Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze"

Transkript

1 Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze

2

3 Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení). Po úspěšném nastavení přechází systém po prodlevě 10 sekund do požadovaného provozního režimu (symbolu na displeji). Výběr provozního režimu Chlazení Léto Automatika Dovolená Party Systém pracuje v režimu chlazení. Ohřívána je pouze užitková voda a voda v plaveckém bazénu. Ochrana proti mrazu je aktivní. Plně automatická regulace kompletního topného systému. Snížení teploty a blokáda ohřevu teplé vody po nastavené časové období. Ignorování programovaného snížení topné křivky. 2. tepelný zdroj Tepelné čerpadlo je zablokováno. Produkci tepla zajišťuje 2. tepelný zdroj. Změna nastavovaných hodnot Tlačítko MENUE podržte několik sekund stisknuté. Výběr požadované položky menu šipkovými tlačítky ( a ) Potvrzení stisknutím tlačítka ENTER ( ) Výběr požadované položky podmenu šipkovými tlačítky ( a ) Stisknutí tlačítka ENTER ( ) tolikrát, dokud kurzor nepřeskočí na nastavovanou hodnotu. Změna hodnoty šipkovými tlačítky ( a ) na požadovanou hodnotu. Potvrzení změněné hodnoty stisknutím tlačítka ENTER ( ) nebo odmítnutí změny tlačítkem ESC. Nastavení a provozní parametry Menu pro nastavení systémových parametrů. Dynamické menu potlačuje (deaktivuje) nepotřebná nastavení. Reálný čas Nastavení reálného času a aktivace automatického přepínání mezi letním a zimním časem. Modus Různá nastavení k provozním režimům (srov. "Změny hodnot nastavení") 1. topný okruh Nastavení 1. topného okruhu 2. topný okruh Nastavení 2. topného okruhu 3. topný okruh Nastavení 3. topného okruhu Chlazení Nastavení režimu chlazení Teplá voda Nastavení ohřevu teplé vody Plavecký bazén Datum Nastavení ohřevu bazénové vody Nastavení data (potřebné pouze u přestupných roků) Jazyk Nastavení požadované jazykové varianty struktury menu Topné křivky Topnou křivku je možno ve spouštěcím menu přizpůsobit individuálním teplotním požadavkům pomocí sloupcového diagramu tepla/chlazení. Tlačítkem / je možno teplotu zvýšit/snížit. K nastavení 2/3 topného okruhu dochází v menu "2. topný okruh/3. topný okruh". Ohřev teplé vody V menu-položce "Nastavení teplá vody" je možno vedle teploty teplé vody nastavit také dobu zablokování ohřevu teplé vody, např. za účelem přesunutí ohřevu teplé vody do nočních hodin. Kromě toho je k dispozici možnost časově regulovaného sekundárního ohřevu teplé vody pomocí přídavného tepelného zdroje. Menu provozních parametrů Indikace hodnot naměřených instalovanými čidly. Průběžná paměť menu Indikace doby provozu a uložených dat (např. poruch) Indikace na displeji Indikace aktuálního provozu systému tepelného čerpadla Poruchová hlášení: (tlačítko ESC bliká) Porucha TČ Odkazuje na defekt tepelného čerpadla. Je třeba informovat Porucha systému zákaznický servis. Odkazuje na poruchu nebo chybné nastavení systému. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Zkrat nebo přelomení Může se vyskytovat přelomení vodiče nebo zkrat na čidle. Je třeba informovat vašeho instalatéra. 3

4 Návod k obsluze Řídící jednotka tepelného čerpadla 1. Všeobecné informace 5 2. Ovládání tepelného čerpadla 5 3. Ovládání 6 Obsah 4. Provozní režimy 7 5. Přizpůsobení režimu vytápění 8 6. Ohřev teplé vody Doby zablokování ohřevu teplé vody Tepelná desinfekce 9 7. Struktura menu Nastavení Provozní parametry Průběžná paměť Indikace na displeji Normální provozní stavy Poruchová hlášení 17 Příloha 18 Příklad "Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody" 4

