Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí ""

Transkript

1 Mate ská kola Brno, Bellova 2 " Kdo si hraje, nezlobí " 1

2 Robert Fulghum " V echno, co pot ebuji znát, jsem se nau il v mate ské kole " byl zpracován za ú asti celého týmu zam stnanc koly v souladu s Rámcovým programem pro p ed kolní vzd lávání, v souladu se zákonem.561/2004 Sb. kolský zákon, vyhlá kou.14/2005 o p ed kolním vzd lávání v platném zn ní. V Brn dne :

3 Obsah : I. Identifika ní údaje o mate ské kole II. III. IV. Obecná charakteristika koly Podmínky vzd lávání Organizace vzd lávání V. Charakteristika vzd lávacího programu VI. Obsah vzd lávání VII. Evaluace 3

4 I. Identifika ní údaje o mate ské kole Název koly: Mate ská kola Brno, Bellova 2, p ísp vková organizace Sídlo : Bellova 574/2, Brno - Kohoutovice Právní forma : p ísp vková organizace I O : Telefon: M J Fax: ová adresa: Kapacita koly: Mate ská kola 75 d tí kolní jídelna 95 jídel Provoz koly: hodin Z izovatel: Statutární m sto Brno M stská ást Brno Kohoutovice Sídlo: Ba ného 36, Brno Právní forma: ást obce I O: editelka koly : Miroslava Havlová Zpracovatelé programu : Vlasta umberová a Miroslava Havlová s kolektivem zam stnanc M Název programu : "Kdo si hraje, nezlobí " 4

5 II. Obecná charakteristika koly Na e mate ská kola vznikla v rámci komplexní vybavenosti sídli t Brno-Kohoutovice. Byla slavnostn otev ena dne jako pátá M v na í m stské ásti. kola je umíst na ve velice p kném prost edí v lesnaté ásti Kohoutovic, na rozhraní nové a staré zástavby. Jednoposcho ová budova architektonicky zapadá do okolní panelové výstavby.k budov p iléhá zalesn ná kolní zahrada a dv r s asfaltovým povrchem. Mate ská kola je trojt ídní. V p ízemí se nachází jedna t ída (Sluní ka s k es anským zam ením),zázemí pro personál, kolní kuchyn se sklady a místnost slou ící jako prádelna a ehlírna. V prvním poschodí jsou dal í dv t ídy (Beru ky a Ptá ci) se zázemím pro personál. V poslední dob stále více d tí p ichází p ímo z rodiny do M, která je pro n první výchovn - vzd lávací institucí, se kterou se ve svém ivot setkávají. Je proto t eba,aby M jako celek p sobila jak na dít, tak na jeho rodi e p íjemným dojmem.. A to není zrovna úkol jednoduchý. M Bellova má svojí: polohou ( st ed sídli t, zastávka MHD, blízkost Z ) vn j ím prostorovým len ním ( zahrada zatravn ná i zalesn ná, dv r, nedaleký les) vnit ním prostorovým len ním ( jednoposcho ová budova, troj t ídní, vlastní kuchyn ) stávajícím slo ením kolektivu ( 100% kvalifikovaný pedagogický sbor + provozní zam stnanci) v echny p edpoklady k tomu, aby dob e rozvíjela d ti po stránce fyzické, psychické a sociální. Za cíl si klademe vytvo it optimální podmínky pro osobnostní rozvoj dít te a za spolupráce s rodinou podporovat jeho psychický, fyzický a sociální vývoj. kola preferuje rodinný typ výchovy,který je zalo en na klidných a kamarádských vztazích mezi d tmi,zam stnanci a rodi i. Zam ujeme se na poznávání regionu, ve kterém d ti ijí, v nujeme se o ivování starých tradic a jejich za le ování do moderního zp sobu ivota. 5

