Leonardo H+H. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k instalaci a údržbě. Energiesysteme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leonardo H+H. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k instalaci a údržbě. Energiesysteme"

Transkript

1 H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k instalaci a údržbě Děkujeme, že jste si vybrali tepelné čerpadlo Leonardo. Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod k instalaci a obsluze a pečlivě jej uschovejte pro případnou další potřebu.

2 Obsah 1. Návod pro uživatele Bezpečnostní pokyny Schematické znázornění funkce Princip fungování jednotky Paleta modelů Příklady instalace Hlavní součásti Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Návod na instalaci venkovní jednotky Základní podmínky instalace Místo instalace venkovní jednotky Vhodné místo instalace Rozměry Potřebný prostor pro instalaci Instalace vnitřní jednotky Místo instalace vnitřní jednotky Pokyny k instalaci vnitřní jednotky Rozměry vnitřní jednotky Potřebný prostor pro údržbu Bezpečnostní opatření pro instalaci hydroboxu Množství vody a výkon čerpadla Výběr expanzní nádoby Trubkové spoje Spoj hydrobox - venkovní jednotka Instalace izolace Délky a výšky potrubí, korekční tabulky Umístění dálkového čidla (volitelně) 12. Termostat cestný ventil cestný ventil EVU kontakt / dálkové Zap / Vyp Doplňování chladiva Elektrické zapojení Předpoklady Specifikace elektrických kabelů, proudový chránič FI Desky s tištěnými spoji Obsazení Elektrické zapojení Plán zapojení vnitřní jednotky Plán zapojení venkovní jednotky Plán zapojení vnitřní jednotky s kabelovým zapojením Informace ke svorkovnicím...

3 19. Pokyny k přípravě uvedení do provozu Kontrola před uvedením do provozu Zkušební provoz Denní provoz a údržba, chybné kódy Seznam parametrů Produktová data Pracovní rozsah Návod pro uživatele Děkujeme, že jste si zakoupili naše tepelné čerpadlo vzduch voda. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod a zařízení používejte správným způsobem v souladu s následujícími instrukcemi. Po obdržení zařízení: Zkontrolujte vzhled, úplnost a označení produktu Pro odbornou instalaci a budoucí údržbu si prosím tento návod přečtěte a pečlivě jej uschovejte. Plánování a instalaci zařízení musí provést odborná firma. Dodržujte místně platné zákony a předpisy, především předpisy dodavatele elektrické energie, a také tento návod. Po instalaci může být zařízení spuštěno, ne však v případě poruchy. Pro zajištění delší životnosti a spořivého provozu: Dbejte na čistotu a dodržování intervalů údržby. Tento přístroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, osobami s poruchami smyslového vnímání a také osobami nedisponujícími dostatečnými znalostmi a zkušenostmi Zařízení nenechávejte v dosahu dětí a zamezte jejich manipulaci s ním. Tento produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem, nýbrž firmou autorizovanou k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

4 2. Bezpečnostní pokyny Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte následující pokyny. Vyskytnou-li se odchylky od normálního stavu, např. zápach jako při požáru, odpojte zařízení ihned od přívodu elektřiny a kontaktujte servis. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama Před instalací zkontrolujte, zda napětí a kmitočet v místní síti souhlasí s typovým štítkem na zařízení, a zda je k dispozici vhodný přívodní kabel. Mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem. N e o d b o r n ě p r o v e d e n á z a p o j e n í mohou způsobit požár elektrické sítě. Při uvedení zařízení mimo provoz na delší dobu dbejte vždy na jeho odpojení ze sítě. Nikdy nesmí dojít k poškození kabelů. Používejte pouze schválené druhy kabelů. Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely. Jinak by mohlo dojít k přehřátí nebo vznícení. Před čištěním vypněte přívod elektrického proudu. Napájení musí být jištěno proudovým chráničem FI s dostatečným výkonem. Zařízení otvírejte až po jeho odpojení od elektrického napájení. Jinak hrozí úraz elektrickým proudem.

5 Uzemnění: uzemňovací kabel by měl být k domovní instalaci připojen pouze pomocí k tomu určených svorek. Do p řívodu vzduchu na vnější části zařízení se nesmí dostat žádná cizí tělesa. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Instalaci elektrického vedení musí provést odborník. E l e kt r i ck é k a b e l y n e s mí b ýt p ř i p e v n ě n y k r o z v o d u plynu n e b o v o d y. Neodborné opravy mohou zapříčinit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte technický servis. Nestoupejte na kryt ani na něj neodkládejte žádné předměty Před venkovní jednotku nestavte žádné předměty Nádoby se stlačeným vzduchem skladujte ve vzdálenosti min. 1 m od venkovní části zařízení. Hrozí nebezpečí pádu předmětů nebo osob a poškození zařízení. Sníží se tím výkon, což může vést k přehřívání zařízení. Přehřátí může způsobit prasknutí. Dbejte prosím na dostatečné upevnění všech součástí. Pro dosažení vyšší energetické účinnosti musí být jednotka umístěna v dobře odvětrávané místnosti. Pokud není v systému voda, čerpadlo v žádném případě nezapínejte, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. Poškozené nebo nevhodné držáky mohou způsobit pád a zranění osob.

6 t t (1). Zařízení by se nemělo instalovat v korozivním a vlhkém prostředí. (2). Není-li hydrobox instalován v prostoru chráněném proti mrazu, musí se voda během období mrazů vypustit nebo nahradit glykolovou náplní, aby se předešlo poškození. (3). Nikdy se tlačítek nedotýkejte ostrými předměty. Povrch nečistěte benzolem, ředidly nebo chemikáliemi, mohlo by dojít k vyblednutí prvků. Zařízení čistěte hadříkem a neutrálními čističi. (4). Síťový kabel musí být pokládán odděleně od komunikačních kabelů. V případě dalších otázek týkajících se používání zařízení se prosím obraťte na vašeho servisního partnera. (5). SYSTÉM MUSÍ BÝT NA STRANĚ VODY NAPLNĚN ZMĚKČENOU VODOU!!! DO CHLADÍCÍHO OBĚHU SE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOSTAT VODA!!! 3. Schematické znázornění funkce Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Instalace dodaná stavbou 1 Kompresor 2 Čtyřcestný ventil 3 Žebrový výměník tepla 4 Motor ventilátoru 5 Filtr 6 Elektr. expanzní ventil 7 Deskový výměník tepla 8 Čerpadlo 9 Odvzdušňovací ventil 10 Elektrické topení 11 Hlídač průtoku 12 3cestný ventil 13 2vestný ventil 14 Propojovací ventil 15 Podlahové topení 16 Topné těleso 17 Další topný systém 18 Vodní nádrž 19 Expanzní nádrž 20 Bezpečnostní ventil R1T R Čidlo teploty voda na výstupu z panelu R2T 6 Čidlo teploty chladivo potrubí horkého plynu T R3T čidlo teploty chladivo potrubí kapaliny R4T Čidlo teploty vody vratná větev R5T Čidlo teploty vody otopná větev R6T Vodní nádrž čidlo teploty 1 nahoře R7T Vodní nádrž čidlo teploty 2 dole R 7 T

