Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva 1

2 Dále přítomni: Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, pověřen vedením odboru správních agend, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Petra Hrušková, Eliška Křížová, JUDr. Irena Princová, Vlasta Tillová, Šárka Votánková Nepřítomni: MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva Ověřil: Zapsal: Hosté: 23 Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva Ing. Marie Vlková, členka rady Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. 1. k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 PhDr. Lochmann Zdeněk, člen zastupitelstva Neschváleno Starosta zahájil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 8:05 hodin. Starosta uvítal všechny přítomné na 1. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení vyjádření neprodleně informovali předsedajícího. K ověření zápisu byli navrženi Mgr. Drábek a Ing. Vlková a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 2

3 Do návrhové a volební komise byli navrženi Ing. Kůta, A. Svoboda (předseda komise), E. Zemanová a zastupitelé hlasováním (27:0:1) souhlasili. K programu: Zastupitelé předložený program hlasováním (28:1:1) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 Předkladatelé: PhDr. Lochmann Zdeněk, člen zastupitelstva Předkladatel PhDr. Lochmann uvedl, že jakékoliv události v oblasti školství vyvolávají velký zájem veřejnosti a je jejich povinností, jako zastupitelů městské části, na tento zájem a otázky reagovat. Přestěhování ZŠ Legerova na Vyšehrad jim připadá jako pokus o zrušení školy unáhlený a činěný v poloskrytu. Nejprve byl komisi výchovy a vzdělávání předložen J. Pechem návrh záměru, který blíže nezdůvodnil, následovalo schválení záměru radou městské části, opět bez jakéhokoliv zdůvodnění. Tento záměr byl zveřejněn těsně před zápisem dětí do prvních tříd, což mnohé rodiče vedlo k přihlášení dětí jinam. Beseda s rodiči proběhla také bez relevantního zdůvodnění, a poté rada městské části rozhodla o stěhování bez bližšího zdůvodnění předkladatele. Zmínil se o zrušení ZŠ Vratislavovy, kdy tento krok vyplynul z nedostatku dětí a možnosti adekvátní náhrady v sousední ZŠ Botičská, ale tehdy byl záměr široce projednáván a vznikly rozbory. Nic podobného nebylo nyní provedeno, a přitom se jedná o velmi podobný skutek zrušení školy. Uvedl, že se pozastavují nad skutečností, že tento záměr prosazují zvláště zástupci ČSSD a Strany zelených, kteří neměli zrušení či stěhování škol ve svých programech. Dále blíže zastupitele seznámil se zněním návrhu usnesení. Mgr. Hejna uvedl, že rozhodnutí rady městské části o záměru přestěhovat ZŠ Legerova do budovy Vratislavova a kroky, které s tím souvisejí, vyvolaly nebývalý rozruch. Proč tedy všechny ty protesty, petice a shromáždění. Rodiče dětí, které se v této škole učí, měli pocit, že s nimi radnice nejedná férově. Pochopili, že se musí ozvat hodně nahlas, založili občanské sdružení Děti Vinohrad, spustili webové stránky, začali sepisovat argumenty, sbírali podpisy pod petice, oslovili média. Členům zastupitelstva za klub OSB tato situace trochu něco připomněla, jako by to zažili už před nedávnou dobou. Uvedl výhrady klubu OSB: Za prvé chybí koncepce, jakékoliv rozhodování o osudu školy by nemělo být experimentem, který spíše připomíná sociální inženýrství, které vedou ti, kdo mají moc na radnici ve svých rukou. Jde o závažné rozhodnutí, které musí být dobře připraveno, a také dopředu prodiskutováno. Musí vycházet z priorit obce, z demografických a ekonomických analýz a koncepce škol nejen v Praze 2, ale v celé Praze. Musí respektovat sociální rozměr celého problému. Je dobrým zvykem rizika včas předvídat a hledat řešení ve více variantách. Nic takového se bohužel nestalo. Místo toho bylo pouze svoláno narychlo mimořádné jednání komise výchovy a vzdělávání, která měla k dispozici pouze jednu jednostránkovou důvodovou zprávu, kde bylo několik řádků o celém problému a hlavním argumentem bylo jen špatné ovzduší, hluk a prach. Následující den na základě stejné a velmi stručné 3

