Analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: David Essender Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení vypracoval samostatně pod vedením Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne David Essender

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěl tímto poděkovat své vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D. za pomoc při vedení mé bakalářské práce, její cenné rady a připomínky. Dále bych rád poděkoval Bc. Ivoně Kořénkové, sales manager hotelu Prestige, za poskytnuté materiály a čas strávený konzultacemi.

6 Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení. Hotel Prestige je provozován firmou ITVV, s.r.o. Firma se zabývá především ubytovacími a stravovacími službami, které poskytuje ve svých nebo pronajatých nemovitostech. Mezi pronajaté nemovitosti patří i budova, kde se nachází hotel Prestige. Nabízí i další služby, jako jsou směnárenská činnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci atd. Nejdříve uvedu teorii týkající se látky vztahující se k službám poskytující hotelové zařízení a poté bude provedeno zanalyzování nabídky a poptávky v ubytovacím zařízení v České republice a v Jihomoravském kraji. Následující analýza bude věnována současným poskytovaným službám v hotelu Prestige. Z této analýzy navrhnu možné zlepšení stávajících služeb, které se v konečné části projeví do výsledné SWOT analýzy. Abstract The topic of my bachelor thesis is the analysis of hotel services in the hotel Prestige and their improvement. Hotel Prestige is operated by company ITVV, Co. The company mainly deals with the accommodation and catering services, which are provided in its own or leased buildings. The leased real estate s include also the building where the hotel Prestige is situated. The hotel offers also other services such as currency exchange activity, the pursuit of sports and wellness equipment and facilities for reprocessing, etc. First I introduce the theory concerning services provided by the hotel and then I will analyze supply and demand in the accommodation facility in the Czech Republic and South Moravia region. The following analysis is given to the current services provided in the hotel Prestige. From this analysis I will project possible improvement of existing services, which are reflected in the final part of the resulting SWOT analysis.

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA SLUŽEB CESTOVNÍ RUCH Trh cestovního ruchu Charakteristika služeb cestovního ruchu UBYTOVACÍ SLUŽBY Kategorizace ubytovacích zařízení v České republice Hotel Umístění Trh ubytovacích služeb Konkurence Placené a neplacené služby Cena STRAVOVACÍ SLUŽBY Dělení stravovacích služeb Formy poskytování stravovacích služeb Klasifikace stravovacích zařízení na území ČR WELLNESS Wellness v hotelnictví Technické vybavení hotelového wellness centra Přínosy wellness centra pro provoz hotelu: Kvalita wellness KONGRESOVÉ SLUŽBY Materiálně-technické podmínky poskytování kongresových služeb Klasifikace kongresových služeb MARKETINGOVÝ VÝZKUM Primární údaje Dotazování Typologie otázek Ankety SWOT ANALÝZA Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA NABÍDKY A POPTÁVKY HOTELOVÝCH SLUŽEB V MÍSTNÍM CR Nabídka hromadných ubytovacích zařízení Poptávka hromadných ubytovacích zařízení Porovnání nabídky a poptávky Vyhodnocení CHARAKTERISTIKA HOTELU PRESTIGE Základní údaje Profil firmy Poloha a umístění... 36

8 4.3 ANALÝZA SOUČASNÝCH SLUŽEB V HOTELU PRESTIGE Ubytovací služby Restaurační služby Zařízení pro volný čas Zařízení pro konference ANALÝZA KONKURENCE Hotel Dukla Hotel Happy Star Hotel N Porovnání s hotelem Prestige MARKETINGOVÝ VÝZKUM HOTELU PRESTIGE Konstrukce a charakteristika anketního lístku Výsledky otázek z marketingového výzkumu v hodnocení služeb SOUČASTNÁ SWOT ANALÝZA NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB Návrhy v rámci ubytovacích služeb Návrhy v rámci restauračních služeb Návrhy v rámci zařízení pro konference Návrhy v rámci zařízení pro volný čas VÝSLEDNÁ SWOT ANALÝZA ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 70

9 1. Úvod Odvětví cestovního ruchu v České republice prošlo v letech nejrychlejším růstem. Otevření hranic, převratné politické, ekonomické, ale i sociální změny v České republice vedly k obrovskému rozvoji v okruhu cestovního ruchu. Proto se dostal do popředí v naší ekonomice a věnuje se mu stále větší pozornost. Velká poptávka po turisticky atraktivních destinací měla a má za následek stále se zvyšující počet zařízení pro hromadné ubytování. Je však zapotřebí zmínit, kolik daných podnikatelských subjektů může říci, že poskytuje kvalitní, spolehlivé, atraktivní a široký výběr služeb. Dokonale připravené služby mohou zvýšit poptávku po hotelových službách a dokonce i pro oblast celého cestovního ruchu. Hosté domácí i zahraniční jsou čím dál víc náročnější, požadují služby, které jsou jedinečné a lákavé pro klienty. Nejedná se jen o služby týkající se hotelových, ale také služby poskytované v celé oblasti cestovního ruchu, jako jsou cestovní kanceláře, taxi služby, správy hradů a zámků atd. Počty hostů se v České republice od roku 2002 až po rok 2007 pořád zvětšují a největší podíl hraje počet nerezidentů. U nerezidentů došlo k největšímu nárůstu v období roků a v posledních letech převyšují počet rezidentů. Naopak u rezidentů dochází k ustálení od roku Oblast Jihomoravského kraje se od celkových statistik liší. Jelikož počet rezidentů podstatně od roku 2003 převyšuje počet nerezidentů. V posledních letech se tento propastný rozdíl zmenšuje a to tím, že dochází dlouhodobě k mírnému zvyšování nerezidentů. V hotelových službách v dnešní situaci je zapotřebí poskytovat mimo ubytovacích a stravovacích služeb i další doplňkové služby. Na nich velice záleží, protože to může být velký faktor, který odlišuje jednotlivé objekty na trhu hotelových služeb. Ten může ovlivnit to, zda se daný hotel v tak silném konkurenčním prostředí udrží na trhu. Nyní je tento faktor ještě důležitější, jelikož ekonomická krize, která postihla i Českou republiku, ovlivňuje poptávku po hromadných ubytovacích zařízeních. Z doplňkových služeb plynou i další přednosti představující další zisk pro hotel a samozřejmě konkurenční výhodu. Je však důležité stanovit správný poměr mezi kvalitou nabízených služeb a jejich cenou. Právě poskytnuté služby a jejich kvalita a především cena rozhodne o tom, zda Česká republika dokáže obstát v mezinárodní konkurenci. 8

