Hroznolhotský občasník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hroznolhotský občasník"

Transkript

1 Hroznolhotský občasník Hroznolhotský občasník září- říjen Vážení občané Hroznové Lhoty, srdečně Vás a Vaše přátele i hosty zveme na tradiční HROZNOLHOTSKÉ HODY, které se uskuteční října Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že si vyberete z programu, který jsme pro Vás připravili. Informace obce: Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR 2014 proběhnou Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 1.října Mobilní sběrný dvůr bude v provozu od 15.00hod. Součástí nebezpečného odpadu bude i velkoobjemový odpad. Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplacené poplatky za vodné a odpady, že splatnost poplatku byla do V případě nezaplacení daného poplatku postupuje obec podle platné legislativy. Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička žádá občany, aby poplatek za stočné zaplatili do konce roku Dále připomíná povinnost, která vyplývá z uzavřené smlouvy, písemně informovat o změně počtu osob v domácnosti a to do 30 dnů od data, kdy ke změně došlo. Upozorňujeme občany na platnou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství - blíže uvnitř zpravodaje na str. č. 21 Smlouvy o nájmu za hrobové místo se budou uzavírat od 1. října 2014 na OÚ Hroznová Lhota.

2 Slovo starosty obce Zpráva o stavu obce v období Vážení spoluobčané, nastává čas bilancování, neboť končí další volební období, a měli bychom složit účty a sdělit, jak jsme se starali o svěřené záležitosti života obce. Pro začátek jen několik statistických a ekonomických údajů: Demografický vývoj naší obce za uplynulé období je následující: K měla obec 1275 obyvatel K měla obec Hroznová Lhota 1246 obyvatel Od do se narodilo 59 dětí a zemřelo 44 obyvatel. Přehled financování a majetku za volební období (stav k daného roku) rok Příjmy Výdaje Hmotný Majetek pozn ,51 Kč ,14 Kč ,62 Kč ,20 Kč ,79 Kč ,29 Kč ,49 Kč ,19 Kč ,97 Kč ,98 Kč ,36 Kč ,47 Kč ,41 Kč ,26 Kč ,97 Kč k Stručné hodnocení je rozděleno do jednotlivých oblastí. Rozvoj a výstavba. Přehled investičních a větších akcí najdete v přehledné tabulce, kde je uveden název akce, celkové náklady, poskytnutá dotace, kdo byl investorem, neboť ne u všech akcí byla nositelem projektu obec, byť přípravu a samotnou realizace zajišťovala obec. Dále zde najdete, kdo byl poskytovatelem dotace. Stránka 2

3 Název akce Náklady/dotace Investor / Sníženi energetické náročnosti tělocvičny ZŠ 2, ,-Kč/ 1, ,-Kč Rekonstrukce požárního vozidla 1, ,-Kč / ,- LIAZ 101 Kč Úpravy okolí kostela 2, ,- Kč/1, ,-Kč Poskytovatel dotace Obec / OPŽP Obec/ JmK Farnost /SZIF Obec přispěla ,- Kč Úprava povrchu MK v Nové ulici ,- Kč/ -- Obec /-- Nátěr vodojemu ,-Kč / -- Obec/-- Úprava vjezdu a garáže hasičské ,-Kč/-- Obec/-- zbrojnice Odvodnění MK Kohútince ,-Kč/-- Obec/-- Oprava povrchu MK Kohútince 1, ,-Kč/-- SÚS JmK Ořez lip na Hřbitově ,- Kč/ Obec/-- Inženýrské sítě pro 14 RD U vodojemu 3, ,-Kč /-- Obec/-- Revitalizace lipové aleje ,-Kč/ ,-Kč Obec/ OPŽP Solární ohřev vody kabin hřiště ,- Kč /-- Obec Snížení energetické náročnosti ,- Obec /OPŽP MŠ Kč/1, ,- Kč Rekonstrukce sociálních zařízení ,- Kč / -- Obec/--- MŠ Chodník Kohútince ,- Kč/ -- Obec/-- Opravy zpevněných ploch MŠ ,- Kč /-- Obec/-- Územní plán Kč / ,- Kč Obec/JmK Kulturní dům vybavení (stoly ,-Kč Obec/ --- židle) Oprava střechy chovatelského Kč/-- Obec/-- areálu Úpravy objektu chovatelů Kč/ ,-Kč MAS Strážnicko/ SZIF Kanalizace v rámci ČOV Velička 14, Kč/??? ČOV Velička/ OPŽP Obec na příspěvcích ČOV poskytla 9, ,-Kč Stránka 3

4 Při pohledu na seznam realizovaných akcí, je vidět, že se spousta věci podařila, ale na některé záležitosti se nedostalo. Potřeb, jak už to bývá, je mnohem víc než prostředků na jejich realizaci. Největším problémem a nedodělkem je výstavba ČOV a kanalizace. Zde jsme se začátkem roku 2011 zasekli na financování a dodnes není dořešené, zda a kolik bude činit dotace. Stavba byla přerušena, pak dokončena 1. část projektu v hodnotě cca 50,5 mil Kč, z nichž ČOV Velička zatím uhradila cca 30 mil Kč a 20 mil. má dluh u zhotovitele. V rámci první části projektu byly dokončeny některé stoky a provedena oprava povrchů komunikací, které byly dotčeny stavbou kanalizace. Pokud bude schváleno financování, projekt by měl být dokončen 2. částí do konce roku Pokud nebude financování schváleno, budou muset obce tvořící svazek zajistit úhradu dluhu, což bude mít za následek utlumení investičních aktivit v dalších letech. Tak jak jsme byli před minulými volbami nadšeni, že nám byla schválena dotace, nyní jsme plni obav, jak vše dopadne. Dále je třeba zmínit, že mimo akce uvedené v tabulce bylo zrealizováno mnoho drobných projektů a oprav obecních budov a majetku. Ve volebním období, které končí, bylo provedeno mnoho práce, která zatím vidět není. Je pořízena studie na výstavbu tělocvičny u ZŠ a v současné době se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Před dokončením je projektová dokumentace úpravy hřbitova, jehož součástí je rozšíření hřbitova, nové sociální zařízení a parkoviště před hřbitovem. Je rozpracována projektová dokumentace opravy místní komunikace a chodníků v ulici ke škole. Byl dokončen proces kolaudace sportovního areálu na Zelničkách. Soukromým investorem je připravována další lokalita pro výstavbu RD, obec je aktivním účastníkem projektové přípravy. Péče o životní prostředí. V oblasti odpadů jsme se posunuli o kus dál. Je zaveden sběr dalších vytříděných komodit především elektro zařízení, textilu a biologických odpadů. Pravidelně, dvakrát ročně, je organizován sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Zkušebně jsme zpracovávali stavební odpady. Cesta by to mohla být, jen bude třeba domyslet systém a najít vhodnější místo, neboť u sportovního areálu tato záležitost moc parády nikdy neudělá. Celkem obstojně se daří udržovat veřejnou zeleň. Byla provedena revitalizace lipové aleje, která dopadla velmi dobře. Podařilo se zabránit záměru vybudovat bioplynovou stanici v areálu Agrokoopu. Ta byla nakonec vybudována v Kozojídkách a nám vznikl další problém s dopravou materiálu, který je skladován ve Lhotě a převážen do Kozojídek. Neřešitelným zůstává zápach z chovu prasat. Stránka 4