4 důvodové zprávy radní městské části dne 11. ledna o celém záměru rozhodli. Za druhé pokládají za chybu, že chyběla včasná diskuze se všemi cílovými skupinami, kterých se toto rozhodnutí týká. Nejlepší je diskuze veřejná. Za veřejnou diskuzi ovšem nelze považovat již několik let trvající šeptandu o zrušení školy. Díky tomu rodiče měli obavu a nevěděli, do které školy mají své dítě nahlásit. To bylo důsledkem problému v ZŠ Legerova, ve které začalo za poslední dva roky ubývat žáků. Diskuze neproběhla ani před volbami a tehdy všichni slibovali tolikrát omílanou transparentnost, vstřícnost a naslouchání názorům občanů. Místo toho rada městské části schválila záměr, který nepředložila zastupitelstvu městské části k diskuzi a uložila pouze informovat školy, školskou radu a rodiče. Mezi tím, kdy rodiče protestovali, rada městské části dne 22. března schválila harmonogram stěhování školy. Za třetí mají pocit, že se trochu zapomnělo na politické priority a politické sliby. Ve volbách strany koalice slibovaly leccos, ale neslibovaly stěhování, ani rušení škol. Strana zelených nechtěla, aby docházelo ke zbytečnému uzavírání škol, ČSSD slibovala zachování všech stávajících mateřských a základních škol, ODS chtěla uspokojit různorodou poptávku rodičů a jejich dětí. V tomto případě se ale nikdo o zjišťování poptávky včas nezajímal. V programovém prohlášení současné rady městské části jsou mimo jiné také závazky ke sledování demografických trendů, k podpoře a integraci dětí s handicapem a závazek ke zkvalitnění komunikace s vedením škol. Je na posouzení všech, zda by byly tyto cíle přestěhováním ZŠ Legerova opravdu splněny. Za čtvrté je argumentace zhoršenou kvalitou prostředí. Není pochyb o tom, že okolí magistrály patří mezi nejhorší místa v Praze, a možná i v Evropě, ovšem uvnitř budovy školy je situace zcela odlišná. Od té doby, co byla vyměněna okna za nová, je tam mnohem lepší situace a vnitroblok, kde jsou dvě nová moderní hřiště, je bez velkého přehánění opravdovou oázou klidu. Věří, že magistrála by měla být v budoucnu zklidněna, a poté půjde o atraktivní místo. Je pochopitelné, že rodiče nechtějí posílat děti do školy, která je dále, ve které bude možná probíhat teprve rekonstrukce a do míst, kde byla škola před osmi lety zrušena. Na závěr uvedl, že s ohledem na mimořádné kroky, argumentace a styl jednání, které tento případ provázejí od samého začátku, se klub OSB připojil k návrhu TOP 09 na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části. Zůstává zde stále mnoho otázek. Pokud se podívají, čemu se koalice zavázala ve svém prohlášení, pochybují, že dosavadní postup jak ho vidí, můžou považovat za hospodárný, sociální a ekologie zde byla spíše zneužita. Vyzval členy rady městské části k zamyšlení, zda opravdu dobře zvážili všechny okolnosti, které je vedli k nedávným rozhodnutím, zda nejednají ve zbytečném spěchu, mají opravdu kvalitní podklady a jasnou vizi. Vyzval zastupitele městské části k nápravě toho, co bylo řešeno přinejmenším poněkud nešťastně na poslední chvíli, mají ještě šanci dát průchod zdravému rozumu. J. Pech uvedl, že je překvapen mírou erudovanosti a odborností zástupců opozice, kteří ani nejsou členy komise výchovy a vzdělávání. Uvedl svůj názor, že nepokládá za dobré školu zrušit, a proto přišli na nápad přestěhovat budovu. Aby tento nápad mohli prezentovat rodičům, musel mít nejprve usnesení rady městské části o záměru. Tento záměr odsouhlasila komise výchovy a vzdělávání, kde mají zástupci opozice své členy a členové klubu OSB tento záměr podpořili. Tento záměr projednala i rada školy, která souhlasila a vyjádřila mu podporu. V den, kdy ji projednala rada školy, měli se všemi rodiči společně s M. Uhlem prezentaci na téma důvod, proč budovu stěhovat a proběhla další řada schůzek. Vypracovali a zaslali zástupcům opozice a rodičů podrobnou kalkulaci nákladů, přesný časový harmonogram a projekt naplnění základní školy na nové adrese. Uvedl, že není 4

