Model: Extrem TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model: Extrem 300 + TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300"

Transkript

1 DSW-300 TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TEPLÉ VODY TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE Model: Extrem Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300 1

2 DSW-300 OBSAH 1 TECHNICKÉ ÚDAJE PROVOZNÍ ROZSAH VYSVTLENÍ REŽIM KAPACITA & TABULKA COP ZAPOJENÍ POTRUBÍ, SKLADBA BEZPENOSTNÍ OPATENÍ PED INSTALACÍ INFORMACE K INSTALACI ACI ELEKTROINSTALACE ZKUŠEBNÍ PROVOZ PROVOZ VYSVTLIVKY K DISPLEJI PÍPRAVA PED SPUŠTNÍM A OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY UZAMENÍ A ODEMENÍ NASTAVENÍ HODIN VÝBR REŽIMU NASTAVENÍ TEPLOTY UKAZATEL TEPLOTY VODY NASTAVENÍ ASOVAE PROVOZNÍ OZNÍ STAVY CO NENÍ NÍ PORUCHA ODMRAZOVÁNÍ OPERANÍ STATUS KÓD LA OZNÁMENÍ CHYB PORUCHY A JEJICH EŠENÍ Í ÚDRŽBA Murphyho zákon: Když Vás již všechny pokusy o zprovoznní znní zklamaly, je dobré peíst si návod naše servisní oddlení Vám však doporuuje práv opaný postup. Zkontrolujte, zda je sestava souástí kompletní. Název Množství Poznámka Úel Návod k instalaci aci & obsluze 1 Pokyny pro instalaci a obsluhu Filtr tvaru Y 1 Filtr pívodu vody Drenážní potrubí pro vodu kondenzátu 2 Použití pi vypouštní vody kondenzátu Zptná klapka 1 Zabránní ní zptnému toku vody do vod.ádu Po doruení by mla být zásilka zkontrolována a jakákoliv pípadná škoda by mla být ihned nahlášena pepravní agentue. Peprava jinak než svisle je chybou a mže dojít k poškození zaízení. í. VAROVÁNÍ Zaízení je od výrobce a prodejce pepravováno pouze ve svislé poloze. Pokud bylo položeno, nechte jej ped zprovoznním oznní ním alespo 24 hodin ve svislé poloze. Nechte si potvrdit pepravcem, že si je tohoto pochybení vdom. Je zde vážné riziko zniení kompresoru. Jednotku na dané místo peneste este nejlépe v originální obalu. Pi pohybu nenaklánjte jednotku více než 45 a pi instalaci ji ponechejte vertikáln. 2

3 DSW-300 Rozmr istá hmotnost/ Model (mm: vnjší prmr Napájecí zdroj Hrubá hmotnost (kg) x výška) DSW / ~240V-1ph-50Hz 0V-1-50H 0Hz Prmr výstupu sání / výfuk je 190mm Air outlet = Výstup vzduchu Air inlet = Pívod vzduchu Vysoká efektivita a úspora energie Tato jednotka si osvojuje princip tepelného erpadla, které využívá teplo z okolního vzduchu a vyrábí teplou vodu, tepelná úinnost je pibližn 3.6 (za podmínky A15/12 W15/45). Provoz v každém poasí. V rozmezí venkovních teplot od -30 do 43 C je jedno, zda je noc, zatažená obloha, déš nebo dokonce sníh. Jednotka je umístna v objektu 3

4 DSW-300 Vestavný výmník tepla uvnit nádrže pro integraci více zdroj, napíklad slunení energie. Charakteristické znaky Bezpenost a. Kompletní izolace vody a elektiny. Nevzniká zde možnost úrazu elektrickým proudem, vtší bezpenost. I pes tuto výhodu musí být zaízení uzemnno a pipojeno dle platných norem. b. Žádné palivové potrubí a skladování hmot, žádné potenciální nebezpeí úniku oleje, požáru, výbuchu, apod. c. Žádná možnost vzájemné kontaminace, ace, topný had kondenzátoru je omotán kolem vnitní nádrže z nerezové oceli. Max. výstupní teplota vody s použitím tepelného erpadla: 60 C. Tento systém si již osvojil pokrokové zpsoby vytápní: kombinaci elektrického ektr kého vytápní a úinného ného vytápní tepelným erpadlem, voda se tak zahívá rychle a plynule. le. Flexibilní instalace je dosaženo pomocí dlouhého ho vedení pro nucené sání/výtlak vzduchu ( lze použít mkké nebo tvrdé, dle poteby izolované, potrubí) Automatický tick provoz Automatické spuštní a vypnutí, automatické tick odmrazování reverzací chladicího cyklu. Vybaveno asovaem a idly, ušetí Vám zbytený provoz zaízení navíc. Malá náronost na provozní prostor Poznámka Ikdyž provozní rozsah nabízí velké rozptí teplot, pro úsporu energie ergi platí, že ím teplejší vzduch do jednotky pivádíme, tím mén energie na provoz kompresoru potebujeme. Výrobcem pednastavenou teplotu vody doporuujeme upravit podle poteb Vašeho objektu i domácnosti. I zde platí, že ím menší je rozdíl teploty vody na vstupu a vody v nádrži požadované, tím mén energie pro ohátí musíme dodat. 4