6 Nemalou pozornost v nujeme logopedické prevenci,kterou se zabývá paní u itelka (Bc.) na í koly pod garancí SPC Vesla ská. Od roku 1998 jsme v na í M otev eli jednu t ídu s k es anskou výchovou na základ ádosti v ících rodin z Kohoutovic,které pat í pod farnost eb tín. Od roku 1999 vydáváme kolní asopis melá ek Bellá ek pro rodi a d ti. V tomto asopise pravideln zve ej ujeme nejnov j í informace z na í M a p iná íme d tem hlavolamy, hádanky, pohádky a pracovní listy, které si mohou samy nebo za pomoci dosp lých vykreslovat a dopl ovat. melá ek Bellá ek se stal maskotem a dobrým duchem na í mate ské koly. Od jsme p ísp vkovou organizací. Právní subjektivita je p ínosem nejen pro M, ale i pro m stskou ást Brno-Kohoutovice. 6

7 III. Podmínky vzd lávání - V cné podmínky V echny vnit ní i venkovní prostory a vybavení M jsou vyhovující spl ují bezpe nostní a hygienické normy v platném zn ní. Prostorové uspo ádání vyhovuje skupinovým i individuálním innostem d tí. D tský nábytek, t locvi né ná adí, zdravotn hygienické za ízení i vybavení pro odpo inek d tí jsou zdravotn nezávadná, odpovídající po tu i v ku d tí a jsou bezpe ná. Vybavení hra kami, u ebními pom ckami materiály a dopl ky je pr b n dopl ováno a obnovováno, podstatná ást je ulo ena v otev ených policových sk í kách, d ti mají o ulo ení t chto v cí p ehled a mohou je samostatn vyu ívat pro spontánní i ízené innosti. Podle finan ních mo ností je postupn vym ován nábytek v jednotlivých t ídách a celkové vybavení je obnovováno. Výtvarné práce d tí jsou vystavovány pro rodi e a ve ejnost v celé budov koly d ti se tak podílí na estetické výzdob koly. Na budovu mate ské koly navazuje kolní zahrada, kterou vyu ívají v echny t ídy. Zahrada umo uje hry v pískovi tích, na h i ti mí ových her a v zalesn né ásti. Je vybavena zahradním nábytkem pro d ti, houpadly, skluzavkami,pr lezkami, hrazdami, kladinou, prohazovadlem apod.na pískovi tích jsou ochranné sít, v letních m sících jsou postaveny mobilní altány, které chrání pískovi t proti slunci. Pokud pov trnostní podmínky nedovolují hry na kolní zahrad, vyu ívají paní u itelky k vycházkám nedaleký les a krásné prost edí Kohoutovic. V horkých letních dnech vyu íváme mobilní mlhovi t. Na zahradu navazuje kolní dv r s pevným povrchem, který vyu íváme na pohybové hry d tí, kreslení k ídou, jízdu na kolob kách a trojkolkách apod. - ivotospráva Plnohodnotnost a vyvá enost stravy d tí je zaji ována vý ivovými normami a napl ována normami daného spot ebního ko e. Po celý den je d tem zaji t n pitný re im a jídelní ek je dopln n ovocem a zeleninou. kolní jídelna vychází vst íc d tem, které mají léka em p edepsanou dietu. Pokud nem e kolní jídelna d tem s dietou zajistit stravu, nosí ji rodi e v jídlonosi ích a ta je potom oh ívána v mikrovlnné troub. S rodi i je sepsána Dohoda o podávání stravy, ve které jsou stanoveny podmínky závazné pro ob strany. 7

