Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8)"

Transkript

1 שבוע טוב Číslo 103/ října 2008 Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8) Staré rčení říká, že každý začátek je těžký; a čteme- li první kapitoly Tóry o počátku lidstva, potvrdí se nám to. Hřích, žárlivost, vražda, krádež, bezpráví- to je bilance prvních generací lidstva. Jistě, jsou tam i spravedliví a svět není tak úplně bez laskavosti, soucitu, milosrdenství. Ale nemohl svět začít nějak líp? Moudří rabíni v různých dobách o tom přemýšleli a došli k závěru, že člověk je ze své přirozenosti náchylný k špatnému a jedinou nadějí pro civilizaci a její trvání je imperativ výchovy od raného mládí- rozvíjení pozitivních vlastností lidské povahy. A pozitivní postoj k životu musí být vštěpován od útlého dětství, jinak v našem chování a skutcích převládne zděděný pud k zlému. Začátek je těžký, protože se rodíme jako sobečtí, sebestřední a narcistní jedinci s uzoučkým obzorem. Dítě křičí a pláče, dožaduje se okamžité matčiny pozornosti, bez ohledu na to, jak moc unavená matka je. Od kojence či batolete jistě nečekáme žádné ohledy, ale problém nastane, když batole odroste a dál se chová sobecky. Tóra mluví o lidské svobodě volby. Judaismus rozhodně nevěří v predestinaci. Ale je zřejmé, že svobodná volba člověka může být ovlivněna mnoha faktory. A uvědomíme- li si, že člověk- pokud jde o jeho charakterové rysy a chování- začíná prakticky z minusového bodu, vyvstane tím jasněji nutnost sebezdokonalování. Všichni tyrani, zločinci a veřejní škůdci, které známe z dějin, byli na začátku roztomilá děťátka. U dětí se sobeckost toleruje, u dospělého je takové chování asociální a špatné. Všechny hodnoty a micvot v Tóře mají člověku pomoci ve vyzrávání a duchovním růstu. To, jak člověk poučení Tóry zužitkuje ve svém životě a chování, je věcí jeho svobodné volby. Náš pud ke zlému dokáže zneužít našich dobrých vlastností k sobeckým a destruktivním cílům. Proto rabíni vybízejí, aby člověk analyzoval nejen své chyby a špatné chování, ale i dobré činy- právě proto, že sklon k zlému je v nás kdesi hluboko stále přítomen. Moudří rabíni přemýšleli i o tom, zda je zlého sklonu zapotřebí. Talmud líčí, že v době velkého Ezry židovští vůdcové polapili zlý pud a odňali mu jedno oko. Je to metafora- bezuzdné pohanství doby 1. Chrámu bylo v době 2. Chrámu silně redukováno. Talmud se ptá, proč vůdcové neodňali i druhé oko a odpovídá, že kdyby to udělali, ani slepice by nesnášely vejce a svět, jak jej známe, by nemohl existovat. Sklon k zlému lze využít i pozitivně- jen jej musíme usměrnit, vytříbit a očistit a nedovolit mu, aby ovládl naše chování a život. Ježto je v nás tak hluboko zakořeněn, Tóra jej chce nasměrovat k vhodným cílům, nikoli zcela zničit. Učí nás, že zkoumáním svých začátků poznáváme omezení a nebezpečí zlého pudu v nás- jen takovým zkoumáním můžeme pochopit, co je třeba udělat s našimi slabostmi a chybami. Začátek je těžký. Ale když nebudeme od začátku jednat řádně a spravedlivě, bude to tím těžší pro nás i pro ostatní. To je dobré vědět teď, kdy skončila doba svátků a jsme na začátku. Tóra je v této paraši stručná- deset generací od Adama k Noachovi je odbyto zkrátka, bez zevrubnějších informací. Tóra se zaměřuje se na život těch, kteří měli morální vliv na lidstvo. Učí nás, co znamená dostat příležitost a buď jí využít nebo ji promarnit. Zmiňuje už na začátku Avrahama, třebaže ten bude žít až o dvacet generací později. Avraham využil svou příležitost k duchovní velikosti a dostal odměnu, která byla určena pro všechny předchozí generace a kterou ony nedostaly kvůli své pasivitě nebo vzpurnosti. Poučení je jasné: každá generace, každý jednotlivec má možnost a příležitost pozvednout duchovnost a morálnost ve světě. Tóra se zabývá těmi, kdo svou příležitost využili- to jsou opravdoví budovatelé civilizace v B-žím světě. O těchto lidech mluví Tóra podrobně, aby nám umožnila přemýšlet nad jejich životy a činy a najít v nich to, co lze aplikovat v našem vlastním životě. Při čtení nás možná ohromí délka života uváděných osob. Žili celá staletí, a přesto toho zjevně málo vykonali. Délka života tedy patrně není to nejdůležitější- jsou lidé, kteří vykonali mnoho 1

