DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ školní rok 2014/2015"

Transkript

1 DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ školní rok 2014/2015 TŘÍDY: 4. A, 4. B, 8. O VYUČUJÍCÍ: PhDr. M. Vydrová OBSAH: Kapitoly z českých a světových dějin. CÍLE: Cílem semináře je prohloubení znalostí z dějepisu. Bude zaměřen především na klíčové události a významné osobnosti ze všech období české i světové historie (politických dějin, dějin umění, vědy a techniky, dějin filozofie ). NÁPLŇ: 1. osobnosti v kontextu významných událostí českých a světových dějin s důrazem na odhalení historických a společenských souvislostí a posouzení důsledků jejich působení pro společnost 2. srovnávání vývoje v českých zemích a v Evropě (české dějiny v kontextu světových) 3. podle potřeb účastníků semináře opakování a zpracování maturitních témat, případně pojmů k přijímacím zkouškám na VŠ ze společensko-vědního základu VYUŽITÍ: Získané znalosti napomohou při přípravě k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

2 Seminář matematiky 3. ročník Gymnázium a SOŠ Jilemnice Školní rok: 2014/15 Třídy: 3.A, 3.B, 7.O Obsah: 1) Diferenciální a integrální počet elementární funkce spojitost funkce limita funkce derivace funkce primitivní funkce určitý integrál Základy infinitezimálního počtu jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí profilové části maturitní zkoušky z matematiky a pro studium na technických, matematicko-fyzikálních a přírodovědných fakultách. Vybrané pasáže budou prezentovány formou dataprojektoru s využitím vhodných webových aplikací ( apod.) 2) Učivo bude doplněno zajímavými matematickými úlohami, které si připravují účastníci semináře, úlohami z matematických soutěží apod. Vyučující: Mojmír Zemánek 20. dubna 2014

3 Seminář matematiky 4. ročník Gymnázium a SOŠ Jilemnice Školní rok: 2012/13 Třídy: 4.A, 4.B, 8.O Obsah: 1) Komplexní čísla vlastnosti geometrické znázornění rovnice v oboru komplexních čísel Základní znalosti komplexních čísel jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí profilové části maturitní zkoušky z matematiky. Komplexní čísla jsou důležitá i pro studium na technických, matematickofyzikálních a přírodovědných fakultách. 2) Shrnutí, zopakování a doplnění vybraných kapitol středoškolské matematiky číselné obory algebraické výrazy rovnice a nerovnice funkce posloupnosti a řady, finanční matematika planimetrie stereometrie analytická geometrie kombinatorika, pravděpodobnost, statistika diferenciální a integrální počet Vybrané pasáže budou prezentovány formou dataprojektoru s využitím vhodných webových aplikací (matematické Java aplety, Cabri geometrie, apod.). 3) Účastníci semináře budou seznámeni s ukázkovými příklady společné části maturitní zkoušky z matematiky. 4) Učivo bude doplněno zajímavými matematickými úlohami, které si připravují účastníci semináře, úlohami z matematických soutěží apod. Vyučující: Mojmír Zemánek

4 SEMINÁŘ ANGLICKÉ KONVERZACE Pro: budoucí 4.ročníky (škol.rok ) pokračování 2-letého semináře Vyučující: Mgr.Věra Šimůnková Náplň semináře: Seminář je vypsán jako 2-letý a jedná se o nástavbu nad klasické rozvrhové hodiny anglického jazyka, v kterých je hlavní důraz kladen spíše na probírání a procvičení gramatiky a rámcové slovní zásoby, kde však není již tolik prostoru pro konverzaci. Tento seminář anglické konverzace proto studentům 4.ročníků nabízí: rozšíření slovní zásoby k různým tématům jakési rozmluvení tedy možnost procvičit si slovní zásobu s důrazem na mluvení v nejrůznějších konverzačních situacích možnost naučit se samostatně vyjádřit svůj názor na cokoli a podpořit tento svůj názor adekvátními argumenty možnost procvičit si pohotové reagování na otázky docílit určité plynulosti ústního projevu v anglickém jazyce Do jaké míry se podaří naplnit výše zmíněné body však též záleží na přístupu samotných studentů, od kterých se očekává co nejaktivnější spolupráce v hodinách, maximální využití prostoru pro diskusi a včasné splnění případné na doma zadané samostatné práce. Hodnocení studentů pak bude do značné míry přímo úměrné jejich zapojení v semináři.

