Hroznolhotský občasník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hroznolhotský občasník"

Transkript

1 Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník září- říjen Vážení občané Hroznové Lhoty, srdečně Vás a Vaše přátele i hosty zveme na tradiční HROZNOLHOTSKÉ HODY, které se uskuteční října Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že si vyberete z programu, který jsme pro Vás připravili. Informace obce: Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 2014 proběhnou Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 1.října Mobilní sběrný dvůr bude v provozu od 15.00hod. Součástí nebezpečného odpadu bude i velkoobjemový odpad. Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené poplatky za vodné a odpady, že splatnost poplatku byla do V případě nezaplacení daného poplatku postupuje obec podle platné legislativy. Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička žádá občany, aby poplatek za stočné zaplatili do konce roku Dále připomíná povinnost, která vyplývá z uzavřené smlouvy, písemně informovat o změně počtu osob v domácnosti a to do 30 dnů od data, kdy ke změně došlo. Upozorňujeme občany na platnou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství - blíže uvnitř zpravodaje na str. č. 21 Smlouvy o nájmu za hrobové místo se budou uzavírat od 1. října 2014 na OÚ Hroznová Lhota.

2 Slovo starosty obce Zpráva o stavu obce v období Vážení spoluobčané, nastává čas bilancování, neboť končí další volební období, a měli bychom složit účty a sdělit, jak jsme se starali o svěřené záležitosti života obce. Pro začátek jen několik statistických a ekonomických údajů: Demografický vývoj naší obce za uplynulé období je následující: K měla obec 1275 obyvatel K měla obec Hroznová Lhota 1246 obyvatel Od do se narodilo 59 dětí a zemřelo 44 obyvatel. Přehled financování a majetku za volební období (stav k daného roku) rok Příjmy Výdaje Hmotný Majetek pozn ,51 Kč ,14 Kč ,62 Kč ,20 Kč ,79 Kč ,29 Kč ,49 Kč ,19 Kč ,97 Kč ,98 Kč ,36 Kč ,47 Kč ,41 Kč ,26 Kč ,97 Kč k Stručné hodnocení je rozděleno do jednotlivých oblastí. Rozvoj a výstavba. Přehled investičních a větších akcí najdete v přehledné tabulce, kde je uveden název akce, celkové náklady, poskytnutá dotace, kdo byl investorem, neboť ne u všech akcí byla nositelem projektu obec, byť přípravu a samotnou realizace zajišťovala obec. Dále zde najdete, kdo byl poskytovatelem dotace. Stránka 2

3 Název akce Náklady/dotace Investor / Sníženi energetické náročnosti tělocvičny ZŠ 2, ,-Kč/ 1, ,-Kč Rekonstrukce požárního vozidla 1, ,-Kč / ,- LIAZ 101 Kč Úpravy okolí kostela 2, ,- Kč/1, ,-Kč Poskytovatel dotace Obec / OPŽP Obec/ JmK Farnost /SZIF Obec přispěla ,- Kč Úprava povrchu MK v Nové ulici ,- Kč/ -- Obec /-- Nátěr vodojemu ,-Kč / -- Obec/-- Úprava vjezdu a garáže hasičské ,-Kč/-- Obec/-- zbrojnice Odvodnění MK Kohútince ,-Kč/-- Obec/-- Oprava povrchu MK Kohútince 1, ,-Kč/-- SÚS JmK Ořez lip na Hřbitově ,- Kč/ Obec/-- Inženýrské sítě pro 14 RD U vodojemu 3, ,-Kč /-- Obec/-- Revitalizace lipové aleje ,-Kč/ ,-Kč Obec/ OPŽP Solární ohřev vody kabin hřiště ,- Kč /-- Obec Snížení energetické náročnosti ,- Obec /OPŽP MŠ Kč/1, ,- Kč Rekonstrukce sociálních zařízení ,- Kč / -- Obec/--- MŠ Chodník Kohútince ,- Kč/ -- Obec/-- Opravy zpevněných ploch MŠ ,- Kč /-- Obec/-- Územní plán Kč / ,- Kč Obec/JmK Kulturní dům vybavení (stoly ,-Kč Obec/ --- židle) Oprava střechy chovatelského Kč/-- Obec/-- areálu Úpravy objektu chovatelů Kč/ ,-Kč MAS Strážnicko/ SZIF Kanalizace v rámci ČOV Velička 14, Kč/??? ČOV Velička/ OPŽP Obec na příspěvcích ČOV poskytla 9, ,-Kč Stránka 3

4 Při pohledu na seznam realizovaných akcí, je vidět, že se spousta věci podařila, ale na některé záležitosti se nedostalo. Potřeb, jak už to bývá, je mnohem víc než prostředků na jejich realizaci. Největším problémem a nedodělkem je výstavba ČOV a kanalizace. Zde jsme se začátkem roku 2011 zasekli na financování a dodnes není dořešené, zda a kolik bude činit dotace. Stavba byla přerušena, pak dokončena 1. část projektu v hodnotě cca 50,5 mil Kč, z nichž ČOV Velička zatím uhradila cca 30 mil Kč a 20 mil. má dluh u zhotovitele. V rámci první části projektu byly dokončeny některé stoky a provedena oprava povrchů komunikací, které byly dotčeny stavbou kanalizace. Pokud bude schváleno financování, projekt by měl být dokončen 2. částí do konce roku Pokud nebude financování schváleno, budou muset obce tvořící svazek zajistit úhradu dluhu, což bude mít za následek utlumení investičních aktivit v dalších letech. Tak jak jsme byli před minulými volbami nadšeni, že nám byla schválena dotace, nyní jsme plni obav, jak vše dopadne. Dále je třeba zmínit, že mimo akce uvedené v tabulce bylo zrealizováno mnoho drobných projektů a oprav obecních budov a majetku. Ve volebním období, které končí, bylo provedeno mnoho práce, která zatím vidět není. Je pořízena studie na výstavbu tělocvičny u ZŠ a v současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Před dokončením je projektová dokumentace úpravy hřbitova, jehož součástí je rozšíření hřbitova, nové sociální zařízení a parkoviště před hřbitovem. Je rozpracována projektová dokumentace opravy místní komunikace a chodníků v ulici ke škole. Byl dokončen proces kolaudace sportovního areálu na Zelničkách. Soukromým investorem je připravována další lokalita pro výstavbu RD, obec je aktivním účastníkem projektové přípravy. Péče o životní prostředí. V oblasti odpadů jsme se posunuli o kus dál. Je zaveden sběr dalších vytříděných komodit především elektro zařízení, textilu a biologických odpadů. Pravidelně, dvakrát ročně, je organizován sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Zkušebně jsme zpracovávali stavební odpady. Cesta by to mohla být, jen bude třeba domyslet systém a najít vhodnější místo, neboť u sportovního areálu tato záležitost moc parády nikdy neudělá. Celkem obstojně se daří udržovat veřejnou zeleň. Byla provedena revitalizace lipové aleje, která dopadla velmi dobře. Podařilo se zabránit záměru vybudovat bioplynovou stanici v areálu Agrokoopu. Ta byla nakonec vybudována v Kozojídkách a nám vznikl další problém s dopravou materiálu, který je skladován ve Lhotě a převážen do Kozojídek. Neřešitelným zůstává zápach z chovu prasat. Stránka 4