10 2. Cíl a metodika Tématem bakalářské práce je analýza hotelových služeb v hotelu Prestige a jejich zlepšení. Jelikož v dnešní době probíhá velký konkurenční boj o dominantní postavení na trhu, je velmi důležité poskytovat kvalitní a široký výběr služeb. V hotelových službách je důležité vytvářet důvody pobytu lidí na určitém místě, protože zvyšující se poptávka zaručuje větší zisk pro podnik. Proto v první řadě praktické části bude věnována pozornost analýze nabídky a poptávky v České republice jako celku a v Jihomoravském kraji. Tato analýza bude sestavena tak, aby vyhodnocovala nabídku i poptávku v časových řadách a tím poukazovala na vývoj v jednotlivých letech. Dále bude následovat analýza poskytovaných služeb v hotelu Prestige v současnosti a zároveň popis současné konkurenční síly v okolí města Znojma. Z této analýzy budou poté stanoveny návrhy na zlepšení či ponechání stávajících služeb a případně návrh na rozšíření poskytovaných služeb. Teoretická část se bude skládat z dostupné literatury, která se zabývá danou problematikou. K této teoretické části se bude vztahovat praktická část. Informace, které jsou použity v praktické části, jsem získal díky odborné praxi v hotelu Prestige, která probíhala v průběhu tří týdnů. Při této praxi jsem získal pohled o vnitřním provozu a prostorách, které poskytují dané služby. Pro informace, které jsem potřeboval v podobě podkladů, jsem se obrátil na paní Bc. Ivonu Kořénkovou, která zastává v hotelu funkci sales manager. S ní jsem i po skončení odborné praxe dále konzultoval další potřebné informace. Další složkou, kde jsem získal potřebné informace, byly internetové stránky hotelů pro zpracování kapitoly analýza konkurence. Dále také internetové stránky mi poskytly podklady pro analýzu nabídky a poptávky v ubytovacích zařízeních v České republice a v Jihomoravském kraji. 9

11 3. Teoretická část 3.1 Charakteristika služeb Služby označují činnosti, snahy nebo výkony směnované mezi poskytovatelem a uživatelem, bez nároku na autorská práva. Podobně jako ostatní nehmotné produkty zajišťují služby uspokojení potřeb prostřednictvím poskytnutí požitků, informací nebo zpříjemnění života. Definice může znít následovně: služba je jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí, být spojena s fyzickým výrobkem. Bez ohledu na to, zda se týkají vašeho těla nebo majetku, všechny služby sdílejí čtyři vlastnosti: [14] - nehmotnost; - okamžitá spotřeba; - neoddělitelnost; - variabilita. Nehmotnost služby je vlastnost, kvůli níž uživatelé nemohou službu vnímat zrakem, hmatem nebo čichem. Na rozdíl od nákupu hmotných produktů nemůžeme služby prohlížet ani s nimi jinak nakládat před tím než si je zakoupíme. Z tohoto důvodu se velké množství služeb z pohledu spotřebitele těžko hodnotí. Protože si zákazníci kupují něco, na co si nemohou sáhnout, hledají před provedením transakce známky kvality a poskytovatelé služeb musí zajistit, aby tyto důkazy byly spotřebitelům snadno k dispozici. Z tohoto důvodu se firmy snaží překonat problém spojený s nemateriální povahou služeb poskytováním vodítek materiálního charakteru, které uživatele navnadí ke koupi. [14] Společnosti služeb se mohou pokusit demonstrovat kvalitu svých služeb prostřednictvím fyzických důkazů a prezentace. Hotel si vytvoří svůj vzhled a styl jednání se zákazníky podle zamýšlené hodnotové nabídky, ať už je jí čistota, rychlost nebo nějaká jiná výhoda. [9] Okamžitá spotřeba služby odkazuje k vlastnosti služby, která ji znemožňuje skladovat pro pozdější prodej nebo spotřebu buď bude nabídka využita hned, nebo bude provždy ztracena. Poskytovatelé služeb se snaží vyhnout těmto problémům za pomoci marketingového mixu, který má povzbudit zájem o dané služby v období poklesu 10

12 poptávky. Jednou z možností je snížení cen ve snaze zvýšit poptávku po jinak nevyužitých službách. Řízení kapacit je proces, prostřednictvím kterého firmy přizpůsobují své služby ve snaze uspokojit poptávku. Řízení kapacit může mít buď podobu přizpůsobení výrobku, nebo ceny. Například velké množství hotelů přichází s nabídkami mimořádných pobytů ve snaze zvýšit počty hostů během víkendů. [14] Variabilita služeb je vlastnost, díky níž se může dokonce jedna a ta samá služba vykonaná stejným zaměstnancem pro stejného zákazníka pokaždé lišit. To znamená, že v různých časech může být charakter poskytovaných služeb nevyhnutelně odlišný. Vzhledem k množství poskytovatelů a uživatelů je obtížné služby standardizovat. [14] Protože služby závisejí na tom, kdo je poskytuje a kdy a kde je poskytuje, jsou velmi proměnlivé. Zákazníci kupující služby si tuto proměnlivost uvědomují a než si vyberou poskytovatele určité služby, poradí se s jinými lidmi. [9] Neoddělitelnost je vlastnost služby, která vyjadřuje, že je nemožné oddělit produkci služby od její spotřeby. Toto neplatí o fyzickém zboží, které je vyrobeno, uloženo do skladu, distribuováno prostřednictvím celé řady zprostředkovatelů a spotřebováno až později. Pokud si určitá osoba zaplatí službu, pak je poskytovatel součásti služby. Protože je při vytváření služby přítomný také klient, je interakce mezi poskytovatelem a klientem zvláštním rysem marketingu služeb. [14, 9] Služba se může uskutečnit pouze v momentě, kdy ji její poskytovatel převede na zákazníka nebo ji učiní zákazníkovým vlastnictvím. Odborné znalosti, schopnosti a osobnost poskytovatele služeb nebo profesionální přístup jeho zaměstnanců, jeho zařízení a vybavení nemohou být ovšem odděleny od samotné nabídky. Klíčová role, kterou sehrávají zaměstnanci v posilování nebo naopak selhávání kvality služeb, podtrhuje důležitost situace doručení služby neboli interakce mezi uživatelem a poskytovatelem služby. [14] 11