5 pravdou, že nějakým způsobem rada městské části činila nestandardní, sociálně necitlivé kroky. Zmínil, že ZŠ Legerova je pod svou třetinovou kapacitou naplněnosti. JUDr. Samková, Ph.D., se zmínila o vzdálenosti cesty do budovy v ulici Vratislavova, která je přes celé Nuselské údolí, téměř k nábřeží Vltavy. Uvedla, že smog padá směrem dolu a v okolí Vltavy je situace znečištění mnohokrát horší než na magistrále. Pokud se škola v ulici Legerova zruší, zásadním způsobem to postihne i další okolní školy, především ZŠ Londýnská, která má naprosto přetíženou kapacitu. Ing. Richter upozornil, že usnesení rady městské části, které se týká přestěhování ZŠ Legerova je nezákonné. Zákon č. 131/2002 Sb., o hl.m. Praze, uvádí, že o přestěhování školy může rozhodnout jedině zastupitelstvo městské části a nikoliv rada městské části. Uvedl, že členové rady městské části postupovali naruby a činili nezvratné kroky, které ohrožují řádný chod ZŠ Legerova bez toho, aniž by ke svému jednání měli mandát zastupitelstva městské části. Vedení radnice městské části nepředložilo zastupitelstvu městské části žádné materiály, které by nutnost přestěhování ZŠ Legerova zdůvodnili. J. Duchková uvedla, že by rádi viděli nějakou ekonomickou analýzu, která by doložila schopnost financování na novém místě, dále srovnání provozních a mzdových nákladů na stávajícím a novém místě a vliv takto rychlého přesunu na finanční situaci školy. Zdůraznila, že jako členka komise výchovy a vzdělávání požaduje stále relevantní podklady. V den žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části obdržela od J. Pecha odpověď, ve které v části nazvané podrobná kalkulace bylo sedm řádků týkajících se pouze úpravy v budově Vratislavova a opět chyběla analýza udržitelnosti na novém místě. V části financování základní školy na nové adrese byly údaje, které vycházely z počtu 100 žáků, a to i přes to, že s největší pravděpodobností není opravdu reálné, aby takový počet žáků v září nastoupil na nové adrese. Uvedla, že do dneška neví, jaké jsou průzkumy týkající se naplněnosti jednotlivých tříd, kolik dětí bude v druhé, třetí třídě apod., a to téměř čtvrt roku po zveřejnění záměru. V třetí části odpovědi nazvané projekt naplnění základní školy na nové adrese, byly čtyři listy nakopírovaných citací, z nichž nejkonkrétnější je je očekávaný přesun žáků, jejichž rodiče by za stávající situace zvažovali zápis do blízké základní školy v městské části Praha 4, právě do školy v ulici Vratislavova. V současnosti tvoří děti z Prahy 2 nezadbatelnou část žáků blízké základní školy v Praze. Dotázala se na pojem nezanedbatelná část žáků, na blízkou základní školu v Praze 2 a na kapacitu budovy Vratislavova. Ing. Šolc uvedl, že bydlí nedaleko ZŠ Legerova a ví, jaké je zde životní prostředí. Zmínil se o procedurálních otázkách, kdy J. Pech uvedl, že komise výchovy a vzdělávání dne 10. ledna schválila záměr. Zdůraznil, že to bylo mimořádné jednání komise výchovy a vzdělávání a komisi byl předložen jednostránkový materiál, z něhož téměř polovinu představují stěžejní úkoly, které bude zapotřebí dále řešit, tzn. materiál musel být již dříve někým připravován. Dotázal se, proč tedy nebylo možné toto řešit dříve, je-li tam argumentace snižování počtu žáků, proč to nebylo řešeno s řádnou diskuzí. V důvodové zprávě o snižování počtu žáku není žádná zmínka. Dále uvedl, že tato kauza byla zahájena v době, kdy rada městské části připravovala své programové prohlášení a představoval si, že v takto závažných věcech se ve svém programovém prohlášení postaví čelem, 5

6 nechá nejprve záležitost projednat zastupitelstvem městské části a zpracuje pořádné analýzy. Zmínil se o opatření z hlediska oken v budově a připomněl, že chtějí magistrálu zklidňovat, časem zde bude atraktivní zóna a občané tam budou chtít bydlet. Je zde řada otázek a jakožto odpovědní zastupitelé nemůžou tento záměr podpořit, chtějí diskuzi a podklady. A. Setnička se zmínil o vzdálenosti od budovy v ulici Legerova do ulice Vratislavova a uvedl, že nahnání politických bodů na úkor zdraví dětí je pro něj nepřijatelné. Ing. Šolc se zmínil o usnesení RMČ Praha 2 č. 142 ze dne 20. března o změně školských obvodů. Uvedl, že pokud jde o vymezení spádové oblasti k základní škole v ulici Vratislavova, jsou tam ulice jako např. Hostivítova, Jaromírova, K Rotundě, Krokova, Oldřichova atd., nepřipomíná mu to spádovou oblast současné školy v ulici Legerova. Hana Zapadlová, občanka Prahy 2, uvedla, že působí přes osmnáct let jako vychovatelka ve školní družině ZŠ Legerova. Celá tato problematika týkající se eventuelního přestěhování dětí do budovy Vratislavova ji přijde pochybná. Celé toto jednání bylo netransparentní, všichni se to dověděli na poslední chvíli a bylo to pro ně překvapující. Zaráží ji, že i v médiích se ozývaly hlasy, které hovořily o tom, jak na tom ZŠ Legerova je špatně ohledně financí a životního prostředí. Přitom plno rodičů přihlásilo své děti do ZŠ Legerova, protože té škole věří. Je plno věcí, které se nedají změřit jenom penězi a má pocit, že peníze jsou tentokrát jenom na prvním místě. Pokud si představí, že většina dětí do budovy Vratislavova zřejmě nepřijde a rodiče dají své děti do jiných škol, tak roztrhají dětský kolektiv, a to není zanedbatelné. Jedná se zde o přestěhování do budovy Vratislavova, která má být údajně lepší než budova Legerova, ale přitom v budově Vratislavova se musí předělat okna, instalace, topení nefunguje a plno dalších věcí. Zápory pro přestěhování převažují nad klady. Zmínila se o článku v Novinách Prahy 2 k rozpočtu městské části, kde v oblasti investic do majetku, v oblasti školství, je uveden rozpočet ZŠ Botičská tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace atd., rozpočet ZŠ Vratislavova 700 tis. Kč na vybavení školní výdejny a jídelny. Uvedla, že tato investice do budoucí ZŠ Vratislavova je velmi malá pro to, aby děti nastoupily 1. září do adekvátního prostředí. V článku novin se dověděla, že přestěhování je pouze administrativní záležitost. Přála by si, aby se děti dostaly do čistého, uzpůsobeného a vhodného prostředí a dotázala se, jak se toto stěhování může stihnout během dvou měsíců. Dále se dotázala na přestěhování Přírodovědné fakulty Karlovy univerzity do budovy Legerova a na uzavření nájemní smlouvy. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením pana Beneše. Ing. Karel Beneš uvedl, že jako předseda sdružení rodičů a předseda školské rady se dostal k jednání o záměru přestěhovat ZŠ Legerova. Mnohá fakta ohledně stěhování, resp. zrušení základní školy, zde již byla řečena a všichni ze zastupitelů dostali podklady z jednání rodičů a J. Pecha. Z těchto materiálů a jednání jednoznačně vyplývá nepřipravenost dané akce a nevyřešení mnohých zásadních problémů. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o toto mimořádné zasedání zastupitelstva, a že dali rodičům pocit, že o takto závažném rozhodnutí bude rozhodováno napříč všemi členy tvořící zastupitelstvo městské části. K přístupu řešení situace J. Pechem vidí převážně negativní dopady, především 6