5 Sociální oblast Je třeba ocenit práci sociální komise při OÚ, která se snaží pracovat především v oblasti péče o rodinu a seniory. Společenský, kulturní a spolkový život Obecní grantový program tvoří pevný základ, díky kterému spolky mohou pracovat a život spolků je velice pestrý. Představitelům spolků a zájmových skupin patří velký dík za neúnavnou aktivitu, i když se jejich akce ne vždy setkávají s hojnou účastí. Přesto dělají naší obci dobré jméno i mimo obce a v zahraničí. Podařilo se uzavřít třístranné partnerství mezi obcemi Hroznová Lhota, Dlhé Klčovo (SR) a Niebieszcany (PL), kde je předpoklad dalšího rozvoje spolupráce. Nedostatky máme v komunitní oblasti života obce, což je stálá a obrovská výzva do budoucnosti, abychom se naučili žít spolu, nejen vedle sebe. Abychom dokázali vidět potřeby jeden druhého, abychom byli tolerantní a cítili odpovědnost jeden za druhého, za obec a dokázali nejen společně řešit problémy, ale také se i společně radovat, když se něco podaří. Školství Obec, jako zřizovatel školského zařízení, velmi dobře spolupracuje s vedením, a školu i školku se daří postupně modernizovat, aby byla konkurenceschopná. Bohužel největším problémem do budoucna bude malý počet dětí, který bude limitovat jak počet vyučujících, tak možnosti školy ve všech oblastech. Bezpečnost v obci Zásahová jednotka hasičů je díky rekonstrukci zásahového vozidla velmi dobře vybavena a průběžně dochází k doplňování techniky o další vybavení. Byly pořízeny další dva měřiče rychlosti na vjezdech do obce. Podnikly se kroky k řešení dopravní a bezpečnostní situace na křižovatce Kozojídky-Žeraviny. Návrh řešení, které obec předložila zatím nebyl SúS akceptován z finančních důvodů. Nad bezpečností na přechodech u kostela bdí od září letošního roku vždy ráno zaměstnanci obce Regionálních aktivity Obec hraje významnou roli, v rámci DSO ČOV Velička, Mikroregionu Strážnicko a MAS Strážnicko. V rámci regionálních struktur patříme k aktivním členům a naše obec má důstojné postavení a respekt ostatních členů. Tolik tedy stručné hodnocení uplynulých čtyř let. Je třeba poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům obce, spolkům a všem, kteří se snažili, aby obec žila, aby fungovala a šla kupředu. Ing. Petr Hanák starosta obce Stránka 5

6 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obec Hroznová Lhota Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v Hroznové Lhotě na svém zasedání konaného dne přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ukládá: ZO provedlo kontrolu plnění usnesení, usnesení jsou plněna průběžně dle zadání ZO. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO a o dění v obci. ZO bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření obce v roce ZO v souvislosti s výsledkem auditu ukládá : - Hlavní účetní a starostovi důsledně dodržovat povinnosti vyplývající ze zákonů a předpisů upravujících hospodaření obce. - Hlavní účetní vyhotovit zprávu o plnění přijatých opatření. Zastupitelstvo obce Hroznová Lhota schvaluje s výhradou Závěrečný účet Obce Hroznová Lhota za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013 a to s výhradou. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2014 DSO ČOV Velička ZO ukládá p. Machalovi zjistit na dopravním odboru ve Veselí nad Moravou vytížení státní komunikace přes Hroznovou Lhotu. Zastupitelstvo obce schválilo: ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Hroznová Lhota sestavenou k ZO schvaluje výsledek hospodaření obce Hroznová Lhota za rok 2013 ve výši 2, ,82Kč. ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 2/2014,3/2014 a 4/2014. ZO schválilo smlouvu mezi obcí Hroznová Lhota a Janou Nekardovou, Kovářská 1646, Veselí nad Moravou, kterou obec prodává pozemek parc.č.271/33 o výměře 649m2 v k.ú. Hroznová Lhota. za ,- Kč. ZO schválilo dohodu o sdružení finančních prostředků mezi Janou Nekardovou, Kovářská 1646, Veselí nad Moravou a obcí Hroznová Lhota, na základě které Jana Nekardová poskytne obci příspěvek ve výši ,- Kč. ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota a Josefem Nekardou, kterou obec prodává pozemek parc.č. 692/1 v k.ú. Hroznová Lhota o výměře 1158m2 za ,- Kč tj.25,- Kč/m2, který na vlastní náklady připraví k užívání tj. pozemek zorá a porotavátoruje a to do 30 dnů od podpisu smlouvy. ZO schválilo smlouvu mezi Josefem Nekardou a Obcí Hroznová Lhota, kterou Josef Nekarda prodává obci pozemky parc. 537/72, 3299/21 a 537/113 vše v k.ú. Hroznová Lhota o celkové výměře 2039m2 za ,- Kč tj.25 Kč/m2. Zastupitelstvo schválilo návrh, aby Josef Nekarda pozemky parc. 537/72, 3299/21 a 537/113 vše v k.ú. Hroznová Lhota o výměře 2039m2 užíval bezplatně jako pole ještě dva roky od podpisu kupní smlouvy. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Hroznová Stránka 6

