Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Softstartéry Prvodce problematikou softstartér"

Transkript

1 ABB/NN/ 05/06CZ_09/2009 Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

2 2

3 Pedmluva Tato píruka je napsaná s cílem být podstatnou studnicí informací pro osoby již pracující se softstartéry, ale také pro osoby, které se zajímají o problematiku spouštní elektrických pohon a to rznými jejími metodami. Nevadí, jestli jste expert nebo nováek, víme, že i Vy naleznete zajímavé a užitené informace v celém rozsahu manuálu, nebo pouze v jeho vybraných kapitolách. Obsah této knihy je založená na 20 letech zkušeností, které ABB má ve vývoji, výrob a prodeje nízkonapových motor a softstartér. Tato píruka není manuál pro všechny typy ABB softstartér které existují na trhu. K tomuto slouží katalogy, brožury, instalaní manuály uvedení do provozu jednotlivých ad softstartér. Tato píruka apriory slouží k zvtšení pehledu o problematice spouštní motor pomocí softstartér. Více informací o softstartérech stejn jako o dalších ABB produktech naleznete na Všechny rady v této píruce je nutno posuzovat dle konkrétních aplikací. 3 Záí 2009 Adresa autora: ABB Automation Products, Cewe-Control S Västerös Sweden Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) ABB Automation Technologies, Div. Automation Products, Cewe-Control Peložil: Ing. Jií Vašinka ABB s.r.o. Heršpická Brno Tel:

4 4 ABB nebere zodpovdnost za žádnou poruchu nebo poškození zaízení vlivem použití této píruky.

5 Obsah: Certifikáty, schválení, smrnice a standardy...8 Evropské direktivy...8 Oznaení CE...8 Oznaení UL a CSA...8 Užívané standardy...9 Všeobecn o motorech...10 Motor s kotvou nakrátko...11 Zapojení svorkovnice motoru...12 Úiník motoru...13 Otáky motoru...14 Moment...15 Kroužkové motory...16 Metody pipojení motoru k síti...17 Pímým pipojením na sí (DOL)...18 Kombinací hvzda/trojúhelník...19 Frekvenním mniem...21 Softstartérem...22 Bžné problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí...23 Rzné pohánné aplikace...24 Odstedivý ventilátor...25 Pímým pipojením na sí (DOL)...25 Kombinací hvzda/trojúhelník...26 Softstartérem...27 Výbr vhodného softstartéru...28 Odstedivé erpadlo...29 Pímým pipojením na sí (DOL)...29 Kombinací hvzda/trojúhelník...30 Softstartérem...31 Výbr vhodného softstartéru...32 Kompresor...33 Pímým pipojením na sí (DOL)...33 Kombinací hvzda/trojúhelník...34 Softstartérem...35 Výbr vhodného softstartéru...36 Dopravníkový pás...37 Pímým pipojením na sí (DOL...37 Kombinací hvzda/trojúhelník...38 Softstartérem...39 Výbr vhodného softstartéru

6 Jak vybrat vhodný softstartér pro danou aplikaci...41 Popis softstartér...42 Popis rzných souástí softstartéru...43 Bžná nastavení...45 Rozbhová rampa...45 Dobhová rampa...45 Poátení naptí...45 Proudové omezení...46 Snížené naptí...47 Nastavitelný jmenovitý proud motoru Rzné indikace na displeji softstartér...48 Rzná ovládací a napájecí naptí...49 Teplota okolí...50 Nadmoská výška...51 Spouštní nkolika motor...52 Paralelní spouštní motor 52 Sekvenní spouštní motor...53 Rzné metody pipojení softstartéru...54 Pímé pipojení (In-Line, do série s motorem)...55 Pipojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta, paraleln s motorem)...56 Instalace síového stykae...57 Základní nastavení softstartéru pro rzné aplikace...58 Nastavení bez použití proudového omezení...59 Nastavení s použitím proudového omezení...59 Petížitelnost a ochrana proti petížení...60 Petížitelnost softstartér...60 Petížitelnost pi použití by-pass stykae...61 Petížitelnost pi používání ochrany proti petížení...61 Poet start za hodinu...62 Zatžovatel...62 Vyšší harmonické...63 Obsah vyšších harmonických...63 Výbušné prostedí (Ex)...64 Prostory s nebezpeím výbuchu...64 Umístní a výbr softstartéru...65 Koordinace...66 Typy koordinace...66 Kategorie užití...67 Typy pojistek...68 Kde najít koordinaní tabulky...69

7 Odjištní 2 f. ízených softstartér...71 ESD- eletrostatické výboje...72 Dva druhy poruch u ídících desek...72 Elektro-statické napové stupn...73 Ochrana proti elektro-statickým výbojm...73 asto kladené dotazy (FAQ)...74 Environmentální informace...77 Industrial IT...78 Komunikaní úrove softstartér...78 Výpoetní vzorce a pevody jednotek...79 Výpoetní vzorce...79 Zkratky...81 Pevody jednotek...82 Glosá

8 Certifikáty, schválení, smrnice a standardy Všechny ABB nízkonapové softstartéry jsou vyvinuty a vyrobeny podle pravidel vydané mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC, která je souástí mezinárodní normalizaní komise ISO. Problematika ISO a IEC dala základ standardm používaným pro prodej výrobk a zaízení v celém svt. Softstartéry byly konstruovány a vyrobeny dle tchto standard a jsou ve vtšin zemí dostatené. Veškerá zodpovdnost týkající se samotného výrobku zstává v rukou výrobce samotného, který garantuje soulad s danými standardy. V nkterých zemích zákon vyžaduje speciální certifikát, nebo certifikáty. Pro softstartéry užívané na palub lodí, pobežní pojišovací spolenosti vyžadují osvdení o schválení BV (Bureau Veritas), GL (Germanisher Lloyd) a LRS (Lloyd Register of Shipping), nebo od dalších nezávislých certifikaních organizací. Evropské direktivy Existují ti základní evropské direktivy: 8 Direktiva EU 73/23/EEC ( Nízkonapová smrnice ) CE Týkající se elektrického zaízení od 50 do 1000 V AC a od 75 až 1500 V DC. Direktiva EU 89/392/EEC ( Smrnice pro strojní zaízení ) CE Týkající se bezpenostních pedpis stroj a strojních zaízení Direktiva EU 89/336/EEC ( Smrnice elektromagnetické kompatibility ) CE Týkající se všech zaízení schopných vytvoit elektromagnetické rušení, vetn jeho úrovn vyzaování a odolnosti. Oznaení CE Produkt je posuzován dle platného standardu IEC (Spínací a ídící pístroje nn. ást 4-2: Stykae a spoušte motor- polovodiové regulátory a spoušte motor na stídavý proud (odpovídá SN EN )). V pípad splnní standardu IEC softstartér spluje jak Nízkonapovou smrnici EU 73/23/EEC tak i smrnici elektromagnetické kompatibility EU 89/336/EEC a mže být oznaen znakou CE. Oznaení CE neplatí pro Smrnici pro strojní zaízení EU 89/392/EEC, protože nezohleduje pipojení softstartéru k pohánnému motoru aplikace. Oznaení CE je dkazem splnní shody s Evropskými smrnicemi. Oznaení UL a CSA Požadavky pro Americké a Kanadské trhy jsou velmi podobné. Liší se ale oproti Evropským standardm IEC a dalších Evropských norem. USA UL Americké standardy E E Kanada CSA Kanadské standardy

