INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda"

Transkript

1 INOVAÈNÍ ØEENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda

2 je ekonomický a èistý systém ohøevu vody pomocí tepelného èerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohøevu vody zaloený na technologii tepelného èerpadla, které po mnoho let spoleènost Fujitsu General vyvíjí s cílem ohøívat vodu na vytápìní a TUV pøi vyuití neomezených termálních zdrojù z ovzduí. Velký výbìr systémù ohøevu vody od podlahového vytápìní a k vytápìní radiátory, dodávky TUV a ohøevu vody v bazénech, umoní splnìní ivotních potøeb. CO JE TEPLENÉ ÈERPADLO? Absorbování volné energie z atmosféry. Systém tepelného èerpadla vyaduje pouze 1 elektrické energie k výrobì 3 a 5 termální energie. 1 h el. energie 3 a 5 h tepla Komfortní vytápìní 2 a 4 h okolního vzduchu Systém tepelného èerpadla NIÍ EMISE CO 2 Tento systém etrný k ivotnímu prostøedí znaènì sniuje emise CO 2 ve srovnání s bìnými topnými systémy spalujícími tuhá paliva, plyn a dalí paliva. Prùmìrné roèní emise CO 2 Elektrické vytápìní Kotel na tuhá paliva Plynový kondenzaèní kotel % PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ Kalkulace je zaloena na údajích poskytnutých Evropským programem 01: pro EU27 úèinnost kotle na palivo 89 %, úèinnost plynového kotle 80 %. 2

3 Kompletní øeení splní rùzné poadavky Uitková voda Nádr na teplou uitkovou vodu Bazén Odebírání termální energie ze vzduchu Podlahové vytápìní nákres (typ Split) Okolní vzduch Vnitøní jednotka Tepelný výmìník pro vodu zvyuje úèinnost ohøevu Vysoký komfort díky Èistá energie vyrábìná pomocí xxxxxxxxxxxxxxxx pøináí pohodlí do rùzných domácích prostor, od obývacích pokojù, lonic, pøes koupelnu a po bazén. Venkovní jednotka Chladivo Výparník Kompresor Èerpadlo Topný okruh Výhody systému NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady jsou nízké a ekonomické díky velké úèinnosti technologie tepelného èerpadla. ÈISTOTA A ZDRAVÍ Jeliko nejsou nutné hoøáky, nejsou generovány ádné kodlivé látky a zneèisující pachy. Prùmìrné provozní náklady za rok Elektrické vytápìní Kotel na tuhá paliva MALÁ HLUÈNOST Inverterové øízení umoní tichý chod, který neruí okolní prostøedí. Plynový kondenzaèní kotel Hodnoty jsou kalkulovány v Evropì a jsou jen pro ilustraèní potøebu. Hodnoty se mohou mìnit v závislosti na instalaci, umístìní a provozních podmínkách. DLOUHÁ IVOTNOST A SNADNÁ ÚDRBA Nedochází k ádnému hromadìní sazí atp. jako pøi spalování a nároky na údrbu jsou podstatnì nií. 3

