ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 18"

Transkript

1 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 18 které se konalo dne 15. listopadu 2016 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Ing. Michaela Smrčková pan Zbyněk Cincibus Ing. Martin Bauer Mgr. Tereza Dlouhá pan David Bartel JUDr. Jaroslav Belda pan Radoslav Topol pan Jiří Vašíček paní Petra Vélová Mgr. Pavel Svoboda Mgr. Jan Zeman Ing. Renata Vítová Ing. Libuše Pavízová Marie Jiřičková Program: Ing. Miloš Vele 1. Zajištění přístupu k podkladům pro Výbor pro hospodaření s majetkem města Petra Krámská 2. 12: 35 hod. - Mírové náměstí 19/3100, prodejna č. III - západ započtení investic vložených do úprav prostoru sloužícího k podnikání Alice Medková 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 206 v k.ú. Rýnovice. 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 810/260 v k.ú. Proseč nad Nisou. 5. Změna usnesení RM č. 107/2016/A/3 ze dne Ing. Alena Horáková 6. 13:00 VŘ prodej p.p.č. 1792/14 o výměře 136 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

2 7. přijetí daru p.p.č. 362/51 o výměře 661 m 2, p.p.č. 362/53 o výměře 185 m 2, p.p.č. 362/54 o výměře 169 m 2, p.p.č. 362/55 o výměře 183 m 2, p.p.č. 1182/18 o výměře 10 m 2, p.p.č. 1182/19 o výměře 6 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1720/34 o výměře 10 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města 8. směna části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označená jako st.p.č. 1082/2 o výměře 10 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 65/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 65/3 o výměře 28 m 2 (celková výměra 751 m 2 ) v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů S. 9. nesouhlas s prodejem p.p.č. 798/5 o výměře 550 m 2, p.p.č. 798/6 o výměře 276 m 2 a p.p.č. 797/1 o výměře m 2 vše v k.ú. Kokonín (celkem m 2 ) 10. záměr prodeje p.p.č. 1350/2 o výměře m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou 11. přijetí daru části p.p.č. 681/6, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/56 o výměře 18 m 2, části p.p.č. 681/7, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/57 o výměře 18 m 2 a části p.p.č. 681/8, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/58 o výměře 16 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, do vlastnictví města 12. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 846/6 o výměře m 2 v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 3/5 o výměře 191 m 2 v k.ú. Lukášov 13. zveřejnění záměru směny a směna části p.p.č. 5/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 5/4 o výměře m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Lukášov ve vlastnictví města, za p.p.č. 1552/1 o výměře 426 m 2, p.p.č. 1551/4 o výměře m 2 a část p.p.č. 1467/2, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1467/5 o výměře 377 m 2 (celkem ke směně m 2 ) vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví ČR Povodí Labe, státní podnik 14. záměr prodeje části p.p.č. 1148/3 o výměře cca 21 m 2 (celková výměra 785 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou 15. výkup p.p.č. 164/4 o výměře 210 m 2 v k.ú. Rýnovice 16. bezúplatný převod p.p.č. 403/391 o výměře 342 m 2 a p.p.č. 403/393 o výměře 717 m 2 (celkem m 2 ) obě v k.ú. Mšeno nad Nisou do vlastnictví města 17. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č OE/OMP ze dne uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do a pro rozšíření předmětu nájmu a budoucí koupě o p.p.č. 2055/1 o výměře 958 m 2, p.p.č. 2055/6 o výměře 228 m 2, p.p.č. 2056/3 o výměře m 2, p.p.č. 2056/4 o výměře 302 m 2 a p.p.č. 2489/1 o výměře 415 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Dnešní jednání výboru vedl Ing. Miloš Vele, předseda výboru 1. Zajištění přístupu k podkladům pro Výbor pro hospodaření s majetkem města dne byla panem Ing. J. M. em zaslána žádost o zajištění přístupu k podkladům Výboru pro hospodaření s majetkem města, kdy jako zastupitel a předseda klubu, který nemá zastoupení ve výboru, vyžaduje materiály v dostatečném předstihu před jednáním ZM. Proběhla věcná diskuse členů výboru, na jejímž základě bylo doporučeno projednat na Poradě politiků.

3 2. 12:35 hod. Mírové náměstí 19/3100, prodejna č. III - západ započtení investic vložených do úprav prostoru sloužícího k podnikání k tomuto bodu jednání je přizvána Bc. Lenka Maňáková, vedoucí oddělení provozního a pan Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů Rada města schválila na svém 16. zasedání, konaném dne usnesením č. 213/2015/2 uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 66 m 2 (místnost v přízemí 24 m 2, místnost v suterénu 18 m 2 a místnost nad prodejnou 24 m 2 ) v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou se společností ŠENÝR Bijoux s.r.o., IČ , se sídlem Pasířská 735/40, Jablonec nad Nisou za účelem provozování luxusní galerie bižuterie. Nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši 9.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od Jednatelka společnosti paní Olga Kopalová provedla v daném prostoru úpravy, které byly předem odsouhlaseny správcem budovy a oddělením životního prostředí a státní památkové péče a požádala o započtení investic vložených do úprav nebytového prostoru oproti nájemnému, a to ve výši 100% nájemného. Stanovisko správce (oddělení provozní): Po vyklizení prostoru předchozím nájemcem bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace je zcela nevyhovující z důvodu částečné disfunkce a potřeby úpravy vnitřní dispozice Na základě hygienických požadavků si nájemce musel zřídit odpovídající sociální zařízení (WC, umyvadlo, teplá voda, odvětrání, samostatný prostor a kuchyňské zázemí. Vzhledem ke značnému opotřebení a nestabilitě schodiště a zábradlí byl nájemce nucen přistoupit k jeho opravě a nátěru. Malby interiérů a nátěr rozvodu topení včetně radiátoru, které se již loupaly, nechal nájemce opravit, dále byly zhotoveny vnitřní omítky, malby a nátěry. Vzhledem k dožilým podlahovým krytinám přikročil nájemce k jejich výměně. K zajištění bezpečnosti prostoru nájemce nechal nainstalovat elektronické zabezpečovací zařízení. Výše uvedené práce byly předem odsouhlaseny správcem budovy a oddělením životního prostředí a státní památkové péče. Odsouhlasené finanční prostředky nebyly vynaloženy jednoúčelově, nýbrž prostor získal hodnotu i pro následné využití případných dalších nájemců. Celková cena rekonstrukce byla nájemcem vyčíslena ve výši ,- Kč bez DPH. Správce navrhuje uznat částku ve výši ,- Kč bez DPH. Nájemce hradí dle správce prostoru nájemné řádně. Proběhla věcná diskuse členů výboru. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města a zastupitelstvu města schválit náklady na vynaložené investice společností ŠENÝR Bijoux s.r.o., IČ , se sídlem Pasířská 735/40, Jablonec nad Nisou do prostoru sloužícího k podnikání (prodejna č. III-západ) o celkové výměře 66 m 2 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou ve výši ,- Kč (osvobozeno od DPH) a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č

