Obsah. Contents. Zdroje a přeměna energie. Sources and transformation of energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Contents. www.transformacni-technologie.cz. www.transformacni-technologie.cz. Zdroje a přeměna energie. Sources and transformation of energy"

Transkript

1 Obsah Contents pdf Tisk Obsah je rozdělen do sedmi témat a to Zdroje a přeměna energie, Lopatkové stroje, Tepelné turbíny a turbokompresory, Pístový parní motor, Stirlingův motor, Proudění a Teoretické základy. Úvodní strana (vyhledávání) Obsah Rejstřík Symboly Přílohy Aktualizace (RSS) O stránkách O autorovi Zdroje a přeměna energie 1. Cesta člověka k transformačním technologiím Oheň; Živá síla; Střípky z historie větrné energetiky; Vodní kola a vodní turbíny; Historie strojů na páru; Jde to i bez páry; Elektřina; Jaderná energetika; Jak člověk začal transformovat energii ze Slunce přímo; Na závěr 2. Sluneční záření jako zdroj energie Tepelný tok ze Slunce na Zemi; Slunce; Využití sluneční energie rozdělení; Intenzita slunečního záření na povrchu Země; Systém pro ohřev tekutin a akumulaci tepla; Solární kolektor; Návrh solárního systému pro ohřev vody; Fotovoltaické systémy; Solární panel princip činnosti; Na závěr The contents is subdivided to seven themes as Sources and transformation of energy, Turbomachinery, Heat turbines and turbocompressors, Steam piston engine, Stirling engine, Flow and Theoretically essentials. Head page (search) Contents Index Symbols Appendixes Updates (RSS) About this web (only cz) About author (only cz) Sources and transformation of energy Way of mankind to transformation technologies Sun radiation as source of energy

2 Obsah-2 3. Biomasa jako zdroj energie Rostlinná biomasa; Fotosyntéza a vznik rostlinné biomasy; Výnosy; Typy konverzí biomasy pro energetické účely; Hoření dřeva; Spalování biomasy 4. Využití energie větru Konstrukce větrné elektrárny; Transformace energie ve větrné turbíně úvod; Vznik větru; Výběr lokality; Stavba větrné elektrárny; Větrná energetika 5. Využití energie vodního spádu Energetický potenciál vodního spádu; Základní typy vodních elektráren; Vodní turbíny; Potenciál vodního spádu v ČR 6. Tepelné oběhy a jejich realizace Oběhy spalovacích motorů; Lenoirův oběh; Výbušný (Ottův) oběh; Rovnotlaký (Dieselův) oběh, oběh vznětového motoru; Rankine-Clausiův oběh (R C oběh; parní oběh); Braytonův oběh (Jouleho oběh); Chladící oběh; Carnotizace tepelného oběhu; Tepelné stroje; Na závěr 7. Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady Vznik uhlí; Ložiska uhlí v ČR; Spalování uhlí v uhelných elektrárnách; Ropa; Těžba ropy; Složení ropy; Spotřeba ropy v ČR; Zemní plyn; Dovoz a distribuce zemního plynu; Výpočet dodané energie v zemním plynu (účtování); Závislost na dovozu fosilních paliv; Spalování fosilních paliv a ekologické dopady spalování; Vliv oxidů síry; Vliv oxidů dusíku; Tvorba CO a CO 2 a koloběh uhlíku; Skleníkový efekt a vliv CO 2 8. Využití tepla Země Přímé využití geotermální energie; Tepelná čerpadla Biomass as source of energy Use of wind energy Use of water gradient Heat cycles and their realisations Fossil fuels, their use in energy industry and environmental impact Use of heat of Earth