2 v poměrně krátkém čase, kdežto jiní za dlouhý život nechali za sebou málo. V knize Kohelet se říká, že i kdyby člověk žil tisíc let, není záruka, že to bude život plodný a naplněný. Midraš kritizuje Adama nejen za jeho hřích a vyhnání z gan eden, ale i za to, že se po hříchu na dlouhou dobu stáhl ze života, zatímco Avraham je chválen za svou činorodost a energii. Jaký je židovský postoj k životu? Učinit život obsažný, plodný, ušlechtilý a povznášející. K tomu jsme byli stvořeni. Tento týden jsme začali nový cyklus čtení: B-h stvořil nebe a zemi Talmud uvádí, že když Adam pozoroval, jak se krátí dny, domníval se, že svět pomalu spěje k zániku- dokud nezpozoroval v měsíci tévetu, že se dny opět prodlužují. V období krátících se dní přichází měsíc chešvan. Bývá nazýván marchešvan- hořký chešvan, protože je to jediný měsíc židovského roku, v němž není žádný svátek ani postní den, nic, co by nás nasměrovalo k B-hu. Ale to je jen povrchní závěr. Jak víme, lidé jsou schopni prokopat stovky metrů do země, aby našli diamanty nebo naftu, ale jen zřídka nakouknou pod povrch, jde li o duchovní věci. Vidí něco příjemného a pokládají to automaticky za příjemné, ačkoliv je život učí, že věci nejsou takové, jaké je vidí. V judaismu je to jinak: povrch podněcuje k otázkám, odpovědi leží pod ním. Celý Talmud není nic jiného, než intelektuální prokopávání se hlouběji a hlouběji, v úsilí dobrat se dna. A když se po nesmírném úsilí dobereme dna života a stále mu nepřicházíme na kloub, musíme obrátit pozornost zpět k B-hu. Máme využít svých schopností jak nejlíp lze, ale na konci je B-ží vůle, vyjádřená Tórou. Židovský národ bývá přirovnáván k holubicijona(h), to je ze slova javan- řecký. Konsonanty slova jsou jod- vav- nun, tvar všech těchto hebrejských písmen obsahuje svislou čáru, pokaždé delší: jod proniká směrem dolů jen málo, vav více a nun (koncové) ještě víc. Je to výstižný symbol řeckých snah o hlubší pochopení světa. Ale přestože nun jde tak hluboko, nakonec se zastaví- a tak je to i s vědeckým poznáním. Zaznamenávají se pozorování a zkoumání, dělají se závěry. A nehledí se na to, že nedokonalé zkoumání vede k nedokonalým závěrům a mylným životním postojům. A proto je na konci slova (jonah) za nun ještě he, odkaz na B-ha. Verš Ž říká Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se Ho bojí (25:14). Použijme naše předchozí podobenství písmen: jod-moudrost vede člověka dál k vav a vyústí v nun- pochopení. Ne však libovolné pochopení, ale pochopení, že B-h je jeden a jediný, ten, který všechno stvořil. Kabalisté vysvětlují, jak souvisí Tikunej ha Zohar s dnešní parašou: objasňuje výraz berešit. Uvádí 70 různých interpretací a bezpočet náznaků na to, co se stane v budoucích dějinách Izraele- rozptýlení Izraele mezi národy světa, že bude jimi utlačován, ale nastane čas, kdy exil skončí. Jeden z náznaků je interpretován jako nový pohled na Josefův začátek v Egyptě- totiž na přízeň, jíž se otroku Josefovi dostalo od jeho egyptského pána. Přízeň říká se tunepatřila jen Josefu jako osobě, byla příkladem požehnání, jehož se dostane nežidovskému světu, jestliže se chová k Židům s úctou, jak říká verš (Gn 39:5): Hospodin žehnal Egypťanovu domu kvůli Josefovi. Berešit= be rešit. Tvar písmene bet je tvar vchoduze tří stran zavřený, z jedné otevřený. Kabalisté v tom vidí odkaz na jesod malchut, počáteční bod, jímž duše spravedlivých procházejí, když stoupají z olam berija do olam acilut; je tu citován verš Ž To je brána Hospodinova, jíž všichni spravedliví vcházejí (118: 20). Byli jsme stvořeni tak, abychom mohli být vykoupeni- nebo přesněji, byli jsme stvořeni, abychom mohli dosáhnout vykoupení. To znamená, že všichni potřebujeme být vykoupeni, bez ohledu na to, kdy žijeme a co děláme v životě. Nikdo jiný nás nevykoupí- je jen na nás, abychom dosáhli vykoupení. Vždy však jsou tu ti, kteří mají zásadní význam pro vykoupení. Židé se nedostali z Egypta sami, byli vykoupeni dobrými skutky Mošeho a Aharona: ti dva působili jako mechanismus vysvobození, avšak Židé byli vykoupeni kvůli sobě samým, ne kvůli Mošemu a Aharonovi. V době Šoftim byl vztah B-ha a Židů jasně čitelný: Židé zhřešili, B-h proti nim poslal nepřítele, Židé volali k B-hu o záchranu a B-h poslal zachránce. Avšak kdyby si Židé záchranu nezasloužili, nebyli by zachráněni. Co se rozumí zasloužením? Je to součet zásluh praotců, osobních zásluh člověka a budoucího potenciálu. Jak to B-h řekl Mošemu při zjevení v hořícím keři: Až vyvedeš lid z Egypta, důkazem, že já, B-h, jsem tě poslal, abys zachránil Židy, bude to, že je přivedeš k této hoře, aby mi sloužili. Možná nechápeš, proč si Židé zaslouží záchranu, ale na to se tě neptám. Říkám ti, že budeš prostředníkem jejich vykoupení, neboť oni mají odvahu a odhodlání ochotně přijmout moji Tóru. Zachráním je kvůli tomu, jací budou, ne kvůli tomu, jací jsou teď. Co se míní výrokem, že jsme byli stvořeni, abychom byli vykoupeni? Midraš říká: šest věcí bylo dřív, než došlo k Stvoření a z nich některé byly skutečně stvořeny a některé měl B-h na mysli, když tvořil svět (tj. byly to důvody ke Stvoření). Tóra a nebeský trůn byly stvořeny před Stvořením. Praotcové, židovský národ, bejt hamikdaš a jméno mesiáše byly důvody ke Stvoření. Naše chápání mesiáše je toto: kvůli hříchu jsme byli vyhnáni z naší země a rozptýleni po světě. Exil vydal židovský národ na milost a nemilost bezpočtu různých despotů, zločinců, cizích vlád, byli jsme pronásledováni a sužováni. V určitém bodu dějin bude židovský národ dostatečně trpět anebo získá dostatečně zásluh, aby byl vysvobozen a vrátil se do 2

