PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví II"

Transkript

1

2 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví II

3

4 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví II Odpovědnost ve zdravotnictví Sestavil Jan Mach

5 Vzor citace: Mach, J.: Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. Odpovědnost ve zdravotnictví. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012 ISBN: Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 tel.: , fax: ,

6 Obsah PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví II Odpovědnost ve zdravotnictví Úvodem Seznam použitých zkratek ČÁST PRVNÍ OBČANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST I. Odpovědnost za porušení právní povinnosti K otázce rovnosti zbraní a důkazního břemene ve sporech mezi lékaři a pacienty. K mlčenlivosti lékaře v případě kontaktů pacienta s virem HIV K porušení právní povinnosti při poskytování zdravotní péče a zavinění K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty v případě škody na zdraví způsobené lékařským zákrokem K otázce solidární odpovědnosti při škodě na zdraví způsobené jednak fyzickým napadením, jednak nesprávným postupem při léčbě poškozeného K odpovědnosti za zdravotní péči ve výkonu trestu odnětí svobody K přípustnosti dovolání v důsledku neprovedení navrženého důkazu znaleckého posudku. K odpovědnosti za neprovedení testu na lymskou boreliózu K odpovědnosti za škodu v případě trestného činu neposkytnutí pomoci spáchaného lékařem K ústavně konformnímu výkladu a hodnocení důkazů při prokazování příčinné souvislosti mezi lékařským pochybením a následkem II. Objektivní odpovědnost dle 421a občanského zákoníku Škoda způsobená v důsledku lékařského zákroku okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci K důkaznímu břemenu v případě odpovědnosti za škodu způsobenou povahou použitého přístroje nebo věci K přípustnosti dovolání v případě neprovedení navrženého důkazu revizním znaleckým posudkem K odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci v případě nákazy hepatitidou K podmínkám odpovědnosti za škodu způsobenou povahou použitého přístroje nebo věci v případě endoskopické polypektomie III. Porušení prevenční povinnosti dle 415 občanského zákoníku K podmínkám porušení prevenční povinnosti zdravotnickým personálem při nepředvídaném jednání rodičky K odpovědnosti zdravotnického zařízení v případě nezaviněného a nepředvídaného jednání pacienta uzavřeného psychiatrického oddělení IV. Odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění K výši odškodnění za ztížení společenského uplatnění v případě odumření dříve fungující ledviny v důsledku chybného lékařského zákroku Ke zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění v případech hodných mimořádného zřetele K mimořádnému zvýšení náhrady škody za ztížení společenského uplatnění. K nesprávnému označení žalovaného K otázce, kdy lze z hlediska ztížení společenského uplatnění považovat stav poškozeného za ustálený

7 Obsah V. Právo na ochranu osobnosti K právu na náhradu nemajetkové újmy v penězích v případě úmrtí blízké osoby zaviněné zdravotnickým zařízením K ochraně osobnosti a patologickému nálezu na vaječnících K neoprávněné kritice lékaře a právu na ochranu osobnosti K vyšetření v psychiatrické léčebně za účelem určení diagnózy bez souhlasu pacienta a ochraně osobní svobody K odpovědnosti za nedostatečné informování pacienta K posuzování zákonných lhůt při rozhodování o přípustnosti držení pacienta v ústavní péči bez souhlasu. 121 VI. Správní odpovědnost ve zdravotnictví Ke kompetencím správního orgánu resp. soudu ve věcech nahlížení do zdravotnické dokumentace K nahlížení do zdravotnické dokumentace K oprávnění České lékařské komory vydávat osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře K problematice povinného očkování VII. Znalecké posudky z oboru zdravotnictví K rozporu mezi znaleckým posudkem a odbornými posudky listinnými důkazy v občanskoprávním řízení Ke znaleckému posudku předloženému jednou ze stran v občanskoprávním řízení Hodnocení znaleckého posudku soudem K náležitostem znaleckého posudku a rozporům K vyloučení znalce K ověřování závěrů znaleckého posudku soudem K povaze rozhodnutí soudu o znalečném VIII. Promlčení nároku na náhradu škody Námitka promlčení v rozporu s dobrými mravy v případě škody na zdraví K počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty v případě škody na zdraví způsobené lékařským zákrokem IX. Odpovědnost v právních vztazích zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven K otázce bezdůvodného obohacení zdravotní pojišťovny, pokud provozovatel zdravotnického zařízení nesplňoval podmínky pro jeho provozování K problematice paušálních náhrad za poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění K podmínkám zvýšení úhrady zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění K povinnosti zdravotní pojišťovny uhradit nesmluvnímu zdravotnickému zařízení zdravotní péči. K pojmu nutná a neodkladná péče K právním důsledkům absence dohody o výši úhrady zdravotní péče mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou K přečerpání limitů úhrady zdravotní péče v případech, kdy je třeba pojištěnci poskytnout nutnou a neodkladnou péči Překročení limitů finančních nákladů na tzv. lékovou preskripci ČÁST DRUHÁ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST I. Nedbalostní trestné činy K pojmu non lege artis K trestněprávní kvalifikaci v případě neposkytnutí pomoci lékařem a úmrtí pacienta K vědomé nedbalosti ortopeda, pokud včas nezajistil chirurgické 6