4 OE/OMP, kterým dojde k vzájemnému zápočtu investic vynaložených nájemcem do úprav nebytového prostoru oproti nájemnému, a to ve výši 100% měsíčního nájemného, tj ,- Kč/měsíc až do úplného započtení investic, počínaje dnem (tato částka bude ročně navyšována poměrnou částkou o míru inflace). 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 206 v k.ú. Rýnovice. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 206 v k.ú. Rýnovice, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, J. Suka knn (IV ), požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. společnost EMSL, s.r.o. Stavba je dokončená. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 206 v k.ú. Rýnovice, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, J. Suka knn (IV ), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,

5 provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 810/260 v k.ú. Proseč nad Nisou. O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 810/260 v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Proseč nad Nisou, Horní 808/1 - knn (IV ), požádala v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. společnost EMSL, s.r.o. Stavba je dokončená. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba). Jedná se o novou stavbu. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 810/260 v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Proseč nad Nisou, Horní 808/1 - knn (IV ), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV., IČ (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. 5. Změna usnesení RM č. 107/2016/A/3 ze dne Rada města schválila usnesením č. 107/2016/A/3 ze dne uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 830 a 798/1, vše v k.ú. Rýnovice, z důvodu uložení STL plynovodu, se společností Rýnovická energetická s.r.o., se sídlem Belgická 4887, Jablonec nad Nisou, IČ (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovila dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Stavba je dokončená. Společnost Rýnovická energetická s.r.o. požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č /B/2016 ze dne Vzhledem k tomu, že po předložení geometrického zaměření bylo zjištěno, že trasa vede i v p.p.č. 794/4, 797/1 a 799, vše v k.ú. Rýnovice, je nutno tyto parcely rovněž zahrnout do smlouvy o zřízení věcného břemene. P.p.č. 797/1 v době uzavření

6 budoucí smlouvy nebyla v majetku města, p.p.č. 794/4 a 799 jsou doplněny po upřesnění zaměření. Kolečko: odbor kancelář primátora - bez připomínek odbor kancelář tajemníka k navrhované akci nemám námitek odbor správní za odbor správní bez námitek odbor humanitní - nemáme žádné připomínky odbor sociálních věcí a zdravotnictví bez připomínek odbor správy majetku - souhlasíme odbor územního a hospodářského rozvoje - souhlasíme odbor stavební a životního prostředí - bez připomínek Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit změnu usnesení rady města č. 107/2016/A/3 ze dne , a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 794/4, 797/1 a 799, vše v k.ú. Rýnovice, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 7. přijetí daru p.p.č. 362/51 o výměře 661 m 2, p.p.č. 362/53 o výměře 185 m 2, p.p.č. 362/54 o výměře 169 m 2, p.p.č. 362/55 o výměře 183 m 2, p.p.č. 1182/18 o výměře 10 m 2, p.p.č. 1182/19 o výměře 6 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1720/34 o výměře 10 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města Město obdrželo návrh darovací smlouvy č. OLP/37/2016 od Libereckého kraje, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, na darování výše uvedených pozemků z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví města. P.p.č. 362/51, p.p.č. 362/53, p.p.č. 362/54, p.p.č. 362/55 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se nachází v ulici U Balvanu a jedná se o pozemky pod chodníkem, komunikací a veřejnou zelení. P.p.č. 1182/18 a p.p.č. 1182/19 v k.ú. Jablonec nad Nisou jsou pozemky pod chodníkem v ulici Pod Skalkou a část p.p.č je část pozemku pod středem kruhového objezdu v Jabloneckých Pasekách. P.p.č. 362/51 a 362/54 jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 362/53 a 362/55 jako ostatní plocha, zeleň. Zbylé pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha, jiná plocha. Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na p.p.č. 362/51 je v katastru nemovitostí zřízeno věcné břemeno zřízení a provozování televizních kabelových rozvodů pro společnost UPC Česká republika, s.r.o.

7 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit přijetí daru p.p.č. 362/51, p.p.č. 362/53, p.p.č. 362/54, p.p.č. 362/55, p.p.č. 1182/18, p.p.č. 1182/19 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1720/34 o výměře 10 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky z vlastnictví Libereckého kraje, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 8. směna části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označená jako st.p.č. 1082/2 o výměře 10 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 65/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 65/3 o výměře 28 m 2 (celková výměra 751 m 2 ) v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů S. O prodej části p.p.č v k.ú. Rýnovice, za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů požádali manželé J., r. 1952, a A., r. 1952, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, kteří vlastní sousední nemovitosti p.p.č. 26/2, st.p.č. 26/3, jejíž součástí je budova č.p Na p.p.č. 26/2 byla v roce 2002 postavena garáž. Po jejím zaměření zjistili, že garáž zasahuje 10 m 2 do přilehlé p.p.č (ul. Na Samotě). Zveřejnění záměru prodeje předmětné části p.p.č bylo schváleno radou města dne usnesením č. 5/2016/1. Kolečka k prodeji části p.p.č v k.ú. Rýnovice: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje jedná se o komunikační síť, nový územní plán řeší místo jako veřejné prostranství komunikace. Garáž není v souladu se závaznými regulativy. Nedoporučujeme, případně doporučujeme místní šetření. Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky není uzavřena nájemní smlouva Výbor pro hospodaření s majetkem města provedl dne na p.p.č v k.ú. Rýnovice místní šetření. Dle orientačního ceníku schváleného zastupitelstvem města dne se jedná o pozemek pod stavbou žadatele, tzv. vypořádání, je cena stanovena ve výši 400,- Kč/m 2. Výbor pro hospodaření s majetkem města po provedeném místním šetření dne doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označené jako st.p.č. 1082/2 o výměře 10 m 2 v k.ú. Rýnovice. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne zastupitelstvu města schválit prodej části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označené jako st.p.č.

