Leonardo H+H. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k instalaci a údržbě. Energiesysteme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leonardo H+H. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k instalaci a údržbě. Energiesysteme"

Transkript

1 H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k instalaci a údržbě Děkujeme, že jste si vybrali tepelné čerpadlo Leonardo. Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod k instalaci a obsluze a pečlivě jej uschovejte pro případnou další potřebu.

2 Obsah 1. Návod pro uživatele Bezpečnostní pokyny Schematické znázornění funkce Princip fungování jednotky Paleta modelů Příklady instalace Hlavní součásti Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Návod na instalaci venkovní jednotky Základní podmínky instalace Místo instalace venkovní jednotky Vhodné místo instalace Rozměry Potřebný prostor pro instalaci Instalace vnitřní jednotky Místo instalace vnitřní jednotky Pokyny k instalaci vnitřní jednotky Rozměry vnitřní jednotky Potřebný prostor pro údržbu Bezpečnostní opatření pro instalaci hydroboxu Množství vody a výkon čerpadla Výběr expanzní nádoby Trubkové spoje Spoj hydrobox - venkovní jednotka Instalace izolace Délky a výšky potrubí, korekční tabulky Umístění dálkového čidla (volitelně) 12. Termostat cestný ventil cestný ventil EVU kontakt / dálkové Zap / Vyp Doplňování chladiva Elektrické zapojení Předpoklady Specifikace elektrických kabelů, proudový chránič FI Desky s tištěnými spoji Obsazení Elektrické zapojení Plán zapojení vnitřní jednotky Plán zapojení venkovní jednotky Plán zapojení vnitřní jednotky s kabelovým zapojením Informace ke svorkovnicím...

3 19. Pokyny k přípravě uvedení do provozu Kontrola před uvedením do provozu Zkušební provoz Denní provoz a údržba, chybné kódy Seznam parametrů Produktová data Pracovní rozsah Návod pro uživatele Děkujeme, že jste si zakoupili naše tepelné čerpadlo vzduch voda. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod a zařízení používejte správným způsobem v souladu s následujícími instrukcemi. Po obdržení zařízení: Zkontrolujte vzhled, úplnost a označení produktu Pro odbornou instalaci a budoucí údržbu si prosím tento návod přečtěte a pečlivě jej uschovejte. Plánování a instalaci zařízení musí provést odborná firma. Dodržujte místně platné zákony a předpisy, především předpisy dodavatele elektrické energie, a také tento návod. Po instalaci může být zařízení spuštěno, ne však v případě poruchy. Pro zajištění delší životnosti a spořivého provozu: Dbejte na čistotu a dodržování intervalů údržby. Tento přístroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, osobami s poruchami smyslového vnímání a také osobami nedisponujícími dostatečnými znalostmi a zkušenostmi Zařízení nenechávejte v dosahu dětí a zamezte jejich manipulaci s ním. Tento produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, nýbrž firmou autorizovanou k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

4 2. Bezpečnostní pokyny Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte následující pokyny. Vyskytnou-li se odchylky od normálního stavu, např. zápach jako při požáru, odpojte zařízení ihned od přívodu elektřiny a kontaktujte servis. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama Před instalací zkontrolujte, zda napětí a kmitočet v místní síti souhlasí s typovým štítkem na zařízení, a zda je k dispozici vhodný přívodní kabel. Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem. N e o d b o r n ě p r o v e d e n á z a p o j e n í mohou způsobit požár elektrické sítě. Při uvedení zařízení mimo provoz na delší dobu dbejte vždy na jeho odpojení ze sítě. Nikdy nesmí dojít k poškození kabelů. Používejte pouze schválené druhy kabelů. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely. Jinak by mohlo dojít k přehřátí nebo vznícení. Před čištěním vypněte přívod elektrického proudu. Napájení musí být jištěno proudovým chráničem FI s dostatečným výkonem. Zařízení otvírejte až po jeho odpojení od elektrického napájení. Jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

5 Uzemnění: uzemňovací kabel by měl být k domovní instalaci připojen pouze pomocí k tomu určených svorek. Do p řívodu vzduchu na vnější části zařízení se nesmí dostat žádná cizí tělesa. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Instalaci elektrického vedení musí provést odborník. E l e kt r i ck é k a b e l y n e s mí b ýt p ř i p e v n ě n y k r o z v o d u plynu n e b o v o d y. Neodborné opravy mohou zapříčinit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte technický servis. Nestoupejte na kryt ani na něj neodkládejte žádné předměty Před venkovní jednotku nestavte žádné předměty Nádoby se stlačeným vzduchem skladujte ve vzdálenosti min. 1 m od venkovní části zařízení. Hrozí nebezpečí pádu předmětů nebo osob a poškození zařízení. Sníží se tím výkon, což může vést k přehřívání zařízení. Přehřátí může způsobit prasknutí. Dbejte prosím na dostatečné upevnění všech součástí. Pro dosažení vyšší energetické účinnosti musí být jednotka umístěna v dobře odvětrávané místnosti. Pokud není v systému voda, čerpadlo v žádném případě nezapínejte, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Poškozené nebo nevhodné držáky mohou způsobit pád a zranění osob.

6 t t (1). Zařízení by se nemělo instalovat v korozivním a vlhkém prostředí. (2). Není-li hydrobox instalován v prostoru chráněném proti mrazu, musí se voda během období mrazů vypustit nebo nahradit glykolovou náplní, aby se předešlo poškození. (3). Nikdy se tlačítek nedotýkejte ostrými předměty. Povrch nečistěte benzolem, ředidly nebo chemikáliemi, mohlo by dojít k vyblednutí prvků. Zařízení čistěte hadříkem a neutrálními čističi. (4). Síťový kabel musí být pokládán odděleně od komunikačních kabelů. V případě dalších otázek týkajících se používání zařízení se prosím obraťte na vašeho servisního partnera. (5). SYSTÉM MUSÍ BÝT NA STRANĚ VODY NAPLNĚN ZMĚKČENOU VODOU!!! DO CHLADÍCÍHO OBĚHU SE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOSTAT VODA!!! 3. Schematické znázornění funkce Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Instalace dodaná stavbou 1 Kompresor 2 Čtyřcestný ventil 3 Žebrový výměník tepla 4 Motor ventilátoru 5 Filtr 6 Elektr. expanzní ventil 7 Deskový výměník tepla 8 Čerpadlo 9 Odvzdušňovací ventil 10 Elektrické topení 11 Hlídač průtoku 12 3cestný ventil 13 2vestný ventil 14 Propojovací ventil 15 Podlahové topení 16 Topné těleso 17 Další topný systém 18 Vodní nádrž 19 Expanzní nádrž 20 Bezpečnostní ventil R1T R Čidlo teploty voda na výstupu z panelu R2T 6 Čidlo teploty chladivo potrubí horkého plynu T R3T čidlo teploty chladivo potrubí kapaliny R4T Čidlo teploty vody vratná větev R5T Čidlo teploty vody otopná větev R6T Vodní nádrž čidlo teploty 1 nahoře R7T Vodní nádrž čidlo teploty 2 dole R 7 T

