Model: Extrem TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model: Extrem 300 + TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300"

Transkript

1 DSW-300 TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TEPLÉ VODY TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE Model: Extrem Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300 1

2 DSW-300 OBSAH 1 TECHNICKÉ ÚDAJE PROVOZNÍ ROZSAH VYSVTLENÍ REŽIM KAPACITA & TABULKA COP ZAPOJENÍ POTRUBÍ, SKLADBA BEZPENOSTNÍ OPATENÍ PED INSTALACÍ INFORMACE K INSTALACI ACI ELEKTROINSTALACE ZKUŠEBNÍ PROVOZ PROVOZ VYSVTLIVKY K DISPLEJI PÍPRAVA PED SPUŠTNÍM A OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY UZAMENÍ A ODEMENÍ NASTAVENÍ HODIN VÝBR REŽIMU NASTAVENÍ TEPLOTY UKAZATEL TEPLOTY VODY NASTAVENÍ ASOVAE PROVOZNÍ OZNÍ STAVY CO NENÍ NÍ PORUCHA ODMRAZOVÁNÍ OPERANÍ STATUS KÓD LA OZNÁMENÍ CHYB PORUCHY A JEJICH EŠENÍ Í ÚDRŽBA Murphyho zákon: Když Vás již všechny pokusy o zprovoznní znní zklamaly, je dobré peíst si návod naše servisní oddlení Vám však doporuuje práv opaný postup. Zkontrolujte, zda je sestava souástí kompletní. Název Množství Poznámka Úel Návod k instalaci aci & obsluze 1 Pokyny pro instalaci a obsluhu Filtr tvaru Y 1 Filtr pívodu vody Drenážní potrubí pro vodu kondenzátu 2 Použití pi vypouštní vody kondenzátu Zptná klapka 1 Zabránní ní zptnému toku vody do vod.ádu Po doruení by mla být zásilka zkontrolována a jakákoliv pípadná škoda by mla být ihned nahlášena pepravní agentue. Peprava jinak než svisle je chybou a mže dojít k poškození zaízení. í. VAROVÁNÍ Zaízení je od výrobce a prodejce pepravováno pouze ve svislé poloze. Pokud bylo položeno, nechte jej ped zprovoznním oznní ním alespo 24 hodin ve svislé poloze. Nechte si potvrdit pepravcem, že si je tohoto pochybení vdom. Je zde vážné riziko zniení kompresoru. Jednotku na dané místo peneste este nejlépe v originální obalu. Pi pohybu nenaklánjte jednotku více než 45 a pi instalaci ji ponechejte vertikáln. 2

3 DSW-300 Rozmr istá hmotnost/ Model (mm: vnjší prmr Napájecí zdroj Hrubá hmotnost (kg) x výška) DSW / ~240V-1ph-50Hz 0V-1-50H 0Hz Prmr výstupu sání / výfuk je 190mm Air outlet = Výstup vzduchu Air inlet = Pívod vzduchu Vysoká efektivita a úspora energie Tato jednotka si osvojuje princip tepelného erpadla, které využívá teplo z okolního vzduchu a vyrábí teplou vodu, tepelná úinnost je pibližn 3.6 (za podmínky A15/12 W15/45). Provoz v každém poasí. V rozmezí venkovních teplot od -30 do 43 C je jedno, zda je noc, zatažená obloha, déš nebo dokonce sníh. Jednotka je umístna v objektu 3

4 DSW-300 Vestavný výmník tepla uvnit nádrže pro integraci více zdroj, napíklad slunení energie. Charakteristické znaky Bezpenost a. Kompletní izolace vody a elektiny. Nevzniká zde možnost úrazu elektrickým proudem, vtší bezpenost. I pes tuto výhodu musí být zaízení uzemnno a pipojeno dle platných norem. b. Žádné palivové potrubí a skladování hmot, žádné potenciální nebezpeí úniku oleje, požáru, výbuchu, apod. c. Žádná možnost vzájemné kontaminace, ace, topný had kondenzátoru je omotán kolem vnitní nádrže z nerezové oceli. Max. výstupní teplota vody s použitím tepelného erpadla: 60 C. Tento systém si již osvojil pokrokové zpsoby vytápní: kombinaci elektrického ektr kého vytápní a úinného ného vytápní tepelným erpadlem, voda se tak zahívá rychle a plynule. le. Flexibilní instalace je dosaženo pomocí dlouhého ho vedení pro nucené sání/výtlak vzduchu ( lze použít mkké nebo tvrdé, dle poteby izolované, potrubí) Automatický tick provoz Automatické spuštní a vypnutí, automatické tick odmrazování reverzací chladicího cyklu. Vybaveno asovaem a idly, ušetí Vám zbytený provoz zaízení navíc. Malá náronost na provozní prostor Poznámka Ikdyž provozní rozsah nabízí velké rozptí teplot, pro úsporu energie ergi platí, že ím teplejší vzduch do jednotky pivádíme, tím mén energie na provoz kompresoru potebujeme. Výrobcem pednastavenou teplotu vody doporuujeme upravit podle poteb Vašeho objektu i domácnosti. I zde platí, že ím menší je rozdíl teploty vody na vstupu a vody v nádrži požadované, tím mén energie pro ohátí musíme dodat. 4

