PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN 1804-8315"

Transkript

1 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN

2 O B S A H: Vladimír Strakoš: Zásobování obyvatel energiemi jako logistický proces Energy supply of the population as a logistic process Ivan Hlavo: Doprava a dopravní cesty jako souást kritické cesty k úspšné spolenosti Transport and Transport Routes as a Part of Critical Way of Successful Society Ctirad Schejbal: Klasifikace pírodních a antropogenních objekt Classification of natural and anthropogenic objects Andrea Lešková: Koncepce logistiky dodavatelského etzce v automobilové výrob Logistics concept of supply chain in automotive production Vladimír Strakoš Kamila Motalová: Logistika a zásobování oblasti vodou Logistics and supply the region with water Bedich Michálek: Cestování v Austrálii logistický problém Travel in Australia a Logistic Issue Erika Konupíková: Rozvoj manažér a ízení lidských zdroj v prmyslových podnicích Development of Managers and Human Resources in Enterprises Libor Kavka Jan Rája Markéta Hlavsová: ešení problematiky parkování a odstavování vozidel ve mst Parking and decommissioning vehicles in a city

3 ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ENERGIEMI JAKO LOGISTICKÝ PROCES Abstrakt Energy supply of the population as a logistic process Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Vysoká škola logistiky Perov, katedra logistiky a technických disciplin, Základní charakteristikou zásobování energiemi je oddlení dodavatel a zákazník zpravidla rozsáhlou penosovou sítí. Oddlení výrobc a odbratel je tedy anonymní a dlouhodob nemnné. Kapacita dopravního spojení vždy pekrauje kapacitní požadavky zákazníka. Rychlost penosu (pepravy) je velmi rozdílná a to od rychlosti nkolika m.s -1 až po rychlost svtla. Zákazník si odebírá takové množství zboží které potebuje a to v dob spoteby, bez domluvy s dodavatelem. Rychlost penosu navíc umožuje prodávat zboží bez ohledu na politické rozdlení prostoru a to okamžit. Všechny tyto vlastností dopravních cest a možnosti pepravy jsou píinou jiného zpsobu navázání finanních tok, než je v bžném prodejním systému. Dále velké množství odbratel, by koresponduje s penosovými vlastnostmi penosových sítí, mže vyvolat situaci, kdy nkterá penosová spojení jsou petížené anebo dokonce extrémn petížené. Také mže nastat situace, kdy nkterý zákazník odebírá vtší množství, než bylo pedem domluveno. Toto jsou hlavní pohledy na specifiku výroby a prodeje v logisticky specifickém prostedí zásobovací sít, (Supply Network Management- SNM), než je tento pojem bžn používán v obchodním styku. Abstract The basic characteristics of energy supply is the separation of suppliers and customers usually extensive transmission network. Separation of producers and consumers is anonymous and for long time. The capacity of transport connections always exceeds the capacity requirements of the customer. Energy transfer speed is very different namely from the speed of m.s -1 to the speed of light. The customer takes a quantity of "goods" they need at a time of consumption, without agreement with the supplier. Transfer speed allows selling "goods" regardless of the political division of space and it immediately. All these properties of routes and ways of transporting are another way to establish the cause of financial flows than in the normal sales system. Furthermore, a large number of customers, even corresponds to the transmission characteristics of transmission networks, may cause a situation where some of the transmission connections are overloaded or even extremely overloaded. It may also be situations where a customer takes more than previously agreed. The main views of the particularity of the production and sales, in a specific environment logistically supply network, (Supply Network Management- SNM), over this term is usually used in trade. Klíová slova Keywords Energetická sí, logistika, elektrická energie, teplo, plyn, ropa. The energy network, logistics, electricity, heat, gas, oil.

4 ÚVOD Zásobování obyvatel energiemi je složitý logistický proces. Jako ve vše ch pípadech je nutné logistický proces rozdlit na vlastní technologický proces a na jeho systém ízení. Vlastní technologický proces je tvoen tém ve všech pípadech kontinuální dopravou, a to je peprava elektrické energie, peprava plynu a peprava tepla. Používá se pro zajištní života obyvatel ješt nkolik jiných dopravních sítí s kontinuální pepravou, ale to jsou sít které nepepravuji energii. Zásobování energiemi má, oproti bžným logistickým systémm využívající pro pepravu neparametrickou sí, své specifické vlastnosti. Pro mnohé, kteí se touto problematikou pímo nezabývají, mohou být spolené znaky pepravních sítí tchto rozdílných energií skryté. Základním spoleným znakem je to, že výrobce prodává svj produkt prostednictvím rozsáhlé dopravní sít prakticky anonymnímu zákazníkovi, který zaplatí za odebraný produkt dodaten a to podle odebraného množství. Zákazník tedy není anonymní, ale v okamžiku odbru, výrobce prakticky vbec nezajímá, kdo jeho produkt práv odebírá. Výrobce ale pro provoz svého výrobního zaízení potebuje od zákazníka finanní prostedky a proto zákazník odevzdá pedem dohodnutou zálohu na odebraný produkt. Komu, to je opt zajímavý problém, protože mezi výrobcem a zákazníkem je rozsáhlá dopravní sí. Mže to být tak, že zálohu odevzdá prodejci a ten njakou ást pedá výrobci. Ne njakou ást, ale takovou, kterou výrobce potebuje a zbytek si nechá, nebo použije jinak. Ješt je tady další, kdo na peníze od zákazníka eká a to je ten, který zajišuje dopravu produktu, tedy majitel dopravní sít. Takto jsme se dostali k základní ásti energiemi. Dosti dobe to vystihuje obr.1. logistického procesu zásobování obyvatel Logistika je ízení pepravy produkt a tak základ jakéhokoliv logistického etzce je hmotný nebo energetický tok. V našem pípad tok energie. Ze samé podstaty zásobování obyvatel energiemi je mezi výrobcem a zákazníkem penosová sí. Tedy ne jednoduchý dopravní etzec, ale tato sí je systém kanál, kterými proudí energie v pípad, že je mezi nkterými uzly v síti rozdíl potenciál. Na koncích takové dopravní sít jsou napojeni odbratelé, tedy zákazníci. V pípad zásobování obyvatel energiemi mají zákazníci tu výhodu, že si kdykoliv odeberou ze sít takové množství, které potebují. Toto množství je sice omezeno, ale maximum je nastaveno tak jak si zákazník s dodavatelem pedem dohodl. Zpravidla je u drobných spotebitel maximum nastaveno tak, že poteby zákazníka vbec neomezuje. Je to spíše naopak, že maximální množství zajišuje jistou bezpenost zákazníka. to Takto se dostáváme k jednoduchému autorovu pojetí definice dopravního systému, a zdroj sí spoteba. Z této jednoduché definice zásobovací sít v energetice vyplývají také dosti jednoznané nároky na ízení tohoto etzce. Poznamenejme ješt, že poet zdroj, stejn jako poet zákazník napojených na penosovou sí je zpravidla dosti velký. ízení zdroje má jednoznaný cíl ízení a to je vyrobit takové množství produktu jaké zákazníci potebují. V tomto pípad se jedná o ízení v reálném ase anebo ízení operativní. ízení penosové sít má zásadn jiný cíl a to je zajistit dostatenou penosovou kapacitu spojení zákazníka se zdrojem. Dostatená kapacita znamená pedem a dlouhodob dohodnuté množství.