5 DSW-300 Model DSW-300 Provozní režim Ekonomy Hybrid E-topné tleso Využívá: kompresor kompresor elektrodohev s elektrodohevem ektr em Provozní venkovní teplota C -7~43-30~43-30~43 Napájení ph-v-hz 220~240V-1ph-50Hz 240V-1ph-50H 0Hz Objem Ltr 300 Výkon kw Ohev vody Píkon kw Cop W/W Provozní ozní proud A Max. vstupní píkon kw 4.3 Max. vstupní proud A 18.7 Druh, Znaka Mitsubishi electric, rotaní Kompresor Kapacita Btu/h 9485 Vstup W 850 Materiál ASG20 Druh radiální Ventilátor Tlak Pa 30 Prmr mm 271 Výška mm 130 Prtok vzduchu (vys./st./pom.) m3/h 500/450/400 Hladina hluku v potrubí za ventilátorem v 1m db(a) 48 Ochrany Vysokotlaká ochrana, jisti, zemnní Rozmry (prmr*výška) r*vý mm jednotka Obal (šíka*výška*prmr) *prmr) r) mm 745*2030*775 istá/hrubá váha kg 113 /129 Druh /Množství chladícího ího média Kg R134a/1.2 Tlak nádrže Mpa 0.15/0.7 Prmr, potrubí pro pívod vody mm DN20 Prmr, potrubí pro odtok vody mm DN20 Prmr, drenážní potrubí mm DN20 Vodní potrubí Prmr, poj ventil mm DN20 Provozní tlak max. MPa 1.2 Provozní tlak MPa 0.7 Teplota pipravované vané vody C (nastavená) 55 C, 38 C - 70 C Výmník tepla Kondenzátor z vnjší strany nádrže Prmr, potrubí pro pívod vody mm DN20 Potrubí Prmr, potrubí pro odvod vody mm DN20 solárního Výmník tepla Nerezová ocel SUS304 výmníku Potrubí výmníku tepla rozm.*délka mm 22*10000 tepla Oblast výmníku tepla m2 0.7 Max. tlak MPa 0.7 Elektro Elektroinstalace mm2 2.5 Signální vedení mm Prmr, erstvý vzduch mm erstvý Statický tlak 30.0 vzduch Pa Max délka m 10.0 Prtok horké vody m3/h Zkušební podmínky: venkovní ní teplota ta 15/12 C(DB/WB), 12 C teplota vstupní vody 15 C, teplota odtékající vody 45 C. 2. Provozní rozsah:-30 C-43 C, provozní rozsah tepelného erpadla: -7 C - 43 C 3. Technická data mohou být pozmnna na v pípad vylepšení produktu, naleznete je na výrobním štítku. 5

6 DSW-300 Elekrický dohřev Tepelným čerpadlem(doporučeno) Teplota odtékající horké vody Okolní teplota Ekonomy : Voda je nejdíve zahívána kompresorem, není-li možné dosáhnout cílové teploty nebo je mimo operaní rozsah, spuste run tleso; Hybrid : Voda je nejdíve zahívána kompresorem, není-li možné dosáhnout cílové teploty, sepne el.tleso; E-topné tleso : Voda je ohívána pouze tlesem;!"#$%&' Kapacita Okolní teplota ( Poznámka: Teplota pívodu vody 15 C teplota, odtékající vody 45 C 6

7 DSW-300 ( )""%$*$ A: Pívod & odvod vzduchu bez potrubí B: Pouze odvod vzduchu s potrubím, A10m Vhodné pi odvlhování Pokud je v zim v pokoji stabilní zdroj tepla C: Pívod & odvod vzduchu s potrubím, A+B10m D: Pouze pívod vzduchu s potrubím A10m Získávání erstvého vzduchu z okolí v lét. 7

8 DSW-300 +,"-".". -.". ". Je nezbytné dodržovat následující pokyny, aby nedošlo ke zranní uživatele nebo jiných osob i poškození majetku. Nesprávné používání z dvodu ignorace pokyn mže zpsobit zranní nebo škodu. Bezpenostní opatení zde uvedená jsou rozdlena do dvou kategorií. V obouou pípadech se jedná o dležité d bezpenostní pokyny, kterým je teba vnovat vat pozornost. VAROVÁNÍ Následkem nedodržení varování mže dojít k úmrtí. UPOZORNNÍ Následkem nedodržení upozornní ní mže dojít ke zranní nebo poškození zaízení. VAROVÁNÍ Jednotka pro ohev vody musí být dobe uzemnna. Vypína silového proudu musí být nainstalován v blízkosti napájecího zdroje. Tento spotebi musí být nainstalován v souladu s vnitrostátními tátním pedpisy pisy týkajících se elektroinstalace. ace. Požádejte svého dodavatele, aby zajistil instalaci aci jednotek pro ohev vody tepelného erpadla se zdrojem vzduchu. Neúplná instalace, kterou provedete sami, mže vést k úniku vody, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Požádejte svého dodavatele o provedení opravy a údržby. Neúplná oprava i údržba mže mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem i požár. Zajistte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo úrazu. Pokud dojde ke zjištní jakékoliv koli takové odchylky, y, jako je nap. zápach ohn, vypnte napájení a zavolejte svému dodavateli, aby Vám poradil co dlat. Pokud je vadná pojistka, nikdy ji nevymujte za takovou, která má jiný provozní proud. Nikdy ji nenahrazujte jiným vodiem. Použijete-li nevhodný pedmt nebo drát, mžete zpsobit poruchu pístroje nebo požár. Nikdy nedávejte prsty, tye nebo jiné pedmty do pívodu nebo vývodu vzduchu. Ventilátor tor se otáí vysokou rychlostí, mohlo by dojít ke zranní. Nikdy se nedotýkejte vývodu vzduchu nebo vodorovného vného ostí, zatímco se klapka otáí. Mohlo by dojít k zachycení vašich prst nebo by se mohla jednotka poškodit. Nikdy nedávejte žádné pedmty do pívodu nebo vývodu vzduchu. Pedmty dotýkající se ventilátoru ve vysoké rychlosti mohou být nebezpené. Nikdy nepoužívejte holavé spreje jako je sprej na vlasy nebo laková barva v blízkosti pístroje. Mohlo by dojít k požáru. UPOZORNNÍ ORNNÍNÍ Zemnící pól zásuvky musí být uzemnn a provozní proud by ml být vtší než 10A. Ujistte se, že zásuvka a náležející zástrky jsou vždy suché a jsou dobe zapojeny. Postup: Zapnte napájení, spuste jednotku na pl hodiny, poté ji vypnte a zkontrolujte zda pilehající zástrka je teplá (má-li více jak 50 C), zamte ji prosím za novou vhodnou zástrku. V jiném pípad by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte zaízení pro vodu k jiným úelm. Ped ištním se ujistte, že byla jednotka zastavena a vypnte jisti a vytáhnte napájecí kabel. V opaném pípad mže dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranní. Neodstraujte kryt ventilátoru na jednotce, aby nedošlo ke zranní. Nesahejte ejte na topné tleso pro vodu mokrouou rukou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Jedná-li se o místo i stnu, které mohou být zaplaveny,skrápny vodou, montážní výška musí být nad 1,8 m. 8

