Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí ""

Transkript

1 Mate ská kola Brno, Bellova 2 " Kdo si hraje, nezlobí " 1

2 Robert Fulghum " V echno, co pot ebuji znát, jsem se nau il v mate ské kole " byl zpracován za ú asti celého týmu zam stnanc koly v souladu s Rámcovým programem pro p ed kolní vzd lávání, v souladu se zákonem.561/2004 Sb. kolský zákon, vyhlá kou.14/2005 o p ed kolním vzd lávání v platném zn ní. V Brn dne :

3 Obsah : I. Identifika ní údaje o mate ské kole II. III. IV. Obecná charakteristika koly Podmínky vzd lávání Organizace vzd lávání V. Charakteristika vzd lávacího programu VI. Obsah vzd lávání VII. Evaluace 3

4 I. Identifika ní údaje o mate ské kole Název koly: Mate ská kola Brno, Bellova 2, p ísp vková organizace Sídlo : Bellova 574/2, Brno - Kohoutovice Právní forma : p ísp vková organizace I O : Telefon: M J Fax: ová adresa: Kapacita koly: Mate ská kola 75 d tí kolní jídelna 95 jídel Provoz koly: hodin Z izovatel: Statutární m sto Brno M stská ást Brno Kohoutovice Sídlo: Ba ného 36, Brno Právní forma: ást obce I O: editelka koly : Miroslava Havlová Zpracovatelé programu : Vlasta umberová a Miroslava Havlová s kolektivem zam stnanc M Název programu : "Kdo si hraje, nezlobí " 4

5 II. Obecná charakteristika koly Na e mate ská kola vznikla v rámci komplexní vybavenosti sídli t Brno-Kohoutovice. Byla slavnostn otev ena dne jako pátá M v na í m stské ásti. kola je umíst na ve velice p kném prost edí v lesnaté ásti Kohoutovic, na rozhraní nové a staré zástavby. Jednoposcho ová budova architektonicky zapadá do okolní panelové výstavby.k budov p iléhá zalesn ná kolní zahrada a dv r s asfaltovým povrchem. Mate ská kola je trojt ídní. V p ízemí se nachází jedna t ída (Sluní ka s k es anským zam ením),zázemí pro personál, kolní kuchyn se sklady a místnost slou ící jako prádelna a ehlírna. V prvním poschodí jsou dal í dv t ídy (Beru ky a Ptá ci) se zázemím pro personál. V poslední dob stále více d tí p ichází p ímo z rodiny do M, která je pro n první výchovn - vzd lávací institucí, se kterou se ve svém ivot setkávají. Je proto t eba,aby M jako celek p sobila jak na dít, tak na jeho rodi e p íjemným dojmem.. A to není zrovna úkol jednoduchý. M Bellova má svojí: polohou ( st ed sídli t, zastávka MHD, blízkost Z ) vn j ím prostorovým len ním ( zahrada zatravn ná i zalesn ná, dv r, nedaleký les) vnit ním prostorovým len ním ( jednoposcho ová budova, troj t ídní, vlastní kuchyn ) stávajícím slo ením kolektivu ( 100% kvalifikovaný pedagogický sbor + provozní zam stnanci) v echny p edpoklady k tomu, aby dob e rozvíjela d ti po stránce fyzické, psychické a sociální. Za cíl si klademe vytvo it optimální podmínky pro osobnostní rozvoj dít te a za spolupráce s rodinou podporovat jeho psychický, fyzický a sociální vývoj. kola preferuje rodinný typ výchovy,který je zalo en na klidných a kamarádských vztazích mezi d tmi,zam stnanci a rodi i. Zam ujeme se na poznávání regionu, ve kterém d ti ijí, v nujeme se o ivování starých tradic a jejich za le ování do moderního zp sobu ivota. 5

6 Nemalou pozornost v nujeme logopedické prevenci,kterou se zabývá paní u itelka (Bc.) na í koly pod garancí SPC Vesla ská. Od roku 1998 jsme v na í M otev eli jednu t ídu s k es anskou výchovou na základ ádosti v ících rodin z Kohoutovic,které pat í pod farnost eb tín. Od roku 1999 vydáváme kolní asopis melá ek Bellá ek pro rodi a d ti. V tomto asopise pravideln zve ej ujeme nejnov j í informace z na í M a p iná íme d tem hlavolamy, hádanky, pohádky a pracovní listy, které si mohou samy nebo za pomoci dosp lých vykreslovat a dopl ovat. melá ek Bellá ek se stal maskotem a dobrým duchem na í mate ské koly. Od jsme p ísp vkovou organizací. Právní subjektivita je p ínosem nejen pro M, ale i pro m stskou ást Brno-Kohoutovice. 6