5 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3.ROČNÍKY Vyučující: Karla Hebelková Náplň semináře: Doplnění učiva z botaniky, zoologie a biologie člověka. Fylogeneze soustav živočichů Latinské názvosloví- anatomie člověka Laboratorní práce na různá témata ze všech oborů ( botanika, zoologie, biologie člověka) Příprava maturitních okruhů číslo 1-5

6 Chemický seminář pro 3. ročníky třídy: 3.AB, 7.O Vyučující: Mgr. Věra Tuláčková Náplň semináře: - doplnění, rozšíření a procvičení názvosloví anorganické chemie - chemické výpočty - laboratorní cvičení z chemie - doplnění a rozšíření poznatků z obecné chemie /např. chemická vazba, struktura molekul anorg. sloučenin,.../ - doplnění a rozšíření poznatků z anorganické chemie /komplexní sloučeniny, základy anorganických výrob,.../ - doplnění a rozšíření poznatků z organické chemie /deriváty uhlovodíků/ Cíle semináře: - bezproblémové zvládnutí anorganického názvosloví - lepší porozumění různým typům chemických úloh - rozšíření znalostí nutných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na VŠ - získání větších praktických zkušeností při práci v chemické laboratoři

7 Chemický seminář pro 4. ročníky třídy: 4.AB, 8.O Vyučující: Mgr. Jaroslav Podzimek Náplň semináře: - doplnění a rozšíření chemického názvosloví - další typy chemických výpočtů - praktické úlohy - některé kapitoly z obecné chemie /rovnováhy, kinetika, termochemie,.../ - chemie přírodních látek - základy biochemie Cíle semináře: - bezpečné zvládnutí anorganického i organického názvosloví, všech typů chemických výpočtů - získání praktických dovedností v chemické laboratoři - doplnění a rozšíření učiva nutného pro přijímací zkoušky na VŠ /fakulty lékařské, farmaceutická, přírodovědecká, chemicko-technologické, zemědělské a lesnické, ŽP,.../

8 SEMINÁŘ ANGLICKÉ KONVERZACE pro 3. ročníky ve školním roce 2014/ 2015 Vyučující: Mgr. Dana Hanušová Dvouletý předmět je určen těm studentům, kteří si chtějí prohloubit a zdokonalit komunikativní dovednosti. Náplň výuky je rozšiřování slovní zásoby podle tématických okruhů, které se týkají běžného života, seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí, práce a aktuálními novinkami, objasňování zrádných slov v angličtině. Cílem semináře je zautomatizování specifické slovní zásoby, osvojení si nezbytné znalosti faktů motivování k dalšímu studiu anglického jazyka a ke složení jazykových zkoušek různé úrovně., V tomto předmětu se nevyučuje gramatika, pouze se prohlubují konverzační dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoby. Používané materiály: konverzačně zaměřené materály, časopisy, DVD, internet, písničky

9 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ 4. ROČNÍK POKRAČOVÁNÍ DVOULETÉHO SEMINÁŘE školní rok Vyučující: Mgr. V. Hercoková Téma: Rozšíření učiva těchto témat: - obecné vlastnosti živých organismů, taxonomie organismů - biologie člověka - rozšíření biologických pojmů, PCR, genové inženýrství - genetika člověka, genetické zákony v populacích - opakování jednotlivých maturitních téma Cíl: Příprava studentů k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům na vysoké školy V Jilemnice Albrechtová, Hrachová, Janatová, Kadeřábková, Kaprasová, Kunát, Morkesová, Šaldová, Votočková, Zvelebilová 3.A Čižinský, Hartigová, Kmínková, Marešová,Ottová, Schauerová, Šimůnková 3.B Janíková

