Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Softstartéry Prvodce problematikou softstartér"

Transkript

1 ABB/NN/ 05/06CZ_09/2009 Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

2 2

3 Pedmluva Tato píruka je napsaná s cílem být podstatnou studnicí informací pro osoby již pracující se softstartéry, ale také pro osoby, které se zajímají o problematiku spouštní elektrických pohon a to rznými jejími metodami. Nevadí, jestli jste expert nebo nováek, víme, že i Vy naleznete zajímavé a užitené informace v celém rozsahu manuálu, nebo pouze v jeho vybraných kapitolách. Obsah této knihy je založená na 20 letech zkušeností, které ABB má ve vývoji, výrob a prodeje nízkonapových motor a softstartér. Tato píruka není manuál pro všechny typy ABB softstartér které existují na trhu. K tomuto slouží katalogy, brožury, instalaní manuály uvedení do provozu jednotlivých ad softstartér. Tato píruka apriory slouží k zvtšení pehledu o problematice spouštní motor pomocí softstartér. Více informací o softstartérech stejn jako o dalších ABB produktech naleznete na Všechny rady v této píruce je nutno posuzovat dle konkrétních aplikací. 3 Záí 2009 Adresa autora: ABB Automation Products, Cewe-Control S Västerös Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) ABB Automation Technologies, Div. Automation Products, Cewe-Control Peložil: Ing. Jií Vašinka ABB s.r.o. Heršpická Brno Tel:

4 4 ABB nebere zodpovdnost za žádnou poruchu nebo poškození zaízení vlivem použití této píruky.

5 Obsah: Certifikáty, schválení, smrnice a standardy...8 Evropské direktivy...8 Oznaení CE...8 Oznaení UL a CSA...8 Užívané standardy...9 Všeobecn o motorech...10 Motor s kotvou nakrátko...11 Zapojení svorkovnice motoru...12 Úiník motoru...13 Otáky motoru...14 Moment...15 Kroužkové motory...16 Metody pipojení motoru k síti...17 Pímým pipojením na sí (DOL)...18 Kombinací hvzda/trojúhelník...19 Frekvenním mniem...21 Softstartérem...22 Bžné problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí...23 Rzné pohánné aplikace...24 Odstedivý ventilátor...25 Pímým pipojením na sí (DOL)...25 Kombinací hvzda/trojúhelník...26 Softstartérem...27 Výbr vhodného softstartéru...28 Odstedivé erpadlo...29 Pímým pipojením na sí (DOL)...29 Kombinací hvzda/trojúhelník...30 Softstartérem...31 Výbr vhodného softstartéru...32 Kompresor...33 Pímým pipojením na sí (DOL)...33 Kombinací hvzda/trojúhelník...34 Softstartérem...35 Výbr vhodného softstartéru...36 Dopravníkový pás...37 Pímým pipojením na sí (DOL...37 Kombinací hvzda/trojúhelník...38 Softstartérem...39 Výbr vhodného softstartéru

6 Jak vybrat vhodný softstartér pro danou aplikaci...41 Popis softstartér...42 Popis rzných souástí softstartéru...43 Bžná nastavení...45 Rozbhová rampa...45 Dobhová rampa...45 Poátení naptí...45 Proudové omezení...46 Snížené naptí...47 Nastavitelný jmenovitý proud motoru Rzné indikace na displeji softstartér...48 Rzná ovládací a napájecí naptí...49 Teplota okolí...50 Nadmoská výška...51 Spouštní nkolika motor...52 Paralelní spouštní motor 52 Sekvenní spouštní motor...53 Rzné metody pipojení softstartéru...54 Pímé pipojení (In-Line, do série s motorem)...55 Pipojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta, paraleln s motorem)...56 Instalace síového stykae...57 Základní nastavení softstartéru pro rzné aplikace...58 Nastavení bez použití proudového omezení...59 Nastavení s použitím proudového omezení...59 Petížitelnost a ochrana proti petížení...60 Petížitelnost softstartér...60 Petížitelnost pi použití by-pass stykae...61 Petížitelnost pi používání ochrany proti petížení...61 Poet start za hodinu...62 Zatžovatel...62 Vyšší harmonické...63 Obsah vyšších harmonických...63 Výbušné prostedí (Ex)...64 Prostory s nebezpeím výbuchu...64 Umístní a výbr softstartéru...65 Koordinace...66 Typy koordinace...66 Kategorie užití...67 Typy pojistek...68 Kde najít koordinaní tabulky...69

7 Odjištní 2 f. ízených softstartér...71 ESD- eletrostatické výboje...72 Dva druhy poruch u ídících desek...72 Elektro-statické napové stupn...73 Ochrana proti elektro-statickým výbojm...73 asto kladené dotazy (FAQ)...74 Environmentální informace...77 Industrial IT...78 Komunikaní úrove softstartér...78 Výpoetní vzorce a pevody jednotek...79 Výpoetní vzorce...79 Zkratky...81 Pevody jednotek...82 Glosá

8 Certifikáty, schválení, smrnice a standardy Všechny ABB nízkonapové softstartéry jsou vyvinuty a vyrobeny podle pravidel vydané mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC, která je souástí mezinárodní normalizaní komise ISO. Problematika ISO a IEC dala základ standardm používaným pro prodej výrobk a zaízení v celém svt. Softstartéry byly konstruovány a vyrobeny dle tchto standard a jsou ve vtšin zemí dostatené. Veškerá zodpovdnost týkající se samotného výrobku zstává v rukou výrobce samotného, který garantuje soulad s danými standardy. V nkterých zemích zákon vyžaduje speciální certifikát, nebo certifikáty. Pro softstartéry užívané na palub lodí, pobežní pojišovací spolenosti vyžadují osvdení o schválení BV (Bureau Veritas), GL (Germanisher Lloyd) a LRS (Lloyd Register of Shipping), nebo od dalších nezávislých certifikaních organizací. Evropské direktivy Existují ti základní evropské direktivy: 8 Direktiva EU 73/23/EEC ( Nízkonapová smrnice ) CE Týkající se elektrického zaízení od 50 do 1000 V AC a od 75 až 1500 V DC. Direktiva EU 89/392/EEC ( Smrnice pro strojní zaízení ) CE Týkající se bezpenostních pedpis stroj a strojních zaízení Direktiva EU 89/336/EEC ( Smrnice elektromagnetické kompatibility ) CE Týkající se všech zaízení schopných vytvoit elektromagnetické rušení, vetn jeho úrovn vyzaování a odolnosti. Oznaení CE Produkt je posuzován dle platného standardu IEC (Spínací a ídící pístroje nn. ást 4-2: Stykae a spoušte motor- polovodiové regulátory a spoušte motor na stídavý proud (odpovídá SN EN )). V pípad splnní standardu IEC softstartér spluje jak Nízkonapovou smrnici EU 73/23/EEC tak i smrnici elektromagnetické kompatibility EU 89/336/EEC a mže být oznaen znakou CE. Oznaení CE neplatí pro Smrnici pro strojní zaízení EU 89/392/EEC, protože nezohleduje pipojení softstartéru k pohánnému motoru aplikace. Oznaení CE je dkazem splnní shody s Evropskými smrnicemi. Oznaení UL a CSA Požadavky pro Americké a Kanadské trhy jsou velmi podobné. Liší se ale oproti Evropským standardm IEC a dalších Evropských norem. USA UL Americké standardy E E Kanada CSA Kanadské standardy