8 - Psychosociální podmínky P ed nástupem do M mají nové d ti v pr b hu m síce kv tna a ervna mo nost spole n s rodi i p ijít na akce p ipravené speciáln pro n. Seznámí se s prost edím celé mate ské koly, jejími zam stnanci a vybavením nenásilnou formou. Nové d ti mají mo nost postupné adaptace v M spole n s rodi i, u itelky se s rodi i domlouvají na individuálním adapta ním re imu. T ídy mají vypracovaný ád dne, d ti spole n s u itelkou stanovují pravidla chování v M a dbají na jejich dodr ování.d ti mají na t ídní nást nce piktogramy a hlídají si jejich dodr ování. innosti si d ti vybírají samostatn a zapojení do ízených inností je dobrovolné. Práce u itelek musí vytvá et dobré psychosociální podmínky pro vedení a rozvoj d tí, jejich pro itkové u ení ( pedagogický styl se vzd lávací nabídkou odpovídající v kovým a individuálním pot ebám d tí, indv. práce s d tmi vy adující indv. p ístup a s d tmi mimo ádn nadanými ). Zam stnanci M respektují práva dít te v etn práva na ne innost a seznamují s nimi rodi ovskou ve ejnost. Jsou dána pravidla komunikace a spolupráce mezi dosp lými v M ( rodi e + u itelky + provozní personál M ) - Organizace Denní ád jednotlivých t íd respektuje v kové a individuální mo nosti d tí, dává d tem mo nost osobního soukromí ( právo na hru, ne innost, odpo inek ). Plánování inností vychází z pot eb a zájmu d tí, vyhovuje individuálním vzd lávacím pot ebám a mo nostem d tí. Ve t íd je zapsáno maximáln 25 d tí. - ízení M Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zam stnanc koly jsou dány pracovními nápln mi a kompetencemi. Zam stnanci se podílejí na ízení koly prost ednictvím p id lených kompetencí, spoluú astí na vytvá ení kolního vzd lávacího programu,ro ního plánu koly a ád koly. kolním vzd lávacím programem jsou stanovena pravidla kontrolní a evalua ní innosti pro vnit ní hodnocení v ech stránek chodu koly. Tato poskytují zp tnou vazbu a slou í pro stanovení cíl dal í práce. P edávání informací mezi zam stnanci koly je zaji t no zejména pracovními poradami, pedagogickými radami (plány porad ) a dle pot eby i operativními poradami. 8

9 Pracovníci mají k dispozici kopie ád, programu a plán koly, odborné asopisy a dostatek pracovních materiál,aktuální informace jsou vyv ovány i na nást nce u docházky. Rodi m jsou informace p edávány : ústn : - na sch zkách rodi organiza ní zále itosti, seznamování se kolním vzd lávacím programem, jeho realizací a hodnocením - konzultacemi výsledk výchovy a vzd lávání d tí - p i scházení a rozcházení d tí aktuální informace písemn : - na nást nkách a ve kolním asopisu melá ek Bellá ek o aktuálních událostech, výchovn vzd lávací práci a jejím plánování, osobním podílu jednotlivých rodi na chodu koly - v atnách d tí mají rodi e k dispozici kolní ád, informa ní leták koly. kola má zpracován plán spolupráce s dal ími subjekty a odborníky,který je sou ástí ro ního pracovního plánu koly. kola po ádá dny otev ených dve í a r zné akce pro irokou ve ejnost. innost koly se sna íme prezentovat v asopise m stské ásti Kohoutovický Kurýr. - Personální a pedagogické zaji t ní + profesionalita a odpov dnost p ed kolního pedagoga Tým pracovníku M je dlouhodob stabilní, po ty zam stnanc odpovídají po tu d tí docházejících do M. V ichni zam stnanci mají p edepsanou odbornou kvalifikaci a dále se soustavn vzd lávají dle plánu DVPP. Pracovní doba je p izp sobena ádu dne. P i své práci jednají podle obecn platných spole enských pravidel tím je zaji t na i profesionalita a odpov dnost p ed kolního pedagoga daná RVPPV. - Spoluú ast rodi Rodi e mají volný p ístup do t íd, zú ast ují se akcí po ádaných kolou pro zlep ení spolupráce s rodinou. Mohou se spolupodílet na plánování akcí koly. V p ípad pot eby jsou spole n s rodi i zpracovány individuální plány d tí, následn konzultovány a vyhodnocovány. Soukromé údaje a osobní data o d tech jsou chrán na p ed zneu itím 9

