TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL 952002 CZ"

Transkript

1 TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: Duben Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl

2 TECHNICKÉ INFORMACE PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL Tato technická informace Program tepelných čerpadel platí od Duben Tento podklad je chráněn autorskými právy. Takto založená práva, zejména překlad, dotisk, převzetí obrázků, rozhlasové vysílání, reprodukce fotomechanickým nebo jiným způsobem a ukládání vzařízeních pro zpracování dat, zůstávají vyhrazena. Všechny rozměry a hmotnosti jsou orientační. Právo na omyly a změny vyhrazeno. 2

3 Program tepelných čerpadel REHAU OBSAH Důležité informace a bezpečnostní upozornění Úvod Všeobecně Způsob činnosti Použití Zdroje tepla Způsoby provozu Označení tepelného čerpadla Program produktů Program tepelných čerpadel REHAU Tepelná čerpadla Systémový zásobník Stanice průtokového ohřevu vody Systémové příslušenství Tepelné čerpadlo REHAU GEO / AQUA Přehled Oblast použití Varianty přístrojů Komponenty tepelných čerpadel Princip funkce Instalace a přípojky Rozměry a poloha přípojek Hydraulická přípojka Elektrické připojení Uvedení do provozu Údržba Technické údaje Tepelné čerpadlo REHAU AERO Přehled Oblast použití Přehled systému Princip funkce Dodání a přeprava Instalace tepelného čerpadla Kanálové přípojky Vnitřní instalace: Venkovní instalace Rozměry a poloha přípojek Instalace tepelného čerpadla Elektrické přípojky Uvedení do provozu Technické údaje Výkonový diagram TEPELNÁ ČERPADLA 3

4 Regulace tepelného čerpadla REHAU Provozní režimy Vytápění Chlazení Přepínání provozních režimů vytápění / chlazení Příprava teplé vody Provoz čerpadel směšovaného / nesměšovaného okruhu Směšovaný okruh (okruh 1) Nesměšovaný okruh (okruh 2) Časové programy Cirkulace Bivalentní provoz Spouštěcí impulz Externí spouštěcí impulz Dálkové ovládání Ruční provoz Funkční vytápění podle DIN EN 1264 část Blokovací doby rozvodných závodů Poruchy Ochrana proti mrazu Ochrana proti zablokování čerpadla Popis funkce Uvedení do provozu Parametrizace Obsluha Informační stránky Struktura ovládání Přepínání provozních režimů Systémový zásobník REHAU Přehled Instalace Přípojka na straně topení Technické údaje Rozměry Stanice průtokového ohřevu vody REHAU Přehled Přípojka na straně topení Montáž Přípojka na straně vody Elektrické připojení Regulace tepelného čerpadla REHAU Čištění a údržba Technické údaje

5 Příslušenství REHAU Připojovací sada primárního okruhu REHAU Modul propojení topného okruhu REHAU Deskový výměník chlazení REHAU Trojcestný ventil REHAU Odlučovač vzduchu REHAU Odlučovač kalu REHAU Připojovací sada zásobníku REHAU Pojistná sada výměníku tepla REHAU Solární výměník tepla REHAU Cirkulační výměník REHAU Izolace REHAU Vodní tlakový spínač REHAU Teploměr REHAU Elektrická topná tyč REHAU k zašroubování Elektrická topná tyč REHAU v chráničce Zařízení pro měkký start tepelného čerpadla REHAU Nemrznoucí směs REHAU Plánování a dimenzování Obecné požadavky Plánování systému tepelného čerpadla Dimenzování výkonu tepelného čerpadla Dimenzování topného systému Stanovení zdroje tepla Dimenzování země jako zdroje tepla Dimenzování vzduchu jako zdroje tepla Dimenzování vody jako zdroje tepla Výběr systémového zásobníku Modely systémů Obecné pokyny Přehled Schémata zapojení hydrauliky modelů systémů REHAU tepelných čerpadel GEO / AQUA Popisy v modelech systémů GEO / AQUA Model systému 1: Vytápění a příprava teplé vody Model systému 2: Vytápění, příprava teplé vody a pasivní chlazení Model systému 3: Vytápění, příprava teplé vody a aktivní chlazení Model systému 4: Vytápění, příprava teplé vody, pasivní chlazení a aktivní chlazení Model systému 5: Napojení kotle Schémata zapojení hydrauliky modelu systému REHAU tepelného čerpadla AERO Popisky v modelech systému AERO Model systému 1: Vytápění a příprava teplé vody Model systému 2: Napojení kotle Normy A směrnice Protokol uvedení do provozu Údržba Obecné pokyny Zákonná ustanovení Dokumentace Doporučená údržba TEPELNÁ ČERPADLA Slovník odborných pojmů technické informace tepelného čerpadla

6 6

7 1 Program tepelných čerpadel REHAU Důležité informace a bezpečnostní upozornění Pokyny k této technické informaci Platnost Tato technická informace platí pro Českou republiku. Navigace Na začátku této technické informace naleznete podrobný obsah s hierarchickými nadpisy a odpovídajícími čísly stránek. Piktogramy a loga Bezpečnostní upozornění Právní upozornění Důležitá informace Informace na internetu - Pokud neporozumíte bezpečnostním pokynům nebo jednotlivým montážním předpisům, nebo pokud jsou nejasné, obrať te se na svou prodejní kancelář REHAU. - V zájmu vlastní bezpečnosti a správného používání našich produktů v pravidelných intervalech kontrolujte, zda technická informace, kterou máte k dispozici, již neexistuje v novější verzi. Datum vydání je vytištěno vždy vlevo dole na titulní straně. - Aktuální technickou informaci obdržíte od své prodejní kanceláře REHAU, v odborných velkoobchodech i na internetu v sekci "Download" na adrese Související podklady Vedle tohoto dokumentu prosím respektujte - technickou informaci k plošnému vytápění / chlazení - montážní návody komponentů REHAU z programu tepelných čerpadel Vaše výhody Pokyny k použití tohoto návodu Před zahájením montáže si v zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti jiných osob pozorně přečtěte tyto technické informace a montážní návody. Montážní návod uschovejte a mějte jej trvale v místě instalace kdispozici. Použití v souladu s určením - Program tepelných čerpadel REHAU je dovoleno projektovat, instalovat a provozovat pouze tak, jak je popsáno v této technické informaci resp. v montážních návodech náležejících k jednotlivým komponentům. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s určeným účelem a je proto nepřípustné. - Oblasti použití, které nejsou v této Technické informaci obsaženy (speciální aplikace), vyžadují konzultaci s naším oddělením aplikační techniky. - V případě dotazů a nejasností se prosím obrať te na prodejní kancelář firmy REHAU. - Použití v souladu s určením zahrnuje respektování všech pokynů této technické informace a také návodů pro montáž, obsluhu a údržbu. Při použití v rozporu s určením nebo nepřípustné úpravě výrobku a za veškeré takto vzniklé škody nebude převzato žádné ručení. TEPELNÁ ČERPADLA 7

8 Normy a směrnice Respektujte aktuálně platný stav směrnic, norem a předpisů, které se vztahují na dané použití, i když nejsou v tomto dokumentu zmíněny. K nim náleží mimo jiné: - všeobecně platné předpisy prevence nehodovosti a bezpečnostní předpisy - předpisy pro ochranu proti úrazům - ustanovení profesních sdružení - platné zákony, normy, směrnice a předpisy, jako např. normy DIN, EN, DVGW, VDI a VDE - předpisy místních komunálních podniků Obecná bezpečnostní opatření Při instalaci zařízení tepelných čerpadel a potrubních zařízení, elektrických konstrukčních dílů apřístrojů respektujte platné národní a mezinárodní předpisy pro pokládání, instalaci, prevenci nehodovosti abezpečnostní předpisy a také pokyny této technické informace apříručky. - Udržujte pracovní prostor v čistotě a zbavený předmětů omezujících pohyb. - Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště. - Znemožněte přístup dětí, domácích zvířat a nepovolaných osob knářadí a montážním pracovištím. To platí zejména u sanací v obytných oblastech. - Případně potřebné nemrznoucí prostředky, popř. teplonosné médium, skladujte zabezpečené tak, aby k nim neměly přístup děti azvířata. - Neprostrkujte žádné předměty větracími mřížkami přístrojů - Používejte jen komponenty určené pro daný systém REHAU. Použitím komponent nenáležejících do systému může dojít k chybnému fungování. - Zásadně je dovoleno používat jen originální náhradní díly. Materiály a komponenty použité zadavatelem musí být neomezeně vhodné pro zamýšlený účel použití a splňovat platné zákony a normy, směrnice apředpisy. Svévolné změny a přestavby nejsou dovoleny, protože mohou mít za následek zdravotní i smrtelné ohrožení a poškození zařízení. Pokud by došlo k poškození zařízení, nesmí být nadále provozováno. Personální předpoklady - Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. - Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Pracovní oděv - Noste vhodný pracovní oděv, ochranné brýle, ochrannou obuv asíť ku na vlasy, jestliže máte dlouhé vlasy. - Nepoužívejte volný oděv nebo ozdoby, mohly by je zachytit pohyblivé části stroje. - Pod by se vám navzdory použití ochranných brýlí dostalo do očí teplonosné médium, vypláchněte si oči s otevřenými víčky důkladně proudem tekoucí vody a neprodleně kontaktujte lékaře. - Při montážních pracích ve výšce hlavy nebo nad hlavou používejte ochrannou helmu. Skladování Veškeré komponenty programu tepelných čerpadel REHAU nesmí být skladovány venku. To neplatí pro tepelné čerpadlo REHAU AERO, jestliže je vybaveno dodatečnými komponenty (např. zastřešením přístroje) pro postavení venku. Požární zabezpečení Velmi pečlivě dodržujte platné národní požární předpisy a platné stavební řády / stavební předpisy, zejména u: - prostupů stropy a stěnami - místností se zvláštními / zpřísněnými požadavky na preventivní protipožární opatření (dodržujte národní předpisy). Při manipulaci s otevřeným ohněm je třeba učinit zvláštní preventivní opatření. 8

9 Místo instalace, popř. kotelna - Instalace v mokrých a vlhkých prostorách nebo v prostorách ohrožených prachem či explozí není přípustná. - Pro požadavky na místo instalace platí mimo jiné norma EN378-3 a BGR 500, část 2, kapitola 2.35, které je nutno dodržovat. - Prostor instalace nesmí vykazovat přítomnost agresivních plynů. Dbejte na odpovídající větrání. - V případě nebezpečí musí být možno neprodleně opustit prostor instalace. - Pro vypnutí tepelného čerpadla (tepelných čerpadel) je nutno mimo prostor instalace a v blízkosti dveří nainstalovat dálkový vypínač (nouzový vypínač). - Pokud by nebylo možno zajistit dostatečné přirozené větrání, je nutno zajistit mechanickou ventilaci. Mechanická ventilace musí být vybavena nezávislým nouzovým ovládáním mimo prostor instalace a v blízkosti dveří. Při montáži tepelného čerpadla - Nevstupujte na tepelné čerpadlo. Jeho plášť a kryt k tomu není určen. - Dodržujte pokyny pro montáž a instalaci jednotlivých typů tepelného čerpadla v této Technické informaci. - Pro přepravu, instalaci a montáž používejte zvedací prostředky, které odpovídají rozměrům a hmotnosti tepelného čerpadla. Při montáži zásobníku - Pro přepravu, instalaci a montáž používejte zvedací prostředky, které odpovídají rozměrům a hmotnosti zásobníku. - V důsledku vysoké vlastní hmotnosti zásobníku hrozí zvýšené nebezpečí zranění. Zajistěte, aby měl podklad na místě instalace dostatečnou nosnost pro zvolený zásobník v naplněném stavu. Statika Před montáží a instalací komponent REHAU zajistěte, aby instalací nebyla ohrožena statika příslušné montážní plochy, popř. stropu a stěn, kterými se provádí prostup, a aby plochy, stropy a stěny byly pro instalaci vhodné. V případě potřeby se informuje u architekta nebo statika. Nebezpečí při manipulaci s výrobky - Při překročení přípustných limitů použití, jako např. max. provozní teploty nebo max. provozního tlaku, může dojít k poškození výrobku resp. celého zařízení. - Jestliže je zařízení poškozeno, nesmí být nadále provozováno. - U některých komponentů jsou použity otáčející se díly. Při nedodržení bezpečnostních upozornění hrozí zdravotní a smrtelné nebezpečí. Práce na zařízení Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. - K čištění instalovaných komponentů používejte jen suchou utěrku neobsahující rozpouštědla. Nikdy konstrukční díly nečistěte a nedotýkejte se jich, když máte mokré ruce. - Nedotýkejte se konstrukčních dílů vedoucích proud. - Konstrukční díly neotevírejte, dokud zařízení nebylo odpojeno od napětí jak je popsáno výše. TEPELNÁ ČERPADLA 9

10 10

11 2 Program tepelných čerpadel REHAU Úvod 2.1 Všeobecně Rostoucí oteplování klimatu a s tím související vlivy na člověka apřírodu, stále rostoucí ceny energií a stále vyšší závislost na fosilních zdrojích energie vyžadují trvalá řešení pro získávání potřebné energie. Tím je postižena zejména výstavba obytných domů, protože zde je většina energie spotřebována na vytápění a ohřev teplé vody. Rostoucí měrou se již po značnou dobu ozývá přání majitelů domů, aby mohli své budovy také v létě chladit. Jestliže se výroba tepla dosud většinou realizovala spalováním fosilních paliv (olej nebo plyn) a chlazení budov zajišť ovala samostatná klimatizace, lze s pomocí tepelného čerpadla pokrýt všechny tyto funkce za použití pouze jednoho přístroje. Současně přitom tepelné čerpadlo využívá až ze 75 % bezplatnou a bezemisní energii z okolního prostředí Způsob činnosti Většina lidí má ve svých domovech obrácené tepelné čerpadlo, aniž by to věděli. Chladnička, popř. mraznička fungují jako tepelné čerpadlo, pouze s tím rozdílem, že je otočená využívaná strana. Zatímco se u chladničky využívá "studená" strana, používá se u tepelného čerpadla převážně "teplá" strana. Tepelné čerpadlo odebírá z okolního prostředí (země, voda nebo vzduch) teplo, "vyčerpá" ho na vyšší teplotu anásledně předává toto "teplo vyšší úrovně" topnému systému. To všechno probíhá v jednom uzavřeném okruhu, ve kterém cirkuluje chladivo. Hlavními prvky tohoto okruhu jsou výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Jednotlivé součásti mají následující úkoly: Obr. 2-1 Rozdělení energie soukromých domácností 1 Vytápění 2 Teplá voda 3 Vaření 4 Osvětlení 5 Elektrické přístroje TEPELNÁ ČERPADLA 11

12 Výparník Výparník je stejně jako kondenzátor výměníkem tepla, jehož úkolem je výměna tepelné energie. Výparníkem proudí za nízkého tlaku a nízké teploty chladící médium. Přitom absorbuje teplo z okolního prostředí (zdroj tepla) a odpařuje se. To předpokládá, že teplota zdroje tepla je vyšší, než teplota chladícího média, neboť jinak by nedocházelo kpřenosu tepla (2. termodynamická věta: "Teplo nemůže samovolně přecházet od tělesa s nízkou teplotou k tělesu s vyšší teplotou"). Kompresor Kompresor, nazývaný často také jako dmychadlo, má za úkol nasávat odpařené chladící médium z výparníku a zvyšovat jeho tlak a teplotu. K tomu potřebuje kompresor energii pro vlastní pohon, aby měl dostatečný stlačovací výkon. Tato hnací energie je obvykle zajišť ována elektřinou z veřejné rozvodné sítě. Přehřátá pára chladícího média proudí po stlačení do kondenzátoru. Kondenzátor V kondenzátoru, nazývaném často také zkapalňovač, předává přehřáté chladící médium tepelnou energii chladnějšímu teplonosnému médiu (např. topné vodě). V důsledku rozdílu teplot proudí teplo od chladícího média k teplonosnému médiu. Tím kondenzuje chladící médium (přechod ze skupenství páry do kapalného skupenství chladícího média) aohřívá se teplonosné médium. Vysoký tlak však zůstává nadále konstantní. Expanzní ventil Expanzní ventil má za úkol opět snižovat vysoký tlak, který vyrobil kompresor, aby se tak snížila teplota chladícího média pod teplotu zdroje tepla, aby mohl celý cyklus začít od začátku. Kromě toho má expanzní ventil za úkol, přivádět k výparníku tolik tepla, kolik ho lze ve výparníku přeměnit na plynné chladící médium. Kompresor Výparník Kondenzátor Komprese Odpaření Zkapalnění Expanze Expanzní ventil Obr. 2-2 Princip fungování tepelného čerpadla 12

13 2.1.2 Použití Tepelné čerpadlo má v zásadě za úkol vyrábět teplo. To pak může být v závislosti na instalaci a použití používáno k ohřívání topné nebo pitné vody. V závislosti na zvoleném typu tepelného čerpadla, popř. hydraulického zapojení komponentů systému lze s pomocí tepelného čerpadla také chladit. Chlazení tepelným čerpadlem Příslušnými tepelnými čerpadly REHAU lze v případě potřeby také chladit. Přitom je nutné rozlišovat mezi dvěma druhy chlazení: Aktivní chlazení Při aktivním chlazení je směr proudění chladícího média a tím také funkce výparníku a kondenzátoru obrácená. Toto se realizuje pomocí čtyřcestného ventilu zabudovaného v chladícím okruhu. Kondenzátor z topného provozu se mění na výparník při chladícím provozu a absorbuje tepelnou energii např. plošného topného / chladícího systému REHAU. Výparník z topného provozu se stává při chladícím provozu kondenzátorem a předává tepelnou energii chladnějšímu zdroji tepla (např. nemrznoucí směsi), v tomto případě vrtu. Kompresor je při aktivním chlazení v provozu ("aktivní chlazení"). Pro aktivní chlazení se nabízí vlastní varianta přístrojů. Pasivní chlazení V případě pasivního chlazení je tepelná energie z budovy přenášena přímo do chladnějšího vrtu, aniž by k tomu byl v provozu kompresor ("pasivní chlazení"). Toho se dosahuje pomocí tepelného výměníku mezi chladícím systémem a zdrojem tepla. U pasivního chlazení je dosažitelný chladící výkon silně závislý na úrovni teploty zdroje tepla, vtomto případě vrtu Zdroje tepla Pro efektivní a trvalý provoz potřebuje tepelné čerpadlo zdroj tepla, který dává k dispozici teplo v dostatečném množství a na vhodné teplotní úrovni. Čím vyšší je teplota tepelného čerpadla (max. do 25 C), o to vyšší je topný výkon, a o to efektivněji může tepelné čerpadlo v případě vytápění pracovat. V případě chlazení by měla být teplota vrtu co nejnižší. K tomu se v oblasti obytných budov hodí v zásadě tři zdroje tepla - země, voda nebo vzduch. Všechny tři zdroje tepla mají své opodstatnění a je nutno je důkladně zvážit v závislosti na lokalitě, disponibilitě a požadavcích tepelného čerpadla. Pro všechny tři zdroje tepla nabízí firma REHAU to správné tepelné čerpadlo. Země Země může naakumulovat velká množství solární energie. Tuto energii absorbuje země buď přímo ze slunečního záření, nebo ji přijímá v podobě deště nebo ze vzduchu. Energii akumulovanou v zemi lze získávat pomocí zemních kolektorů, zemních sond nebo energetických pilotů apřivádět ji tepelnému čerpadlu (v případě topného provozu). Přitom se jedná o uzavřený potrubní systém, ve kterém cirkuluje teplonosné médium, takzvaná nemrznoucí směs (směs vody a nemrznoucí kapaliny). Přitom nemrznoucí směs během topného provozu absorbuje v zemi teplo a předává ho výparníku tepelného čerpadla. Při jímání tepla ze země nabízí firma REHAU kompletní program v podobě systémové techniky RAUGEO. Pasivní chlazení je v principu možné pouze s tepelnými čerpadly REHAU GEO a AQUA s použitím nemrznoucí směsi nebo spodní vody, protože vzduch není pro pasivní chlazení vhodný (tepelné čerpadlo REHAU Aero). TEPELNÁ ČERPADLA 13

14 Zemní sonda Zemní kolektor Obr. 2-3 Zemní sonda Obr. 2-4 Plošný kolektor Výhody - Dobrá úroveň teploty země vprůběhu celého roku - Malá půdorysná plocha - Výborně se hodí pro aktivní a pasivní chlazení - Možná stabilizace povrchu Dále je nutné zohlednit následující body: - Vysoké investiční náklady - Vždy je nutné povolení Výhody - V případě novostaveb většinou snadná montáž - Levná montáž Dále je nutné zohlednit následující body: - Pouze podmíněně vhodný ke chlazení - Je nutná velká plocha - Možný přesun vegetačních fází - Případně je nutné povolení 14