7 4. Princip fungování jednotky Tepelné čerpadlo voda vzduch s invertním řízením DC sestává z venkovní jednotky, vnitřní jednotky a vodní nádrže. Funkce obsluhy 1 Chlazení: Během režimu chlazení chladivo kondenzuje ve venkovní jednotce a vypařuje se pomocí vstřikovacího ventilu do výměníku tepla vnitřní jednotky. V deskovém výměníku tepla (výparníku) je z vody odnímáno teplo, které je pojímáno chladivem. Chladivo je následně nasáváno kompresorem a v horkém stavu vysokým tlakem odváděno do kondenzátoru. Ventilátor chladivo ochlazuje. Tím se znovu vrací do kapalného stavu a je opětovně vstřikovacím ventilem vypařováno do deskového výměníku tepla. 2 Topení: Během režimu topení se chladivo vypařuje ve venkovní jednotce a kondenzuje do vnitřní jednotky. Princip fungování je stejný jako v režimu chlazení, výparník a kondenzátor jsou zde ale přepínány pomocí 4cestného reverzního ventilu. Teplo je odevzdáváno na deskovém výměníku a ze vzduchu přijímáno na výparníku venkovní jednotky. 3 Příprava TUV: Ohřev vody probíhá na stejném principu jako topení. Teplo je ale vedeno 3cestným ventilem nainstalovaným ze strany stavby místo do topného okruhu do zásobníku užitkové vody. 4 Chlazení + příprava TUV: Pokud je požadován kombinovaný režim chlazení a ohřevu, může si uživatel nastavení obou režimů přizpůsobit dle svých požadavků a přiřadit jim prioritu. Pokud je jako priorita nastaven režim chlazení, bude příprava TUV probíhat výlučně pomocí přídavného elektrického systému ohřevu nainstalovaného v nádrži na užitkovou vodu. Je-li priorita nastavena na tepelné čerpadlo, zařízení po ohřevu TUV přepne do režimu chlazení. 5 Topení + příprava TUV: Pokud je požadována příprava TUV spolu s topením, může si uživatel nastavení obou režimů přizpůsobit dle svých požadavků a přiřadit jim prioritu. Standardně je priorita přiřazena režimu topení, příprava TUV tedy probíhá výlučně pomocí přídavného elektrického systému ohřevu nainstalovaného v nádrži na užitkovou vodu tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadované teploty vody pro vytápění. Teprve po dosažení této požadované hodnoty 3cestný ventil přepíná na režim přípravy TUV. Doporučujeme proto nastavit prioritu na přípravu TUV, spotřeba topné energie je pak nižší. Po ohřevu TUV pak zařízení přepíná na režim topení. 6 Nouzový režim: Tento režim je k dispozici pouze u topení a přípravy TUV. Při výpadku venkovní jednotky kvůli poruše aktivujte příslušný nouzový režim. V nouzovém režimu topení probíhá pouze pomocí elektrického topení hydroboxu nebo přídavného ohřevu v nádrži na užitkovou vodu. Elektrické topení během režimu topení vypíná, pokud je dosažena požadovaná teplota vody na výstupu hydroboxu nebo na dálkovém čidle teploty. 7 Rychlá příprava TUV: V režimu rychlé přípravy TUV běží tepelné čerpadlo a elektrický ohřev ve vodní nádrži současně. Toho je možné využití především pro uvedení zařízení do provozu. 8 Vynucený režim provozu: Tento režim se používá pouze pro odsávání chladiva do venkovní jednotky, tzn. při odstraňování poruch při servisu nebo opravě.

8 9 Prázdninový režim: Tento režim slouží pouze k vytápění. Nastavuje se proto, aby se teplota vody v systému udržovala na určité úrovni jako ochrana proti zamrzání. V případě poruchy venkovní jednotky se k tomu využije systém elektrického ohřevu. 10 Dezinfekční režim: Tento režim umožňuje dezinfekci užitkové vody. Při zprovoznění funkce dezinfekce a u jejího nastavení je nutné dbát na dobu trvání dezinfekce, aby byla provedena důkladně. Režim bude ukončen po dosažení požadované teploty. 11 Režim závisející na počasí: Tento režim je určen pouze k vytápění vnitřních prostor. Režim závislý na počasí dokáže rozpoznat nastavenou hodnotu (dálkové ovládání podle teploty vnitřního prostoru nebo teploty na přívodu) a automaticky ji zvyšovat nebo snižovat, pokud se změní teplota venkovního vzduchu. 12 Tichý režim: Tichý režim je možný při chlazení, topení a přípravě TUV. Během tichého režimu je venkovní jednotka řízena automaticky se sníženou hlučností provozu. 5. Paleta modelů Název modelu Výkon Topení kw (1) Chlazení kw (2) LEO OD1W LEO-W 16.0 HB LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 13,5 15 LEO OD1W LEO-W 12.0 HB LEO OD1W LEO-W 10.0 HB LEO- 8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB LEO- 6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB LEO OD1 LEO-D 16.0 HB LEO OD1 LEO-D 14.0 HB LEO OD1 LEO-D 12.0 HB Síťový zdroj V,~,50Hz V,3N~,50Hz Upozornění: Výkon a příkon závisí na následujících podmínkách: (1) Teplota otopné vody 30 C/35 C, teplota venkovního vzduchu 7 C DB/6 C WB (2) Teplota chladící vody 23 C/18 C, teplota venkovního vzduchu 35 C DB/24 C WB

9 6. Příklady instalace Příklad 1: Připojení podlahového topení bez termohydraulického rozdělovače k vytápění. Podlahové topení Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Uzavírací ventil Čidlo vnitřní teploty (volitelně dle potřeby) Propojovací ventil Přívodní větev Vratná větev Upozornění: 1. Volitelně lze nainstalovat i termostat, měření jinak probíhá u teploty vody. Instalace se provádí podle tohoto návodu. 2. Propojovací ventil není nutno nainstalovat pro zajištění dostatečného průtoku v hydroboxu, pokud by nebyl nainstalován akumulační zásobník jako termohydraulický rozdělovač. Propojovací ventil se musí nainstalovat na rozdělovač topného okruhu.

10 Příklad 2: Připojení podlahového topení a zásobníku užitkové vody bez termohydraulického rozdělovače Podlahové topení Vnější jednotka Vnitřní jednotka Vodní nádrž Přídavné topení Uzavírací ventil 3cestný ventil Dálkové ovládání Přívodní větev Propojovací ventil Vratná větev Upozornění: 1. V tomto případě musí být nainstalován třícestný ventil. Přitom musí být dodržen návod. 2. Zásobník užitkové vody musí být vybaven zabudovaným elektrickým ohřevem, aby byl dostatečný topný výkon zajištěn i během velmi chladných dnů.