8 Obsah konzilium. K hodnocení znaleckých posudků soudem a odbornosti znalců K podmínkám příčinné souvislosti mezi přeceněním vlastních schopností a možností lékaře a úmrtím K přiměřenosti trestu zákazu činnosti ukládanému lékaři za odborné pochybení K příčinné souvislosti a zavinění z nedbalosti v případě záměny párového orgánu (ledviny) Ústavní soud k chybnému zápisu do zdravotnické dokumentace, který vedl k odnětí méně nemocné ledviny. K příčinné souvislosti mezi chybným zápisem ve zdravotnické dokumentaci a následkem K podmínkám nevědomé nedbalosti v případě chybné diagnózy a chybného léčebného postupu K odpovědnosti vedoucího operačního týmu a zdravotní sestry za ponechání roušky v těle pacienta K posuzování postupu non lege artis a podmínkám příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem lékaře a následkem K příčinné souvislosti mezi pochybením lékaře a úmrtím, ke kterému přispěly i další okolnosti K problematice nedostatečného monitorování ozev plodu v případě suspektního nálezu CTG záznamu K posuzování příčinné souvislosti mezi pochybením lékaře a následkem, ke kterému přispěl též chybný postup jiných lékařů, poskytujících navazující péči. K otázce počátku běhu promlčecí lhůty při časovém odstupu mezi jednáním a následkem (účinkem) K promlčení trestního stíhání v případě stanovení méně přísné právní kvalifikace odvolacím soudem K míře odpovědnosti podřízeného a nadřízeného lékaře ve službě. K ukládání trestu lékaři za odborné pochybení spáchané z nedbalosti K posuzování nedbalosti lékaře s první atestací a jeho konzultace s lékařem konajícím příslužbu K odpovědnosti lékařského dozoru na výcvikovém kursu studentů. Ke gradaci příčinné souvislosti v případě zanedbání povinností lékaře K podmínkám příčinné souvislosti mezi chybným postupem gynekologa a smrtí plodu. K právnímu hodnocení následku smrti nenarozeného plodu K posuzování odpovědnosti staršího lékaře vedoucího služby za léčbu pacientky, o kterou jinak pečuje podřízený mladší lékař II. Trestný čin neposkytnutí pomoci K trestnému činu neposkytnutí pomoci spáchanému lékařem pohotovostní služby K odpovědnosti lékaře za neposkytnutí pomoci v případě prodlení se zákrokem K odpovědnosti lékaře zdravotnické záchranné služby pro trestný čin neposkytnutí pomoci. K povaze doporučení odborné společnosti ČLS JEP (standardu) oproti závaznému stanovisku České lékařské komory III. Ochrana osobních údajů K významu protiústavních a protizákonných vad řízení při existenci dostatku jiných ústavně konformních a zákonných důkazů pro odsouzení. K povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví K právu na ochranu osobních údajů a zpřístupnění zdravotnické dokumentace poškozeného trestným činem znalci pro účely trestního řízení IV. Znalecké posudky v trestním řízení K ústavně konformnímu řešení rozporu mezi znaleckými posudky v trestním řízení

9 Obsah 71. K situaci, kdy existuje v trestním řízení více znaleckých posudků a nepodaří se odstranit mezi nimi rozpory K odbornosti znalce při posuzování, zda postup lékaře byl lege artis K úloze konzultanta při vypracování znaleckého posudku V. Některé úmyslné trestné činy K trestnému činu podvodu v souvislosti s vykazováním zdravotních výkonů a předepisováním léčivých přípravků. Ke škodě způsobené zdravotní pojišťovně předepisováním léčebných přípravků jiným osobám než uvedeným na receptu K trestní odpovědnosti lékaře nemocnice určeného pro styk se zdravotními pojišťovnami za nesprávně vykázané zdravotní výkony (ambulantní výkony byly vykázány jako hospitalizační) K vykazování zdravotních výkonů, které nemají oporu ve zdravotnické dokumentaci a trestnému činu podvodu K vykazování neprovedených zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně K fiktivnímu předepisování a účtování léků a ortopedických pomůcek odpovědnost lékaře a lékárníka. K přípustnosti dovolání v případě svévolného hodnocení důkazů a porušení práva na spravedlivý proces VI. Trestná činnost související s návykovými látkami K trestnímu postihu výroby a distribuce drog. K pojmu organizovaná skupina K trestnosti šíření toxikomanie lékařem předepisujícím pacientům léky obsahující omamnou a psychotropní látku Ke spolupachatelství lékaře při výrobě omamných a psychotropních látek a jedů formou nepřímého úmyslu VII. Trestný čin vraždy spáchaný zdravotníkem K případům neindikovaného a nedůvodného podávání léčivého přípravku zdravotníkem v úmyslu poškodit pacienty. K odpovědnosti zaměstnavatele za úmyslnou trestnou činnost zaměstnance K ústavně právní stránce případu vražd spáchaných zdravotníkem K odpovědnosti ředitele nemocnice za neoznámení trestného činu VIII. Některé další aspekty trestní odpovědnosti ve zdravotnictví Ke zpronevěře spáchané zubním lékařem nevrácením zálohy na protetické práce, které nebyly provedeny v důsledku změny lékaře pacientem Odmítnutí léčby dítěte zákonným zástupcem a trestní odpovědnost K přijímání úplatků posudkovým lékařem K zásadě krajní úlohy trestní represe při posuzování nedbalostních činů ve zdravotnictví. K neoprávněné sterilizaci a právní odpovědnosti Přehled uveřejněných judikátů podle právnícb předpisů Věcný rejstřík