15 Vzduch Vzduch je k dispozici všude v dostatečném množství. Proto je nasnadě, použít ho jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo. Venkovní vzduch je tepelným čerpadlem nasáván pomocí ventilátoru. Ve výparníku přenáší venkovní vzduch část svého tepla na chladící médium a přitom se ochlazuje. V závislosti na lokalitě však venkovní vzduch v průběhu roku podléhá velkým teplotním výkyvům. S těmito výkyvy se také mění topný výkon tepelného čerpadla, což je nutné zohlednit při jeho dimenzování. Voda Spodní voda je díky své vysoké a konstantní teplotě vhodným zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Pomocí čerpací studny, která čerpá vodu z podzemí, se dostává spodní voda k tepelnému čerpadlu a tam předává část své tepelné energie. Následně je (při topném provozu) zchlazená spodní voda opět vracena do země pomocí takzvané vsakovací studny. Protože složení spodní vody může být místo od místa velmi rozdílné, je nutné nechat provést analýzu vody, aby se předešlo poškození tepelného čerpadla, případně zhoršení funkce studny. Kromě toho je nutné dbát na to, aby byla spodní voda k dispozici v dostatečném množství a s vhodnou teplotou, aby mohla účelně pokrýt energetickou potřebu tepelného čerpadla. Využití povrchové vody není v této technické informaci blíže pojednáváno, protože se jedná o speciální použití. 2 Obr. 2-5 Vnější instalace, tepelné čerpadlo vzduch / voda 1 Výhody vzduchu - Snadný zdroj tepla - Není nutné povolení - Malá plocha Obr. 2-6 Získávání tepla ze spodní vody 1 Čerpací studna 2 Vsakovací studna Dále je nutné zohlednit následující body: - S klesající venkovní teplotou klesá efektivita a topný výkon tepelného čerpadla - Ventilátor jako možný zdroj hluku Výhody spodní vody - Vysoká teplota po celý rok - Možný efektivní provoz tepelného čerpadla - Výborně se hodí pro aktivní a pasivní chlazení - Možná stabilizace povrchu Dále je nutné zohlednit následující body: - Vysoké investiční náklady - Vždy je nutné povolení - Musí být vhodná kvalita vody - Voda musí být po dlouhou dobu k dispozici v dostatečném množství TEPELNÁ ČERPADLA 15

16 2.1.4 Způsoby provozu V závislosti na spotřebě tepla budovy a zvoleném zdroji tepla vyplývají pro tepelné čerpadlo různé způsoby provozu: Monovalentní Při tomto způsobu provozu je potřeba tepla budovy kompletně pokryta tepelným čerpadlem. Pro tento způsob provozu jsou vhodná zejména tepelná čerpadla země / voda a voda / voda, protože u obou zdrojů tepla je během celého roku k dispozici přibližně konstantní úroveň teploty. Monoenergetický V případě monoenergetického způsobu provozu je kromě tepelného čerpadla pro pokrytí spotřeby tepla použito ještě elektrické vytápění, většinou v podobě elektrické topné tyče. To může být účelné zejména utepelných čerpadel vzduch / voda, protože jejich topný výkon a efektivita se s klesající venkovní teplotou snižuje. Tepelné čerpadlo je dimenzováno na zhruba % tepelné spotřeby. Bivalentní V případě bivalentního způsobu provozu se k pokrytí spotřeby tepla kromě tepelného čerpadla používá ještě další zdroj tepla (např. olejový nebo plynový kotel). Tento způsob provozu se používá převážně vpřípadě sanací, kdy je již k dispozici nějaký zdroj tepla a tepelné čerpadlo se instaluje dodatečně. Při tomto způsobu provozu se ještě rozlišuje mezi bivalentně alternativním a bivalentně paralelním provozem. Při alternativním provozu je od určité teploty aktivován 2. zdroj tepla a je vypnuto teplené čerpadlo. Při paralelním provozu je od určité teploty dodatečně aktivován 2. zdroj tepla, tepelné čerpadlo zůstává nadále v provozu. Tepelné čerpadlo je podle daného způsobu provozu dimenzováno na % tepelné spotřeby Označení tepelného čerpadla Výkon tepelného čerpadla silně závisí na teplotě zdroje tepla a topného systému (např. plošné vytápění / chlazení REHAU). Z tohoto důvodu jsou údaje o výkonu v datových listech také vždy uváděny v kombinaci se vstupní teplotou zdroje tepla a výstupní teplotou do tepelného systému. Teploty se vztahují k hodnotám teplot, které jsou stanoveny v evropské zkušební normě EN 14511, popř. v předchozí normě EN 255. Údaj o výkonu bez odpovídajících údajů o teplotách nemá vypovídací schopnost. Tab. 2-1 Příklad: Topný výkon BO/ W35 podle EN 14511: 8,3 kw Tepelné čerpadlo má topný výkon 8,3 kw při vstupní teplotě nemrznoucí směsi (B) 0 C a výstupní teplotě topné vody (W) 35 C. Podmínky zkoušky (rozpětí teplot atd.) platí podle EN Označení tepelných čerpadel REHAU má jednotnou a logickou strukturu, takže je na první pohled rozpoznatelné, o který typ se jedná. Označení tepelných čerpadel se odlišuje v závislosti na použitém zdroji tepla. Příklad: Teplonosné médium Země Vzduch Voda Význam zkratek Zkratka, anglicky B (=Brine) A (=Air) W (=Water) Tepelné čerpadlo REHAU GEO 12 C C Zdroj tepla: GEO Země AERO Vzduch AQUA Voda 2 Topný výkon (podle EN popř. EN 255): zaokrouhlená hodnota u GEO: B0/ W35 u AERO: A2/ W35 u AQUA: W10/ W35 3 Konstrukce: C Kompaktní konstrukce (Compact) B Základní konstrukce (Base) 4 Chladící funkce: C Chladící funkce (Cooling), pomocí tepelného čerpadla lze aktivně chladit Pro identifikaci, o jaké teplonosné médium se jedná, je před údajem oteplotě uvedena zkratka. Zkratky se často vztahují k anglickému pojmu pro teplonosné médium. 16

17 3 Program tepelných čerpadel REHAU Program produktů 3.1 Program tepelných čerpadel REHAU V podobě svého programu tepelných čerpadel značky REHAU nabízí firma REHAU trvalé a perspektivní kompletní řešení vytápění, chlazení apřípravy teplé vody. Program tepelných čerpadel značky REHAU je pojítkem mezi plošným topným / chladícím systémem REHAU a systémy REHAU pro využívání geotremálního a solárního tepla. - Možnost vytápění a chlazení pomocí jednoho přístroje - Vysoký topný faktor (COP) - Nízká spotřeba energie - Inteligentní a komfortní regulační technika - Hygienická příprava teplé vody - Inovativní, ekologická technologie - Široké výkonnostní spektrum - Země, vzduch a voda využitelné jako teplo z prostředí - Nízké náklady na instalaci díky kompaktní konstrukci - Rozsáhlé příslušenství Čím nižší je při vytápění vstupní teplota plošného topení, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla. Díky možnosti chladící funkce tepelných čerpadel REHAU je při správném naprojektování možné vyhnout se dodatečným klimatizačním systémům, čímž se snižují investiční a provozní náklady. Systémové komponenty Tepelné čerpadlo REHAU GEO Tepelné čerpadlo REHAU AERO Tepelné čerpadlo REHAU AQUA Systémový zásobník REHAU Stanice průtokového ohřevu vody REHAU Systémové příslušenství REHAU Tepelná čerpadla REHAU využívají energii mimořádně efektivně. Ze 100 % tepelné energie, která je přiváděna do topného systému, pochází cca 75 % bezplatně z okolního prostředí a pouze 25 % energie je nutno přivést ve formě elektrického proudu. Pokud je elektrický proud vyráběn z regenerovatelných zdrojů, jako např. z biomasy, nevzniká provozem tepelného čerpadla žádné CO 2. Toho je dosahováno použitím vysoce kvalitních a vzájemně sladěných komponentů tepelného čerpadla a systémových komponentů. Kombinací plošných systémů chlazení a vytápění REHAU je díky mírným teplotám možný mimořádně úsporný provoz. TEPELNÁ ČERPADLA 17

18 3.1.1 Tepelná čerpadla Podle typu tepelného čerpadla REHAU lze využívat tepelný zdroj země, vzduch nebo voda. Všechny tři typy tepelných čerpadel jsou k dispozici ve velkém rozsahu výkonů, díky čemuž lze teplem a chladem zásobovat jak menší objekty, jako např. rodinné domy, ale také průmyslové objekty. Díky výběru vysoce kvalitních a dlouhodobě osvědčených součástí pracují tepelná čerpadla velmi efektivně a spolehlivě. Tepelná čerpadla kompaktní konstrukce REHAU lze díky oběhovým čerpadlům, která jsou v tepelných čerpadlech již předmontovaná a připravená k provozu, rychle a snadno nainstalovat Systémový zásobník Systémový zásobník REHAU je k dispozici ve 5 různých velikostech, díky čemuž lze pokrýt řadu aplikací v objektech různých velikostí. Velký počet přípojek zásobníku umožňuje flexibilní a individuální hydraulické zapojení zásobníku do topného systému. Zásobník, který je již od výrobce izolovaný, může být v případě nutnosti expedován s integrovanou dělící přepážkou, s jejíž pomocí může být objem zásobníku cíleně provozován na dvou různých teplotních úrovních. To je účelné tehdy, pokud má být systémový zásobník REHAU využíván jak jako zásobník pro kompenzaci zatížení tepelného čerpadla, tak i jako vyrovnávací zásobník stanice průtokového ohřevu vody REHAU. Obr. 3-1 Tepelné čerpadlo REHAU GEO / AQUA Obr. 3-3 Systémový zásobník REHAU Systémový zásobník REHAU je v kombinaci se stanicí průtokového ohřevu vody REHAU ideálním řešením pro hygienickou, komfortní přípravu teplé vody. Díky tomu, že odpadá použití velkého zásobníku teplé vody, jak je to obvyklé u konvenčních konceptů zásobníků, je vpřípadě stanice průtokového ohřevu vody REHAU voda ohřívána průtočným způsobem výrazně hygieničtěji, aniž by bylo nutné se vzdát komfortu teplé vody, na který jste zvyklí. Obr. 3-2 Tepelné čerpadlo REHAU AERO 18

19 3.1.3 Stanice průtokového ohřevu vody Stanice průtokového ohřevu vody REHAU slouží pro ohřev vody na průtokovém principu. Stanice průtokového ohřevu vody, kterou lze snadno namontovat na systémový zásobník REHAU, je k dispozici celkem ve čtyřech výkonnostních velikostech. Všechny hydraulické komponenty potřebné k jeho provozu, jako např. oběhové čerpadlo na primární straně, jsou součástí dodávky. Komfortní regulace probíhá pomocí regulace tepelného čerpadla REHAU. V kombinaci se systémovým zásobníkem REHAU je dodáván snadno montovatelný tepelně izolační plášť, čímž pro zadavatele odpadá nutnost instalovat izolaci stanice průtokového ohřevu vody Systémové příslušenství V podobě rozsáhlého systémového příslušenství nabízí firma REHAU řadu komponentů, které usnadní spojení, popř. montáž součástí systému. Například připojovací sada zásobníku usnadňuje spojení mezi tepelným čerpadlem REHAU a systémovým zásobníkem REHAU, protože všechny součásti jsou vzájemně sladěny. Firma REHAU nabízí rozsáhlou paletu produktů pro vytápění a chlazení budov a pro využívání zemního tepla. Využijte prosím technickou informaci REHAU "Plošné vytápění / chlazení" popř. "RAUGEO Systémová technika pro využívání zemního tepla". Příslušnou aktuální technickou informaci získáte ve své prodejní kanceláři REHAU, v odborných velkoobchodech a na internetu ke stažení na adrese: Obr. 3-4 Stanice průtokového ohřevu vody REHAU TEPELNÁ ČERPADLA 19

20 20

21 4 Program tepelných čerpadel REHAU Tepelné čerpadlo REHAU GEO / AQUA 4.1 Přehled Oblast použití Tepelné čerpadlo REHAU GEO popř. tepelné čerpadlo REHAU AQUA lze objednat v rozsahu topných výkonů od 5 do 35 kw (REHAU GEO) popř. 7 až 46 kw (REHAU AQUA) ve 12 různých výkonnostních stupních. Díky tomu lze vhodným přístrojem vybavit každý objekt - od rodinného domu až po komerční stavbu. Pomocí maximální vstupní teploty 55 C lze pokrýt jak topné teplo, tak i potřebu teplé vody. Z důvodu vysoké úrovně teploty zdrojů tepla země resp. spodní vody vyhovují tepelná čerpadla pro celoroční provoz jako jediný zdroj tepla (viz "Monovalentní", str. 16). S vhodným příslušenstvím lze tepelným čerpadlem REHAU v letních měsících pasivně chladit (viz "Pasivní chlazení", str. 13). Při velké spotřebě tepla existují také tepelná čerpadla REHAU GEO a AQUA s integrovanou funkcí chlazení (viz "Aktivní chlazení", str. 13), díky čemuž je možné zajistit trvalý chladící provoz. Tepelné čerpadlo pracuje pouze s ekologickým chladícím médiem R 407 C, které neobsahuje chlór. Obr. 4-1 Tepelné čerpadlo REHAU GEO / AQUA - Vysoký topný faktor (COP) - Vytápění, chlazení a příprava teplé vody pomocí jednoho přístroje - Inteligentní, snadno ovladatelná regulace tepelného čerpadla - Minimální potřeba místa díky kompaktním rozměrům - K dodání s integrovaným oběhovým čerpadlem a čerpadlem primárního okruhu - Moderní design - Možnost flexibilního hydraulického připojení - Velký rozsah výkonu díky široké paletě produktů - Ekvitermní regulace vstupní teploty TEPELNÁ ČERPADLA 21

22 4.1.2 Varianty přístrojů Aby byla pro četné případy použití k dispozici vhodná možnost řešení, je tepelné čerpadlo REHAU GEO a AQUA nabízeno jak v kompaktní, tak i v základní konstrukci. Kompaktní konstrukce má již integrované oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi (pouze u verze REHAU GEO) i plnící čerpadlo zásobníku. Díky tomu se výrazně zjednoduší a zkrátí instalace. V základní konstrukci není zahrnuto čerpadlo primárního okruhu a čerpadlo plnění zásobníku. Čerpadla tak lze zvolit individuálně podle dané situace hydraulického systému. Tepelná čerpadla REHAU GEO a AQUA jsou identické konstrukce. Pro tepelné čerpadlo REHAU AQUA je nutné pouze nainstalovat a připojit vodní tlakový spínač REHAU. Obě konstrukce jsou k dispozici jak s aktivním chlazením, tak i bez něj. REHAU tak nabízí vhodné řešení v závislosti na nárocích na komfort a na klimatických poměrech a podmínkách stavby. Následující tabulka ještě jednou znázorňuje varianty přístrojů: Varianta přístroje Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Integrované čerpadlo plnění zásobníku Topný výkon¹ Chladící výkon² REHAU GEO B kw REHAU GEO BC kw kw REHAU GEO C 5-15 kw REHAU GEO CC 5-15 kw 6-18 kw REHAU AQUA B kw REHAU AQUA BC kw kw REHAU AQUA C 7-19 kw REHAU AQUA CC 7-19 kw 6-18 kw Tab. 4-1 Varianty přístrojů a jejich rozsahy výkonů = obsaženo = neobsaženo 1 B0/W35 popř. W10/W35 podle EN B15/W18 popř. W15/W18 podle EN

23 4.1.3 Komponenty tepelných čerpadel Tepelná čerpadla REHAU GEO a AQUA jsou expedována funkční apřipravená k připojení a jsou mimo jiné vybavena následujícími komponenty: - Integrovaná regulace tepelných čerpadel REHAU - Vysoce kvalitní hermetický kompresor Scroll, chlazený nasávaným vzduchem - Mědí letovaný deskový výměník z nerezové oceli pro výparník a kondenzátor - Termostatický expanzní ventil - Čtyřcestný přepínací ventil (u aktivního chlazení) - Vysokotlaký a nízkotlaký tlakový vypínač - Kontrolní okénko chladiva (průhledítko) - Sběrač chladícího média - Vysoušeč filtru - Výměník tepla nasávaného plynu (až po tepelné čerpadlo REHAU GEO 22 popř. tepelné čerpadlo REHAU AQUA 28 včetně) - Tepelné relé na ochranu kompresoru - Jistič motoru - Oběhové čerpadlo primárního okruhu (v případě kompaktní konstrukce REHAU GEO) - Oběhové čerpadlo zásobníku (v případě kompaktní konstrukce) - Hlavní elektrický vypínač - Stabilní základní rám - 4 flexibilní připojovací hadice Princip funkce Následující obrázky představují topný, popř. chladící provoz tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA. Vytápění nebo chlazení pouze pomocí jednoho přístroje je možné tím způsobem, že se s pomocí čtyřcestného ventilu "otočí" okruh chladiva. Obr. 4-2 Topný provoz Funkční princip vytápění u varianty tepelného čerpadla "pouze vytápění" Modrá: Chladící médium s nízkým tlakem a nízkou teplotou Červená: Chladící médium s vysokým tlakem a vysokou teplotou V topném provozu je ve výměníku tepla [3] přenášeno teplo od zdroje tepla do chladícího média (CHM). CHM se přitom odpařuje. Odpařené CHM následně proudí nasávané kompresorem [1] skrz výměník tepla nasávaného plynu [5], kde se CHM ještě dodatečně ohřívá. V kompresoru se CHM za použití elektrické energie převádí na vyšší tlak a teplotu. Následně se CHM dostane do výměníku tepla [2], kde je většina jeho tepla přenesena na chladnější topnou vodu a přitom kondenzuje. Na cestě k expanznímu ventilu [7] proudí kapalné chladící médium skrz sběrač chladícího média [6], vysoušeč chladícího média avýměník tepla nasávaného plynu, kde probíhá další výměna tepla mezi kapalným CHM a plynným CHM (přicházejícím od výparníku). Za expanzním ventilem se chladící médium zbaví tlaku, přitom se ochladí a putuje opět dále do výparníku. Chladící okruh je uzavřený a může začít opět od začátku. TEPELNÁ ČERPADLA 23

24 4.2 Instalace a přípojky Dodržujte prosím následující pokyny pro montáž a instalaci tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA: Veškeré instalační a údržbářské práce smí provádět pouze autorizovaný odborný personál. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Obr. 4-3 Funkční princip vytápění u varianty CHM s aktivním chlazením Modrá: Chladící médium s nízkým tlakem a nízkou teplotou Červená: Chladící médium s vysokým tlakem a vysokou teplotou Dodávka tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo je dodáváno na dřevěné paletě, zabalené ve fólii. Rozsah dodávky: - 4x ohebné připojovací hadice - sada čidel (venkovní čidlo, čidlo plnění zásobníku pro teplou vodu a vyrovnávací zásobník, čidlo vstupní teploty regulovaného okruhu) - schéma elektrického zapojení - montážní návod - příručka regulační techniky Tepelná čerpadla je nutné vykládat a nakládat za odborného dohledu. Tepelné čerpadlo je s paletou spojeno pouze balící fólií. Mezi paletou a tepelným čerpadlem neexistuje pevné spojení. Obr. 4-4 Chladící provoz Funkční princip chlazení u varianty CHM s aktivním chlazením Modrá: Chladící médium s nízkým tlakem a nízkou teplotou Červená: Chladící médium s vysokým tlakem a vysokou teplotou Transport tepelného čerpadla - Tepelné čerpadlo během transportu nikdy nenaklánějte o více než 30 C (v každém směru). - Tepelné čerpadlo nesmí být nikdy přepravováno za připojovací hrdlo. - Transportní obal odstraňte až teprve tehdy, když se tepelné čerpadlo nachází na místě instalace. V chladícím provozu je způsob funkce jednotlivých komponentů vrámci chladícího okruhu přesně stejný jako v topném provozu, pouze oba tepelné výměníky [2] a [3] si vymění svoji funkci. Kondenzátor z topného provozu se stává výparníkem, zatímco výparník z topného provozu přebírá funkci kondenzátoru. Přepínací ventil [4] zajišť uje správný směr proudění uvnitř chladícího okruhu. Tepelné čerpadlo s aktivním chlazením je samostatnou variantou přístroje. Funkce chlazení proto není automaticky obsažena u všech typů tepelného čerpadla. 24

25 Instalace tepelného čerpadla Pro bezporuchový provoz je mimo jiné nutné dodržovat při instalaci tepelného čerpadla následující body: - Tepelné čerpadlo REHAU GEO popř. AQUA je vhodné pouze pro instalaci v interiéru. - Instalace v mokrých a vlhkých prostorách a také v prostorách ohrožených prachem či explozí není přípustná. - Instalaci musí akreditovaná firma provést do místnosti chráněné před mrazem. Teplota místnosti se musí pohybovat mezi 5 a 35 C. - Místo montáže musí být vhodné pro hmotnost tepelného čerpadla. To je nutné prověřit zvláště při instalaci do nadzemních podlaží. - Přitom je nutné dodržet minimální vzdálenosti. Minimální vzdálenosti Dbejte prosím na minimální vzdálenosti tepelného čerpadla od okolních ploch a na minimální velikosti prostoru instalace (viz Technické údaje příslušného tepelného čerpadla). U kompaktních tepelných čerpadel by měla minimální vzdálenost kvůli přístupnosti integrovaných oběhových čerpadel, činit na stranách minimálně 1 m. Z hlediska požadavků na místnost instalace je zejména nutné dodržovat EN a BGR 500 část 2. - Tepelná čerpadla REHAU pracují velmi tiše. Přesto by neměla být instalována na stěně sousedící s místností citlivou na hluk (např. ložnice nebo dětský pokoj). - Aby se zamezilo přenosu hluku pevnými tělesy, je nutné tepelné čerpadlo REHAU nainstalovat na vodorovný, rovný a únosný podklad (betonová deska aj.). - U plovoucích potěrů je nutné pro bezhlučný provoz tepelného čerpadla vybrat okolo tepelného čerpadla betonový potěr akročejovou izolaci. - Tepelné čerpadlo REHAU musí být vodorovně vyrovnané, k tomu se ve sloupkách nachází nastavitelné nohy pro vyrovnání tepelného čerpadla. Obr. 4-5 Minimální vzdálenosti V případě dostatečně velkých prostor instalace postačuje přirozené větrání prostoru instalace pomocí větracích otvorů o minimálních velikostech uvedených v Technických údajích. Mechanická ventilace prostoru instalace je nutná pouze tehdy, pokud není dosažena uvedená minimální velikost místa instalace. Viz k tomu technická data příslušného tepelného čerpadla. TEPELNÁ ČERPADLA 25

