Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO I SAO 85-1 SAO SAO CZ (2011/11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO-1 6 720 618 427-00.1I SAO 85-1 SAO 110-1 SAO 130-1 6 720 618 427 CZ (2011/11)"

Transkript

1 Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda SUPRAECO A SAO I SAO 85-1 SAO SAO CZ (2011/11)

2 Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Použité symboly 3 10 Inspekce a údržba Tepelné čerpadlo instalované venku (SAO) 25 2 Údaje o tepelném čerpadlu Všeobecné informace Pokyny k ustavení Popis funkce Konstrukce tepelného čerpadla 5 3 Regulátor Všeobecné informace Dohřev (ZH) Příprava teplé vody Automatické odmrazování - odtávání 7 4 Obslužný panel s displejem Přehled obsluhy Hlavní vypínač (ZAP/VYP) Kontrolka provozu a poruchy Displej Tlačítko Menu a otočný knoflík Tlačítko Zpět Tlačítko Druh provozu Tlačítko INFO 8 11 Modul COMBI Všeobecné informace Inspekce a údržba Poruchy Kontrolka alarmu regulátoru a čidlo teploty Bzučák při alarmu Potvrzení alarmu Časový spínač alarmu, provoz při alarmu Kategorie alarmu Indikace výstrahy Funkce při alarmu Výstrahy Pokyny k úspoře energie 37 5 Přehled menu 9 6 Obsluha menu Standardní zobrazení Vyvolání funkcí a změna hodnot Pomocná funkce na displeji 11 7 Informace tepelného čerpadla Provozní informace Tlačítko INFO Provozní symboly 12 8 Vytápění obecně Topné okruhy Regulace vytápění Časové řízení vytápění Druhy provozu 13 9 Nastavení Funkce tlačítka Druh provozu Teplota prostoru Teplá voda Dovolená Časový spínač Externí regulace Všeobecné informace Alarmy Přístupová rovina Návrat k továrnímu nastavení CZ (2011/11)

3 Použité symboly a bezpečnostní pokyny 1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny 1.1 Bezpečnostní pokyny 1.2 Použité symboly Všeobecně Tento návod si pečlivě pročtěte a uschovejte. Instalace a uvedení do provozu Instalaci svěřte pouze autorizované odborné firmě, uvedení zařízení do provozu, údržbu a opravy smí provádět pouze vyškolený technik s platnou průkazkou servisního technika Junkers. Škody chybnou obsluhou Chybná obsluha může vést k újmám na zdraví osob a/nebo k materiálním škodám. Zajistěte, aby děti bez dozoru nemohly přístroj obsluhovat nebo si s ním hrát. Zajistěte, aby přístup měly pouze osoby, které jsou schopné přístroj odborně obsluhovat. Údržba a opravy Opravy svěřujte pouze autorizované odborné firmě. Nekvalitně provedené opravy mohou uživatelům přivodit rizika zhoršit provoz. Používejte pouze originální náhradní díly. Pověřte autorizovanou servisní firmu prováděním ročních inspekcí a údržbou podle aktuální potřeby. Při zatopení zařízení vodou Vypnout zařízení. Odpojit zařízení od elektrické sítě. Po obnovení podmínek přístupu k zařízení a možnosti jeho vysušení a vyčištění, objednejte odbornou prohlídku a vysušení u autorizovaného servisu Junkers. Po zatopení vodou nesmí být zařízení bez předchozího odborného ošetření servisním technikem Junkers znovu uvedeno do provozu. Obsluha Zařízení smí obsluhovat pouze zletilá osoba poučená a seznámená s návodem k obsluze pro uvedené zařízení, v rozsahu daném úvodním poučením servisního technika Junkers při uvádění zařízení do provozu. Obsluhu nesmí provádět osoby nezletilé, nepoučené a bez znalostí návodu k obsluze. Měnit parametry nastavené servisním technikem Junkers se nedoporučuje. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s prvky ovládání a seřizování zařízení, které jsou přístupné po odstranění krytů zařízení. Rovněž je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit funkci dílů a celků uvedeného zařízení. Nedodržením těchto pokynů při provozu zařízení po dobu jeho předpokládané životnosti může dojít k předvídatelnému nebezpečí ohrožení bezpečnosti provozu uvedeného zařízení. Důležité upozornění Při plánování, montáži, provozu a údržbě zařízení dodržujte platné místní normy a předpisy. Zejména pak dodržujte veškeré platné ČSN, ČSN EN,... zákony, vyhlášky a bezpečnostní předpisy s tím související. Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují závažnost nebezpečí, které může nastat, nebudou-li dodržena opatření ke snížení škody. UPOZORNĚNÍ znamená, že je zde riziko věcných škod. POZOR znamená riziko lehkých a středních úrazů. VÝSTRAHA znamená, že může dojít k těžkým úrazům osob nebo těžkým materiálním škodám. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k těžkým úrazům osob. Ve zvláštních případech je ohrožen i život. Tímto symbolem jsou označeny důležité informace bez nebezpečí pro osoby nebo předměty. Nad a pod textem jsou ohraničeny vodorovnými čárami. - Změny návodu jsou vyhrazeny. Symbol Význam Krok obsluhy Křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo jiné dokumenty Položka výčtu nebo seznamu - Položka výčtu nebo seznamu (2.úroveň) - Tepelné čerpadlo nechte každý rok zkontrolovat autorizovanou servisní firmou Junkers a podle pokynů na něm nechte provést příslušnou údržbu CZ (2011/11) 3

4 Údaje o tepelném čerpadlu 2 Údaje o tepelném čerpadlu 2.1 Všeobecné informace Tepelná čerpadla SAO.. -1 získávají energii pro vytápění a ohřev teplé vody z venkovního vzduchu. Konstrukční řada se skládá z SAO 85-1, SAO a SAO a pokrývá potřebné výkony cca do 13,5 kw. Tepelné čerpadlo je spojeno s modulem Combi. Jelikož modul Combi obsahuje zásobník teplé vody, vzniká tak kompletní systém pro vytápění a ohřev teplé vody. Modul Combi má v případě potřeby funkci dohřevu. Regulátor se nachází v modulu Combi. Tepelné čerpadlo lze provozovat rovněž společně se stávajícím plynovým/olejovým kotlem nebo s elektrickým dohřevem. V těchto případech se většinou připojuje i zásobník teplé vody, takže systém slouží i k zásobování teplou vodou. Nedodává-li tepelné čerpadlo dostatečné množství energie k ohřevu systému, je tepelné čerpadlo podporováno plynovým/olejovým kotlem nebo elektrickým dohřevem v modulu Combi, např. při nízkých venkovních teplotách. 2.3 Popis funkce Energie získaná z venkovního vzduchu je prostřednictvím otopné vody přenášena na vytápění a teplou vodu. Tepelné čerpadlo sestává ze čtyř hlavních částí: Výparník Převádí energii ze vzduchu na okruh chladiva a současně přeměňuje chladivo na plyn. Kondenzátor V kondenzátoru dojde ke kondenzaci plynu opět na kapalinu a k převodu tepla do topného systému. Expanzní ventil Sníží tlak chladiva. Kompresor Zvýší tlak chladiva. V tepelném čerpadle cirkuluje chladivo, které je v některých částech okruhu kapalné a v některých částech plynné. Při společném provozu s plynovým/olejovým kotlem nebo s elektrickým dohřevem se regulátor nachází v samostatné ovládací skříni. Regulátor tepelného čerpadla řídí a hlídá celý systém pomocí různých nastavení pro vytápění, ohřev teplé vody a ostatní provoz. Nastavení provádí na obslužném panelu instalatér a uživatel. Je-li tepelné čerpadlo instalováno a uvedeno do provozu, je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat některé funkce. Může se stát, že se spustí alarm nebo že je zapotřebí provést drobnou údržbu. Potřebná opatření může provádět uživatel sám. Tento návod popisuje potřebné kroky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko. 2.2 Pokyny k ustavení Hluk Navzdory tichému provozu zásluhou optimalizované protihlukové izolace tepelných čerpadel Junkers doporučujeme při výběru místa instalace dodržovat tyto pokyny: Otvory pro sání a vyfukování vzduchu tepelného čerpadla by neměly být umísťovány přímo u oken místností citlivých na hluk (např. ložnice) Nasávání nebo vyfukování vzduchu ve výklencích nebo mezi dvěma rovnoběžnými stěnami se nedoporučuje Vyfukování vzduchu by nemělo být instalováno přímo pod okny Je-li tepelné čerpadlo umístěné v obytném prostoru, doporučujeme provést v prostoru umístění protihluková opatření CZ (2011/11)