9 DSW-300 Pojistný vetil musí být nainstalován alov na pívodu vody. Je bžné, že pi provozu mže trochu vody kapat z uzávru pojistného ventilu. Pojistný ventil pravideln kontrolujte. Pi provozu 1x za msíc pezkoušejte jeho funkci. Po delším používání zkontrolujte stojan a vybavení jednotky. V pípad poškození mže jednotka spadnou a zpsobit zranní. Upravte vypouštcí hadici k zajištní snadného odvodudu odtokovým okovým potrubím. Špatné drenážní ní potrubí mže zpsobit promáení budovy, nábytku, apod. Neodstraujte pední panel. Je nebezpené dotýkat se nkterých ástí uvnit, mohlo být dojít k poškození pístroje. Nikdy se nedotýkejte vnitních souástí ovladae. Nikdy nevystavujte dti, rostliny nebo zvíata pímo proudu vzduchu. Mohlo by to nepízniv psobit na jejich jich zdraví. Nevyhazujte tento výrobek jako netídný ný komunální odpad. Tento odpad je uren pro zvláštní sbr. / 01 Pi instalaci a údržb je zapotebí dostatený prostor. U pívodu i vývodu vzduchu by se nemla nacházet žádná pekážka, neml by zde být silný vítr. Nosná plocha by mla být rovná, mla by být schopna unést váhu jednotky a mla by být vhodná pro instalaci jednotky vodorovn bez zvýšeného hluku nebo vibrací. Provozní hluk ani proud vzduchu by neml ovlivovat ovat osoby v okolí. V blízkosti nesmí unikat žádný holavý plyn. Objekt musí být vhodný pro vedení potrubí a elektroinstalaci. UPOZORNNÍ Instalace zaízení na kterémkoliv z tchto míst mže vést k poruše zaízení (pokud je to nevyhnutelné, obrate se na dodavatele): e): 1) Místo, kde se nachází minerální oleje, jako je nap. ezná kapalina. 2) U moe, kde vzduch obsahuje mnoho soli. 3) Oblast termálních pramen, kde existují korozní plyny, nap. sirný plyn. 4) V továrnách, kde elektrické naptí velmi kolísá. 5) Uvnit auta nebo v kabin letadla nebo lodi. 6) Místo, nap. kuchyn, kde je ve vzduchu rozptýlený olej. 7) Místo, kde existují silné elektromagnetické vlny. 8) Místo, kde jsou holavé plyny nebo materiály. 9) Místo, kde se kyseliny nebo zásadité plyny odpaují. 10) Jiná zvláštní místa. Udlejte si nártek o rozmrech.,zajistte prostor pro manipulaci a údržbu. Instal.prostor viz str.3. Pokuste se provést dopravu tohoto zaízení v pvodním obalu a pokud možno ve svislé poloze. Pokud má být jednotka nainstalována nsta na kovové ásti budovy, musí zde být instalována elektrická uzemnní ní a montáž musí splovat píslušné technické normy pro elektrické pístroje. 9

10 DSW-300 Píslušenství Zkontrolujte, zda je sestava souástí kompletní. Název Množství Poznámka Úel Návod k instalaci & obsluze 1 Pokyny pro instalaci a obsluhu Filtr tvaru Y 1 Filtr pívodu vody Drenážní potrubí pro vodu kondenzátu 2 Použití pi vypouštní vody kondenzátu Zptná klapka 1 Zabránní zptnému toku vody Kabelové ovládání (nepovinné) Pro ovládání a monitorování stavu jednotky Po doruení by mla být zásilka zkontrolována a jakákoliv pípadná škoda by mla být ihned nahlášena pepravní agentue. VAROVÁNÍ Jednotka musí být pevn uchycena, jinak mže být zvýšená hladina hluku nebo mže dojít ke chvní. Jednotku na dané místo peneste nejlépe v originální obalu. 1) Použijte ochranné desky pi kontaktu s povrchem, aby se zabránilo poškrábání nebo deformaci jednotky. 2) Nesmí dojít ke kontaktu prst nebo jiných vcí s lopatkami ventilátoru. 3) Pi pohybu nenaklánjte jednotku více než 45 a pi instalaci ji ponechejte vertikáln. Pi manipulaci s jednotkou berte v úvahu následující: 1. Kehké, jednotkou manipulujte opatrn. Udržujte pístroj ve svislé poloze, aby se zabránilo poškození kompresoru. 2. Pedem stanovte cestu, po které jednotku pinesete. 3. S jednotkou zacházejte v pvodním obalu. 4. Pi zvedání jednotky používejte chránie, aby nedošlo k poškození a vnujte pozornost vyvážení váže Tžišt jednotky bez vody leží v její horní polovin 7.1 Elektroinstalace Vnujte pozornost ost Ohíva vody by ml mít samostatný pívod a el. naptí by mlo odpovídat provoznímu naptí. Zapojení pívodu energie ohívae vody musí být uzemnno, síový kabel by ml být spolehliv pipojen k vnjšímu uzemovacímu kabelu a všechny vnjší uzemovací kabely by mly být úinné. né. Konstrukce vedení by mla být provedena odborníky v souladu se schématem zapojení. Seízení zaízení pro ochranu zemním pospojením v souladu s požadavky píslušných národních technických norem. Síový a signální kabel by mly být položeny upraven, aniž by se kížily a nemly by se dotýkat spojovacího potrubí a ventil. Jednotka není vybavena síovým kabelem. Podívejte se prosím na pedepsanou síovou specifikaci pro vhodný výbr síového kabelu, kížení spoj mezi dvma kabely není dovoleno. Ped zapojením jednotky zkontrolujte, oluj te, zda všechny spoje jsou zapojeny správn. 10

11 DSW-300 Síová specifikace Prez nejteního kabelu (mm 2 ) Jištní Položka Napájecí zdroj (A) Model Rozmry Zemnící vodi Jisti Pojistka DSW ~240V-1ph-50Hz 3x2, Zapojení A. Schématický diagram zapojení napájení Proudový chráni < 30 ma 0.1sec Varování: I když je v elektrickém ovládacím zaízení jednotky jisti, z bezpenostního dvodu je vyžadováno, aby pipojení bylo provedeno podle požadavk výše uvedeného diagramu a v souladu s platnými pedpisy. Poznámky: Nastavení asove 11