26 4.2.1 Rozměry a poloha přípojek Obr. 4-6 Rozměry tepelného čerpadla GEO/AQUA Legenda: 1 Přípojka přívodu topení (použijte přiloženou přípojnou hadici!) 2 Přípojka zpátečky (použijte přiloženou přípojnou hadici!) 3 Vstup nemrznoucí směsi, popř. spodní vody (použijte přiloženou připojovací hadici!) 4 Výstup nemrznoucí směsi, popř. spodní vody (použijte přiloženou připojovací hadici!) 5 Prostup Ø 65 mm pro nízkonapěť ové kabely (kabel čidla a datový kabel) 6 Prostup Ø 65 mm pro elektrické přívodní kabely se síť ovým napětím 7 Volitelný otvor 8 Hlavní vypínač REHAU GEO/AQUA 5/7 7/9 8/11 10/13 12/15 15/19 17/21 19/25 22/28 26/34 30/39 37/45 Rozměr A * 705* 705* 705* Rozměr B * 1274* 1274* 1274* Rozměr C * 1039* 1039* 1039* Rozměr D * 222* 222* 222* Rozměr E * 466* 466* 466* Rozměr F * 755* 755* 755* Rozměr G * 179* 179* 179* Rozměr H * 268* 268* 268* Tab. 4-2 Rozměry přístrojů podle velikosti výkonu * Vzhled velikostí výkonů se odchyluje od výše znázorněných výkresů 26

27 4.2.2 Hydraulická přípojka Přípojka topného systému Dodržujte prosím následující pokyny pro připojení tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA na topný systém: Je nutné dodržovat příslušné zákony, předpisy a normy pro topná zařízení i pro systémy tepelného čerpadla. Je nutné nainstalovat pojistné a expanzní zařízení pro uzavřené topné systémy podle EN Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. - Připojovací potrubí má být co nejkratší. Dimenzování potrubí musí být provedeno podle požadovaného objemového průtoku (viz Technické údaje). - Je bezpodmínečně nutné nainstalovat připojovací hadice pro přívod azpátečku, které jsou součástí dodávky. Tím se jednak sníží přenos hluku do potrubního systému, a jednak se také usnadní připojování. Připojovací hadice lze zkrátit na požadovanou délku, nesmí však být kratší, než 60 cm! Připojovací hadice se nesmí zlomit! - Na nejvyšších místech připojovacích potrubí je nutné zajistit možnosti odvzdušnění a na nejnižších místech možnost vypouštění. - Aby se zabránilo energetickým ztrátám, je nutné připojovací potrubí izolovat vhodným materiálem. Potrubí, která jsou případně využívána k chladícímu provozu, musí být izolována tak, aby byla těsná vůči difuzi. - Dbejte prosím také pokynů týkajících se difúze kyslíku a požadavků na kvalitu vody v kapitole "Plánování a dimenzování". Na tepelném čerpadle je nutné zbudovat následující hydraulické přípojky: - Přívod topení - Zpátečka topení - Přívod zdroje tepla - Zpátečka zdroje tepla - Ve zpátečce topení je nutné před tepelným čerpadlem bezpodmínečně instalovat odkalovač /l apač nečistot (viz kap. Příslušenství REHAU, str. 85). - Při použití základního tepelného čerpadla je nutné nainstalovat oběhové čerpadlo topení, popř. plnící čerpadlo zásobníku vhodné velikosti. Je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální objemové průtoky topného systému (viz Technická data) rozdílných typů tepelných čerpadel, protože jinak může dojít k poruchám tepelného čerpadla, jako např. vysokotlakému vypínání. Dále musí být topná síť bezpodmínečně dostatečně odvzdušňována (norma EN 14336), protože špatná nebo neprobíhající cirkulace topné vody v kondenzátoru tepelného čerpadla může rovněž způsobit vysokotlaké vypínání. TEPELNÁ ČERPADLA 27

28 Připojení zdroje tepla Tepelné čerpadlo REHAU GEO Tepelné čerpadlo REHAU GEO je na straně zdroje tepla spojeno se systémem zemní sondy, popř. zemního kolektoru (viz také upozornění v kapitole "Plánování a dimenzování"). Přitom je nutné zohlednit následující body: Aby se zabránilo škodám způsobeným mrazem na straně zdroje tepla, je nutné do systému zdroje tepla naplnit směs nemrznoucí kapaliny avody. (viz kap. Příslušenství REHAU) Mísicí poměr nemrznoucí smsi je třeba zvolit tak, aby byla zajištěna odolnost vůči mrazu do -15 C. Pokud se přidá příliš mnoho nemrznoucí kapaliny, klesne specifický tepelný obsah nemrznoucí směsi a dojde k příliš vysoké tlakové ztrátě. - Používat se smí pouze nemrznoucí kapalina schválená firmou REHAU (viz kap. Příslušenství REHAU). Tepelné čerpadlo REHAU GEO smí být provozováno pouze s nemrznoucí směsí jako teplonosným médiem. Jiná teplonosná média jsou nepřípustná. - Dodržujte prosím předpisy a zákony platné ve vaší zemi. Abyste se předem vyvarovali problémů, je nutné nemrznoucí směs bezpodmínečně namíchat mimo systém. Pokud by se systém zdroje tepla nejprve naplnil vodou a následně nemrznoucí kapalinou, dojde k nedostatečnému promísení nemrznoucí směsi. - Po provedené instalaci systému zdroje tepla a připojení na zdroj tepla by měla být nemrznoucí směs připravena a naplněna následujícím způsobem: 1. Nemrznoucí kapalinu smíchejte s vodou (kvalita vody podle DIN 2000) v oddělené nádobě 2. Koncentraci nemrznoucí směsi zkontrolujte vhodným testerem mrazuvzdornosti nemrznoucí kapaliny 3. Naplňte nemrznoucí směsí systém zdroje tepla (max. 1,5 bar) 4. Odvzdušněte systém 5. Pomocí funkce oběhového čerpadla nemrznoucí směsi integrované v regulaci tepelného čerpadla REHAU může být oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi aktivováno bez uvedení celého systému do provozu. Přečtěte si za tímto účelem návod k obsluze regulace tepelného čerpadla REHAU. - Je nutné použít dodané flexibilní připojovací hadice, aby se zabránilo přenosu hluku do potrubního systému. Spojovací potrubí mezi rozvaděčem a tepelným čerpadlem musí zajistit investor, přičemž nesmí být použity pozinkované trubky. - Potrubí primárního okruhu ve stěnových průchodkách a uvnitř domu musí být difúzně izolované, aby nemohlo na trubkách docházet ktvorbě vodního kondenzátu. - Před vstupem do tepelného čerpadla je nutné do potrubí primárního okruhu zabudovat vhodný lapač nečistot, aby se zabránilo znečištění výparníku. Při použití připojovací sady primárního okruhu REHAU je filtr již integrován. Filtrační vložka by se měla přibližně po třech týdnech provozu systému odstranit, aby nevznikaly zbytečné tlakové ztráty. - Při použití základního tepelného čerpadla je nutné nainstalovat oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi vhodné velikosti. To je nutné nainstalovat na vstupní stranu primárního okruhu tepelného čerpadla. Při dimenzování tepelného čerpadla dbejte prosím na to, že tlaková ztráta je u %ní nemrznoucí směsi vyšší o koeficient 1,5-1,7, než u čisté vody. Přepravní výkon čerpadla se snižuje cca o 10%. (Přesné hodnoty zjistíte u dodavatele čerpadla) Je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální objemový průtok různých typů čerpadel na straně primárního okruhu (viz "Technické údaje", str. 34), protože jinak může dojít k poruchám tepelného čerpadla, jako např. nízkotlakému vypínání. Systém zdroje tepla musí být vybaven všemi pojistnými komponenty podle EN 12828, jako je např. expanzní nádoba a bezpečnostní ventil. - Dodržujte teplotní meze použití tepelných čerpadel REHAU GEO (viz "Technické údaje", str. 34). Primární okruh musí být bezpodmínečně úplně odvzdušněn, protože jinak může docházet k poruchám na tepelném čerpadle, jako je např. nízkotlaké vypínání. Nemrznoucí směs je nutné každoročně kontrolovat z hlediska dostatečné ochrany proti mrazu a hodnoty ph. Hodnota ph by se přitom měla pohybovat v neutrální oblasti 7. 28

29 Tepelné čerpadlo REHAU AQUA Použití spodní vody jako zdroje tepla vyžaduje ve většině případů souhlas příslušného vodohospodářského podniku. Požadavky, popř. podmínky je bezpodmínečně nutné vyjasnit před zhotovením studny. Kvalita a složení spodní vody se region od regionu liší. Aby se zabránilo poškození výparníku tepelného čerpadla REHAU AQUA, měla by být bezpodmínečně použita pojistná sada výměníku tepla (viz kap. Příslušenství REHAU,str. 93), s jejíž pomocí se zamezí přímému kontaktu spodní vody s tepelným čerpadlem (viz kap. Plánování adimenzování). - Tepelné čerpadlo REHAU AQUA smí být provozováno pouze s vodou jako teplonosným médiem. Jiná teplonosná média jsou nepřípustná. Výjimku představuje meziokruh pojistné sady výměníku tepla. Zde je použita nemrznoucí směs. - Požadavky na kvalitu vody jsou uvedeny v kapitole "Plánování adimenzování". - Je nutné použít dodané flexibilní připojovací hadice, aby se zabránilo přenosu hluku do potrubního systému. Spojovací potrubí mezi rozdělovačem a tepelným čerpadlem musí zajistit investor, přičemž nesmí být použity pozinkované trubky. - Potrubí spodní vody ve stěnové průchodce uvnitř domu musí být difúzně izolované, aby nemohlo na trubkách docházet k tvorbě vodního kondenzátu. Rovněž musí být difúzně izolovaná případně použitá pojistná sada výměníku tepla. - Aby se zabránilo rozmrznutí výparníku v tepelném čerpadle, je v regulaci tepelného čerpadla REHAU integrován omezovač minimální teploty, který při poklesu pod nastavenou požadovanou hodnotu vypne tepelné čerpadlo. Pro monitorování dostatečného tlaku vody musí ještě investor namontovat vodní tlakový spínač REHAU (viz kap. Příslušenství REHAU). TEPELNÁ ČERPADLA 29

30 Pro funkčnost vodního tlakového spínače je na výstupní straně spodní vody nutný škrtící ventil (dodá investor, viz následující schéma). Obr. 4-7 Schématické znázornění přípojky spodní vody 1 Čerpací / odběrní studna 2 Vsakovací studna / vsakovací šachta 3 Čerpadlo spodní vody 4 Filtr (velikost ok min. 0,3 mm/max. 0,6 mm) 5 Vodoměr (pokud je předepsán, jinak nainstalovat adaptér) 6 Škrtící ventil 7 Teploměr 8 Vodní tlakový spínač (montáž na pojistné sadě výměníku tepla) 9 Pojistná sada výměníku tepla V případě tepelných čerpadel na spodní vodu nesmí vstupní teplota spodní vody v zimě klesnout pod 7 C! Dodržujte prosím také teplotní meze použití tepelného čerpadla REHAU AQUA v kapitole Kapitola Plánování a dimenzování. 30

31 4.2.3 Elektrické připojení Tepelné čerpadlo REHAU opouští výrobní závod interně propojené. Pro propojení tepelného čerpadla REHAU s elektrickým napájením, s čidly a pohony je však ze strany zadavatele nutné provést elektrickou kabeláž. Dodržujte prosím následující pokyny pro elektrické připojení tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA: Omezovače teploty Aby se vyloučil výpadek systémových komponentů, jako např. ventilových pohonů, a poškození vytápěných ploch, musí být topné okruhy vždy vybaveny omezovači teploty, které v případě poruchy vypnou čerpadla topného okruhu. Je nutné dodržovat příslušné zákony, předpisy a normy pro topná zařízení i pro systémy tepelného čerpadla. Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. Přístup k elektrickým přípojkám Na tepelném čerpadle je nutné zbudovat následující elektrické přípojky: - hlavní elektrickou přípojku (3~400 V) - přípojku řídícího proudu (~230 V) - pro čidla, např. venkovní čidla, čidla vstupní teploty atd. - pro akční jednotky, např. čerpadla, ventily atd. U tepelného čerpadla je nutné respektovat daný model zařízení (viz kap. Modely systémů) a schéma elektrického zapojení. Přístup k elektrickým přípojkám získáte sejmutím víka tepelného čerpadla. Veškeré přípojky se nacházejí v pracovní výšce. Pro dimenzování hlavního jističe je nutné přičíst proud kompresoru a čerpadla zdroje tepla. - Pro ochranu kompresoru je již zabudováno tepelné relé. - Pro čerpadlo primárního okruhu nebo čerpadlo na spodní vodu je nutné ze strany stavby nainstalovat vhodný ochranný jistič motoru a odpovídajícím způsobem jej nastavit. - Pro omezení nábhového proudu lze nainstalovat odpovídající přístroj (viz kap. Příslušenství REHAU, str. 101), čímž se přibližně o 50% sníží nábhové proudy (po provedeném vyrovnání tlaku v okruhu chladiva). Uzemnění zařízení Při řádném připojení ochranného vodiče je elektrický skříňový rozdělovač a kryt tepelného čerpadla uzemněn. - Pro bezchybný provoz tepelného čerpadla se musí napětí v síti pohybovat v rámci určité tolerance, a to mezi 360 a 430 V (popř. zjistěte u příslušných rozvodných závodů). - Připojovací vodiče pro elektrické připojení a hlavní vývod musí mít průřez odpovídající příkonu (viz Technické údaje) tepelného čerpadla a musí disponovat dvojitou izolací. - Elektrické připojení musí být nahlášeno příslušným rozvodným závodům. - Připojovací kabel se síť ovým napětím a nízkonapěť ové kabely (např. vodiče čidel a datové kabely) je nutné položit odděleně. K tomuto prosím zohledněte kapitolu "Plánování a dimenzování". - Potřebný hlavní jistič pro hlavní elektrický okruh je zřejmý z technických dat; je bezpodmínečně nutné použít "pomalé" provedení (charakteristika C resp. K ). Příslušný průřez vodiče musí stanovit elektrikář. - Čidla pokojové vlhkosti / teploty je nutné instalovat u zařízení s chladícím provozem a regulovaným okruhem. Pro optimalizaci způsobu provozu je však naléhavě doporučováno používat čidla pokojové vlhkosti / teploty také u zařízení, která jsou provozována jen s neregulovaným okruhem. Podle skladby zařízení je třeba ve všech případech navíc instalovat jedno nebo více monitorovacích zařízení rosného bodu zapojených sériově. V blokovacích dobách rozvodných závodů bez předepsaného zátěžového stykače je nutné použít relé a odpojovač zapojit přes bezpotenciálový kontakt. TEPELNÁ ČERPADLA 31

32 Kabeláž Kabeláž naleznete ve schématu elektrického zapojení tepelného čerpadla. 4.3 Uvedení do provozu První uvedení do provozu tepelného čerpadla REHAU GEO a AQUA musí provést autorizovaný odborný personál, např. servis firmy REHAU. V případě potřeby je nutné čidla prodloužit pomocí stíněného kabelu. Stínění musí být uzemněné v pultovém rozdělovači. Dbejte na čisté spojení bez známek koroze. Vodiče k čidlům je nutné položit prostorově odděleně od síť ových přívodů. Pokud jsou použita čerpadla s regulací otáček (např. Grundfos Alpha), musí být na všech pólech připojeno přes stykač, to znamená fáze a nulový vodič (viz příslušný návod k čerpadlu). Pro první uvedení do provozu použijte protokol uvedení do provozu REHAU. Mimo jiné je nutné dodržet, případně zkontrolovat následující body: - Strana topného systému a strana primárního okruhu, popř. spodní vody musí být podle normy EN kompletně zkontrolovaná zhlediska těsnosti, důkladně vypláchnutá, naplněná a pečlivě odvzdušněná (viz "Hydraulická přípojka", str. 27). - Musí být dokončena elektroinstalace. - Oběhová čerpadla zařízení musí být zkontrolována z hlediska pevného usazení. - Před uvedením zařízení do provozu utáhněte elektrické svorky. - Zkontrolujte prosím, zda jsou pojistné ventily topného a primárního okruhu vybaveny vhodnými odtoky. - Při uvedení do provozu je také nutné nastavit omezovač vstupní teploty. Je nutné zkontrolovat vypínací bod 55 C a případně změnit nastavenou teplotu vypínání na regulaci tepelného čerpadla REHAU. - Tepelné čerpadlo je vybaveno zpožděným rozběhem, takže kompresor naběhne až po této době. Předtím, než bude kompresor uveden do provozu, jsou nejprve aktivována oběhová čerpadla na straně zdroje tepla a topného systému. - Pokud má být tepelné čerpadlo na topné straně mrazuvzdorně vypuštěno, je nutné uvolnit připojovací hadici na zpátečce tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo REHAU AQUA U tepelného čerpadla REHAU AQUA je bezpodmínečně nutné, aby byl vodní tlakový spínač vody hydraulicky a elektricky správně spojen s tepelným čerpadlem. U tepelného čerpadla REHAU AQUA je nutné výstrahu u výpusti spodní vody na regulaci nastavit při uvedení do provozu tak, aby k vypnutí došlo při teplotě zpátečky 3 C (viz "Regulace tepelného čerpadla REHAU", str. 59). Pokud byly dodrženy a jsou splněny všechny body, lze tepelné čerpadlo uvést do provozu pomocí regulace. Za tímto účelem prosím dodržujte separátní podklady pro regulaci tepelného čerpadla REHAU. 32

33 4.4 Údržba Podle směrnice EU 842/2006 je pro tepelná čerpadla s objemem chladícího média převyšujícím 3 kg předepsána každoroční údržba. Postupujte zde prosím podle pokynů v kapitole 14. Shoda s CE Tepelné čerpadlo REHAU GEO a AQUA jsou konformní s CE a jsou opatřena značkou CE. TEPELNÁ ČERPADLA 33

34 4.5 Technické údaje Tepelné čerpadlo REHAU GEO Typ GEO COP při S 0 C/W 35 C¹ 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 Topný výkon při S 0 C/W 35 C v kw¹ 5,4 6,8 8,3 9,6 11,9 14,8 Topný výkon při S 0 C/W 55 C v kw¹ 4,6 6,0 7,2 9,0 10,7 13,2 Topný výkon při S 5 C/W 35 C v kw¹ 5,9 7,3 8,8 10,5 13,4 16,2 Topný výkon při S 5 C/W 55 C v kw¹ 5,0 6,5 7,5 9,1 11,3 13,8 Příkon při S 0 C/W 35 C v kw¹ 1,33 1,67 1,98 2,32 2,87 3,47 Příkon při S 0 C/W 55 C v kw¹ 1,93 2,35 2,87 3,75 4,28 5,28 Příkon při S 5 C/W 35 C v kw¹ 1,29 1,60 1,90 2,24 2,80 3,38 Příkon při S 5 C/W 55 C v kw¹ 2,07 2,62 3,03 3,46 4,33 5,13 Chladící výkon při S 15 C/W 18 C v kw¹ (pouze typ GEO BC nebo CC) 6,45 8,4 9,95 11,7 14,45 18,0 Příkon při S 15 C/W 18 C v kw¹ 0,96 1,23 1,44 1,7 2,05 2,76 Elektrické připojení 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz Maximální odběr proudu v A 3,7 5,0 5,7 6,6 7,9 10,0 Náběhový proud (bez měkkého startu) v A Hlavní jistič v A (typ C, K) Jistič řídícího proudu v A Rozsah pracovních teplot nezámrzné směsi ve C -5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25 Maximální provozní tlak v barech (ze strany topení / zdroje tepla Maximální vstupní teplota v C Minimální objem topné vody v l/h Minimální průtok nemrznoucí směsi v kg/h Tlaková ztráta na straně topení v kpa Tlaková ztráta na straně primárního okruhu v kpa Rozměry (v x š x h v cm) 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 Hmotnost v kg Přívod a zpátečka topeníí R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG Vstup a výstup primárního okruhu R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG Použité chladivo R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C GWP (Global Warming Potential)² Náplň chladiva v kg 1,8 1,9 2,0 2,1 2,6 2,8 Objem náplně kompresorového oleje v litrech 1,0 1,0 1,1 1,1 1,85 1,85 Doporučené, popř. použité čerpadlo plnění zásobníku Grundfos UPS Grundfos UPS Volný zbytkový tlak plnícího čerpadla v kpa Doporučené, popř. použité čerpadlo primárního okruhu Grundfos UPS Grundfos UPS Doporučení: Rozměr spojovacího potrubí (od rozdělovače nemrznoucí směsi k tepelnému čerpadlu) do celkové délky 40 m 40 x 3,7 40 x 3,7 50 x 4,6 50 x 4,6 50 x 4,6 63 x 5,8 Minimální velikost prostoru pro instalaci v m³ 6,0 6,2 6,5 6,8 8,4 9,0 Minimální velikost větracího otvoru (přirozené větrání) v m² 0,19 0,20 0,20 0,20 0,23 0,23 Minimální objem vzduchu pro mechanické větrání v m³/h podle EN skleníkový potenciál chladiva ve vztahu k CO2 AG... vnější závit 34