7 III. Podmínky vzd lávání - V cné podmínky V echny vnit ní i venkovní prostory a vybavení M jsou vyhovující spl ují bezpe nostní a hygienické normy v platném zn ní. Prostorové uspo ádání vyhovuje skupinovým i individuálním innostem d tí. D tský nábytek, t locvi né ná adí, zdravotn hygienické za ízení i vybavení pro odpo inek d tí jsou zdravotn nezávadná, odpovídající po tu i v ku d tí a jsou bezpe ná. Vybavení hra kami, u ebními pom ckami materiály a dopl ky je pr b n dopl ováno a obnovováno, podstatná ást je ulo ena v otev ených policových sk í kách, d ti mají o ulo ení t chto v cí p ehled a mohou je samostatn vyu ívat pro spontánní i ízené innosti. Podle finan ních mo ností je postupn vym ován nábytek v jednotlivých t ídách a celkové vybavení je obnovováno. Výtvarné práce d tí jsou vystavovány pro rodi e a ve ejnost v celé budov koly d ti se tak podílí na estetické výzdob koly. Na budovu mate ské koly navazuje kolní zahrada, kterou vyu ívají v echny t ídy. Zahrada umo uje hry v pískovi tích, na h i ti mí ových her a v zalesn né ásti. Je vybavena zahradním nábytkem pro d ti, houpadly, skluzavkami,pr lezkami, hrazdami, kladinou, prohazovadlem apod.na pískovi tích jsou ochranné sít, v letních m sících jsou postaveny mobilní altány, které chrání pískovi t proti slunci. Pokud pov trnostní podmínky nedovolují hry na kolní zahrad, vyu ívají paní u itelky k vycházkám nedaleký les a krásné prost edí Kohoutovic. V horkých letních dnech vyu íváme mobilní mlhovi t. Na zahradu navazuje kolní dv r s pevným povrchem, který vyu íváme na pohybové hry d tí, kreslení k ídou, jízdu na kolob kách a trojkolkách apod. - ivotospráva Plnohodnotnost a vyvá enost stravy d tí je zaji ována vý ivovými normami a napl ována normami daného spot ebního ko e. Po celý den je d tem zaji t n pitný re im a jídelní ek je dopln n ovocem a zeleninou. kolní jídelna vychází vst íc d tem, které mají léka em p edepsanou dietu. Pokud nem e kolní jídelna d tem s dietou zajistit stravu, nosí ji rodi e v jídlonosi ích a ta je potom oh ívána v mikrovlnné troub. S rodi i je sepsána Dohoda o podávání stravy, ve které jsou stanoveny podmínky závazné pro ob strany. 7

8 - Psychosociální podmínky P ed nástupem do M mají nové d ti v pr b hu m síce kv tna a ervna mo nost spole n s rodi i p ijít na akce p ipravené speciáln pro n. Seznámí se s prost edím celé mate ské koly, jejími zam stnanci a vybavením nenásilnou formou. Nové d ti mají mo nost postupné adaptace v M spole n s rodi i, u itelky se s rodi i domlouvají na individuálním adapta ním re imu. T ídy mají vypracovaný ád dne, d ti spole n s u itelkou stanovují pravidla chování v M a dbají na jejich dodr ování.d ti mají na t ídní nást nce piktogramy a hlídají si jejich dodr ování. innosti si d ti vybírají samostatn a zapojení do ízených inností je dobrovolné. Práce u itelek musí vytvá et dobré psychosociální podmínky pro vedení a rozvoj d tí, jejich pro itkové u ení ( pedagogický styl se vzd lávací nabídkou odpovídající v kovým a individuálním pot ebám d tí, indv. práce s d tmi vy adující indv. p ístup a s d tmi mimo ádn nadanými ). Zam stnanci M respektují práva dít te v etn práva na ne innost a seznamují s nimi rodi ovskou ve ejnost. Jsou dána pravidla komunikace a spolupráce mezi dosp lými v M ( rodi e + u itelky + provozní personál M ) - Organizace Denní ád jednotlivých t íd respektuje v kové a individuální mo nosti d tí, dává d tem mo nost osobního soukromí ( právo na hru, ne innost, odpo inek ). Plánování inností vychází z pot eb a zájmu d tí, vyhovuje individuálním vzd lávacím pot ebám a mo nostem d tí. Ve t íd je zapsáno maximáln 25 d tí. - ízení M Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zam stnanc koly jsou dány pracovními nápln mi a kompetencemi. Zam stnanci se podílejí na ízení koly prost ednictvím p id lených kompetencí, spoluú astí na vytvá ení kolního vzd lávacího programu,ro ního plánu koly a ád koly. kolním vzd lávacím programem jsou stanovena pravidla kontrolní a evalua ní innosti pro vnit ní hodnocení v ech stránek chodu koly. Tato poskytují zp tnou vazbu a slou í pro stanovení cíl dal í práce. P edávání informací mezi zam stnanci koly je zaji t no zejména pracovními poradami, pedagogickými radami (plány porad ) a dle pot eby i operativními poradami. 8