10 ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ pro 4. ročníky a 8.0 POKRAČOVÁNÍ DVOULETÉHO SEMINÁŘE školní rok Vyučující: Mgr. V. Hercoková Téma: Rozšíření učiva těchto témat: - regionální geografie / vybrané regiony Evropy, Ameriky, Austrálie, Asie/ - socioekonomická geografie / složení obyvatelstva, národy, jazyky/ - Česká republika geologické poměry, podnebí, ekonomika - opakování maturitních témat Cíl: Prohloubení učiva z geografie, příprava studentů k maturitní zkoušce a přijímacím pohovorům na vysoké školy V Jilemnice 24. dubna Erben, Holec, Šnorbert, Janata Radek 3.A Augustin, Čižinský, Hartigová, Matyáš, Vališka, Votoček 3.B Boura, Křesálek, Ševčík

11 Konverzace z německého jazyka 3. ročníky Dvouletý předmět pro žáky 3.ročníků (pokračuje ve 4. ročníku) Je určen žákům, kteří si chtějí prohloubit a zautomatizovat slovní zásobu a zdokonalit své řečové dovednosti, popř. překonat strach a zábrany, které někdy při ústní komunikaci pociťují. Cílem výuky není systematické procvičování gramatiky, nýbrž rozšiřování slovní zásoby dle tematických okruhů vyplývajících z požadavků pro státní maturitní zkoušku, seznámení se s reáliemi německy mluvících zemí a zdokonalování mluveného projevu žáků. V rámci výuky budeme důkladně procvičovat poslech a čtení s porozuměním, budeme pracovat s podobnými testovými úlohami, jaké se objevují v testech státní maturity z německého jazyka. V hodinách pracujeme s konverzačně zaměřenou učebnicí, s různými čtenými i poslechovými texty, s časopisy i internetem. Cílem je motivovat žáky k samostatnému vyhledávání kontaktů s německým jazykem, k dalšímu studiu německého jazyka, popř. i ke složení jazykových zkoušek. Nedílnou součástí je žákova samostatná domácí příprava, která spočívá nejen ve zvládnutí lexikálního materiálu, ale také ve vypracovávání souvislejších psaných textů zaměřených k tématu a v samostatném vyhledávání informací pro zpracovávání referátů. Tématické okruhy: Rodina Bydlení Volný čas, koníčky Charakteristika popis osoby, vzhled, vlastnosti Svátky a zvyky Sport Cestování - prázdniny, dovolená Stravování, stolování, zdravý životní styl Nakupování a služby Reálie německy mluvících zemí a České republiky Vyučující: Mgr. Věra Vybíralová

12 Předmět: ANGLICKÁ KONVERZACE Vyučující: Regina Baranyková Úroveň: 4.roč., oktáva Cíl semináře: Značně rozšířit slovní zásobu Posílit schopnost mluvit o různých tématech Porozumět podrobnějším informacím Zdokonalit schopnost diskutovat a vyjadřovat vlastní názor Procvičit pohotovou reakci v každé situaci Příprava k maturitní zkoušce

13 Seminář z německé konverzace Konverzace v německém jazyce školní rok 2014/2015 TŘÍDY: 4. A, 4. B, 8. O VYUČUJÍCÍ: D. Králová CÍLE: zájmové rozšíření učiva gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat, příprava na maturitní zkoušku, popř. na certifikát či přijímací zkoušky NÁPLŇ: reálie německy mluvících zemí reálie České republiky a Prahy literatura a četba média a další komunikační prostředky problémy současného světa VYUŽITÍ: získané znalosti napomohou při přípravě k maturitě popř. k získání certifikátu B2

