a následně vystaven Certifikát školy o absolvování kurzu. 7

8 Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, kteří mají střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání elektrotechnického zaměření. Vzdělávací program mohou absolvovat také pracovníci bez praxe. Podmínkou je dobrý zdravotní stav doložený lékařským potvrzením o schopnosti vykonávat toto povolání. Hlavní indispozice jsou: těžká a závažná onemocnění oběhové soustavy chladové alergie závažná poranění sluchu závažná onemocnění cév a nervů horních končetin záchvatové a kolapsové stavy závažná onemocnění končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci závažné poruchy vidění 8

9 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA, TEPELNÁ ČERPADLA název modulu hodinové dotace kód modulu teorie praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy termokinetiky a termodynamiky Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla neelektrické Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla elektrické ZTT zápočet PL zápočet PO zápočet KPKS zápočet ČSn zápočet ČSe zápočet Tepelná čerpadla TČ zápočet Klimatizace a klimatizační technika 1 Klimatizace a klimatizační technika 2 Klimatizace a klimatizační technika 3 Diagnostika a servis parních kompresorových systémů Klimatizace a klimatizační technika 4 Klimatizace a klimatizační technika 5 KT zápočet KT zápočet KT zápočet DS teoretická zkouška KT zápočet KT zápočet součet 128 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: ZTT PL PO KPKS ČSn ČSe TČ KT1 KT2 KT3 DS KT4 KT5 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Základy termokinetiky a termodynamiky kód ZTT délka modulu 7 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrotechnickém stručná anotace vymezující cíle modulu Prohloubení znalostí základních veličin termiky, procesů přenosu tepla, změn tepelného obsahu látek, změn skupenství, procesů přečerpávání tepla a procesů úpravy vzduchu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat jednotlivé fyzikální veličiny termiky včetně příslušných jednotek, popíše jejich fyzikální podstatu a používá je v praxi, b) vyjmenovat základní způsoby sdílení tepla a provede jejich kvantitativní a kvalitativní zhodnocení, c) vysvětlit procesy probíhající při ohřevu, ochlazování a při změnách skupenství látek a užívá je v praxi, d) graficky interpretovat, vysvětlit a matematicky popsat levotočivý tepelný oběh Carnotův a Clausius-Rankinův, e) popsat zásady úpravy vlhkosti a teploty vzduchu, zná diagram h-x a jeho použití v praxi. učivo / obsah výuky Energie teplo, teplota, tlak, měrné teplo, skupenské teplo, entalpie, entropie Sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním, přenosem hmoty Měrná tepelná vodivost, koeficient přestupu tepla, koeficient prostupu tepla, Newtonův vztah Prostup tepla rovinnou stěnou složenou z n vrstev (matematický popis a rozbor) Ohřev, ochlazování a změny skupenství; trojný bod látky v příslušných diagramech a jejich matematický popis Levotočivý tepelný oběh Carnotův a Clausius-Rankinův v příslušných souřadnicích podstata přečerpávání tepla Úpravy vlhkosti a teploty vzduchu diagram h-x a jeho použití doporučené postupy výuky Opakování a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti fyzikálních jednotek a veličin termiky, opakování, rozšíření a upevnění znalostí a vědomostí v oblasti způsobů sdílení tepla, přednášky k vybraným obsahovým celkům, příklady výpočtů a procvičování dané problematiky. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek kritéria hodnocení 11

12 ad a) ad b) Definice veličin, jednotek a popis jejich fyzikální podstaty a použití v praxi jsou správná. (10 %) Vyjmenování základních způsobů je úplné. Kvantitativní a kvalitativní zhodnocení je správné. (10 %) ad c) Vysvětlení všech procesů a popis jejich užití v praxi jsou správná. (20 %) ad d) Vysvětlení, grafická a matematická interpretace jsou úplná a správná. (30 %) ad e) Popis zásad je úplný a přesný. Popis diagramu a objasnění jeho použití v praxi jsou správná. (30 %) doporučená literatura a informační zdroje JAVORSKIJ, B.; SELEZNĚV, M. Přehled elementární fyziky. Praha : SNTL, s. NOŽIČKA, J. Mechanika a termodynamika. Praha : ČVUT, s. JIRKŮ, S. Mechanika a termodynamika. Praha : ČVUT, s. HEJZLAR, R. Termodynamika. Praha : ČVUT, s. KADRNOŽKA, J. Strojní zařízení elektráren. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