11 Příklad 3 : Užitková voda, podlahové topení/radiátor a chladicí jednotka (FCU) Podlahové topení / radiátor Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Zásobník teplé vody Uzavírací ventil Přídavné topení Dálkové ovládání Propojovací ventil 3cestný ventil Přívodní větev 2cestný ventil Vratná větev Upozornění: Dvoucestný ventil musí být zabudován, aby nedocházelo ke kondenzaci vody v podlahovém topení / radiátorech během režimu chlazení. Doporučujeme montáž přídavného akumulačního zásobníku v topném okruhu. Ten se instaluje na vratnou větev před hydrobox a měl by mít objem cca 30 litrů na KW topného výkonu. Optimální je provedení jako termohydraulický rozdělovač. Přitom jsou topné spotřebiče, jako podlahové topení, zásobeny čerpadlem dimenzovaným na příslušnou spotřebu. Používá-li se zařízení také k chlazení oběhovým vzduchem, musí být akumulační nádrž izolována proti difúzi par. K tomuto případu zde ale neuvádíme žádné schéma, kontaktujte proto prosím vašeho odborného poradce H+H, který vám ochotně poradí.

12 7. Hlavní součásti 7.1 Vnitřní jednotka / hydrobox LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB1 LEO-W 10.0 HB1 LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1 LEO-W 16.0 HB1 LEO-D 12.0 HB1 LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Bezpečnostní ventil Odvzdušňovač Elektrické topení Expanzní nádrž Deskový výměník tepla Vodní čerpadlo Řídící jednotka Ovládací jednotka/ dálkové ovládání Hlídač průtoku Manometr Pohled zevnitř

13 Seznam náhradních dílů hydroboxu

14 7.2 Stavba venkovní jednotky (1). LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W Skříň rozvaděče DC ventilátor Kompresor (2). LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W, LEO-12.0 OD1, LEO-14.0 OD1, LEO-16.0 OD1, Skříň rozvaděče DC ventilátor Kompresor

15 Seznam náhradních dílů venkovní jednotky 8. Návod k instalaci venkovní jednotky 8.1 Základní podmínky instalace (1). Instalace zařízení musí proběhnout v souladu s národními a místními bezpečnostními předpisy. (2). Kvalita montáže přímo ovlivní funkčnost a účinnost tepelného čerpadla. Montáž a uvedení zařízení do provozu musí provést odborný personál a musí být odpovídajícím způsobem zdokumentována. Na zařízení musí být prováděna každoroční údržba a zkouška těsnosti. (3). Zařízení elektricky nezapojujte, pokud nejsou dokončeny všechny instalační práce.

16 8.2 Místo instalace venkovní jednotky Vhodné místo k instalaci (1). Venkovní jednotka musí být nainstalována na pevném podkladu nebo nosníku. (2). Venkovní jednotka by měla být nainstalována v blízkosti vnitřní jednotky pro maxim. snížení délky rozvodů chladiva. Delší rozvod znamená nižší výkon. (3). Vyvarujte se montáži zařízení pod okny a mezi stěnami. Zabráníte tak nepříjemnému tvoření zbytečného hluku. (4). Průchod vzduchu na vstupu a výstupu nesmí být blokován. (5). Místo zvolte tak, aby se na něm nenacházely žádné překážky. Zařízení by také nemělo být instalováno v místě chráněném proti větru, aby mělo dostatek vzduchu. (6). Venkovní jednotka se nesmí instalovat v místech, na kterých se nachází hořlavé nebo výbušné látky, nebo kde vzduch obsahuje částice prachu či soli Rozměry LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

17 LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W, LEO-12.0 OD1 LEO-14.0 OD1,LEO-16.0 OD1 Dimenzování rozvodů chladiva: Č. Přípojka Montážní velikost 1 Servisní ventil pro kapaliny v palcích a milimetrech 2 Servisní ventil pro plyny v palcích a milimetrech 3/8 /10 ¼ /6 5/8 /16 ½ /12 LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1W LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1 LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1W LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1

18 8.2.2 Potřebný prostor pro instalaci Podklad a instalace na vyvýšené místo Instalace na vyvýšené místo umožní bezproblémový odtok tvořícího se kondenzátu. Nemůže tak během režimu topení přimrznout k zařízení. 9. Místo instalace vnitřní jednotky 9.1 Vhodné místo k instalaci (1). Místo instalace nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. (2). Ujistěte se, že skladba stropů a stěn budovy vykazuje dostatečnou pevnost vzhledem k hmotnosti hydroboxu. (3). Odtokové potrubí bezpečnostního ventilu musí být napojeno na odtok. (4). Zařízení neinstalujte na místě, na kterém by mohlo docházet k úniku hořlavých nebo výbušných látek. (5). Hydrobox nesmí být instalován na místě, na kterých se nachází hořlavé nebo výbušné látky, nebo kde vzduch obsahuje částice prachu či soli.

19 9.2 Pokyny k montáži vnitřní jednotky Krok 1: Otvory na zdi dle následujícího schématu. Upevňovací otvor Obrys zařízení Krok 2: Uvolněte šrouby, sejměte čelní kryt.

20 Krok 3: Vnitřní jednotku připevněte na zeď. Použijte šablonu výkresu. LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Otočný šroub Upevnění na zeď Pozor! Zařízení by měly zvedat alespoň dvě osoby. Hmotnost vnitřní jednotky cca 52 kg.

21 9.3 Rozměry vnitřní jednotky LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Popis: Č. Název Poznámka 1 Přívodní větev 1 vnější závit 2 Vratná větev 1 vnější závit 3 Přípojka plynu Rozvod chladiva v palcích a milimetrech 4 Přípojka kapalin Rozvod chladiva v palcích a milimetrech LEO-8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 5/8 / 16 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 ½ / 12 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1 3/8 / 10 LEO-W 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 OD1 LEO 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 HB1 LEO-12.0/14.0/16.0 OD1 LEO-D 12.0/14.0/16.0 HB1 ¼ / 6 LEO-6.0 OD1W / LEO-W 6.0 HB1

22 9.4 Potřebný prostor pro údržbu LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Vzdálenosti pro údržbu a servis 9.5 Bezpečnostní opatření při instalaci vnitřní jednotky (1). Vnitřní jednotka se instaluje svisle na stěnu místnosti pomocí šroubů. (2). Vnitřní jednotku instalujte mimo dosah zdrojů tepla. (3). Vnitřní jednotku instalujte co možná nejblíže venkovní jednotce. Max. vzdálenost mezi oběma jednotkami by neměla překročit 30 metrů u modelů 8.0 až 16KW nebo 20m u modelů 6.0 KW. Výškový rozdíl by přitom neměl překročit 15m u modelů 8.0 až 16 KW a 10m u modelů 6.0 KW. 9.6 Množství vody a výkon čerpadla (s pumpou) Hydraulika pokles tlaku (mh2o) Střední čerpací výška Hydraulika pokles tlaku (mh2o) Maximální čerpací výška tʼnŋċ ō ŕŧ tʼnŋċ ō ŕŧ Upozornění: 1. Vodní čerpadlo má tři nastavitelné rychlosti (maximální / střední / minimální). Ve většině případů doporučujeme rychlost nastavit na maximum; 2. Pokud se hlučnost čerpadla odchyluje od normálu, doporučujeme jako nastavit střední rychlost. Pro zajištění dostatečného průtoku nenastavujte rychlost na "min". Mohlo by to způsobit chybu v EG.

