INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda"

Transkript

1 INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda

2 je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii tepelného èerpadla, které po mnoho let spoleènost Fujitsu General vyvíjí s cílem ohøívat vodu na vytápìní a TUV pøi vyuití neomezených termálních zdrojù z ovzduí. Velký výbìr systémù ohøevu vody od podlahového vytápìní a k vytápìní radiátory, dodávky TUV a ohøevu vody v bazénech, umoní splnìní ivotních potøeb. CO JE TEPLENÉ ÈERPADLO? Absorbování volné energie z atmosféry. Systém tepelného èerpadla vyaduje pouze 1 elektrické energie k výrobì 3 a 5 termální energie. 1 h el. energie 3 a 5 h tepla Komfortní vytápìní 2 a 4 h okolního vzduchu Systém tepelného èerpadla NIÍ EMISE CO 2 Tento systém etrný k ivotnímu prostøedí znaènì sniuje emise CO 2 ve srovnání s bìnými topnými systémy spalujícími tuhá paliva, plyn a dalí paliva. Prùmìrné roèní emise CO 2 Elektrické vytápìní Kotel na tuhá paliva Plynový kondenzaèní kotel % PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ Kalkulace je zaloena na údajích poskytnutých Evropským programem 01: pro EU27 úèinnost kotle na palivo 89 %, úèinnost plynového kotle 80 %. 2

3 Kompletní øeení splní rùzné poadavky Uitková voda Nádr na teplou uitkovou vodu Bazén Odebírání termální energie ze vzduchu Podlahové vytápìní nákres (typ Split) Okolní vzduch Vnitøní jednotka Tepelný výmìník pro vodu zvyuje úèinnost ohøevu Vysoký komfort díky Èistá energie vyrábìná pomocí xxxxxxxxxxxxxxxx pøináí pohodlí do rùzných domácích prostor, od obývacích pokojù, lonic, pøes koupelnu a po bazén. Venkovní jednotka Chladivo Výparník Kompresor Èerpadlo Topný okruh Výhody systému NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady jsou nízké a ekonomické díky velké úèinnosti technologie tepelného èerpadla. ÈISTOTA A ZDRAVÍ Jeliko nejsou nutné hoøáky, nejsou generovány ádné kodlivé látky a zneèisující pachy. Prùmìrné provozní náklady za rok Elektrické vytápìní Kotel na tuhá paliva MALÁ HLUÈNOST Inverterové øízení umoní tichý chod, který neruí okolní prostøedí. Plynový kondenzaèní kotel Hodnoty jsou kalkulovány v Evropì a jsou jen pro ilustraèní potøebu. Hodnoty se mohou mìnit v závislosti na instalaci, umístìní a provozních podmínkách. DLOUHÁ IVOTNOST A SNADNÁ ÚDRBA Nedochází k ádnému hromadìní sazí atp. jako pøi spalování a nároky na údrbu jsou podstatnì nií. 3