5 Sociální oblast Je třeba ocenit práci sociální komise při OÚ, která se snaží pracovat především v oblasti péče o rodinu a seniory. Společenský, kulturní a spolkový život Obecní grantový program tvoří pevný základ, díky kterému spolky mohou pracovat a život spolků je velice pestrý. Představitelům spolků a zájmových skupin patří velký dík za neúnavnou aktivitu, i když se jejich akce ne vždy setkávají s hojnou účastí. Přesto dělají naší obci dobré jméno i mimo obce a v zahraničí. Podařilo se uzavřít třístranné partnerství mezi obcemi Hroznová Lhota, Dlhé Klčovo (SR) a Niebieszcany (PL), kde je předpoklad dalšího rozvoje spolupráce. Nedostatky máme v komunitní oblasti života obce, což je stálá a obrovská výzva do budoucnosti, abychom se naučili žít spolu, nejen vedle sebe. Abychom dokázali vidět potřeby jeden druhého, abychom byli tolerantní a cítili odpovědnost jeden za druhého, za obec a dokázali nejen společně řešit problémy, ale také se i společně radovat, když se něco podaří. Školství Obec, jako zřizovatel školského zařízení, velmi dobře spolupracuje s vedením, a školu i školku se daří postupně modernizovat, aby byla konkurenceschopná. Bohužel největším problémem do budoucna bude malý počet dětí, který bude limitovat jak počet vyučujících, tak možnosti školy ve všech oblastech. Bezpečnost v obci Zásahová jednotka hasičů je díky rekonstrukci zásahového vozidla velmi dobře vybavena a průběžně dochází k doplňování techniky o další vybavení. Byly pořízeny další dva měřiče rychlosti na vjezdech do obce. Podnikly se kroky k řešení dopravní a bezpečnostní situace na křižovatce Kozojídky-Žeraviny. Návrh řešení, které obec předložila zatím nebyl SúS akceptován z finančních důvodů. Nad bezpečností na přechodech u kostela bdí od září letošního roku vždy ráno zaměstnanci obce Regionálních aktivity Obec hraje významnou roli, v rámci DSO ČOV Velička, Mikroregionu Strážnicko a MAS Strážnicko. V rámci regionálních struktur patříme k aktivním členům a naše obec má důstojné postavení a respekt ostatních členů. Tolik tedy stručné hodnocení uplynulých čtyř let. Je třeba poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům obce, spolkům a všem, kteří se snažili, aby obec žila, aby fungovala a šla kupředu. Ing. Petr Hanák starosta obce Stránka 5

6 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obec Hroznová Lhota Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v Hroznové Lhotě na svém zasedání konaného dne přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ukládá: ZO provedlo kontrolu plnění usnesení, usnesení jsou plněna průběžně dle zadání ZO. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO a o dění v obci. ZO bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce v roce ZO v souvislosti s výsledkem auditu ukládá : - Hlavní účetní a starostovi důsledně dodržovat povinnosti vyplývající ze zákonů a předpisů upravujících hospodaření obce. - Hlavní účetní vyhotovit zprávu o plnění přijatých opatření. Zastupitelstvo obce Hroznová Lhota schvaluje s výhradou Závěrečný účet Obce Hroznová Lhota za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013 a to s výhradou. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2014 DSO ČOV Velička ZO ukládá p. Machalovi zjistit na dopravním odboru ve Veselí nad Moravou vytížení státní komunikace přes Hroznovou Lhotu. Zastupitelstvo obce schválilo: ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Hroznová Lhota sestavenou k ZO schvaluje výsledek hospodaření obce Hroznová Lhota za rok 2013 ve výši 2, ,82Kč. ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 2/2014,3/2014 a 4/2014. ZO schválilo smlouvu mezi obcí Hroznová Lhota a Janou Nekardovou, Kovářská 1646, Veselí nad Moravou, kterou obec prodává pozemek parc.č.271/33 o výměře 649m2 v k.ú. Hroznová Lhota. za ,- Kč. ZO schválilo dohodu o sdružení finančních prostředků mezi Janou Nekardovou, Kovářská 1646, Veselí nad Moravou a obcí Hroznová Lhota, na základě které Jana Nekardová poskytne obci příspěvek ve výši ,- Kč. ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota a Josefem Nekardou, kterou obec prodává pozemek parc.č. 692/1 v k.ú. Hroznová Lhota o výměře 1158m2 za ,- Kč tj.25,- Kč/m2, který na vlastní náklady připraví k užívání tj. pozemek zorá a porotavátoruje a to do 30 dnů od podpisu smlouvy. ZO schválilo smlouvu mezi Josefem Nekardou a Obcí Hroznová Lhota, kterou Josef Nekarda prodává obci pozemky parc. 537/72, 3299/21 a 537/113 vše v k.ú. Hroznová Lhota o celkové výměře 2039m2 za ,- Kč tj.25 Kč/m2. Zastupitelstvo schválilo návrh, aby Josef Nekarda pozemky parc. 537/72, 3299/21 a 537/113 vše v k.ú. Hroznová Lhota o výměře 2039m2 užíval bezplatně jako pole ještě dva roky od podpisu kupní smlouvy. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Hroznová Stránka 6