9 Užívané standardy U softstartér se setkáváme s následující smrnicemi a standardy. No. 2006/95/EC Technické požadavky na elektrická zaízeni nn (odpovídá NV. 17/2003 Sb.) No. 2004/108/EC Elektromagnetická kompatibilita IEC Spínací a ídící pístroje nn. ást 1: Všeobecné (odpovídá SN EN ) IEC Spínací a ídicí pístroje nn. ást 4-2: Stykae a spoušte motor - polovodiové regulátory a spoušte motor na stídavý proud (odpovídá SN EN ) UL508 Norma UL pro bezpenost zaizeni na pemnu energie CSA C22.2 No 14 Norma pro prmyslové regulaní zaízeni 9

10 Všeobecn o motorech Moderní elektromotory jsou dostupné v mnoha rzných variantách, jako jednofázové motory, trojfázové motory, synchronní motory, asynchronní motory, speciální motory, dvou-rychlostní motory, tí-rychlostní motory a tak dále. Každý s tchto motor má své jedinené parametry a vlastnosti použití. Pro každý konstrukní typ motoru je mnoho rzných montážních uspoádání, napíklad patkové uložení, pírubové uložení nebo jejich kombinace. Pro motory je taktéž dležité jejich zpsob chlazení. U jednodušších motor si vystaíme s vlastním chlazením (pirozenou cirkulací), u složitjších aplikací je nutné motory dochlazovat napíklad vodou, vzduchem nebo speciálním pídavným chladiem 10 Svorkovnice Pro zabezpeení dlouhé provozuschopnosti daného Svorkovnice motoru je taktéž dležitým parametrem jeho stupe ochrany krytí IP (International Protection), který udává odolnost motoru proti vniknutí cizího tlesa i vniknutí kapalin a to dle mezinárodního standardu IEC Samotný kód tvoí 2 cifry: první udává ochranu ped nebezpeným dotykem a ped vniknutím cizích pedmt, druhá stupe krytí ped vniknutím vody. Nejvyšším stupnm ochrany Ventilátor Vtrák je IP68. Tato píruka se zamuje pouze na asynchronní motory s kotvou nakrátko. Hídel Statorové Statorové vinutí vinutí Rotor Rotor Stator

11 Motor s kotvou nakrátko V této píruce se zamíme pouze na asynchronní motory s kotvou nakrátko, které dominují eskému trhu. Tento motor spluje kladené požadavky na rozbh u nejbžnjších aplikací. Motor s kotvou nakrátko se vyznauje minimálními požadavky na poízení a údržbu bhem provozu. Podíl na trhu u asynchronních motor s kotvou nakrátko se pohybuje kolem 90 %. Celosvtov se výrobou tchto motor zabývá mnoho firem v rzných cenových hladinách, rzných technických parametrech a kvalit. Motory ABB splují veškeré požadavky spojené s provozem, životností i jejich kvalitou. Vysoká úinnost ABB motor vede k významným úsporám v nákladech na energie bhem jejich provozu. Nízká hlunost motoru je u ABB taktéž samozejmostí. S tímto parametrem docilujeme zvýšení komfortnosti obsluhy u dané technologie, jejímž následek je zvýšení produktivity práce. Existují ale i další parametry, kterými se motory ABB liší. Konstrukním ešením rotoru ovlivujeme zábrový proud motoru a zárove jeho poátení (zábrový) moment. Ne všichni výrobci ve srovnání s jmenovitými hodnotami motor splují takto nároné parametry. Pi použití softstartéru je dobré, aby ml motor vysoký poátení kroutící moment pi pímém pipojení na sí. Když je použit motor s vysokým zábrovým kroutícím momentem, který rozbíháme softstartérem, dochází k výrazné redukci rozbhového proudu, než u motoru, který má nízkou hodnotu zábrového proudu. Poet pól motoru taktéž výrazn ovlivuje jeho technické parametry. Motor s 2-ma póly má nižší poátení kroutící moment než motor se 4-mi a více póly. 11 I Zábrový proud M Zábrový moment Moment zvratu Jmenovitý proud Jmenovitý moment Graf prbhu proudu typický pro asynchronní motor n Graf prbhu momentu typický pro asynchronní motor n

12 Zapojení svorkovnice motoru Tí fázový asynchronní motor lze standardn zapojit do Y nebo do. Pi pepojení motoru z hvzdy do trojúhelníku dochází ke zvýšení naptí na motoru a tedy ke zvýšení výkonu, konkrétn ve tífázové soustav u symetrického spotebie jde o zvýšení naptí na násobek odmocniny ze tí a výkonu na trojnásobek. Možností využívanou u elektrických motor je pipojení tífázového motoru na nižší naptí (nap. 3 x 230 V AC) pi zapojení vinutí do trojúhelníku nebo na vyšší naptí (nap. 3 x 400 V AC) pi zapojení vinutí do hvzdy Zapojení 230V (400V) Y- Zapojení 400V (690V)

13 Úiník motoru inný výkon motoru vyjaduje jeho schopnost pemny energie vyjádené užitenou mechanickou energií. Jalový výkon motoru je dležitý pro samotný chod motoru (zpsobuje magnetizaci). V grafickém znázornní je inný výkon P (kw) a jalový výkon Q (kva) ve vztahu se zdánlivým výkonem S (kvar) definován pomocí úiníku cos. Úiník je bezrozmrný a jeho hodnota se pohybuje od nuly do jedné, piemž jednotkový úiník znamená, že celý výkon je inný (fázový posuv je nulový), nulový úiník znamená, že celý výkon je jalový, zátž je ist kapacitní nebo ist indukní a fázový posuv je tedy ±90. Nízké hodnoty úiníku znamenají v obvodu vyšší ztráty energie. Hodnoty úiníku u motor se pohybují mezi 0,7-0,9. 13

14 Otáky motoru Otáky asynchronního motoru jsou závislé na dvou parametrech a to potu pól vinutí statoru a jmenovité frekvenci sít. Pi 50 Hz budou jmenovité otáky motoru konstantní a to 6000 ot/min, pi zvýšení jmenovité frekvence sít na 60 Hz budou jmenovité otáky 7200 ot/min, toto vše pi potu pólu=1. Jmenovitá rychlost motoru se vypoítává ze vzorce: 2 f 60 n = p n= otáky f= síová frekvence p= poet pól 14 Píklad: 4- pólový motor, pracující v síti 50 Hz n = = 1500 ot / min 4 Daný vztah vyjaduje synchronní otáky motoru. Asynchronní motor tyto otáky nikdy nedosáhne Pokud motor nebude zatížen, jeho otáky se budou velice blížit k otákám synchronním. Naopak, když je motor zatížen, jeho otáky se budou od synchronních otáek vzdalovat. Rozdíl mezi synchronními a asynchronními otákami se definuje jako skluz. Skluz motoru se vypoítává ze vzorce: n1 n s = n1 s= skluz (obvyklá hodnota skluzu motoru je mezi 1 až 3 %) n 1 = synchronní otáky n= asynchronní otáky (jmenovité otáky) Tabulka synchronních otáek pro rzné poty pól a frekvencí. Poet pól 50 Hz 60 Hz M Jmenovitá rychlost Synchronní otáky Skluz n

15 Moment Poátení kroutící moment pro motor se výrazn liší v závislosti na velikosti motoru. U malých motor napíklad 30 kw se hodnota pohybuje kolem 2,5 až 3 násobku jmenovitého momentu motoru. Pro stední motory do 250 kw se hodnota poáteního kroutícího momentu pohybuje mezi 2 až 2,5 násobkem jmenovitého momentu motoru. Velké motory mohou mít velmi nízkou hodnotu poáteního kroutícího momentu, nkdy nižší než je moment jmenovitý. Takto nadimenzovaný motor nelze rozbhnout, pokud je pipojena jmenovitá zátž ani pi pímém pipojení motoru na sí. Jmenovitý moment motoru se vypoítává ze vzorce: Pr M r = 9550 nr M r = Jmenovitý moment (Nm) P r = Jmenovitý výkon motoru n r = jmenovité otáky motoru 15 M Mz (1,5 3) Mr n