5 Údaje o tepelném čerpadlu Obr. 1 Popis funkce s kombi-modulem 1 Modul Combi se zásobníkem teplé vody a akumulačním - vyrovnávacím zásobníkem 2 Podlahové vytápění 3 Otopné těleso 4 Čerpadlo vytápění 5 Čerpadlo okruhu s otopnou vodou 6 Tepelné čerpadlo 7 Expanzní ventil 8 Výparník 9 Kompresor 10 Kondenzátor Ventilátor prohání vzduch výparníkem. Ve výparníku se tepelná energie vzduchu předává chladivu. Chladivo je v tomto okamžiku kapalné. Jakmile se chladivo setká ve výměníku s teplejším vzduchem, začne se vařit. Pára chladiva, která se přitom vytvoří, je vedena do kompresoru. V kompresoru dojde ke zvýšení tlaku páry chladiva a teplota páry stoupne asi na +100 C. Horká pára chladiva se poté natlačí do kondenzátoru. V kondenzátoru je energie převedena do okruhu teplonosného média -topné vody. Pára chladiva se ochladí, zkondenzuje a zkapalní. Tlak chladiva vedeného do expanzního ventilu je i nadále vysoký. V expanzním ventilu dojde ke snížení tlaku chladiva a toto je vedeno dále do výparníku. Při průchodu chladiva výparníkem se z něho opět stane pára chladiva - plynné skupenství.. V modulu Combi je energie vedena přes akumulační - vyrovnávací zásobník do topného systému (podlahové vytápění a otopná tělesa) a přes zásobník teplé vody do sanitárního systému domu. U instalací bez modulu Combi je energie místo toho vedena přes externí akumulační - vyrovnávací zásobník a zásobník teplé vody. 2.4 Konstrukce tepelného čerpadla Systém sestává ze dvou částí: z venkovní kompaktní jednotky tepelného čerpadla, které je instalováno mimo dům (SAO...-1) a vnitřní části, z modulu Combi, který v sobě obsahuje všechny potřebné komponenty k zapojení systému s tepelným čerpadlem (ekvitermní regulátor, elektrický dotop, vyrovnávací-akumulační zásobník, třícestný ventil, oběhová čerpadla,... COMBI modul ACM se pak umísťuje v domě (obr. 2 a obr. 3). Instalaci lze provést i bez modulu Combi s tzv. oddělenou instalací regulace a zbývajících komponentů - zásobníků, ventilů a bivalentního zdroje. Chybějící, tepelný výkon pak přebírá stávající plynový/olejový kotel nebo elektrický dohřev (obr. 3) CZ (2011/11) 5

6 Údaje o tepelném čerpadlu Obr. 2 SAO s modulem Combi I Obr. 3 SAO s oddělenou instalací všech komponentů CZ (2011/11)

7 Regulátor 3 Regulátor Regulátor řídí a hlídá spolu s tepelným čerpadlem dohřev vytápění a ohřev teplé vody. Funkce hlídání zajistí např. při případných provozních poruchách vypnutí tepelného čerpadla, aby byly důležité konstrukční díly chráněny před poškozením. 3.1 Všeobecné informace Regulátor se skládá z několika řídicích desek: displejové karty, které zobrazuje obslužné menu a obsahuje software regulátoru, I/O-karty, která zpracovává vstupní a výstupní signály regulátoru, připojovací karty, která zpracovává další funkce. Vstupní signály přicházejí od různých tlakových a teplotních čidel (např. venkovní teplota a teplota prostoru). Regulátor podle těchto signálů čidel kontroluje a nastavuje provoz různých komponent v topném systému. Pomocí výstupních signálů se otevírají a zavírají směšovače, spouští a vypíná kompresor, dohřev a čerpadlo vytápění a řídí další komponenty systému vytápění. 3.4 Automatické odmrazování - odtávání Při venkovní teplotě pod +15 C se ve výparníku může tvořit led. Je-li tvorba ledu tak velká, že brání proudění vzduchu výparníkem, spustí se automaticky odmrazování. Odmrazování je řízeno prostřednictvím 4cestného ventilu. Ventil obrací směr toku v okruhu chladiva. Pára chladiva rozehřeje led na lamelách výparníku. Během odmrazování může vznikat hluk, ke konci se může uvolnit oblak páry. Obojí je zcela běžné. Při odmrazování je ventilátor v nečinnosti. Při aktivaci či deaktivaci odmrazování se kompresor až na 60 s zastaví. 3.2 Dohřev (ZH) Nemůže-li tepelné čerpadlo pokrýt potřebu energie vytápění, zapne se dohřev (např. při nízkých venkovních teplotách). Kombi-modul popř. stávající plynový/olejový kotel nebo elektrický dohřev pak dodávají chybějící tepelný výkon, který tepelné čerpadlo v běžném provozu nemůže vytvořit. Jakmile je tepelné čerpadlo schopné požadovanou potřebu energie opět pokrýt, dohřev se automaticky vypne. Regulátor aktivuje dohřev v případě potřeby automaticky. Dohřev v tomto případě vypomůže i při poruchách, při zvláštním ohřevu teplé vody a při teplotní dezinfekci. 3.3 Příprava teplé vody Teplá voda se ohřívá v zásobníku TV modulu Combi. Otopná voda proudí pláštěm zásobníku TV a ohřívá tak uvnitř uložený zásobník. Není-li modul Combi k dispozici, uskutečňuje se příprava teplé vody v externím zásobníku TV. Regulátor nastaví podle provedených nastavení přednostní přípravu teplé vody před vytápěním. Zásobník teplé vody má čidlo teploty zásobníku, které hlídá teplotu teplé vody CZ (2011/11) 7