7 Lhota ve výši 66 tis Kč. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Joži Uprky Hroznová Lhota ve výši 56 tis. Kč. ZO schválilo smlouvu mezi Vladislavem Šrámkem,Evou Černou, Marií Galářovou jako prodávající a Obcí Hroznová Lhota jako kupující, kterou výše jmenovaní prodávají obci pozemky parc. 2619/37, 42/44 a 46/6 vše v k.ú. Tasov nad Veličkou, o celkové výměře 895m2 za ,- Kč, tj.16,75 Kč/m2. ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemeno služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. jako budoucí oprávněný, na základě které bude zřízeno věcné břemenoslužebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 2764, 3313/144, 2380/3, 2380/472, 2380/529, 3313/1, 3300/4, 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19, 784/5, 780 a 3004/1 vše v k.ú Hroznová Lhota. ZO schválilo žádost PO ZŠ a MŠ J.Uprky v Hroznové Lhotě o použití přeplatku za energie ve výši ,-Kč, který bude použit na opravy kuchyně v Církevní ZŠ Veselí nad Moravou ve výši ,- a rekonstrukci vodovodní přípojky a vnitřní instalaci vody v MŠ ve výši ,- Kč. ZO schválilo návrh na úpravu rozpočtu o 270 tis Kč na rekonstrukci střechy a stropu chovatelského areálu. Zastupitelstvo obce ukládá RO, aby provedla příslušné rozpočtové opatření. ZO schválilo návrh na úpravu rozpočtu o 1 mil Kč na rekonstrukci zpevněných ploch MŠ. ZO ukládá RO, aby provedla příslušné rozpočtové opatření. ZO ukládá RO, aby urychleně dokončila projektovou přípravu rekonstrukce zpevněných ploch, vybrala zhotovitele a zajistila realizaci v průběhu prázdnin. ZO schválilo záměr pana Pavla Štipčáka zastavovací studii pro lokalitu označenou v Územním plánu jako D1 Zárybničí. Studie počítá se vznikem 9 stavebních parcel. Podmínkou souhlasu je požadavek, aby investorem technické infrastruktury byl pan Štipčák, který po dokončení popř. kolaudaci inženýrských sítí bez nároku na finanční vypořádání převede na obec vodovod, kanalizaci a místní komunikaci. A dále podmínkou souhlasu je požadavek, aby investor odprodal obci Hroznová Lhota část pozemku cestu za stodolami. ZO schválilo souhlas se zřízením věcného břemene-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19 a 784/5 vše v k.ú Hroznová Lhota mezi Obcí Hroznová Lhota a panem Štipčákem. ZO ukládá RO, aby připravila a předložila ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemeno služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Pavlem Štipčákem jako budoucím oprávněným, na základě které bude zřízeno věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 3300/9, 784/12,784/14,784/16,784/18 a 784/19 vše v k.ú Hroznová Lhota. ZO schvaluje smlouvu č.os o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Hroznová Lhota a společností EKO-KOM a.s. Stránka 7

8 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obec Hroznová Lhota Zastupitelstvo obce (ZO) v Hroznové Lhotě na svém zasedání konaného dne přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OR a o dění v obci. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2014, č.4/2014, č.5/2014 a č.6/2014 DSO ČOV Velička. ZO vzalo na vědomí znění Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí Zastupitelstvo obce schválilo: ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 5/2014 6/2014, 7/2014 ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota a Pavlem a Jitkou Vašicovými, Hroznová Lhota, kterou obec prodává pozemek parc.č.271/39 o výměře 253 m2 v k.ú. Hroznová Lhota. za ,- Kč. tj.100 Kč/m2. ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota jako prodávající a Ivanou a Vojtěchem Kostelanskými, Hroznová Lhota jako kupující, kterou obec prodává pozemky parc. č. 206/1 o výměře 8 m2 a parc.č.4620/2 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Hroznová Lhota, za 1.800,- Kč, tj.100,- Kč/m2 ZO Hroznová Lhota schvaluje vystavení ručitelského prohlášení obce Hroznová Lhota v rámci projektu Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV akceptační číslo projektu vůči Státnímu fondu životního prostředí české republiky v částce ve výši 7, ,- Kč. ZO Hroznová Lhota schvaluje poskytnutí krátkodobé bezúročné finanční výpomoci ve výši 5 mil Kč DSO ČOV Velička, za účelem prokázání vlastních zdrojů pro financování projektu Hroznová Lhota, Kněžedub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV akceptační číslo projektu ZO Hroznová Lhota schválilo smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Hroznová Lhota a TJ Sokol Hroznová Lhota, která upravuje užívání sportovního areálu na Zelničkách. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu staveb technické infrastruktury mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Marie a Pavel Štipčákovi, Hroznová Lhota 376, na základě které bude zřízeno věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 2764, 3313/144, 2380/3, 2380/472, 2380/529, 3313/1, 3300/4, 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19 784/5, 780 a 3004/1 vše v k.ú Hroznová Lhota a bezúplatně převedena technická infrastruktura vodovodu, kanalizace a komunikace. ZO Hroznová Lhota schválilo navýšení rozpočtu PO Základní a mateřské škole Joži Uprky o částku ,- Kč, jako navýšení nákladů na opravu zábradlí v MŠ. ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 8/2014 Stránka 8