16 Kroužkové motory U nkterých aplikací, kdy pímé pipojení motoru k síti není možné díky velkému rozbhovému (zábrovému) proudu, nebo díky nízkému zábrovému momentu pi spouštní metodou hvzda/trojúhelník použijeme pro spouštní kroužkový motor. Motor je rozbíhán zmnou odporu ve vinutí rotoru a to postupným snižováním jeho odporu pomocí pídavných rezistor (rotorového spoušte). Po dosažení jmenovitých otáek motoru, je rotorové vinutí zkratováno. Výhodou kroužkového motoru je to, že rozbhový proud bude nižší a je možné nastavit poátení kroutící moment až k maximálnímu krouticímu momentu. M 16 n Graf prbhu momentu typický pro kroužkový motor I Graf prbhu proudu typický pro kroužkový motor n

17 Metody pipojení motoru k síti Struný popis nejbžnjších pipojení asynchronního motoru s kotvou nakrátko na sí. Problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí naleznete na dalších stranách. Pímým pipojením na sí (DOL) Frekvenním mniem 17 Kombinací hvzda/trojúhelník Softstartérem

18 Pímým pipojením na sí (DOL) Toto je zdaleka nejbžnjší metoda spouštní používaná v prmyslových aplikacích. Motorová odboka se skládá s hlavního stykae a tepelného relé. Nevýhodou tohoto ešení je, že nedokáže omezit vysoký zábrový proud. Obvyklá hodnota zábrového proudu se pohybuje kolem 6 až 7 násobku jmenovitého proudu, u nkterých aplikací, zvlášt u tžkých rozbh, mže být i 9 až 10 násobek. Další nevýhodou je vysoká proudová špika (Diracv impuls) vznikající pi pipojení zatíženého motoru na sí, která se mže pohybovat až v hodnot 14-ti násobku jmenovitého proudu. Hodnoty zábrového proudu závisí na zapojení a velikosti motoru, obecn lze íct, že ím menší motor, tím vtší zábrový proud. Bhem pímého pipojení motoru na sí je výhodou vysoký poátení kroutící moment na hídeli motoru. Tento zábrový moment je asto vtší, než vtšina aplikací potebuje. Zábrový moment koresponduje se sílou, zbyten vysoký zábrový moment vyvolá vysokou sílu ve vazb motorpohánná technologie. Dá se ale konstatovat, že tato metoda spouštní vždy vyhoví požadavkm pipojení a v nkterých pípadech je jedinou možnou alternativou pipojení motoru na sí. 18 M Zábrový moment Moment zvratu Jmenovitý moment n I Zábrový proud KM1- hlavní styka FR1- tepelné relé Jmenovitý proud n

19 Kombinací hvzda/trojúhelník Tato metoda spouštní omezuje jak zábrový proud tak i zábrový moment. Kombinace spouštní motoru se skládá z tí styka, mechanického blokování, asovae pepnutí Y/D a tepelného relé. Motor musí být schopen zapojení tzv. uvnit trojúhelníku (6 svorek na svorkovnici motoru). K motoru vedou dva 3-žilové kabely. Zábrový proud motoru je omezen na 30 % rozbhového proudu, zábrový moment na 25 % zábrového momentu a to ve srovnání s metodou pímého pipojení na sí ( DOL). Tuto metodu spouštní mžeme využít jen pro lehké starty motor (motor je ásten zatížen). V pípad tžkých start je možné, že 25 % zábrového momentu nestaí k utržení motoru. Pro erpadlové a ventilátorové aplikace je moment zátže pi startu velice nízký a kvadraticky se zvyšuje s otákami. Pi dosažení % jmenovité rychlosti motoru se moment zátže rovná hnacímu momentu a motor neakceleruje. Po dosažení jmenovité rychlosti je nutné pepnout z hvzdy do trojúhelníku. Toto pepnutí trvá cca. 0,5 s a vede k vysokým proudovým a momentovým špikám, které mají za následek vysoké namáhání izolací motoru. Hodnota špiky pi pepnutí dosahuje až hodnoty zábrového proudu pi pímém pipojení motoru na sí. U aplikací s momentem zátže vtším než 50 % jmenovitého momentu na hídeli motoru nelze tuto metodu pipojení na sí použít. 19

20 20 KM1- hlavní styka KM2- styka do trojúhelníku KM3- styka do hvzdy FR1- tepelné relé M I Moment/rychlost n Proud n

21 Frekvenním mniem Frekvenní mni nkdy také je nazývaný VSD (Variable speed drive), nebo VFD (Variable Freguency Drive) je taktéž velmi astým prostedkem pipojení motoru k síti. Samotný frekvenní mni se skládá ze dvou ástí. První konvertuje frekvenci sít AC (50-60 Hz) na frekvenci DC a druhou, konvertující frekvenci DC zpt na AC, tu ale s frekvencí promnlivou mezi Hz. Protože otáky motoru jsou závislé na frekvenci, umožuje frekvenní mni regulovat otáky motoru pomocí zmny výstupní frekvence. Využití frekvenního mnie je tedy, když je poteba regulace rychlosti motoru bhem trvalého provozu. V mnoha aplikacích je frekvenní motor stále používán pouze jako prostedek k ízenému startu a zastavení navzdory skutenosti, že není žádná poteba regulace otáek motoru bhem provozu. ízením výstupní frekvence, jmenovitý moment na hídeli motoru dosahuje vysokých hodnot i u nízkých otáek motoru. Rozbhový proud motoru je taktéž výrazn omezen a pohybuje se kolem 0,5-1 násobku proudu jmenovitého. U motoru mžeme pomocí frekvenního mnie docílit dokonalého startu i zastavení. V pípad použití inkrementálního idla u motoru, který reguluje frekvenní mni docilujeme maximálního momentu i pi nulových otákách motoru. Inkrementální idlo zajišuje zptnou vazbu o pesných otákách motoru. U frekvenních mni je nezbytné použití vstupních filtr k redukci vyšších harmonických generovaných frekvenním mniem. 21 KM1- hlavní styka Q1- frekvenní mni

22 Softstartérem Metoda spouštní motoru pomocí softstartér je odlišná, než pedchozí zpsoby. Softstartér má ve fázi instalované dva anti-paraleln azené tyristory, které jsou ovládány ídící deskou. Samotná regulace je napová, tj. ídící deska softstartéru postupn zvyšuje/snižuje nastavenou efektivní hodnotu naptí ve fázích a to po obsluhou nastavenou dobu. Využívá se principu, že naptí na svorkách motoru bhem startu je nízké a tudíž i rozbhový proud a moment. Postupným zvyšováním/snižování naptí dochází k postupnému zvtšení/snížení momentu na hídeli motoru a postupnému zvýšení/snížení proudu motoru a jeho otáek. Rozbh a dobh motoru je plynulý. Matematicky lze dané vyjádit: T Ue 2 tj. pokud nastavíme poátení naptí 50 % síového naptí je Ue = 50 % => T(0,5 2 ) = 25 % I Ue tj. Ue = 50 % => I = 50 % 22 Obecn lze íct, že softstartér použijeme tam, kde je velký zábrový proud, který potebujeme omezit, nebo tam, kde vysoký zábrový moment zpsobuje trhání, rázy i jiné mechanické problémy. Zvlášt výhodné je použití softstartér u erpadlových a ventilátorových aplikací. V neposlední ad u aplikací pepravy materiálu pomocí dopravníkových pás, kde ízení dobhu využíváme k prevenci zniení pepravovaného materiálu díky rychlému zastavení. KM1- síový styka FR1- tepelné relé Q1- softstartér