13 název modulu Pracovní látky systémů pro přečerpávání a přenos tepla délka modulu 5 hodin platnost kód typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ZTT stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámit účastníky se základními druhy látek pro přenos tepla pracujícími se změnou skupenství nebo bez změny skupenství, vyložit jejich základní vlastnosti a vysvětlit jejich použití z hlediska technického, ekologického a bezpečnostního. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Definovat pojem chladivo, vyjmenuje základní druhy chladiv včetně uvedení příkladů, vyjmenuje základní požadavky, kterým chladivo musí vyhovovat, vysvětlí princip značení chladiv z hlediska technického a ekologického, b) pojmenovat způsoby vyjadřování technických vlastností chladiv, používá tepelný diagram chladiva, c) popsat základní vlastnosti běžných chladiv, d) vysvětlit použití chladiv z hlediska ekologického a bezpečnostního, e) vysvětlit pojem teplonosná kapalina, solanka a způsoby použití nemrznoucí směsi. učivo / obsah výuky Definice pojmu chladivo, základní rozdělení chladiv, příklady jednotlivých druhů chladiv, základní požadavky na chladiva, značení chladiv Parní tabulky, tepelné diagramy a jejich použití Běžné druhy chladiv a jejich vlastnosti; bezpečnost při použití chladiv (přírodní chladiva, halogenované uhlovodíky, směsi chladiv) Ekologické požadavky na chladiva (pojem ODP, GWP, TEWI) Pojem teplonosná kapalina, nemrznoucí směsi, jejich vlastnosti a použití doporučené postupy výuky Výklad se zpětnou vazbou, ukázky parních tabulek a tepelných diagramů, vysvětlení způsobu práce s tepelnými diagramy, cvičení vyhledávání hodnot v tepelném diagramu, výklad a diskuse k tématu Ekologické požadavky, výklad pojmu teplonosná kapalina, pojem eutektická koncentrace a teplota, druhy vlastnosti a používání nemrznoucích směsí. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40% kritéria hodnocení výsledků výuky PL výsledek výuky ad a) kritéria hodnocení Vyjmenování všech základních druhů chladiv a souvisejících požadavků je přesné. Účastník používá správně odbornou terminologii. Vysvětlení značení odpovídá příslušným technickým a ekologickým předpisům /normám. (20 %) 13

14 ad b) Pojmenování je kompletní. Účastník při něm vhodně použije příslušný tepelný diagram. (30 %) ad c) Popis zahrnuje všechny základní vlastnosti a je odborně správný. (20 %) ad d) Vysvětlení je úplné a je v souladu se souvisejícími ekologickými a bezpečnostními předpisy /normami. (20 %) ad e) Vysvětlení je vyčerpávající. Účastník používá správně odbornou terminologii. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; PETRÁK, J. Tepelné vlastnosti chladiv. Praha : ČSVTS, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

15 název modulu Parní okruhy a systémy pro přečerpávání tepla délka modulu 10 hodin platnost kód typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PL stručná anotace vymezující cíle modulu Demonstrovat schéma a složení základního zapojení parního kompresorového systému pro přečerpávání tepla. Seznámení s oblastmi využití systémů pro přečerpávání tepla a se základy úchovy potravin chladem. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nakreslit základní schéma jednostupňového parního okruhu, vyjmenuje jeho části, umí nakreslit p-h diagram a vysvětlit funkci systému včetně matematického popisu, b) vysvětlit pojmy vnější a vnitřní výměna tepla a její vliv na funkci a efektivitu systému, c) vysvětlit pojem podmínky vnějšího a vnitřního děje, provede výpočet parametrů jednostupňového systému, d) nakreslit schéma dvoustupňového parního systému, vyjmenuje jeho části, nakreslí p-h diagram a vysvětlí funkci systému a zdůvodní nutnost tohoto řešení a jeho využití v praxi, e) nakreslit schéma kaskádního parního systému, vyjmenuje jeho části, nakreslí p-h diagram a vysvětlí funkci systému a zdůvodní nutnost tohoto řešení a jeho využití v praxi, f) vyjmenovat oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla, g) vysvětlit zásady úschovy potravin chladem, složení a biologické vlastnosti potravin, příčiny znehodnocování potravin, pojem chladicí řetěz, podmínky úschovy potravin chladem, vysvětlí pojmy chlazení a zmrazování, domácí chlazení, distribuční chlazení a přepravní chlazení. učivo / obsah výuky Základní schéma jednostupňového parního okruhu a jeho části Diagram p-h jednostupňového parního okruhu Funkce jednostupňového parního okruhu v p-h diagramu Matematický popis funkce jednostupňového parního okruhu (q m, w ie, q k, q V, m, V) Pojmy: podmínky vnějšího a vnitřního děje, výpočet jednostupňového systému (Q o, P ie, Q k, ε o, ε k ) Vnější a vnitřní výměna tepla její znázornění v p-h diagramu a praktický význam Princip a účel dělené komprese - schéma dvoustupňového parního okruhu, jeho části, p- h diagram, funkce Princip a účel kaskádního systému, schéma, jeho části, p-h diagram, funkce Oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla Složení, biologické vlastnosti potravin, příčiny znehodnocování potravin, úchova potravin chladem doporučené postupy výuky Znázornění, popis, výklad funkce, matematický popis, zdůvodnění, příklad výpočtu jednostupňového okruhu, samostatná práce účastníků s tepelným diagramem a výpočet parametrů. PO 15