3 Erec jisrael. K tomu úkolu B-h vyšle mesiáše, který shromáždí vykoupené, obnoví svrchovanou vládu a nastolí mír ve světě. Ale není mesiáš prostě jen varianta B? Bylo by přece daleko lepší, kdybychom nikdy nezhřešili tak závažně, abychom zasloužili exil, bolest a utrpení, kdybychom nikdy neodešli z Erec jisrael a kdyby Chrám nebyl zničen- pak bychom nepotřebovali záchranu. Midraš však říká něco jiného. Říká, že jméno mesiáše bylo mezi těmi věcmi, jež B-h měl na mysli před Stvořením: mesiáš je tedy jedním ze základních důvodů Stvoření a v tom případě to ovšem není žádná varianta B. Naopak, vždy bylo záměrem, aby lidstvo potřebovalo vykoupení= byli jsme stvořeni, abychom byli vykoupeni. Raši odkazuje k verši 2:4 ( Hospodin B-h- Hašem Elokim ) a Gemara v Menachot a Berachot vysvětluje zdvojení jména takto: Elohim označuje B-ha v Jeho spravedlnosti, Hašem v Jeho slitovnosti. Slitovnost znamená, že lidstvu byl dán dar tšuvynápravy. Gemara uvádí, že za všechny dobré skutky budeme spravedlivě odměněni, kdežto za hřích nepřijde náležitý trest- jestliže se hříšník kaje, jeho trest bude zmírněn nebo zrušen. V souvislosti se stvořením Adama Raši cituje, co říká midraš Tanchuma o prachu země, z něhož byl Adam stvořen: B-h vzal prach z místa, kde bude jednoho dne postaven oltář. Jak B-h řekl: Ať jen najde milosrdenství a bude schopen přežít! Adam tedy byl tak stvořen, aby potřeboval k přežití milosrdenství. Jinými slovy- lidstvo musí mít mechanismus milosrdenství, aby přežilo svá pochybení a vyhnulo se zničení, jímž by jinak bylo potrestáno. Co je vykoupení? Smysl vykoupení je definován příběhem Adama a Chavy, jejich setkání s hadem v gan eden. Na začátku, po jejich stvoření, oba vyzařovali čistotu, byli oba nazí a nestyděli se Raši cituje midraš: Neznali cudnost, která odlišuje dobré od špatného. Dokud nepojedli ze stromu poznání, neměli sklon k zlému, jako nově vzniklé bytosti neznali jiný úkol, než ten, který jim určil a přikázal B-h. Jejich těla byla nástrojem B-žím, neznali lačnost touhy po sebeuspokojení, být nahý nebylo nic špatného. Pojem cudnost-ceniut nám dovoluje vyjádřit svými skutky i postoji, že chápeme možnost volby: využít svého pozemského života ke službě B-hu anebo sloužit svému uspokojení, tj. být cudný nebo necudný. Jakmile Adam a Chava pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, uvědomili si svou nahotu a spěchali se zakrýt spletli si fíkové listy a udělali si zástěry. Od chvíle, kdy Adam s Chavou zhřešili, museli hledat vykoupení- návrat k původní čistotě po stvoření. Tato čistota byla absolutní přijetí B-žího slova jako smyslu a cíle jejich stvoření i života. Vykoupení (návrat) je tedy bezvýhradné uznání toho, že jedinou skutečnou hodnotou je B-ží plán pro svět. B-h na začátku stvořil rozdílné lidi: každý z nich měl svůj vlastní smysl a účel, k jehož splnění byl stvořen. Povinností všech lidí je vzájemně chránit právo uskutečnit své individuální poslání a jestliže někdo brání či překáží účelu, k němuž byl stvořen druhý člověk, staví se tím proti B-žímu záměru. Tvůrce poskytuje každému specifické vlastnosti a nástroje, aby mohl existovat a vykonat to, k čemu byl stvořen. Rozdílné schopnosti jednotlivých lidí, jejich osobnostní rysy, majetek- vše jsou nástroje k uskutečnění B-žího záměru. V této paraši čteme ta známá slova Učiňme člověka v našem obrazu, podle naší podoby. Mišna učí, že ten, kdo veřejně poníží jinou osobu, ztratí svůj podíl v budoucím světě a Tosafot Jom tov vysvětluje, že takto tvrdý trest je proto, že viník je v kategorii ki devar hašem baza- protože zneuctil B-ží svět. Jak to? Protože člověk byl stvořen k obrazu B-žímu. Když někdo uvede do rozpaků druhou osobu, není to urážka té osoby- je to urážka B-ha, jehož slovem tato osoba existuje. Neúcta k člověku je neúcta k B-hu. To je něco, co vyžaduje naši stálou pozornost. Nikdo z nás by asi nepřistoupil ke svitku Tóry a neproklel jej. Ale Tosafot říká, že ten, kdo zlořečí jinému člověku, zlořečí Tóře- zneuctil svět B-ží. O něco dále říká verš člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Midraš uvádí, že B-h vyzval anděly, aby dali jména tvorům, jež stvořil, ale oni to nedokázali. B-h ukázal, že člověk je větší než andělé, neboť byl schopen dát jména stvořenému. Oproti jiným jazykům, kde jména jsou dávána z toho či onoho impulsu, vyjadřují hebrejské názvy samu podstatu toho, co pojmenovávají, např. slovo šor-býk definuje duchovní i fyzickou podstatu býka. (Rb.S.R.Hirsch dává do souvislosti slovo šemjméno a šam- tam ; jméno označuje, kde tvor žije.) Midraš pokračuje, že B-h vyzval Adama, aby dal jméno i sobě a on se nazval Adamem, protože jsem byl stvořen ze země- adama. Není to laciná slovní hříčka? U býka byl Adam schopen definovat jménem podstatu, ve svém jméně zůstal na povrchu. Nebo ne? Alter ze Slobodky říká, že to je naopak hluboký průnik do podstaty: člověk má mít stále na paměti, že pochází ze země. Může totiž dosáhnout i nejvyššího stupně duchovnosti, být moudřejsí než andělé- ale v jediném okamžiku může sklouznout dolů. Člověk je lidský, tedy křehký a bez ohledu na to, jak vysoko vzlétl, koná-li zlo, vrátí se do toho, co skutečně je- do prachu. Všechna jeho velikost je pozemská- pomíjivá. Možná vás napadlo přemýšlet o výběru čtení z Tóry pro Jom kipur. Ráno se čte z paraši Acharej mot popis bohoslužby kohena gadol ve svatyni a velesvatyni (Lv kpt. 16), sám popis nás povznáší do oblak. A odpoledne se čte Lv 18- o zakázaných 3