14 FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ třídy: Oktáva, 4.A, 4.B školní rok: 2014/15 počet hodin: 2/týden Vyučující: Mgr. Jaroslav Podzimek OBSAH: Fyzika mikrosvěta Fyzika elektronového obalu elektronový obal atomu, kvantování energie atomu. Čárové spektrum atomu vodíku, emise a absorpce světla atomem, emisní a absorpční spektrum. Laser. Jaderná fyzika metody detekce částic, urychlovače částic. Složení atomového jádra, izotopy. Vazební energie jádra. Syntéza a štěpení jader, řetězová reakce, jaderný reaktor a jaderná elektrárna. přirozená a umělá radioaktivita, poločas přeměny. Radionuklidy. Kvantová fyzika fotoelektrický jev. Einsteinova teorie fotoelektrického jevu, foton, energie fotonu. Vlnové vlastnosti mikročástic a jejich experimentální ověření, Korpuskulární a vlnová povaha záření a části. Speciální teorie relativity Prostor a čas v klasické mechanice. Vznik speciální teorie relativity. Relativní současnost, dilatace času a kontrakce délek. Relativistická hmotnost, vztah mezi energií a hmotnosti tělesa Astrofyzika Tělesa sluneční soustavy. Základní charakteristiky planet sluneční soustavy, vznik a vývoj hvězd. Zdroj energie ve hvězdách. Stavba a vývoj vesmíru. + další prohlubování učiva s ohledem na navazující studijní obory na VŠ. (např. medicína, strojírenství, elektrotechnika, tělesná výchova biofyzika,...) Průběžně se od ledna budeme vždy na začátku hodiny věnovat maturitním okruhům. A to formou referátů (zpracované maturitní otázky) a počítáním typových úloh. Zpracoval Mgr. Jaroslav Podzimek

15 Seminář anglické konverzace 2014/2015 Třída: budoucí 8.O Vyučující: Vojtěch Šrámek Tento seminář je určen pro studenty budoucí oktávy (2014/2015) či ostatních čtvrtých ročníků na úrovni intermediate a vyšší. Náplň semináře je zaměřena na praktické a samostatné vyjadřování v anglickém jazyce, rozšíření slovní zásoby, práci s autentickými materiály apod. Obsahem semináře nebude výuka gramatiky ani pouhá příprava na maturitní zkoušku, ale rozvoj schopností používat tento cizí jazyk v různých oblastech lidského života. Velká část výuky bude věnována kultuře anglický mluvících zemí literatura, divadlo, hudba, poezie, národní zvyky atd. Budou pokryta maturitní témata jako USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie, vzdělávací systémy těchto zemí, hudba, sport, vaření a další. Pro úspěšné absolvování tohoto semináře se od studentů očekává aktivní účast a spolupodílení se na průběhu výuky. Studenti budou hodnoceni za aktivitu během hodin a spolupráci. Společenskovědní seminář pro 4. ročníky Třídy: 4.A, 4.B, 8.O

16 Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Tematické okruhy: I. Mediální výchova proč rozumět médiím vliv médií na společnost charakteristika médií reklama média a politika propaganda regulace médií II. Extremizmus charakteristika extremismu, podoby extremizmu pravicový vs. levicový extremizmus problematika fundamentalizmu multikulturalizmus terorizmus a jeho podoby III. Religionistika tradiční náboženské systémy nová náboženská hnutí problematika tzv. sekt Předmět je určen všem zájemcům o společenskovědní vzdělávání, kteří si chtějí doplnit a rozšířit své znalostní obzory v daných problematikách. Vybrané tematické okruhy vedou k porozumění složitým společenským skutečnostem, jejichž jsme nedílnou součástí. Seminář lze doporučit žákům, kteří chtějí složit maturitní zkoušku ze ZSV nebo se hlásí na VŠ humanitního zaměření.

17 DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY Třídy: 3.A, 3.B, 8.O Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Účastníci: žáci se zájmem o regionální, národní a světové dějiny, budoucí maturanti z dějepisu a uchazeči o studium historie či příbuzných oborů na vysokých školách (právní vědy aj.) Cíl semináře: seminář rozšiřuje a prohlubuje témata ŠVP, zároveň umožňuje systematizovat různé historické informace, má významnou úlohu pro formování žákova samostatného a kritického myšlení, učí schopnostem vyhledávat a nalézat vzájemné souvislosti, chápat příčiny a následky, hodnotit a objasňovat historické událostí. Tematické okruhy: Starověk - politické dějiny, dějiny hmotné a duchovní kultury, dějiny každodennosti Předkolumbovská Amerika a její civilizace Šíření křesťanství do 15. století Dějiny Židů do 19. století Islám, osmanská říše Afrika a Asie do 19. století Vybrané kapitoly z dějin českého státu a významných evropských mocností do 19. století Regionální dějiny Dějiny hmotné kultury umělecké slohy