13 3.2 Cestovní ruch Za cestovní ruch (tourism) se považuje činnost osoby, cestující na přechodnou dobu (u mezinárodního cestovního ruchu maximálně jeden rok, u domácího šest měsíců) do místa mimo své trvalé bydliště, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávat výdělečnou činnost v navštíveném místě (trvalý či přechodný pracovní poměr). Může se však jednat o služební, obchodní či jinak pracovně motivovanou cestu, jejíž zdroj úhrady vyplývá z pracovního poměru u zaměstnavatele v místě bydliště nebo v místě sídla firmy. Pro toto pojetí ruchu jsou podstatné tři skutečnosti: [3] - se jedná o změnu místa; - o dočasnost pobytu; - o jiný než pracovní, nevýdělečný charakter pobytu v navštíveném místě. Jako návštěvník (visitor) se označuje každá osoba cestující do jiného místa, v němž nemá trvalé bydliště. Pokud přenocuje, stává se turistou (tourist). Bez přenocování se jedná o jednodenního návštěvníka považovaného za výletníka (excursionist, sameday visitor), který v novém místě pobyl méně než 24 hodin. Jestliže jeho pobyt překročí 24 hodin a alespoň jednou přenocuje, stává se krátkodobě turistou (short-term tourist). Při větším počtu dnů (3 a více přenocování) se jedná o turistu na dovolené (holidaymaker). [3] Trh cestovního ruchu Trhem cestovního ruchu rozumíme souhrn směnných vztahů mezi subjekty prodávajícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími nabídku) a subjekty kupujícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími poptávku). Trh cestovního ruchu je specifickou, relativně samostatnou součástí trhu zboží. Jeho zvláštností je, že se na něm prodávají především služby. Struktura služeb, jimiž se uspokojují potřeby účastníků cestovního ruchu, je různorodá a uspokojuje dvě skupiny potřeb. Jde jednak o primární cílové potřeby účastníků cestovního ruchu (například potřeba sportovního vyžití, poznávání kulturních a historických pozoruhodností, odpočinku, společenské komunikace, rozptýlení, zábavy apod.), jednak potřeby sekundární realizační, které podmiňují efektivní uspokojování cílových potřeb (například potřebu přepravit se do rekreačního prostoru, potřebu výživy, přenocování, hygieny, zprostředkování služeb apod.). [12] 12

14 3.2.2 Charakteristika služeb cestovního ruchu Různorodost služeb cestovního ruchu umožňuje jejich klasifikování z více hledisek. Často se podle významu ve spotřebě účastníků cestovního ruchu rozlišují na služby základní a doplňkové. Do základních služeb se zařazuje přemístění účastníků cestovního ruchu z místa jejich trvalého bydliště do rekreačních prostorů a zpět a služby spojené s pobytem v rekreačním prostoru (dopravní služby, služby ubytovací a stravovací). Doplňkové (komplementární) služby jsou spojeny s využíváním atraktivit, vlastností charakteristických pro konkrétní rekreační prostor (například sportovně-rekreační služby, společensko-kulturní služby, lázeňské služby apod.). Potřeby účastníků cestovního ruchu nevystupují individuálně, ale zpravidla jako soubor spolu souvisejících a vzájemně se podmiňujících potřeb. Jejich uspokojení proto nevyžaduje jednotlivé, nýbrž komplexní služby. [12] 3.3 Ubytovací služby Myšlenka poskytnout turistům nocleh je jednoduchá, ale způsobů, kterými se uskutečňuje, existuje nesčetné množství. Poskytování ubytovacích služeb je významným předpokladem rozvoje zejména pobytového cestovního ruchu. Jejich posláním je umožnit přenocování nebo přechodné ubytování účastníkům cestovního ruchu mimo místo jejich trvalého bydliště, včetně uspokojení dalších potřeb, které s přenocováním nebo přechodným ubytováním souvisejí, tedy především služby stravovací. [7, 12] Kategorizace ubytovacích zařízení v České republice V mnoha státech je zavedena tzv. kategorizace ubytovacích zařízení, která stanoví zásady pro označování a zařazování ubytovacích zařízení podle druhu do kategorií a podle vybavení, úrovně a druhu poskytovaných služeb do tříd. [12] Klasifikace ubytovacích zařízení v České republice má svou tradici a v průběhu let prošla složitým vývojem. Cílem jakékoliv klasifikace je zachování určitého standardu při výstavbě a zřizování ubytovacích zařízení a dodržování příslušné kvality poskytovaných služeb. [11] Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky vytvořena pro období profesními sdruženími HO.RE.KA ČR a NFHR ČR (Národní federace hotelů a restaurací) ve spolupráci s MMR a agenturou CzechTourism a nově profesním 13

15 sdružením UNIHOST (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách). Podle tohoto dokumentu je možno ubytovací zařízení roztřídit do následujících kategorií a tříd od jedné do pěti hvězdiček takto: [6] Kategorie ubytovacích zařízení: [15] - Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací). Člení se do pěti tříd. Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd. - Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a člení se do čtyř tříd. - Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb a člení se do čtyř tříd. - Ostatní ubytovací zařízení: - kemp (tábořiště); - chatová osada; - turistická ubytovna; - botel. Třídy ubytovacích zařízení: [6] * TOURIST ** ECONOMY *** STANDARD **** FIRST CLASS ***** LUXURY Přiřazování hvězdiček jednotlivým ubytovacím kategoriím se děje na základě: [11] - vyhodnocování povinných kritérií (velikost pokojů, vybavení, atd.) - určení počtu bodů z katalogu fakultativních znaků (všeobecného vybavení, doplňkových služeb apod.) 14

16 3.3.2 Hotel Základní provozní jednotkou ubytovacích služeb jsou hotely. Jde o zařízení s recepcí, službami a dalším příslušenstvím, které nabízí ubytování a ve většině případů také stravování. Používání termínů je ve světě i Evropě poměrně nejednotné a ne vždy tentýž výraz označuje totéž. Sice neexistuje jednotná klasifikace hotelů, přesto je lze podle počtů pokojů orientačně rozdělit: [6] - malé (do 100 pokojů); - středně velké ( pokojů); - velké (více než 350 pokojů). Podle jiné klasifikace lze vymezit tyto čtyři základní skupiny hotelů: [6] - městské hotely (pro návštěvníky měst a městských aglomerací); - tranzitní hotely (lokalizace podél a blízko silnic, vlakových nádraží, letišť); - rezidenční hotely (lokalizace v místech s vysokým turistickým potenciálem); - kongresové hotely Umístění Umístění ubytovacího zařízení je rozhodující otázkou pro marketing ubytovacích služeb. Určuje jak pravděpodobný objem služeb, tak jejich cílové trhy. Jedinečné umístění v atraktivní scenérii může ospravedlňovat vysokou cenu služeb. Umístění má také vliv na týdenní i roční časový průběh výše poptávky. Jako příklady umístění si můžeme uvést: [7] - centra měst; - předměstí; - oblasti okolo silnic a významných křižovatek; - vesnice; - venkovské krajiny; - hory; - pobřeží moře. Ubytovací zařízení poskytují hostům vedle ubytovacích služeb i řadu dalších, doplňkových služeb. Požadavky na jejich poskytování ve větší míře uplatňovány v ubytovacích zařízeních umístěných ve střediscích cestovního ruchu a v lázeňských místech. Rozsah a kvalitu služeb, které musí ubytovací zařízení poskytovat při 15

