Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO I SAO 85-1 SAO SAO CZ (2011/11)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO-1 6 720 618 427-00.1I SAO 85-1 SAO 110-1 SAO 130-1 6 720 618 427 CZ (2011/11)"

Transkript

1 Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO I SAO 85-1 SAO SAO CZ (2011/11)

2 Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Použité symboly 3 10 Inspekce a údržba Tepelné čerpadlo instalované venku (SAO) 25 2 Údaje o tepelném čerpadlu Všeobecné informace Pokyny k ustavení Popis funkce Konstrukce tepelného čerpadla 5 3 Regulátor Všeobecné informace Dohřev (ZH) Příprava teplé vody Automatické odmrazování - odtávání 7 4 Obslužný panel s displejem Přehled obsluhy Hlavní vypínač (ZAP/VYP) Kontrolka provozu a poruchy Displej Tlačítko Menu a otočný knoflík Tlačítko Zpět Tlačítko Druh provozu Tlačítko INFO 8 11 Modul COMBI Všeobecné informace Inspekce a údržba Poruchy Kontrolka alarmu regulátoru a čidlo teploty Bzučák při alarmu Potvrzení alarmu Časový spínač alarmu, provoz při alarmu Kategorie alarmu Indikace výstrahy Funkce při alarmu Výstrahy Pokyny k úspoře energie 37 5 Přehled menu 9 6 Obsluha menu Standardní zobrazení Vyvolání funkcí a změna hodnot Pomocná funkce na displeji 11 7 Informace tepelného čerpadla Provozní informace Tlačítko INFO Provozní symboly 12 8 Vytápění obecně Topné okruhy Regulace vytápění Časové řízení vytápění Druhy provozu 13 9 Nastavení Funkce tlačítka Druh provozu Teplota prostoru Teplá voda Dovolená Časový spínač Externí regulace Všeobecné informace Alarmy Přístupová rovina Návrat k továrnímu nastavení CZ (2011/11)

3 Použité symboly a bezpečnostní pokyny 1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny 1.1 Bezpečnostní pokyny 1.2 Použité symboly Všeobecně Tento návod si pečlivě pročtěte a uschovejte. Instalace a uvedení do provozu Instalaci svěřte pouze autorizované odborné firmě, uvedení zařízení do provozu, údržbu a opravy smí provádět pouze vyškolený technik s platnou průkazkou servisního technika Junkers. Škody chybnou obsluhou Chybná obsluha může vést k újmám na zdraví osob a/nebo k materiálním škodám. Zajistěte, aby děti bez dozoru nemohly přístroj obsluhovat nebo si s ním hrát. Zajistěte, aby přístup měly pouze osoby, které jsou schopné přístroj odborně obsluhovat. Údržba a opravy Opravy svěřujte pouze autorizované odborné firmě. Nekvalitně provedené opravy mohou uživatelům přivodit rizika zhoršit provoz. Používejte pouze originální náhradní díly. Pověřte autorizovanou servisní firmu prováděním ročních inspekcí a údržbou podle aktuální potřeby. Při zatopení zařízení vodou Vypnout zařízení. Odpojit zařízení od elektrické sítě. Po obnovení podmínek přístupu k zařízení a možnosti jeho vysušení a vyčištění, objednejte odbornou prohlídku a vysušení u autorizovaného servisu Junkers. Po zatopení vodou nesmí být zařízení bez předchozího odborného ošetření servisním technikem Junkers znovu uvedeno do provozu. Obsluha Zařízení smí obsluhovat pouze zletilá osoba poučená a seznámená s návodem k obsluze pro uvedené zařízení, v rozsahu daném úvodním poučením servisního technika Junkers při uvádění zařízení do provozu. Obsluhu nesmí provádět osoby nezletilé, nepoučené a bez znalostí návodu k obsluze. Měnit parametry nastavené servisním technikem Junkers se nedoporučuje. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s prvky ovládání a seřizování zařízení, které jsou přístupné po odstranění krytů zařízení. Rovněž je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit funkci dílů a celků uvedeného zařízení. Nedodržením těchto pokynů při provozu zařízení po dobu jeho předpokládané životnosti může dojít k předvídatelnému nebezpečí ohrožení bezpečnosti provozu uvedeného zařízení. Důležité upozornění Při plánování, montáži, provozu a údržbě zařízení dodržujte platné místní normy a předpisy. Zejména pak dodržujte veškeré platné ČSN, ČSN EN,... zákony, vyhlášky a bezpečnostní předpisy s tím související. Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují závažnost nebezpečí, které může nastat, nebudou-li dodržena opatření ke snížení škody. UPOZORNĚNÍ znamená, že je zde riziko věcných škod. POZOR znamená riziko lehkých a středních úrazů. VÝSTRAHA znamená, že může dojít k těžkým úrazům osob nebo těžkým materiálním škodám. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k těžkým úrazům osob. Ve zvláštních případech je ohrožen i život. Tímto symbolem jsou označeny důležité informace bez nebezpečí pro osoby nebo předměty. Nad a pod textem jsou ohraničeny vodorovnými čárami. - Změny návodu jsou vyhrazeny. Symbol Význam Krok obsluhy Křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo jiné dokumenty Položka výčtu nebo seznamu - Položka výčtu nebo seznamu (2.úroveň) - Tepelné čerpadlo nechte každý rok zkontrolovat autorizovanou servisní firmou Junkers a podle pokynů na něm nechte provést příslušnou údržbu CZ (2011/11) 3

4 Údaje o tepelném čerpadlu 2 Údaje o tepelném čerpadlu 2.1 Všeobecné informace Tepelná čerpadla SAO.. -1 získávají energii pro vytápění a ohřev teplé vody z venkovního vzduchu. Konstrukční řada se skládá z SAO 85-1, SAO a SAO a pokrývá potřebné výkony cca do 13,5 kw. Tepelné čerpadlo je spojeno s modulem Combi. Jelikož modul Combi obsahuje zásobník teplé vody, vzniká tak kompletní systém pro vytápění a ohřev teplé vody. Modul Combi má v případě potřeby funkci dohřevu. Regulátor se nachází v modulu Combi. Tepelné čerpadlo lze provozovat rovněž společně se stávajícím plynovým/olejovým kotlem nebo s elektrickým dohřevem. V těchto případech se většinou připojuje i zásobník teplé vody, takže systém slouží i k zásobování teplou vodou. Nedodává-li tepelné čerpadlo dostatečné množství energie k ohřevu systému, je tepelné čerpadlo podporováno plynovým/olejovým kotlem nebo elektrickým dohřevem v modulu Combi, např. při nízkých venkovních teplotách. 2.3 Popis funkce Energie získaná z venkovního vzduchu je prostřednictvím otopné vody přenášena na vytápění a teplou vodu. Tepelné čerpadlo sestává ze čtyř hlavních částí: Výparník Převádí energii ze vzduchu na okruh chladiva a současně přeměňuje chladivo na plyn. Kondenzátor V kondenzátoru dojde ke kondenzaci plynu opět na kapalinu a k převodu tepla do topného systému. Expanzní ventil Sníží tlak chladiva. Kompresor Zvýší tlak chladiva. V tepelném čerpadle cirkuluje chladivo, které je v některých částech okruhu kapalné a v některých částech plynné. Při společném provozu s plynovým/olejovým kotlem nebo s elektrickým dohřevem se regulátor nachází v samostatné ovládací skříni. Regulátor tepelného čerpadla řídí a hlídá celý systém pomocí různých nastavení pro vytápění, ohřev teplé vody a ostatní provoz. Nastavení provádí na obslužném panelu instalatér a uživatel. Je-li tepelné čerpadlo instalováno a uvedeno do provozu, je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat některé funkce. Může se stát, že se spustí alarm nebo že je zapotřebí provést drobnou údržbu. Potřebná opatření může provádět uživatel sám. Tento návod popisuje potřebné kroky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko. 2.2 Pokyny k ustavení Hluk Navzdory tichému provozu zásluhou optimalizované protihlukové izolace tepelných čerpadel Junkers doporučujeme při výběru místa instalace dodržovat tyto pokyny: Otvory pro sání a vyfukování vzduchu tepelného čerpadla by neměly být umísťovány přímo u oken místností citlivých na hluk (např. ložnice) Nasávání nebo vyfukování vzduchu ve výklencích nebo mezi dvěma rovnoběžnými stěnami se nedoporučuje Vyfukování vzduchu by nemělo být instalováno přímo pod okny Je-li tepelné čerpadlo umístěné v obytném prostoru, doporučujeme provést v prostoru umístění protihluková opatření CZ (2011/11)