5 DSW-300 Model DSW-300 Provozní režim Ekonomy Hybrid E-topné tleso Využívá: kompresor kompresor elektrodohev s elektrodohevem ektr em Provozní venkovní teplota C -7~43-30~43-30~43 Napájení ph-v-hz 220~240V-1ph-50Hz 240V-1ph-50H 0Hz Objem Ltr 300 Výkon kw Ohev vody Píkon kw Cop W/W Provozní ozní proud A Max. vstupní píkon kw 4.3 Max. vstupní proud A 18.7 Druh, Znaka Mitsubishi electric, rotaní Kompresor Kapacita Btu/h 9485 Vstup W 850 Materiál ASG20 Druh radiální Ventilátor Tlak Pa 30 Prmr mm 271 Výška mm 130 Prtok vzduchu (vys./st./pom.) m3/h 500/450/400 Hladina hluku v potrubí za ventilátorem v 1m db(a) 48 Ochrany Vysokotlaká ochrana, jisti, zemnní Rozmry (prmr*výška) r*vý mm jednotka Obal (šíka*výška*prmr) *prmr) r) mm 745*2030*775 istá/hrubá váha kg 113 /129 Druh /Množství chladícího ího média Kg R134a/1.2 Tlak nádrže Mpa 0.15/0.7 Prmr, potrubí pro pívod vody mm DN20 Prmr, potrubí pro odtok vody mm DN20 Prmr, drenážní potrubí mm DN20 Vodní potrubí Prmr, poj ventil mm DN20 Provozní tlak max. MPa 1.2 Provozní tlak MPa 0.7 Teplota pipravované vané vody C (nastavená) 55 C, 38 C - 70 C Výmník tepla Kondenzátor z vnjší strany nádrže Prmr, potrubí pro pívod vody mm DN20 Potrubí Prmr, potrubí pro odvod vody mm DN20 solárního Výmník tepla Nerezová ocel SUS304 výmníku Potrubí výmníku tepla rozm.*délka mm 22*10000 tepla Oblast výmníku tepla m2 0.7 Max. tlak MPa 0.7 Elektro Elektroinstalace mm2 2.5 Signální vedení mm Prmr, erstvý vzduch mm erstvý Statický tlak 30.0 vzduch Pa Max délka m 10.0 Prtok horké vody m3/h Zkušební podmínky: venkovní ní teplota ta 15/12 C(DB/WB), 12 C teplota vstupní vody 15 C, teplota odtékající vody 45 C. 2. Provozní rozsah:-30 C-43 C, provozní rozsah tepelného erpadla: -7 C - 43 C 3. Technická data mohou být pozmnna na v pípad vylepšení produktu, naleznete je na výrobním štítku. 5

6 DSW-300 Elekrický dohřev Tepelným čerpadlem(doporučeno) Teplota odtékající horké vody Okolní teplota Ekonomy : Voda je nejdíve zahívána kompresorem, není-li možné dosáhnout cílové teploty nebo je mimo operaní rozsah, spuste run tleso; Hybrid : Voda je nejdíve zahívána kompresorem, není-li možné dosáhnout cílové teploty, sepne el.tleso; E-topné tleso : Voda je ohívána pouze tlesem;!"#$%&' Kapacita Okolní teplota ( Poznámka: Teplota pívodu vody 15 C teplota, odtékající vody 45 C 6

7 DSW-300 ( )""%$*$ A: Pívod & odvod vzduchu bez potrubí B: Pouze odvod vzduchu s potrubím, A10m Vhodné pi odvlhování Pokud je v zim v pokoji stabilní zdroj tepla C: Pívod & odvod vzduchu s potrubím, A+B10m D: Pouze pívod vzduchu s potrubím A10m Získávání erstvého vzduchu z okolí v lét. 7

8 DSW-300 +,"-".". -.". ". Je nezbytné dodržovat následující pokyny, aby nedošlo ke zranní uživatele nebo jiných osob i poškození majetku. Nesprávné používání z dvodu ignorace pokyn mže zpsobit zranní nebo škodu. Bezpenostní opatení zde uvedená jsou rozdlena do dvou kategorií. V obouou pípadech se jedná o dležité d bezpenostní pokyny, kterým je teba vnovat vat pozornost. VAROVÁNÍ Následkem nedodržení varování mže dojít k úmrtí. UPOZORNNÍ Následkem nedodržení upozornní ní mže dojít ke zranní nebo poškození zaízení. VAROVÁNÍ Jednotka pro ohev vody musí být dobe uzemnna. Vypína silového proudu musí být nainstalován v blízkosti napájecího zdroje. Tento spotebi musí být nainstalován v souladu s vnitrostátními tátním pedpisy pisy týkajících se elektroinstalace. ace. Požádejte svého dodavatele, aby zajistil instalaci aci jednotek pro ohev vody tepelného erpadla se zdrojem vzduchu. Neúplná instalace, kterou provedete sami, mže vést k úniku vody, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Požádejte svého dodavatele o provedení opravy a údržby. Neúplná oprava i údržba mže mít za následek únik vody, úraz elektrickým proudem i požár. Zajistte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo úrazu. Pokud dojde ke zjištní jakékoliv koli takové odchylky, y, jako je nap. zápach ohn, vypnte napájení a zavolejte svému dodavateli, aby Vám poradil co dlat. Pokud je vadná pojistka, nikdy ji nevymujte za takovou, která má jiný provozní proud. Nikdy ji nenahrazujte jiným vodiem. Použijete-li nevhodný pedmt nebo drát, mžete zpsobit poruchu pístroje nebo požár. Nikdy nedávejte prsty, tye nebo jiné pedmty do pívodu nebo vývodu vzduchu. Ventilátor tor se otáí vysokou rychlostí, mohlo by dojít ke zranní. Nikdy se nedotýkejte vývodu vzduchu nebo vodorovného vného ostí, zatímco se klapka otáí. Mohlo by dojít k zachycení vašich prst nebo by se mohla jednotka poškodit. Nikdy nedávejte žádné pedmty do pívodu nebo vývodu vzduchu. Pedmty dotýkající se ventilátoru ve vysoké rychlosti mohou být nebezpené. Nikdy nepoužívejte holavé spreje jako je sprej na vlasy nebo laková barva v blízkosti pístroje. Mohlo by dojít k požáru. UPOZORNNÍ ORNNÍNÍ Zemnící pól zásuvky musí být uzemnn a provozní proud by ml být vtší než 10A. Ujistte se, že zásuvka a náležející zástrky jsou vždy suché a jsou dobe zapojeny. Postup: Zapnte napájení, spuste jednotku na pl hodiny, poté ji vypnte a zkontrolujte zda pilehající zástrka je teplá (má-li více jak 50 C), zamte ji prosím za novou vhodnou zástrku. V jiném pípad by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte zaízení pro vodu k jiným úelm. Ped ištním se ujistte, že byla jednotka zastavena a vypnte jisti a vytáhnte napájecí kabel. V opaném pípad mže dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranní. Neodstraujte kryt ventilátoru na jednotce, aby nedošlo ke zranní. Nesahejte ejte na topné tleso pro vodu mokrouou rukou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Jedná-li se o místo i stnu, které mohou být zaplaveny,skrápny vodou, montážní výška musí být nad 1,8 m. 8