4 SPLITOVÝ TYP Uspokojením poadavkù na vysoký výkon i na vysoké NOVÝ model Vysoký výkon Model s velkým výkonem zajistí silný topný výkon a vysokou teplotu vody za chladných zimních obdobích, je vhodný do chladných oblastí. Venkovní jednotky 3-fázový model Výkonné vytápìní Modely s velkým výkonem splní poadavek na výstupní vodu vysoké teploty a velký topný výkon dokonce i pøi nízkých teplotách okolního vzduchu díky novì vyvinuté technologii vstøikování chladiva. Je tak moné dodávat vodu o vysoké teplotì a ohøívat pokoje okamitì v chladných oblastech bìhem zimy. VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY Vysoká teplota výstupní vody 60 C se udrí a do - C venkovní teploty bez nutnosti vyuití záloního zdroje tepla. Pøi - C venkovní teploty 50 C teplá voda Pøi - C venkovní teploty 60 C teplá voda Bez záloního zdroje tepla WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT WSYK160DA9 Teplota výstupní vody ( C) 60 Model s vysokým výkonem Komfortní model Venkovní teplota ( C) VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON (model s vysokým výkonem) Udrení vysokého topného výkonu i pøi nízké venkovní teplotì. Komfortní model iroký sortiment jednotek vyhoví mnoha rùzným potøebám. Venkovní jednotky Topný výkon () 10 5 Model s vysokým výkonem 11 Stanovená úroveò Udrení jmenovitého výkonu pøi nízké venkovní teplotì Venkovní teplota ( C) Vyspìlá technologie vstøikování chladiva spoleènosti FUJITSU GENERAL (model s vysokým výkonem) AOYA18LALL AOYA24LALL Vstøikování chladiva Dvojitý rotaèní kompresor s portem pro vstøikování chladiva AOYA30LBTL WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA Topný okruh Tepelný výmìník na vodu Vytváøí se tak vysoká kondenzaèní teplota bez pøehøátí teploty výfukového plynu díky procesu vstøikování chladiva bìhem komprese. Proto kondenzaèní teplota stoupá vý ne bìný okruh. Tento systém dosáhne vyí teploty vody a na 60 C a zlepí topný výkon. Vysoká komprese Vstøikování kapaliny Výparník Bìný okruh chladiva AOYA45LBTL AOY54LJBYL Vstøikování chladiva 4

5 je dosaeno vyího komfortu bydlení Vysoká úèinnost Energetická úèinnost je lepí díky technologii vstøikování chladiva a optimalizaci øízení okruhu chladiva. Model s vysokým výkonem zaruèí velký výkon a vysokou úèinnost aplikací dvojitých senzorù a V-PAM inverterové technologie. VYSOKÉ (TOPNÝ FAKTOR) Model s vysokým výkonem Komfortní model Údaje odpovídají klimatizaci o výkonu 16 : venkovní teplota 7 C, teplota topení 35 C. Podíl primární energie v topelné energii je 100 % Spotøeba primární energie* Pøímé elektrické vytápìní Vytápìní ropou Kondenzaèní kotle na plyn 117% 109% 79% Velký provozní rozsah 278% * Ztráta el. energie se rùzní v závislosti na elektrárnì. Úèinnost elektrárny: 36 %. Optimalizace provozu chladicího okruhu (model s vysokým výkonem) Pøesné ovládání teploty pomocí technologie DC inverteru Vysoká Teplota Teplotní senzor Chladivo Tlakový senzor Konstanta Vodní tepelný výmìník 4,30 4,00 Energetické vytápìní 100% Topný okruh V-PAM inverterová technologie Vylepený provozní rozsah v závislosti na optimalizaci ovládání chladivového okruhu Model s vysokým výkonem 35 C Komfortní model 24 C Èas Inteligentní ovládání DVOUZÓNOVÉ INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ* Venkovní jednotka Ventil Sada 2. okruhu Èerpadlo Èerpadlo Podlahové vytápìní více ne 50 C je moné ~40 C A DÁLE ekvitermní regulace (teplota topné vody v závisloti na venkovní teplotì), provoz chlazení je také moný, funkce anti-legionella, záloní ovládání el. ohøívaèe, dvoustupòový reim tichého chodu (pouze u modelu s vysokým výkonem), funkce sníování startovacích proudù (pouze u modelu s vysokým výkonem). Vysoká spolehlivost * je nutné volitelné pøísluenství ÈISTOTA A TRVANLIVOST ochrana proti korozi, konstrukce tepelného výmìníku nezpùsobuje ádné usazeniny, teplá voda je neustále k dispozici. Nerezová vyrovnávací nádr Optimální koaxiální tepelný výmìník Není nutná ochrana proti zamrznutí Velmi úèinný vodní tepelný výmìník Dvoutrubkový vodní tepelný výmìník s vestavìnou nádrí pro sníení ztrát Tok teplého chladiva Voda k topení SNADNÁ INSTALACE A ÚDRBA Vechny hydraulické komponenty jsou v jednotce, proto nejsou nutné ádné dodateèné hydraulické komponenty. Manipulaèní tyèe k bezproblémové instalaci. Snadný pøístup pro údrbu. Funkce stahování chladiva (pouze u modelù s vysokým výkonem). NOUZOVÝ PROVOZ Do systému je teplá voda prùbìnì dodávána pomocí zabudovaného záloního ohøívaèe nebo kotle, dokonce i kdy se objeví nouzové hláení. Záloní ohøívaè Kotel* - C 0 C 0 C - C Podlahové topení *Pokud je pøipojen pøídavný kotel 5