5 Údaje o tepelném čerpadlu Obr. 1 Popis funkce s kombi-modulem 1 Modul Combi se zásobníkem teplé vody a akumulačním - vyrovnávacím zásobníkem 2 Podlahové vytápění 3 Otopné těleso 4 Čerpadlo vytápění 5 Čerpadlo okruhu s otopnou vodou 6 Tepelné čerpadlo 7 Expanzní ventil 8 Výparník 9 Kompresor 10 Kondenzátor Ventilátor prohání vzduch výparníkem. Ve výparníku se tepelná energie vzduchu předává chladivu. Chladivo je v tomto okamžiku kapalné. Jakmile se chladivo setká ve výměníku s teplejším vzduchem, začne se vařit. Pára chladiva, která se přitom vytvoří, je vedena do kompresoru. V kompresoru dojde ke zvýšení tlaku páry chladiva a teplota páry stoupne asi na +100 C. Horká pára chladiva se poté natlačí do kondenzátoru. V kondenzátoru je energie převedena do okruhu teplonosného média -topné vody. Pára chladiva se ochladí, zkondenzuje a zkapalní. Tlak chladiva vedeného do expanzního ventilu je i nadále vysoký. V expanzním ventilu dojde ke snížení tlaku chladiva a toto je vedeno dále do výparníku. Při průchodu chladiva výparníkem se z něho opět stane pára chladiva - plynné skupenství.. V modulu Combi je energie vedena přes akumulační - vyrovnávací zásobník do topného systému (podlahové vytápění a otopná tělesa) a přes zásobník teplé vody do sanitárního systému domu. U instalací bez modulu Combi je energie místo toho vedena přes externí akumulační - vyrovnávací zásobník a zásobník teplé vody. 2.4 Konstrukce tepelného čerpadla Systém sestává ze dvou částí: z venkovní kompaktní jednotky tepelného čerpadla, které je instalováno mimo dům (SAO...-1) a vnitřní části, z modulu Combi, který v sobě obsahuje všechny potřebné komponenty k zapojení systému s tepelným čerpadlem (ekvitermní regulátor, elektrický dotop, vyrovnávací-akumulační zásobník, třícestný ventil, oběhová čerpadla,... COMBI modul ACM se pak umísťuje v domě (obr. 2 a obr. 3). Instalaci lze provést i bez modulu Combi s tzv. oddělenou instalací regulace a zbývajících komponentů - zásobníků, ventilů a bivalentního zdroje. Chybějící, tepelný výkon pak přebírá stávající plynový/olejový kotel nebo elektrický dohřev (obr. 3) CZ (2011/11) 5

6 Údaje o tepelném čerpadlu Obr. 2 SAO s modulem Combi I Obr. 3 SAO s oddělenou instalací všech komponentů CZ (2011/11)

7 Regulátor 3 Regulátor Regulátor řídí a hlídá spolu s tepelným čerpadlem dohřev vytápění a ohřev teplé vody. Funkce hlídání zajistí např. při případných provozních poruchách vypnutí tepelného čerpadla, aby byly důležité konstrukční díly chráněny před poškozením. 3.1 Všeobecné informace Regulátor se skládá z několika řídicích desek: displejové karty, které zobrazuje obslužné menu a obsahuje software regulátoru, I/O-karty, která zpracovává vstupní a výstupní signály regulátoru, připojovací karty, která zpracovává další funkce. Vstupní signály přicházejí od různých tlakových a teplotních čidel (např. venkovní teplota a teplota prostoru). Regulátor podle těchto signálů čidel kontroluje a nastavuje provoz různých komponent v topném systému. Pomocí výstupních signálů se otevírají a zavírají směšovače, spouští a vypíná kompresor, dohřev a čerpadlo vytápění a řídí další komponenty systému vytápění. 3.4 Automatické odmrazování - odtávání Při venkovní teplotě pod +15 C se ve výparníku může tvořit led. Je-li tvorba ledu tak velká, že brání proudění vzduchu výparníkem, spustí se automaticky odmrazování. Odmrazování je řízeno prostřednictvím 4cestného ventilu. Ventil obrací směr toku v okruhu chladiva. Pára chladiva rozehřeje led na lamelách výparníku. Během odmrazování může vznikat hluk, ke konci se může uvolnit oblak páry. Obojí je zcela běžné. Při odmrazování je ventilátor v nečinnosti. Při aktivaci či deaktivaci odmrazování se kompresor až na 60 s zastaví. 3.2 Dohřev (ZH) Nemůže-li tepelné čerpadlo pokrýt potřebu energie vytápění, zapne se dohřev (např. při nízkých venkovních teplotách). Kombi-modul popř. stávající plynový/olejový kotel nebo elektrický dohřev pak dodávají chybějící tepelný výkon, který tepelné čerpadlo v běžném provozu nemůže vytvořit. Jakmile je tepelné čerpadlo schopné požadovanou potřebu energie opět pokrýt, dohřev se automaticky vypne. Regulátor aktivuje dohřev v případě potřeby automaticky. Dohřev v tomto případě vypomůže i při poruchách, při zvláštním ohřevu teplé vody a při teplotní dezinfekci. 3.3 Příprava teplé vody Teplá voda se ohřívá v zásobníku TV modulu Combi. Otopná voda proudí pláštěm zásobníku TV a ohřívá tak uvnitř uložený zásobník. Není-li modul Combi k dispozici, uskutečňuje se příprava teplé vody v externím zásobníku TV. Regulátor nastaví podle provedených nastavení přednostní přípravu teplé vody před vytápěním. Zásobník teplé vody má čidlo teploty zásobníku, které hlídá teplotu teplé vody CZ (2011/11) 7

