FIBONACCIHO POSLOUPNOST A OBCHODOVÁNÍ MĚNOVÝCH PÁRŮ Fibonacci numbers and trading in currency pairs. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIBONACCIHO POSLOUPNOST A OBCHODOVÁNÍ MĚNOVÝCH PÁRŮ Fibonacci numbers and trading in currency pairs. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FIBONACCIHO POSLOUPNOST A OBCHODOVÁNÍ MĚNOVÝCH PÁRŮ Fibonacci numbers and trading in currency pairs Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Petr ČERVINEK Autor Ing. Miroslav ZORÁLEK Brno, květen 2012

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: ZORÁLEK Miroslav Finance FIBONACCIHO POSLOUPNOST A OBCHODOVÁNÍ MĚNOVÝCH PÁRŮ Fibonacci numbers and trading in currency pairs Zásady pro vypracování: Cíl práce: Analýza reálného využití Fibonacciho posloupnosti při obchodování měnových párů na trhu FOREX. Postup práce a použité metody: Vymezení a charakteristika obchodování měnových párů. Fibonacciho posloupnosti a využití při obchodování. Sestavení obchodního plánu s využitím Fibonacciho posloupnosti. Aplikace na reálná data. Použité metody: analýza, syntéza, matematicko-statistické metody.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: KOSHY, THOMAS. Fibonacci and Lucas numbers with applications. New York: John Wiley & Sons, xvi, 652 s. ISBN Forex - jak zbohatnout a nekrást:obchodování na měnových trzích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN HARTMAN, ONDŘEJ. Jak se stát forexovým obchodníkem: naučte se vydělávat na měnových trzích. Praha: FXstreet.cz, s. ISBN POLOUČEK, STANISLAV. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xvii, 415. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Červinek Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Miroslav Zorálek Fibonacciho posloupnost a obchodování měnových párů Fibonacci numbers and trading in currency pairs Financí Mgr. Petr Červinek Rok obhajoby: 2012 Anotace Cílem práce je analýza reálného využití Fibonacciho posloupnosti při obchodování měnových párů na trhu FOREX. Toho bude dosaženo tvorbou Obchodního plánu, jež bude založen na Fibonacciho posloupnosti a jeho následného otestování na historických i reálných datech. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se věnuji charakteristice měnového trhu Forex a Fibonacciho posloupnosti. Také její využitelnosti coby nástroje pro obchodování. Druhá část pak obsahuje tvorbu mého vlastního Obchodního plánu a testování jeho funkčnosti a reálnosti použití pro obchodování na měnových trzích. Annotation The aim is to analyze real-world use of Fibonacci sequence when trading currency pairs in the Forex market. This will be achieved by creating a trading system, which will be based on the Fibonacci sequence and its subsequent testing on historical and real data. The work is divided into two parts. The first part deals with the characteristics of the Forex currency market and the Fibonacci sequence. Also, its usefulness as a tool for trading. The second part includes the creation of my own trading system and test its functionality and feasibility of use for trading on the currency markets. Klíčová slova Fibonacciho posloupnost, technická analýza, FOREX, měnové páry, obchodní plán Keywords Fibonacci numbers, technical analisys, Foreign Exchange, currency pairs, trading plan

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Fibonacciho posloupnost a obchodování měnových vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Petra Červinka a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Petru Červinkovi za cenné připomínky a podnětné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své přítelkyni, která ke mně byla velice tolerantní po celou dobu mého časově náročného kombinovaného bakalářského studia.

7 Obsah Úvod FOReign EXchange Vznik Forexu Marţový obchod Rozsah Forexu Hodnota PIP Obchodní příkazy Fibonacciho posloupnost Fundamentální a Technická analýza Fibonacciho posloupnost Fibonaciho nástroje Fibonacci Ratrecaments Fibonacci Extensions Fibonacciho Cluster Obchodní plán Základní části obchodního plánu Tvorba obchodního plánu Obchodní plán zaloţený na Fibonacciho posloupnosti Stanovení cíle Výběr měnového páru pro obchodování Charakteristika měnového páru EUR/USD a výběr Timeframe Vstup na základě Fibonacciho nástrojů Fibonacciho Cluster Exponenciální klouzavé průměry Obchodní deník Pravidla pro vstup do obchodu Becktest a analýza obchodů Analýza MAE Analýza MFE Paper-trading Závěr Seznam pouţité literatury Seznam grafů a tabulek Seznam příloh... 48

8 Úvod Během posledních dvaceti let pronikly do České republiky více či méně všechny způsoby investování a obchodování s cennými papíry. S rostoucím přístupem k internetu a díky informacím, které máme dnes na dosah ruky, aniţ bychom museli opustit pohodlí našeho domova, se do širšího povědomí u nás dostává v zahraničí plně respektovaný a plnohodnotný způsob obţivy obchodování na měnových trzích. Jsou to právě internet a moderní technologie umoţňující širší veřejnosti zapojit se do obchodování na měnových trzích, jeţ jsou nejrychleji se rozvíjejícími trhy 1, které nabízí obří likviditu, jsou otevřeny čtyřiadvaceti hodin denně od pondělí do pátku a denní obrat činí přes čtyři biliony amerických dolarů. Obchodování na měnových trzích jiţ není pouze doménou velkých investičních společností, bank či bohatých obchodníků, stále více se do něj zapojují běţní občané, jimţ vycházejí vstříc brokerské společnosti, které tlačí dolů nároky, které musí člověk splnit. V dnešní době nejistoty na globálních finančních trzích se individuální investoři poohlíţejí po alternativních moţnostech zhodnocení jejich kapitálu. A právě obchodování měnových párů můţe být vhodným řešením. Cílem práce je analýza reálného vyuţití Fibonacciho posloupnosti při obchodování měnových párů na trhu FOREX. Jde o ověření smysluplnosti pouţití jednoho z nástrojů technické analýzy, jako základního prvku obchodního plánu pro profitabilní intradenní obchodování vybraného měnového páru. Dílčím cílem práce je prověřit praktickou moţnost obchodování měnových párů pro běţné občany. Jelikoţ naprostá většina informací je dostupná pouze v anglickém jazyce, předpokládá dosaţení cíle práce studium zahraniční literatury a internetových zdrojů. Po sestavení obchodního plánu zaloţeného na Fibbonaciho posloupnosti bude následovat jeho otestování na adekvátním vzorku historických dat vybraného měnového páru. Výsledky z této aplikace poslouţí k optimalizaci obchodního plánu před jeho obchodováním v reálném čase skrze účet u brokerské společnosti. Tímto obchodováním dojde zároveň k naplnění dílčího cíle, otestování moţnosti obchodování pro běţné občany. Po nasbírání dostatečně vypovídajícího vzorku obchodů, provedených podle pravidel obchodního plánu, vyhodnotím v závěru práce schopnost plánu vytvářet zisk či ztrátu. A navrhnu další vylepšení plánu, aby generoval větší zisk. 1 BIS (2010) 8