5 1. Všeobecné informace 2. Ovládací jednotka tepelného čerpadla Během instalace, provozu a provádění údržby je třeba dodržovat příslušné montážní pokyny a návod k použití. Tento přístroj smí instalovat a opravovat pouze příslušný odborník. Neodborná oprava může pro uživatele představovat značné nebezpečí. Podle platných předpisů musí být tento návod k montáži a obsluze kdykoliv k dispozici a v případě opravy/servisu přístroje musí být k obeznámení předán příslušnému odborníku. Prosíme Vás proto, abyste v případě změny bydliště předali tyto pokyny nájemníku nebo novému majiteli. V případě zjevného poškození nesmí být přístroj uváděn do provozu. V takovémto případě zásilku reklamujte u dodavatele. Dbejte na to, aby byly používány výhradně originální náhradní díly, abyste předešli následným škodám. Byly dodrženy ekologické požadavky v ohledu na recyklaci, recirkulaci a likvidaci provozních látek a konstrukčních prvků dle běžných norem. Předpisy a bezpečnostní pokyny! Nastavování uvnitř přístroje smí provádět pouze autorizovaný instalatér. Jednotka ovládání tepelného čerpadla smí být provozována pouze v suchých prostorách s teplotami v rozmezí od 0 do 35 C. Její orosování je nepřípustné. Pro zajištění funkce ochrany tepelného čerpadla proti zamrznutí musí být ovládací jednotka tepelného čerpadla zapojena tak, aby byla neustále pod proudem a do tepelného čerpadla musí stále proudit elektrický proud. Ovládací jednotky tepelného čerpadla je zapotřebí pro zajištění funkčnosti a provozu tepelných čerpadel vzduch-voda a solanka-voda. Reguluje bivalentní, monovalentní nebo monoenergetické topné systémy a kontroluje bezpečnostní prvky chladícího okruhu. Dodává se s tepelným čerpadlem buď instalovaná v jeho pouzdře nebo jako nástěnná regulační jednotka, a zajišťuje regulaci jak tepelného zdroje, tak i systému využití jeho tepla. Přehled funkcí 6 tlačítek komfortního ovládání Velký, přehledný, osvětlený LC-displej s indikací stavu provozu a potřebného servisu Splňuje požadavky energetických rozvodných podniků Dynamická struktura menu, přizpůsobena konfigurovanému systému tepelného čerpadla Rozhraní pro jednotku dálkového ovládání se stejnou strukturou menu Regulace vytápění v závislosti na teplotě zpátečky za pomoci venkovní teploty, pevně nastavené hodnoty nebo pokojové teploty Ovládání až 3 topných okruhů Prioritní řazení ohřevu teplé vody vytápění ohřevu plaveckého bazénu Solární teplo má principielně přednost před tepelným čerpadlem Ovládání 2. tepelného zdroje (olejový nebo plynový kotel resp. ponorné topné těleso) Ovládání směšovače pro 2. tepelný zdroj (solární tepelný zásobník nebo olejový, plynový kotel, kotel na tuhá paliva) Speciální program pro 2. tepelný zdroj pro zajištění minimální doby chodu (olejový kotel) resp. minimální doby ohřevu (centrálního zásobníku) Ovládání přídavného tepelného zdroje k cílenému sekundárnímu ohřevu teplé vody pomocí nastavitelného časového programu a k tepelné desinfekci Na spotřebě závislé ovládání až 5 oběhových čerpadel Řízení procesu odtávání pro minimalizaci energie potřebné pro odtávání pomocí pohyblivých, samoadaptačních cyklů odtávání Ovládání kompresorů pro rovnoměrné zatížení kompresorů u tepelných čerpadel se dvěma kompresory Počítadlo provozních hodin kompresoru, oběhových čerpadel, 2. tepelných zdrojů a přídavného tepelného zdroje Zablokování klávesnice, dětská pojistka Paměť výstrah s datem a časovým údajem Automatický program pro cílené vysoušení estrichu s ukládáním doby spuštění a dokončení 5

6 3. Ovládání Ovládání tepelného čerpadla probíhá pomocí 6 tlačítek: Esc, Modus, Menu,,,. Podle aktuální indikace (Standard nebo Menu) jsou těmto tlačítkům přiřazeny různé funkce. Provozní stav tepelného čerpadla a topného systému je na LC-displeji indikován nešifrovaným textem pomocí 4 x 20 znaků. Navolit je možno 6 různých provozních režimů: Chlazení, Léto, Auto, Party, Dovolená, 2. tepelný zdroj. Struktura menu je tvořena 3 hlavními úrovněmi: Nastavení, Provozní parametry, Průběžná paměť. Standardní indikace LC-displeje Základní indikace pomocí ovládacích tlačítek Upozornění! Kontrast: Nastavit lze kontrast indikace displeje. Za tímto účelem podržte tlačítka (MENUE) a ( ) současně stisknuté tak dlouho, dokud není nastavení ukončeno. Během stisknutí obou tlačítek můžete tlačítkem ( ) kontrast zvýšit a tlačítkem ( ) pak kontrast snížit. Upozornění! Zablokování klávesnice, dětská pojistka! Pro zamezení nechtěnému přestavení ovládání tepelného čerpadla stiskněte cca. na 5 sekund tlačítko (Esc), dokud se neobjeví symbol zablokování tlačítek. Zablokování zrušíte stejným způsobem. Funkčnost ovládacích tlačítek Tlačítko Základní zobrazení Změna nastavení Esc Aktivace resp. deaktivace zablokování tlačítek (podržet tlačítko 5 sek. stisknuté) Potvrzení poruchy Návrat na vyšší úroveň menu (podržet tlačítko stisknuté 1 sek.) Návrat z nastavované hodnoty bez převzetí její změny Návrat z menu a přechod do základního zobrazení (podržet tlačítko stisknuté 3 sek.) Modus Výběr provozního režimu Žádná změna Menue Přechod do menu (podržet tlačítko stisknuté 2 sek.) Posuv topné křivky směrem dolů (o 1 C chladnější) Posuv topné křivky směrem nahoru (o 1 C teplejší) Žádná změna Podrobný příklad naleznete v příloze Žádná změna Rolování mezi jednotlivými položkami menu jedné úrovně sestupně Změna nastavené hodnoty směrem dolů Rolování mezi jednotlivými položkami menu jedné úrovně vzestupně Změna nastavené hodnoty směrem nahoru Výběr nastavované hodnoty v příslušné položce menu Návrat z nastavované hodnoty s převzetím její změny Přechod do podmenu 6