4 SPLITOVÝ TYP Uspokojením poadavkù na vysoký výkon i na vysoké NOVÝ model Vysoký výkon Model s velkým výkonem zajistí silný topný výkon a vysokou teplotu vody za chladných zimních obdobích, je vhodný do chladných oblastí. Venkovní jednotky 3-fázový model Výkonné vytápìní Modely s velkým výkonem splní poadavek na výstupní vodu vysoké teploty a velký topný výkon dokonce i pøi nízkých teplotách okolního vzduchu díky novì vyvinuté technologii vstøikování chladiva. Je tak moné dodávat vodu o vysoké teplotì a ohøívat pokoje okamitì v chladných oblastech bìhem zimy. VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY Vysoká teplota výstupní vody 60 C se udrí a do - C venkovní teploty bez nutnosti vyuití záloního zdroje tepla. Pøi - C venkovní teploty 50 C teplá voda Pøi - C venkovní teploty 60 C teplá voda Bez záloního zdroje tepla WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT WSYK160DA9 Teplota výstupní vody ( C) 60 Model s vysokým výkonem Komfortní model Venkovní teplota ( C) VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON (model s vysokým výkonem) Udrení vysokého topného výkonu i pøi nízké venkovní teplotì. Komfortní model iroký sortiment jednotek vyhoví mnoha rùzným potøebám. Venkovní jednotky Topný výkon () 10 5 Model s vysokým výkonem 11 Stanovená úroveò Udrení jmenovitého výkonu pøi nízké venkovní teplotì Venkovní teplota ( C) Vyspìlá technologie vstøikování chladiva spoleènosti FUJITSU GENERAL (model s vysokým výkonem) AOYA18LALL AOYA24LALL Vstøikování chladiva Dvojitý rotaèní kompresor s portem pro vstøikování chladiva AOYA30LBTL WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA Topný okruh Tepelný výmìník na vodu Vytváøí se tak vysoká kondenzaèní teplota bez pøehøátí teploty výfukového plynu díky procesu vstøikování chladiva bìhem komprese. Proto kondenzaèní teplota stoupá vý ne bìný okruh. Tento systém dosáhne vyí teploty vody a na 60 C a zlepí topný výkon. Vysoká komprese Vstøikování kapaliny Výparník Bìný okruh chladiva AOYA45LBTL AOY54LJBYL Vstøikování chladiva 4

5 je dosaeno vyího komfortu bydlení Vysoká úèinnost Energetická úèinnost je lepí díky technologii vstøikování chladiva a optimalizaci øízení okruhu chladiva. Model s vysokým výkonem zaruèí velký výkon a vysokou úèinnost aplikací dvojitých senzorù a V-PAM inverterové technologie. VYSOKÉ (TOPNÝ FAKTOR) Model s vysokým výkonem Komfortní model Údaje odpovídají klimatizaci o výkonu 16 : venkovní teplota 7 C, teplota topení 35 C. Podíl primární energie v topelné energii je 100 % Spotøeba primární energie* Pøímé elektrické vytápìní Vytápìní ropou Kondenzaèní kotle na plyn 117% 109% 79% Velký provozní rozsah 278% * Ztráta el. energie se rùzní v závislosti na elektrárnì. Úèinnost elektrárny: 36 %. Optimalizace provozu chladicího okruhu (model s vysokým výkonem) Pøesné ovládání teploty pomocí technologie DC inverteru Vysoká Teplota Teplotní senzor Chladivo Tlakový senzor Konstanta Vodní tepelný výmìník 4,30 4,00 Energetické vytápìní 100% Topný okruh V-PAM inverterová technologie Vylepený provozní rozsah v závislosti na optimalizaci ovládání chladivového okruhu Model s vysokým výkonem 35 C Komfortní model 24 C Èas Inteligentní ovládání DVOUZÓNOVÉ INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ* Venkovní jednotka Ventil Sada 2. okruhu Èerpadlo Èerpadlo Podlahové vytápìní více ne 50 C je moné ~40 C A DÁLE ekvitermní regulace (teplota topné vody v závisloti na venkovní teplotì), provoz chlazení je také moný, funkce anti-legionella, záloní ovládání el. ohøívaèe, dvoustupòový reim tichého chodu (pouze u modelu s vysokým výkonem), funkce sníování startovacích proudù (pouze u modelu s vysokým výkonem). Vysoká spolehlivost * je nutné volitelné pøísluenství ÈISTOTA A TRVANLIVOST ochrana proti korozi, konstrukce tepelného výmìníku nezpùsobuje ádné usazeniny, teplá voda je neustále k dispozici. Nerezová vyrovnávací nádr Optimální koaxiální tepelný výmìník Není nutná ochrana proti zamrznutí Velmi úèinný vodní tepelný výmìník Dvoutrubkový vodní tepelný výmìník s vestavìnou nádrí pro sníení ztrát Tok teplého chladiva Voda k topení SNADNÁ INSTALACE A ÚDRBA Vechny hydraulické komponenty jsou v jednotce, proto nejsou nutné ádné dodateèné hydraulické komponenty. Manipulaèní tyèe k bezproblémové instalaci. Snadný pøístup pro údrbu. Funkce stahování chladiva (pouze u modelù s vysokým výkonem). NOUZOVÝ PROVOZ Do systému je teplá voda prùbìnì dodávána pomocí zabudovaného záloního ohøívaèe nebo kotle, dokonce i kdy se objeví nouzové hláení. Záloní ohøívaè Kotel* - C 0 C 0 C - C Podlahové topení *Pokud je pøipojen pøídavný kotel 5