9 Užívané standardy U softstartér se setkáváme s následující smrnicemi a standardy. No. 2006/95/EC Technické požadavky na elektrická zaízeni nn (odpovídá NV. 17/2003 Sb.) No. 2004/108/EC Elektromagnetická kompatibilita IEC Spínací a ídící pístroje nn. ást 1: Všeobecné (odpovídá SN EN ) IEC Spínací a ídicí pístroje nn. ást 4-2: Stykae a spoušte motor - polovodiové regulátory a spoušte motor na stídavý proud (odpovídá SN EN ) UL508 Norma UL pro bezpenost zaizeni na pemnu energie CSA C22.2 No 14 Norma pro prmyslové regulaní zaízeni 9

10 Všeobecn o motorech Moderní elektromotory jsou dostupné v mnoha rzných variantách, jako jednofázové motory, trojfázové motory, synchronní motory, asynchronní motory, speciální motory, dvou-rychlostní motory, tí-rychlostní motory a tak dále. Každý s tchto motor má své jedinené parametry a vlastnosti použití. Pro každý konstrukní typ motoru je mnoho rzných montážních uspoádání, napíklad patkové uložení, pírubové uložení nebo jejich kombinace. Pro motory je taktéž dležité jejich zpsob chlazení. U jednodušších motor si vystaíme s vlastním chlazením (pirozenou cirkulací), u složitjších aplikací je nutné motory dochlazovat napíklad vodou, vzduchem nebo speciálním pídavným chladiem 10 Svorkovnice Pro zabezpeení dlouhé provozuschopnosti daného Svorkovnice motoru je taktéž dležitým parametrem jeho stupe ochrany krytí IP (International Protection), který udává odolnost motoru proti vniknutí cizího tlesa i vniknutí kapalin a to dle mezinárodního standardu IEC Samotný kód tvoí 2 cifry: první udává ochranu ped nebezpeným dotykem a ped vniknutím cizích pedmt, druhá stupe krytí ped vniknutím vody. Nejvyšším stupnm ochrany Ventilátor Vtrák je IP68. Tato píruka se zamuje pouze na asynchronní motory s kotvou nakrátko. Hídel Statorové Statorové vinutí vinutí Rotor Rotor Stator

11 Motor s kotvou nakrátko V této píruce se zamíme pouze na asynchronní motory s kotvou nakrátko, které dominují eskému trhu. Tento motor spluje kladené požadavky na rozbh u nejbžnjších aplikací. Motor s kotvou nakrátko se vyznauje minimálními požadavky na poízení a údržbu bhem provozu. Podíl na trhu u asynchronních motor s kotvou nakrátko se pohybuje kolem 90 %. Celosvtov se výrobou tchto motor zabývá mnoho firem v rzných cenových hladinách, rzných technických parametrech a kvalit. Motory ABB splují veškeré požadavky spojené s provozem, životností i jejich kvalitou. Vysoká úinnost ABB motor vede k významným úsporám v nákladech na energie bhem jejich provozu. Nízká hlunost motoru je u ABB taktéž samozejmostí. S tímto parametrem docilujeme zvýšení komfortnosti obsluhy u dané technologie, jejímž následek je zvýšení produktivity práce. Existují ale i další parametry, kterými se motory ABB liší. Konstrukním ešením rotoru ovlivujeme zábrový proud motoru a zárove jeho poátení (zábrový) moment. Ne všichni výrobci ve srovnání s jmenovitými hodnotami motor splují takto nároné parametry. Pi použití softstartéru je dobré, aby ml motor vysoký poátení kroutící moment pi pímém pipojení na sí. Když je použit motor s vysokým zábrovým kroutícím momentem, který rozbíháme softstartérem, dochází k výrazné redukci rozbhového proudu, než u motoru, který má nízkou hodnotu zábrového proudu. Poet pól motoru taktéž výrazn ovlivuje jeho technické parametry. Motor s 2-ma póly má nižší poátení kroutící moment než motor se 4-mi a více póly. 11 I Zábrový proud M Zábrový moment Moment zvratu Jmenovitý proud Jmenovitý moment Graf prbhu proudu typický pro asynchronní motor n Graf prbhu momentu typický pro asynchronní motor n

12 Zapojení svorkovnice motoru Tí fázový asynchronní motor lze standardn zapojit do Y nebo do. Pi pepojení motoru z hvzdy do trojúhelníku dochází ke zvýšení naptí na motoru a tedy ke zvýšení výkonu, konkrétn ve tífázové soustav u symetrického spotebie jde o zvýšení naptí na násobek odmocniny ze tí a výkonu na trojnásobek. Možností využívanou u elektrických motor je pipojení tífázového motoru na nižší naptí (nap. 3 x 230 V AC) pi zapojení vinutí do trojúhelníku nebo na vyšší naptí (nap. 3 x 400 V AC) pi zapojení vinutí do hvzdy Zapojení 230V (400V) Y- Zapojení 400V (690V)

13 Úiník motoru inný výkon motoru vyjaduje jeho schopnost pemny energie vyjádené užitenou mechanickou energií. Jalový výkon motoru je dležitý pro samotný chod motoru (zpsobuje magnetizaci). V grafickém znázornní je inný výkon P (kw) a jalový výkon Q (kva) ve vztahu se zdánlivým výkonem S (kvar) definován pomocí úiníku cos. Úiník je bezrozmrný a jeho hodnota se pohybuje od nuly do jedné, piemž jednotkový úiník znamená, že celý výkon je inný (fázový posuv je nulový), nulový úiník znamená, že celý výkon je jalový, zátž je ist kapacitní nebo ist indukní a fázový posuv je tedy ±90. Nízké hodnoty úiníku znamenají v obvodu vyšší ztráty energie. Hodnoty úiníku u motor se pohybují mezi 0,7-0,9. 13

14 Otáky motoru Otáky asynchronního motoru jsou závislé na dvou parametrech a to potu pól vinutí statoru a jmenovité frekvenci sít. Pi 50 Hz budou jmenovité otáky motoru konstantní a to 6000 ot/min, pi zvýšení jmenovité frekvence sít na 60 Hz budou jmenovité otáky 7200 ot/min, toto vše pi potu pólu=1. Jmenovitá rychlost motoru se vypoítává ze vzorce: 2 f 60 n = p n= otáky f= síová frekvence p= poet pól 14 Píklad: 4- pólový motor, pracující v síti 50 Hz n = = 1500 ot / min 4 Daný vztah vyjaduje synchronní otáky motoru. Asynchronní motor tyto otáky nikdy nedosáhne Pokud motor nebude zatížen, jeho otáky se budou velice blížit k otákám synchronním. Naopak, když je motor zatížen, jeho otáky se budou od synchronních otáek vzdalovat. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními otákami se definuje jako skluz. Skluz motoru se vypoítává ze vzorce: n1 n s = n1 s= skluz (obvyklá hodnota skluzu motoru je mezi 1 až 3 %) n 1 = synchronní otáky n= asynchronní otáky (jmenovité otáky) Tabulka synchronních otáek pro rzné poty pól a frekvencí. Poet pól 50 Hz 60 Hz M Jmenovitá rychlost Synchronní otáky Skluz n