8 1082/2 o výměře 10 m 2 v k.ú. Rýnovice pro manžele J., r. 1952, a A., r. 1952, S., oba bytem Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj ,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 700,- Kč). Manželé S. následně předali majetkoprávnímu oddělení žádost o směnu předmětné části p.p.č o výměře 10 m 2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 65/1 o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů S. s tím, že předmětná část p.p.č. 65/1 je užívána pro nájezd autobusů ze silnice I. třídy na p.p.č. 67 v k.ú. Rýnovice, která je ve vlastnictví města. P.p.č je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, ostatní komunikace, Kolečka ke směně: Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek; doplňující stanovisko oddělení dopravního a silničního k nabytí části p.p.č. 65/1 - na části pozemku 65/1 k.ú. Rýnovice je umístěna stavba zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem, která je zařazena v pasportu místních komunikací ve III. třídě (pod názvem Čs. Armády točna MHD u č.p označení 29c). Tato část pozemku je využívána při odbočování autobusů z ul. Čs. armády na točku (na zastávku Rýnovice, samoobsluha směr město). Pokud by musely být dodrženy hranice pozemků, autobus by se zde nevytočil. Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na p.p.č není uzavřena nájemní smlouva, na p.p.č. 65/1 není evidováno omezení vlastnického práva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne provést na p.p.č. 65/1 v k.ú. Rýnovice místní šetření. Výbor pro hospodaření s majetkem města po provedeném místním šetření dne doporučil dne zadat zaměření skutečného průběhu komunikace na p.p.č. 65/1 v k.ú. Rýnovice. Byl zaměřen skutečný průběh komunikace s tím, že asfaltový povrch komunikace zasahuje na tento pozemek výměrou 19 m 2 (viz grafická příloha). Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru směny části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označené jako st.p.č. 1082/2 o výměře 10 m 2 v k.ú. Rýnovice. Byl zajištěn geometrický plán na oddělení části p.p.č. 65/1 v k.ú. Rýnovice, na kterou zasahuje asfaltový povrch včetně rezervy, kterou určilo oddělení správy komunikací. Geometrickým plánem byla oddělena část p.p.č. 65/1, označená jako p.p.č. 65/3 o výměře 28 m 2, která bude předmětem směny. Dále byl zajištěn znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé směňovaných částí pozemků. Finanční vypořádání s manžely S.: Pozemek ve vlastnictví manželů S.:

9 p.p.č. 65/3 (pod asfaltem + rezerva) o výměře 28 m 2 (357,- Kč/m 2 ) ,-Kč Celkem o výměře 28 m ,- Kč Pozemek ve vlastnictví města: p.p.č. 1082/2 (pod garáží) o výměře 10 m 2 (896,- Kč/m 2 ) 8.960,-Kč Celkem o výměře 10 m ,- Kč Finanční vyrovnání ve prospěch manželů S ,-Kč Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 1082, geometrickým plánem označená jako st.p.č. 1082/2 o výměře 10 m 2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 65/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 65/3 o výměře 28 m 2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů J., r. 1952, a A., r. 1952, S., oba bytem Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch manželů S. ve výši 1.040,- Kč. 9. nesouhlas s prodejem p.p.č. 798/5 o výměře 550 m 2, p.p.č. 798/6 o výměře 276 m 2 a p.p.č. 797/1 o výměře m 2 vše v k.ú. Kokonín (celkem m 2 ) O prodej p.p.č. 798/5 a p.p.č. 798/6 obě v k.ú. Kokonín za účelem zahrady (a budoucí výstavby rodinného domu) požádali manželé V., r. 1961, a E., r. 1964, Š., oba bytem Jablonec nad Nisou. S pozemky, o které bylo požádáno, tvoří jeden celek i p.p.č. 797/1, která je také ve vlastnictví města. Všechny tři pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrada. P.p.č. 797/1 město nabylo bezúplatně od Státního pozemkového úřadu. Kolečka k prodeji p.p.č. 798/5, p.p.č. 798/6 a p.p.č. 797/1 vše v k.ú. Kokonín na výstavbu několika rodinných domů : Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí ochrana přírody NESOUHLASÍME s prodejem celých parcel v současné době probíhá zpracování studie na revitalizaci kokonínského lesoparku, který je v sousedství. Součástí bude úprava cesty podél lesoparku na p.p.č. 800/57, přičemž bude nutné vyřešit kácení a údržbu dřevin, které vyrůstají na p.p.č. 798/5 a 798/6 a 797/1 u hranice s cestou na p.p.č. 800/57. Úpravou cesty dojde k zásahu do kořenů těchto stromů a pokud by byly v soukromém vlastnictví, bylo by to problematické. Doporučujeme ponechat pás pozemků podél cesty ve vlastnictví města Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - dle platného územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu kategorie B2 bydlení v rodinných domech, dle návrhu nového územního plánu se jedná o stabilizované plochy zastavěného území kategorie BP2 plochy bydlení příměstského)