8 Obslužný panel s displejem 4 Obslužný panel s displejem Nastavení spojená s řízením tepelného čerpadla se provádějí na obslužném panelu regulace. Vestavěný displej zobrazuje informace o aktuálním stavu. 4.1 Přehled obsluhy 4.4 Displej Na displeji můžete: Číst informace o tepelném čerpadle. Nahlížet do menu, ke kterým máte přístup. Měnit nastavené hodnoty. 4.5 Tlačítko MENU a otočný knoflík Tlačítkem můžete ze standardního zobrazení vyvolávat menu. Otočným knoflíkem můžete: Navigovat v menu a nastavovat hodnoty: Otáčení otočného knoflíku pro zviditelnění různých menu určité roviny nebo pro změnu nastavených hodnot. Stisk otočného knoflíku pro přechod do podřízené roviny menu nebo pro uložení změněného nastavení. 4.6 Tlačítko ZPĚT Obr. 4 Obslužný panel 1 Hlavní vypínač (ZAP/VYP) 2 Tlačítko mode - druh provozu 3 Tlačítko Info 4 Otočný knoflík 5 Kontrolka provozu a poruchy 6 Tlačítko Zpět 7 Tlačítko Menu 8 Displej 4.2 Hlavní vypínač (ZAP/VYP) Hlavním vypínačem se tepelné čerpadlo zapíná a vypíná. Pomocí tlačítka můžete: Vracet se do nadřazené roviny menu. Opustit zobrazení pro nastavení, aniž by se změnila nastavená hodnota. 4.7 Tlačítko mode - druh provozu Pomocí tlačítka můžete měnit druh provozu. Zobrazit aktuální druh provozu (např. Dovolená). Měnit druh provozu. 4.3 Kontrolka provozu a poruchy Kontrolka svítí stále. Kontrolka bliká rychle. Kontrolka nesvítí, displej nic nezobrazuje. Tab. 2 Funkce kontrolky Tepelné čerpadlo je v provozu. Byl spuštěn alarm, ale nebyl ještě potvrzen. V regulátoru není napětí. S pomocí tlačítka můžete měnit nastavený jazyk regulátoru. Tlačítko stiskněte ve standardním zobrazení a podržte minimálně na 5 sec., pak zvolte požadovaný jazyk. 4.8 Tlačítko INFO Tlačítkem můžete vyvolávat informace o provozu, teplotách, verzích programu atp CZ (2011/11)

9 Přehled menu 5 Přehled menu Menu pro příslušenství se zobrazí jen tehdy, je-li příslušenství nainstalované. Raumtemperatur Teplota prostoru Warmwasser Teplá voda Urlaub Dovolená Timer Časový spínač Schwimmbad (Zubehör) Bazén (příslušenství) Externe Regelung Externí regulace Allgemeines Všeobecně Alarme Alarmy Všeobecně (Sommer-/Winterbetrieb (letní/zimní provoz), maximální doba provozu vytápění při potřebě teplé vody) Kreis 1 / Okruh 1 vytápění (vytápění, prostorové čidlo, program prostorové teploty) Kreis 2,3... / Okruh 2, 3... (vytápění, prostorové čidlo, program prostorové teploty) Extra Warmwasser Extra ohřev vody - (období, teplota vypnutí) Thermische Desinfektion Teplotní dezinfekce (den v týdnu, interval, čas) Warmwasserprogramm Program teplé vody Warmwasserbetrieb Provoz teplé vody Okruh 1 a teplá voda Okruh 2, 3... Časový spínač pro tepelné čerpadlo x Časový spínač pro Dotop Informace jsou v návodu příslušného příslušenství. Warmepumpe / Tepelné čerpadlo x (Externer Eingang 1, 2 / externí vstup 1, 2 ) Einstellungen Raumfühler /Nastavení prostorového čidla Datum einstellen / Nastavení data Zeit einstellen / Nastavení času Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas Display-Kontrast Jas displeje Sprache / Jazyk Informationsprotokoll / Informační protokol Informationsprotokol loschen / Vymazat informační protokol Alarmprotokoll / Protokol alarmů Alarmprotokoll löschen / Protokol alarmů vymazat Alarmanzeige / Zobrazení alarmů (signál bzučáku alarmu, zobrazení alarmu regulátoru a prostorového čidla) Zugriffsebene Přístupová rovina Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Návrat do nastavení z výroby Tab. 3 Přehled menu v rovině uživatele CZ (2011/11) 9

10 Obsluha menu 6 Obsluha menu 6.1 Standardní zobrazení Standardní zobrazení zobrazuje různé teploty, čas a aktuální provozní symboly. Displej zobrazuje střídavě informace o teplotě prostoru (je-li čidlo prostorové teploty nainstalováno) a teplotě na výstupu pro každý instalovaný okruh. Otáčejte otočným knoflíkem pro označení funkce. Teplota prostoru Teplá voda 7 Dovolená I Obr. 8 Obr. 5 Standardní zobrazení 1 Venkovní teplota 2 Aktuální provozní symboly 3 Teplota prostoru okruhu 4 Čas 5 Teplota teplé vody 6 Výstupní teplota okruhu 7 Číslo okruhu I Stiskněte otočný knoflík, abyste vyvolali funkci. Zobrazí se první tři vedlejší menu funkce Warmwasser / Teplá voda. Extra ohřev vody Teplotní dezinfekce Program teplé vody I Obr I Otáčejte otočným knoflíkem pro zobrazení dalších vedlejších menu. Obr. 6 Standardní zobrazení, zobrazuje se okruh Vyvolání funkcí a změna hodnot Přehled menu ( str. 9) zobrazuje funkce, které lze zvolit tlačítkem a otočným knoflíkem. Program teplé vody Provoz teplé vody Přednost teplé vody Stiskněte tlačítko MENU I Obr. 10 Teplota prostoru Pro vybrání příslušné funkce je nutné ji vždy stisknutím otočného knoflíku vyvolat / potvrdit. Teplá voda Dovolená Obr CZ (2011/11)

11 Obsluha menu Stiskněte otočný knoflík, abyste vyvolali funkci. 6.3 Pomocná funkce na displeji I I Obr. 11 Otáčejte pro změnu nastavené hodnoty. Obr. 15 Pomocná informace 1 1 Rovina menu Teplá voda / Warmwasser 2 Seznam voleb. Označené pole zobrazuje aktuální pozici v rovině Teplá voda / Warmwasser 3 Šipka oznamuje, že se na další rovině nachází vedlejší menu. 4 Body oznamují, že v další rovině lze provést nastavení. 5 Funkce je označena. 6 Tři funkce roviny menu Teplá voda / Warmwasser I Obr. 12 Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Obr. 16 Pomocná informace I 1 Grafické zobrazení hodnoty 2 Nejvyšší hodnota 3 Jednotka 4 Předchozí hodnota 5 Změněná hodnota (uloží se stiskem otočného knoflíku) 6 Nejnižší hodnota I Obr. 13 Regulátor se automaticky vrátí zpět do nadřazené roviny, jakmile je hodnota uložena do paměti I Obr. 17 Pomocná informace 3 1 Alternativa 4 z I Obr CZ (2011/11) 11

12 Informace tepelného čerpadla 7 Informace tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo podává informace o teplotách, druhu provozu, případných poruchách atd. 7.1 Provozní informace Ve Standardním zobrazení se ukazují různé teploty a čas. 7.3 Provozní symboly Ve standardním zobrazení se vpravo dole zobrazují symboly pro různé funkce a komponenty, které jsou zapotřebí nebo jsou v provozu. Různé provozní symboly zobrazují, které funkce jsou zapotřebí nebo v provozu I Obr Tlačítko INFO Ve standardním zobrazení stiskněte tlačítko. Zobrazují se podrobné informace o teplotách, druhu provozu atd. Chcete-li informace prolistovat, otáčejte otočným knoflíkem Chcete-li se vrátit do standardního zobrazení, stiskněte tlačítko V některém okénku menu stiskněte tlačítko. Podrobná informace se bude zobrazovat tak dlouho, jak dlouho budete držet tlačítko stisknuté. Tlačítko uvolněte. Zobrazí se okénko menu. 16 Obr. 20 Provozní symboly I Obr I 1 Kompresor 2 Ventilátor 3 Alarm (kompresor, dohřev) 4 Teplo 5 Elektrický dohřev ZH 6 Dohřev se směšovačem 7 Stop zásobování energií 8 Vysušování podlahy 9 Teplá voda 10 Extra ohřev TV 11 Teplotní dezinfekce 12 Bazén 13 Externí regulace 14 Dovolená 15 Program/časové řízení 16 Druh provozu Party CZ (2011/11)