7 4. Provozní režimy Pomocí tlačítka (Modus) je možno navolit 6 různých provozních režimů. K přepnutí dochází s časovou prodlevou. Každým stisknutím tlačítka je možno změnit provozní režim v níže uvedeném pořadí. Výběr provozního režimu Chlazení Lze navolit pouze v případě připojení regulátoru chlazení (v. Montáž a uvedení do provozu) Léto Automatika Dovolená (Útlumový režim) Party (Denní provoz) 2. tepelný zdroj (2 TZ) Systém pracuje v režimu chlazení, aktivní jsou separátní řídící funkce. Tento provozní režim je možno aktivovat pouze tehdy, je-li regulátor chlazení propojen s řídící jednotkou tepelného čerpadla a v přednastavené konfiguraci je uvolněna funkce chlazení. V provozním režimu LÉTO je tepelným čerpadlem ohřívána pouze teplá voda a voda plaveckého bazénu. Vytápění místnosti není aktivní (ochrana proti mrazu je aktivní). Tepelné čerpadlo pracuje v automatickém režimu. Programované doby útlumu, zvyšování a zablokování vytápění a ohřevu teplé vody jsou iniciovány automaticky. Ohřev teplé vody, ohřev topení a bazénové vody jsou iniciovány podle příslušného přednastavení. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj jsou aktivovány resp.deaktivovány podle spotřeby. Během tohoto provozního režimu je aktivován útlum křivky vytápění a zablokování ohřevu teplé vody. Obě funkce jsou pak nezávislé na příslušných časových regulacích, ovšem platí zde nastavené hodnoty útlumu. Dobu provozního režimu je možno nastavit v menu 1 Nastavení - Modus Režim dovolená. Po uplynutí této doby jednotka automaticky přepíná do automatického režimu. Během provozního režimu PARTY je naprogramované snížení topné křivky ignorováno. Dobu provozního režimu PARTY je možno nastavit v menu 1 Nastavení - Modus Režim party. Po uplynutí této doby jednotka automaticky přepíná do automatického režimu. V tomto provozním režimu je tepelné čerpadlo vypnuto a kompletní ohřev teplé vody zajišťuje 2. tepelný zdroj (2. TZ). U monoenergetických systémů je to ponorné topné těleso, u bivalentních systémů je to olejový nebo plynový kotel. Časové programy a nastavování topné křivky zůstávají aktivní. 7

8 5. Přizpůsobení režimu vytápění Při uvádění do provozu je topná křivka adekvátně přizpůsobena místním a konstrukčním danostem. Tuto topnou křivku je možno v základním zobrazení přizpůsobit individuálním teplotním požadavkům pomocí šipkových tlačítek tepla/chlazení. Pomocí tlačítka se teplota zvyšuje, symbol sloupce na poslední řádce se pohybuje doprava. Pomocí tlačítka se teplota snižuje, symbol sloupce na poslední řádce se pohybuje doleva. K nastavení 2/3 topného okruhu dochází v menu 2./3. topný okruh. Nastavené topné křivky je možno snižovat nebo zvyšovat v závislosti na čase. U špatně izolovaných objektů lze kupříkladu v noci topnou křivku snížit nebo zvětšením doby zablokování zamezit přílišnému ochlazení vytápěných ploch. Pokud se zvýšení a snížení překrývá, má prioritu zvýšení. Upozornění! Energeticky efektivní provoz Pro energeticky efektivní provoz systému vyhřívání pomocí tepelných čerpadel by měla být teplotní hladina vytvářená tepelným čerpadlem pokud možno co nejnižší. V dobře izolovaných objektech nabíhají při rovnoměrném režimu vytápění bez dob útlumu zpravidla nízké energetické náklady, neboť nedochází k výkonnostním špičkám s vysokými teplotami na stoupačce a je dosaženo stejného pohodlí i při nižších teplotách. Doby zablokování je možno kompenzovat příslušným zvýšením teploty které je iniciováno cca. 1 h před dobou zablokování. Teplota na zpátečce je závislá na venkovní teplotě a zadání uživatele teplejší chladnější Požadovaná hodnota zpátečky ve C Venkovní teplota ve C 8

9 6. Ohřev teplé vody Řídící jednotka tepelného čerpadla automaticky zjišťuje maximálně možnou teplotu vody dosahovanou při provozu tepelného čerpadla. Požadovanou hodnotu teplé vody je možno nastavit v menu "Nastavení Teplá voda Požadovaná hodnota teplé vody". Teplota teplé vody Maximum TČ Pro dosažení pokud možno co největšího podílu tepelná čerpadla na ohřevu teplé vody je regulační jednotkou automaticky zjišťována maximálně dosažitelná teplota vody ohřívané pomocí tepelná čerpadla v závislosti na aktuální teplotě tepelného zdroje. Čím vyšší je teplota tepelného zdroje (např. venkovní teplota, teplota solanky), tím vyšší je dosažitelná teplota teplé vody. Teplovodní zásobník bez přídavného tepelného zdroje Překročí-li nastavená požadovaná hodnota teplé vody maximální teplotu teplé vody dosažitelnou provozem tepelného čerpadla, je při dosažení této tzv. maximální teploty TČ ohřev teplé vody přerušen. Teplovodní zásobník s přídavným tepelným zdrojem Překročí-li nastavená požadovaná hodnota teplé vody maximální teplotu teplé vody dosažitelnou provozem tepelného čerpadla, je při dosažení této tzv. maximální teploty TČ ohřev teplé vody tepelným čerpadlem přerušen a teplá voda je na požadovanou hodnotu ohřívána pomocí přídavného tepelného zdroje Doby zablokování ohřevu teplé vody V menu "Nastavení Teplá voda Zablokování teplé vody" můžete vedle teploty teplé vody naprogramovat také doby zablokování ohřevu teplé vody. Během této doby nedochází k žádnému ohřevu teplé vody. U dostatečně velkého zásobníku doporučujeme přesunout ohřev teplé vody resp. sekundární ohřev do nočních hodin, kdy je možno využít často výhodnějších nižších tarifů Tepelná desinfekce V položce menu "Nastavení Teplá voda Tepelná desinfekce" je možno u bivalentních systémů resp. u teplovodních zásobníků s instalovaným přídavným tepelným zdrojem aktivovat tepelnou desinfekci pomocí teplé vody ohřáté až na 85 C. Tuto tepelnou desinfekci je možno naprogramovat na každý den a nastavitelnou dobu aktivace. Upozornění! Hygienické požadavky na ohřev pitné vody dle DVGW W 551: Všechny zásobníky pitné vody uvedené v Schücoplánovacích příručkách mají objem menší než 400 l a dle DVGW se tak nachází pod mezní hodnotou malých systémů (pro rodinné domky). Díky bodovému ohřevu na 55 C jsou splněny požadavky ohledně provozní teploty. Upozornění! K následujícímu ohřevu teplé vody dochází teprve po poklesu pod maximální teplotu TČ, aby základní ohřev mohl být zajištěn tepelným čerpadlem. 9