10 Odbor správy majetku souhlasíme s podmínkou, že případní budoucí vlastníci nebudou požadovat kácení stromů v blízkém lesoparku. Parcely, které jsou předmětem prodeje, budou vzrostlými stromy do značné míry zastíněny. Doporučujeme ponechat pouze nájemní smlouvu Odbor ekonomiky na část p.p.č. 798/5 a část p.p.č. 798/6 o celkové výměře 443 m 2 obě v k.ú. Kokonín je uzavřena nájemní smlouva s manžely K., r. 1953, a J., r. 1956, Š., oba bytem Jablonec nad Nisou, se Společenstvím vlastníků jednotek Na Svahu č.p. 284, Jablonec nad Nisou, IČ , se sídlem Na Svahu 284, Jablonec nad Nisou a s manžely J., r. 1954, a J., r. 1960, T., oba bytem Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 798/5 a p.p.č. 798/6 obě v k.ú. Kokonín. Důvodem nesouhlasu s prodejem je stanovisko odboru stavebního a životního prostředí prodej pozemků v této lokalitě bude řešen až po revitalizaci přilehlého lesoparku. 10. záměr prodeje p.p.č. 1350/2 o výměře m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou O prodej tohoto pozemku za účelem pěstební činnosti požádali manželé F., r. 1950, a I., r. 1952, M., oba bytem Jablonec nad Nisou. Pan M. vlastní sousední p.p.č. 2130, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½. Pozemek je v katastru nemovitostí evidovaný jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází vedení elektrické sítě VVN a jeho ochranné pásmo (viz grafická příloha). Poznámky: - Manželé M. požádali v roce 2014 o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes p.p.č v k.ú. Mšeno nad Nisou (nyní část označená jako p.p.č. 1350/2). Rada města dne usnesením č. 377/2014/B neschválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes část p.č. 1350, v k.ú. Mšeno nad Nisou. - Dále manželé M. požádali o prodej p.p.č. 1350/1 a p.p.č obě v k.ú. Mšeno nad Nisou. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a zastupitelstvo města schválilo dne usnesením č. 186/2015/B/5 ponechat pozemky ve vlastnictví města pro případ možné budoucí změny územního plánu v této lokalitě. - Následně manželé M. požádali o prodej části p.p.č. 1350/2. Zastupitelstvo města dne usnesením č. 205/2015/B/6 neschválilo prodej části p.p.č. 1350/2 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Mšeno n. N. Důvodem nesouhlasu s prodejem bylo záporné stanovisko odboru stavebního a životního prostředí, odboru územního a hospodářského rozvoje a odboru správy majetku - důsledkem prodeje části parcely by bylo dělení drobného lesního pozemku na ještě drobnější části, což z hlediska hospodaření není žádoucí. Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje

11 oddělení územního plánování - v žádosti o odkoupení pozemku je žadatelem deklarována pěstební činnost. Pokud by se jednalo o pěstování lesa ve smyslu jeho produkční funkce, je činnost v souladu se závaznými regulativy plochy kategorie KL - lesní plochy PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa). Pak nelze nežli souhlasit s prodejem. Otázkou je, zda chce město prodávat lesy ve svém vlastnictví. Odbor správy majetku souhlasíme, jedná se z větší části o bezlesí, kde je navíc umístěn elektrovod. Upozorňujeme, že v případě vynětí z lesního půdního fondu je hrazen poplatek a týká se i bezlesí. Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Varianta A) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města neschválit prodej p.p.č. 1350/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Město si chce pozemky v této lokalitě ponechat ve svém vlastnictví. Varianta B) Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1350/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Bude zadán znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé. Výbor hlasoval pro variantu A), s poměrem hlasů: 7,0,0 11. přijetí daru části p.p.č. 681/6, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/56 o výměře 18 m 2, části p.p.č. 681/7, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/57 o výměře 18 m 2 a části p.p.č. 681/8, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/58 o výměře 16 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, do vlastnictví města Město obdrželo nabídku darování částí těchto pozemků do vlastnictví města od jednotlivých vlastníků nemovitých věcí, jelikož se na nich nachází účelová komunikace, která slouží pro přístup k objektům č.p. 3450, č.p a č.p vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha, zeleň. Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na p.p.č. 681/6 je v katastru nemovitostí evidováno zástavní právo smluvní, na p.p.č. 681/8 je evidováno zástavní právo smluvní a zákaz zcizení a zatížení - tato omezení vlastnického práva budou z předmětných částí pozemků v případě přijetí daru vymazána před podpisem darovacích smluv Byl vyhotoven geometrický plán na oddělení částí pozemků pod účelovou komunikací. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit přijetí daru části p.p.č. 681/6, geometrickým

12 plánem označená jako p.p.č. 681/56 o výměře 18 m 2, z vlastnictví paní Ing. M. S., r. 1957, bytem Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit přijetí daru části p.p.č. 681/7, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/57 o výměře 18 m 2, z vlastnictví pana P. K., r. 1975, bytem Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit přijetí daru části p.p.č. 681/8, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 681/58 o výměře 16 m 2, z vlastnictví manželů Mgr. J., r. 1978, a Mgr. L., r. 1985, M., oba bytem Jablonec nad Nisou, do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou s tím, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný :00 VŘ prodej p.p.č. 1792/14 o výměře 136 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Majetkoprávní oddělení oslovilo vlastníky okolních nemovitých věcí (p.p.č. 1772/18, p.p.č. 1792/28 a p.p.č. 1792/29 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou) s nabídkou prodeje/pronájmu tohoto pozemku za účelem zahrady k jejich nemovitostem. P.p.č. 1792/14 je v katastru nemovitostí evidovaná jako zahrada. Kolečka: Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování dle platného územního plánu se jedná o plochu kategorie B2 - bydlení v rodinných domech městského typu) Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek není uzavřena nájemní smlouva Na základě oslovení obdrželo majetkoprávní oddělení několik žádostí na prodej p.p.č. 1792/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s tím, že vlastníci sousedních pozemků se nedohodli na prodeji částí pozemků podle současného průběhu oplocení. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1792/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Výběrové řízení na prodej p.p.č. 1792/14 o výměře 136 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou: Do výběrového řízení se přihlásili tito zájemci: 1) paní Ing. M. J., r. 1982, a pan Bc. T. H., r. 1988, oba bytem Jablonec nad Nisou - větší část p.p.č. 1792/14 nyní užívají a spravují. Na jejich náklady byl pozemek vyčištěn, zatravněn, bylo zde vybudováno oplocení živý plot i plot