23 9.7 Výběr expanzní nádoby Vzorec: V --- objem expanzní nádoby C --- objem vody celkem P nastavený tlak expanzní nádoby P 2 nejvyšší tlak během provozu systému (spouštěcí tlak bezpečnostního ventilu) E --- součinitel roztažnosti vody (rozdíl mezi součinitelem roztažnosti u původní teploty vody a maximální teploty vody.) Součinitel roztažnosti vody v různých teplotních rozmezích Teplota ( ) Faktor roztažnosti (e) Potrubní spoje 10.1 Spoj potrubí hydrobox venkovní jednotka Pertlování (1). Převlečnou matici nasaďte na připertlovaný konec trubky. (2). Převlečnou matici sešroubujte s přípojkou zařízení (3). Převlečnou matici utáhněte klíčem s utahovacím momentem pro příslušný průměr trubek. Přípojky zařízení přitom držte proti směru dalším klíčem, aby nedošlo k poškození zařízení.

24 Ohýbání (1). Bude-li zapotřebí trubku ohnout, proveďte to vhodnými nástroji, jako např. kleštěmi na ohýbání trubek. Trubka vnitřní jednotky Převlečná matice Šroubované spoje Klíč s utahovacím momentem 10.2 Instalace izolace spojovacích trubek (1). Pro zabránění tvorbě kondenzátu, rosení a úniku vody je nutné trubky vzducho- a parotěsně izolovat. Příklad: Trubky izolované pertlováním 10.3 Délky a výšky potrubí Vnitřní jednotka Žádný odstup Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Vnitřní jednotka A B B Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Výtlačné koleno (olej) A B

25 Model Průměr palců/mm Celková délka potrubí Výškový rozdíl A Přídavné B Plyn Kapalina Standard Max. Max. chladivo LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1 1/2"/12 1/4"/ 6 5.0m 20m 10m 20g/m m LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 14.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m LEO OD1 LEO-D 16.0 HB1 5/8"/ 16 3/8"/ m 30m 15m 50g/m Upozornění: 1. Přídavné chladivo není nutné, pokud je vzdálenost kratší než 10 m. Pokud je vzdálenost delší než 10m, musí být chladivo doplněno podle tabulky. Příklad: Pokud namontujete model s 16kW ve vzdálenosti 25m, musíte doplnit (25-10) 15 x 50g =750g chladiva. 2. Jmenovitý výkon vychází ze standardních délek. 3. Výtlačné koleno (oleje) by mělo být namontováno každých 5-7m, pokud je venkovní jednotka namontována výše než vnitřní.

26 Korekce topného a chladicího výkonu, korekce délek potrubí s chladivem a meze použití tepelných čerpadel Leonardo. C Voda na přívodu C Korekce topného výkonu Teplota prostředí ve C Voda na přívodu C Korekce chladicího výkonu Teplota prostředí ve C Délka potrubí Korekční hodnoty k montáži potrubí a zařízení Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou Vnitřní jednotka pod venkovní jednotkou Venkovní jednotka pod vnitřní jednotkou

27 11. Umístění dálkového čidla (volitelně) Přední strana Zadní strana Dálkové ovládání Ne Ano Ne 1,5 metru Ne Dveře Dálkové ovládání Deska Upozornění: 1.Vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovládáním by měla být menší než 15 metrů délky kabelu. 2.Optimální výška od podlahy činí cca 1,5 metru. 3.Dálkové ovládání neinstalujte za dveřmi. 4. Dálkové ovládání neinstalujte na teplotně nepříznivém místě. 5.Dálkové ovládání se musí nacházet v referenčním prostoru. 6. Po montáži dálkového ovládání nastavte kód funkce na dálkovém ovládání z 0 na 1.

28 12. Termostat Instalace termostatu je podobná jako u dálkového ovládání. LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1, LEO-D 16.0 HB1 XT Chlazení Topení N L (230V) Chlazení Topení N L (24V) Termostat Obr.1 Termostat XT Topení N L (230V) Topení N L (24V) Termostat Termostat Obr.2 Jak připojit termostaty? (1). Odmontujte kryt na vnitřní jednotce a otevřete skříň rozvaděče (2). Zkontrolujte provedení termostatu. Jedná-li se o provedení s 230V~, použijte svorkovnici XT3 č. 21 až 24, jedná-li se o provedení s 24V, použijte svorky č. 25 až 28 na svorkovnici XT3 (3). Nachází-li se zde termostat topení a chlazení připojte jej dle obr. 1 (4). Je-li zde jen termostat topení, připojte jej dle obr. 2 Pozor! 1. Nikdy nepoužívejte současně termostat 230V AC a 24V AC, jinak dojde ke zkratu. 2. Nastavení teploty na termostatu (topení nebo chlazení) by mělo být provedeno dle rozsahu použití zařízení. 3. Pro jiná omezení si prosím přečtěte návod k obsluze. 4. Na (L) a (N) nepřipojujte žádné další externí elektrické zátěže kromě termostatu. 5. Nepřipojujte žádné externí elektrické spotřebiče, jako jsou ventily, ventilátory atd. Při porušení těchto pravidel může dojít k poškození desky s tištěnými spoji!