10 7. Struktura menu 7.1. Nastavení Všechna nastavení uživatele jsou prováděna v menu "Nastavení". V následujících tabulkách jsou vedle struktury menu a vysvětlivek v pravém sloupci uvedeny příslušné rozsahy nastavení, tučně zvýrazněné hodnoty pak označují nastavení z výroby. Do menu Nastavení se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund potvrzením menu-položky Nastavení tlačítkem ENTER. Upozornění! Dynamické menu Níže bude popsána kompletní struktura menu. Během uvádění do provozu jsou regulační funkce a struktura menu adekvátně přizpůsobeny stávajícímu systému. V závislosti na tomto nastavení jsou nerelevantní položky menu potlačeny (zaslepeny). Např. nastavení ohřevu teplé vody je možno provádět pouze tehdy, pokud je v položce menu "Ohřev teplé vody" přednastaveno "ano". Zkratky: 2. TZ Druhý tepelný zdroj (např. topný kotel) Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení Reálný čas Modus Provozní režim Režim Party Počet hodin Režim dovolená Počet dní 1. topný okruh (TO) Nastavení 1. topného okruhu. 1. TO pokojová regulace Požadovaná pokojová teplota 1. TO časový program Útlum 1. TO útlum Čas 1: Čas 2: 1. TO útlum Hodnota útlumu 1. TO útlum PO NE 1. TO časový program Zvýšení 1. TO zvýšení Čas 1: Čas 2: 1. TO zvýšení Hodnota zvýšení 1. TO zvýšení PO NE Menu pro nastavení reálného času. Navolit lze automatické přepínání mezi letním a zimním časem. Úroveň nastavení provozních režimů. Výběr provozního režimu. Změnu je možno provádět také přímo pomocí tlačítka Modus. Trvání režimu Party v hodinách. Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu. Doba trvání režimu Dovolená ve dnech. Po uplynutí nastavené doby dochází k automatickému přechodu do automatického režimu. Nastavení požadované pokojové teploty u zvolené regulace pokojové teploty. Nastavení k útlumu topné křivky 1. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet k útlumu 1. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být snížena topná křivka 1. topného okruhu během jeho útlumu. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení ke zvýšení topné křivky 1. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet ke zvýšení 1. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být zvýšena topná křivka 1. topného okruhu během jeho zvýšení. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro zvýšení aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Zvýšení přesahující denní interval je aktivováno resp. deaktivováno vždy při přechodu do následujícího dne. Mezinárodní indikace 24 h Chlazení Léto Auto Party Dovolená 2.TZ C C 30.0 C 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 10

11 7. Struktura menu Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení 2./3. topný okruh Nastavení 2./3. topného okruhu. 2./3. TO chladnější/teplejší 2./3. TO časový program Útlum 2./3. TO útlum Čas 1: Čas 2: 2./3. TO útlum Hodnota útlumu 2./3. TO útlum PO NE 2./3. TO časový program Zvýšení Chlazení 2./3. TO zvýšení Čas 1: Čas 2: 2./3. TO zvýšení Hodnota zvýšení 2./3. TO zvýšení PO NE Dynamické chlazení Požadovaná hodnota (zpátečka) Tiché chlazení Požadovaná hodnota (pokoj.teplota) Teplá voda Teplá voda Požadovaná teplota teplé vody Zablokování ohřevu vody Zablokování ohřevu vody Čas 1: Čas 2: Zablokování ohřevu vody PO... NE Tepelná desinfekce Tepelná desinfekce Start: Tepelná desinfekce Teplota Paralelní posuv nastavené topné křivky 2./3. topného okruhu. Jedním stisknutím šipkového tlačítka se topná křivka posouvá o 1 C směrem nahoru (teplejší) resp. dolů (chladnější). Nastavení k útlumu topné křivky 2./3. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet k útlumu 2./3. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být snížena topná křivka 2./3. topného okruhu během jeho útlumu. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Všechna nastavení ke zvýšení topné křivky 2./3. topného okruhu. Nastavení časových intervalů, během kterých má docházet ke zvýšení 2./3. topného okruhu. Nastavení teplotní hodnoty, o kterou má být zvýšena topná křivka 2./3. topného okruhu během jeho zvýšení. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro zvýšení aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Zvýšení přesahující denní interval je aktivováno resp. deaktivováno vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení režimu chlazení. Nastavení požadované teploty na zpátečce u zvoleného dynamického chlazení. Nastavení požadované pokojové teploty u tichého chlazení. Aktuální hodnota je měřena na pokojové klimatizaci 1. Nastavení ohřevu teplé vody. Sloupec 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 00:00 23:59 0 K 19 K N Z1 Z2 J 10.0 C C C 15.0 C C C Nastavení požadované teploty teplé vody C C C Nastavení časových programů pro zablokování ohřevu teplé vody. Nastavení doby, během které je zablokován ohřev teplé vody. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. 00:00 23:59 Funkce tepelné desinfekce vede k jednorázovému ohřevu teplé vody až na požadovanou teplotu. Tento proces je ukončen samočinně při dosažní požadované teploty nebo nejpozději po 4 hodinách. Nastavení doby spuštění tepelné desinfekce. 00:00 23:59 Nastavení požadované teploty teplé vody, kterou má být provedena tepelná desinfekce. N Z1 Z2 J 60.0 C C C 11