13 pletivový. Plot byl vybudován na místě původního starého polorozpadlého plotu (měli za to, že daný pozemek patří k jejich nemovitostem) - investice do tohoto pozemku z jejich strany již proběhla oprava (rekonstrukce starého plotu v roce 2008 nové sloupky, pletivo, výsadba živého zeleného plotu, zatravnění, vybudování skalky, která je zřejmě z poloviny na předmětném pozemku. Investice celkem cca ,- Kč - kupní smlouva bude uzavřena s paní Ing. M. J., r. 1982, bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½, a s panem Bc. T. H., r. 1988, bytem Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ 2) pan M. K., r. 1949, bytem Jablonec nad Nisou - pan K. vlastní navazující nemovité věci st.p.č. 5399, jejíž součástí je budova č.p. 4137, p.p.č. 1792/29 a p.p.č. 1792/32 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ (zbylý spoluvlastnický podíl vlastní paní H. K., r. 1987). O pozemek má pan K. zájem pro potřeby domu i pro další generace, aniž by došlo k obtěžování sousedů, pro údržbu východní části dřevníku, pro zřízení pěstebních záhonů (ve skleníku, volně), protože jižní sousedi z objektu Milířová 15 zapříčinili v důsledku vybudování mohutné stavby výrobní jednotky u společné hranice úbytek světla ve smyslu 1013 občanského zákoníku. Další důvody uvádí pan K. v průvodním dopise k žádosti o prodej, který je součástí tohoto materiálu. - investice do získaného pozemku bude vložena podle potřeby - kupní smlouva bude uzavřena s panem M. K., r. 1949, bytem Jablonec nad Nisou žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. paní Ing. J. a pan Bc. H ,- Kč 411,- Kč 19, pan K ,- Kč 184,- Kč 9,4 2 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 1792/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro výherce výběrového řízení paní Ing. M. J., r. 1982, a pana Bc. T. H., r. 1988, oba bytem Jablonec nad Nisou, oba ideální spoluvlastnický podíl ½ za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 411,- Kč/m 2 + náklady na vyhotovení kupní smlouvy ve výši 1.000,- Kč). 12. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 846/6 o výměře m 2 v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 3/5 o výměře 191 m 2 v k.ú. Lukášov O prodej těchto pozemků požádala společnost VENTAX s.r.o., IČ , se sídlem Zemědělská 3944/5a, Jablonec nad Nisou, která vlastní sousední nemovité věci st.p.č. 1, jejíž součástí je budova č.p. 83, st.p.č. 3/1, jejíž součástí je budova č.p. 3944, st.p.č. 3/4, jejíž součástí je budova bez čp/če, p.p.č. 2, p.p.č. 3/2, p.p.č. 3/3,, vše v k.ú. Lukášov a st.p.č. 846/4, jejíž součástí je budova bez čp/če, p.p.č. 846/1, vše v k.ú. Rýnovice. Společnost VENTAX s.r.o. žádá o prodej těchto pozemků za účelem scelení vlastnictví. P.p.č. 3/5 v k.ú. Lukášov je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, manipulační plocha, P.p.č. 846/6 v k.ú. Rýnovice jako ostatní plocha, jiná plocha.

14 Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení investiční výstavby - na p.p.č. 846/6 je uzavřena smlouva o právu k provedení stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. přeložka vedení VN) Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na p.p.č. 3/5 je evidováno věcné břemeno chůze a jízdy pro st.p.č. 3/1, jejíž součástí je budova č.p. 3944, st.p.č. 3/4, jejíž součástí je budova bez čp/če, v k.ú. Lukášov a pro st.p.č. 846/4, jejíž součástí je budova bez čp/če v k.ú. Rýnovice (vše nyní ve vlastnictví společnosti VENTAX s.r.o.); dále je na p.p.č. 846/6 zřízeno věcné břemeno umístění a provozování soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.; na pozemky není uzavřena nájemní smlouva Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 846/6 v k.ú. Rýnovice a p.p.č. 3/5 v k.ú. Lukášov. Bude zadán znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé. 13. zveřejnění záměru směny a směna části p.p.č. 5/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 5/4 o výměře m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Lukášov ve vlastnictví města, za p.p.č. 1552/1 o výměře 426 m 2, p.p.č. 1551/4 o výměře m 2 a část p.p.č. 1467/2, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1467/5 o výměře 377 m 2 (celkem ke směně m 2 ) vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví ČR Povodí Labe, státní podnik Město se dlouhodobě snaží o ucelení vlastnictví v okolí přehrady. Z tohoto důvodu byl osloven podnik Povodí Labe, státní podnik (dále jen Povodí), IČ , se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, který vlastní p.p.č. 1552/1 a p.p.č. 1551/4 obě v k.ú. Mšeno nad Nisou, s žádostí o prodej těchto pozemků do vlastnictví města. Jedná se o pozemky v lokalitě u přehrady, které Povodí užívá jako deponii kameniva a zeminy. Zároveň je dle nového územního plánu na těchto pozemcích plánována veřejně prospěšná stavba komunikace VK.17 - nové propojení ulic Sportovní a Průběžná. Na základě oslovení požádalo Povodí o směnu p.p.č. 1552/1, p.p.č. 1551/4 za pozemek ve vlastnictví města, který by Povodí mohlo využít pro deponii kameniva a zeminy s tím, že pozemek musí být přístupný z veřejné komunikace, zároveň se na pozemku nesmí nacházet inženýrské sítě omezující využití. Pro směnu bylo vytipováno několik pozemků s tím, že pro Povodí byla akceptovatelná pouze p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil a rada města dne schválila zveřejnění záměru směny části p.p.č. 5/1 o výměře cca m 2 v k.ú. Lukášov pro Povodí Labe s.p., IČ , se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové.