23 Bžné problémy pi spouštní a zastavování motor pi použití rzných metod pipojení motoru na sí Píklad problému Spouštcí metoda Pímé pipojení Pepína Y/D Frekvenní Softstartér na sí mni Opotebení Ano Nízké Ne Ne ložisek Vysoký zábrový Ano Ne Ne proud Opotebení Ano Ano Ne Ne pevodovek Poškození zboží Ano Ano Ne Ne Klepání v potrubí, Ano Ano Ne Ne tlakové rázy Proudové špiky Ano Ano Ne Ne 23

24 Rzné pohánné aplikace Motory jsou užívané pro spouštní a chod u rzných aplikací. Tato kapitola se vnuje pouze nejbžnjším aplikacím. Rozdílné aplikace jsou charakteristické rznou charakteristikou zátže. Je nutné zvážit dva faktory: Moment zátže a moment na hídeli motoru. Pro rozjezd aplikace je nutné, aby byl motor silnjší než zátž. Hnací moment je rozdíl mezi momentem na hídeli motoru a momentem zátže. Hnací moment = Moment na hídeli motoru - Moment zátže Moment setrvanosti a setrvaná hmota zátže. Vysoká hodnota momentu setrvanosti zvtšuje délku rozbhu. 24 M Moment na hídeli motoru Hnací moment Moment zátže Odstedivý ventilátor Odstedivé erpadlo Kompresor Dopravníkový pás n

25 Odstedivý ventilátor U nkterých aplikací je poátení moment zátže velice nízký, motor je takka nezatížen. Velké odstedivé ventilátory jsou standardn rozbíhány se zavenou klapkou, což vede k snazšímu (kratšímu) rozbhu, musíme ale poítat s momentem setrvanosti, který dobu rozbhu prodlužuje. Pímým pipojením na sí (DOL) Odstedivé ventilátory jsou velmi asto hnané jedním nebo více hnacími emeny. Bhem pímého pipojení mají tyto hnací emeny tendenci prokluzu. Dvodem prokluzu je, že tyto ventilátory mají zbyten vysoký zábrový moment, který vyvolá vysokou sílu ve vazb motor-ventilátor. Musíme také poítat s momentem setrvanosti, který se zvtšuje od samotného rozbhu. Hnací emeny prokluzují, protože vlivem závislosti poátením kroutícím momentu motoru na zátži nejsou schopny penést tuto sílu. Tento problém znamená riziko zvýšených náklad spojených s údržbou daného zaízení, výrobním ztrátám, kde je nutné zastavit technologii a vymnit hnací emen, nebo ložisko. 25 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

26 Kombinací hvzda/trojúhelník Spuštním pomocí stykaové kombinace Y/D dosáhneme nižšího zábrného momentu. Moment zátže motoru se zvyšuje s kvadrátem rychlosti a moment na hídeli motoru nemusí být dostatený k dosažení jmenovitých otáek motoru. Dsledkem toho je, že pepnutí kombinace startu z Y do D zpsobí výrazný prokluz emenice a proudovou špiku asto tak velkou, jako pi pímém spouštní motoru na sí. Tyto fakty zpsobují velká namáhání v ložiscích motoru a výrazn zvyšují riziko poškození samotného ventilátoru. M 26 n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu I Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

27 Softstartérem Klíem k ešení startu odstedivého ventilátoru bez použití regulace otáek je použití softstartéru, který omezuje zábrový moment na hídeli motoru od startu samotného. Použitím softstartér redukujeme poátení naptí na svorkách motoru ízen tak, aby nedošlo k prokluzu emenice a zárove došlo k jemnému rozbhu samotného ventilátoru. M 27 n Moment v závislosti na otákách u softstartéru I n Proud v závislosti na otákách u softstartéru

28 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro ventilátory s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru ventilátoru u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro ventilátory s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 28 Doporuená základní nastavení pro odstedivý ventilátor: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 30 % Je doporueno použít proudové omezení (limitaci).!vtšinu ventilátor je nutné dimenzovat na tžký rozbh! Aplikace odstedivého ventilátoru

29 Odstedivé erpadlo V prmyslu se setkáváme s rznými typy erpadel jako pístová erpadla, odstedivá erpadla,lamelová erpadla atd. Nejbžnjší jsou erpadla odstedivá, kterým se budeme dále vnovat. Pímým pipojením na sí (DOL) Motor s kotvou nakrátko je obvykle nejlepším ešením pro rozbh erpadel a to bez vtších problém. Nežádoucími problémy jsou tlakové nárazy v soustavách potrubí, které vzniknou v dsledku rychlého zastavení motoru erpadla. Tyto tlakové nárazy zpsobují výrazné mechanické opotebení nejenom potrubí ale také erpadel. Bhem pímého pipojení motoru na sí se vyvine vysoký hnací moment, kterým se erpadlo rozbhne na jmenovité otáky píliš rychle (moment zátže je nízký). Pímým pipojením motoru erpadla na sí je zábrový proud motoru na svém maximu, tj. až 7-mi násobku proudu jmenovitého. 29 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

30 Kombinací hvzda/trojúhelník (Y/D) Použitím kombinace hvzda/trojúhelník je možné snížit zábrový moment. Hnací moment motoru ve hvzd je píliš nízký, aby mohlo být dosaženo jmenovitých otáek motoru. Pi dosažení cca % jmenovitých otáek motoru je nutné pepnout z hvzdy do trojúhelníku. Toto pepnutí zpsobí proudovou špiku, mnohdy stejnou jako pi pímém pipojení motoru na sí. Samotné pepnutí trvá cca. 0,5 s a charakter špiky se dá pirovnat k Diracov impulsu. Špika má za následek vysoké namáhání izolace motoru, namáhání ložisek a má velký vliv na pohánnou soustavu, kde vzniká velký tlakový ráz v potrubí. Zastavení erpadla 30 U erpadel, musíme mít na pamti nejenom rozbh motoru, ale také jeho zastavení. Pi rychlém zastavení vznikají v soustav trubek vysoké tlakové rázy, které jsou daleko vtší, než pi spouštní samotném. Toto je zpsobeno vysokým hmotnostním prtokem média v soustav trubek, kde médium krátkodob pokrauje v toku se stejnou rychlostí i po zastavení erpadla, nastává vyrovnáním sil v soustav trubek, tj. objem média se vrátí znovu a to obrácen. Tento jev zpsobí výše uvedené tlakové rázy, které namáhají potrubní soustavu. M I n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

31 Softstartérem Použití softstartéru pro rozbh motoru erpadla omezíte zábrový moment na hídeli motoru. Toto omezení je zpsobeno ízením naptí na svorkách motoru od samotného startu, kde hnací moment motoru je dostatený k rozbhu erpadla na jeho jmenovité otáky. Tento start je bez vedlejších úink, kterými jsou hlavn velké proudové špiky, vznikající vlivem spínání. Hodnota zábrového proudu motoru zaplaveného erpadla (pln zatíženého), který je rozbíhán softstartérem se vtšinou pohybuje kolem 4 násobku jmenovitého proudu motoru. Výraznou pomocí v soustav s odstedivým erpadlem je softstartér i pi jeho zastavení. Softstartér omezuje naptí, po nastavenou asovou rampu, i pi vypnutí. Toto omezení výrazn redukuje tlakové rázy v potrubí, které jsou zpsobeny energií média v potrubí. U elektronických softstartér s 3 fázovým ízením je k dispozici speciální funkce, tzv. krokové snížení naptí. Tato funkce optimalizuje zastavení motor erpadel, dle pedem definovaných parametr dané soustavy. U velkých výkon motor erpadel mžeme dále využít funkci tzv. Momentového ízení, kdy softstartér kontroluje moment startu/zastavení bhem celé jeho doby. M I 31 Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