6 MONOBLOK Ve v jednom snadný pøístup pro instalaci a údrbu NOVÝ model Kompaktní model 8 10 Komfort a úspora energie spojená s kompaktním designem, který patøí ke svìtové pièce. Model ve v jednom Kompaktní design zahrnující tepelné èerpadlo i vekeré hydraulické komponenty usnadní instalaci bez nutnosti pøipojování rozvodù chladiva. Údrba je velmi snadná. pøehled (Monoblok) Snadná instalace a údrba Okolní vzduch Monoblok Vodní tepelný výmìník Ovládací box Ovládací box UTW-SCBYA Topný okruh WPYA080LA WPYA100LA Výparník Kompresor Èerpadlo Technologie s vysokou úèinností DC inverter Plynulá regulace teploty vody díky DC inverteru. Deskový vodní výmìník s vysokou úèinností Kompaktní velikost je dosaená tenkým výmìníkem s vysokou úèinností. DC motor ventilátoru Vysoký výkon,velká úèinnost malého DC motoru ventilátoru. DC dvojitý rotaèní kompresor DC dvojititý rotaèní kompresor s vysokou úèinností i pøi nízkých venkovních teplotách. 6

7 Velký výkon VYSOKÉ Vysokého je dosaeno pouitím DC dvojitého rotaèního kompresoru, inverterové technologie a vodního výmìníku s vysokou úèinností. Inteligentní ovládání DRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAÈ (OVLÁDACÍ BOX) JE STANDARDNÍM VYBAVENÍM Ovládací box ,50 4,35 Podmínky: venkovní teplota 7 C, teplota topení 35 C. VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY Vysoká teplota 55 C výstupní vody bez nutnosti pøídavného dohøevu a do - C venkovní teploty. Pøi - C venkovní teploty 55 C teplá voda Bez záloního zdroje tepla REGULACE PODLE EKVITERMNÍ KØIVKY Automatická regulace podle ekvitermní køivky (teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotì). 60 Ovládání automatické teploty s teplotní køivkou Teplota výstupní vody ( C) Venkovní teplota ( C) Teplota výstupní vody ( C) Podlahové vytápìní Zóna zvolené teplotní køivky 10 Venkovní teplota ( C) KOMPAKTNÍ DESIGN A NÍZKÁ HMOTNOST 881,5 mm Hmotnost 82 kg A DÁLE je moné také chladit (je nutné volitelné pøísluenství), funkce anti-legionella, jako zálohu lze pouít pøipojený kotel nebo el. ohøívaè. Vysoká spolehlivost ZIMNÍ OCHRANA 850 mm 330 mm Obìhové èerpadlo a kompresor lze spustit automaticky pøi nízké venkovní teplotì. Je zabránìno zamrzání cirkulující vody. Vysoká Venkovní teplota Nastavená teplota Nízká ON OFF Velký provozní rozsah Topení je moné pøi venkovních teplotách a do - C. 35 C 0 C Reim nezamrzání SNADNÁ INSTALACE A ÚDRBA bez instalace pøípojek okruhu chladiva, snadný pøístup pro údrbu. Èas - C 7