10 vnit ními p edpisy koly. Dle pot eby jsou rodi m poskytovány odborné informace, p j ována odborná literatura ze kolní knihovny a zaji ovány konzultace s odborníky.logopedické poradenství, Pedagogicko-psychologická poradna. Rodi e jsou seznamováni s t ídním programem, mohou se podílet na jeho tvorb, napl ování i hodnocení. Informace mezi kolou a rodi i jsou p edávány na sch zkách, na nást nkách v atnách d tí, osobními pohovory a anketami pro rodi e, ve kolním asopisu. Informace o kole naleznou rodi e v p ízemí v hale ulo ené v barevných anonech. Informativní výpis Ro ní plán Dal í vzd lávání pedagogických pracovník Prezentace koly na ve ejnosti 10

11 IV. Organizace vzd lávání 11

12 12

13 1.P ijímání d tí do M Do mate ské koly jsou p ijímány d ti zpravidla po dovr ení t í let v ku. T ídy se napl ují do po tu 25 d tí na t ídu. Zápis d tí do M vyhla uje editelka koly po domluv se z izovatelem a koná se zpravidla v jarních m sících p íslu ného roku p esný termín bývá zve ejn n na budov koly a v kohoutovickém Kurýru (obecní zpravodaj). Pokud zájem o zapsání dít te do M p esahuje po et volných míst, provádí editelka koly výb rové ízení dle kriterií stanovených pro p ijímací ízení na základ dohody s ÚM. T ídy jsou smí ené. Nové d ti jsou za azovány do t íd podle zájmu rodi ( sourozenec i kamarád ve t íd, u itelka apod.) a kapacitních mo ností t ídy. 2. T ídy Z haly v prvním poschodí, která se vyzdobuje d tskými pracemi, je vchod do dvou t íd. 13

14 T ída Ptá ci 14

15 T ída Beru ky 15

16 Vzd lávání v obou t ídách vychází ze kolního vzd lávacího programu, na základ kterého si ka dá t ída samostatn zpracovává sv j T ídní vzd lávací program.ve t íd Ptá k se do vzd lávacího programu za azují prvky jógy. Ve t íd Beru ek jsou paní u itelky se vzd láním speciálního pedagoga a podle pot eby je mo né do této t ídy integrovat d ti se speciálními pot ebami. V sou asné dob se hlavn specializují na d ti s logopedickými problémy. V p ízemí budovy v hale se nachází hlavní informa ní tabule pro rodi e, kde si rodi e mohou vybrat z bohaté nabídky kulturních a sportovních akcí r zných za ízení,jejich nabídky p ichází na letácích po tou. Jsou zde v barevných anonech ve keré informace o kole. Místo zde má i ekologický koutek, proto e d ti jsou vedeny k ochran ivotního prost edí. Patronem koutku je pan Popela,který d ti a rodi e informuje o sb ru druhotných surovin spolu s paná ky Papírá kem,petá kem,hliní kem,sprejá kem a Baterá kem. Z haly jsou dva vchody - do t ídy Sluní ek a do zázemí kolky se kolní kuchyní. 16

17 T ída Sluní ka s k es anskou výchovou Vzd lávání v této t íd vychází ze kolního vzd lávacího programu,tak jako ve t ídách klasických.t ídním programem prolínají navíc prvky k es anské výchovy. Krédo t ídy: Mám rád sv j ivot, vá ím si ho Mám rád své bli ní, vá ím si jich Obdivuji sv t kolem sebe Nenásilná výchova k úct k sob samému,lidem kolem sebe,k sv tu Boj proti vandalismu a násilí Znamení lidské lásky je to první, s ím se lov k p i svém p íchodu na sv t v oblasti vztahu setkává a co je pro jeho vývoj nezbytné. ivotním úkolem lov ka je porozum t t mto znamením,poznávat v nich lásku lidskou i Bo í a odpovídat na ni projevem dobra,klidem a d v rným vztahem k Bohu. Cílem je vést d ti ke spontánnímu a p irozenému vnímání a uv dom ní si b ných znamení lidské innosti a lásky.poznávat krásu dobra a vést d ti k projev m dobra v i bli ním i neznámým lidem jako odpov na jeho p ijímání.umo ovat d tem poznat v nich stejn pozitivní citový zá itek jako ve znamení lásky lidské.na tomto základ p ipravit podmínky pro osvojování prvních pojm o Bohu,Je í i Kristu a jeho radostné zv sti a jejich systematické uspo ádání. Hlavní my lenka láska láska mezi d tmi, mezi d tmi dosp lými, dosp lými navzájem Úcta ke stá í,hodnotám lidské práce,láska k p írod Do v ech akcí k es anské t ídy se mohou zapojit a ú astnit se i ostatní d ti a rodi e,kte í jsou o v ech akcích informováni. 17