5 Strategie výrobc, distribuce a spoteby (asová úrove roky) Penžní ústav Koordinace výrobce distribuce zákazník (asová úrove rok) dispeink spotebitelé peprava spoteba Obr.1 Logistika a zásobovací etzec ízení spoteby (v reálném ase a operativní) je jiné. Každý zákazník si bere takové množství produkt, jaké potebuje a to až do urité meze o které ví jak zákazník, tak dodavatel. Okamžitý odbr spotebitel je tedy pro dodavatele náhodná veliina, kterou je možno pedpovídat pouze s uritou pravdpodobností. ízení spoteby (taktické a strategické) je složitjší problém, protože se týká výstavby nebo rušení výrobních prostedk anebo rekonstrukce penosové sít a to tém vždy zasahuje do majetku relativn nezainteresovaných osob a navíc jak výstavba, tak zrušení je vc dlouhodobá a nákladná (vzpomeme výstavbu 2 dalších blok jaderné elektrárny Temelín). V této asové úrovni ízení se bez dobré predikce neobejdeme a práv tato predikce siln ovlivuje cenu produkt, které se energetickou síti penášejí. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ELEKTRICKOU ENERGII Vlastní technologický proces má nkolik specifických vlastností, které tento systém odlišují od ostatních. Penosová (dopravní) rychlost je rychlost svtla, tzn. že se produkt vyrábí práv v dob spoteby a energie se ve vtším množství nedá uskladnit Protože však výrobce i pepravce (nebo dopravce) potebují od zákazníka peníze, tak se tento produkt musí platit bu pedem, nebo pozdji. V souasné dob se ukázalo, že je výhodné platit zálohu pedem a v dohodnuté dob se placení vyrovná. Podívejme se na obr.2., který znázoruje princip logistické sít zásobování elektrickou energii. Je to klasický proces zásobovací sít (Supply Network Management) se všemi dležitými ástmi a to je zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuní logistika.

6 V tomto pípad distribuní logistika koní pímo u zákazníka a ne ve skladu njakého prodejce. Obr.2 Logistika pi zásobování zákazník elektrickou energii Že by tam žádný prodejce nebyl? Co když výrobc je nkolik, a to vždy je, a distribuní sí je složitá a zákazník je hodn. Pak je tém logické, že by se mohli najít prostednící mezi zákazníky a vlastní zásobovací síti. Z toho velmi zeteln vyplývá, že zákazník si mže objednat dodávku energie speciáln od nkterého výrobce. (Vdom jsou tady používané netypické pojmy, které jsou bžné v logistice). Takto se z celého systému elektrické energie stává skuten tržní systém ve kterém si každý mže koupit produkt (el. energii) od kteréhokoliv výrobce. Má to ale háek. Kvalita produktu je stejná od všech výrobc a proto by se mohlo stát, že zaniknou výrobci kteí s hlediska hospodárnosti se surovinovými zdroji jsou významní a proto celý takto rozsáhlý systém musí ídit jeden centrální prvek regulaní orgán, který musí hlídat a stanovovat limity dležité pro funkci celého systému s hlediska státu. Je to také významné proto, že dodávky se realizuji i pes hranice. ízení systému elektrické energie je velmi složité v oblasti strategického ízeni. Je to zejm nejsložitjší oblast ízení proto, že zdroje energie jsou vyerpatelné. Navíc v pípad, že se v tomto stát vyerpají, tak je nutno zajistit jiné zdroje. Je to záležitost celého státu a práv toto dlá ze systému zásobován obyvatel el. energii jeden z nejsložitjších systému ízení. Je to oblast logistiky, samozejm, že je. Je to problém zajištní trvalé funkce zásobovacího etzce, kde produkt je elektrické energie. Uvažujme o naší republice. Zpístupnné zdroje uhlí jsou asi na 30 let, zdroje uranu na kratší dobu, uvažujme 15 let. Ostatní zdroje obnovitelné iní cca 10 % spoteby a ty nás nezachrání. Pokud naši ochránci pírody zabrání další tžb uhlí a uranu, tak budeme el.

7 energii nebo uhlí, nebo uran - palivo do jaderné elektrárny kupovat. V takovém pípad budeme závislí na politické stabilit tchto stát. Uvažujme, že postavíme další jadernou elektrárnu, což je rozumnjší než kupovat uhlí, které se stejn bude muset v menším množství kupovat, tak výstavba jaderné elektrárny bude trvat cca 10 let. Plánovaných 5 let dostavby Temelína je kratší proto, že to je dostavba a ne postavení elektrárny na zelené louce. Dležité pro strategické ízení energetické situace státu je nutné plánovat minimáln na 10 let dopedu a to je práv problém strategického ízení v logistice. Zajistit dlouhodobou funkci ízeného systému. Když mluvíme o výrob, peprav a spoteb elektrické energie, tak si upesnme situaci v dodávkách. Pepravce nebo dopravce, nebo výrobce musí odbratelm pidlit uritý limit, zvlášt proto, že výrobce musí energii vyrobit v tom okamžiku, kdy to zákazník chce. Proto má každý zákazník nastaven maximální proud I [A] který mže odebrat a pitom se dodavatel zavázal, že bude udržovat naptí U [V] v uritých mezích. Tím zaruuje, že v pípad poteby zákazníka dodá elektrický výkon P=U.I [kw]. Za tento limit zákazníci zaplatili jednorázov pi instalaci pívodu el. energie. Zákazník pak platí za odebranou energii a to je E=P.t [kwh]a to pedem zálohu a teprve za urité období se celková spoteba doplatí nebo zákazník dostane ást penz zpt. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL PLYNEM Zásobování obyvatel plynem je další velmi zajímavou oblasti logistiky. Pro se tento zásobovací sytém nespojuje bžn s pojmem logistika je proto, že se stejn jako elektina, vymyká z klasického pojmu prodeje. Pro se vymyká, když celý zásob ovací etzec je stejný. Výrobce vyrábí, dopravce dopravuje a zákazník kupuje. Opt je to proto, že výrobce, tža výrobek dodává do sít a zákazník je napojen na sí. Vzájemn mezi sebou nemají osobní kontakt. Nevidli se, neznají se, jsou si úpln cizí a pesto bez sebe nemohou být. Nebude výrobce, nebude zákazník a opan. Jaký je rozdíl proti systému zásobování elektrickou energii? Je to v tom, že rozvody plynu, tedy dopravní systém má uritý objem a tedy slouží jako doasný sklad a to u el. energie nejde. Navíc, plyn je možné skladovat a to opt u elektiny nejde a ješt jedná skutenost je to, že plyn se mže využít i jinak, než barbarské (pojem autora) spálení a pemna na tepelnou energii. Plyn jsou uhlovodíky, které je možné využít i jinak a spálením se definitivn znií. To ale ponechme stranou. Te je pro nás plyn zdrojem tepelné energie. Již ne také mechanické energie jako je el. energie. Podívejme se na zásobovací sytém tepelné energie plynem podle obr. 4. Stejn jako u elektrické energie zaíná celý proces v zemi. Plyn se složitjší, ne složitou, sítí vytží ze zem, upraví a dopraví do spotebitelské sít. Není to tak úpln jednoduché, protože se plyn dopravuje na velkou vzdálenost a tak se musí pro cest nkolikrát mnit tlak plynu, aby potrubí, kterým se dopravuje, nemuselo mít extrémn velký prmr. Je to do jistí míry podobné jako u el. energie, ale u plynu je zvýšení tlaku energeticky náronjší. Celým systémem zvyšování a snižování tlaku se nebudeme zabývat a zamíme se jenom na systém prodeje v dodavatelském etzci a jeho ízení, což je skuten problém logistiky a to opt na všech ídících úrovních od ízení v reálném ase po ízení strategické. Podle obr.3 výrobce dodává upravený plyn prakticky anonymn do spotebitelské sít a plyn se dodává prakticky vždy na velkou vzdálenost, protože msta se spotebiteli se nenacházejí tém nikdy v míst tžby plynu. Po nkolika zmnách tlaku se plyn dostane do posledních vtví rozvodu plynu a na tyto vtve je napojen konený zákazník. Ten neví odkud je plyn, který spotebovává, neví kdy a kde se vytžil, neví kdo jej vytžil a tedy neví kdo mu