35 Typ GEO COP při S 0 C/W 35 C¹ 4,4 4,4 4,2 4,0 4,0 4,1 Topný výkon při S 0 C/W 35 C v kw¹ 17,1 19,5 22,0 24,2 27,8 34,8 Topný výkon při S 0 C/W 55 C v kw¹ 15,5 17,2 19,4 22,7 26,5 32,7 Topný výkon při S 5 C/W 35 C v kw¹ 18,5 21,1 23,5 28,6 33,4 37,4 Topný výkon při S 5 C/W 55 C v kw¹ 16,2 18,5 19,9 25,0 28,6 35,1 Příkon při S 0 C/W 35 C v kw¹ 3,89 4,45 5,30 6,04 6,90 8,4 Příkon při S 0 C/W 55 C v kw¹ 6,46 6,85 7,67 9,51 11,22 10,1 Příkon při S 5 C/W 35 C v kw¹ 3,84 4,44 5,00 6,33 7,26 8,57 Příkon při S 5 C/W 55 C v kw¹ 5,83 6,46 7,01 9,36 10,78 10,3 Chladící výkon při S 15 C/W 18 C v kw¹ (pouze typ GEO BC nebo CC) 21,4 23,9 27,2 32,5 37,5 46 Příkon při S 15 C/W 18 C v kw¹ 3,12 3,52 4,2 4,7 5,35 7,1 Elektrické připojení 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz Maximální odběr proudu v A 11,4 13,3 14,6 17,9 19,2 25,6 Náběhový proud (bez měkkého startu) v A Hlavní jistič v A (typ C, K) Jistič řídícího proudu v A Rozsah pracovních teplot nemrznoucí směsi ve C -5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25-5 až 25 Maximální provozní tlak v barech (ze strany topení / zdroje tepla Maximální vstupní teplota v C Minimální objem topné vody v l/h Minimální průtok nemrznoucí směsi v kg/h Tlaková ztráta na straně topení v kpa Tlaková ztráta na straně primárního okruhu v kpa Rozměry (v x š x h v cm) 127/56/76 127/56/76 127/71/76 127/71/76 127/71/76 127/71/76 Hmotnost v kg Přívod a zpátečka topení R 1 ¼" AG R 1 ¼" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 2 AG Vstup a výstup primárního okruhu R 1 ¼" AG R 1 ¼" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 2 A.G Použité chladivo R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C GWP (Global Warming Potential)² ,5 Náplň chladiva v kg 2,9 3,4 3,8 8,2 9,3 4,1 Objem náplně kompresorového oleje v litrech 1,65 1,65 4,1 4,1 4,1 4,1 Doporučené, popř. použité čerpadlo plnění zásobníku Grundfos UPS Wilo TOP S 30/10 Volný zbytkový tlak plnícího čerpadla v kpa Wilo TOP S40/10 Doporučené, popř. použité čerpadlo primárního okruhu Grundfos UPS Wilo TOP S 40/10 Wilo TOP S50/10 Doporučení: Rozměr spojovacího potrubí (od rozdělovače nemrznoucí směsi k tepelnému čerpadlu) do celkové délky 40 m 63 x 5,8 63 x 5,8 63 x 5,8 75 x 6,8 75 x 6,8 75 x 6,8 Minimální velikost prostoru pro instalaci v m³ 9,4 11,0 12,3 26,5 30,0 33,9 Minimální velikost větracího otvoru (přirozené větrání) v m² 0,24 0,26 0,27 0,40 0,43 0,45 Minimální objem vzduchu pro mechanické větrání v m³/h TEPELNÁ ČERPADLA 1 podle EN skleníkový potenciál chladiva ve vztahu k CO 2 AG... vnější závit 35

36 Tepelné čerpadlo REHAU AQUA Typ AQUA COP při W 10 C/W 35 C¹ 5,2 5,3 5,5 5,4 5,4 5,3 Topný výkon při W 10 C/W 35 C v kw¹ 6,8 8,5 10,4 12,4 15,5 19,1 Topný výkon při W 10 C/W 55 C v kw¹ 6,0 7,6 9,7 11,2 14,2 17,6 Topný výkon při W 15 C/W 35 C v kw¹ 7,7 9,6 12,0 13,9 17,4 20,6 Topný výkon při W 15 C/W 55 C v kw¹ 6,6 8,4 11,0 12,0 14,6 18,8 Příkon při W 10 C/W 35 C v kw¹ 1,32 1,62 1,90 2,30 2,89 3,58 Příkon při W 10 C/W 55 C v kw¹ 1,91 2,44 3,14 3,64 4,40 5,48 Příkon při W 15 C/W 35 C v kw¹ 1,32 1,63 1,93 2,31 2,84 3,44 Příkon při W 15 C/W 55 C v kw¹ 1,95 2,37 3,04 3,23 3,90 4,92 Chladící výkon při W 15 C/W 18 C v kw¹ (pouze typ AQUA BC nebo CC) 6,45 8,4 9,95 11,7 14,45 18,0 Příkon při W 15 C/W 18 C v kw¹ 0,96 1,23 1,44 1,7 2,05 2,76 Elektrické připojení 3x400 V/ 50 Hz 1 podle EN podklad pro dimenzování: potrubí plast, délka vedení = hloubka studny + 10 m, nutná hladina vody ve studni 2 m, zbytkový tlak 1 bar před tepelným čerpadlem 3 skleníkový potenciál chladiva ve vztahu k CO 2 AG... vnější závit 36 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz Maximální odběr proudu v A 3,7 5,0 5,7 6,6 7,9 10,0 Náběhový proud (bez měkkého startu) v A Hlavní jistič v A (typ C, K) Jistič řídícího proudu v A Rozsah pracovních teplot spodní vody ve C 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 Maximální provozní tlak v barech (ze strany topení / zdroje tepla Maximální vstupní teplota v C Minimální objem topné vody v l/h Minimální objem spodní vody v l/h Tlaková ztráta na straně topení v kpa Tlaková ztráta na straně spodní vody v kpa Rozměry (v x š x h v cm) 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 127/56/76 Hmotnost v kg Přívod a zpátečka topení R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG Vstup a výstup primárního okruhu R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG R 1" AG Použité chladivo R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C GWP (Global Warming Potential)³ Náplň chladiva v kg 1,8 1,9 2,0 2,1 2,6 2,8 Objem náplně kompresorového oleje v litrech 1,0 1,0 1,1 1,1 1,85 1,85 Doporučené studnové čerpadlo Grundfos (hloubka studny do 25 m)² SQE2-35 SQE3-55 Doporučené, popř. použité čerpadlo plnění zásobníku Grundfos UPS Grundfos UPS Volný zbytkový tlak plnícího čerpadla v kpa Doporučení: Rozměr spojovacích potrubí do celkové délky 40 m 40 x 3,7 40 x 3,7 50 x 4,6 50 x 4,6 50 x 4,6 63 x 5,8 Minimální velikost prostoru pro instalaci v m³ 5,8 6,1 6,5 6,8 8,4 9,0 Minimální velikost větracího otvoru (přirozené větrání) v m² 0,19 0,19 0,2 0,2 0,23 0,23 Minimální objem vzduchu pro mechanické větrání v m³/h

37 Typ AQUA COP při W 10 C/W 35 C¹ 5,3 5,3 5,1 5,2 5,2 5,1 Topný výkon při W 10 C/W 35 C v kw¹ 21,3 25,0 27,6 32,2 37,0 45,9 Topný výkon při W 10 C/W 55 C v kw¹ 20,4 22,6 25,1 30,9 36,1 43,2 Topný výkon při W 15 C/W 35 C v kw¹ 24,0 26,1 29,1 35,3 40,9 47,4 Topný výkon při W 15 C/W 55 C v kw¹ 23,2 25,5 28,7 34,5 40,3 46,3 Příkon při W 10 C/W 35 C v kw¹ 3,99 4,69 5,45 6,25 7,09 8,9 Příkon při W 10 C/W 55 C v kw¹ 6,27 6,95 7,86 9,76 11,12 11,8 Příkon při W 15 C/W 35 C v kw¹ 4,04 4,60 5,02 6,15 7,10 8,3 Příkon při W 15 C/W 55 C v kw¹ 5,91 6,63 7,86 9,53 10,78 11,3 Chladící výkon při W 15 C/W 18 C v kw¹ (pouze typ AQUA BC nebo CC) 21,4 23,9 27,2 32,5 37,5 46 Příkon při W 15 C/W 18 C v kw¹ 3,12 3,52 4,2 4,7 5,35 7,1 Elektrické připojení 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz 3x400 V/ 50 Hz Maximální odběr proudu v A 11,4 13,3 14,6 17,9 19,2 25,6 Náběhový proud (bez měkkého startu) v A Hlavní jistič v A (typ C, K) Jistič řídícího proudu v A Rozsah pracovních teplot spodní vody ve C 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 7 až 25 Maximální provozní tlak v barech (ze strany topení /zdroje tepla Maximální vstupní teplota v C Minimální objem topné vody v l/h Minimální objem spodní vody v l/h Tlaková ztráta na straně topení v kpa Tlaková ztráta na straně spodní vody v kpa Rozměry (v x š x h v cm) 127/56/76 127/56/76 127/71/76 127/71/76 127/71/76 127/71/76 Hmotnost v kg Přívod a zpátečka topení R 1 ¼" AG R 1 ¼" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 2 AG Vstup a výstup primárního okruhu R 1 ¼" AG R 1 ¼" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 1 ½" AG R 2 AG Použité chladivo R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C GWP (Global Warming Potential)³ Náplň chladiva v kg 2,9 3,4 3,8 8,2 9,3 10,5 Objem náplně kompresorového oleje v litrech 1,65 1,65 4,1 4,1 4,1 4,1 Doporučené studnové čerpadlo Grundfos (hloubka studny do 25 m)² SQE3-55 SQE5-55 SQE5-50 SQRE7-45 Doporučené, popř. použité čerpadlo plnění zásobníku Grundfos UPS Wilo TOP S 30/10 Volný zbytkový tlak plnícího čerpadla v kpa Wilo TOP S 40/10 Doporučení: Rozměr spojovacích potrubí do celkové délky 40 m 63 x 5,8 63 x 5,8 63 x 5,8 75 x 6,8 75 x 6,8 75 x 6,8 Minimální velikost prostoru pro instalaci v m³ 9, ,3 26, Minimální velikost větracího otvoru (přirozené větrání) v m² 0,24 0,26 0,27 0,4 0,43 0,45 Minimální objem vzduchu pro mechanické větrání v m³/h TEPELNÁ ČERPADLA 1 podle EN podklad pro dimenzování: potrubí plast, délka vedení = hloubka studny + 10 m, nutná hladina vody ve studni 2 m, zbytkový tlak 1 bar před tepelným čerpadlem 3 skleníkový potenciál chladiva ve vztahu k CO 2 AG... vnější závit 37

38 38

39 5 Program tepelných čerpadel REHAU Tepelné čerpadlo REHAU AERO 5.1 Přehled Tepelné čerpadlo REHAU AERO Varianta přístroje Vytápění Integrované obhové erpadlo Topný výkon¹ REHAU AERO 8 8,6 kw REHAU AERO 10 10,4 kw REHAU AERO 12 12,5 kw REHAU AERO 15 15,2 kw REHAU AERO 22 20,9 kw REHAU AERO 27 26,4 kw REHAU AERO 33 32,6 kw = obsahuje = neobsahuje 1 A2/W35 podle EN Obr. 5-1 Tepelné čerpadlo AERO - Vysoký topný faktor (COP) - Vytápění a příprava teplé vody pomocí jednoho přístroje - Moderní design - K instalaci do interiéru a exteriéru - Radiální ventilátor s regulací otáček - Možnost flexibilního hydraulického připojení - Velký rozsah výkonu díky široké paletě produktů - Inteligentní, snadno ovladatelná regulace tepelného čerpadla - Integrované oběhové čerpadlo - Ekvitermní regulace výstupní teploty Oblast použití Tepelné čerpadlo REHAU AERO lze objednat s rozsahem topného výkonu od 8 do 33 kw, v 7 různých výkonnostních stupních. Díky tomu lze vhodným přístrojem vybavit každý objekt - od rodinného domu až po komerční stavbu. Tepelné čerpadlo lze nainstalovat jak do interiéru, tak i do exteriéru. S maximální výstupní teplotou 55 C lze pohodlně pokrýt jak vytápění, tak i potřebu teplé vody. Tepelné čerpadlo pracuje pouze s ekologickým chladícím médiem R 407 C, které neobsahuje chlór Přehled systému Tepelné čerpadlo REHAU AERO je expedováno ve funkčním stavu, připravené k připojení a kromě jiného je vybaveno následujícími součástmi: - Agregát tepelného čerpadla s hermetickým kompresorem Scroll chlazeným nasávaným vzduchem - Deskový výměník tepla z nerezové oceli jako kondenzátor - Sada výparníku s lamelovými trubkami Al/Cu - Radiální ventilátor s regulací otáček - Zařízení pro měkký start tepelného čerpadla - Sběrač avysoušeč chladiva - Termostatický expanzní ventil - Průhledítko (kontrolní okénko chladiva) - Deskový výměník chladícího média - Vysokotlaký a nízkotlaký tlakový pressostat - Integrovaný přepínací ventil pro funkci Odtávání - Regulátor odtávání integrovaný do regulace - Čidlo nasávaného vzduchu - Tepelné relé na ochranu kompresoru - Tepelně izolovaný základní rám - Opláštění, tepelně ahlukově izolované - Oběhové čerpadlo (až po REHAU AERO 15 včetně) - Spínací skříň regulátoru s regulací pro montáž na vnitřní stěnu - Ohebné připojovací hadice TEPELNÁ ČERPADLA 39

40 5.1.3 Princip funkce Topný provoz Provoz odtávání Obr. 5-2 Princip funkce topení tepelného čerpadla REHAU AERO Modrá: Chladící médium s nízkým tlakem a nízkou teplotou Červená: Chladící médium s vysokým tlakem a vysokou teplotou V topném provozu je ve výměníku tepla (3) přenášeno teplo z venkovního vzduchu do chladícího média (CHM). CHM se přitom odpařuje. Radiální ventilátor zajišť uje dostatečný objemový průtok venkovního vzduchu. Odpařené CHM následně proudí nasávané kompresorem (1) skrz výměník tepla nasávaného plynu, kde se CHM ještě dodatečně ohřívá. V kompresoru se CHM za použití elektrické energie přeměňuje na vyšší tlak a teplotu. Následně se CHM dostane do výměníku tepla (2), kde je většina jeho tepla přenášena na chladnější topnou vodu a přitom kondenzuje. Na cestě k expanznímu ventilu (7) proudí kapalné chladící médium skrz sběrač chladícího média (6), vysoušeč chladícího média a výměník tepla nasávaného plynu, kde probíhá další výměna tepla mezi kapalným CHM a plynným CHM (přicházejícím od výparníku). Za expanzním ventilem se chladící médium zbaví tlaku, přitom se ochladí a putuje opět dále do výměníku tepla (3). Chladící okruh je uzavřen a může začít opět od začátku. Obr. 5-3 Princip funkce provozu odtávání tepelného čerpadla REHAU AERO Oranžová: Chladící médium s nízkým tlakem a nízkou teplotou Červená: Chladící médium s vysokým tlakem a vysokou teplotou Následkem nižších teplot vzduchu a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se může stát, že se výparník tepelného čerpadla vzduch / voda zanese ledem. Tím se snižuje přenosový výkon výparníku a tím účinnost tepelného čerpadla. Z tohoto důvodu je nutné výparník podle potřeby odmrazovat. Regulace tepelného čerpadla REHAU podle charakteristik nasávaného vzduchu a podmínek v chladícím okruhu rozpozná, kdy je odmrazení potřeba. Tepelné čerpadlo je v závislosti na tom regulováno automaticky. K rozmrazování dochází obrácením okruhu chladiva. To se provádí přepínacím ventilem (4). 40

41 5.1.4 Dodání a přeprava Tepelné čerpadlo je dodáváno na dřevěné paletě, zabalené ve fólii. Rozsah dodávky tepelného čerpadla: - ohebné připojovací hadice (3 ks) - spínací skříň regulátoru s integrovanou regulací - sada čidel - Tepelné čerpadlo je nutné vykládat a nakládat za odborného dohledu. - Tepelné čerpadlo je s paletou spojeno pouze balící fólií. Mezi paletou a tepelným čerpadlem neexistuje pevné spojení. - Tepelné čerpadlo během transportu prosím nikdy nenaklánějte o více než 30 C (v každém směru). - Transportní obal odstraňte až teprve tehdy, když se tepelné čerpadlo nachází na místě instalace. 5.2 Instalace tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo REHAU AERO lze instalovat buďto do budovy (vnitřní instalace) nebo venku (venkovní instalace). Hydraulickou i elektrickou přípojku lze provést jak zprava tak i zleva. Podle volby místa instalace nabízí firma REHAU velký výběr připojovacích komponentů, jako jsou např. větrací kanály. Je doporučováno zvolit tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci. Tím se předejde nákladům na ochranu proti mrazu a vyhřívání odtoku kondenzátu. Všechny konstrukční díly tepelného čerpadla jsou tak izolovány, aby ani za teplot odváděného vzduchu -20 C nemohla vznikat kondenzační voda na vnějších dílech. Přesto je žádoucí místnost pravidelně větrat. Tepelné čerpadlo je chráněno proti vibracím silentbloky. Obecně: Podmínkou bezchybného provozu je správná instalace tepelného čerpadla REHAU AERO. Přitom musí být dodrženy následující obecné body a body ohledně místa instalace (uvnitř nebo venku): - Místo montáže musí být vhodné pro hmotnost tepelného čerpadla. - Minimální vzdálenosti z Obr. 5-4 a Obr. 5-5 musí být bezpodmínečně dodrženy. - Aby se zamezilo přenosu hluku pevnými tělesy, je nutné tepelné čerpadlo REHAU AERO nainstalovat na vodorovný, rovný a únosný podklad (betonová deska aj.). - Pro vodorovné vyrovnání jsou ve sloupkách instalovány nastavitelné nohy. - Aby se zabránilo přenosu hluku na připojený potrubní systém, použijte prosím dodané ohebné připojovací hadice. Na straně sání tepelného čerpadla se nesmí hromadit listí, větvě nebo sníh, protože by tak mohl být omezen bezchybný provoz tepelného čerpadla. Dále nasávaný vzduch nesmí obsahovat nečistoty a agresívní látky, jako např. čpavek, síru, chlór atd. TEPELNÁ ČERPADLA 41

42 - I když jsou otáčky tepelného čerpadla v noci nižší, nemělo by místo jeho instalace sousedit s obývacím pokojem nebo ložnicí, resp. směřovat k sousedním budovám. - Při provozu tepelného čerpadla vzduch / voda vzniká následkem vlastností procesu kondenzát, který je nutné odvádět. - Odvod kondenzátu musí být napojen na systém odpadních vod. Aby nedošlo k obtěžování zápachem, instalujte sifon. - Je třeba si uvědomit, že teplota vzduchu na výstupu tepelného čerpadla leží zhruba o 5 K pod teplotou nasávaného vzduchu. Vzduch proto nesmí být nikdy vyfukován na stěny nebo na místa s pohybem osob, jako např. pěší komunikace. Spínací skříň regulátoru musí být instalována uvnitř budovy. Montáž v mokrých nebo vlhkých prostorách a v prostorách ohrožených prachem či explozí není přípustná. 42

43 Minimální vzdálenosti při vnitřní instalaci Obr. 5-4 Minimální vzdálenosti při vnitřní instalaci 1 Přívod vzduchu 2 Odvod vzduchu (možný volitelně vlevo nebo vpravo) 3 Hydraulická a elektrická přípojka Pro případné práce na údržbě a čištění musí být dodrženy minimální vzdálenosti pro vnitřní instalaci (zde rohová instalace) jak jsou zobrazeny na obrázku výše. Minimální vzdálenosti při venkovní instalaci Obr. 5-5 Minimální vzdálenosti při venkovní instalaci 1 Přívod vzduchu 2 Odvod vzduchu (možný volitelně vlevo nebo vpravo) 3 Hydraulická a elektrická přípojka (možná volitelně vlevo nebo vpravo) TEPELNÁ ČERPADLA Tepelné čerpadlo musí být tak umístěno, aby byl dostatek místa pro otvor sání a výfuku vzduchu. Proto musí být dodrženy minimální rozměry tak, jak jsou zobrazeny na obrázku výše. 43

