Obsah. Contents. Zdroje a přeměna energie. Sources and transformation of energy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Contents. www.transformacni-technologie.cz. www.transformacni-technologie.cz. Zdroje a přeměna energie. Sources and transformation of energy"

Transkript

1 Obsah Contents pdf Tisk Obsah je rozdělen do sedmi témat a to Zdroje a přeměna energie, Lopatkové stroje, Tepelné turbíny a turbokompresory, Pístový parní motor, Stirlingův motor, Proudění a Teoretické základy. Úvodní strana (vyhledávání) Obsah Rejstřík Symboly Přílohy Aktualizace (RSS) O stránkách O autorovi Zdroje a přeměna energie 1. Cesta člověka k transformačním technologiím Oheň; Živá síla; Střípky z historie větrné energetiky; Vodní kola a vodní turbíny; Historie strojů na páru; Jde to i bez páry; Elektřina; Jaderná energetika; Jak člověk začal transformovat energii ze Slunce přímo; Na závěr 2. Sluneční záření jako zdroj energie Tepelný tok ze Slunce na Zemi; Slunce; Využití sluneční energie rozdělení; Intenzita slunečního záření na povrchu Země; Systém pro ohřev tekutin a akumulaci tepla; Solární kolektor; Návrh solárního systému pro ohřev vody; Fotovoltaické systémy; Solární panel princip činnosti; Na závěr The contents is subdivided to seven themes as Sources and transformation of energy, Turbomachinery, Heat turbines and turbocompressors, Steam piston engine, Stirling engine, Flow and Theoretically essentials. Head page (search) Contents Index Symbols Appendixes Updates (RSS) About this web (only cz) About author (only cz) Sources and transformation of energy Way of mankind to transformation technologies Sun radiation as source of energy

2 Obsah-2 3. Biomasa jako zdroj energie Rostlinná biomasa; Fotosyntéza a vznik rostlinné biomasy; Výnosy; Typy konverzí biomasy pro energetické účely; Hoření dřeva; Spalování biomasy 4. Využití energie větru Konstrukce větrné elektrárny; Transformace energie ve větrné turbíně úvod; Vznik větru; Výběr lokality; Stavba větrné elektrárny; Větrná energetika 5. Využití energie vodního spádu Energetický potenciál vodního spádu; Základní typy vodních elektráren; Vodní turbíny; Potenciál vodního spádu v ČR 6. Tepelné oběhy a jejich realizace Oběhy spalovacích motorů; Lenoirův oběh; Výbušný (Ottův) oběh; Rovnotlaký (Dieselův) oběh, oběh vznětového motoru; Rankine-Clausiův oběh (R C oběh; parní oběh); Braytonův oběh (Jouleho oběh); Chladící oběh; Carnotizace tepelného oběhu; Tepelné stroje; Na závěr 7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady Vznik uhlí; Ložiska uhlí v ČR; Spalování uhlí v uhelných elektrárnách; Ropa; Těžba ropy; Složení ropy; Spotřeba ropy v ČR; Zemní plyn; Dovoz a distribuce zemního plynu; Výpočet dodané energie v zemním plynu (účtování); Závislost na dovozu fosilních paliv; Spalování fosilních paliv a ekologické dopady spalování; Vliv oxidů síry; Vliv oxidů dusíku; Tvorba CO a CO 2 a koloběh uhlíku; Skleníkový efekt a vliv CO 2 8. Využití tepla Země Přímé využití geotermální energie; Tepelná čerpadla Biomass as source of energy Use of wind energy Use of water gradient Heat cycles and their realisations Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact Use of heat of Earth