8 SYSTÉMOVÁ KONFIGURACE Komplexní øeení poskytuje komfort v celém domì SPLITOVÝ TYP Základní jednotka Systémové komponenty (volitelné pøísluenství) Ovladaè (volitelný) Topení a teplá voda (lokální dodavatel) (venkovní) Kotel (lokální dodavatel) TUV nádr Model s vysokým výkonem WSYK160DA9 Komfortní model WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA Sada pro zapojení kotle UTW-KBSXA & Anuloid UTW-TEVXA UTW-TXA UTW-T30XA Sprcha Vana Sada pro 2. okruh UTW-KZSXA Model s vysokým výkonem WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT Fan Coil Bazén Tepelný výmìník UTW-ESPXA & Sada pro bazén UTW-KSPXA Komfortní model Podlahové topení AOYA18LALL AOYA24LALL Pokojový termostat AOYA30LBTL UTW-C55XA Dálkový ovladaè Plynové chladivo Kapalné chladivo AOYA45LBTL AOY54LJBYL UTW-C75XA Dodávka teplé vody Kabel ovládání Vratná voda VOLITELNÉ PØÍSLUENSTVÍ Sada pro dva topné okruhy Propojovací sada pro kotel Anuloid Sada pro ohøev TUV Zásobník horké vody 0 l Zásobník horké vody 300 l Obìhové èerpadlo s vyím výkonem UTW-KZSXA UTW-KBSXA UTW-TEVXA UTW-KDWXA UTW-TXA UTW-T30XA UTW-PHFXA 8

9 MONOBLOK Základní jednotka Systémové komponenty (volitelné pøísluenství) Ovladaè (volitelný) Topení a teplá voda (lokální dodavatel) (venkovní) Monoblok Kotel (lokální dodavatel) TUV nádr Kompaktní model WPYA080LA WPYA100LA Sada pro zapojení kotle UTW-KBSXA & Anuloid UTW-TEVXA Sprcha UTW-TXA UTW-T30XA Vana Ovládací box UTW-SCBYA Fan Coil nebo Podlahové topení Tepelný výmìník UTW-ESPXA & Sada pro bazén UTW-KSPXA Bazén Pokojový termostat UTW-C55XA nebo Dálkový ovladaè Poznámky: 1. Není dostupný pro 2 topné okruhy. 2. Jako volitelné pøísluenství lze pouít pouze jeden ovladaè. Dodávky teplé vody Vratná voda UTW-C75XA Kabel ovladaèe Sada pro bazén Tepelný výmìník pro bazén Sada pro funkci chlazení Sada pro funkci chlazení s obìhovým èerpadlem vyího výkonu Dálkový ovladaè Pokojový termostat Externí propojovací sada UTW-KSPXA UTW-ESPXA UTW-KCLXA UTW-KCHXA UTW-C75XA UTW-C55XA UTY-XWZXZ2 9

10 OVLÁDÁNÍ Chytré a komfortní ovládání Venkovní teplota je detekována senzorem a teplota ohøívané vody je ovládána automaticky. Nastavení pokojové teploty a provozního reimu je také snadné. Díky velkému výbìru ovládacích prvkù a volitelných pøísluenství lze jednotky pouít pro topení, dodávku teplé vody i pro ohøev bazénu. Pohodlí PROGRAMOVATELNÝ PROVOZ Nastavení programu provozu je snadné. Lze zmìnit reim topení v návaznosti na èas. Nastavení reimu jednoduchého provozu zvolení reimu topení Reim topení Automatický reim Automatické pøepínání podle venkovní teploty mezi komfortním a omezeným reimem. Úsporný reim Trvale sníená teplota. Komfortní reim Komfortní teplota. Reim ochrany Reim stand-by s ochranou proti zamrzání. Nastavení denního-týdenního èasovaèe Denní-týdenní èasovaè lze nastavit a 3x za den. Umoní zvlátní nastavení na kadý den týdne. Pondìlí Pátek Sobota Nedìle Velký LCD displej zobrazení stavu provozu zobrazení chyby/chybová historie Navigace a nastavení zvolení menu topení nastavení programového èasovaèe èas èas Nastavení èasovaèe v období volna Nastavení èasovaèe v období volna lze nastavit a na 8 intervalù. Pokud v zimním období delí dobu nebudete doma, lze nastavit ochranu proti zamrznutí. Èasovaè pro období volna Denní-týdenní èasovaè datum Komfort FLEXIBILNÍ TOPNÝ OKRUH Pro jednotlivé aplikace je moné pouít automatické nastavení teploty teplé vody. Lze také posunout vyrovnávací teplotní koeficient k vyím nebo niím teplotám. Rozíøení RÙZNÉ ZPÙSOBY OVLÁDÁNÍ PROVOZU Kombinací volitelných souèástí lze splnit rùzné potøeby. 2stupòové simultánní topení Podlahové topení + radiátory (pouze u splitù) Provoz spoleènì s kotlem pøi nízké venkovní teplotì Vysoká Teplota vypoutìné vody ( C) Nízká C +4.5 C Nastavující teplotní køivka VOLITELNÉ SOUÈÁSTI Ovládání teploty v bazénu (ovládáno pøi 35 C) DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NÁSTAVBA Nízká Vysoká Venkovní teplota ( C) Volitelný dálkový ovladaè umoní ovládání teplé vody v závislosti na teplotì v místnosti. FUNKCE ANTI-LEGIONELLA Venkovní senzor íøení legionelly v zásobníku TUV je potlaèeno a bezpeèná a èistá teplá voda je k neustále k dispozici. Vnitøní jednotka Pokojový termostat Dálkový ovladaè (volitelné pøísluenství) Podlahové vytápìní nebo 10