44 Vnitřní instalace Instalace v mokrých prostorách, v prostorách ohrožených prachem nebo explozí není přípustná. Z hlediska požadavků na prostor instalace je zejména nutné dodržovat EN a BGR 500 část 2. - U plovoucích potěrů je nutné pro bezhlučný provoz tepelného čerpadla vybrat okolo tepelného čerpadla betonový potěr akročejovou izolací. - V případě dostatečně velkých prostor instalace postačuje přirozené větrání prostoru instalace pomocí větracích otvorů ominimálních velikostech uvedených v Technických údajích. Mechanická ventilace místa instalace je nutná pouze tehdy, pokud není dosažena uvedená minimální velikost prostoru instalace. Viz k tomu technická data příslušného tepelného čerpadla. - Stěna musí ze statického hlediska vyhovovat pro instalaci vzduchových kanálů. V případě pochybností se poraďte s architektem nebo stavebním statikem. Dále se v úseku drážek ve stěně nesmí nacházet potrubí, kabely nebo jiné objekty, které by mohly být instalací vzduchových kanálů poškozeny nebo zničeny. - Přívody a odvody vzduchu musí zadavatel vhodným opatřením zajistit proti vloupání. Venkovní instalace - Tepelné čerpadlo je dovoleno instalovat jen na vhodný podklad (např. betonový základ). Vlastnosti a provedení podkladu musí být vhodné pro hmotnost a trvalý provoz tepelného čerpadla. - Tepelné čerpadlo vzduch / voda musí být umístěno výše než okolní terén. 5.3 Kanálové přípojky Vnitřní instalace: Při vnitřní instalaci jsou možné tři různé způsoby instalace: - Rohová instalace: Stěnové průchodky může zadavatel realizovat již předem, protože rozměry tepelného čerpadla jsou známy. Tento druh instalace se osvědčil nejlépe. - Instalace s kanálem: Instalace s kanálem je vhodná tehdy, jestliže je zkonstrukčních důvodů nutné odsazení k vnějšími rohu. - Instalace s hadicí: Instalace s hadicí je zvláště vhodná pro vyrovnání stavebních nepřesností, výškových rozdílů a poloměrů. Vzduchová hadice je dodávána ve 3 různých délkách a dle potřeby lze ještě její délku upravit. - Výfukový otvor může směřovat jak na levou tak i na pravou stranu nebo nahoru (viz příslušenství). - Hydraulické a elektrické přípojky mohou být také provedeny zleva nebo zprava - Z důvodu lepší přístupnosti tepelného čerpadla je lepší varianta instalace s pravostranným výfukovým otvorem Na následujících obrázcích naleznete přehled různých variant instalace spotřebnými otvory pro průchod stěnou. Ty je nutné zapracovat do stavebního řešení. Respektujte místní danosti a také pravidla a předpisy stavební techniky. Dodržte prosím bodové zatížení opěrných nohou. 44

45 Rohová instalace Rozměry uvedené v tabulce jsou světlé rozměry. Realizované stěnové otvory musí být větší o izolaci stěny. Obr. 5-6 Rohová instalace REHAU AERO Typ AERO Rozměr a Rozměr b Rozměr c Rozměr d Rozměr e Rozměr f Rozměr g Rozměry v mm Stěnové otvory Obr. 5-7 Výfuková strana doprava Obr. 5-8 Výfuková strana doleva TEPELNÁ ČERPADLA 45

46 Instalace s kanálem varianta 1 Instalace s kanálem varianta 2 Obr. 5-9 Instalace s kanálem varianta 1 Obr Instalace s kanálem varianta 2 U varianty 1 dbejte na to, aby nedošlo ke vzduchovému zkratu. Toho lze dosáhnout např. osázením keři nebo jiným stavebním opatřením. Mezi otvorem sání a výfukem je třeba zvolit co největší vzdálenost (minimální vzdálenost viz tabulka). Stěnové otvory varianta 2 Stěnové otvory varianta 1 Obr Stěnové otvory varianta 2 Rozměry uvedené v tabulce jsou světlé rozměry. Realizované stěnové otvory musí být větší o izolaci stěny. Obr Stěnové otvory varianta 1 Rozměry uvedené v tabulce jsou světlé rozměry. Realizované stěnové otvory musí být větší o izolaci stěny. Typ AERO Rozměr a Rozměr b Rozměr c Rozměr d Rozměr e Rozměr f Rozměr g¹ Typ AERO Rozměr a Rozměr b Rozměr c Rozměr d Rozměr e Rozměr f Rozměr g¹ Rozměr h Všechny rozměry v mm 1 U délky kanálu 1000 mm / délku lze dle potřeby ještě upravit. Kanál dodáván také v délce 1500 mm Všechny rozměry v mm 1 U délky kanálu 1000 mm / délku lze dle potřeby ještě upravit. Kanál dodáván také v délce 1500 mm 46

47 Instalace s hadicí varianta 1 Instalace s hadicí varianta 2 Obr Instalace s hadicí varianta 1 Obr Instalace s hadicí varianta 2 Stěnové otvory varianta 1 Stěnové otvory varianta 2 Obr Stěnové otvory varianta 1 Obr Stěnové otvory varianta 2 Rozměry uvedené v tabulce jsou světlé rozměry. Realizované stěnové otvory musí být větší o izolaci stěny. Rozměry uvedené v tabulce jsou světlé rozměry. Realizované stěnové otvory musí být větší o izolaci stěny. Typ AERO Rozměr a Rozměr b Rozměr c Rozměr d Rozměr e Rozměr f¹ > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 Typ AERO Rozměr a Rozměr b Rozměr c Rozměr d Rozměr e Všechny rozměry v mm Všechny rozměry v mm 1 Dodržujte max. délku hadice TEPELNÁ ČERPADLA 47

48 5.3.2 Venkovní instalace Rozměry krycí skříně Typ AERO A B C D E 8 / / / Všechny rozměry v mm Obr Venkovní instalace tepelného čerpadla REHAU AERO Jestliže bude tepelné čerpadlo REHAU AERO instalováno do rohu, může dojít ke zvýšení hlučnosti. Následkem překrývání vln akustického tlaku se může hlučnost zvýšit až o 3 db. Výfuková strana tepelného čerpadla by měla směřovat směrem převažujícího proudění větru. Vlastnosti a provedení podkladu musí být vhodné pro hmotnost a trvalý provoz tepelného čerpadla. Při venkovní instalaci je nutné také ještě objednat a instalovat příslušné komponenty (např. zastřešení přístroje). Obr Rozměry drážek v základu 1 Přívod vzduchu 2 Odvod vzduchu (volitelně vlevo nebo vpravo) 3 Tepelné čerpadlo REHAU AERO 4 Základ 5 Drážka pro přívod a zpátečku topení, kondenzát ael. přípojky (volitelně vlevo nebo vpravo) C Vzdálenost od vnější hrany tepelného čerpadla do středu drážky 48

49 5.4 Rozměry a poloha přípojek A B F G D C E K L M N O H Obr Rozměry tepelného čerpadla REHAU AERO Typ AERO Rozměr A Rozměr B Rozměr C Rozměr D Rozměr E Rozměr F Rozměr G Rozměr H Rozměr K Rozměr L Rozměr M Rozměr N Rozměr O Tab. 5-1 Všechny rozměry v mm TEPELNÁ ČERPADLA 49

50 5.4.1 Instalace tepelného čerpadla Je nutné dodržovat příslušné zákony, předpisy a normy pro topná zařízení i pro systémy tepelného čerpadla. Je nutné nainstalovat pojistné a expanzní zařízení pro uzavřené topné systémy podle DIN EN Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. Používejte tepelné čerpadlo REHAU AERO zásadně jen ve spojení s vyrovnávacím zásobníkem zatížení (vyrovnávacím zásobníkem, jako je např. systémový zásobník REHAU). Ten je nutně potřeba pro odtávací provoz tepelného čerpadla. Zásobník současně zvyšuje dobu chodu tepelného čerpadla v dobách nízké tepelné spotřeby. Obecně: - Do zpátečky topení je nutné před tepelné čerpadlo uvnitř budovy bezpodmínečně instalovat odlučovač kalu resp. lapač nečistot (viz příslušenství REHAU). - Na nejvyšších místech připojovacích potrubí je nutné zajistit možnosti odvzdušnění a na nejnižších místech možnost vypouštění. - Je nutné nainstalovat pojistné a expanzní zařízení pro uzavřené topné systémy podle EN Připojovací potrubí má být co nejkratší. - Dodané připojovací hadice pro přívod a zpátečku a pro vedení kondenzátu musí být bezpodmínečně instalovány. Připojovací hadice lze zkrátit na požadovanou délku, nesmí však být kratší, než 60 cm! - Připojovací hadice se nesmí zlomit! - Aby se zabránilo energetickým ztrátám, je nutné připojovací potrubí izolovat vhodným materiálem. - Dimenzování potrubí musí být provedeno podle potřebných objemových průtoků (viz kapitola 5.6 Technické údaje, strana 56). To musí být zapracováno také do dimenzování čerpadla plnění zásobníku (u tepelného čerpadla REHAU AERO 22-33) - Při odtávání výparníku, ale také při normálním provozu tepelných čerpadel vzduch / voda, vzniká kondenzát, který musí být odborným způsobem odváděn. U větších tepelných čerpadel může být denně odebráno z okolního vzduchu až 50 l vody. Odtok kondenzátu musí být instalován ve spádu směrem pryč od tepelného čerpadla. Je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální objemové průtoky různých typů tepelných čerpadel na straně topení (viz kapitola 5.6 Technické údaje, strana 56), protože jinak může dojít k poruchám tepelného čerpadla, jako např. k vysokotlakému vypínání. Respektujte prosím také pokyny o difuzi kyslíku a požadavcích na kvalitu vody v (viz kap. Plánování a dimenzování) Vnitřní instalace: Odvod kondenzátu musí být napojen na systém odpadních vod. Aby nedošlo k obtěžování zápachem, instalujte sifon. Obr Schéma vnitřní instalace tepelného čerpadla REHAU AERO 1 Tepelné čerpadlo 2 Regulace tepelného čerpadla 3 Elektrické rozvody 4 Systémový zásobník REHAU 5 Datové vedení tepelné čerpadlo / regulace (rozsah prací zadavatele) 6 Řídící proud regulace (rozsah prací zadavatele) 7 Řídící proud tepelného čerpadla (rozsah prací zadavatele) 8 Zátěžový proud tepelného čerpadla (rozsah prací zadavatele) 9 Topné rozvody, izolované 50

51 - Strana sání vzduchu a strana výfuku vzduchu musí vždy ležet na dvou různých stranách budovy, aby nedošlo ke vzduchovému zkratu. Pokud to není možné, musí být vzdálenost obou kanálů co největší. Dodržujte údaje jednotlivých variant instalace. - Otvory ve zdivu musí být vždy chráněny před vniknutím cizích těles (listí, drobná zvířata). Proto je třeba do šachet světlíků instalovat mříže z pletiva a na viditelné stěny mříže chránící před klimatickými vlivy (viz příslušenství). Dále musí být otvory chráněny před vniknutím vody. - Různé vzduchové kanály (viz příslušenství) a otvory ve stěnách je třeba upravit pro dané tepelné čerpadlo. Jen za použití příslušně dimenzovaných připojovacích prvků je zaručen efektivní a bezporuchový provoz. - Otvory ve stěnách musí být realizovány podle údajů v Kapitola 5.3 Kanálové přípojky, strana 44 a izolovány izolačním materiálem suzavřenými póry (minimální síla 50 mm) proti vstupu vlhkosti. - Účinná hladina akustického tlaku v místě instalace závisí na různých faktorech, jako je velikost místnosti, absorpční schopnost, reflexe, volné šíření zvuku atd. Proto je důležité, aby místnost s tepelným čerpadlem ležela pokud možno mimo prostory citlivé na hluk a byla vybavena zvukově izolačními dveřmi. - Je třeba zabránit vývoji odporů, které by mohly vzniknout při instalaci vzduchových kanálů. Neměly by se použít více než 2 ohyby na jeden vzduchový kanál, aby nebyla překročena maximální přípustná tlaková ztráta. Příliš malé šachty světlíků zvyšují tlakovou ztrátu vedení vzduchu. Je proto nutné je dimenzovat dostatečně. Šachty světlíků musí být vybaveny odtokem dešť ové vody. Venkovní instalace: Obr Schéma venkovní instalace tepelného čerpadla REHAU AERO 1 Tepelné čerpadlo na základu 2 Regulace tepelného čerpadla 3 Elektrické rozvody 4 Systémový zásobník REHAU 5 Datové vedení tepelné čerpadlo / regulace (rozsah prací zadavatele) 6 Řídící proud regulace (rozsah prací zadavatele) 7 Řídící proud tepelného čerpadla (rozsah prací zadavatele) 8 Zátěžový proud tepelného čerpadla (rozsah prací zadavatele) 9 Topné rozvody, izolované 10 Izolovaná krycí skříň (příslušenství) 11 Respektujte minimální nezámrznou hloubku! Všechny rozvody položené venku musí být co nejkratší. - Všechna potrubí a otvory ve stěnách musí být podle normy tepelně izolovány a instalovány tak, aby byly chráněny před mrazem. Podle potřeby je nutné instalovat samoregulační souběžné vytápění. Aby při venkovní instalaci nedocházelo k vzduchovým zkratům, musí být zajištěn neomezovaný výstup vyfukovaného vzduchu. Proto tepelné čerpadlo nesmí být instalováno m.j. do prohlubní, vnitřních dvorů arohů zdí, protože tam může docházet ke směšování přiváděného aodváděného vzduchu tepelného čerpadla. TEPELNÁ ČERPADLA 51

52 Odtok kondenzátu Odtok kondenzátu musí být proveden tak, aby kondenzační voda mohla odtékat i za venkovních teplot pod 0 C. Odtok kondenzátu lze napojit různými způsoby: - na drenáž - na systém odpadové vody - na vsakování Elektrické přípojky Tepelné čerpadlo REHAU opouští výrobní závod interně propojené. Pro propojení tepelného čerpadla REHAU s elektrickým napájením, s čidly a pohony a také s regulací tepelného čerpadla je však nutné, aby zadavatel realizoval elektrické propojení. Při volbě likvidace kondenzátu je třeba prověřit místní předpisy amožnosti. Obr Schéma připojení odtokového vedení kondenzátu 1 Tepelné čerpadlo na základu 2 Izolovaná krycí skříň (příslušenství) 3 Odtok kondenzátu 4 Drenáž resp. systém odpadové vody 5 Respektujte minimílní nezámrznou hloubku Ochrana proti mrazu Regulace tepelného čerpadla REHAU je vybavena funkcí ochrany proti mrazu, která aktivuje oběhové čerpadlo tepelného čerpadla vzduch / voda při poklesu pod určitou venkovní teplotu (viz příručka regulace). Při delším výpadku proudu nebo při celkovém vypnutí tepelného čerpadla se musí vypustit spojovací potrubí mezi tepelným čerpadlem a budovou. 3 min. 60 mm Musí být provedeny následující elektrické přípojky: Název Spojení Typ kabelu Kabel zátěžového proudu (400 V) Kabel řídícího proudu (230 V) Kabel řídícího proudu (230 V) Datový kabel Elektrický rozvod k tepelnému čerpadlu Elektrický rozvod k tepelnému čerpadlu Elektrický rozvod ke spínací skříni regulace Tepelné čerpadlo ke spínací skříni regulace x) Definujte podle délky rozvodů a elektrického příkonu. Všechny rozvody musí být realizovány zadavatelem. Zkontrolujte potřebné průřezy vedení v závislosti na typu tepelného čerpadla. Je nutné dodržovat příslušné zákony, předpisy a normy pro topná zařízení i pro systémy tepelného čerpadla. Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. Elektrické napájení k tepelnému čerpadlu smí být zapnuto až tehdy, když je dokončena hydraulická a elektrická instalace. U zařízení s chladícím provozem a regulovaným okruhem je nutné instalovat čidla pokojové vlhkosti / teploty. Pro optimalizaci způsobu provozu je však naléhavě doporučováno používat čidla pokojové vlhkosti / teploty také u zařízení, která jsou provozována jen s nesměšovaným okruhem. Podle skladby daného zařízení je nutné ve všech případech navíc instalovat jedno nebo více kontrolek rosného bodu zapojených sériově. x) x) x) A-2Y(L)2Y St III BD Vodiče čidel Spínací skříň regulace k čidlu 2x2x0,8 mm² Kabel řídícího proudu (230 V) Spínací skříň regulace k akčním jednotkám (např. čerpadlům, ventilům) x) 52

53 Připojovací svorky Omezovače teploty Aby se vyloučil výpadek systémových komponentů, jako např. pohonů ventilů, a poškození vytápěných ploch, musí být topné okruhy vždy vybaveny omezovači teploty, které v případě poruchy vypnou čerpadlo topného okruhu. Všechna čidla a akční jednotky jsou připojeny ve spínací skříni regulace. Případné potřebné stykače (např. pro elektrickou topnou tyč) musí být instalovány zadavatelem. Jednoduché: Svorky hlavního proudu 400V/ 50 Hz Trojřadé: Řídící proud a výstupní svorky 230 V/ 50 Hz Dvouřadé: Svorky čidel (malé napětí) Elektrické připojení při vnitřní instalaci - Pro bezchybný provoz tepelného čerpadla se musí napětí v síti pohybovat v rámci určité tolerance, a to mezi 360 a 430 V (popř. zjistěte u příslušných rozvodných závodů). - Elektrické připojení musí být nahlášeno příslušným rozvodným závodům. - Při vnitřní instalaci je nutno mimo prostor instalace zbudovat nouzový vypínač pro topné zařízení U venkovní instalace je třeba při pokládání prázdného potrubí respektovat, že silnoproudá (např. elektrické napájení ventilátoru, tepelného čerpadla atd.) a nízkonapěť ová (např. čidla, řídící vedení atd.) vedení musí být vedena v odděleném potrubí. - Připojovací vedení pro přípojku řídícího proudu a přípojku zátěžového proudu musí být izolována dvojitě. Jejich průřez musí být dimenzován podle elektrického příkonu (viz kapitola 5.6 Technické údaje, strana 56) připojených přístrojů. - Potřebný hlavní jistič pro hlavní elektrický okruh je zřejmý z technických dat; je bezpodmínečně nutné použít "pomalé" provedení (charakteristika "C"). Příslušný průřez vodiče musí stanovit elektrikář. - Pro ochranu kompresoru je již zabudováno tepelné relé. - Podle vybavení daného zařízení jsou potřeba příslušná čidla (viz k tomu kapitolu "Plánování a dimenzování"). - Tepelné čerpadlo REHAU AERO je standardně vybaveno omezovačem Náběhový proudu, kterým lze snížit Náběhový proudy o zhruba 50 % (po provedeném vyrovnání tlaku). Kompresor musí běžet správným směrem (točivé pole vpravo!). Pokud tomu tak není, může dojít k poškození kompresoru. Pokud se kompresor nezahřívá a běží velmi hlasitě, zaměňte 2 fáze na hlavní přípojce. Obr Schéma elektrického připojení při vnitřní instalaci 1 Tepelné čerpadlo 2 Spínací skříň regulátoru 3 Elektrické rozvody 4 Kabel řídícího proudu (230 V) 5 Datový kabel 6 Kabel řídícího proudu (230 V) 7 Kabel zátěžového proudu (400 V) 8 Vodiče čidel TEPELNÁ ČERPADLA 53

54 Elektrické připojení při venkovní instalaci 5.5 Uvedení do provozu První uvedení do provozu tepelného čerpadla REHAU AERO musí provést autorizovaný odborný personál, např. servis firmy REHAU. Mimo jiné je nutné dodržet, případně prověřit následující body: Obr Schéma elektrického připojení při venkovní instalaci 1 Tepelné čerpadlo na základu 2 Spínací skříň regulátoru 3 Elektrické rozvody 4 Kabel řídícího proudu (230 V) 5 Datový kabel 6 Kabel řídícího proudu (230 V) 7 Kabel zátěžového proudu (400 V) 8 Vodiče čidel - Stranu topení je nutné podle normy EN kompletně zkontrolovat z hlediska těsnosti, důkladně propláchnout, naplnit apečlivě odvzdušnit - Musí být dokončena elektroinstalace. - Musí být dokončena instalace přípojek přívodu a odvodu vzduchu tepelného čerpadla. - Upínací části v horní části tepelného čerpadla (upevnění panelů) musí být před zapnutím tepelného čerpadla utaženy inbusovým klíčem. - Zařízení smí být připojeno k síti a uvedeno do provozu až tehdy, když je celý topný systém naplněný, neboť jinak čerpadlo topení běží nasucho a poškodí se. - Zkontrolujte, zda je čerpadlo topení pevně namontováno. - Před uvedením zařízení do provozu utáhněte elektrické svorky. - Všechny komponenty nutné k bezpečnému provozu zařízení (např. pojistný ventil a membránová expanzní nádoba) musí být správně instalovány a být funkční. - Při uvedení do provozu je nutné nastavit omezovač vstupní teploty. Je nutné prověřit vypínací bod 55 C a případně změnit nastavenou vypínací teplotu na regulaci tepelného čerpadla REHAU. - Tepelné čerpadlo je vybaveno zpožděným rozběhem, takže kompresor naběhne až po této době. Než je kompresor uveden do provozu, aktivuje se oběhové čerpadlo topení. - Pro vypuštění tepelného čerpadla na straně topení jako ochranu před mrazem je nutné odpojit připojovací hadici od zpátečky tepelného čerpadla. Pak nesmí dojít k uvedení do provozu! Pokud byly dodrženy a jsou splněny všechny body, lze tepelné čerpadlo uvést do provozu pomocí regulace. Přesný návod k tomu naleznete vpříručce regulace. 54

55 Údržba a čištění Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. Pozor na nebezpečí poranění: Před veškerými pracemi na údržbě, čištění a opravách musí být zajištěno, že se ventilátor v tepelném čerpadle již neotáčí a je znemožněno rozběhnutí ventilátoru během prací. Údržba Podle směrnice EU 842/2006 je pro tepelná čerpadla s objemem chladícího média převyšujícím 3 kg předepsána každoroční údržba. Postupujte zde prosím podle pokynů v kapitole 14. Čištění Dále je třeba jednou za rok, před zahájením topné sezóny (dle potřeby častěji), odmontovat ochranné mříže na nasávací a výfukové straně a odstranit nečistoty a předměty, jako např. listí nebo hmyz. Šachty světlíků (příp. při vnitřní instalaci) je nutné vyčistit a odtok kondenzátu zkontrolovat, zda není ucpaný. Při čištění tepelného čerpadla prosím nepoužívejte tvrdé resp. špičaté předměty, aby nedošlo k poškození, např. výparníku. Shoda s CE Tepelné čerpadlo REHAU AERO splňuje požadavky CE a přísluší mu označení CE. TEPELNÁ ČERPADLA 55