7 4. Princip fungování jednotky Tepelné čerpadlo voda vzduch s invertním řízením DC sestává z venkovní jednotky, vnitřní jednotky a vodní nádrže. Funkce obsluhy 1 Chlazení: Během režimu chlazení chladivo kondenzuje ve venkovní jednotce a vypařuje se pomocí vstřikovacího ventilu do výměníku tepla vnitřní jednotky. V deskovém výměníku tepla (výparníku) je z vody odnímáno teplo, které je pojímáno chladivem. Chladivo je následně nasáváno kompresorem a v horkém stavu vysokým tlakem odváděno do kondenzátoru. Ventilátor chladivo ochlazuje. Tím se znovu vrací do kapalného stavu a je opětovně vstřikovacím ventilem vypařováno do deskového výměníku tepla. 2 Topení: Během režimu topení se chladivo vypařuje ve venkovní jednotce a kondenzuje do vnitřní jednotky. Princip fungování je stejný jako v režimu chlazení, výparník a kondenzátor jsou zde ale přepínány pomocí 4cestného reverzního ventilu. Teplo je odevzdáváno na deskovém výměníku a ze vzduchu přijímáno na výparníku venkovní jednotky. 3 Příprava TUV: Ohřev vody probíhá na stejném principu jako topení. Teplo je ale vedeno 3cestným ventilem nainstalovaným ze strany stavby místo do topného okruhu do zásobníku užitkové vody. 4 Chlazení + příprava TUV: Pokud je požadován kombinovaný režim chlazení a ohřevu, může si uživatel nastavení obou režimů přizpůsobit dle svých požadavků a přiřadit jim prioritu. Pokud je jako priorita nastaven režim chlazení, bude příprava TUV probíhat výlučně pomocí přídavného elektrického systému ohřevu nainstalovaného v nádrži na užitkovou vodu. Je-li priorita nastavena na tepelné čerpadlo, zařízení po ohřevu TUV přepne do režimu chlazení. 5 Topení + příprava TUV: Pokud je požadována příprava TUV spolu s topením, může si uživatel nastavení obou režimů přizpůsobit dle svých požadavků a přiřadit jim prioritu. Standardně je priorita přiřazena režimu topení, příprava TUV tedy probíhá výlučně pomocí přídavného elektrického systému ohřevu nainstalovaného v nádrži na užitkovou vodu tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované teploty vody pro vytápění. Teprve po dosažení této požadované hodnoty 3cestný ventil přepíná na režim přípravy TUV. Doporučujeme proto nastavit prioritu na přípravu TUV, spotřeba topné energie je pak nižší. Po ohřevu TUV pak zařízení přepíná na režim topení. 6 Nouzový režim: Tento režim je k dispozici pouze u topení a přípravy TUV. Při výpadku venkovní jednotky kvůli poruše aktivujte příslušný nouzový režim. V nouzovém režimu topení probíhá pouze pomocí elektrického topení hydroboxu nebo přídavného ohřevu v nádrži na užitkovou vodu. Elektrické topení během režimu topení vypíná, pokud je dosažena požadovaná teplota vody na výstupu hydroboxu nebo na dálkovém čidle teploty. 7 Rychlá příprava TUV: V režimu rychlé přípravy TUV běží tepelné čerpadlo a elektrický ohřev ve vodní nádrži současně. Toho je možné využití především pro uvedení zařízení do provozu. 8 Vynucený režim provozu: Tento režim se používá pouze pro odsávání chladiva do venkovní jednotky, tzn. při odstraňování poruch při servisu nebo opravě.

8 9 Prázdninový režim: Tento režim slouží pouze k vytápění. Nastavuje se proto, aby se teplota vody v systému udržovala na určité úrovni jako ochrana proti zamrzání. V případě poruchy venkovní jednotky se k tomu využije systém elektrického ohřevu. 10 Dezinfekční režim: Tento režim umožňuje dezinfekci užitkové vody. Při zprovoznění funkce dezinfekce a u jejího nastavení je nutné dbát na dobu trvání dezinfekce, aby byla provedena důkladně. Režim bude ukončen po dosažení požadované teploty. 11 Režim závisející na počasí: Tento režim je určen pouze k vytápění vnitřních prostor. Režim závislý na počasí dokáže rozpoznat nastavenou hodnotu (dálkové ovládání podle teploty vnitřního prostoru nebo teploty na přívodu) a automaticky ji zvyšovat nebo snižovat, pokud se změní teplota venkovního vzduchu. 12 Tichý režim: Tichý režim je možný při chlazení, topení a přípravě TUV. Během tichého režimu je venkovní jednotka řízena automaticky se sníženou hlučností provozu. 5. Paleta modelů Název modelu Výkon Topení kw (1) Chlazení kw (2) LEO OD1W LEO-W 16.0 HB LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 13,5 15 LEO OD1W LEO-W 12.0 HB LEO OD1W LEO-W 10.0 HB LEO- 8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB LEO- 6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB LEO OD1 LEO-D 16.0 HB LEO OD1 LEO-D 14.0 HB LEO OD1 LEO-D 12.0 HB Síťový zdroj V,~,50Hz V,3N~,50Hz Upozornění: Výkon a příkon závisí na následujících podmínkách: (1) Teplota otopné vody 30 C/35 C, teplota venkovního vzduchu 7 C DB/6 C WB (2) Teplota chladící vody 23 C/18 C, teplota venkovního vzduchu 35 C DB/24 C WB

9 6. Příklady instalace Příklad 1: Připojení podlahového topení bez termohydraulického rozdělovače k vytápění. Podlahové topení Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Uzavírací ventil Čidlo vnitřní teploty (volitelně dle potřeby) Propojovací ventil Přívodní větev Vratná větev Upozornění: 1. Volitelně lze nainstalovat i termostat, měření jinak probíhá u teploty vody. Instalace se provádí podle tohoto návodu. 2. Propojovací ventil není nutno nainstalovat pro zajištění dostatečného průtoku v hydroboxu, pokud by nebyl nainstalován akumulační zásobník jako termohydraulický rozdělovač. Propojovací ventil se musí nainstalovat na rozdělovač topného okruhu.