10 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I Odpovědnost ve zdravotnictví Sestavil Jan Mach Úvodem Předkládaný přehled judikatury obsahuje nálezy Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího soudu i nižších soudů vydané v oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví především za posledních pět až deset let. Občanskoprávní část, ve které jsou uvedena současně i některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, obsahuje rozhodnutí, která nejsou omezena na právní závěry, ale je z nich zřejmý celý skutkový děj i způsob, jak jej posuzovaly soudy jednotlivých stupňů. Judikatura se vztahuje k problematice odpovědnosti za porušení právní povinnosti, případně prevenční povinnosti ze strany zdravotnického zařízení, objektivní odpovědnosti v případě škody způsobené povahou použitého přístroje, léku či jiné věci, k výši odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění, k problematice ochrany osobnosti a právu na náhradu nemajetkové újmy v penězích v případě zásahů do rodinného života, soukromí, ale též v případě neoprávněné difamující kritiky lékaře v médiích. Samostatná kapitola pojednává o problematice znaleckých posudků z oboru zdravotnictví a obsahuje řadu rozhodnutí v této oblasti. Dále zde najdeme rozhodnutí týkající se povinného očkování, odpovědnosti za nedostatečné informování pacienta, promlčení nároku na náhradu škody a pojmu nutná a neodkladná péče. Poslední kapitola je věnována právním vztahům zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení, zejména otázce úhrad poskytnuté zdravotní péče, uplatňování regulačních mechanismů, včetně zásadního nálezu Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího soudu k této problematice z roku Trestní část zahrnuje judikaturu k problematice pojmu lege artis, příčinné souvislosti mezi chybným postupem lékaře a následkem na zdraví či životě pacienta, odpovědnosti členů operačního týmu, zejména v případě ponechání roušky či jiného cizího prvku v operačním poli, otázkám přiměřenosti trestů ukládaných lékařům v trestním řízení a k problematice neposkytnutí pomoci. Jednotlivá rozhodnutí posuzující případy trestní odpovědnosti lékařů rovněž nejsou krácena a jsou uvedeny nejen právní závěry Nejvyššího soudu či Ústavního soudu, ale celý předcházející skutkový děj. Každá trestní kauza, 9

11 Úvod která vyústila v příslušný judikát, je tak uvedena v celé šíři a jde vlastně o řadu velmi zajímavých soudních případů z lékařského prostředí. Tato publikace je určena lékařům a dalším zdravotníkům, právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva, náhrady škody, ochrany osobnosti a trestní odpovědnosti ve zdravotnictví, manažerům zdravotnických zařízení i zájemcům o tuto problematiku z řad laiků. Autor Seznam použitých zkratek Zkratky citovaných pramenů: ASPI JUD SbNS SbNSS SbÚS SoJ pořadové číslo judikátu v systému ASPI Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu Soudní judikatura Zkratky citovaných právních předpisů: Listina usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky obč. zák. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník o. s. ř. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád s. ř. s. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní tr. řád zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) tr. zák. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, účinný do TZ zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, účinný od Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 10

12 ČÁST PRVNÍ OBČANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST I. Odpovědnost za porušení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a důkazního břemene ve sporech mezi lékaři a pacienty. K mlčenlivosti lékaře v případě kontaktů pacienta s virem HIV čl. 2, 6, 8 Úmluvy Princip rovnosti zbraní znamená, že každá strana musí v průběhu soudního sporu, který zahrnuje protikladné osobní zájmy, dostat příležitost prezentovat svůj případ včetně důkazů za podmínek, které ji nestaví do zásadní nevýhody oproti její protistraně (viz Dombo Beheer B. V. proti Nizozemí, 33, a Hämäläinen a další proti Finsku). Z toho však nevyplývá obecné právo přesunutí důkazního břemene na druhou stranu. Soud z pohledu podrobného přezkoumání této otázky frankfurtským odvolacím soudem již shledal výše, že ustanovení německého občanského práva vztahující se k nárokům na náhradu škody stěžovatelky byly interpretovány a použity ve smyslu Úmluvy. Zadržování nebo zničení lékařských záznamů nemohlo mít dopad na výsledek řízení, vzhledem k tomu, že ke zjištění této skutečnosti došlo až po ukončení řízení o náhradu škody a lékařské záznamy byly k dispozici soudu v celém jejich průběhu. I s přihlédnutím k tomu, že pacienti mohou čelit těžkostem při prokazování, že lékařská péče způsobila utrpěnou škodu (viz Storck proti Německu, 162), Soud shledal, že stěžovatelka nebyla v zásadně nevýhodném postavení vůči obžalovanému, a tedy princip rovnosti boje byl na - plněn. Lékař si v pozici rodinného lékaře nesprávně vyložil svou povinnost lékařské péče vůči stěžovatelce a přecenil svoji povinnost zachovat mlčenlivost, ke které byl vázán vůči jejímu příteli. Povinná mlčenlivost lékaře vůči pacientovi je omezena nebo musí být porušena, pokud je to třeba k ochraně vyšších hodnot. Tím, že neinformoval stěžovatelku o smrtelné hrozbě pro její zdraví, se dopustil pochybení v péči. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne , Věc Colaková a Tsakiridisovi proti Německu (číslo stížnosti: 77144/01 a 35493/05) Z odůvodnění: [ Průběh řízení před ESLP] Ke skutkovému stavu: I. Okolnosti případu 7. První stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) byla narozena roku 1968 a žije ve Wiesbadenu. 8. V prosinci 1992 partner stěžovatelky zjistil, že má rakovinu nadledvinky 11