8 Obslužný panel s displejem 4 Obslužný panel s displejem Nastavení spojená s řízením tepelného čerpadla se provádějí na obslužném panelu regulace. Vestavěný displej zobrazuje informace o aktuálním stavu. 4.1 Přehled obsluhy 4.4 Displej Na displeji můžete: Číst informace o tepelném čerpadle. Nahlížet do menu, ke kterým máte přístup. Měnit nastavené hodnoty. 4.5 Tlačítko MENU a otočný knoflík Tlačítkem můžete ze standardního zobrazení vyvolávat menu. Otočným knoflíkem můžete: Navigovat v menu a nastavovat hodnoty: Otáčení otočného knoflíku pro zviditelnění různých menu určité roviny nebo pro změnu nastavených hodnot. Stisk otočného knoflíku pro přechod do podřízené roviny menu nebo pro uložení změněného nastavení. 4.6 Tlačítko ZPĚT Obr. 4 Obslužný panel 1 Hlavní vypínač (ZAP/VYP) 2 Tlačítko mode - druh provozu 3 Tlačítko Info 4 Otočný knoflík 5 Kontrolka provozu a poruchy 6 Tlačítko Zpět 7 Tlačítko Menu 8 Displej 4.2 Hlavní vypínač (ZAP/VYP) Hlavním vypínačem se tepelné čerpadlo zapíná a vypíná. Pomocí tlačítka můžete: Vracet se do nadřazené roviny menu. Opustit zobrazení pro nastavení, aniž by se změnila nastavená hodnota. 4.7 Tlačítko mode - druh provozu Pomocí tlačítka můžete měnit druh provozu. Zobrazit aktuální druh provozu (např. Dovolená). Měnit druh provozu. 4.3 Kontrolka provozu a poruchy Kontrolka svítí stále. Kontrolka bliká rychle. Kontrolka nesvítí, displej nic nezobrazuje. Tab. 2 Funkce kontrolky Tepelné čerpadlo je v provozu. Byl spuštěn alarm, ale nebyl ještě potvrzen. V regulátoru není napětí. S pomocí tlačítka můžete měnit nastavený jazyk regulátoru. Tlačítko stiskněte ve standardním zobrazení a podržte minimálně na 5 sec., pak zvolte požadovaný jazyk. 4.8 Tlačítko INFO Tlačítkem můžete vyvolávat informace o provozu, teplotách, verzích programu atp CZ (2011/11)

9 Přehled menu 5 Přehled menu Menu pro příslušenství se zobrazí jen tehdy, je-li příslušenství nainstalované. Raumtemperatur Teplota prostoru Warmwasser Teplá voda Urlaub Dovolená Timer Časový spínač Schwimmbad (Zubehör) Bazén (příslušenství) Externe Regelung Externí regulace Allgemeines Všeobecně Alarme Alarmy Všeobecně (Sommer-/Winterbetrieb (letní/zimní provoz), maximální doba provozu vytápění při potřebě teplé vody) Kreis 1 / Okruh 1 vytápění (vytápění, prostorové čidlo, program prostorové teploty) Kreis 2,3... / Okruh 2, 3... (vytápění, prostorové čidlo, program prostorové teploty) Extra Warmwasser Extra ohřev vody - (období, teplota vypnutí) Thermische Desinfektion Teplotní dezinfekce (den v týdnu, interval, čas) Warmwasserprogramm Program teplé vody Warmwasserbetrieb Provoz teplé vody Okruh 1 a teplá voda Okruh 2, 3... Časový spínač pro tepelné čerpadlo x Časový spínač pro Dotop Informace jsou v návodu příslušného příslušenství. Warmepumpe / Tepelné čerpadlo x (Externer Eingang 1, 2 / externí vstup 1, 2 ) Einstellungen Raumfühler /Nastavení prostorového čidla Datum einstellen / Nastavení data Zeit einstellen / Nastavení času Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas Display-Kontrast Jas displeje Sprache / Jazyk Informationsprotokoll / Informační protokol Informationsprotokol loschen / Vymazat informační protokol Alarmprotokoll / Protokol alarmů Alarmprotokoll löschen / Protokol alarmů vymazat Alarmanzeige / Zobrazení alarmů (signál bzučáku alarmu, zobrazení alarmu regulátoru a prostorového čidla) Zugriffsebene Přístupová rovina Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Návrat do nastavení z výroby Tab. 3 Přehled menu v rovině uživatele CZ (2011/11) 9

10 Obsluha menu 6 Obsluha menu 6.1 Standardní zobrazení Standardní zobrazení zobrazuje různé teploty, čas a aktuální provozní symboly. Displej zobrazuje střídavě informace o teplotě prostoru (je-li čidlo prostorové teploty nainstalováno) a teplotě na výstupu pro každý instalovaný okruh. Otáčejte otočným knoflíkem pro označení funkce. Teplota prostoru Teplá voda 7 Dovolená I Obr. 8 Obr. 5 Standardní zobrazení 1 Venkovní teplota 2 Aktuální provozní symboly 3 Teplota prostoru okruhu 4 Čas 5 Teplota teplé vody 6 Výstupní teplota okruhu 7 Číslo okruhu I Stiskněte otočný knoflík, abyste vyvolali funkci. Zobrazí se první tři vedlejší menu funkce Warmwasser / Teplá voda. Extra ohřev vody Teplotní dezinfekce Program teplé vody I Obr I Otáčejte otočným knoflíkem pro zobrazení dalších vedlejších menu. Obr. 6 Standardní zobrazení, zobrazuje se okruh Vyvolání funkcí a změna hodnot Přehled menu ( str. 9) zobrazuje funkce, které lze zvolit tlačítkem a otočným knoflíkem. Program teplé vody Provoz teplé vody Přednost teplé vody Stiskněte tlačítko MENU I Obr. 10 Teplota prostoru Pro vybrání příslušné funkce je nutné ji vždy stisknutím otočného knoflíku vyvolat / potvrdit. Teplá voda Dovolená Obr CZ (2011/11)

11 Obsluha menu Stiskněte otočný knoflík, abyste vyvolali funkci. 6.3 Pomocná funkce na displeji I I Obr. 11 Otáčejte pro změnu nastavené hodnoty. Obr. 15 Pomocná informace 1 1 Rovina menu Teplá voda / Warmwasser 2 Seznam voleb. Označené pole zobrazuje aktuální pozici v rovině Teplá voda / Warmwasser 3 Šipka oznamuje, že se na další rovině nachází vedlejší menu. 4 Body oznamují, že v další rovině lze provést nastavení. 5 Funkce je označena. 6 Tři funkce roviny menu Teplá voda / Warmwasser I Obr. 12 Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Obr. 16 Pomocná informace I 1 Grafické zobrazení hodnoty 2 Nejvyšší hodnota 3 Jednotka 4 Předchozí hodnota 5 Změněná hodnota (uloží se stiskem otočného knoflíku) 6 Nejnižší hodnota I Obr. 13 Regulátor se automaticky vrátí zpět do nadřazené roviny, jakmile je hodnota uložena do paměti I Obr. 17 Pomocná informace 3 1 Alternativa 4 z I Obr CZ (2011/11) 11

12 Informace tepelného čerpadla 7 Informace tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo podává informace o teplotách, druhu provozu, případných poruchách atd. 7.1 Provozní informace Ve Standardním zobrazení se ukazují různé teploty a čas. 7.3 Provozní symboly Ve standardním zobrazení se vpravo dole zobrazují symboly pro různé funkce a komponenty, které jsou zapotřebí nebo jsou v provozu. Různé provozní symboly zobrazují, které funkce jsou zapotřebí nebo v provozu I Obr Tlačítko INFO Ve standardním zobrazení stiskněte tlačítko. Zobrazují se podrobné informace o teplotách, druhu provozu atd. Chcete-li informace prolistovat, otáčejte otočným knoflíkem Chcete-li se vrátit do standardního zobrazení, stiskněte tlačítko V některém okénku menu stiskněte tlačítko. Podrobná informace se bude zobrazovat tak dlouho, jak dlouho budete držet tlačítko stisknuté. Tlačítko uvolněte. Zobrazí se okénko menu. 16 Obr. 20 Provozní symboly I Obr I 1 Kompresor 2 Ventilátor 3 Alarm (kompresor, dohřev) 4 Teplo 5 Elektrický dohřev ZH 6 Dohřev se směšovačem 7 Stop zásobování energií 8 Vysušování podlahy 9 Teplá voda 10 Extra ohřev TV 11 Teplotní dezinfekce 12 Bazén 13 Externí regulace 14 Dovolená 15 Program/časové řízení 16 Druh provozu Party CZ (2011/11)