7 Lhota ve výši 66 tis Kč. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce pro ZŠ a MŠ Joži Uprky Hroznová Lhota ve výši 56 tis. Kč. ZO schválilo smlouvu mezi Vladislavem Šrámkem,Evou Černou, Marií Galářovou jako prodávající a Obcí Hroznová Lhota jako kupující, kterou výše jmenovaní prodávají obci pozemky parc. 2619/37, 42/44 a 46/6 vše v k.ú. Tasov nad Veličkou, o celkové výměře 895m2 za ,- Kč, tj.16,75 Kč/m2. ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemeno služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. jako budoucí oprávněný, na základě které bude zřízeno věcné břemenoslužebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 2764, 3313/144, 2380/3, 2380/472, 2380/529, 3313/1, 3300/4, 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19, 784/5, 780 a 3004/1 vše v k.ú Hroznová Lhota. ZO schválilo žádost PO ZŠ a MŠ J.Uprky v Hroznové Lhotě o použití přeplatku za energie ve výši ,-Kč, který bude použit na opravy kuchyně v Církevní ZŠ Veselí nad Moravou ve výši ,- a rekonstrukci vodovodní přípojky a vnitřní instalaci vody v MŠ ve výši ,- Kč. ZO schválilo návrh na úpravu rozpočtu o 270 tis Kč na rekonstrukci střechy a stropu chovatelského areálu. Zastupitelstvo obce ukládá RO, aby provedla příslušné rozpočtové opatření. ZO schválilo návrh na úpravu rozpočtu o 1 mil Kč na rekonstrukci zpevněných ploch MŠ. ZO ukládá RO, aby provedla příslušné rozpočtové opatření. ZO ukládá RO, aby urychleně dokončila projektovou přípravu rekonstrukce zpevněných ploch, vybrala zhotovitele a zajistila realizaci v průběhu prázdnin. ZO schválilo záměr pana Pavla Štipčáka zastavovací studii pro lokalitu označenou v Územním plánu jako D1 Zárybničí. Studie počítá se vznikem 9 stavebních parcel. Podmínkou souhlasu je požadavek, aby investorem technické infrastruktury byl pan Štipčák, který po dokončení popř. kolaudaci inženýrských sítí bez nároku na finanční vypořádání převede na obec vodovod, kanalizaci a místní komunikaci. A dále podmínkou souhlasu je požadavek, aby investor odprodal obci Hroznová Lhota část pozemku cestu za stodolami. ZO schválilo souhlas se zřízením věcného břemene-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19 a 784/5 vše v k.ú Hroznová Lhota mezi Obcí Hroznová Lhota a panem Štipčákem. ZO ukládá RO, aby připravila a předložila ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemeno služebnost inženýrské sítě mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Pavlem Štipčákem jako budoucím oprávněným, na základě které bude zřízeno věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 3300/9, 784/12,784/14,784/16,784/18 a 784/19 vše v k.ú Hroznová Lhota. ZO schvaluje smlouvu č.os o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Hroznová Lhota a společností EKO-KOM a.s. Stránka 7

8 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obec Hroznová Lhota Zastupitelstvo obce (ZO) v Hroznové Lhotě na svém zasedání konaného dne přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OR a o dění v obci. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2014, č.4/2014, č.5/2014 a č.6/2014 DSO ČOV Velička. ZO vzalo na vědomí znění Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí Zastupitelstvo obce schválilo: ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 5/2014 6/2014, 7/2014 ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota a Pavlem a Jitkou Vašicovými, Hroznová Lhota, kterou obec prodává pozemek parc.č.271/39 o výměře 253 m2 v k.ú. Hroznová Lhota. za ,- Kč. tj.100 Kč/m2. ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Hroznová Lhota jako prodávající a Ivanou a Vojtěchem Kostelanskými, Hroznová Lhota jako kupující, kterou obec prodává pozemky parc. č. 206/1 o výměře 8 m2 a parc.č.4620/2 o výměře 10 m2, vše v k.ú. Hroznová Lhota, za 1.800,- Kč, tj.100,- Kč/m2 ZO Hroznová Lhota schvaluje vystavení ručitelského prohlášení obce Hroznová Lhota v rámci projektu Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV akceptační číslo projektu vůči Státnímu fondu životního prostředí české republiky v částce ve výši 7, ,- Kč. ZO Hroznová Lhota schvaluje poskytnutí krátkodobé bezúročné finanční výpomoci ve výši 5 mil Kč DSO ČOV Velička, za účelem prokázání vlastních zdrojů pro financování projektu Hroznová Lhota, Kněžedub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny kanalizace a ČOV akceptační číslo projektu ZO Hroznová Lhota schválilo smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Hroznová Lhota a TJ Sokol Hroznová Lhota, která upravuje užívání sportovního areálu na Zelničkách. ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu staveb technické infrastruktury mezi Obcí Hroznová Lhota jako budoucí povinný a Marie a Pavel Štipčákovi, Hroznová Lhota 376, na základě které bude zřízeno věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 2764, 3313/144, 2380/3, 2380/472, 2380/529, 3313/1, 3300/4, 3300/9, 3302, 784/10, 784/12, 784/14, 784/16, 784/18, 784/19 784/5, 780 a 3004/1 vše v k.ú Hroznová Lhota a bezúplatně převedena technická infrastruktura vodovodu, kanalizace a komunikace. ZO Hroznová Lhota schválilo navýšení rozpočtu PO Základní a mateřské škole Joži Uprky o částku ,- Kč, jako navýšení nákladů na opravu zábradlí v MŠ. ZO schválilo rozpočtové opatření obce Hroznová Lhota č. 8/2014 Stránka 8