11 ROZMÌRY SPLITOVÝ TYP Jednotka: mm Venkovní jednotky komfortní model AOYA18LALL / AOYA24LALL AOYA30LBTL AOYA45LBTL / AOY54LJBYL Horní pohled Horní pohled Horní pohled Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled Pøední pohled Dolní pohled Dolní pohled Dolní pohled Venkovní jednotky vysoký výkon WOYK112LAT / WOYK140LAT / WOYK160LAT Horní pohled 900 Vnitøní jednotky model s vysokým výkonem WSYK160DA9 Vnitøní jednotky komfortní model WSYA050DA / WSYA065DA / WSYA080DA WSYA095DA / WSYA128DA / WSYA5DA 450 Boèní pohled Pøední pohled Boèní pohled ØM26x ØM26x34 Pøední pohled Dolní pohled MONOBLOK Jednotka: mm Kompaktní model WPYA080LA / WPYA100LA Ovládací box UTW-SCBYA Horní pohled ,5 881, Boèní pohled Pøední pohled 11

12 SPECIFIKACE TYP Název série Série High Power (vysoký výkon) Systém split Série Komfort Rozsah výkonu () +7 C / +35 C podlahové vytápìní +2 C / +35 C podlahové vytápìní -7 C / +35 C podlahové vytápìní +7 C / +45 C radiátory -7 C / +45 C radiátory Záloní zdroj tepla Zdroj Cirkulace vody Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Objem vyrovnávací nádre Objem expanzní nádre Teplotní rozsah výstupní vody Prùmìr propojení vodního potrubí Zdroj Jmenovitý proud Hladina hluku (akustický tlak) Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Chladivo Mnoství chladiva Hmotnost pøídavného chladiva Propojovací potrubí Provozní rozsah Prùmìr Délka Délka (bez doplnìní) Výkový rozdíl Výkon ks Název modelu Stanovená Min/Max L/min mm kg L L C Pøíchozí/vratná mm Název modelu Stanovený Max. Kapalina Plyn Min. / Max. Max. Max. Topení A db(a) mm kg kg g/m mm mm m m m C , 2,51 4,46 11, 3,45 3,25 11, 3,92 2,86 10,50 2,90 3,62 10,50 4,16 2,52 14,00 3,22 4,35 14,00 4,40 3,18 14,00 5, 2,72 13,10 3,70 3,54 13,10 5,39 2,43 16,00 3,72 4,30,10 4,87 3,10,00 5,55 2,70,10 4,42 3,42 14,50 6,38 2,27 9,0(3,0 3 ks) 9,0(3,0 3 ks) 9,0(3,0 3 ks) WSYK160DA9 3ø 400V, 50Hz 32,1 40,1 25,0 / 50, ,9 25,0 / 50,0 8 ~ 60 ø 25,4 / ø 25,4 WOYK112LAT WOYK140LAT WOYK160LAT 3ø 400V, 50Hz 3,60 8,50 *1 53,0 4,80 9,50 *1 55, R410A 50 ø 9,52 ø,88 5 / - ~ 35 5,50 10,50 *1 56, ,60 6,50 8,00 10,30 13,70 16, 1,07 1,63 2,00 2,58 3,42 4, 4,30 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 4,31 5,59 6,39 8,69 12,31 13,94 1,36 2,05 2,34 