56 5.6 Technické údaje Typ AERO Topný výkon¹ při A2/W35 v kw 8,6 10,4 12,5 15,2 20,9 26,4 32,6 Topný výkon¹ při A7/W35 v kw 11,1 13,6 16,0 18,9 24,7 33,0 39,2 Topný výkon¹ -7 při A-7/W35 vkw 7,3 8,8 10,4 12,2 16,8 22,8 28,0 Příkon¹ při A2/W35 v kw 2,44 2,97 3,57 4,47 5,97 7,76 9,59 Příkon¹ při A7/W35 v kw 2,59 3,24 3,85 4,49 6,02 8,04 9,8 Příkon¹ při A-7/W35 v kw 2,37 2,84 2,53 3,94 5,59 7,6 9,33 COP¹ při A2/W35 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 Hmotnost v kg Rozměry (VxŠxH) v cm 153x110x75 163x120x78 173x120x88 193x130x98 Přívod a zpátečka topení R1" AG R1" AG R1" AG R1" AG R1¼" AG R1¼" AG R1½" AG Odtok kondenzátu R1" AG R1" AG R1" AG R1" AG R1" AG R1" AG R1" AG Max. vstupní teplota v C Max. provozní tlak v barech Min. objem topné vody v l/h Tlaková ztráta na straně topení vkpa Instalované resp. doporučené čerpadlo plnění zásobníku Doporučený výkon topné tyče vkw Jmenovité množství vzduchu vm³/h Externí dostupné stlačení při max. počtu otáček v Pa UPS UPS UPS 32-80³ TOP S 40/10³ Chladící médium R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C Plněné množství v kg 3,8 3,9 4,4 4,5 6,5 7 11,2 Hladina akustického výkonu² v db (A) Hladina akustického tlaku² v 5 m (uvnitř) v db (A) Elektrická přípojka ve V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 Frekvence v Hz Max. odběr proudu v A 12,2 14,2 12,6 14,5 17,5 22,5 27,5 Náběhový proud v A 25,7 30, ,8 41, Hlavní jistič hlavního proudu C13 C16 C16 C16 C20 C25 C35 Hlavní jistič řídícího proudu C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Tab podle EN Hladiny akustického tlaku se vztahují na venkovní instalaci na fasádě. Tyto hodnoty se snižují o 3 db, jestliže venkovní přístroj stojí volně. Při venkovní instalaci do rohu se hladina akustického tlaku zvýší o 3 db. 3 není integrováno do tepelného čerpadla AG... vnější závit 56

57 5.6.1 Výkonový diagram Topný výkon [kw] Aero 8 Aero 10 Aero 12 Aero 15 Aero 22 Aero 27 Aero 33 Obr Výkonový diagram (podle EN 14511) tepelného čerpadla REHAU AERO při vstupní teplotě 35 C 1 Venkovní teplota 2 Topný výkon tepelného čerpadla REHAU AERO TEPELNÁ ČERPADLA Venkovní teplota [ C] 57

58 58

59 6 Program tepelných čerpadel REHAU Regulace tepelného čerpadla REHAU - Funkce odpovídající potřebám a ekonomický způsob práce - Plně automatický provoz - Asistent uvedení do provozu - Snadná obsluha - Perfektní sladění regulační techniky vytápění a chlazení REHAU - Integrováno od výrobce Důležité funkce Regulační technika tepelných čerpadel REHAU zajišť uje veškeré regulační a monitorovací funkce systému tepelného čerpadla: Obr. 6-1 Regulace tepelného čerpadla REHAU - displej - Spouštěcí impuls tepelného čerpadla - Aktivace topného provozu a provozu chlazení - Hospodaření se zásobníkem teplé a topné vody - Regulace vstupní teploty do topného provozu a provozu chlazení - Řízení stanice průtokového ohřevu vody REHAU Zařízení se ovládá snadno a logicky, vedení uživatele je podobné jako u aplikace Explorer známé z výpočetní techniky. Topná křivka s počáteční hodnotou HB(1,2) = 21 C, nárůst HC(1,2) = 0,4... 0,8 50,0 45,0 Tvl (HB=21,HC=0,4) Tvl (HB=21,HC=0,5) Tvl (HB=21,HC=0,6) Tvl (HB=21,HC=0,7) Tvl (HB=21,HC=0,8) Tvl 40,0 Teplota přívodu 35,0 30,0 25,0 TEPELNÁ ČERPADLA 20, Venkovní teplota Obr. 6-2 Topné křivky 59

60 6.1 Provozní režimy Vytápění Nastavené teploty topného média v zásobníku vytápění a pro směšovaný okruh vytápění vyplývají zásadně z nastavených topných křivek (viz obr. 6-2). Dodatečně mohou být tyto hodnoty ovlivněny nastavenou a skutečnou hodnotou prostorové teploty referenční místnosti a nastavenými časovými programy. Nastavená hodnota platná momentálně pro zásobník vytápění je vdůsledku systému vždy vyšší nebo rovná nastavené hodnotě směšovaného topného okruhu Chlazení Pasivní chlazení V případě pasivního chlazení dochází k ochlazování média cirkulujícího v systému výlučně výměnou tepla s médiem v primárním okruhu. Tepelné čerpadlo není v provozu. Aktivní chlazení V případě aktivního chlazení se tepelné médium nachází v reverzním provozu a vyrábí chladící vodu za současného předávání tepla primárnímu okruhu. Regulace vstupní teploty v chladícím provozu Vstupní teplota v chladícím provozu je v závislosti na konfiguraci zařízení omezována - předvolenou minimální hodnotou teploty chladící vody - vypočteným rosným bodem plus předepsanou hysterezí (za použití čidla vlhkosti místnosti / teplotního čidla) Spuštěním výstrahy rosného bodu se skokově zvyšuje nastavená hodnota vstupní teploty, takže dojde k co nejrychlejšímu nárůstu teploty chladící vody Přepínání provozních režimů vytápění / chlazení Automatická aktivace topného provozu Pro aktivaci topného provozu se jako kritérium používá časově zprůměrovaná venkovní teplota. Provádí se klouzavý výpočet průměrné hodnoty venkovní teploty po dobu např. 48 h. Doporučená hranice vytápění: Překročení teploty 15 C Automatická aktivace provozu chlazení Běžné metody se omezují na čisté sledování mezní hodnoty venkovní avnitřní teploty. Regulační systémy REHAU používají výpočetní zpracování relevantních teplotních hodnot ve spojení s posouzením trendu vnitřní teploty. Tato speciální výpočetní metoda nabízí následující výhody: - Včasná aktivace chlazení - Zohlednění charakteristik budovy - Zohlednění vnitřních zatížení - Zamezení zbytečných prostojů zdroje chladu Výsledkem tohoto "předvídavého" způsobu provozu regulátoru je maximální efektivita plošného chladícího systému za současně úsporného způsobu provozu. 6.2 Příprava teplé vody Příprava teplé vody je časově řízená ovládáním plnícího zásobníku ve spojení se stanicí průtokového ohřevu vody nebo kombinovaného zásobníku s integrovaným zásobníkem teplé vody. Čidla prostorové vlhkosti / teploty je nutné instalovat u zařízení s chladícím provozem a směšovaným okruhem. Pro optimalizaci způsobu provozu je však naléhavě doporučováno používat čidla prostorové vlhkosti / teploty také u zařízení, která jsou provozována jen snesměšovaným okruhem. Podle skladby zařízení je třeba ve všech případech navíc instalovat jedno nebo více kontrolek rosného bodu zapojených sériově. Omezovače teploty Aby se vyloučil výpadek systémových komponentů, jako např. pohonů ventilů, a poškození vytápěných ploch, musí být topné okruhy vždy vybaveny omezovači teploty, které v případě poruchy vypnou čerpadlo topného okruhu. 60

61 6.3 Provoz čerpadel směšovaného / nesměšovaného okruhu Čerpadla směšovaného a nesměšovaného okruhu jsou řízena nezávisle na sobě. Existuje možnost uvolnit čerpadla zásadně pro provozní režim "Vytápění" nebo "Chlazení" nebo si vyžádat digitální vstupy. 6.7 Spouštěcí impulz Externí spouštěcí impulz Systém tepelného čerpadla může být iniciován externí regulací pomocí bezpotenciálových kontaktů: Směšovaný okruh (okruh 1) Vstupní teplota směšovaného okruhu je regulována obvodem pro přimíchávání na zpětném toku. Tento topný okruh je vhodný pro plošné vytápění / chlazení Nesměšovaný okruh (okruh 2) Vstupní teplota nesměšovaného okruhu vyplývá přímo z teploty vyrovnávacího topného / chladícího zásobníku. Protože je plnění vyrovnávacího zásobníku spojeno s hysterezí, dochází k určitému rozsahu kolísání teploty. 6.4 Časové programy Signál 1: Chladící signál Signál 2: Požadavek Způsob působení: Chladící signál Požadavek Reakce Neaktivní Neaktivní Žádná Neaktivní Aktivní Plnění vyrovnávacího zásobníku vytápění Aktivní Neaktivní Žádná Aktivní Aktivní Plnění vyrovnávacího zásobníku chlazení Lze nadefinovat celkem 10 denních programů, které lze kombinovat do týdenních programů pro směšovaný a nesměšovaný topný okruh, přípravu teplé vody a cirkulační čerpadlo. Dodatečně lze stanovit spínací časy pro noční provoz tepelných čerpadel vzduch / voda se sníženými otáčkami ventilátoru. Časové programy jsou předprogramovány následujícím způsobem: Topný okruh 1: Program P1 6 h - 22 h normální provoz Topný okruh 2: Program P3 6 h - 22 h normální provoz Teplá voda: Program P5 05 h h, 17 h h normální provoz 6.5 Cirkulace Oběhové čerpadlo je řízeno podle časového programu, dodatečně může být čerpadlo v závislosti na délce vodičů akvalitě izolace vodičů provozováno s nastavenými přestávkami. Při aktivaci teplovodního ventilu na cca 2 sekundy je oběhové čerpadlo spuštěno na stanovenou dobu chodu mimo definované časy. Externí řízení nemá vliv na způsob funkce topných / chladících okruhů, které se na tepelném čerpadle případně vyskytují. Dochází jen k plnění příslušných vyrovnávacích zásobníků na hodnoty definované v parametrech BM13 a BM14. Plnění bude ukončeno se zřetelem na doby trvání, jakmile se deaktivuje signál požadavku Dálkové ovládání Zařízení lze také řídit dálkově (např. telefonicky). Přes kontakty lze při tom řídit následující funkce: - Zařízení VYP. - Zařízení v ECO provozu - Zařízení v provozu Dovolená nebo Party - Pohotovostní režim teplé vody - Priorita teplé vody Ruční provoz 6.6 Bivalentní provoz K požadavku druhého zdroje tepla může dojít alternativně nebo paralelně k provozu tepelného čerpadla. K aktivaci dochází v bodu bivalence, tzn. výkon tepelného čerpadla již není dostatečný pro pokrytí spotřeby tepla. Tepelné čerpadlo zůstává v chodu a druhý zdroj jede paralelně. V ručním provozu lze potřebná čerpadla a tepelné čerpadlo uvádět do provozu samostatně. Monitorovací zařízení, jako nízkotlaké a vysokotlaké spínače, monitorování mezních teplot atd. zůstávají samozřejmě nadále funkční. Zařízení smí být v ručním režimu provozováno pouze po přechodnou dobu. Je nutné obratem objednat odborný servis za účelem prověření aopravy zařízení! TEPELNÁ ČERPADLA 61

62 6.8 Funkční vytápění podle DIN EN 1264 část 4 Funkční vytápění slouží k prověření funkce vytápění konstrukce podlahy, stěny nebo stropu. Je nutné zohlednit údaje výrobce týkající se nejdřívějšího možného okamžiku a postupu. Průběh funkčního vytápění: Vytápění se vstupní teplotou 25 C po dobu 72 h Vytápění s maximální parametrizovanou vstupní teplotou po dobu 96 h Během funkčního vytápění je třeba dodržovat dostatečné větrání vytápěných místností. V každém případě je nutné se vyvarovat průvanu. Funkční vytápění nezajišť uje zralost betonového potěru pro pokládku! Aby se zabránilo přetížení zemních kolektorů nebo zemní sondy, je naléhavě nutné zkontrolovat, zda má být použit 2. zdroj tepla. Vypnutí zařízení v případě poruch V případě následujících poruch se zařízení zastaví a po odstranění poruchy se opět spustí: - Vysokotlaká porucha - Nízkotlaká porucha - Spuštění ochrany motoru kompresoru V případě trojího výskytu poruchy během 24 hodin je zařízení zablokováno Ochrana proti mrazu Pokud není zařízení na základě zadání uživatele uvolněno k topnému provozu, jsou pod úrovní venkovní teploty 0 C zapnuta čerpadla topného okruhu a napájena vstupní teplotou cca 15 C. Pokud venkovní teplota překročí +5 C, je ochrana proti mrazu vypnuta Ochrana proti zablokování čerpadla V nastaveném časovém intervalu jsou na 1 minutu zapnuta čerpadla, pokud nebyla aktivní v předchozím časovém období. 6.9 Blokovací doby rozvodných závodů Před blokovacími dobami dochází k nastavenému navýšení zásobníků. Během definovaných blokovacích dob rozvodných závodů zůstává tepelné čerpadlo vypnuté. Netýká se to provozu chlazení v režimu "pasivní chlazení" Poruchy Regulační technika stále monitoruje řádný provoz zařízení. Pokud jsou zjištěny poruchy, následuje v závislosti na druhu poruchy přerušení provozu a jeho opětovné spuštění po odstranění poruchy nebo ukončení provozu s výpisem poruchového hlášení. V závislosti na druhu poruchy lze zařízení nadále provozovat v ručním provozu. 62

63 6.13 Popis funkce Regulace je obsluhována prostřednictvím displeje se 6 funkčními tlačítky, zabudovaného v čelním panelu. Výstraha Tlačítko je při vzniklém výstražném hlášení osvětlené Po stisknutí tlačítka je na displeji zobrazen seznam výstražných hlášení Nahoru, zvýšit / dolů, snížit Používá se pro změnu hodnoty nebo pro pohybování ve výběru, popř. v nabídce Prg "Program" se používá především kpřeskočení do výběru nabídky Esc "Escape" se používá k přerušení zadání, kpřechodu v nabídce o úroveň výše nebo k návratu do základní nabídky Enter "Potvrzení" používá se pro potvrzení hodnoty, popř. pro přechod do dalšího vstupního pole Obr. 6-3 Displej regulátoru s vysvětlením funkčních tlačítek Uvedení do provozu Uvedení do provozu je podporováno integrovaným asistentem, který naviguje osobu provádějící uvedení do provozu všemi kroky při instalaci. - Čidlo Průběh 1. Volba modelu zařízení 2. Stanovení periferního zařízení (např. nesměšovaný okruh, stanice průtokového ohřevu vody atd.) 3. Kontrola připojených čidel 4. Kontrola digitálních vstupů a výstupů relé 5. Funkční test celého zařízení Použití asistenta zajišť uje, že budou zkontrolovány všechny komponenty a funkce nutné pro bezchybný a ekonomický provoz zařízení. Obr. 6-4 ukazuje zobrazení na displeji při chybějícím připojení čidla vlhkosti v místnosti. Obr. 6-4 Venkovní teplota Vyrovnávací zásobník topení Vyrovnávací zásobník chlazení Prostorová teplota Prostorová vlhkost Přívod okruhu směšovače Zásobník užitkové vody Teplota teplé vody Uvedení do provozu, konfigurace čidel TEPELNÁ ČERPADLA 63

64 Parametrizace Servisní oblast je rozdělena na 3 úrovně: - Úroveň pro uživatele, přístup bez hesla - Úroveň pro servisní personál, přístup přes heslo 1 - Úroveň pro experty, přístup přes heslo 2 V závislosti na druhu přístupu jsou zobrazovány, popř. skrývány oblasti parametrů. Hodnoty parametrů jsou shrnuty do funkčních skupin: (Parametr) Vytápění Všeobecně regulovaný okruh neregulovaný okruh Teplota přívodu regulovaný okruh neregulovaný okruh Ochrana proti mrazu Bivalenční provoz Chlazení Všeobecně Teplota přívodu Řízení zásobníku Časy PI-Regulátor Parametry tepelných čerpadel Ostatní parametry Funkční vytápění regulovaný okruh neregulovaný okruh Obr. 6-5 Servisní oblast / oblast parametrů 64

65 6.14 Obsluha Pokud nedojde k žádnému zadání, přejde systém po 20 minutách automaticky do základní obrazovky. Obr. 6-6 Vedení uživatele, základní obrazovka Základní obrazovka zobrazuje přehledně nejdůležitější provozní stavy. Pomocí šipek lze přejít do informačních stránek, které zobrazují další hodnoty zařízení. Význam symbolů: Provozní režimy Systém VYP. (vytápění / chlazení) Ochrana proti mrazu aktivní, teplá voda je udržována na teplotě 20 C Provoz řízení ovládacím programem Běžný provoz okruhu 1 (přítomen) Snížený provoz okruhu 1 }Zobrazení jen pro okruh 1 (směšovaný) Provozní stavy: Je požadován kompresor Čerpadlo směšovaného topného okruhu (1) / čerpadlo nesměšovaného topného okruhu (2) běží Plnění teplé vody / teplota Dovolená (nepřítomnost) Provozní režim "Party" Symbol zobrazený vpravo od symbolu kompresoru udává, k jakému účelu (plnění vyrovnávacího zásobníku vytápění / chlazení, příprava teplé vody) kompresor běží. Informace zobrazená na displeji (viz obr. 6-6, počínaje zleva): Automatický provoz, Provozní režim směšovaného topného okruhu je uložen, provozní režim nesměšovaného okruhu je označen symbolem trojúhelníku Pouze topný provoz Běžný provoz okruhu 1, řízený časovým programem Okruh 2 (nesměšovaný) je v topném provozu Okruh 1 (směšovaný) je v chladícím provozu Čerpadlo okruhu 1 je zapnuto Je požadován kompresor, aby ochladil vyrovnávací zásobník chlazení TEPELNÁ ČERPADLA Pouze chladící provoz 65

66 Informační stránky Struktura ovládání Pomocí šipek lze přímo ze základní obrazovky vyvolat další informační stránky: Ze základní obrazovky, popř. z následujících informačních stránek lze tlačítkem PRG přejít do stromu nabídek: Informační stránka obecně: Asistent REHAU Hlavní nabídka Provozní režim Informace Nastavené hodnoty - Časovač / hodiny Obr. 6-7 Informační stránka "Obecné informace" - Týdenní program - Denní program Party Dovolená Datum / čas Venkovní teplota (symbol obláčku a slunce) je znázorňována jako aktuální hodnota a jako filtrovaná hodnota zprůměrovaná za určitý časový interval. Filtrovaná hodnota zohledňuje setrvačnost budovy a slouží jako vstupní hodnota pro výpočet požadovaných hodnot vstupních teplot a používá se pro výpočet kritéria chlazení. Informační stránka Vyrovnávací zásobník : Obr. 6-9 Ruční provoz Jazyk Systémové informace Servis Strom nabídek Uživatelská úroveň Obrázek znázorňuje celý dostupný strom nabídek. Na displeji je vždy vidět pouze výřez, body nabídky pod hlavním bodem se objeví až po zvolení hlavního bodu. Systém se po 5 minutách automaticky přepne zpět do hlavní nabídky. Obr. 6-8 Informační stránka Vyrovnávací zásobník 66

67 Přepínání provozních režimů Chování zařízení je stanoveno zvolením provozního režimu. Provozní režim určuje, v jakém stupni komfortu (normální provoz, snížený provoz, dovolená, vyp.) a v jaké funkci (vytápění, chlazení) se může systém nacházet. Ve zjednodušeném znázornění se může systém nacházet v následujících provozních režimech: Stupeň komfortu Funkce Běžný provoz Snížený provoz Topný provoz Dovolená Neutrální (vyp.) Běžný provoz Chladící provoz Snížený provoz Obr Možné provozní režimy Možný provozní režim tak vyplývá ze 2 nastavených hodnot: - Zadání stupně komfortu (časové řízení nebo ruční ovládání) - Zadání funkce (automatická nebo ruční) Stupeň komfortu VYP Timer (časově řízený provoz) Normální (provoz) Snížený (provoz) Funkce Auto pouze vytápění pouze chlazení man. vytápění / man. chlazení Výběr provozního režimu se provádí v obrazovce znázorněné na Obr Vyplývá z kombinace obou zvolených bodů, zde například: Časově řízený provoz (Timer) a automatický provoz. Obr Výběr provozního režimu TEPELNÁ ČERPADLA Další detaily k regulaci tepelného čerpadla REHAU jsou uvedeny v dokumentu Návod k obsluze regulace tepelného čerpadla REHAU. 67