7 načasování záměru před zápisem poškodilo průběh zápisu do dalšího školního roku. Držení rodičů v nejistotě a nevědomí vyvolávalo psychický nátlak a mnozí rodiče již rezignují na snahu zachovat kolektivy dětí a snaží se přeřadit své dítě již nyní do jiné školy. Také držení pedagogů v nejistotě poškozuje atmosféru školy již nyní a nedodržování vyřčených postupů vyvolává v očích rodičů a občanů nedůvěryhodnost ke zřizovateli. Dotázal se J. Pecha, zda najde alespoň jeden pozitivní dopad na základní školu související s jeho zvoleným postupem řešení. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením paní Šárové. Gabriela Šárová se dotázala J. Pecha, jak může být citlivě a sociálně zaměřen, pokud hovoří o smogu, ale na druhou stranu děti posílá do školy v ulici Vratislavova, která je plná plísně. V momentě, kdy se děti pohybují v plísni, mají stejné zdravotní problémy a komplikace jako u smogu. Obrátila se na starostu, zda si nemyslí, že je nesprávné posílat děti pryč, protože se roztrhne jejich kolektiv, na který jsou navyklý a tím budou poškozené. Dita Ondová, občanka Prahy 2, se zmínila o delší cestě, kterou by museli s dětmi absolvovat do ulice Vratislavova. Dotázala se J. Pecha, zda jsou ostatní školy připraveny na nápor žáků, kteří tam půjdou, pokud se ZŠ Legerova zruší. Terezie Dvořáková, občanka Prahy 2, uvedla, že se účastnila několika jednání s J. Pechem a při poslední schůzce se dotázala, zda se vyplatí přestěhovat školu, pokud tam půjde pouze 40 % současných žáků, a zda nebude finanční propad ještě větší. Uvedla citaci odpovědi J. Pecha kdybychom školu nedotovali, tak už je škola dávno v pr...li. Dotázala se, pokud půjde do nové ZŠ Vratislavova méně žáků, zda je to řádné hospodaření s veřejnými prostředky. Barbora Veselá, občanka Prahy 2, se dotázala J. Pecha, proč podával radě i zastupitelstvu městské části a rodičům nepravdivé informace, jako např. o stavu budovy ZŠ Legerova, o počtu dětí, které by přišly do školy, o jednání s dopravním podnikem a o tom, že pokud bude většina rodičů proti stěhování, tak k němu nedojde. Robert Stehlík, občan Prahy 2, uvedl, že do školy ZŠ Legerova chodil celou svou základní školní docházku. Hodně se zde mluví o smogu, ale to není argument, protože většina dětí a rodičů kolem základní školy bydlí a celou dobu se s tím nic nedělalo, nikdo to neřešil. Myslí si, že je zbytečné odvolávat se na smog. Iveta Burdová, občanka Prahy 2, se dotázala, zda městská část usiluje o totéž, co potkalo ZŠ Vratislavovu před sedmi lety, protože nyní se ukazuje, že byl omyl školu zavřít a zrušit. Dále se dotázala, zda má městské část nějaké záruky, že novou školu uspokojivě naplní. František Kubeček, občan Prahy 2, předložil zastupitelům tabulku, ze které vyplývá, že průzkum mezi rodiči ukazuje na prvním stupni: 37 dětí z 52 je proti stěhování a nemíní v případě stěhování chodit do ZŠ Vratislavova, ale budou hledat jinou základní školu, 6 je neutrálních, tzn. podle situace se přizpůsobí, 1 je pro a 8 bylo bez odpovědi. Je to zhruba tři čtvrtina rodičů, kteří jsou proti stěhování. Dotázal se, zda má smysl pokračovat, i přes vůli rodičů, stěhovat školu a tím ji zrušit. 7