9 Agresivní kampaň Neděste se milí čtenáři, nebudu psát o kampani předvolební, nýbrž o kampani kukuřičné, jak bychom řekli u nás v Hroznové Lhotě, turkyňové. Určitě řeknete, že to není nic nového. Jistě, též já si pamatuji z dob dětství kampaň senážovou, kukuřičnou i řepnou. U té poslední si dokonce pamatuji cedule podél cest varující řidiče: Pozor řepná kampaň! K napsání těchto řádek mne vede zkušenost posledních dnů, kdy se naplno rozběhla sklizeň kukuřice na polích našeho i okolních katastrů a doslova agresivní způsob, jakým je prováděna. Nejdříve jsem se dohadoval se zástupci společnosti, která obhospodařuje polnosti o tom, aby dodržovali svoje sliby a k dopravě používali účelových cest a nejezdili přes obec. To se nakonec po nátlaku a hrozbách z větší části podařilo. Odmítám tvrzení, že jde o žně. Ty mám spojené se zajištěním živobytí pro lidi či zvířata a tady jde o energetický byznys. Nakonec mi to nedalo a šel jsem se podívat na místo činu. Musím se přiznat, že mi z toho nebylo moc dobře. Pryč je idyla Ladových nebo Alšových kreseb sedláků pracujících na poli, pryč je poetika Sládkových velkých, širých, rodných lánů. Na poli je v jeden okamžik více než deset obrovských strojů, které se pohybují zarážející rychlostí a se značným hlukem. A ze všeho toho hemžení na mne dýchá jedna obrovská touha. Totiž vyrvat ze země co nejrychleji úrodu a co nejrychleji ji proměnit na peníze. A tak to na mne působí, jako bych byl svědkem rabování při nájezdu kočovníků nebo žoldnéřů 21. století. Cizí muži, najatí za žold, bez vztahu k půdě, bez vztahu k místu a našimi předky vybudované a námi udržované infrastruktuře, točí nemilosrdně jednu fůru za druhou, nehledíc nalevo napravo, jen aby vydělali a mohli se posunout na další nedobytá území. Když si uvědomím, že je ke všemu ještě neděle, svírá mi to žaludek a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Je možné toto ještě nazývat zemědělským hospodařením? Svatý Václave vévodo České země, nedej zahynouti nám ni budoucím Petr Hanák Stránka 9

10 Vítání nejmenších občánků Hroznové Lhota Obecní úřad Hroznová Lhota již podruhé v tomto roce v neděli 21. září 2014 přivítal nové občánky Hroznové Lhoty. Pozvání pana starosty Ing. Petra Hanáka přijali rodiče čtyřech děvčátek a dvou chlapců. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy a dětská cimbálová muzika Hrozének z Hroznové Lhoty. Zdeněk Káčer Tomáš Bíla Stránka 10

11 Nela Brňová Anna Thérová Eliška Koryčanská Sofie Lancůchová Rodiče jmenovaných dětí souhlasili se zveřejněním. Vítání občánků do života - POZOR ZMĚNA Žádáme zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o tradiční slavností obřad Vítání občánků do života, aby se dostavili na Obecní úřad - matriku, a vyplnili tiskopis Souhlas se zasíláním pozvánky na obřad Vítání občánků do života. Po vyslovení souhlasu zákonného zástupce bude obecní úřad i nadále zvát na obřad prostřednictvím pozvánek, které bude zasílat. Změnu si vynutil vývoj legislativy a jejího výkladu. Stejné zůstávají podmínky, které jsou pro účast na obřadu (tj. maximálně roční dítě s trvalým pobytem v Hroznové Lhotě a nově projevení zájmu rodičů o účast na obřadu). Miroslava Valášková, matikářka Stránka 11

12 Ze školních lavic Ze školních lavic... Prázdniny máme za sebou. Už je tady nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo 1. září v tělocvičně naší školy. Na základní škole jsme v průběhu prázdnin zmodernizovali učebnu zeměpisu a dějepisu a vymalovali několik učeben a také tělocvičnu. Současně probíhaly instalatérské práce po celé škole a oprava dveří na druhém stupni. Ani v tomto školním roce se pokles počtu žáků na základní škole se nezastavil. Letos bude naši školu navštěvovat 182 žáků, což je historicky nejnižší stav. V tomto školním roce překročilo poprvé práh naší školy 25 prvňáčků. Na konci školního roku odejde na střední školy 20 žáků deváté třídy. Po 35 letech pedagogické práce odešla do důchodu paní učitelka Mgr. Marie Kočvarová. Chtěl bych jí na tomto místě poděkovat a popřát hodně zdraví. Základní statistické údaje ukazují tabulky základní škola: Počet tříd Počet žáků Počet chlapců Počet děvčat Žáci do školy dochází z 10 obcí. Obec Počet žáků Hroznová Lhota 84 Tasov 40 Kozojídky 31 Kněždub 9 (jen druhý stupeň) Žeraviny 10 Lipov 2 Veselí nad Moravou 1 Hrubá Vrbka 2 Malá Vrbka 1 Tvarožná Lhota 2 Na naší základní škole pracuje 14 pedagogických zaměstnanců. Provoz základní školy zajišťuje pět pracovníků. A co nás čeká v následujících týdnech (samozřejmě kromě učení)? Začátkem října to budou tradiční Zátopkovy štafety, které organizujeme již osmnáct roků. Tedy 7.října 18.ročník štafetového půlmaratónu a 8.října 17.ročník Zátopkovy pětky. Kromě toho budeme pořádat sběr starého papíru. Pokud nenastane nějaká organizační změna bude 1.října. Občané budou předem informováni místním rozhlasem. Stránka 12