10 Příklad 2: Připojení podlahového topení a zásobníku užitkové vody bez termohydraulického rozdělovače Podlahové topení Vnější jednotka Vnitřní jednotka Vodní nádrž Přídavné topení Uzavírací ventil 3cestný ventil Dálkové ovládání Přívodní větev Propojovací ventil Vratná větev Upozornění: 1. V tomto případě musí být nainstalován třícestný ventil. Přitom musí být dodržen návod. 2. Zásobník užitkové vody musí být vybaven zabudovaným elektrickým ohřevem, aby byl dostatečný topný výkon zajištěn i během velmi chladných dnů.

11 Příklad 3 : Užitková voda, podlahové topení/radiátor a chladicí jednotka (FCU) Podlahové topení / radiátor Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Zásobník teplé vody Uzavírací ventil Přídavné topení Dálkové ovládání Propojovací ventil 3cestný ventil Přívodní větev 2cestný ventil Vratná větev Upozornění: Dvoucestný ventil musí být zabudován, aby nedocházelo ke kondenzaci vody v podlahovém topení / radiátorech během režimu chlazení. Doporučujeme montáž přídavného akumulačního zásobníku v topném okruhu. Ten se instaluje na vratnou větev před hydrobox a měl by mít objem cca 30 litrů na KW topného výkonu. Optimální je provedení jako termohydraulický rozdělovač. Přitom jsou topné spotřebiče, jako podlahové topení, zásobeny čerpadlem dimenzovaným na příslušnou spotřebu. Používá-li se zařízení také k chlazení oběhovým vzduchem, musí být akumulační nádrž izolována proti difúzi par. K tomuto případu zde ale neuvádíme žádné schéma, kontaktujte proto prosím vašeho odborného poradce H+H, který vám ochotně poradí.

12 7. Hlavní součásti 7.1 Vnitřní jednotka / hydrobox LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB1 LEO-W 10.0 HB1 LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1 LEO-W 16.0 HB1 LEO-D 12.0 HB1 LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Bezpečnostní ventil Odvzdušňovač Elektrické topení Expanzní nádrž Deskový výměník tepla Vodní čerpadlo Řídící jednotka Ovládací jednotka/ dálkové ovládání Hlídač průtoku Manometr Pohled zevnitř

13 Seznam náhradních dílů hydroboxu

14 7.2 Stavba venkovní jednotky (1). LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W Skříň rozvaděče DC ventilátor Kompresor (2). LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W, LEO-12.0 OD1, LEO-14.0 OD1, LEO-16.0 OD1, Skříň rozvaděče DC ventilátor Kompresor

15 Seznam náhradních dílů venkovní jednotky 8. Návod k instalaci venkovní jednotky 8.1 Základní podmínky instalace (1). Instalace zařízení musí proběhnout v souladu s národními a místními bezpečnostními předpisy. (2). Kvalita montáže přímo ovlivní funkčnost a účinnost tepelného čerpadla. Montáž a uvedení zařízení do provozu musí provést odborný personál a musí být odpovídajícím způsobem zdokumentována. Na zařízení musí být prováděna každoroční údržba a zkouška těsnosti. (3). Zařízení elektricky nezapojujte, pokud nejsou dokončeny všechny instalační práce.

16 8.2 Místo instalace venkovní jednotky Vhodné místo k instalaci (1). Venkovní jednotka musí být nainstalována na pevném podkladu nebo nosníku. (2). Venkovní jednotka by měla být nainstalována v blízkosti vnitřní jednotky pro maxim. snížení délky rozvodů chladiva. Delší rozvod znamená nižší výkon. (3). Vyvarujte se montáži zařízení pod okny a mezi stěnami. Zabráníte tak nepříjemnému tvoření zbytečného hluku. (4). Průchod vzduchu na vstupu a výstupu nesmí být blokován. (5). Místo zvolte tak, aby se na něm nenacházely žádné překážky. Zařízení by také nemělo být instalováno v místě chráněném proti větru, aby mělo dostatek vzduchu. (6). Venkovní jednotka se nesmí instalovat v místech, na kterých se nachází hořlavé nebo výbušné látky, nebo kde vzduch obsahuje částice prachu či soli Rozměry LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

17 LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W, LEO-12.0 OD1 LEO-14.0 OD1,LEO-16.0 OD1 Dimenzování rozvodů chladiva: Č. Přípojka Montážní velikost 1 Servisní ventil pro kapaliny v palcích a milimetrech 2 Servisní ventil pro plyny v palcích a milimetrech 3/8 /10 ¼ /6 5/8 /16 ½ /12 LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1W LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1 LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1W LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1

18 8.2.2 Potřebný prostor pro instalaci Podklad a instalace na vyvýšené místo Instalace na vyvýšené místo umožní bezproblémový odtok tvořícího se kondenzátu. Nemůže tak během režimu topení přimrznout k zařízení. 9. Místo instalace vnitřní jednotky 9.1 Vhodné místo k instalaci (1). Místo instalace nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. (2). Ujistěte se, že skladba stropů a stěn budovy vykazuje dostatečnou pevnost vzhledem k hmotnosti hydroboxu. (3). Odtokové potrubí bezpečnostního ventilu musí být napojeno na odtok. (4). Zařízení neinstalujte na místě, na kterém by mohlo docházet k úniku hořlavých nebo výbušných látek. (5). Hydrobox nesmí být instalován na místě, na kterých se nachází hořlavé nebo výbušné látky, nebo kde vzduch obsahuje částice prachu či soli.

19 9.2 Pokyny k montáži vnitřní jednotky Krok 1: Otvory na zdi dle následujícího schématu. Upevňovací otvor Obrys zařízení Krok 2: Uvolněte šrouby, sejměte čelní kryt.

20 Krok 3: Vnitřní jednotku připevněte na zeď. Použijte šablonu výkresu. LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Otočný šroub Upevnění na zeď Pozor! Zařízení by měly zvedat alespoň dvě osoby. Hmotnost vnitřní jednotky cca 52 kg.

