Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny"

Transkript

1 PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ města L O U N Y před zvláštní povodní Louny LOUNY

2 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní vypracoval: Ing. Marie Nováková, MÚ Louny, odbor životního prostředí Datum Schválil - Ing. Jan Kerner, starosta Města Louny Dne O B S A H Seznam zkratek v textu Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny... 3 Přehled právních norem k ochraně před povodněmi Úvod Zvláštní povodeň Ohrožené objekty vodním dílem Nechranice Základní údaje o vodním díle ohrožujícím město Louny zvláštní povodní Stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností Výpis z manipulačního řádu vodního díla Nechranice Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni Přehled záchranných prací při vzniku a průběhu zvláštní povodně Evakuace z území ohroženého zvláštní povodní Režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní Nouzové přežití obyvatelstva postiženého účinky zvláštní povodně Mapa s vyznačeným ohroženým územím Seznam příloh

3 Seznam zkratek v textu Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny Zkratka Bpv BRO BR ORP ČČK ČHMÚ ČHP ČOV IZS JSDH JPO KOPIS HZS KP KÚ KŠ KVS LB MP MPD MŠ MÚ MVE N NL OO PČR ORP OS OÚ PB PD PK PK ORP PO Chomutov Q 5 Q 20 Q 100 ř.km SčVK SPA SEZ TBD ÚO HZS VD VHD ZŠ ZVHS ZZS Význam Balt po vyrovnání bezpečnostní rada obce bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností český červený kříž český hydrometeorologický ústav číslo hydrologického pořadí čistírna odpadních vod integrovaný záchranný systém jednotka sboru dobrovolných hasičů jednotka požární ochrany krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru krizový plán krajský úřad krizový štáb krajská veterinární stanice levý břeh městská policie mimopracovní doba mateřská škola městský úřad malá vodní elektrárna průtok udaný v N letých vodách nebezpečné látky obvodní oddělení policie ČR obec s rozšířenou působností osadní výbor obecní úřad pravý břeh pracovní doba povodňová komise povodňová komise obce s rozšířenou působností Povodí Ohře s.p., Chomutov rozliv do úrovně 5 leté vody rozliv do úrovně 20 leté vody rozliv do úrovně 100 leté vody říční kilometr severočeské vodovody a kanalizace stupně povodňové aktivity severočeské energetické závody technicko-bezpečnostní dohled územní odbor hasičského záchranného sboru vodní dílo vodohospodářský dispečink základní škola zemědělská vodohospodářská správa zdravotní záchranná služba 3

4 Přehled právních norem k ochraně před povodněmi Právní norma Zákon 254/2001 Sb. Zákon 238/2000 Sb. Zákon 239/2000 Sb. Zákon 240/2000 Sb. Zákon 241/2000 Sb. Zákon 12/2002 Sb. Vyhláška 328/2001 Sb. Věstník MŽP částka 5/2003 Metodický pokyn MŽP 11/2000 Metodický pokyn odboru ochrany vod č. 14 MŽP ČR Ostatní dokumenty Obsah o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů o hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich zaění do povodňových plánů pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Manipulační řád VD Nechranice Povodňový plán města Louny Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Nechranice Aktualizace Plánu ochrany území před zvláštní povodní: Část organizační - dle Metodického pokynu MŽP číslo 14 - minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení. Část věcná - dle Metodického pokynu MŽP číslo 14 se provádí při výrazných změnách s komentářem změn. Aktualizaci provádí povodňový orgán mimo povodeň, tj. Město Louny ve spolupráci s PK Města Louny. Aktualizaci věcné části může provést i zpracovatel tohoto povodňového plánu. Záznam se provede do přílohy číslo 12 tohoto plánu, případně i do povodňové knihy. 4