29 13. Dvoucestný ventil 2cestný ventil je nutný pro řízení průtoku během režimu chlazení. Úkolem 2cestného ventilu je uzavírání průtoku k podlahovému topení / radiátoru. Tím se zabrání kondenzaci vody v podlahovém topení / radiátoru. Souhrnné informace Typ Proud Druh režimu Ovládání NO 2cestný NC 2cestný 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC Bez průtoku Průtok Bez průtoku Průtok (1). Normální otevřený typ: Pokud není přiváděna elektrická energie, je ventil otevřený. (Pokud je elektrická energie přiváděna, je ventil uzavřený). (2). Normální uzavřený typ: Pokud není přiváděna elektrická energie, je ventil uzavřený. (Pokud je elektrická energie přiváděna, je ventil otevřený). Zapojení 2cestného ventilu: Krok 1. Sejměte přední kryt vnitřní jednotky a otevřete skříň rozvaděče. Krok 2. Najděte svorkovnici a zapojte kabel, jak je uvedeno níže. ano ano ano Ano O FF ON N OFF ON N N C NO N NC NO N 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 Varování! 1. Normálně otevřený typ se musí připojit ke svorce (NO) a (N), aby byl ventil během režimu chlazení uzavřen. 2. Normálně uzavřený typ se musí připojit ke svorce (NC) a (N), aby byl ventil během režimu chlazení uzavřen. 14. Třícestný ventil 3cestný ventil je nutný pro přepínání během režimu topení z podlahového topení / radiátoru /akumulační nádrže na zásobník užitkové vody. Informace k pohonu Typ Proud Druh režimu Možnost Pohon s 2 kontakty pro A/B 230V 50Hz ~AC 230V 60Hz ~AC výběr průtok A mezi A/B výběr průtok B mezi B/A Ano Ano

30 Připojení pohonu: Krok 1. Sejměte přední kryt vnitřní jednotky a otevřete skříň rozvaděče. Krok 2. Na svorkovnici se nacházejí následující svorky: OFF ON N OFF ON N Pozor! 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 1 3cestný ventil napájí zásobník na užitkovou vodu, pokud je na svorku (OFF) a (N) přiváděno napětí 230 V. 2 3cestný ventil napájí podlahové topení, pokud je na svorku (ON) a (N) přiváděno napětí 230 V. Při připojení 3cestného ventilu na vodu dbejte na to, aby nedošlo k záměně ventilu a ovládání. Zkontrolujte předtím stav zapojení ventilu. (OFF): Výstup pozice ventilu pro zásobník užitkové vody (ON): Výstup pozice ventilu pro podlahové topení / radiátor / akumulační zásobník (N): Neutrální vodič 15. Dveřní kontrolér / EVU kontakt / dálkové zapínání a vypínání Pokud je využívána funkce dveřního kontaktu, odpojte kabel 50 na svorkovnici (XT2) mezi 19 a 20 a připojte kontakt připravený ze strany stavby dle následujícího schématu: XT XT Kontakt, bez napětí 50 dodá stavba

31 16. Doplňování chladiva (1). Před dodávkou je zařízení naplněno chladivem. Při překročení délky potrubí na více než 10 metrů musí být chladivo doplněno podle tabulky na straně 26. (2). Zkontrolujte ventil kapaliny a nasávaného vzduchu na venkovní jednotce. Ten musí být pevně uzavřen. (3). Položené potrubí natlakujte dusíkem pod 20 bar a proveďte zkoušku těsnosti. (4). Pokud je systém utěsněný, připojte vakuové čerpadlo a odsajte vzduch ze systému: Manometr Nízkotlaký ventil Ventil kapaliny Vysokotlaký ventil Vakuové čerpadlo Odsávací ventil Spojovací hadice

32 (5). Následně mohou být pomalu otevřeny uzavírací ventily a při běžícím kompresoru případně doplněno chybějící chladivo. Dbejte na to, aby bylo předepsané množství chladiva doplňováno výhradně v kapalném stavu. Protože se jedná o chladící směs, mohlo by jinak dojít k poklesu výkonu. Zkontrolujte také, zda je láhev vybavena stupačkou, aby bylo z láhve odebíráno pouze kapalné chladivo. Se stupačkou Bez stupačky 17. Elektrické zapojení 17.1 Předpoklady Kabely, zařízení a přípojky musí vyhovovat zákonným předpisům a technickým požadavkům. Elektrické práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Před provedením elektrického zapojení musí být zařízení odpojeno od sítě. Totéž platí i pro otevírání zařízení. Pozor --- Používejte vhodné kabely a průřezy. Připojení elektrického kabelu ke skříni rozvaděče jednotky Elektrický kabel by měl být položen ve vhodných systémech, jako jsou kabelové plošiny, chráničky nebo kanály. Kabely vedoucí do skříně rozvaděče musí být chráněny před poškozením o ostré kovové hrany. Kabely musí být dobře připevněny a položeny. Nesmí být prověšeny. Síťový kabel musí být bezpečný a musí být uzemněn v souladu s předpisy. Doporučuje se použití kombinovaného proudového chrániče FI.

33 17.2 Specifikace napájecího kabelu a chrániče FI Výběr: Specifikace napájecího kabelu a typů chrániče FI. Doporučení uvádíme v následující tabulce. Model Power Napájení Supply FI-Schalter Leakage chránič Min. uzem. kabel Min. přívod Switch V,Ph,Hz (A) (mm 2 ) (mm 2 ) LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB LEO-W 10.0 HB LEO-W 12.0 HB LEO-W 14.0 HB LEO-W 16.0 HB V,~,50Hz LEO- 6.0 OD1W LEO- 8.0 OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO OD1W LEO-D 12.0 HB LEO-D 14.0 HB LEO-D 16.0 HB V,3N~,50Hz LEO OD LEO OD LEO OD Upozornění: 1. Proudový chránič FI je pro instalaci nezbytný. Reakční doba musí být nižší než 0,1 sekundy (ochrana proti poruchovému proudu 30mA ). 2. Výše uváděné průřezy napájecích kabelů vycházejí z předpokládané vzdálenosti od skřínky rozvaděče na zařízení menší než 75m. Při délce kabelu mezi 75m a 150m Musí být proudový chránič FI zvýšen o další třídu. Tyto údaje jsou pouze orientační a musí být ověřeny odborníkem v oboru elektro. 3. Napájeni musí odpovídat jmenovitému napětí zařízení. 4. Všechny elektrické instalace smí provádět pouze odborný personál a to v souladu s místními zákony a předpisy. 5. Obě zařízení řádně uzemněte. 6. Specifikace výkonového spínače a napájecího kabelu jsou uvedeny v horní tabulce a jsou vztaženy na maximální výkon (maximum A) zařízení. 7. Používejte pouze kabely určené pro dané místo použití, např. kabel venkovní jednotky může poškodit UV záření, pokud by nebyl určen pro venkovní použití. Dbejte také na teploty a další vlivy, jako jsou oleje a kyseliny. 8. Specifikace výkonového spínače je uvedena v horní tabulce.