9 Pracovníci mají k dispozici kopie ád, programu a plán koly, odborné asopisy a dostatek pracovních materiál,aktuální informace jsou vyv ovány i na nást nce u docházky. Rodi m jsou informace p edávány : ústn : - na sch zkách rodi organiza ní zále itosti, seznamování se kolním vzd lávacím programem, jeho realizací a hodnocením - konzultacemi výsledk výchovy a vzd lávání d tí - p i scházení a rozcházení d tí aktuální informace písemn : - na nást nkách a ve kolním asopisu melá ek Bellá ek o aktuálních událostech, výchovn vzd lávací práci a jejím plánování, osobním podílu jednotlivých rodi na chodu koly - v atnách d tí mají rodi e k dispozici kolní ád, informa ní leták koly. kola má zpracován plán spolupráce s dal ími subjekty a odborníky,který je sou ástí ro ního pracovního plánu koly. kola po ádá dny otev ených dve í a r zné akce pro irokou ve ejnost. innost koly se sna íme prezentovat v asopise m stské ásti Kohoutovický Kurýr. - Personální a pedagogické zaji t ní + profesionalita a odpov dnost p ed kolního pedagoga Tým pracovníku M je dlouhodob stabilní, po ty zam stnanc odpovídají po tu d tí docházejících do M. V ichni zam stnanci mají p edepsanou odbornou kvalifikaci a dále se soustavn vzd lávají dle plánu DVPP. Pracovní doba je p izp sobena ádu dne. P i své práci jednají podle obecn platných spole enských pravidel tím je zaji t na i profesionalita a odpov dnost p ed kolního pedagoga daná RVPPV. - Spoluú ast rodi Rodi e mají volný p ístup do t íd, zú ast ují se akcí po ádaných kolou pro zlep ení spolupráce s rodinou. Mohou se spolupodílet na plánování akcí koly. V p ípad pot eby jsou spole n s rodi i zpracovány individuální plány d tí, následn konzultovány a vyhodnocovány. Soukromé údaje a osobní data o d tech jsou chrán na p ed zneu itím 9

10 vnit ními p edpisy koly. Dle pot eby jsou rodi m poskytovány odborné informace, p j ována odborná literatura ze kolní knihovny a zaji ovány konzultace s odborníky.logopedické poradenství, Pedagogicko-psychologická poradna. Rodi e jsou seznamováni s t ídním programem, mohou se podílet na jeho tvorb, napl ování i hodnocení. Informace mezi kolou a rodi i jsou p edávány na sch zkách, na nást nkách v atnách d tí, osobními pohovory a anketami pro rodi e, ve kolním asopisu. Informace o kole naleznou rodi e v p ízemí v hale ulo ené v barevných anonech. Informativní výpis Ro ní plán Dal í vzd lávání pedagogických pracovník Prezentace koly na ve ejnosti 10

