PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN 1804-8315"

Transkript

1 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 2, ČÍSLO 3, 2012, ISSN

2 O B S A H: Vladimír Strakoš: Zásobování obyvatel energiemi jako logistický proces Energy supply of the population as a logistic process Ivan Hlavo: Doprava a dopravní cesty jako souást kritické cesty k úspšné spolenosti Transport and Transport Routes as a Part of Critical Way of Successful Society Ctirad Schejbal: Klasifikace pírodních a antropogenních objekt Classification of natural and anthropogenic objects Andrea Lešková: Koncepce logistiky dodavatelského etzce v automobilové výrob Logistics concept of supply chain in automotive production Vladimír Strakoš Kamila Motalová: Logistika a zásobování oblasti vodou Logistics and supply the region with water Bedich Michálek: Cestování v Austrálii logistický problém Travel in Australia a Logistic Issue Erika Konupíková: Rozvoj manažér a ízení lidských zdroj v prmyslových podnicích Development of Managers and Human Resources in Enterprises Libor Kavka Jan Rája Markéta Hlavsová: ešení problematiky parkování a odstavování vozidel ve mst Parking and decommissioning vehicles in a city

3 ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ENERGIEMI JAKO LOGISTICKÝ PROCES Abstrakt Energy supply of the population as a logistic process Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Vysoká škola logistiky Perov, katedra logistiky a technických disciplin, Základní charakteristikou zásobování energiemi je oddlení dodavatel a zákazník zpravidla rozsáhlou penosovou sítí. Oddlení výrobc a odbratel je tedy anonymní a dlouhodob nemnné. Kapacita dopravního spojení vždy pekrauje kapacitní požadavky zákazníka. Rychlost penosu (pepravy) je velmi rozdílná a to od rychlosti nkolika m.s -1 až po rychlost svtla. Zákazník si odebírá takové množství zboží které potebuje a to v dob spoteby, bez domluvy s dodavatelem. Rychlost penosu navíc umožuje prodávat zboží bez ohledu na politické rozdlení prostoru a to okamžit. Všechny tyto vlastností dopravních cest a možnosti pepravy jsou píinou jiného zpsobu navázání finanních tok, než je v bžném prodejním systému. Dále velké množství odbratel, by koresponduje s penosovými vlastnostmi penosových sítí, mže vyvolat situaci, kdy nkterá penosová spojení jsou petížené anebo dokonce extrémn petížené. Také mže nastat situace, kdy nkterý zákazník odebírá vtší množství, než bylo pedem domluveno. Toto jsou hlavní pohledy na specifiku výroby a prodeje v logisticky specifickém prostedí zásobovací sít, (Supply Network Management- SNM), než je tento pojem bžn používán v obchodním styku. Abstract The basic characteristics of energy supply is the separation of suppliers and customers usually extensive transmission network. Separation of producers and consumers is anonymous and for long time. The capacity of transport connections always exceeds the capacity requirements of the customer. Energy transfer speed is very different namely from the speed of m.s -1 to the speed of light. The customer takes a quantity of "goods" they need at a time of consumption, without agreement with the supplier. Transfer speed allows selling "goods" regardless of the political division of space and it immediately. All these properties of routes and ways of transporting are another way to establish the cause of financial flows than in the normal sales system. Furthermore, a large number of customers, even corresponds to the transmission characteristics of transmission networks, may cause a situation where some of the transmission connections are overloaded or even extremely overloaded. It may also be situations where a customer takes more than previously agreed. The main views of the particularity of the production and sales, in a specific environment logistically supply network, (Supply Network Management- SNM), over this term is usually used in trade. Klíová slova Keywords Energetická sí, logistika, elektrická energie, teplo, plyn, ropa. The energy network, logistics, electricity, heat, gas, oil.

4 ÚVOD Zásobování obyvatel energiemi je složitý logistický proces. Jako ve vše ch pípadech je nutné logistický proces rozdlit na vlastní technologický proces a na jeho systém ízení. Vlastní technologický proces je tvoen tém ve všech pípadech kontinuální dopravou, a to je peprava elektrické energie, peprava plynu a peprava tepla. Používá se pro zajištní života obyvatel ješt nkolik jiných dopravních sítí s kontinuální pepravou, ale to jsou sít které nepepravuji energii. Zásobování energiemi má, oproti bžným logistickým systémm využívající pro pepravu neparametrickou sí, své specifické vlastnosti. Pro mnohé, kteí se touto problematikou pímo nezabývají, mohou být spolené znaky pepravních sítí tchto rozdílných energií skryté. Základním spoleným znakem je to, že výrobce prodává svj produkt prostednictvím rozsáhlé dopravní sít prakticky anonymnímu zákazníkovi, který zaplatí za odebraný produkt dodaten a to podle odebraného množství. Zákazník tedy není anonymní, ale v okamžiku odbru, výrobce prakticky vbec nezajímá, kdo jeho produkt práv odebírá. Výrobce ale pro provoz svého výrobního zaízení potebuje od zákazníka finanní prostedky a proto zákazník odevzdá pedem dohodnutou zálohu na odebraný produkt. Komu, to je opt zajímavý problém, protože mezi výrobcem a zákazníkem je rozsáhlá dopravní sí. Mže to být tak, že zálohu odevzdá prodejci a ten njakou ást pedá výrobci. Ne njakou ást, ale takovou, kterou výrobce potebuje a zbytek si nechá, nebo použije jinak. Ješt je tady další, kdo na peníze od zákazníka eká a to je ten, který zajišuje dopravu produktu, tedy majitel dopravní sít. Takto jsme se dostali k základní ásti energiemi. Dosti dobe to vystihuje obr.1. logistického procesu zásobování obyvatel Logistika je ízení pepravy produkt a tak základ jakéhokoliv logistického etzce je hmotný nebo energetický tok. V našem pípad tok energie. Ze samé podstaty zásobování obyvatel energiemi je mezi výrobcem a zákazníkem penosová sí. Tedy ne jednoduchý dopravní etzec, ale tato sí je systém kanál, kterými proudí energie v pípad, že je mezi nkterými uzly v síti rozdíl potenciál. Na koncích takové dopravní sít jsou napojeni odbratelé, tedy zákazníci. V pípad zásobování obyvatel energiemi mají zákazníci tu výhodu, že si kdykoliv odeberou ze sít takové množství, které potebují. Toto množství je sice omezeno, ale maximum je nastaveno tak jak si zákazník s dodavatelem pedem dohodl. Zpravidla je u drobných spotebitel maximum nastaveno tak, že poteby zákazníka vbec neomezuje. Je to spíše naopak, že maximální množství zajišuje jistou bezpenost zákazníka. to Takto se dostáváme k jednoduchému autorovu pojetí definice dopravního systému, a zdroj sí spoteba. Z této jednoduché definice zásobovací sít v energetice vyplývají také dosti jednoznané nároky na ízení tohoto etzce. Poznamenejme ješt, že poet zdroj, stejn jako poet zákazník napojených na penosovou sí je zpravidla dosti velký. ízení zdroje má jednoznaný cíl ízení a to je vyrobit takové množství produktu jaké zákazníci potebují. V tomto pípad se jedná o ízení v reálném ase anebo ízení operativní. ízení penosové sít má zásadn jiný cíl a to je zajistit dostatenou penosovou kapacitu spojení zákazníka se zdrojem. Dostatená kapacita znamená pedem a dlouhodob dohodnuté množství.