16 způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Základní schéma jednostupňového parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správně nakresleno, dostatečně objasněna jeho funkce s využitím p-h diagramu a správně proveden matematický popis. (20 %) ad b) ad c) ad d) ad e) Pojmy vnější a vnitřní výměna tepla jsou přesně vysvětleny a pomocí p-h diagramu vyložen správně jejich význam. (5 %) Účastník objasní správně podmínky vnějšího a vnitřního děje, nákres p-h diagramu je správný a výpočet tepelného oběhu jednostupňového okruhu je správný dle zadaných podmínek. (20 %) Nákres dvoustupňového parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správný, kompletně je vysvětlena jeho funkce pomocí p-h diagramu, zdůvodněna nutnost tohoto řešení. (15 %) Nákres kaskádního parního kompresorového okruhu pro přečerpávání tepla je správný, vysvětlení jeho funkci pomocí p-h diagramu je dostatečné, správně zdůvodní nutnost tohoto řešení a uvede využití v praxi. (15 %) ad f) Správně popíše oblasti využití systémů pro přečerpávání tepla. (5 %) ad g) Kompletně vyjmenuje složení potravin, biologické vlastnosti potravin a příčiny znehodnocování potravin a správně provede jejich rozbor. (20 %) doporučená literatura a informační zdroje DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; FENCL, Z. Chlazení a zmrazování. Praha : SNTL, s. MARKYTÁNOVÁ, M. Chladicí technika III. Praha : ČVUT, s. 16

17 název modulu Konstrukční popis kompresorových systémů pro přečerpávání tepla kód KPKS délka modulu 10 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PO stručná anotace vymezující cíle modulu Vysvětlit složitost konstrukce parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla pro domácí a komerční chlazení a zmrazování, pro tepelná čerpadla a klimatizační systémy. Demonstrovat a popsat zapojení systému pro domácí chlazení, pro distribuční chlazení a tepelného čerpadla. Vysvětlit význam jednotlivých prvků systémů. Demonstrovat zapojení elektrické části základních systémů. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Nakreslit schéma zapojení systému s expanzní kapilárou, vyjmenovat jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlit funkci a problematiku činnosti tohoto systému, b) nakreslit schéma zapojení systému s expanzním ventilem a sběračem, vyjmenovat jeho jednotlivé části a jejich význam, vysvětlit funkci a problematiku činnosti tohoto systému, c) nakreslit základní zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou a systému s expanzním ventilem, vyjmenovat jednotlivé prvky a vysvětlit jejich význam. učivo / obsah výuky Schéma zapojení systému s expanzní kapilárou Části systému s expanzní kapilárou Funkce systému s expanzní kapilárou Složitost činnosti systému s expanzní kapilárou Schéma zapojení systému s expanzním ventilem Části systému s expanzním ventilem Funkce systému s expanzním ventilem Složitost činnosti systému s expanzní kapilárou Schéma zapojení elektrického obvodu systému s expanzní kapilárou jeho části a jejich význam Schéma zapojení elektrického obvodu systému s expanzním ventilem jeho části a jejich význam doporučené postupy výuky Znázornění schémat jednotlivých systémů, popis jednotlivých částí, vysvětlení jejich významu, funkce systému, demonstrace činnosti systému pomocí funkční trojrozměrné učební pomůcky. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40% kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek vý ky ad a) kritéria hodnocení Schéma zapojení systému s expanzní kapilárou je správné, kompletně vysvětlena činnost systému. (20 %) 17

18 ad b) ad c) Schéma zapojení systému s expanzním ventilem je odborně zakresleno, správně popsány jeho části a odborně popsána činnost systému. (40 %) Vysvětlení a nákres základního zapojení elektrického obvodu s expanzní kapilárou a elektrického schématu s expanzním ventilem je kompletní a věcně správné. (40 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