9 1 FOReign EXchange 1.1 Vznik Forexu V dnešním globalizovaném světě s mezinárodním obchodem na nejvyšší úrovni v historii lidstva představuje otevřený, svobodný trh s měnami jednotlivých států jeden ze základních pilířů ekonomického růstu v posledních několika desetiletích. Na světě existuje více neţ dvě stě různých měn včetně těch, které jiţ zanikly, ale mají pořád hodnotu (Německá marka, Francouzský frank). Spojené národy registrují v současnosti 191 členů, ale neustále vznikají nové státní útvary, které vytváří i nové měny. Pro potřeby obchodu je důleţitá moţnost směny jednotlivých měn mezi sebou. Existují měny, které jsou směnitelné v omezené či ţádné míře jako ruský rubl nebo čínský yuan. Některé země dokonce zakazují jakoukoliv směnu jejich národní měny za zahraniční a její vývoz mimo hranice země, např. Tunis. Za posledních několik století prošla směnitelnost peněz několika důleţitými milníky 2. V 19. století byl ustaven zlatý standart, tzv. směnitelnost měny za zlato. Po první světové válce je ustaven Standart zlaté devizy, coţ zavazuje země směnit jejich národní měny buď za zlato, nebo za měnu za zlato směnitelnou, nejčastěji americký dolar. Po II. světové válce tzv. Bretton - Woodská dohoda vytvořila systém, jehoţ garantem byl americký dolar definovaný svým zlatým standardem a měny členských zemí byly za něj podle relativně pevných parit směnitelné a zároveň zaloţila Mezinárodní Měnový fond. Nejdůleţitější datum je 15. srpna 1971, kdy americký prezident R. Nixon zrušil směnitelnost amerického dolaru za zlato. V té době radil prezidentu v otázkách ekonomie drţitel Nobelovy ceny a zakladatel monetarismu Milton Friedman. Ještě v roce 1971 byl zaloţen International Interbank Foreign Exchange a začal fungovat na bázi pevných devizových kurzů jednotlivých měn. Tento systém vydrţel pouhé dva roky, neţ se zhroutil a byl zrušen k 1. březnu 1973 a následně došlo k jeho nahrazení volně směnitelnými kurzy. Z počátku bylo obchodování na trhu přístupné pouze velkým bankám, investičním společnostem, fondů a pro obyčejné investory bylo prakticky nedostupné, jelikoţ minimální obchodovatelný balík cizí měny tzv. 1 lot má hodnotu $. S rozšířením moderních technologií došlo i k rozšíření nabídky moţností jak investovat do cizích měn. Dnes zprostředkovatelské společnosti nabízejí drobným investorům moţnost investovat do cizích měn pomocí tzv. Marţových obchodů. Coţ jim s minimálním účtem dovoluje účastnit se obchodů, jeţ byly dříve vyhrazeny pouze pro bohaté. 2 Weithers (2006) 9

10 1.2 Maržový obchod Jedná se o nákup cizí měny, cenných papírů, komodit či jiných aktiv na úvěr, který klientovi poskytne makléřská společnost. Klient předpokládá růst trţní ceny a přijme úvěr na uhrazení části nákupní ceny cizí měny, část z pořizovací ceny musí uhradit ze svých prostředků. Pokud bude investor předpokládat pokles ceny, můţe mu zprostředkovatel balík cizí měny půjčit, aby jej mohl prodat a následně levněji koupit zpět se ziskem. Investor v tomto případě musí sloţit určitou část ceny na účet zprostředkovatele jako záruku. V případě, ţe bude drţet obchodní pozici přes noc, náleţí zprostředkovateli za vypůjčené prostředky patřičný úrok. Poměr mezi výší úvěru a vlastními prostředky je nazýván pákový efekt (anglicky Leverage). Tato metoda nabízí obří zisky, ale i obří ztráty vůči klientem investovaným prostředkům, jelikoţ zisky i ztráty pro klienta plynou z vlastnictví $. Kaţdá zprostředkovatelská společnost nabízí různé hodnoty pákového efektu od 1:2 aţ po 1:500. Jelikoţ můţe tento způsob obchodování být velmi rizikový, je například marţové obchodování s CP v USA regulováno Fedem 3. Od roku 1974 si v USA klient můţe půjčit do 50% pořizovací ceny cenných papírů. Tento způsob obchodování má i mnoho odpůrců. Jílek například uvádí: "Marţové obchody rozhoupávají akciový trh. Na klesajícím trhu krátké prodeje propad prohlubují. Skutečnost, ţe marţové obchody zvyšují volatilitu na akciovém trhu je známá z USA z období velké krize ve 30. letech. Klasické koupě akcií a také marţové obchody tehdy silně ochudili miliony Američanů, coţ způsobilo ekonomickou krizi. Tehdy do akcií přes marţové obchody investovalo velké procento Američanů. Proto v roce 1934 zákon o cenných papírech zmocnil Fed, aby stanovil limit u marţových obchodů, tj. horní procentní limit hotovosti, kterou můţe obchodník s cennými papíry poskytnout investorovi na koupi cenných papírů." 4 Nejdůleţitější pro investora je si uvědomit, ţe s rychlostí jakou marţový obchod generuje zisky tak také dokáţe generovat i ztráty. V případě, ţe ztráty, které jsou hrazeny z účtu investora, vymaţou celý účet, je poţadován tzv. Margin call. Zprostředkovatel investora vyzve, aby na svůj účet doplnil finanční prostředky k pokrytí ztrát. V krajním případě za něj uzavře všechny ztrátové obchody i některé ziskové, aby pokryl všechny ztráty. Není nic neobvyklého, kdyţ investor dokáţe vymazat svůj účet během několika dní. Je proto velmi nutné nakládat s marţovými obchody velmi obezřetně. 3 Federální rezervní systém (neformálně Fed) je centrální bankovní systém Spojených států amerických 4 Jílek (2009) 10

11 1.3 Rozsah Forexu Forexový trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě. Nabízí moţnost obchodování non-stop od nedělního do pátečního večera. Je to způsobeno tím, ţe otvírací hodiny jednotlivých finančních center se navzájem překrývají, jak uvádí tabulka č. 1. Začíná se v Tokiu, navazuje Sydney, pokračuje se v Londýně a končí se v New Yorku. Tab. č.1 Obchodní hodiny světových burz Sydney Tokio Londýn New York Zpracováno autorem, Hartman (2009) FOREX ovšem nemá podobu klasické burzy, kdy se konkrétní obchody vypořádávají na parketu burzy, ale více neţ 60% obchodů se uskutečňuje přes internet. Forex je síť propojených bank, investičních fondů, pojišťoven a brokerských společností. Na rozdíl od burzy není na Forexu jedno centralizované místo. Spíše se jedná o globální propojení všech zúčastněných subjektů prostřednictvím elektronické sítě. Více neţ 77% veškerých obchodů obstarává desítka bankovních institucí v čele s Deutsche Bank, na kterou připadá 20% obchodů. Dále následují Barclays, UBS, Citi Group, JPMorgan, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Goldman Sachs a desítku uzavírá Morgan Stanley. U těchto společností mají vedeny obchodní účty investiční zprostředkovatelé, kteří dále nabízí moţnost obchodovat s CP společnostem a jednotlivcům. Podle ČNB je v ČR registrováno 57 obchodníků s CP a poboček zahraničních obchodníků s CP, kteří také nabízí obchodování na FOREXu 5. Samozřejmostí je i moţnost otevřít si osobní obchodní účet přímo u některé z výše zmíněných bank. Podle kaţdoročního průzkumu trhu společnosti Euromoney 6 za rok 2010 se na forexu zobchodovala částka 177,6 bilionů dolarů, coţ je nárůst 10 bilionů dolarů oproti roku Růst objemu zobchodovaných transakcí je v posledních letech enormní mezi lety 2005 a 2006 to bylo 38% a mezi lety 2007 a 2008 dokonce 41%. V období současné finanční krize růst zpomalil, očekává se jeho opětovný růst po odeznění krize. Dnešní denní objem obchodů se pohybuje mezi 3-5 biliony dolarů, coţ je skoro 30krát více neţ je součet objemu obchodů na všech amerických burzách. V roce 2010 skoro 46% všech obchodů proběhlo prostřednictvím finančního centra v Londýně, následují Spojené státy s 24% a dále Francie, Japonsko, Singapur a Německo