9 Agresivní kampaň Neděste se milí čtenáři, nebudu psát o kampani předvolební, nýbrž o kampani kukuřičné, jak bychom řekli u nás v Hroznové Lhotě, turkyňové. Určitě řeknete, že to není nic nového. Jistě, též já si pamatuji z dob dětství kampaň senážovou, kukuřičnou i řepnou. U té poslední si dokonce pamatuji cedule podél cest varující řidiče: Pozor řepná kampaň! K napsání těchto řádek mne vede zkušenost posledních dnů, kdy se naplno rozběhla sklizeň kukuřice na polích našeho i okolních katastrů a doslova agresivní způsob, jakým je prováděna. Nejdříve jsem se dohadoval se zástupci společnosti, která obhospodařuje polnosti o tom, aby dodržovali svoje sliby a k dopravě používali účelových cest a nejezdili přes obec. To se nakonec po nátlaku a hrozbách z větší části podařilo. Odmítám tvrzení, že jde o žně. Ty mám spojené se zajištěním živobytí pro lidi či zvířata a tady jde o energetický byznys. Nakonec mi to nedalo a šel jsem se podívat na místo činu. Musím se přiznat, že mi z toho nebylo moc dobře. Pryč je idyla Ladových nebo Alšových kreseb sedláků pracujících na poli, pryč je poetika Sládkových velkých, širých, rodných lánů. Na poli je v jeden okamžik více než deset obrovských strojů, které se pohybují zarážející rychlostí a se značným hlukem. A ze všeho toho hemžení na mne dýchá jedna obrovská touha. Totiž vyrvat ze země co nejrychleji úrodu a co nejrychleji ji proměnit na peníze. A tak to na mne působí, jako bych byl svědkem rabování při nájezdu kočovníků nebo žoldnéřů 21. století. Cizí muži, najatí za žold, bez vztahu k půdě, bez vztahu k místu a našimi předky vybudované a námi udržované infrastruktuře, točí nemilosrdně jednu fůru za druhou, nehledíc nalevo napravo, jen aby vydělali a mohli se posunout na další nedobytá území. Když si uvědomím, že je ke všemu ještě neděle, svírá mi to žaludek a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Je možné toto ještě nazývat zemědělským hospodařením? Svatý Václave vévodo České země, nedej zahynouti nám ni budoucím Petr Hanák Stránka 9

10 Vítání nejmenších občánků Hroznové Lhota Obecní úřad Hroznová Lhota již podruhé v tomto roce v neděli 21. září 2014 přivítal nové občánky Hroznové Lhoty. Pozvání pana starosty Ing. Petra Hanáka přijali rodiče čtyřech děvčátek a dvou chlapců. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy a dětská cimbálová muzika Hrozének z Hroznové Lhoty. Zdeněk Káčer Tomáš Bíla Stránka 10

11 Nela Brňová Anna Thérová Eliška Koryčanská Sofie Lancůchová Rodiče jmenovaných dětí souhlasili se zveřejněním. Vítání občánků do života - POZOR ZMĚNA Žádáme zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o tradiční slavností obřad Vítání občánků do života, aby se dostavili na Obecní úřad - matriku, a vyplnili tiskopis Souhlas se zasíláním pozvánky na obřad Vítání občánků do života. Po vyslovení souhlasu zákonného zástupce bude obecní úřad i nadále zvát na obřad prostřednictvím pozvánek, které bude zasílat. Změnu si vynutil vývoj legislativy a jejího výkladu. Stejné zůstávají podmínky, které jsou pro účast na obřadu (tj. maximálně roční dítě s trvalým pobytem v Hroznové Lhotě a nově projevení zájmu rodičů o účast na obřadu). Miroslava Valášková, matikářka Stránka 11

12 Ze školních lavic Ze školních lavic... Prázdniny máme za sebou. Už je tady nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo 1. září v tělocvičně naší školy. Na základní škole jsme v průběhu prázdnin zmodernizovali učebnu zeměpisu a dějepisu a vymalovali několik učeben a také tělocvičnu. Současně probíhaly instalatérské práce po celé škole a oprava dveří na druhém stupni. Ani v tomto školním roce se pokles počtu žáků na základní škole se nezastavil. Letos bude naši školu navštěvovat 182 žáků, což je historicky nejnižší stav. V tomto školním roce překročilo poprvé práh naší školy 25 prvňáčků. Na konci školního roku odejde na střední školy 20 žáků deváté třídy. Po 35 letech pedagogické práce odešla do důchodu paní učitelka Mgr. Marie Kočvarová. Chtěl bych jí na tomto místě poděkovat a popřát hodně zdraví. Základní statistické údaje ukazují tabulky základní škola: Počet tříd Počet žáků Počet chlapců Počet děvčat Žáci do školy dochází z 10 obcí. Obec Počet žáků Hroznová Lhota 84 Tasov 40 Kozojídky 31 Kněždub 9 (jen druhý stupeň) Žeraviny 10 Lipov 2 Veselí nad Moravou 1 Hrubá Vrbka 2 Malá Vrbka 1 Tvarožná Lhota 2 Na naší základní škole pracuje 14 pedagogických zaměstnanců. Provoz základní školy zajišťuje pět pracovníků. A co nás čeká v následujících týdnech (samozřejmě kromě učení)? Začátkem října to budou tradiční Zátopkovy štafety, které organizujeme již osmnáct roků. Tedy 7.října 18.ročník štafetového půlmaratónu a 8.října 17.ročník Zátopkovy pětky. Kromě toho budeme pořádat sběr starého papíru. Pokud nenastane nějaká organizační změna bude 1.října. Občané budou předem informováni místním rozhlasem. Stránka 12