19 název modulu Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla neelektrické kód ČSn délka modulu 19 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KPKS stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vytvořit přehled o jednotlivých částech systémů pro přečerpávání tepla co do druhů, účelu, konstrukce, funkce, vlastností a použití. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyjmenovat jednotlivé prvky neelektrické části kompresorových systémů pro přečerpávání tepla, b) rozdělit výměníky tepla podle dílčích kritérií, vyložit jejich konstrukční uspořádání, vlastnosti a použití, c) rozdělit kompresory podle dílčích kritérií, vyjmenovat a vysvětlit základní pojmy z oblasti kompresorů s vratným pohybem pístu, provést výklad konstrukčního uspořádání protiproudého pístového kompresoru a vysvětlit jeho funkci v p-v diagramu; vysvětlit pojem spirálový kompresor, jeho konstrukci, vlastnosti a hlavní oblast použití; provést výklad problematiky mazání kompresorů, vysvětlí pojem chladivový kompresor ucpávkový, polohermetický a hermetický, d) vyjmenovat druhy expanzní orgánů, znát jejich účel, funkci, vlastnosti, umístění v okruhu, použití, e) popsat složitost čistoty vnitřního prostředí okruhu, prostředky jejího zajištění, jejich princip a umístění v okruhu, f) definovat pojem odlučovače kapaliny, vyjmenovat jejich druhy, vysvětlit jejich účel, princip a umístění v okruhu, g) definovat pojem vodní ventily, vyjmenovat jejich druhy, vysvětlit účel, princip a umístění v okruhu, h) popsat složitost potrubí a armatur pro konstrukci okruhů chladivových systémů. učivo / obsah výuky Prvky neelektrické části kompresorových systémů rozdělení Výměníky tepla rozdělení Výměníky tepla konstrukční uspořádání Výměníky tepla vlastnosti a použití Chladivové kompresory rozdělení Chladivové kompresory funkční schéma protiproudého kompresoru s vratným pohybem pístu a jeho funkce, p-v diagram Chladivové kompresory základní pojmy kompresorů s vratným pohybem pístu Chladivové kompresory kompresor spirálový (konstrukční popis, funkce, vlastnosti, hlavní oblasti použití Chladivové kompresory mazací systémy kompresorů, nízkotuhnoucí oleje Chladivový kompresor ucpávkový a motorkompresor (chladivový kompresor polohermetický a hermetický) Expanzní orgány účel, umístění v okruhu, rozdělení Expanzní orgány expanzní kapilára (účel, vlastnosti, použití) Expanzní orgány expanzní ventily (AEV, TEV, MOP, EV elektronický) Nečistoty v okruhu, druhy nečistot, jejich vliv na činnost systému způsoby jejich 19

20 omezování (filtry, FDH) Odlučovače kapaliny odlučovače oleje (význam, druhy, princip, umístění v okruhu) Odlučovače kapaliny odlučovač kapalného chladiva (význam, princip, umístění v okruhu) Vodní ventily význam, druhy, princip, vlastnosti, umístění v okruhu Potrubí pro konstrukci chladivových okruhů (druhy, jmenovité rozměry, způsoby spojování potrubí a armatur) Armatury pro konstrukci chladivových okruhů (ventily uzavírací, dvoucestné, čtyřcestné, ruční, elektricky ovládané, zpětné ventily, pojistné ventily, ventil konstantního tlaku, průhledítka a indikátory vlhkosti) doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, demonstrace pomocí trojrozměrných učebních pomůcek. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky ýsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vyjmenuje správně neelektrické prvky, ze kterých se skládají okruhy pro přečerpávání tepla.(10 %) Vyjmenuje kompletně druhy výměníků tepla podle různých kritérií, odborně provede jejich konstrukční popis (15%) ad c) Vysvětlení všech procesů a pojmů, užití v praxi je správné. (25 %) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) Definuje správně základní význam expanzního orgánu v okruhu, kompletně vyjmenuje druhy expanzních orgánů, odborně provede jejich popis, vysvětlí jejich funkci, vyloží jejich vlastnosti, umístění v okruhu a použití. (25 %) Vysvětlí odborně složitost čistoty vnitřního prostředí okruhu, úplně vyjmenuje prostředky a způsoby jejího zajištění, správně vysvětlí princip těchto prostředků a jejich umístění v okruhu. (10 %) Vysvětlí pojem odlučování kapaliny v okruhu, vyjmenuje druhy odlučovačů kapaliny, vyloží jejich účel a princip funkce a umístění v okruhu. (5 %) Správně vysvětlí pojem vodní ventily, jejich účel, kompletně vyjmenuje druhy vodních ventilů, správně uvede jejich umístění v okruhu a odborně vysvětlí princip činnosti a funkci v okruhu. (5 %) Vyjmenování druhů potrubí podle různých hledisek, světlosti potrubí, zásad práce s chladivovým potrubím, způsobů spojování potrubí, základních armatur pro chladivová potrubí je správné. (5 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