12 Na tomto obřím objemu obchodů se ovšem ne všechny měny podílejí stejným dílem. Je naprosto logické, ţe o kaţdou měnu bude jiný zájem investorů a to zejména podle ekonomické síly dané země, její prosperity, růstu HDP a hlavně postavení dané země v mezinárodním obchodě. Stejně tak je spousta měn, o které je tak nízký zájem ţe se neobchodují vůbec. V současné době je více neţ 90% všech měn na Forexu obchodováno vůči americkému dolaru. Po něm jsou nejvíce obchodované měny Euro (EUR), Britská libra (GBP), Švýcarský frank (CHF), Japonský jen (JPY), Australský dolar (AUD), Kanadský dolar (CAD) a novozélandský dolar (NZD) 7. Graf č. 1 Podíl měnových párů Nejvíce obchodovanými páry na Forexu jsou pak EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD. První měna z páru je nazývána základní měnou a druhá je tzv. kříţovou měnou. Kurz je potom uvaděn v jednotkách základní měny : EUR/USD 1,3350 znamená, ţe za 1 dostaneme 1,3350 $. Zpracováno autorem, Hartman (2009) 1.4 Hodnota PIP Na Forexu je většina obchodvaných měnových párů kótována na čtyři desetiná místa. A měny se onchodují po Lotech, neboli kontraktech o standartní velikosti jednotek dané měny. Jednotkový pohyb na posledním místě se označuje jako PIP. Je to minimální moţná kótovaná změna v kurzu obchodvaného páru. Pouzepár USD/JPY se kótuje pouze na dvě desetiná místa. Pro obchodníka je velmi důleţitá pěněţní hodnota změny kurzu o jeden PIP. K ní dojdeme jednoduchým výpočtem 8. Uvedeme si to na příkladu UER/USD: 1PIP 0,0001/devizový kurz = hodnota PIPu = 0,0001/1,3350 = 0, pro přepočet na dolary vynásobíme kurzem = 0, *1,3350 = 0, zaokrouhleně 0,0001 $, minimální objem obchodvané měny je $, proto vynásobíme hodnotu 1 PIPu * a dostaneme, ţe při změně kurzu o jeden PIP vydělá nebo ztratí obchodník 10$. U všech párů kótovaných vůči americkému dolaru je hodnota PIPu 10$ pro standardní velikost jednoho lotu $. V případě obchodování tzv. mini a mikro lotů je hodnota pipu 1$, respektive 0,1$. Coţ umoţňuje obchodování i s počáteční investicí od 500$. 7 Hartman (2009) 8 Hartman (2009) 12

13 1.5 Obchodní příkazy Samotné obchodování na FOREXu nebo na jakémkoliv jiném trhu probíhá pomocí standardizovaných obchodních příkazů, které obchodník pouţívá při komunikaci s brokerem nebo při zadávání příkazů pomocí elektronické platformy. Příkazy se dělí na nákupní BUY, prodejní SELL. Základními třemi příkazy jsou: 9 MARKET - jedná se o jeden z nejpouţívanějších příkazů, obchodníkem není specifikovaná cena, k vyplnění příkazu dojde za aktuální trţní cenu. Př. BUY EURUSD MARKET dojde k nákupu páru EURUSD za aktuální trţní cenu LIMIT příkazem se pozice otevírá/zavírá za předem stanovenou cenu nebo lepší. Rizikem je ţe trh se můţe pohnout tak rychle, ţe nedojde v plnění příkazu. Př. SELL EURUSD LIMIT prodejní příkaz, jeţ bude vyplněn v případě, ţe kurz vystoupá na hodnotu (příkaz SELL LIMIT se musí zadávat nad aktuální cenu, příkaz BUY LIMIT pod aktuální cenu) STOP příkaz je vyplněn pouze, pokud se jej trh dotkne, poté je ihned přeměněn na příkaz MARKET a ihned vyplněn. Pouţívá se především pro uzavírání otevřených pozic. V rostoucím trhu zadáte nákupní příkaz STOP nad aktuální cenu, v klesajícím trhu prodejní STOP příkaz pod aktuální cenu. Existují některé další moţné obchodní příkazy jako: 10 STOP LIMIT - je kombinací dvou příkazů. Prakticky po dosaţení vaší ceny STOP se objednávka mění na LIMIT příkaz. TRAILING STOP - speciální typ objednávky, který nám posouvá STOP LOSS 11, po dosaţení určitého předem stanového zisku. CLOSE - je příkaz který okamţitě uzavře všechny otevřené pozice REVERSE - tento příkaz uzavře vaši otevřenou pozici a na zavírací ceně otevře opačnou pozici. 9 Hartman (2009) 10 Hartman (2009) 11 STOP LOSS - je příkaz zabraňující nekontrolovatelným ztrátám. Př.: Nakupuju za 1.300, ale cena jde dolů, proti mně. Pokud zadám automaticky STOP LOSS příkaz na broker mi automaticky uzavře obchod na předem definované ztrátě. 13

14 2 Fibonacciho posloupnost Obchodování na měnových trzích nabízí kaţdý den nespočet příleţitostí k zisku. Kaţdý obchodník se proto snaţí získat co nejvíce relevantních informací, jeţ by mu poskytli výhodou oprati ostatním, která by mu pomohla zbohatnout. V 21. století je v reálném čase dostupných tolik informací, ţe obyčejný člověk není schopen je adekvátně vyhodnotit, natoţ je pouţít při obchodování. Proto vyuţívají obchodníci pouze některé informace a s těmi dále pracují. A které informace jsou ty podstatné? Tak s tím jim pomáhá Fundamentální a technická analýza. 2.1 Fundamentální a Technická analýza Pro samotný vstup do obchodu je důleţité na základě čeho se investor rozhodne. Mezi obchodníky na Forexu nenajdeme dva, kteří by pouţívali naprosto stejný přístup. V širším měřítku by se obchodníci dali rozdělit na dvě potaţmo tři velké skupiny. První jsou zastánci fundamentální analýzy, druzí jsou přesvědčeni pouze o správnosti technické analýzy a třetí skupina by se dala označit jako střední proud a ti pouţívají poznatky obou. Fundamentální analýza je způsob, jak se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku. Jinými slovy hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak dobře si vede i její měna. 12 Metoda je v případě měnových párů zaloţena na analýze naprosto běţně dostupných makro a mikroekonomických dat z ekonomik zemí jejich měny hodláme obchodovat. Jedná se o např. HDP, inflaci, úrokové míry, různé ukazatele vývoje v průmyslu, stavebnictví a také monetární a fiskální politiku. Analýzou těchto dat lze dojít k předpokladu, zda bude kurz měny růst či klesat a následně k rozhodnutí měnu kupovat, prodávat či drţet. Fundamentální analýza je více uţitečná pro obchodníky, jeţ do měn investují v delším časovém horizontu spíše neţ propoziční či intradenní obchodníky. Ti preferují spíše signály, jeţ jim dává technická analýza. Technická analýza (v dalším textu jen TA) je studium pohybu ceny. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že na základě historických pohybů cen, predikujeme směr a úroveň budoucího pohybu ceny. Jinými slovy, sledujeme chování cen v grafech Hartman (2009) 13 Hartman (2009) 14

15 Absolutním základem pro technickou analýzu je převod pohybu ceny do grafického zobrazení, nejčastěji grafu. Grafy mohou být čárové, úsečkové nebo typu svíce. Na svislou osu se vynáší vzájemný kurz dvojice měn a na vodorovnou osu čas. Jednotlivé úsečky či svíčky pak představují jednotlivé dny obchodování. Graf č. 2 Denní graf EUR/USD Zpracováno autorem, v software MetaTrader Při niţším timeframe 14 to mohou být hodiny, minuty nebo vteřiny. V těchto grafech poté obchodníci hledají různé formace, které by jim mohli naznačit budoucí směr vývoje ceny. Nejdůleţitější je určit tzv. Trend. Trend se rozděluje na býčí a medvědí. Kdyţ trh roste a cena jde nahoru, je trend býčí, a kdyţ trh klesá a cena jde dolů, je trend medvědí. Snahou obchodníků je obchodovat ve směru trendu a profitovat na růstu či poklesu ceny. Protoţe se neobchoduje celý den, ale jen jeho část má kaţdá denní svíčka či úsečka svou cenu otevírací a uzavírací a také během dne dosáhne nejniţší a nejvyšší hodnoty, za kterou se obchodovalo (analogicky i u niţších timeframe). Z těchto cen jsou obchodníci schopni spočítat nepřeberné mnoţství indikátorů, formací, průměrů a podobně. Pro bliţší studium odkazuji na anglickou knihu Technical Analysis of Stock Trends autorů Roberta D. Edwardse a Johna Magee. Kaţdý technicky zaloţený člověk jako já inklinuje k moţnostem matematickými zákonitostmi popsat minulost a predikovat budoucnost. Jedním z velmi silných nástrojů technické analýzy je v tomto směru Fibonnaciho posloupnost. 14 Timeframe v překladu časový rámec je časový úsek, jeţ je představován jednotlivými svíčkami grafu. 15