15 Podmínkou Povodí byla dostatečná šíře vjezdu z komunikace Zemědělská na oddělovanou část p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov. S ohledem na tuto podmínku byl vyhotoven geometrický plán, kterým byla oddělena část p.p.č. 5/1 o výměře m 2. Následně Povodí městu navrhlo, aby spolu s p.p.č. 1552/1 a p.p.č. 1551/4 byla směněna i část p.p.č. 1467/2 o výměře 377 m 2 (celkem ke směně m 2 ), která se také nachází v okolí přehrady. Kolečko ke směně: Kancelář primátora neovlivní zásady a opatření ochrany obyvatelstva Jablonce n. N. Humanitní odbor nemáme žádné připomínky, činnosti odboru humanitního se netýká Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasíme, lokalita Lukášov je exponovaná při vjezdu do města vhodné limitovat Povodí ve způsobu využití pozemku; p.p.č. 1551/4 a p.p.č. 1552/1 v k.ú. Mšeno n. N. se nachází dle stávajícího územního plánu v ploše SP pláže, je přínosné pozemky získat do vlastnictví města scelení území, možnost dalšího využití v souvislosti s přehradou. P.p.č. 1467/2 (severní část) je nezastavitelný v kategorii UL přírodní ochrana na lokální úrovni dodatečné stanovisko oddělení územního plánování z pohledu nového územního plánu, který umísťuje do daného území nové komunikační propojení plocha VK.17 se jedná v případě směňovaných p.p.č. 1552/1 a p.p.č. 1551/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou o strategické plochy Odbor správy majetku souhlasíme za podmínky, že při podpisu smlouvy bude z pozemků ve Mšeně odstraněn veškerý materiál na p.p.č. 1552/1, p.p.č. 1551/4 se nachází kameny, perk, zemina apod. Na p.p.č. 1467/2 se nachází černá skládka obsahující zbytky autovraku, bioodpad a další odpady. Je třeba počítat s finančními náklady v řádech desetitisíců Kč na odstranění odpadu Odbor ekonomiky na p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování soustavy pro společnost ČEZ ICT Services, a. s. (podél komunikace ČS Armády), o této skutečnosti Povodí informováno; na část p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov je uzavřena smlouva o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic Pro stavbu silnice I/14 Kunratice Jablonec n. N., která by při směně zčásti přešla i na Povodí Labe. S tím obě organizace souhlasí. Byl zadán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé směňovaných pozemků: Pozemky ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik: p.p.č. 1552/1 o výměře 426 m 2 (300,- Kč/m ,-Kč p.p.č. 1551/4 o výměře m 2 (300,- Kč/m 2 ) ,-Kč p.p.č. 1467/5 o výměře 377 m 2 (500,- Kč/m 2 ) ,-Kč Celkem o výměře m ,-Kč Pozemek ve vlastnictví města: p.p.č. 5/4 o výměře m 2 (350,- Kč/m 2 ) ,-Kč Celkem o výměře m ,-Kč Finanční vyrovnání ve prospěch města ,-Kč

16 Finanční vyrovnání ve prospěch města (po zápočtu administrativních poplatků ve výši 7.900,- Kč) ,-Kč (administrativní poplatky jsou náklady na znalecký posudek ve výši náklady na podání návrhu na vklad ve výši 1.000,- Kč) Proběhla rozsáhlá diskuse členů výboru. Navržený závěr: Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne radě města schválit zveřejnění záměru směny části p.p.č. 5/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 5/4 o výměře m 2 v k.ú. Lukášov pro Povodí Labe s.p., IČ , se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit směnu části p.p.č. 5/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 5/4 o výměře m 2 v k.ú. Lukášov ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, za p.p.č. 1552/1, p.p.č. 1551/4 a část p.p.č. 1467/2, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1467/5 o výměře 377 m 2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (celkem m 2 ) ve vlastnictví ČR Povodí Labe, státní podnik, IČ , se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši ,-Kč. Výbor pro hospodaření s majetkem města hlasoval o zveřejnění záměru směny části p.p.č. 5/1 v k.ú. Lukášov pro Povodí Labe s.p. Hlasování: 4,1,2 O návrhu bylo hlasováno s tím, že návrh nebyl přijat. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje postoupit záměr zveřejnění radě města bez doporučujícího usnesení. 14. záměr prodeje části p.p.č. 1148/3 o výměře cca 21 m 2 (celková výměra 785 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej této části pozemku požádala společnost Auto-Arena, s.r.o., IČ , se sídlem Podzimní 5121/10, Jablonec nad Nisou, která vlastní sousední nemovité věci st.p.č. 4161, budovu č.p. 5152, která je umístěna na st.p.č. 4161, st.p.č. 4160/1, jejíž součástí je budova bez čp/če, st.p.č. 4160/3, budovu bez čp/če, která je umístěna na st.p.č. 4160/3, p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1149/2, p.p.č. 1149/3 a p.p.č. 1149/4 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Společnost Auto-Arena, s.r.o. plánuje výměnu stávajícího oplocení, které je nyní umístěno na vlastnické hranici. Společnost by chtěla postavit nové oplocení v návaznosti na chodník v ul. Podzimní. Nyní je mezi chodníkem a oplocením travnatý pruh o šířce cca 40 cm, o tento pruh pozemku má společnost zájem. P.p.č. 1148/3 je v katastru nemovitostí evidovaná jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí

17 oddělení dopravní a silniční NESOUHLASÍME, z hlediska možného rozšíření a z hlediska provádění údržby stavební úřad NESOUHLAS z důvodu možného rozšíření komunikace nelze posunout oplocení rozpor s územním plánem Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení dotací p.p.č. 1148/3 dotčen dotační akcí EIB - (rekonstrukce chodníků lokalita kina Oko), udržitelnost do Lze předpokládat, že travnatý povrch není dotčen dotační akcí, musí však potvrdit oddělení investiční výstavby. Bez tohoto potvrzení oddělení investiční výstavby souhlasí oddělení dotací s prodejem části pozemku až po oddělení územního plánování NESOUHLAS - dle platného územního plánu města Jablonec nad Nisou se jedná o plochy komunikačního skeletu, dle návrhu územního plánu se jedná o veřejná prostranství komunikace oddělení investiční výstavby SOUHLAS Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek jsou zapsána věcná břemena zařízení pro společnosti ČEZ Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Na pozemek je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na umístění optické sítě pro společnost GTS Czech s.r.o. Na pozemek není uzavřena nájemní smlouva. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne provést na předmětném pozemku místní šetření. 15. výkup p.p.č. 164/4 o výměře 210 m 2 v k.ú. Rýnovice Odbor územního a hospodářského rozvoje dal podnět na výkup tohoto pozemku, na který dle projektové dokumentace zasahuje stavba Okružní křižovatka Ostrý roh, a to na část o výměře 24 m 2. Byl osloven vlastník p.p.č. 164/4 v k.ú. Rýnovice, společnost CT Retail s.r.o., IČ , se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec, která v návaznosti na oslovení požádala o výkup celé p.p.č. 164/4 o výměře 210 m 2 v k.ú. Rýnovice. P.p.č. 164/4 je v katastru nemovitostí evidovaná jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené a upravené. Kolečka: Humanitní odbor bez připomínek Odbor stavební a životního prostředí bez připomínek Odbor územního a hospodářského rozvoje souhlasné stanovisko (Poznámka oddělení územního plánování - dle platného územního plánu se jedná o z části zastavitelné plochy kategorie S čerpací stanice a z části P parkoviště) Odbor správy majetku souhlasíme Odbor ekonomiky na pozemek je evidováno zástavní právo smluvní a zákaz zcizení a zatížení pro společnost Raiffeisenbank a.s. - tato omezení vlastnického práva budou vymazána před podpisem kupní smlouvy Dle znaleckého posudku byla cena obvyklá stanovena ve výši ,- Kč, tj. 450,- Kč/m 2. Společnost CT Retail s.r.o. souhlasí s výkupem za tuto cenu.