21 název modulu Části parních kompresorových systémů pro přečerpávání tepla elektrické kód ČSe délka modulu 14 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ČSn stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu o elektrických částech kompresorových okruhů je seznámit posluchače s jednotlivými elektrickými prvky (jedná se o prvky pohonné, jisticí, řídící a kontrolní), které tvoří elektrický obvod systému, jejich účel, konstrukci, princip a umístění. Seznámit se základy měničové techniky. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyjmenovat jednotlivé prvky elektrické části kompresorových systémů pro přečerpávání tepla, b) popsat konstrukční popis trojfázového asynchronního motoru (AM), princip jeho činnosti, základní vlastnosti, spojení vinutí, složitost spouštění a jištění, způsob reverzace a možnosti řízení otáček, popsat spojení vinutí trojfázových motorkompresorů, c) popsat konstrukční popis jednofázového AM, princip jeho činnosti, základní vlastnosti, umět vysvětlit problematiku rozběhu (rozběhové vinutí pomocná fáze, stíněný pól), popsat schémata zapojení jednofázových AM s rozběhovým vinutím (rozběh odporový a kapacitní), způsob reverzace, popsat typické spojení vinutí jednofázových motorkompresorů, d) popsat základní schémata pohonů jednofázových motorkompresorů okruhů s expanzní kapilárou a okruhů s expanzním ventilem, e) popsat základní schémata pohonů trojfázových motorkompresorů a umět vyjmenovat prvky, ze kterých se tyto obvody skládají, f) vyjmenuje druhy, popíše konstrukci a vysvětlí princip rozběhových relé motorkompresorů s jednofázovým AM a jejich zařazení do obvodu, g) popsat druhy, konstrukci a principy tepelně nadproudových ochran motorkompresorů s AM a jejich zařazení do obvodu, h) popsat druhy, konstrukci a principy termostatů a jejich zařazení do obvodu, i) popsat druhy, konstrukci a principy tlakových spínačů, jejich význam a zařazení do obvodu, j) popsat způsoby odtávání námrazy výparníku a jejich praktické řešení, k) popsat způsoby signalizace provozních stavů systémů, l) popsat konstrukci, princip činnosti, vlastnosti a použití motorů synchronních a motorů na stejnosměrný proud, m) popsat základy měničové techniky (usměrňovače, střídače, měniče frekvence). učivo / obsah výuky Asynchronní motor konstrukční popis, princip činnosti, vlastnosti, spojování vinutí, spouštění, jištění, reverzace, řízení otáček, spojení vinutí trojfázového motorkompresoru Asynchronní motor jednofázový princip a způsoby rozběhu a konstrukční popis, schéma zapojení jednofázového AM s rozběhovým vinutím (rozběh odporový a kapacitní), způsob reverzace, spojení vinutí jednofázových motorkompresorů Schéma a popis elektrické části zařízení s expanzní kapilárou - motorkompresor jednofázový Schéma a popis elektrické části zařízení s expanzním ventilem - motorkompresor jednofázový 21

22 Schéma a popis elektrické části kompresorového zařízení s expanzním ventilem motorkompresor trojfázový Rozběhová relé motorkompresorů s jednofázovým AM - elektromagnetická a elektronická Tepelně nadproudová ochrana AM kompresorů bimetalová tepelněnadproudová ochrana motorkompresorů, elektronické ochranné prvky a obvody Termostaty klasické termostaty tlakové výparníkové (kapilárové) a prostorové, termostaty pro řízení okruhů chladicích a mrazicích zařízení, tepelných čerpadel a klimatizačních zařízení klasické a elektronické Tlakové spínače presostaty, přetlakové jističe, diferenciální tlakové spínače a tlakové spínače kombinované Složitost odtávání námrazy výparníků odtávání pasivní, použití odtávacího termostatu, odtávání aktivní horkými parami chladiva nebo topným kabelem Signalizační prvky a obvody Synchronní motory konstrukce, princip, vlastnosti, použití Motory na stejnosměrný proud - konstrukce, princip, druhy, vlastnosti, použití Základy měničové techniky usměrňovače, střídače, měniče frekvence doporučené postupy výuky Výklad, popis s využitím trojrozměrných pomůcek, praktické ověření funkce a vlastností jednotlivých prvků obvodu ukázkou a měřením, využití zpětné vazby při kontrole vědomí souvislostí mezi jednotlivými poznatky, prvky a funkcí celého obvodu. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vyjmenování jednotlivé prvků určené pro konstrukci elektrických částí systémů pro přečerpávání tepla je přesné. (5 %) Funkčnost trojfázového asynchronního motoru (AM) je odborně vysvětlena s použitím příslušného schématu. (20 %) ad c) Popis je kompletní s vysvětlením jeho základních vlastností a činnosti. (15 %) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) Schéma je zakresleno a odborně objasněno. Nákres základního schématu zapojení pohonů s trojfázovým motorkompresorem, je přesně vysvětleno se zvláštnostmi jejich jištění proti nadproudu a proti přehřátí,kompletně umí vyjmenovat prvky, ze kterých se tyto obvody skládají. (10 %) Vyjmenuje kompletně druhy, popíše odborně konstrukci, správně vysvětlí princip rozběhových relé motorkompresorů s jednofázovým AM a správně umístí relé v obvodu. (5 %) Kompletně vyjmenuje druhy, popíše konstrukci, úplně vysvětlí princip tepelně nadproudových ochran motorkompresorů s asynchronním motorem a správně umístí tepelně nadproudovou ochranu v obvodu. (5 %) Vyjmenuje všechny druhy, správně vysvětlí principy jednotlivých druhů termostatů a odborně vyloží problematiku jejich umístění do obvodu a okruhu. (5 %) Vyjmenuje všechny druhy, odborně vysvětlí principy jednotlivých druhů tlakových spínačů a správně vyloží problematiku jejich umístění do obvodu a okruhu. (5 %) Vyjmenuje všechny způsoby odtávání námrazy výparníků a správně vysvětlí praktické řešení jednotlivých způsobů odtávání. (5 %) 22