34 18. Desky s tištěnými spoji 18.1 Osazení (1). LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

35 (2). LEO-12.0 OD1W, LEO-14.0 OD1W, LEO-16.0 OD1W

36 (3). LEO-12.0 OD1, LEO-14.0 OD1, LEO-16.0 OD1

37 (4). LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1, LEO-D 12.0 HB1, LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1

38

39 18.2 Elektrické zapojení Schéma zapojení vnitřní jednotky LEO-W 6.0 HB1, LEO-W 8.0 HB1, LEO-W 10.0 HB1, LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1, LEO-W 16.0 HB1,

40 Schéma zapojení venkovní jednotky LEO-6.0 OD1W, LEO-8.0 OD1W, LEO-10.0 OD1W

41

42 Schéma zapojení vnitřní jednotky (včetně okolního zapojení) LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1;LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1;LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1; 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 Externí vodní čerpadlo Kontrolka provoz Kontrolka porucha Síťový zdroj pro termostat 230V AC, připojte ke svorce (XT3) , pokud má 24V AC, ke svorce (XT3) při 25,26,27,28. Nesmí být použivány současně! Při používání kontroly dveří, vytáhněte kabel 50 na svorkovnici (XT ) mezi 19 a 20 a připojte kontakt EVU. Hydrobox skříň im Gerät rozvaděče elektrisch Box Hlavní deska Kontakt Přívod V 50HZ Vodní nádrž čidlo tepl.2 Nádrž na užitk. vodu Vodní nádrž čidlo tepl. 1 Externe Displej Heizung Čidlo výstupu vody jiný topný systém Venk. jendotka PC připojení Dálkové ovládání Popis: 1. Montáž kontrolky provozu (HL1) a kontrolky poruch (HL2) zajistí stavba. 2. Přípojka pro externí vodní čerpadlo AC (KM4) nesmí být obsazena. 3. Proudový chránič FI (LK) je nutný pro další instalaci. Prosím dodržujte -> 17 popis a specifikaci napájecího kabelu a proudového chrániče FI.

43 LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 LEO OD1 LEO- D 14.0 HB1 LEO OD1 L E O - D H B 1 2cestný ventil 1 2cestný ventil 2 3cestný ventil 1 3cestný ventil 2 Externí vodní čerpadlo Kontrolka provoz Kontrolka porucha Síťový zdroj pro termostat 230V AC, připojte ke svorce (XT3) , pokud má 24V AC, ke svorce (XT3) při 25,26,27,28. Nesmí být použivány současně! Při používání kontroly dveří, vytáhněte kabel 50 na svorkovnici (XT ) mezi 19 a 20 a připojte kontakt EVU. Vnitř. jednotka skříň rozvaděče Hlavní deska Kontakt Popis: přívod V 50HZ Vodní nádrž čidlo tepl. 2 Nádrž na užitk. vodu Vodní nádrž čidlo tepl.1 Čidlo výstupu vody jiný topný systém Displej Venk. zařízení PC připojení Dálkové ovládání 1. Montáž kontrolky provozu (HL1) a kontrolky poruch (HL2) zajistí stavba. 2. Přípojka pro externí vodní čerpadlo AC (KM4) nesmí být obsazena. 3. Proudový chránič FI (LK) je nutný pro další instalaci. Prosím dodržujte -> 17 popis a specifikaci napájecího kabelu a proudového chrániče FI.

44 Informace ke svorkovnicím Svorkovnice 3 Termostat (1) Termostat (2) Svorkovnice 1 Napájení el. topení vodní nádrže El. napájení hydroboxu Svorkovnice 2 Výstup provozní hlášení Kontakt, dálkové Zap / Vyp, EVU 2cestný ventil (1); 2cestné ventil (2); 3cestný ventil (1); 3cestný ventil(2); ext. ovládání vodního čerpadla (neobsazeno!) Porucha - výstup

45 Svorkovnice 2 Provozní hlášení výstup Kontakt, dálkové zap / vyp, EVU 2cestný ventil (1); 2cestné ventil (2); 3cestný ventil (1); 3cestný ventil(2); ovládání vodního čerpadla (neobsazeno!) Porucha - výstup Svorkovnice 1 El. napájení hydroboxu Svorkovnice 3 Termostat (1) Termostat (2) El. napájení pro elektrický ohřev nádrže na užitkovou vodu

46 19. Pokyny pro přípravu uvedení do provozu 19.1 Kontrola před uvedením zařízení do provozu P r o z a j i š t ě n í b e z p e č n o s t i u ž i v a t e l ů i z a ř í z e n í m u s í b ý t d o d r ž e n y n á s l e d u j í c í p a r a m e t r y Následující práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Ujistěte se společně s pracovníky prodeje, techniky, dodavatelem a zákazníkem, že je zařízení nainstalováno v souladu s předpisy, a že obsahuje všechny správné a plánované součásti. Č. Potvrzení montáže 1 Vyhledávání závad je možné pouze tehdy, pokud na zařízení byly nainstalovány díly společnosti H+H Energiesysteme. Bude-li zjištěna neodborná instalace, musí být o ní proveden písemný záznam. 2 3 Seznam závad bude sepsán a zdokumentován spolu s montérem. Č. Předběžná zkouška 1 Zkontrolujte, zda jsou venkovní jednotka a hydrobox v pořádku. 2 Zkontrolujte, zda nejsou dodané produkty poškozené. 3 Zkontrolujte, zda je v pořádku provedení potrubí. 4 Zkontrolujte, zda byl při instalaci zajištěn dostatečný prostor pro provoz. 5 Zkontrolujte těsnost zařízení. 6 Zkontrolujte, zda je vodní nádrž bezpečně nainstalována a naplněna. 7 Zkontrolujte, zda byla provedena předepsaná izolace. 8 Zkontrolujte funkčnost a správné zobrazování hodnot na vodní nádrži: teplota vody, regulace, manometr. 9 Zkontrolujte elektrické napájení, zda souhlasí s údaji na typovém štítku. 10 Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny přívodní, síťové a ovládací kabely. Zvláštní pozornost věnujte především uzemnění. 11 Zkontrolujte spojovací trubky, vodní čerpadlo, manometr, teploměry, ventily atd., zda jsou správně nainstalovány. 12 Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily v systému dle potřeby otevřeny nebo uzavřeny. 13 Zkontrolujte, zda zákazník dodržel návod k obsluze a údržbě. 14 Vyplňte protokol o uvedení zařízení do provozu.

47 19.2 Zkušební provoz Zkušební provoz umožní kontrolu toho, zda zařízení funguje správně. Pokud zařízení neběží normálně, závadu odhalte a odstraňte. Zkušební provoz musí proběhnout v souladu s údaji v následující tabulce a v ní uvedeném pořadí: Následující práce smí provádět pouze odborný personál. Před provedením zkušebního provozu 1 Přesvědčte se, že je vypnutý hlavní spínač. Přesvědčte se, že je předehřátý kompresor. Pozor: Ohřev olejové vany by měl být spuštěn cca 8h před uvedením zařízení do provozu, jinak by mohl kompresor při startu zasažen kapalným chladivem, což by mohlo způsobit poškození kompresoru. 2 Přesvědčte se, že je teplota kompresoru vyšší než teplota okolního prostředí. Pozor: Má-li kompresor stejnou teplotu jako okolní prostředí, zkontrolujte fungování ohřevu olejové vany. Porucha může vést k poškození kompresoru. 3 Zkontrolujte sled fází a jejich úplnost u přívodů. Pozor: Při nesprávném směru otáčení nebo chybějící fázi se zařízení nespustí. 4 Měřidlem změřte izolační odpor izolace. Pozor: Vadné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem. Příprava zařízení ke zkušebnímu provozu 1 Zkontrolujte el. napájení. Napájení řídícího okruhu se musí pohybovat v rozmezí +- 10% jmenovitého provozního proudu. Spusťte zařízení 1 Zkontrolujte data důležitá pro spuštění zařízení: druh režimu, příkon, tlak zařízení, kompresor, hlučnost chodu. Vyplňte protokol o uvedení zařízení do provozu. 2 Sledujte chod kompresoru, elektrický expanzní ventil; ventilátor a vodní čerpadlo atd. a dávejte pozor na neobvyklý hluk. Pozor: Nesprávná obsluha může vést k poškození zařízení. Zkontrolujte tlaky u chladiva a příkon kompresoru.