13 Vytápění obecně 8 Vytápění obecně 8.1 Topné okruhy Kreis 1 / Okruh 1 : Regulace prvního okruhu patří ke standardnímu vybavení regulátoru a je kontrolována prostřednictvím namontovaného čidla teploty na výstupu nebo v kombinaci s nainstalovaným čidlem prostorové teploty. Kreis 2 / Okruh 2 (směšovaný): Regulace okruhu 2 patří rovněž do standardní výbavy regulátoru a je třeba ji pouze doplnit o směšovač, oběhové čerpadlo a čidlo výstupní teploty a popř. o dodatečné čidlo prostorové teploty. Kreis 3-4 / Okruh 3-4 (směšované): Je možná regulace dalších až 2 směšov. okruhů - pak je nutné příslušenství (SEM-1 modul).. Za tím účelem je každý okruh vybaven směšovacím modulem, směšovačem, oběhovým čerpadlem, čidlem výstupní teploty a popř. čidlem prostorové teploty. Okruhy 2-4 nesmějí vykazovat vyšší výstupní teplotu než okruh 1. Znamená to, že není možné kombinovat podlahové vytápění okruhu 1 s otopnými tělesy jiného okruhu. Snížení teploty prostoru pro okruh 1 může do jisté míry ovlivnit jiné okruhy. 8.2 Regulace vytápění Čidlo venkovní teploty: Čidlo namontujte na vnější stěnu domu. Čidlo venkovní teploty vysílá signály do regulátoru o aktuální venkovní teplotě. V závislosti na venkovní teplotě regulátor přizpůsobuje automaticky teplotu prostoru v domě. Uživatel si prostorovou teplotu a výstupní teplotu pro vytápění v poměru k venkovní teplotě může sám stanovit na regulátoru nastavením otopné křivky. Čidlo venkovní teploty a čidlo prostorové teploty (na jeden topný okruh je možné jedno čidlo prostorové teploty ): Pro regulaci prostřednictvím čidla venkovní teploty a čidla prostorové teploty je nutné umístit v domě centrálně jedno (nebo několik) čidel. Čidlo prostorové teploty je připojeno na tepelné čerpadlo a signalizuje regulátoru aktuální teplotu prostoru. Tento signál ovlivňuje teplotu na výstupu. Výstupní teplota se sníží, naměří-li čidlo prostorové teploty vyšší teplotu, než je teplota nastavená. Čidlo prostorové teploty se doporučuje tam, kde kromě venkovní teploty ovlivňují teplotu v domě další faktory, např. otevřený krb, konvektor s ventilátorem, dům vystavený větru nebo přímé sluneční záření CANbus-LCD-čidlo vnitřní teploty Regulátor SEC10 může být spojen až se 4 čidly vnitřní teploty. Obr.21 CANbus-LCD-čidlo vnitřní teploty Funkce Displeje I Obr.22 CANbus-LCD-Displej čidla vnitřní teploty 1 Symbol pro vnitřní teplotu 2 Symbol pro venkovní teplotu 3 Dovolená 4 Přídavná-Extra teplá voda 5 Aktuální topný okruh I Pouze místnost, ve které je čidlo prostorové teploty namontované, ovlivňuje regulaci teploty prostoru příslušného topného okruhu CZ (2011/11) 13

14 Vytápění obecně Na displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota. Pokud Zobrazit venkovní teplotu na vnitřním čidle - Außentemperatur im Raumfühler anzeigen bylo nastaveno na ano - Ja, bude se zobrazovat střídavě venkovní a vnitřní teplota. To platí pro všechna instalovaná čidla vnitřní teploty. Vpravo dole na displeji se mohou zobrazovat provozní symboly. Symbol pro přídavnou teplou vodu - Extra Warmwasser nebo dovolenou - Urlaub se zobrazí, pokud je funkce nastavena na tepelném čerpadle. U určitých alarmových kategorií slouží displej čidla vnitřní teploty pro zobrazení alarmů. V takovém případě displej pomalu červeně bliká, dokud alarm není potvrzený na regulátoru tepelného čerpadla nebo automaticky resetovaný. Nastavení vnitřní teploty při existujícím čidle vnitřní teploty Vnitřní teplota se dá jednoduše nastavit na čidle vnitřní teploty. K tomu nastavte otočným regulátorem požadovanou vnitřní teplotu pro příslušný okruh. Předem nastavená hodnota se zobrazí blikajícími číslicemi. Displej bliká během postupu nastavování, blikání ale ustane okamžitě po zastavení otáčivého pohybu. Hodnota regulátoru v menu Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur aktuálního okruhu se automaticky nastaví na stejnou teplotu. Alternativně je možno vnitřní teplotu nastavit na čidle vnitřní teploty. Otevřete menu Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur příslušného okruhu a nastavte požadovanou vnitřní teplotu. Hodnota, nastavená na čidle vnitřní teploty okruhu se automaticky změní na stejnou hodnotu. Pro okruh 1 - Kreis 1 existuje další možnost nastavení vnitřní teploty. 8.4 Betriebsarten / Druhy provozu Mit elektrischem Zuheizer / s elektrickým dohřevem: Tepelné čerpadlo je regulačně dimenzováno tak, aby se jeho výkon pohyboval mírně pod potřebou domu a potřebu pokryl elektrický dohřev společně s tepelným čerpadlem, jakmile již samotné tepelné čerpadlo nepostačuje. Režim alarmu, zvláštní ohřev TV a teplotní dezinfekce rovněž aktivují dohřev, i když je tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách vypnuté. Zuheizer mit Mischer / Dohřev se směšovačem Dohřev (např.plynový nebo olejový kotel) pracuje v případě potřeby společně s tepelným čerpadlem. Dohřev se také používá: při provozu alarmu nebo při vypnutí tepelného čerpadla v důsledku příliš nízké venkovní teploty. Pro zvláštní ohřev TV a teplotní dezinfekci při oddělené instalaci a spojení jednotlivých komponentů s nástěnou regulací SEC10 je zapotřebí elektrický dohřev v zásobníku TV. S pomocí tlačítka nastavte vnitřní teplotu v bodě Normální vnitřní teplota - Raum Normaltemperatur. 8.3 Časové řízení vytápění Programmsteuerung / Řízení programem: Regulátor má dva individuálně nastavitelné časové programy (den/čas). Urlaub / Dovolená: Regulátor má program pro provoz při dovolené, který teplotu prostoru uvádí během nastaveného časového úseku na nižší nebo vyšší stupeň. Program může rovněž vypnout přípravu teplé vody. Externe Regelung / Externí regulace: Regulátor je možné řídit externě, což znamená, že jakmile regulátor obdrží vstupní signál, dojde k provedení předvolené funkce. Nastavení tohoto systému provádí instalatér CZ (2011/11)