13 Vytápění obecně 8 Vytápění obecně 8.1 Topné okruhy Kreis 1 / Okruh 1 : Regulace prvního okruhu patří ke standardnímu vybavení regulátoru a je kontrolována prostřednictvím namontovaného čidla teploty na výstupu nebo v kombinaci s nainstalovaným čidlem prostorové teploty. Kreis 2 / Okruh 2 (směšovaný): Regulace okruhu 2 patří rovněž do standardní výbavy regulátoru a je třeba ji pouze doplnit o směšovač, oběhové čerpadlo a čidlo výstupní teploty a popř. o dodatečné čidlo prostorové teploty. Kreis 3-4 / Okruh 3-4 (směšované): Je možná regulace dalších až 2 směšov. okruhů - pak je nutné příslušenství (SEM-1 modul).. Za tím účelem je každý okruh vybaven směšovacím modulem, směšovačem, oběhovým čerpadlem, čidlem výstupní teploty a popř. čidlem prostorové teploty. Okruhy 2-4 nesmějí vykazovat vyšší výstupní teplotu než okruh 1. Znamená to, že není možné kombinovat podlahové vytápění okruhu 1 s otopnými tělesy jiného okruhu. Snížení teploty prostoru pro okruh 1 může do jisté míry ovlivnit jiné okruhy. 8.2 Regulace vytápění Čidlo venkovní teploty: Čidlo namontujte na vnější stěnu domu. Čidlo venkovní teploty vysílá signály do regulátoru o aktuální venkovní teplotě. V závislosti na venkovní teplotě regulátor přizpůsobuje automaticky teplotu prostoru v domě. Uživatel si prostorovou teplotu a výstupní teplotu pro vytápění v poměru k venkovní teplotě může sám stanovit na regulátoru nastavením otopné křivky. Čidlo venkovní teploty a čidlo prostorové teploty (na jeden topný okruh je možné jedno čidlo prostorové teploty ): Pro regulaci prostřednictvím čidla venkovní teploty a čidla prostorové teploty je nutné umístit v domě centrálně jedno (nebo několik) čidel. Čidlo prostorové teploty je připojeno na tepelné čerpadlo a signalizuje regulátoru aktuální teplotu prostoru. Tento signál ovlivňuje teplotu na výstupu. Výstupní teplota se sníží, naměří-li čidlo prostorové teploty vyšší teplotu, než je teplota nastavená. Čidlo prostorové teploty se doporučuje tam, kde kromě venkovní teploty ovlivňují teplotu v domě další faktory, např. otevřený krb, konvektor s ventilátorem, dům vystavený větru nebo přímé sluneční záření CANbus-LCD-čidlo vnitřní teploty Regulátor SEC10 může být spojen až se 4 čidly vnitřní teploty. Obr.21 CANbus-LCD-čidlo vnitřní teploty Funkce Displeje I Obr.22 CANbus-LCD-Displej čidla vnitřní teploty 1 Symbol pro vnitřní teplotu 2 Symbol pro venkovní teplotu 3 Dovolená 4 Přídavná-Extra teplá voda 5 Aktuální topný okruh I Pouze místnost, ve které je čidlo prostorové teploty namontované, ovlivňuje regulaci teploty prostoru příslušného topného okruhu CZ (2011/11) 13

14 Vytápění obecně Na displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota. Pokud Zobrazit venkovní teplotu na vnitřním čidle - Außentemperatur im Raumfühler anzeigen bylo nastaveno na ano - Ja, bude se zobrazovat střídavě venkovní a vnitřní teplota. To platí pro všechna instalovaná čidla vnitřní teploty. Vpravo dole na displeji se mohou zobrazovat provozní symboly. Symbol pro přídavnou teplou vodu - Extra Warmwasser nebo dovolenou - Urlaub se zobrazí, pokud je funkce nastavena na tepelném čerpadle. U určitých alarmových kategorií slouží displej čidla vnitřní teploty pro zobrazení alarmů. V takovém případě displej pomalu červeně bliká, dokud alarm není potvrzený na regulátoru tepelného čerpadla nebo automaticky resetovaný. Nastavení vnitřní teploty při existujícím čidle vnitřní teploty Vnitřní teplota se dá jednoduše nastavit na čidle vnitřní teploty. K tomu nastavte otočným regulátorem požadovanou vnitřní teplotu pro příslušný okruh. Předem nastavená hodnota se zobrazí blikajícími číslicemi. Displej bliká během postupu nastavování, blikání ale ustane okamžitě po zastavení otáčivého pohybu. Hodnota regulátoru v menu Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur aktuálního okruhu se automaticky nastaví na stejnou teplotu. Alternativně je možno vnitřní teplotu nastavit na čidle vnitřní teploty. Otevřete menu Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur příslušného okruhu a nastavte požadovanou vnitřní teplotu. Hodnota, nastavená na čidle vnitřní teploty okruhu se automaticky změní na stejnou hodnotu. Pro okruh 1 - Kreis 1 existuje další možnost nastavení vnitřní teploty. 8.4 Betriebsarten / Druhy provozu Mit elektrischem Zuheizer / s elektrickým dohřevem: Tepelné čerpadlo je regulačně dimenzováno tak, aby se jeho výkon pohyboval mírně pod potřebou domu a potřebu pokryl elektrický dohřev společně s tepelným čerpadlem, jakmile již samotné tepelné čerpadlo nepostačuje. Režim alarmu, zvláštní ohřev TV a teplotní dezinfekce rovněž aktivují dohřev, i když je tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách vypnuté. Zuheizer mit Mischer / Dohřev se směšovačem Dohřev (např.plynový nebo olejový kotel) pracuje v případě potřeby společně s tepelným čerpadlem. Dohřev se také používá: při provozu alarmu nebo při vypnutí tepelného čerpadla v důsledku příliš nízké venkovní teploty. Pro zvláštní ohřev TV a teplotní dezinfekci při oddělené instalaci a spojení jednotlivých komponentů s nástěnou regulací SEC10 je zapotřebí elektrický dohřev v zásobníku TV. S pomocí tlačítka nastavte vnitřní teplotu v bodě Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur. 8.3 Časové řízení vytápění Programmsteuerung / Řízení programem: Regulátor má dva individuálně nastavitelné časové programy (den/čas). Urlaub / Dovolená: Regulátor má program pro provoz při dovolené, který teplotu prostoru uvádí během nastaveného časového úseku na nižší nebo vyšší stupeň. Program může rovněž vypnout přípravu teplé vody. Externe Regelung / Externí regulace: Regulátor je možné řídit externě, což znamená, že jakmile regulátor obdrží vstupní signál, dojde k provedení předvolené funkce. Nastavení tohoto systému provádí instalatér CZ (2011/11)