18 Společensko-vědní seminář pro 3. ročníky Vyučující: PaedDr. Nataša Nováková Charakteristika a cíle semináře: Seminář je zaměřen na nonverbální komunikaci a její praktické využití v životě a na vybrané problematiky vývojové psychologie. Žáci se učí hledat informace v odborné literatuře, pracují s psychologickými pojmy, zpracovávají odborné referáty, snaží se řešit psychologické problémy. Žáci vystoupí s vlastním referátem na jimi zvolené téma z beletrie, která se dotýká různých psychologických problémů změna osobnosti pod vlivem žárlivosti, úzkosti, drog, duševních onemocnění, ale také z populárně naučné a odborné literatury. Žáci se tak učí zacházet s větším množstvím odborných informací, chápou podstatu daného problému, odhalují souvislosti, vztahy mezi psychickými jevy atp. Žáci se učí hájit svá zjištění a své názory. Učí se pečovat nejen o své tělesné zdraví, ale také o zdraví duševní. Výuku oživujeme především tvořivými technikami, skupinovou prací a zábavnými metodami. Využíváme i časopisu PSYCHOLOGIE DNES a dostupné odborné literatury. Výuka: 2 hodiny týdně Obsah: Nonverbální komunikace a její přínos a význam Symboly, ilustrátory, regulátory, adaptéry Jak vyvolat imponující dojem Držení těla Pravidla sebeúcty Člověk v davu Účinek vzdálenosti Jak ovlivnit jednání Vyjádření převahy Osobní prostor Ovládání času Jak správně číst druhé Schopnost vyjednávat Asertivita

19 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ školní rok 2014/2015 TŘÍDY: 4. A, 4. B, 8. O VYUČUJÍCÍ: PhDr. M. Vydrová OBSAH: Významní autoři v české a světové literatuře CÍLE: Seminář navazuje na dosud získané znalosti z hodin literatury. Jeho cílem je zlepšit orientaci studentů v oblasti literární teorie i literární historie a získat praktické zkušenosti s jazykovým a literárním rozborem textů, vše s důrazem na práci s primárními zdroji (tj. s využitím poznatků z vlastní četby). NÁPLŇ: 1. pojmy z literární teorie, jejichž znalost je nutná pro literární rozbory děl u ústní maturitní zkoušky 2. základní znaky jednotlivých literárních období (od antiky po současnost), typizace postav, porovnávání tvorby autorů daného období 3. rozbor a interpretace děl ze školního seznamu literatury k maturitě VYUŽITÍ: Získané znalosti a dovednosti napomohou při přípravě k maturitě, příp. k přijímacím zkouškám z českého jazyka na VŠ. V neposlední řadě mohou usnadnit výběr titulů k další individuální četbě a motivovat k hlubšímu zájmu o literaturu.

20 H I S T O R I C K Ý S E M I N Á Ř školní rok 2014/2015 Třídy: 3. A, 3. B, 7. O Vyučující: PhDr. M. Vydrová OBSAH: Pomocné vědy historické (PVH jsou speciální vědní disciplíny, které doplňují, zkoumají a kriticky hodnotí prameny klasické historie) a základy archivnictví. CÍLE: Mnozí si studium dějepisu spojují pouze s nastudováním velkého množství dat a informací z historie. Orientace v datech, osobnostech a souvislostech naší minulosti je náročná a pro další práci v tomto oboru většinou nestačí. Výborným řešením pro milovníky historie je studium PVH, které otevírají dveře ke konkrétnímu použití znalostí historie pro praktické účely. Základní znalosti z archivnictví mají navíc široké uplatnění i v moderní administrativě. NÁPLŇ: 1. základy z jednotlivých disciplín PVH a jejich využití při studiu historie: - paleografie (čtení českých středověkých a novověkých textů) - diplomatika (úřední písemnosti, typy listin) - heraldika (druhy znaků, české erby) - numismatika (světová i česká platidla, historické měnové soustavy) - chronologie (způsoby měření času, datování, převádění dat) - genealogie (se zaměřením na české šlechtické rody, zásady tvorby rodokmenů) - historická metrologie (historické míry a váhy, porovnání se současnými jednotkami) 2. základy archivnictví zpracování a zpřístupňování archivního materiálu: - organizace archivů v České republice - etapy zpracování a zpřístupňování archivního materiálu - základy ediční práce - zásady skartačního řízení - spisová služba, typy spisoven - organizace práce v archivech - exkurze do archivu 3. prohloubení teoretických znalostí z historie: - zásady interpretace historické faktografie - metody historikovy práce - historické prameny VYUŽITÍ: Získané vědomosti napomohou k lepšímu pochopení dějin v souvislostech. Lze je využít také při práci s moderním materiálem ve státní správě, v muzeích, úřadech, kulturních institucích, v médiích i v dalších oblastech administrativy.