21 9.3 Rozměry vnitřní jednotky LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Popis: Č. Název Poznámka 1 Přívodní větev 1 vnější závit 2 Vratná větev 1 vnější závit 3 Přípojka plynu Rozvod chladiva v palcích a milimetrech 4 Přípojka kapalin Rozvod chladiva v palcích a milimetrech LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 5/8 / 16 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 ½ / 12 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1 3/8 / 10 LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1 LEO 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 ¼ / 6 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1

22 9.4 Potřebný prostor pro údržbu LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Vzdálenosti pro údržbu a servis 9.5 Bezpečnostní opatření při instalaci vnitřní jednotky (1). Vnitřní jednotka se instaluje svisle na stěnu místnosti pomocí šroubů. (2). Vnitřní jednotku instalujte mimo dosah zdrojů tepla. (3). Vnitřní jednotku instalujte co možná nejblíže venkovní jednotce. Max. vzdálenost mezi oběma jednotkami by neměla překročit 30 metrů u modelů 8.0 až 16KW nebo 20m u modelů 6.0 KW. Výškový rozdíl by přitom neměl překročit 15m u modelů 8.0 až 16 KW a 10m u modelů 6.0 KW. 9.6 Množství vody a výkon čerpadla (s pumpou) Hydraulika pokles tlaku (mh2o) Střední čerpací výška Hydraulika pokles tlaku (mh2o) Maximální čerpací výška tʼnŋċ ō ŕŧ tʼnŋċ ō ŕŧ Upozornění: 1. Vodní čerpadlo má tři nastavitelné rychlosti (maximální / střední / minimální). Ve většině případů doporučujeme rychlost nastavit na maximum; 2. Pokud se hlučnost čerpadla odchyluje od normálu, doporučujeme jako nastavit střední rychlost. Pro zajištění dostatečného průtoku nenastavujte rychlost na "min". Mohlo by to způsobit chybu v EG.

23 9.7 Výběr expanzní nádoby Vzorec: V --- objem expanzní nádoby C --- objem vody celkem P nastavený tlak expanzní nádoby P 2 nejvyšší tlak během provozu systému (spouštěcí tlak bezpečnostního ventilu) E --- součinitel roztažnosti vody (rozdíl mezi součinitelem roztažnosti u původní teploty vody a maximální teploty vody.) Součinitel roztažnosti vody v různých teplotních rozmezích Teplota ( ) Faktor roztažnosti (e) Potrubní spoje 10.1 Spoj potrubí hydrobox venkovní jednotka Pertlování (1). Převlečnou matici nasaďte na připertlovaný konec trubky. (2). Převlečnou matici sešroubujte s přípojkou zařízení (3). Převlečnou matici utáhněte klíčem s utahovacím momentem pro příslušný průměr trubek. Přípojky zařízení přitom držte proti směru dalším klíčem, aby nedošlo k poškození zařízení.

24 Ohýbání (1). Bude-li zapotřebí trubku ohnout, proveďte to vhodnými nástroji, jako např. kleštěmi na ohýbání trubek. Trubka vnitřní jednotky Převlečná matice Šroubované spoje Klíč s utahovacím momentem 10.2 Instalace izolace spojovacích trubek (1). Pro zabránění tvorbě kondenzátu, rosení a úniku vody je nutné trubky vzducho- a parotěsně izolovat. Příklad: Trubky izolované pertlováním 10.3 Délky a výšky potrubí Vnitřní jednotka Žádný odstup Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Vnitřní jednotka A B B Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Výtlačné koleno (olej) A B

25 Model Průměr palců/mm Celková délka potrubí Výškový rozdíl A Přídavné B Plyn Kapalina Standard Max. Max. chladivo LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1 1/2"/12 1/4"/ 6 5.0m 20m 10m 20g/m m LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 14.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 16.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m Upozornění: 1. Přídavné chladivo není nutné, pokud je vzdálenost kratší než 10 m. Pokud je vzdálenost delší než 10m, musí být chladivo doplněno podle tabulky. Příklad: Pokud namontujete model s 16kW ve vzdálenosti 25m, musíte doplnit (25-10) 15 x 50g =750g chladiva. 2. Jmenovitý výkon vychází ze standardních délek. 3. Výtlačné koleno (oleje) by mělo být namontováno každých 5-7m, pokud je venkovní jednotka namontována výše než vnitřní.

26 Korekce topného a chladicího výkonu, korekce délek potrubí s chladivem a meze použití tepelných čerpadel Leonardo. C Voda na přívodu C Korekce topného výkonu Teplota prostředí ve C Voda na přívodu C Korekce chladicího výkonu Teplota prostředí ve C Délka potrubí Korekční hodnoty k montáži potrubí a zařízení Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou Vnitřní jednotka pod venkovní jednotkou Venkovní jednotka pod vnitřní jednotkou

27 11. Umístění dálkového čidla (volitelně) Přední strana Zadní strana Dálkové ovládání Ne Ano Ne 1,5 metru Ne Dveře Dálkové ovládání Deska Upozornění: 1.Vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovládáním by měla být menší než 15 metrů délky kabelu. 2.Optimální výška od podlahy činí cca 1,5 metru. 3.Dálkové ovládání neinstalujte za dveřmi. 4. Dálkové ovládání neinstalujte na teplotně nepříznivém místě. 5.Dálkové ovládání se musí nacházet v referenčním prostoru. 6. Po montáži dálkového ovládání nastavte kód funkce na dálkovém ovládání z 0 na 1.

28 12. Termostat Instalace termostatu je podobná jako u dálkového ovládání. LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1, LEO-D 16.0 HB1 XT Chlazení Topení N L (230V) Chlazení Topení N L (24V) Termostat Obr.1 Termostat XT Topení N L (230V) Topení N L (24V) Termostat Termostat Obr.2 Jak připojit termostaty? (1). Odmontujte kryt na vnitřní jednotce a otevřete skříň rozvaděče (2). Zkontrolujte provedení termostatu. Jedná-li se o provedení s 230V~, použijte svorkovnici XT3 č. 21 až 24, jedná-li se o provedení s 24V, použijte svorky č. 25 až 28 na svorkovnici XT3 (3). Nachází-li se zde termostat topení a chlazení připojte jej dle obr. 1 (4). Je-li zde jen termostat topení, připojte jej dle obr. 2 Pozor! 1. Nikdy nepoužívejte současně termostat 230V AC a 24V AC, jinak dojde ke zkratu. 2. Nastavení teploty na termostatu (topení nebo chlazení) by mělo být provedeno dle rozsahu použití zařízení. 3. Pro jiná omezení si prosím přečtěte návod k obsluze. 4. Na (L) a (N) nepřipojujte žádné další externí elektrické zátěže kromě termostatu. 5. Nepřipojujte žádné externí elektrické spotřebiče, jako jsou ventily, ventilátory atd. Při porušení těchto pravidel může dojít k poškození desky s tištěnými spoji!