3 Obsah-3 9. Jaderná energetika Jaderné reaktory; Termonukleární reaktor; Jaderné elektrárny; Jaderná elektrárna; Schéma zařízení jaderné elektrárny s reaktorem typu VVER; Primární okruh, Sekundární okruh; Uran a palivový cyklus; Těžba a úprava uranové rudy; Obohacování uranu; Výroba palivové kazety; Štěpení v reaktoru; Přepracovací závod; Mezisklad použitého paliva; Hlubinné (konečné) úložiště jaderného odpadu; Jaderná bezpečnost 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech Výroba tepla; Výroba elektřiny v domácnostech; Kogenerace v domácnosti; Programovatelné (inteligentní) řízení výroby a spotřeby energií v domácnostech; Na závěr Lopatkové stroje 11. Lopatkový stroj Základní rozdělení a princip činnosti; Základní typy a aplikace lopatkových strojů; Rozdíl mezi objemovým strojem a lopatkovým strojem; Rozdělení lopatkových strojů podle směru proudění; Společné konstrukční znaky lopatkových strojů; Lopatka, lopatkový kanál a lopatková mříž; Výkon/příkon lopatkového stroje; Stupeň lopatkového stroje; Rychlostní trojúhelník; Ztráty lopatkových strojů Nuclear energy industry Principles of production of electricity and heat in household Turbomachinery Turbomachine Nomenclature and principle of operation; General classification and application of turbomachines; Difference between piston engine and turbomachine; Classification of turbomachines according to stream direction; Construction features of turbomachines; Blade, blade passage and blade row; Power output/input of turbomachine; Turbomachine stage; Velocity triangle; Turbomachine losses

4 Obsah Základní rovnice lopatkových strojů Síla působící na lopatky od proudu tekutiny (Eulerova rovnice); Diskuze k Eulerově rovnici; Vztah mezi střední aerodynamickou rychlostí a silou F; Kroutící moment, výkon (Eulerova turbínová rovnice; Diskuze k Eulerově turbínové rovnici; Obvodová práce; Diskuze k rovnici obvodové práce; Síla působící na osamocený profil (rovnice Kutta Žukovského); Aplikace rovnice Kutta-Žukovského na lopatku v lopatkové mříži; Spirální kanály v lopatkových strojích 13. Energetické bilance lopatkových strojů Energetická bilance vodní turbíny; Diskuze k energetickým rovnicím vodní turbíny; Čerpadla; Diskuze k energetickým rovnicím čerpadla; Energetická bilance tepelné turbíny; Diskuze k energetickým rovnicím tepelné turbíny; Energetická bilance turbokompresoru; Diskuze k energetickým rovnicím turbokompresoru; Energetická bilance ventilátoru; Energetická bilance větrné turbíny; Vrtule 14. Energetické bilance tepelných lopatkových strojů při sdílení tepla s okolím Expanze se sdílením tepla s okolím; Komprese se sdílením tepla s okolím; Vliv změny měrné tepelné kapacity plynu na expanzi a kompresi; Konstrukce izobar v T-s diagramu 15. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje Profilové ztráty; Celková energetická bilance stupně Essential equations of turbomachines Force on blades from fluid stream (Euler equation); Discussion about Euler equation; Relation between mean aerodynamic velocity and force F; Torque, power output (Euler turbomachinery equation); Discussion about Euler turbomachinery equation; Specific shaft work; Discussion about specific shaft work equation; Force on airfoil (Kutta Joukowski theorem); Application of Kutta Joukowski theorem to blade inside blade row; Spiral passages inside turbomachines Energy balances of turbomachines Energy balance of turbine; Discussion about water turbine energy equations; Rotodynamic pumps; Discussion about pump energy equations; Energy balance of heat turbine; Discussion about heat turbine energy equations; Energy balance of turbocompressor; Discussion about compressor energy equations; Energy balance of fan; Energy balance of wind turbine; Propellers Energy balances of heat turbomachines at heat transfer with surroundings Expansion inside of turbomachine at heat transfer with surroundings; Compression inside of turbomachine at heat transfer with surroundings; Influence of change of specific heat capacity of gas on expansion and compression; Drawing isobaric curves in T-s diagram Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage Blade profile losses; Total energy balance of stage