4 sexuálních vztazích, varování před incestem a dalšími nemorálnostmi. Je to vhodné čtení o Jom kipur? Ale odpověď zní: právě toto potřebujeme slyšet. Protože nikde není psáno, že vzlétáme-li o Jom kipur do oblak, neuklouzneme hned druhý den. Musíme stále mít na mysli, že jsme z masa a krve, nejsme andělé. Jsme poutáni k zemi, máme pozemská potěšení a pozemské touhy. Adam byl moudrý, že to pochopil a dal si takové jméno, aby si nikdy nemohl myslet já jsem vysoko ; protože je tak lehké spadnout dolů. Jsme lidé. Nezapomínejme na to. Ladino a sfaradští Židé Před svátky jsme krátce psali o jidiš; dlužno zmínit se také o ladinu= mluveném i psaném jazyce sfaradim- Židů španělského či portugalského původu, před vyhnáním (Nesouvisí nijak s rétorománským dialektem podobného názvu). Podle pověsti byli Židé ve Španělsku již v době krále Šalomouna; každopádně tam žili velmi dávno. Byli pronásledováni již v období vizigótském, jež skončilo dobytím země Araby r. 711 o.l. Politicky i jazykově byli španělští Židé v kontaktu s babylonským centrem židovství a pokračovali v jeho tradici. Muslimské období ve Španělsku znamenalo pro španělské Židy dobu rozkvětu, tato zlatá éra zplodila takové osobnosti jako byli politik Chisdaj ibn Šaprut, básník, politik a halachický učenec Samuel hanagid, básník Moše ibn Ezra, básníci a myslitelé Solomon ibn Gabirol a Jehuda Halevi, a především obrovská osobnost Moše Maimonida. Po almohadských persekucích 1148 se židovský život ve Španělsku soustředil do křesťanských oblastí země, které se postupně v průběhu reconquisty rozšířily na většinu poloostrova. Kvetoucí, blahobytná a aktivní židovská komunita byla zničena 1391 prudkým vzplanutím persekucí, jež měly za následek čistě formální- naoko - konverze ke křesťanství. Vznikli tzv. conversos, z nichž většina jen navenek vyznávala křesťanství, ale tajně praktikovala judaismus a učila mu i své děti. Úkolem inkvizice bylo vykořenit a vyhubit tyto křesťany, kteří znovu propadli mrtvé víře, překážkou v této činnosti jí však byla přítomnost nekonvertovavších Židů, na něž se pravomoc inkvizice nevztahovala. Proto byl v březnu 1492 vydán edikt o vyhnání všech Židů, kteří odmítli přijmout křesťanství. (Formálně zůstal tento edikt v platnosti až do r ) Někteří Židé konvertovali, asi se jich vystěhovalo do severní Afriky, Itálie a zejména Turecka, kde je sultán Bajazid II. vřele přivítal. Zvláště přístav Thesalonika se stal velkým střediskem sfaradů, ve zdejší komunitě byla zastoupena všechna významná španělská města a regiony, a uchovávala si své tradice. Tak vznikla sfaradská diaspora, specifický celek v rámci celkové židovské diaspory, jež nevzhlížela pouze k Erec jisrael jako ke své domovině, ale byla nesmazatelně poznamenána i dlouhým pobytem ve Španělsku. Sfaradim věrně uchovávali španělský jazyk i písně, typická jídla i dětské hry. Odtud si vzal rb.josef Caro, sfaradský autor halachického kodexu Šulchan aruch, výrazy jako panada (panádl) či limones (citrony), pro něž nenašel v tehdejší rabínské hebrejštině odpovídající ekvivalenty. Sfaradim měli španělská jména i příjmení, a i jejich názory se utvářely vlivem zvyklostí a tradic jejich španělských sousedů. O století později se začala utvářet jiná větev sfaradských Židů- diaspora tzv. marranos. Mnoho kryptožidů totiž předtím odešlo do Portugalska, kde bylo menší nebezpečí odhalení. Odtud pak postupně stále více odcházeli do zemí, kde mohli odložit křesťanský převlek a vyznávat židovství. Od doby, kdy Holandsko dosáhlo na Španělsku svobody, stal se velkým centrem marranos Amsterdam- portugalští Židé se tam hojně stěhovali zejména v 17. st., často zcela bez znalosti hebrejštiny či židovského života, ale velmi dychtiví učit se. Byla tu postavena velkolepá synagoga a založeny vzdělávací instituce. Šabtaj Bass, který hodně cestoval, popsal její studenty v r. 1680: V mých očích to byli giganti, pokud jde o jejich zběhlost v biblickém textu a hebrejské mluvnici. A navíc skládali písně a básně a mluvili hebrejsky učitelé jsou placeni komunitou podle svých zásluh a nepotřebují nikomu pochlebovat. Později se Židé stěhovali do Anglie a na americký kontinent, a také do center západní Evropy- např. do Bordeaux, Bayonne, Hamburgu. Tito sfaradim se odlišovali od sfaradů východních, neboť jazykem běžné komunikace jim byla portugalština, třebaže ovládali i španělštinu, kterou používali v obchodním styku a jako polosvatou řeč biblických překladů. Ladino (také judezmo, judeošpanělština) má vedle rysů španělštiny také svá specifika lexikální a syntaktická, výpůjčky z hebrejštiny, turečtiny a dalších jazyků. Psáno bylo dříve rabínskou kurzívou, ale s modernizací v Turecku přijalo ladino latinské písmo. Ladina užívají stále v mluvené komunikaci Židé v Turecku, Řecku a přilehlých oblastech, a rovněž přistěhovalci v Izraeli, USA, Latinské Americe. V Izraeli i Španělsku věnuje se péče o 4