5 Strategie výrobc, distribuce a spoteby (asová úrove roky) Penžní ústav Koordinace výrobce distribuce zákazník (asová úrove rok) dispeink spotebitelé peprava spoteba Obr.1 Logistika a zásobovací etzec ízení spoteby (v reálném ase a operativní) je jiné. Každý zákazník si bere takové množství produkt, jaké potebuje a to až do urité meze o které ví jak zákazník, tak dodavatel. Okamžitý odbr spotebitel je tedy pro dodavatele náhodná veliina, kterou je možno pedpovídat pouze s uritou pravdpodobností. ízení spoteby (taktické a strategické) je složitjší problém, protože se týká výstavby nebo rušení výrobních prostedk anebo rekonstrukce penosové sít a to tém vždy zasahuje do majetku relativn nezainteresovaných osob a navíc jak výstavba, tak zrušení je vc dlouhodobá a nákladná (vzpomeme výstavbu 2 dalších blok jaderné elektrárny Temelín). V této asové úrovni ízení se bez dobré predikce neobejdeme a práv tato predikce siln ovlivuje cenu produkt, které se energetickou síti penášejí. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL ELEKTRICKOU ENERGII Vlastní technologický proces má nkolik specifických vlastností, které tento systém odlišují od ostatních. Penosová (dopravní) rychlost je rychlost svtla, tzn. že se produkt vyrábí práv v dob spoteby a energie se ve vtším množství nedá uskladnit Protože však výrobce i pepravce (nebo dopravce) potebují od zákazníka peníze, tak se tento produkt musí platit bu pedem, nebo pozdji. V souasné dob se ukázalo, že je výhodné platit zálohu pedem a v dohodnuté dob se placení vyrovná. Podívejme se na obr.2., který znázoruje princip logistické sít zásobování elektrickou energii. Je to klasický proces zásobovací sít (Supply Network Management) se všemi dležitými ástmi a to je zásobovací logistika, výrobní logistika a distribuní logistika.

6 V tomto pípad distribuní logistika koní pímo u zákazníka a ne ve skladu njakého prodejce. Obr.2 Logistika pi zásobování zákazník elektrickou energii Že by tam žádný prodejce nebyl? Co když výrobc je nkolik, a to vždy je, a distribuní sí je složitá a zákazník je hodn. Pak je tém logické, že by se mohli najít prostednící mezi zákazníky a vlastní zásobovací síti. Z toho velmi zeteln vyplývá, že zákazník si mže objednat dodávku energie speciáln od nkterého výrobce. (Vdom jsou tady používané netypické pojmy, které jsou bžné v logistice). Takto se z celého systému elektrické energie stává skuten tržní systém ve kterém si každý mže koupit produkt (el. energii) od kteréhokoliv výrobce. Má to ale háek. Kvalita produktu je stejná od všech výrobc a proto by se mohlo stát, že zaniknou výrobci kteí s hlediska hospodárnosti se surovinovými zdroji jsou významní a proto celý takto rozsáhlý systém musí ídit jeden centrální prvek regulaní orgán, který musí hlídat a stanovovat limity dležité pro funkci celého systému s hlediska státu. Je to také významné proto, že dodávky se realizuji i pes hranice. ízení systému elektrické energie je velmi složité v oblasti strategického ízeni. Je to zejm nejsložitjší oblast ízení proto, že zdroje energie jsou vyerpatelné. Navíc v pípad, že se v tomto stát vyerpají, tak je nutno zajistit jiné zdroje. Je to záležitost celého státu a práv toto dlá ze systému zásobován obyvatel el. energii jeden z nejsložitjších systému ízení. Je to oblast logistiky, samozejm, že je. Je to problém zajištní trvalé funkce zásobovacího etzce, kde produkt je elektrické energie. Uvažujme o naší republice. Zpístupnné zdroje uhlí jsou asi na 30 let, zdroje uranu na kratší dobu, uvažujme 15 let. Ostatní zdroje obnovitelné iní cca 10 % spoteby a ty nás nezachrání. Pokud naši ochránci pírody zabrání další tžb uhlí a uranu, tak budeme el.

7 energii nebo uhlí, nebo uran - palivo do jaderné elektrárny kupovat. V takovém pípad budeme závislí na politické stabilit tchto stát. Uvažujme, že postavíme další jadernou elektrárnu, což je rozumnjší než kupovat uhlí, které se stejn bude muset v menším množství kupovat, tak výstavba jaderné elektrárny bude trvat cca 10 let. Plánovaných 5 let dostavby Temelína je kratší proto, že to je dostavba a ne postavení elektrárny na zelené louce. Dležité pro strategické ízení energetické situace státu je nutné plánovat minimáln na 10 let dopedu a to je práv problém strategického ízení v logistice. Zajistit dlouhodobou funkci ízeného systému. Když mluvíme o výrob, peprav a spoteb elektrické energie, tak si upesnme situaci v dodávkách. Pepravce nebo dopravce, nebo výrobce musí odbratelm pidlit uritý limit, zvlášt proto, že výrobce musí energii vyrobit v tom okamžiku, kdy to zákazník chce. Proto má každý zákazník nastaven maximální proud I [A] který mže odebrat a pitom se dodavatel zavázal, že bude udržovat naptí U [V] v uritých mezích. Tím zaruuje, že v pípad poteby zákazníka dodá elektrický výkon P=U.I [kw]. Za tento limit zákazníci zaplatili jednorázov pi instalaci pívodu el. energie. Zákazník pak platí za odebranou energii a to je E=P.t [kwh]a to pedem zálohu a teprve za urité období se celková spoteba doplatí nebo zákazník dostane ást penz zpt. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL PLYNEM Zásobování obyvatel plynem je další velmi zajímavou oblasti logistiky. Pro se tento zásobovací sytém nespojuje bžn s pojmem logistika je proto, že se stejn jako elektina, vymyká z klasického pojmu prodeje. Pro se vymyká, když celý zásob ovací etzec je stejný. Výrobce vyrábí, dopravce dopravuje a zákazník kupuje. Opt je to proto, že výrobce, tža výrobek dodává do sít a zákazník je napojen na sí. Vzájemn mezi sebou nemají osobní kontakt. Nevidli se, neznají se, jsou si úpln cizí a pesto bez sebe nemohou být. Nebude výrobce, nebude zákazník a opan. Jaký je rozdíl proti systému zásobování elektrickou energii? Je to v tom, že rozvody plynu, tedy dopravní systém má uritý objem a tedy slouží jako doasný sklad a to u el. energie nejde. Navíc, plyn je možné skladovat a to opt u elektiny nejde a ješt jedná skutenost je to, že plyn se mže využít i jinak, než barbarské (pojem autora) spálení a pemna na tepelnou energii. Plyn jsou uhlovodíky, které je možné využít i jinak a spálením se definitivn znií. To ale ponechme stranou. Te je pro nás plyn zdrojem tepelné energie. Již ne také mechanické energie jako je el. energie. Podívejme se na zásobovací sytém tepelné energie plynem podle obr. 4. Stejn jako u elektrické energie zaíná celý proces v zemi. Plyn se složitjší, ne složitou, sítí vytží ze zem, upraví a dopraví do spotebitelské sít. Není to tak úpln jednoduché, protože se plyn dopravuje na velkou vzdálenost a tak se musí pro cest nkolikrát mnit tlak plynu, aby potrubí, kterým se dopravuje, nemuselo mít extrémn velký prmr. Je to do jistí míry podobné jako u el. energie, ale u plynu je zvýšení tlaku energeticky náronjší. Celým systémem zvyšování a snižování tlaku se nebudeme zabývat a zamíme se jenom na systém prodeje v dodavatelském etzci a jeho ízení, což je skuten problém logistiky a to opt na všech ídících úrovních od ízení v reálném ase po ízení strategické. Podle obr.3 výrobce dodává upravený plyn prakticky anonymn do spotebitelské sít a plyn se dodává prakticky vždy na velkou vzdálenost, protože msta se spotebiteli se nenacházejí tém nikdy v míst tžby plynu. Po nkolika zmnách tlaku se plyn dostane do posledních vtví rozvodu plynu a na tyto vtve je napojen konený zákazník. Ten neví odkud je plyn, který spotebovává, neví kdy a kde se vytžil, neví kdo jej vytžil a tedy neví kdo mu