5 Obsah Geometrie lopatkových strojů Základní pojmy lopatkových mříží; Tvar profilu lopatky; Geometrické a aerodynamické charakteristiky lopatkových mříží; Tvary vstupních a výstupních hrdel lopatkových strojů; Tvary spirálních skříní 17. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží Průběh tlaku podél profilu lopatky; Aerodynamika osamoceného profilu; Aerodynamika lopatkové mříže; Důsledky stlačitelnosti proudění; Aerodynamika profilů a lopatkových mříží ve stlačitelném prostředí; Shrnutí vlivu stlačitelnosti proudění 18. Ztráty v lopatkových strojích Rozdělení profilových ztrát; Ztráta třením v mezní vrstvě; Ztráta vířením při odtržení mezní vrstvy od profilu; Ztráta vířením za odtokovou hranou; Ztráta rázem při obtékání profilu; Ostatní ztráty vznikající ve stupni lopatkového stroje; Ztráta parciálním ostřikem; Okrajová ztráta; Ztráta nesprávným úhlem náběhu; Ztráty vznikající vzájemným účinkem sousedních lopatkových mříží; Ztráty vnitřní netěsností stupně; Ventilační ztráta disku; Ztráty vlhkostí páry; Celkové poměrné ztráty stupně; Ztráty vznikající mimo lopatkovou část stroje; Ztráty v hrdlech lopatkových strojů 19. Podobnosti lopatkových strojů Teorie podobnosti, teorie modelů; Geometrická podobnost stupňů lopatkových strojů; Kinematická podobnost stupňů lopatkových strojů; Průtokový součinitel; Tlakový součinitel; Výkonový součinitel; Stupeň reakce; Rychlostní poměr; Specifické (měrné) otáčky; Odhad účinnosti z podobnostních součinitelů; Podobnost lopatkových strojů; Na závěr Shapes of parts of turbomachines Fundamental terminology of blade rows; Shape of blade profile; Geometry and aerodynamic characteristics of blade rows; Shapes of inlet and exit branches of turbomachines; Shapes of spiral casings Fundamentals of aerodynamic of blade profiles and blade rows Losses in turbomachines Similarities of turbomachines

6 Obsah Návrh stupně lopatkového stroje se zanedbatelným vlivem prostorového charakteru proudění Příklad postupu návrhu stupně lopatkového stroje; Elementární a normální axiální stupeň lopatkového stroje; Návrh axiálního rovnotlakého stupně; Návrh Curtisova stupně; Návrh axiálního přetlakového stupně; Návrh axiálního stupně kompresoru/dmychadla; Radiální stupeň lopatkového stroje; Návrh radiálního stupně čerpadla, ventilátoru a kompresoru; Návrh radiálního stupně turbíny; Základní návrh vícestupňového lopatkového stroje 21. Návrh stupně lopatkového stroje s přihlédnutím k prostorovému charakteru proudění Vliv zakřivení proudu na transformaci energie v lopatkovém stroji; Zjednodušující předpoklady; Vstupní rovnice popisující prostorové proudění; Rovnice pro osově symetrické proudění; Podmínky řešení rovnic; Axiální stupeň s konstantní cirkulací po výšce lopatky; Axiální stupeň s konstantní reakcí a konstantní prací; Axiální stupeň s konstantním měrným průtokem po výšce lopatky; Kuželový stupeň s předepsanými proudovými plochami 22. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla Peltonova turbína; Francisova turbína; Kaplanova turbína; Radiální čerpadla; Axiální čerpadla; Vícestupňové hydraulické stroje; Výkonové charakteristiky hydrodynamických čerpadel; Kavitace; Výrobci a dodavatelé vodních turbín a hydrodynamických čerpadel Design of turbomachine stage with negligible influence of spatial character of stream Design of turbomachine stage with taking into account spatial character of flow Water turbines and rotodynamic pumps