13 Občanskoprávní a správní odpovědnost aaids. Informoval ji o tom, že má rakovinu, ale zamlčel informaci o AIDS. 9. Dne informoval o své nemoci jejich rodinného lékaře, ale přál si výslovně, aby informaci o AIDS nikomu nesděloval. Když byla dne stěžovatelka u lékaře na konzultaci, lékař ji neinformoval, že její partner trpí nemocí AIDS. Dne její partner zemřel. Při další návštěvě lékaře v březnu 1995 jí bylo sděleno, že její partner zemřel na AIDS. 10. V dubnu 1995 krevní testy ukázaly, že je stěžovatelka HIV pozitivní. Od roku 1995 nastoupila na antiretrovirální léčbu. Netrpí plně rozvinutým AIDS. 11. Stěžovatelka následně podala na lékaře žalobu o náhradu škody před Zemským soudem ve Wiesbadenu (Landgericht) v níž uvedla, že lékař pochybil, když ji neinformoval o skutečnosti, že její partner trpí nemocí AIDS a tím zabránil tomu, aby se před infekcí chránila. 12. Dne znalec jmenovaný soudem přezkoumal podrobnosti případu a řadu výsledků laboratorních testů a poté vypracoval znalecký posudek. Dle znalce je pravděpodobné, že se stěžovatelka nakazila virem HIV před datem Laboratorní testy z května 1995 společně s obecnými statistickými daty umožnily pouze velice hrubý odhad doby infikace. Znalec dále konstatoval, že na počátku roku 1993 nebylo v lékařské praxi obvyklé léčit ranou infekci HIV antiretrovirálními léky. Během ústního slyšení před zemským soudem znalec vyslovil názor, podle kterého je vysoce pravděpodobné, že se stěžovatelka nakazila dříve než v lednu Zemský soud v Wiesbadenu, který měl k dispozici lékařské záznamy o první stěžovatelce a jejím posledním partnerovi, zamítl žalobu dne Soud došel k závěru, že lékař nebyl povinen podat stěžovatelce informaci o infekci jejího partnera. S ohledem na povinnost zachování mlčenlivosti ve vztahu k partnerovi stěžovatelky by tuto povinnost mohl porušit pouze tehdy, pokud by to bylo považováno za jedinou možnost, jak ochránit stěžovatelku před nákazou. Zde nešlo o takový případ, poněvadž lékař důsledně poučoval partnera stěžovatelky o nezbytných krocích, které musí činit kvůli prevenci před šířením infekce a mohl věřit tomu, že se bude jeho radami řídit. Za těchto okolností nepovažoval zemský soud za nezbytné určit, zda je spojitost mezi nákazou stěžovatelky virem HIV a tvrzeným porušením povinnosti lékaře informovat ji o infekci jejího partnera. 14. Dne zamítl odvolací soud ve Frankfurtu (Oberlandesgericht) odvolání stěžovatelky. Na rozdíl od názoru krajského soudu, konstatoval odvolací soud, že lékař si v pozici rodinného lékaře nesprávně vyložil svou povinnost lékařské péče vůči stěžovatelce a přecenil svoji povinnost zachovat mlčenlivost, ke které byl vázán vůči jejímu příteli. Dle části 34 trestního řádu povinná mlčenlivost lékaře vůči pacientovi je omezena nebo musí být porušena, pokud je to třeba k ochraně vyšších hodnot. Tím, že neinformoval stěžovatelku o smrtelné hrozbě pro její zdraví, se dopustil pochybení v péči. Nicméně soud konstatoval, že lékař nejednal v přímém rozporu s lékařskými předpisy, ale pouze přecenil svoji povinnost mlčenlivosti při posuzování různých zájmů. Následně se vyjádřil, že jeho chování nemůže být kvalifikováno jako hrubé porušení povinnosti, které podle již existující judikatury Spolkového soudního dvora má za ná - sledek přenesení důkazního břemene při prokazování příčinné souvislosti mezi pochybením v lékařské péči a pozitivním výsledkem HIV testu první stěžovatelky. 12

14 Odpovědnost za porušení právní povinnosti S odvoláním na písemný posudek znalce jmenovaného prvoinstančním soudem v průběhu řízení, se odvolací soud domnívá, že stěžovatelka nebyla schopna prokázat, že se nakazila virem HIV po lednu 1993, v době kdy sám lékař byl informován o skutečnosti, že její partner je HIV pozitivní. Dle názoru znalce je pravděpodobnější, že již měla virus HIV před lednem Odvolací soud dále konstatoval, že není pochyb o vysoké kvalifikovanosti soudního znalce. Znalecký posudek byl dobře odůvodněný a vzal v úvahu příslušné vědecké publikace. Za těchto okolností odvolací soud nepovažoval za nutné vyslechnout si další znalecké posudky, jak bylo navrhováno stěžovatelkou. Soud dále konstatoval, že lékařská péče, která byla k dispozici v roce 1993 by nezlepšila zdravotní stav stěžovatelky ani za předpokladu, že by o viru HIV byla informována v této době. 15. Dne Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof) zamítl odvolání stěžovatelky pro nedostatek vyhlídek na úspěch. 16. Dne Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) v tříčlenné porotě zamítl ústavní stížnost stěžovatelky. 17. V srpnu 2002 během dalších trestních řízení s lékařem, přednesl jiný znalec v oboru lékařství svůj názor ohledně HIV Státnímu zastupitelství ve Wiesbadenu. Přestože nesouhlasil s názorem prvního znalce, že je velmi pravděpodobná její nákaza virem před lednem 1993, znalec konstatoval, že dřívější datum nákazy nemůže být vyloučeno. V dubnu 1993 přerušil státní zástupce trestní stíhání s odůvodněním, že nemůže být nade vší pochybnost vyloučeno, že by se stěžovatelka nakazila virem HIV před lednem Odvolání stěžovatelky bylo zbytečné. 18. V září 2007 stěžovatelka požádala lékaře o předání veškeré lékařské dokumentace. Dne jí lékař oznámil, že zničil lékařské záznamy, u kterých vypršela lhůta stanovená pro jejich uchování. Právní posouzení: I. K tvrzenému porušení čl. 2 odst. 1 a 8 Úmluvy 22. Stěžovatelka se domnívá, že zamítnutí náhrady škody vnitrostátním soudem představuje porušení jejího práva na život. Odvolává se na čl. 2 odst. 1 Úmluvy, který zní takto: Právo každého na život je chráněno zákonem. Podpůrně se stěžovatelka odvolává na čl. 8 Úmluvy, který zní takto: Právo na respektování rodinného a soukromého života: 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 1. Vyjádření stěžovatelky 23. Stěžovatelka má za to, že okolnosti případu spadají pod rozsah čl. 2 odst. 1 Úmluvy, poněvadž útok jejího bývalého přítele na její zdraví se rovná pokusu o vraždu. Poukázala dále na to, že by v důsledku tohoto útoku s největší pravděpodobností zemřela. 24. Ohledně merita její stížnosti stěžovatelka uvedla, že vláda nevydala jasná pravidla pro lékařskou profesi, která by stanovila, jak postupovat v případě, že pa- 13