17 uspokojování poptávky, nazýváme standardem služeb. Standard služeb ovlivňuje více činitelů, zejména: [12] - charakter zařízení (ubytovací zařízení ve městě, rekreačním středisku, lázeňském místě); - osobní a věcné provozní předpoklady a technické vybavení (sauna, bazén, garáž apod.); - klientela (zvyklosti, tradice, móda, vkus hostů, struktura hostů hosté na pracovní cestě, turisté, rodiny s dětmi atd.); - sezónní vlivy (výkyvy v poptávce po službách); - úroveň využití lůžkové kapacity (s růstem průměrné doby pobytu rostou požadavky na standard služeb) Trh ubytovacích služeb Díky různorodosti typů ubytování je nesnadné dospět k nějaké generalizaci o tomto trhu. Situace v Evropě zejména v oblasti hotelového ubytování lze popsat: [7] - Různé tržní segmenty mají různé potřeby, což určuje typy zařízení, které jim je třeba nabídnout. - Má-li hotel být úspěšný, potřebuje získat skladbu zákazníků, která mu umožní plnou obsazenost v průběhu celého týdne i celého roku. V pracovní dny jsou preferovaným trhem konference a lidé na obchodních cestách, o víkendech rodiny a autobusové zájezdy. - Charakter trhu ubytovací jednotky se může měnit v průběhu ročních období. - Hotelový trh je převážně závislý na obchodních cestách a na cestách ve volném čase. Proto jej podstatně ovlivňuje hospodářská situace konkrétních zemí. Vzhledem k značným rozdílům, které v tomto směru existují v rámci Evropy, existují také značné rozdíly národních hotelových trhů. 16

18 3.3.5 Konkurence V sektoru ubytovacích služeb existuje všeobecně silná konkurence. Má dvě hlavní formy: [7] - konkurence mezi odlišnými typy ubytování; - konkurence mezi jednotkami, které patří k témuž typu ubytování. Cena je v tomto sektoru tradičně používaným prostředkem k získání konkurenční výhody Placené a neplacené služby Jednotlivá ubytovací zařízení mají různý standard placených a neplacených služeb, které mají charakter doplňkových služeb ubytovacího zařízení. Čím je ubytovací zařízení jednodušší, tím menší rozsah služeb poskytuje. S vyšší kategorií roste standard poskytovaných služeb a více placených služeb přechází do skupiny služeb neplacených. [12] Mezi placené služby patří jak základní služby, tj. ubytování a stravování, tak obvykle také doplňkové služby, jako směnárenské služby, čištění a žehlení oděvů, půjčování sportovních potřeb apod. [12] Neplacené služby, vesměs služby doplňkové, se hostům poskytují bez peněžní úhrady. Patří k nim podávání informací, buzení hostů, půjčování tisku a jízdních řádů, uvedení hosta do pokoje, úschova zavazadel a jejich přeprava v ubytovacím zařízení, odesílání poštovních zásilek, zprostředkování taxislužby, příjímání a předávání vzkazů, úschova cenností v trezoru, rezervování míst v odbytových střediscích a případné další služby. [12] Cena Tvorba cen ubytovacích služeb je ovlivněna řadou činitelů, mezi něž patří: [7] - umístění; - zařízení ubytovací jednotky a pokoje; - úroveň nabízených služeb; - roční období a den v týdnu. 17

19 3.4 Stravovací služby Podmínkou rozvoje cestovního ruchu je také poskytování stravovacích služeb, neboť umožňují uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu během jejich přepravy i pobytu v cílovém místě. [12] Stravovací zařízení jsou součástí základní turistické infrastruktury. Stravovací zařízení jsou obvykle spjata s ubytovacími zařízeními cestovního ruchu a jejich vytíženost závisí na obsazenosti těchto ubytovacích zařízení. Vedle toho existuje ve většině obcí celá řada dalších stravovacích zařízení určených jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Problémem tak obvykle není množství, ale kvalita těchto zařízení ve vztahu ke struktuře a potřebám návštěvníků. Do této kategorie základní turistické infrastruktury patří jak zařízení gastronomická, tak zařízení maloobchodní (prodejny). Gastronomická síť se člení: [6] - zařízení otevřené gastronomie (všeobecně dostupné), kam patří zařízení typu restaurace, jídelny, rychlé občerstvení, prodej jídla v automatech, bary, vinárny, kavárny atd.; - zařízení uzavřené gastronomie (nejsou přístupná návštěvníkům cestovního ruchu, např. školní jídelny, závodní stravování, stravovací provozy v ústavech sociální péče apod.); - zařízení u hotelů, která jsou přístupná nejen hotelovým hostům. Jedná se o zařízení, v nichž se připravují pokrmy a nápoje, uskutečňuje se prodej jídel a nápojů, případně doplňkový prodej polotovarů potravinářského charakteru a jsou poskytovány služby s tím související. Hostinské zařízení může tvořit i více odbytových středisek. Odbytové středisko je samostatná část hostinského zařízení přístupná hostům a je také součástí ubytovacích zařízení kategorie hotel, motel a penzion. [12] Dělení stravovacích služeb Existují různé druhy hostinských zařízení: [12] - Restaurace je hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se širokým sortimentem pokrmů základního stravování; - Bufet je hostinské zařízení zabezpečující občerstvení, případně i stravovací služby samoobslužným způsobem. Je možná specializace podle hlavního předmětu 18