15 Moment Poátení kroutící moment pro motor se výrazn liší v závislosti na velikosti motoru. U malých motor napíklad 30 kw se hodnota pohybuje kolem 2,5 až 3 násobku jmenovitého momentu motoru. Pro stední motory do 250 kw se hodnota poáteního kroutícího momentu pohybuje mezi 2 až 2,5 násobkem jmenovitého momentu motoru. Velké motory mohou mít velmi nízkou hodnotu poáteního kroutícího momentu, nkdy nižší než je moment jmenovitý. Takto nadimenzovaný motor nelze rozbhnout, pokud je pipojena jmenovitá zátž ani pi pímém pipojení motoru na sí. Jmenovitý moment motoru se vypoítává ze vzorce: Pr M r = 9550 nr M r = Jmenovitý moment (Nm) P r = Jmenovitý výkon motoru n r = jmenovité otáky motoru 15 M Mz (1,5 3) Mr n

16 Kroužkové motory U nkterých aplikací, kdy pímé pipojení motoru k síti není možné díky velkému rozbhovému (zábrovému) proudu, nebo díky nízkému zábrovému momentu pi spouštní metodou hvzda/trojúhelník použijeme pro spouštní kroužkový motor. Motor je rozbíhán zmnou odporu ve vinutí rotoru a to postupným snižováním jeho odporu pomocí pídavných rezistor (rotorového spoušte). Po dosažení jmenovitých otáek motoru, je rotorové vinutí zkratováno. Výhodou kroužkového motoru je to, že rozbhový proud bude nižší a je možné nastavit poátení kroutící moment až k maximálnímu krouticímu momentu. M 16 n Graf prbhu momentu typický pro kroužkový motor I Graf prbhu proudu typický pro kroužkový motor n

17 Metody pipojení motoru k síti Struný popis nejbžnjších pipojení asynchronního motoru s kotvou nakrátko na sí. Problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí naleznete na dalších stranách. Pímým pipojením na sí (DOL) Frekvenním mniem 17 Kombinací hvzda/trojúhelník Softstartérem

18 Pímým pipojením na sí (DOL) Toto je zdaleka nejbžnjší metoda spouštní používaná v prmyslových aplikacích. Motorová odboka se skládá s hlavního stykae a tepelného relé. Nevýhodou tohoto ešení je, že nedokáže omezit vysoký zábrový proud. Obvyklá hodnota zábrového proudu se pohybuje kolem 6 až 7 násobku jmenovitého proudu, u nkterých aplikací, zvlášt u tžkých rozbh, mže být i 9 až 10 násobek. Další nevýhodou je vysoká proudová špika (Diracv impuls) vznikající pi pipojení zatíženého motoru na sí, která se mže pohybovat až v hodnot 14-ti násobku jmenovitého proudu. Hodnoty zábrového proudu závisí na zapojení a velikosti motoru, obecn lze íct, že ím menší motor, tím vtší zábrový proud. Bhem pímého pipojení motoru na sí je výhodou vysoký poátení kroutící moment na hídeli motoru. Tento zábrový moment je asto vtší, než vtšina aplikací potebuje. Zábrový moment koresponduje se sílou, zbyten vysoký zábrový moment vyvolá vysokou sílu ve vazb motorpohánná technologie. Dá se ale konstatovat, že tato metoda spouštní vždy vyhoví požadavkm pipojení a v nkterých pípadech je jedinou možnou alternativou pipojení motoru na sí. 18 M Zábrový moment Moment zvratu Jmenovitý moment n I Zábrový proud KM1- hlavní styka FR1- tepelné relé Jmenovitý proud n

19 Kombinací hvzda/trojúhelník Tato metoda spouštní omezuje jak zábrový proud tak i zábrový moment. Kombinace spouštní motoru se skládá z tí styka, mechanického blokování, asovae pepnutí Y/D a tepelného relé. Motor musí být schopen zapojení tzv. uvnit trojúhelníku (6 svorek na svorkovnici motoru). K motoru vedou dva 3-žilové kabely. Zábrový proud motoru je omezen na 30 % rozbhového proudu, zábrový moment na 25 % zábrového momentu a to ve srovnání s metodou pímého pipojení na sí ( DOL). Tuto metodu spouštní mžeme využít jen pro lehké starty motor (motor je ásten zatížen). V pípad tžkých start je možné, že 25 % zábrového momentu nestaí k utržení motoru. Pro erpadlové a ventilátorové aplikace je moment zátže pi startu velice nízký a kvadraticky se zvyšuje s otákami. Pi dosažení % jmenovité rychlosti motoru se moment zátže rovná hnacímu momentu a motor neakceleruje. Po dosažení jmenovité rychlosti je nutné pepnout z hvzdy do trojúhelníku. Toto pepnutí trvá cca. 0,5 s a vede k vysokým proudovým a momentovým špikám, které mají za následek vysoké namáhání izolací motoru. Hodnota špiky pi pepnutí dosahuje až hodnoty zábrového proudu pi pímém pipojení motoru na sí. U aplikací s momentem zátže vtším než 50 % jmenovitého momentu na hídeli motoru nelze tuto metodu pipojení na sí použít. 19

20 20 KM1- hlavní styka KM2- styka do trojúhelníku KM3- styka do hvzdy FR1- tepelné relé M I Moment/rychlost n Proud n

21 Frekvenním mniem Frekvenní mni nkdy také je nazývaný VSD (Variable speed drive), nebo VFD (Variable Freguency Drive) je taktéž velmi astým prostedkem pipojení motoru k síti. Samotný frekvenní mni se skládá ze dvou ástí. První konvertuje frekvenci sít AC (50-60 Hz) na frekvenci DC a druhou, konvertující frekvenci DC zpt na AC, tu ale s frekvencí promnlivou mezi Hz. Protože otáky motoru jsou závislé na frekvenci, umožuje frekvenní mni regulovat otáky motoru pomocí zmny výstupní frekvence. Využití frekvenního mnie je tedy, když je poteba regulace rychlosti motoru bhem trvalého provozu. V mnoha aplikacích je frekvenní motor stále používán pouze jako prostedek k ízenému startu a zastavení navzdory skutenosti, že není žádná poteba regulace otáek motoru bhem provozu. ízením výstupní frekvence, jmenovitý moment na hídeli motoru dosahuje vysokých hodnot i u nízkých otáek motoru. Rozbhový proud motoru je taktéž výrazn omezen a pohybuje se kolem 0,5-1 násobku proudu jmenovitého. U motoru mžeme pomocí frekvenního mnie docílit dokonalého startu i zastavení. V pípad použití inkrementálního idla u motoru, který reguluje frekvenní mni docilujeme maximálního momentu i pi nulových otákách motoru. Inkrementální idlo zajišuje zptnou vazbu o pesných otákách motoru. U frekvenních mni je nezbytné použití vstupních filtr k redukci vyšších harmonických generovaných frekvenním mniem. 21 KM1- hlavní styka Q1- frekvenní mni