15 Občanskoprávní a správní odpovědnost cient odmítne sdělit informaci o své nákaze příbuzným. Současná právní úprava je nedostatečná pro řešení konfliktu zájmů. Stěžovatelka dále tvrdila, že odvolací soud ve Frankfurtu ve svém rozsudku ze dne neinterpretoval právní termín hrubé zanedbání péče ve smyslu čl. 2 odst. 1 Úmluvy. Dále uvedla, že neinformování lékařem o nákaze jejího přítele virem HIV, jí zabránilo vyhledat léčení dříve, což je dalším závažným porušením jejího práva vyplývajícího z Úmluvy. 2. Vyjádření vlády 25. Vláda konstatovala na samém počátku, že stížnost stěžovatelky nespadá pod čl. 2 odst. 1 Úmluvy, protože její HIV pozitivní stav ji přímo neohrožoval na životě. 26. Dále vláda uvedla, že Spolková republika Německo splnila a plní své povinnosti podle čl. 2 odst. 1 Úmluvy k ochraně života a zdraví svých subjektů tím, že přijímá v rámci své jurisdikce adekvátní a přijatelná pravidla k ochraně všech osob proti HIV. V oblasti ochrany veřejného zdraví se vláda zaměřila na informování široké veřejnosti o rizicích a ochraně proti HIV. Dále Federální kancelář pro zdraví vydala doporučení pro lékařské profese. 27. Vláda dále konstatovala, že německé trestní právo zavedlo trestní odpovědnost osob, které dobrovolně nebo z nedbalosti nakazí jiného virem HIV, včetně trestní odpovědnost lékařů v určitých případech. Dále čl. 823 občanského zákoníku stanoví lékařům povinnost platit náhradu, pokud se jeho pacient nakazil virem HIV v důsledku jeho lékařské nedbalosti. Právní rámec, zejména čl. 34 trestního řádu, poskytuje přiměřené nástroje pro zvážení konfliktu zájmů v každém individuálním případě. Není možné závazným nařízením pokrýt všechny možné případy. 3. Právní posouzení soudem 28. Ohledně aplikovatelnosti čl. 2 odst. 1 Úmluvy Soud znovu zopakoval, že první věta tohoto článku požaduje, aby se stát nejenom zdržel úmyslného zbavení života, ale také aby podnikl adekvátní kroky na ochranu životů těch, kteří spadají do jeho jurisdikce (viz Francie proti Velké Británii, 88). Navíc povinnost státu podle čl. 2 vyžaduje efektivní nezávislý soudní systém, aby příčina smrti pacientů v péči lékařů mohla být určena a odpovědné osoby byly trestně stíhány (viz Calvelli a Ciglio proti Itálii, 49). 29. Ovšem událost, která nevedla k úmrtí, může pouze ve výjimečných případech založit porušení čl. 2 Úmluvy (viz Acar a další proti Turecku, 77; Makaratzis proti Řecku, 51; Tzekov proti Bulharsku, 40). Takovouto výjimečnou okolnost může představovat nevyléčitelná nemoc. S ohledem na okolnosti současného případu Soud vychází z předpokladu, že současný případ vyvolává otázku, zda se jedná o právo na život stěžovatelky. 30. S ohledem na zvláštnosti lékařské nedbalosti Soud znovu zopakoval, že povinnost vyplývající z čl. 2 Úmluvy je na - plněna, pokud právní systém umožní oběti nápravu u občanskoprávního soudu, samostatně nebo ve spojení s poskytnutím nápravy u trestního soudu, umožňující založit odpovědnost lékařů a odpovídající občanskoprávní odškodnění v podobě náhrady škody (viz Calvelli a Ciglio, 51). 31. Na počátku Soud upozornil na skutečnost, že stěžovatelka se nepře o to, zda vláda vydala všeobecná pravidla pro informování veřejnosti a pro lékařské profese s cílem zajistit předcházení šíření viru HIV. Soud dále poukázal na to, že vnitrostátní právo poskytuje možnost podat žalobu na náhradu škody u občanskoprávního 14