32 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro erpadla je normální (lehký) rozbh typickým. Aplikace s erpadly mají malý moment setrvanosti a softstartéry se dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Tžký rozbh Není aplikace Doporuená základní nastavení pro odstedivé erpadlo: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 20 sec. Poátení naptí: 30 % 32 Aplikace s odstedivým erpadlem

33 Kompresor Nejpoužívanjší typy malých kompresor jsou kompresory pístové, kde moment zátže lineárn stoupá s otákami motoru kompresoru. Dalším rozšíeným typem kompresoru je kompresor šroubový, který se využívá k stlaení vzduchu. U tohoto konstrukního typu kompresoru moment zátže závisí na kvadrátu otáek motoru kompresoru. Souástí soustrojí mohou být hnací emeny, mezi motorem a kompresorem. Nkteré kompresory využívají snížený zábrový moment pi spuštní. Pímým pipojením na sí (DOL) Pímým pipojením motoru kompresoru na sí je zaízení vystaveno vysokým mechanickým namáháním a to nejenom ve vazb motor-kompresor (hnací emen), ale hlavn u kompresoru samotného. Výsledkem je snížení životnosti jak motoru tak i kompresoru. V pípad, že jsou použity hnací emeny, asto dochází k jejím prokluzm. Velký zábrový moment motoru kompresoru zpsobuje až 7-mi násobek jmenovitého proudu motoru. Tento zpsob pipojení kompresoru k síti se nedoporuuje. 33 M I Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

34 Kombinací hvzda/trojúhelník Použitím kombinace hvzda/trojúhelník je možné snížit zábrový moment a zábrový proud motoru, tento fakt mže zpsobit nerozjetí motoru kompresoru ve vztahu k jeho jmenovitým otákám. Po pepnutí do trojúhelníku vzniká velká proudová a momentová špika, která zpsobí vysoké mechanické namáhání celé soustavy. Bhem svého chodu kompresory velmi asto pracují naprázdno, protože tlak v systému je dostatený. Bhem tohoto chodu naprázdno má motor nízký úiník a nízkou efektivitu. Toto je mnohdy nutné kompenzovat. M I 34 Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu n Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n

35 Softstartérem Použitím softstartéru omezíme zábrový proud a tudíž i zábrový moment motoru. Dsledkem toho je snížení mechanického namáhání ve vazb motor-kompresor, tj. snížení mechanického namáhání v ložiscích a hnacích emenech. Této fakt výrazn snižuje náklady na údržbu. Pi použití softstartéru k pohonu kompresoru je zábrový proud motoru snížen na cca. 3-4 násobek jmenovitého proudu motoru kompresoru. M I 35 Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

36 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro kompresory s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru kompresoru u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro kompresory s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 36 Doporuená základní nastavení pro odstedivý ventilátor: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 30 % (pístový kompresor) 40 % (šroubový kompresor) Aplikace s kompresorem

37 Dopravníkový pás Dopravníkové pásy mají široké možnosti použití. Typickým je nekonstantní moment zátže v závislosti jak je dopravníkový pás naložen. Pímým pipojením na sí (DOL) Dopravní pásy asto potebují poátení zábrový moment motoru tém shodným s jmenovitým momentem motoru. Pímým pipojením motoru s kotvou nakrátko dosahujeme 1,5-2,5 násobku jmenovitého momentu motoru v závislosti na velikosti motoru, konstrukního typu motoru atd. Pi pímém pipojení motoru dopravníkového pásu k sítí je vysoká pravdpodobnost prokluzu (vyzutí) pásu v závislosti na velikosti zábrného momentu motoru dopravníkového pásu. Velkým mechanickým namáháním jsou taktéž vystaveny pevodovky a spojky. Dsledkem tchto mechanických namáhání jsou zvýšené nároky na údržbu a provoz dopravníkových pás. Vše se dá vyešit pidáním hydraulické spojky, která efektivn penese daný moment. Tento zpsob je dosti nákladný a vyžaduje zvýšenou údržbu daného zaízení. 37 Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M n Moment v závislosti na otákách pi DOL startu n Moment v závislosti na otákách pi DOL startu I I Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n Proud v závislosti na otákách pi DOL startu n

38 Kombinací hvzda/trojúhelník Tuto metodu pipojení na sí není možné použít, když je hodnota momentu zátže blízko jmenovité hodnot momentu motoru pi spouštní (viz. Vysoký zábrový moment) Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M 38 Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu n n Moment v závislosti na otákách pi Y/D startu I I Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu n n Proud v závislosti na otákách pi Y/D startu

39 Softstartérem Použitím softstartéru omezíme zábrový proud a tudíž i zábrový moment motoru dostaten tak, aby stále mohlo dojít k rozjezdu dopravníkového pásu. Možnost nastavení softstartéru umožní pesn nastavit moment tak, aby nedocházelo k žádným prokluzm, i jiným mechanickým namáháním. Tato skutenost zajistí bezproblémový chod a minimalizuje náklady na údržbu dopravníkového pásu. Pi použití softstartéru je proud omezen na 3-4 násobku jmenovitého proudu motoru bhem startu. Nízký zábrový moment Vysoký zábrový moment M M 39 n Moment v závislosti na otákách u softstartéru n Moment v závislosti na otákách u softstartéru I I Proud v závislosti na otákách u softstartéru n Proud v závislosti na otákách u softstartéru n

40 Výbr vhodného softstartéru Normální rozbh Pro krátké, nebo lehce naložené dopravníkové pásy s malým, nebo stedním momentem setrvanosti se softstartéry dimenzují na jmenovitý proud (výkon) motoru. Toto doporuení platí, když je as rozbhu motoru dopravníkového pásu u pímého pipojení motoru na sí menší než 5 s. Tžký rozbh Pro dlouhé, nebo tžce naložené dopravníkové pásy s velkým momentem setrvanosti vyberte dle katalogu softstartér v kategorii tžkých start. Obecn platí, že je možné dimenzovat podle jmenovitého proudu (výkonu) motoru a ten následn pedimenzovat o jednu adu. V tomto pípad je nezbytné použít tepelné relé T. 20 (30). 40 Doporuená základní nastavení pro dopravníkový pás: as rozbhové rampy: 10 sec. as dobhové rampy: 0 sec. Poátení naptí: 40 % Aplikace s dopravníkovým pásem

41 Jak vybrat vhodný softstartér pro danou aplikaci Softstartéry se dimenzují na jmenovitý proud (jmenovitý výkon) motoru a to v závislosti na charakteru zátže. Tato zátž mže charakterizována jako lehká a tžká. Lehká zátž koresponduje s normálním rozbhem, tžká zátž s tžkým rozbhem. Obecn lze konstatovat, že softstartér s tžkým rozbhem je o jeden ád naddimenzován oproti softstartéru s rozbhem lehkým (normálním). U nkterých aplikací je nutné taktéž pihlédnout k potu start za hodinu, které mají velký vliv na výbr správného softstartéru. Samotný softstartér je taktéž nutné dimenzovat z hlediska propustné energie, nadmoské výšky a teploty okolí. Pro pesnjší specifikace je možné využít konfiguraní software pro správný výbr softstartéru Prosoft Dostupný na Níže uvedená tabulka mže posloužit jako základní vodítko k výbru softstartéru a to z hlediska charakteru zátže pohánného motoru. 41 Rychlý návod na výbr Normální rozbh, tída 10 Typické aplikace Tžký rozbh, tída 30 Typické aplikace Ohýbaky Kompresory (krátké) Výtahy Odstedivá erpadla Dopravníkové pásy Eskalátory Drtie Mlýny (dlouhé) Mixéry Odstedivé ventilátory Dopravníkové pásy Míchadla Výbr Výbr Výbr dle jmenovitého proudu (výkonu) Výbr dle jmenovitého proudu (výkonu) motoru. motoru, který je naddimenzován o jednu Pro softstartéry s elektronickou ochranou výkonovou adu. zvolte tídu spouštní 10. Pro softstartéry s elektronickou ochranou zvolte tídu spouštní 30. Pro více než 10 start za hodinu vyberte softstartér o ád vtší než je jmenovitá hodnota výkonu motoru