11 IV. Organizace vzd lávání 11

12 12

13 1.P ijímání d tí do M Do mate ské koly jsou p ijímány d ti zpravidla po dovr ení t í let v ku. T ídy se napl ují do po tu 25 d tí na t ídu. Zápis d tí do M vyhla uje editelka koly po domluv se z izovatelem a koná se zpravidla v jarních m sících p íslu ného roku p esný termín bývá zve ejn n na budov koly a v kohoutovickém Kurýru (obecní zpravodaj). Pokud zájem o zapsání dít te do M p esahuje po et volných míst, provádí editelka koly výb rové ízení dle kriterií stanovených pro p ijímací ízení na základ dohody s ÚM. T ídy jsou smí ené. Nové d ti jsou za azovány do t íd podle zájmu rodi ( sourozenec i kamarád ve t íd, u itelka apod.) a kapacitních mo ností t ídy. 2. T ídy Z haly v prvním poschodí, která se vyzdobuje d tskými pracemi, je vchod do dvou t íd. 13

14 T ída Ptá ci 14

15 T ída Beru ky 15

16 Vzd lávání v obou t ídách vychází ze kolního vzd lávacího programu, na základ kterého si ka dá t ída samostatn zpracovává sv j T ídní vzd lávací program.ve t íd Ptá k se do vzd lávacího programu za azují prvky jógy. Ve t íd Beru ek jsou paní u itelky se vzd láním speciálního pedagoga a podle pot eby je mo né do této t ídy integrovat d ti se speciálními pot ebami. V sou asné dob se hlavn specializují na d ti s logopedickými problémy. V p ízemí budovy v hale se nachází hlavní informa ní tabule pro rodi e, kde si rodi e mohou vybrat z bohaté nabídky kulturních a sportovních akcí r zných za ízení,jejich nabídky p ichází na letácích po tou. Jsou zde v barevných anonech ve keré informace o kole. Místo zde má i ekologický koutek, proto e d ti jsou vedeny k ochran ivotního prost edí. Patronem koutku je pan Popela,který d ti a rodi e informuje o sb ru druhotných surovin spolu s paná ky Papírá kem,petá kem,hliní kem,sprejá kem a Baterá kem. Z haly jsou dva vchody - do t ídy Sluní ek a do zázemí kolky se kolní kuchyní. 16

17 T ída Sluní ka s k es anskou výchovou Vzd lávání v této t íd vychází ze kolního vzd lávacího programu,tak jako ve t ídách klasických.t ídním programem prolínají navíc prvky k es anské výchovy. Krédo t ídy: Mám rád sv j ivot, vá ím si ho Mám rád své bli ní, vá ím si jich Obdivuji sv t kolem sebe Nenásilná výchova k úct k sob samému,lidem kolem sebe,k sv tu Boj proti vandalismu a násilí Znamení lidské lásky je to první, s ím se lov k p i svém p íchodu na sv t v oblasti vztahu setkává a co je pro jeho vývoj nezbytné. ivotním úkolem lov ka je porozum t t mto znamením,poznávat v nich lásku lidskou i Bo í a odpovídat na ni projevem dobra,klidem a d v rným vztahem k Bohu. Cílem je vést d ti ke spontánnímu a p irozenému vnímání a uv dom ní si b ných znamení lidské innosti a lásky.poznávat krásu dobra a vést d ti k projev m dobra v i bli ním i neznámým lidem jako odpov na jeho p ijímání.umo ovat d tem poznat v nich stejn pozitivní citový zá itek jako ve znamení lásky lidské.na tomto základ p ipravit podmínky pro osvojování prvních pojm o Bohu,Je í i Kristu a jeho radostné zv sti a jejich systematické uspo ádání. Hlavní my lenka láska láska mezi d tmi, mezi d tmi dosp lými, dosp lými navzájem Úcta ke stá í,hodnotám lidské práce,láska k p írod Do v ech akcí k es anské t ídy se mohou zapojit a ú astnit se i ostatní d ti a rodi e,kte í jsou o v ech akcích informováni. 17

18 18

19 kolní kuchyn Pro la celkovou rekonstrukcí a renovací.ve keré vybavení je v nerezovém provedení.byly zakoupeny nové mrazící a chladicí boxy.postupn se obnovuje kuchy ské ná iní a ná adí. 19