6 MONOBLOK Ve v jednom snadný pøístup pro instalaci a údrbu NOVÝ model Kompaktní model 8 10 Komfort a úspora energie spojená s kompaktním designem, který patøí ke svìtové pièce. Model ve v jednom Kompaktní design zahrnující tepelné èerpadlo i vekeré hydraulické komponenty usnadní instalaci bez nutnosti pøipojování rozvodù chladiva. Údrba je velmi snadná. pøehled (Monoblok) Snadná instalace a údrba Okolní vzduch Monoblok Vodní tepelný výmìník Ovládací box Ovládací box UTW-SCBYA Topný okruh WPYA080LA WPYA100LA Výparník Kompresor Èerpadlo Technologie s vysokou úèinností DC inverter Plynulá regulace teploty vody díky DC inverteru. Deskový vodní výmìník s vysokou úèinností Kompaktní velikost je dosaená tenkým výmìníkem s vysokou úèinností. DC motor ventilátoru Vysoký výkon,velká úèinnost malého DC motoru ventilátoru. DC dvojitý rotaèní kompresor DC dvojititý rotaèní kompresor s vysokou úèinností i pøi nízkých venkovních teplotách. 6

7 Velký výkon VYSOKÉ Vysokého je dosaeno pouitím DC dvojitého rotaèního kompresoru, inverterové technologie a vodního výmìníku s vysokou úèinností. Inteligentní ovládání DRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAÈ (OVLÁDACÍ BOX) JE STANDARDNÍM VYBAVENÍM Ovládací box ,50 4,35 Podmínky: venkovní teplota 7 C, teplota topení 35 C. VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY Vysoká teplota 55 C výstupní vody bez nutnosti pøídavného dohøevu a do - C venkovní teploty. Pøi - C venkovní teploty 55 C teplá voda Bez záloního zdroje tepla REGULACE PODLE EKVITERMNÍ KØIVKY Automatická regulace podle ekvitermní køivky (teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotì). 60 Ovládání automatické teploty s teplotní køivkou Teplota výstupní vody ( C) Venkovní teplota ( C) Teplota výstupní vody ( C) Podlahové vytápìní Zóna zvolené teplotní køivky 10 Venkovní teplota ( C) KOMPAKTNÍ DESIGN A NÍZKÁ HMOTNOST 881,5 mm Hmotnost 82 kg A DÁLE je moné také chladit (je nutné volitelné pøísluenství), funkce anti-legionella, jako zálohu lze pouít pøipojený kotel nebo el. ohøívaè. Vysoká spolehlivost ZIMNÍ OCHRANA 850 mm 330 mm Obìhové èerpadlo a kompresor lze spustit automaticky pøi nízké venkovní teplotì. Je zabránìno zamrzání cirkulující vody. Vysoká Venkovní teplota Nastavená teplota Nízká ON OFF Velký provozní rozsah Topení je moné pøi venkovních teplotách a do - C. 35 C 0 C Reim nezamrzání SNADNÁ INSTALACE A ÚDRBA bez instalace pøípojek okruhu chladiva, snadný pøístup pro údrbu. Èas - C 7