18 18

19 kolní kuchyn Pro la celkovou rekonstrukcí a renovací.ve keré vybavení je v nerezovém provedení.byly zakoupeny nové mrazící a chladicí boxy.postupn se obnovuje kuchy ské ná iní a ná adí. 19

20 Nadstandardní nabídka Mate ská kola nabízí d tem r zné krou ky, které probíhají mimo pracovní dobu pedagog,kte í je realizují. Tyto krou ky nejsou sou ástí kolního vzd lávacího programu a nejsou uplat ovány na úkor jeho rozsahu a kvality. Celá nadstandardní nabídka je realizována za úplatu. kolá ek - celoro ní pozvolná p íprava na p echod do Z (bez ú asti rodi ) Edukativn stimula ní skupiny p íprava na vstup do Z (10 lekcí za ú asti rodi ) Sportovní hry Dramatidký krou ek Vý e uvedenou nabídku zaji uje pro kolu Studio Paprsek vedený paní u itelkou Svojanovskou. Plavecký výcvik - dle nabídky Plaveckých kol Baletní pr prava - vede bývalá baletka paní Kubaláková Seznamování s angli tinou vede Jazyková kola Slon Logopedická pé e a poradenství vede paní u itelka Bc.Jana Kova ová Zájmovou innost lze m nit nebo dopl ovat podle zájmu rodi a schopností d tí. 20

21 V.Charakteristika vzd lávacího programu Koncepce koly Mate ská kola je pro v t inu d tí první výchovn vzd lávací institucí, se kterou se ve svém ivot setkávají. Aby byl pobyt pro d ti v M co nejp irozen j í a následný p echod do Z co nejleh í, rozhodly jsme se preferovat rodinný zp sob výchovy a vzd lávání v jeho základním modelu,který je zalo ený na klidných,kamarádských vztazích mezi zú astn nými stranami. Dít dít Dít rodi e Dít pedagog Rodi e pedagog Pedagog pedagog Základem v eho je t lesná zdatnost dít te, pozorný vztah ke svému okolí,, správné návyky a postoje,získávání pot ebných zku eností,um ní získávat sebev domí a hodnotit sebe samého. Cílem koncepce je: na základ vytvo ení optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dít te a za úzké spolupráce s rodinou podporovat psychický,fyzický a sociální r st dít te tak,aby m lo v echny p edpoklady pro úsp ný a bezproblémový vstup do základní koly. Úkolem koncepce je: aby se dít dob e identifikovalo se svým t lem, um lo pe ovat o biologické pot eby kulturním zp sobem (osobní hygiena,sebeobsluha),prospívalo svému t lu aktivním pohybem a zdrav komponovanou stravou a neohro ovalo sv j ivot a zdraví riskantními aktivitami.dít by m lo uznávat svoje okolí,m lo by mít úctu k hodnotám,které vytvo ily star í generace,nem lo by zapomínat na staré tradice a sna it se je zachovat a za lenit do moderního zp sobu ivota. Aby na e zám ry byly ú elné,musíme mít neustále na z eteli: Vzájemné prolínání v ech podoblastí z RVPPV Denní re im vyhovující fyziologickým d tským pot ebám Respektování individuálních pot eb d tí a jejich osobnosti Neomezování samostatnosti dít te p i pohybových innostech Dostatek p íle itosti k pracovním úkon m Respektování rozdíl t lesných,smyslových a pohybových Respektování zdravotních problém Dostatek pohybových aktivit a neomezování jejich spontánnosti Zaji ování vhodných prostor z hlediska bezpe nosti Neopomíjet d le itost vzor chování pracovnic M Zapojovat se do kulturních akci koly a regionu Prost edky: Prost edí M Vytvo ení sympatizujícího prost edí M,optimálních podmínek pro pobyt d tí v M po stránce materiální,prostorové i asové a tím usnadnit i adaptaci d tí na prost edí M Plánování Vyu ívání poznatk pedagogické diagnostiky ve výchovné práci, empatie Provád t evaluaci výchovn vzd lávací práce Vytvá et individuální plány pro d ti vy adující více pé e,nadané nebo O D Ve výchovn vzd lávací práci a plánování vycházet z podmínek t ídy,znalostí a úrovn d tí (v kových a individuálních),zajisti návaznost a gradaci úkol Ve v ech innostech respektovat práva dít te (zejména na hru a odpo inek) 21