7 Obsah Větrné turbíny a ventilátory Aerodynamický návrh větrné turbíny; Turbíny pro přílivové elektrárny; Axiální ventilátory; Radiální ventilátory; Charakteristiky ventilátorů a jejich regulace; Výrobci a dodavatelé větrných turbín a ventilátorů 24. Tepelné turbíny a turbokompresory Stupně parních turbín; Parní turbíny s axiálními stupni; Parní turbíny s radiálními stupni; Stupně turboexpandérů a expanzní stupně plynových turbín; Stupně turbokompresorů a kompresní stupně plynových turbín; Návrh vícestupňové tepelné turbíny a turbokompresoru; Základní charakteristiky tepelných turbín a turbokompresorů Tepelné turbíny a turbokompresory 25. Tepelná turbína a turbokompresor Parní turbíny; Plynové turbíny; Paroplynový oběh; Turbokompresory 26. Parní turbína v technologickém celku Tepelná účinnost bloku s parní turbínou; Carnotizace Rankine Clausiova oběhu; Vliv tlaku páry p 2 na tepelnou účinnost; Vliv zvýšení teploty páry T 3 na tepelnou účinnost; Přihřívání páry a jeho vliv na tepelnou účinnost; Regenerační ohřev napájecí vody; Vliv kondenzační teploty respektive tlaku v kondenzátoru na tepelnou účinnost; Parní turbína v paroplynovém bloku; Alternativní pracovní látky v parních obězích; Regulace výkonu parních turbín; Zjednodušené spotřební charakteristiky parních turbín; Výrobci a dodavatelé parních turbín Wind turbines and fans Heat turbines and turbocompressors Heat turbines and turbocompressors Heat turbine and turbocompressor Steam turbines; Gas turbines and expanders; Combined cycle gas turbine (CCGT); Turbocompressors Steam turbine in technological unit

8 Obsah Turbokompresor v technologickém celku Napojení turbokompresoru na technologii; Snižování příkonu kompresoru chlazením během komprese; Povrchové chlazení (tzv. vnitřní); Turbokompresory s mezichlazením; Chlazení vstřikováním kapaliny do pracovního plynu; Pohon a regulace turbokompresorů; Charakteristiky turbokompresorů (se změnou otáček a parametrů); Výrobci a dodavatelé turbokompresorů 28. Plynová turbína (spalovaci turbina) v technologickém celku Tepelná účinnost soustrojí se spalovací turbínou; Vliv tlakových ztrát; Carnotizace Braytonova oběhu; Vliv tlaku pracovního plynu za turbokompresorem na tepelnou účinnost; Komprese s mezichlazením; Vliv teploty pracovního plynu před turbínou na tepelnou účinnost; Zvýšení tepelné účinnosti pomocí regenerace tepla; Dělení expanze a dvojí ohřátí pracovního plynu; Komprese s mezichlazením; Spalovací komory; Regulace plynových turbín a jejich charakteristiky; Výrobci a dodavatelé plynových turbín Pístový parní motor 29. Pístový parní motor (Parní stroj) Využívání pístového parního motoru; Popis a princip činnosti; Rozdělení pístových parních motorů; Základy konstrukce; Energetické toky Turbocompressor in technological unit Gas turbine in technological unit Steam piston engine Steam piston engine Using of steam piston engine; Description and principle of operation; Types of steam piston engines; Fundamentals of design; Energy flows

9 Obsah Termodynamický návrh pístového parního motoru Ideální p-v diagram; Indikátorový (reálný) p V diagram; Přímá (direktní) spotřeba páry v motoru; Celková spotřeba páry v motoru; Vnitřní termodynamická účinnost pístového parního motoru; Zvýšení vnitřní termodynamické účinnosti rozdělením expanze páry 31. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka Mechanismus pohybu šoupátka; Hlavní rozměry šoupátka; Konstrukce diagramu L s L; Rozvodové okamžiky v diagramu L s L; Odečet hlavních rozměrů šoupátka z diagramu L s -L; Důsledky špatného seřízení a návrhu šoupátka 32. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru Rovnice polohy pístu spojeného s klikovým mechanismem; Rozklad sil působících na píst; Kroutící moment; Nerovnoměrnost chodu velikost setrvačných hmot soustrojí 33. Pístový parní motor v technologickém celku Článek je zatím neveřejný. Stirlingův motor 34. Stirlingův motor Využívání Stirlingova motoru; Stirlingův motor a jeho princip; Základní modifikace Stirlingova motoru; Základy konstrukce Stirlingova motoru; Regenerátor Stirlingova motoru; Ohřívák Stirlingova motoru; Chladič Stirlingova motoru; Energetické toky ve Stirlingově motoru Thermodynamic design of steam piston engine Calculation of move and dimensions of slide valve Essential equations of crank mechanism of steam engine Piston steam engine in technological unit The article is not public yet. Stirling engine Stirling engine Using of Stirling engine; Stirling engine and its principle of operation; Main configurations of Stirling engine; Fundamentals of Stirling engine design; Regenerator of Stirling engine; Heater of Stirling engine; Cooler of Stirling engine; Energy flows inside Stirling engine