23 ad k) ad l) ad m) Vyjmenuje všechny prostředky pro signalizaci provozních a poruchových stavů systémů, odborně vyloží vlastnosti těchto prostředků a uvede správně několik příkladů realizace signalizačních obvodů. (5 %) Vyjmenuje úplně konstrukční části, vysvětlí správně vlastnosti a použití synchronních motorů; konstrukční popis motorů na stejnosměrný proud je úplný. (5 %) Vyjmenování druhů usměrňovačů podle jednotlivých hledisek je kompletní, schémata základních druhů usměrňovačů jsou úplná; vysvětlí správně pojem fázové řízení, pulzní řízení, pojem střídač; vyjmenuje všechny základní druhy měničů frekvence, správně použije. (5 %) doporučená literatura a informační zdroje FENCL, Z. Chladicí zařízení. Praha : SNTL, s. POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

24 název modulu Tepelná čerpadla kód TČ délka modulu 8 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ČSe stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit princip tepelného čerpadla (TČ) využívajícího parní kompresorový systém, upozornit na rozdíly termodynamické a konstrukční vzhledem k chladicím systémům, vhodnost chladiva pro TČ, seznámit se základními druhy TČ z hlediska zdroje nízkopotenciálního tepla a z hlediska aplikace v otopném systému, v klimatizaci a některých dalších oblastech. Vysvětlit způsob určení teploty bivalence, provést rozbor podmínek provozu TČ. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vysvětlit princip TČ využívajícího parní kompresorový systém, upozornit na rozdíly oproti chladicímu systému, zná podmínky pro správnou volbu chladiva pro TČ, umí provést rozbor efektivity TČ, b) vyjmenovat druhy TČ z hlediska zdroje nízkopotenciálního tepla, c) vyjmenovat druhy TČ z hlediska způsobu aplikace v otopném systému, d) vysvětlit vzájemný rozdíl mezi systémem bivalentním, monovalentním, paralelním a částečně paralelním, e) určit teplotu bivalence, f) popsat problematiku provozu TČ, g) vysvětlit způsoby využití TČ v klimatizačním systému a v dalších oblastech. učivo / obsah výuky Základní schéma a princip činnosti kompresorového TČ, vlastnosti vhodného chladiva Teoretický popis a rozbor efektivity TČ Rozdělení TČ Způsoby využití TČ v otopném systému jejich charakteristika, rozdíly, výhody a nevýhody Teplota bivalence Složitost provozu TČ TČ jako součást klimatizačního systému Další způsoby využití TČ (příprava TUV, sušení, využití odpadního tepla) doporučené postupy výuky Demonstrace s využitím funkční trojrozměrné učební pomůcky, prezentace pomocí příslušného schématu zapojení, demonstrace rozdílů mezi chladicím systémem a TČ pomocí tepelného diagramu, využití zpětné vazby praktický výpočet topného faktoru pro konkrétní případ, demonstrace efektivity chladicího systému a TČ na konkrétním případu formou výpočtu, naučit a procvičit určení efektivity TČ a určení teploty bivalence. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek kritéria hodnocení 24

25 výuky ad a) Vysvětlení principu tepelného čerpadla je úplné.volba druhu chladiva pro tepelné čerpadlo je správná. (30 %) ad b) Rozdělení tepelných čerpadel je správné. (10 %) ad c) Rozdělení tepelných čerpadel je správné. (10 %) ad d) Vysvětlení rozdílu mezi systémem bivalentním, monovalentním, paralelním a částečně paralelním je odborné. (10 %) ad e) Správně určí teplotu bivalence. (20 %) ad f) Problematiky provozu tepelného čerpadla je vysvětlena správně. (10 %) ad g) Způsoby využití tepelných čerpadel v klimatizačních systémech a v dalších oblastech jsou úplné. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN POLÁK, V. Automatizace chladicích zařízení. Praha : SNTL, s. CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN

26 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 1 kód KT1 délka modulu 6 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu TC stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je znalost pojmů klimatizace a klimatizační technika, pojmů klima, mikroklima, pohoda prostředí, porozumění složitosti vlivů na kvalitu prostředí. Pochopení pojmů klimatizace komfortní a klimatizace technologická. Vytvoření dovednosti definovat pásmo teplot v klimatizovaných místnostech, meze oblasti pohody, oblast tepelné pohody. Pochopení pojmu větrání, znalost kvalitativního rozdílu mezi větracím systémem a klimatizačním systémem. Seznámení se základními částmi klimatizačního systému, vytvoření dovednosti vyjmenovat druhy klimatizačních systémů a klimatizačních jednotek. Vytvoření znalosti kritérií pro výběr klimatizačního zařízení a postupu dimenzování klimatizačního zařízení. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Umět se orientovat se v základních pojmech oboru techniky prostředí, b) pochopit rozdílů mezi pojmy větrání a klimatizace, c) vyjmenovat a vysvětlit možné příčiny znehodnocování vzduchu v místnosti, účel, způsoby realizace a konstrukční části větrací jednotky a větracího systému, popsat způsob určení množství přiváděného čerstvého vzduchu, d) popsat základní druhy klimatizace a klimatizačních zařízení, jejich vlastnosti a použití, e) popsat kritéria pro volbu klimatizačního zařízení, f) mít dovednost dimenzovat klimatizační zařízení z hlediska určení tepelné zátěže a kontroly výměny vzduchu. učivo / obsah výuky Základní pojmy techniky prostředí Větrání, větrací jednotky, větrací systémy, dimenzování Základní druhy klimatizace, základní části klimatizačního zařízení, základní druhy klimatizačních zařízení Klimatizační jednotky druhy, popis, vlastnosti, použití Klimatizační systémy druhy, popis, použití Volba a dimenzování klimatizačního zařízení doporučené postupy výuky Výklad základních pojmů, vysvětlení vzájemných rozdílů, procvičení a upevnění poznatků verbálně a výpočtem, demonstrace jednotlivých částí a celků, jejich popis, vytvoření a upevnění vědomí vzájemných funkčních souvislostí. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Vyjmenuje kompletně pojmy techniky prostředí. (15 %) 26

27 ad b) Rozdíly mezi pojmy větrání a klimatizace odborně objasní. (5 %) ad c) ad d) Vyjmenování a vysvětlení možných příčin znehodnocování vzduchu v místnosti je přesné. Popis konstrukce větrací jednotky a jejich částí a větracího systému je úplný. Způsob určení množství přiváděného vzduchu je správný. (30 %) Druhy klimatizace a klimatizačních zařízení, jejich popis, vlastnosti a použití jsou správné a úplné. (20 %) ad e) Kritéria pro volbu klimatizačního zařízení jsou úplná. (10 %) ad f) Postup dimenzování klimatizačního zařízení z hlediska určení tepelné zátěže a kontroly výměny vzduchu je přesně popsán. (20 %) doporučená literatura a informační zdroje CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN Provoz a údržba klimatizačních zařízení. Praha : Společnost pro techniku prostředí, s. 27

28 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 2 kód KT2 délka modulu 7 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KT1 stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je vysvětlit problematiku úpravy vlhkosti vzduchu. Vysvětlit účel vlhčení, způsoby vlhčení a popsat zařízení, která k tomu používáme. Vyložit a vysvětlit způsoby odvlhčování vzduchu. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit účel vlhčení vzduchu a vyjmenovat zařízení, která k tomu používáme, definovat pojem pračka vzduchu, b) vysvětlit princip adiabatického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnotit účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzitu sprchování, popsat konstrukci adiabatické pračky vzduchu, vlastnosti, výhody a nevýhody, c) vysvětlit princip polytropického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnotit účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzitu sprchování, popsat konstrukci polytropické pračky vzduchu, vlastnosti, výhody a nevýhody, d) vysvětlit princip parního vlhčení vzduchu v h-x diagramu, popsat vlastnosti parního vlhčení, způsob realizace a regulace výkonu, e) vysvětlit pojem pneumatické vlhčení, mechanické vlhčení a odpařovací vlhčení a vysvětlí způsoby realizace těchto systémů vlhčení vzduchu, f) vysvětlit odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení, g) vysvětlit pojem sorpční odvlhčování. učivo / obsah výuky Vlhčení vzduchu účel a základní způsoby Vlhčení adiabatické Vlhčení polytropické Vlhčení parní Další způsoby vlhčení vzduchu Odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení Absorpční odvlhčování vzduchu princip, vlastnosti, použití a příklad realizace (systém DST) Doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, demonstrace pomocí diagramu h-x. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) kritéria hodnocení Vysvětlí správně účel vlhčení vzduchu a vyjmenování zařízení, která se k tomu používají je kompletní, pojem pračka vzduchu je odborně vysvětlen. (10 %) Princip adiabatického vlhčení vzduchu v h-x diagramu je použit správně. Popis konstrukce adiabatické pračky vzduchu, její všechny vlastnosti, výhody a nevýhody 28