16 2.2 Fibonacciho posloupnost Matematika je abeceda, kterou bůh napsal vesmír je citát přisuzovaný Galileu Galileovi 15. I on jako mnozí po něm vycházel z prací Leonarda Pisana Fibonacciho. Italského matematika, který se narodil okolo roku 1170 a který při svých cestách studoval přírodní zákonitosti. Dospěl k závěru, ţe mnoho věcí v přírodě je stvořeno podle Zlatého poměru. Pyramidy v Gíze, rozmnoţování zvířat, růst rostlin, hvězdná soustava nebo postavení planet 16. Fibonnaci na svoji posloupnost přišel při řešení úlohy s množením králíků. Kolik králíků může zplodit jeden pár za rok? Na začátku je pár králíku zavřený v uzavřeném prostoru, pokud tento pár po jednom měsíci zplodí další pár, máme na konci prvního měsíce páry dva, za měsíc je nový pár dospělý a může plodit také. Na konci druhého měsíce máme tedy 3 páry. Na konci 4 měsíce máme 5 párů atd. 17 Tímto dostaneme sérii čísel Fibonacciho posloupnost 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, Řešením úlohy je číslo 377 králíku po 12 měsících. Pro nás jsou ale důleţitější vztahy mezi jednotlivými členy posloupnosti. Předně kaţdé číslo od dvojky je součtem dvou předchozích: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34, 21+34=55, 34+55=88 do nekonečna. Nejdůleţitějším vztahem je, ale výsledek vzájemného dělení dvou po sobě následujících čísel! Ten se totiţ limitně blíţí hodnotě 0,618 neboli poměru 1:1,618 našemu zlatému poměru 3/2=1,5 5/3=1,66 8/5=1,6 13/8=1,625 21/13=1,615 34/21=1,619 55/34=1,617 89/55=1,618 Nás budou zajímat i další matematické vztahy mezi jednotlivými čísly v posloupnosti: 18 0,618 0,382 nebo 0,382 x 0,618 = 0,236 1,0 0,618 nebo 0,618 x 0,618 = 0,382 1,0 / 2 = 0,5 0,618 Druhá odmocnina 0,618 = 0,786 Druhá odmocnina 1,618 = 1,272 1 / 0,618 = 1,618 Prvky nově vzniklé řady 0,236 0,382 0,5 0,786 1,272 1,168 a 1,618 představují výsledky matematických vztahů mezi jednotlivými čísly Fibonacciho posloupnosti. S pomocí těchto čísel lze upravovat hodnoty v cenovém grafu. 15 Galileo Galilei je významný italský astronom, fyzik a filosof. 16 Posamentier - Lehmann (2007) 17 Posamentier - Lehmann (2007) 18 Boroden (2008) 16

17 2.3 Fibonaciho nástroje Aplikací zlatého a dalších poměrů na vývoj cenového grafu vytvořili obchodníci několik nástrojů technické analýzy, jeţ jsou mezi nimi velmi často pouţívány. Obsahuje je totiţ naprostá většina analytických programů určených pro obchodníky. Jsou to zejména: 19 Fibonacci Retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů) Fibonacci Price Extensions (Fibanocciho cenové prodlouţení) Fibonacci Price Projections (Fibonacciho cenová projekce) Fibonacci Arcs (Fibonacciho oblouky) Fibonacci Fans (Fibonacciho vějíře) Fibonacci Time zones (Fibonacciho časová pásma) Fibonacci Cluster (Fibonacciho shluk) Z tak širokého spektra nástrojů pro analýzu cenového grafu si potencionální obchodník musí vybrat pouze jeden, maximálně dva nástroje a plně se soustředit na jejich pochopení a správnou aplikaci při technické analýze. Selekce je velmi důleţitá neboť spektrum technických nástrojů je velmi obsáhlé a obchodník by tak mohl sklouznout k jejich častému střídání a tím k nekonzistentnosti v obchodování. Pro účely své práce jsem si pro tvorbu obchodního plánu vybral Fibonacciho Ratracements, Extensions a Fibonacciho Cluster. 2.4 Fibonacci Ratrecaments Pro pochopení jak mohou být Ratrecaments uţitečné je potřeba pochopit co jsou v cenovém grafu úrovně Support a Resistance a jak souvisejí s pojmem Trend. Pokud v cenovém grafu cena po nějakou dobu stoupá, neděje se tak plynule, ale cena průběţně osciluje a vytváří lokální High 20 a Low 21 říkáme, ţe cena swinguje. Během tohoto pohybu se na určité úrovni můţe cena zastavit a poklesnout, při opětovném růstu se zde opět zastaví a poklesne, říkáme, ţe se zde vytvořila Resistance, která brání ceně v růstu. Analogicky opačné je to u Supportu ten brání ceně v poklesu pod určitou úroveň. Velkou roli zde hraje psychologická stránka obchodování, často se jedná o významné cenové úrovně např. 2000$ za trojskou unci zlata apod. A právě Fibonacciho Ratrecements nám dávají výhodu v tom, ţe můţeme předvídat, kde by mohlo dojít k vytvoření těchto Supportů a Resistencí. Pouţívají se při tom poměry 0,236 0,382 0,5 0,618 0,786 a 1,0. 19 Boroden (2008) 20 High je maximální cena za, kterou bylo obchodováno během dané časové periody (denní High, roční High) 21 Low je minimální cena za, kterou bylo obchodováno během dané časové periody (hodinové Low, týdenní Low) 17

18 Princip je následující: 22 Při změně trendu s býčího na medvědí vezmeme nejdůleţitější předchozí High a od něj odečteme hodnotu nejdůleţitějšího předchozího Low. Tuto hodnotu vynásobíme jednotlivými Fibonacciho poměry a výsledné hodnoty jednotlivě odečteme od High, čímţ dostaneme potencionální úrovně Support, na nichţ se můţe cena zastavit a opět začít růst Analogicky při změně trendu z medvědího na býčí dostane potencionální úrovně Resistence, které cena nemusí překonat a můţe začít opět klesat Graf č.3 Ukázka Fibonacciho úrovní Zpracováno autorem, v software MetaTrader Samozřejmě cena se pokaţdé nezastaví na předem očekávaných úrovních supportů a rezistencí, ale mnohdy bude pokračovat v růstu/poklesu dále a zde se nám objevuje další vyuţití Fibonacciho posloupnosti, Fibonacci Extensions. 22 Boroden (2008) 18

19 2.5 Fibonacci Extensions Pokud se totiţ, cena nezastaví při svém pohyby na předem očekávané úrovni Retracement, ale bude pokračovat v růstu/poklesu dále můţeme očekávat, ţe se cena zastaví na nějaké další úrovni, která by mohla odpovídat dalším poměrům vycházejícím z Fibonacciho posloupnosti. Jsou to zejména 1,272 1,618 2,618 a případně 4,236. Z knihy C.Boroden 23 je zřejmé, ţe pokud cena prorazí úroveň Retracement tak v mnoha případech následuje další podstatně větší pohyb, vhodný k obchodování. Princip je následující: 24 Výpočet je naprosto stejný jako u Retracement, ale s tím ţe se berou další poměry 1,272 1,618 2,618 a 4,236 Výsledkem jsou opět úrovně, na kterých se dá očekávat změna směru vývoje ceny Při prorazení předchozího LOW, často následuje znatelný pohyb 25 Graf č.4 Ukázka Fibonacciho Extension Zpracováno autorem v software MetaTrader 23 Boroden (2008) 24 Boroden(2008) 25 Boroden (2008) 19