15 Nastavení 9 Nastavení 9.1 Funkce tlačítka mode - druh provozu Stisknutím tlačítka lze přímo volit následující funkce: Raum Normaltemperatur / Normální vnitřní teplota (pokud je připojené čidlo teploty) Wärme +/ / Teplo +/- - (pokud není připojeno čidlo teploty) Party / Párty Urlaub / Dovolená Zeitraum für Extra Warmwasser / Časové období pro Extra ohřev teplé vody Stiller Betrieb / Tichý provoz Normální vnitřní teplota / Raum Normaltemperatur V tomto bodě naleznete stejné funkce, jako v menu Normální vnitřní teplota Raum Normaltemperatur v bodě Vnitřní teplota - Raumtemperatur ( kapitola 9.2) Druh provozu Párty / Party / Partybetrieb V provozu Párty se probíhající program pro teplotu prostoru v nastavené době přeruší, aby se zabránilo poklesům teplot. > Anzahl Stunden / Počet hodin Nejnižší hodnota Nejvyšší hodnota Tab. 4 Časové období Párty 0 h 0 h 99 h Zvolte počet hodin, v nichž má být provoz Párty aktivní. Dojde k okamžitému spuštění funkce v aktivovaných okruzích. > Kreis 1 / Okruh 1 > Kreis 2,3... / Okruh 2, 3... Ano zvolte tehdy, chcete-li deaktivovat provoz Párty ve všech aktivovaných okruzích. Tepelné čerpadlo přejde do provozu podle programu. Menu se zobrazí pouze tehdy, je-li provoz Párty aktivován Urlaub / Dovolená Funkce odpovídá nastavením v položce menu Dovolená v zákaznické rovině. Podrobný popis najdete v ( kapitole 9.4) Časové období pro Extra ohřev teplé vody Popis nastavení Extra Warmwasser / Extra ohřev teplé vody ( kapitola 9.3). 0 h Nejnižší hodnota 0 h Nejvyšší hodnota 48 h Tab. 7 Časové období pro Extra ohřev teplé vody Doporučujeme, abyste po určité době s blokovanou přípravou teplé vody (např. kvůli dovolené) aktivovali funkci Extra ohřev teplé vody, aby došlo k usmrcení možných bakterií a k opětovnému rychlému dosažení požadované teploty TV Tichý režim - Stiller Betrieb : V Tichém režimu - Stiller Betrieb se snižuje hladina hluku venkovní jednotky, takže klesá zatížení okolí hlukem. Výrobní nastavení Možnosti Tab. 8 Tichý režim Vypnuto - Aus Zapnuto - Ein / Vypnuto - Aus Alternativa Tab. 5 Aktivace provozu Párty Ne Ano/Ne Ano zvolte tehdy, chcete-li aktivovat druh provozu Párty. Druh provozu Párty lze zvolit pro každý instalovaný okruh. Menu se zobrazí pouze tehdy, je-li nainstalován více než jeden okruh. > Provoz - Partybetrieb deaktivieren / Párty deaktivovat Alternativa Tab. 6 Deaktivace provozu Párty Ne Ano/Ne CZ (2011/11) 15

16 Nastavení 9.2 Raumtemperatur / Teplota prostoru Ve standardním zobrazení stiskněte tlačítko pro vyvolání hlavního menu. Zvolte Teplota prostoru / Raumtemperatur pro nastavení vytápění. Pod položkou Raumtemperatur / Teplota prostoru se nachází: Kreis 1 Heizung / Okruh 1 Vytápění Kreis 2, 3... / Okruh 2, 3... Allgemeines / Všeobecně Kreis 1 Heizung / Okruh 1 Vytápění Zde se nacházejí: Heizkurve / Topná křivka Laufzeit Kompressor 1 ein/aus / Čas chodu kompresoru 1 Zap/Vyp Raumtemperaturprogramm / Program teploty prostoru > Heizkurve / Topná křivka Topná křivka reguluje teplotu na výstupu pro topné okruhy. Topná křivka udává, jak vysoká smí být teplota na výstupu v poměru k venkovní teplotě. Regulátor zvýší teplotu na výstupu, jakmile venkovní teplota klesne. Teplota na výstupu je měřena čidlem teploty T1 pro okruh 1 (plný název E11.T1) a čidlem teploty T1 pro okruh 2 (plný název E12.T1). Každý okruh je řízen vlastní topnou křivkou. Instalatér nastaví pro každý okruh typ systému vytápění, Otopná tělesa nebo Podlaha. Křivka pro položku Podlaha má nižší hodnotu, protože podlaha musí mít nižší teplotu na výstupu. T1( C) Na obrázku 23 je výrobcem nastavená křivka pro okruh otopných těles. Při -2,5 C činí požadovaná hodnota výstupu 37,4 C. T1( C) Obr. 24 Podlahové vytápění T1 Teplota na výstupu T2 Venkovní teplota T2( C) Na obrázku je výrobcem nastavená křivka pro okruh podlahového vytápění. Při -2,5 C činí požadovaná hodnota výstupu 27,2 C. Topná křivka se nastavuje pro každý okruh. Je-li teplota prostoru v okruhu pociťována jako příliš vysoká nebo příliš nízká, lze topnou křivku upravit. Přerušovaná čára ( obr. 25) se dá použít jako orientační křivka při nastavování otopné křivky. Uvnitř oblasti, ohraničené přerušovanou čárou (1) zajišťuje topný provoz tepelné čerpadlo. Pokud nepostačuje k udržení požadované teploty otopného systému, zapne se dohřívač. Mimo oblast, ohraničenou přerušovanou čárou (2) není tepelné čerpadlo v provozu. Celý topný provoz je pak zajišťovaný dohřívačem T2( C) 1 Obr. 25 Otopná křivka regulačního displeje (vytápění) Obr. 23 Otopné těleso T1 Teplota na výstupu T2 Venkovní teplota CZ (2011/11)

17 Nastavení Křivku lze změnit různými způsoby. Nastavení křivky lze změnit posunem výstupní teploty nahoru nebo dolů. Je tak možné učinit pro levý koncový bod (hodnota při venkovní teplotě 20 C, výrobní nastavení 22,0 C) a pravý koncový bod (hodnota při venkovní teplotě -35 C, výrobní nastavení 60,0 C).Kromě toho lze křivku ovlivnit na každých 5 C venkovní teploty. Hodnota při 0 C se zobrazí vlevo nahoře nad křivkou, výrobní nastavení 35,7 C. Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Čtvereček na displeji je nadále označen, eventuálně změněná hodnota se zobrazuje za čtverečkem. Navíc se křivka zaktualizuje v souladu s novou hodnotou. Změna jednotlivé hodnoty, např. hodnoty při venkovní teplotě 0 C: Otáčejte otočným knoflíkem při označeném čtverečku, dokud se neoznačí 0 C ( obr. 27). Pro označení hodnoty stiskněte otočný knoflík. Obr. 26 Zobrazení nastavení (vytápění) Změna levého koncového bodu: Stiskněte otočný knoflík, je-li čtvereček označen. Hodnota je označena. Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Čtvereček na displeji je nadále označen, eventuálně změněná hodnota se zobrazuje za čtverečkem. Navíc se křivka zaktualizuje v souladu s novou hodnotou. Obr. 29 Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Změna pravého koncového bodu: Otáčejte otočným knoflíkem, je-li čtvereček označen. Horní čtvereček zobrazuje venkovní teplotu a příslušnou hodnotu křivky. Kroužek označuje aktuální polohu křivky I Obr. 30 Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Obr. 27 Otáčejte otočným knoflíkem dále, dokud se opět před řádkem nezobrazí čtvereček. Pro označení hodnoty stiskněte otočný knoflík. Stiskněte tlačítko pro návrat do nadřazené roviny. Obr CZ (2011/11) 17