8 jej prodává a komu vlastn platí. Pro zákazníka je dležité to, že má plyn kdykoliv k dispozici a mže si odebrat tolik plynu, kolik potebuje. Obr.3 Logistika pi zásobování zákazník plynem Tak se dostáváme opt ke stejnému systému prodeje jako v pípad el. energie a to, že zákazník zaplatí njakému sprostedkovateli zálohu pedem a pak, na konci zvoleného období rozdíl doplatí anebo peplatek dostane zpt. Že by to bylo tak jednoduché? To samozejm není. Podívejme se na tento systém s hlediska logistiky, tedy ízení dodavatelského etzce. Není to etzec, ale dodavatelská sí a to velmi složitá, i když zásobníky plynu celý systém do jisté míry zjednodušují. Relativn jednoduché ízení sytému dodávky a prodeje plynu je v asové oblasti reálného asu anebo v oblasti operativního ízení. V této asové úrovni se eší automatická regulace tlaku plynu a to regulaci tlaku na výstupu ze zásobníku plynu anebo kompresní stanice. Takový systém regulace je zcela zvládnuty. Z hlediska operativního ízení, tzn., když bude dostatený tlak plynu i zítra nebo pozítí, je opt pomrn mén nároný problém. Složitjší systém ízení je v oblasti taktické a strategické. Tzn., bude dostatek plynu v píštích nkolika létech anebo bude dokonce dostatek plynu v píštím desítiletí? To jsou závažné problémy ízení systému zásobování plynem. Znamená to co nejlepší predikci vývoje jak kapacit jednotlivých dostupných ložisek, przkum nových ložisek, zpístupnní nových naleziš a v neposlední ad vývoj politických a národnostních vztah mezi oblastmi spotebitel a oblastmi se zdroji. Práv v této oblasti mnohou pomoci moderní prostedky informaní techniky, i když je nutné zdraznit, že tyto moderní prostedky nic nevyeší, ale mohou významn pomoci. Jeden z nástroj je systém modelování jak technických problém, tak spoleenských

9 problém ze kterých je možné vytvoit predikci vývoje obou systému, jak technického, tak spoleenského by s uritou pravdpodobnosti. LOGISTIKA A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL TEPLEM Logistický systém zásobování obyvatel teplem je oproti pedchozím výrazn menšího rozsahu, i když význam má pro náš život v našem podnebním pásmu prakticky stejný význam. Charakteristika tohoto logistického systému má své specifikum v tom, že dopravním prostedkem je voda, nkdy ve form páry, a na tento dopravní prostedek se naloží teplo a tak se dopravuje k zákazníkovi, který si teplo odebere. Proti pedchozím systémm má teplo ješt jednu velmi dležitou specifiku a to je, že když si zákazník dodané teplo neodebere, tak si je výrovce a tedy dodavatel musí vzít zpt. Obr.4 Logistika pi zásobování zákazník teplem Je to skuten zvláštní systém. Výrobce vyrobí produkt pro zákazníka. Prostednictvím dopravce produkt dopraví k zákazníkovi. Zákazník si odebere tolik, kolik potebuje a zbytek nechá pepravci. Ten musí nevyzvednutý produkt dopravit co nejrychleji zpátky výrobci, protože produkt asem ztrácí svou kvalitu. Výrobce vrácený produkt, který již nemá parametry pro prodej, produkt opt zhodnotí a pošle jej opt k zákazníkovi. Taková situace vzniká hlavn v meziobdobí pi pechodu zima léto a opan. Mimo to v lét zákazník odebírá hlavn teplo v teplé vod a v té dob je celý systém využíván pouze na nkolik málo procent.

10 To jsou hlavní charakteristiky procesu zásobování teplem a te se podívejme na jeho technické provedení. Komplexní schéma je na obr. 5. Výrobce nakupuje surovinu což je uhlí nebo plyn a z té vyrábí teplo. Teplo naloží na dopravní prostedek, tedy vodu, a tak jej dopraví distributorovi. Ten si v pedávací stanici teplo pevezme a vždy s nižší teplotou distribuuje dále. Výrobce vyrábí teplo o vysoké teplot a proto první okruh je vždy vysokoteplotní. Vtšinou to je pehátá pára a z té se ve výmníku teplo pedá dopravci, vtšinou do vody. Dopravce pak teplo distribuuje dále a pitom teplota vlivem ztrát neustále klesá. Tyto ztráty tepla se útuji zákazníkovi, takže to výrobce ani distributora píliš netrápí a zákazník to nijak nemže ovlivnit. Strategické ízení výstavba a údržba zdroj a sít ekonomika, dodavatelé, odbratelé R RS R RS R RS Obr.6 Hierarchie ízení Technika ztráty penosem tepla trápí, protože to omezuje vzdálenost, na kterou je možné teplo prodávat. Proto se vyvíjejí stále lepší tepeln isolaní materiály. Na obrázku vidíme, že výmníkových stanic je nkolik. Je to dáno rozlohou dopravní sít a rozmístním zákazníku a jejich odbrem. Na poslední výmníky (pedávací stanice) jsou již napojeni zákazníci a ti si sami ventily na výmnících ídí kolik tepla odeberou. To co neodeberou se vrací zpt. Z obrázku je velmi názorn vidt rozdlení logistického systému na ást výrobní, dopravní a distribuní, která je nepetržit spojena se zákazníkem který si odebírá produkt podle své poteby. Z toho schématu lze usoudit, že prakticky jediná možnost placení je stejná jako v pedchozích pípadech a to je platba zálohov a vyútování na konci smluveného období.