20 2.6 Fibonacciho Cluster Vyuţít pro obchodování samostatně Fibonacciho Retracement nebo Extension vypočítané z předcházejících High a Low není nijak silný nástroj technické analýzy. Proto je vhodnější počítat je z několika předcházejících High a Low současně a soustředit se na místa v cenovém grafu kde dochází k jejich překrývání, kde se tvoří doslova shluky těchto úrovní, čímţ narůstá pravděpodobnost, ţe se na tomto místě cena opravdu zastaví. Těmto shlukům se v originále říká Fibonacci Cluster. Názorný příklad uvádí následující obrázek. Pouţili jsme tři LOW předcházející lokálnímu HIGH (červené šipky) a pouţili je k Fibonacciho projekci. V prvním Clusteru se nám překrývají dvě úrovně a 1.0 a cena se zde odrazila. Druhým clustrem cena proletěla a pokračovala v poklesu aţ na úroveň třetího, kde se opět zastavila a začala stoupat. Graf č. 5 Ukázka Fibonacciho Cluster Zpracováno autorem, v programu MetaTrader Fibonacciho úrovně bývají zřídka kdy cenou dodrţovány přesně na jeden PIP, je nutno uvaţovat v souvislostech a představit si v oblasti úrovní určité úzké pásmo, do kterého pokud se cena dostane je Fibonacciho úroveň povaţována za platnou. Uvedené nástroje technické analýzy lze vyuţít ke konstrukci obchodního plánu. 20

21 3 Obchodní plán Obchodování na měnových trzích je na rozdíl od dlouhodobého investování do akcií vysoce riziková činnost. Vzájemné kurzy měn různých států jsou v systému volného floatingu 26 naprosto nepředvídatelné. Technická a fundamentální analýza nám můţe nastínit budoucí vývoj, ale stoprocentní jistotu nám nikdy nedá, jelikoţ jejich odhady jsou zaloţeny na datech z minulosti. I přesto se tisíce obchodníků po celém světě dnes a denně pouštějí do spekulativních obchodů na měnových trzích. V celosvětové komunitě obchodníků je všeobecně uznáván fakt ţe 75-85% všech obchodníků v trzích peníze ztrácí. A ţe většina těchto ztrát je zapříčiněna absencí kvalitního obchodního plánu (dále jen OP), případně jeho neustálého porušování. 27 Pokud to člověk myslí s obchodováním na měnových trzích opravdu seriózně a ne jen jako zábavu, či rozptýlení je nezbytně nutné mít sestaven kvalitní OP. Co si, ale představit pod tímto pojmem? Dostupné české literatury na téma OP je jako šafránu, vynikají pouze knihy pánu Podhájského a Nesnídala: Jak se stát intradenním obchodníkem a Kompletní průvodce úspěšného obchodníka. Obě primárně zaměřeny na obchodování e-mini trhů. 28 Čtenáři, ale nabízí ucelenou představu o tom co to obchodní plán je. Obchodní plán (nebo také obchodní strategie a obchodní systém) je sumář obchodních pravidel, dle kterých činíme naše obchodní rozhodnutí. To tedy znamená, že každý náš krok na burze je předem jasně promyšlený a vychází z celkového obchodního plánu. 29 Obě knihy také neustále opakují potřebu vést si obchodní deník, do kterého by si obchodník měl zapisovat veškeré provedené obchody. Důvodů pro to je hned několik: Přehled všech provedených obchodů je potřebný pro zpětnou vazbu Data, která poskytuje lze vyuţít pro statistické výpočty, které nám mohou poskytnout relevantní informace pro vylepšení OP Bez kvalitního obchodního plánu a obchodního deníku jsou naše šance v měnových trzích velice nízké. Proto se jejich tvorba vyplatí. 26 Volný floating, na tento systém výpočtu měnových kurzů přešla většina světových zemí po krachu Brettonwoodského systému. Česká republika na něj přešla 27 Boroden (2008) 28 E-mini trhy, jsou elektronicky obchodovanou variantou futures kontraktů na komodity, akcie, akciové indexy. Př. E-mini Dow Jones, E-mini S&P 500, jeţ umoţňují obchodovat s nimi i obchodníkům s malým kapitálem, protoţe se nejedná o plnou velikost kontraktu, ale pouze o podíl 10%, 1%. 29 Podhájský, Nesnídal (2009) 21

22 3.1 Základní části obchodního plánu Kdyţ uţ víme co by OP měl být, je třeba si konkrétně objasnit, co všechno by měl obsahovat. Literatura neuvádí jasný výčet částí obchodního plánu, spíše dává rady na teoretické úrovni, jelikoţ konkrétní obchodní plán představuje Know-how obchodníka jen málo z úspěšných jej zveřejňuje. Proto jsem si jej pro potřeby mé práce vytvořil. Je třeba poznamenat, ţe ve světě existují, ale i tací, kteří svůj obchodní systém sdílejí s ostatními bez jakýchkoliv překáţek, uveďme například Kena Wooda, jeţ na svém webu poskytuje svůj obchodní systém zdarma. Nebo knihy Larryho Williamse, který dvakrát vyhrál mistrovství světa v tradingu, tzv. The World Cup Trading Championship. Pro potřeby mé práce jsem si proto vytvořil vlastní šablonu obchodního plánu, ve které jsem si OP rozdělil do čtyř samostatných částí, jeţ pokrývají vše, co povaţuji za důleţité a dohromady tvoří ucelený systém. 1) TRH Výběr vhodného trhu pro obchodování Analýza trhu 2) VSTUP-ŘÍZENÍ-VÝSTUP Definice stavu trhu, při kterém vstoupím do obchodu Způsob řízení obchodu při různém vývoji trhu Definice způsobu jak obchod ukončit Reakce na nenadálé situace 3) SPRÁVA ÚČTU A POZIC neboli money-management Určení adekvátní velikosti účtu pro daný trh Stanovení míry akceptovatelného rizika 4) OBCHODNÍ DENÍK Zde budeme zapisovat veškeré obchody, jeţ uskutečníme Data, která tak nashromáţdíme, pak pouţijeme k optimalizaci pravidel OP Samozřejmě některý jiný obchodník by mohl namítnout, ţe mu zde něco chybí. A má na to samozřejmě právo. Kaţdý obchodník má k obchodnímu plánu jiný přístup. Zvolil jsem co moţná nejspecifikovanější přístup, abych nechal pouze minimální prostor subjektivnímu rozhodování. Pro začátečníka je rozhodně vhodnější mít první OP co moţná nejvíce zaloţen na jasných pravidlech, kterých by se měl drţet. 22

23 3.2 Tvorba obchodního plánu Vytváření OP je velice individuální činnost. Kaţdý obchodník bude od svého plánu vyţadovat něco jiného. Obecně jde, ale o komplexní práci, která zabere dost času, pokud od ní obchodník očekává budoucí zisk. Opětovně literatura nenabízí podrobný návod jak si plán sestavit. Studiem literatury jsem došel k devítibodovému seznamu, který mě provede tvorbou OP. Jednotlivé body na sebe plynule navazují a odráţejí moje předešlé zkušenosti s tvorbou mých prvních obchodních plánů. Jak na to: 1) Stanovení cíle, který chceme obchodováním dosáhnout. Můţe mít podobu konkrétní částky nebo ročního zhodnocení účtu. 2) Volba měnového páru, který budeme obchodovat. 3) Provést potřebnou analýzu historie trhu, jeho charakteristických pohybů a následný výběr Timeframe 30 4) Nalezení a pouţití nějaké výhody, na základě které budeme do trhu vstupovat 5) Výběr potřebných nástrojů technické a fundamentální analýzy. Konkretizace vstupů do obchodů, jejich řízení a výstupy z nich. 6) Způsob záznamu provedených obchodů a jejich zpětná analýza 7) Sumarizace OP, obsahující všechny moţné varianty, které mohou teoreticky nastat a jejich případné řešení. 8) Kdyţ uţ máme kompletní prvotní návrh obchodního plánu je jeho potenciál nutno ověřit na historických datech. Pokud totiţ plán nedosáhne zisku na historických datech, není pravděpodobné, ţe by byl výdělečný v budoucnu. K tomuto slouţí Becktest. 31 Na základě jeho výsledků je moţno OP upravit. Upravený OP je třeba opět podrobit Becktestu. 9) Následuje jeho prověření při Paper-tradingu 32 na demo účtu. Pokud Paper-trading odhalí nějaké nedostatky je třeba je opravit a Paper-trading opakovat. 10) Konečným bodem je začátek ţivého obchodování podle OP. 30 Timeframe časové měřítko, ve kterém se vykreslují jednotlivé úsečky grafu. Př. 1min, 15min, 1 hod, denní, týdenní. 31 Becktest- zjednodušeně znamená ověření funkčnosti obchodního plánu na historických datech. To nám přinese jistotu, ţe plán je schopen generovat zisk. Provádí se na analytickém softwaru, jeţ umoţňuje zobrazování historických cen. Potenciální obchody se pouze zapisují do obchodního deníku a zisk/ztráta se teprve poté vyhodnocují. 32 Paper-trading- na rozdíl ob Becktestu jde o testování OP na reálných datech ovšem na demo účtu, kdy se neriskují skutečné peníze. Jde o to seznámit se s obchodní platformou s tím, ţe se grafy hýbou, cena se nějak vyvíjí. Obchodník si zvyká pracovat pod stresem a časovým tlakem. Pokud OP tvoří dostatečný zisk je připraven na ţivé obchodování. 23