8 SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE Komplexní øeení poskytuje komfort v celém domì SPLITOVÝ TYP Základní jednotka Systémové komponenty (volitelné pøísluenství) Ovladaè (volitelný) Topení a teplá voda (lokální dodavatel) (venkovní) Kotel (lokální dodavatel) TUV nádr Model s vysokým výkonem WSYK160DA9 Komfortní model WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA Sada pro zapojení kotle UTW-KBSXA & Anuloid UTW-TEVXA UTW-TXA UTW-T30XA Sprcha Vana Sada pro 2. okruh UTW-KZSXA Model s vysokým výkonem WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT Fan Coil Bazén Tepelný výmìník UTW-ESPXA & Sada pro bazén UTW-KSPXA Komfortní model Podlahové topení AOYA18LALL AOYA24LALL Pokojový termostat AOYA30LBTL UTW-C55XA Dálkový ovladaè Plynové chladivo Kapalné chladivo AOYA45LBTL AOY54LJBYL UTW-C75XA Dodávka teplé vody Kabel ovládání Vratná voda VOLITELNÉ PØÍSLUENSTVÍ Sada pro dva topné okruhy Propojovací sada pro kotel Anuloid Sada pro ohøev TUV Zásobník horké vody 0 l Zásobník horké vody 300 l Obìhové èerpadlo s vyím výkonem UTW-KZSXA UTW-KBSXA UTW-TEVXA UTW-KDWXA UTW-TXA UTW-T30XA UTW-PHFXA 8

9 MONOBLOK Základní jednotka Systémové komponenty (volitelné pøísluenství) Ovladaè (volitelný) Topení a teplá voda (lokální dodavatel) (venkovní) Monoblok Kotel (lokální dodavatel) TUV nádr Kompaktní model WPYA080LA WPYA100LA Sada pro zapojení kotle UTW-KBSXA & Anuloid UTW-TEVXA Sprcha UTW-TXA UTW-T30XA Vana Ovládací box UTW-SCBYA Fan Coil nebo Podlahové topení Tepelný výmìník UTW-ESPXA & Sada pro bazén UTW-KSPXA Bazén Pokojový termostat UTW-C55XA nebo Dálkový ovladaè Poznámky: 1. Není dostupný pro 2 topné okruhy. 2. Jako volitelné pøísluenství lze pouít pouze jeden ovladaè. Dodávky teplé vody Vratná voda UTW-C75XA Kabel ovladaèe Sada pro bazén Tepelný výmìník pro bazén Sada pro funkci chlazení Sada pro funkci chlazení s obìhovým èerpadlem vyího výkonu Dálkový ovladaè Pokojový termostat Externí propojovací sada UTW-KSPXA UTW-ESPXA UTW-KCLXA UTW-KCHXA UTW-C75XA UTW-C55XA UTY-XWZXZ2 9

10 OVLÁDÁNÍ Chytré a komfortní ovládání Venkovní teplota je detekována senzorem a teplota ohøívané vody je ovládána automaticky. Nastavení pokojové teploty a provozního reimu je také snadné. Díky velkému výbìru ovládacích prvkù a volitelných pøísluenství lze jednotky pouít pro topení, dodávku teplé vody i pro ohøev bazénu. Pohodlí PROGRAMOVATELNÝ PROVOZ Nastavení programu provozu je snadné. Lze zmìnit reim topení v návaznosti na èas. Nastavení reimu jednoduchého provozu zvolení reimu topení Reim topení Automatický reim Automatické pøepínání podle venkovní teploty mezi komfortním a omezeným reimem. Úsporný reim Trvale sníená teplota. Komfortní reim Komfortní teplota. Reim ochrany Reim stand-by s ochranou proti zamrzání. Nastavení denního-týdenního èasovaèe Denní-týdenní èasovaè lze nastavit a 3x za den. Umoní zvlátní nastavení na kadý den týdne. Pondìlí Pátek Sobota Nedìle Velký LCD displej zobrazení stavu provozu zobrazení chyby/chybová historie Navigace a nastavení zvolení menu topení nastavení programového èasovaèe èas èas Nastavení èasovaèe v období volna Nastavení èasovaèe v období volna lze nastavit a na 8 intervalù. Pokud v zimním období delí dobu nebudete doma, lze nastavit ochranu proti zamrznutí. Èasovaè pro období volna Denní-týdenní èasovaè datum Komfort FLEXIBILNÍ TOPNÝ OKRUH Pro jednotlivé aplikace je moné pouít automatické nastavení teploty teplé vody. Lze také posunout vyrovnávací teplotní koeficient k vyím nebo niím teplotám. Rozíøení RÙZNÉ ZPÙSOBY OVLÁDÁNÍ PROVOZU Kombinací volitelných souèástí lze splnit rùzné potøeby. 2stupòové simultánní topení Podlahové topení + radiátory (pouze u splitù) Provoz spoleènì s kotlem pøi nízké venkovní teplotì Vysoká Teplota vypoutìné vody ( C) Nízká C +4.5 C Nastavující teplotní køivka VOLITELNÉ SOUÈÁSTI Ovládání teploty v bazénu (ovládáno pøi 35 C) DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NÁSTAVBA Nízká Vysoká Venkovní teplota ( C) Volitelný dálkový ovladaè umoní ovládání teplé vody v závislosti na teplotì v místnosti. FUNKCE ANTI-LEGIONELLA Venkovní senzor íøení legionelly v zásobníku TUV je potlaèeno a bezpeèná a èistá teplá voda je k neustále k dispozici. Vnitøní jednotka Pokojový termostat Dálkový ovladaè (volitelné pøísluenství) Podlahové vytápìní nebo 10