12 DSW )%3$" 1. Pekontrolujte ped zkušebním provozem 1.1 Veškerá instalace je dokonena a píslušenství je správn nainstalováno. 1.2 El. topné tleso je správn nainstalováno a uzemnný ný vodi je správn pipojen. 1.3 Potrubí i odvod kondenzátu jsou prchodné a elektroinstalace ace jsou v poádku. 1.4 Tepelná izolace je ádn upevnna. 1.5 Naptí je v souladu s provozním naptím ohívae. 1.6 Žádná pekážka není umístna u pívodu a vývodu vzduchu jednotky. 1.7 Funkci proudového chránie, jistie.. 2. Uvedení do provozu dle následujících krok Plnní vody: Pokud používáte jednotku poprvé nebo ji používáte znovu po vyprázdnní nádrže, ujistte se prosím, že nádrž je plná vody ped zapnutím napájení. Metoda: Viz obrázek 1. Když je jednotka v provozu, ozu, musí být kulový ventil u pívodu vody otevený. 2. Provoz bez vody v nádrži mže vést k poškození pomocného e-topného tlesa. Dodavatel není za takovou škodu odpovdný. dný. 3. Teplota pes 50 C mže zpsobit vážné opaení nebo i smrt. Zvláštní péi je teba vnovat dtem, zdravotn postiženým a starším lidem v pípad opaení okamžit vyhledejte lékaskou pomoc. 3. Postup pi odvodnní Displej se rozsvítí po zapnutí. Uživatelé mohou ovládat pístroj pomocí tlaítek umístných pod displejem pro nastavení rzných druh režim.vyprázdnní: Pokud jednotka potebuje vyistit, pesthovat, atd., musí být nádrž prázdná. Metoda: Viz obrázek 2.1. POZNÁMKA: Teplota vody pi vypouštní mže být velmi vysoká, dejte si pozor na opaení svého tla. 12

13 DSW Vysvtlivky k displeji ECONOMY MODE TEMP-SET HIGH TEMP FILL WATER ALARM LOCK HYBRID MODE OUTLET TEMP E-HEATER MODE TIME ON TIME OFF TIMER CONFLICT CT íslo Vysvtlení íslo Vysvtlení Ukazatel VYSOKÉ TEPLOTY. V okamžiku, kdy Ukazatel atel VÝSTUPNÍ TEPLOTY. Zobrazuje nastavená teplota pekroí 50 C, rozsvítí se 9 teplotu vody horní ásti nádrže, která mže být ukazatel, aby vám pipomnl, že výstupní teplota použita. Vždy je rozsvícený. je píliš vysoká pro pímé použití. Ukazatel ASOVÝ KONFLIKT. Když teplota, Ukazatel DOPLNNÍ VODY. Když je napájení kterou nastavíte prostednictvím pipojeného zapnuté, rozsvítí se ukazatel, aby vám 10 ovladae, je v rozporu s teplotou, která je pipomnl, že je teba jej doplnit vodou, nastavena prostednictvím uživatelského nap.otevít ventil po odstávce. rozhraní, ukazatel se rozsvítí. Ukazatel VYPNUTÍ ASU: rozsvítí se Ukazatel atel ALARM: se rozsvítí v pípad poruchy 11 v okamžiku, kdy je nastaven režim vypnutí asu, nebo autodetekcí spuštných ochran. je prázdný v dob ochrany obrazovky. Ukazatel NASTAVENÍ TEPLOTY: Zobrazí nastavenou teplotu a v pípad spuštní spoie Ukazatel VYPNUTÍ ASU: rozsvítí se obrazovky je místo zobrazující teplotu prázdné. 12 v okamžiku, ku, kdy je nastaven režim vypnutí asu, V pípad poruchy nebo v dob sebeochrany se je prázdný pi spuštní spoie obrazovky. zobrazí kódy. Ukazatel ZÁMEK. Svítí vždy, když je ovládání Ukazatel HODINY. Ukazuje aktuální as, je 13 uzamené. prázdný pi spuštní spoie obrazovky. Ukazatel REŽIM E-TOPNÉ TLESO. Když Ukazatel teploty vody. V okamžiku, kdy skutená 14 uživatel nastaví režim E-ohívání, ukazatel se teplota vody pekroí 60 C, rozsvítí se. rozsvítí. Ukazatel teploty vody. V okamžiku, kdy skutená Ukazatel REŽIM HYBRID. Když uživatel nastaví 15 teplota vody pesáhne 50 C, rozsvítí se. režim Hybrid, ukazatel se rozsvítí. Ukazatel atel teploty ty vody. V okamžiku, kdy skutená Ukazatel REŽIM EKONOMY. Když uživatel 16 teplota vody pekroí.40 C rozsvítí se. nastaví režim Ekonomy, ukazatel se rozsvítí. 13

14 4 Elektrodohřev svítí je -li : sepnut zařízením aktivován ručně: přerušovaně s frekvencí 1 Hz nastavován: přerušovaně s frekvencí 2 Hz Sanitace svítí je -li : sepnut zařízením aktivován ručně: přerušovaně s frekvencí 1 Hz nastavován: přerušovaně s frekvencí 2 Hz Upozornění na teplotu vyšší 50 C svítí je -li teplota vyšší 50 C 9.1 Vysvtlivky k displeji je-li jednotka v režimu poruchy bude svítit přerušovaně s frekvencí 5 Hz spolu se zvukovým znamením 3x za mintu dokud není obnovena činnost nebo po stisku tlačítka CANCEL delším 1s Zámek zobrazen je-li uzamčena klávesnice Teplota C F Chybné zadání rozsvítí se při stisku klávesy a zamčené klávesnici Ovladač svítí-je připojen ovladač zobrazuje: teplotu vody zbývající dny v prázdninovém módu hodnoty v módu nastavení nastavené provozní hodnoty provozní stavové hlášky Vnější zdroj je-li připojen solární systém svítí přerušovaně s frekvencí 1Hz Rezervní (nevyužito) Prázdninový provoz svítí je-li nastavenen prázdninový režim při nastavovvání svítí přerušovaně s frekvencí 2Hz Kompresor svítí je-li v provozu kompresor Nastavení svítí je-li nastavována teplota vody nebo dny Nastavení svítí je-li nastavován den 14