15 Nastavení 9 Nastavení 9.1 Funkce tlačítka mode - druh provozu Stisknutím tlačítka lze přímo volit následující funkce: Raum Normaltemperatur / Normální vnitřní teplota (pokud je připojené čidlo teploty) Wärme +/ / Teplo +/- - (pokud není připojeno čidlo teploty) Party / Párty Urlaub / Dovolená Zeitraum für Extra Warmwasser / Časové období pro Extra ohřev teplé vody Stiller Betrieb / Tichý provoz Normální vnitřní teplota / Raum Normaltemperatur V tomto bodě naleznete stejné funkce, jako v menu Normální vnitřní teplota Raum Normaltemperatur v bodě Vnitřní teplota - Raumtemperatur ( kapitola 9.2) Druh provozu Párty / Party / Partybetrieb V provozu Párty se probíhající program pro teplotu prostoru v nastavené době přeruší, aby se zabránilo poklesům teplot. > Anzahl Stunden / Počet hodin Nejnižší hodnota Nejvyšší hodnota Tab. 4 Časové období Párty 0 h 0 h 99 h Zvolte počet hodin, v nichž má být provoz Párty aktivní. Dojde k okamžitému spuštění funkce v aktivovaných okruzích. > Kreis 1 / Okruh 1 > Kreis 2,3... / Okruh 2, 3... Ano zvolte tehdy, chcete-li deaktivovat provoz Párty ve všech aktivovaných okruzích. Tepelné čerpadlo přejde do provozu podle programu. Menu se zobrazí pouze tehdy, je-li provoz Párty aktivován Urlaub / Dovolená Funkce odpovídá nastavením v položce menu Dovolená v zákaznické rovině. Podrobný popis najdete v ( kapitole 9.4) Časové období pro Extra ohřev teplé vody Popis nastavení Extra Warmwasser / Extra ohřev teplé vody ( kapitola 9.3). 0 h Nejnižší hodnota 0 h Nejvyšší hodnota 48 h Tab. 7 Časové období pro Extra ohřev teplé vody Doporučujeme, abyste po určité době s blokovanou přípravou teplé vody (např. kvůli dovolené) aktivovali funkci Extra ohřev teplé vody, aby došlo k usmrcení možných bakterií a k opětovnému rychlému dosažení požadované teploty TV Tichý režim - Stiller Betrieb : V Tichém režimu - Stiller Betrieb se snižuje hladina hluku venkovní jednotky, takže klesá zatížení okolí hlukem. Výrobní nastavení Možnosti Tab. 8 Tichý režim Vypnuto - Aus Zapnuto - Ein / Vypnuto - Aus Alternativa Tab. 5 Aktivace provozu Párty Ne Ano/Ne Ano zvolte tehdy, chcete-li aktivovat druh provozu Párty. Druh provozu Párty lze zvolit pro každý instalovaný okruh. Menu se zobrazí pouze tehdy, je-li nainstalován více než jeden okruh. > Provoz - Partybetrieb deaktivieren / Párty deaktivovat Alternativa Tab. 6 Deaktivace provozu Párty Ne Ano/Ne CZ (2011/11) 15

16 Nastavení 9.2 Raumtemperatur / Teplota prostoru Ve standardním zobrazení stiskněte tlačítko pro vyvolání hlavního menu. Zvolte Teplota prostoru / Raumtemperatur pro nastavení vytápění. Pod položkou Raumtemperatur / Teplota prostoru se nachází: Kreis 1 Heizung / Okruh 1 Vytápění Kreis 2, 3... / Okruh 2, 3... Allgemeines / Všeobecně Kreis 1 Heizung / Okruh 1 Vytápění Zde se nacházejí: Heizkurve / Topná křivka Laufzeit Kompressor 1 ein/aus / Čas chodu kompresoru 1 Zap/Vyp Raumtemperaturprogramm / Program teploty prostoru > Heizkurve / Topná křivka Topná křivka reguluje teplotu na výstupu pro topné okruhy. Topná křivka udává, jak vysoká smí být teplota na výstupu v poměru k venkovní teplotě. Regulátor zvýší teplotu na výstupu, jakmile venkovní teplota klesne. Teplota na výstupu je měřena čidlem teploty T1 pro okruh 1 (plný název E11.T1) a čidlem teploty T1 pro okruh 2 (plný název E12.T1). Každý okruh je řízen vlastní topnou křivkou. Instalatér nastaví pro každý okruh typ systému vytápění, Otopná tělesa nebo Podlaha. Křivka pro položku Podlaha má nižší hodnotu, protože podlaha musí mít nižší teplotu na výstupu. T1( C) Na obrázku 23 je výrobcem nastavená křivka pro okruh otopných těles. Při -2,5 C činí požadovaná hodnota výstupu 37,4 C. T1( C) Obr. 24 Podlahové vytápění T1 Teplota na výstupu T2 Venkovní teplota T2( C) Na obrázku je výrobcem nastavená křivka pro okruh podlahového vytápění. Při -2,5 C činí požadovaná hodnota výstupu 27,2 C. Topná křivka se nastavuje pro každý okruh. Je-li teplota prostoru v okruhu pociťována jako příliš vysoká nebo příliš nízká, lze topnou křivku upravit. Přerušovaná čára ( obr. 25) se dá použít jako orientační křivka při nastavování otopné křivky. Uvnitř oblasti, ohraničené přerušovanou čárou (1) zajišťuje topný provoz tepelné čerpadlo. Pokud nepostačuje k udržení požadované teploty otopného systému, zapne se dohřívač. Mimo oblast, ohraničenou přerušovanou čárou (2) není tepelné čerpadlo v provozu. Celý topný provoz je pak zajišťovaný dohřívačem T2( C) 1 Obr. 25 Otopná křivka regulačního displeje (vytápění) Obr. 23 Otopné těleso T1 Teplota na výstupu T2 Venkovní teplota CZ (2011/11)

17 Nastavení Křivku lze změnit různými způsoby. Nastavení křivky lze změnit posunem výstupní teploty nahoru nebo dolů. Je tak možné učinit pro levý koncový bod (hodnota při venkovní teplotě 20 C, výrobní nastavení 22,0 C) a pravý koncový bod (hodnota při venkovní teplotě -35 C, výrobní nastavení 60,0 C).Kromě toho lze křivku ovlivnit na každých 5 C venkovní teploty. Hodnota při 0 C se zobrazí vlevo nahoře nad křivkou, výrobní nastavení 35,7 C. Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Čtvereček na displeji je nadále označen, eventuálně změněná hodnota se zobrazuje za čtverečkem. Navíc se křivka zaktualizuje v souladu s novou hodnotou. Změna jednotlivé hodnoty, např. hodnoty při venkovní teplotě 0 C: Otáčejte otočným knoflíkem při označeném čtverečku, dokud se neoznačí 0 C ( obr. 27). Pro označení hodnoty stiskněte otočný knoflík. Obr. 26 Zobrazení nastavení (vytápění) Změna levého koncového bodu: Stiskněte otočný knoflík, je-li čtvereček označen. Hodnota je označena. Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Čtvereček na displeji je nadále označen, eventuálně změněná hodnota se zobrazuje za čtverečkem. Navíc se křivka zaktualizuje v souladu s novou hodnotou. Obr. 29 Pro změnu hodnoty otáčejte otočným knoflíkem. Změna pravého koncového bodu: Otáčejte otočným knoflíkem, je-li čtvereček označen. Horní čtvereček zobrazuje venkovní teplotu a příslušnou hodnotu křivky. Kroužek označuje aktuální polohu křivky I Obr. 30 Stiskněte otočný knoflík pro uložení hodnoty nebo stiskněte tlačítko, chcete-li nastavení opustit bez uložení. Obr. 27 Otáčejte otočným knoflíkem dále, dokud se opět před řádkem nezobrazí čtvereček. Pro označení hodnoty stiskněte otočný knoflík. Stiskněte tlačítko pro návrat do nadřazené roviny. Obr CZ (2011/11) 17