13 Organizace školního roku Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Přeji všem žákům i pracovníkům školy, aby letošní školní rok byl úspěšný. To platí především pro žáky první třídy, kteří začínají svou školní pouť. Deváťákům přeji správné rozhodnutí při výběru střední školy. Bližší informace o základní škole i mateřská škole můžete získat na webu: Přeji všem hezký den Dr.Lubomír Kříž, ředitel školy Tradiční kladení květin u busty Joži Uprky prvňáčci Stránka 13

14 Mateřská škola Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 1. září Mateřskou školu navštěvuje v současnosti 47 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd. Do pracovního kolektivu byla přijata paní učitelka Hana Hudečková. Dále zde pracují : vedoucí učitelka Zdeňka Polášková, paní učitelky Andrea Vajdíková, Margita Balajová. O školičku se stará paní Eva Kubišová, v kuchyni pracuje paní Věra Podmajerská a ve funkci vedoucí kuchyně je paní Jana Švrčková. Během prázdnin se začalo v areálu MŠ s budováním chodníků. V současné době se práce dokončují. Na konci školního roku někteří občané přijali pozvání na prohlídku naší opravené školičky a zavzpomínali na dobu, kdy k nám vodili své děti. Byli příjemně překvapeni a moc se jim u Nás líbilo. Předškoláci u pana starosty. Stránka 14

15 Quo vadis,člověče! Když jdu do obchodu Jednoty,vždy přemýšlím, jak se každodenně vyrovnávají prodavačky se ztrátou zboží, které mizí z regálů bez zaplacení. Je mi jich líto, každá má svoji rodinu a té krátí rozpočet, protože musí vždy schodek ztráty zaplatit. Zlodějíčci už kradou bez jakýchkoliv rozpaků, ať je to cokoli,třeba květina na okně. Dříve kradli z hladu, dnes se začínají přeorientovávat na zboží, kterými uspokojí jiné své vrtochy. Nevím,co je vede ke zlodějně a už vůbec nevím, proč kradou to,co k životu nepotřebují. Každý si chce, když už chodí do zaměstnání vydělat nějakou tu korunu, i když není nic moc. I ten zlodějíček,možná má víc jak ta prodavačka a velmi nerad si nechává strhávat peníze za prohřešky druhých. V jednom překladu z knihy polského spisovatele se říká v doslovném překladu - jakými cestami jdeš? Kde nasáklo do tebe tolik pokušení že kradeš? Zamysli se, odpověz si a neubližuj lidem kolem sebe. A tak použiji znovu Quo vadis,člověče! Ludmila Macková Máme rádi zvířata... Máme doma také jednoho pejska. Je velmi poslušný, máme ho moc rádi. Doufám, že tak jak my, mají rádi pejsky i ti co je chovají. Jedno však nedovedu pochopit. Proč nám na záhoncích a na polích, kde máme zeleninu dělají tolik neplechy. Ono je to potom velmi nepříjemné, když se záhon seče, člověk to má všechno na obličeji a nebo se v tom musí kutat, když přeplývá nebo okopává. Ve městech se kontroluje a dává pokuta za to, že si po svých psech lidé neuklízí. Myslím si, že to není taková hrůza, když se to všeobecně požaduje. A ať je to ve městech nebo na vesnici. U nás je to o to horší, že si sečeme a uklízíme před domy sami, ne jak ve městě. A tak láska ke zvířeti není jenom v tom, že jdu na procházku, mám také povinnost si po něm uklízet. Pak si s klidem zazpíváme Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá.. Ludmila Macková Stránka 15

16 Emil Axman -hudební skladatel Nedávno jsem listovala v Jubilejním sborníku, který byl vydán k 50.výročí postavení nové školní budovy. V úvodu byla připomínka, že škola byla pravděpodobně zřízena v Hroznové Lhotě před 250ti lety. Za tu dobu prošlo školou mnoho generací žáků, také učitelů. Při té příležitosti jsem si vzpomněla, že mezi významné osobnosti patří také hudební skladatel Emil Axman, který je velmi úzce spjat s Hroznovou Lhotou. Otec Emila Axmana se sice narodil v Šumvaldě, ale po maturitě na pedagogickém ústavě v Olomouci, nastoupil v roce 1868 na učitelské místo v Hroznové Lhotě, kde se seznámil s Marií Mackovou, dcerou místního hostinského a rolníka Kristiána Macka, svou pozdější chotí a Emilovou matkou. Vesnická Emil Axman foto: na www stránkách hospoda byla odjakživa denním shromaždištěm lidových typů a o muzikách hlavním dějištěm zvyků. Slovácká hospoda se podobala divadlu a děti hospodského chtěj, nechtěj naslouchaly jadrným rozhovorům a písničkám, hlavně o hodech, fašanku, kdy před jejich zrakem i sluchem běžel pohádkový film krojů, tanců a zpěvu. V Hroznové Lhotě, jako v ostatních obcích Strážnicka se žilo před sto roky podle starobylé lidovosti. Ryzí původnost a jasná krása zpěvu a písní budila pozornost a obdiv četných mistrů-leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Josefa Suka a jejich žáků. Je velmi pravděpodobné, že Axmanova matka nemohla odolat vyhraněnému a jednotnému hroznolhotskému prostředí a ze slováckého rodiště si přinesla věnem do hanáckého prostředí ratajského, kde v té době žili, poklad slováckých písní, jež ráda zpívala. Po dvacetiletém působení v Ratajích se přestěhovali do Chropyně, kde otec Emila také ukončil svá služební léta. Synové Emil a Jaroslav zdědili po otci hudební vlohy a již v chlapeckém věku se naučili milovat hudbu. Emil byl přímým dědicem matčiny citovosti a obraznosti, lnul vřelou láskou k rodičům, třebaže již v útlém věku rozlišoval rozdíl mezi přísnou hanácky zbarvenou mluvou otcovou a slovácky zbarvenou matčinou. Hudba tvořila důležitou složku rodinného ovzduší. Otec Axmana oceňoval kulturní význam hudby a proto trval na hudební výchově obou synů. Na gymnaziu v Kroměříži prožil Emil osm let. V hudební škole, kam Emil mimo gymnazia chodil, vyučoval nejeden vynikající hudebník. Emil byl pilný, ale nijak vynikající student. Měl stejně jako Vítězslav Novák potíže s matematikou a fyzikou, zápasil také s gramatikou, latinou a řečtinou. Všechen svůj obdiv soustředil na hudbu, na osobnosti Leoše Janáčka a Vítězslava Nováka. Upřel svůj hlavní zájem k lidové písni moravské, především slovácké. Za svých kroměřížských studií navštěvuje příbuzné v Hroznové Lhotě, schodil dolňácký kraj Stránka 16