9 DSW-300 Pojistný vetil musí být nainstalován alov na pívodu vody. Je bžné, že pi provozu mže trochu vody kapat z uzávru pojistného ventilu. Pojistný ventil pravideln kontrolujte. Pi provozu 1x za msíc pezkoušejte jeho funkci. Po delším používání zkontrolujte stojan a vybavení jednotky. V pípad poškození mže jednotka spadnou a zpsobit zranní. Upravte vypouštcí hadici k zajištní snadného odvodudu odtokovým okovým potrubím. Špatné drenážní ní potrubí mže zpsobit promáení budovy, nábytku, apod. Neodstraujte pední panel. Je nebezpené dotýkat se nkterých ástí uvnit, mohlo být dojít k poškození pístroje. Nikdy se nedotýkejte vnitních souástí ovladae. Nikdy nevystavujte dti, rostliny nebo zvíata pímo proudu vzduchu. Mohlo by to nepízniv psobit na jejich jich zdraví. Nevyhazujte tento výrobek jako netídný ný komunální odpad. Tento odpad je uren pro zvláštní sbr. / 01 Pi instalaci a údržb je zapotebí dostatený prostor. U pívodu i vývodu vzduchu by se nemla nacházet žádná pekážka, neml by zde být silný vítr. Nosná plocha by mla být rovná, mla by být schopna unést váhu jednotky a mla by být vhodná pro instalaci jednotky vodorovn bez zvýšeného hluku nebo vibrací. Provozní hluk ani proud vzduchu by neml ovlivovat ovat osoby v okolí. V blízkosti nesmí unikat žádný holavý plyn. Objekt musí být vhodný pro vedení potrubí a elektroinstalaci. UPOZORNNÍ Instalace zaízení na kterémkoliv z tchto míst mže vést k poruše zaízení (pokud je to nevyhnutelné, obrate se na dodavatele): e): 1) Místo, kde se nachází minerální oleje, jako je nap. ezná kapalina. 2) U moe, kde vzduch obsahuje mnoho soli. 3) Oblast termálních pramen, kde existují korozní plyny, nap. sirný plyn. 4) V továrnách, kde elektrické naptí velmi kolísá. 5) Uvnit auta nebo v kabin letadla nebo lodi. 6) Místo, nap. kuchyn, kde je ve vzduchu rozptýlený olej. 7) Místo, kde existují silné elektromagnetické vlny. 8) Místo, kde jsou holavé plyny nebo materiály. 9) Místo, kde se kyseliny nebo zásadité plyny odpaují. 10) Jiná zvláštní místa. Udlejte si nártek o rozmrech.,zajistte prostor pro manipulaci a údržbu. Instal.prostor viz str.3. Pokuste se provést dopravu tohoto zaízení v pvodním obalu a pokud možno ve svislé poloze. Pokud má být jednotka nainstalována nsta na kovové ásti budovy, musí zde být instalována elektrická uzemnní ní a montáž musí splovat píslušné technické normy pro elektrické pístroje. 9

10 DSW-300 Píslušenství Zkontrolujte, zda je sestava souástí kompletní. Název Množství Poznámka Úel Návod k instalaci & obsluze 1 Pokyny pro instalaci a obsluhu Filtr tvaru Y 1 Filtr pívodu vody Drenážní potrubí pro vodu kondenzátu 2 Použití pi vypouštní vody kondenzátu Zptná klapka 1 Zabránní zptnému toku vody Kabelové ovládání (nepovinné) Pro ovládání a monitorování stavu jednotky Po doruení by mla být zásilka zkontrolována a jakákoliv pípadná škoda by mla být ihned nahlášena pepravní agentue. VAROVÁNÍ Jednotka musí být pevn uchycena, jinak mže být zvýšená hladina hluku nebo mže dojít ke chvní. Jednotku na dané místo peneste nejlépe v originální obalu. 1) Použijte ochranné desky pi kontaktu s povrchem, aby se zabránilo poškrábání nebo deformaci jednotky. 2) Nesmí dojít ke kontaktu prst nebo jiných vcí s lopatkami ventilátoru. 3) Pi pohybu nenaklánjte jednotku více než 45 a pi instalaci ji ponechejte vertikáln. Pi manipulaci s jednotkou berte v úvahu následující: 1. Kehké, jednotkou manipulujte opatrn. Udržujte pístroj ve svislé poloze, aby se zabránilo poškození kompresoru. 2. Pedem stanovte cestu, po které jednotku pinesete. 3. S jednotkou zacházejte v pvodním obalu. 4. Pi zvedání jednotky používejte chránie, aby nedošlo k poškození a vnujte pozornost vyvážení váže Tžišt jednotky bez vody leží v její horní polovin 7.1 Elektroinstalace Vnujte pozornost ost Ohíva vody by ml mít samostatný pívod a el. naptí by mlo odpovídat provoznímu naptí. Zapojení pívodu energie ohívae vody musí být uzemnno, síový kabel by ml být spolehliv pipojen k vnjšímu uzemovacímu kabelu a všechny vnjší uzemovací kabely by mly být úinné. né. Konstrukce vedení by mla být provedena odborníky v souladu se schématem zapojení. Seízení zaízení pro ochranu zemním pospojením v souladu s požadavky píslušných národních technických norem. Síový a signální kabel by mly být položeny upraven, aniž by se kížily a nemly by se dotýkat spojovacího potrubí a ventil. Jednotka není vybavena síovým kabelem. Podívejte se prosím na pedepsanou síovou specifikaci pro vhodný výbr síového kabelu, kížení spoj mezi dvma kabely není dovoleno. Ped zapojením jednotky zkontrolujte, oluj te, zda všechny spoje jsou zapojeny správn. 10