22 Softstartérem Metoda spouštní motoru pomocí softstartér je odlišná, než pedchozí zpsoby. Softstartér má ve fázi instalované dva anti-paraleln azené tyristory, které jsou ovládány ídící deskou. Samotná regulace je napová, tj. ídící deska softstartéru postupn zvyšuje/snižuje nastavenou efektivní hodnotu naptí ve fázích a to po obsluhou nastavenou dobu. Využívá se principu, že naptí na svorkách motoru bhem startu je nízké a tudíž i rozbhový proud a moment. Postupným zvyšováním/snižování naptí dochází k postupnému zvtšení/snížení momentu na hídeli motoru a postupnému zvýšení/snížení proudu motoru a jeho otáek. Rozbh a dobh motoru je plynulý. Matematicky lze dané vyjádit: T Ue 2 tj. pokud nastavíme poátení naptí 50 % síového naptí je Ue = 50 % => T(0,5 2 ) = 25 % I Ue tj. Ue = 50 % => I = 50 % 22 Obecn lze íct, že softstartér použijeme tam, kde je velký zábrový proud, který potebujeme omezit, nebo tam, kde vysoký zábrový moment zpsobuje trhání, rázy i jiné mechanické problémy. Zvlášt výhodné je použití softstartér u erpadlových a ventilátorových aplikací. V neposlední ad u aplikací pepravy materiálu pomocí dopravníkových pás, kde ízení dobhu využíváme k prevenci zniení pepravovaného materiálu díky rychlému zastavení. KM1- síový styka FR1- tepelné relé Q1- softstartér

23 Bžné problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí Píklad problému Spouštcí metoda Pímé pipojení Pepína Y/D Frekvenní Softstartér na sí mni Opotebení Ano Nízké Ne Ne ložisek Vysoký zábrový Ano Ne Ne proud Opotebení Ano Ano Ne Ne pevodovek Poškození zboží Ano Ano Ne Ne Klepání v potrubí, Ano Ano Ne Ne tlakové rázy Proudové špiky Ano Ano Ne Ne 23

24 Rzné pohánné aplikace Motory jsou užívané pro spouštní a chod u rzných aplikací. Tato kapitola se vnuje pouze nejbžnjším aplikacím. Rozdílné aplikace jsou charakteristické rznou charakteristikou zátže. Je nutné zvážit dva faktory: Moment zátže a moment na hídeli motoru. Pro rozjezd aplikace je nutné, aby byl motor silnjší než zátž. Hnací moment je rozdíl mezi momentem na hídeli motoru a momentem zátže. Hnací moment = Moment na hídeli motoru - Moment zátže Moment setrvanosti a setrvaná hmota zátže. Vysoká hodnota momentu setrvanosti zvtšuje délku rozbhu. 24 M Moment na hídeli motoru Hnací moment Moment zátže Odstedivý ventilátor Odstedivé erpadlo Kompresor Dopravníkový pás n

25 Odstedivý ventilátor U nkterých aplikací je poátení moment zátže velice nízký, motor je takka nezatížen. Velké odstedivé ventilátory jsou standardn rozbíhány se zavenou klapkou, což vede k snazšímu (kratšímu) rozbhu, musíme ale poítat s momentem setrvanosti, který dobu rozbhu prodlužuje. Pímým pipojením na sí (DOL) Odstedivé ventilátory jsou velmi asto hnané jedním nebo více hnacími emeny. Bhem pímého pipojení mají tyto hnací emeny tendenci prokluzu. Dvodem prokluzu je, že tyto ventilátory mají zbyten vysoký zábrový moment, který vyvolá vysokou sílu ve vazb motor-ventilátor. Musíme také poítat s momentem setrvanosti, který se zvtšuje od samotného rozbhu. Hnací emeny prokluzují, protože vlivem závislosti poátením kroutícím momentu motoru na zátži nejsou schopny penést tuto sílu. Tento problém znamená riziko zvýšených náklad spojených s údržbou daného zaízení, výrobním ztrátám, kde je nutné zastavit technologii a vymnit hnací emen, nebo ložisko. 25 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

26 Kombinací hvzda/trojúhelník Spuštním pomocí stykaové kombinace Y/D dosáhneme nižšího zábrného momentu. Moment zátže motoru se zvyšuje s kvadrátem rychlosti a moment na hídeli motoru nemusí být dostatený k dosažení jmenovitých otáek motoru. Dsledkem toho je, že pepnutí kombinace startu z Y do D zpsobí výrazný prokluz emenice a proudovou špiku asto tak velkou, jako pi pímém spouštní motoru na sí. Tyto fakty zpsobují velká namáhání v ložiscích motoru a výrazn zvyšují riziko poškození samotného ventilátoru. M 26 n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu I Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

27 Softstartérem Klíem k ešení startu odstedivého ventilátoru bez použití regulace otáek je použití softstartéru, který omezuje zábrový moment na hídeli motoru od startu samotného. Použitím softstartér redukujeme poátení naptí na svorkách motoru ízen tak, aby nedošlo k prokluzu emenice a zárove došlo k jemnému rozbhu samotného ventilátoru. M 27 n Moment v závislosti na otákách u softstartéru I n Proud v závislosti na otákách u softstartéru

28 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro ventilátory s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru ventilátoru u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro ventilátory s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 28 Doporuená základní nastavení pro odstedivý ventilátor: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 30 % Je doporueno použít proudové omezení (limitaci).!vtšinu ventilátor je nutné dimenzovat na tžký rozbh! Aplikace odstedivého ventilátoru

29 Odstedivé erpadlo V prmyslu se setkáváme s rznými typy erpadel jako pístová erpadla, odstedivá erpadla,lamelová erpadla atd. Nejbžnjší jsou erpadla odstedivá, kterým se budeme dále vnovat. Pímým pipojením na sí (DOL) Motor s kotvou nakrátko je obvykle nejlepším ešením pro rozbh erpadel a to bez vtších problém. Nežádoucími problémy jsou tlakové nárazy v soustavách potrubí, které vzniknou v dsledku rychlého zastavení motoru erpadla. Tyto tlakové nárazy zpsobují výrazné mechanické opotebení nejenom potrubí ale také erpadel. Bhem pímého pipojení motoru na sí se vyvine vysoký hnací moment, kterým se erpadlo rozbhne na jmenovité otáky píliš rychle (moment zátže je nízký). Pímým pipojením motoru erpadla na sí je zábrový proud motoru na svém maximu, tj. až 7-mi násobku proudu jmenovitého. 29 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