11 ROZMÌRY SPLITOVÝ TYP Jednotka: mm Venkovní jednotky komfortní model AOYA18LALL / AOYA24LALL AOYA30LBTL AOYA45LBTL / AOY54LJBYL Horní pohled Horní pohled Horní pohled Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled Pøední pohled Dolní pohled Dolní pohled Dolní pohled Venkovní jednotky vysoký výkon WOYK112LAT / WOYK140LAT / WOYK160LAT Horní pohled 900 Vnitøní jednotky model s vysokým výkonem WSYK160DA9 Vnitøní jednotky komfortní model WSYA050DA / WSYA065DA / WSYA080DA WSYA095DA / WSYA128DA / WSYA5DA 450 Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled ØM26x ØM26x34 Pøední pohled Dolní pohled MONOBLOK Jednotka: mm Kompaktní model WPYA080LA / WPYA100LA Ovládací box UTW-SCBYA Horní pohled ,5 881, Boèní pohled Pøední pohled 11

12 SPECIFIKACE TYP Název série Série High Power (vysoký výkon) Systém split Série Komfort Rozsah výkonu () +7 C / +35 C podlahové vytápìní +2 C / +35 C podlahové vytápìní -7 C / +35 C podlahové vytápìní +7 C / +45 C radiátory -7 C / +45 C radiátory Záloní zdroj tepla Zdroj Cirkulace vody Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Objem vyrovnávací nádre Objem expanzní nádre Teplotní rozsah výstupní vody Prùmìr propojení vodního potrubí Zdroj Jmenovitý proud Hladina hluku (akustický tlak) Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Chladivo Mnoství chladiva Hmotnost pøídavného chladiva Propojovací potrubí Provozní rozsah Prùmìr Délka Délka (bez doplnìní) Výkový rozdíl Výkon ks Název modelu Stanovená Min/Max L/min mm kg L L C Pøíchozí/vratná mm Název modelu Stanovený Max. Kapalina Plyn Min. / Max. Max. Max. Topení A db(a) mm kg kg g/m mm mm m m m C , 2,51 4,46 11, 3,45 3,25 11, 3,92 2,86 10,50 2,90 3,62 10,50 4,16 2,52 14,00 3,22 4,35 14,00 4,40 3,18 14,00 5, 2,72 13,10 3,70 3,54 13,10 5,39 2,43 16,00 3,72 4,30,10 4,87 3,10,00 5,55 2,70,10 4,42 3,42 14,50 6,38 2,27 9,0(3,0 3 ks) 9,0(3,0 3 ks) 9,0(3,0 3 ks) WSYK160DA9 3ø 400V, 50Hz 32,1 40,1 25,0 / 50, ,9 25,0 / 50,0 8 ~ 60 ø 25,4 / ø 25,4 WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT 3ø 400V, 50Hz 3,60 8,50 *1 53,0 4,80 9,50 *1 55, R410A 50 ø 9,52 ø,88 5 / - ~ 35 5,50 10,50 *1 56, ,60 6,50 8,00 10,30 13,70 16, 1,07 1,63 2,00 2,58 3,42 4, 4,30 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 4,31 5,59 6,39 8,69 12,31 13,94 1,36 2,05 2,34 3,21 3,87 4,77 3,16 2,73 2,73 2,71 3,18 2,92 4,80 5,60 7,00 8,10 11,55 12,40 1,77 2,24 2,54 3,52 4,37 4,77 2,70 2,50 2,75 2,30 2,64 2,60 4,17 5,40 6, 8,30 9,70 13,30 1,23 1,61 1,88 2,51 2,98 4, 3,38 3,35 3,30 3,30 3,26 3,17 4,05 5,10 5,90 7,00 9, 11,00 1,78 2,32 2,62 3,33 4,30 5,37 2,28 2, 2,25 2,10 2,14 2,05 3,0(1,5 2 ks) 3,0(1,5 2 ks) 3,0(1,5 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA 1ø 230V, 50Hz 14,3 9,0 / 18,3 AOYA18LALL 18,6 10,0 / 23,3 5,16 7,25 10,80 *2 39, ,9 14,3 / 28,3 2,50 1,25 1,70 ø 6,35 ø 12,70 5 / 27,2 16,7 / 35, , ~ 50 ø 25,4 / ø 