11 DSW-300 Síová specifikace Prez nejteního kabelu (mm 2 ) Jištní Položka Napájecí zdroj (A) Model Rozmry Zemnící vodi Jisti Pojistka DSW ~240V-1ph-50Hz 3x2, Zapojení A. Schématický diagram zapojení napájení Proudový chráni < 30 ma 0.1sec Varování: I když je v elektrickém ovládacím zaízení jednotky jisti, z bezpenostního dvodu je vyžadováno, aby pipojení bylo provedeno podle požadavk výše uvedeného diagramu a v souladu s platnými pedpisy. Poznámky: Nastavení asove 11

12 DSW )%3$" 1. Pekontrolujte ped zkušebním provozem 1.1 Veškerá instalace je dokonena a píslušenství je správn nainstalováno. 1.2 El. topné tleso je správn nainstalováno a uzemnný ný vodi je správn pipojen. 1.3 Potrubí i odvod kondenzátu jsou prchodné a elektroinstalace ace jsou v poádku. 1.4 Tepelná izolace je ádn upevnna. 1.5 Naptí je v souladu s provozním naptím ohívae. 1.6 Žádná pekážka není umístna u pívodu a vývodu vzduchu jednotky. 1.7 Funkci proudového chránie, jistie.. 2. Uvedení do provozu dle následujících krok Plnní vody: Pokud používáte jednotku poprvé nebo ji používáte znovu po vyprázdnní nádrže, ujistte se prosím, že nádrž je plná vody ped zapnutím napájení. Metoda: Viz obrázek 1. Když je jednotka v provozu, ozu, musí být kulový ventil u pívodu vody otevený. 2. Provoz bez vody v nádrži mže vést k poškození pomocného e-topného tlesa. Dodavatel není za takovou škodu odpovdný. dný. 3. Teplota pes 50 C mže zpsobit vážné opaení nebo i smrt. Zvláštní péi je teba vnovat dtem, zdravotn postiženým a starším lidem v pípad opaení okamžit vyhledejte lékaskou pomoc. 3. Postup pi odvodnní Displej se rozsvítí po zapnutí. Uživatelé mohou ovládat pístroj pomocí tlaítek umístných pod displejem pro nastavení rzných druh režim.vyprázdnní: Pokud jednotka potebuje vyistit, pesthovat, atd., musí být nádrž prázdná. Metoda: Viz obrázek 2.1. POZNÁMKA: Teplota vody pi vypouštní mže být velmi vysoká, dejte si pozor na opaení svého tla. 12

13 DSW Vysvtlivky k displeji ECONOMY MODE TEMP-SET HIGH TEMP FILL WATER ALARM LOCK HYBRID MODE OUTLET TEMP E-HEATER MODE TIME ON TIME OFF TIMER CONFLICT CT íslo Vysvtlení íslo Vysvtlení Ukazatel VYSOKÉ TEPLOTY. V okamžiku, kdy Ukazatel atel VÝSTUPNÍ TEPLOTY. Zobrazuje nastavená teplota pekroí 50 C, rozsvítí se 9 teplotu vody horní ásti nádrže, která mže být ukazatel, aby vám pipomnl, že výstupní teplota použita. Vždy je rozsvícený. je píliš vysoká pro pímé použití. Ukazatel ASOVÝ KONFLIKT. Když teplota, Ukazatel DOPLNNÍ VODY. Když je napájení kterou nastavíte prostednictvím pipojeného zapnuté, rozsvítí se ukazatel, aby vám 10 ovladae, je v rozporu s teplotou, která je pipomnl, že je teba jej doplnit vodou, nastavena prostednictvím uživatelského nap.otevít ventil po odstávce. rozhraní, ukazatel se rozsvítí. Ukazatel VYPNUTÍ ASU: rozsvítí se Ukazatel atel ALARM: se rozsvítí v pípad poruchy 11 v okamžiku, kdy je nastaven režim vypnutí asu, nebo autodetekcí spuštných ochran. je prázdný v dob ochrany obrazovky. Ukazatel NASTAVENÍ TEPLOTY: Zobrazí nastavenou teplotu a v pípad spuštní spoie Ukazatel VYPNUTÍ ASU: rozsvítí se obrazovky je místo zobrazující teplotu prázdné. 12 v okamžiku, ku, kdy je nastaven režim vypnutí asu, V pípad poruchy nebo v dob sebeochrany se je prázdný pi spuštní spoie obrazovky. zobrazí kódy. Ukazatel ZÁMEK. Svítí vždy, když je ovládání Ukazatel HODINY. Ukazuje aktuální as, je 13 uzamené. prázdný pi spuštní spoie obrazovky. Ukazatel REŽIM E-TOPNÉ TLESO. Když Ukazatel teploty vody. V okamžiku, kdy skutená 14 uživatel nastaví režim E-ohívání, ukazatel se teplota vody pekroí 60 C, rozsvítí se. rozsvítí. Ukazatel teploty vody. V okamžiku, kdy skutená Ukazatel REŽIM HYBRID. Když uživatel nastaví 15 teplota vody pesáhne 50 C, rozsvítí se. režim Hybrid, ukazatel se rozsvítí. Ukazatel atel teploty ty vody. V okamžiku, kdy skutená Ukazatel REŽIM EKONOMY. Když uživatel 16 teplota vody pekroí.40 C rozsvítí se. nastaví režim Ekonomy, ukazatel se rozsvítí. 13