8 Ing. Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury ÚMČ Praha 2, prezentovala základní principy financování škol. Škola je financována ze dvou základních zdrojů. Přímé náklady, to jsou státní prostředky přerozdělované z ministerstva prostřednictvím krajských úřadu, a klasický rozpis rozpočtu ze strany zřizovatele, který se týká provozu a údržby školy. Závazné ukazatele neinvestičních výdajů tvoří mzdové prostředky, limit počtu zaměstnanců. Dalšími orientačními ukazateli pro krajský úřad jsou odvody, tj. na zákonné pojistné, zdravotní a sociální, aj. Tím základním principem rozpočtu pro školy a školská zařízení je ze strany magistrátu hl.m. Prahy prováděn normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu, jednotka výkonu je jedno dítě. Pro stanovení rozpočtu přímých výdajů školských zařízení je rozhodující počet těchto žáků v zahajovacích výkazech pro daný školní rok. V ZŠ Legerova je v posledních pěti letech rapidní úbytek žáků, tj. nízká naplněnost tříd se promítá do základní vazby normativního financování. Normativní metoda nezohledňuje nízkou zaplněnost tříd, a proto škola nemá plně pokryté nárokové složky platu, včetně zákonných odvodů. Pokud zřizovatel zamýšlí využit možnosti dané školským zákonem a školu zachovat při povolení výjimky z nejnižšího průměru počtu žáků na třídu, je zároveň povinen postupovat v souladu se školským zákonem a uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. U ZŠ Legerova se jedná zejména o nárokové složky platu včetně zákonných odvodů. V roce 2010 činil deficit těchto přímých nákladů cca tis. Kč. Tento deficit se podařilo finančně pokrýt převážnou částí z krajského úřadu, který k tomu uvolnil mimo normativní zdroje a škola zapojila také vlastní zdroje, jako fond odměn a rezervní fond a zřizovatel povolil škole použít nevyčerpaný příspěvek na provoz a údržbu k jinému účelu, konkrétně ke krytí mzdových potřeb a zákonných odvodů. Rozpočet se nekryje přímo se školním rokem, takže v roce 2011 zatím proběhlo tzv. první dohadovací řízení, kde se vychází ze zahajovacích výkazů stavu počtu žáků uvedené k 1. září daného školního roku, tj. z roku 2010 až Když se snažili odhadnout, jak asi ta škola v této záležitosti letos dopadne, nebyly ještě známy zmiňované krajské normativy, takže ke kalkulacím použili normativy loňské a vycházelo to zhruba stejně jako v loňském roce. Nyní proběhlo první rozpočtové řízení, škola přislíbila provést k 1. dubnu některá úsporná opatření a organizační změny. Proti tomu avizovanému vysokému schodku se podařilo deficit snížit zhruba na 1 mil. Kč, a poté, co škola uplatní během druhého kvartálu úsporná opatření, dostávají se prozatím na schodek cca 700 tis. Kč v oblasti nákladů, zejména tedy v oblasti platové a zákonných odvodů. Nejsou to pouze prostředky na platy pedagogických zaměstnanců, ale i zaměstnanců provozních. Josef Gál, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 2, uvedl, že proběhlo jednání s ROPIDEM, Dopravním podnikem hl.m. Prahy, Policií ČR a odborem dopravy ÚMČ Praha 2. Provedlo se místní šetření, kudy by mohla jezdit linka do Vratislavovy ulice a tato linka byla schválena všemi zúčastněnými. JUDr. Samková, PhD., uvedla, že největším problémem docházky z ulice Legerova do ulice Vratislavova je převýšení Nuselského údolí, takže pokud by děti chtěly chodit nějakou zabezpečenou cestou, půjdou po ulici Sekaninova, a nebo musí jít parkem Folimanka. J. Pech uvedl, že ke škole by měl jezdit autobus linky č. 235 ráno a odpoledne, který by měl děti z oblasti ulice Legerova a Sokolská vozit do lokality nové školy. Uvedl, že jednání probíhala v celkem věcné atmosféře a všem, kterým způsobí přestěhování budovy komplikace se omlouvá a bude se jim co nejvíce snažit 8