5 systematické zachycení jazyka. Portugalština jako jazyk diaspory marranos přežila až do počátku 19.st. a dosud přežívá v několika archaických projevech, např. v modlitbě za královnu v Amsterdamu. Názor, že výraz ladino je vhodný jen pro svatou řeč biblických překladů a modliteb, kdežto ostatní názvy jsou rezervovány výhradně pro mluvenou řeč, není opodstatněný. Není dostatečně přesvědčivě prokázáno, že ladino vzniklo jako specificky židovský jazyk již ve 13. či 14. st. Jistě, Židé mísili španělské dialekty se slovy či výrazy vypůjčenými z hebrejštiny (zejména termíny a pojmy z oblasti náboženské a etické) a uchovávali archaické a zastaralé výrazy déle než jiné národy. Avšak teprve po vyhnání Židů ze Španělska v r začalo být ladino specificky židovským jazykem. I když byli Židé vypuzeni z Iberského poloostrova a odříznuti od vývoje jeho jazyka, uchovávali si španělské a hispánské dialekty, jimiž se mluvilo a psalo před Cervantesem a zlatou érou, a jež v zásadě měly fonetické, morfologické i syntaktické rysy jazyka 14. a 15. st. Podle země, kam se uprchlíci uchýlili, se pak začala rozvírat širší či užší průrva mezi jazykem psaným a mluveným na jedné straně a jazykem literatury světské a rabínské na straně druhé. Jazyk biblických překladů a modliteb, rezistentní vůči výrazům a syntaktickým vzorcům místní mluvy, stával se tak průběhem času stále méně srozumitelný širokým vrstvám. Rozhodující podíl na stále větším rozdílu mezi ladinem a kastilskou španělštinou měla pravděpodobně geografická vzdálenost od Španělska- více než vzdálenost časová. V amsterdamských a londýnských komunitách Židé dále hovořili kastilštinou, jež byla stále obohacována kontakty s literaturou Iberského poloostrova a také marranos, kteří se vrátili k judaismu. Rovněž v Itálii kastilština nepodlehla zastarávání a brala si četné výpůjčky z italštiny i z hebrejštiny. Naopak v komunitách otomanské říše se jazyk stále více deformoval pod tlakem řečtiny, turečtiny, arabštiny a nakonec i francouzštiny. Snahy puristů několika posledních generací obnovit jazyk zůstaly bez podstatného výsledku. Od 16. do 19. st. se z ladina stal petrifikovaný jazyk; uchovával si všechny rysy jazyka, jímž se mluvilo a psalo v době, kdy Nebrija napsal svou Grammatica sobre la lengua castellana (1492). Specifika jazyka: Z fonetických specifik ladina: pokud jde o vokály, nacházíme četná slova bez diftongizace, např. ponte (za puente- most), pokud jde o konsonanty, zmiňme zachování rozdílu mezi s-z, x-j, ss-s, zachování (za určitých okolností) rozdílu b-v, b-t, b-d. Výslovnost ll nahradilo y, např.yave (llave- klíč), počáteční n se často mění na m, např. muestro (za nuestro- náš), záměna d-r za r-d, např. vedre (namísto verdezelený). Z morfologických zvláštností: některá slova, jež jsou ve španělštině mužského rodu, jsou v ladinu rodu ženského; dále zejména v literárním jazyce je často užito singuláru namísto plurálu a naopak; dále odlišné tvary některých zájmen; zachování některých archaických tvarů časování určitých sloves; v ladinu se více užívá zvratných sloves než v moderní španělštině, i užití deminutivních tvarů jmenných Pokud jde o lexikum, vykazuje ladino jako celekodhlédneme-li od specifik západního a orientálního ladina,- dva typické rysy: 1/ zachování mnoha španělských archaismů, z nichž některé ze současné španělštiny zcela vymizely a jiné u sfaradů změnily význam 2/ nahrazení mnoha španělských slov, průběhem času zapomenutých či neznámých paralelními výrazy, vypůjčenými z místních jazyků, s nimiž se sfaradim dostali do kontaktu. Nutno však podtrhnout, že některé výrazy přecházely prostřednictvím obchodních či kulturních styků z jedné komunity do druhé, kdežto jiné zůstaly specifikem určité komunity. Tyto výpůjčky byly hlavně z hebrejštiny, arabštiny, turečtiny, řečtiny, francouzštiny, méně pak z portugalštiny a italštiny. U ladina, jímž se mluví v Izraeli, je několik slov i z jidiš. Hebrejština ovlivnila zejména psaný jazyk (zvl. jazyk náboženské literatury), mluvený mnohem méně vyjma rituálních a etických pojmů. Vliv hebrejštiny na ladino je menší než na jidiš. Některá hebrejská slova dostala španělský tvar přidáním předpon či přípon, např. mazalado (šťastný, od mazal), a naopak se vyskytují španělská slova s příponami hebrejskými, např. ladronim (lupiči, loupežníci- ladrones). Výpůjčky z francouzštiny pocházejí z 19. a zač. 20. st., vlivem škol zakládaných Alliance Israélite Universelle, pronikly do vzdělaných vrstev a žurnalistického jazyka. Mnoho z těchto slov dostalo v ladinu španělské koncovky, např. dezirar (désirer). Již bylo zmíněno, že po staletí bylo ladino do značné míry homogenní, avšak existují jisté rozdíly fonetické a morfologické mezi ladinem orientálním (Konstantinopol, Adrianopol, Smyrna, Rhodos), které je v podstatě kastilským dialektem a ladinem západním (Thesalonika, Makedonie, Bosna, Srbsko, Rumunsko), jež nese povětšinou rysy dialektů severního Španělska i Portugalska. Několik století se ladino psalo hebrejským písmem. Pro náboženské texty i světskou literaturu se většinou užívalo Rašiho písma bez vokalizace. Od 16. st. bylo mnoho knih tištěno v kvadrátním písmu a s vokalizací- např. Překlady Bible ze 16.st. byly tištěny v kvadrátním písmu, ale biblický slovník Hešek Šlomo (Benátky 1588) z téže doby je v Rašiho písmu, jež bylo rozhodně známější. Několik knih 5