24 4 Obchodní plán založený na Fibonacciho posloupnosti Jakoţto profesionální voják, příslušník letky bojových vrtulníků se zkušenostmi s plánováním letových misí v Afghánistánu, jsem studiem literatury o obchodování našel paralely v tvorbě obchodního plánu a přípravou na letovou akci. Obchodní plán je pro mne zavazující dokument, jeţ obsahuje řešení všech závaţných situací, jeţ mohou během obchodování nastat. Takový dokument neponechává ţádný prostor pro pochybnosti o tom jak se zachovat pokud nastane určitá situace, která by mohla ohrozit náš obchodní záměr. V mém zaměstnání se věnuje spousta času tréninku zvládání nouzových situací. Kaţdá eventualita je dopředu naplánována a posádka ji zná zpaměti. Nemělo by se tak stát, ţe nás během letové akce něco překvapí. Stejně tak v OP by si měl obchodník jasně stanovit veškerá pravidla a řešení moţných problémů. Při tvorbě mého OP budu vycházet z knihy: Fibonacci Trading: How to master the time and price advantage autorky Carolin Boroden, která je mezi tradery známa jako Fibonacci Queen. Ve své knize nabízí ucelený obchodní systém zaloţený na Fibonacciho posloupnosti a několika základních ukazatelích technické analýzy. Pouţívá jej především pro obchodování E-mini trhů. O své úspěchy a poznatky se s ostatními dělí na svých webových stránkách Já jsem se rozhodl vyuţít část tohoto volně dostupného obchodního systému a pouţít ji při obchodování na měnových trzích. Při tvorbě mého obchodního plánu budu postupovat bod po bodu, jak jsem si je vymezil v kapitole Stanovení cíle Hlavní cílem obchodního plánu by měl být zisk. V mém případě to nebude jiné, ovšem tím hlavním cílem je analýza reálného vyuţití Fibonacciho posloupnosti při obchodování měnových páru na trhu FOREX, jak je uvedeno v úvodu mé práce. Nejlepším potvrzením bude to, jestli můj obchodní plán dokáţe generovat zisk a to v takové míře, aby to bylo jako investiční záměr rentabilní. Na začátku je nutno si stanovit rámcové podmínky, za kterých budu obchodovat. Jedná se především o výši účtu, se kterým budu pracovat. Podle názoru Podhájského a Nesnídala (2008) je cokoliv pod 2000$ podkapitalizace, jako minimální optimální výši účtu uvádí dle svých zkušeností 5000$, proto jsem se rozhodl pro účet dvojnásobný, abych měl určitou zálohu. Tedy $. Dále ačkoli se na měnových trzích dá obchodovat nepřetrţitě, budu volit časovou periodu odpovídající otvíracím hodinám Londýnské burzy 8:00 aţ 17:00, z důvodu toho, ţe předpokládám obchodování na plný úvazek, místo tradičního zaměstnání v ČR. A za třetí výběr pouze jednoho měnového páru, abych se mohl plně soustředit a vyhnul se tak moţným chybám. 24

25 4.2 Výběr měnového páru pro obchodování Měnových párů se obchoduje spousta, ale vhodných k Intradennímu obchodování je pouze několik, protoţe ne všechny poskytují dostatečnou likviditu. Jak uvádí tabulka č. 2 stabilně nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar. Protoţe se měny obchodují jako páry, je součet 200% a americký dolar představuje skoro polovinu všech obchodů na FOREXU. Společná evropská měna EURO zaujímá druhé místo. Tab. č.2 Podíl jednotlivých měn na celkovém zobchodovaném objemu Rok Měna % % % % % USD 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9 EUR.. 37,9 37,4 37,0 39,1 JPY 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0 GBP 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 CHF 7,1 6,0 6,0 6,8 6,4 CAD 3,5 4,5 4,2 4,3 5,3 Σ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Zpracováno autorem, software MetaTrader Z tabulky č. 2 je zřejmé, ţe pár EUR/USD je stabilně nejvíce obchodovaný a představuje skoro 30 % podíl na celkovém zobchodovaném objemu 3,981 bilionů amerických dolarů v roce 2010, takţe nabízí nejvyšší likviditu a minimální Spread 33. Tab. č.3 Podíl jednotlivých měnových párů na celkovém zobchodovaném objemu Rok Měn. pár Σ % Σ % Σ % Σ % Σ % USD/EUR , USD/JPY USD/GBP USD/AUD USD/CAD USD/CHF EUR/JPY EUR/GBP Σ 1, , , , , Zpracováno autorem, software MetaTrader Pro svůj OP jsem si vybral právě pár EUR/USD, protoţe poskytuje právě ony zmiňované výhody. Navíc je pro něj k dispozici velmi kvalitní historie dat, poskytovaná většinou zprostředkovatelů zdarma, která je potřebná pro následný Becktest a Paper-trading. 33 Spread představuje cenový rozdíl mezi cenou BID, za kterou prodáváme a ASK, za kterou nakupujeme. Je to v podstatě jediná odměna, kterou si inkasují tvůrci trhu i další zprostředkovatelé. 25

26 4.3 Charakteristika měnového páru EUR/USD a výběr Timeframe Pro analýzu měnového páru EUR/USD jsem pouţil vzorek denních dat, mezi 1. lednem 1999 kdy EURO nahradilo v kurzu 1:1 ECU 34 a začalo se oficiálně obchodovat na devizových trzích a 31. prosincem 2011, tedy třináctiletou historii denních dat, coţ představuje 3364 obchodních dní a pro srovnání ještě historii hodinových dat pro stejné období. Data jsem exportoval z programu MetaTrader do textového souboru a s pouţitím programu Microsoft Office Excel jsem pracoval s hodnotami Open, High, Low a Close. Pro jednotlivé dny jsem dostal následující statistické výsledky: Průměrné denní rozpětí (rozdíl Open-Close) je 0,0061 čili 610$ na 1 lot Jak ukazuje následující graf, pár je schopen i denního pohybu 4560$ na 1 lot Medián denního rozpětí je 0,0046 čili 460$ na 1 lot Počet dnů s CLOSE vyšší neţ OPEN je 1711 (trh rostl v 48,86% případů) a počet dnů s CLOSE niţší neţ OPEN je 1653 (trh klesal v 50,57% případů), 19 krát trh uzavřel na stejné ceně, na které otevřel, z toho vyplívá, ţe pravděpodobnost ţe trh poroste nebo bude klesat je téměř 1:1 I pohyby na obě strany jsou téměř identické. Průměrná denní velikost pohybu pro růstové dny je 0,0061 a pro klesající dny je 0,00608 Sečetl jsem také všechna denní rozpětí jak pro rostoucí tak i pro klesající dny. Za 13 let pár narostl o 10,23222 čili pipů a sklesal o -10,40311 čili pipů. Celkově jsem dospěl k názoru, ţe třináctiletý vývoj měnového páru EUR/USD je naprosto náhodný. Pravděpodobnost ţe poroste nebo bude klesat, je téměř stejná. Výnos investice z dlouhodobého hlediska je téměř nulový, jelikoţ co dokázal pár za třináct let získat, dokázal také ztratit. Soustředím se proto na intradenní analýzu, speciálně na hodinové pohyby. Pro úplnost ještě uvádím tabulku četností a pravděpodobností denních pohybů. Ţlutě označený řádek udává: četnost pohybů větších neţ 1000$ mezi HIGH dne a LOW dne je 1955, coţ představuje 57,8% případů. Četnost pohybů mezi otevírací a uzavírací denní cenou OPEN-CLOSE větších neţ 1000$ je 672, čili 19,9% pravděpodobnost. A je zajímavé, ţe pravděpodobnost jestli o těch 1000$ trh klesne nebo poroste na obě strany skoro stejná 20,8 a 19,2 %. 34 ECU - The European Currency Unit- účetní měna bývalého Evropského společenství, jeţ byla od 1. Ledna 1999 nahrazena EURem 35 MetaTrader 4.0 patří k světově nejrozšířenějším obchodním a analytickým platformám pro obchodování na Forexu. Pro širokou veřejnost je poskytován zdarma na stránkách 26