11 ZÁVR Logistika je ízení pepravy, v našem pípad pepravy energie. Již to bylo vnínáno v textu, ízení je vhodné rozdlit na ízení v reálném ase, ízení operativní, ízení taktické a ízení strategické. Pro pípad penosu energie je pehledný obr.5. Pi ízení v reálném ase se ídí hlavní parametry podstatné pro penos energií a to jsou naptí v elektrické síti, tlak v plynové síti a teplota v teplotní síti. Výrobce však prodává svj výrobek a tedy ne výše uvedené veliiny, ale elektrickou energií [kwh], množství plynu [Nm 3 ] a množství tepla [J]. Za tyto veliiny zákazník latí a odebírá si je podle své poteby a v té dob kdy je potebuje. Tyto veliiny si tedy ídí zákazník ne výrobce. V oblasti operativního ízení se eší na dispeerské úrovni tlaky ve vybraných bodech sít a všechny poruchové stavy v dopravní síti. Takové ízení výrobce pi operativním ízení zdroj je složitjší, ale s hlediska logistiky je podstatné zajištní plynulé dodávky energie s ohledem na provoz energetických zaízení Operativní ízení je dispeerské ízení a asovém rozsahu dne pípadn nkolika dn. Výrobce však se zajistit požadavky zákazník a proto se jak výrobce, tak pepravce zamí své ízení na asovou úrove taktickou a v té se eší jednak placení a všechny finanní otázky a hlavn dlouhodobé smlouvy s dodavateli surovin. V úrovni strategické pak eší spolen dlouhodobé problém zásobování a to je renovace a výstavba zdroj a renovace a výstavba a renovace dopravních sítí. Kontinuální dodávky energií je tedy velmi zajímavý a velmi významný logistický proces, který je, do jisté míry náronjší, než logistika pi dodávkách a distribucí výrobk a proto tuto ást logistiky v žádném pípad nelze zanedbávat. To se nezanedbává, protože to je nezbytná souást našeho života, ale s hlediska logistiky je pehlížená. LITERATURA Strakoš. V, Kavka. L., Kolomazník, I.: Logistika a modelování potrubní dopravy. - V tisku, VŠLG Perov, Recenzoval: Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

12 DOPRAVA A DOPRAVNÍ CESTY JAKO SOUÁST KRITICKÉ CESTY K ÚSPŠNÉ SPOLENOSTI Transport and Transport Routes as a Part of Critical Way of Successful Society Abstrakt Doc. Ing. Ivan Hlavo, CSc. Vysoká škola logistiky v Perov, katedra logistiky a technických disciplín. lánek obsahuje úvahy a zamyšlení nad souasným stavem v oblasti dopravních systém a jejich využíváním a mnohdy neutšeným stavem dopravních cest a prostedk. Hlavním zámrem autora bylo vyvolat polemiku nad zmínnými úvahami a snaha rozdmýchat diskuzi. Podstatou úvah autora je podívat se na problém ešení dopravy a dopravních systém z pohledu hledání východisek již na úrovni vzdlávacího systému na vysokých školách. Práv vysoké školy jsou institucemi hrajícími nezanedbatelnou roli pi formování absolvent a specialist, kteí následn své nabité znalosti promítnout do svých budoucích profesí. Autor vychází ze svých dlouholetých zkušeností v oblasti budování dopravních systém a ze svých zkušeností na poli akademické pdy. Autor lánku se nebrání jakékoliv konfrontaci ze strany itatel lánku, kteí by se chtli zapojit do diskuze nad uveejnnými myšlenkami. Abstract The article contains thoughts and contemplations on recent situation of transport systems and their usage and dismal condition of transport routes and vehicles. The main goal of the article is to evoke discussion on the following facts. The main principle of the paper is to look at the system of tertiary education and its impact on finding solution for transport systems. Therefore universities and colleges are institutions playing an important role of preparing and educating graduates and professionals, who are the future power for designing and improving transport systems by application of acquired education. It is based on author s extensive experience in the field of developing transport systems and also the academic environment within. Author expects various opinions about the mentioned thoughts and discussion over the matter is possible. Klíová slova Doprava, dopravní cesty, vysoké školství Keywords Transport, Transport Routes, Tertiary Education 1. ÚVOD Petechnizovaná spolenost a její dsledky se objevují tam, kde to nejmén potebujeme. Technika a hlavn ta užitková, se v nejvtší míe projevuje jako dsledek demokratizaních proces na tepnách spolenosti, a tmi jsou dopravní systémy. Celá lidská innost je závislá na funkci dopravy, která se stává rozhodujícím lánkem efektivního fungování spolenosti. Co se však dje? Systém dlouhodob zpsobuje problémy, a to nejen technického a ekonomického charakteru, ale nií i lovka a jeho prostedí. Co s tím? Pro se tato rozhodující a nezbytná souást života na svt, bez které si život tžko dokážeme pedstavit, stává problémem a v uritých momentech zoufale voláme o pomoc. Lze zastavit tento proces? Lze vytváet jiné systémy? Nebo ešit operativní problémy a ekat na zmny, které pinese sám život? Tato dilemata jsou filozofií, která musí determinovat spoleenské

13 požadavky, ale i zpsoby ešení. Když opustíme celosvtový trend a jeho možnosti zabezpeit udržitelný rozvoj a soustedíme se na naši Evropu a na naši zemi, tj. na prostory, které umíme ovlivnit, zjistíme mnoho zajímavých skuteností. 2. DOPRAVNÍ SYSTÉMY, JEJICH ÚROVE A VÝVOJ Technická úrove prostedk pohybujících se po dopravních systémech je vysoká. Jsou vybavené neskutenými možnostmi, jež jsou dsledkem technického pokroku a komerce, která žene vývoj kupedu. Tento fakt vytváí na dopravních cestách v každém druhu mimoádné situace. Vývoj dopravní infrastruktury vysoko zaostává za technickou úrovní prostedk pohybujících se po ní. Dalším faktem je množství, intenzita a frekvence prostedk, ale i lidský initel, tedy prvek nejen ízení prostedk, ale i systému. Co s tím? Na vybudování dokonalých (nkdy i nedokonalých) dopravních systém nejsou finance. Problém se eší prbžn vylepšováním, tedy nesystémov a nekoncepn hašením akutních stav. U cest je to formou zlepšování povrchu, technickými úpravami a pidáváním pruh, což ovšem sekundárn vytváí kongesce. Zmínné zásahy zpsobují peplování vstup do mst, zahlcení kižovatek a výsledkem jsou nezvládnuté momenty s kvantem vozidel, pokud uvážíme, že intenzita tis. vozidel za hodinu je bžná, piemž kapacity komunikace jsou 4 až 5 násobn nižší. Celý proces pepravy v objemu % pepravní práce se odehrává na cest. Ptáme se pro. Cesta je pirozeným prostorem pro pohyb dopravního prostedku, je vyjádením svobody lovka ovládajícího mechanismus, vstupujícího do procesu dopravy svobodn bez mimoádných omezení. Co ostatní systémy? Nejbližším systémem k silninímu je železniní doprava. Má zabhnutý ortodoxní systém a stabilní dopravní cestu. I zde dopravní prostedky pedbhly možnosti dopravní cesty. Do hry vstupuje možnost úpravy dopravní cesty (zvýšením traových rychlostí). Chybí invence, chybjí finanní prostedky, železnice slab motivuje zákazníka, motivaci omezují zásady provozu, neschopnost dlby práce, regulace pepravních zásad, navázaní a pevzetí pepravní práce ze silniní dopravy. A tak se stává, že jsou vypravovány poloprázdné vlakové soupravy a nákladní doprava je málo vytížená. Tžko se do této polemiky vstupuje s dalšími dopravními systémy, jako jsou letecká a vodní doprava, které mají svá specifika a filozoficky jsou mén veejn pístupné. A to nehovoíme o mimoádných vstupech ekonomiky do budování jejich funkních složek (letišt, pístavy, plavební dráhy), které jsou k provozu tchto druh dopravy zapotebí. Mže se zdát zvláštní, že se zaobírám tmito úvahami. 3. HLEDÁNÍ EŠENÍ NA POLI VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Je to proto, že zmínné problematiky pímo souvisí s inností a formami výuky odborník pro tyto oblasti. Vysoké školy, a hlavn soukromé, reagují na výzvy praxe a operativn (co zákon umožuje) formují své absolventy pro ešení problematiky sofistikovaným pístupem a s vysokou dávkou kreativity vstupují do procesu kvazi krizového stavu. Tento fakt vytváí podmínky pro teoretické pístupy k ešení. Co tedy nabízí vysoké školství v oblasti ešení a perspektiv v krizové situaci dopravních systém? - Nefunguje systém zptné vazby spoleenských poteb prezentovaný rezortními ministerstvy, na základ kterého je možné pružn pipravovat studenty. Pokusy se zakládáním rad pro spolupráci školy s praxí eší jen regionální nebo velmi úzká subjektivn vnímaná místa. - Nabízí všeobecn pipravené studenty dle kritérií té které školy.