9 pomoci. Jsou zde případy hodné zvláštního zřetele, které budou řešit individuálně, budou k nim přistupovat s citlivostí. Vidí v tom především zachování školního vzdělávacího programu, který považuje za unikátní a kterého si nesmírně váží. Dle čísel, které mu poskytl Ing. Beneš, půjde do nové školy 70 % dětí. Uvedl, že o plísni v budově Vratislavova nic neví. Ještě jednou se omluvil za vyhrocenější moment probíhání předchozího jednání. J. Duchková reagovala na tabulku vytvořenou rodiči, kdy rodiče a občané městské části jsou nuceni vytvářet tabulky a analytické podklady. Dotázala se, proč tyto podklady nedělají lidé, kteří jsou za to placeni, příslušný odbor úřadu městské části s jeho uvolněným radním. M. Uhl konstatoval, že úroveň rozpravy sklouzla velmi nízko. Uvedl, že de facto debatují o situaci ZŠ Legerova už od ledna, přibližně čtvrt roku, a na druhou stranu je zde vytýkáno, že neprobíhá diskuze. Myslí si, že diskuze probíhala a jednáních bylo relativně hodně. Není možné vytýkat městské části nějakou nekoncepčnost nebo nekomunikaci. Uvedl, že dle měření je ulice Legerova opravdu v tragickém prostředí a pro děti jsou dopady špatného ovzduší daleko horší než pro dospělého člověka. Nemyslí si, že ve vnitrobloku školy je oáza klidu, protože polétavé částice nejsou vidět a jsou zdraví škodlivé. Mgr. Marksová uvedla, že škola ZŠ Legerova směřovala k zavření bez náhrady a J. Pech se pokouší tuto školu, ne ve smyslu budovy, ale ve smyslu vzdělávacího programu, zachránit. Mgr. Matuška uvedl, že není možné přestěhovat školu za tis. Kč. Z minulých jednáních zastupitelstva městské části zaznělo ze strany ČSSD, že změnu musí prosadit, protože se jedná o občany. Jednalo se o skupinu občanů možná pěti, čtyř občanů. Dotázal se, jak to, že ze strany ČSSD nezaznívá ten samý argument, že to dělají pro občany, školu rušit nebudou, protože si to většina občanů nepřeje. Nečekal, že na zastupitelstvu městské části se setká s arogancí a papaláštvím v takové úrovni. A. Svoboda požádal starostu, aby zvážil pozastavení usnesení, které je obsaženo v návrhu usnesení. Klub TOP 09 je okamžitě připraven k jednání, není v žádném případě proti přestěhování školy, ale proti předložené formě. Je si jistý, že rada městské části neměla dostatek informací pro relevantní rozhodnutí. Mgr. Hejna reagoval na M. Uhla. Vědí, že diskuze s rodiči proběhly, ale nemají informace o tom, jak diskuze dopadly. Většinu informací nemají od radnice městské části, ale od rodičů a sdružení školy. Dotázal se, kde v podkladech mají výsledky měření emisí v ulici Legerova, v učebně školy, ve vnitrobloku školy a totéž v ulici Vratislavova, pro srovnání, aby mohli rozhodovat na základě hodnot, nikoliv emocí. Ing. Vaněk konstatoval, že v harmonogramu je napsáno, že záměr musí být v květnu schválen zastupitelstvem městské části. Uvedl, že životní podmínky v oblasti ulice Legerova a Sokolská nejsou ideální a minulé zastupitelstvo městské části schválilo slevu z nájmu za bydlení v těchto lokalitách, aby byla nějakým způsobem vykompenzovaná kvalita bydlení. Dále se zmínil, že humanizace magistrály může trvat několik let, i dvacet let. 9