3 Obsah-3 9. Jaderná energetika Jaderné reaktory; Termonukleární reaktor; Jaderné elektrárny; Jaderná elektrárna; Schéma zařízení jaderné elektrárny s reaktorem typu VVER; Primární okruh, Sekundární okruh; Uran a palivový cyklus; Těžba a úprava uranové rudy; Obohacování uranu; Výroba palivové kazety; Štěpení v reaktoru; Přepracovací závod; Mezisklad použitého paliva; Hlubinné (konečné) úložiště jaderného odpadu; Jaderná bezpečnost 10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech Výroba tepla; Výroba elektřiny v domácnostech; Kogenerace v domácnosti; Programovatelné (inteligentní) řízení výroby a spotřeby energií v domácnostech; Na závěr Lopatkové stroje 11. Lopatkový stroj Základní rozdělení a princip činnosti; Základní typy a aplikace lopatkových strojů; Rozdíl mezi objemovým strojem a lopatkovým strojem; Rozdělení lopatkových strojů podle směru proudění; Společné konstrukční znaky lopatkových strojů; Lopatka, lopatkový kanál a lopatková mříž; Výkon/příkon lopatkového stroje; Stupeň lopatkového stroje; Rychlostní trojúhelník; Ztráty lopatkových strojů Nuclear energy industry Principles of production of electricity and heat in household Turbomachinery Turbomachine Nomenclature and principle of operation; General classification and application of turbomachines; Difference between piston engine and turbomachine; Classification of turbomachines according to stream direction; Construction features of turbomachines; Blade, blade passage and blade row; Power output/input of turbomachine; Turbomachine stage; Velocity triangle; Turbomachine losses

4 Obsah Základní rovnice lopatkových strojů Síla působící na lopatky od proudu tekutiny (Eulerova rovnice); Diskuze k Eulerově rovnici; Vztah mezi střední aerodynamickou rychlostí a silou F; Kroutící moment, výkon (Eulerova turbínová rovnice; Diskuze k Eulerově turbínové rovnici; Obvodová práce; Diskuze k rovnici obvodové práce; Síla působící na osamocený profil (rovnice Kutta Žukovského); Aplikace rovnice Kutta-Žukovského na lopatku v lopatkové mříži; Spirální kanály v lopatkových strojích 13. Energetické bilance lopatkových strojů Energetická bilance vodní turbíny; Diskuze k energetickým rovnicím vodní turbíny; Čerpadla; Diskuze k energetickým rovnicím čerpadla; Energetická bilance tepelné turbíny; Diskuze k energetickým rovnicím tepelné turbíny; Energetická bilance turbokompresoru; Diskuze k energetickým rovnicím turbokompresoru; Energetická bilance ventilátoru; Energetická bilance větrné turbíny; Vrtule 14. Energetické bilance tepelných lopatkových strojů při sdílení tepla s okolím Expanze se sdílením tepla s okolím; Komprese se sdílením tepla s okolím; Vliv změny měrné tepelné kapacity plynu na expanzi a kompresi; Konstrukce izobar v T-s diagramu 15. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje Profilové ztráty; Celková energetická bilance stupně Essential equations of turbomachines Force on blades from fluid stream (Euler equation); Discussion about Euler equation; Relation between mean aerodynamic velocity and force F; Torque, power output (Euler turbomachinery equation); Discussion about Euler turbomachinery equation; Specific shaft work; Discussion about specific shaft work equation; Force on airfoil (Kutta Joukowski theorem); Application of Kutta Joukowski theorem to blade inside blade row; Spiral passages inside turbomachines Energy balances of turbomachines Energy balance of turbine; Discussion about water turbine energy equations; Rotodynamic pumps; Discussion about pump energy equations; Energy balance of heat turbine; Discussion about heat turbine energy equations; Energy balance of turbocompressor; Discussion about compressor energy equations; Energy balance of fan; Energy balance of wind turbine; Propellers Energy balances of heat turbomachines at heat transfer with surroundings Expansion inside of turbomachine at heat transfer with surroundings; Compression inside of turbomachine at heat transfer with surroundings; Influence of change of specific heat capacity of gas on expansion and compression; Drawing isobaric curves in T-s diagram Relation between shaft work and internal work of turbomachine stage Blade profile losses; Total energy balance of stage