14 - Mže vytvoit podmínky pro ešení problém dopravy (na škole k tomu profilované) formou semestrálních prací, bakaláských a diplomových prací. - Vytváí podmínky pro praktické vstupy do procesu a ešení operativních i dlouhodobých úkol. Co je nutné pro to udlat? - Je teba ešit problém výstupu bakalá a jejich zaazení ve spolenosti jako funkního profilovaného segmentu. - Sladit magisterské a bakaláské studium s požadovaným výstupem a tedy pípravou bakaláe na hodnotný vstup do praxe. Odstranit syndrom bakaláského výstupu jakožto rozpaitého, poloviatého ukonení studia bez ambice pokraování formou magisterského studia. I tyto aspekty pomohou ešit problémy kádr a specialist pro uritý specifický obor. Znovu se vrame k problematice ešení situace v doprav a je zejmé, že je teba pistupovat k hledání východisek i z pohledu kvality vysokého školství. Máme finanní prostedky? Pokud ano, tehdy mžeme dobudovávat dopravní systémy, ešit jejich kapacitu a bezpenost. Zmínná podmínka nebude splnna tém nikdy, prostedky v požadovaných objemech nejsou a nebudou. Co je východiskem? Nabízí se vícero variant, které za vynaložení pimeného objemu prostedk pomohou doasn, operativn lze ešit problém práv na bázi specialist, které vysoké školy produkují. V ešení se objevují výrazné prvky logistiky a je uplatnna v procesu dopravních inností. Objevuje se zde prvek proporcionality rozdlení pepravní práce a tedy výkon realizovaných na konkrétním dopravním systému. V pípad, že spolenost najde zpsob, jak perozdlit a proporcionáln realizovat dopravní výkony, vyeší se okamžit jeden z obrovských problém v oblasti petížené, ekologicky nevyhovující silniní dopravy. Zákonné a jiné normy jako i demokracie vládnoucí ve výbru dopravního systému neumožují pekonat tento problém. Co dlat? Využít teoretické poznatky smující k ešení logistických etzc. Využít prvky telematiky ešící v silniní doprav usmrování, regulaci a pohyb vozidel na cest. Tyto relativn jednoduché, ekonomicky nenároné formy umožní dopravní obslužnost na existující silniní síti. Faktor využití teoretických poznatk v silniní doprav jako komparativního prvku, který v tomto ase funguje na principu úzkých zájm v regionech a nemá celoplošný dosah, psobí v nkterých pípadech spíše negativn. 4. ZÁVR Zapojme urychlen do ešení sofistikovan jednotlivé technické prvky a ešme problém operativy s výhledem na spojení operativních krok s dlouhodobými, investiními zámry. Zapojení, ale hlavn vhodná koordinace na úrovni škol si žádá vytvoení jednotné státní filozofie jako prvku, podle kterého je možné pisoudit úlohy a povinnosti vysokým školám, ústavm a organizacím, které pomohou dotvoit systém jednotné dopravní politiky v rámci R pi dodržení zásad EU. Tento faktor dokáže vytvoit pozici pi ešení operativních i budoucích problém dopravy ve spojení vysokých škol a jejich podílu na praktických výstupech. Literatura Tento lánek je vlastní práce autora. Recenzoval: Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

15 Abstrakt KLASIFIKACE PÍRODNÍCH A ANTROPOGENNÍCH OBJEKT Classification of natural and anthropogenic objects Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Dr.h.c., Vysoká škola logistiky Perov, katedra pírodovdních a humanitních disciplin Standardní procedurou analýzy dat je klasifikace pírodních i antropogenních objekt, reprezentovaných hodnotami sledovaných atribut. Identifikace tíd znamená hledání homogenních podmnožin v konkrétním datovém prostoru. Všechny používané metody vycházejí z pedpokladu, že jednotlivé objekty lze popsat pomocí sledovaných charakteristik tak, že objekty patící do téže tídy mají podobné charakteristiky. Základem každé klasifikace je prostor atribut (klasifikaních znak), kterými lze popsat danou množinu objekt. Principem klasifikace objekt mže být taxonomie, sdružování i tídní. Algoritmus rozdlovacího pravidla se asto nazývá klasifikátor, který mže mít deterministickou, statistickou i heuristickou povahu. Klasifikaní metody, kterých je velké množství, lze zalenit do skupin ízené a neízené klasifikace. Abstract Standard procedure of data analysis used is the classification of natural and anthropogic objects, represented by the values of studied attributes. Identification of classes means search in specific subsets of homogeneous data space. All the methods are based on the assumption that objects can be described using the monitored characteristics so that the objects belonging to the same class have similar characteristics. The basis for each classification is a space of attributes (character signs), which can be described as the set of objects. Principles for the classification of objects can be taxonomy, association or classification. Algorithm partitioning rules is often called a classifier, which can be deterministic, statistical and heuristic nature. Classification methods, which are many, can be incorporated into the groups of controlled and uncontrolled classification. Klíová slova Vytžování dat. Klasifikace objekt. Principy klasifikace. Klasifikátory. Klasifikaní postupy. Key words Data mining. The classification of objects. Principles of classification. Classifiers. Classification procedures. ÚVOD Jednou ze standardních procedur analýzy dat je klasifikace pírodních i antropogenních objekt, reprezentovaných hodnotami sledovaných atribut. Tento problém nabyl na významu s rstem rozsahu a složitosti ešených úloh, spojených s vyhledávání znalostí v rozsáhlých datových souborech, které vznikají v pírodních a technicko-ekonomických oborech (Knowledge Discovery in Databases KDD, Knowledge Extraction, Information Harvesting i Data Archeology) a obecn se zpesováním našich pedstav o uspoádání lidské spolenosti a pírody. V rámci ešení se využívají nejrznjší postupy od matematické logiky, pes matematickou statistiku, neuronové sít, induktivní uení, celá ada heuristických metod, až k rzným hypotézotvorným postupm. Spoleným rysem je práv odlišení studovaných objekt a jejich seskupování do jistých struktur