16 Odpovědnost za porušení právní povinnosti soudu podle čl. 823 a 847 občanského zákoníku a zejména čl. 34 trestního řádu, který poskytuje základní právní rámec pro řešení konfliktu zájmů mezi lékařskou povinností zachovat mlčenlivost vůči pacientovi a právem pacienta na zachování jeho fyzické integrity. S ohledem na komplexnost případu Soud připouští, že není v moci legislativy vydat přesnější pravidla pro řešení veškerých možných konfliktů zájmu ještě předtím, než vzniknou. Soud dále poukazuje na to, že článek 172 trestního řádu poskytuje poškozené straně možnost podat návrh, aby soud svým rozsudkem zvrátil zastavení trestního řízení. Soud ve svém rozhodnutí o přijatelnosti v projednávaném případě zjistil, že stěžovatelka v tomto ohledu nevyčerpala všechny prostředky nápravy, které jí vnitrostátní právo nabízí. 32. Soud vyslovil závěr, že německý právní systém poskytuje prostředky nápravy, které obecně splňují požadavky čl. 2 Úmluvy, protože umožňuje stranám, které utrpěly škodu díky lékařské nedbalosti, zahájit jak trestní řízení tak řízení občanskoprávní o náhradu škody. 33. Soud dále uvádí, že dle příslušného vnitrostátního práva důkazní břemeno ohledně prokázání příčinné souvislosti mezi nedbalostí lékaře a poškozením, které vedly k úmrtí, nese pacient požadující na lékaři náhradu škody způsobené zanedbáním povinné lékařské péče. Podle stávající judikatury vnitrostátních soudů by k přenesení důkazního břemene na lékaře došlo pouze v případě hrubého porušení lé - kařské péče. Za toto hrubé porušení se považuje, když lékař jasně poruší dobře zavedená lékařská pravidla. V tomto případě frankfurtský odvolací soud výslovně uznal ve svém rozhodnutí ohledně nároků na náhradu škody stěžovatelky, že obžalovaný lékař porušil své profesní povinnosti vůči stěžovatelce, tím že ji neinformoval o infekci jejího partnera. Nicméně soud se domnívá, že takové jednání nemůže být kvalifikováno jako hrubé porušení lékařské péče, poněvadž lékař nejednal přímo v rozporu s lékařskými předpisy, ale pouze přecenil svoji povinnost mlčenlivosti při zvažování konfliktu zájmů. V tomto případě, pokračoval soud, nebylo možné aplikovat pravidlo na přenesení důkazního břemene. Současně bylo na stěžovatelce, aby prokázala, že se nakazila virem HIV po lednu 1993, kdy byl sám lékař informován o viru HIV jejího partnera. Odvolací soud se spolehl na znalecký posudek, když konstatoval, že není možné vyloučit, že se stěžovatelka nakazila virem před lednem 1993, kdy byl sám lékař informován o viru HIV u jejího partnera. 34. Soud stanoví, že v době, kdy frankfurtský odvolací soud vydal rozhodnutí z roku 1999, neexistovala vnitrostátní judikatura ohledně toho, zda rodinný lékař má či nemá povinnost informovat o nákaze virem HIV partnera pacienta i přes jeho výslovnou vůli. Soud dále poukazuje na to, že tři soudci, kteří rozhodovali o případu u prvoinstančního soudu, se na rozdíl od soudců odvolacího soudu nedomnívali, že lékař byl povinen informovat stěžovatelku o stavu pacienta. Za těchto okolností se nejeví být v rozporu s duchem čl. 2 Úmluvy, když odvolací soud plně uznávající, že lékař jednal v rozporu s profesními povinnostmi, nepovažoval výše zmíněné porušení za hrubé porušení lékařské péče, které by vedlo k přenesení důkazního břemene. To však nevylučuje možnost, že pro posouzení lékařské nedbalosti bude třeba použít vyšších standardů v případech, které vyvstanou po zveřejnění rozhodnutí frankfurtského odvolacího soudu v této věci, které vyjasňuje povinnosti lékařské profese za těchto specifických okolností. 35. S ohledem na výše uvedené úvahy Soud považuje pozornost, jakou německé 15

17 Občanskoprávní a správní odpovědnost soudy, zvláště pak frankfurtský odvolací soud, věnovaly stěžovatelčině právu na život a zachování fyzické integrity, za dostatečnou. Dále stanoví, že vnitrostátní soudy nepochybily v interpretaci a aplikaci ustanovení vnitrostátního práva ve vztahu k nárokům na náhradu škody stěžovatelky ve smyslu Úmluvy. 36. V souladu s tímto závěrem, ani vnitrostátní státní orgány nepochybily ve své povinnosti vůči stěžovatelce podle čl. 2 Úmluvy. Ze stejného důvodu se Soud domnívá, že nedošlo k porušení práva stěžovatelky ve smyslu čl. 8 Úmluvy. II. K tvrzenému porušení čl. 6 Úmluvy 37. Stěžovatelka dále tvrdí, že jí bylo odepřeno právo na spravedlivý proces před vnitrostátními soudy. Odvolává se na čl. 6 Úmluvy, který v příslušné části stanoví následující: 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně projednána soudem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích 1. Tvrzení stěžovatelky 38. Podle tvrzení stěžovatelky občanskoprávní soud nesprávně vyložil pojem hrubé porušení lékařské péče a rozhodl na základě neúplného znaleckého posudku. Znalec jmenovaný soudem podložil svůj názor obecnými statistickými daty, dle kterých nelze zhodnotit tento specifický případ. Navíc byla jeho tvrzení rozporuplná. V této souvislosti stěžovatelka poukázala na to, že znalec v písemném posudku považoval skutečnost, že se nakazila virem HIV před lednem 1993, za možnou, zatímco při slyšení před krajským soudem uvedl, že dřívější datum je velice pravděpodobné. Stěžovatelka si navíc stěžovala na to, že vnitrostátní soudy odmítly vyslechnout názor dalšího znalce. Uvedla, že názor podaný znalcem byl zastaralý a byl vyvrácen jiným znaleckým posudkem podaným jiným znalcem v rámci trestního řízení. Závěrem se stěžovatelka domnívá, že frankfurtský odvolací soud se při svém posuzování, zda lékařovo jednání znamenalo hrubé porušení lékařské péče, opřel o znalecký posudek, zatímco zodpovězení této právní otázky mělo být na soudu. Stěžovatelka se dále domnívá, že lékař jí znemožnil prokázat, že se virem nenakazila před lednem 1993 tím, že ji neinformoval o výskytu viru HIV u jejího přítele v lednu 1993 a že zadržoval nebo zničil lékařské záznamy. Dle stěžovatelky by tato fakta musela vést k přenesení důkazního břemene v její prospěch. 2. Tvrzení vlády 39. Vláda trvá na tom, že interpretace pojmu hrubé porušení lékařské péče frankfurtským odvolacím soudem bylo v souladu s příslušnou judikaturou Spolkového soudního dvora. Soud nejednal svévolně, ale správně použil příslušné právo týkající se připouštění a hodnocení důkazů. Dle vlády posudek, který vypracoval znalec jmenovaný soudem byl vědecky dobře podložený a přesvědčivý. Dále uvedla, že lékařské záznamy byly součástí záznamů občanskoprávního soudu až do konce řízení a byly zničeny lékařem až po uplynutí povinné desetileté archivační lhůty. 3. Tvrzení soudu 40. Soud znovu zopakoval, že jeho funkce nespočívá v hodnocení faktických či právních chyb, kterých se údajně dopustil národní soud, ledaže a do té míry, že porušují práva a svobody chráněné Úmluvou. Zatímco čl. 6 chrání právo na spravedlivé slyšení, nestanoví žádná pravidla pro přípustnost důkazů nebo způsob, jakým by měly být hodnoceny, což jsou primárně zá- 16