20 prodeje, například mléčný bufet, rybí bufet atd. Bufetový stůl se používá zejména při nabídce snídaní, je však možné ho použít i při podávání teplých jídel a nápojů, které si host volně vybírá z prezentované nabídky; - Bar bar je hostinské zařízení, jehož dominantním vybavením je barový pult. Poskytuje obslužným způsobem občerstvovací, případně i podle svého zaměření stravovací služby. Obsluha u barového pultu je charakteristická tím, že hosté sedí u pultu a u něho jsou obsluhováni. Barový pult plní funkci nejenom přípravné a expediční plochy při výrobě jídel a nápojů, které se připravují před očima hostů, ale je určen také k podávání a konzumaci jídel a nápojů; - Vinárna je obslužné hostinské zařízení specializované především na podávání vína. Ve vinárně se podávají studené, případně i teplé pokrmy. Nabídku hostinského zařízení tvoří určitý objem a sortiment výrobků a služeb určených k uspokojování poptávky. Poptávka závisí zejména na příjmu potenciálních zákazníků (obyvatelstva), cenách jídel a nápojů a na úrovni poskytovaných služeb. Nabídku sortimentu zboží a služeb ovlivňuje charakter hostinského zařízení (kategorie, specializace), sezóna, výrobní a odbytová kapacita, zásobovací situace, nabídka konkurence, požadavky zákazníků apod. Tato nabídka je uvedena: [12] - Jídelní lístek v odbytových střediscích s vyšším standardem služeb je k dispozici stálý jídelní lístek, který nabízí široký výběr jídel; - Nápojový lístek se sestavuje v odbytových střediscích se společenskou a zábavní funkcí, v nichž je široký sortiment podávaných nápojů a jenom omezený sortiment jídel. V hostinských zařízeních s vyšším standardem služeb se používají jídelní a nápojové lístky vyhotovené i v cizích jazycích. [12] Formy poskytování stravovacích služeb Etážová obsluha/servis se uplatňuje v hotelích vyšších tříd. Jde o poskytování stravovacích služeb (hlavně podávání snídaní) etážovým číšníkem do pokojů. Host si donášku jídla objednává telefonicky, osobně nebo písemně. [12] Raut je gastronomická společenská akce pro větší počet hostů. Rozlišujeme klasický raut, obchodní raut, reklamní raut, případně raut v přírodě garden party (pořádá 19

21 se v zahradě, která poskytuje více možností než společenská místnost, často je spojen s hudebním programem), nebo atypický raut. Konzumace při rautu probíhá vstoje. [12] Banket je klasický způsob slavnostního stolování. Jde o slavnostní oběd nebo večeři, o slavnostní hostinu. Banket je spojen s luxusním servisem, zejména pokud jde o náročnou kvalitu obsluhy a vysoký standard všech služeb. [12] Souběžně s dynamickým rozvojem stravovacích služeb pro potřeby cestovního ruchu v ČR po roce 1986 se rozvíjí také catering. Jde o zajišťování špičkových stravovacích služeb cateringovými firmami mimo vlastní stravovací zařízení nebo i v něm, např. na banketech, rautech, gala večerech, také pro letecké společnosti apod. [6] Klasifikace stravovacích zařízení na území ČR V současné době platí dokument zpracovaný Ministerstvem hospodářství ČR, ČSÚ, ČCCR, NFHR ČR, ACK ČR, Asociací Českých soukromých cestovních kanceláří a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských a ubytovacích zařízení (1994), které dle metodiky EU vymezuje tyto dvě základní kategorie stravovacích zařízení: [6] - restaurace (restaurace, samoobslužné jídelny, rychlé občerstvení, železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících); - bary (bary, noční kluby, pivnice, vinárny, kavárny-espresa). Klasifikací a certifikací kvality služeb stravovacích zařízení se mohou zabývat také některé regionální svazy a municipality nebo města, jimž záleží na úrovni služeb poskytovaných v cestovním ruchu. [6] 3.5 Wellness Pojem wellness je bezpochyby fenoménem dnešní doby a služby wellness jsou důležitou součástí nabídky hotelů, lázeňských zařízení a relaxačních center. Můžeme ho chápat jako synonymum zdravého životního stylu. Odborníci o wellness mluví jako o kultuře těla, duše a mysli. Aby bylo dosaženo wellness, musí být optimalizovány fyzické, emocionální, mentální, spirituální a sociální podmínky člověka. Tyto složky se vzájemně ovlivňují a pro dosažení co nejvyšší kvality života je nutné je chápat jako komplex. Existuje řada definic wellness a jedna z nich ho definuje jako: širokou škálu ctností, které 20

22 člověka přetváří jak po stránce fyzické, psychické a sociální, tak i emocionální a mentální. Tyto činnosti nejenom individuálně ovlivňují, ale zároveň modelují osobnost a vytvářejí zcela nový životní styl. [13] Wellness v hotelnictví Wellness produkty se stále častěji stávají součástí služeb nabízených hotely. Konkurenční tlak vedl k tomu, že kvalitní hotel bez wellness centra nemá na trhu příliš velkou šanci. [13] Technické vybavení hotelového wellness centra Vybavení wellness hotelů se výrazně liší. Menší wellness centra jsou tvořena zpravidla jen vířivkou, saunou, posilovnou, případně malým bazénem. V případě větších wellness center přibývají další služby. Příkladem technického vybavení hotelových wellness center: [13] - spa, vodní terapie: vířivá vana, vana pro perličkové koupele, aromalázně, vichy sprcha (afuzní sprchy masírující tělo v různých frekvencích a silách); - světelné terapie: solárium, infrakabina (slouží k prohřátí celého těla, vhodné jako náhrada sauny pro kardiaky či astmatiky); - centrum pro kosmetickou péči; - různé druhy saun: finská sauna (do 100 C), vário sauna (umožňuje volit kromě klasické finské sauny i mezi tropickou lázní a vlhkou bylinnou lázní, solná (navozuje atmosféru přírodního prostředí); - bazén či aqvapark; - fitness centrum (posilovna, spinning, yoga, aerobic apod.) Přínosy wellness centra pro provoz hotelu: - Hlavním přínosem wellness centra pro hotel je zvýšení jeho atraktivity pro zákazníka a tím i jeho konkurenceschopnosti. V dnešní době jsou wellness centra tak rozšířená, že se u hotelů vyšší kvality stávají téměř podmínkou úspěchu. Proto v případě, že chce hotel získat větší konkurenční výhodu, je nucen nabídnout něco více, poskytnou zákazníkovi méně obvyklé služby. 21