8 jej prodává a komu vlastn platí. Pro zákazníka je dležité to, že má plyn kdykoliv k dispozici a mže si odebrat tolik plynu, kolik potebuje. Obr.3 Logistika pi zásobování zákazník plynem Tak se dostáváme opt ke stejnému systému prodeje jako v pípad el. energie a to, že zákazník zaplatí njakému sprostedkovateli zálohu pedem a pak, na konci zvoleného období rozdíl doplatí anebo peplatek dostane zpt. Že by to bylo tak jednoduché? To samozejm není. Podívejme se na tento systém s hlediska logistiky, tedy ízení dodavatelského etzce. Není to etzec, ale dodavatelská sí a to velmi složitá, i když zásobníky plynu celý systém do jisté míry zjednodušují. Relativn jednoduché ízení sytému dodávky a prodeje plynu je v asové oblasti reálného asu anebo v oblasti operativního ízení. V této asové úrovni se eší automatická regulace tlaku plynu a to regulaci tlaku na výstupu ze zásobníku plynu anebo kompresní stanice. Takový systém regulace je zcela zvládnuty. Z hlediska operativního ízení, tzn., když bude dostatený tlak plynu i zítra nebo pozítí, je opt pomrn mén nároný problém. Složitjší systém ízení je v oblasti taktické a strategické. Tzn., bude dostatek plynu v píštích nkolika létech anebo bude dokonce dostatek plynu v píštím desítiletí? To jsou závažné problémy ízení systému zásobování plynem. Znamená to co nejlepší predikci vývoje jak kapacit jednotlivých dostupných ložisek, przkum nových ložisek, zpístupnní nových naleziš a v neposlední ad vývoj politických a národnostních vztah mezi oblastmi spotebitel a oblastmi se zdroji. Práv v této oblasti mnohou pomoci moderní prostedky informaní techniky, i když je nutné zdraznit, že tyto moderní prostedky nic nevyeší, ale mohou významn pomoci. Jeden z nástroj je systém modelování jak technických problém, tak spoleenských

9 problém ze kterých je možné vytvoit predikci vývoje obou systému, jak technického, tak spoleenského by s uritou pravdpodobnosti. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL TEPLEM Logistický systém zásobování obyvatel teplem je oproti pedchozím výrazn menšího rozsahu, i když význam má pro náš život v našem podnebním pásmu prakticky stejný význam. Charakteristika tohoto logistického systému má své specifikum v tom, že dopravním prostedkem je voda, nkdy ve form páry, a na tento dopravní prostedek se naloží teplo a tak se dopravuje k zákazníkovi, který si teplo odebere. Proti pedchozím systémm má teplo ješt jednu velmi dležitou specifiku a to je, že když si zákazník dodané teplo neodebere, tak si je výrovce a tedy dodavatel musí vzít zpt. Obr.4 Logistika pi zásobování zákazník teplem Je to skuten zvláštní systém. Výrobce vyrobí produkt pro zákazníka. Prostednictvím dopravce produkt dopraví k zákazníkovi. Zákazník si odebere tolik, kolik potebuje a zbytek nechá pepravci. Ten musí nevyzvednutý produkt dopravit co nejrychleji zpátky výrobci, protože produkt asem ztrácí svou kvalitu. Výrobce vrácený produkt, který již nemá parametry pro prodej, produkt opt zhodnotí a pošle jej opt k zákazníkovi. Taková situace vzniká hlavn v meziobdobí pi pechodu zima léto a opan. Mimo to v lét zákazník odebírá hlavn teplo v teplé vod a v té dob je celý systém využíván pouze na nkolik málo procent.

10 To jsou hlavní charakteristiky procesu zásobování teplem a te se podívejme na jeho technické provedení. Komplexní schéma je na obr. 5. Výrobce nakupuje surovinu což je uhlí nebo plyn a z té vyrábí teplo. Teplo naloží na dopravní prostedek, tedy vodu, a tak jej dopraví distributorovi. Ten si v pedávací stanici teplo pevezme a vždy s nižší teplotou distribuuje dále. Výrobce vyrábí teplo o vysoké teplot a proto první okruh je vždy vysokoteplotní. Vtšinou to je pehátá pára a z té se ve výmníku teplo pedá dopravci, vtšinou do vody. Dopravce pak teplo distribuuje dále a pitom teplota vlivem ztrát neustále klesá. Tyto ztráty tepla se útuji zákazníkovi, takže to výrobce ani distributora píliš netrápí a zákazník to nijak nemže ovlivnit. Strategické ízení výstavba a údržba zdroj a sít ekonomika, dodavatelé, odbratelé R RS R RS R RS Obr.6 Hierarchie ízení Technika ztráty penosem tepla trápí, protože to omezuje vzdálenost, na kterou je možné teplo prodávat. Proto se vyvíjejí stále lepší tepeln isolaní materiály. Na obrázku vidíme, že výmníkových stanic je nkolik. Je to dáno rozlohou dopravní sít a rozmístním zákazníku a jejich odbrem. Na poslední výmníky (pedávací stanice) jsou již napojeni zákazníci a ti si sami ventily na výmnících ídí kolik tepla odeberou. To co neodeberou se vrací zpt. Z obrázku je velmi názorn vidt rozdlení logistického systému na ást výrobní, dopravní a distribuní, která je nepetržit spojena se zákazníkem který si odebírá produkt podle své poteby. Z toho schématu lze usoudit, že prakticky jediná možnost placení je stejná jako v pedchozích pípadech a to je platba zálohov a vyútování na konci smluveného období.