12 7. Struktura menu Nastavení Systémové parametry Rozsah nastavení Tepelná desinfekce PO... NE Teplá voda Reset maxima TČ Plavecký bazén Plavecký bazén zablokování Datum Rok Den Měsíc Den v týdnu Jazyk Zablokování bazénu Čas 1: Čas 2: Zablokování bazénu PO... NE U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být v nastavenou dobu spuštěna tepelná desinfekce. Nastavením Reset ANO budou zjištěné maximální teploty vody ohřívané provozem tepelného čerpadla nastaveny na hodnotu 65 C. Hodnota nastavení bude opět automaticky nastavena na NE. Nastavení pro ohřev bazénové vody. Nastavení časových programů pro zablokování ohřevu bazénové vody. Nastavení doby, během které je zablokován ohřev bazénové vody. U každého dne v týdnu lze separátně nastavit, zda má být pro útlum aktivován čas 1, čas 2, žádný časový interval nebo oba časy. Útlum přesahující denní interval je aktivován resp. deaktivován vždy při přechodu do následujícího dne. Nastavení data, roku, měsíce a dne v týdnu. V menu lze nastavit jednu z uložených jazykových variant. N A Ne Ano 00:00 23:59 N Z1 Z2 J DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND ČESKY 12

13 7. Struktura menu 7.2. Provozní parametry V menu "Provozní parametry" jsou indikovány všechny aktuální provozní stavy. Do menu Provozní parametry se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund. navolením menu-položky Provozní parametry pomocí šipkových tlačítek a potvrzením tlačítkem ENTER. V menu "Provozní parametry" je možno podle konfigurace systému načítat následující data. Provozní režimy Venkovní teplota Pož. hodnota na zpátečce 1. topný okruh Teplota na zpátečce 1. topný okruh Teplota stoupačky Tepelné čerpadlo Požad. hodnota 2. topný okruh Minimální teplota 2. topný okruh Teplota 2. topný okruh Požad. hodnota 3. topný okruh Teplota 3. topný okruh Topení Požadavky Výkonnostní třída Čidlo rozmrzání Teplotní zásobník Regenerativní Teplota na zpátečce Chlazení pasivní Teplota stoupačky Chlazení pasivní Pokojová teplota 1 Požadovaná hodnota Pokojová teplota 1 Pokojová vlhkost 1 Indikace hodnot naměřených čidly a provozních parametrů Venkovní teplota je používána pro výpočet požadované hodnoty na zpátečce, pro funkci ochrany proti zamrznutí a odtávání. Indikace vypočtené požadované teploty zpátečky 1 topného okruhu. Indikace teploty zpátečky 1. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je řídící veličinou 1. topného okruhu. Indikace na čidle naměřené teploty stoupačky. Tato teplota je používána pro funkce ochrany proti mrazu, k zajištění odtávání a jako srovnávací hodnota pro bivalentně-regenerativní provoz. Indikace vypočtené požadované teploty 2 topného okruhu. Indikace minimálně možné teploty u tichého chlazení, z výpočtu bodu tání plus rozpětí bodu tání. Indikace teploty 2. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je mimo jiné řídící veličinou 2. topného okruhu. Indikace vypočtené požadované teploty 3 topného okruhu. Indikace teploty 3. topného okruhu naměřené na čidle. Tato teplota je řídící veličinou 3. topného okruhu. Udává, zda se vyskytuje požadavek vytápění. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Probíhající doba proplachu je indikována údajem Proplachování topení. Zablokování tepelného čerpadla při dostatečné teplotě v zásobníku je indikováno údajem Bivalentně-Regenerativní. Udává, jaké tepelné zdroje je možno použít k pokrytí topného požadavku. 1: max. 1 kompresor; 2: max. 2 kompresory; 3: max. 2 kompresory a 2. tepelný zdroj. Čidlo pro stanovení odtávání u rozmrazování horkým plynem. Indikace teploty naměřené v (solárním) zásobníku u bivalentněregenerativních systémů. Indikace teploty naměřené na zpátečce během procesu chlazení, měřeno na vstupu do tepelného výměníku. Indikace teploty naměřené na stoupačce během procesu chlazení, měřeno na výstupu z tepelného výměníku. Indikace aktuální požadované pokojové teploty u tichého chlazení. Indikace pokojové teploty naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 1. Tato teplota je řídící veličinou pro tiché chlazení. Indikace pokojové vlhkosti naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 1. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Indikace stále stále stále Vzduch TČ nebo připojené čidlo 2. topný okruh Režim vytápění Režim chlazení čistě tiché chlazení reverzibilní TČ nebo 2. TO 2. TO 3. topný okruh Režim vytápění 3. topný okruh Režim vytápění min. 1 topný okruh Režim vytápění Vzduch TČ s roztáváním pomocí horkého plynu Bivalentněregenerativní Funkce chlazení pasivní Režim chlazení Funkce chlazení pasivní Funkce chlazení Tiché chlazení Funkce chlazení Tiché chlazení nebo pokojová regulace Funkce chlazení Tiché chlazení 13