3,21 3,87 4,77 3,16 2,73 2,73 2,71 3,18 2,92 4,80 5,60 7,00 8,10 11,55 12,40 1,77 2,24 2,54 3,52 4,37 4,77 2,70 2,50 2,75 2,30 2,64 2,60 4,17 5,40 6, 8,30 9,70 13,30 1,23 1,61 1,88 2,51 2,98 4, 3,38 3,35 3,30 3,30 3,26 3,17 4,05 5,10 5,90 7,00 9, 11,00 1,78 2,32 2,62 3,33 4,30 5,37 2,28 2, 2,25 2,10 2,14 2,05 3,0(1,5 2 ks) 3,0(1,5 2 ks) 3,0(1,5 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) 6,0(3,0 2 ks) WSYA050DA WSYA065DA WSYA080DA WSYA095DA WSYA128DA WSYA5DA 1ø 230V, 50Hz 14,3 9,0 / 18,3 AOYA18LALL 18,6 10,0 / 23,3 5,16 7,25 10,80 *2 39, ,9 14,3 / 28,3 2,50 1,25 1,70 ø 6,35 ø 12,70 5 / 27,2 16,7 / 35, , ~ 50 ø 25,4 / ø 25,4 AOYA24LALL AOYA30LBTL 1ø 230V, 50Hz 8,27 10,40 11,22 16,00 36,7 25,0 / 50,0 44,4 25,0 / 50,0 13,70 17,10 19,00 24,50 40,0 *1 55,0 *1 55,0 *1 55,5 * R410A 2, 3,35 3,40 ø 6,35 ø.88 5 / 40 ø 9,52 ø,88 5 / ~ 24 AOYA45LBTL AOY54LJBYL ø 9,52 ø,88 5 / ø 9,52 ø,88 5 / TYP Název série Monoblok Kompaktní série Rozsah výkonu () +7 C / +35 C podlahové vytápìní +2 C / +35 C podlahové vytápìní -7 C / +35 C podlahové vytápìní +7 C / +45 C radiátory -7 C / +45 C radiátory Monoblok Zdroj Cirkulace vody Jmenovitý proud Hladina hluku (akustický tlak) Rozmìry VxxH Hmotnost (netto) Objem vyrovnávací nádre Prùmìr propojení vodního potrubí Chladivo Mnoství chladiva Teplotní rozsah výstupní vody Teplotní rozsah Název modelu Stanovená Min/Max Stanovený Pøíchozí/vratná Topení L/min A db(a) mm kg L mm *1: Hladina akustického tlaku je mìøena ve vzdálenosti 1 m od zaøízení ve výce 1,5 m nad zemí. *2: Hladina akustického tlaku je mìøena ve vzdálenosti 5 m od zaøízení ve výce 1,5 m nad zemí. kg C C ,00 10,00 1,78 2,30 4,50 4,35 7,40 8,10 2,73 3,00 2,71 2,70 7,10 8,00 2,93 3,32 2,42 2,41 7,80 9,80 2,23 2,88 3,50 3,40 6,50 7,00 2,98 3,31 2,18 2,11 WPYA080LA WPYA100LA 1ø 230V, 50Hz 22,9 28,7 10,0 / 30,0 10,0 / 30,0 8,30 10, 51*1 51 * ø 25,4 / ø 25,4 R410A 1,5 8 ~ 55 - ~ 35 je svìtová obchodní znaèka FUJITSU GENERAL LIMITED. Skuteèná barva se mùe liit od titìného vyobrazení. Vlastnosti výrobku mohou být zmìnìny bez pøedchozího upozornìní. Distribuce: Copyright 09 Fujitsu General Limited. Vechna práva vyhrazena. ZLÍN Tø. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova tel.: fax: PRAHA U Hellady 4 tel.: fax:

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

Tepelné cerpadlo HOME GMV

Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné èerpadlo vzduch-voda s ekologickým chladivem R4A a technologií DC Inverter nabízí kromì bìžných kombinaci chlazení, topení a pøípravy TUV i možnost rekuperace pøebytkového

Více

Inteligentní rozhodnutí pro pøíjemné klima PRODUKTOVÝ KATALOG. Splity a Multi Splity

Inteligentní rozhodnutí pro pøíjemné klima PRODUKTOVÝ KATALOG. Splity a Multi Splity Inteligentní rozhodnutí pro pøíjemné klima PRODUKTOVÝ KATALOG Splity a Multi Splity Fujitsu General splní akèní plán EU 202020 do roku 2020 Zvýit energetickou úèinnost o 20% Produkty spoleènosti Fujitsu

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Tepelná čerpadla EHS Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Lineup EHS mono EHS split VÝKON 4,0 kw NAPÁJENÍ 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz Venkovní

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Øídí nìkolik vnitøních jednotek pomocí jedné venkovní jednotky

Øídí nìkolik vnitøních jednotek pomocí jedné venkovní jednotky Øídí nìkolik vnitøních jednotek pomocí jedné venkovní jednotky Pokud chcete udret komfortní prostøedí ve více místnostech a vybudovat jednoduchý systém vyuívající jednu venkovní jednotku, doporuèujeme

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter Venkovní jednotky Technologie DC Inverter umožňuje komfortní regulaci teploty v místnosti Energetická třída A Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 7 modelů venkovních jednotek výkon 4,1 až 10,5 kw Možnost připojení

Více

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General

PŘEHLED JEDNOTEK. Klimatizace Fujitsu General PŘEHLED JEDNOTEK Klimatizace Fujitsu General Seznam jednotek Split a Multi Split Split Výkon (kw) 2,0 Kód modelu 7 2,6 3,5 4,1 5,3 9 12 14 18 Podstropněnástěnný AWYZ14LB AWYZ18LB Vysoké COP Účinné topení

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

LG Electronics CZ s.r.o.

LG Electronics CZ s.r.o. 2011 therma V Technologie od LG Electronics chrání přírodu Ekologické zásady společnosti LG Electronics se soustředí na program Život je fajn, když je zelený. Tento program je rozdělen na dvě oblasti:

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima PRODUKTOVÝ KATALOG. Splity a Multi Splity

Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima PRODUKTOVÝ KATALOG. Splity a Multi Splity Inteligentní rozhodnutí pro příjemné klima PRODUKTOVÝ KTLOG Splity a Multi Splity Seznam jednotek SPLIT MULTI SPLIT Split Výkon () 2,0 Kód modelu 2,6 3,5 4,1 5,3 Podstropnìnástìnný WYZLB WYZLB Vysoké COP

Více

SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS. Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo

SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS. Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo SLS Jednostupòové vertikální odstøedivé èerpadlo Veobecné údaje POPIS VÝROBKU Jednostupòové, jednostranné vertikální odstøedivé èerpadlo typu SLS je vysoce úèinný, energeticky úsporný výrobek, který úspìnì

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

HERCULES Condensing kw / ABT

HERCULES Condensing kw / ABT Stacionární kondenzaèní kotle s vestavìným zásobníkem TUV HERCULES Condensing kw / ABT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NÍZKÉ EMISE ANO SOLÁRNÍ ENERGII 100% KOMFORT VARIABILITA INSTALACÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Decentní řešení klimatizace pro kanceláře

Decentní řešení klimatizace pro kanceláře Decentní řešení klimatizace pro kanceláře Chladí a topí Vestavěný fi ltrační Jednoduchý klimatizační Po výpadku proudu automatický start 15 MULTISPLITOVÉ KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY Serie RXM pouze chladí REMKO