15 Časovač může být měněno 6 pásem je-li aktivní svítí trvale při změně svítí přerušovaně s frekvencí 2Hz Hodiny při odemčené klávesnici po stisku tlačítka po 5s Nastavení hodin Potvrzení, minuty svítí přerušovaně Hodiny Nastavení minut Potvrzení a opuštění režmu hodin Časovač Nastavení časovače Vyberte časovač, ikona svítí přerušovaně Potvrzení, Tlačítka jsou aktivní v neuzamčeném módu hodiny svítí přerušovaně Pro odblokování stiskni po 3s ENTER Nastavení hodin Pro ruční ovládání ohřevu Sepnutí elektrodohřevu Potvrzení, přerušovaně Nastavení minut minuty svítí Potvrzení hodnot je-li vypnut: stiskněte tlačítko, ikona svítí přerušovaně ikona svítí přerušovaně Nastavení ON OFF(vypnout zapnout) je-li již sepnut: upozorní ikona Zvýšení při odemčené klávesnici zvýšení po jednotce: krátký stisk pro zvýšení plynulé : dlouhý stisk Potvrzení hodnot Na displeji se bude zobrazovat: posledně nastavená hodnota a ikona ikona pokud je OFF( vypnuta) nastavení teploty vody Potvrzení hodnot časovače nebo opakovat proces 15

16 Vynulování časovače Nastavení hodin Zvolte časovač je-li zvolen svítí pomalu přerušovaně Při odemčené klávesnici pro potvrzení změněných údajů: po stisku do 10 sec dojde k uložení změn po stisku od 10 sec dojde k výmazu všech parametrů Pro odemknutí kilávesnice stikněte po dobu 3 sec Postupně vymažte zvolené časovače bylo-li již smazáno upozorní Vás ikona Pro odcho stiskněte po 3s ikona svítí přerušovaně Vyberte pro úpravu Ikona svítí přerušovaně Potvrzení hodnot Potvrzení ručního spuštění desinfekce, teplota vody bude zvýšena minimálně na Automatické spuštění desinfekce, Je-li OFF svítí Stiskněte CANCEL na 3sec nebo bez stisku klávesy po 30sec Konec úprav Při konfliktu časovače a ručního nastavení 1) prioritu má ručně ON 2)prioritu má časovač OFF Po stisku na pokračujte v nastavení času postupujte tak, jako při nastavení hodin Nastavení hodin Potvrzení, přerušovaně minuty svítí Pro vynulování nastavení zrušení alarmu a pod. stikněte po dobu delší 1sec Nastavení minut Potvrzení hodnot časovače tlačítko LED display je-li jednotka v klidovém režimu po bude vypnuta je-li zapnuta po bude vypnuta je-li vypnuta po bude zapnuta svítí je-li je-li zapnuta nebo v klidovém stavu Jednotka automaticky provede funkci sanitace každý sedmý den. Pokud není nastaven jiný čas započne v 23:00 Je-li vypnuta nebo v módu desinfekce, po stisku se zobrazí Prázdninový režim Snížení při odemčené klávesnici snížení po jednotce: krátký stisk snížení plynulé : dlouhý stisk po stisknutí svítí pomalu přerušovaně a ukazuje zbývající dny v režimu Nastavte počet dní z intervalu 1-99 Tovární nastavení je 14 dní Potvrzení hodnot časovače Jednotka přejde okamžitě do režimu Vacation 16

17 V módu Vacation je nastavenou cílová teplota 15 C ukazuje zbývající dny. V posledním dni dojde k aktivaci režimu desinfekce, Obnoví se nastavení teploty na hodnotu před přechodem na režim Vacation Je-li jednotka v Vacation módu nebo vypnuta, po stisku se zobrazí ikona upozornění Kombinace kláves při odstraněníní všech chybových hlášek jednotka jednou pípne Je-li teplota pod 2 C převezme větší část topné kapacity kompresor a zbývající menší bude dodána elektroohřevem viz tabulka teplot Tepelná ochrana ATCO a TCO při překročení tepelné ochrany bude kompresor a elektroohřev vypnut ATCO je aktivována při teplotě 78 C a ukončena při 68 C TCO překročí -li teplota nádrže 80 C pojitka se roztaví a musí být nahrazena Restart po dlouhé odstávce po delší době mimo provoz (včetně přepravy před montáží) může vytékat z kohoutku zakalená voda. Nechte ji odtéci. Týdenní funkce desinfekce v tomto mód jednoka co nejrychleji zvýší teplotu vody na 65 C, aby došlo ke zničení zárodků bakterií typu legionella v nádrži. bude zobrazeno Po dosažení 65 C opustí režim desinfekce a zhasne Stiskem kláves po 1 sec přejdete do Query módu Zde lze vyčíst zobrazení provozních parametrů po stisknutí šipek Pro odchod stiknněte Cancel nebo po 30s žádné tlačítko Prázdninový režim po aktivaci je dohřívána voda v nádrži na teplotu 15 C, to přináší úsporu energie. Funkce chodu jednotky je-li vypnuta stisk ji aktivuje, Výběrem nastavte teplotu vody(38-60 C) a potvrďte jednotka sama vybere režim a začne ohřívat vodu na požadovanou teplotu. Teplota venkovní maximální s tepelným čerpadlem Stiskem kláves po 1 sec přejdete do Query módu Zde lze vyčíst zobrazení provozních parametrů po stisknutí šipek se zobrazují v následujícím pořadí maximální s elektroohřevem Nastavení zdroje tepla Tovární nastavení je ohřev tepelným čerpadlem, pokud teplota venkovního vzduchu poklesne pod rozsah tepelného čerpadla, kompresor se zastaví a jednotka přejde na režim elektrodohřevu.zobrazí se L A Pokud tato teplota opět vroste nad provozní rozsah chodu tepelného čerpadla vypne se dohřev a zhasne ikona LA Když nastavená teplota vody překročí provozní rozsah chodu tepelného čerpadla, nejprve se ohřeje voda chodem kompresoru, ten při dosažení maximlní teploty vypne a zbývající teplota se zvýší sepnutím elektrodohřevu. Pro rychlý ohřev vody stiskněte E-heater při chodu tepelného čerpadla. Oba zdroje pracují současně dokud nedosáhnete požadované teploty. Poznámka Elektrický dohřev bude aktivován pouze pro jeden proces. Pro další opakování stiskněte opět E-heater Vykáže -li systém poruchu zobrazí hlášku a kompresor se zastaví a bude aktivován elektrodohřev jako záložní zdroj. Hláška a bude zobrazena až do vypnutí zařízení Popis Kompresor Poslední chybová hláška Předchozí první chybová hláška nebo ochrana Předchozí druhá chybová hláška nebo ochrana číslo software 17