18 Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit výkup p.p.č. 164/4 v k.ú. Rýnovice, od společnosti CT Retail s.r.o., IČ , se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 16. bezúplatný převod p.p.č. 403/391 o výměře 342 m 2 a p.p.č. 403/393 o výměře 717 m 2 (celkem m 2 ) obě v k.ú. Mšeno nad Nisou do vlastnictví města V roce 2015 byla na podnět Osadního výboru Mšeno nad Nisou řešena likvidace nevyužívaných prodejních stánků v okolí bývalého obchodu "Albert" ve Mšeně nad Nisou. Tyto stánky byly umístěny na části p.p.č. 403/392 ve vlastnictví města a na částech p.p.č. 403/391 a p.p.č. 403/393 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM). V rámci řešení této problematiky bylo ÚZSVM navrženo majetkové vypořádání této lokality, tj. bezúplatný převod p.p.č. 403/391 a p.p.č. 403/391 v k.ú. Mšeno nad Nisou do vlastnictví města. ÚZSVM nyní po městu požaduje zdůvodnění veřejného zájmu pro převod těchto pozemků a prohlášení města, že bezúplatným převodem těchto pozemků do vlastnictví města nedojde k naplnění podstaty neoprávněné veřejné podpory vymezené v čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dle předběžného sdělení ÚZSVM bude případná smlouva o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami na 10 let. P.p.č. 403/391 a p.p.č. 403/393 jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha, jiná plocha. Kolečka: Humanitní odbor nemáme žádné připomínky Odbor stavební a životního prostředí souhlasíme s převodem pozemků na město, na p.p.č. 403/393 se nachází památný dub a jeho ochranné pásmo. Orgán ochrany přírody již v současné době provádí údržbu stromu. Ochrana přírody je veřejným zájmem dle 58 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánovaní SOUHLAS, z pohledu územního plánu lze veřejný zájem spatřovat v kapacitním parkovišti (viz přiložená ortofoto mapa), které saturuje v dané oblasti nedostatek parkovacích stání, včetně navazujících ploch veřejné zeleně. Odbor správy majetku p.p.č. 403/393 ANO - travnaté plochy jsou součástí ostatních zatravněných ploch bez možného rozlišení hranice mezi parcelami. P.p.č. 403/391 NE -problematická lokalita často navštěvovaná a znečišťovaná bezdomovci. Veřejný zájem neumím zdůvodnit, žádný mi není znám. Odbor ekonomiky na p.p.č. 403/393 je v katastru nemovitostí evidováno věcné břemeno plynárenského zařízení pro společnost RWE GasNet, s.r.o. Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučuje dne zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. XXX/ULB/2016, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela číslo 403/391, ostatní plocha, jiná plocha, a pozemková

19 parcela číslo 403/393, ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví státu do vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou. Smlouva bude uzavřena s omezujícími podmínkami na 10 let. Budou zajištěny podklady, které požaduje ÚZSVM pro vyhotovení návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu, po jejím vyhotovení bude smlouva předložena zastupitelstvu města ke schválení v plném znění. 17. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č OE/OMP ze dne uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do a pro rozšíření předmětu nájmu a budoucí koupě o p.p.č. 2055/1 o výměře 958 m 2, p.p.č. 2055/6 o výměře 228 m 2, p.p.č. 2056/3 o výměře m 2, p.p.č. 2056/4 o výměře 302 m 2 a p.p.č. 2489/1 o výměře 415 m 2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Zastupitelstvo města dne usnesením č. 200/2012/A/6 schválilo uzavření Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvě kupní č OE/OMP (dále i jen Smlouva ) na prodej p.p.č. 2077/1 o výměře 2084 m 2, p.p.č. 2078/1 o výměře 1424 m 2, p.p.č o výměře 1087 m 2, p.p.č. 2080/19 o výměře 103 m 2, p.p.č. 2082/2 o výměře 280 m 2, p.p.č. 2054/2 o výměře 619 m 2 (celková výměra pozemků 5597 m 2 ) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena až po kolaudaci objektu se společností Rezidenční s.r.o., se sídlem Husova 42, Liberec 1, IČ za cenu 450,- Kč/m 2 s tím, že o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do s tím, že výše uvedená smlouva bude mimo jiné obsahovat v části nájemní ujednání, že do doby kolaudace stavby, budou předmětné pozemky v nájmu společnosti Rezidenční s.r.o., kdy ujednání o ceně nájmu bude upraveno tak, že po dobu příprav stavby bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m 2 /rok a po dobu prokazatelné výstavby, tj. ode dne zahájení stavby, ve výši 1,- Kč/m 2 /rok, přičemž za den zahájení stavby se považuje až hmotný výsledek prováděné stavby, nikoliv získání stavebního povolení. Smlouva bude dále obsahovat jako zásadní, odkládací podmínku, kdy vlastní smlouva kupní bude uzavřena se společností Rezidenční s.r.o. až po prokazatelném podání žádosti o kolaudační rozhodnutí k objektu (kopie žádosti opatřená podacím razítkem místně a věcně příslušného úřadu), který bude postaven na dotčených pozemcích, tato podmínka bude muset být splněna nejpozději do , pokud nebude podmínka splněna do tohoto termínu, smlouva bez dalšího následující den zaniká. Smlouva o nájmu a budoucí smlouvě kupní č OE/OMP byla uzavřena dne Zastupitelstvo města dne usnesením č. 125/2015 schválilo a rada města dne usnesením č. 211/2015/F/2 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č OE/OMP ze dne uzavřené se společností Rezidenční s.r.o., IČ , se sídlem Husova 42, Liberec 1, s tím, že bude prodloužen termín pro splnění odkládací podmínky podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí do Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen dne Společnost Rezidenční s.r.o. dopisem ze dne (dopis je přílohou materiálu) požádala o prodloužení termínu pro splnění odkládací podmínky vyplývající ze Smlouvy a o rozšíření předmětu této Smlouvy o další přilehlé pozemky. Společnost Rezidenční s.r.o. změnila vlastnickou strukturu a pro naplnění projektu a výše uvedené Smlouvy vstoupila do jednání s EQUA Bankou, a.s., která by měla zajistit financování výstavby polyfunkčního domu. V rámci tohoto jednání bylo zjištěno, že pozemky, na které je vydáno platné stavební povolení nejsou součástí Smlouvy (na dva z těchto pozemků je umístěna hlavní stavba nové budovy - p.p.č. 2055/1 a p.p.č. 2489/1, na p.p.č. 2056/3, p.p.č. 2055/6 a p.p.č. 2056/4 bude umístěna vodovodní a kanalizační přípojka). Vzhledem k této situaci banka požaduje od společnosti Rezidenční s.r.o.