29 13. Dvoucestný ventil 2cestný ventil je nutný pro řízení průtoku během režimu chlazení. Úkolem 2cestného ventilu je uzavírání průtoku k podlahovému topení / radiátoru. Tím se zabrání kondenzaci vody v podlahovém topení / radiátoru. Souhrnné informace Typ Proud Druh režimu Ovládání NO 2cestný NC 2cestný 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC Bez průtoku Průtok Bez průtoku Průtok (1). Normální otevřený typ: Pokud není přiváděna elektrická energie, je ventil otevřený. (Pokud je elektrická energie přiváděna, je ventil uzavřený). (2). Normální uzavřený typ: Pokud není přiváděna elektrická energie, je ventil uzavřený. (Pokud je elektrická energie přiváděna, je ventil otevřený). Zapojení 2cestného ventilu: Krok 1. Sejměte přední kryt vnitřní jednotky a otevřete skříň rozvaděče. Krok 2. Najděte svorkovnici a zapojte kabel, jak je uvedeno níže. ano ano ano Ano O FF ON N OFF ON N N C NO N NC NO N 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 Varování! 1. Normálně otevřený typ se musí připojit ke svorce (NO) a (N), aby byl ventil během režimu chlazení uzavřen. 2. Normálně uzavřený typ se musí připojit ke svorce (NC) a (N), aby byl ventil během režimu chlazení uzavřen. 14. Třícestný ventil 3cestný ventil je nutný pro přepínání během režimu topení z podlahového topení / radiátoru /akumulační nádrže na zásobník užitkové vody. Informace k pohonu Typ Proud Druh režimu Možnost Pohon s 2 kontakty pro A/B 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC výběr průtok A mezi A/B výběr průtok B mezi B/A Ano Ano

30 Připojení pohonu: Krok 1. Sejměte přední kryt vnitřní jednotky a otevřete skříň rozvaděče. Krok 2. Na svorkovnici se nacházejí následující svorky: OFF ON N OFF ON N Pozor! 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 1 3cestný ventil napájí zásobník na užitkovou vodu, pokud je na svorku (OFF) a (N) přiváděno napětí 230 V. 2 3cestný ventil napájí podlahové topení, pokud je na svorku (ON) a (N) přiváděno napětí 230 V. Při připojení 3cestného ventilu na vodu dbejte na to, aby nedošlo k záměně ventilu a ovládání. Zkontrolujte předtím stav zapojení ventilu. (OFF): Výstup pozice ventilu pro zásobník užitkové vody (ON): Výstup pozice ventilu pro podlahové topení / radiátor / akumulační zásobník (N): Neutrální vodič 15. Dveřní kontrolér / EVU kontakt / dálkové zapínání a vypínání Pokud je využívána funkce dveřního kontaktu, odpojte kabel 50 na svorkovnici (XT2) mezi 19 a 20 a připojte kontakt připravený ze strany stavby dle následujícího schématu: XT XT Kontakt, bez napětí 50 dodá stavba

31 16. Doplňování chladiva (1). Před dodávkou je zařízení naplněno chladivem. Při překročení délky potrubí na více než 10 metrů musí být chladivo doplněno podle tabulky na straně 26. (2). Zkontrolujte ventil kapaliny a nasávaného vzduchu na venkovní jednotce. Ten musí být pevně uzavřen. (3). Položené potrubí natlakujte dusíkem pod 20 bar a proveďte zkoušku těsnosti. (4). Pokud je systém utěsněný, připojte vakuové čerpadlo a odsajte vzduch ze systému: Manometr Nízkotlaký ventil Ventil kapaliny Vysokotlaký ventil Vakuové čerpadlo Odsávací ventil Spojovací hadice

32 (5). Následně mohou být pomalu otevřeny uzavírací ventily a při běžícím kompresoru případně doplněno chybějící chladivo. Dbejte na to, aby bylo předepsané množství chladiva doplňováno výhradně v kapalném stavu. Protože se jedná o chladící směs, mohlo by jinak dojít k poklesu výkonu. Zkontrolujte také, zda je láhev vybavena stupačkou, aby bylo z láhve odebíráno pouze kapalné chladivo. Se stupačkou Bez stupačky 17. Elektrické zapojení 17.1 Předpoklady Kabely, zařízení a přípojky musí vyhovovat zákonným předpisům a technickým požadavkům. Elektrické práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Před provedením elektrického zapojení musí být zařízení odpojeno od sítě. Totéž platí i pro otevírání zařízení. Pozor --- Používejte vhodné kabely a průřezy. Připojení elektrického kabelu ke skříni rozvaděče jednotky Elektrický kabel by měl být položen ve vhodných systémech, jako jsou kabelové plošiny, chráničky nebo kanály. Kabely vedoucí do skříně rozvaděče musí být chráněny před poškozením o ostré kovové hrany. Kabely musí být dobře připevněny a položeny. Nesmí být prověšeny. Síťový kabel musí být bezpečný a musí být uzemněn v souladu s předpisy. Doporučuje se použití kombinovaného proudového chrániče FI.

33 17.2 Specifikace napájecího kabelu a chrániče FI Výběr: Specifikace napájecího kabelu a typů chrániče FI. Doporučení uvádíme v následující tabulce. Model Power Napájení Supply FI-Schalter Leakage chránič Min. uzem. kabel Min. přívod Switch V,Ph,Hz (A) (mm 2 ) (mm 2 ) LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB LEO-W 10.0 HB LEO-W 12.0 HB LEO-W 14.0 HB LEO-W 16.0 HB V,~,50Hz LEO- 6.0 OD1W LEO- 8.0 OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO-D 12.0 HB LEO-D 14.0 HB LEO-D 16.0 HB V,3N~,50Hz LEO OD LEO OD LEO OD Upozornění: 1. Proudový chránič FI je pro instalaci nezbytný. Reakční doba musí být nižší než 0,1 sekundy (ochrana proti poruchovému proudu 30mA ). 2. Výše uváděné průřezy napájecích kabelů vycházejí z předpokládané vzdálenosti od skřínky rozvaděče na zařízení menší než 75m. Při délce kabelu mezi 75m a 150m Musí být proudový chránič FI zvýšen o další třídu. Tyto údaje jsou pouze orientační a musí být ověřeny odborníkem v oboru elektro. 3. Napájeni musí odpovídat jmenovitému napětí zařízení. 4. Všechny elektrické instalace smí provádět pouze odborný personál a to v souladu s místními zákony a předpisy. 5. Obě zařízení řádně uzemněte. 6. Specifikace výkonového spínače a napájecího kabelu jsou uvedeny v horní tabulce a jsou vztaženy na maximální výkon (maximum A) zařízení. 7. Používejte pouze kabely určené pro dané místo použití, např. kabel venkovní jednotky může poškodit UV záření, pokud by nebyl určen pro venkovní použití. Dbejte také na teploty a další vlivy, jako jsou oleje a kyseliny. 8. Specifikace výkonového spínače je uvedena v horní tabulce.