68 68

69 7 Program tepelných čerpadel REHAU Systémový zásobník REHAU 7.1 Přehled Zásobník může být v případě potřeby dodán s dělící přepážkou z polypropylénu, čímž je možné teplotní oddělení mezi horní a spodní oblastí zásobníku. Horní část tak může vykazovat vyšší teplotu, čímž je optimalizováno použití stanice průtokového ohřevu vody REHAU. Spodní oblast slouží jako taktovací (vyrovnávací) zásobník pro tepelné čerpadlo v topném provozu. Pokud bude ze strany stavby k dispozici vyrovnávací zásobník pro tepelné čerpadlo, může být systémový zásobník REHAU použit i bez dělící přepážky, čímž se zvýší použitelný objem topné vody pro stanici průtokového ohřevu vody. Obr. 7-1 Systémový zásobník REHAU Díky přírubě na přední straně zásobníku je dobře možná i dodatečná montáž solárního výměníku tepla. Řada přípojek zásobníku zvyšuje flexibilitu připojení zásobníku a tím počet realizovatelných variant systému. Zásobník je již od výrobce izolován izolací z měkké PU pěny bez obsahu freonů. Tu lze za účelem instalace a transportu rychle a snadno odstranit. Tepelně izolační plášť na přední straně zásobníku slouží k izolaci stanice průtokového ohřevu vody REHAU a lze ho bez použití nářadí namontovat, popř. demontovat ze zásobníku. 7.2 Instalace - 5 různých velikostí zásobníku - Vyrovnávací zásobník pro tepelná čerpadla REHAU - Velká flexibilita připojení - Provedení přípojek pro snadnou montáž - Možnost montáže solárního výměníku tepla - Možnost přídavného vytápění pomocí elektrické topné tyče - S dělící přepážkou nebo bez ní Dodržujte prosím následující pokyny pro postavení a instalaci systémového zásobníku REHAU: Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Konstrukce Systémový zásobník REHAU je vyrovnávací zásobník z vysoce kvalitní oceli St Jedná se o vyrovnávací zásobník vytápění, který byl koncipován jak pro vyrovnání zatížení tepelných čerpadel REHAU, tak i pro zásobování stanice průtokového ohřevu vody REHAU topnou vodou. Systémový zásobník REHAU je k dispozici v konstrukčních velikostech 500, 825, 920, 1500 a 2000 litrů. Pro snadnou přístupnost přípojek by měl být vpředu a na jedné straně systémového zásobníku REHAU ponechán volný prostor minimálně 50 cm (viz obr. 7-2). TEPELNÁ ČERPADLA 69

70 7.3 Přípojka na straně topení Hydraulické připojení by mělo být provedeno podle schémat systému uvedených v kapitole Kapitola Modely systémů. Přitom je nutné mimo jiné zohlednit následující: - Zásobník používejte pouze v uzavřených topných systémech - Při dimenzování expanzní nádoby pro topný systém je nutné zohlednit objem systémového zásobníku REHAU. Obr. 7-2 Minimální vzdálenosti systémového zásobníku REHAU Je nutné nainstalovat pojistné a expanzní zařízení pro uzavřené topné systémy podle EN Typ zásobníku Průměr A mm mm mm mm mm Izolační plášť před montáží uskladněte v teplé místnosti nebo zdrhovadlo izolačního pláště zapněte až po zahřátí zásobníku! V případě chladného izolačního pláště hrozí riziko jeho natržení! Pokud by měly být nainstalovány přípojky zásobníku na straně topného okruhu s uzavíracími zařízeními, je nutné na systémový zásobník mezi zásobník a uzavírací zařízení nainstalovat dodatečnou expanzní nádobu. - Aby se zamezilo energetickým ztrátám, je nutné přívodní potrubí izolovat vhodným materiálem podle platných norem. - Aby se zabránilo znečištění a zanesení systémového zásobníku REHAU kalem, je nutné existující topný systém před připojením zásobníku důkladně vypláchnout. - Je nutné dodržet požadavky týkající se kvality vody a difúze kyslíku podle Kapitola Plánování a dimenzování. Aby se zamezilo tepelným ztrátám, nejsou na izolačním plášti provedena vybrání pro všechny nátrubky. Nátrubky lze v případě potřeby vyříznout. - Zásobník nainstalujte do suché místnosti chráněné před mrazem, na rovnou únosnou podlahu. - Zajistěte, aby měl podklad na místě instalace dostatečnou nosnost pro zvolený zásobník v naplněném stavu. 70

71 7.4 Technické údaje Typ Konstrukce Ocelový zásobník Jmenovitý objem v litrech Hmotnost v kg Výška v mm Průměr (s izolací) v mm Sklápěcí rozměr v mm Izolační materiál Měkká PU pěna Tloušť ka izolace v mm Max. přípustný provozní tlak v barech 4 Max. příp. provozní teplota ve C 90 TEPELNÁ ČERPADLA 71

72 7.5 Rozměry Systémový zásobník REHAU 500 bez desky pro oddělení vrstev Obr. 7-3 Rozměry systémového zásobníku REHAU 500 [O]= z výroby otevřené [V]=z výroby uzavřené Poz. Funkce Rozměr Výška od podlahy v mm 1 Přívod stanice průtokového ohřevu vody R 1" IG Nátrubek R 1" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč R 2" IG Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody R 1" AG Zpátečka topení R 1" IG Odvzdušňovací ventil 7 Nátrubek pro cirkulační systém R 1" IG Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teploměr R ½" IG Přívod alternativních zdrojů tepla R 1" IG Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo R ½" IG 11 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo R ½" IG 12 Zpátečka alternativních zdrojů tepla R 1" IG Plnící a vypouštěcí ventil 14 Přívod tepelného čerpadla - teplá voda R 1½" IG Přívod tepelného čerpadla - vytápění R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla R 1½" IG 210 AG... vnější závit IG... vnitřní závit 72

73 Systémový zásobník REHAU 825 Obr. 7-4 Rozměry systémového zásobníku REHAU 825 [O]= z výroby otevřené [V]=z výroby uzavřené Poz. Funkce Rozměr Výška od podlahy v mm 1 Přívod stanice průtokového ohřevu vody R 1" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč (teplá voda) R 2" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč (vytápění) R 2" IG Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody R 1" IG Zpátečka topení R 1½" IG Odvzdušňovací ventil 7 Nátrubek pro cirkulační systém R 1" IG Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teploměr R ½" IG 9 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo, priorita teplé vody R 1" IG 10 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo vytápění R ½" IG 11 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo, solární systém R ½" IG 12 Plnící a vypouštěcí ventil 13 Přívod tepelného čerpadla, priorita teplé vody R 1½" IG Přívod tepelného čerpadla, vytápění R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla, vytápění R 1½" IG Nátrubek R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla, priorita teplé vody R 1½" IG Přívod vytápění R 1½" IG 1150 AG... vnější závit IG... vnitřní závit TEPELNÁ ČERPADLA 73

74 Systémový zásobník REHAU 1000 Obr. 7-5 Rozměry systémového zásobníku REHAU 1000 [O]= z výroby otevřené [V]=z výroby uzavřené Poz. Funkce Rozměr Výška od podlahy v mm 1 Přívod stanice průtokového ohřevu vody R 1" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč (teplá voda) R 2" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč (vytápění) R 2" IG Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody R 1" AG Zpátečka vytápění R 1½" IG Odvzdušňovací ventil 7 Nátrubek pro cirkulační systém R 1" IG Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teploměr R ½" IG 9 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo, priorita teplé vody R ½" IG 10 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo vytápění R ½" IG 11 Ponorná jímka (Ø = 15 mm) pro teplotní čidlo, solární systém R ½" IG 12 Plnící a vypouštěcí ventil Přívod tepelného čerpadla, priorita teplé vody R 1½" IG Přívod tepelného čerpadla - vytápění R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla, vytápění R 1½" IG Nátrubek R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla, priorita teplé vody R 1½" IG Přívod vytápění R 1½" IG 1150 AG... vnější závit IG... vnitřní závit 74

75 Systémový zásobník REHAU 1500 a 2000 Obr. 7-6 Rozměry systémového zásobníku REHAU 1500 a 2000 [O]= z výroby otevřené [V]=z výroby uzavřené Poz. Funkce Rozměr Výška od podlahy v mm 1500 litrů 2000 litrů 1 Nátrubek pro elektrickou topnou tyč R 2" IG Přívod vytápění (volitelné) R 1½" IG Nátrubek pro elektrickou topnou tyč R 2" IG Zpátečka vytápění R 1½" IG Odvzdušňovací ventil R 1¼" IG Nátrubek pro cirkulační systém 7 Nátrubek pro teploměr R ½" IG Přívod stanice průtokového ohřevu vody R 1" AG Ponorná jímka (průměr = 15 mm) pro teplotní čidlo, priorita teplé vody R ½" IG 10 Ponorná jímka (průměr = 15 mm) pro teplotní čidlo vytápění R ½" IG 11 Ponorná jímka (průměr = 15 mm) pro solární teplotní čidlo R ½" IG 12 Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody R 1" AG Plnící a vypouštěcí ventil Přívod tepelného čerpadla, priorita teplé vody R 1½" IG Přívod tepelného čerpadla - vytápění R 1½" IG Zpátečka tepelného čerpadla R 1½" IG Nezávisle na velikosti jsou všechny zásobníky vybaveny přírubou následujících rozměrů: TEPELNÁ ČERPADLA Obr. 7-7 Rozměry desky příruby 75

76 76

77 8 Program tepelných čerpadel REHAU Stanice průtokového ohřevu vody REHAU 8.1 Přehled Stanice průtokového ohřevu vody REHAU Konstrukce Stanice průtokového ohřevu vody REHAU ohřívá teplou vodu pomocí průtokového deskového výměníku. Voda je tak upravována velmi hygienickým způsobem, protože na rozdíl od běžných systémů se zásobníkem není voda akumulována, nýbrž ohřívána pouze podle spotřeby. Stanici průtokového ohřevu vody REHAU lze objednat se 4 různými odběrnými výkony: 25, 35, 50 a 70 l/min. Obr. 8-1 Stanice průtokového ohřevu vody REHAU Stanice průtokového ohřevu vody se skládá z mědí letovaného deskového výměníku tepla z nerezové oceli, oběhového čerpadla pro zásobování deskového výměníku topnou vodou na primární straně, zpětným ventilem a 2 uzavíracími ventily pro účely údržby. Na straně vody se v objemu dodávky nachází spínač průtoku pro aktivaci oběhového čerpadla a dvě vyplachovací přípojky na deskovém tepelném výměníku. Komponenty jsou kompletně propojené a připravené pro montáž k systémovému zásobníku REHAU. Součástí dodávky je rovněž elektrické zapojení s připraveným konektorem pro aktivaci čerpadla primárního okruhu a snímač teploty teplé vody. - Hygienická příprava teplé vody - 4 různé konstrukční velikosti - Provedení přípojek pro snadnou montáž - Izolační plášť s atraktivním designem - Obsluha prostřednictvím regulace tepelného čerpadla REHAU Všechny komponenty byly pečlivě vzájemně sladěny. Regulaci požadované teploty teplé vody zajišť uje regulace tepelného čerpadla REHAU. Oblast použití Stanice průtokového ohřevu vody REHAU byla vyvinuta pro aplikace v rodinných domech a dvojdomech, lze ji však v závislosti na velikosti zařízení použít i ve větších objektech. TEPELNÁ ČERPADLA 77

78 Způsob činnosti 8.2 Přípojka na straně topení Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Pokud by mělo být možno v systémovém zásobníku dosahovat teplot > 60 C, jako při zapojení solárního systému, elektrické topné tyče nebo druhého zdroje tepla, je nutno před oběhové čerpadlo stanice průtokového ohřevu vody zamontovat a nastavit termostatický směšovací ventil (viz produktová paleta REHAU) (viz následující princip funkce). To je nutné pro zajištění ochrany proti opatření a pro zamezení zvýšeného usazování vodního kamene ve stanici průtokového ohřevu vody. Obr. 8-2 Princip stanice průtokového ohřevu vody 1 Potrubí studené vody 2 Spínač průtoku 3 Deskový výměník tepla stanice průtokového ohřevu vody 4 Teplotní čidlo teplé vody 5 Teplovodní potrubí 6 Oběhové čerpadlo 7 Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody 8 Teplota vyrovnávací zásobní vody Jakmile je spuštěna teplá voda [5], je spínačem průtoku [2] aktivováno oběhové čerpadlo [6] na primární straně. Podle nastavené požadované teploty teplé vody se otáčky oběhového čerpadla mění, aby byl v závislosti na teplotě zásobní vody [8] dáván k dispozici deskovému výměníku tepla [3] dostatek tepla. Teplo je přenášeno v deskovém výměníku tepla z vyrovnávacího zásobníku [1], přičemž se voda ohřívá, zatímco se voda ve vyrovnávacím zásobníku ochlazuje. Ohřátá voda proudí k odběrnímu místu, zatímco ochlazená voda z vyrovnávacího zásobníku [7] proudí do spodní části vyrovnávacího zásobníku, kde je opět ohřívána zdrojem tepla, jako např. tepelným čerpadlem REHAU. Obr. 8-3 Princip stanice průtokového ohřevu vody s termostatickým směšovacím ventilem 1 Potrubí studené vody 2 Spínač průtoku 3 Deskový výměník tepla stanice průtokového ohřevu vody 4 Teplotní čidlo teplé vody 5 Teplovodní potrubí 6 Oběhové čerpadlo 7 Zpátečka stanice průtokového ohřevu vody 8 Teplota vyrovnávací zásobní vody 9 Termostatický směšovací ventil 78

79 8.3 Montáž Stanice průtokového ohřevu vody REHAU se na systémový zásobník REHAU montuje následujícím způsobem: 8.4 Přípojka na straně vody Dodržujte prosím následující pokyny pro instalaci stanice průtokového ohřevu vody REHAU: Příprava teplé vody je podle nařízení o teplé vodě a DIN vhodná pro normální pitnou vodu (hodnota ph > 7,3). Připojovací potrubí lze přitom provést z měděných nebo plastových trubek. Stávající mědí letovaný deskový výměník tepla z nerezové oceli není vhodný pro pozinkované trubky. Obr. 8-4 Montáž stanice průtokového ohřevu vody REHAU (zde bez termostatického směšovacího ventilu) - Utěsněte horní oblouk šroubení čerpadla [1] a zašroubujte ho do hrdla pro vstup stanice průtokového ohřevu vody na systémovém zásobníku REHAU. - Utěsněte dolní oblouk se šroubením se svěrným kroužkem [2] a zašroubujte ho do hrdla pro zpátečku stanice průtokového ohřevu vody na systémovém zásobníku REHAU. - Vložte horní těsnění čerpadla [3]. - Sešroubujte čerpadlo [4] s horním šroubením. - Vložte spodní těsnění čerpadla [5] do šroubení čerpadla na deskovém výměníku. - Vložte deskový výměník [6] s měděnou trubkou do šroubení se svěrným kroužkem dole a sešroubujte ho na čerpadle se šroubením. - Na spínači průtoku musí být nasazen spínací modul spínače průtoku. Směr přitom nehraje roli. - Po naplnění zásobníku musí být uzavřen zpětný ventil u čerpadla! Montáž stanice průtokového ohřevu vody REHAU s termostatickým směšovacím ventilem probíhá podobně. Aby se v případě větších změn objemového průtoku na straně vody zabránilo krátkodobým skokům u teploty teplé vody a v důsledku toho nebezpečí opaření, je nutno na potrubí vody zabudovat termostatický směšovací ventil vhodný pro tuto aplikaci (viz obr. 8-5, str. 80). Pro dobrou regulační funkci by měla být teplota teplé vody na regulaci stanice průtokového ohřevu vody nastavena min. o 3 K vyšší, než nastavená teplota na termostatickém směšovacím ventilu. Ve věci požadavků na topnou vodu je třeba respektovat a dodržet zadání z kapitoly Plánování a dimenzování. TEPELNÁ ČERPADLA 79

80 - Přípojky proveďte tak, aby byly tlakotěsné. - Do potrubí studené vody zabudujte pojistné zařízení podle DIN 1988 a DIN 4753 (viz obr. 8-6). - Mezi stanicí průtokového ohřevu vody a pojistným ventilem neinstalujte žádný uzávěr Obr. 8-5 Princip termostatického směšovacího ventilu na straně teplé vody 1 Termostatický směšovací ventil na straně teplé vody Voda musí mít kvalitu pitné vody podle platných norem a směrnic a ležet minimálně v rozsahu hodnot z následující tabulky. Pokud tomu tak není, obrať te se prosím na prodejní kancelář firmy REHAU. Obr. 8-6 Přípojka na straně vody 1 Redukční ventil (u tlaku vyššího než 6 barů) 2 Zařízení zamezující zpětnému průtoku 3 Připojovací hrdlo manometru 4 Uzavírací ventil 5 Membránový pojistný ventil 6 Vypouštěcí ventil - Nesmí být překročen provozní tlak 6 barů uvedený na typovém štítku, případně zabudujte redukční ventil. Obsažená látka Chem. symbol Mezní hodnota Chloridy Cl < 100 mg/kg Sulfáty 2- SO 4 < 50 mg/kg Nitráty NO 3 < 100 mg/kg Mangan, rozpuštěný Mn < 0,1 mg/kg Kyselina uhličitá, rozpuštěná CO 2 < 5 mg/kg Čpavek NH 3 < 2 mg/kg Železo, rozpuštěné Fe < 0,2 mg/kg Volný chlorid Cl < 0,5 mg/kg Kyslík O 2 < 2 mg/kg Sirovodík H 2 S < 0,05 mg/kg Sulfidy SO 3 < 1 mg/kg Volný plynný chlor Cl 2 < 1 mg/kg V potrubí studené vody je před průtokovým spínačem zabudován lapač nečistot (velikost ok 0,5 mm). V případě tvrdé vody by mělo být použito zařízení na změkčování vody. Hodnota ph 6,5-9 El. vodivost > 50 μs/cm a < 600 μs/cm 80

81 Přehled tvrdosti vody Rozsah tvrdosti Millimolů uhličitanu vápenatého / litr Německá tvrdost Měkká < 1,5 < 8,4 dh Střední 1,5-2,5 8,4-14 dh Tvrdá > 2,5 > 14 dh V ojedinělých případech může i u kvality vody v rámci přípustného rozsahu dle předpisu o pitné vodě dojít ke korozi. Podstatný vliv na korozní agresivitu má obsah chloridu a obsah hydrouhličitanu ve vodě. Vysoký obsah chloridu v kombinaci s nízkým obsahem hydrouhličitanu může negativně ovlivnit chování při korozi. Ale také vzájemná působení za následujících faktorů podle DIN EN :2005 (D) ovlivňují odolnost vůči korozi: - Vlastnosti materiálů (chemické složení, vlastnosti povrchu) - Vlastnosti vody (fyzikální a chemické vlastnosti, pevné látky) - Plánování a provedení (geometrie, smíšená instalace, spoje) - Tlaková zkouška a uvedení do provozu (vypláchnutí, vypuštění, dezinfekce) - Provozní podmínky (teplota, teplotní změny, poměry proudění) Rozměry přípojek Stanice průtokového ohřevu vody REHAU mají následující rozměry přípojek: 25 litrů/min. 35 litrů/min. 50 litrů/min. 70 litrů/min. R ¾" R ¾" R 1" R 1" Cirkulace teplé vody s čerpadlem může být realizována ve spojení se systémovým zásobníkem s pomocí vhodného příslušenství REHAU (např. cirkulační výměník REHAU). Dbejte prosím pokynů pro připojení cirkulačního výměníku REHAU v této Technické informaci. TEPELNÁ ČERPADLA 81

82 8.5 Elektrické připojení Regulaci stanice průtokového ohřevu vody REHAU lze provádět buď prostřednictvím regulace tepelného čerpadla REHAU anebo prostřednictvím externí regulace REHAU (viz příslušenství). Přitom je nutné dodržovat následující: Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Před zahájením prací je nutné odpojit zařízení od napětí, zkontrolovat nepřítomnost napětí a zařízení zabezpečit proti opětovnému zapnutí. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Před zapojením musí být připojena hydraulická instalace stanice průtokového ohřevu vody REHAU (na straně vytápění a teplé vody) Regulace tepelného čerpadla REHAU Pokud je stanice průtokového ohřevu vody REHAU provozována přes regulaci tepelného čerpadla REHAU, je nutné stanici průtokového ohřevu vody připojit následujícím způsobem: - Utěsnění čidla teplé vody ½", které je součástí dodávky, na straně výstupu teplé vody deskového tepelného výměníku. - Upevnění montážní desky s kontakty konektoru na stanici průtokového ohřevu vody. - Uchyť te spínací prvek spínače průtoku na spínač průtoku. Směr přitom nehraje roli. - Připojení kabelů oběhového čerpadla, čidla tepelného čerpadla a spínače průtoku podle následujícího schématu zapojení. Obr. 8-7 Elektrické připojení stanice průtokového ohřevu vody REHAU na regulaci tepelného čerpadla REHAU 1 Spínač průtoku 2 Čerpadlo primárního okruhu 3 Teplotní čidlo teplé vody Obsluha stanice průtokového ohřevu vody (např. nastavení teploty teplé vody atd.) je popsána v příručce k regulaci tepelného čerpadla. Nesmí být používány oba kontakty (AC a DC) spínače průtoku současně, protože nejsou galvanicky oddělené! V případě nesprávně provedené přípojky může být zničena deska regulace otáček! 82

83 8.6 Čištění a údržba Podle tvrdosti vody je nutné deskový výměník stanice prútokového ohřevu vody v pravidelných intervalech odvápňovat. Doporučení Časový interval pro čištění / odvápnění závisí na kvalitě vody a zákaznický servis jej stanoví při první údržbě. Podle zkušeností je nutné zhruba každé 2 roky. Čištění 1. Uzavřete šikmý ventil na straně teplé vody a ventil na vstupu studené vody (namontuje zadavatel). 2. Na k tomu určené hadicové přípojky připojte hadice pro vypláchnutí vhodným čistícím a odvápňovacím roztokem (např. vhodný odvápňovací prostředek) s malým čerpadlem a propláchněte je proti směru proudění. 3. Následně jej propláchněte dostatečným množstvím čisté vody. TEPELNÁ ČERPADLA 83