23 - Jedním z dalších přínosů wellness centra je také prodloužení sezóny. Wellness centrum je možné využívat celoročně. Některé služby, například sauny, tepelné a světelné terapie jsou navíc častěji vyhledávány v zimě, jako odpočinek od chladného počasí, kdy je obsazenost většiny hotelů nejnižší. - Významným přínosem také může být zvýšení atraktivity hotelu pro business cestovní ruch. Manažeři jsou často vyčerpáni svým náročným zaměstnáním. Wellness zařízení je pro manažery atraktivním místem pro odbourání stresu, získání nových sil a relaxaci. [13] Kvalita wellness Kvalita poskytovaných služeb je alfou a omegou úspěchu podnikání ve světě wellness. Wellness nespočívá jen v hmotné nabídce wellness služeb jako je bazén, vířivka či fitnesscentrum. Klíčová je celková atmosféra. Wellness zařízení v hotelech by měla navozovat pocit blahobytu maximálně orientovaný na osobnost zákazníka. Tyto snahy by měly ovlivňovat psychické, intelektuální, emoční, sociální, duchovní pocity zákazníků a naplňovat je prožitkem krásy, klidu a míru. Pokud se tohoto u zákazníků dosáhne, je úspěch v podnikání wellness téměř zaručen. [13] Ačkoliv tedy neexistuje konkrétní seznam kritérií pro určení kvality v českých wellness zařízení, je možné se inspirovat z požadavků některých evropských asociací jako je například European Wellness Union či Deutsche Wellness Verband. Deutsche Wellness Verband klade na wellness hotely, které se chtějí stát členy asociace, tyto minimální požadavky: [13] - minimálně 3 hvězdičková kvalita; - přírodě blízká poloha; - nekuřácké zóny (pokoje i společné místnosti); - nabídka wellness zdravého stravování; - wellness centrum pro pohyb, odpočinek, regeneraci a kosmetiku. 22

24 3.6 Kongresové služby Kongresové služby jsou určeny účastníkům kongresového cestovního ruchu. Pojem kongresového cestovního ruchu se v odborné literatuře nejčastěji definuje jako organizování kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů. Zároveň zahrnuje incentivní (motivační, stimulační) cestovní ruch a služební (pracovní) cesty. Kongresový cestovní ruch naplňuje vědecko-informační funkci cestovního ruchu. Na různé úrovni umožňuje výměnu zkušeností, získávání nových poznatků a informací, technických a společenských oblastí, rozšiřování vědecké a odborné spolupráce. [12] Pro tzv. tradiční kongresové akce kongres, konferenci, sympozium, seminář je charakteristický specificky připravený (obvykle odborný) program spojený sjednáním a zabezpečené služby pro účastníky. Účastníci se setkávají na určeném místě k předem stanovenému programu. Jednání trvají určenou dobu a pobyt s nimi spojený je aspoň o den delší (jedno přenocování navíc). Jednotlivé tradiční kongresové akce nejsou jednoznačně rozlišeny. [12] - Kongres lze charakterizovat jako akci zvláštního, nejčastěji mezinárodního významu. Počet účastníků přesahuje obvykle 300 osob. Jednání se uskutečňuje v plánu, případně v sekcích (blocích, skupinách). Výsledky jednání mají teoretický, vědecký, praktický, politický nebo společenský význam. - Konference je akce s domácí, případně mezinárodní účastí. Jednání má podobný charakter jako v případě kongresu. Průběh a výsledky jednání jsou obsaženy v závěrech, protokolu nebo usnesení. Po jejich podpisu, resp. odsouhlasení jsou pro účastníky jednání závazné. Počet účastníků bývá do 300 osob. - Sympozium je odborné nebo vědecké jednání s domácí, případně zahraniční účastí. Má tematický pracovní charakter. Během jednání dochází k výměně názorů, poznatků a zkušeností. Počet účastníků nepřesahuje 300 osob. - Seminář je užší pracovní jednání zaměřené na seznámení s aktuálními úkoly a problémy, které jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti zainteresovaných účastníků. Jejich počet obyčejně nepřesahuje 50 osob. - Progresivními formami (mezinárodní) výměny informací z různých oblastí hospodářského a společenského života a rozvoje vzájemné obchodní spolupráce jsou výstavy, veletrhy, komerční prezentace a pracovní setkání workshopy včetně mezinárodních. Organizují se často v kombinaci s tradičními kongresovými akcemi. 23

25 - Služební (pracovní) cesty přestavují největší podíl účasti na kongresovém cestovním ruchu, i když tento podíl je nejméně kvantifikovatelným segmentem cestovního ruchu; kromě jiného proto, že se při nich používají různé dopravní prostředky a ubytovací zařízení Materiálně-technické podmínky poskytování kongresových služeb Poskytování kongresových služeb vyžaduje existenci specifických materiálně-technických podmínek vhodné prostory pro jednání a jejich zázemí, ubytovací a stravovací zařízení, zařízení umožňující účastníkům efektivně trávit volný čas mimo zasedání. K jednání slouží jednací místnosti s různou kapacitou a vhodným technickým vybavením (zvukotěsné stěny, vynikající akustika, ozvučení a osvětlení, klimatizace, interiér bez překážek např. podpěrných sloupů, barevně sladěný, vybavený pohodlnými stoly a sedadly atd.). Jednací prostory musí mít vhodné zázemí, tj. místnosti umožňující činnost pracovníků organizátora a realizační skupiny zprostředkovatele služeb, písařek, zástupců sdělovacích prostředků (tisku, rozhlasu, televize), informačního střediska, odpočinek řidičů, přípravu referujících účastníků atd. Patří sem i šatny, umývárny a toalety. Ubytovací a stravovací zařízení umožňující poskytovat široký sortiment služeb k uspokojení účastníků. Zařízení pro využití volného času účastníků jsou určena hlavně zájemcům o společenské a sportovní vyžití. [12] Klasifikace kongresových služeb Dosažení uspokojivého efektu z každé kongresové akce předpokládá vysoký standard všech služeb, tj. služeb souvisejících s jednáním, s pobytem účastníků a ostatních služeb. S jednáním souvisí hlavně: [12] - zabezpečení (pronájem) a příprava jednacích prostorů (místností); - zpracování a tisk kongresových materiálů (pozvánky, návratky, program, referáty atd.); - tlumočnické a překladatelské služby; - směnárenské služby; - atd. 24