11 ZÁVR Logistika je ízení pepravy, v našem pípad pepravy energie. Již to bylo vnínáno v textu, ízení je vhodné rozdlit na ízení v reálném ase, ízení operativní, ízení taktické a ízení strategické. Pro pípad penosu energie je pehledný obr.5. Pi ízení v reálném ase se ídí hlavní parametry podstatné pro penos energií a to jsou naptí v elektrické síti, tlak v plynové síti a teplota v teplotní síti. Výrobce však prodává svj výrobek a tedy ne výše uvedené veliiny, ale elektrickou energií [kwh], množství plynu [Nm 3 ] a množství tepla [J]. Za tyto veliiny zákazník latí a odebírá si je podle své poteby a v té dob kdy je potebuje. Tyto veliiny si tedy ídí zákazník ne výrobce. V oblasti operativního ízení se eší na dispeerské úrovni tlaky ve vybraných bodech sít a všechny poruchové stavy v dopravní síti. Takové ízení výrobce pi operativním ízení zdroj je složitjší, ale s hlediska logistiky je podstatné zajištní plynulé dodávky energie s ohledem na provoz energetických zaízení Operativní ízení je dispeerské ízení a asovém rozsahu dne pípadn nkolika dn. Výrobce však se zajistit požadavky zákazník a proto se jak výrobce, tak pepravce zamí své ízení na asovou úrove taktickou a v té se eší jednak placení a všechny finanní otázky a hlavn dlouhodobé smlouvy s dodavateli surovin. V úrovni strategické pak eší spolen dlouhodobé problém zásobování a to je renovace a výstavba zdroj a renovace a výstavba a renovace dopravních sítí. Kontinuální dodávky energií je tedy velmi zajímavý a velmi významný logistický proces, který je, do jisté míry náronjší, než logistika pi dodávkách a distribucí výrobk a proto tuto ást logistiky v žádném pípad nelze zanedbávat. To se nezanedbává, protože to je nezbytná souást našeho života, ale s hlediska logistiky je pehlížená. LITERATURA Strakoš. V, Kavka. L., Kolomazník, I.: Logistika a modelování potrubní dopravy. - V tisku, VŠLG Perov, Recenzoval: Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

12 DOPRAVA A DOPRAVNÍ CESTY JAKO SOUÁST KRITICKÉ CESTY K ÚSPŠNÉ SPOLENOSTI Transport and Transport Routes as a Part of Critical Way of Successful Society Abstrakt Doc. Ing. Ivan Hlavo, CSc. Vysoká škola logistiky v Perov, katedra logistiky a technických disciplín. lánek obsahuje úvahy a zamyšlení nad souasným stavem v oblasti dopravních systém a jejich využíváním a mnohdy neutšeným stavem dopravních cest a prostedk. Hlavním zámrem autora bylo vyvolat polemiku nad zmínnými úvahami a snaha rozdmýchat diskuzi. Podstatou úvah autora je podívat se na problém ešení dopravy a dopravních systém z pohledu hledání východisek již na úrovni vzdlávacího systému na vysokých školách. Práv vysoké školy jsou institucemi hrajícími nezanedbatelnou roli pi formování absolvent a specialist, kteí následn své nabité znalosti promítnout do svých budoucích profesí. Autor vychází ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti budování dopravních systém a ze svých zkušeností na poli akademické pdy. Autor lánku se nebrání jakékoliv konfrontaci ze strany itatel lánku, kteí by se chtli zapojit do diskuze nad uveejnnými myšlenkami. Abstract The article contains thoughts and contemplations on recent situation of transport systems and their usage and dismal condition of transport routes and vehicles. The main goal of the article is to evoke discussion on the following facts. The main principle of the paper is to look at the system of tertiary education and its impact on finding solution for transport systems. Therefore universities and colleges are institutions playing an important role of preparing and educating graduates and professionals, who are the future power for designing and improving transport systems by application of acquired education. It is based on author s extensive experience in the field of developing transport systems and also the academic environment within. Author expects various opinions about the mentioned thoughts and discussion over the matter is possible. Klíová slova Doprava, dopravní cesty, vysoké školství Keywords Transport, Transport Routes, Tertiary Education 1. ÚVOD Petechnizovaná spolenost a její dsledky se objevují tam, kde to nejmén potebujeme. Technika a hlavn ta užitková, se v nejvtší míe projevuje jako dsledek demokratizaních proces na tepnách spolenosti, a tmi jsou dopravní systémy. Celá lidská innost je závislá na funkci dopravy, která se stává rozhodujícím lánkem efektivního fungování spolenosti. Co se však dje? Systém dlouhodob zpsobuje problémy, a to nejen technického a ekonomického charakteru, ale nií i lovka a jeho prostedí. Co s tím? Pro se tato rozhodující a nezbytná souást života na svt, bez které si život tžko dokážeme pedstavit, stává problémem a v uritých momentech zoufale voláme o pomoc. Lze zastavit tento proces? Lze vytváet jiné systémy? Nebo ešit operativní problémy a ekat na zmny, které pinese sám život? Tato dilemata jsou filozofií, která musí determinovat spoleenské

13 požadavky, ale i zpsoby ešení. Když opustíme celosvtový trend a jeho možnosti zabezpeit udržitelný rozvoj a soustedíme se na naši Evropu a na naši zemi, tj. na prostory, které umíme ovlivnit, zjistíme mnoho zajímavých skuteností. 2. DOPRAVNÍ SYSTÉMY, JEJICH ÚROVE A VÝVOJ Technická úrove prostedk pohybujících se po dopravních systémech je vysoká. Jsou vybavené neskutenými možnostmi, jež jsou dsledkem technického pokroku a komerce, která žene vývoj kupedu. Tento fakt vytváí na dopravních cestách v každém druhu mimoádné situace. Vývoj dopravní infrastruktury vysoko zaostává za technickou úrovní prostedk pohybujících se po ní. Dalším faktem je množství, intenzita a frekvence prostedk, ale i lidský initel, tedy prvek nejen ízení prostedk, ale i systému. Co s tím? Na vybudování dokonalých (nkdy i nedokonalých) dopravních systém nejsou finance. Problém se eší prbžn vylepšováním, tedy nesystémov a nekoncepn hašením akutních stav. U cest je to formou zlepšování povrchu, technickými úpravami a pidáváním pruh, což ovšem sekundárn vytváí kongesce. Zmínné zásahy zpsobují peplování vstup do mst, zahlcení kižovatek a výsledkem jsou nezvládnuté momenty s kvantem vozidel, pokud uvážíme, že intenzita tis. vozidel za hodinu je bžná, piemž kapacity komunikace jsou 4 až 5 násobn nižší. Celý proces pepravy v objemu % pepravní práce se odehrává na cest. Ptáme se pro. Cesta je pirozeným prostorem pro pohyb dopravního prostedku, je vyjádením svobody lovka ovládajícího mechanismus, vstupujícího do procesu dopravy svobodn bez mimoádných omezení. Co ostatní systémy? Nejbližším systémem k silninímu je železniní doprava. Má zabhnutý ortodoxní systém a stabilní dopravní cestu. I zde dopravní prostedky pedbhly možnosti dopravní cesty. Do hry vstupuje možnost úpravy dopravní cesty (zvýšením traových rychlostí). Chybí invence, chybjí finanní prostedky, železnice slab motivuje zákazníka, motivaci omezují zásady provozu, neschopnost dlby práce, regulace pepravních zásad, navázaní a pevzetí pepravní práce ze silniní dopravy. A tak se stává, že jsou vypravovány poloprázdné vlakové soupravy a nákladní doprava je málo vytížená. Tžko se do této polemiky vstupuje s dalšími dopravními systémy, jako jsou letecká a vodní doprava, které mají svá specifika a filozoficky jsou mén veejn pístupné. A to nehovoíme o mimoádných vstupech ekonomiky do budování jejich funkních složek (letišt, pístavy, plavební dráhy), které jsou k provozu tchto druh dopravy zapotebí. Mže se zdát zvláštní, že se zaobírám tmito úvahami. 3. HLEDÁNÍ EŠENÍ NA POLI VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Je to proto, že zmínné problematiky pímo souvisí s inností a formami výuky odborník pro tyto oblasti. Vysoké školy, a hlavn soukromé, reagují na výzvy praxe a operativn (co zákon umožuje) formují své absolventy pro ešení problematiky sofistikovaným pístupem a s vysokou dávkou kreativity vstupují do procesu kvazi krizového stavu. Tento fakt vytváí podmínky pro teoretické pístupy k ešení. Co tedy nabízí vysoké školství v oblasti ešení a perspektiv v krizové situaci dopravních systém? - Nefunguje systém zptné vazby spoleenských poteb prezentovaný rezortními ministerstvy, na základ kterého je možné pružn pipravovat studenty. Pokusy se zakládáním rad pro spolupráci školy s praxí eší jen regionální nebo velmi úzká subjektivn vnímaná místa. - Nabízí všeobecn pipravené studenty dle kritérií té které školy.