22 Organizovat akce pro rodi e a d ti a tím zapojovat rodi ovskou ve ejnost do výchovn vzd lávací práce mate ské koly Spolupráce s okolními základními kolami s PPP i dal ími odborníky u problémových d tí s SLC Vesla ská v oblasti logopedické s rodi i - dopln ní rodinné výchovy výchova k rodi ovství a zodpov dnosti za výchovu d tí poskytování korektních zku eností a odborných doporu ení pomoc p i navazování kontakt s odborníky (logoped,pediatr,psycholog) zap j ování odborné literatury k e ení výchovn vzd lávacích problém Zájmové innosti zaji ovat zájmové krou ky dle po adavk rodi a individuálních schopností d tí Vyvá ená vý iva ve spolupráci se kolní jídelnou podporovat zdravý zp sob stravování za azování racionální vý ivy do jídelní ku (i ve skryté podob ) vycházet vst íc rodi m d tí s dietami seznamování rodi s prvky zdravé vý ivy dle zájmu ze strany rodi poskytování receptur z jídelní ku koly Metody vzd lávací práce: Tematické u ení - zp sob vzd lávání d tí,který spo ívá ve vyhledávání témat, inností a situací,které jsou d tem blízké a srozumitelné a které umo ují,aby d ti získávaly o ekávané poznatky,dovednosti i postoje v reálných souvislostech a tak je dokázaly prakticky vyu ít. Kooperativní u ení je zalo ené na vzájemné spolupráci d tí p i e ení spole ných slo it j ích problém a situací,u í d ti si rozd lovat role a úkoly,plánovat innosti,spolupracovat,pomáhat si,radit si,vyvíjet spole né úsilí,kontrolovat a hodnotit spole nou práci. Pro itkové u ení vychází z vlastní zku enosti a pro itku dít te, je to zp sob pro dít p irozený a jemu vlastní 22