20 Nadstandardní nabídka Mate ská kola nabízí d tem r zné krou ky, které probíhají mimo pracovní dobu pedagog,kte í je realizují. Tyto krou ky nejsou sou ástí kolního vzd lávacího programu a nejsou uplat ovány na úkor jeho rozsahu a kvality. Celá nadstandardní nabídka je realizována za úplatu. kolá ek - celoro ní pozvolná p íprava na p echod do Z (bez ú asti rodi ) Edukativn stimula ní skupiny p íprava na vstup do Z (10 lekcí za ú asti rodi ) Sportovní hry Dramatidký krou ek Vý e uvedenou nabídku zaji uje pro kolu Studio Paprsek vedený paní u itelkou Svojanovskou. Plavecký výcvik - dle nabídky Plaveckých kol Baletní pr prava - vede bývalá baletka paní Kubaláková Seznamování s angli tinou vede Jazyková kola Slon Logopedická pé e a poradenství vede paní u itelka Bc.Jana Kova ová Zájmovou innost lze m nit nebo dopl ovat podle zájmu rodi a schopností d tí. 20

21 V.Charakteristika vzd lávacího programu Koncepce koly Mate ská kola je pro v t inu d tí první výchovn vzd lávací institucí, se kterou se ve svém ivot setkávají. Aby byl pobyt pro d ti v M co nejp irozen j í a následný p echod do Z co nejleh í, rozhodly jsme se preferovat rodinný zp sob výchovy a vzd lávání v jeho základním modelu,který je zalo ený na klidných,kamarádských vztazích mezi zú astn nými stranami. Dít dít Dít rodi e Dít pedagog Rodi e pedagog Pedagog pedagog Základem v eho je t lesná zdatnost dít te, pozorný vztah ke svému okolí,, správné návyky a postoje,získávání pot ebných zku eností,um ní získávat sebev domí a hodnotit sebe samého. Cílem koncepce je: na základ vytvo ení optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dít te a za úzké spolupráce s rodinou podporovat psychický,fyzický a sociální r st dít te tak,aby m lo v echny p edpoklady pro úsp ný a bezproblémový vstup do základní koly. Úkolem koncepce je: aby se dít dob e identifikovalo se svým t lem, um lo pe ovat o biologické pot eby kulturním zp sobem (osobní hygiena,sebeobsluha),prospívalo svému t lu aktivním pohybem a zdrav komponovanou stravou a neohro ovalo sv j ivot a zdraví riskantními aktivitami.dít by m lo uznávat svoje okolí,m lo by mít úctu k hodnotám,které vytvo ily star í generace,nem lo by zapomínat na staré tradice a sna it se je zachovat a za lenit do moderního zp sobu ivota. Aby na e zám ry byly ú elné,musíme mít neustále na z eteli: Vzájemné prolínání v ech podoblastí z RVPPV Denní re im vyhovující fyziologickým d tským pot ebám Respektování individuálních pot eb d tí a jejich osobnosti Neomezování samostatnosti dít te p i pohybových innostech Dostatek p íle itosti k pracovním úkon m Respektování rozdíl t lesných,smyslových a pohybových Respektování zdravotních problém Dostatek pohybových aktivit a neomezování jejich spontánnosti Zaji ování vhodných prostor z hlediska bezpe nosti Neopomíjet d le itost vzor chování pracovnic M Zapojovat se do kulturních akci koly a regionu Prost edky: Prost edí M Vytvo ení sympatizujícího prost edí M,optimálních podmínek pro pobyt d tí v M po stránce materiální,prostorové i asové a tím usnadnit i adaptaci d tí na prost edí M Plánování Vyu ívání poznatk pedagogické diagnostiky ve výchovné práci, empatie Provád t evaluaci výchovn vzd lávací práce Vytvá et individuální plány pro d ti vy adující více pé e,nadané nebo O D Ve výchovn vzd lávací práci a plánování vycházet z podmínek t ídy,znalostí a úrovn d tí (v kových a individuálních),zajisti návaznost a gradaci úkol Ve v ech innostech respektovat práva dít te (zejména na hru a odpo inek) 21