14 - Mže vytvoit podmínky pro ešení problém dopravy (na škole k tomu profilované) formou semestrálních prací, bakaláských a diplomových prací. - Vytváí podmínky pro praktické vstupy do procesu a ešení operativních i dlouhodobých úkol. Co je nutné pro to udlat? - Je teba ešit problém výstupu bakalá a jejich zaazení ve spolenosti jako funkního profilovaného segmentu. - Sladit magisterské a bakaláské studium s požadovaným výstupem a tedy pípravou bakaláe na hodnotný vstup do praxe. Odstranit syndrom bakaláského výstupu jakožto rozpaitého, poloviatého ukonení studia bez ambice pokraování formou magisterského studia. I tyto aspekty pomohou ešit problémy kádr a specialist pro uritý specifický obor. Znovu se vrame k problematice ešení situace v doprav a je zejmé, že je teba pistupovat k hledání východisek i z pohledu kvality vysokého školství. Máme finanní prostedky? Pokud ano, tehdy mžeme dobudovávat dopravní systémy, ešit jejich kapacitu a bezpenost. Zmínná podmínka nebude splnna tém nikdy, prostedky v požadovaných objemech nejsou a nebudou. Co je východiskem? Nabízí se vícero variant, které za vynaložení pimeného objemu prostedk pomohou doasn, operativn lze ešit problém práv na bázi specialist, které vysoké školy produkují. V ešení se objevují výrazné prvky logistiky a je uplatnna v procesu dopravních inností. Objevuje se zde prvek proporcionality rozdlení pepravní práce a tedy výkon realizovaných na konkrétním dopravním systému. V pípad, že spolenost najde zpsob, jak perozdlit a proporcionáln realizovat dopravní výkony, vyeší se okamžit jeden z obrovských problém v oblasti petížené, ekologicky nevyhovující silniní dopravy. Zákonné a jiné normy jako i demokracie vládnoucí ve výbru dopravního systému neumožují pekonat tento problém. Co dlat? Využít teoretické poznatky smující k ešení logistických etzc. Využít prvky telematiky ešící v silniní doprav usmrování, regulaci a pohyb vozidel na cest. Tyto relativn jednoduché, ekonomicky nenároné formy umožní dopravní obslužnost na existující silniní síti. Faktor využití teoretických poznatk v silniní doprav jako komparativního prvku, který v tomto ase funguje na principu úzkých zájm v regionech a nemá celoplošný dosah, psobí v nkterých pípadech spíše negativn. 4. ZÁVR Zapojme urychlen do ešení sofistikovan jednotlivé technické prvky a ešme problém operativy s výhledem na spojení operativních krok s dlouhodobými, investiními zámry. Zapojení, ale hlavn vhodná koordinace na úrovni škol si žádá vytvoení jednotné státní filozofie jako prvku, podle kterého je možné pisoudit úlohy a povinnosti vysokým školám, ústavm a organizacím, které pomohou dotvoit systém jednotné dopravní politiky v rámci R pi dodržení zásad EU. Tento faktor dokáže vytvoit pozici pi ešení operativních i budoucích problém dopravy ve spojení vysokých škol a jejich podílu na praktických výstupech. Literatura Tento lánek je vlastní práce autora. Recenzoval: Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

15 Abstrakt KLASIFIKACE PÍRODNÍCH A ANTROPOGENNÍCH OBJEKT Classification of natural and anthropogenic objects Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Dr.h.c., Vysoká škola logistiky Perov, katedra pírodovdních a humanitních disciplin Standardní procedurou analýzy dat je klasifikace pírodních i antropogenních objekt, reprezentovaných hodnotami sledovaných atribut. Identifikace tíd znamená hledání homogenních podmnožin v konkrétním datovém prostoru. Všechny používané metody vycházejí z pedpokladu, že jednotlivé objekty lze popsat pomocí sledovaných charakteristik tak, že objekty patící do téže tídy mají podobné charakteristiky. Základem každé klasifikace je prostor atribut (klasifikaních znak), kterými lze popsat danou množinu objekt. Principem klasifikace objekt mže být taxonomie, sdružování i tídní. Algoritmus rozdlovacího pravidla se asto nazývá klasifikátor, který mže mít deterministickou, statistickou i heuristickou povahu. Klasifikaní metody, kterých je velké množství, lze zalenit do skupin ízené a neízené klasifikace. Abstract Standard procedure of data analysis used is the classification of natural and anthropogic objects, represented by the values of studied attributes. Identification of classes means search in specific subsets of homogeneous data space. All the methods are based on the assumption that objects can be described using the monitored characteristics so that the objects belonging to the same class have similar characteristics. The basis for each classification is a space of attributes (character signs), which can be described as the set of objects. Principles for the classification of objects can be taxonomy, association or classification. Algorithm partitioning rules is often called a classifier, which can be deterministic, statistical and heuristic nature. Classification methods, which are many, can be incorporated into the groups of controlled and uncontrolled classification. Klíová slova Vytžování dat. Klasifikace objekt. Principy klasifikace. Klasifikátory. Klasifikaní postupy. Key words Data mining. The classification of objects. Principles of classification. Classifiers. Classification procedures. ÚVOD Jednou ze standardních procedur analýzy dat je klasifikace pírodních i antropogenních objekt, reprezentovaných hodnotami sledovaných atribut. Tento problém nabyl na významu s rstem rozsahu a složitosti ešených úloh, spojených s vyhledávání znalostí v rozsáhlých datových souborech, které vznikají v pírodních a technicko-ekonomických oborech (Knowledge Discovery in Databases KDD, Knowledge Extraction, Information Harvesting i Data Archeology) a obecn se zpesováním našich pedstav o uspoádání lidské spolenosti a pírody. V rámci ešení se využívají nejrznjší postupy od matematické logiky, pes matematickou statistiku, neuronové sít, induktivní uení, celá ada heuristických metod, až k rzným hypotézotvorným postupm. Spoleným rysem je práv odlišení studovaných objekt a jejich seskupování do jistých struktur