14 4 Elektrodohřev svítí je -li : sepnut zařízením aktivován ručně: přerušovaně s frekvencí 1 Hz nastavován: přerušovaně s frekvencí 2 Hz Sanitace svítí je -li : sepnut zařízením aktivován ručně: přerušovaně s frekvencí 1 Hz nastavován: přerušovaně s frekvencí 2 Hz Upozornění na teplotu vyšší 50 C svítí je -li teplota vyšší 50 C 9.1 Vysvtlivky k displeji je-li jednotka v režimu poruchy bude svítit přerušovaně s frekvencí 5 Hz spolu se zvukovým znamením 3x za mintu dokud není obnovena činnost nebo po stisku tlačítka CANCEL delším 1s Zámek zobrazen je-li uzamčena klávesnice Teplota C F Chybné zadání rozsvítí se při stisku klávesy a zamčené klávesnici Ovladač svítí-je připojen ovladač zobrazuje: teplotu vody zbývající dny v prázdninovém módu hodnoty v módu nastavení nastavené provozní hodnoty provozní stavové hlášky Vnější zdroj je-li připojen solární systém svítí přerušovaně s frekvencí 1Hz Rezervní (nevyužito) Prázdninový provoz svítí je-li nastavenen prázdninový režim při nastavovvání svítí přerušovaně s frekvencí 2Hz Kompresor svítí je-li v provozu kompresor Nastavení svítí je-li nastavována teplota vody nebo dny Nastavení svítí je-li nastavován den 14

15 Časovač může být měněno 6 pásem je-li aktivní svítí trvale při změně svítí přerušovaně s frekvencí 2Hz Hodiny při odemčené klávesnici po stisku tlačítka po 5s Nastavení hodin Potvrzení, minuty svítí přerušovaně Hodiny Nastavení minut Potvrzení a opuštění režmu hodin Časovač Nastavení časovače Vyberte časovač, ikona svítí přerušovaně Potvrzení, Tlačítka jsou aktivní v neuzamčeném módu hodiny svítí přerušovaně Pro odblokování stiskni po 3s ENTER Nastavení hodin Pro ruční ovládání ohřevu Sepnutí elektrodohřevu Potvrzení, přerušovaně Nastavení minut minuty svítí Potvrzení hodnot je-li vypnut: stiskněte tlačítko, ikona svítí přerušovaně ikona svítí přerušovaně Nastavení ON OFF(vypnout zapnout) je-li již sepnut: upozorní ikona Zvýšení při odemčené klávesnici zvýšení po jednotce: krátký stisk pro zvýšení plynulé : dlouhý stisk Potvrzení hodnot Na displeji se bude zobrazovat: posledně nastavená hodnota a ikona ikona pokud je OFF( vypnuta) nastavení teploty vody Potvrzení hodnot časovače nebo opakovat proces 15

16 Vynulování časovače Nastavení hodin Zvolte časovač je-li zvolen svítí pomalu přerušovaně Při odemčené klávesnici pro potvrzení změněných údajů: po stisku do 10 sec dojde k uložení změn po stisku od 10 sec dojde k výmazu všech parametrů Pro odemknutí kilávesnice stikněte po dobu 3 sec Postupně vymažte zvolené časovače bylo-li již smazáno upozorní Vás ikona Pro odcho stiskněte po 3s ikona svítí přerušovaně Vyberte pro úpravu Ikona svítí přerušovaně Potvrzení hodnot Potvrzení ručního spuštění desinfekce, teplota vody bude zvýšena minimálně na Automatické spuštění desinfekce, Je-li OFF svítí Stiskněte CANCEL na 3sec nebo bez stisku klávesy po 30sec Konec úprav Při konfliktu časovače a ručního nastavení 1) prioritu má ručně ON 2)prioritu má časovač OFF Po stisku na pokračujte v nastavení času postupujte tak, jako při nastavení hodin Nastavení hodin Potvrzení, přerušovaně minuty svítí Pro vynulování nastavení zrušení alarmu a pod. stikněte po dobu delší 1sec Nastavení minut Potvrzení hodnot časovače tlačítko LED display je-li jednotka v klidovém režimu po bude vypnuta je-li zapnuta po bude vypnuta je-li vypnuta po bude zapnuta svítí je-li je-li zapnuta nebo v klidovém stavu Jednotka automaticky provede funkci sanitace každý sedmý den. Pokud není nastaven jiný čas započne v 23:00 Je-li vypnuta nebo v módu desinfekce, po stisku se zobrazí Prázdninový režim Snížení při odemčené klávesnici snížení po jednotce: krátký stisk snížení plynulé : dlouhý stisk po stisknutí svítí pomalu přerušovaně a ukazuje zbývající dny v režimu Nastavte počet dní z intervalu 1-99 Tovární nastavení je 14 dní Potvrzení hodnot časovače Jednotka přejde okamžitě do režimu Vacation 16

17 V módu Vacation je nastavenou cílová teplota 15 C ukazuje zbývající dny. V posledním dni dojde k aktivaci režimu desinfekce, Obnoví se nastavení teploty na hodnotu před přechodem na režim Vacation Je-li jednotka v Vacation módu nebo vypnuta, po stisku se zobrazí ikona upozornění Kombinace kláves při odstraněníní všech chybových hlášek jednotka jednou pípne Je-li teplota pod 2 C převezme větší část topné kapacity kompresor a zbývající menší bude dodána elektroohřevem viz tabulka teplot Tepelná ochrana ATCO a TCO při překročení tepelné ochrany bude kompresor a elektroohřev vypnut ATCO je aktivována při teplotě 78 C a ukončena při 68 C TCO překročí -li teplota nádrže 80 C pojitka se roztaví a musí být nahrazena Restart po dlouhé odstávce po delší době mimo provoz (včetně přepravy před montáží) může vytékat z kohoutku zakalená voda. Nechte ji odtéci. Týdenní funkce desinfekce v tomto mód jednoka co nejrychleji zvýší teplotu vody na 65 C, aby došlo ke zničení zárodků bakterií typu legionella v nádrži. bude zobrazeno Po dosažení 65 C opustí režim desinfekce a zhasne Stiskem kláves po 1 sec přejdete do Query módu Zde lze vyčíst zobrazení provozních parametrů po stisknutí šipek Pro odchod stiknněte Cancel nebo po 30s žádné tlačítko Prázdninový režim po aktivaci je dohřívána voda v nádrži na teplotu 15 C, to přináší úsporu energie. Funkce chodu jednotky je-li vypnuta stisk ji aktivuje, Výběrem nastavte teplotu vody(38-60 C) a potvrďte jednotka sama vybere režim a začne ohřívat vodu na požadovanou teplotu. Teplota venkovní maximální s tepelným čerpadlem Stiskem kláves po 1 sec přejdete do Query módu Zde lze vyčíst zobrazení provozních parametrů po stisknutí šipek se zobrazují v následujícím pořadí maximální s elektroohřevem Nastavení zdroje tepla Tovární nastavení je ohřev tepelným čerpadlem, pokud teplota venkovního vzduchu poklesne pod rozsah tepelného čerpadla, kompresor se zastaví a jednotka přejde na režim elektrodohřevu.zobrazí se L A Pokud tato teplota opět vroste nad provozní rozsah chodu tepelného čerpadla vypne se dohřev a zhasne ikona LA Když nastavená teplota vody překročí provozní rozsah chodu tepelného čerpadla, nejprve se ohřeje voda chodem kompresoru, ten při dosažení maximlní teploty vypne a zbývající teplota se zvýší sepnutím elektrodohřevu. Pro rychlý ohřev vody stiskněte E-heater při chodu tepelného čerpadla. Oba zdroje pracují současně dokud nedosáhnete požadované teploty. Poznámka Elektrický dohřev bude aktivován pouze pro jeden proces. Pro další opakování stiskněte opět E-heater Vykáže -li systém poruchu zobrazí hlášku a kompresor se zastaví a bude aktivován elektrodohřev jako záložní zdroj. Hláška a bude zobrazena až do vypnutí zařízení Popis Kompresor Poslední chybová hláška Předchozí první chybová hláška nebo ochrana Předchozí druhá chybová hláška nebo ochrana číslo software 17