21 Seminář Teorie sportovní přípravy a regenerace jednoletý, pro 4. A a 8. 0 ve školním roce hodinová dotace: 2 hodiny týdně vyučující: Mgr. Vlasta Zlesáková systém výuky: seminární práce studentů na daná témata, praktická práce z oboru masáží, důsledky pozitivního a negativního působení pohybové zátěže na organismus témata semináře: fyziologické a morfologické změny v organismu člověka v závislosti na pohybové činnosti základy anatomického názvosloví a svalové práce adekvátní formy zatížení ve všech vývojových obdobích výživové faktory, udržení ITH, metabolismus význam regenerace, regenerační prostředky teorie masáže - možnost absolvování masérského kurzu / akreditace/ prevence úrazů, základy traumatologie, taping pohybová činnost zdravotně postižených

22 Zeměpisný seminář jednoletý, pro 3. A, 3. B, 7. 0 hodinová dotace: 2 hodiny týdně vyučující: Mgr. Vlasta Zlesáková systém výuky: seminární práce studentů na daná témata, aplikace nových geografických poznatků témata semináře: Podstata výuky bude zaměřena na prohloubení znalostí z obecné fyzické geografie. - postavení Země ve vesmíru, pohyby Země, kartografie, atmosféra, hydrosféra,kryosféra litosféra, geomorfologie, biosféra, Další témata: politická geografie a aktuální situace ve světě

23 Seminář tvorby dynamických webových aplikací, algoritmizace a programování Gymnázium a SOŠ Jilemnice Seminář tvorby dynamických webových aplikací, algoritmizace a programování Školní rok Třídy: 4. ročníky a oktáva Vyučující: Mgr. Martin Král Obsah semináře 1. Značkovací jazyk XMTML 2. Kaskádové styly CSS 3. Skriptovací jazyk PHP 4. Databáze MySQL 5. Datové struktury a datové typy 6. Algoritmizace 7. Strukturované programování 8. Objektově orientované programování V Jilemnici Mgr. Martin Král

Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek

Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek Tento seminář je určen pro studenty budoucí oktávy a 4.A (2012/2013) na úrovni intermediate a vyšší. Náplň semináře

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace.

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace. Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:50 sp. - Český jazyk a literatura 7:35 7:55 Mgr. Milena Kalenská / PhDr. Miroslava Vydrová / sp. - Český

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář...

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář... Obsah Obsah... 1 Chemická laboratorní cvičení... 2 Chemický seminář... 3 Ekologicko-environmentální seminář... 4 Biochemický seminář... 5 Biologický seminář... 6 Biologický seminář... 7 Deskriptivní geometrie...

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ

UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ UČEBNICE A POMŮCKY K ZAKOUPENÍ PRIMA VŠECHNY UČEBNICE PRO PRIMU OBJEDNÁVÁ ŠKOLA! Občanská výchova Hudební výchova Český jazyk, FRAUS Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3

Anglický jazyk: Upstream Elementary Oxford Heroes I. Díl ( matematická třída) Francouzský jazyk: Extra 1. Německý jazyk: Pingpong 1,2,3 Učebnice pro šk.rok 2010/2011 Prima: Prométheus, Herman: Úvodní opakování ( opakování z obecné školy) Kladná a záporná čísla Dělitelnost Osová a středová souměrnost Racionální čísla a procenta Český jazyk