22 Organizovat akce pro rodi e a d ti a tím zapojovat rodi ovskou ve ejnost do výchovn vzd lávací práce mate ské koly Spolupráce s okolními základními kolami s PPP i dal ími odborníky u problémových d tí s SLC Vesla ská v oblasti logopedické s rodi i - dopln ní rodinné výchovy výchova k rodi ovství a zodpov dnosti za výchovu d tí poskytování korektních zku eností a odborných doporu ení pomoc p i navazování kontakt s odborníky (logoped,pediatr,psycholog) zap j ování odborné literatury k e ení výchovn vzd lávacích problém Zájmové innosti zaji ovat zájmové krou ky dle po adavk rodi a individuálních schopností d tí Vyvá ená vý iva ve spolupráci se kolní jídelnou podporovat zdravý zp sob stravování za azování racionální vý ivy do jídelní ku (i ve skryté podob ) vycházet vst íc rodi m d tí s dietami seznamování rodi s prvky zdravé vý ivy dle zájmu ze strany rodi poskytování receptur z jídelní ku koly Metody vzd lávací práce: Tematické u ení - zp sob vzd lávání d tí,který spo ívá ve vyhledávání témat, inností a situací,které jsou d tem blízké a srozumitelné a které umo ují,aby d ti získávaly o ekávané poznatky,dovednosti i postoje v reálných souvislostech a tak je dokázaly prakticky vyu ít. Kooperativní u ení je zalo ené na vzájemné spolupráci d tí p i e ení spole ných slo it j ích problém a situací,u í d ti si rozd lovat role a úkoly,plánovat innosti,spolupracovat,pomáhat si,radit si,vyvíjet spole né úsilí,kontrolovat a hodnotit spole nou práci. Pro itkové u ení vychází z vlastní zku enosti a pro itku dít te, je to zp sob pro dít p irozený a jemu vlastní 22

23 VI. Obsah vzd lávání Konkrétní vzd lávací nabídka je uspo ádána do osmi integrovaných blok, které jsou spole né pro celou mate skou kolu. Maskotem koly je melá ek Bellá ek a tak se jeho postavi ka objevuje i v názvech jednotlivých integrovaných blok. 1. Já jsem melá ek a kdo jsi ty? Cíl,zám r Seznamování s kamarády,zam stnanci koly a s prost edím koly Osvojování poznatk o t le,podpora zdraví, bezpe í a osobní pohody Rozvíjení prosociálních postoj a komunikativních dovedností Obsah Orientuje se v ádu a d ní v prost edí,ve kterém ije Doká e rozpoznat a vyu ívat vlastní silné stránky,poznávat svoje slabé stránky Domlouvá se,spolupracuje Je schopno chápat, e lidé jsou r zní,umí být tolerantní 2. D ti,poj te poznávat sv t! volá melá ek Cíl,zám r Seznamování se sv tem lidí,kultury,um ní,osvojování si základních poznatk v prost edí,v n m ije Vytvá ení pov domí o existenci jiných kultur Rozvíjení úcty k ivotu ve v ech jeho formách Obsah Zajímá se o to,co se kolem d je (je otev ené aktuálnímu d ní) Má základní d tskou p edstavu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,sna í se podle toho chovat Ví, e není jedno,v jakém prost edí ije, e svým chováním se na n m podílí 3. melá ek nám radí,jak máme být zdraví Cíl,zám r Uv dom ní si vlastního t la,rozvoj vyu ívání v ech smysl Osvojení si poznatk a dovedností d le itých k podpo e zdraví,bezpe í,osobní pohody Zdravé postoje a návyky,prevence ikana,drogy,zneu ívání Obsah Klade otázky a hledá odpov di e í problémy,na které sta í 23

24 4. Slavíme se melá kem - tradice Cíl,zám r Oslavy v mate ské kole,spole ná setkávání Mikulá,Vánoce,T i králové,masopust,morena,velikonoce Významné dny Obsah Aktivn si v ímá,co se kolem d je Doká e vyjad ovat a sd lovat své pro itky a pocity r znými prost edky ( e í,výtvarn,dramaticky,hudebn ) 5. U jednoho stolu,je nám dob e spolu Cíl,zám r Spole né diskuze,rozhovory,konverzace Poznávání sebe sama,pozitivních cit ve vztahu k sob,získání relativní citové samostatnosti,vytvá ení prosiciálních postoj Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvá et,rozvíjet je a pln pro ívat Dodr ování dohodnutých pravidel vzájemného sou ití Obsah Odhaduje své síly,u í se hodnotit svoje osobní pokroky i oce ovat výkony druhých e í problémy,na které sta í,náro n j í s oprou dosp lého Komunikuje bez zábran a ostychu s d tmi i dosp lými Spolupodílí se na spole ných rozhodnutích,je tolerantní 6. melá kovy hrátky s kytkami a se zví átky Cíl,zám r Rozvoj a u ívání v ech smysl Posilování p irozených poznávacích cit Pozitivní vztah k u ení, práce s informacemi Obsah Soust ed n pozoruje,zkoumá,objevuje Má elementární poznatky o p írod 24