26 3.7 Marketingový výzkum Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnou podstatné a objektivní informace o situaci na trhu. Především se jedná o informace o zákazníkovi. Vedle těch základních, kdo to je (jeho osobní socioekonomické charakteristiky jako jsou místo bydliště, věk, ekonomická aktivita), kde a co nakupuje nebo nenakupuje, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co by chtěl nebo potřeboval. Právě se znalostí takových informací bychom měli dosáhnout lépe připravené nabídky a komunikace se zákazníkem. [2] Na daném stupni vývoje marketingového řízení nabývá hodnocení spokojenosti zákazníka stále většího významu. Spokojenost zákazníka patří do skupiny nehmotných zdrojů rozhodujících pro úspěšnost firmy. Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu; spočívá ve stanovení představy zákazníka o charakteristikách výrobku (služby) a následné konfrontaci s charakteristikami výrobku po jeho nákupu. Jestliže zkušenost předčila očekávání zákazník je spokojen, pokud zkušenost nedosáhla očekávání zákazník je nespokojen. [4] Primární údaje Primární informace jsou původní údaje, které musí být teprve shromážděny pro specifický účel. Jsou získávány prostřednictvím našeho vlastního výzkumu a slouží výhradně nebo především potřebám tohoto výzkumu. K jejich sběru většinou využijeme jednu ze tří metod pozorování, dotazování nebo experiment. Výhodou primárních údajů je jejich aktuálnost a konkrétnost. Sběr primárních údajů je však výrazně nákladnější a jejich získání je pomalejší než při čerpání údajů ze sekundárních zdrojů. [10] Primární zdroje jsou původními nositeli informací. Jako zdroje chápeme všechny subjekty a objekty trhu (především účastníky trhu), které mají informační hodnotu pro zdárné vyřešení výzkumného problému. Primární zdroje údajů můžeme opět rozdělovat na vnitřní a vnější. Vnitřními zdroji primárních údajů bývají osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k firmě, pro niž primární údaje zjišťujeme. Jedná se např. o samotného zadavatele výzkumu, manažera požadujícího konkrétní informace a ostatní kompetentní zaměstnance firmy. Mezi vnější zdroje primárních údajů řadíme ostatní důležité účastníky trhu jako např. experty a konzultanty, dodavatele, odběratele, konkurenci, spotřebitele, veřejnost. [10] 25

27 3.7.2 Dotazování Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositeli informací dotazovaným (respondentem). Písemné dotazování je zprostředkováno pomocí dotazníků nebo ankety. [5] Typologie otázek Existují dva základní typy otázek: tzv. otevřené (volné, nestandardizované) a tzv. uzavřené (standardizované, řízené), případně jejich kombinace v podobě kompromisních otázek polootevřených (polozavřených). V otevřené otázce nepředkládáme respondentovi žádné varianty odpovědí. Může se tedy vyjádřit zcela svobodně, podle svého, svými slovy. Uzavřené otázky jsou takové, které předem uvádějí (nabízejí) několik možných variant odpovědí, ze kterých je dotazovaný nucen si jednu nebo několik vybrat. Uzavřené otázky je možné dělit: [5] - Dichotomické, které připouští dvě možnosti (ano ne). Výhodou je snadná zpracovatelnost. Často však respondenty nutí vyjádřit krajní stanovisko. - Výběrové (polytomické, s možností výběru jen jedné varianty). Tyto otázky jsou výhodné pro zpracovávání. Hlavním problémem je, že omezují respondentům možnosti volby více variant. - Výčtové (polytomické, s možností výběru několika variant). Umožňují volnější výběr, což více odpovídá skutečnosti. Hlavní nevýhodou jsou obtíže při zpracování. Obvykle zde přecházíme na baterii otázek, tedy co varianta, to znak (proměnná), který se vyskytl nebo nevyskytl. - Polytomické, s uvedením pořadí variant. Působí příznivě na dotazovaného, neboť mu umožňují diferencovat mezi variantami, určovat jejich pořadí. Pro zpracování jsou ještě méně výhodné, než předchozí. Nejvhodnějším nástrojem pro měření názorů a postojů je škálování. Nezjišťujeme pouze, zda jev nastal či ne (jak je tomu u dichotomické otázky a variantami ano ne ), ale i stupeň (hodnocení) respondentova vnímání tohoto jevu. U takovéto hodnotící škály, která má podobu uzavřené otázky, se po respondentovi žádá, aby vyjádřil svůj názor či postoj ke zkoumanému jevu (vlastnosti objektu) zaznamenáním určité pozice na stupnici, která zrcadlí řadu možných pohledů na hodnocený předmět. [5] 26

28 3.7.4 Ankety Ankety jsou vhodné pro prvotní seznámení se a oslovení veřejnosti. Anketu zpravidla tvoří jedna nebo několik málo otázek na určité téma. Aby se zvýšila návratnost, někdy se v anketním lístku uvádí, že každý vrácený a vyplněný lístek bude slosován o ceny. I když se podaří nashromáždit velké množství odpovědí, bývá skladba vzorku nereprezentativní. Je totiž známo, že vyplnění anketního lístku přitahuje především určité skupiny respondentů. K základním nedostatkům ankety tudíž patří právě tento tzv. samovýběr účastníků. [5] Nicméně i ankety mohou být užitečnou formou oslovení zákazníků a zahájením komunikace s nimi. Mohou se stát prvotním, orientačním podnětem k hledání nápravy, odstraňování nedostatků a chyb. [2] 3.8 SWOT analýza SWOT je zkratkou anglických slov Strenghts (přednosti, silné stránky organizace), Weaknesses (nedostatky, slabé stránky organizace), Opportunities (příležitosti ve vnějším prostředí), Threats (hrozby z vnějšího prostředí). SWOT analýza je užitečným nástrojem rekapitulace a shrnutí všech předcházejících analýz. Jejím cílem je identifikace rozsahu a hlavně její silné a slabé stránky podporují schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí. [1] Analýza SWOT je prvním krokem k určení současné pozice hotelu na trhu cestovního ruchu. Určení silných a slabých stránek hotelu znamená odpovědět na otázku: Z čeho se skládá nabídka hotelu na trhu? Poznání příležitostí a ohrožení na trhu znamená odpovědět na otázku: Co ovlivňuje úspěšnost nabídky hotelu na trhu a v jakém směru? [8] Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) Jednou věcí je nalézt příležitosti a další věcí je využít je. Každá firma potřebuje vyhodnotit své silné a slabé stránky. Je jasné, že firma nemusí napravovat všechny své slabé stránky, ani dávat najevo radost ze svých silných stránek. Je velkým otazníkem, zda by se měla firma omezovat na ty příležitosti, které korespondují s jejími silnými stránkami, 27