18 Nastavení Doporučení: Zvyšte hodnotu pravého koncového bodu, je-li při nízkých venkovních teplotách příliš chladno. Při 0 C zvyšte hodnotu křivky, je-li při venkovních teplotách kolem 0 C příliš chladno. Pro jemné nastavení tepla zvyšte nebo snižte topnou křivku v jejím levém a pravém koncovém bodě o stejnou hodnotu (křivka se paralelně posune). TČ optimalizováno Alternativa TČ optimalizováno Program 1 Program 2 Tab. 9 Volba programu Okruh 1 Zvolte, zda okruh má nebo nemá být regulován pomocí programu. >> WP optimiert / TČ optimalizováno Při optimalizovaném provozu řídí regulátor beze změn v průběhu dne pouze s ohledem na požadovanou hodnotu na výstupu ( kapitola 9.2.4). Tento provoz zajišťuje nejvyšší komfort a optimální úsporu energie. >> Program 1, Program 2 Tato volba umožňuje nastavením spínacích časů a normální a odlišné teploty definovat vlastní programy časového řízení. Program Den Spuštění Vypnutí Program 1, 2 Po - Ne 5:30 22:00 Tab. 10 Program 1 a 2 Nastavení požadovaného času pro den: Zvolte Program 1 nebo Program 2. Vyvolejte menu Aktives Programm anzeigen/ändern Zobrazit/změnit aktivní program. Otáčejte otočným knoflíkem pro změnu dne. Obr I Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se nezobrazí požadované nastavení. Stiskněte otočný knoflík. Otáčejte otočným knoflíkem pro nastavení dodatečných hodnot jako nahoře. Stiskněte tlačítko pro návrat do standardního zobrazení. Zvolte Alternativa při uložení / Alternative bei Speichern: Reset na výchozí hodnoty bez uložení Program 1 Program 2 Nastavené změny se uloží jako zvolený program nebo se neuloží. Vyvolejte menu Raum Normaltemperatur / Normální teplota v prostoru /. Vyvolejte menu Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru. Program prostorové teploty s instalovaným čidlem prostorové teploty: > Raumtemperaturprogramm / Program teploty v prostoru >> Aktives Programm / Aktivní program Pokud jste zvolili určitý program, zobrazí se při otáčení otočným knoflíkem: >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program >> Raum Normaltemperatur / Normální teplota v prostoru 20,0 C Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 35,0 C Tab. 11 Normální teplota v prostoru Nastavte požadovanou hodnotu teploty prostoru I Obr. 31 Stiskněte otočný knoflík pro označení hodnoty, která má být změněna CZ (2011/11)

19 Nastavení >> Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru 17,0 C Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 30,0 C Tab. 12 Odlišná teplota v prostoru Nastavte teplotu, která má platit pro tento program jako odlišná teplota. Menu se zobrazí jen tehdy, byl-li zvolen Program 1 nebo Program 2. >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Alternativa Tab. 13 Všechny okruhy Ne Ano / Ne Pro stejnou regulaci všech instalovaných okruhů zvolte Ja / Ano. Menu se zobrazí pouze pro Kreis 1 / Okruh 1. Program teploty prostoru bez nainstalovaného čidla prostorové teploty: > Raumtemperaturprogramm / Program teploty v prostoru >> Aktives Programm / Aktivní program >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program >> Raum Abweichtemperatur / Odlišná teplota v prostoru Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. Změna v nastavení tepla, např. zvýšení nebo snížení teploty prostoru, se projeví teprve po určité době. Totéž platí při rychlých změnách venkovní teploty. Vyčkejte proto alespoň jeden den, než provedete nová nastavení Kreis 2 / Okruh 2 Okruh 2, 3... má stejné možnosti nastavení jako okruh 1 ( kapitola 9.2.1) Všeobecné informace > Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas >> Winterbetrieb / Zimní provoz Alternativa Tab. 15 Letní/zimní provoz Automaticky Zap/Automaticky/Vyp Zap znamená trvalý zimní provoz. Je produkováno teplo a probíhá příprava teplé vody. Vyp znamená trvalý letní provoz. Probíhá pouze příprava teplé vody. Automaticky znamená změnu podle nastavených venkovních teplot. Jak s instalovaným čidlem prostorové teploty, viz výše. >> Wärme +/ / Teplo +/ = Alternativa,, =, +, ++ Tab. 14 Teplo +/- Pomocí této funkce lze teplotu prostoru nastavit tak, aby se normální teplota prostoru (viz předešlé menu) stala požadovanou teplotou prostoru. Tato funkce se používá pro jednoduché zvýšení nebo snížení teploty vytápění, není-li nainstalováno žádné čidlo prostorové teploty. znamená teplotu prostoru nižší asi o 1 C. znamená teplotu prostoru nižší asi o 0,5 C. + znamená teplotu prostoru vyšší asi o 0,5 C. ++ znamená teplotu prostoru vyšší asi o 1 C. >> Raumtemperatureinfluss / Vliv teploty v prostoru Nastavení se použije v teplotním programu k výpočtu teploty na výstupu při platné odlišné teplotě CZ (2011/11) 19

20 Nastavení >> Außentemperaturgrenze für Wechsel / Mez venkovní teploty pro přepnutí 18 C Nejnižší hodnota 5 C Nejvyšší hodnota 35 C Tab. 8 Teplota pro přepnutí Menu se zobrazuje pouze při nastavení Automatisch / Automaticky v položce Winterbetrieb / Zimní provoz. Při přepnutí mezi letním a zimním provozem nastane jisté zpoždění, aby se zamezilo častému spouštění a zastavování kompresoru při venkovních teplotách v blízkosti nastavené hodnoty. 9.3 Teplá voda V položce Warmwasser / Teplá voda se nacházejí tyto funkce: Požadavek Extra Warmwasser / Zvláštní ohřev teplé vody Zadání dne, kdy má proběhnout Thermische Desinfektion / Teplotní dezinfekce Nastavení Warmwasserprogramm / Programu teplé vody Volba Betriebsart / druhu provozu Extra Warmwasser / Extra ohřev TV Extra ohřev teplé vody probíhá tehdy, jestliže se během nastavených hodin teplota vody v zásobníku teplé vody zvyšuje až na zadanou teplotu vypnutí. > Zeitraum für Extra Warmwasser / Časové období pro Extra ohřev teplé vody 0h Nejnižší hodnota 0h Nejvyšší hodnota 48h Tab. 17 Časové období pro Extra ohřev teplé vody Nastavte, jak dlouho má trvat extra ohřev teplé vody. >> Extra Warmwasser Stopptemperatur / Extra ohřev vody - Teplota vypnutí 65 C Nejnižší hodnota 50 C Nejvyšší hodnota 65 C Tab. 18 Teplota teplé vody Jakmile nastavený počet hodin uplyne, vrátí se tepelné čerpadlo zpět do normálního provozu. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí opaření! Při teplotě vyšší než 60 C použijte směšovač pitné vody Warmwasserspitze / Špička dodávky TV Funkce Thermische Desinfektion / Teplotní dezinfekce zvýší za účelem tepelného odstranění bakterií teplotu teplé vody asi na 65 C. Ke zvýšení teploty teplé vody se nejprve použije kompresor a poté pouze dohřev. Teplotní dezinfekce > Wochentag / Volba dne v týdnu Mittwoch / Středa Rozsah Kein, Tag, Alle / Žádný, Den, Všechny dny v týdnu Tab. 19 Volba dne v týdnu Nastavte, který den má proběhnout teplotní dezinfekce. Kein / Žádný znamená, že je tato funkce deaktivovaná. Alle / Všechny dny v týdnu znamená, že teplotní dezinfekce probíhá každý den. Pokud se deaktivuje teplotní dezinfekce, je v menu Provoz s teplou vodou nutné zvolit Komfortní režim. > Wocheninterval / Týdenní interval 1 Nejnižší hodnota 1 Nejvyšší hodnota 4 Tab. 20 Týdenní interval Nastavte, jak často má proběhnout teplotní dezinfekce. 1 znamená každý týden. 2 znamená, že teplotní dezinfekce proběhne v každých sudých týdnech roku, tzn. v kalendářních týdnech 2, 4, 6 atd. 3 znamená týden 3, 6, 9 atd. 4 znamená týden 4, 8, 12 atd. Nastavte teplotu vypnutí extra ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo spustí funkci bezprostředně a pro zvýšení teploty použije nejprve kompresor a poté dohřev CZ (2011/11)