5 Obsah Geometrie lopatkových strojů Základní pojmy lopatkových mříží; Tvar profilu lopatky; Geometrické a aerodynamické charakteristiky lopatkových mříží; Tvary vstupních a výstupních hrdel lopatkových strojů; Tvary spirálních skříní 17. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží Průběh tlaku podél profilu lopatky; Aerodynamika osamoceného profilu; Aerodynamika lopatkové mříže; Důsledky stlačitelnosti proudění; Aerodynamika profilů a lopatkových mříží ve stlačitelném prostředí; Shrnutí vlivu stlačitelnosti proudění 18. Ztráty v lopatkových strojích Rozdělení profilových ztrát; Ztráta třením v mezní vrstvě; Ztráta vířením při odtržení mezní vrstvy od profilu; Ztráta vířením za odtokovou hranou; Ztráta rázem při obtékání profilu; Ostatní ztráty vznikající ve stupni lopatkového stroje; Ztráta parciálním ostřikem; Okrajová ztráta; Ztráta nesprávným úhlem náběhu; Ztráty vznikající vzájemným účinkem sousedních lopatkových mříží; Ztráty vnitřní netěsností stupně; Ventilační ztráta disku; Ztráty vlhkostí páry; Celkové poměrné ztráty stupně; Ztráty vznikající mimo lopatkovou část stroje; Ztráty v hrdlech lopatkových strojů 19. Podobnosti lopatkových strojů Teorie podobnosti, teorie modelů; Geometrická podobnost stupňů lopatkových strojů; Kinematická podobnost stupňů lopatkových strojů; Průtokový součinitel; Tlakový součinitel; Výkonový součinitel; Stupeň reakce; Rychlostní poměr; Specifické (měrné) otáčky; Odhad účinnosti z podobnostních součinitelů; Podobnost lopatkových strojů; Na závěr Shapes of parts of turbomachines Fundamental terminology of blade rows; Shape of blade profile; Geometry and aerodynamic characteristics of blade rows; Shapes of inlet and exit branches of turbomachines; Shapes of spiral casings Fundamentals of aerodynamic of blade profiles and blade rows Losses in turbomachines Similarities of turbomachines

6 Obsah Návrh stupně lopatkového stroje se zanedbatelným vlivem prostorového charakteru proudění Příklad postupu návrhu stupně lopatkového stroje; Elementární a normální axiální stupeň lopatkového stroje; Návrh axiálního rovnotlakého stupně; Návrh Curtisova stupně; Návrh axiálního přetlakového stupně; Návrh axiálního stupně kompresoru/dmychadla; Radiální stupeň lopatkového stroje; Návrh radiálního stupně čerpadla, ventilátoru a kompresoru; Návrh radiálního stupně turbíny; Základní návrh vícestupňového lopatkového stroje 21. Návrh stupně lopatkového stroje s přihlédnutím k prostorovému charakteru proudění Vliv zakřivení proudu na transformaci energie v lopatkovém stroji; Zjednodušující předpoklady; Vstupní rovnice popisující prostorové proudění; Rovnice pro osově symetrické proudění; Podmínky řešení rovnic; Axiální stupeň s konstantní cirkulací po výšce lopatky; Axiální stupeň s konstantní reakcí a konstantní prací; Axiální stupeň s konstantním měrným průtokem po výšce lopatky; Kuželový stupeň s předepsanými proudovými plochami 22. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla Peltonova turbína; Francisova turbína; Kaplanova turbína; Radiální čerpadla; Axiální čerpadla; Vícestupňové hydraulické stroje; Výkonové charakteristiky hydrodynamických čerpadel; Kavitace; Výrobci a dodavatelé vodních turbín a hydrodynamických čerpadel Design of turbomachine stage with negligible influence of spatial character of stream Design of turbomachine stage with taking into account spatial character of flow Water turbines and rotodynamic pumps