18 voda teplá výstup druhý zdroj tepla vstup druhý zdroj tepla výstup filtrdehydrátor elektrické topné tělěeso elektronický ventil čtyřcestný ventil voda studená vstup výparník spínač vysokého tlaku kondenzátor kompresor Vysvtlení chybových a provozních kód (Viz tabulka uvedená níže.) Displej Popis poruchy Displej Popis poruchy E0 Chyba idlat5u horní na nádrži P1 Systém ochrany vysokého tlaku E1 Chyba idlat5l spodní na nádrži P2 Ochrana pi vysoké výstupní teplot E2 E4 Chyba komunikace nádrže a kabelového dálkového ovladae Chyba idla teploty potrubí výparníku T3 E6 Chyba čidla výstupu kompresoru TP P9 Pehátí el tlesa P3 P4 Ochrana kompresoru nízký tlak(únik chladiva) Ochrana petížení kompresoru (Test proudu zaíná 10 sekund po spuštní kompresoru. Pokud je pes 7A po dobu 2 sekund nebo 9,5A, kompresor bude zastaven a ochránn.) E5 Chyba idla venkovní okolní teploty P5 Hodnota mimo provozní rozsah LA E7 Chyba idla systému tepelného erpadla PA Zkrat el.tlesa E8 Chyba zkrat Pb Ochrana petížení tlesa (16A) LA Pokud je okolní teplota mimo bžnou oblast [-7 až 43 C] tepelného erpadla, pak se tepelné erpadlo zastaví, poté se objeví ochranný kód LA a ukazatel Alarm zane blikat. Je teba pepnout do rozšíeného režimu vytápní. Ed EE EF E9 Chyba paměti E-EPROM Chyba topného tělesa Chyba hodin Chyba teplotního čidla sání kompresoru TH 18

19 Tabulka doporučené pravidelné údržby Sledovaná polokžka co jak často jak Vzduchový filtr přívod/výfuk každý měsíc vyčistěte filtr Anodová tyč každý půlrok vyměňte, je-li spotřebována Vodní filtr každý půlrok vyčistěte filtr E-těleso každý půlrok očistěte topnou tyč Pojistný ventil každý rok prověřte funkci pojistného ventilu a zkontrolujte, že odtok vody je volný Pojistný ventil pokud je poškozen vyměňte 2.3 Running and Operating Před prvním spuštěním Zkontrolujte následující body 1) Systém je řádně umístěn, jednotka stojí pevně na zemi 2) Systém je řádně připojen k funkčnímu rozvodu vody a elektřiny. 3) Systém je řádně uzemněn 4) Odvod kondenzátu je připojen 5) Elektrické připojení zkontrolováno 6) Překážky v přívodu i odvodu vzduchu odstraněny 7)Systém vody není zavzdušněn všechny kohouty jsou otevřeny 8) Zapnutý jistič 9) Dostatečný tlak vody (větší 0,15MPa) 19

20 5.""."%366 "."% "%3 6 6 a) Při prvním spuštění jednotky se všechny ukazatele rozsvítí na 3 sekundy a ozve se dvojí pípnutí. Následně se všechny ukazatzele kromě ukazatele Plnění vody a Hodiny vypnou. Zkontrolujte, zda je nádoba plně zavodněná a je otevřený přívodní ventl. b) V okamžiku, kdy je nádrž plná, stisknte tlaítko ON/OFF, OFF, F, ukazatel Plnní vody pestane blikat a vy mžete pokraovat v nastavení jiných funkcí. Když jsou všechna nastavení dokonena, onen stisknte sknte prosím znovu tlaítko ON/OFF a ukazatel Plnní vody se vypne. Poté spuste jednotku. c) Když je jednotka spuštna, pokud ale není v provozu nebo došlo-li k poruše na 20 sekund, pozadí displeje se automaticky tick vypne s výjimkou ukazatele Hodiny a ukazatele Plnní vody. Pokud jednotka není v provozu ozu po dobu 1 minuty, jednotka se automaticky uzamkne, ale ukazatel Zámek bude po celou dobu svítit. t Uzamení a odemení Byla navržena speciální funkce uzamení, aby se zabránilo nechtnému provozu jednotky. Pokud ovládání není používáno po uplynutí 1 minuty, jednotka bude automaticky uzamena a zobrazí se znak uzamení (ukazatel Zámek se rozsvítí). V okamžiku, kdy dojde k uzamení, nemohou ou být používána žádná tlaítka. DSW Nastavení hodin Hodiny jsou nastaveny na systém 24 hodin a výchozí as je 00:00. Chcete-li e-li využít co nejlépe tuto jednotku, je doporueno nastavit as pesn dle místního asu. V pípad výpadku el. proudu se hodiny nastaví zpt na svj výchozí as 00:00. 20