42 Popis softstartér - Design, nastavení, vstupy a výstupy Softstartér se obecn složen z hlavních komponent jako je ídící deska (PCB), chladi, antiparaleln zapojené tyristory, ventilátor a kryt (plastový, nebo kovový). Regulaní obvody mohou být analogové, digitální, nebo kombinace obou. Reléové výstupní signály softstartéru mohou být pedem pednastaveny, nebo mžou být uživatelsky peprogramovány dle požadavku zapojení. Softstartér mže být vybaven integrovaným elektronickým tepelným relé (EOL) s funkcí ochrany motoru proti petížení, místo používaného bimetalového relé. Vestavné elektronické tepelné relé má vyšší pesnost než standardní externí tepelné relé, protože aktuální hodnoty jsou vypoítávány z mených hodnot proudu a naptí pímo ve softstartéru. Tento fakt je zvlášt využitelný v aplikacích s perušovaným provozem. 42 V souastné dob se zvyšuje poteba komunikace mezi jednotlivými zaízeními v rozvodech prmyslových podnik. Mnoho softstartér je již standardn vybaveno komunikaním portem pipraveným pro pipojení komunikace. V dnešní dob existuje mnoho rzných komunikaních protokol, piemž nkteré jsou více užívané než jiné, napíklad MODBus, ProfiBus, DeviceNet, CANopen,

43 Popis rzných souástí softstartéru kryt ídící deska 43 svorky tyristor chladi ventilátor kryt

44 ídící deska- Deska s plošnými spoji je užívaná pro ovládání spuštní tyristor, využívající aktuálních proudových a napových hodnot. Tato ídící deska mže sloužit k výpotu rzných hodnot, napíklad úiníku, inného výkonu, atd. Mže taktéž sloužit pro zálohu dat, jako jsou poruchy, události atd. Chladi- je nedílnou souástí softstartéru. Na chladii jsou pipevnny anti-paraleln zapojené tyristory. Vlivem spínaní tyristor vzniká teplo, které je nutné práv tímto chladiem odvést. Na chladii závisí petížitelnost softstartéru, provozní proud softstartéru atd. Ventilátory- jsou využívány ke zvtšení kapacity chladie. Je možné použít 1, 2 i více chladi v závislosti na typu softstartéru. Nkteré menší softstartéry nejsou ventilátory vybaveny, což má za následek snížení potu start za hodinu. 44 Kryty- mžou být zhotovený z plastu, kovu, nebo kombinací tchto obou materiál. Hlavní funkcí krytu je ochrana komponent softstartéru zvlášt proti mechanickému a elektrickému poškození. Kryt taktéž chrání, uvnit umístné komponenty, proti prachu a špín. V pípad poteby vyššího krytí (IP) je nutné softstartér umístit do samostatné rozvádové skín splující požadovanou tídu krytí IP. Tyristory- jsou polovodiové souásti zapojené anti-paraleln a umístné ve dvou nebo tech fázích síového obvodu. Naptí na svorkách motoru se pi spouštní sníží ízením fázového úhlu zapnutí tyristoru na nastavenou poátení hodnotu a v nastaveném intervalu se pomocí funkce rampy plynule zvyšuje na plnou hodnotu síového naptí. Bhem trvalého provozu softstartéru jsou tyristory pln oteveny. U zastavení je proces opaný. Princip softstartéru se dá jednoduše popsat jako postupné zvyšování efektivní hodnoty ve fázích. Tyristor oteven asové zpoždní Anti-paralelní zapojení tyristor

45 Bžná nastavení Tento výbr zahrnuje krátký popis nejbžnjších nastavovaných parametr dostupných u vtšiny softstartér. Další parametry nastavení softstartér jsou možná v závislosti na typu softstartéru. Samotné nastavení se provádí bu potenciometrem, DIP spínaem, tlaítky displeje nebo poítaem. Rozbhová rampa Po zadání povelu ke startu softstartér postupn zvyšuje výstupní naptí po zvolené napové, nebo momentové rozbhové ramp. Rozbhová rampa trvá do doby, než je na motoru plné naptí. Samotný as rozbhové rampy nemže být píliš dlouhý, což má za následek ohev izolací motoru a riziko vybavení tepelného relé. as rozbhové rampy je kratší, pokud není motor zatížen, tj. je malý moment zátže. Dobhová rampa Po zadání povelu k zastavení softstartér postupn snižuje výstupní naptí po zvolené napové, nebo momentové zastavovací ramp. Pokud je as trvání rampy nastaven na 0, softstartér odpojí naptí od motoru okamžit po zadání povelu k zastavení. Dobhové rampy se vždy nastavují u erpadel a dopravníkových pás. 45 Poátení naptí Tento parametr umožuje nastavit velikost poáteního (inicializaního) naptí rozbhové/dobhové rampy. Naptí, nebo moment bude postupn zvyšován až do hodnoty plného (síového naptí). Pi nastavení píliš nízkého poáteního naptí dojde pouze k prodloužení doby rozbhu a ke zbytenému ohátí vinutí motoru. Vzhledem k tomu, že moment motoru se snižuje s kvadrátem naptí, je nutné dát na tento parametr velký draz. Píklad: Když nastavíme Uini=20 %, poátení moment bude 0,2 2 =0,04= jen 4 % a motor se nerozbhne, protože nepekoná moment zátže. Poátení (inicializaní) naptí Uini as rozbhové rampy as dobhové rampy as

46 Proudové omezení Pomocí této funkce je možno omezit rozbhový proud. Pokud proud dosáhne velikosti proudového omezení (limitace), výstupní naptí zstane konstantní tak dlouho, dokud proud opt neklesne. Po poklesu proudu opt pokrauje rozbhová rampa. Proudové omezení (limitace) se asto využívá tam, kde je nutné pipojit další pohon u vytíženého transformátoru a tam, kde je napájecí kabel poddimenzován. Tato funkce není dostupná u všech typ softstartér 46 Úrove Napového omezení (limitace) Dosažena úrove proudového omezení as t 1 + t 2 = nastavená doba rozbhové rampy Nastavená úrove proudové limitace as

47 Snížené naptí Pi zastavování motoru s využitím zastavovací rampy neklesají otáky motoru okamžit. Funkce skokového poklesu naptí umožuje nastavit takovou úrove, kdy otáky zanou klesat hned na zaátku rampy. Tím se docílí optimálnjší zastavování motoru, což se využívá hlavn u aplikací s erpadlem. Nastavitelný jmenovitý proud motoru U elektronických softstartér umožuje nastavit jmenovitý proud motoru. Fixace tohoto proudu mže ovlivnit další hodnoty, které jsou nezbytné pro správný výpoet parametr ochrany (tepelná nadproudová relé, proudové omezení (limitace).) Snížené naptí Usd 47 Nap. 50 % Koncové naptí 30 % Dobhová rampa as

48 Rzné indikace na displeji softstartér Tento výbr zahrnuje krátký popis nejbžnjších indikací dostupných u vtšiny softstartér. Další indikace softstartér jsou možná a to v závislosti na typu softstartéru. On - indikace správného pipojení napájení k softstartéru, pístroj je pipraven pro start motoru. Top of Ramp (TOR- rozbh ukonen)- indikuje, že softstartér po povelu start, po nastavenou dobu od nastaveného inicializaního naptí, dosáhl síového naptí. Tento signál využíváme pro sepnutí By-passového stykae. Fault (chyba)- samotná indikace mže mít mnoho dvod jako napíklad: interní porucha, ztráta fáze, nepipojení motoru Overload (petížení)- indikuje reakci tepelná nadproudové ochrany. Dvodem reakce mže být vysoký proud motoru, dlouhý as rozbhové rampy, mnoho start za hodinu, špatn nastavená tída ochrany, nebo jejich kombinace. 48 Overtemperature (pehátí)- indikuje, že je softstartér samotný pehán v dsledku vysokého potu start, vysokého proudu, dlouhé rozbhové rampy a podobn.