14 7. Struktura menu Provozní režimy Pokojová teplota 2 Pokojová vlhkost 2 Chlazení Požadavek Teplá voda Požadovaná teplota Teplota vody Požadavek teplé vody Požadavek bazénové vody Čidlo vlastní ochrany proti zamrznutí Kódování Software vytápění Software chlazení Síť topení/chlazení Indikace hodnot naměřených čidly a provozních parametrů Indikace pokojové teploty naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 2. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Indikace aktuální pokojové vlhkosti naměřené v prostoru, kde se nachází pokojová klimatizace 2. Této hodnoty se používá při výpočtu bodu tání u tichého chlazení. Udává, zda se vyskytuje požadavek chlazení. Indikace aktuální požadované teploty teplé vody. Indikace naměřené teploty teplé vody. Tato teplota je řídící veličinou pro ohřev teplé vody. Udává, zda se vyskytuje požadavek ohřevu teplé vody. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Zablokování TČ při dostatečné teplotě v (solárním) zásobníku je indikováno údajem Bivalentně-Regenerativní. Udává, zda se vyskytuje požadavek ohřevu bazénové vody. I když se tento požadavek vyskytuje, může se stát, že tepelné čerpadlo neběží (např. během doby zablokování energetických podniků). Zablokování TČ při dostatečné teplotě v zásobníku je indikováno údajem Bivalentně- Regenerativní. Indikace teploty naměřené na výstupu z tepelného zdroje resp. na chladícím okruhu tepelného čerpadla. Tato teplota slouží k zajištění spodní meze použití. Indikace typu tepelného čerpadla rozpoznaného přes kódovací odpor. Indikace verze softwaru nahraného v regulátoru vytápění, včetně verze systémů Boot a Bios a platné síťové adresy. Indikace verze softwaru nahraného v regulátoru chlazení, včetně verze systémů Boot a Bios a platné síťové adresy. Indikace, zda je v síti zapojen regulátoru chlazení (regulátor chlazení) a zda síť je řádně funkční (síť O. K.). Indikace Funkce chlazení Tiché chlazení 2 pokojové jednotky Funkce chlazení Tiché chlazení 2 pokojové jednotky Funkce chlazení Režim chlazení Teplá voda Čidlo Teplá voda Čidlo Teplá voda Plavecký bazén ST TČ stále stále Funkce chlazení Funkce chlazení Upozornění! Požadavek vytápění Je-li "Požadovaná teplota zpátečky" minus "Hysterese teploty zpátečky" vyšší než aktuálně naměřená "Teplota zpátečky", vyskytuje se požadavek vytápění. 14

15 7. Struktura menu 7.3. Průběžná paměť V menu "Průběžná paměť" je možno načítat doby chodu kompresoru(ů), oběhových čerpadel a dalších komponentů topného systému tepelného čerpadla. Do menu Průběžná paměť se dostanete stisknutím tlačítka (MENUE) na cca. 5 sekund navolením menu-položky Průběžná paměť pomocí šipkových tlačítek a potvrzením tlačítkem ENTER. Podle konfigurace systému jsou k dispozici následujíc hodnoty Průběžná paměť Indikace doby chodu a uložených dat Indikace Kompresor 1 Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běžel kompresor 1. stále Kompresor 2 Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běžel kompresor kompresor 2. tepelný zdroj Bivalentní nebo Celková doba chodu, po kterou běžel 2. tepelný zdroj. Doba chodu monoenergetický Primární čerpadlo Doba chodu Ventilátor Doba chodu Topné čerpadlo Doba chodu Teplovodní čerpadlo Doba chodu Bazénové čerpadlo Doba chodu Ponorné topné těleso Doba chodu Celková doba chodu, po kterou běželo solankové oběhové čerpadlo. Tato doba chodu je z důvodu náběhů a doběhů čerpadla větší než součet dob chodu kompresoru. Celková doba chodu, po kterou běžel ventilátor. Tato doba chodu je z důvodu procesu roztávání (během odtávání je ventilátor vypnut) nižší než součet dob chodu kompresoru. Celková doba chodu, po kterou běželo topné oběhové čerpadlo. Celková doba chodu, po kterou běželo teplovodní oběhové čerpadlo. Celková doba chodu, po kterou běželo oběhové bazénové čerpadlo. Doba, po kterou byl pro ohřev teplé vody aktivní přídavný tepelný zdroj. ST TČ VT TČ stále Teplá voda Paměť výstrah č. 2 Indikace poslední poruchy s datem, časem a její příčinou. stále Paměť výstrah č. 1 Indikace předposlední poruchy s datem, časem a její příčinou. stále Funkce vytápění Indikace doby spuštění a ukončení naposledy kompletně Začátek proběhlého programu funkce vytápění. Konec stále Vytápění s dokladem Začátek Konec Indikace doby spuštění a ukončení naposledy kompletně proběhlého programu funkce vytápění s dokladem. Plavecký bazén Teplá voda Čidlo Ponorné topné těleso stále 15