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Efektivní a komfortní vytápění

Efektivní a komfortní vytápění LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Efektivní a komfortní vytápění s nejmodernější technologií tepelného čerpadla typu vzduch / voda EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A NADČASOVÉ 3 ECODAN NEXT GENERATION Ecodan Kompletní

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Díky inovativní technologii jsou klimatizační jednotky bezpečné pro Váš domov. Kromě toho zaručují, že i prostředí ve Vaší kanceláři bude nejen přirozené

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Efektivní a komfortní vytápění

Efektivní a komfortní vytápění LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Efektivní a komfortní vytápění s nejmodernější technologií tepelného čerpadla typu vzduch / voda EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ A NADČASOVÉ 3 ECODAN NEXT GENERATION Ecodan Kompletní

Více

Therma V TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

Therma V TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA 2010 Therma V TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA Hospodaření s rizikovými látkami Domácí prostředí Úspora energie Život je dobrý zelený Obnovitelné zdroje Redukce emisí CO 2 Vylepšení energetické účinnosti Ekologická

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 1110201312 Investor: Vlastimil Pirek RD Domašín 260 email: 601234282 GSM: pirek@qservis

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných elektrokotlů

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ

Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ JASNÝ ÚSPĚCH ENERGETICKÁ ÚČINNOST IDROFAN plně odpovídá novým standardům pro nízkou spotřebu budov, které nabízejí zvýšení energetických úspor a

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

6.2. Technické údaje Hotjet ask

6.2. Technické údaje Hotjet ask 6.2. Technické údaje Hotjet ask 6.2.3. Místo instalace Ur!eno pro venkovní instalaci vedle domu nebo na st#e(e 6.2.4.Vlastnosti Zdroj tepla: vzduch Nové modely tepeln%ch!erpadel vzduch-voda Hotjet ask

Více

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Gree, Change for Life.

Gree, Change for Life. 202 TEPELNÁ ČERPADLA 202 Výrobce klimatizací č. Každá. prodaná klimatizační jednotka ve světě byla vyrobena v Gree 8 výrobních závodů 50,000,000 setů roční kapacita produkce rezidenčních klimatizací 5,500,000

Více

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C

MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C MOBILE SERIE AMC-09A AMC-12C Funkce autoochrany Nezávislé odvlhčování Mikroprocesorové ovládání Rotační kompresor Výměnný fi ltr 24 hodinový časovač Ohleduplné k životnímu prostředí Záruční doba 2 roky

Více

Panther nová řada závěsných plynových kotlů

Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro harmonické zakomponování do interiéru kotle pro vytápění nebo s průtokovým ohřevem s funkcí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TEPELNÁ ČERPADLA Komfortní. Cenově výhodné. Orientované na budoucnost.

TEPELNÁ ČERPADLA Komfortní. Cenově výhodné. Orientované na budoucnost. TEPELNÁ ČERPADLA Komfortní. Cenově výhodné. Orientované na budoucnost. OCHSNER PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY Výhody, které všechny přesvědčí» potvrzené rekordní stupně účinnosti Nejvyšší testované výkonnostní hodnoty.

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C 1 Vlastnosti Invertrem řízený kompresor s chladivem R410A Dva elektronické expanzní ventily 2 dle ΔT řízená nízkoenergetická oběhová čerpadla

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13 TOPENÍ Kancelářské prostory CHLAZENÍ Technické místnosti 2012 / 13 VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ PŘEDSTAVENÍ TOSHIBA SHRM : Nejúspornější řešení pro velké objekty Nová

Více

Efektivita ve své nejkrásnější podobě

Efektivita ve své nejkrásnější podobě Efektivita ve své nejkrásnější podobě High End tepelná čerpadla EcoTouch COP až 5,1 EcoTouch nastavuje nová měřítka Výkon a design Nejčistějším a nejvýhodnějším zdrojem energie je teplo, které je k dispozici

Více