16 Jedním z relativn nových termín objevujících se v oblasti informaních systém je dolování dat (Data Mining). Jde o ponkud nešastný pojem. Ve skutenosti se totiž jedná o klasifikaní úlohy spojené s vyhledáváním znalostí a vytváením hypotéz, které jsou založeny na nejrznjších metodách a technikách. Proto je zejm správnjší a výstižnjší oznaení vytžování dat i tžení z dat. V žádném pípad nejde o njaký zázraný prostedek, který po snesení všech dat na jedno místo (do jednoho úložišt) sám najde ešení všech existujících problém. Získávání znalostí z databází se zaalo rozvíjet od 60. let 20. století a nejvtší rozvoj nastal od roku Má induktivní charakter (z konkrétních dat se vyvozují obecná tvrzení o datech). V podstat jde o analýzu asto obrovských soubor dat za úelem nalezení nových a asto netušených vztah a shrnutí dat novým zpsobem tak, aby jim byl vlastník dat schopen porozumt a aby byly tyto nalezené vztahy a nová shrnutí pro ešitele užitené. KLASIFIKACE OBJEKT Klasifikace je obecn metoda pro rozdlování dat do skupin dle jistých kriterií. Pokud jsou tato kriteria pedem známa, alespo pro daný výbr dat, lze pomocí metod prediktivního modelování vyvinout model jehož výstupem je klasifikaní promnná. Mnohem astjší pípad je klasifikace, kdy výsledná kriteria nejsou pedem známa a úlohou klasifikace je práv jejich nalezení. Elementárními píklady jsou nap. nalezení okruh dodavatel služeb, skupin tour-operátor na základ jejich obratu, uspoádání zákazník cestovních kanceláí podle zamení, apod. Nalezené skupiny lze pak použít nap. pro specifikaci reklamní kampan zamené na jednotlivé skupiny destinací, resp. obecnji pro výbr segmentu trhu pro danou cestovní kancelá a formulaci jejího programu. V tchto pípadech tedy jde o identifikaci objektu v prostedí s neuritými píznaky a zatíženým šumem, resp. s neúplnými daty. Lze íci, že v principu všechny procedury rozpoznávání jsou založeny na minimalizaci prmrného rizika chybného rozeznávání, tedy nalezení minima funkcionálu R ( α ) = Q( u, α ) dp( u) podle α, není-li známa funkce rozdlení P(u) pi známém výbru hodnot (u i, i=1,,n), Q(u,α) uruje hodnotu ztrát pi signálu u. Minimalizace mže být založena na vytvoení funkce rozdlení pravdpodobnosti, na rekurentní procedue hledání hodnoty parametru α, na zámn neznámého funkcionálu funkcí empirického rizika apod. Cílem klasifikace je získat takové tídy, které co nejlépe vystihují a popisují objekty a jevy v hodnocené oblasti. Základem každé klasifikace je prostor atribut (klasifikaních znak), kterými lze popsat danou množinu objekt. Z hlediska obecnosti ešení a také z praktických dvod má klasifikace vycházet z podstatných atribut, které dostaten charakterizují objekty a rozdíly mezi nimi a které odpovídají teoretickým pedpokladm. Takto lze definovat pirozené klasifikace. Vedle toho existují klasifikace umlé, jejich cílem je pouze systemizace objekt. Tyto klasifikace jsou založeny na formálních znacích, které nemusí být pro tídné objekty podstatné, ale které jsou pro daný úel vhodné. Umlé klasifikace nemusí pokrývat celý možný prostor objekt a vytváet jejich pirozenou, nap. hierarchickou strukturu. V podstat tedy mají subjektivní povahu. Velmi astým pípadem jsou klasifikace smíšené, ve kterých se vedle atribut objekt uplatují i hlediska formální (Schejbal, 2001). asto používanou technikou v takovýchto pípadech je shluková analýza. Tato analýza sleduje, zda se množina objekt pirozen rozpadá na výrazné podmnožiny (shluky) objekt si podobných a pitom nepodobných objektm podmnožin ostatních, pípadn dále analyzuje, jestli existuje celá hierarchie takových rozklad. Sleduje se, ím jsou shluky charakteristické, jak se pípadné další objekty zaadí do již definovaných shluk. Shluková analýza netvoí

17 ucelenou teorii, ale je to ada metod založených na rzných principech (rznorodost ešených problém, požadovaných typ výsledk, velká data, neuritost definice shluku). PRINCIPY KLASIFIKACE Klasifikaní schéma mže být v obecné poloze strun formulováno následovn. Mjme množinu objekt O={o i }, (i =1,,n), které mohou být na základ množiny klasifikaních znak A={a k }, (k =1,,h) piazeny do nkteré z klasifikaních tíd O j, (j=1,,m) podle uritých klasifikaních pravidel V={v t }, (t=1,,z), tj. pravidel zobrazení [o O V(o)]. Klasifikaní konstrukce {O:A,V} má rznou povahu. Principem klasifikace objekt s.l. mže být: a) taxonomie, kdy jsou objekty podle podobnosti piazovány k uritým apriorn stanoveným typm (typologický pístup); b) sdružování založené na vytváení shluk objekt podle podobnosti, aniž by tyto shluky byly definovány pedem; c) tídní do struktury pedem definovaných tíd (jde o klasifikaci s.s.), které musí pln pokrývat prostor objekt. Uvedené pístupy lze realizovat jak expertním zpsobem, tak podle rigorózních rozhodovacích pravidel formálními matematickými procedurami. U prvých dvou pípad je základem stanovení podobnosti a to v pípad ad a) objektu a typu a v pípad ad b) dvou objekt nebo objektu a shluku objekt. Oznaíme-li objekt o a typ i shluk G, pak lze obecn definovat jejich podobnost q o G, =, o G ( o G) tj. jako pomr mohutnosti jejich prniku a sjednocení. Stanovíme-li uritý práh podobnosti q 0, pak lze pi q(o,g) q 0 objekt piadit k typu (taxonu) nebo definovat shluk. Oznaíme-li p ji pravdpodobnost, že objekt o i náleží do tídy O j, pak pi p ji =1 bude mít klasifikace povahu deterministickou, tj. O j = O; O j O k = 0, j k ; O j 0. Klasifikaní tídy O j, které netvoí prázdné podmnožiny, se vzájemn nepekrývají a pokrývají celý prostor množiny O, což dovoluje jednoznané zalenní objekt. V pípad, že pravdpodobnost p ji <1, jde o klasifikace pravdpodobnostního typu, ve které se klasifikaní tídy ásten pekrývají O j O 0, j k. k Množina V klasifikaních pravidel v takovém pípad zahrnuje pravdpodobnostní míru p(v i ) klasifikaních atribut a k. Pravdpodobnost píslušnosti objektu o i k tíd O j bude [ { a } ] { o O } = f p( v ) a,..., p( v ) p ji i j 1 j1. t jk