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo

1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) ROČNÍK: septima HODINOVÁ DOTACE: 2 PROGRAM Zaměření: rozšiřující učivo 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář českých dějin 20. století ( SČD20 ) Volitelný Seminář dějin 20. století vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a doplňuje vzdělávací obsah oboru historie v souladu

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2014/2015 6/2014 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně účastní

Více

Seznam učebnic - 2013/14

Seznam učebnic - 2013/14 1. ročník šestiletého studia Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice Z. Krausová, M. Pašková: Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit V. Nezkusil:

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2013 2014 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012

Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia 2011/2012 Učebnice pro vyšší stupeň 011/2012 ČJL AJ kvinta A Kvinta B sexta A sexta B Septima A Septima B oktáva A oktáva B Prokop-Dějiny Prokop-Dějiny Prokop Prokop Prokop-Přehled Prokop-Přehled Prokop-Přehled

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15 Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15 Seminář z literatury Zarachovská Jednoleté Seminář je zaměřený na vybraná díla světové i české moderní literatury. Zabývali bychom se literární interpretací děl

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk

Více

Přehled požadovaných učebnic

Přehled požadovaných učebnic 1. ročník - školní rok 2014 / 2015 Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Maturita Solutions pre-intermediate 2nd edition!!! SB + WB (Oxford University Press) Německý jazyk: DIREKT neu I, přepr.vyd.

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2014/15. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Seminá anglické konverzace 2011/2012 T ída: budoucí 7.O Vyu ující: Vojt ch Šrámek

Seminá anglické konverzace 2011/2012 T ída: budoucí 7.O Vyu ující: Vojt ch Šrámek Seminá anglické konverzace 2011/2012 T ída: budoucí 7.O Vyu ující: Vojt ch Šrámek Tento seminá je ur en pro studenty budoucí septimy (2011/2012) na úrovni intermediate a vyšší. Nápl seminá e je zam ena

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2011/12. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník

ČESKÝ JAZYK. I. Ročník ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 (zajišťuje škola) Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.

Doporučená literatura. III. Ročník. Povinná literatura: Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K. ČESKÝ JAZYK Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O.K.- Soft 2006 Sochorová, M.: Čítanka I. k literatuře v kostce, Fragment 2006 Martinec, I., Tušková, J. M., Zimová, L.: mluvnice,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí jako VP I deskriptivní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Semináře pro vyšší gymnázium (povinně volitelné, nepovinné)

Semináře pro vyšší gymnázium (povinně volitelné, nepovinné) Semináře pro vyšší gymnázium (povinně volitelné, nepovinné) školní rok 2011/2012 (vždy 2 hodiny týdně) Konverzace ve francouzštině (Ivana Dražná) Tento seminář doporučuji všem, kteří mají zájem zdokonalit

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2009/10. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro

Více

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM

SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM SEZNAM UČEBNIC GYMNÁZIUM PRIMA Obsah SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA SEXTA SEPTIMA OKTÁVA 1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK PRIMA Seznam je pouze informativní, učebnice pořizuje škola a zapůjčuje je

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Základy ekonomiky... 20 Základy francouzštiny... 21 Základy němčiny... 22 Základy španělštiny... 23 Zeměpisný seminář... 24 Zeměpisný seminář...

Základy ekonomiky... 20 Základy francouzštiny... 21 Základy němčiny... 22 Základy španělštiny... 23 Zeměpisný seminář... 24 Zeměpisný seminář... Obsah Obsah... 1 Anglická konverzace... 2 Anglická konverzace... 3 Seminář z češtiny a literatury... 4 Debatování a ústní projev... 5 Dějepisný seminář... 6 Seminář dějin umění... 7 Konverzace ve francouzštině...

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015 5. ročník (kvinta) Soukal J. a kol.: Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol (5.) (SPN Praha 2000) Kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury 1. díl (5. 8.) Kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Hradská 276, 396 01 Humpolec

Hradská 276, 396 01 Humpolec Hradská 76, 96 0 Humpolec Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. Hradská 76, 96 0 Humpolec Školní vzdělávací program Informační technologie (8-0-M/0 Informační technologie)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více