5 1. Úvod Zvláštní povodeň, způsobená převážně umělými vlivy, může vzniknout pravděpodobně jen na významném vodním toku Ohře, který protéká směrem od západu k východu celým územním obvodem města Louny. Správcem tohoto významného vodního toku je Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Plán ochrany území před zvláštní povodní (dále jen Plán ) je operačním plánem, který obsahuje: - způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním díle - vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů - zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových orgánů - přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových záchranných prací na území ohroženém zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro všechna vodní díla I. až III. kategorie, která vzdouvají nebo akumulují vodu a mohou vyvolat zvláštní povodně. Plán se nezpracovává pro jezy a ochranné hráze vodních toků. Povodňový orgán vyššího stupně Obec s rozšířenou působností Louny (PK ORP v době povodně) Povodňový orgán sousední obce výše po toku Obec Dobroměřice (PK obce v době povodně) Povodňový orgán sousední obce níže po toku Obec Černčice (PK obce v době povodně) Vodní díla na Ohři v územním obvodu města Louny IV. kategorie: jez v Lounech a příjezová malá vodní elektrárna Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ohrožení zvláštní povodní vodními díly by Plán pro územní obvod města Louny neměl být zpracováván. Územní obvod města Louny však může ovlivnit zvláštní povodeň vodního díla I. kategorie vodní nádrže Nechranice. Toto vodní dílo na řece Ohři se nachází v územním obvodu ORP Chomutov. Z tohoto důvodu je v tomto Plánu zohledněna zvláštní povodeň způsobená pouze tímto vodním dílem. Pro vodní dílo je jako samostatný dokument zpracován Plán ochrany před zvláštní povodní pro vodní nádrž Nechranice, z něhož byly některé informace čerpány. Záplavové území města Louny vodní tok říční kilometr od do výpočet hladiny proveden pro N -leté průtoky Ohře cca 51 cca 57 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 záplavové území přirozené povodně vyhlásil Okresní úřad Louny, referát ŽP v roce

6 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Mapa územního obvodu města Louny (vyjma místních částí Brloh, Nečichy, kterých se rozliv zvláštní povodně nedotýká) ohroženého zvláštní povodní 2. Zvláštní povodeň Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen vodní dílo ) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla, se rozeznávají 3 základní typy zvláštních povodní: - zvláštní povodeň typu 1 vzniká protržením hráze vodního díla - zvláštní povodeň typu 2 vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (řízený odtok vody) - zvláštní povodeň typu 3 vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla. Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické nebo vojenské činnosti. Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu. Pro jeho pořízení platí zvláštní zákon. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu) podle zvláštního zákona, tj. zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný (BRO, BR ORP, BR kraje). 6

7 3. Ohrožené objekty vodním dílem Nechranice - vodní díla na Ohři pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, říční staničení malé vodní elektrárny v katastrální území Louny (u pevného jezu na Ohři v Lounech) - železniční mosty v Lounech - železniční tratě trať Louny - Postoloprty trať Louny - Most trať Louny - Lovosice - silniční a cestní mosty v Lounech přes Ohři na silnici Louny-Dobroměřice a na silnici Louny-Most (obchvat) - ostatní objekty výstaviště Diamant EXPO baseballové hřiště TJ Lokomotiva Louny chaty a plochy zahrádkářských kolonií školní hřiště u ZŠ Prokopa Holého část sídliště Kpt. Nálepky v Lounech. 4. Základní údaje o vodním díle ohrožujícím město Louny zvláštní povodní Vodní nádrž Nechranice Vodní nádrž Nechranice je situována na vodním toku Ohře, v ř.km 103,44, cca 11 km jižně od Chomutova. Řešené území pod vodním dílem sestává z inundačního území dolní Ohře až po soutok s vodním tokem Labe v Litoměřicích. Dolní úsek (od Žatce přes ORP Louny k soutoku s Labem) je nížinným tokem se širokou údolní nivou. Průměrný podélný sklon je cca 0,6 %. Úseky s nejširšími inundacemi jsou v prostoru obcí Lenešice a Dobroměřice. Hlavními účely vodního díla jsou: nadlepšování minimálních průtoků v celém toku pod vodním dílem nadlepšování průtoků k zajištění odběrů vody pro vodárenské účely, průmysl a energetiku, zemědělství a rekultivace snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod vodním dílem před povodněmi výroba elektrické energie na malé vodní elektrárně Nechranice. Vedlejšími účely vodního díla jsou: likvidace následků havárií ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů vodní sporty a rekreace rybné hospodářství. Vodohospodářská kapacita vodního díla: zásobní objem nádrže 233,215 mil. m 3 zajišťuje minimální zůstatkový průtok 6 m 3 /s v profilu Stranná a minimální zůstatkový průtok 5 m 3 /s v profilu Louny a Brozany 7