16 Jedním z relativn nových termín objevujících se v oblasti informaních systém je dolování dat (Data Mining). Jde o ponkud nešastný pojem. Ve skutenosti se totiž jedná o klasifikaní úlohy spojené s vyhledáváním znalostí a vytváením hypotéz, které jsou založeny na nejrznjších metodách a technikách. Proto je zejm správnjší a výstižnjší oznaení vytžování dat i tžení z dat. V žádném pípad nejde o njaký zázraný prostedek, který po snesení všech dat na jedno místo (do jednoho úložišt) sám najde ešení všech existujících problém. Získávání znalostí z databází se zaalo rozvíjet od 60. let 20. století a nejvtší rozvoj nastal od roku Má induktivní charakter (z konkrétních dat se vyvozují obecná tvrzení o datech). V podstat jde o analýzu asto obrovských soubor dat za úelem nalezení nových a asto netušených vztah a shrnutí dat novým zpsobem tak, aby jim byl vlastník dat schopen porozumt a aby byly tyto nalezené vztahy a nová shrnutí pro ešitele užitené. KLASIFIKACE OBJEKT Klasifikace je obecn metoda pro rozdlování dat do skupin dle jistých kriterií. Pokud jsou tato kriteria pedem známa, alespo pro daný výbr dat, lze pomocí metod prediktivního modelování vyvinout model jehož výstupem je klasifikaní promnná. Mnohem astjší pípad je klasifikace, kdy výsledná kriteria nejsou pedem známa a úlohou klasifikace je práv jejich nalezení. Elementárními píklady jsou nap. nalezení okruh dodavatel služeb, skupin tour-operátor na základ jejich obratu, uspoádání zákazník cestovních kanceláí podle zamení, apod. Nalezené skupiny lze pak použít nap. pro specifikaci reklamní kampan zamené na jednotlivé skupiny destinací, resp. obecnji pro výbr segmentu trhu pro danou cestovní kancelá a formulaci jejího programu. V tchto pípadech tedy jde o identifikaci objektu v prostedí s neuritými píznaky a zatíženým šumem, resp. s neúplnými daty. Lze íci, že v principu všechny procedury rozpoznávání jsou založeny na minimalizaci prmrného rizika chybného rozeznávání, tedy nalezení minima funkcionálu R ( α ) = Q( u, α ) dp( u) podle α, není-li známa funkce rozdlení P(u) pi známém výbru hodnot (u i, i=1,,n), Q(u,α) uruje hodnotu ztrát pi signálu u. Minimalizace mže být založena na vytvoení funkce rozdlení pravdpodobnosti, na rekurentní procedue hledání hodnoty parametru α, na zámn neznámého funkcionálu funkcí empirického rizika apod. Cílem klasifikace je získat takové tídy, které co nejlépe vystihují a popisují objekty a jevy v hodnocené oblasti. Základem každé klasifikace je prostor atribut (klasifikaních znak), kterými lze popsat danou množinu objekt. Z hlediska obecnosti ešení a také z praktických dvod má klasifikace vycházet z podstatných atribut, které dostaten charakterizují objekty a rozdíly mezi nimi a které odpovídají teoretickým pedpokladm. Takto lze definovat pirozené klasifikace. Vedle toho existují klasifikace umlé, jejich cílem je pouze systemizace objekt. Tyto klasifikace jsou založeny na formálních znacích, které nemusí být pro tídné objekty podstatné, ale které jsou pro daný úel vhodné. Umlé klasifikace nemusí pokrývat celý možný prostor objekt a vytváet jejich pirozenou, nap. hierarchickou strukturu. V podstat tedy mají subjektivní povahu. Velmi astým pípadem jsou klasifikace smíšené, ve kterých se vedle atribut objekt uplatují i hlediska formální (Schejbal, 2001). asto používanou technikou v takovýchto pípadech je shluková analýza. Tato analýza sleduje, zda se množina objekt pirozen rozpadá na výrazné podmnožiny (shluky) objekt si podobných a pitom nepodobných objektm podmnožin ostatních, pípadn dále analyzuje, jestli existuje celá hierarchie takových rozklad. Sleduje se, ím jsou shluky charakteristické, jak se pípadné další objekty zaadí do již definovaných shluk. Shluková analýza netvoí

17 ucelenou teorii, ale je to ada metod založených na rzných principech (rznorodost ešených problém, požadovaných typ výsledk, velká data, neuritost definice shluku). PRINCIPY KLASIFIKACE Klasifikaní schéma mže být v obecné poloze strun formulováno následovn. Mjme množinu objekt O={o i }, (i =1,,n), které mohou být na základ množiny klasifikaních znak A={a k }, (k =1,,h) piazeny do nkteré z klasifikaních tíd O j, (j=1,,m) podle uritých klasifikaních pravidel V={v t }, (t=1,,z), tj. pravidel zobrazení [o O V(o)]. Klasifikaní konstrukce {O:A,V} má rznou povahu. Principem klasifikace objekt s.l. mže být: a) taxonomie, kdy jsou objekty podle podobnosti piazovány k uritým apriorn stanoveným typm (typologický pístup); b) sdružování založené na vytváení shluk objekt podle podobnosti, aniž by tyto shluky byly definovány pedem; c) tídní do struktury pedem definovaných tíd (jde o klasifikaci s.s.), které musí pln pokrývat prostor objekt. Uvedené pístupy lze realizovat jak expertním zpsobem, tak podle rigorózních rozhodovacích pravidel formálními matematickými procedurami. U prvých dvou pípad je základem stanovení podobnosti a to v pípad ad a) objektu a typu a v pípad ad b) dvou objekt nebo objektu a shluku objekt. Oznaíme-li objekt o a typ i shluk G, pak lze obecn definovat jejich podobnost q o G, =, o G ( o G) tj. jako pomr mohutnosti jejich prniku a sjednocení. Stanovíme-li uritý práh podobnosti q 0, pak lze pi q(o,g) q 0 objekt piadit k typu (taxonu) nebo definovat shluk. Oznaíme-li p ji pravdpodobnost, že objekt o i náleží do tídy O j, pak pi p ji =1 bude mít klasifikace povahu deterministickou, tj. O j = O; O j O k = 0, j k ; O j 0. Klasifikaní tídy O j, které netvoí prázdné podmnožiny, se vzájemn nepekrývají a pokrývají celý prostor množiny O, což dovoluje jednoznané zalenní objekt. V pípad, že pravdpodobnost p ji <1, jde o klasifikace pravdpodobnostního typu, ve které se klasifikaní tídy ásten pekrývají O j O 0, j k. k Množina V klasifikaních pravidel v takovém pípad zahrnuje pravdpodobnostní míru p(v i ) klasifikaních atribut a k. Pravdpodobnost píslušnosti objektu o i k tíd O j bude [ { a } ] { o O } = f p( v ) a,..., p( v ) p ji i j 1 j1. t jk