34 18. Desky s tištěnými spoji 18.1 Osazení (1). LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

35 (2). LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W

36 (3). LEO-12.0 OD1, LEO-14.0 OD1, LEO-16.0 OD1

37 (4). LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1

38

39 18.2 Elektrické zapojení Schéma zapojení vnitřní jednotky LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1,

40 Schéma zapojení venkovní jednotky LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

41

42 Schéma zapojení vnitřní jednotky (včetně okolního zapojení) LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1;LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1; 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 Externí vodní čerpadlo Kontrolka provoz Kontrolka porucha Síťový zdroj pro termostat 230V AC, připojte ke svorce (XT3) , pokud má 24V AC, ke svorce (XT3) při 25,26,27,28. Nesmí být použivány současně! Při používání kontroly dveří, vytáhněte kabel 50 na svorkovnici (XT ) mezi 19 a 20 a připojte kontakt EVU. Hydrobox skříň im Gerät rozvaděče elektrisch Box Hlavní deska Kontakt Přívod V 50HZ Vodní nádrž čidlo tepl.2 Nádrž na užitk. vodu Vodní nádrž čidlo tepl. 1 Externe Displej Heizung Čidlo výstupu vody jiný topný systém Venk. jendotka PC připojení Dálkové ovládání Popis: 1. Montáž kontrolky provozu (HL1) a kontrolky poruch (HL2) zajistí stavba. 2. Přípojka pro externí vodní čerpadlo AC (KM4) nesmí být obsazena. 3. Proudový chránič FI (LK) je nutný pro další instalaci. Prosím dodržujte -> 17 popis a specifikaci napájecího kabelu a proudového chrániče FI.

43 LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 LEO OD1 LEO- D 14.0 HB1 LEO OD1 L E O - D H B 1 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 Externí vodní čerpadlo Kontrolka provoz Kontrolka porucha Síťový zdroj pro termostat 230V AC, připojte ke svorce (XT3) , pokud má 24V AC, ke svorce (XT3) při 25,26,27,28. Nesmí být použivány současně! Při používání kontroly dveří, vytáhněte kabel 50 na svorkovnici (XT ) mezi 19 a 20 a připojte kontakt EVU. Vnitř. jednotka skříň rozvaděče Hlavní deska Kontakt Popis: přívod V 50HZ Vodní nádrž čidlo tepl. 2 Nádrž na užitk. vodu Vodní nádrž čidlo tepl.1 Čidlo výstupu vody jiný topný systém Displej Venk. zařízení PC připojení Dálkové ovládání 1. Montáž kontrolky provozu (HL1) a kontrolky poruch (HL2) zajistí stavba. 2. Přípojka pro externí vodní čerpadlo AC (KM4) nesmí být obsazena. 3. Proudový chránič FI (LK) je nutný pro další instalaci. Prosím dodržujte -> 17 popis a specifikaci napájecího kabelu a proudového chrániče FI.

44 Informace ke svorkovnicím Svorkovnice 3 Termostat (1) Termostat (2) Svorkovnice 1 Napájení el. topení vodní nádrže El. napájení hydroboxu Svorkovnice 2 Výstup provozní hlášení Kontakt, dálkové Zap / Vyp, EVU 2cestný ventil (1); 2cestné ventil (2); 3cestný ventil (1); 3cestný ventil(2); ext. ovládání vodního čerpadla (neobsazeno!) Porucha - výstup

45 Svorkovnice 2 Provozní hlášení výstup Kontakt, dálkové zap / vyp, EVU 2cestný ventil (1); 2cestné ventil (2); 3cestný ventil (1); 3cestný ventil(2); ovládání vodního čerpadla (neobsazeno!) Porucha - výstup Svorkovnice 1 El. napájení hydroboxu Svorkovnice 3 Termostat (1) Termostat (2) El. napájení pro elektrický ohřev nádrže na užitkovou vodu

46 19. Pokyny pro přípravu uvedení do provozu 19.1 Kontrola před uvedením zařízení do provozu P r o z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i u ž i v a t e l ů i z a ř í z e n í m u s í b ý t d o d r ž e n y n á s l e d u j í c í p a r a m e t r y Následující práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Ujistěte se společně s pracovníky prodeje, techniky, dodavatelem a zákazníkem, že je zařízení nainstalováno v souladu s předpisy, a že obsahuje všechny správné a plánované součásti. Č. Potvrzení montáže 1 Vyhledávání závad je možné pouze tehdy, pokud na zařízení byly nainstalovány díly společnosti H+H Energiesysteme. Bude-li zjištěna neodborná instalace, musí být o ní proveden písemný záznam. 2 3 Seznam závad bude sepsán a zdokumentován spolu s montérem. Č. Předběžná zkouška 1 Zkontrolujte, zda jsou venkovní jednotka a hydrobox v pořádku. 2 Zkontrolujte, zda nejsou dodané produkty poškozené. 3 Zkontrolujte, zda je v pořádku provedení potrubí. 4 Zkontrolujte, zda byl při instalaci zajištěn dostatečný prostor pro provoz. 5 Zkontrolujte těsnost zařízení. 6 Zkontrolujte, zda je vodní nádrž bezpečně nainstalována a naplněna. 7 Zkontrolujte, zda byla provedena předepsaná izolace. 8 Zkontrolujte funkčnost a správné zobrazování hodnot na vodní nádrži: teplota vody, regulace, manometr. 9 Zkontrolujte elektrické napájení, zda souhlasí s údaji na typovém štítku. 10 Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny přívodní, síťové a ovládací kabely. Zvláštní pozornost věnujte především uzemnění. 11 Zkontrolujte spojovací trubky, vodní čerpadlo, manometr, teploměry, ventily atd., zda jsou správně nainstalovány. 12 Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily v systému dle potřeby otevřeny nebo uzavřeny. 13 Zkontrolujte, zda zákazník dodržel návod k obsluze a údržbě. 14 Vyplňte protokol o uvedení zařízení do provozu.