21 DSW Výbr režimu a) Teplota systému v provozu je v rozmezí -30~43 C, níže jsou uvedeny provozní teploty pro každý z režim. b) Režim Ekonomy: -7~43 C c) Režim Hybrid: -30~43 C d) Režim E-topné tleso: -30~43 C a) Režim Ekonomy: jednotka ohívá vodu pouze pohonem kompresoru na základ principu tepelného erpadla. a. Používá se, když je okolní teplota vysoká. b) Režim Hybrid: jednotka ohívá vodu nejen en pohonem kompresu, ale i elektrickým topným tlesem. Používá se, když je okolní olní teplota ta nízká nebo je-li zapotebí velké množství teplé vody. c) Režim E-topné tleso: jednotka ohívá vodu pouze elektrickým topným tlesem. Používá se, když je okolní teplota velmi nízká. Ve výchozím nastavení jednotka pracuje v režimu Hybrid. Zmna: Stisknte jednou i opakovan tlaítko MODE 10.4 Nastavení teploty Zobrazená teplota je teplota vody v horní ásti nádrže. Výchozí teplota je 55 C a rozmezí nastavení je 38~60 C. Metoda nastavení ní 10.5 Ukazatel teploty vody a) Teplota na displeji je teplota vody v horní ásti vodní nádrže (pes 1/4), kterou budete používat, ale nejedná se o teplotu veškeré vody. b) Krom ukazatele teploty ty vody je na displeji dalších 6 ukazatel, které zobrazují teplotu vody ve spodní ásti. Když je tato teplota o 15 C nižší než nastavená teplota, objeví se modrý ukazatel, který se rozsvítí; když je teplota o 10 C nižší, modrý a žlutý ukazatel se rozsvítí; když je teplota o 5 C nižší, modrý, žlutý a ervený ukazatel se rozsvítí. í. Když se rozsvítí všechny, teplota vody dosáhla nastavené hodnoty. c) Teplota spodní ásti nádrže se mže pi použití vody snížit, zatímco teplota ta horní ásti nádrže je stále vysoká, pak systém zane ohívat spodní ást nádrže. To je bžné. Zobrazení teploty Když se systém zastaví, pokles teploty je zcela bžný pi pedávání tepla. Když poklesne o nkolik stup, systém se automaticky opt spustí. Zobrazená teplota se mže dále bhem ohevu vodu snižovat nebo nezvyšovat po uritou dobu z dvodu výmny tepla do vody. V okamžiku, kdy ást nebo celá nádrž vody dosáhne nastavené teploty, systém se automaticky aticky zastaví. 21

22 DSW Nastavení asovae Uživatel mže nastavit zaátek a konec asu provozu prostednictvím funkce asovae. Nejnižší as asovae, který lze nastavit je deset minut. Zapnutí asovae: Uživatel mže takto nastavit poátení as. Jednotka se automaticky jednou spustí v nastaveném ase bhem 24 hodin ve stejný den. Pokud je poátení as nastaven jako dívjší než konený as, pak je jednotka v chodu po dobu nastaveného aven asu. Když je poátení as nastaven jako pozdjší než konený ný as, jednotka je v chodu v období bí mezi poátením asem dnes a koneným asem následující den. POZNÁMKA: 1) ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ ASOVA E nemže být nastaveno na stejnou dobu. Pokud je doba stejná, as vypnutí se opozdí automaticky tick o 10 minut. Napíklad Zapnutí a Vypnutí asu je nastaveno na 1:00, tedy ve stejnou dobu, pakas vypnutí bude automaticky upraven na 1: ) Funkce VYPNUTÍ ASOVA E nemže být použita samostatn. Tlaítko mže být použito pouze v okamžiku, kdy bylo použito nastavení zapnutí asu. Press the TIMER ON key, the minute digit of the clock on the display starts flashing slowly Press the UP and DOWN key,you can adjust the minute setting. ting. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the TIMER ON key again, the minute digit stops flashing and hour digit starts to flash. Press the TIMER OFF key, the minute digit on the display start to flash slowly. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the UP and DOWN key,you can adjust the hour setting. Press the TIMER OFF key again, the minute digit stops flashing and hour digit starts to flash. Stop operation for about 10s, flashing stops and TIMER ON +TIMER OFF setting are finished. 22

23 DSW-300 Zapnutí a vypnutí Stisknte tlaítko Zapnutí/Vypnutí poté, co jste provedli vše, co je uvedeno výše a systém bude spuštn v daném nastavení. Jednoduše pak použijte stejné tlaítko pro vypnutí. ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a) Pokud dojde de k bžné chyb, systém pejde do pohotovostního režimu a mže stále pracovat, nicmén ne tak efektivn jako pi bžném provozu. Kontaktujte prosím technika. b) Pokud dojde k závažné chyb, systém nebude schopen pokraovat. Kontaktujte prosím technika. c) Nastane-li chyba, každou druhou minutu zabzuí bzuák, varovný signál se rozsvítí a na displeji zane blikat varovný signál, displej ukazuje stídav chybný kód a teplotu vody. Stisknte tlaítko ZRUŠIT na dobu 3 sekund k zastavení alarmu Co není porucha 3minutová ochrana s napájecím zdrojem, po vypnutí je možné okamžité restartování až po 3 minutách z dvodu ochrany kompresoru. Pokud dojde k sebeochran a systém se zastaví, zkontrolujte: zda se rozsvítí ukazatel napájení, systém je nucen být v provozu, i když požadavek po spuštní nebyl splnn; zda není vstup a výstup vzduchu zablokovaný nebo nefouká silný vítr do výstupu vzduchu 11.2 Odmrazování Je-li vlhko a chladno, kondenzátor nzát or se musí obas odmrazit a kapacita ohevu vody se mže snížit. Systém tedy pestane ohívat vodu a zane se odmrazovat ovat a poté znovu opt zane vodu ohívat. Bhem rozmrazování se kompresor zastaví zatím motor ventilátoru se otáí vysokou rychlostí; Doba odmrazování mže trvat od 3 až do 10 minut dle okolní teploty a mrazu a vlhkosti vzduchu. Odmrazování v prbhu ohevu vody a) Režim Ekonomy, Režim Hybrid, pokud se výparník tepla odmrazuje ve studeném prostedí, systém se odmrazí automaticky pro udržení efektivního výkonu (3~10 min). b) Motor ventilátoru bude pi rozmrazování pracovat pi vysoké rychlosti a E-topné tleso zane pracovat. Obnovení provozu po dlouhé pestávce Když je systém stém nastartován po delší dob (vetn zkušebního provozu), je bžné, že odtékající voda je neistá. Nechte kohoutek puštný, za chvíli bude voda istá Operaní status kód LA Kód LA na obrazovce u nastavené teploty ukáže a pipomene uživateli, že okolní teplota nespluje provozní podmínky jednotky tepelného erpadla (pod -7 C,nad 43 C)uživatel mže pepnout z režimu Ekonomy na režim E-ohívání za pedpokladu, že je nádrž plná vody. Jednotka pejde na pvodní nastavení automaticky v okamžiku, kdy okolní teplota splní provozní podmínky pro režim tepelného erpadla, chyba LA ve stejném okamžiku sama zmizí z displeje obrazovky. 23