18 Nastavení Doporučení: Zvyšte hodnotu pravého koncového bodu, je-li při nízkých venkovních teplotách příliš chladno. Při 0 C zvyšte hodnotu křivky, je-li při venkovních teplotách kolem 0 C příliš chladno. Pro jemné nastavení tepla zvyšte nebo snižte topnou křivku v jejím levém a pravém koncovém bodě o stejnou hodnotu (křivka se paralelně posune). TČ optimalizováno Alternativa TČ optimalizováno Program 1 Program 2 Tab. 9 Volba programu Okruh 1 Zvolte, zda okruh má nebo nemá být regulován pomocí programu. >> WP optimiert / TČ optimalizováno Při optimalizovaném provozu řídí regulátor beze změn v průběhu dne pouze s ohledem na požadovanou hodnotu na výstupu ( kapitola 9.2.4). Tento provoz zajišťuje nejvyšší komfort a optimální úsporu energie. >> Program 1, Program 2 Tato volba umožňuje nastavením spínacích časů a normální a odlišné teploty definovat vlastní programy časového řízení. Program Den Spuštění Vypnutí Program 1, 2 Po - Ne 5:30 22:00 Tab. 10 Program 1 a 2 Nastavení požadovaného času pro den: Zvolte Program 1 nebo Program 2. Vyvolejte menu Aktives Programm anzeigen/ändern Zobrazit/změnit aktivní program. Otáčejte otočným knoflíkem pro změnu dne. Obr I Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se nezobrazí požadované nastavení. Stiskněte otočný knoflík. Otáčejte otočným knoflíkem pro nastavení dodatečných hodnot jako nahoře. Stiskněte tlačítko pro návrat do standardního zobrazení. Zvolte Alternativa při uložení / Alternative bei Speichern: Reset na výchozí hodnoty bez uložení Program 1 Program 2 Nastavené změny se uloží jako zvolený program nebo se neuloží. Vyvolejte menu Raum Normaltemperatur / Normální teplota v prostoru /. Vyvolejte menu Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru. Program prostorové teploty s instalovaným čidlem prostorové teploty: > Raumtemperaturprogramm / Program teploty v prostoru >> Aktives Programm / Aktivní program Pokud jste zvolili určitý program, zobrazí se při otáčení otočným knoflíkem: >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program >> Raum Normaltemperatur / Normální teplota v prostoru 20,0 C Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 35,0 C Tab. 11 Normální teplota v prostoru Nastavte požadovanou hodnotu teploty prostoru I Obr. 31 Stiskněte otočný knoflík pro označení hodnoty, která má být změněna CZ (2011/11)

19 Nastavení >> Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru 17,0 C Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 30,0 C Tab. 12 Odlišná teplota v prostoru Nastavte teplotu, která má platit pro tento program jako odlišná teplota. Menu se zobrazí jen tehdy, byl-li zvolen Program 1 nebo Program 2. >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Alternativa Tab. 13 Všechny okruhy Ne Ano / Ne Pro stejnou regulaci všech instalovaných okruhů zvolte Ja / Ano. Menu se zobrazí pouze pro Kreis 1 / Okruh 1. Program teploty prostoru bez nainstalovaného čidla prostorové teploty: > Raumtemperaturprogramm / Program teploty v prostoru >> Aktives Programm / Aktivní program >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program >> Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. Změna v nastavení tepla, např. zvýšení nebo snížení teploty prostoru, se projeví teprve po určité době. Totéž platí při rychlých změnách venkovní teploty. Vyčkejte proto alespoň jeden den, než provedete nová nastavení Kreis 2 / Okruh 2 Okruh 2, 3... má stejné možnosti nastavení jako okruh 1 ( kapitola 9.2.1) Všeobecné informace > Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas >> Winterbetrieb / Zimní provoz Alternativa Tab. 15 Letní/zimní provoz Automaticky Zap/Automaticky/Vyp Zap znamená trvalý zimní provoz. Je produkováno teplo a probíhá příprava teplé vody. Vyp znamená trvalý letní provoz. Probíhá pouze příprava teplé vody. Automaticky znamená změnu podle nastavených venkovních teplot. Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. >> Wärme +/ / Teplo +/ = Alternativa,, =, +, ++ Tab. 14 Teplo +/- Pomocí této funkce lze teplotu prostoru nastavit tak, aby se normální teplota prostoru (viz předešlé menu) stala požadovanou teplotou prostoru. Tato funkce se používá pro jednoduché zvýšení nebo snížení teploty vytápění, není-li nainstalováno žádné čidlo prostorové teploty. znamená teplotu prostoru nižší asi o 1 C. znamená teplotu prostoru nižší asi o 0,5 C. + znamená teplotu prostoru vyšší asi o 0,5 C. ++ znamená teplotu prostoru vyšší asi o 1 C. >> Raumtemperatureinfluss / Vliv teploty v prostoru Nastavení se použije v teplotním programu k výpočtu teploty na výstupu při platné odlišné teplotě CZ (2011/11) 19

20 Nastavení >> Außentemperaturgrenze für Wechsel / Mez venkovní teploty pro přepnutí 18 C Nejnižší hodnota 5 C Nejvyšší hodnota 35 C Tab. 8 Teplota pro přepnutí Menu se zobrazuje pouze při nastavení Automatisch / Automaticky v položce Winterbetrieb / Zimní provoz. Při přepnutí mezi letním a zimním provozem nastane jisté zpoždění, aby se zamezilo častému spouštění a zastavování kompresoru při venkovních teplotách v blízkosti nastavené hodnoty. 9.3 Teplá voda V položce Warmwasser / Teplá voda se nacházejí tyto funkce: Požadavek Extra Warmwasser / Zvláštní ohřev teplé vody Zadání dne, kdy má proběhnout Thermische Desinfektion / Teplotní dezinfekce Nastavení Warmwasserprogramm / Programu teplé vody Volba Betriebsart / druhu provozu Extra Warmwasser / Extra ohřev TV Extra ohřev teplé vody probíhá tehdy, jestliže se během nastavených hodin teplota vody v zásobníku teplé vody zvyšuje až na zadanou teplotu vypnutí. > Zeitraum für Extra Warmwasser / Časové období pro Extra ohřev teplé vody 0h Nejnižší hodnota 0h Nejvyšší hodnota 48h Tab. 17 Časové období pro Extra ohřev teplé vody Nastavte, jak dlouho má trvat extra ohřev teplé vody. >> Extra Warmwasser Stopptemperatur / Extra ohřev vody - Teplota vypnutí 65 C Nejnižší hodnota 50 C Nejvyšší hodnota 65 C Tab. 18 Teplota teplé vody Jakmile nastavený počet hodin uplyne, vrátí se tepelné čerpadlo zpět do normálního provozu. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí opaření! Při teplotě vyšší než 60 C použijte směšovač pitné vody Warmwasserspitze / Špička dodávky TV Funkce Thermische Desinfektion / Teplotní dezinfekce zvýší za účelem tepelného odstranění bakterií teplotu teplé vody asi na 65 C. Ke zvýšení teploty teplé vody se nejprve použije kompresor a poté pouze dohřev. Teplotní dezinfekce > Wochentag / Volba dne v týdnu Mittwoch / Středa Rozsah Kein, Tag, Alle / Žádný, Den, Všechny dny v týdnu Tab. 19 Volba dne v týdnu Nastavte, který den má proběhnout teplotní dezinfekce. Kein / Žádný znamená, že je tato funkce deaktivovaná. Alle / Všechny dny v týdnu znamená, že teplotní dezinfekce probíhá každý den. Pokud se deaktivuje teplotní dezinfekce, je v menu Provoz s teplou vodou nutné zvolit Komfortní režim. > Wocheninterval / Týdenní interval 1 Nejnižší hodnota 1 Nejvyšší hodnota 4 Tab. 20 Týdenní interval Nastavte, jak často má proběhnout teplotní dezinfekce. 1 znamená každý týden. 2 znamená, že teplotní dezinfekce proběhne v každých sudých týdnech roku, tzn. v kalendářních týdnech 2, 4, 6 atd. 3 znamená týden 3, 6, 9 atd. 4 znamená týden 4, 8, 12 atd. Nastavte teplotu vypnutí extra ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo spustí funkci bezprostředně a pro zvýšení teploty použije nejprve kompresor a poté dohřev CZ (2011/11)