13 Organizace školního roku Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Přeji všem žákům i pracovníkům školy, aby letošní školní rok byl úspěšný. To platí především pro žáky první třídy, kteří začínají svou školní pouť. Deváťákům přeji správné rozhodnutí při výběru střední školy. Bližší informace o základní škole i mateřská škole můžete získat na webu: Přeji všem hezký den Dr.Lubomír Kříž, ředitel školy Tradiční kladení květin u busty Joži Uprky prvňáčci Stránka 13

14 Mateřská škola Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 1. září Mateřskou školu navštěvuje v současnosti 47 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd. Do pracovního kolektivu byla přijata paní učitelka Hana Hudečková. Dále zde pracují : vedoucí učitelka Zdeňka Polášková, paní učitelky Andrea Vajdíková, Margita Balajová. O školičku se stará paní Eva Kubišová, v kuchyni pracuje paní Věra Podmajerská a ve funkci vedoucí kuchyně je paní Jana Švrčková. Během prázdnin se začalo v areálu MŠ s budováním chodníků. V současné době se práce dokončují. Na konci školního roku někteří občané přijali pozvání na prohlídku naší opravené školičky a zavzpomínali na dobu, kdy k nám vodili své děti. Byli příjemně překvapeni a moc se jim u Nás líbilo. Předškoláci u pana starosty. Stránka 14

15 Quo vadis,člověče! Když jdu do obchodu Jednoty,vždy přemýšlím, jak se každodenně vyrovnávají prodavačky se ztrátou zboží, které mizí z regálů bez zaplacení. Je mi jich líto, každá má svoji rodinu a té krátí rozpočet, protože musí vždy schodek ztráty zaplatit. Zlodějíčci už kradou bez jakýchkoliv rozpaků, ať je to cokoli,třeba květina na okně. Dříve kradli z hladu, dnes se začínají přeorientovávat na zboží, kterými uspokojí jiné své vrtochy. Nevím,co je vede ke zlodějně a už vůbec nevím, proč kradou to,co k životu nepotřebují. Každý si chce, když už chodí do zaměstnání vydělat nějakou tu korunu, i když není nic moc. I ten zlodějíček,možná má víc jak ta prodavačka a velmi nerad si nechává strhávat peníze za prohřešky druhých. V jednom překladu z knihy polského spisovatele se říká v doslovném překladu - jakými cestami jdeš? Kde nasáklo do tebe tolik pokušení že kradeš? Zamysli se, odpověz si a neubližuj lidem kolem sebe. A tak použiji znovu Quo vadis,člověče! Ludmila Macková Máme rádi zvířata... Máme doma také jednoho pejska. Je velmi poslušný, máme ho moc rádi. Doufám, že tak jak my, mají rádi pejsky i ti co je chovají. Jedno však nedovedu pochopit. Proč nám na záhoncích a na polích, kde máme zeleninu dělají tolik neplechy. Ono je to potom velmi nepříjemné, když se záhon seče, člověk to má všechno na obličeji a nebo se v tom musí kutat, když přeplývá nebo okopává. Ve městech se kontroluje a dává pokuta za to, že si po svých psech lidé neuklízí. Myslím si, že to není taková hrůza, když se to všeobecně požaduje. A ať je to ve městech nebo na vesnici. U nás je to o to horší, že si sečeme a uklízíme před domy sami, ne jak ve městě. A tak láska ke zvířeti není jenom v tom, že jdu na procházku, mám také povinnost si po něm uklízet. Pak si s klidem zazpíváme Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá.. Ludmila Macková Stránka 15

16 Emil Axman -hudební skladatel Nedávno jsem listovala v Jubilejním sborníku, který byl vydán k 50.výročí postavení nové školní budovy. V úvodu byla připomínka, že škola byla pravděpodobně zřízena v Hroznové Lhotě před 250ti lety. Za tu dobu prošlo školou mnoho generací žáků, také učitelů. Při té příležitosti jsem si vzpomněla, že mezi významné osobnosti patří také hudební skladatel Emil Axman, který je velmi úzce spjat s Hroznovou Lhotou. Otec Emila Axmana se sice narodil v Šumvaldě, ale po maturitě na pedagogickém ústavě v Olomouci, nastoupil v roce 1868 na učitelské místo v Hroznové Lhotě, kde se seznámil s Marií Mackovou, dcerou místního hostinského a rolníka Kristiána Macka, svou pozdější chotí a Emilovou matkou. Vesnická Emil Axman foto: na www stránkách hospoda byla odjakživa denním shromaždištěm lidových typů a o muzikách hlavním dějištěm zvyků. Slovácká hospoda se podobala divadlu a děti hospodského chtěj, nechtěj naslouchaly jadrným rozhovorům a písničkám, hlavně o hodech, fašanku, kdy před jejich zrakem i sluchem běžel pohádkový film krojů, tanců a zpěvu. V Hroznové Lhotě, jako v ostatních obcích Strážnicka se žilo před sto roky podle starobylé lidovosti. Ryzí původnost a jasná krása zpěvu a písní budila pozornost a obdiv četných mistrů-leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka a jejich žáků. Je velmi pravděpodobné, že Axmanova matka nemohla odolat vyhraněnému a jednotnému hroznolhotskému prostředí a ze slováckého rodiště si přinesla věnem do hanáckého prostředí ratajského, kde v té době žili, poklad slováckých písní, jež ráda zpívala. Po dvacetiletém působení v Ratajích se přestěhovali do Chropyně, kde otec Emila také ukončil svá služební léta. Synové Emil a Jaroslav zdědili po otci hudební vlohy a již v chlapeckém věku se naučili milovat hudbu. Emil byl přímým dědicem matčiny citovosti a obraznosti, lnul vřelou láskou k rodičům, třebaže již v útlém věku rozlišoval rozdíl mezi přísnou hanácky zbarvenou mluvou otcovou a slovácky zbarvenou matčinou. Hudba tvořila důležitou složku rodinného ovzduší. Otec Axmana oceňoval kulturní význam hudby a proto trval na hudební výchově obou synů. Na gymnaziu v Kroměříži prožil Emil osm let. V hudební škole, kam Emil mimo gymnazia chodil, vyučoval nejeden vynikající hudebník. Emil byl pilný, ale nijak vynikající student. Měl stejně jako Vítězslav Novák potíže s matematikou a fyzikou, zápasil také s gramatikou, latinou a řečtinou. Všechen svůj obdiv soustředil na hudbu, na osobnosti Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. Upřel svůj hlavní zájem k lidové písni moravské, především slovácké. Za svých kroměřížských studií navštěvuje příbuzné v Hroznové Lhotě, schodil dolňácký kraj Stránka 16