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 20 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 13. prosince 2016 Přítomni: Ing.

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2968 o výměře 17 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej p.p.č. 2968 požádala paní I. J., r. 1961, bytem Jablonec nad Nisou, která vlastní plechovou garáž umístěnou na

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky

Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor správy majetku Odbor ekonomiky Důvodová zpráva Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013-OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu kolaudace stavby do 30.9.2018

Více

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů.

Důvodová zpráva. Byl vyhotoven geometrický plán na náklady žadatelů. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1880/10 o výměře 5 m 2 a části p.p.č. 1880/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 1880/19 o výměře 23 m 2 (celková výměra 5.730 m 2 ) obě v k.ú. Jablonec nad Nisou

Více

ul. 5. května schodiště zastávka

ul. 5. května schodiště zastávka A. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění železniční zastávky jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat železniční zastávku včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v

Více

/ , 1953, L.,

/ , 1953, L., Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 2011/27 o výměře 220 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej pozemku za účelem zahrady požádali na základě výzvy manželé P., r. 1952, a V., r. 1953, L., oba bytem Jablonec

Více

do tj. do

do tj. do Důvodová zpráva Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a budoucí smlouvě kupní č. 147-2013- OE/OMP ze dne 7.3.2013 uzavřené se společností Rezidenční s.r.o. pro prodloužení termínu pro splnění odkládací

Více

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017

Z Á P I S. včetně přijatých usnesení. č. 11. které se konalo dne 13. června 2017 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u Z Á P I S včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 11 které se konalo dne 13. června 2017 Přítomni: Ing.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 9 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 9 které se konalo dne 17. května 2016 Přítomni:

Více

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski

včetně přijatých usnesení č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele Nepřítomni: Adam Kurzawinski M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 6 které se konalo dne 17. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Vele

Více

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4

ZÁPIS včetně přijatých usnesení. č. 4 M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 1. března 2016 Přítomni: Ing. Miloš

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

D ů v o d o v á z p á v a

D ů v o d o v á z p á v a D ů v o d o v á z p á v a 1., 2., 3. prodej nebytových jednotek č. 1, 3 a 4 na st.p.č. 63/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej nebytových jednotek užívaných jako garáže, které se nacházejí

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 3532/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če (včetně příslušenství) v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o prodej st.p.č. 3532/1 (výměra 172 m 2 ), jejíž součástí

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů

dotčená část p.p.č vlastnictví žadatelů Důvodová zpráva A) 1. prodej části p.p.č. 2973, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2973/2 o výměře 40 m 2 (celková výměra 137 m 2 ) v k.ú. Jablonec nad Nisou Oddělení správy veřejné zeleně upozornilo

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora

Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m2 v k.ú. Kokonín Kolečka: Kancelář primátora Důvodová zpráva A. 1. nesouhlas s výkupem p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v k.ú. Kokonín REA REALITNÍ AGENTURA, IČ 132 32 392, Gočárova 1082/14c, Ústní nad Labem nabídla městu p.p.č. 528 o výměře 701 m 2 v

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1534/1 o výměře 1756 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej uvedeného pozemku požádal pan J. D., r. 1980, bytem Jablonec nad Nisou. Pan D. vlastní sousední p.p.č. 1534/3,

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dodací Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Příloha č. 01 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: 4. Záměr prodeje poz.p.č.1402/587 o výměře 686m 2 orná půda kat.území Stříbro za účelem

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Prodej st.p.č. 63/5, jejíž součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Jedná se o st.p.č. 63/5 o výměře 58 m 2, jejíž součástí je stavba bez čp/če užívaná jako

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 24.11. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

č. 20 ZÁPIS včetně přijatých usnesení které se konalo dne 15. prosince 2015 z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města

č. 20 ZÁPIS včetně přijatých usnesení které se konalo dne 15. prosince 2015 z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u ZÁPIS včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 20 které se konalo dne 15. prosince 2015 Přítomni: Ing.

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

L I B E R E C. 1. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku,

L I B E R E C. 1. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku, S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne:18.12.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných optotrubek pro

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník Město Jeseník Usnesení přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.9.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 858. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost v V. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář č.503

Místo jednání: malá zasedací místnost v V. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář č.503 Z Á P I S z 8. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 23. října 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více