48 20. Denní provoz a údržba Pro předejití poškození zařízení musí být nastavena veškerá ochrana. Pro první uvedení do provozu nebo pro spuštění zařízení po delším odstavení nejprve zařízení 8h předem uveďte do pohotovostního režimu. Přístroje udržujte vždy čisté a suché. Z výparníku / výměníku tepla odstraňujte prach a pravidelně čistěte povrch zařízení. Nezapínejte zařízení vícekrát za sebou ZAP VYP a během provozu neuzavírejte žádné ventily. Pravidelně kontrolujte součásti zařízení, zda nejsou poškozené. Pro zajištění bezporuchového provozu nechejte na zařízení 1 x provést údržbu zákaznickým servisem a zkoušku těsnosti. Ta je předepsána ze zákona. Pokud provozovatel zjistí poruchu, kterou nebude schopen sám odstranit, musí o ní informovat zákaznický servis. Informace k tlaku vody v zařízení: 1 Pokud je tlak nižší než 0,5 bar, musí se ihned doplnit voda. 2 Při naplňování tlak nesmí překročit 2,5 bar. Odstraňování poruch Porucha Příčina Odstranění poruchy Kompresor se nespouští. 1. Problém s el. napájením. Zobrazení PL v AG 2. Uvolněn připojovací kabel. 3. Vadná hlavní deska 4. Vadný kompresor. 1. Obrácený sled fází. Připojte chybějící fázi 2. Zapojte bez proudu a opět připevněte. 3. Vyměňte hlavní desku. 4. Vyměňte kompresor. 1. Uvolněný připevňovací šroub ventilátoru. Hlučný chod ventilátoru 2. Křídlo ventilátoru se dotýká železa nebo mřížky. 3. Chod ventilátoru není spolehlivý. 1. Utáhněte připevňovací šroub ventilátoru. 2. Zjistěte příčinu a odstraňte ji. 3. Vyměňte ventilátor. Hlučný chod kompresoru 1. K vodním rázům dochází, pokud se do kompresoru dostane kapalné chladivo. 2. Vnitřní součásti kompresoru jsou vadné. 1. Zkontrolujte, zda není vadný expanzní ventil, nebo zda se neuvolnilo čidlo teploty. 2. Vyměňte kompresor. Vodní čerpadlo neběží vůbec nebo ne normálně. 1. Porucha el. napájení nebo terminálu. 2. Špatná funkce relé. 3. Potrubí není odvzdušněné. 1. Hledejte závadu. 2. Vyměňte relé. 3. Odvzdušněte ho. Kompresor se střídavě spouští a vypíná. Jednotka nehřeje, když kompresor běží. 1. Příliš málo nebo příliš mnoho chladiva. 2. Nedostatečné proudění vody. 3. Nízký odebíraný výkon. 1. Únik chladiva. 2. Vadný kompresor. 1. Odpusťte nebo doplňte chladivo. 2. Systém je zablokovaný nebo zavzdušněný. Zkontrolujte vodní čerpadlo, ventil a potrubí. Přefiltrujte čistou vodu a odvzdušněte. 3. Zvyšte odebíraný výkon, popř. zajistěte větší zásobník vody (30l na KW) 1. Oprava nalezením místa úniku, jeho odstranění a naplnění zařízení. 2. Vyměňte kompresor. Nízká topný výkon 1. Špatná izolace vodního systému. 2. Neprobíhá výměna tepla na výparníku. 3. V zařízení chybí chladivo. 4. Znečištěný výměník tepla na straně vody.. 1. Zlepšete tepelnou izolaci, zvýšíte tak účinnost systému. 2. Zkontrolujte, zda se v systému nenachází vzduch, nebo zda není výparník zamrzlý či znečištěný. 3. Zkontrolujte únik chladiva. 4. Vyčistěte nebo vyměňte výměník tepla.

49 Hlášení poruch Kód poruchy F4 F6 F7 F5 EF E5 E1 E3 E4 C5 E6 E6 E3 Fc F9 dh F1 F8 FE FL F3 df F0 Ec E2 No display Ed No display EH EH EH EH du PL Popis závady Porucha čidla venkovní teploty Porucha čidla ochrany proti mrazu Porucha čidla teploty Porucha čidla odsávání Porucha venkovního ventilátoru Porucha přepěťové ochrany kompresoru Porucha vysokotlakého presostatu Porucha nízkotlakého presostatu Porucha ochrany proti přehřátí Porucha spínače FI Porucha komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou hlavní deska Porucha komunikace mezi vnitřní jednotku hlavní deskou a dálkovým ovládáním Porucha v důsledku nedostatku chladiva Porucha čidla vysokého tlaku Porucha čidla na přívodu Porucha rezervního čidla venkovní teploty Porucha čidlo teploty u potrubí na kapaliny Porucha čidla teploty na vratné větvi Porucha druhého čidla teploty nádrže na užitkovou vodu Porucha prvního čidla teploty nádrže na užitkovou vodu Porucha čidla teploty potrubí odsávání vzduchu Porucha čidla teploty (solární) Porucha čidla dálkového ovládání Porucha hlídače průtoku Porucha místnost ochrana proti mrazu Porucha zvýšená teplota sanitární nádrže (bez zobrazení na displeji) Porucha zvýšená teplota na přívodu (bez zobrazení na displeji) Porucha zvýšená teplota na přívodu (solární) (bez zobrazení na displeji) Porucha zabudovaného el. Topení Porucha kabelového připojení prvního vnitřního elektrického topení Porucha kabelového připojení druhého vnitřního elektrického topení Porucha kabelového připojení sanitární vodní nádrže Kontakt otevřený, dálkové vypínání dodavatelem el. energie = není chybný kód, pouze informace Chybějící fáze, sled fázi zobrazení na venkovní jednotce