17 směrem ke Strážnici - dědiny Tasov, Kněždub,Tvarožnou Lhotu, Žeraviny a také Horňácko. Pozoroval lid, kroje, zvyky, slyšel zpěv slováckých hochů a děvčat. Sám výborný zpěvák vnikl do slohu, jakoby Slovácko bylo rodným krajem a slovácká píseň jeho mateřštinou. Sám o to později napsal Od Napajedel dolů, až po Hodonín pěšky jsem prošel, každou dědinu znám, vím rozdíly krojů, nářečí - kde se říká letijú, leťá, letijá - písní na sta, rád je poslouchám. Sbíral písně tak, jako před ním Vítězslav Novák pro jejich zemitý půvab. Univerzitní studium v Praze nebylo jen otázkou nadání a vůle, nýbrž také otázka peněz. Řídící učitel měl co dělat, aby oba syny vydržel na studiích. Axmanova láska k lidové písni moravské se za univerzitních let prohloubila, zmohutněla a zvroucněla. Ponořil se do studia teorie i sbírek, zpíval lidové písně, upravoval je pro mužské hlasy, o prázdninách cestoval po slováckých krajích. Ve Slováckém krúžku se setkával se zpěváky a znalci lidových písní - Klusák z Velké, Úlehla ze Strážnice a především Franta Uprka z Kněždubu. Velké přátelství s Uprkou mělo na Axmana blahodárný vliv. V roce 1914 se stal vojákem 1.světové války. Události na frontách se stupňovaly, nekonečná vleklost válčení rozleptávala armády i jednotlivce. Také Axman podléhal únavě a nervové ochablosti. 28.říjen - Obnovu státní samostatnosti - přivítal z hlubokosti vlasteneckého a lidského citu. Manželka Emila Axmana se narodila ve Strážnici, tedy v kraji jeho srdci důvěrně blízkém.žili společně s dětmi Jiřím a Hanou ve Vršovicích v Praze. Hudební dílo je rozsáhlé skladby sborové, církevní pro smíšený sbor, úpravy lidových písní,skladby pro ženské hlasy. Hesla a zdravice pro mužské sbory, sólové písně s doprovodem, skladby orchestrální, skladby pro velký orchestr a mnoho dalších. Čím byl starší, tím častěji se vracel na Moravu k rodné půdě. Kroměříž byla Axmanovi po celý život symbolem moravského domova, vzpomínkou na nezapomenutelného prvního učitele hudby. Těžká nemoc skladatele zasáhla v čase vrcholné tvorby a velkých plánů. 25.leden 1949 ve věku 62let, odešel za poslechu rozhlasového přístroje, kde byly hrány jeho drobné skladby. A to byl poslední styk s hudbou a poslední slovo o hudbě umělce, který mohl žít jen do té doby, dokud mohl tvořit hudbu. 21.června 1949 byla uložena urna s popelem do čestného hrobu na hřbitově v Kroměříži. Ludmila Macková Stránka 17

18 Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 77 televizí, 31 monitorů a 269 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 77 televizí, 31 monitorů a 269,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 22,89 MWh elektřiny, 780,47 litrů ropy, 109,51 m 3 vody a 1,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,58 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 21,18 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Stránka 18

19 Stránka 19 HR O Z N O L HO TS K Ý O B Č A S N Í K

20 Společnost E.ON UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Na základě 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN a ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. Ochranná pásma v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kv do 35 kv včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany. Bezpečná vzdálenost veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kv, 35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kv) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených. Stránka 20 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

21 ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO KONCE TOHOTO ROKU Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Hodonín Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vyžaduje, je nutno si zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody Obecně závazné vyhlášky obce Hroznová Lhota č. 2/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hroznová Lhota Článek 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.Stanovuji se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů. 2. Splnění povinnosti stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoby, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Stránka 21

22 MALOVANÝ KRAJ - Výrobci krojů na Slovácku 33 ROMANA HABARTOVÁ S návštěvou každé další osobnosti, která zasvěcuje svůj život šití a zdobení krojů, putujeme na nová místa na Slovácku. Tentokrát zavítáme na Veselsko, do Hroznové Lhoty, do domu čp. 257, který jakoby už do této vesnice ani nepatřil a vklouzl nečekaně do sousedního Tasova. Veselsko tvoří Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky a Žeraviny (všechny náleží do hroznolhotské farnosti), Kněždub, Tvarožná Lhota, Veselí nad Moravou a jeho městská část Zarazice, dále Vnorovy a jejich součást Lidéřovice a částečně též Moravský Písek. Tato podoblast Dolňácka už na první pohled nepůsobí nijak sourodě. Do poloviny 19. století patřily veselské vesnice pod tři různá panství (veselské, ostrožské a strážnické) a navíc lze zřetelně rozlišit na jedné straně vesnice ležící při řece Moravě a na straně druhé obce podhorské, tzv. bílokarpatské, kde se v původní lidové tvorbě projevuje příbuznost s Horňáckem. Veselsko a veselské kroje proslavili především malíři Joža Uprka a Antoš Frolka, přičemž Uprka žil a tvořil právě v Hroznové Lhotě. Jeho dům s ateliérem byl v roce 1904 přestavěn podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Od domu Joži Uprky přejdeme jen kousek dál do stavení, kde bydlí Ludmila Farkašová, rozená Juráková ( , Uherské Hradiště). Její maminka Antonie pocházela ze Žeravin a s manželem Bohuslavem, který v Hroznové Lhotě provozoval stolařskou dílnu, vychovali kromě dcery Ludmily ještě syny Jaroslava a Milana. Celý svůj život se věnovala výšivkám. Stránka 22 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