30 Kombinací hvzda/trojúhelník (Y/D) Použitím kombinace hvzda/trojúhelník je možné snížit zábrový moment. Hnací moment motoru ve hvzd je píliš nízký, aby mohlo být dosaženo jmenovitých otáek motoru. Pi dosažení cca % jmenovitých otáek motoru je nutné pepnout z hvzdy do trojúhelníku. Toto pepnutí zpsobí proudovou špiku, mnohdy stejnou jako pi pímém pipojení motoru na sí. Samotné pepnutí trvá cca. 0,5 s a charakter špiky se dá pirovnat k Diracov impulsu. Špika má za následek vysoké namáhání izolace motoru, namáhání ložisek a má velký vliv na pohánnou soustavu, kde vzniká velký tlakový ráz v potrubí. Zastavení erpadla 30 U erpadel, musíme mít na pamti nejenom rozbh motoru, ale také jeho zastavení. Pi rychlém zastavení vznikají v soustav trubek vysoké tlakové rázy, které jsou daleko vtší, než pi spouštní samotném. Toto je zpsobeno vysokým hmotnostním prtokem média v soustav trubek, kde médium krátkodob pokrauje v toku se stejnou rychlostí i po zastavení erpadla, nastává vyrovnáním sil v soustav trubek, tj. objem média se vrátí znovu a to obrácen. Tento jev zpsobí výše uvedené tlakové rázy, které namáhají potrubní soustavu. M I n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

31 Softstartérem Použití softstartéru pro rozbh motoru erpadla omezíte zábrový moment na hídeli motoru. Toto omezení je zpsobeno ízením naptí na svorkách motoru od samotného startu, kde hnací moment motoru je dostatený k rozbhu erpadla na jeho jmenovité otáky. Tento start je bez vedlejších úink, kterými jsou hlavn velké proudové špiky, vznikající vlivem spínání. Hodnota zábrového proudu motoru zaplaveného erpadla (pln zatíženého), který je rozbíhán softstartérem se vtšinou pohybuje kolem 4 násobku jmenovitého proudu motoru. Výraznou pomocí v soustav s odstedivým erpadlem je softstartér i pi jeho zastavení. Softstartér omezuje naptí, po nastavenou asovou rampu, i pi vypnutí. Toto omezení výrazn redukuje tlakové rázy v potrubí, které jsou zpsobeny energií média v potrubí. U elektronických softstartér s 3 fázovým ízením je k dispozici speciální funkce, tzv. krokové snížení naptí. Tato funkce optimalizuje zastavení motor erpadel, dle pedem definovaných parametr dané soustavy. U velkých výkon motor erpadel mžeme dále využít funkci tzv. Momentového ízení, kdy softstartér kontroluje moment startu/zastavení bhem celé jeho doby. M I 31 Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

32 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro erpadla je normální (lehký) rozbh typickým. Aplikace s erpadly mají malý moment setrvanosti a softstartéry se dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Tžký rozbh Není aplikace Doporuená základní nastavení pro odstedivé erpadlo: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 20 sec. Poátení naptí: 30 % 32 Aplikace s odstedivým erpadlem

33 Kompresor Nejpoužívanjší typy malých kompresor jsou kompresory pístové, kde moment zátže lineárn stoupá s otákami motoru kompresoru. Dalším rozšíeným typem kompresoru je kompresor šroubový, který se využívá k stlaení vzduchu. U tohoto konstrukního typu kompresoru moment zátže závisí na kvadrátu otáek motoru kompresoru. Souástí soustrojí mohou být hnací emeny, mezi motorem a kompresorem. Nkteré kompresory využívají snížený zábrový moment pi spuštní. Pímým pipojením na sí (DOL) Pímým pipojením motoru kompresoru na sí je zaízení vystaveno vysokým mechanickým namáháním a to nejenom ve vazb motor-kompresor (hnací emen), ale hlavn u kompresoru samotného. Výsledkem je snížení životnosti jak motoru tak i kompresoru. V pípad, že jsou použity hnací emeny, asto dochází k jejím prokluzm. Velký zábrový moment motoru kompresoru zpsobuje až 7-mi násobek jmenovitého proudu motoru. Tento zpsob pipojení kompresoru k síti se nedoporuuje. 33 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

34 Kombinací hvzda/trojúhelník Použitím kombinace hvzda/trojúhelník je možné snížit zábrový moment a zábrový proud motoru, tento fakt mže zpsobit nerozjetí motoru kompresoru ve vztahu k jeho jmenovitým otákám. Po pepnutí do trojúhelníku vzniká velká proudová a momentová špika, která zpsobí vysoké mechanické namáhání celé soustavy. Bhem svého chodu kompresory velmi asto pracují naprázdno, protože tlak v systému je dostatený. Bhem tohoto chodu naprázdno má motor nízký úiník a nízkou efektivitu. Toto je mnohdy nutné kompenzovat. M I 34 Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu n Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

35 Softstartérem Použitím softstartéru omezíme zábrový proud a tudíž i zábrový moment motoru. Dsledkem toho je snížení mechanického namáhání ve vazb motor-kompresor, tj. snížení mechanického namáhání v ložiscích a hnacích emenech. Této fakt výrazn snižuje náklady na údržbu. Pi použití softstartéru k pohonu kompresoru je zábrový proud motoru snížen na cca. 3-4 násobek jmenovitého proudu motoru kompresoru. M I 35 Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

36 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro kompresory s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru kompresoru u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro kompresory s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 36 Doporuená základní nastavení pro odstedivý ventilátor: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 30 % (pístový kompresor) 40 % (šroubový kompresor) Aplikace s kompresorem

37 Dopravníkový pás Dopravníkové pásy mají široké možnosti použití. Typickým je nekonstantní moment zátže v závislosti jak je dopravníkový pás naložen. Pímým pipojením na sí (DOL) Dopravní pásy asto potebují poátení zábrový moment motoru tém shodným s jmenovitým momentem motoru. Pímým pipojením motoru s kotvou nakrátko dosahujeme 1,5-2,5 násobku jmenovitého momentu motoru v závislosti na velikosti motoru, konstrukního typu motoru atd. Pi pímém pipojení motoru dopravníkového pásu k sítí je vysoká pravdpodobnost prokluzu (vyzutí) pásu v závislosti na velikosti zábrného momentu motoru dopravníkového pásu. Velkým mechanickým namáháním jsou taktéž vystaveny pevodovky a spojky. Dsledkem tchto mechanických namáhání jsou zvýšené nároky na údržbu a provoz dopravníkových pás. Vše se dá vyešit pidáním hydraulické spojky, která efektivn penese daný moment. Tento zpsob je dosti nákladný a vyžaduje zvýšenou údržbu daného zaízení. 37 Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M n Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Moment v závislosti na otákách pi DOL startu I I Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

38 Kombinací hvzda/trojúhelník Tuto metodu pipojení na sí není možné použít, když je hodnota momentu zátže blízko jmenovité hodnot momentu motoru pi spouštní (viz. Vysoký zábrový moment) Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M 38 Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu n n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu I I Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n n Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu

39 Softstartérem Použitím softstartéru omezíme zábrový proud a tudíž i zábrový moment motoru dostaten tak, aby stále mohlo dojít k rozjezdu dopravníkového pásu. Možnost nastavení softstartéru umožní pesn nastavit moment tak, aby nedocházelo k žádným prokluzm, i jiným mechanickým namáháním. Tato skutenost zajistí bezproblémový chod a minimalizuje náklady na údržbu dopravníkového pásu. Pi použití softstartéru je proud omezen na 3-4 násobku jmenovitého proudu motoru bhem startu. Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M 39 n Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Moment v závislosti na otákách u softstartéru I I Proud v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

40 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro krátké, nebo lehce naložené dopravníkové pásy s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru dopravníkového pásu u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro dlouhé, nebo tžce naložené dopravníkové pásy s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 40 Doporuená základní nastavení pro dopravníkový pás: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 40 % Aplikace s dopravníkovým pásem

41 Jak vybrat vhodný softstartér pro danou aplikaci Softstartéry se dimenzují na jmenovitý proud (jmenovitý výkon) motoru a to v závislosti na charakteru zátže. Tato zátž mže charakterizována jako lehká a tžká. Lehká zátž koresponduje s normálním rozbhem, tžká zátž s tžkým rozbhem. Obecn lze konstatovat, že softstartér s tžkým rozbhem je o jeden ád naddimenzován oproti softstartéru s rozbhem lehkým (normálním). U nkterých aplikací je nutné taktéž pihlédnout k potu start za hodinu, které mají velký vliv na výbr správného softstartéru. Samotný softstartér je taktéž nutné dimenzovat z hlediska propustné energie, nadmoské výšky a teploty okolí. Pro pesnjší specifikace je možné využít konfiguraní software pro správný výbr softstartéru Prosoft Dostupný na Níže uvedená tabulka mže posloužit jako základní vodítko k výbru softstartéru a to z hlediska charakteru zátže pohánného motoru. 41 Rychlý návod na výbr Normální rozbh, tída 10 Typické aplikace Tžký rozbh, tída 30 Typické aplikace Ohýbaky Kompresory (krátké) Výtahy Odstedivá erpadla Dopravníkové pásy Eskalátory Drtie Mlýny (dlouhé) Mixéry Odstedivé ventilátory Dopravníkové pásy Míchadla Výbr Výbr Výbr dle jmenovitého proudu (výkonu) Výbr dle jmenovitého proudu (výkonu) motoru. motoru, který je naddimenzován o jednu Pro softstartéry s elektronickou ochranou výkonovou adu. zvolte tídu spouštní 10. Pro softstartéry s elektronickou ochranou zvolte tídu spouštní 30. Pro více než 10 start za hodinu vyberte softstartér o ád vtší než je jmenovitá hodnota výkonu motoru

42 Popis softstartér - Design, nastavení, vstupy a výstupy Softstartér se obecn složen z hlavních komponent jako je ídící deska (PCB), chladi, antiparaleln zapojené tyristory, ventilátor a kryt (plastový, nebo kovový). Regulaní obvody mohou být analogové, digitální, nebo kombinace obou. Reléové výstupní signály softstartéru mohou být pedem pednastaveny, nebo mžou být uživatelsky peprogramovány dle požadavku zapojení. Softstartér mže být vybaven integrovaným elektronickým tepelným relé (EOL) s funkcí ochrany motoru proti petížení, místo používaného bimetalového relé. Vestavné elektronické tepelné relé má vyšší pesnost než standardní externí tepelné relé, protože aktuální hodnoty jsou vypoítávány z mených hodnot proudu a naptí pímo ve softstartéru. Tento fakt je zvlášt využitelný v aplikacích s perušovaným provozem. 42 V souastné dob se zvyšuje poteba komunikace mezi jednotlivými zaízeními v rozvodech prmyslových podnik. Mnoho softstartér je již standardn vybaveno komunikaním portem pipraveným pro pipojení komunikace. V dnešní dob existuje mnoho rzných komunikaních protokol, piemž nkteré jsou více užívané než jiné, napíklad MODBus, ProfiBus, DeviceNet, CANopen,

43 Popis rzných souástí softstartéru kryt ídící deska 43 svorky tyristor chladi ventilátor kryt

44 ídící deska- Deska s plošnými spoji je užívaná pro ovládání spuštní tyristor, využívající aktuálních proudových a napových hodnot. Tato ídící deska mže sloužit k výpotu rzných hodnot, napíklad úiníku, inného výkonu, atd. Mže taktéž sloužit pro zálohu dat, jako jsou poruchy, události atd. Chladi- je nedílnou souástí softstartéru. Na chladii jsou pipevnny anti-paraleln zapojené tyristory. Vlivem spínaní tyristor vzniká teplo, které je nutné práv tímto chladiem odvést. Na chladii závisí petížitelnost softstartéru, provozní proud softstartéru atd. Ventilátory- jsou využívány ke zvtšení kapacity chladie. Je možné použít 1, 2 i více chladi v závislosti na typu softstartéru. Nkteré menší softstartéry nejsou ventilátory vybaveny, což má za následek snížení potu start za hodinu. 44 Kryty- mžou být zhotovený z plastu, kovu, nebo kombinací tchto obou materiál. Hlavní funkcí krytu je ochrana komponent softstartéru zvlášt proti mechanickému a elektrickému poškození. Kryt taktéž chrání, uvnit umístné komponenty, proti prachu a špín. V pípad poteby vyššího krytí (IP) je nutné softstartér umístit do samostatné rozvádové skín splující požadovanou tídu krytí IP. Tyristory- jsou polovodiové souásti zapojené anti-paraleln a umístné ve dvou nebo tech fázích síového obvodu. Naptí na svorkách motoru se pi spouštní sníží ízením fázového úhlu zapnutí tyristoru na nastavenou poátení hodnotu a v nastaveném intervalu se pomocí funkce rampy plynule zvyšuje na plnou hodnotu síového naptí. Bhem trvalého provozu softstartéru jsou tyristory pln oteveny. U zastavení je proces opaný. Princip softstartéru se dá jednoduše popsat jako postupné zvyšování efektivní hodnoty ve fázích. Tyristor oteven asové zpoždní Anti-paralelní zapojení tyristor

45 Bžná nastavení Tento výbr zahrnuje krátký popis nejbžnjších nastavovaných parametr dostupných u vtšiny softstartér. Další parametry nastavení softstartér jsou možná v závislosti na typu softstartéru. Samotné nastavení se provádí bu potenciometrem, DIP spínaem, tlaítky displeje nebo poítaem. Rozbhová rampa Po zadání povelu ke startu softstartér postupn zvyšuje výstupní naptí po zvolené napové, nebo momentové rozbhové ramp. Rozbhová rampa trvá do doby, než je na motoru plné naptí. Samotný as rozbhové rampy nemže být píliš dlouhý, což má za následek ohev izolací motoru a riziko vybavení tepelného relé. as rozbhové rampy je kratší, pokud není motor zatížen, tj. je malý moment zátže. Dobhová rampa Po zadání povelu k zastavení softstartér postupn snižuje výstupní naptí po zvolené napové, nebo momentové zastavovací ramp. Pokud je as trvání rampy nastaven na 0, softstartér odpojí naptí od motoru okamžit po zadání povelu k zastavení. Dobhové rampy se vždy nastavují u erpadel a dopravníkových pás. 45 Poátení naptí Tento parametr umožuje nastavit velikost poáteního (inicializaního) naptí rozbhové/dobhové rampy. Naptí, nebo moment bude postupn zvyšován až do hodnoty plného (síového naptí). Pi nastavení píliš nízkého poáteního naptí dojde pouze k prodloužení doby rozbhu a ke zbytenému ohátí vinutí motoru. Vzhledem k tomu, že moment motoru se snižuje s kvadrátem naptí, je nutné dát na tento parametr velký draz. Píklad: Když nastavíme Uini=20 %, poátení moment bude 0,2 2 =0,04= jen 4 % a motor se nerozbhne, protože nepekoná moment zátže. Poátení (inicializaní) naptí Uini as rozbhové rampy as dobhové rampy as