25 7. melá ek nám poradí,zemi s námi ochrání Cíl,zám r Sb r a t íd ní druhotných materiál Ekokamarádi Vytvá ení pov domí o tom,jak chránit p írodu Vytvá ení základ pro práci s informacemi,rozvoj komunikativních dovedností Obsah Není lhostejné k tomu,v jakém prost edí ije Rozli uje e ení,která jsou funk ní a která funk ní nejsou Zkou í,experimentuje,hledá r zné mo nosti a varianty 8. Bez práce není kolá ek,to vám radí melá ek Cíl,zám r Rozvoj úcty k lidské práci Spolupodílet se na vytvá ení esteticky vkusného prost edí Mít aktivní postoj ke sv tu,k materiálním hodnotám Obsah Odhaduje své síly,zapo atou práci dokon í P i spole ných innostech se domlouvá,spolupracuje P ijímá vyjasn né a zd vodn né povinnosti Má smysl pro povinnost ve h e,práci i u ení K vý e uvedeným obsah m u jednotlivých integrovaných blok se v k es anské t íd je t p i azují následující: * etba d tské Bible, k es anské kní ky,bro ury,leporela *Poslech k es anských písní z kazet a CD *Náv t vy kaple v Kohoutovicích,kostela na Mendlov nám. a katedrály Sv.Petra a Pavla *Besedy s kn zem a jeho náv t vy v M ( Otec Pavel Haluza) *Hry s nábo enskou tematikou.ty,které rozvíjejí kladné vztahy mezi d tmi,u í lásce a ohleduplnosti. *Základní modlitby *Nácvik modliteb pomocí omalovánek spoluprací s kn zem z kohoutovické kaple *Neustále vyzvedávat a u it d ti hlavnímu p ikázání Miluj bli ního svého jako sám sebe *Nau it d ti chápat pojem B h. B h je láska. *Objasnit pomocí pohádek úlohu Je í e Krista,kterého B h poslal na sv t. *Vést k úct k Pann Marii *Pr b né výstavy prací d tí,informování ve ejnosti o innosti k es anské t ídy *Zp v písní s nábo enskou tematikou *Ka dé dít má sv j se it,se kterým lepí pracuje p i k es anských chvilkách 25

26 Ve keré vzd lávací innosti probíhají nenásilnou formou s ohledem na individuální pot eby a osobnost dít te.jde nám o to, aby d ti chodily rády do mate ské koly a samy se se zájmem zapojovaly do v ech akcí a iniciativ p ipravovaných u itelkami. Velký d raz klademe na úzkou spolupráci s rodinou. Integrované bloky jsou závazné pro v echny pedagogické pracovníky,nezávazný je jejich výb r a skladba b hem roku.podle pot eby se mohou integrované bloky b hem roku opakovat.z integrovaných blok se vychází p i tvorb T ídních vzd lávacích program. Dal í komponenty,na základ kterých se tvo í t ídní vzd lávací programy (ka dá t ída si tvo í sv j originál),jsou obsa eny v P íloze oblasti vzd lávání. Ka dý kol ní rok má je t své specifikum, které je ve vzd lávacím procesu dominantn j í. 1. Hrajeme si od jara do zimy ( k.rok 2004/2005) 2. D ti a hry ( k.rok 2005/2006) 3. Hrajeme a zpíváme si s pohádkou ( k.rok 2006/2007) 4. D ti a zdraví ( k.rok 2007/2008) 5. D ti a ekologie ( k.rok 2008/2009) 6. Máme zelenou, ale víme jak se chovat? ( k.rok 2009/10 a 2010/11) 26