23 L. Farkašová k tomu říká:...byla velice šikovná (...) Své práce, krojové součástky, ale i prostírky a další posílala do Ameriky, příbuzným do New Yorku, Detroitu, Chicaga, Kalifornie. (...) Všichni chtěli mít u sebe kus domova a toto jim splňovaly kroje a výšivky od nás. Ludmila se ovšem jako dítě o výšivky nezajímala. Hned po ukončení Základní školy v Hroznové Lhotě nastoupila jako dělnice v ÚP Veselí nad Moravou, kde pracovala až do roku 1975, kdy se provdala za Josefa Farkaše. V druhé polovině 70. let přivedla na svět čtyři syny: Davida, Bohuslava, Petra a Pavla a tehdy, na mateřské dovolené, se také dostala k vyšívání. Vzorem jí při tom byla matka její kamarádky, Marie Pavlíková z Malé Vrbky, kam jezdila téměř denně. Paní Ludmila vzpomíná: Naučila jsem se od ní úplně všecko, začalo to stínkem, hrachovinkou, obroubkama na ubrusech, křížkovou výšivkou. (...) A po ní jsem podědila sešity se vzory výšivky (...) vrbeckými, velickými, vlastně z celého Horňácka a zdědila jsem i všechny zbytky bavlnek a lacetek. V této době Ludmila Farkašová už sama vyšívala na perličkovém, nebo přímo na tkaném plátně různé dekorativní textilie, např. prostírky a ubrusy, módní záležitostí tehdy byly i vyšívané peřinky do kočárků, kromě toho dodávala vyšitá oltářní antipendia do kostelů, výšivky (tzv. cesty) na ornáty pro faráře, oblíbené byly také křížkem vyšívané obrázky, zarámované výšivky jako podnosy, výšivkové dekorativní obrázky se znameními, ročními obdobími, květinové vazby, náměty zamilovaných apod. Postupně ale začala pozorněji sledovat práci své maminky, která tvořila a vyšívala dívčí rukávce k prvnímu svatému přijímání nebo na hody, s výšivkami na růžu, obdivovala i její krajkové kadrle, zhotovené tzv. štykováním. Sama se ovšem do krojových součástek a výšivek na ně pustila až kolem roku 1980, kdy začala oblékat do krojů své syny, a pak hlavně v období, kdy do lidových oděvů strojila už i vnoučata. Prvními jejími kusy byly chlapecké vyšívané košile. Stránka 23

24 Nějak se to rozkřiklo, a tak to začalo. Nejdřív to byly jednotlivosti pro rodinu, příbuzné, děti, vnuky a vnučky, pak také pro muzikanty, zpěváky i soubory, např. pro Sboreček žen z Lipova, pro zpěvačku Magdu Múčkovou, pro sbor Malina do Kozojídek. Zajímavá je stálá spolupráce s vynikající krojovou švadlenou Renátou Stúpalovou z Blatnice, dnes vyšívám také pro krojovou dílnu v Blatničce, dodávám výšivky do dílny v Uherském Ostrohu. Hlavně jsou to výšivky tady do Hroznové Lhoty, třeba mužskému sboru Pavla Valíčka, ale posílala jsem i komplety výšivek rodákům do Ameriky nebo Austrálie, konstatuje. Paní Farkašová je ve své práci důsledná. Snad po vzoru své již zmíněné učitelky Marie Pavlíkové si vzorně vede deníky, v nichž archivuje nákresy, dokumentuje veškeré vlastní dílo, zdroje inspirací... Při listování těmito svazky jsme spolu porovnávali výšivky z Tvarožné Lhoty, Hroznové Lhoty, Tasova a Kozojídek. Ke všem autorka připojila patřičný komentář. Další soubory výšivek představovala řada kompletů do Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi, Blatnice a Blatničky, Nivnice, Polešovic, Kunovic... Její práce je tak dokonalá, že působí jako strojová výšivka. Jde o každodenní stereotyp, jenž si však sama velmi pochvaluje: Vstávám brzy ráno, někdy už o půl čtvrté nebo o půl páté, a vyšívám asi do osmi hodin, pak mám milé povinnosti a zavedu vnučku do školky nebo školy a šiju zas. Když se uvolní čas po obědě, třeba ještě něco udělám, ale navečer kolem páté k tomu mému vyšívání usedám znovu a jsem schopná se výšivce věnovat až do půlnoci. Často se mi stává, že se podívám na hodiny a jsou dvě ráno. Pro mě to není práce, ale odpočinek! Stránka 24 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

25 Ludmila Farkašová zdejší hroznolhotské, ale i tzv. okoliční kroje obdivuje. Její skříně jsou plné mužských i ženských kompletů. Ke všem se váže nějaký příběh a ona je nadšená z rukodělného odkazu své matky a dalších šikovných tvůrkyň. Nad jednotlivými krojovými součástkami s jejími výšivkami dokáže dlouho diskutovat a sama upozorňuje na změny, které původní výšivky na ženských rukávcích a mužských košilích prodělaly. Nad starými i novými nárameníky, kusy výšivek patřícími na ramena hovoří o technice podle počítané niti a na výřez, u mladších a méně pracných výšivek na pomalování vzpomene, že jsou prováděny plochým stehem. Řeč se bere i kolem kvality a barevnosti výšivek. Bavlnky a zbytky vyšívacích pomůcek stále dědí po babičkách a tetičkách v obci a okolí, tzv. mulinky kupuje v šicí dílně v Uherském Ostrohu, perličkové nebo tkané plátno zase v Brumově. Doplňuje k tomu: Pro mě je to skutečná náplň života. Nedělám to pro peníze, ale je nutné nechat si kvalitní ruční práci zaplatit. Nikoho nevyhledávám, všichni si mě našli a chtějí po mně, abych jim něco vyšila. Je štěstím, že mám zdravé oči a ruce a že mě to pořád baví! Nechodím na besedu, a když, tak na deset minut, vypiju kafé a jdu domů. Už mě to táhne k výšivce... Paní Farkašová si nenechává své vědomosti jen pro sebe. V Hroznové Lhotě se od listopadu do Velikonoc každé úterý večer setkává s ženským sborem. Nejdříve zpívají, a pak jeho členky učí základům různých výšivkových technik. Mám z toho obrovskou radost, že si určité výšivky dělají už samy, a vždycky zase po hodech se sejdeme, každá si donese plátno, některé už vyšívají mužské košile z Hroznové Lhoty černým vzorem, zatahovaným stehem. Jsou všecky šikovné. Stránka 25