18 Ve velké ad pípad mají jednotlivé tídy objekt v reálných klasifikacích více i mén neostré hranice, což odpovídá pojetí fuzzy množin. V podstat tedy ešíme otázku, do jaké míry objekt o i náleží ke tíd O j. To vyjaduje funkce píslušnosti µ Bi (σ) nabývající hodnot v intervalu 0,1. Tída O j obsahuje objekty s rznou míru píslušnosti j { ( o ) o,..., ( o ) o } µ 1 1 O = µ a pedstavuje fuzzy množinu. Její hranice tvoí body prostoru U, ve kterých µ ( u) = 0,. B 5 j Algoritmus rozdlovacího pravidla se obvykle nazývá klasifikátor. Princip jeho innosti je znázornn na obr.1. Je vytváen bu z píznak pvodního datového souboru, nebo souboru uritým zpsobem upraveného. Princip klasifikátor mže být statistický, nebo deterministický. Statistický klasifikátor je založen na pojetí píznakových vektor jako náhodných veliin. Pokud je na základ trenovacího souboru známo rozložení hustoty pravdpodobnosti, lze urit parametry rozložení a tak sestavit parametrický klasifikátor, na rozdíl od klasifikátoru neparametrického, kdy rozložení hustoty pravdpodobnosti není známo. Obecn je konstrukce statistického klasifikátoru založena na ztrátové funkci, která vyjaduje ztrátu vzniklou chybným klasifikováním. Na této myšlence je založen bayesovský klasifikátor, nebo klasifikátor maximální vrohodnosti. r r objekt o i rozpoznávací systém popis {a ik } klasifikátor v t =f(a ik ) rozhodnutí o i O J o i O J Obr.1 Schéma klasifikaního systému V pípad neoste definovaných tíd objekt se uplatuje fuzzy klasifikátor, který pracuje s funkcí píslušnosti objektu do tídy. V pípad pírodních, ale i spoleenských disciplin lépe odpovídá charakteru objekt. Geometrický klasifikátor má deterministickou povahu. Jeho smyslem je nalézt dlení m-rozmrného píznakového prostoru jednou i více diskriminaními funkcemi, které umožní klasifikovat objekty do tíd. Empirické klasifikátory jsou v podstat formalizací uritých apriorních pedstav autora, bez striktních teoretických základ. Proto je obtížné analyzovat jejich spolehlivost a získané výsledky. V pípadízené klasifikace jsou pedem nebo pomocí trénovacího souboru stanoveny tídy objekt, zatímco v pípad neízené klasifikace nikoliv. Postupy analýzy dat využívají rzné principy multivarianí statistiky (diskriminaní analýzu, shlukovou analýzu, metody matematické morfologie, samoorganizaní techniky apod.). Mezi tmito typy stojí klasifikace hybridní, která kombinuje ob pojetí za úelem získání co nejlepších výsledk. ízená klasifikace tedy odpovídá v principu taxonomii, neízená klasifikace tídní. Každou klasifikaní úlohu lze obecn rozdlit do pti etap a to na: 1. formulaci požadavk na homogenitu objekt, 2. výbr vhodného kritéria pro posouzení hypotézy o homogenit, 3. výbr vyhovující klasifikaní procedury, 4. vlastní realizaci klasifikace, 5. výbr prioritních veliin, které v podstatné míe podmiují rozdíly mezi objekty nebo skupinami objekt. Posouzení homogenity by mlo pedcházet každé klasifikaci, nebo pi potvrzení statistické homogenity ztrácí jakékoliv tídní smysl. Úlohu lze formulovat následovn. Bude

19 li platit pro všechny objekty o i, o j z množiny O, na kterých je definována m-rozmrná veliina U funkcí F o (U), že F u F u = ( ) ( ) 0 o,i o, j, je množina homogenní. Bude-li alespo v jednom pípad platit, že ( u) F ( u) Fo,i o, j > 0, rozpadá se množina na dv podmnožiny. Urení hranic statisticky homogenních množin v ploše i v prostoru je nároné, nebo již pi dlení do dvou tíd je pi n objektech provujeme (2 n-1-1) variant. Proto se používají zjednodušená ešení na uspoádaných datech. Základní statistické klasifikaní postupy se opírají o statistické testy rzného typu, provující hypotézy o shod rozptyl, stedních hodnot, typu rozdlení apod. Pi jejich používání je nezbytné respektovat podmínky aplikace, které jsou uvádny v každé uebnici matematické statistiky. Klasifikace jednorozmrných výbr je založena na provení nulové hypotézy o shod i rozdílu rozptyl 2 H : = 2 0 σ 1 σ 2 =..., prmr H : µ =..., 0 1 = µ 2 i empirických distribuních a frekvenních funkcí ( U ) F ( U )... H : F = 0 1 proti alternativním hypotézám H 1 pomocí statistických parametrických a neparametrických test. = 2 Mnohem úplnji mohou pi respektování podmínek použitelnosti klasifikovat studované objekty multivarianí statistické postupy. Jsou založeny na vícerozmrné náhodné veliin { U,U, Κ } U = 1 2,U m, která je charakterizována stední hodnotou E(U) a kovarianí maticí Σ(U). Prošetení shody nebo rozdílu objekt A, B, mže být založeno na ovení hypotézy: shod vektor stedních hodnot o shod kovarianích matic o shod obou charakteristik souasn H H H ( 1) : E( U ) = E( U )... 0 Σ A B = ( 2 ) : ( U ) ( U )... 0 = Σ A B = ( 3 ) E ( U A ) = E ( UB ) 0 : ( U ) = ( U ) A B =... proti odpovídajícím alternativním hypotézám. Tyto hypotézy se prošetují pomocí rzných kritérií, jako je nap. Hottelingovo kritérium o shod prmr, Mahalanobisova všeobecná vzdálenost vážených prmr, Minkovského zobecnná eukleidovská vzdálenost i Kullbakovo kritérium o shod kovarianích matic. Z ady postup, které byly navrženy, se používají hlavn diskriminaní analýza, ada metod rozpoznávání vzor, hierarchické a nehierarchické metody sdružovací analýzy (vetn fuzzy shlukování), nkteré z variant faktorové analýzy, metoda generování unárních hypotéz, umlé neuronové sít (Hopfieldova sí, Kohonenova mapa), klasifikaní stromy, genetické algoritmy i rzné hybridní systémy. Je dležité zdraznit, že tyto techniky mají v podstat Σ Σ =

20 heuristickou povahu a že neexistují jasná pravidla pro výbr nejlepší procedury klasifikace, což mže být zdrojem obtíží. APLIKACE V CESTOVNÍM RUCHU S problémem klasifikace se bžn setkáváme i ve sfée cestovního ruchu. Turistický prmysl je pokud má být úspšný založen na klasifikaci jak pírodních, tak antropogenních objekt. Obecn známé je klasifikování cestovních kanceláí a agentur podle pedmtu innosti, postavení v distribuním procesu, územního hlediska, hlediska segmentu trhu i podle hlediska velikosti. Podobn je známé klasifikování ubytovacích a stravovacích zaízení, dobe popsané v oficiálních materiálech Ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací. Tyto klasifikace mají apriorní charakter daný pístupy zpracovatel. Mnohem složitjší je klasifikace pírodních atraktivit cestovního ruchu. Existuje ada navržených postup, které lze v zásad rozdlit do dvou skupin, a to: na skupinu metod založených na kategorizovaných promnných volených autory podle vlastních pedstav a hodnocených na základ subjektivních pravdpodobností; na skupinu metod, které se opírají o kvantitativní údaje o pírodních a antropogenních veliinách a o úastnících cestovního ruchu. Expertní bodovací klasifikaní pístupy vyžadují, aby nejprve byla stanovena použitá hlediska a urit intervaly stupnice bodování. Zejm bude úelné oddlit charakterizování objekt jako pírodních útvar a hodnocení podle antropogenních znak (Rybár, 2010). Jde o to, že pro posouzení atraktivity hodnotit na jedné stran typ území a jeho vlastnosti, na stran druh možnosti a podmínky realizace aktivit cestovního ruchu. Jak už bylo uvedeno, je bodové hodnocení velmi subjektivní, nebo ve skutenosti vychází z poznatk, zkušeností a senzitivity hodnotitele. Zjišování podílu zastoupení pedem vymezených hledisek, která jsou použita pro charakterizování atraktivity objekt a území, lze založit na anketních šeteních, jehož respondenty jsou obvykle návštvníci destinace nebo i rezidenti i speciáln oslovení reprezentanti státních orgán a samospráv, pípadn i zástupci zájmových sdružení, která jsou zamena na danou problematiku. Jako píklad lze uvést posuzování vhodnosti využití opuštných zatopených jámových kamenolom a tžeben štrkopísk v povodí ek k rekreaním aktivitám musí vycházet z ocenní ady základních a technických kritérií (tab.1). Tab.1 Kritéria hodnocení umlých jezer pro rekreaci a sportovní aktivity (Schejbal, 2011) FAKTOR HODNOCENÍ HLEDISKO vzdálenost od velkého sídlišt dostupnost vlastnictví pozemku hodnota pozemku 3 < 10 km km 1 > 20 km 3 zpevnná cesta 2 nezpevnná cesta 1 pšky 3 veejné 1 soukromé 3 rezervace i památka 2 velká 1 malá vodní plocha 3 rozsáhlá