27 Pro mne je velice podstatné zjištění, ţe pár je schopen během obchodního dne tvořit dostatečně velké pohyby, na kterých se dá vydělat. Rozpětí mezi HIGH dne a LOW dne, které je pochopitelně větší neţ mezi OPEN a CLOSE nabízí s 91,0% pravděpodobností pohyb, který bude větší neţ 600$ na 1 lot. Tab. č.4 Velikosti denních pohybů páru EURUSD a jejich pravděpodobnosti HIGH-LOW OPEN-CLOSE OPEN > CLOSE OPEN < CLOSE Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. $ - % $ - % $ - % $ - % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Zpracováno autorem, software MetaTrader Pro analýzu hodinových výsledků jsem pouţil opět vzorek mezi daty a , coţ představuje hodinových dat. Pro hodinové pohyby jsem dostal následující: Šance ţe, trh během hodiny poroste nebo bude klesat je opět skoro 1:1. Ve případů rostl (48,56%) a případech klesal (47,64%). Průměrné hodinové rozpětí (OPEN-CLOSE) je čili 108$ na 1 lot Medián hodinového rozpětí (OPEN-CLOSE) je čili 72$ na 1 lot Medián rozpětí HIGH-LOW je čili 200$ na 1 lot 27

28 Následující tabulka uvádí četnosti a pravděpodobnosti hodinových pohybů. První sloupec OPEN-HIGH udává hodnoty pro potenciální růst po otevření, druhý OPEN-LOW naopak pro pokles, třetí HIGH-LOW maximální rozpětí a čtvrtý OPEN-CLOSE rozdíl otevírací a uzavírací ceny. Ţlutě podbarvený řádek udává hodnoty pro pohyb větší neţ 100$. Ve 44% případů po otevření cena půjde nahoru o 100$, pokud půjde dolů dosáhne pohyb minimálně 100$ s pravděpodobností 42,7%. S 91,3% pravděpodobností bude rozpětí mezi HIGH a LOW kaţdé obchodní hodiny minimálně 100$. Tab. č.5 Velikosti hodinových pohybů páru EURUSD a jejich pravděpodobnosti OPEN-HIGH OPEN -LOW HIGH-LOW OPEN-CLOSE Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. Pohyb Počet Pravdě. $ - % $ - % $ - % $ - % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Zpracováno autorem, software MetaTrader Celkově nám analýza třináctileté historie cenového vývoje měnového páru EUR/USD dala jasnou představu o tom, jak velké pohyby jsou v rámci intradenního obchodování běţné a co se dá od trhu očekávat. Velikost těchto pohybů je následné důleţité zváţit v Becktestu, abychom realisticky určili velikost zisku, který budeme od jednotlivých obchodů očekávat.je dobře hned v začátku opustit přehnaná očekávání a přistupovat ke všemu silně realisticky. 28

29 Teď, kdyţ vím, jaké pohyby měnový pár nejčastěji dělá, je potřeba vybrat vhodný Timeframe, na kterém jej budu obchodovat. V rámci intradenního obchodování se nabízí několik různých Timeframe. Od 1min aţ po denní. Protoţe pro svůj obchodní systém potřebuji HIGH a LOW, na která potom aplikuji Fibonacciho nástroje je zřejmé, ţe budu vybírat z těch nejniţších Timeframe. Osmi hodinová obchodní seance nabízí 8 hodinových svíček, 32 patnáctiminutových svíček, 96 pětiminutových svíček, 160 tříminutových svíček a 480 minutových svíček. Pro výběr je nejpodstatnější dostatek času na vyhodnocení cenového grafu a zakreslení Fibonacciho nástrojů. Je také, ale důleţité, aby cenový graf mohl vykreslit alespoň pár signálů za obchodní seanci, coţ při 8 hodinových svíčkách není dost dobře moţné. Na základě těchto dvou poţadavků, jsem zvolil zlatou střední cestu a rozhodl jsem se pro pětiminutový Timeframe. Nabízí jak dostatek času na analýzu tak i dostatek prostoru pro vstupní signály. 4.4 Vstup na základě Fibonacciho nástrojů Vstup do obchodu musí být přesně naplánovaná akce. Sledujete cenový graf a čekáte, vyhodnocujete situaci, která se před vámi odehrává v reálném čase a v příhodný okamţik, kdy jsou splněny všechny podmínky, které jste si stanovily, vstoupíte do obchodu. Asi nejdůleţitější věc, kterou jsem se naučil četbou knih o obchodování je trpělivost a rozvaha, se kterou má obchodník čekat na vhodný okamţik. Je to stejné jako lov vysoké, lovec také nepálí po kaţdém pohybu v křoví, ale trpělivě čeká na kapitální kus. Cílem mé práce je ověřit moţnost vyuţít ke vstupu do obchodů při obchodování měnových párů Fibonacciho posloupnost. Systém pro vstup do obchodu, který jsem si na Fibonacciho nástrojích technické analýzy vytvořil je jednoduchý. Věřím, ţe v jednoduchosti je síla. Systém vyhledává v cenovém grafu specifické situace. Pokud má trh dynamiku a cena se pohybuje jedním směrem, vytváří současně mnoţství různě velkých korekcí. Fibanocciho Retracements nám mohou napovědět, jak velká ta která korekce můţe být, v závislosti na předchozím vývoji cenového grafu. Jednoduše nám zobrazí cenové úrovně, kterých by korekce mohla dosáhnout. Tyto úrovně odpovídají jednotlivým Fibonacciho poměrům. Pokud dojde k tomu, ţe se korekce na některé úrovně zastaví a cena bude pokračovat opět v započatém trendu, jedná se o signál pro vstup do obchodu. V případě, ţe cena protne všechny Fibonacciho retracements úrovně a bude klesat pod předchozí LOW/ stoupat nad předchozí HIGH přijdou na řadu Fibonacciho extensions. 29

30 Samotný výpočet úrovní provádí automaticky počítač. Já si pouze vyberu předcházející HIGH a LOW, ze kterých mi obchodní software příslušné úrovně vypočítá. Předmětem Becktestu bude analyzovat, s jakou pravděpodobností korekce dosahují jednotlivých úrovní a zpětnou vazbou vybrat pouze tu úroveň, která bude schopna generovat dostatek validních signálů. Tímto jsem si stanovil první podmínku pro vstup do obchodu: Cena vytvořila HIGH/LOW a provedla korekci, která dosáhla některé z Fibonacciho retracements úrovní. Cena se od dané úrovně odrazila a pokračuje opět ve směru trendu Vstupovat do obchodu budu na Close následující úsečky, po úsečce která dosáhla Fibonacciho úrovně, pouze pokud úsečka uzavře do směru trendu, jinak čekám na další úsečku Graf č.6 Ukázka splnění podmínky pro vstup do obchodu Zpracováno autorem, software MetaTrader Úkolem pro následný Becktest bude pomocí analýzy MFE (viz. následující podkapitola) určit ideální hodnotu Profit Targetu. A také zapracovat zpětně do podmínek pro vstup jakou toleranci budu ochotný akceptovat, co se týče dosaţení Fibonacciho úrovně. Konkrétně na kolik pipů plus/ minus se musí cena přiblíţit nebo můţe překročit úroveň. 30