27 VII.Evalua ní - hodnotící- systém Smyslem evaluace v M je zkvalitn ní vzd lávací práce. Spo ívá v uv dom ní si a pojmenování nedostatk, pro tomu tak je a co m eme ud lat pro nápravu. Pro vnit ní evaluaci pot ebujeme zp tnou vazbu od d tí, kolegyní ve t íd,ostatních zam stnanc. Z vn j ku od rodi,úm, I. Jako metody pou íváme pozorování,hospitace,rozhovory,záznamy o d tech,diagnostiku, diskuze,periodické hodnocení na pedagogických radách,rozbor dokumentace, analýzu,ankety, dotazníky r zného typu. Evaluace koly - provádí se po 3 letech a jako podklady jsou vyu ity Údaje o mate ské kole,které se zpracovávají ka doro n na záv r kolního roku,a dále Zpráva o hospoda ení koly,která se zpracovává na záv r kalendá ního roku. Evaluace VP - se provádí na konci kolního roku,dle pot eby kterákoliv jeho ást. Analyzují se jednotlivé podmínky vzd lávání. Evaluace T ídního vzd lávacího programu se provádí v pololetí a na záv r kolního roku. Evaluace integrovaných blok se provádí po skon ení ka dého integrovaného bloku Evaluace podtémat po skon ení podtématu. Evaluace denních záznam o d tech: provádí se m sí n Evaluace individuálního rozvoje dít te: diagnostika se provádí koncem zá í,ledna a ervna.u dít te,které nastoupí do M b hem roku se záznam provede m síc po nástupu. Evaluace u itelek,provozních zam stnanc - hospitace,kontrolní innost editelky Autoevaluace u itelek, provozních zam stnanc - dotazníky na konci kolního roku Vzd lávací proces hodnotíme podle znak pro itkového u ení,dotazník Podmínky vzd lávání hodnotí zam stnanci,rodi e dotazníky Výsledky vzd lávání u d tí hodnotí u itelky: sady tabulek 27

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřské školy Český Těšín Dukelská 36

Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřské školy Český Těšín Dukelská 36 Evaluace školního roku 2011/2012 Mateřské školy Český Těšín Dukelská 36 1)Počty dětí celkový počet : 24 dětí (14chlapců a 10 dívek) průměrná docházka za I. pololetí 18dětí průměrná docházka za II. pololetí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-106/15-E. Na Výsluní 312, 563 01 Lanškroun

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-106/15-E. Na Výsluní 312, 563 01 Lanškroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-106/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zřízení Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí Sídlo E-mail právnické osoby Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-295/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Lípa 118, 763 11 E-mail právnické osoby mslipa@seznam.cz IČO 75 021 145

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 1.VNITŘNÍ EVALUACE : a/ na úrovni školy : EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Průběh, organizace vzdělávání, naplnění cílů ŠVP, plánované aktivity- -plánování v souladu s RVP, bylo účelné a motivující

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola KOZMICE, příspěvková organizace, okres OPAVA, Por. Hoši 1, 747 11 KOZMICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/09-07 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně Adresa: 391 72 Sudoměřice u Bechyně 64 Identifikátor: 600064646

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 Tento dokument je zpracován jako výhledový materiál, sloužící dalšímu rozvoji školy na dobu, po kterou jsem byla jmenována zřizovatelem do funkce ředitelky školy.

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-636/15-S. Dr. Beneše 260, 250 01 Brandýs nad Labem Stará

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-636/15-S. Dr. Beneše 260, 250 01 Brandýs nad Labem Stará INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-636/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 43 754 112 Identifikátor 600 051 404 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak:

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak: Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,příspěvková organizace Školní 106, Bošovice 683 55, tel. /FAX/ 544240407,e-mail: zs.bosovice@volny.cz Školní řád mateřské školy Č.j. Účinnost od:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Olešnice, okres Semily. Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov. Identifikátor školy: 600 098 711

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Olešnice, okres Semily. Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov. Identifikátor školy: 600 098 711 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Olešnice, okres Semily Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov Identifikátor školy: 600 098 711 Termín konání inspekce: 16. 17. únor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní a zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní a zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní a zájmové vzdělávání Š K O L N Í D R U Ž I N A Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Identifikační údaje Oficiální název ŠVP: Základní škola a Mateřská

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou Horská 172, 517 61 Rokytnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Ústí nad Labem, Malátova 12. Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 610 150 553

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Ústí nad Labem, Malátova 12. Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 610 150 553 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální mateřská škola, Ústí nad Labem, Malátova 12 Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 610 150 553 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Staré Hodějovice, okr. České Budějovice Obecní 5, 370 08 Staré Hodějovice Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více