6 bylo tištěno v latince, ta se šířeji používala až ve 20. st., zejména v novinářské praxi. Aby se nevokalizované hebrejské písmo uzpůsobilo potřebám španělského jazyka, přidávalo se několik málo diakritických znamének, často se však jednoho písmene užívalo pro dva různé konsonanty. Ježto gramatika ani psaní ladina neměly pevná pravidla, podléhaly změnám v souvislosti s časem a místem. Na začátku 20. st. začalo ladino vykazovat znaky úpadku. Nacistický režim zničil většinu komunit, v nichž judeo-španělština byla hlavním prostředkem komunikace a přeživší Židé mluvící ladinem přijali buď španělštinu (v Latinské Americe) nebo jazyk země, kam emigrovali. Vystěhovalectví do Izraele z Balkánu uspíšilo úpadek ladina ve východní Evropě a v Turecku. V Izraeli se ladinem mluví zejména v některých částech Jeruzaléma, Jaffy, Tiberiady, Safedu, Ramly, Lyddy. Zájem jazykovědců o ladino začal koncem 19. st., avšak seriózní a systematické hlubší bádání nastoupilo až ve 20. st. Literatura sfaradim: Lze ji rozdělit na 1/ díla psaná v hebrejštině 2/ díla psaná ve španělštině (včetně ladina) a portugalštině 3/ anonymní lidová díla v ladinu Ad 1/ Tento okruh zahrnuje biblické komentáře, díla polemická, poezii, drama, právní literaturu a kabalistické spisy, patří sem díla Abrabanela, Josepha Caro, Manasse ben Israela, Davida Franca Mendesetato díla jsou součástí hlavního proudu hebrejské literatury daného období a netřeba se jimi zabývat tady. Ad 2/ Sem náleží díla psaná před vyhnáním Židů. Za pozornost stojí zvl. Proverbios Morales od Santoba (=Šem Tov) de Carrion (založeno na talmudických pramenech) a překlad Bible s glosami Mosese Arragela, pořízený na příkaz dona Luise de Guzmán (1430). Převážnou část této literatury tvoří překlady či adaptace z hebrejštiny. Slavná ferrarská bible z r byla záhy upravena do ladina pro východní sfaradim. Patří sem i parafráze Pentateuchu od Isaaca Aboaba da Fonseca (Amsterdam 1681), parafráze Žalmů od Leona Templo (narozeného v Hamburgu) a parafráze Písně písní (vycházející z targum) pro liturgické potřeby. Do španělštiny byla přeložena Mišna a vrcholná díla hebrejské literatury, např. Kuzari Judy Haleviho (přeložil Jakob Abendana, Amsterdam 1663), Povinnosti srdce Bachji ibn Paqudy, jejichž portugalská verze od Samuela Abbase se objevila 1670, později i verze v ladinu. Srbský rabín Izrael Chajim přeložil Ben Sira r K dílům polemickým patří práce Samuela Usqueřada dialogů v portugalštině, líčících židovské dějiny od nejstarších dob s cílem upevnit conversos v jejich víře a odkrýt B-ží plán pro děti Izraele. Patří sem i Conciliador od Manasse ben Israel, smiřující místa v Písmu, jež si zdánlivě protiřečí, a také jeho Experanza de Israel o deseti ztracených kmenech (v 19. st. bylo dílo přeloženo do latiny, angličtiny, holandštiny, němčiny). Rabín londýnské komunity David Nieto napsal svou Matteh Dan (1714), aby demonstroval směrodatnost Ústního zákona. Issac Cardozzo, narozený v Portugalsku, který se k judaismus vrátil v Itálii, napsal Las Excelencias y Calunias de los Hebrej, o výsadách židovského národa a pomluvám proti němu. Etická díla zahrnují spisy Mosese Almosnina Regimiento de la Vida (Thesalonika 1564) a Extremos y grandezza de Constantinople (Madrid 1638), dále La Certeza del Camino (Amsterdam 1666) od Abrahama Israela Pereiry- pojednání o B-ží prozřetelnosti a lásce. Turecký učenec Jakob Culi podnítil biblický komentář Me Am Lo ez, založený na talmudických a midrašických pramenech. Toto dílo se stalo základní příručkou sfaradim, kteří mluvili ladinem a bylo pokládáno za svatou knihu; její imaginativní ráz ve spojení s náboženskými tématy skloubil v sobě poučení i zábavnost. Dílo vzešlo z okruhu židovských učenců (mj. Abraham de Toledo, Issac Magrizo, Abraham Asa), kteří chtěli pozvednout duchovní úroveň Židů v otomanské říši, kde byly časté chudoba, nevědomost a negramotnost. Původní práce zahrnují básnické dílo Daniela Levi de Barrios (narozeného ve Španělsku a navrátivšího se k judaismu v Itálii) Contra la Verdad no hay Fuerla- sonety, pastorální romance a panegyrik na tři mučedníky, upálené v Cordóbě Další báseň (500 veršů) oslavující mučedníka, upáleného 1644 pochází od Antonia Enriqueze Gómeze. Původních básnických prací je málo; toto umění nebylo mezi levantskými sfaradim tak populární jako u sfaradů západních, ale básnická tradice přece existovala. Vedle již zmíněných Proverbios morales nutno uvést Poema de Yolef, čítající na 300 čtyřverší a pocházející zřejmě z poč. 15. st., která má pro poezii v ladinu velký význam. Známá a populární je na totéž téma napsaná Coplas de Yolef hacadik (1732), jejímž autorem je Abraham de Toledo. Skladba má kolem 400 čtyřverší, má i vlastní melodii a zpívala se o svátku Purim; dochovaly se dvě její verze, jedna z Konstantinopole (1732) a druhá z Bělehradu (1861). Vedle těchto rozměrných skladeb existují různé písně a básně rozličných kvalit, většinou s námětem židovských svátků- mnoho jich se vztahuje k Purim. Jsou veselé i vážné, lze je najít v almanaších a sbírkách pod názvem Coplas de Purim. Tento žánr vzkvétal v 19. st. 6