8 ochranný ovladatelný objem 36,562 mil. m 3 zajišťuje snížení kulminačního průtoku 100 leté povodňové vlny a v závislosti na úrovni počáteční hladiny 5 10 letou ochranu území pod vodním dílem před překročením neškodného odtoku 200 m 3 /s asanační objem nádrže 10 mil. m 3 (vymezený v rámci zásobního prostoru nádrže) zajišťuje s ohledem na charakter havárie možnost likvidace havárií a proplachování vodního toku za účelem zlepšení kvality vody a hygienických podmínek Ohře neškodný odtok pod hráz vodního díla je m 3 /s, je nutno ho volit podle přítoků z podpovodí pod vodním dílem tak, aby v profilu limnigrafu v Lounech pokud možno nebyl překročen III. stupeň povodňové aktivity. Vybrané technické údaje vodního díla jsou uvedeny v příloze číslo 2 Plánu. 5. Stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností Vodní nádrž Nechranice První stupeň povodňové aktivity stav bdělosti nastává při dosažení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností na vodním díle, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Činnost zahajuje hlídková služba na ohroženém vodním díle. Druhý stupeň povodňové aktivity stav pohotovosti navrhuje vlastník (správce) vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov při překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot nebo skutečností pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušnému povodňovému orgánu - PK Města Louny, která druhý stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní. Dále toto vlastník (správce) vodního díla oznámí správci toku - Povodí Ohře, s.p. Chomutov a hasičskému záchrannému sboru kraje - KOPIS HZS Ústeckého kraje. Současně zahájí zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se činnost územně příslušné hlásné povodňové služby - MP Louny. Vlastníci ohrožených objektů a další subjekty podle Plánu zahájí zabezpečovací práce buď na příkaz územně příslušného povodňového orgánu - PK Města Louny nebo na základě informace vlastníka (správce) vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí - Povodí Ohře, s.p., Chomutov na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce na vodních dílech zařazených do I. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu se projednávají s osobou pověřenou prováděním technicko-bezpečnostního dohledu (Vodní díla - TBD, a.s., Praha), pokud nehrozí nebezpečí z prodlení. Třetí stupeň povodňové aktivity stav ohrožení navrhuje vlastník (správce) vodního díla při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla a možnosti vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu. Vlastník (správce) vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot a skutečností pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity mj. i územně příslušnému povodňovému orgánu PK Města Louny (při vyhlášení krizového stavu příslušnému krizovému orgánu BRO Louny), která třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní a současně nařizuje zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce a evakuaci. Vlastník (správce) dále dosažení třetího stupně povodňové aktivity oznámí územně příslušnému správci vodního toku - Povodí Ohře, s.p., Chomutov a 8

9 hasičskému záchrannému sboru kraje - KOPIS HZS Ústeckého kraje. Dále organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem zabránit přelití nebo protržení hráze vodního díla, případně organizuje provizorní uzavření protržené hráze vodního díla. Vlastník (správce) vodního díla v případě nebezpečí z prodlení varuje předem stanoveným způsobem povodňové orgány územních celků níže po toku - PK Města Louny a bezprostředně ohrožené subjekty. Podle vývoje situace na vodním díle může vlastník (správce) nebo starosta obce s rozšířenou působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje vyhlášení stavu nebezpečí na území ohroženém zvláštní povodní. Nelze-li účinně řešit zvláštní povodeň vyhlášením stavu nebezpečí v rámci postižených krajů, může vláda vyhlásit nouzový stav. Výpočtový hydraulický model průlomové vlny vodní nádrže Nechranice (software Mike 11) byl sestaven z údolních profilů včetně profilů vedených mosty a jejich násypovými tělesy. Zpracovaná varianta průlomové vlny předpokládá destrukci materiálu zemní hráze a jejího opevnění ve výšce m, kdy při převádění desetitisícileté povodně dojde k přelití hráze a v důsledku toho k její poruše. Celkový objem průlomové vlny, který proteče vzniklou průrvou za modelovaný čas je 527 mil. m 3 vody. Vzniku průlomové vlny předchází poměrně dlouhý čas (77 hodin), kdy se vyvíjí hydrologická situace desetitisícileté povodně, s postupným narůstáním přítoku do nádrže a i odtoku z ní, která je v uvedeném čase při odtoku z nádrže m 3 /s ukončena přelitím hráze. Od této chvíle nastává vlastní vývoj průlomové vlny se strmým nárůstem průtoků. Z vypočtených hodnot průlomové vlny je zřejmé, že se jedná o extrémní vlnu cca 18krát převyšující průtok Q 100 v profilu hráze. Vlna, pokud by ve vypočtených parametrech vznikla, by měla v záplavovém území devastující důsledky, a to prakticky na celém úseku dolní Ohře, na Labi a pravděpodobně i na značném úseku v Německu. Objem průlomové vlny je dle výpočtů 1,8krát větší než celý objem vodní nádrže. Kulminační hodnota průlomové vlny v profilu soutoku s Labem, po připočtení stoleté povodně na Labi, by měla pod soutokem toku Labe a Ohře hodnotu m 3 /s, což je dvojnásobek kulminačního průtoku povodně ze srpna roku Střední postupová rychlost je cca 1 m/s, střední profilové rychlosti se pohybují od 0,5 do 4,5 m/s, hloubky od 8,5 do 16,5 m a šířky zátopy od 300 do m kromě výústního úseku Ohře, kde se voda rozlije až do šířky cca m. Vodní dílo Stupně povodňové aktivity na vodním díle Nechranice I. SPA II. SPA III. SPA Dosažení hladiny m n. m Dosažení hladiny m n. m Dosažení hladiny m n. m Nechranice 270,0 271,0 271,9 N leté vody na vodním díle Nechranice v m 3 /s 1 letá letá letá letá letá 750 9