84 8.7 Technické údaje Následující tabulka se vztahuje ke kombinaci sestávající ze systémového zásobníku REHAU a stanice průtokového ohřevu vody REHAU. Tabulka neplatí, pokud je použita stanice průtokového ohřevu vody v kombinaci s jiným zásobníkem. Zásobník Stanice průtokového ohřevu vody Jednorázový odběrní objem 1 vlitrech Průtok 2 v litrech/min Číslo NL 3 při teplotě zásobníku 60 C Max. příp. provozní tlak topení Max. příp. provozní tlak vody Tlaková ztráta na straně vody 4 bary 6 barů cca 0,3 baru 1 Pokud je celý obsah zásobníku zahřátý na 60 C 2 odběrní výkon je momentální, maximální odebírané množství teplé vody, které může ohřát deskový výměník tepla zahřívaný vstupní teplotou studené vody z 10 C na 50 C, pokud teplota vody ve vyrovnávacím zásobníku činí 55 C 3 ukazatel výkonu v návaznosti na DIN 4708, který udává, kolik jednotlivých bytů lze zásobovat pomocí systémového zásobníku REHAU za normalizovaných podmínek 84

85 9 Program tepelných čerpadel REHAU Příslušenství REHAU 9.1 Připojovací sada primárního okruhu REHAU Oblast použití Tepelné čerpadlo REHAU GEO C Tepelné čerpadlo REHAU GEO CC Systémové komponenty Obr. 9-1 Připojovací sada primárního okruhu REHAU - Membránová expanzní nádoba (MAG) - Pojistný ventil - Teploměr v přívodu a zpátečce - Manometr - Filtr - Uzávěry - Vypouštěcí, popř. plnící ventily Popis - Rychlé a snadné spojení tepelného čerpadla a primárního okruhu. Připojovací sada primárního okruhu (okruh s teplonosnou směsí) REHAU slouží k zapojení mezi zemní sondu, popř. zemní kolektor a tepelné čerpadlo REHAU GEO C popř. CC. Komponenty jsou částečně předmontované. Obsahuje komponenty potřebné k plnění, vypouštění a tlakování primárního okruhu a je vybavena pojistným ventilem (2,5 bar). Integrovaný lapač nečistot (filtr) odstraňuje částice nečistot z primárního okruhu a zabraňuje tak znečištění výparníku tepelného čerpadla. Technické údaje Označení Vhodné pro REHAU GEO Objem expanzní nádoby Rozměr Oběhové čerpadlo Reakční tlak bezpečnostního ventilu Připojovací sada primárního okruhu 5-15 kw 5-15 C/CC 25 litrů 1" - 2,5 bar Připojovací sada primárního okruhu kw 17/19 25 litrů 1¼" Grundfos UPS ,5 bar Připojovací sada primárního okruhu 22 kw litrů 1½" Grundfos UPS ,5 bar Připojovací sada primárního okruhu kw litrů 1½" Wilo TOP S 40/10 2,5 bar Připojovací sada primárního okruhu 37 kw litrů 2 Wilo TOP S 50/10 2,5 bar TEPELNÁ ČERPADLA Velikost membránové expanzní nádoby je nutné prověřit z hlediska vhodnosti systému s nemrznoucí směsí (objem a tlak). Připojovací sada primárního okruhu musí být zadavatelem izolována tak, aby byla těsná vůči difuzi. Podle montážní situace připojovací sady primárního okruhu je třeba v nejvyšším bodě zbudovat odvzdušňovací zařízení. 85

86 9.2 Modul propojení topného okruhu REHAU Montáž Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. 1. Provedení potrubních spojení. 2. Montáž modulu. 3. Spojení připojovacího kabelu oběhového čerpadla a servopohonu s regulací tepelného čerpadla REHAU. Obr. 9-2 Modul propojení topného okruhu REHAU - Kompaktní jednotka pro snadnou montáž - Tepelně izolační plášť zepp Oblast použití Propojovací modul topného okruhu REHAU slouží k zásobování smíšeného topného anebo chladícího okruhu topnou vodou ve spojení s tepelným čerpadlem REHAU. Skupinou směšovačů je nastavena vstupní teplota a zajišť ována konstantní teplota vody v systému plošného vytápění. Propojovací modul topného okruhu REHAU je dodáván ve 2 velikostech srůznými oběhovými čerpadly. Je dodáván hotově smontovaný a lze jej přímo vestavět do hydraulického zařízení. Vstupní teplota je regulována přimícháváním vody ze zpátečky do přívodu. To zajišť uje integrovaný trojcestný směšovací ventil, jehož poloha je řízena elektrickým tříbodovým pohonem tak, aby byla dodržena potřebná vstupní teplota. Takto lze systém plošného vytápění provozovat také ve spojení s vyššími teplotami v systémovém zásobníku spotřebnou nízkou vstupní teplotou. Poloha trojcestného směšovače je zřejmá z barevného označení, kdy je kompletní cirkulace ve směšovacím okruhu (100% přimíchávání ve zpátečce) označena modře a úplně otevřený směšovač (žádné přimíchávání ve zpátečce) červeně. Měření vstupní teploty zajišť uje čidlo, které je obsaženo v rozsahu dodávky tepelného čerpadla REHAU. Systémové komponenty - Oběhové čerpadlo topení, 3 nastavitelné stupně otáček - Trojcestný ventil kvs = 8 m³/h, - Teploměr v přívodu a zpátečce - Uzavírací ventil 86

87 Technické údaje 9.3 Deskový výměník chlazení REHAU Typ 1 Typ 2 Odstup od středu trubky 125 mm 125 mm Vzdálenost středu trubky od stěny 55 mm 55 mm Napájecí napětí 230 V 230 V Max. příp. provozní teplota 90 C 90 C Min. příp. provozní teplota 10 C 10 C Max. příp. provozní tlak 3 bar 3 bar Přípojky 1" 1" Čerpadlo Výška čerpadla UPS 25/60 UPS 25/80 Čerpací výška 1-5,5 m 1-8 m Max. čerpací průtok 3,3 m³/h 9 m³/h Příkon W W Konstrukční délka 180 mm 180 mm Obr. 9-3 Deskový výměník chlazení REHAU - Pasivní chlazení u tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA - Předizolovaný deskový výměník Trojcestný ventil Typ 1 Typ 2 Hodnota kvs 8 m³/h 8 m³/h Jmenovitý průměr DN 25 DN 25 Plášť Mosaz Mosaz Oblast použití Deskový výměník chlazení REHAU (mědí pájený deskový výměník z nerezové oceli, ANSI 316) slouží k přenosu tepla ze systému topné resp. chladící vody na primární okruh resp. okruh spodní vody systému tepelného čerpadla. Materiály Armatury Potrubní větve O kroužky Tepelně izolační plášť Mosaz Mosazná trubka EPDM EPP Tato forma chlazení systému topné resp. chladící vody se nazývá také přímé resp. pasivní chlazení. Je při tom využívána nízká teplota primárního okruhu resp. spodní vody jako zdroje tepla. V závislosti na požadovaném chladícím výkonu, objemových průtocích zařízení a teplotách, jaké jsou k dispozici, existují různé velikosti deskového výměníku chlazení. Systémové komponenty - Mědí letovaný deskový výměník z nerezové oceli (AISI 316), izolovaný - Montážní deska - Upevňovací materiál Je bezpodmínečně nutné dodržet požadavky týkající se kvality spodní vody z kapitoly Kapitola Plánování a dimenzování. TEPELNÁ ČERPADLA 87

88 Pokyny k montáži - Pro zvýšení přenosového výkonu by měl být výměník tepla připojen na principu protiproudu. - Deskový výměník chlazení by měl být pro lepší odvzdušnění instalován kolmo. Technické údaje Deskový výměník chlazení typ Rozměr A v mm Rozměr B v mm Rozměr C v mm Rozměr D v mm Přípojky 1-2 1" VZ 1" VZ 1" VZ 1" VZ 1" VZ 1" VZ 2" VZ Přípojky 3-4 1¼" VZ 1¼" VZ 1¼" VZ 1¼" VZ 1¼" VZ 1¼" VZ 2" VZ AG... vnější závit Obr. 9-4 Deskový výměník chlazení s montážní deskou 88

89 Technické údaje Typ deskového výměníku chlazení Přenosový výkon při provozu s nemrznoucí směsíą 16 C vstup v kw Objemový průtok směsi v l/h Tlakové ztráty směsi v kpa Objemový průtok na straně topení v l/h Tlakové ztráty na straně topení v kpa Přenosový výkon při provozu s spodní vodouą 15 C vstup vkw 7, , Objemový průtok spodní vody v l/h Tlakové ztráty spodní vody v kpa Objemový průtok na straně topení v l/h Tlakové ztráty na straně topení v kpa vstup nemrznoucí směsi: 16 C / výstup nemrznoucí směsi: 20 C / vstup chladícího okruhu: 22 C / výstup chladícího okruhu: 18 C TEPELNÁ ČERPADLA 89

90 9.4 Trojcestný ventil REHAU Oblast použití Trojcestný ventil REHAU slouží k přesměrování objemových průtoků vody a nemrznoucí směsi. Ventil lze použít k realizaci prioritního spínání užitkové teplé vody akpřepínání topného a chladícího provozu na straně primárního okruhu a straně topení. Pouzdro ventilu obsahuje těsnění, která jsou z PTFE resp. EPDM. Obr. 9-5 Trojcestný ventil REHAU Ventil je konstruován tak, aby byl během přepnutí vždy zajištěn objemový průtok. To je důležité především při použití v systému tepelného čerpadla, aby se zabránilo vysokotlakému resp. nízkotlakému vypínání při přepnutí ventilu. - Krátká doba přestavení - Vhodné pro směsi glykolu / vody Systémové komponenty - Ventil z mosazi - Servopohon - Závitové hrdlo Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi Technické údaje Typ DN 32 DN 50 Materiál pláště Mosaz Mosaz Kužel / kulička ventilu Mosaz, povrchová úprava Ni-Cr Mosaz, povrchová úprava Ni-Cr Max. provozní teplota ve C Max. provozní přetlak v barech Provozní napětí ve V Délka kabelů vm 1 1 Připojení 1¼" AG 2" AG Konstrukční délka v mm kvs v m³/h Stupeň krytí IP 54 Otevírací, popř. zavírací čas v sekundách AG... vnější závit Jestliže je trojcestný ventil používán na straně tepelného zdroje nebo pro chladící provoz, musí být izolován tak, aby byl těsný vůči difuzi. 90

91 9.5 Odlučovač vzduchu REHAU 9.6 Odlučovač kalu REHAU Obr. 9-6 Odlučovač vzduchu REHAU Obr. 9-7 Odlučovač kalu REHAU - Plně automatické odstranění vzduchu a bublinek plynu z topného okruhu - Zamezení tvorby vzduchových kapes (shluků) - Zvýšení životnosti součástí ohrožených korozí - Rychlé a snadné odstranění nečistot - Odstraňování nečistot bez přerušení provozu Pokyny k montáži Pokyny k montáži - Instalace v přívodu tepelného čerpadla REHAU popř. před systémovým zásobníkem REHAU. - Provoz je nezávislý na směru průtoku. - Montáž vodorovná - Odvzdušňovací ventil nesmí být uzavřen. - Odlučovač vzduchu musí být instalován kolmo s pláštěm. Technické údaje Typ odlučovače 1" 1¼" 1½" 2" vzduchu Montážní délka v mm Výška v mm Přípojky 1" IG 1¼" IG 1½" IG 2" IG Max. provozní teplota 110 C Max. provozní přetlak 10 bar Materiál Mosaz IG... vnitřní závit - Instalace ve zpátečce tepelného čerpadla. - Provoz je nezávislý na směru průtoku. - Instalace ve vodorovném směru Upozornění k uvedení do provozu - Pro bezpečné odvedení topné vody použijte hadici se závitovou vložkou (ľ"). Ta musí být odolná tlaku a vysokým teplotám. - Připojte hadici na odlučovač kalu. - Druhý konec hadice musí být sveden do nádoby, popř. do odvodu odpadní vody. - Na krátkou chvíli otevřete vypouštěcí ventil. - Jakmile již neodtéká žádná nečistota, ventil opět zavřete. - Objem odtékající vody by měl být co nejmenší. - Po vypuštění zkontrolujte tlak v zařízení a v případě potřeby doplňte vodu. Technické údaje Typ odlučovače kalu 1" 1¼" 1½" 2" Montážní délka v mm Výška v mm Přípojky 1" IG 1¼" IG 1½" IG 2" IG Max. provozní teplota 110 C Max. provozní přetlak 10 bar Materiál Mosaz TEPELNÁ ČERPADLA IG... vnitřní závit 91

92 9.7 Připojovací sada zásobníku REHAU Pro správné použití připojovací sady zásobníku musí tepelné čerpadlo stát vlevo (viděno shora - viditelný displej) od zásobníku. Pokyny k montáži Dodržujte prosím přiložený návod k montáži. Spojení mezi tepelným čerpadlem a připojovací sadou zásobníku se provádí pomocí pružných hadic, které jsou součástí dodávky tepelného čerpadla. Obr. 9-8 Připojovací sada zásobníku REHAU mezi tepelným čerpadlem REHAU a systémovým zásobníkem REHAU - Rychlé a snadné spojení tepelného čerpadla se systémovým zásobníkem - Vzájemně sladěné součásti Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Oblast použití Připojovací sada zásobníku slouží ke snadnému a rychlému hydraulickému spojení tepelného čerpadla REHAU GEO popř. AQUA kompaktní konstrukce se systémovým zásobníkem REHAU. Připojovací sada zásobníku obsahuje komponenty, které jsou potřeba pro řádné připojení tepelného čerpadla na systémový zásobník. Sestává se z připojovací skupiny přívodu v dimenzi 1 a lze ji použít pro následující tepelná čerpadla REHAU: - REHAU GEO 5-15 C/CC - REHAU AQUA 7-19 C/CC Připojovací sada zásobníku REHAU je vhodná pro použití s následujícími systémovými zásobníky REHAU: - Systémový zásobník REHAU Systémový zásobník REHAU Systémový zásobník REHAU 1000 Systémové komponenty - Trojcestný přepínací ventil - Odlučovač vzduchu - Odlučovač kalu - Pojistný ventil - Manometr - Uzávěry - Vypouštěcí ventil 92

93 9.8 Pojistná sada výměníku tepla REHAU Systémové komponenty - Pojistný výměník tepla - Oběhové čerpadlo Meziokruh mezi tepelným čerpadlem a okruhem spodní vody musí být naplněn směsí vody a nemrznoucí směsi (25 % polypropylenglykol). - Pojistný ventil - Manometr - Expanzní nádoba - Plnící, popř. vypouštěcí ventil Obr. 9-9 Pojistná sada výměníku tepla REHAU - Oddělení okruhu spodní vody od okruhu chladiva - Jištění tepelného čerpadla - Vzájemně sladěné součásti Oblast použití Pojistná sada výměníku tepla REHAU slouží k přenosu tepla ze spodní vody na výparník tepelného čerpadla REHAU AQUA. Pojistná sada výměníku tepla má zabránit přímému kontaktu spodní vody s výparníkem tepelného čerpadla, protože následkem nedostatečné kvality spodní vody může dojít k poškození resp. znečištění výparníku. Při použití pojistné sady tepelného čerpadla zde musí být nainstalován vodní tlakový spínač a ohebná hadice na straně spodní vody (přípojka již existuje). Teplotní čidlo v tepelných čerpadlech REHAU AQUA na straně zdroje tepla musí být zasunuto do ponorné jímky na pojistném výměníku tepla. Při použití pojistné sady výměníku tepla je nutné počítat s nižším topným a chladícím výkonem. Přípojky pojistné sady tepelného čerpadla musí být zadavatelem izolovány tak, aby byly těsné vůči difuzi. Pojistná sada výměníku tepla tvoří meziokruh ze směsi vody a glykolu, která odebírá teplo spodní vodě deskovým výměníkem a výparníkem tepelného čerpadla je přenáší na chladící okruh. Směs vody a glykolu cirkuluje, poháněná oběhovým čerpadlem, v uzavřeném okruhu (meziokruhu) mezi oběma tepelnými výměníky. TEPELNÁ ČERPADLA 93

94 Technické údaje Typ 6,2/7 9,4 11,1 13,9 17,1 19,4 22, ,8 33,2 40,6 49,1 Chladící výkon v kw 5,28/6,58 8,15 9,59 12,05 14,63 16,32 19,09 20,97 25,46 29,53 34,1 43,84 Průtok TČ vl/h 1400/ Tlaková ztráta TČ v kpa 12/ Průtok spodní vody v l/h 1100/ Tlaková ztráta spodní vody v kpa 8/ Přípojka TČ 1" 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1½" 1½" 1½" 2" 2" Přípojka spodní vody 1" 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1½" 1½" 1½" 2" 2" Maximální provozní tlak v barech TČ... tepelné čerpadlo Pojistná sada tepelného čerpadla by měla být pro lepší odvzdušnění instalována kolmo. 94

95 9.9 Solární výměník tepla REHAU Pokyny k montáži Montáž, uvedení do provozu a údržbu a opravy smí vykonávat jen autorizovaní a kvalifikovaní odborní pracovníci. Práce na elektrických zařízeních nebo vodivých komponentech smí provádět jen autorizovaní a kvalifikovaní elektrikáři. Je nutné dodržovat normy platné v dané zemi. Obr Solární výměník tepla REHAU - Pro montáž odstraňte záslepku na systémovém zásobníku REHAU (při vyprázdněném zásobníku) - K utěsnění lze použít těsnění záslepky. Rozměry - Využívání solárního tepla pro pitou vodu a vytápění - Možnost dodatečné montáže - Rozdílné velikosti výkonů Oblast použití Prostřednictvím solárního výměníku tepla REHAU lze tepelnou energii z termického solárního systému přenášet na topnou vodu. Na systémový zásobník REHAU je upevněn pomocí přírubové desky. Vhodný pro topnou vodu (podle VDI 2035 a ÖNORM H 5195) a teplonosné médium s přísadami glykolu. Obr Označení Solární výměník tepla REHAU Solární výměník tepla REHAU 2,3 Solární výměník tepla REHAU 3,0 Rozměr A v mm Rozměr g v mm Rozměr h v mm Rozměr D v mm Rozměr L v mm Technické údaje Označení Solární výměník tepla REHAU 2,3 Solární výměník tepla REHAU 3,0 Materiál žebrové trubky Cu-DHP, zvnějšku galvanicky pozinkovaná Materiál připojovacího závitu Mosaz Max. provozní tlak v barech 10 Max. provozní teplota ve C 150 Plocha tepelného výměníku v m 2,3 3,0 Vnitřní průřez v cm 2,13 4,26 Žebrovaná plocha trubky v mm Připojovací závit (Z) ¾" AG ¾" AG TEPELNÁ ČERPADLA AG... vnější závit 95

96 9.10 Cirkulační výměník REHAU Obr Cirkulační výměník REHAU - Jednoduché zapojení cirkulace vody do systémového zásobníku REHAU - Použitelné u různých velikostí zásobníku - "Mírné" dohřívání bez promísení zásobníku Obr Zapojení cirkulačního výměníku 1 Cirkulační výměník 2 Oběhové čerpadlo 3 Elektrické dohřívání 4 Termostatický směšovací ventil Oblast použití Cirkulační výměník REHAU se v domě pro jednu a více rodin používá kdohřívání teplé vody. Je vhodný pro zapojení do systémového zásobníku REHAU 500 až Způsob činnosti Tryska výměníku má konstrukci dvojité trubky. Teplá voda protéká tryskou ve vnitřní trubce. Na konci trysky se voda obrací a proudí zpět mezi vnitřní trubkou a tryskou. Energie se přenáší z topné vody přes stěnu cirkulačního výměníku na teplou vodu. Topná voda se přitom nemísí. Technické údaje Materiál Závit cirkulačního výměníku Závit přípojky vody AG... vnější závit Měď, uvnitř pocínovaná 1" AG ½" AG Pokyny k montáži - Cirkulační výměník je nutné zatěsnit do k tomu určeného hrdla systémového zásobníku REHAU 500 až 2000 (závitový čep 1" AG). - Cirkulační potrubí připojte na axiální přípojku. - Teplovodní potrubí připojte na radiální přípojku. Pokud by byly v zásobníku dosahovány teploty > 60 C (např. zapojení solárního zařízení nebo druhého zdroje tepla), musí být na potrubí teplé vody bezpodmínečně nainstalována vhodná ochrana proti opaření. Cirkulaci je nutné nainstalovat tak, aby byla ochranou proti opaření zohledněna rovněž dohřátá voda cirkulace. 96

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz platný od 01.07. 2009 Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL REHAU OBSAH

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm = nezávislost na ceně zemního plynu Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Platnost: od 1. dubna do 31. prosince 2014. Úvod/Obsah 2/3 Úsporným a zodpovědným využíváním fosilních zdrojů energie, ale zejména použitím inovativní

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv.

Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. ROTEX Comfort 365 Užívejte si pohodlí. Kdykoliv. Teplo v zimě, chládek v létě. Účinné, ekonomické a ekologické. Se sluncem, vzduchem a společností ROTEX. Během fáze výstavby jsme hledali maximální pohodlí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO Přirozená volba COP až 4,02 A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 2 Čtyři výhody nízkoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 99 Úspora provozních nákladů, udržování

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 02 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU

LIST S ÚDAJI O PRODUKTU WPC 04-13 / WPC 04-13 cool Maximální topný a chladicí výkon, minimální potřeba místa. Tepelné čerpadlo země voda WPC nebo WPC cool patří s COP až 5,0 k nejúčinnějším tepelným čerpadlům na trhu. Jeho nový

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Platnost: od 6. října do 31. prosince 2014. Úvod/Obsah 2/3 Úsporným a zodpovědným využíváním fosilních zdrojů energie, ale zejména použitím inovativní

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více