7 Ad 3/ Lidová tvorba sfaradů zahrnuje obrovské množství balad v ladinu, které se dochovaly v opisech a především v paměti starších uživatelů ladina. Menendez Pelayo publikoval deset balad, jež obdržel z Thesaloniky, v r a poté následovaly další publikace. Romance v ladinu mají v literatuře i v životě sfaradim své vlastní místo. Dokud Židé žili ve Španělsku, uchovávali ve své ústní tradici bezpočet romancí provázených melodií, jež napomáhala zapamatování a přispívala k jejich uchování ve východních a severoafrických sfaradských komunitách až do 20. st. Romance v ladinu pokračuje v tradici středověkých a renesančních španělských romancí a přizpůsobuje si je. Někdy je obohacena novými španělskými romancemi sklonku 15. a 16. st., témata se liší podle vzdálenosti té které sfaradské komunity od Španělska, takže romance ze severní Afriky jsou zcela rozdílné od těch z otomanské říše. Obecně lze mluvit o dechristianizaci tradiční romance u Židů- byly vyloučeny všechny aspekty, vztahující se nějak ke křesťanské víře či obřadům. Pokud jde o hudební tradici, byla bohatá a rozmanitá, v životě sfaradů měly své místo písně svatební, ukolébavky, žalozpěvy atd. oslavující různé fáze životního cyklu, a také zpěvy liturgické a pololiturgické, např. zpěvy k obřadu obřízky, bar micva, svátečním hostinám a pod. Tradice španělských romancí má svůj význam především v uchování archaických rysů a námětů. Po vyhnání, kdy zejména Židé usazení ve východním Středomoří měli jen sporadické kontakty se Španělskem a kdy ochably i vzájemné styky sfaradských komunit, roztroušených a izolovaných, přijímaly jednotlivé komunity již po několika generacích více vliv svého nového prostředí. Rozdíly v repertoáru západního (Maroko) a východního Středomoří začaly být patrné zřejmě někdy kolem r Sfaradská baladická tradice tak vykazuje dvojí hudební styl- marocký a turecký (případně trojí, s řeckým) S úpadkem vzdělanosti Židů v otomanské říši v pol. 19. st., s jejich sekularizací a liberalizací začínají se objevovat světská díla v ladinu: první z nich jsou didaktického rázu, většinou díla historická, biografická a cestopisy. Dochází k zesílení vlivu západní kultury na tamní Židy, zejména prostřednictvím Alliance Israélite Universelle, vzniká potřeba sekulární literatury v ladinu. Prvním pokusem zaplnit mezeru je vznik novin v ladinu. S cílem propagovat západní kulturu mezi Židy začínají mladí vzdělanci překládat hry a romány světové literatury, zvláště francouzské. První překlady byly publikovány kolem r a počet rychle rostl. Byla překládána díla klasická i soudobá, rovněž díla autorů píšících v hebrejštině a jidiš, např. Šolom Alejchema, I.L. Peretze, Šaloma Asche. Tyto romány, často spíše adaptace než překlady, byly obyčejně nejdříve publikovány v tisku vydávaném v ladinu. Třebaže cíle překladatelů byly výchovné, byly překládány milostné příběhy a prostonárodní pohádky a básně. Nejvýznamnějšími překladateli byli Issac Gabaj, David Fresco, Victor Levy, Alexander ibn Ghirat, Jean Florian, Elijah Carmona, kteří oživili ladino vytvořením moderního literárního stylu. Publikovali i původní práce- často romány a životopisy židovských lidumilů a historických osobností, a také díla populárně vědecká a historická. Se vznikem sionistického hnutí objevují se i v ladinu nacionalistické motivy: romány na ryze židovská témata, často líčící židovský život a typy lidí podle vzoru děl Šalom Alejchema či Mendele Mocher Seforima. Koncem 19. st. objevuje se v ladinu jako nový žánr dramatická literatura. Na tomto poli zaslouží být jmenováni Jacques Luria, Jakim Bechor, Joseph Dusen, Bachor Azario, Abraham Capon. Zmínku zaslouží i knihy a brožury v ladinu vydávané Protestantskou misií v otomanské říšivětšina se zabývá Novým zákonem nebo kritikou judaismu a Talmudu. Sfaradim- rozdíly v oblasti náboženské: V zásadních věcech se aškenazim a sfaradim neliší, existují však odlišnosti v detailech. Jakmile poněkud odeznělo trauma ze španělského vyhnání, mnozí sfaradi se usadili na místech, kde mohli žít poměrně svobodně, bez vnějších tlaků, pokud jde o praktikování náboženství, a docela bezpečně, pokud jde o život i majetek. To je možná také důvod, proč sfaradim většinou zaujímali příznivější postoj k okolní kultuře a byli ochotní vidět něco dobrého i mimo čtyři lokty halachy. Sfaradi se řídili kodifikací halachy podle rb. Josepha Caro (zvaného Maran- náš učitel) Šulchan aruch, bez doplňků a omezení rb. Moše b.israel Isserlese (kterého nazývali Moram-jejich učitel, tj. aškenazim). Kompilace Jos. Caro je liberálnější a shovívavější, než jak to stanovily aškenázské autority- např. sfaradi mají dovoleno jíst rýži o Pesachu, nebo jíst zeleninu, vařenou v masovém hrnci, s mléčnými pokrmy. Aškenázové podobné věci zakazují. Mnohé odlišnosti však prostě jen odrážejí rozdílnost zvyků či interpretace, např. řemínek tefilin se omotává směrem od těla, ne naopak, lulav o Sukot je svázán dohromady bez držáku a je ozdoben barevnými stužkami, o pesachovém sederu se pro maror užívá spíše salát než křen. Odlišnosti jsou rovněž v synagogální bohoslužbě. Na rozdíl od aškenázského zvyku se u sfaradů svitek Tóry pozvedá před čtením, ne až po něm. Také samotná synagoga má jiné uspořádání: čtecí pult je u západní stěny a všechny modlitby se čtou u něj, 7