47 19.2 Zkušební provoz Zkušební provoz umožní kontrolu toho, zda zařízení funguje správně. Pokud zařízení neběží normálně, závadu odhalte a odstraňte. Zkušební provoz musí proběhnout v souladu s údaji v následující tabulce a v ní uvedeném pořadí: Následující práce smí provádět pouze odborný personál. Před provedením zkušebního provozu 1 Přesvědčte se, že je vypnutý hlavní spínač. Přesvědčte se, že je předehřátý kompresor. Pozor: Ohřev olejové vany by měl být spuštěn cca 8h před uvedením zařízení do provozu, jinak by mohl kompresor při startu zasažen kapalným chladivem, což by mohlo způsobit poškození kompresoru. 2 Přesvědčte se, že je teplota kompresoru vyšší než teplota okolního prostředí. Pozor: Má-li kompresor stejnou teplotu jako okolní prostředí, zkontrolujte fungování ohřevu olejové vany. Porucha může vést k poškození kompresoru. 3 Zkontrolujte sled fází a jejich úplnost u přívodů. Pozor: Při nesprávném směru otáčení nebo chybějící fázi se zařízení nespustí. 4 Měřidlem změřte izolační odpor izolace. Pozor: Vadné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Příprava zařízení ke zkušebnímu provozu 1 Zkontrolujte el. napájení. Napájení řídícího okruhu se musí pohybovat v rozmezí +- 10% jmenovitého provozního proudu. Spusťte zařízení 1 Zkontrolujte data důležitá pro spuštění zařízení: druh režimu, příkon, tlak zařízení, kompresor, hlučnost chodu. Vyplňte protokol o uvedení zařízení do provozu. 2 Sledujte chod kompresoru, elektrický expanzní ventil; ventilátor a vodní čerpadlo atd. a dávejte pozor na neobvyklý hluk. Pozor: Nesprávná obsluha může vést k poškození zařízení. Zkontrolujte tlaky u chladiva a příkon kompresoru.

48 20. Denní provoz a údržba Pro předejití poškození zařízení musí být nastavena veškerá ochrana. Pro první uvedení do provozu nebo pro spuštění zařízení po delším odstavení nejprve zařízení 8h předem uveďte do pohotovostního režimu. Přístroje udržujte vždy čisté a suché. Z výparníku / výměníku tepla odstraňujte prach a pravidelně čistěte povrch zařízení. Nezapínejte zařízení vícekrát za sebou ZAP VYP a během provozu neuzavírejte žádné ventily. Pravidelně kontrolujte součásti zařízení, zda nejsou poškozené. Pro zajištění bezporuchového provozu nechejte na zařízení 1 x provést údržbu zákaznickým servisem a zkoušku těsnosti. Ta je předepsána ze zákona. Pokud provozovatel zjistí poruchu, kterou nebude schopen sám odstranit, musí o ní informovat zákaznický servis. Informace k tlaku vody v zařízení: 1 Pokud je tlak nižší než 0,5 bar, musí se ihned doplnit voda. 2 Při naplňování tlak nesmí překročit 2,5 bar. Odstraňování poruch Porucha Příčina Odstranění poruchy Kompresor se nespouští. 1. Problém s el. napájením. Zobrazení PL v AG 2. Uvolněn připojovací kabel. 3. Vadná hlavní deska 4. Vadný kompresor. 1. Obrácený sled fází. Připojte chybějící fázi 2. Zapojte bez proudu a opět připevněte. 3. Vyměňte hlavní desku. 4. Vyměňte kompresor. 1. Uvolněný připevňovací šroub ventilátoru. Hlučný chod ventilátoru 2. Křídlo ventilátoru se dotýká železa nebo mřížky. 3. Chod ventilátoru není spolehlivý. 1. Utáhněte připevňovací šroub ventilátoru. 2. Zjistěte příčinu a odstraňte ji. 3. Vyměňte ventilátor. Hlučný chod kompresoru 1. K vodním rázům dochází, pokud se do kompresoru dostane kapalné chladivo. 2. Vnitřní součásti kompresoru jsou vadné. 1. Zkontrolujte, zda není vadný expanzní ventil, nebo zda se neuvolnilo čidlo teploty. 2. Vyměňte kompresor. Vodní čerpadlo neběží vůbec nebo ne normálně. 1. Porucha el. napájení nebo terminálu. 2. Špatná funkce relé. 3. Potrubí není odvzdušněné. 1. Hledejte závadu. 2. Vyměňte relé. 3. Odvzdušněte ho. Kompresor se střídavě spouští a vypíná. Jednotka nehřeje, když kompresor běží. 1. Příliš málo nebo příliš mnoho chladiva. 2. Nedostatečné proudění vody. 3. Nízký odebíraný výkon. 1. Únik chladiva. 2. Vadný kompresor. 1. Odpusťte nebo doplňte chladivo. 2. Systém je zablokovaný nebo zavzdušněný. Zkontrolujte vodní čerpadlo, ventil a potrubí. Přefiltrujte čistou vodu a odvzdušněte. 3. Zvyšte odebíraný výkon, popř. zajistěte větší zásobník vody (30l na KW) 1. Oprava nalezením místa úniku, jeho odstranění a naplnění zařízení. 2. Vyměňte kompresor. Nízká topný výkon 1. Špatná izolace vodního systému. 2. Neprobíhá výměna tepla na výparníku. 3. V zařízení chybí chladivo. 4. Znečištěný výměník tepla na straně vody.. 1. Zlepšete tepelnou izolaci, zvýšíte tak účinnost systému. 2. Zkontrolujte, zda se v systému nenachází vzduch, nebo zda není výparník zamrzlý či znečištěný. 3. Zkontrolujte únik chladiva. 4. Vyčistěte nebo vyměňte výměník tepla.