17 směrem ke Strážnici - dědiny Tasov, Kněždub,Tvarožnou Lhotu, Žeraviny a také Horňácko. Pozoroval lid, kroje, zvyky, slyšel zpěv slováckých hochů a děvčat. Sám výborný zpěvák vnikl do slohu, jakoby Slovácko bylo rodným krajem a slovácká píseň jeho mateřštinou. Sám o to později napsal Od Napajedel dolů, až po Hodonín pěšky jsem prošel, každou dědinu znám, vím rozdíly krojů, nářečí - kde se říká letijú, leťá, letijá - písní na sta, rád je poslouchám. Sbíral písně tak, jako před ním Vítězslav Novák pro jejich zemitý půvab. Univerzitní studium v Praze nebylo jen otázkou nadání a vůle, nýbrž také otázka peněz. Řídící učitel měl co dělat, aby oba syny vydržel na studiích. Axmanova láska k lidové písni moravské se za univerzitních let prohloubila, zmohutněla a zvroucněla. Ponořil se do studia teorie i sbírek, zpíval lidové písně, upravoval je pro mužské hlasy, o prázdninách cestoval po slováckých krajích. Ve Slováckém krúžku se setkával se zpěváky a znalci lidových písní - Klusák z Velké, Úlehla ze Strážnice a především Franta Uprka z Kněždubu. Velké přátelství s Uprkou mělo na Axmana blahodárný vliv. V roce 1914 se stal vojákem 1.světové války. Události na frontách se stupňovaly, nekonečná vleklost válčení rozleptávala armády i jednotlivce. Také Axman podléhal únavě a nervové ochablosti. 28.říjen - Obnovu státní samostatnosti - přivítal z hlubokosti vlasteneckého a lidského citu. Manželka Emila Axmana se narodila ve Strážnici, tedy v kraji jeho srdci důvěrně blízkém.žili společně s dětmi Jiřím a Hanou ve Vršovicích v Praze. Hudební dílo je rozsáhlé skladby sborové, církevní pro smíšený sbor, úpravy lidových písní,skladby pro ženské hlasy. Hesla a zdravice pro mužské sbory, sólové písně s doprovodem, skladby orchestrální, skladby pro velký orchestr a mnoho dalších. Čím byl starší, tím častěji se vracel na Moravu k rodné půdě. Kroměříž byla Axmanovi po celý život symbolem moravského domova, vzpomínkou na nezapomenutelného prvního učitele hudby. Těžká nemoc skladatele zasáhla v čase vrcholné tvorby a velkých plánů. 25.leden 1949 ve věku 62let, odešel za poslechu rozhlasového přístroje, kde byly hrány jeho drobné skladby. A to byl poslední styk s hudbou a poslední slovo o hudbě umělce, který mohl žít jen do té doby, dokud mohl tvořit hudbu. 21.června 1949 byla uložena urna s popelem do čestného hrobu na hřbitově v Kroměříži. Ludmila Macková Stránka 17

18 Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 77 televizí, 31 monitorů a 269 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 77 televizí, 31 monitorů a 269,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 22,89 MWh elektřiny, 780,47 litrů ropy, 109,51 m 3 vody a 1,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,58 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 21,18 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Stránka 18

19 Stránka 19 HR O Z N O L HO TS K Ý O B Č A S N Í K

20 Společnost E.ON UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Na základě 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN a ČSN EN Elektrická venkovní vedení s napětím, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. Ochranná pásma v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kv do 35 kv včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 m, měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany. Bezpečná vzdálenost veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kv, 35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kv) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto práci stanovených. Stránka 20 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

21 ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO KONCE TOHOTO ROKU Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Hodonín Poznámka: Pro kácení dřevin, kde to legislativa vyžaduje, je nutno si zajistit písemné povolení orgánu ochrany přírody Obecně závazné vyhlášky obce Hroznová Lhota č. 2/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hroznová Lhota Článek 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.Stanovuji se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů. 2. Splnění povinnosti stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoby, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Stránka 21

22 MALOVANÝ KRAJ - Výrobci krojů na Slovácku 33 ROMANA HABARTOVÁ S návštěvou každé další osobnosti, která zasvěcuje svůj život šití a zdobení krojů, putujeme na nová místa na Slovácku. Tentokrát zavítáme na Veselsko, do Hroznové Lhoty, do domu čp. 257, který jakoby už do této vesnice ani nepatřil a vklouzl nečekaně do sousedního Tasova. Veselsko tvoří Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídky a Žeraviny (všechny náleží do hroznolhotské farnosti), Kněždub, Tvarožná Lhota, Veselí nad Moravou a jeho městská část Zarazice, dále Vnorovy a jejich součást Lidéřovice a částečně též Moravský Písek. Tato podoblast Dolňácka už na první pohled nepůsobí nijak sourodě. Do poloviny 19. století patřily veselské vesnice pod tři různá panství (veselské, ostrožské a strážnické) a navíc lze zřetelně rozlišit na jedné straně vesnice ležící při řece Moravě a na straně druhé obce podhorské, tzv. bílokarpatské, kde se v původní lidové tvorbě projevuje příbuznost s Horňáckem. Veselsko a veselské kroje proslavili především malíři Joža Uprka a Antoš Frolka, přičemž Uprka žil a tvořil právě v Hroznové Lhotě. Jeho dům s ateliérem byl v roce 1904 přestavěn podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Od domu Joži Uprky přejdeme jen kousek dál do stavení, kde bydlí Ludmila Farkašová, rozená Juráková ( , Uherské Hradiště). Její maminka Antonie pocházela ze Žeravin a s manželem Bohuslavem, který v Hroznové Lhotě provozoval stolařskou dílnu, vychovali kromě dcery Ludmily ještě syny Jaroslava a Milana. Celý svůj život se věnovala výšivkám. Stránka 22 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