21 Nastavení > Startzeit / Čas startu 3:00 Nejnižší hodnota 0:00 Nejvyšší hodnota 23:00 Tab. 21 Čas startu Nastavte okamžik spuštění teplotní dezinfekce. VÝSTRAHA: Nebezpečí opaření! Při teplotě teplé vody vyšší než 60 C hrozí nebezpečí opaření. Během teplotní dezinfekce a po ní odebírejte teplou vodu obzvlášť opatrně. Sledujte provoz nebo instalujte směšovač pitné vody! Warmwasserprogramm / Program teplé vody Program 1 a Program 2 umožňují během nastavené doby blokovat přípravu teplé vody. >> Warmwasserprogramm / Program TV > Aktives Programm / Aktivní program Vždy teplá voda Alternativa Immer Warmwasser / Vždy teplá voda Program 1 Program 2 Tab. 22 Program teplé vody >> Aktives Programm anzeigen/ändern / Zobrazit/změnit aktivní program Toto menu se zobrazí jen tehdy, byl-li zvolen Program 1 nebo Program 2. Programy se nastavují podle popisu v položce menu Program teplota v prostoru ( kapitola 9.2.2) Warmwasserbetrieb / Provoz s teplou vodou Warmwasserbetrieb / Provoz s TV Sparbetrieb / Úsp. provoz Alternativa Úsp. provoz/komfort Tab. 23 Provoz s teplou vodou Zvolte typ provozu s teplou vodou. Sparbetrieb / Úsporný provoz znamená, že teplá voda může být ve srovnání s komfortním režimem o něco chladnější, než začne příprava teplé vody. Ohřev se ukončí při nižší teplotě. Chcete-li více teplé vody nebo její vyšší teplotu, přepněte na komfortní režim. Toto nastavení byste měli využít tehdy, používá-li se cirkulace TV, protože jinak bude teplota příliš nízká. Ve srovnání s komfortním režimem je teplota zapnutí a vypnutí v úsporném provozu nastavena výrobcem asi o 8 K níže. 9.4 Urlaub / Dovolená V položce menu Dovolená (nepřítomnost) lze udržovat teplo na vyšším nebo nižším stupni a odpojit přípravu teplé vody. > Kreis 1 / Okruh 1 a Warmwasser / Teplá voda >> Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená Alternativa Tab. 24 Funkce Dovolená >> Startdatum / Datum startu >> Enddatum / Čas zastavení Ne Ano / Ne Nastavte datum startu a čas zastavení pro požadované období ve formátu RRRR-MM-DD. Období začíná a končí v 00:00 hodin. Start a čas zastavení patří k tomuto období. Zvolte v menu Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená Nein / Ne, abyste funkci předčasně ukončili. >> Raumtemperatur / Teplota prostoru Nastavte teplotu prostoru pro topný okruh během tohoto období. 17 C Nejnižší hodnota 10 C Nejvyšší hodnota 35 C Tab. 25 Teplota prostoru o dovolené >> In alle Heizkreise kopieren / Zkopírovat do všech topných okruhů Ne Alternativa Ano / Ne Tab. 26 Kopírování okruhů >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Alternativa Tab. 27 Blokování teplé vody Ne Ano / Ne CZ (2011/11) 21

22 Nastavení Okruh 2 >> Urlaubsfunktion aktivieren / Aktivovat funkci Dovolená >> Startdatum / Datum startu >> Enddatum / Čas zastavení >> Raumtemperatur / Teplota prostoru Nastavte hodnoty podle popisu pro položku Kreis 1 / Okruh 1 a Warmwasser / Teplá voda. 9.5 Timer / Časový spínač Regulátor využívá časové spínače k řízení časově závislých funkcí (např. Časové období pro Zvláštní ohřev teplé vody). V zákaznické rovině jsou k dispozici následující časové spínače (zobrazují se jen aktivní časové spínače): Časový spínač Extra Warmwasser / Zvláštní ohřev teplé vody Verzögerung Alarmbetrieb / Zpoždění provozu alarmu Party / Párty Betriebszeit für Heizung bei Warmwasserbedarf / Doba provozu vytápění při potřebě teplé vody Betriebszeit für Warmwasser bei Heizbedarf / Doba provozu teplé vody při potřebě vytápění Timer für Wärmepumpe x / Časový spínač pro tepelné čerpadlo x > Startverzögerung Kompressor / Zpoždění startu kompresoru Timer für Zuheizung / Časový spínač dohřevu > Zuheizung Startverzögerung / Zpoždění startu dohřevu Tab. 28 Časový spínač Nastavení výrobce 0h 1h 0h 20min 30min 10min 60min 9.6 Externí regulace Sepne-li externí vstup, provede regulátor funkce, které jsou nastaveny na Ano nebo jinak než na 0 (Teplota prostoru). Není-li již externí vstup sepnutý, vrátí se regulátor zpět do normálního provozu. Zobrazí se pouze instalované funkce. Warmepumpe x / Tepelné čerpadlo x Externer Eingang 1 / Externí vstup 1 >> Kompressor blockieren / Blokovat kompresor >> ZH blockieren / Blokovat dohřev >> Heizung bei ausgelostem Fussbodenthermostat blockieren / Blokovat vytápění termostatem podlahového vytápění >> Heizung blockieren / Blokovat vytápění >> Raumtemperatur / Teplota prostoru >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Externer Eingang 2 / Externí vstup 2 >> Kompressor blockieren / Blokovat kompresor >> ZH blockieren / Blokovat dohřev >> Heizung bei ausgelostem Fussbodenthermostat blockieren / Blokovat vytápění termostatem podlahového vytápění >> Heizung blockieren / Blokovat vytápění >> Raumtemperatur / Teplota prostoru >> Warmwasserproduktion blockieren / Blokovat přípravu teplé vody Raumtemperatur: / Teplota prostoru: Nein (0,0 C) Nejnižší hodnota 10,0 C Nejvyšší hodnota 35,0 C Tab. 29 Teplota prostoru Nastavte teplotu prostoru, která má být dosažena během aktivované externí regulace. Hodnota > 0 C aktivuje funkci. Ostatní funkce: Alternativa Tab. 30 Funkce Ne Ano / Ne CZ (2011/11)