10 Obsah Oběh Stirlingova motoru Tlak ve Stirlingově motoru; Exponent polytropy a stupeň izotermizace; p-φ a p-v diagram Stirlingova motoru s klikovým mechanismem; Změna teploty pracovního plynu ve Stirlingově motoru; Stirlingův oběh a Schmidtova idealizace; Další porovnávací oběhy Stirlingova motoru; Na závěr 36. Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru Zjednodušující předpoklady; Vnitřní práce Stirlingova motoru; Tepelná bilance teplé strany, studené strany motoru a regenerátoru; Vnitřní tepelná účinnost Stirlingova motoru; Regenerované teplo v regenerátoru Stirlingova motoru; Entropie pracovního plynu v motoru; Množství pracovního plynu v motoru 37. Ztráty ve Stirlingových motorech Podobnosti Stirlingových motorů; Termodynamické ztráty oběhu Stirlingova motoru; Ztráta netěsností pístních kroužků Proudění 38. Škrcení plynů a par Ideální proudění plynu; Vznik trvalé tlakové ztráty při škrcení; Rozdíly při škrcení ideálního a reálného plynu; Využití efektu škrcení pro těsnění hřídelůlabyrintová ucpávkaregulace tlaku škrcením-redukční stanice; Regulace průtoku škrcením; Regulace tlaku hořlavého plynu; Škrcení v proudových měřidlech průtoku (Venturiho trubice, clona, dýza); Záměrné vytváření tlakové ztráty pomocí škrcení Stirling Engine Cycle Pressure inside Stirling engine; Polytropic index and isothermal ratio; p φ and p V diagram of Stirling engine with crankshaft; Stirling cycle and Schmidt theory; Temperature change of working gas inside Stirling engine; Other comparative cycle for Stirling engine; On conclusion Energy balance of Stirling engine cycle Assumptions of solution; Internal work of Stirling engine; Heat balance of hot side, cold side and regenerator of engine; Internal efficiency of Stirling engine; Regenerated heat inside regenerator of Stirling engine; Entropy of working gas; Amount of working gas inside engine Losses in Stirling engines Similarities of Stirling engines; Thermodynamics losses of Stirling engine cycle; Losses through leaks of piston rings Flow Throttling of gases and steam

11 Obsah Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny Laminární proudění viskozita; Proudění turbulentní Reynoldsovo číslo; Tlaková ztráta v potrubí nejen kruhového průřezu; Tlaková ztráta v místních odporech; Charakteristika potrubního systému 40. Efekty při proudění vysokými rychlostmi Machovo číslo; Šíření zvukových vln při pohybu zdroje tlakové poruchy; Hugoniotův teorém (charakteristická rovnice proudění stlačitelné látky); Kolmá (přímá) rázová vlna; Šikmá rázová vlna; λ-rázová vlna; Obtékání tupého úhlu vysokou rychlostí (expanzní vlny); Charakteristika obtékání tělesa vysokou rychlostí 41. Proudění plynů a par dýzou/tryskou Zužující se dýza (konvergentní tryska); Stav za ústím dýzy; Lavalova dýza (konvergentně-divergentní tryska); Proudění Lavalovou dýzou při nenávrhových stavech; Proudění v šikmo seříznuté dýze; Proudění dýzou se ztrátami 42. Některé aplikace teorie dýzy/trysky Nenávrhové stavy ventilu s difuzorem; Lavalova dýza jako lopatkový kanál; Raketový motor; Náporový motor; Průtok skupinou dýz, skupinou stupňů turbín Teoretické základy 43. Aplikace vektorového počtu v mechanice kontinua Gradient skalárního pole-gradient funkce; Potenciální (konzervativní) vektorové pole; Transformace do válcových souřadnic; Rotace vektoru, vírové a nevírové proudění; Divergence vektoru Rise of pressure drop during fluid flow Effects at high velocity flow Flow of gases and steam through nozzle Converging nozzle; State at exit of nozzle; De Laval Nozzle (convergingdiverging nozzle, CD nozzle); Flow in de Laval nozzle at non-design states; Flow through oblique cut nozzle; Flow in nozzle with loss A few applications of nozzle theory Theoretically essentials Application of vector calculus in continuum mechanics