23 VI. Obsah vzd lávání Konkrétní vzd lávací nabídka je uspo ádána do osmi integrovaných blok, které jsou spole né pro celou mate skou kolu. Maskotem koly je melá ek Bellá ek a tak se jeho postavi ka objevuje i v názvech jednotlivých integrovaných blok. 1. Já jsem melá ek a kdo jsi ty? Cíl,zám r Seznamování s kamarády,zam stnanci koly a s prost edím koly Osvojování poznatk o t le,podpora zdraví, bezpe í a osobní pohody Rozvíjení prosociálních postoj a komunikativních dovedností Obsah Orientuje se v ádu a d ní v prost edí,ve kterém ije Doká e rozpoznat a vyu ívat vlastní silné stránky,poznávat svoje slabé stránky Domlouvá se,spolupracuje Je schopno chápat, e lidé jsou r zní,umí být tolerantní 2. D ti,poj te poznávat sv t! volá melá ek Cíl,zám r Seznamování se sv tem lidí,kultury,um ní,osvojování si základních poznatk v prost edí,v n m ije Vytvá ení pov domí o existenci jiných kultur Rozvíjení úcty k ivotu ve v ech jeho formách Obsah Zajímá se o to,co se kolem d je (je otev ené aktuálnímu d ní) Má základní d tskou p edstavu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,sna í se podle toho chovat Ví, e není jedno,v jakém prost edí ije, e svým chováním se na n m podílí 3. melá ek nám radí,jak máme být zdraví Cíl,zám r Uv dom ní si vlastního t la,rozvoj vyu ívání v ech smysl Osvojení si poznatk a dovedností d le itých k podpo e zdraví,bezpe í,osobní pohody Zdravé postoje a návyky,prevence ikana,drogy,zneu ívání Obsah Klade otázky a hledá odpov di e í problémy,na které sta í 23

24 4. Slavíme se melá kem - tradice Cíl,zám r Oslavy v mate ské kole,spole ná setkávání Mikulá,Vánoce,T i králové,masopust,morena,velikonoce Významné dny Obsah Aktivn si v ímá,co se kolem d je Doká e vyjad ovat a sd lovat své pro itky a pocity r znými prost edky ( e í,výtvarn,dramaticky,hudebn ) 5. U jednoho stolu,je nám dob e spolu Cíl,zám r Spole né diskuze,rozhovory,konverzace Poznávání sebe sama,pozitivních cit ve vztahu k sob,získání relativní citové samostatnosti,vytvá ení prosiciálních postoj Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvá et,rozvíjet je a pln pro ívat Dodr ování dohodnutých pravidel vzájemného sou ití Obsah Odhaduje své síly,u í se hodnotit svoje osobní pokroky i oce ovat výkony druhých e í problémy,na které sta í,náro n j í s oprou dosp lého Komunikuje bez zábran a ostychu s d tmi i dosp lými Spolupodílí se na spole ných rozhodnutích,je tolerantní 6. melá kovy hrátky s kytkami a se zví átky Cíl,zám r Rozvoj a u ívání v ech smysl Posilování p irozených poznávacích cit Pozitivní vztah k u ení, práce s informacemi Obsah Soust ed n pozoruje,zkoumá,objevuje Má elementární poznatky o p írod 24

25 7. melá ek nám poradí,zemi s námi ochrání Cíl,zám r Sb r a t íd ní druhotných materiál Ekokamarádi Vytvá ení pov domí o tom,jak chránit p írodu Vytvá ení základ pro práci s informacemi,rozvoj komunikativních dovedností Obsah Není lhostejné k tomu,v jakém prost edí ije Rozli uje e ení,která jsou funk ní a která funk ní nejsou Zkou í,experimentuje,hledá r zné mo nosti a varianty 8. Bez práce není kolá ek,to vám radí melá ek Cíl,zám r Rozvoj úcty k lidské práci Spolupodílet se na vytvá ení esteticky vkusného prost edí Mít aktivní postoj ke sv tu,k materiálním hodnotám Obsah Odhaduje své síly,zapo atou práci dokon í P i spole ných innostech se domlouvá,spolupracuje P ijímá vyjasn né a zd vodn né povinnosti Má smysl pro povinnost ve h e,práci i u ení K vý e uvedeným obsah m u jednotlivých integrovaných blok se v k es anské t íd je t p i azují následující: * etba d tské Bible, k es anské kní ky,bro ury,leporela *Poslech k es anských písní z kazet a CD *Náv t vy kaple v Kohoutovicích,kostela na Mendlov nám. a katedrály Sv.Petra a Pavla *Besedy s kn zem a jeho náv t vy v M ( Otec Pavel Haluza) *Hry s nábo enskou tematikou.ty,které rozvíjejí kladné vztahy mezi d tmi,u í lásce a ohleduplnosti. *Základní modlitby *Nácvik modliteb pomocí omalovánek spoluprací s kn zem z kohoutovické kaple *Neustále vyzvedávat a u it d ti hlavnímu p ikázání Miluj bli ního svého jako sám sebe *Nau it d ti chápat pojem B h. B h je láska. *Objasnit pomocí pohádek úlohu Je í e Krista,kterého B h poslal na sv t. *Vést k úct k Pann Marii *Pr b né výstavy prací d tí,informování ve ejnosti o innosti k es anské t ídy *Zp v písní s nábo enskou tematikou *Ka dé dít má sv j se it,se kterým lepí pracuje p i k es anských chvilkách 25