21 hloubka typ dna charakter beh viditelnost ve vod vegetace ve vod zajímavosti ve vod 2 stedn velká 1 malá 3 velká 2 stední 1 malá 3 skalnaté 2 štrkovito-písité 1 bahnité 3 plochý, písitý i travnatý 2 mírný, travnatý a lesnatý 1 strmý, kamenitý 3 velmi dobrá 2 prmrná 1 malá 3 žádná 2 stední 1 bohatá 3 asté 1 žádné Bude-li souet hodnocení 27 až 33 bod, jde o velmi vhodný, pi 19 až 26 bodech vhodný a pi 11 až 18 bodech o nevhodný objekt. Pístupy založené na kvantifikovatelných ukazatelích vycházejí z toho, že zájem o atraktivitu je nepímo úmrný pepravní vzdálenosti, náronosti na as, na finance a vynaloženou námahu. Míra atraktivity kteréhokoliv objektu, který se uplatuje v cestovním ruchu, je obecn dána funkcí A = f ( d,t,c) utl kde d utl je útlumová vzdálenost, s jejímž rstem klesá A k nule, t uziv celková doba strávená cestováním a návštvou objektu (nap. délkou prohlídky hradu i pírodní rezervace, pobytu na kurzu nebo na dovolené) a c cena, kterou turista chce a musí zaplatit za užívání produktu cestovního ruchu (náklady na cestu, vstupné, stravné a ubytování, pípadný nákup suvenýr). Konkrétní návrhy se liší podle uvažovaných veliin. Nap. atraktivita turistické destinace podle Vaníka (2006) je f ATD = d n 1000 kde d je prmrná vzdálenost místa bydlišt od destinace, n prmrný poet turist a návštvník za den a f prmrný poet dn strávených v destinaci. Tvorba a analýza model geografického nebo ekonomického prostoru mže být založena na geografických parametrech, jako je nap. rozptyl a hustota osídlení, vzdálenost objekt apod. V rámci ešení lze využít topologické funkce, které umožují stanovit spojitost, blízkost i vzdálenost prostorových element v map. Modelování prostorových interakcí bylo inspirováno fyzikálními vztahy, konkrétn Newtonovým gravitaním zákonem (Reilly, 1931). Princip Reillyho modelu vychází ze stanovení liniového rozhraní sfér vlivu dvou a více stedisek (u každého bodu území lze jednoznan stanovit, které stedisko má tady dominantní vliv). Rozhraní je ureno koeficientem uziv k = Τ M M A B, M A M B

22 kde M A a M B jsou váhy (píp. masy) dvou srovnávaných stedisek a Τ = 1 5 je ád odmocniny. Hranicí mezi sférami vlivu dvou stedisek tvoí množina bod, ve kterých vzdálenost od stediska A je k násobkem vzdálenosti od stediska B, tedy d AB n k =, n d AB d AB n = =, k + 1 M A Τ + 1 M kde d AB je vzdálenost obou srovnávaných stedisek a n je vzdálenost mezi menším z obou stedisek a bodem rovnováhy, tj. hranicí sfér vlivu mezi stedisky. Nejjednodušším a zárove nejuniverzálnjším ukazatelem, kterým je možné váhu stediska vyjádit, je poet obyvatel. Funkce regionálních turistických atraktivit jsou založeny na hodnocení K atribut T turisty na bázi konceptu individuální pohody RTA= f T. Hlavní problém se týká promnných použitých k definování turistických atribut. K získání píhodné kvantitativní míry, užitené jak k ocenní turistické atraktivity destinace, tak k porovnání atraktivit, pak ordinární stupnici transformovali na kardinální stupnici použitím kumulativní relativní etnosti individuálních ocenní, takže hodnoty položek leží v rozmezí 0 a 1, což odpovídá minimu a maximu ocenní turist. Celkovou mírou atraktivity na základ všech atribut a všech ohodnocení turisty je kde N je poet pozorování (turist). N K B ( ) ( v ) N, Κ Κ j =,..., J RTAj f jnk 1 = n= 1 k = 1 Metody kvantitativní analýzy zahrnují velké množství postup, které používají rzn matematické a statistické operace. Nejjednodušší metody využívají asocianí a korelaní koeficienty a hledají míry podobnosti mezi jednotlivými regionalizaními kritérii vztaženými k daným prostorovým jednotkám. Przkumová analýza dat by obecn mla být prvým krokem. Umožuje pomocí jednoduchých postup grafického znázornní a poadových charakteristik zjistit základní vlastnosti hodnoceného výbru dat, jako možný typ statistické distribuce, detekci odlehlých i chybných údaj, shlukování atd. Korelaní a regresní analýza detekuje a popisuje vztahy mezi veliinami, což je nutnou podmínkou pro další kroky. Klasifikaní analýza zaazuje objekty do jistých skupin, verifikuje toto zaazení, detekuje objekty nenáležející do existujících tíd a tím predikuje tídy nové. Konen faktorová analýza (resp. její varianty) detekuje základní strukturu datových shluk a tím redukuje poet sledovaných veliin. Pehledné rozdlení pístup k hodnocení atraktivity cestovního ruchu uvádí Pompurová (2009), která dlí doposud známé pístupy do ty základních skupin, a to na geografický, prezentaní, ekonomický a perceptivní pístup (obr. 2)

ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ENERGIEMI JAKO LOGISTICKÝ PROCES

ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ENERGIEMI JAKO LOGISTICKÝ PROCES ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ENERGIEMI JAKO LOGISTICKÝ PROCES Abstrakt Energy supply of the population as a logistic process Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Vysoká škola logistiky Přerov, katedra logistiky a

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL

IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL IS KONTI AS SOFTWARE SUPPORT OF INTERMODAL TERMINAL David Krásenský 1 ABSTRACT The important prerequisites of an effective and flexible operation of an intermodal terminal is a suitable information system,

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob

Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Databázová podpora normování manuálních inností ve strojírenské výrob Jaroslav Halva, Ing., reus s.r.o., schlott gruppe, Plze jaroslav.halva@reus.cz +420-724 36 77 04 Píspvek prezentuje systém databázové

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více