50 21. Seznamy parametrů 21.1 Produktová data Tepelné čerpadlo voda / vzduch provedení Model LEO-6.0 OD1W LEO-W 6.0 HB1 LEO-8.0 OD1W LEO-W 8.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 10.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 12.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 14.0 HB1 LEO OD1W LEO-W 16.0 HB1 Kapacita Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw Příkon 1 Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw EER 1 Chlazení (FB) COP 1 Topení (FB) Topení (FCU) kw Kapacita Chlazení (FCU) kw Topení (FCU) kw Příkon Chlazení (FCU) kw EER 2 Topení (FCU) COP 2 Chlazení (FCU) El. Napájení V/Ph/Hz V,~,50Hz Chladivo Typ - R410A R410A R410A R410A R410A R410A Množství g Teplota vody C 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 40~80 Hladina hluku db(a) Potrubí nas. vzduchu příp. mm Potrubí kapaliny přípojka mm Rozměry venkovní jednotky Zařízení (d x š x v) Zabalená mm mm

51 Výkon Model Tepelné čerpadlo vzduch / voda provedení LEO OD1 LEO-D 12.0 HB1 LEO OD1 LEO-D 14.0 HB1 LEO OD1 LEO-D 16.0 HB1 Topení (FB) kw Chlazení (FB) kw Topení (FB) kw Příkon Chlazení (FB) kw EER 1 Chlazení (FB) COP 1 Topení (FB) Kapacita 2 Topení (FCU) kw Chlazení (FCU) kw Topení (FCU) kw Příkon Chlazení (FCU) kw EER 2 Chlazení (FCU) COP 2 Topení (FCU) Chladivo El. napájení E V,3N~,50Hz l Typ - R410A R410A R410A Množství g Teplota vody C 40~80 40~80 40~80 Hladina hluku db (A) Potrubí nas. vzduchu příp. mm Potrubí kapaliny přípojka mm Rozměry venkovní jednotky Zařízení (d x š x v) mm Zabalená mm Pozor: 1 Výkonová data platí za následujících podmínek: 1.Chlazení vnitřní teplota vody 23 C/18 C; teplota venkovního vzduchu 35 CDB/24 CWB; 2.Topení - vnitřní teplota vody 30 C/35 C; teplota venkovního vzduchu 7 CDB/6 CWB; 3.Délka potrubí 7,5m 2 Výkonová data platí za následujících podmínek: 1. Chlazení vnitřní teplota vody 12 C/7 C; teplota venkovního vzduchu 35 CDB/24 CWB; 2.Topení - vnitřní teplota vody 40 C/45 C; teplota venkovního vzduchu 7 CDB/6 CWB; 3. Délka potrubí 7,5m

52 Vnitřní jednotka Model LEO-W 6.0 HB1 LEO-W 8.0 HB1 LEO-W 10.0 HB1 LEO-W 12.0 HB1 LEO-W 14.0 HB1 LEO-W 16.0 HB1 Napájecí napětí V/Ph/Hz V,~,50Hz Příkon (vnitřní jednotka) W Průměr kapalina mm (palců) 6.35(1/4) 9.52(3/8) Průměr nasávaný vzduch mm (palců) 12.7(1/2) 15.9(5/8) Chlazení (FCU) C 7-25 Pracovní rozsah (Teplota na přívodu) Chlazení (FB) C Topení (FCU) C (vysoký teplotní cyklus) Topení (FB) C (nižší teplotní cyklus) Typ - Chlazený vodou Čerpadlo Expanzní nádrž Stupně otáček - 3 Čerpané množství Výkon W 200 L/pmin 12 Objem Litrů 10 Tlak vody (max) Tlak vody Bar 3 Bar 1 Hlavní součásti Typ - Opláštění Materiál - Ušlechtilá ocel Elektr. topení Rozsah - Automatický Stupně - 2 Výkon 3 6 kw Kombinace Napětí V/Ph/Hz 230V,~,50Hz Výměník tepla Typ - Pájená deska HEX Počet - 1 Rozměry Zařízení (d x š x v) mm Zabaleno (d x š x v) mm (FB) = podlahové topení (FCU) = ventilační konvektor

53 Vnitřní jednotka Model LEO-D 12.0 HB1 LEO-D 14.0 HB1 LEO-D 16.0 HB1 Napájecí napětí V/Ph/Hz V,3N~,50Hz Příkon (vnitřní jednotka) W 6200 Průměr kapalina mm (palců) 9.52(3/8) Průměr nasávaný vzduch mm (palců) 15.9(5/8) Chlazení (FCU) C 7-25 Pracovní rozsah (Teplota na přívodu) Chlazení (FB) C Topení (FCU) C (vysoký teplotní cyklus) Topení (FB) C (nižší teplotní cyklus) Typ Chlazený vodou Čerpadlo Expanzní nádrž Stupně otáček - 3 Výkon W 200 Čerpané množství L/pmin 12 Objem Litrů 10 Tlak vody (max) Tlak vody Bar 3 Bar 1 Hlavní součásti Typ - Opláštění Materiál - Ušl. Ocel Elektr. topení Rozsah - Automatický Stupně - 1 Výkon kw 6 Kombinace 6 Napětí V/Ph/Hz 400V,3N~,50Hz Výměník tepla Typ - Pájená deska HEX Počet - 1 Rozměry Zařízení (d x š x v) Zabaleno (d x š x v) mm mm 21.2 Pracovní rozsah Nastavení Pracovní rozsah venkovní teploty C Topení -20~35 Chlazení 10~48 Příprava TUV -20~45

54 Poznámky: H+H Energiesysteme Czech Republic s.r.o. Uzeničky Blatná Česká republika IČ: DIČ: CZ tel.: tel.: tel.:

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRb-8kW Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI Děkujeme Vám, že jste si vybrali domovní klimatizaci; před jejím provozováním si prosím důkladně pročtěte tento návod k používání a uschovejte

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4

Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 810 5/4 Návod na montáž a provoz Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 CZ verze 1. Čerpadlová termostatická skupina Thermovar LK 81 5/4 Výhody použití LK 81 LK 81 je automatická čerpadlová termostatická

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka Instalační příručka Bezpečnostní opatření Instalace Provoz Před zahájením provozu Elektrická bezpečnost Instalace Specifikace Výběr místa pro instalaci

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene - 1 - Obsah 1. Obecné pokyny 2 1.1 Výrobce 2 1.2 Pokyny a doporučení 2 1.3 Technické normy a pokyny 3 1.4 Obsah

Více

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene

Technické informace, návod k instalaci a obsluze. Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene Technické informace, návod k instalaci a obsluze Akumulační nádrž CW R Hygiene Akumulační nádrž CW 2R Hygiene 1 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 3 Technické normy a pokyny

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300

NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 Návod na instalaci a použití NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY N2BC 200 a N2BC 300 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana zásobníku... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ A TOPNÉ SYSTÉMY PRACOVNÍ STANICE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK 2013 SFERATEC s.r.o. Krále Jana 511, 58301 Chotěboř Telefon: +420 566 466 245 Email: info@sferatec.cz www.sferatec.cz

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více