18 Ve velké ad pípad mají jednotlivé tídy objekt v reálných klasifikacích více i mén neostré hranice, což odpovídá pojetí fuzzy množin. V podstat tedy ešíme otázku, do jaké míry objekt o i náleží ke tíd O j. To vyjaduje funkce píslušnosti µ Bi (σ) nabývající hodnot v intervalu 0,1. Tída O j obsahuje objekty s rznou míru píslušnosti j { ( o ) o,..., ( o ) o } µ 1 1 O = µ a pedstavuje fuzzy množinu. Její hranice tvoí body prostoru U, ve kterých µ ( u) = 0,. B 5 j Algoritmus rozdlovacího pravidla se obvykle nazývá klasifikátor. Princip jeho innosti je znázornn na obr.1. Je vytváen bu z píznak pvodního datového souboru, nebo souboru uritým zpsobem upraveného. Princip klasifikátor mže být statistický, nebo deterministický. Statistický klasifikátor je založen na pojetí píznakových vektor jako náhodných veliin. Pokud je na základ trenovacího souboru známo rozložení hustoty pravdpodobnosti, lze urit parametry rozložení a tak sestavit parametrický klasifikátor, na rozdíl od klasifikátoru neparametrického, kdy rozložení hustoty pravdpodobnosti není známo. Obecn je konstrukce statistického klasifikátoru založena na ztrátové funkci, která vyjaduje ztrátu vzniklou chybným klasifikováním. Na této myšlence je založen bayesovský klasifikátor, nebo klasifikátor maximální vrohodnosti. r r objekt o i rozpoznávací systém popis {a ik } klasifikátor v t =f(a ik ) rozhodnutí o i O J o i O J Obr.1 Schéma klasifikaního systému V pípad neoste definovaných tíd objekt se uplatuje fuzzy klasifikátor, který pracuje s funkcí píslušnosti objektu do tídy. V pípad pírodních, ale i spoleenských disciplin lépe odpovídá charakteru objekt. Geometrický klasifikátor má deterministickou povahu. Jeho smyslem je nalézt dlení m-rozmrného píznakového prostoru jednou i více diskriminaními funkcemi, které umožní klasifikovat objekty do tíd. Empirické klasifikátory jsou v podstat formalizací uritých apriorních pedstav autora, bez striktních teoretických základ. Proto je obtížné analyzovat jejich spolehlivost a získané výsledky. V pípadízené klasifikace jsou pedem nebo pomocí trénovacího souboru stanoveny tídy objekt, zatímco v pípad neízené klasifikace nikoliv. Postupy analýzy dat využívají rzné principy multivarianí statistiky (diskriminaní analýzu, shlukovou analýzu, metody matematické morfologie, samoorganizaní techniky apod.). Mezi tmito typy stojí klasifikace hybridní, která kombinuje ob pojetí za úelem získání co nejlepších výsledk. ízená klasifikace tedy odpovídá v principu taxonomii, neízená klasifikace tídní. Každou klasifikaní úlohu lze obecn rozdlit do pti etap a to na: 1. formulaci požadavk na homogenitu objekt, 2. výbr vhodného kritéria pro posouzení hypotézy o homogenit, 3. výbr vyhovující klasifikaní procedury, 4. vlastní realizaci klasifikace, 5. výbr prioritních veliin, které v podstatné míe podmiují rozdíly mezi objekty nebo skupinami objekt. Posouzení homogenity by mlo pedcházet každé klasifikaci, nebo pi potvrzení statistické homogenity ztrácí jakékoliv tídní smysl. Úlohu lze formulovat následovn. Bude

19 li platit pro všechny objekty o i, o j z množiny O, na kterých je definována m-rozmrná veliina U funkcí F o (U), že F u F u = ( ) ( ) 0 o,i o, j, je množina homogenní. Bude-li alespo v jednom pípad platit, že ( u) F ( u) Fo,i o, j > 0, rozpadá se množina na dv podmnožiny. Urení hranic statisticky homogenních množin v ploše i v prostoru je nároné, nebo již pi dlení do dvou tíd je pi n objektech provujeme (2 n-1-1) variant. Proto se používají zjednodušená ešení na uspoádaných datech. Základní statistické klasifikaní postupy se opírají o statistické testy rzného typu, provující hypotézy o shod rozptyl, stedních hodnot, typu rozdlení apod. Pi jejich používání je nezbytné respektovat podmínky aplikace, které jsou uvádny v každé uebnici matematické statistiky. Klasifikace jednorozmrných výbr je založena na provení nulové hypotézy o shod i rozdílu rozptyl 2 H : = 2 0 σ 1 σ 2 =..., prmr H : µ =..., 0 1 = µ 2 i empirických distribuních a frekvenních funkcí ( U ) F ( U )... H : F = 0 1 proti alternativním hypotézám H 1 pomocí statistických parametrických a neparametrických test. = 2 Mnohem úplnji mohou pi respektování podmínek použitelnosti klasifikovat studované objekty multivarianí statistické postupy. Jsou založeny na vícerozmrné náhodné veliin { U,U, Κ } U = 1 2,U m, která je charakterizována stední hodnotou E(U) a kovarianí maticí Σ(U). Prošetení shody nebo rozdílu objekt A, B, mže být založeno na ovení hypotézy: shod vektor stedních hodnot o shod kovarianích matic o shod obou charakteristik souasn H H H ( 1) : E( U ) = E( U )... 0 Σ A B = ( 2 ) : ( U ) ( U )... 0 = Σ A B = ( 3 ) E ( U A ) = E ( UB ) 0 : ( U ) = ( U ) A B =... proti odpovídajícím alternativním hypotézám. Tyto hypotézy se prošetují pomocí rzných kritérií, jako je nap. Hottelingovo kritérium o shod prmr, Mahalanobisova všeobecná vzdálenost vážených prmr, Minkovského zobecnná eukleidovská vzdálenost i Kullbakovo kritérium o shod kovarianích matic. Z ady postup, které byly navrženy, se používají hlavn diskriminaní analýza, ada metod rozpoznávání vzor, hierarchické a nehierarchické metody sdružovací analýzy (vetn fuzzy shlukování), nkteré z variant faktorové analýzy, metoda generování unárních hypotéz, umlé neuronové sít (Hopfieldova sí, Kohonenova mapa), klasifikaní stromy, genetické algoritmy i rzné hybridní systémy. Je dležité zdraznit, že tyto techniky mají v podstat Σ Σ =