29 nebo zda by měla zvažovat i příležitosti, pro něž by musela určité silné stránky získat nebo si je vytvořit. [9] Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která umožňuje firmě získat konkurenční výhodu. Může to být přístup ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční kanály nebo vyspělý tým top manažerů. [1] Silné stránky představují výhody hotelu oproti konkurenci na trhu. Může to být bohatost nabídky, dobrá dopravní dostupnost, přírodní prostředí, dlouhá historie, architektonické ztvárnění, dobrá image, ale i péče o hosta, odbornost zaměstnanců hotelu apod. Analýza a následné využití silných stránek je předpokladem úspěšnosti nabídky hotelu na trhu cestovního ruchu. [8] Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů a schopností, chyba v rozvoji nezbytných zdrojů. Manažeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, neúměrné finanční zatížení, morálně zastaralé stroje apod. [1] Nevýhodou oproti konkurenci představují slabé stránky. Je potřeba je co nejdříve specifikovat, snížit jejich vliv na minimum, případně je úplně odstranit. V této souvislosti je nutno říci, že není žádoucí koncentrovat se na odstraňování slabých stránek za každou cenu. Může to zbytečně oslabit silné stránky i pozici hotelu na trhu cestovního ruchu. [8] Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. Dobrý marketing je v mnoha ohledech uměním nalézat a rozvíjet příležitosti a vydělávat na nich. Marketingová příležitost je oblastí potřeb a zájmu kupujících - existuje zde vysoká pravděpodobnost, že společnost dokáže se ziskem tyto potřeby naplnit. Existují tři hlavní zdroje tržních příležitostí. Prvním je dodávat něco, čeho je nedostatek. To si nežádá příliš velkého marketingového talentu, protože potřeba je dostatečně zřejmá. Druhým je dodávat nějaký již existující výrobek novým nebo lepším způsobem. Existuje několik způsobů, jak objevit možná vylepšení nějakého výrobku nebo služby: zeptat se spotřebitelů na rady (metoda k zjištění problému), požádat spotřebitele, aby si představili ideální verzi výrobku 28

30 nebo služby (metoda ideálu), nebo požádat spotřebitele, aby popsali své kroky při nákupu, užívání a zbavování se nějakého výrobku (metoda spotřebního řetězce). Třetí krok často vede ke zcela novému výrobku nebo službě. [9] Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé současným nebo potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky mohou obsahovat např. změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel zákazníků, uvedení nových technologií. Příležitosti by neměly být posuzovány jen ve světle současných podmínek, ale hlavně z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a jeho vlivu na organizaci. [1] Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé současným nebo budoucím výstupům organizace. Nepříznivé podmínky mohou obsahovat vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, legislativní změny apod. [1] Naopak hrozbou pro hotel na trhu se například může stát silná konkurence, změny v legislativě, klesající tržní podíl, vstup významného hotelového řetězce na trh apod. Hrozby obvykle působí negativně na činnosti hotelu a při jejich podcenění může dojít až k snížení finančních zdrojů. [8] 29

31 4. Praktická část V praktické části se budu zabývat analýzou nabídky a poptávky v hotelových službách, abych stanovil vývoj a směr nabídky a poptávky v časových řadách. Dále se budu věnovat současných poskytovaných služeb v hotelu Prestige. Tato část bude rozdělena na čtyři okruhy, aby byla současná situace popsána přehledně. Po této analýze se budu dále věnovat analýze konkurence v okolí města Znojma a porovnávat nabízené služby hotelu Prestige oproti konkurenci. Následně budou rozebrány nejdůležitější výsledky z marketingového výzkumu hodnocení služeb v hotelu Prestige. Poté všechny důležité faktory shrnu do SWOT analýzy, z které budou vycházet návrhy na zlepšení služeb nebo jejich rozšíření. Uvedené návrhy se pak odrazí ve výsledné SWOT analýze. 4.1 Analýza nabídky a poptávky hotelových služeb v místním CR Následující část se bude zabývat několika části tak, aby bylo možné navrhnout nové zlepšení dosavadního stavu. Nejdříve jsem se zabýval celkovou nabídkou a poptávkou hromadných ubytovacích zařízení v časových řadách. Proto, abych stanovil vývojové změny, které nastali v počtu podnikatelských subjektů a počtu hostů, kteří využívají služeb ubytovacích zařízení Nabídka hromadných ubytovacích zařízení Do nabídky se zahrnuje počet zařízení, které slouží k ubytování hostů. Avšak pouhý počet nemá potřebný vypovídající účinek, protože jsou zařízení, které pojmou menší nebo větší počet osob. Proto je důležité stanovené zařízení vyjádřit ještě pomocí počtu pokojů a jejich maximální počet ubytovaných osob, tedy počet lůžek. 30

32 Tabulka č. 1: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v ČR Rok Počet zařízení Počet pokojů Počet lůžek ČR celkem Počet míst pro stany a karavany Průměrná cena Zdroj: [16] V uvedené tabulce č. 1 je vyjádřena kapacita hromadných ubytovacích zařízení pro celou Českou republiku. Jak bylo řečeno dříve, jsou v tabulce č. 1 vyjádřeny ještě počty pokojů, počty lůžek a počty míst pro stany a karavany. V posledním sloupci je vyjádřena průměrná cena za ubytování. Tato cena je stanovena ze všech zařízení pro ubytování od nejlevnějších v kempu až po nejdražších v pětihvězdičkových hotelech. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že počet zařízení hodně vzrostl v roce 2003 oproti roku 2002, avšak v nadcházejícím roce klesl ještě výrazněji. Znamená to, že mnohé ubytovací zařízení se neudrželi na trhu. Poté se pohyboval na podobné úrovni, ale v roce 2007 náhle vzrostl. V závislosti na počtu zařízení se pohybovaly i ukazatelé počtu pokojů a lůžek. Počty míst pro stany a karavany naopak stále rostly, ale jen v roce 2003 byl úpadek. Jen průměrná cena vždy rostla. Tabulka č. 2: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji Rok Počet zařízení Počet pokojů Jihomoravský kraj Počet Počet míst pro stany a lůžek karavany 31 Průměrná cena Zdroj: [16] V přecházející tabulce č. 2 jsou uvedeny údaje vztahující se jen pro Jihomoravský kraj. V počtu zařízení byl velký výkyv mezi roky 2003 a 2004, kde došlo k velice velkému poklesu zařízení. Ale k roku 2007 se počet zařízení postupně dostává nahoru. Takový stav opět dokreslují počty pokojů a lůžek. Největší počet míst pro stany a karavany byl v roce Po tomto roce došlo k velikému pádu a ten pokračoval i v roce Tento jev mohl nastat, protože se změnil postoj k takovému druhu ubytování. V následujících letech se počet zvětšoval až na rok 2007, kde došlo opětovnému úpadku. Cena jako u celé České republiky, tak i u Jihomoravského kraje od roku 2002 pořád roste až do roku 2007.

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby I Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE 1 ÚVOD Ubytovací a stravovací služby patří v historii lidstva k těm nejstarším. Člověk začal zcela přirozeně ve prospěch ostatních i svůj realizovat činnosti pokrývající potřeby a naplňující touhy. V našem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze)

Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012 (2. fáze) Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/12 ze dne 17.10.21 Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 22 (2. fáze) Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 22. Podle zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ. CZE - 182 00 Praha 8

Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ. CZE - 182 00 Praha 8 Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ Strana 2 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ je unikátní projekt wellness komplexu určeného pro: klienty všech generací poptávající vysoce kvalitní služby v oblasti relaxace

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více