26 Ve keré vzd lávací innosti probíhají nenásilnou formou s ohledem na individuální pot eby a osobnost dít te.jde nám o to, aby d ti chodily rády do mate ské koly a samy se se zájmem zapojovaly do v ech akcí a iniciativ p ipravovaných u itelkami. Velký d raz klademe na úzkou spolupráci s rodinou. Integrované bloky jsou závazné pro v echny pedagogické pracovníky,nezávazný je jejich výb r a skladba b hem roku.podle pot eby se mohou integrované bloky b hem roku opakovat.z integrovaných blok se vychází p i tvorb T ídních vzd lávacích program. Dal í komponenty,na základ kterých se tvo í t ídní vzd lávací programy (ka dá t ída si tvo í sv j originál),jsou obsa eny v P íloze oblasti vzd lávání. Ka dý kol ní rok má je t své specifikum, které je ve vzd lávacím procesu dominantn j í. 1. Hrajeme si od jara do zimy ( k.rok 2004/2005) 2. D ti a hry ( k.rok 2005/2006) 3. Hrajeme a zpíváme si s pohádkou ( k.rok 2006/2007) 4. D ti a zdraví ( k.rok 2007/2008) 5. D ti a ekologie ( k.rok 2008/2009) 6. Máme zelenou, ale víme jak se chovat? ( k.rok 2009/10 a 2010/11) 26

27 VII.Evalua ní - hodnotící- systém Smyslem evaluace v M je zkvalitn ní vzd lávací práce. Spo ívá v uv dom ní si a pojmenování nedostatk, pro tomu tak je a co m eme ud lat pro nápravu. Pro vnit ní evaluaci pot ebujeme zp tnou vazbu od d tí, kolegyní ve t íd,ostatních zam stnanc. Z vn j ku od rodi,úm, I. Jako metody pou íváme pozorování,hospitace,rozhovory,záznamy o d tech,diagnostiku, diskuze,periodické hodnocení na pedagogických radách,rozbor dokumentace, analýzu,ankety, dotazníky r zného typu. Evaluace koly - provádí se po 3 letech a jako podklady jsou vyu ity Údaje o mate ské kole,které se zpracovávají ka doro n na záv r kolního roku,a dále Zpráva o hospoda ení koly,která se zpracovává na záv r kalendá ního roku. Evaluace VP - se provádí na konci kolního roku,dle pot eby kterákoliv jeho ást. Analyzují se jednotlivé podmínky vzd lávání. Evaluace T ídního vzd lávacího programu se provádí v pololetí a na záv r kolního roku. Evaluace integrovaných blok se provádí po skon ení ka dého integrovaného bloku Evaluace podtémat po skon ení podtématu. Evaluace denních záznam o d tech: provádí se m sí n Evaluace individuálního rozvoje dít te: diagnostika se provádí koncem zá í,ledna a ervna.u dít te,které nastoupí do M b hem roku se záznam provede m síc po nástupu. Evaluace u itelek,provozních zam stnanc - hospitace,kontrolní innost editelky Autoevaluace u itelek, provozních zam stnanc - dotazníky na konci kolního roku Vzd lávací proces hodnotíme podle znak pro itkového u ení,dotazník Podmínky vzd lávání hodnotí zam stnanci,rodi e dotazníky Výsledky vzd lávání u d tí hodnotí u itelky: sady tabulek 27

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více