18 Odpovědnost za porušení právní povinnosti ležitosti regulované národním právem a národními soudy (viz García Ruiz proti Španělsku, 28). 41. Poněvadž stěžovatelka vznesla stížnost ohledně zamítnutí jejího požadavku na zmírnění pravidel pro přenesení důkazního břemene vnitrostátním soudem, Soud byl vyzván přezkoumat, zda byla dodržena zásada rovnosti zbraní, která je jedním z aspektů práva na spravedlivý proces garantovaných v čl. 6 Úmluvy. Princip rovnosti zbraní znamená, že každá strana musí v průběhu soudního sporu, který za - hrnuje protikladné osobní zájmy, dostat příležitost prezentovat svůj případ včetně důkazů za podmínek, které ji nestaví do zásadní nevýhody oproti její protistraně (viz Dombo Beheer B. V. proti Nizozemí, 33, a Hämäläinen a další proti Finsku). Z toho však nevyplývá obecné právo přesunutí důkazního břemene na druhou stranu. 42. Soud z pohledu podrobného přezkoumání této otázky frankfurtským od - volacím soudem již shledal výše, že ustanovení německého občanského práva vztahující se k nárokům na náhradu škody stěžovatelky byly interpretovány a použity ve smyslu Úmluvy. Zadržování nebo zničení lékařských záznamů nemohlo mít dopad na výsledek řízení, vzhledem k tomu, že ke zjištění této skutečnosti došlo až po ukončení řízení na náhradu škody a lékařské záznamy byly k dispozici soudu v celém jejich průběhu. I s přihlédnutím k tomu, že pacienti mohou čelit těžkostem při prokazování, že lékařská péče způsobila utrpěnou škodu (viz Storck proti Německu, 162), Soud shledal, že stěžovatelka nebyla v zásadně nevýhodném postavení vůči obžalovanému a tedy princip rovnosti boje byl naplněn. 43. Co se týče tvrzených nedostatků znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, Soud se s ohledem na veškerý materiál, který má k dispozici, nedomnívá, že by zhodnocení faktů vnitrostátním soudem mohlo být považováno za svévolné. Závěrem se Soud domnívá, že při celkovém posouzení byla řízení ve věci spravedlivá ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Výrok rozsudku Z těchto důvodů Soud rozhodl, že 1. nebyl porušen čl. 2 odst. 1 Úmluvy; 2. nebyl porušen čl. 8 Úmluvy; 3. nebyl porušen čl. 6 Úmluvy. 2. K porušení právní povinnosti při poskytování zdravotní péče a zavinění 420 obč. zák. Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví není dána podle 238 obč. zák., nýbrž podle obecného ustanovení 421 obč. zák. Předpokladem jejího vzniku je protiprávní úkon, existence škody a vztah příčinné souvislosti mezi nimi. Porušením právní povinnosti je míněn objektivně vzniklý rozpor mezi tím, jak fyzická či právnická osoba skutečně jednala či opomenula jednat, a tím, jak jednat měla, aby dostála svým povinnostem. Má-li toto porušení povinností za následek vznik škody, je dán vztah příčinné souvislosti. Naproti tomu zavinění, jež je ve formě nevědomé nedbalosti presumováno, je charakteru subjektivního. Pokud bezprostřední příčinou vzniku škody (odnětí levé ledviny) nebyl tedy samotný fakt zaškrcení močovodu, ale skutečnost, že tato porucha nebyla včas odstraněna, což způsobilo akutní zánět ledviny ústící v přímé ohrožení života a ztrátu funkce této ledviny, je zřejmé, že objektivně došlo k porušení po- 17

19 Občanskoprávní a správní odpovědnost vinností zdravotnického zařízení, což mělo za následek trvalé poškození zdraví spočívající ve ztrátě levé ledviny. Základní předpoklady odpovědnosti za škodu podle 421 obč. zák. jsou tím naplněny. Následovat pak musí posouzení, zda žalovaný prokázal, že škodlivému následku nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možné požadovat. V této souvislosti ovšem nelze přehlédnout ani to, že komplikace spočívající v zaškrcení močovodu se u obdobných operací v určitém procentu objevují, přičemž toto riziko se zvyšuje ve složitém terénu po předchozích operacích a onemocněních. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 25 Cdo 118/2006 ASPI JUD105010CZ Z odůvodnění: Okresní soud v Karviné, poté, co všechna jeho předchozí rozhodnutí byla zrušena a věc mu byla odvolacím soudem vrácena k dalšímu řízení, rozsudkem ze dne , č. j. 16 C 56/92-600, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku ,50 Kč s příslušenstvím, žalobu co do částky ,50 Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že žalobkyně se dne podrobila gynekologické operaci v O. nemocnici R. n. K. (jejímž nástupcem po jejím zániku je žalovaný), po níž došlo k neprůchodnosti levého močovodu žalobkyně, což způsobilo ztrátu funkce levé ledviny, která musela být při akutní operaci dne odebrána. Pokud by byl průchod močovodem zjednán do 7 dnů, mohla být funkce ledviny obnovena, jinak dochází k nezvratnému poškození ledviny. Neprůchodnost močovodu byla diagnostikována nálezem urologa dne , tedy 7. den po operaci, zákrok k odstranění neprůchodnosti byl proveden dne (11. den po operaci). Soud, vázán právním názorem odvolacího soudu, vysloveným v jeho zrušujícím usnesení ze dne , č. j. 13 Co 539/99-368, dovodil, že na straně žalované došlo k porušení povinností vyplývajících z 415 obč. zák. a ze zákona č. 20/1966 Sb. Ze znaleckého posudku znalce MUDr. B. soud zjistil, že příčinou odnětí ledviny byl její akutní zánět, jenž vznikl v příčinné souvislosti s poraněním levého močovodu jeho zaškrcením při gynekologické operaci Blokáda levé ledviny mohla být odhalena již jeden či dva dny po operaci, pokud by bylo provedeno vyšetření ultrazvukem, k němuž došlo až sedmý pooperační den. Soud uzavřel, že je dána příčinná souvislost mezi škodou vzniklou na zdraví žalobkyně a porušením povinností a že podmínky odpovědnosti za škodu podle 421 obč. zák. ve znění účinném do (dále jen obč. zák. ) jsou splněny. Při posouzení věci z hlediska 421 odst. 3 obč. zák. soud prvního stupně odkázal na závěry odvolacího soudu v jeho rozhodnutí ze dne o tom, že zavinění žalované spočívá v ponechání podvazu na močovodu po operaci, který byl odstraněn až po 11 dnech, kdy již byla ledvina nenapravitelně poškozena. Dospěl proto k závěru, že žalovaný neprokázal, že nemohl zabránit škodě ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možné požadovat. Na základě znaleckých posudků přiznal žalobkyni podle vyhlášky č. 32/1965 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) na bolestném celkem částku Kč (s ohledem na bolestivý způsob léčby bylo odškodnění zvýšeno podle 7 odst. 3 vyhlášky na dvojnásobek), na náhradě za ztížení společenského uplatnění částku Kč (odškodnění bylo zvýšeno zejména pro dlouhodobou vážnou újmu způso - benou žalobkyni podle 7 odst. 3 vyhlášky na pětinásobek) a na náhradě za ztrátu na výdělku celkem částku ,50 Kč, a ve zbytku soud žalobu zamítl. Námitku 18