18 voda teplá výstup druhý zdroj tepla vstup druhý zdroj tepla výstup filtrdehydrátor elektrické topné tělěeso elektronický ventil čtyřcestný ventil voda studená vstup výparník spínač vysokého tlaku kondenzátor kompresor Vysvtlení chybových a provozních kód (Viz tabulka uvedená níže.) Displej Popis poruchy Displej Popis poruchy E0 Chyba idlat5u horní na nádrži P1 Systém ochrany vysokého tlaku E1 Chyba idlat5l spodní na nádrži P2 Ochrana pi vysoké výstupní teplot E2 E4 Chyba komunikace nádrže a kabelového dálkového ovladae Chyba idla teploty potrubí výparníku T3 E6 Chyba čidla výstupu kompresoru TP P9 Pehátí el tlesa P3 P4 Ochrana kompresoru nízký tlak(únik chladiva) Ochrana petížení kompresoru (Test proudu zaíná 10 sekund po spuštní kompresoru. Pokud je pes 7A po dobu 2 sekund nebo 9,5A, kompresor bude zastaven a ochránn.) E5 Chyba idla venkovní okolní teploty P5 Hodnota mimo provozní rozsah LA E7 Chyba idla systému tepelného erpadla PA Zkrat el.tlesa E8 Chyba zkrat Pb Ochrana petížení tlesa (16A) LA Pokud je okolní teplota mimo bžnou oblast [-7 až 43 C] tepelného erpadla, pak se tepelné erpadlo zastaví, poté se objeví ochranný kód LA a ukazatel Alarm zane blikat. Je teba pepnout do rozšíeného režimu vytápní. Ed EE EF E9 Chyba paměti E-EPROM Chyba topného tělesa Chyba hodin Chyba teplotního čidla sání kompresoru TH 18

19 Tabulka doporučené pravidelné údržby Sledovaná polokžka co jak často jak Vzduchový filtr přívod/výfuk každý měsíc vyčistěte filtr Anodová tyč každý půlrok vyměňte, je-li spotřebována Vodní filtr každý půlrok vyčistěte filtr E-těleso každý půlrok očistěte topnou tyč Pojistný ventil každý rok prověřte funkci pojistného ventilu a zkontrolujte, že odtok vody je volný Pojistný ventil pokud je poškozen vyměňte 2.3 Running and Operating Před prvním spuštěním Zkontrolujte následující body 1) Systém je řádně umístěn, jednotka stojí pevně na zemi 2) Systém je řádně připojen k funkčnímu rozvodu vody a elektřiny. 3) Systém je řádně uzemněn 4) Odvod kondenzátu je připojen 5) Elektrické připojení zkontrolováno 6) Překážky v přívodu i odvodu vzduchu odstraněny 7)Systém vody není zavzdušněn všechny kohouty jsou otevřeny 8) Zapnutý jistič 9) Dostatečný tlak vody (větší 0,15MPa) 19

20 5.""."%366 "."% "%3 6 6 a) Při prvním spuštění jednotky se všechny ukazatele rozsvítí na 3 sekundy a ozve se dvojí pípnutí. Následně se všechny ukazatzele kromě ukazatele Plnění vody a Hodiny vypnou. Zkontrolujte, zda je nádoba plně zavodněná a je otevřený přívodní ventl. b) V okamžiku, kdy je nádrž plná, stisknte tlaítko ON/OFF, OFF, F, ukazatel Plnní vody pestane blikat a vy mžete pokraovat v nastavení jiných funkcí. Když jsou všechna nastavení dokonena, onen stisknte sknte prosím znovu tlaítko ON/OFF a ukazatel Plnní vody se vypne. Poté spuste jednotku. c) Když je jednotka spuštna, pokud ale není v provozu nebo došlo-li k poruše na 20 sekund, pozadí displeje se automaticky tick vypne s výjimkou ukazatele Hodiny a ukazatele Plnní vody. Pokud jednotka není v provozu ozu po dobu 1 minuty, jednotka se automaticky uzamkne, ale ukazatel Zámek bude po celou dobu svítit. t Uzamení a odemení Byla navržena speciální funkce uzamení, aby se zabránilo nechtnému provozu jednotky. Pokud ovládání není používáno po uplynutí 1 minuty, jednotka bude automaticky uzamena a zobrazí se znak uzamení (ukazatel Zámek se rozsvítí). V okamžiku, kdy dojde k uzamení, nemohou ou být používána žádná tlaítka. DSW Nastavení hodin Hodiny jsou nastaveny na systém 24 hodin a výchozí as je 00:00. Chcete-li e-li využít co nejlépe tuto jednotku, je doporueno nastavit as pesn dle místního asu. V pípad výpadku el. proudu se hodiny nastaví zpt na svj výchozí as 00:00. 20