12 Obsah Přenos energie elektromagnetickým zářením Vlastnosti fotonu; Vyzařovaná energie tělesa ve formě elektromagnetického záření; Bilance dopadajícího elektromagnetického záření 45. Jaderná energie Složení atomového jádra a základní pojmy; Vazebná energie; Štěpení jader atomů; Jaderná syntéza 46. Radioaktivita a vliv ionizujícího záření Ionizující záření; Radioaktivita; Účinky ionizujícího záření; Biologické účinky ionizujícího záření 47. Aplikace zákonů termodynamiky při transformaci energie Čtyři zákony termodynamiky; Teplota, práce, energie a teplo; Vztah mezi vnitřní tepelnou energií a dalšími druhy energie, zákon zachování energie; Tepelný oběh a jeho realizace; Energetická bilance průtočných strojů; Účinnost transformace, entropie, i-s a T-s diagram Transmission of energy by electromagnetic radiation Nuclear energy Radioactivity and influence of ionizing radiation Aplication of laws of thermodynamics at transformation of energy Jiří Škorpík, LICENCE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.7. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Výroba a přenos el. energie

Výroba a přenos el. energie Výroba a přenos el. energie Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala únor 2007 Průmyslová výroba elektrické energie Elektrárny a zdroje Uhelné Jaderné Sluneční

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo, 1 VODNÍ TURBÍNY Zařízení měnící energii vody v energii pohybovou a následně v mechanickou práci. Hlavními částmi turbín jsou : rozváděcí ústrojí oběžné kolo. pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 12.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika,

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny Tekutiny Charakteristika, proudění tekutin Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu» Kapaliny» rozpouštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzduchotechnika» Sušení» Fluidní operace Ideální kapalina»

Více

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory Popis obsahu balíčku WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ

ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ ČTYŘDOBÝ VÍCEVÁLCOVÝ SPALOVACÍ MOTOR S VYUŽITÍM TLAKOVÝCH PULZŮ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KE ZVÝŠENÍ NAPLNĚNÍ VÁLCŮ Některé z možných uspořádání motoru se společnými ventily pro sání i výfuk v hlavě válce: 1 ČTYŘDOBÝ

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie 13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie Ing. Václav Kolář Květen 2000, poslední úprava - červenec 2005

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Konference ANSYS 2011 Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami Bartoloměj Rudas, Zdeněk Šimka, Petr Milčák, Ladislav Tajč, Michal Hoznedl ŠKODA POWER, A Doosan Copany bartolomej.rudas@doosan.com

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

11.12.2013, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin

11.12.2013, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin 11.12.2013, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin erpadla strana 2 erpadla - za ízení pro dopravu tekutin Doprava tekutin m že být uskute ována pomocí erpadel, - ventilátor, - kompresor. Tato za

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 Lopatkové

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace

Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace Ing. Jiří Frolík Kapitola 1 Problematika současných pístových strojů a spalovacích motoru Spalovací motory a jejich účinnosti Energetické ztráty ty pístových

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PARNÍ TURBINA PRO TEPLÁRNU STEAM TURBINE CHP

Více

Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1

Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1 Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1 Dělení a provoz výroben elektrické energie Dle typu technologie klasické tepelné (parní) elektrárny na fosilní paliva biomasu paro-plynové elektrárny (elny s PPC) jaderné

Více