16 8. Indikace na displeji Aktuální provozní stav systému tepelného čerpadla je možno načíst přímo na LC-displeji Normální provozní stavy Indikovány jsou normální provozní stavy a stavy, které jsou podmíněné požadavky elektro-energetických podniků nebo bezpečnostními funkcemi tepelného čerpadla. Na displeji se objevují pouze indikace adekvátní příslušné konfiguraci systému a typu tepelného čerpadla. TČ VYP TČ ZAP Topení TČ ZAP Teplá voda TČ ZAP Bazén TČ +2TZ Topení TČ +2TZ Bazén TČ +2TZ Teplá voda Minimální prostoj Zablokování spínacího cyklu Přetížení sítě Zablokování EP Externí zablokování Předstih primárního čerpadla Mez nízkého tlaku Vypnutí při nízkém tlaku Spodní mez použití Pojistka proti vysokému tlaku TČ VYP Teplotní mez TČ zablokováno 2. tepelný zdroj Kontrola průtoku TČ ZAP Odtávání TČ ZAP Horní mez použití Prodleva R chlazení Tepelné čerpadlo neběží, neboť se nevyskytuje požadavek výroby tepla. Tepelné čerpadlo běží v režimu vytápění. Tepelné čerpadlo běží za účelem ohřevu teplé vody a ohřívá teplovodní zásobník. Tepelné čerpadlo běží a ohřívá vodu v plaveckém bazénu. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží v režimu vytápění. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží a ohřívají vodu v plaveckém bazénu. Tepelné čerpadlo a 2. tepelný zdroj běží v režimu ohřevu teplé vody a ohřívají teplovodní zásobník. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí minimální doby prostoje, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Minimální doba prostoje chrání tepelné čerpadlo a může trvat až 5 minut. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí zablokování spínacího cyklu, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Zablokování spínacího cyklu je požadavek energetických podniků (EP) a může trvat až 20 minut. Přípustné jsou 3 zapnutí za hodinu. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí zatížení při připojení sítě, aby splnilo stávající požadavek výroby tepla. Zatížení při připojení sítě je požadavek energetických podniků po obnovení napětí nebo po zablokování EP a může trvat až 200 sekund. Tepelné čerpadlo nabíhá po uplynutí doby zablokování EP. Zablokování EP je zadáváno elektro-energetickými podniky a trvá podle EP až dvě hodiny. Aktivaci resp. deaktivaci iniciuje příslušný elektro-energetický podnik. Tepelné čerpadlo je vypnuto přes externí blokovací signál na vstupu ID4. Tepelné čerpadlo nabíhá po předstihu primárního čerpadla, který může trvat až 3 minuty (bezpečnostní funkce). Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení meze nízkého tlaku. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá. 2. tepelný zdroj (2. TZ) přebírá výrobu tepla, dokud opět není automaticky spuštěno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení meze nízkého tlaku. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá. 2. tepelný zdroj (2. TZ) přebírá výrobu tepla, dokud opět není automaticky spuštěno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení spodní meze použití. Tepelné čerpadlo opět samo automaticky nabíhá, jakmile je teplota tepelného zdroje opět dostatečně vysoká (bezpečnostní funkce). Tepelné čerpadlo je vypnuto po dosažení horní meze použití a opět samo automaticky nabíhá (program jištění proti vysokému tlaku). Tepelné čerpadlo nemůže naběhnout z důvodu dosažení teplotní meze použití. Teplota venkovního vzduchu je nižší než -15 resp. -20 C nebo vyšší než 35 C (bezpečnostní funkce). Nebo tepelné čerpadlo bylo zablokováno při nastavení "Bivalentní alternativa", neboť venkovní teplota je nižší než mezní teplota. Tepelné čerpadlo je vypnuto, neboť byl navolen provozní režim 2. tepelný zdroj (2. TZ). Výroba teple je zajišťována pomocí 2. tepelného zdroje. Než je aktivováno odtávání výparníku, probíhá kontrola průtoku topné vody. Platí pouze pro tepelná čerpadla vzduch-voda Proces trvá maximálně 4 minuty. Tepelné čerpadlo roztává výparník. Proces trvá maximálně 8 minuty. Byla překročena maximální teplota na zpátečce. Po poklesu teploty tepelné čerpadlo opět samočinně nabíhá. Při přepínání do provozního režimu chlazení a zpět je aktivována doba prodlevy v hodnotě 5 minut. Během této doby zůstává tepelné čerpadlo vypnuto. 16

17 8. Indikace na displeji Mez stoupačky Zdroj chlazení vyčkává Detektor vlhkosti Zdroj chlazení vyčkává Rosný bod Zdroj chlazení vyčkává Chlazení pasivní TČ VYP Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť momentální teplota stoupačky je nižší než mez použití. Tento stav je ukončen automaticky. Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť detektor vlhkosti je aktivní (externí vstup). Tento stav je ukončen automaticky. Zdroj chlazení nemůže i přes stávající požadavek chladit, neboť došlo k poklesu pod rosný bod vypočtený z hodnot čidel pokojové klimatizace. Tento stav je ukončen automaticky. Dochází k pasivnímu chlazení, pro tepelné čerpadlo se nevyskytuje žádný požadavek Poruchová hlášení Na displeji jsou principielně rozlišovány tři kategorie poruchových hlášení: Porucha tepelného čerpadla Porucha systému a Chyba čidla Informujte zákaznický servis,vyskytne-li se porucha na tepelném čerpadle (TČ porucha). K tomu je nutno poznamenat si verzi softwaru a chybové hlášení indikované v provozních parametrech. Po odstranění příčiny závady musí být porucha potvrzena stisknutím tlačítka Esc. Na displeji se mohou objevit následující hlášení. Porucha TČ Porucha systému Zkrat nebo přelomení Indikace Porucha tepelného čerpadla (TČ) poukazuje na defekt tepelného čerpadla. Je třeba informovat zákaznický servis tepelného čerpadla. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy (indikace na displeji), označení tepelného čerpadla (typový štítek) a verzi softwaru řídící jednotky tepelného čerpadla (provozní parametry). Na displeji se podle typu systému mohou objevit následující poruchy tepelného čerpadla: Nízký tlak Termostat horkého plynu Ochrana proti zamrznutí Teplotní diference Poškození motoru kompresoru Indikace Porucha na systému poukazuje na defekt nebo chybné nastavení systému tepelného čerpadla. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy, označení tepelného čerpadla a verzi softwaru řídící jednotky. Na displeji se podle typu systému mohou objevit následující poruchy systému: Primární ochrana motoru Vysoký tlak Adekvátně s poruchou systému se může vyskytovat přelomení kabelu nebo zkrat na příslušném čidle. Je třeba informovat vašeho instalatéra. Pro rychlou a precizní diagnózu závady je třeba uvést typ poruchy, označení tepelného čerpadla a verzi softwaru řídící jednotky. Podle typu systému mohou být defektní následující čidla: Čidlo na zpátečce Čidlo ochrany proti zamrznutí Teplovodní čidlo Čidlo ochrany proti mrazu Čidlo 2./3. topného okruhu Venkovní čidlo Upozornění! Porucha systému U monoenergetických systémů je v případě výskytu poruchy tepelného čerpadla nebo systému nastavena minimální požadovaná hodnota zpátečky (ochrana proti mrazu). V případě manuálního přepnutí do provozního režimu 2. tepelného zdroje je vyhřívání objektu zajišťováno výhradně pomocí ponorného topného tělesa. Omyly a změny vyhrazeny. 17