21 Nastavení > Startzeit / Čas startu 3:00 Nejnižší hodnota 0:00 Nejvyšší hodnota 23:00 Tab. 21 Čas startu Nastavte okamžik spuštění teplotní dezinfekce. VÝSTRAHA: Nebezpečí opaření! Při teplotě teplé vody vyšší než 60 C hrozí nebezpečí opaření. Během teplotní dezinfekce a po ní odebírejte teplou vodu obzvlášť opatrně. Sledujte provoz nebo instalujte směšovač pitné vody! Warmwasserprogramm / Program teplé vody Program 1 a Program 2 umožňují během nastavené doby blokovat přípravu teplé vody. >> Warmwasserprogramm / Program TV > Aktives Programm / Aktivní program Vždy teplá voda Alternativa Immer Warmwasser / Vždy teplá voda Program 1 Program 2 Tab. 22 Program teplé vody >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program Toto menu se zobrazí jen tehdy, byl-li zvolen Program 1 nebo Program 2. Programy se nastavují podle popisu v položce menu Program teplota v prostoru ( kapitola 9.2.2) Warmwasserbetrieb / Provoz s teplou vodou Warmwasserbetrieb / Provoz s TV Sparbetrieb / Úsp. provoz Alternativa Úsp. provoz/komfort Tab. 23 Provoz s teplou vodou Zvolte typ provozu s teplou vodou. Sparbetrieb / Úsporný provoz znamená, že teplá voda může být ve srovnání s komfortním režimem o něco chladnější, než začne příprava teplé vody. Ohřev se ukončí při nižší teplotě. Chcete-li více teplé vody nebo její vyšší teplotu, přepněte na komfortní režim. Toto nastavení byste měli využít tehdy, používá-li se cirkulace TV, protože jinak bude teplota příliš nízká. Ve srovnání s komfortním režimem je teplota zapnutí a vypnutí v úsporném provozu nastavena výrobcem asi o 8 K níže. 9.4 Urlaub / Dovolená V položce menu Dovolená (nepřítomnost) lze udržovat teplo na vyšším nebo nižším stupni a odpojit přípravu teplé vody. > Kreis 1 / Okruh 1 a Warmwasser / Teplá voda >> Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená Alternativa Tab. 24 Funkce Dovolená >> Startdatum / Datum startu >> Enddatum / Čas zastavení Ne Ano / Ne Nastavte datum startu a čas zastavení pro požadované období ve formátu RRRR-MM-DD. Období začíná a končí v 00:00 hodin. Start a čas zastavení patří k tomuto období. Zvolte v menu Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená Nein / Ne, abyste funkci předčasně ukončili. >> Raumtemperatur / Teplota prostoru Nastavte teplotu prostoru pro topný okruh během tohoto období. 17 C Nejnižší hodnota 10 C Nejvyšší hodnota 35 C Tab. 25 Teplota prostoru o dovolené >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Ne Alternativa Ano / Ne Tab. 26 Kopírování okruhů >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Alternativa Tab. 27 Blokování teplé vody Ne Ano / Ne CZ (2011/11) 21

22 Nastavení Okruh 2 >> Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená >> Startdatum / Datum startu >> Enddatum / Čas zastavení >> Raumtemperatur / Teplota prostoru Nastavte hodnoty podle popisu pro položku Kreis 1 / Okruh 1 a Warmwasser / Teplá voda. 9.5 Timer / Časový spínač Regulátor využívá časové spínače k řízení časově závislých funkcí (např. Časové období pro Zvláštní ohřev teplé vody). V zákaznické rovině jsou k dispozici následující časové spínače (zobrazují se jen aktivní časové spínače): Časový spínač Extra Warmwasser / Zvláštní ohřev teplé vody Verzögerung Alarmbetrieb / Zpoždění provozu alarmu Party / Párty Betriebszeit für Heizung bei Warmwasserbedarf / Doba provozu vytápění při potřebě teplé vody Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf / Doba provozu teplé vody při potřebě vytápění Timer für Wärmepumpe x / Časový spínač pro tepelné čerpadlo x > Startverzögerung Kompressor / Zpoždění startu kompresoru Timer für Zuheizung / Časový spínač dohřevu > Zuheizung Startverzögerung / Zpoždění startu dohřevu Tab. 28 Časový spínač Nastavení výrobce 0h 1h 0h 20min 30min 10min 60min 9.6 Externí regulace Sepne-li externí vstup, provede regulátor funkce, které jsou nastaveny na Ano nebo jinak než na 0 (Teplota prostoru). Není-li již externí vstup sepnutý, vrátí se regulátor zpět do normálního provozu. Zobrazí se pouze instalované funkce. Warmepumpe x / Tepelné čerpadlo x Externer Eingang 1 / Externí vstup 1 >> Kompressor blockieren / Blokovat kompresor >> ZH blockieren / Blokovat dohřev >> Heizung bei ausgelostem Fussbodenthermostat blockieren / Blokovat vytápění termostatem podlahového vytápění >> Heizung blockieren / Blokovat vytápění >> Raumtemperatur / Teplota prostoru >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Externer Eingang 2 / Externí vstup 2 >> Kompressor blockieren / Blokovat kompresor >> ZH blockieren / Blokovat dohřev >> Heizung bei ausgelostem Fussbodenthermostat blockieren / Blokovat vytápění termostatem podlahového vytápění >> Heizung blockieren / Blokovat vytápění >> Raumtemperatur / Teplota prostoru >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Raumtemperatur: / Teplota prostoru: Nein (0,0 C) Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 35,0 C Tab. 29 Teplota prostoru Nastavte teplotu prostoru, která má být dosažena během aktivované externí regulace. Hodnota > 0 C aktivuje funkci. Ostatní funkce: Alternativa Tab. 30 Funkce Ne Ano / Ne CZ (2011/11)