31 Druhý Fibonacciho nástroj Extension pouţiji v případě, ţe nastane situace, kdy korekce prorazí Fibonacciho úroveň 1.0 a bude pokračovat proti směru trendu. V rostoucím trendu prorazí předchozí LOW a v klesajícím trendu pokoří předchozí HIGH. Je zde totiţ značná pravděpodobnost 36, ţe při tomto proraţení bude následovat značný pohyb, který skýtá potenciální zisk. Úkolem Becktestu bude u těchto průrazů ověřit, s jakou pravděpodobností dosahují jednotlivé Fibonacciho Extension úrovně? Podmínky pro vstup do obchodu budou následující: Korekce v trhu musí prorazit Fibonacciho retracement úroveň 1.0 (100 v Metatraderu) Do obchodu vstupuji na close následující úsečky, po úsečce, která úroveň 1.0 prorazila. Ta musí uzavřít do směru průrazu. Graf č.7. Ukázka splnění podmínky pro vstup do obchodu Zpracováno autorem, software MetaTrader 36 C. Boroden (2008) 31

32 4.4.1 Fibonacciho Cluster V průběhu obchodování si budu do grafu zakreslovat jednotlivé Fibonacciho úrovně podle toho, jak bude cenový graf postupně vytvářet High a Low. Tato část je velice subjektivní, jelikoţ lze velmi těţce určit, která High a která Low jsou vhodná pro analýzu. Nelze totiţ pouţít kaţdé Low a kaţdé High, jelikoţ by se poté cenový graf stal nečitelným. Jedním z úkolů Becktestu bude vyzkoušet, která Low a High jsou pro samotné obchodování uţitečná a která vnáší pouze určitý šum. Jedná se o schopnost, která se dá získat pouze praktickým obchodováním a zabere nějaký čas 37. S tím jak se postupně zakreslují do grafu další a další Fibonacciho úrovně stává se, ţe se některé hladiny překrývají a vytvářejí tak opravdu silné úrovně. Následující obrázek ukazuje příklad takovéto silné úrovně. Je velice pravděpodobné, ţe na takovýchto úrovních dojde ke změně směru vývoje ceny. Graf č.8. Ukázka Fibonacciho Clusteru Zpracováno autorem, software MetaTrader 37 Boroden (2008) 32

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýz EUR / USD Prodejní tlaky slábnou. EUR/USD se přesunul do konsolidační fáze. Během posledního

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nepohybuje ani jedním směrem. Zřejmě se nacházíme v krátkodobém

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzytt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE Upozornění: Žádná z předkládaných strategií nepředstavuje

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty v platnosti od 27. ledna 2013 č. Symbol Popis Hodnota jednoho Pipu Spread v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min. cenová změna Maximální velikost

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY Webinář pro klienty Praha, 2.2.2012 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Úvod do automatických obchodních systémů (AOS) Systém EMA Cross 2

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015

Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Forex Outlook USDCAD 19.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 16.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální s větší sílou na stranu long. Už první support, o

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015

Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Forex Outlook AUDUSD 19.7. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že můj náhled na trh je shortový a při splnění podmínky neutrální. V uplynulém

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy D E V I Z O V Ý T R H Obsah přednášky 1.Devizový trh. 2.Struktura devizového trhu. 3.Market maker a klient na devizovém trhu. 4.Mechanismus fungování devizových trhů. 5.Spotové

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size

Channel EA: Nastavitelné hodnoty: Take Profit, SL, počet bodů, o které má být trend proražen, Lot size Přijatý zip soubor rozbalte na plochu. Soubory s přílohou.ex4 (obchodní systémy) zkopírujte do instalační složky Metatraderu Složka MQL/Experts. Soubory s příponou.mq4 (skripty) kopírujte do složky MQL/Experts/Scripts

Více

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček

Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Využijte své obchodování na maximum! Marek Vašíček Disclaimer Dovolujeme si Vás upozornit na to, že rozdílové smlouvy (Contracts for Differences, dále jen CFDs ) jsou finančními produkty spojenými se silným

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015

Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Forex Outlook GBPUSD 26.4. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh USDCAD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Shortový náhled se potvrdil jako správný.

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015

Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Forex Outlook AUDUSD 31.5. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh GBPUSD s tím, že mě budou zajímat long obchody. Většina minulého týdne byla ve znamení směrového

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 6/2011 Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 překonal poslední maxima, která byla pod 1350. To je obecně považováno za býčí znamení. Proražení maxim bylo ale falešné a hodnota indexu se vrátila

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV informatiky Ing. Jan Budík METODY TVORBY MĚNOVÉHO PORTFOLIA METHODS OF CURRENCY PORTFOLIO CREATION Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Školitel:

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading

VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VYUŽITÍ TECHNICKÉ ANALÝZY PŘI OBCHODOVÁNÍ S CIZÍ MĚNOU Using the technical analysis in foreign exchange trading Diplomová práce Vedoucí

Více

Jak Admiral.MAC funguje?

Jak Admiral.MAC funguje? Jak Admiral.MAC funguje? Účet Admiral.MAC je založen na principu zrcadlení obchodování, kdy jsou kopírovány otevírané a uzavírané pokyny, které jsou obchodované v jednom účtu (MAC-Manager, dále jen MACM)

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí INVESTICE DO MĚN Investment in currencies Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph. D. Vypracoval: Bc. Michal

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11

OBSAH ÚVOD 1 HISTORIE FOREXU 3 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 PÁKOVÝ EFEKT 11 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 HISTORIE FOREXU 3 KAPITOLA 2 HLAVNÍ HRÁČI NA FOREXU 5 KAPITOLA 3 JAK SE VYTVÁŘEJÍ CENY NA FOREXU? 7 KAPITOLA 4 VÍCE O TRŽNÍCH MECHANISMECH 9 4.1 Jak vypočítáte zisk nebo ztrátu

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Zajímají Vás otázky typu:

Zajímají Vás otázky typu: Zajímají Vás otázky typu: Co je to burza? Jak probíhají obchody na burze? S čím se na burze obchoduje? Jak můžeme obchodovat na burze? Co potřebujeme vědět k tomu, abychom vydělávali peníze na burze? Tak

Více

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail.

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail. Název kapitoly BURZA PRO KAŽDÉHO Dosažení finanční nezávislosti elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006.

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ

INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INVESTIČNÍ MODELY V PROSTŘEDÍ FINANČNÍCH TRHŮ THE INVESTMENT MODELS IN AN ENVIRONMENT

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU!

Kontaktujte nás support@zoomtrader.com Live Chat ZÍSKEJTE 50% K VAŠEMU VKLADU! 2 Obsah Úvod... 3 Co jsou binární opce?... 4 12 důvodů proč investovat binární opce... 5 Jak začít obchodovat krok za krokem... 6 Registrujeme se a depositujeme... 6 Volíme investiční strategie... 8 1)

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015

Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015 Forex Outlook USDCAD 7.6. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh AUDUSD s tím, že můj náhled je neutrální a jsem připravený obchodovat jak na stranu long, tak

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10

Technická Analýza. Fio, banka, a.s. Fio, banka, a.s. 15/06/10 Technická Analýza Fio, banka, a.s. Pražský index PX se vrátil do hranic úzkého sideway (1080 1200). Hranice 1300 bodů růst zastavila a došlo ke korekci. Hlavní významnou rezistencí zůstává horní hranice

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Uživatelská příručka Colosseum, a.s.

Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Uživatelská příručka Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89 info@colosseum.cz, Celkový přehled Colosseum MetaTrader 4 (Colosseum MT4)

Více

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU

POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU Odborný webinář pro veřejnost Praha, 12.1.2012 Tomáš Vobořil a Jan Šírek, Colosseum, a.s. JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ JAK SKONČIT..

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Obchodování s cizí měnou na trhu FOREX. Pavel Schejbal

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Obchodování s cizí měnou na trhu FOREX. Pavel Schejbal Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Obchodování s cizí měnou na trhu FOREX Pavel Schejbal Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

1. Burzy / směnárny aneb jak dědeček měnil, až vyměnil

1. Burzy / směnárny aneb jak dědeček měnil, až vyměnil 1. Burzy / směnárny aneb jak dědeček měnil, až vyměnil S kryptoměnami lze kromě přímých obchodů (já prodám za hotové Pepíkovi 2 Bitcoiny, ty mu převedu na jeho peněženku třeba přes QR kód jeho Bitcoinové

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více