10 Ing. Richter reagoval na vyjádření Ing. Vaňka a uvedl, že v usnesení RMČ č. 141 v bodě I. je jasně napsané, že rada městské části schvaluje přestěhování základní školy. Schvalování přestěhování školy spadá do výhradní pravomoci zastupitelstva městské části a ne rady městské části. Připojil se k vyjádření Mgr. Hejny, že nebyly předloženy žádné zdůvodnění týkající se hluku nebo škodlivin, které by byly naměřeny přímo v budově ZŠ Legerova s porovnáním se školou ZŠ Vratislavova a jinými školami. Dále neviděl žádnou zprávu, že by škola ZŠ Legerova měla nějaké finanční problémy. Mgr. Bureš, vedoucí odboru právního ÚMČ Praha 2, uvedl, že v předmětném usnesení v další části je předložení příslušných usnesení do zastupitelstva městské části začátkem května. Jana Babická, občanka Prahy 2, uvedla, že pečlivě sleduje školství už mnoho let a škola je především instituce, ne budova. Jako bývalá ředitelka ZŠ Vratislavova by toto řešení přijala, protože se nabízí školu v podstatě zachovat. Nechápe rodiče, kteří vyhrožují, že dají své děti pryč, protože ZŠ Legerova má velmi kvalitní zkušený učitelský sbor. Městská část Praha 2 je malá a rodiče své děti do školy vodí, a je jedno jestli přes park nebo ulici. Přestěhováním ZŠ Legerova se děti dostanou ze špatného prostředí do lepšího. Dominika Laštůvková, občanka Prahy 2, uvedla, že je ekonomkou ZŠ Legerova a nikdy tato škola neměla žádné vážné problémy s financováním pedagogů. Až v posledních letech, kdy magistrát hl.m. Prahy neuvolňoval finanční prostředky na dyslektické a integrované děti, došlo trochu k určitým propadům. Řešili to tím, že vzali nenárokové složky pedagogickým pracovníkům a všem, kterým to šlo. Dotklo se jí, když starosta v novinách uveřejnil, že ZŠ Legerova v loňském roce dluží tis. Kč. O tom nic neví, v loňském roce měli sice málo mzdových prostředků, ale nebyli na městské části Praha 2 jediní a ví o školách, které měly daleko větší propad. Městská část Praha 2 podpořila školu finanční částkou ve výši 96 tis. Kč s tím, že ušetřili na provozních nákladech, které jim byly dány na začátku roku Paní Řiháčková, občanka Prahy 2, se dotázala, jak by vypadal schodek na platy učitelů ve chvíli, kdy se hovoří o tom, že učitelský sbor bude v nové ZŠ Vratislavova zachován celý, ale žáků tam nebude ani polovina. Zastupitelé souhlasili aklamací s vystoupením paní Tiché. Hana Tichá se dotázala, jak dlouho bude trvat toto tahání, ve které škole děti zůstanou, zda to bude ZŠ Vratislavova nebo ZŠ Legerova. Za chvíli bude konec školního roku a oni pořád nic nevědí. MUDr. Schwarz uvedl, že zde vyslechli řadu názorů a argumentů ze strany zastupitelů i veřejnosti a věří, že všichni z této diskuze pochopili, že celá tato záležitost není tak jednoduchá. Prvním impulzem, kdy se zastupitelé městské části za klub TOP 09 začali o tento problém podrobněji zajímat, bylo především předložení záměru o stěhování do komise výchovy a vzdělávání J. Pechem, vzhledem k nic neříkající důvodové zprávě. Přivítali také možnost, že stěhování ZŠ Legerova se stalo v únoru prvním politickým diskusním tématem v Novinách Prahy 2. Veškeré další kroky se poté odehrály mimo členy zastupitelstva městské části a podrobnější informace museli získávat postupně sami. Mohlo se stát, že by členové zastupitelstva městské části byli požádáni pouze o souhlas se změnou 10

11 adresy a zřizovací listiny školy bez jakýchkoliv relevantních podkladů stejně tak, jak musela rada městské části rozhodovat usnesením rady č To byl hlavní důvod, který je vedl k žádosti o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva městské části. Dalším zásadním důvodem byla i snaha umožnit všem členům zastupitelstva městské části vyslechnout si názory všech zúčastněných. Nejde jim o získání politických bodů a není to téma, na kterém by si měli brousit politické ostruhy. Zastupitelé městské části můžou požádat starostu o pozastavení výkonu usnesení rady městské části, jak je uvedeno v návrhu usnesení, nemůžou ho úkolovat. ZŠ Legerova se vyskytla v obtížné situaci a skutečně kvalitní řešení potřebuje určitý čas a zejména pak širokou diskuzi všech zúčastněných. Požádal starostu, pokud dnes členové zastupitelstva schválí návrh usnesení, aby dal ZŠ Legerova více času pro řešení situace. Mgr. Marksová uvedla, že na městské části Praha 2 jsou školy Kladská, Londýnská, Slovenská, které mají již několik let výrazný převis žáků. Ostatní základní školy mají žáků méně, než by mohly mít a výrazně nejméně ZŠ Legerova. Pokud má škola dobrý vzdělávací program, děti do školy získá. S J. Pechem se domnívá, že ZŠ Legerova má velmi atraktivní program, ale je na velmi neatraktivním místě, a to může odrazovat i některé rodiče své děti do této školy přihlásit. Pokud se ZŠ Legerova přestěhuje do budovy Vratislavova, může to přilákat více rodičů, kteří své děti to této školy přihlásí. A. Udženija uvedla, že chápe argumenty, které zde byly vysloveny, jak ze strany představitelů rady, ze strany bývalé ředitelky ZŠ Vratislavova, ale i ze strany rodičů a zástupců školy. Měli by se zabývat argumenty, ne emocemi. Požádala všechny, aby byla o tomto kroku nastolena diskuze, bylo to dokumentováno, a aby všichni zapomněli na politické body, které se nedají dělat na úkor dětí. Hana Zapadlová, občanka Prahy 2, uvedla, že ZŠ Legerova je poškozována předpojatými články a články účelově napsanými v novinách, např., že v loňském roce neotevřeli první třídu. Uvedla, že Mgr. Marksová vystoupila na sdružení rodičů kde uvedla, že první třídu neotevřeli, protože neměli dostatek žáků. To nebyla pravda, přihlášené žáky měli, ale vzhledem k tomu, že se hovořilo o zrušení školy, plno rodičů tam nepřišlo a původní plán byl, že ani nebudou vyzvání k zápisu. Učitelé základních škol nějakým způsobem dělají reklamu a prezentují svoji školu ve školkách, ale oni toto nemohli včas udělat, protože do poslední chvíle nevěděli, zda zápis bude či nikoliv. Ing. Paluska uvedl, že si váží výborného pedagogického sboru v ZŠ Legerova, který je na velmi dobré úrovni. I přes špatné umístění školy ještě před pěti lety nebyl zásadní problém v počtu žáků, ale poté začal rapidně počet dětí ubývat. K vydanému článku v novinách, ve kterém redaktor napsal, že ZŠ Legerova dluží někomu nějaké peníze uvedl, že toto nikdy neřekl. Je faktem, že v roce 2010 bylo potřeba téměř 900 tis. Kč z mimořádné dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na pokrytí tohoto problému, dále bylo potřeba na řádné mzdy uvolnit téměř 400 tis. Kč z fondu odměn, určeného pro mimořádné odměny a zhruba 120 tis. Kč povolili převést z provozních prostředků na fond odměn. Uvedl, že je to trochu lepení vlaštovčího hnízda, tato situace nemůže trvat do nekonečna a je odpovědností zejména zastupitelů městské části, aby hledali nějaké řešení. V tomto okamžiku jsou dvě řešení. Zrušit školu nebo se jí pokusit zachránit. Cítí s rodiči, kteří bydlí poblíž ulice Legerova, pro které je cesta do ulice Vratislavova výrazně delší. Je nejvyšší čas nějaké řešení najít a stěhování je snahou tuto školu zachránit. Snaží 11