23 L. Farkašová k tomu říká:...byla velice šikovná (...) Své práce, krojové součástky, ale i prostírky a další posílala do Ameriky, příbuzným do New Yorku, Detroitu, Chicaga, Kalifornie. (...) Všichni chtěli mít u sebe kus domova a toto jim splňovaly kroje a výšivky od nás. Ludmila se ovšem jako dítě o výšivky nezajímala. Hned po ukončení Základní školy v Hroznové Lhotě nastoupila jako dělnice v ÚP Veselí nad Moravou, kde pracovala až do roku 1975, kdy se provdala za Josefa Farkaše. V druhé polovině 70. let přivedla na svět čtyři syny: Davida, Bohuslava, Petra a Pavla a tehdy, na mateřské dovolené, se také dostala k vyšívání. Vzorem jí při tom byla matka její kamarádky, Marie Pavlíková z Malé Vrbky, kam jezdila téměř denně. Paní Ludmila vzpomíná: Naučila jsem se od ní úplně všecko, začalo to stínkem, hrachovinkou, obroubkama na ubrusech, křížkovou výšivkou. (...) A po ní jsem podědila sešity se vzory výšivky (...) vrbeckými, velickými, vlastně z celého Horňácka a zdědila jsem i všechny zbytky bavlnek a lacetek. V této době Ludmila Farkašová už sama vyšívala na perličkovém, nebo přímo na tkaném plátně různé dekorativní textilie, např. prostírky a ubrusy, módní záležitostí tehdy byly i vyšívané peřinky do kočárků, kromě toho dodávala vyšitá oltářní antipendia do kostelů, výšivky (tzv. cesty) na ornáty pro faráře, oblíbené byly také křížkem vyšívané obrázky, zarámované výšivky jako podnosy, výšivkové dekorativní obrázky se znameními, ročními obdobími, květinové vazby, náměty zamilovaných apod. Postupně ale začala pozorněji sledovat práci své maminky, která tvořila a vyšívala dívčí rukávce k prvnímu svatému přijímání nebo na hody, s výšivkami na růžu, obdivovala i její krajkové kadrle, zhotovené tzv. štykováním. Sama se ovšem do krojových součástek a výšivek na ně pustila až kolem roku 1980, kdy začala oblékat do krojů své syny, a pak hlavně v období, kdy do lidových oděvů strojila už i vnoučata. Prvními jejími kusy byly chlapecké vyšívané košile. Stránka 23

24 Nějak se to rozkřiklo, a tak to začalo. Nejdřív to byly jednotlivosti pro rodinu, příbuzné, děti, vnuky a vnučky, pak také pro muzikanty, zpěváky i soubory, např. pro Sboreček žen z Lipova, pro zpěvačku Magdu Múčkovou, pro sbor Malina do Kozojídek. Zajímavá je stálá spolupráce s vynikající krojovou švadlenou Renátou Stúpalovou z Blatnice, dnes vyšívám také pro krojovou dílnu v Blatničce, dodávám výšivky do dílny v Uherském Ostrohu. Hlavně jsou to výšivky tady do Hroznové Lhoty, třeba mužskému sboru Pavla Valíčka, ale posílala jsem i komplety výšivek rodákům do Ameriky nebo Austrálie, konstatuje. Paní Farkašová je ve své práci důsledná. Snad po vzoru své již zmíněné učitelky Marie Pavlíkové si vzorně vede deníky, v nichž archivuje nákresy, dokumentuje veškeré vlastní dílo, zdroje inspirací... Při listování těmito svazky jsme spolu porovnávali výšivky z Tvarožné Lhoty, Hroznové Lhoty, Tasova a Kozojídek. Ke všem autorka připojila patřičný komentář. Další soubory výšivek představovala řada kompletů do Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi, Blatnice a Blatničky, Nivnice, Polešovic, Kunovic... Její práce je tak dokonalá, že působí jako strojová výšivka. Jde o každodenní stereotyp, jenž si však sama velmi pochvaluje: Vstávám brzy ráno, někdy už o půl čtvrté nebo o půl páté, a vyšívám asi do osmi hodin, pak mám milé povinnosti a zavedu vnučku do školky nebo školy a šiju zas. Když se uvolní čas po obědě, třeba ještě něco udělám, ale navečer kolem páté k tomu mému vyšívání usedám znovu a jsem schopná se výšivce věnovat až do půlnoci. Často se mi stává, že se podívám na hodiny a jsou dvě ráno. Pro mě to není práce, ale odpočinek! Stránka 24 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K

25 Ludmila Farkašová zdejší hroznolhotské, ale i tzv. okoliční kroje obdivuje. Její skříně jsou plné mužských i ženských kompletů. Ke všem se váže nějaký příběh a ona je nadšená z rukodělného odkazu své matky a dalších šikovných tvůrkyň. Nad jednotlivými krojovými součástkami s jejími výšivkami dokáže dlouho diskutovat a sama upozorňuje na změny, které původní výšivky na ženských rukávcích a mužských košilích prodělaly. Nad starými i novými nárameníky, kusy výšivek patřícími na ramena hovoří o technice podle počítané niti a na výřez, u mladších a méně pracných výšivek na pomalování vzpomene, že jsou prováděny plochým stehem. Řeč se bere i kolem kvality a barevnosti výšivek. Bavlnky a zbytky vyšívacích pomůcek stále dědí po babičkách a tetičkách v obci a okolí, tzv. mulinky kupuje v šicí dílně v Uherském Ostrohu, perličkové nebo tkané plátno zase v Brumově. Doplňuje k tomu: Pro mě je to skutečná náplň života. Nedělám to pro peníze, ale je nutné nechat si kvalitní ruční práci zaplatit. Nikoho nevyhledávám, všichni si mě našli a chtějí po mně, abych jim něco vyšila. Je štěstím, že mám zdravé oči a ruce a že mě to pořád baví! Nechodím na besedu, a když, tak na deset minut, vypiju kafé a jdu domů. Už mě to táhne k výšivce... Paní Farkašová si nenechává své vědomosti jen pro sebe. V Hroznové Lhotě se od listopadu do Velikonoc každé úterý večer setkává s ženským sborem. Nejdříve zpívají, a pak jeho členky učí základům různých výšivkových technik. Mám z toho obrovskou radost, že si určité výšivky dělají už samy, a vždycky zase po hodech se sejdeme, každá si donese plátno, některé už vyšívají mužské košile z Hroznové Lhoty černým vzorem, zatahovaným stehem. Jsou všecky šikovné. Stránka 25