24 DSW Oznámení chyb Pokud dojde k njaké chyb, bzuák každou minutu zabzuí 3 x a ukazatel chyb bude blikat velmi rychle. Stisknte tlaítko ZRUŠIT po dobu nkolika sekund, abyste zastavili bzuák, nicmén svtélko bude neustále blikat. Systém stídav zobrazuje zuje chybný kód s teplotou vody na displeji s chybou. VÝSTUPNÍ TEPLOTA Dojde-li k chyb, zaízení by mohlo zstat v provozu za uritých okolností, nicmén by nebylo schopno dosáhnout oekávané efektivity. Vypnte pívod el.proudu, zkontrolujte, zda je dostatený tlak ve vodovodním ádu, pokud ani po optovném spuštní hláška nezmizí,obrate se prosím, na svého dodavatele o pomoc. Elektronika zaízení mže být ovlinna nap. pi náhlém, velmi krátkém výpadku proudu. 24

25 DSW-300 Detekce sebeochrany a) Když nastane sebeochrana, systém se zastaví a dojde k sebekontrole, k optovnému nastartování dojde, když dojde k vyešení píiny spuštní ochrany; b) Když nastane sebeochrana, každou druhou minutu zabzuí bzuák, varovný ukazatel zane blikat a na displeji se objeví stídav chybný kód a teplota vody. Stisknte te tla ítko CANCEL po dobu 3 sekund, abyste zastavili alarm. V okamžiku, kdy je chyba vyešena, ena, chybový kód na displeji zmizí. zí. c) K sebeochran dochází pi následujících okolnostech: U vstupu a výstupu vzduchu je pekážka; Na výmníku tepla je píliš mnoho prachu; Nesprávný napájecí zdroj (pesahující rozmezí 220±10%) POZNÁMKA: V pípad, že dojde de k sebeochran, eoch perušte pívod elektrické energie run a opt nastartujte poté, co je chyba vyešena Poruchy a jejich ešení Porucha Píina ešení Odtékající voda je studená. Displej je tmavý. Špatné pipojení zástrky napájecího zdroje a zásuvky; Nastavená teplota odtékající vody je nízká; Regulátor teploty odtékající vody je znien; Obvodová deska ukazuje poruchu ukazatele; Znovu zapojte zástrku; Nastavte te teploty ty na vyšší teplotu; Obrate se na technika. Neodtéká voda horká Došlo k odíznutí vody z vodovodu; Tlak vody je píliš nízký; Vstupní ventil byl uzaven. Poté, co je voda opt dodána, dojde k bžnému chodu; Použijte ji, když je tlak vyšší; Otevete ventil pívodu vody. Únik vody Potrubní spoje nejsou správn utsnny. Zkontrolujte a znovu utsnte všechny spoje. Pokud se na pístroji objeví jakákoliv závada nebo chyba, vypnte prosím systém, vypnte napájení a obrate se na servisní pomoc. 7$ Pravideln kontrolujte spojení mezi zástrkou napájecího zdroje a zásuvkou a zemnícími vodii; Je-li systém zastaven na dlouhou dobu v nkterých chladných oblastech (pod 0 C), pak by mla být horká voda vypuštna pro pípad, že by došlo k zamrznutí vnitní nádrže a poškození E-topného tlesa. Doporuuje se istit E-topné tleso pro dosažení efektivního výkonu pravideln. Každého pl roku kontrolujte obtovanou magneziovou anodu a vymte ji, pokud již není funkní. ní. Pro více informací kontaktujte prosím dodavatele nebo poprodejní servis. Je doporueno nastavit nižší teplotu ke snížení uvolovaného ovan tepla, k pedcházení ení vodního kamene a úspoe energie, je-li teplota horké vody dostaující. Každý msíc istte vzduchový filtr, jinak by mohl mít negativní vliv na výkon zaízení. Ped vypnutím systému na dlouhou dobu, prosím: vypnte napájení zdroje; vypuste veškerou vodu z vodní nádrže a potrubí a zavete všechny ventily; pravideln kontrolujte vnitní souásti. 25

26 DSW

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD

Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD Bazénové tepelné čerpadlo XHP a XHPFD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Specifikace...3 2. Výkonnostní křivky...5 3. Rozměry...6 4. Instalace...6

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Systémy SOL-AERO SOL-AQUA Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 1 www.solarsolution.cz info@solarsolution.cz telefon:564 406129

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170)

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Výkon a vlastnosti... 3 II. Schéma systému... 3 III. Výkonové parametry...

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

FAIRLAND (PH20 PH75s)

FAIRLAND (PH20 PH75s) FAIRLAND (PH20 PH75s) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY Překlad původního návodu k použití INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 03 Obsah I. Použití... II. Charakteristika... III. Technické parametry... IV.

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více