12 se zachránit školu jako instituci, pedagogický sbor a její specializaci. Uvedl, že problém situace ZŠ Legerova je velice zásadní a je potřeba toto řešit a začít jednat napříč všemi politickými stranami. PhDr. Lochmann přednesl závěrečné slovo a uvedl, že důvodem k předložení návrhu tohoto usnesení je vedlo rozhodnutí současné rady městské části o stěhování ZŠ Legerova, které vycházelo z nedostatečných podkladů. Pokládají to za špatný postup, a proto chtějí, aby o takovýchto závažných věcech rozhodovalo zastupitelstvo městské části a bylo to řádné projednáno. Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (16:7:10) neschválili. 12

13 Závěr: Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat dne od 15:00 hodin v místnosti č. 614, v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Starosta ukončil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 10:00 hodin. Ing. Jiří Paluska starosta Ověřil: Mgr. Drábek Jakub, člen zastupitelstva Ing. Vlková Marie, členka rady Zapsal: Votánková Šárka, vedoucí oddělení organizačního 13

14 ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ č. ze dne k přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ , do budovy Vratislavova 13 Neplatné hlasování Přítomno: 33 Ano: 16 Ne: 7 Zdržel se: 10 Nehlasoval: 0 ODS (Ano: 0, Ne: 2, Zdržel se: 9) Bočan ODS: Ne Černochová ODS: Zdržel se Drábek ODS: Zdržel se Hlaváč ODS: Zdržel se Jubánek ODS: Zdržel se Paluska ODS: Zdržel se Stádník ODS: Zdržel se Udženija ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Zdržel se Vondrášek ODS: Zdržel se Zemanová ODS: Ne TOP 09 (Ano: 8, Ne: 0, Zdržel se: 0) Duchková TOP 09: Ano Kaňková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano Truhlářová TOP 09: Ano OSB (Ano: 8, Ne: 0, Zdržel se: 0) Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano ČSSD (Ano: 0, Ne: 3, Zdržel se: 1) Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ne Pech ČSSD: Ne Pulec ČSSD: Setnička ČSSD: Ne Vlková ČSSD: Zdržel se SZ (Ano: 0, Ne: 2, Zdržel se: 0) Jechová SZ: Ne Uhl SZ: Ne ID hlasování: 3 14

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 26.03.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady,

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 04.02.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8

Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8 Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8 Přítomno: 17 členů za vchod 1262 (tj. 50,0 %) 18 členů za vchod 1261 (tj.

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO 19.2.2009 13:13:00 01-Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis č. 3/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. března 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Z Á P I S z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11.12.2014. Jednání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 25.6.2010 17:06:07 1.1. schválení zápisu 22. ZMČ Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Doležal Lukáš Bc. Nestraník 4 Nehlasoval Dvořák

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Návrh usnesení č.1/27012014 Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Návrh usnesení č.1/27012014 Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27.1.2014 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Školská rada dne 11. 10. 2011

Školská rada dne 11. 10. 2011 Školská rada dne 11. 10. 2011 Přítomni: pí. Hanzlíková p. Pikulík Nepřítomni: p. Dostál pí. Hyklová p. Sosík pí. Dáňová pí. Kelnarová p. Škrabal pí. Lišková p. Švarc Omluveni: pí. Šebková pí. Václavínková

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více