26 Vyšívají podle předlohy, podle druhů vzorů jim připravím plátno, např. vytažením nití, nikdy ne předkreslením. Je to výšivka podle počítané nití. To znamená, že musí být vzor dobře rozpočítán a musí být bezchybně připraven základ, jakási základní struktura (...) a pak už se vyšívá snadněji. Jiné to je s muzejními kusy výšivek, které jsou mnohem složitější. Plátno bylo v minulosti velice husté a vzor na nás dnes působí velmi jemně a je moc malý. Navíc, vyšívačky kdysi nedbaly na chyby, a já když to chci rozpočítat, tak mi to nevychází a je problém. Takže moje výšivka je precizní, protože musí početně sedět každý vpich... Ludmila Farkašová je tedy denně obklopena výšivkami a kroji. Je hrdá na svůj um a největší štěstí pro ni představuje fakt, že má krásnou zálibu, jež slouží lidem. Důležitý je pro ni též rodný kraj. Je stejně důležitý jako rodina, jejíž členové ostatně nosí kroje, které ona zhotovovala a vyšívala. Mám radost, když si lidé kroje oblékají, ukazují, že jsou na své tradice hrdí. U nás se znovu daří oživovat a rozvíjet spolkový a kulturní život, obnovují se tradice, vznikají nové, například je již široko daleko známý náš Živý betlém, přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr. Jsem ráda, že žiju právě tady, nikdy bych neměnila... zaznívá na závěr od hroznolhotské patriotky. Tento článek byl otištěn v NÁRODOPISNÉM A VLASTIVĚDNÉM ČASPOISE SLOVÁCKA - MALOVANÝ KRAJ, červenec - srpen 4/2014.

27 INZERCE A l e n a H l a h ů l k o v á Žeraviny č. 45, tel Nabízí každou sobotu vařené knedle, dále peče koláče. Sjednává a připraví oslavu na KD v Žeravinách. Informace a objednávky na tel (možnost vyzvednutí objednávky v Hroznové Lhotě). Kulturní servis Stránka 27

28 Zdeněk Hudeček - malíř, grafik, nar. 1938, žije a tvoří v Uherském Ostrohu. - studia na SUPŠ v Uh. Hradišti (obor- užitá a dekorativní malba) - působení BVV Brno - pobočka Zlín, Fatra Napajedla V jeho díle nacházíme krajinářskou tématiku,figurální kompozice i zátiší. Ve svých dřívějších dílech se pohybuje mezi realitou a subjektivním pocitem v poloze poetického sdělení nálady. Převládají ženské motivy, něžně lyricky ztvárněné,které pojímá s lehkostí a zdobností. Toto se promítá i do jeho prací z posledních let, kde převažují folklorní motivy ozvláštněné barvou, atmosférou a moderním cítěním. Neodlučitelnou součástí jeho tvorby byl grafický design, zejména v době působení ve Fatře Napajedla. Stránka 28

29 Možnost propagace Hroznové Lhoty Vlastivědný a národopisný časopis Malovaný kraj vyhlásil fotosoutěž na téma Pošlete snímek ze Slovácka a vyhrajte. Soutěžit lze do v následujících kategoriích: a) Krajina a příroda b) Folklorní akce festivaly, hody, vinobraní aj. c) Ostatní kulturní akce košty, dýňobraní, živý betlém apod. d) Všední život a práce na venkově e) Architektura zejména lidová a historická, ale i moderní f) Turistické zajímavosti tipy na výlety, rozhledny, muzea, památníky... g) Kreativita snímky převážně výtvarného pojetí, osobité uchopení jakéhokoliv tématu vztahujícího se ke Slovácku Soutěže se může zúčastnit každý, kdo našel zálibu ve fotografování. Zaslat lze maximálně 5 fotografií do té které kategorie; nemusí být obesílány všechny kategorie. Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího. Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (jpeg) či TIF o minimálních rozměrech 2048 x 1536 pixelů prostřednictvím webových stránek Doručené snímky budou zobrazovány na webových stránkách v pořadí dle času zaslání. Vítěz každé kategorie vyhrává 2 lahve vína z Vinařství Baloun. Dále pak tři porotou vybraní soutěžící získají dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na služby Wine Wellnes Hustopeče a varnou konvici. Vítězné snímky a další vybrané fotografie z jednotlivých kategorií budou i se jmény jejich autorů otištěny na první a druhé straně obálky jednotlivých vydání časopisu Malovaný kraj v roce Podrobná pravidla jsou uveřejněna na v sekci fotosoutěž. Stránka 29

30 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K Stránka 30

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

PATRI NEPATRI. Co patří a co nepatří na kompost

PATRI NEPATRI. Co patří a co nepatří na kompost Co patří a co nepatří na kompost Kompost je ideálním hnojivem, které zvyšuje odolnost rostlin před škůdci a chorobami. Nic nestojí a ještě slouží jako úložiště pro zahradní a kuchyňský odpad. Musíme však

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 12.2.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné Zapisovatel: ing.vladimír

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více