46 Proudové omezení Pomocí této funkce je možno omezit rozbhový proud. Pokud proud dosáhne velikosti proudového omezení (limitace), výstupní naptí zstane konstantní tak dlouho, dokud proud opt neklesne. Po poklesu proudu opt pokrauje rozbhová rampa. Proudové omezení (limitace) se asto využívá tam, kde je nutné pipojit další pohon u vytíženého transformátoru a tam, kde je napájecí kabel poddimenzován. Tato funkce není dostupná u všech typ softstartér 46 Úrove Napového omezení (limitace) Dosažena úrove proudového omezení as t 1 + t 2 = nastavená doba rozbhové rampy Nastavená úrove proudové limitace as

47 Snížené naptí Pi zastavování motoru s využitím zastavovací rampy neklesají otáky motoru okamžit. Funkce skokového poklesu naptí umožuje nastavit takovou úrove, kdy otáky zanou klesat hned na zaátku rampy. Tím se docílí optimálnjší zastavování motoru, což se využívá hlavn u aplikací s erpadlem. Nastavitelný jmenovitý proud motoru U elektronických softstartér umožuje nastavit jmenovitý proud motoru. Fixace tohoto proudu mže ovlivnit další hodnoty, které jsou nezbytné pro správný výpoet parametr ochrany (tepelná nadproudová relé, proudové omezení (limitace).) Snížené naptí Usd 47 Nap. 50 % Koncové naptí 30 % Dobhová rampa as

48 Rzné indikace na displeji softstartér Tento výbr zahrnuje krátký popis nejbžnjších indikací dostupných u vtšiny softstartér. Další indikace softstartér jsou možná a to v závislosti na typu softstartéru. On - indikace správného pipojení napájení k softstartéru, pístroj je pipraven pro start motoru. Top of Ramp (TOR- rozbh ukonen)- indikuje, že softstartér po povelu start, po nastavenou dobu od nastaveného inicializaního naptí, dosáhl síového naptí. Tento signál využíváme pro sepnutí By-passového stykae. Fault (chyba)- samotná indikace mže mít mnoho dvod jako napíklad: interní porucha, ztráta fáze, nepipojení motoru Overload (petížení)- indikuje reakci tepelná nadproudové ochrany. Dvodem reakce mže být vysoký proud motoru, dlouhý as rozbhové rampy, mnoho start za hodinu, špatn nastavená tída ochrany, nebo jejich kombinace. 48 Overtemperature (pehátí)- indikuje, že je softstartér samotný pehán v dsledku vysokého potu start, vysokého proudu, dlouhé rozbhové rampy a podobn.

49 Rzná ovládací a napájecí naptí U problematiky softstartér se setkáváme s rzným názvoslovím naptí. Main voltage (Ue)- Jmenovité provozní naptí, taktéž možno nazvat sdružené naptí sít. Hodnoty se pohybují od V v tolerancích + 10 % / -15 %. Supply voltage (Us)- Napájecí naptí, toto naptí slouží k napájení vnitních obvod softstartéru jako napíklad desky plošných spoj atd. Hodnoty se pohybují v rozsazích V nebo V. Control Volatge (Uc)- Ovládací naptí, toto naptí ovládá samotný softstartér, Hodnoty se pohybují mezi V. 49 Sdružené naptí sít Ue Sdružené naptí sít Ue Vstupy Napájení Napájecí naptí Us Ovládací naptí Uc Naptí sít a Napájecí naptí softstartéru Naptí sít a Ovládací naptí softstartéru

50 Teplota okolí Teplota okolí je prmrná okolní teplota softstartéru bhem 24 hodin. Pro vtšinu softstartér teplota bhem provozu nepekrauje 40 C a nemusí se pihlížet k redukci jmenovitého proudu softstartéru. Maximální hodnota teploty okolí bhem provozu je odlišná pro rzné typy softstartér a musí být posuzována dle místních podmínek provozu. Pi užití softstartéru s provozní teplotou nad 40 C postupujeme dle následujícího vzorce pro správný výpoet jmenovitého proudu softstartéru: Ie po teplotní korekci = Ie - (T x Ie x 0,008) 50 Ie po teplotní korekci= Maximální provozní proud po korekci Ie= Jmenovitý proud softstartéru T= rozdíl teplot nad 40 C 0,008= korekní koeficient Píklad 1: Jmenovitý proud: 105 A Teplota okolí: 48 C Korekce o 0,8 % na každý 1 C na hodnotu 40 C T = C= 8 C Ie po teplotní korekci= Ie - (T x Ie x 0,008)= (8 x 105 x 0,008)= 98,2 A Píklad 2: Jmenovitý proud: 300 A Teplota okolí: 46 C Korekce o 0,8 % na každý 1 C na hodnotu 40 C T = C= 6 C Ie po teplotní korekci= Ie - (T x Ie x 0,008)= (6 x 300 x 0,008)= 285,6 A

51 Nadmoská výška V pípad, že je softstartér používán ve vysoké nadmoské výšce, musí být jeho jmenovitý proud redukován v dsledku chlazení. Pro vtšinu softstartér je bžná nadmoská výška 1000 m, kde není poteba tento jmenovitý proud softstartéru upravovat. V pípad vyšších nadmoských výšek je teba u jmenovitého proudu softstartéru provést korekci. Pi užití softstartéru v nadmoské výšce vtší než 1000 m postupujeme dle následujícího vzorce pro správný výpoet jmenovitého proudu softstartéru: x 1000 % z I e = x= skutená nadmoská výška Píklad: Softstartér s jmenovitým proudem 300 A nasazení 2500 m nad moem. 51 % z I e = 100 = 100 = I e = 300 0,9 = 270 A Tabulka mže také sloužit ke korekci jmenovitého proudu softstartéru % z Ie metr nad moem