49 Rzná ovládací a napájecí naptí U problematiky softstartér se setkáváme s rzným názvoslovím naptí. Main voltage (Ue)- Jmenovité provozní naptí, taktéž možno nazvat sdružené naptí sít. Hodnoty se pohybují od V v tolerancích + 10 % / -15 %. Supply voltage (Us)- Napájecí naptí, toto naptí slouží k napájení vnitních obvod softstartéru jako napíklad desky plošných spoj atd. Hodnoty se pohybují v rozsazích V nebo V. Control Volatge (Uc)- Ovládací naptí, toto naptí ovládá samotný softstartér, Hodnoty se pohybují mezi V. 49 Sdružené naptí sít Ue Sdružené naptí sít Ue Vstupy Napájení Napájecí naptí Us Ovládací naptí Uc Naptí sít a Napájecí naptí softstartéru Naptí sít a Ovládací naptí softstartéru

50 Teplota okolí Teplota okolí je prmrná okolní teplota softstartéru bhem 24 hodin. Pro vtšinu softstartér teplota bhem provozu nepekrauje 40 C a nemusí se pihlížet k redukci jmenovitého proudu softstartéru. Maximální hodnota teploty okolí bhem provozu je odlišná pro rzné typy softstartér a musí být posuzována dle místních podmínek provozu. Pi užití softstartéru s provozní teplotou nad 40 C postupujeme dle následujícího vzorce pro správný výpoet jmenovitého proudu softstartéru: Ie po teplotní korekci = Ie - (T x Ie x 0,008) 50 Ie po teplotní korekci= Maximální provozní proud po korekci Ie= Jmenovitý proud softstartéru T= rozdíl teplot nad 40 C 0,008= korekní koeficient Píklad 1: Jmenovitý proud: 105 A Teplota okolí: 48 C Korekce o 0,8 % na každý 1 C na hodnotu 40 C T = C= 8 C Ie po teplotní korekci= Ie - (T x Ie x 0,008)= (8 x 105 x 0,008)= 98,2 A Píklad 2: Jmenovitý proud: 300 A Teplota okolí: 46 C Korekce o 0,8 % na každý 1 C na hodnotu 40 C T = C= 6 C Ie po teplotní korekci= Ie - (T x Ie x 0,008)= (6 x 300 x 0,008)= 285,6 A

51 Nadmoská výška V pípad, že je softstartér používán ve vysoké nadmoské výšce, musí být jeho jmenovitý proud redukován v dsledku chlazení. Pro vtšinu softstartér je bžná nadmoská výška 1000 m, kde není poteba tento jmenovitý proud softstartéru upravovat. V pípad vyšších nadmoských výšek je teba u jmenovitého proudu softstartéru provést korekci. Pi užití softstartéru v nadmoské výšce vtší než 1000 m postupujeme dle následujícího vzorce pro správný výpoet jmenovitého proudu softstartéru: x 1000 % z I e = x= skutená nadmoská výška Píklad: Softstartér s jmenovitým proudem 300 A nasazení 2500 m nad moem. 51 % z I e = 100 = 100 = I e = 300 0,9 = 270 A Tabulka mže také sloužit ke korekci jmenovitého proudu softstartéru % z Ie metr nad moem

52 Spouštní nkolika motor U nkterých aplikací je vyžadován start nkolika motor pomocí jednoho softstartéru. Tyto aplikace mžeme rozdlit do dvou kategorií. První je paralelní chod motor, druhou je sekvenní ízení motor (kaskádní ízení). V obou pípadech musíme mít na zetel jistá omezení. Paralelní spouštní motoru V pípad, že se chystáte rozbíhat dva motory zapojené paraleln a to zárove, musíte zejména pihlédnout k: 1. Jmenovitý proud softstartéru musí být dimenzován jako souet jmenovitých proud jednotlivých motor. 2. Jmenovitý proud softstartéru musí být dimenzován tak, aby zábrový proud motor pi startu dosáhl jmenovitých otáek motor. 52 Píklad: Start dvou motor s Ie= 100 A a zábrném proudu 4 x Ie as rozbhu 10 s Výsledný zábrový proud je 100 x 4x 2= 800 A bhem 10 s Je teba zkontrolovat, zda softstartér snese takovéto proudové petížení. KM 1- Síový styka FR 1- Tepelné nadproudové relé Q 1- Softstartér

53 Sekvenní spouštní motor V pípad, že se chystáte rozbíhat motory zapojené paraleln postupn (kaskádovit), musíte zejména pihlédnout k zábrnému proudu pro každý motor a to bhem všech sekvencí. Píklad: Rozbh 3 motor s Ie= 100 A a zábrném proudu 4 x Ie as rozbhu motoru 1 je 5 s as rozbhu motoru 2 je 10 s as rozbhu motoru 3 je 8 s Rozbhový proud motor je 100 x 4= 400 A a celkový as rozbh motor je = 23 s Je teba zkontrolovat, zda softstartér snese takovéto proudové petížení. KM 1- Síový styka FR 1, 2, 3- Tepelné nadproudové relé Q 1- Softstartér K 25, 27, 27- Styka pepnutí K 26, 28, 30- Styka chodu 53

54 Rzné metody pipojení softstartéru Máme k dispozici dva zpsoby zapojení softstartéru In-Line (zapojení pímé, do série s motorem), který je nejbžnjší a Inside-Delta (zapojení uvnit trojúhelníku, paraleln s motorem). Musíme mít na pamti, že ne všechny softstartéry je možné zapojit Inside-Delta. 54 Zapojení pímé (In-Line) Zapojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta)

55 Pímé pipojení (In-Line, do série s motorem) Toto je nejsnadnjší a nejbžnjší zpsob zapojení softstartéru. Všechny ti fáze jsou do série spojeny s jištním, tepelným nadproudovým relé, síovým stykaem a motorem. Všechny pístroje jsou dimenzovány na jmenovitý proud motoru Píklad: 100 A motor, 100 A softstartér, 100 A styka atd. 55

56 Pipojení uvnit trojúhelníku (Inside-Delta, paraleln s motorem) U tohoto pipojení je možné softstartér umístit tzv. uvnit trojúhelníku a tím snadnji nahradit stále používané kombinace spouštní Y/D. Pokud umístíte softstartér tzv. uvnit trojúhelníku je nutné jeho proudovou hodnotu snížit o 58 % ( 1/ 3 ) jmenovitého proudu motoru. Tento fakt výrazn sníží náklady na instalaci daného vývodu. Píklad: 100 A motor, softstartér 58 A, styka 58 A Ne všechny motory je možné zapojit uvnit trojúhelníku, všeobecn lze íci, že pokud má motor 6 svorek na svorkovnici, je toto možné. Toto ešení vyžaduje dvojnásobek kabeláže oproti zapojení pímému. 56

57 Instalace síového stykae V pípad, že používáte zapojení tzv. uvnit trojúhelníku existují dv možnosti zapojení stykae do jeho obvodu a to mimo trojúhelník, nebo uvnit. Ob umístní zabezpeí odpojení motoru, ale u varianty A je motor stále považován za pipojený. U varianty B je síový styka dimenzován na jmenovitý proud motoru, zatímco styka u varianty A je dimenzován na 58 % ( 1/ 3 ) jmenovitého proudu motoru. 57 Varianta A Síový styka je umístn v Delt Varianta B Síový styka je umístn mimo Deltu