23 Nastavení 9.7 Všeobecné informace Zde mj. najdete nastavení data a času. 9.8 Alarmy Různé alarmy jsou popsány v ( kapitole 12). > Einstellungen Raumfühler / Nastavení vnitřního čidla >> Außentemperatur im Raumfühler anzeigen / Zobrazení venkovní teploty na vnitřním čidle Výrobní nastavení Vypnuto - Aus Možnosti Zapnuto - Ein / Vypnuto - Aus Tabulka 31 Zobrazení venkovní teploty > Datum einstellen / Nastavení data V položce Alarmy se nachází: Informationsprotokol / Informační protokol Informationsprotokol loschen / Smazat informační protokol Alarmprotokoll / Protokol alarmů Alarmprotokoll löschen / Protokol alarmů vymazat Alarmanzeige / Indikace výstrahy Formát Tab. 32 Datum > Zeit einstellen / Nastavení času RRRR-MM-DD Protokol alarmů zobrazuje aktivované alarmy a výstrahy. Kategorie alarmu ( kapitola 12.5 Kategorie alarmu) se zobrazuje vlevo nahoře. Je-li některý alarm aktivní, zobrazí se také symbol alarmu ( Kapitola 7.3) v protokolu alarmů a ve standardním zobrazení obslužného panelu. Formát hh:mm:ss Tab. 33 Nastavení času Datum a čas v případě potřeby změňte. Tyto údaje používá regulátor k řízení časových programů (např. Dovolená nebo Program teplota v prostoru). > Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas Automaticky Alternativa Manuálně/Automaticky Tab. 34 Letní/zimní čas Nastavte, zda se přepnutí mezi letním a zimním časem (podle standardu EU) má uskutečnit automaticky. > Displayhelligkeit / Jas displeje 70 % Nejnižší hodnota 20 % Nejvyšší hodnota 100 % Tab. 35 Jas Popřípadě změňte jas displeje. > Sprache / Jazyk Popřípadě změňte jazyk Alarmanzeige / Indikace výstrahy V položce Indikace výstrahy se provádějí nastavení pro výstražný bzučák a pro provozní a poruchovou kontrolku. > Alarmsummersignal / Signál - Bzučák alarmu >> Intervall / Interval 2s Nejnižší hodnota 2s Nejvyšší hodnota 3600 s (60 min.) Tab. 36 Interval Nastavte délku intervalu výstražného bzučáku. Výstražný bzučák se rozezní na jednu sekundu, po zbývající dobu intervalu je potichu. Nastavení platí pro všechny výstražné bzučáky. >> Blockierungszeit / Doba blokování Aus Nejnižší hodnota 00:00-23:45 Nejvyšší hodnota 00:00-23:45 Tab. 37 Doba blokování Nastavte, mezi kterými časy nemá výstražný bzučák vydávat žádný signál. > Alarmanzeige Regler / Indikace alarmu - regulátor >> Alarmsummer blockieren / Blokovat bzučáku alarmu Alternativa Tab. 38 Blokování bzučáku alarmu Ne Ano / Ne Nastavení platí pouze pro bzučák alarmu regulátoru CZ (2011/11) 23

24 Nastavení > Alarmanzeige Raumfühler / Indikace alarmu - čidlo v prostoru >> Alarmleuchte blockieren / Blokovat kontrolku alarmu Alternativa Tab. 39 Blokovat kontrolku alarmu Ne Ano / Ne Nastavení platí pro všechna čidla prostorové teploty. 9.9 Zugriffsebene / Přístupová rovina Standard přístupové roviny je Kunde / Zákazník. Tato rovina umožňuje přístup ke všem funkcím, které zákazník potřebuje. Instalatér má navíc přístup k dalším funkcím, které jsou nutné při instalaci Návrat k továrnímu nastavení Zvolte Auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Návrat do nastavení z výroby a Ja / Ano, abyste vrátili všechna zákaznická nastavení na hodnoty přednastavené ve výrobním závodě. Nastavení instalatéra se tím nezmění. Alternativa Tab. 40 Návrat do nastavení z výroby Ne Ano / Ne CZ (2011/11)

25 Inspekce a údržba 10 Inspekce a údržba Tepelné čerpadlo vyžaduje jen málo prohlídek a údržby. Aby maximální výkon tepelného čerpadla zůstal zachován, je nutné několikrát za rok provést následující činnosti v oblasti inspekce a údržby: Tepelné čerpadlo Junkers instalované v exteriéru: Odstranění nečistot a listí. Vyčištění opláštění. Vyčištění výparníku. Odstranění sněhu a ledu z tepelného čerpadla. Pro zamezení zámrazu je tepelné čerpadlo vybaveno automatickým rozmrazováním. Nastanou-li při silné (zjevné) námraze komplikace, je případně nutné funkci rozmrazování nastavit znovu. Informujte zákaznický servis Tepelné čerpadlo instalované v exteriéru (SAO-1) K zajištění dostatečného přístupu vzduchu do tepelného čerpadla je zapotřebí udržovat před tepelným čerpadlem alespoň 2 metry volného prostoru. Před tepelné čerpadlo nestavte žádné větší předměty, nesmí být před ním ani velké stromy nebo keře, které by přístupu vzduchu mohly bránit Odstranění nečistot a listí Nečistoty a listí odstraňte smetáčkem Venkovní opláštění Časem se ve venkovní jednotce tepelného čerpadla nashromáždí prach a částečky nečistot. Vnější stranu vyčistěte v případě potřeby vlhkým hadrem. Škrábance a poškození na opláštění opravte antikorozní nátěrovou barvou. Lak chraňte v případě potřeby voskem na karoserie Sníh a led V určitých zeměpisných oblastech a v období bohatém na sníh se na tepelném čerpadle může usazovat sníh. Sníh z otvorů opláštění odstraňujte měkkým kartáčem. Sníh a led odstraňujte z horní strany tepelného čerpadla CZ (2011/11) 25

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Uživatelská příručka

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Uživatelská příručka Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Uživatelská příručka Číslo produktu: 6720643413; Vydání 2010/03 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly....................

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda. Pro obsluhu WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte.

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda. Pro obsluhu WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm Pro obsluhu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte. WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 804 385-00.1I Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split 6 720 648 125-78.1I 6 720 807 644 (2013/03) Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B skládající se z: WPLS 7,5 nebo 12IE s ODU 7,5-12t WPLS 7,5 nebo

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných elektrokotlů

Více

Panther nová řada závěsných plynových kotlů

Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro harmonické zakomponování do interiéru kotle pro vytápění nebo s průtokovým ohřevem s funkcí

Více

Řídicí jednotka tepelného čerpadla 6 720 644 795-00.1T. Návod k obsluze Logamatic HMC 20 6 720 648 324 (2013/08) CZ. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Řídicí jednotka tepelného čerpadla 6 720 644 795-00.1T. Návod k obsluze Logamatic HMC 20 6 720 648 324 (2013/08) CZ. Před obsluhou pozorně pročtěte. Řídicí jednotka tepelného čerpadla 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 324 (2013/08) CZ Návod k obsluze Logamatic HMC 20 Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Nová řada závěsných

Více

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 cz Greenline HT Plus C a E Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 Děkujeme, že jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo společnosti IVT Industrier AB! Doufáme, že

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRb-8kW Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Obslužná regulační jednotka. EMS plus 6 720 808 471-00.1O. Návod k obsluze Logamatic HMC300 6 720 816 396 (2015/06) Před obsluhou pozorně pročtěte.

Obslužná regulační jednotka. EMS plus 6 720 808 471-00.1O. Návod k obsluze Logamatic HMC300 6 720 816 396 (2015/06) Před obsluhou pozorně pročtěte. Obslužná regulační jednotka EMS plus 6 720 808 471-00.1O Návod k obsluze Logamatic HMC300 6 720 816 396 (2015/06) Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny........

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více