20 heuristickou povahu a že neexistují jasná pravidla pro výbr nejlepší procedury klasifikace, což mže být zdrojem obtíží. APLIKACE V CESTOVNÍM RUCHU S problémem klasifikace se bžn setkáváme i ve sfée cestovního ruchu. Turistický prmysl je pokud má být úspšný založen na klasifikaci jak pírodních, tak antropogenních objekt. Obecn známé je klasifikování cestovních kanceláí a agentur podle pedmtu innosti, postavení v distribuním procesu, územního hlediska, hlediska segmentu trhu i podle hlediska velikosti. Podobn je známé klasifikování ubytovacích a stravovacích zaízení, dobe popsané v oficiálních materiálech Ministerstva pro místní rozvoj a profesních organizací. Tyto klasifikace mají apriorní charakter daný pístupy zpracovatel. Mnohem složitjší je klasifikace pírodních atraktivit cestovního ruchu. Existuje ada navržených postup, které lze v zásad rozdlit do dvou skupin, a to: na skupinu metod založených na kategorizovaných promnných volených autory podle vlastních pedstav a hodnocených na základ subjektivních pravdpodobností; na skupinu metod, které se opírají o kvantitativní údaje o pírodních a antropogenních veliinách a o úastnících cestovního ruchu. Expertní bodovací klasifikaní pístupy vyžadují, aby nejprve byla stanovena použitá hlediska a urit intervaly stupnice bodování. Zejm bude úelné oddlit charakterizování objekt jako pírodních útvar a hodnocení podle antropogenních znak (Rybár, 2010). Jde o to, že pro posouzení atraktivity hodnotit na jedné stran typ území a jeho vlastnosti, na stran druh možnosti a podmínky realizace aktivit cestovního ruchu. Jak už bylo uvedeno, je bodové hodnocení velmi subjektivní, nebo ve skutenosti vychází z poznatk, zkušeností a senzitivity hodnotitele. Zjišování podílu zastoupení pedem vymezených hledisek, která jsou použita pro charakterizování atraktivity objekt a území, lze založit na anketních šeteních, jehož respondenty jsou obvykle návštvníci destinace nebo i rezidenti i speciáln oslovení reprezentanti státních orgán a samospráv, pípadn i zástupci zájmových sdružení, která jsou zamena na danou problematiku. Jako píklad lze uvést posuzování vhodnosti využití opuštných zatopených jámových kamenolom a tžeben štrkopísk v povodí ek k rekreaním aktivitám musí vycházet z ocenní ady základních a technických kritérií (tab.1). Tab.1 Kritéria hodnocení umlých jezer pro rekreaci a sportovní aktivity (Schejbal, 2011) FAKTOR HODNOCENÍ HLEDISKO vzdálenost od velkého sídlišt dostupnost vlastnictví pozemku hodnota pozemku 3 < 10 km km 1 > 20 km 3 zpevnná cesta 2 nezpevnná cesta 1 pšky 3 veejné 1 soukromé 3 rezervace i památka 2 velká 1 malá vodní plocha 3 rozsáhlá

21 hloubka typ dna charakter beh viditelnost ve vod vegetace ve vod zajímavosti ve vod 2 stedn velká 1 malá 3 velká 2 stední 1 malá 3 skalnaté 2 štrkovito-písité 1 bahnité 3 plochý, písitý i travnatý 2 mírný, travnatý a lesnatý 1 strmý, kamenitý 3 velmi dobrá 2 prmrná 1 malá 3 žádná 2 stední 1 bohatá 3 asté 1 žádné Bude-li souet hodnocení 27 až 33 bod, jde o velmi vhodný, pi 19 až 26 bodech vhodný a pi 11 až 18 bodech o nevhodný objekt. Pístupy založené na kvantifikovatelných ukazatelích vycházejí z toho, že zájem o atraktivitu je nepímo úmrný pepravní vzdálenosti, náronosti na as, na finance a vynaloženou námahu. Míra atraktivity kteréhokoliv objektu, který se uplatuje v cestovním ruchu, je obecn dána funkcí A = f ( d,t,c) utl kde d utl je útlumová vzdálenost, s jejímž rstem klesá A k nule, t uziv celková doba strávená cestováním a návštvou objektu (nap. délkou prohlídky hradu i pírodní rezervace, pobytu na kurzu nebo na dovolené) a c cena, kterou turista chce a musí zaplatit za užívání produktu cestovního ruchu (náklady na cestu, vstupné, stravné a ubytování, pípadný nákup suvenýr). Konkrétní návrhy se liší podle uvažovaných veliin. Nap. atraktivita turistické destinace podle Vaníka (2006) je f ATD = d n 1000 kde d je prmrná vzdálenost místa bydlišt od destinace, n prmrný poet turist a návštvník za den a f prmrný poet dn strávených v destinaci. Tvorba a analýza model geografického nebo ekonomického prostoru mže být založena na geografických parametrech, jako je nap. rozptyl a hustota osídlení, vzdálenost objekt apod. V rámci ešení lze využít topologické funkce, které umožují stanovit spojitost, blízkost i vzdálenost prostorových element v map. Modelování prostorových interakcí bylo inspirováno fyzikálními vztahy, konkrétn Newtonovým gravitaním zákonem (Reilly, 1931). Princip Reillyho modelu vychází ze stanovení liniového rozhraní sfér vlivu dvou a více stedisek (u každého bodu území lze jednoznan stanovit, které stedisko má tady dominantní vliv). Rozhraní je ureno koeficientem uziv k = Τ M M A B, M A M B

22 kde M A a M B jsou váhy (píp. masy) dvou srovnávaných stedisek a Τ = 1 5 je ád odmocniny. Hranicí mezi sférami vlivu dvou stedisek tvoí množina bod, ve kterých vzdálenost od stediska A je k násobkem vzdálenosti od stediska B, tedy d AB n k =, n d AB d AB n = =, k + 1 M A Τ + 1 M kde d AB je vzdálenost obou srovnávaných stedisek a n je vzdálenost mezi menším z obou stedisek a bodem rovnováhy, tj. hranicí sfér vlivu mezi stedisky. Nejjednodušším a zárove nejuniverzálnjším ukazatelem, kterým je možné váhu stediska vyjádit, je poet obyvatel. Funkce regionálních turistických atraktivit jsou založeny na hodnocení K atribut T turisty na bázi konceptu individuální pohody RTA= f T. Hlavní problém se týká promnných použitých k definování turistických atribut. K získání píhodné kvantitativní míry, užitené jak k ocenní turistické atraktivity destinace, tak k porovnání atraktivit, pak ordinární stupnici transformovali na kardinální stupnici použitím kumulativní relativní etnosti individuálních ocenní, takže hodnoty položek leží v rozmezí 0 a 1, což odpovídá minimu a maximu ocenní turist. Celkovou mírou atraktivity na základ všech atribut a všech ohodnocení turisty je kde N je poet pozorování (turist). N K B ( ) ( v ) N, Κ Κ j =,..., J RTAj f jnk 1 = n= 1 k = 1 Metody kvantitativní analýzy zahrnují velké množství postup, které používají rzn matematické a statistické operace. Nejjednodušší metody využívají asocianí a korelaní koeficienty a hledají míry podobnosti mezi jednotlivými regionalizaními kritérii vztaženými k daným prostorovým jednotkám. Przkumová analýza dat by obecn mla být prvým krokem. Umožuje pomocí jednoduchých postup grafického znázornní a poadových charakteristik zjistit základní vlastnosti hodnoceného výbru dat, jako možný typ statistické distribuce, detekci odlehlých i chybných údaj, shlukování atd. Korelaní a regresní analýza detekuje a popisuje vztahy mezi veliinami, což je nutnou podmínkou pro další kroky. Klasifikaní analýza zaazuje objekty do jistých skupin, verifikuje toto zaazení, detekuje objekty nenáležející do existujících tíd a tím predikuje tídy nové. Konen faktorová analýza (resp. její varianty) detekuje základní strukturu datových shluk a tím redukuje poet sledovaných veliin. Pehledné rozdlení pístup k hodnocení atraktivity cestovního ruchu uvádí Pompurová (2009), která dlí doposud známé pístupy do ty základních skupin, a to na geografický, prezentaní, ekonomický a perceptivní pístup (obr. 2)

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace

Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Pareto-Zipf2 1/6 Paretv-Zipfv zákon, omezenost zdroj a globalizace Jií Neas, FIS VŠE Praha Pi rzných píležitostech se setkáváme se soubory rzn velkých objekt: obce ve vybraném stát mají rzný poet obyvatel,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Dana Fialová CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vzdělávací modul GEOGRAFIE Výukový a metodický text Přírodní vědy a matemaka na středních školách v Praze: akvně, aktuálně a s aplikacemi projekt

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více