25,4 AOYA24LALL AOYA30LBTL 1ø 230V, 50Hz 8,27 10,40 11,22 16,00 36,7 25,0 / 50,0 44,4 25,0 / 50,0 13,70 17,10 19,00 24,50 40,0 *1 55,0 *1 55,0 *1 55,5 * R410A 2, 3,35 3,40 ø 6,35 ø.88 5 / 40 ø 9,52 ø,88 5 / ~ 24 AOYA45LBTL AOY54LJBYL ø 9,52 ø,88 5 / ø 9,52 ø,88 5 / TYP Název série Monoblok Kompaktní série Rozsah výkonu () +7 C / +35 C podlahové vytápìní +2 C / +35 C podlahové vytápìní -7 C / +35 C podlahové vytápìní +7 C / +45 C radiátory -7 C / +45 C radiátory Monoblok Zdroj Cirkulace vody Jmenovitý proud Hladina hluku (akustický tlak) Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Objem vyrovnávací nádre Prùmìr propojení vodního potrubí Chladivo Mnoství chladiva Teplotní rozsah výstupní vody Teplotní rozsah Název modelu Stanovená Min/Max Stanovený Pøíchozí/vratná Topení L/min A db(a) mm kg L mm *1: Hladina akustického tlaku je mìøena ve vzdálenosti 1 m od zaøízení ve výce 1,5 m nad zemí. *2: Hladina akustického tlaku je mìøena ve vzdálenosti 5 m od zaøízení ve výce 1,5 m nad zemí. kg C C ,00 10,00 1,78 2,30 4,50 4,35 7,40 8,10 2,73 3,00 2,71 2,70 7,10 8,00 2,93 3,32 2,42 2,41 7,80 9,80 2,23 2,88 3,50 3,40 6,50 7,00 2,98 3,31 2,18 2,11 WPYA080LA WPYA100LA 1ø 230V, 50Hz 22,9 28,7 10,0 / 30,0 10,0 / 30,0 8,30 10, 51*1 51 * ø 25,4 / ø 25,4 R410A 1,5 8 ~ 55 - ~ 35 je svìtová obchodní znaèka FUJITSU GENERAL LIMITED. Skuteèná barva se mùe liit od titìného vyobrazení. Vlastnosti výrobku mohou být zmìnìny bez pøedchozího upozornìní. Distribuce: Copyright 09 Fujitsu General Limited. Vechna práva vyhrazena. ZLÍN Tø. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova tel.: fax: PRAHA U Hellady 4 tel.: fax:

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda

2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER. Tepelná čerpadla vzduch - voda 2015 / 16 ESTIA SÉRIE 4 / HI POWER Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA HI POWER Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená Ekologický a ekonomický systém vytápění Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení W W Systém tepelného čerpadla Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2012 / 13 2012 / 13 ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Jak vlastně fungují tepelná čerpadla ESTIA Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch-voda 2 Chytře a levně topit a přitom šetřit přírodu Životní prostředí Ochrana životního prostředí je v mnoha oblastech našeho každodenního života samozřejmostí. Úsporné žárovky,

Více

Air Conditioner Controller. Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GENERAL

Air Conditioner Controller. Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GENERAL Air onditioner ontroller Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GEERA 2012 Dálková správa klimatizaèních jednotek AP ontroller pro jednotky

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY?

Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? VZDUCH A ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA S čerpadly Altherma se vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie, protože tepelná čerpadla vzduch-voda Altherma

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

1 Základní charakteristika

1 Základní charakteristika Obsah 1 Základní charakteristika... 2 2 Použití... 3 3 Dimenzování... 3 3.1 Tepelné čerpadlo Convert AW s elektrokotlem jako bivalentním/záložním zdrojem 4 3.2 Tepelné čerpadlo Convert AW s plynovým kotlem

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

ÚVOD K TEPELNÝM ČERPADLŮM

ÚVOD K TEPELNÝM ČERPADLŮM ÚVOD K TEPELNÝM ČERPADLŮM VLASTNOSTI LINEUP EHS SPECIFIKACE EHS Mono EHS Split EHS TDM Čas pro změnu starého způsobu vytápění System 02 Stále ještě používáte k vytápění plyn a topný olej, které znečišťují

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená. volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená volba NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Přirozená volba D 3 v1: topení, chlazení a ohřev teplé vody Daikin Altherma je komplexní

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro venkovní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Tepelná čerpadla vzduch/voda Na první pohled: vytápění a příprava teplé vody venkovní instalace malý instalační náklad

Více

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

Přirozená. volba. COP až 4,02. A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO Přirozená volba COP až 4,02 A2/W35 (podle EN14511) DAIKIN ALTHERMA NÍZKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO 2 Čtyři výhody nízkoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 99 Úspora provozních nákladů, udržování

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

AQUAREA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA // TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY. Domácnosti. Na každé

AQUAREA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA // TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY. Domácnosti. Na každé 2010 AQUAREA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA // TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY a každé Domácnosti Na každé ZÁLEŽÍ Domácnosti ÁLEŽÍ PŘÍKLADY APLIKACÍ // 12 Popis ikon // 13 Nabídka Aquarea // 13 Aquarea // BI-BLOC

Více

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU

PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU PŘEHLED DODÁVANÉHO SORTIMENTU Teplovzdušné automaty Odvlhčovače Tepelná čerpadla Klimatizační zařízení Kvalita se systémem KLIMA TEPLO NOVÉ ENERGIE VYSOUŠENÍ Prostorové klimatizační přístroje Mobilní klimatizační

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda

FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA. Vytápění Chlazení Teplá užitková voda Stále ještě vytápíte FOSILNÍMI PALIVY? Daikin Altherma NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA Vytápění Chlazení Teplá užitková voda VZDUCH A DAIKIN ALTHERMA OPTIMÁLNÍ SPOJENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Klimatizační technika 2013/2014

Klimatizační technika 2013/2014 Klimatizační technika 2013/2014 Obsah Dálkový ovladač 1 Typové označení 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Okenní a mobilní jednotky, odvlhčovač 7 Multi 8 Kombinační tabulka Multi 9 Kazetové

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

30RB/RQ. VZDUCHEM CHLAZENÉ CHLADIČE KAPALIN A TEPELNÁ ČERPADLA 17-33 kw. Rychlá montáž zvýšený výkon

30RB/RQ. VZDUCHEM CHLAZENÉ CHLADIČE KAPALIN A TEPELNÁ ČERPADLA 17-33 kw. Rychlá montáž zvýšený výkon 0R/RQ VZDUCHEM CHLZENÉ CHLDIČE KPLIN TEPELNÁ ČERPDL 7- Rychlá montáž zvýšený výkon Širší pohled Cílem společnosti Carrier je udělat ze světa lepší místo pro život vytvořením pohodlného, produktivního a

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více