21 DSW Výbr režimu a) Teplota systému v provozu je v rozmezí -30~43 C, níže jsou uvedeny provozní teploty pro každý z režim. b) Režim Ekonomy: -7~43 C c) Režim Hybrid: -30~43 C d) Režim E-topné tleso: -30~43 C a) Režim Ekonomy: jednotka ohívá vodu pouze pohonem kompresoru na základ principu tepelného erpadla. a. Používá se, když je okolní teplota vysoká. b) Režim Hybrid: jednotka ohívá vodu nejen en pohonem kompresu, ale i elektrickým topným tlesem. Používá se, když je okolní olní teplota ta nízká nebo je-li zapotebí velké množství teplé vody. c) Režim E-topné tleso: jednotka ohívá vodu pouze elektrickým topným tlesem. Používá se, když je okolní teplota velmi nízká. Ve výchozím nastavení jednotka pracuje v režimu Hybrid. Zmna: Stisknte jednou i opakovan tlaítko MODE 10.4 Nastavení teploty Zobrazená teplota je teplota vody v horní ásti nádrže. Výchozí teplota je 55 C a rozmezí nastavení je 38~60 C. Metoda nastavení ní 10.5 Ukazatel teploty vody a) Teplota na displeji je teplota vody v horní ásti vodní nádrže (pes 1/4), kterou budete používat, ale nejedná se o teplotu veškeré vody. b) Krom ukazatele teploty ty vody je na displeji dalších 6 ukazatel, které zobrazují teplotu vody ve spodní ásti. Když je tato teplota o 15 C nižší než nastavená teplota, objeví se modrý ukazatel, který se rozsvítí; když je teplota o 10 C nižší, modrý a žlutý ukazatel se rozsvítí; když je teplota o 5 C nižší, modrý, žlutý a ervený ukazatel se rozsvítí. í. Když se rozsvítí všechny, teplota vody dosáhla nastavené hodnoty. c) Teplota spodní ásti nádrže se mže pi použití vody snížit, zatímco teplota ta horní ásti nádrže je stále vysoká, pak systém zane ohívat spodní ást nádrže. To je bžné. Zobrazení teploty Když se systém zastaví, pokles teploty je zcela bžný pi pedávání tepla. Když poklesne o nkolik stup, systém se automaticky opt spustí. Zobrazená teplota se mže dále bhem ohevu vodu snižovat nebo nezvyšovat po uritou dobu z dvodu výmny tepla do vody. V okamžiku, kdy ást nebo celá nádrž vody dosáhne nastavené teploty, systém se automaticky aticky zastaví. 21

22 DSW Nastavení asovae Uživatel mže nastavit zaátek a konec asu provozu prostednictvím funkce asovae. Nejnižší as asovae, který lze nastavit je deset minut. Zapnutí asovae: Uživatel mže takto nastavit poátení as. Jednotka se automaticky jednou spustí v nastaveném ase bhem 24 hodin ve stejný den. Pokud je poátení as nastaven jako dívjší než konený as, pak je jednotka v chodu po dobu nastaveného aven asu. Když je poátení as nastaven jako pozdjší než konený ný as, jednotka je v chodu v období bí mezi poátením asem dnes a koneným asem následující den. POZNÁMKA: 1) ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ ASOVA E nemže být nastaveno na stejnou dobu. Pokud je doba stejná, as vypnutí se opozdí automaticky tick o 10 minut. Napíklad Zapnutí a Vypnutí asu je nastaveno na 1:00, tedy ve stejnou dobu, pakas vypnutí bude automaticky upraven na 1: ) Funkce VYPNUTÍ ASOVA E nemže být použita samostatn. Tlaítko mže být použito pouze v okamžiku, kdy bylo použito nastavení zapnutí asu. Press the TIMER ON key, the minute digit of the clock on the display starts flashing slowly Press the UP and DOWN key,you can adjust the minute setting. ting. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the TIMER ON key again, the minute digit stops flashing and hour digit starts to flash. Press the TIMER OFF key, the minute digit on the display start to flash slowly. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the TIMER OFF key again, the minute digit stops flashing and hour digit starts to flash. Stop operation for about 10s, flashing stops and TIMER ON +TIMER OFF setting are finished. 22

23 DSW-300 Zapnutí a vypnutí Stisknte tlaítko Zapnutí/Vypnutí poté, co jste provedli vše, co je uvedeno výše a systém bude spuštn v daném nastavení. Jednoduše pak použijte stejné tlaítko pro vypnutí. ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a) Pokud dojde de k bžné chyb, systém pejde do pohotovostního režimu a mže stále pracovat, nicmén ne tak efektivn jako pi bžném provozu. Kontaktujte prosím technika. b) Pokud dojde k závažné chyb, systém nebude schopen pokraovat. Kontaktujte prosím technika. c) Nastane-li chyba, každou druhou minutu zabzuí bzuák, varovný signál se rozsvítí a na displeji zane blikat varovný signál, displej ukazuje stídav chybný kód a teplotu vody. Stisknte tlaítko ZRUŠIT na dobu 3 sekund k zastavení alarmu Co není porucha 3minutová ochrana s napájecím zdrojem, po vypnutí je možné okamžité restartování až po 3 minutách z dvodu ochrany kompresoru. Pokud dojde k sebeochran a systém se zastaví, zkontrolujte: zda se rozsvítí ukazatel napájení, systém je nucen být v provozu, i když požadavek po spuštní nebyl splnn; zda není vstup a výstup vzduchu zablokovaný nebo nefouká silný vítr do výstupu vzduchu 11.2 Odmrazování Je-li vlhko a chladno, kondenzátor nzát or se musí obas odmrazit a kapacita ohevu vody se mže snížit. Systém tedy pestane ohívat vodu a zane se odmrazovat ovat a poté znovu opt zane vodu ohívat. Bhem rozmrazování se kompresor zastaví zatím motor ventilátoru se otáí vysokou rychlostí; Doba odmrazování mže trvat od 3 až do 10 minut dle okolní teploty a mrazu a vlhkosti vzduchu. Odmrazování v prbhu ohevu vody a) Režim Ekonomy, Režim Hybrid, pokud se výparník tepla odmrazuje ve studeném prostedí, systém se odmrazí automaticky pro udržení efektivního výkonu (3~10 min). b) Motor ventilátoru bude pi rozmrazování pracovat pi vysoké rychlosti a E-topné tleso zane pracovat. Obnovení provozu po dlouhé pestávce Když je systém stém nastartován po delší dob (vetn zkušebního provozu), je bžné, že odtékající voda je neistá. Nechte kohoutek puštný, za chvíli bude voda istá Operaní status kód LA Kód LA na obrazovce u nastavené teploty ukáže a pipomene uživateli, že okolní teplota nespluje provozní podmínky jednotky tepelného erpadla (pod -7 C,nad 43 C)uživatel mže pepnout z režimu Ekonomy na režim E-ohívání za pedpokladu, že je nádrž plná vody. Jednotka pejde na pvodní nastavení automaticky v okamžiku, kdy okolní teplota splní provozní podmínky pro režim tepelného erpadla, chyba LA ve stejném okamžiku sama zmizí z displeje obrazovky. 23