26 Vyšívají podle předlohy, podle druhů vzorů jim připravím plátno, např. vytažením nití, nikdy ne předkreslením. Je to výšivka podle počítané nití. To znamená, že musí být vzor dobře rozpočítán a musí být bezchybně připraven základ, jakási základní struktura (...) a pak už se vyšívá snadněji. Jiné to je s muzejními kusy výšivek, které jsou mnohem složitější. Plátno bylo v minulosti velice husté a vzor na nás dnes působí velmi jemně a je moc malý. Navíc, vyšívačky kdysi nedbaly na chyby, a já když to chci rozpočítat, tak mi to nevychází a je problém. Takže moje výšivka je precizní, protože musí početně sedět každý vpich... Ludmila Farkašová je tedy denně obklopena výšivkami a kroji. Je hrdá na svůj um a největší štěstí pro ni představuje fakt, že má krásnou zálibu, jež slouží lidem. Důležitý je pro ni též rodný kraj. Je stejně důležitý jako rodina, jejíž členové ostatně nosí kroje, které ona zhotovovala a vyšívala. Mám radost, když si lidé kroje oblékají, ukazují, že jsou na své tradice hrdí. U nás se znovu daří oživovat a rozvíjet spolkový a kulturní život, obnovují se tradice, vznikají nové, například je již široko daleko známý náš Živý betlém, přehlídka mužských sborů nebo Opožděný Silvestr. Jsem ráda, že žiju právě tady, nikdy bych neměnila... zaznívá na závěr od hroznolhotské patriotky. Tento článek byl otištěn v NÁRODOPISNÉM A VLASTIVĚDNÉM ČASPOISE SLOVÁCKA - MALOVANÝ KRAJ, červenec - srpen 4/2014.

27 INZERCE A l e n a H l a h ů l k o v á Žeraviny č. 45, tel Nabízí každou sobotu vařené knedle, dále peče koláče. Sjednává a připraví oslavu na KD v Žeravinách. Informace a objednávky na tel (možnost vyzvednutí objednávky v Hroznové Lhotě). Kulturní servis Stránka 27

28 Zdeněk Hudeček - malíř, grafik, nar. 1938, žije a tvoří v Uherském Ostrohu. - studia na SUPŠ v Uh. Hradišti (obor- užitá a dekorativní malba) - působení BVV Brno - pobočka Zlín, Fatra Napajedla V jeho díle nacházíme krajinářskou tématiku,figurální kompozice i zátiší. Ve svých dřívějších dílech se pohybuje mezi realitou a subjektivním pocitem v poloze poetického sdělení nálady. Převládají ženské motivy, něžně lyricky ztvárněné,které pojímá s lehkostí a zdobností. Toto se promítá i do jeho prací z posledních let, kde převažují folklorní motivy ozvláštněné barvou, atmosférou a moderním cítěním. Neodlučitelnou součástí jeho tvorby byl grafický design, zejména v době působení ve Fatře Napajedla. Stránka 28

29 Možnost propagace Hroznové Lhoty Vlastivědný a národopisný časopis Malovaný kraj vyhlásil fotosoutěž na téma Pošlete snímek ze Slovácka a vyhrajte. Soutěžit lze do v následujících kategoriích: a) Krajina a příroda b) Folklorní akce festivaly, hody, vinobraní aj. c) Ostatní kulturní akce košty, dýňobraní, živý betlém apod. d) Všední život a práce na venkově e) Architektura zejména lidová a historická, ale i moderní f) Turistické zajímavosti tipy na výlety, rozhledny, muzea, památníky... g) Kreativita snímky převážně výtvarného pojetí, osobité uchopení jakéhokoliv tématu vztahujícího se ke Slovácku Soutěže se může zúčastnit každý, kdo našel zálibu ve fotografování. Zaslat lze maximálně 5 fotografií do té které kategorie; nemusí být obesílány všechny kategorie. Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího. Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (jpeg) či TIF o minimálních rozměrech 2048 x 1536 pixelů prostřednictvím webových stránek Doručené snímky budou zobrazovány na webových stránkách v pořadí dle času zaslání. Vítěz každé kategorie vyhrává 2 lahve vína z Vinařství Baloun. Dále pak tři porotou vybraní soutěžící získají dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na služby Wine Wellnes Hustopeče a varnou konvici. Vítězné snímky a další vybrané fotografie z jednotlivých kategorií budou i se jmény jejich autorů otištěny na první a druhé straně obálky jednotlivých vydání časopisu Malovaný kraj v roce Podrobná pravidla jsou uveřejněna na v sekci fotosoutěž. Stránka 29

30 HROZNOLHOTS KÝ OBČAS N Í K Stránka 30

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, s blížícím se létem se vylepšuje počasí, ubývá oblečení, ale neubývá pracovních povinností. Nastává doba údržby veřejných prostranství,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice. dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Bušanovice dne 5. 2. 2015 od 19,00 hodin Přítomno: 9 členů zastupitelstva Omluven: Roman Veselka Hosté: Václav Matoušek, Tkáčová - občané Program jednání 1) Zahájení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více