52 Spouštní nkolika motor U nkterých aplikací je vyžadován start nkolika motor pomocí jednoho softstartéru. Tyto aplikace mžeme rozdlit do dvou kategorií. První je paralelní chod motor, druhou je sekvenní ízení motor (kaskádní ízení). V obou pípadech musíme mít na zetel jistá omezení. Paralelní spouštní motoru V pípad, že se chystáte rozbíhat dva motory zapojené paraleln a to zárove, musíte zejména pihlédnout k: 1. Jmenovitý proud softstartéru musí být dimenzován jako souet jmenovitých proud jednotlivých motor. 2. Jmenovitý proud softstartéru musí být dimenzován tak, aby zábrový proud motor pi startu dosáhl jmenovitých otáek motor. 52 Píklad: Start dvou motor s Ie= 100 A a zábrném proudu 4 x Ie as rozbhu 10 s Výsledný zábrový proud je 100 x 4x 2= 800 A bhem 10 s Je teba zkontrolovat, zda softstartér snese takovéto proudové petížení. KM 1- Síový styka FR 1- Tepelné nadproudové relé Q 1- Softstartér

53 Sekvenní spouštní motor V pípad, že se chystáte rozbíhat motory zapojené paraleln postupn (kaskádovit), musíte zejména pihlédnout k zábrnému proudu pro každý motor a to bhem všech sekvencí. Píklad: Rozbh 3 motor s Ie= 100 A a zábrném proudu 4 x Ie as rozbhu motoru 1 je 5 s as rozbhu motoru 2 je 10 s as rozbhu motoru 3 je 8 s Rozbhový proud motor je 100 x 4= 400 A a celkový as rozbh motor je = 23 s Je teba zkontrolovat, zda softstartér snese takovéto proudové petížení. KM 1- Síový styka FR 1, 2, 3- Tepelné nadproudové relé Q 1- Softstartér K 25, 27, 27- Styka pepnutí K 26, 28, 30- Styka chodu 53

54 Rzné metody pipojení softstartéru Máme k dispozici dva zpsoby zapojení softstartéru In-Line (zapojení pímé, do série s motorem), který je nejbžnjší a Inside-Delta (zapojení uvnit trojúhelníku, paraleln s motorem). Musíme mít na pamti, že ne všechny softstartéry je možné zapojit Inside-Delta. 54 Zapojení pímé (In-Line) Zapojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta)

55 Pímé pipojení (In-Line, do série s motorem) Toto je nejsnadnjší a nejbžnjší zpsob zapojení softstartéru. Všechny ti fáze jsou do série spojeny s jištním, tepelným nadproudovým relé, síovým stykaem a motorem. Všechny pístroje jsou dimenzovány na jmenovitý proud motoru Píklad: 100 A motor, 100 A softstartér, 100 A styka atd. 55

56 Pipojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta, paraleln s motorem) U tohoto pipojení je možné softstartér umístit tzv. uvnit trojúhelníku a tím snadnji nahradit stále používané kombinace spouštní Y/D. Pokud umístíte softstartér tzv. uvnit trojúhelníku je nutné jeho proudovou hodnotu snížit o 58 % ( 1/ 3 ) jmenovitého proudu motoru. Tento fakt výrazn sníží náklady na instalaci daného vývodu. Píklad: 100 A motor, softstartér 58 A, styka 58 A Ne všechny motory je možné zapojit uvnit trojúhelníku, všeobecn lze íci, že pokud má motor 6 svorek na svorkovnici, je toto možné. Toto ešení vyžaduje dvojnásobek kabeláže oproti zapojení pímému. 56

57 Instalace síového stykae V pípad, že používáte zapojení tzv. uvnit trojúhelníku existují dv možnosti zapojení stykae do jeho obvodu a to mimo trojúhelník, nebo uvnit. Ob umístní zabezpeí odpojení motoru, ale u varianty A je motor stále považován za pipojený. U varianty B je síový styka dimenzován na jmenovitý proud motoru, zatímco styka u varianty A je dimenzován na 58 % ( 1/ 3 ) jmenovitého proudu motoru. 57 Varianta A Síový styka je umístn v Delt Varianta B Síový styka je umístn mimo Deltu

58 Základní nastavení softstartéru pro rzné aplikace Požadované nastavení softstartér se budou lišit od aplikace k aplikaci a to v závislosti na velikosti motoru, zatížení motoru, potu start za hodinu atd. Pro detailnjší informace viz. kapitola Popis softstartér. Poznámka! Všechna nastavení na dalších stránkách jsou jen návrhy, které se mohou lišit od Vaší aktuální aplikace. 58

59 Nastavení bez použití proudového omezení Typ zátže as rozbhové rampy (s) as dobhové rampy (s) Poátení naptí Uini Ohýbaka % Odstedivý ventilátor % Odstedivé erpadlo % Odstedivka % Dopravníkový pás ) 40 % Drti % Eskalátor % Tepelné erpadlo % Hydraulické erpadlo % Výtah % Mlýn % Pístový kompresor % Mísika % ízkolis % Šroubový kompresor % Šnekový dopravník % Mixér % Nezatížený motor % 1) v pípad kehkého nákladu, nastavte 10 s 59 Nastavení s použitím proudového omezení Typ zátže as rozbhové rampy (s) as dobhové rampy (s) Poátení naptí Uini Proudové omezení Uini Ohýbaka % 3 Odstedivý ventilátor % 4 Odstedivé erpadlo % 3,5 Odstedivka % 4,5 Dopravníkový pás ) 40 % 4 Drti % 5 Eskalátor % 3,5 Tepelné erpadlo % 3,5 Hydraulické % 3,5 erpadlo Výtah % 4 Mlýn % 5 Pístový kompresor % 4 Mísika % 3 ízkolis % 4,5 Šroubový kompresor % 4 Šnekový dopravník % 4 Mixér % 5 Nezatížený motor % 2,5 1) v pípad kehkého nákladu, nastavte 10

60 Petížitelnost a ochrana proti petížení Petížitelnost softstartér Pi spouštní asynchronních motor s kotvou nakrátko ešíme zábrový (rozbhový) proud motoru (Iz), který je mnohem vtší, než jmenovitý proud motoru (Ie). Zábrový proud závisí na metod pipojení motoru k síti a také velikosti motoru samotného a to zvlášt u pímého pipojení motoru k síti. V pípad softstartéru se hodnota zábrného proudu pohybuje okolo 3-4 násobku jmenovitého proudu motoru. U aplikací s tžkým rozbhem je astá hodnota zábrného proudu rovna 4-5 násobku jmenovitého proudu motoru. Maximální dovolená hodnota rozbhového proudu u softstartéru závisí na dob rozbhu. Závislost asu na zábrném proudu je znázornna níže. Velký zábrový proud má za následek zkrácení doby rozbhu nap. u drtie. Nízký zábrový proud má za následek zvýšení doby rozbhu, nap. u erpadlových aplikací. 60 as Proud

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA

start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA start - stop - ochrana softstartér Emotron TSA První z nové řady CG vysoce výkonných softstartérů Softstartéry Emotron TSA určují novou úrověň v řízení motoru. Plynulý rozběh, inteligentní hlídání zatížení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON

Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Spouštění a řízení motorových zátěží frekvenčními měniči EATON Karel Špaček Eaton Tour 2013 Obsah Frekvenční měniče PowerXL EMC kompatibilita Představení sortimentu Softstartéry S811+ Signalizační sloupky

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více