7 Obsah Větrné turbíny a ventilátory Aerodynamický návrh větrné turbíny; Turbíny pro přílivové elektrárny; Axiální ventilátory; Radiální ventilátory; Charakteristiky ventilátorů a jejich regulace; Výrobci a dodavatelé větrných turbín a ventilátorů 24. Tepelné turbíny a turbokompresory Stupně parních turbín; Parní turbíny s axiálními stupni; Parní turbíny s radiálními stupni; Stupně turboexpandérů a expanzní stupně plynových turbín; Stupně turbokompresorů a kompresní stupně plynových turbín; Návrh vícestupňové tepelné turbíny a turbokompresoru; Základní charakteristiky tepelných turbín a turbokompresorů Tepelné turbíny a turbokompresory 25. Tepelná turbína a turbokompresor Parní turbíny; Plynové turbíny; Paroplynový oběh; Turbokompresory 26. Parní turbína v technologickém celku Tepelná účinnost bloku s parní turbínou; Carnotizace Rankine Clausiova oběhu; Vliv tlaku páry p 2 na tepelnou účinnost; Vliv zvýšení teploty páry T 3 na tepelnou účinnost; Přihřívání páry a jeho vliv na tepelnou účinnost; Regenerační ohřev napájecí vody; Vliv kondenzační teploty respektive tlaku v kondenzátoru na tepelnou účinnost; Parní turbína v paroplynovém bloku; Alternativní pracovní látky v parních obězích; Regulace výkonu parních turbín; Zjednodušené spotřební charakteristiky parních turbín; Výrobci a dodavatelé parních turbín Wind turbines and fans Heat turbines and turbocompressors Heat turbines and turbocompressors Heat turbine and turbocompressor Steam turbines; Gas turbines and expanders; Combined cycle gas turbine (CCGT); Turbocompressors Steam turbine in technological unit

8 Obsah Turbokompresor v technologickém celku Napojení turbokompresoru na technologii; Snižování příkonu kompresoru chlazením během komprese; Povrchové chlazení (tzv. vnitřní); Turbokompresory s mezichlazením; Chlazení vstřikováním kapaliny do pracovního plynu; Pohon a regulace turbokompresorů; Charakteristiky turbokompresorů (se změnou otáček a parametrů); Výrobci a dodavatelé turbokompresorů 28. Plynová turbína (spalovaci turbina) v technologickém celku Tepelná účinnost soustrojí se spalovací turbínou; Vliv tlakových ztrát; Carnotizace Braytonova oběhu; Vliv tlaku pracovního plynu za turbokompresorem na tepelnou účinnost; Komprese s mezichlazením; Vliv teploty pracovního plynu před turbínou na tepelnou účinnost; Zvýšení tepelné účinnosti pomocí regenerace tepla; Dělení expanze a dvojí ohřátí pracovního plynu; Komprese s mezichlazením; Spalovací komory; Regulace plynových turbín a jejich charakteristiky; Výrobci a dodavatelé plynových turbín Pístový parní motor 29. Pístový parní motor (Parní stroj) Využívání pístového parního motoru; Popis a princip činnosti; Rozdělení pístových parních motorů; Základy konstrukce; Energetické toky Turbocompressor in technological unit Gas turbine in technological unit Steam piston engine Steam piston engine Using of steam piston engine; Description and principle of operation; Types of steam piston engines; Fundamentals of design; Energy flows