23 Nastavení 9.7 Všeobecné informace Zde mj. najdete nastavení data a času. 9.8 Alarmy Různé alarmy jsou popsány v ( kapitole 12). > Einstellungen Raumfühler / Nastavení vnitřního čidla >> Außentemperatur im Raumfühler anzeigen / Zobrazení venkovní teploty na vnitřním čidle Výrobní nastavení Vypnuto - Aus Možnosti Zapnuto - Ein / Vypnuto - Aus Tabulka 31 Zobrazení venkovní teploty > Datum einstellen / Nastavení data V položce Alarmy se nachází: Informationsprotokol / Informační protokol Informationsprotokol loschen / Smazat informační protokol Alarmprotokoll / Protokol alarmů Alarmprotokoll löschen / Protokol alarmů vymazat Alarmanzeige / Indikace výstrahy Formát Tab. 32 Datum > Zeit einstellen / Nastavení času RRRR-MM-DD Protokol alarmů zobrazuje aktivované alarmy a výstrahy. Kategorie alarmu ( kapitola 12.5 Kategorie alarmu) se zobrazuje vlevo nahoře. Je-li některý alarm aktivní, zobrazí se také symbol alarmu ( Kapitola 7.3) v protokolu alarmů a ve standardním zobrazení obslužného panelu. Formát hh:mm:ss Tab. 33 Nastavení času Datum a čas v případě potřeby změňte. Tyto údaje používá regulátor k řízení časových programů (např. Dovolená nebo Program teplota v prostoru). > Sommer-/Winterzeit / Letní/zimní čas Automaticky Alternativa Manuálně/Automaticky Tab. 34 Letní/zimní čas Nastavte, zda se přepnutí mezi letním a zimním časem (podle standardu EU) má uskutečnit automaticky. > Displayhelligkeit / Jas displeje 70 % Nejnižší hodnota 20 % Nejvyšší hodnota 100 % Tab. 35 Jas Popřípadě změňte jas displeje. > Sprache / Jazyk Popřípadě změňte jazyk Alarmanzeige / Indikace výstrahy V položce Indikace výstrahy se provádějí nastavení pro výstražný bzučák a pro provozní a poruchovou kontrolku. > Alarmsummersignal / Signál - Bzučák alarmu >> Intervall / Interval 2s Nejnižší hodnota 2s Nejvyšší hodnota 3600 s (60 min.) Tab. 36 Interval Nastavte délku intervalu výstražného bzučáku. Výstražný bzučák se rozezní na jednu sekundu, po zbývající dobu intervalu je potichu. Nastavení platí pro všechny výstražné bzučáky. >> Blockierungszeit / Doba blokování Aus Nejnižší hodnota 00:00-23:45 Nejvyšší hodnota 00:00-23:45 Tab. 37 Doba blokování Nastavte, mezi kterými časy nemá výstražný bzučák vydávat žádný signál. > Alarmanzeige Regler / Indikace alarmu - regulátor >> Alarmsummer blockieren / Blokovat bzučáku alarmu Alternativa Tab. 38 Blokování bzučáku alarmu Ne Ano / Ne Nastavení platí pouze pro bzučák alarmu regulátoru CZ (2011/11) 23

24 Nastavení > Alarmanzeige Raumfühler / Indikace alarmu - čidlo v prostoru >> Alarmleuchte blockieren / Blokovat kontrolku alarmu Alternativa Tab. 39 Blokovat kontrolku alarmu Ne Ano / Ne Nastavení platí pro všechna čidla prostorové teploty. 9.9 Zugriffsebene / Přístupová rovina Standard přístupové roviny je Kunde / Zákazník. Tato rovina umožňuje přístup ke všem funkcím, které zákazník potřebuje. Instalatér má navíc přístup k dalším funkcím, které jsou nutné při instalaci Návrat k továrnímu nastavení Zvolte Auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Návrat do nastavení z výroby a Ja / Ano, abyste vrátili všechna zákaznická nastavení na hodnoty přednastavené ve výrobním závodě. Nastavení instalatéra se tím nezmění. Alternativa Tab. 40 Návrat do nastavení z výroby Ne Ano / Ne CZ (2011/11)

25 Inspekce a údržba 10 Inspekce a údržba Tepelné čerpadlo vyžaduje jen málo prohlídek a údržby. Aby maximální výkon tepelného čerpadla zůstal zachován, je nutné několikrát za rok provést následující činnosti v oblasti inspekce a údržby: Tepelné čerpadlo Junkers instalované v exteriéru: Odstranění nečistot a listí. Vyčištění opláštění. Vyčištění výparníku. Odstranění sněhu a ledu z tepelného čerpadla. Pro zamezení zámrazu je tepelné čerpadlo vybaveno automatickým rozmrazováním. Nastanou-li při silné (zjevné) námraze komplikace, je případně nutné funkci rozmrazování nastavit znovu. Informujte zákaznický servis Tepelné čerpadlo instalované v exteriéru (SAO-1) K zajištění dostatečného přístupu vzduchu do tepelného čerpadla je zapotřebí udržovat před tepelným čerpadlem alespoň 2 metry volného prostoru. Před tepelné čerpadlo nestavte žádné větší předměty, nesmí být před ním ani velké stromy nebo keře, které by přístupu vzduchu mohly bránit Odstranění nečistot a listí Nečistoty a listí odstraňte smetáčkem Venkovní opláštění Časem se ve venkovní jednotce tepelného čerpadla nashromáždí prach a částečky nečistot. Vnější stranu vyčistěte v případě potřeby vlhkým hadrem. Škrábance a poškození na opláštění opravte antikorozní nátěrovou barvou. Lak chraňte v případě potřeby voskem na karoserie Sníh a led V určitých zeměpisných oblastech a v období bohatém na sníh se na tepelném čerpadle může usazovat sníh. Sníh z otvorů opláštění odstraňujte měkkým kartáčem. Sníh a led odstraňujte z horní strany tepelného čerpadla CZ (2011/11) 25

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 cz Greenline HT Plus C a E Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 Děkujeme, že jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo společnosti IVT Industrier AB! Doufáme, že

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Plynový závěsný kotel Ceraclass

Plynový závěsný kotel Ceraclass Návod k obsluze Plynový závěsný kotel Ceraclass ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny / Použité

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Air X, AirModule E 9/15, Airbox E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Uživatelská příručka 6 720 813 235 (2014/10) 6 720 809 065-00.1I

Air X, AirModule E 9/15, Airbox E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Uživatelská příručka 6 720 813 235 (2014/10) 6 720 809 065-00.1I Air X, AirModule E 9/15, Airbox E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 809 065-00.1I Uživatelská příručka 6 720 813 235 (2014/10) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 2 1.1 Použité

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR Návod k obsluze pro uživatele Kompaktní kondenzační stacionární jednotka CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR CZ 6 720 615 493-00.1R 2 Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, heslo Teplo pro život

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

PremiumLine X11-X15. Příručka uživatele. Číslo produktu: 6 720 619 409 Vydání 2009/04

PremiumLine X11-X15. Příručka uživatele. Číslo produktu: 6 720 619 409 Vydání 2009/04 cz PremiumLine X11-X15 Příručka uživatele Číslo produktu: 6 720 619 409 Vydání 2009/04 Gratulujeme vám, že jste si vybrali nové tepelné čerpadlo PremiumLine! Je to zcela nová generace tepelných čerpadel,

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Návod k obsluze. obslužná jednotka RC30. 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte!

Návod k obsluze. obslužná jednotka RC30. 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze obslužná jednotka RC30 platí také pro příslušenství: Směšovací modul MM10 a modul rozdělovače WM10 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvod.........................................

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více