29 ad c) ad d) ad e) ad f) jsou úplné a přesné. (20 %) Princip polytropického vlhčení vzduchu v h-x diagramu, zhodnocení účinnost tohoto způsobu vlhčení, intenzity sprchování, popis konstrukce polytropické pračky vzduchu je správný, vyjmenování výhod a nevýhod je kompletní. (20 %) Vysvětlení a popis principu parního vlhčení vzduchu v h-x diagramu je správné. (20 %) Vysvětlení pojmu pneumatické vlhčení, mechanické vlhčení a odpařovací vlhčení je kompletní. (10 %) Vysvětlení způsobu odvlhčování vzduchu s využitím chladicího zařízení je správné. (10 %) ad g) Pojem absorpční odvlhčování (systém DST) je odborně vysvětlen. (10 %) doporučená literatura a informační zdroje CHYSKÝ, J.; HEMZAL, K. Větrání a klimatizace. Praha : Česká matice technická, s. ISBN DVOŘÁK, Z.; KLAZAR, L.; PETRÁK, J. Tepelná čerpadla. Praha : SNTL, s. ULLRICH, H. Chladicí technika II. Praha : Svaz CHKT, s. ISBN Provoz a údržba klimatizačních zařízení. Praha : Společnost pro techniku prostředí, s. 29

30 název modulu Klimatizace a klimatizační technika 3 kód KT3 délka modulu 9 hodin platnost typ modulu Povinný kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu KT2 stručná anotace vymezující cíle modulu Seznámit posluchače s některými druhy větracích a klimatizačních zařízení, jejich konstrukčním řešením, funkcí, vlastnostmi a použitím. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Provést rozdělení klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění, b) uvést konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky, c) vysvětlit pojem okenní klimatizátor, d) definovat pojem klimatizační jednotka SPLIT, popsat konstrukci těchto jednotek včetně systémů VRV (variable refrigeration volume), e) vysvětlit pojem klimatizační jednotky Fan coil, znát jejich popis a příklady konkrétních řešení, f) popsat větrací jednotku Komplet Air, její jednotlivé díly, funkce v režimu chlazení a v režimu topení, vysvětlit vztah vzduchotechnického a chladicího zařízení, g) vysvětlit pojem mobilní klimatizátory, h) popsat klimatizační systém Danfoss s adiabatickým vlhčením a parním kompresorovým systémem na úpravu teploty a odvlhčování vzduchu a vysvětlit jeho činnost, i) vysvětlit pojem klimatizační systém Water Loop, jeho použití (určení), základní konstrukční popis, schéma, funkce v režimu chlazení a topení, zhodnotit vlastnosti tohoto systému. učivo / obsah výuky Rozdělení klimatizačních zařízení podle konstrukce a umístění Požadavky na instalaci klimatizační jednotky Okenní klimatizátor Klimatizační jednotky SPLIT, systémy VRV Klimatizační jednotky Fan coil Větrací jednotka Komplet Air Mobilní klimatizátory Klimatizační systém komorový příklad systému Danfoss Klimatizační systém Water Loop doporučené postupy výuky Výklad, demonstrace, popis; ověření znalostí a pochopení funkce zpětnou vazbou při výkladu. způsob ukončení modulu Zápočet nutná pravidelná docházka s omluvenou absencí minimálně 75% účasti, splnění písemného testu s kritériem úspěšnosti 40%. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně rozdělí klimatizační zařízení podle konstrukce a umístění. (5 %) ad b) Úplně formuluje konkrétní požadavky na instalaci klimatizační jednotky. (5 %) 30

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Montér elektrorozvodných sítí I

Montér elektrorozvodných sítí I Česko-rakouský projekt PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Montér elektrorozvodných sítí I ver. 1.1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H)

Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H)

Servisní mechanik velkých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov KLIMATIZACE A CHLAZENÍ Ing. Miloš Lain, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

kontrolní a monitorovací systémy pro chladící techniku přehled a filozofie řešení

kontrolní a monitorovací systémy pro chladící techniku přehled a filozofie řešení ALCO Elektronika kontrolní a monitorovací systémy pro chladící techniku přehled a filozofie řešení Přehled prvků použitých v supermarketech a skladech vícekompresorové jednotky kondenzátory řízení nástřiku

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz Knihařství výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní vědomosti z

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Anotace Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Stavební stroje Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 2. ročník: 32 týdnů po 2 hodinách

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz Kondenzační jednotky www.jdk.cz O bsah Všeobecná charakteristika 5 Systém značení 6 Specifikace standardní výbavy 7 Volitelné příslušenství 8 Návrh jednotky 9 Výkony 11 Jednotky s hermetickými pístovými

Více

KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH AUTOMATŮ

KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH AUTOMATŮ Projekt UNIV Uznávání výsledkůneformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ LOGICKÝCH

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK 3 hod. týdně, celkem 99 hod. Všeobecné předpisy pro montáž, údržbu, opravy a zapojení elektrických zařízení Dotace učebního bloku: 2 zná ustanovení týkající se bezpečnosti

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více