9 Obsah Termodynamický návrh pístového parního motoru Ideální p-v diagram; Indikátorový (reálný) p V diagram; Přímá (direktní) spotřeba páry v motoru; Celková spotřeba páry v motoru; Vnitřní termodynamická účinnost pístového parního motoru; Zvýšení vnitřní termodynamické účinnosti rozdělením expanze páry 31. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka Mechanismus pohybu šoupátka; Hlavní rozměry šoupátka; Konstrukce diagramu L s L; Rozvodové okamžiky v diagramu L s L; Odečet hlavních rozměrů šoupátka z diagramu L s -L; Důsledky špatného seřízení a návrhu šoupátka 32. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru Rovnice polohy pístu spojeného s klikovým mechanismem; Rozklad sil působících na píst; Kroutící moment; Nerovnoměrnost chodu velikost setrvačných hmot soustrojí 33. Pístový parní motor v technologickém celku Článek je zatím neveřejný. Stirlingův motor 34. Stirlingův motor Využívání Stirlingova motoru; Stirlingův motor a jeho princip; Základní modifikace Stirlingova motoru; Základy konstrukce Stirlingova motoru; Regenerátor Stirlingova motoru; Ohřívák Stirlingova motoru; Chladič Stirlingova motoru; Energetické toky ve Stirlingově motoru Thermodynamic design of steam piston engine Calculation of move and dimensions of slide valve Essential equations of crank mechanism of steam engine Piston steam engine in technological unit The article is not public yet. Stirling engine Stirling engine Using of Stirling engine; Stirling engine and its principle of operation; Main configurations of Stirling engine; Fundamentals of Stirling engine design; Regenerator of Stirling engine; Heater of Stirling engine; Cooler of Stirling engine; Energy flows inside Stirling engine

10 Obsah Oběh Stirlingova motoru Tlak ve Stirlingově motoru; Exponent polytropy a stupeň izotermizace; p-φ a p-v diagram Stirlingova motoru s klikovým mechanismem; Změna teploty pracovního plynu ve Stirlingově motoru; Stirlingův oběh a Schmidtova idealizace; Další porovnávací oběhy Stirlingova motoru; Na závěr 36. Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru Zjednodušující předpoklady; Vnitřní práce Stirlingova motoru; Tepelná bilance teplé strany, studené strany motoru a regenerátoru; Vnitřní tepelná účinnost Stirlingova motoru; Regenerované teplo v regenerátoru Stirlingova motoru; Entropie pracovního plynu v motoru; Množství pracovního plynu v motoru 37. Ztráty ve Stirlingových motorech Podobnosti Stirlingových motorů; Termodynamické ztráty oběhu Stirlingova motoru; Ztráta netěsností pístních kroužků Proudění 38. Škrcení plynů a par Ideální proudění plynu; Vznik trvalé tlakové ztráty při škrcení; Rozdíly při škrcení ideálního a reálného plynu; Využití efektu škrcení pro těsnění hřídelůlabyrintová ucpávkaregulace tlaku škrcením-redukční stanice; Regulace průtoku škrcením; Regulace tlaku hořlavého plynu; Škrcení v proudových měřidlech průtoku (Venturiho trubice, clona, dýza); Záměrné vytváření tlakové ztráty pomocí škrcení Stirling Engine Cycle Pressure inside Stirling engine; Polytropic index and isothermal ratio; p φ and p V diagram of Stirling engine with crankshaft; Stirling cycle and Schmidt theory; Temperature change of working gas inside Stirling engine; Other comparative cycle for Stirling engine; On conclusion Energy balance of Stirling engine cycle Assumptions of solution; Internal work of Stirling engine; Heat balance of hot side, cold side and regenerator of engine; Internal efficiency of Stirling engine; Regenerated heat inside regenerator of Stirling engine; Entropy of working gas; Amount of working gas inside engine Losses in Stirling engines Similarities of Stirling engines; Thermodynamics losses of Stirling engine cycle; Losses through leaks of piston rings Flow Throttling of gases and steam