49 Hlášení poruch Kód poruchy F4 F6 F7 F5 EF E5 E1 E3 E4 C5 E6 E6 E3 Fc F9 dh F1 F8 FE FL F3 df F0 Ec E2 No display Ed No display EH EH EH EH du PL Popis závady Porucha čidla venkovní teploty Porucha čidla ochrany proti mrazu Porucha čidla teploty Porucha čidla odsávání Porucha venkovního ventilátoru Porucha přepěťové ochrany kompresoru Porucha vysokotlakého presostatu Porucha nízkotlakého presostatu Porucha ochrany proti přehřátí Porucha spínače FI Porucha komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou hlavní deska Porucha komunikace mezi vnitřní jednotku hlavní deskou a dálkovým ovládáním Porucha v důsledku nedostatku chladiva Porucha čidla vysokého tlaku Porucha čidla na přívodu Porucha rezervního čidla venkovní teploty Porucha čidlo teploty u potrubí na kapaliny Porucha čidla teploty na vratné větvi Porucha druhého čidla teploty nádrže na užitkovou vodu Porucha prvního čidla teploty nádrže na užitkovou vodu Porucha čidla teploty potrubí odsávání vzduchu Porucha čidla teploty (solární) Porucha čidla dálkového ovládání Porucha hlídače průtoku Porucha místnost ochrana proti mrazu Porucha zvýšená teplota sanitární nádrže (bez zobrazení na displeji) Porucha zvýšená teplota na přívodu (bez zobrazení na displeji) Porucha zvýšená teplota na přívodu (solární) (bez zobrazení na displeji) Porucha zabudovaného el. Topení Porucha kabelového připojení prvního vnitřního elektrického topení Porucha kabelového připojení druhého vnitřního elektrického topení Porucha kabelového připojení sanitární vodní nádrže Kontakt otevřený, dálkové vypínání dodavatelem el. energie = není chybný kód, pouze informace Chybějící fáze, sled fázi zobrazení na venkovní jednotce

50 21. Seznamy parametrů 21.1 Produktová data Tepelné čerpadlo voda / vzduch provedení Model LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1 LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1 Kapacita Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw Příkon 1 Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw EER 1 Chlazení (FB) COP 1 Topení (FB) Topení (FCU) kw Kapacita Chlazení (FCU) kw Topení (FCU) kw Příkon Chlazení (FCU) kw EER 2 Topení (FCU) COP 2 Chlazení (FCU) El. Napájení V/Ph/Hz V,~,50Hz Chladivo Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A Množství g Teplota vody C 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 Hladina hluku db(a) Potrubí nas. vzduchu příp. mm Potrubí kapaliny přípojka mm Rozměry venkovní jednotky Zařízení (d x š x v) Zabalená mm mm

51 Výkon Model Tepelné čerpadlo vzduch / voda provedení LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 LEO OD1 LEO-D 14.0 HB1 LEO OD1 LEO-D 16.0 HB1 Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw Topení (FB) kw Příkon Chlazení (FB) kw EER 1 Chlazení (FB) COP 1 Topení (FB) Kapacita 2 Topení (FCU) kw Chlazení (FCU) kw Topení (FCU) kw Příkon Chlazení (FCU) kw EER 2 Chlazení (FCU) COP 2 Topení (FCU) Chladivo El. napájení E V,3N~,50Hz l Typ - R410A R410A R410A Množství g Teplota vody C 40~80 40~80 40~80 Hladina hluku db (A) Potrubí nas. vzduchu příp. mm Potrubí kapaliny přípojka mm Rozměry venkovní jednotky Zařízení (d x š x v) mm Zabalená mm Pozor: 1 Výkonová data platí za následujících podmínek: 1.Chlazení vnitřní teplota vody 23 C/18 C; teplota venkovního vzduchu 35 CDB/24 CWB; 2.Topení - vnitřní teplota vody 30 C/35 C; teplota venkovního vzduchu 7 CDB/6 CWB; 3.Délka potrubí 7,5m 2 Výkonová data platí za následujících podmínek: 1. Chlazení vnitřní teplota vody 12 C/7 C; teplota venkovního vzduchu 35 CDB/24 CWB; 2.Topení - vnitřní teplota vody 40 C/45 C; teplota venkovního vzduchu 7 CDB/6 CWB; 3. Délka potrubí 7,5m

52 Vnitřní jednotka Model LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB1 LEO-W 10.0 HB1 LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1 LEO-W 16.0 HB1 Napájecí napětí V/Ph/Hz V,~,50Hz Příkon (vnitřní jednotka) W Průměr kapalina mm (palců) 6.35(1/4) 9.52(3/8) Průměr nasávaný vzduch mm (palců) 12.7(1/2) 15.9(5/8) Chlazení (FCU) C 7-25 Pracovní rozsah (Teplota na přívodu) Chlazení (FB) C Topení (FCU) C (vysoký teplotní cyklus) Topení (FB) C (nižší teplotní cyklus) Typ - Chlazený vodou Čerpadlo Expanzní nádrž Stupně otáček - 3 Čerpané množství Výkon W 200 L/pmin 12 Objem Litrů 10 Tlak vody (max) Tlak vody Bar 3 Bar 1 Hlavní součásti Typ - Opláštění Materiál - Ušlechtilá ocel Elektr. topení Rozsah - Automatický Stupně - 2 Výkon 3 6 kw Kombinace Napětí V/Ph/Hz 230V,~,50Hz Výměník tepla Typ - Pájená deska HEX Počet - 1 Rozměry Zařízení (d x š x v) mm Zabaleno (d x š x v) mm (FB) = podlahové topení (FCU) = ventilační konvektor

53 Vnitřní jednotka Model LEO-D 12.0 HB1 LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Napájecí napětí V/Ph/Hz V,3N~,50Hz Příkon (vnitřní jednotka) W 6200 Průměr kapalina mm (palců) 9.52(3/8) Průměr nasávaný vzduch mm (palců) 15.9(5/8) Chlazení (FCU) C 7-25 Pracovní rozsah (Teplota na přívodu) Chlazení (FB) C Topení (FCU) C (vysoký teplotní cyklus) Topení (FB) C (nižší teplotní cyklus) Typ Chlazený vodou Čerpadlo Expanzní nádrž Stupně otáček - 3 Výkon W 200 Čerpané množství L/pmin 12 Objem Litrů 10 Tlak vody (max) Tlak vody Bar 3 Bar 1 Hlavní součásti Typ - Opláštění Materiál - Ušl. Ocel Elektr. topení Rozsah - Automatický Stupně - 1 Výkon kw 6 Kombinace 6 Napětí V/Ph/Hz 400V,3N~,50Hz Výměník tepla Typ - Pájená deska HEX Počet - 1 Rozměry Zařízení (d x š x v) Zabaleno (d x š x v) mm mm 21.2 Pracovní rozsah Nastavení Pracovní rozsah venkovní teploty C Topení -20~35 Chlazení 10~48 Příprava TUV -20~45

54 Poznámky: H+H Energiesysteme Czech Republic s.r.o. Uzeničky Blatná Česká republika IČ: DIČ: CZ tel.: tel.: tel.:

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více