8 kdežto aškenázové čtou některé modlitby u stolu vedle aronu. Aron kodeš je často třídílný, s velkým prostředním dílem a menšími po stranách. Text sfaradských modliteb se liší v detailech. Chybí liturgická poezie, která je nahrazena básněmi Judy Haleviho, Mošeho ibn Ezry a Solomona ibn Gabirol. Synagogální zpěvy jsou prostší a veselejší než aškenázské. Sfaradská výslovnost hebrejštiny je korektní a přesná, přízvuk je většinou na poslední slabice, rozlišuje se /a/ a /o/ ve výslovnosti qamec. Také kantilační značky se liší od aškenázských. Šabat tento týden začíná v pátek v 17 25, a končí v sobotu v Délka dne je 10 hod 26 min; délka skutečné hodiny činí 52 minut, východ jitřenky 6 29; doporučený čas ranní modlitby (talit a tfilin) v 6 36 hod; východ slunce v 7 21; polovina dne 12 38; čas odpolední modlitby (mincha gedola) ve 13 15, (mincha ktana 15 37, plag mincha 16 42) západ slunce (škia) 17 47; východ hvězd v podle Holešova (jihovýchodní Morava); Čechy + 10 minut;podle kalendáře Kaluach Šavua tov שבוע טוב) ) - dobrý týden vydává Olam - Společnost Judaica Holešov, Osvobození 1133, Kontaktní osoba Jiří Richter, tel

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36)

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) שבוע טוב Číslo 73/5768 19.březen 2008 Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) Největším darem B-ha lidstvu je svobodná vůle; ale své svobodné vůle musíme užívat tak, abychom si zasloužili a udrželi náš

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30)

Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30) שבוע טוב Číslo 77/5768 17.dubna 2008 Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30) Po smrti dvou synů Aharonových řekl B-h Mošemu: Promluv k svému bratru Aharonovi, ať nevstupuje v libovolné době do

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MIRO THAN ODOJ, KAJ MIRE NIPI. MÉ MÍSTO JE TAM, KDE JSOU MOJI LIDÉ. Romové pocházejí z indického subkontinentu. Neví se s jistotou, proč započali putování z Indie do Evropy. V průběhu staletí se přes útisk

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více