58 Základní nastavení softstartéru pro rzné aplikace Požadované nastavení softstartér se budou lišit od aplikace k aplikaci a to v závislosti na velikosti motoru, zatížení motoru, potu start za hodinu atd. Pro detailnjší informace viz. kapitola Popis softstartér. Poznámka! Všechna nastavení na dalších stránkách jsou jen návrhy, které se mohou lišit od Vaší aktuální aplikace. 58

59 Nastavení bez použití proudového omezení Typ zátže as rozbhové rampy (s) as dobhové rampy (s) Poátení naptí Uini Ohýbaka % Odstedivý ventilátor % Odstedivé erpadlo % Odstedivka % Dopravníkový pás ) 40 % Drti % Eskalátor % Tepelné erpadlo % Hydraulické erpadlo % Výtah % Mlýn % Pístový kompresor % Mísika % ízkolis % Šroubový kompresor % Šnekový dopravník % Mixér % Nezatížený motor % 1) v pípad kehkého nákladu, nastavte 10 s 59 Nastavení s použitím proudového omezení Typ zátže as rozbhové rampy (s) as dobhové rampy (s) Poátení naptí Uini Proudové omezení Uini Ohýbaka % 3 Odstedivý ventilátor % 4 Odstedivé erpadlo % 3,5 Odstedivka % 4,5 Dopravníkový pás ) 40 % 4 Drti % 5 Eskalátor % 3,5 Tepelné erpadlo % 3,5 Hydraulické % 3,5 erpadlo Výtah % 4 Mlýn % 5 Pístový kompresor % 4 Mísika % 3 ízkolis % 4,5 Šroubový kompresor % 4 Šnekový dopravník % 4 Mixér % 5 Nezatížený motor % 2,5 1) v pípad kehkého nákladu, nastavte 10

60 Petížitelnost a ochrana proti petížení Petížitelnost softstartér Pi spouštní asynchronních motor s kotvou nakrátko ešíme zábrový (rozbhový) proud motoru (Iz), který je mnohem vtší, než jmenovitý proud motoru (Ie). Zábrový proud závisí na metod pipojení motoru k síti a také velikosti motoru samotného a to zvlášt u pímého pipojení motoru k síti. V pípad softstartéru se hodnota zábrného proudu pohybuje okolo 3-4 násobku jmenovitého proudu motoru. U aplikací s tžkým rozbhem je astá hodnota zábrného proudu rovna 4-5 násobku jmenovitého proudu motoru. Maximální dovolená hodnota rozbhového proudu u softstartéru závisí na dob rozbhu. Závislost asu na zábrném proudu je znázornna níže. Velký zábrový proud má za následek zkrácení doby rozbhu nap. u drtie. Nízký zábrový proud má za následek zvýšení doby rozbhu, nap. u erpadlových aplikací. 60 as Proud

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

1 Motory s permanentními magnety

1 Motory s permanentními magnety 1 Motory s permanentními magnety Obr. 1 Píný ez synchronním motorem s permanentními magnety 1. kw, p=4 Motory s permanentními magnety jsou synchronní motory, které místo budicího vinutí pro vytvoení magnetického

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

RRV934. Regulaní modul. Synco living

RRV934. Regulaní modul. Synco living 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 51 07 19 www.conrad.sk OBECNÉ ÚDAJE LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 Ovládací prvky Nastavení naptí: Nastavení

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Elektromr Delta plus

Elektromr Delta plus Elektromr Delta plus Instalaní návod Obsah Úvod 1 Instalace.. 1 Standardní hodnoty. 3 Informace o výrobku.. 4 Nastavení pístroje. 6 Zobrazovací režimy 13 Technické údaje.. 17 Odstraování závad 19 Krytí

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Přístroje nízkého napětí. Softstartéry Typy PSR, PSS, PSE, PST a PSTB

Přístroje nízkého napětí. Softstartéry Typy PSR, PSS, PSE, PST a PSTB Přístroje nízkého napětí Softstartéry Typy PSR, PSS, PSE, PST a PSTB Novinky Optimální řada softstartérů PSE kompaktní softstartér s regulací točivého momentu Nejnovějším členem řady softstartérů ABB je

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A

SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A PMA a Company of WEST Control Solutions SSR (Solid State Relay) Polovodičové relé s chladičem, jmenovitý proud 10 A až 88 A Jednofázové kompaktní moduly s chladičem Spínání v nule Indikace vstupního signálu

Více

Konfigurace systému. Charakteristiky t ída 200 V jednofázová 0,2 až 2,2kW t ída 400 V t ífázová 0,4 až 7,5kW JX 1

Konfigurace systému. Charakteristiky t ída 200 V jednofázová 0,2 až 2,2kW t ída 400 V t ífázová 0,4 až 7,5kW JX 1 Kompletní & kompaktní ízení mnie podle V/f Montáž mnie vedle sebe Vestavný EMC filtr Vestavné RS-485 Modbus Funkce detekce pekroení momentu (150% bhem 60s) PID Potlaení mikronapových špiek Automatická

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Monitory izola ního stavu ada CM

Monitory izola ního stavu ada CM Monitory izola ního stavu ada CM Monitory izolaního stavu od spolenosti ABB ada CM strana generátoru mni strana vedení mni DC 10 24 kv, f = 50 Hz nebo 60 Hz transformátor smrem k vedení ídicí jednotka

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Ing. Nadžda Pavelková, ABB s.r.o, Zbiroh 22.9.2011 Praktické zkušenosti s nasazením regulovaných pohon v teplárnách z hlediska úspor

Ing. Nadžda Pavelková, ABB s.r.o, Zbiroh 22.9.2011 Praktické zkušenosti s nasazením regulovaných pohon v teplárnách z hlediska úspor Ing. Nadžda Pavelková, ABB s.r.o, Zbiroh 22.9.2011 Praktické zkušenosti s nasazením regulovaných pohon v teplárnách z hlediska úspor April 27, 2009 Slide 1 Nabídka ABB s.r.o. Divize a portfolio produkt

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Technická za ízení budov. erpadla KSB pro vytáp ní a chlazení budov

Technická za ízení budov. erpadla KSB pro vytáp ní a chlazení budov Technická zaízení budov erpadla KSB pro vytápní a chlazení budov 2 Klimatizaní a tepelná technika / erpadla Široký sortiment pro správný výbr Stát se odborníkem v tepelné a klimatizační technice znamená

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Softstartéry typu PSE18...PSE370 Manuál pro instalaci a uvádní do provozu PSE 18-600-70

Softstartéry typu PSE18...PSE370 Manuál pro instalaci a uvádní do provozu PSE 18-600-70 Softstartéry typu PSE18...PSE370 Manuál pro instalaci a uvádní do provozu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Tento manuál patí: 2 Softstartéry typu PSE18...PSE370 Manuál pro instalaci a uvádní do

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

Více než softstartér. Softstartér Emotron MSF 2.0

Více než softstartér. Softstartér Emotron MSF 2.0 Více než softstartér Softstartér Emotron MSF 2.0 Více než pouhý Rozběh elektrického motoru s sebou nese řadu problémů, například vysoké rozběhové proudy a mechanické namáhání. To má za následek vysoké

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním programem

Regulátor prostorové teploty s týdenním programem 2 205 Regulátor prostorové teploty s týdenním programem Pro vytápní nebo chlazení REV24 Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Softstartéry Typ PSR Typ PSS Typ PST/PSTB

Softstartéry Typ PSR Typ PSS Typ PST/PSTB Typ PSR Typ PSS Typ PST/PSTB Katalog 1SFC132004C0201, Revize 12/2008 ABB/NN 05/01CZ_12/2008 Přístroje nízkého napětí Novinky Funkce řízení točivého momentu (Torque Control) Nejnovější verze softstartéru

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více