18 Příloha Příklad "Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody" Nastavení ohřevu teplé vody a zablokování ohřevu teplé vody podržte stisknuté 2 sekundy Přejdete do menu pro změnu "Nastavení" Potvrzení výběru menu-položky "Nastavení" Několikerým stisknutím navolíte menu-položku "Teplá voda". Potvrzení výběru menu-položky "Teplá voda" Potvrzení výběru menu-položky "Požadovaná hodnota teplé vody" nebo Zvýšení nebo snížení požadované hodnoty teplé vody podle Vašich potřeb. Potvrzení nastavené hodnoty. Navolíte menu-položku "Zablokování teplé vody". nebo několikeré krátké stisknutí Potvrzení výběru menu-položky "Zablokování teplé vody" Přechod na vstupní hodnotu pro začátek "Zablokování teplé vody" (časová hodnota) Zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení podle Vašich potřeb. Přechod k následující vstupní hodnotě, dokud bliká kurzor v horním rohu. Příklad: "Nastavený čas 1: 06:00-22:00" zablokuje ohřev teplé vody od 6 do 22 hod. Navolíte menu-položku "Zablokování teplé vody" (Po - Ne). nebo několikeré krátké stisknutí podržte stisknuté 1 sekundu Přechod k jednotlivým dnům týdne v pořadí od pondělí do neděle. Nastavení jedné nebo obou dob zablokování pro každý den v týdnu a potvrzení pomocí tlačítka Enter: "N": Není aktivní žádná doba zablokování "Z1 ": Jako doba zablokování je aktivní čas 1 "Z2": Jako doba zablokování je aktivní čas 2 "J": Jako doba zablokování jsou aktivní čas 1 a čas 2 Příklad: "So: N" a "Ne: N" deaktivuje blokování ohřevu teplé vody přes víkend. Návrat do základního zobrazení resp. v případě problematického nastavení: podržte stisknuté 3 sekundy Přechod zpět do základního zobrazení. 18

19

20 GDD-č FD 8609 Číslo produktu Schüco International KG Karolinenstraße Bielefeld Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx RC200 Vlastnosti regulátoru Regulace podle teploty v prostoru Z Z Sada pro montáž v prostoru Z Z Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) V V Týdenní

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02 Návod k obsluze řídící jednotky Verze: 2009-02-20b Benekov Aktualizace: 2009-02 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení parametrů...

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB

Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB Katalog schémat regulátoru IR 12 KRB typová schémata zapojení systémů s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny.

Alpha-InnoTec. Technické změny jsou vyhrazeny. Alpha-InnoTec Přehled výrobků & novinky 2010 Technické změny jsou vyhrazeny. Novinky 2010 - přehled vzdálená správa přes internet - AlphaWeb vylepšená TČ vzduch/voda reversibilní TČ vzduch/voda centrály

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání CS AD 201 Česky Bezdrátové dálkové ovládání 300008858-001-B Česky Obsah 1 Nastavení času a datumu..................................................................3 2 Volba požadované teploty pro vytápění

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/9 Příslušné vnitřní jednotky *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Návod k obsluze. FM444 Alternativní zdroj tepla. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ

Návod k obsluze. FM444 Alternativní zdroj tepla. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM444 Alternativní zdroj tepla Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/8 Příslušné vnitřní jednotky *HBH04CA3V *HBH08CA3V *HBH16CA3V *HBX04CA3V *HBX08CA3V *HBX16CA3V *HBH08CA9W *HBH16CA9W *HBX08CA9W *HBX16CA9W *HVH04S18CA3V *HVH08S18CA3V *HVH16S18CA3V *HVX04S18CA3V *HVX08S18CA3V

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Obsah Strana 1. Definice pojmů... 1 2. Úvod... 2 2.1. Obecné informace... 2 2.2. Rozsah tohoto návodu... 2 3. Rychlé

Více

Synco living. Klimatizace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008. Úvod Spuštění chlazení ZENNiO-Modul Cvičení

Synco living. Klimatizace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008. Úvod Spuštění chlazení ZENNiO-Modul Cvičení Synco living Klimatizace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Pro ovládání klimatizačních jednotek jsou k dospozici následující možnosti: Spínání chlazení bezpotenciálovým

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Pokojový termostat INSTAT+ 3R. Obj. č.: 61 12 72. Popis a ovládací prvky

Pokojový termostat INSTAT+ 3R. Obj. č.: 61 12 72. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Pokojový termostat INSTAT+ 3R Obj. č.: 61 12 72 1. Princip fungování Programovatelný termostat INSTAT+ umožňuje nastavení spínacích časů (až 6 za den) a teplot v závislosti na Vašich

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více