20 Odpovědnost za porušení právní povinnosti promlčení vznesenou žalovaným neuznal důvodnou, neboť žaloba byla podána dne , a všechny tři nároky tedy byly uplatněny před uplynutím subjektivní dvouleté lhůty podle 106 obč. zák. K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne , č. j. 11 Co 341/ , rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku co do částky ,50 Kč s příslušenstvím potvrdil, co do částky Kč s příslušenstvím jej změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Ztotožnil se se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně a na jejich základě dovodil, že je dána objektivní odpovědnost žalovaného podle ust. 238 obč. zák. ve znění účinném do Jednoznačně bylo prokázáno, že k poruše průchodnosti močovodu došlo při operaci , nelze však přesnou příčinu tohoto poškození zjistit. Ze všech v úvahu přicházejících příčin svědčí důkazy pro závěr, že močovod byl zaškrcen okolní tkání přitaženou stehem založeným v okolí močovodu a přitažení močovodu tímto stehem je okolností, která má původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jíž bylo při poskytnutí služby použito. Odpovědnost žalovaného za škodu způsobenou žalobkyni je objektivní, bez možnosti liberace. Odvolací soud shodně se závěrem soudu prvního stupně shledal odpovědnost žalovaného za škodu vzniklou žalobkyni, byť z jiných důvodů, a ztotožnil se s jeho závěry ohledně rozsahu škody a výši náhrady, s výjimkou nároku na bolestné, který je co do částky Kč promlčen, neboť žalobkyně o tuto částku rozšířila žalobu až po uplynutí promlčecí doby. Proti potvrzujícímu výroku a výrokům o náhradě nákladů řízení rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodů nesprávného právního posouzení věci. Nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že je dána jeho odpovědnost podle ust. 238 obč. zák. ve znění účinném do Poukazuje na to, že odvolací soud již v usnesení ze dne , sp. zn. 13 Co 273/97, vyslovil závěr, že nárok je třeba posoudit podle obecné odpovědnosti za škodu. Namítá, že v daném případě nebyla škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné použité věci, nýbrž byla způsobena komplikací, která nemá původ v povaze šicího vlákna použitého k vytvoření stehů pro rekonstrukci pobřišnice. Příčinou poškození močovodu, které mělo za následek jeho neprůchodnost a posléze afunkci levé ledviny, bylo jeho přitažení stehem založeným v okolí tkáně. Operační terén žalobkyně byl nepřehledný v důsledku změn z předchozích operací, a bylo tedy zvýšené riziko poškození močovodu stehy založenými v jeho okolí. Riziko této komplikace je u 0,5 2,5 % rutinních operací v oblasti pánve, ve složitém terénu po předchozích operacích a onemocněních, jako tomu bylo v případě žalobkyně, se toto riziko zvyšuje. Komplikace musí být zavčas diagnostikována a likvidována, v daném případě bylo třeba k záchraně života žalobkyně ledvinu odstranit. Žalovaný je přesvědčen, že se mu v řízení podařilo prokázat, že žádná právní povinnost nebyla porušena. Navrhl, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Žalobkyně ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že spor trvá od roku 1992 a její stanovisko k věci je vyjádřeno v jejích předchozích podáních. Dovolání považuje za nedůvodné a navrhla, aby bylo odmítnuto. Nejvyšší soud jako soud dovolací ( 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, účastníkem řízení zastoupeným advokátem ve smyslu ust. 241 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že dovolá- 19

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 92/2006-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

50 / 2015. 21 Cdo 4442/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce může být realizováno nejen snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 2/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 16/2009-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky II. ÚS 3518/11 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 10. ledna 2012 v senátu složeném v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudkyň Dagmar Lastovecké

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 6/2003-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada škody Dotčené předpisy: 58 odst. 2 předpisu

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Ans 8/2011-117 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 44/2003-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ SUBJEKTU HODNOCENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 10 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.: 224 217 485,

Více

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1 Identifikátor evropské judikatury Název soudu Karta záznamu Spisová značka I.ÚS 1665/13 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 15.

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 64/2011-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 68/2010-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Azs 211/2004-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 26/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 139/2006-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více