24 DSW Oznámení chyb Pokud dojde k njaké chyb, bzuák každou minutu zabzuí 3 x a ukazatel chyb bude blikat velmi rychle. Stisknte tlaítko ZRUŠIT po dobu nkolika sekund, abyste zastavili bzuák, nicmén svtélko bude neustále blikat. Systém stídav zobrazuje zuje chybný kód s teplotou vody na displeji s chybou. VÝSTUPNÍ TEPLOTA Dojde-li k chyb, zaízení by mohlo zstat v provozu za uritých okolností, nicmén by nebylo schopno dosáhnout oekávané efektivity. Vypnte pívod el.proudu, zkontrolujte, zda je dostatený tlak ve vodovodním ádu, pokud ani po optovném spuštní hláška nezmizí,obrate se prosím, na svého dodavatele o pomoc. Elektronika zaízení mže být ovlinna nap. pi náhlém, velmi krátkém výpadku proudu. 24

25 DSW-300 Detekce sebeochrany a) Když nastane sebeochrana, systém se zastaví a dojde k sebekontrole, k optovnému nastartování dojde, když dojde k vyešení píiny spuštní ochrany; b) Když nastane sebeochrana, každou druhou minutu zabzuí bzuák, varovný ukazatel zane blikat a na displeji se objeví stídav chybný kód a teplota vody. Stisknte te tla ítko CANCEL po dobu 3 sekund, abyste zastavili alarm. V okamžiku, kdy je chyba vyešena, ena, chybový kód na displeji zmizí. zí. c) K sebeochran dochází pi následujících okolnostech: U vstupu a výstupu vzduchu je pekážka; Na výmníku tepla je píliš mnoho prachu; Nesprávný napájecí zdroj (pesahující rozmezí 220±10%) POZNÁMKA: V pípad, že dojde de k sebeochran, eoch perušte pívod elektrické energie run a opt nastartujte poté, co je chyba vyešena Poruchy a jejich ešení Porucha Píina ešení Odtékající voda je studená. Displej je tmavý. Špatné pipojení zástrky napájecího zdroje a zásuvky; Nastavená teplota odtékající vody je nízká; Regulátor teploty odtékající vody je znien; Obvodová deska ukazuje poruchu ukazatele; Znovu zapojte zástrku; Nastavte te teploty ty na vyšší teplotu; Obrate se na technika. Neodtéká voda horká Došlo k odíznutí vody z vodovodu; Tlak vody je píliš nízký; Vstupní ventil byl uzaven. Poté, co je voda opt dodána, dojde k bžnému chodu; Použijte ji, když je tlak vyšší; Otevete ventil pívodu vody. Únik vody Potrubní spoje nejsou správn utsnny. Zkontrolujte a znovu utsnte všechny spoje. Pokud se na pístroji objeví jakákoliv závada nebo chyba, vypnte prosím systém, vypnte napájení a obrate se na servisní pomoc. 7$ Pravideln kontrolujte spojení mezi zástrkou napájecího zdroje a zásuvkou a zemnícími vodii; Je-li systém zastaven na dlouhou dobu v nkterých chladných oblastech (pod 0 C), pak by mla být horká voda vypuštna pro pípad, že by došlo k zamrznutí vnitní nádrže a poškození E-topného tlesa. Doporuuje se istit E-topné tleso pro dosažení efektivního výkonu pravideln. Každého pl roku kontrolujte obtovanou magneziovou anodu a vymte ji, pokud již není funkní. ní. Pro více informací kontaktujte prosím dodavatele nebo poprodejní servis. Je doporueno nastavit nižší teplotu ke snížení uvolovaného ovan tepla, k pedcházení ení vodního kamene a úspoe energie, je-li teplota horké vody dostaující. Každý msíc istte vzduchový filtr, jinak by mohl mít negativní vliv na výkon zaízení. Ped vypnutím systému na dlouhou dobu, prosím: vypnte napájení zdroje; vypuste veškerou vodu z vodní nádrže a potrubí a zavete všechny ventily; pravideln kontrolujte vnitní souásti. 25

26 DSW

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-400-3.8+ OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky na instalaci 5 1.3 Varování... 5 1.4 Přehled

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

COP... 3 3 4 6 2. 8 3. & 9 10 5. 12 8. 13 9. 14 16 1. 2. 19 3. 20 4. 20 5. 20 22 23 23 3. PCB

COP... 3 3 4 6 2. 8 3. & 9 10 5. 12 8. 13 9. 14 16 1. 2. 19 3. 20 4. 20 5. 20 22 23 23 3. PCB Tepelné čerpadlo vzduch-voda na ohřev teplé vody Technická příručka Použitelný model: DSW-300 1 Obsah Obecné informace... 3 2.Vnější vzhled... 3 3.Charakteristické znaky... 4 1.Technické údaje... 6 2.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

1. Porty na desce plošných spojů

1. Porty na desce plošných spojů 1. Porty na desce plošných spojů Porty na desce plošných spojů Č. Obsah Napětí portu 1 CN41 Napájecí port hlavního ventilu panelu 220 V 2 CN21 Port výstupního zatížení, ohřívač klikové skříně HEAT 1 a

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí TOPNÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM. Popis Topný termostat s týdenním programováním má integrovánu nejnovjší technologii ovládání pomocí jednoipového poítae. Vyznauje se vysokou spolehlivostí a odolností

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRb-8kW Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL)

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) 21 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 21 ÚVODNÍ INFORMACE... 21 VLASTNOSTI A FUNKCE... 22 NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK... 22 NÁZVY A FUNKCE

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více