11 Obsah Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny Laminární proudění viskozita; Proudění turbulentní Reynoldsovo číslo; Tlaková ztráta v potrubí nejen kruhového průřezu; Tlaková ztráta v místních odporech; Charakteristika potrubního systému 40. Efekty při proudění vysokými rychlostmi Machovo číslo; Šíření zvukových vln při pohybu zdroje tlakové poruchy; Hugoniotův teorém (charakteristická rovnice proudění stlačitelné látky); Kolmá (přímá) rázová vlna; Šikmá rázová vlna; λ-rázová vlna; Obtékání tupého úhlu vysokou rychlostí (expanzní vlny); Charakteristika obtékání tělesa vysokou rychlostí 41. Proudění plynů a par dýzou/tryskou Zužující se dýza (konvergentní tryska); Stav za ústím dýzy; Lavalova dýza (konvergentně-divergentní tryska); Proudění Lavalovou dýzou při nenávrhových stavech; Proudění v šikmo seříznuté dýze; Proudění dýzou se ztrátami 42. Některé aplikace teorie dýzy/trysky Nenávrhové stavy ventilu s difuzorem; Lavalova dýza jako lopatkový kanál; Raketový motor; Náporový motor; Průtok skupinou dýz, skupinou stupňů turbín Teoretické základy 43. Aplikace vektorového počtu v mechanice kontinua Gradient skalárního pole-gradient funkce; Potenciální (konzervativní) vektorové pole; Transformace do válcových souřadnic; Rotace vektoru, vírové a nevírové proudění; Divergence vektoru Rise of pressure drop during fluid flow Effects at high velocity flow Flow of gases and steam through nozzle Converging nozzle; State at exit of nozzle; De Laval Nozzle (convergingdiverging nozzle, CD nozzle); Flow in de Laval nozzle at non-design states; Flow through oblique cut nozzle; Flow in nozzle with loss A few applications of nozzle theory Theoretically essentials Application of vector calculus in continuum mechanics

12 Obsah Přenos energie elektromagnetickým zářením Vlastnosti fotonu; Vyzařovaná energie tělesa ve formě elektromagnetického záření; Bilance dopadajícího elektromagnetického záření 45. Jaderná energie Složení atomového jádra a základní pojmy; Vazebná energie; Štěpení jader atomů; Jaderná syntéza 46. Radioaktivita a vliv ionizujícího záření Ionizující záření; Radioaktivita; Účinky ionizujícího záření; Biologické účinky ionizujícího záření 47. Aplikace zákonů termodynamiky při transformaci energie Čtyři zákony termodynamiky; Teplota, práce, energie a teplo; Vztah mezi vnitřní tepelnou energií a dalšími druhy energie, zákon zachování energie; Tepelný oběh a jeho realizace; Energetická bilance průtočných strojů; Účinnost transformace, entropie, i-s a T-s diagram Transmission of energy by electromagnetic radiation Nuclear energy Radioactivity and influence of ionizing radiation Aplication of laws of thermodynamics at transformation of energy Jiří Škorpík, LICENCE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory Popis obsahu balíčku WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 1 powerpointovou prezentaci na téma: JADERNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 2 powerpointovou prezentaci na téma: VODNÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Úspory energie a obnovitelné zdroje Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Význam energie pro naši civilizaci Bez dostatečných zdrojů nemůže existovat biosféra (živé organismy) ani technosféra (civilizace)

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika Ot. č. Otázka Odpovědi 1. Aerodynamická síla se vyjadřuje jako součin a) součinitele síly, kinetického tlaku a charakteristické

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Člověk a energie domácí projekt pro

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP 2 1 V parní turbíně se přeměňuje energie

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta. Spolehlivá a dostupná energie je základem moderní společnosti 2

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století

Funkční modely ISŠ Sokolnice Energetické zdroje pro 21. století 1 Funkční modely ISŠ Sokolnice Projekt: Číslo projektu: Energetické zdroje pro 21. století CZ.1.11/3.4.00/42.01656 1) Větrné elektrárny Model větrné elektrárny Funkční model větrné elektrárny se zdrojem

Více

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Brno Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 23 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NOVÁKOVÁ Helena ABSTRAKT Článek upozorňuje na globální problém snižování úrovně emisí oxidu uhličitého a na využívání obnovitelných zdrojů energie SUMMARY The paper points

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více