10 6. Výpis z manipulačního řádu vodního díla Nechranice Za mimořádné události se považují zejména ohrožení bezpečnosti vodního díla, živelní pohromy, povodňové situace (u vodního díla Nechranice překročení kóty hladiny vody v nádrži 273,05 m n.m. kóta ochranného neovladatelného prostoru, dtto kóta celkového prostoru nádrže), ekologické katastrofy, velké průmyslové havárie, havárie objektů a zařízení vodního díla, havarijní ohrožení jakosti vody v nádrži nebo kritický nedostatek vody ve vodním toku. Za mimořádných událostí v případě havárie objektů a zařízení vodního díla a v případě ohrožení bezpečnosti vodního díla se manipulace s vodou provádějí dle platného programu technicko-bezpečnostního dohledu. V případě havarijního ohrožení jakosti vody v nádrži a v případě ekologické katastrofy (havárie) se provedou opatření dle platného havarijního plánu Povodí Ohře. V případě ostatních mimořádných událostí nařizuje manipulace s vodou na vodním díle vodohospodářský dispečink po předchozím projednání s vodoprávním úřadem, za povodně s povodňovým orgánem a za krizové situace s orgánem krizového řízení. V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu rozhoduje o mimořádných manipulacích generální ředitel Povodí Ohře, s.p. na příkaz ministra zemědělství. Hrozí-li v době výskytu mimořádné události nebezpečí z prodlení, rozhodne o manipulaci přímo hrázný vodního díla (o provedení manipulace neprodleně informuje vodohospodářský dispečink). Při prázdnění nádrže Nechranice za normálního provozu je třeba manipulovat tak, aby nebyla překročena hodnota neškodného odtoku 200 m 3 /s a mezní rychlost snižování hladiny v nádrži (nad kótou 265,00 m n.m. 0,25 m/den, pod kótou 265,00 m n.m. 0,20 m/den). Zvyšování odtoku se pokud možno provádí s maximálními hodinovými přírůstky 30 m 3 /s. Při průtoku větším než 100 m 3 /s lze odtok zvyšovat až o 50 m 3 /s za hodinu. 7. Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni Vodní nádrž Nechranice Při vzniku zvláštní povodně provádí varování vlastník (správce nebo uživatel) vodní nádrže Nechranice aktivací vlastních elektrických sirén, přičemž tuto skutečnost oznámí KOPIS HZS Ústí nad Labem. Varování je okamžitě předáno PK Ústeckého kraje popř. BR Ústeckého kraje. Tyto složky systému řízení ochrany před povodněmi předají informaci PK ohrožené obce popř. BR ohrožené obce, která prostřednictvím jednotného systému varování obyvatelstva na ohroženém území předá informaci obyvatelstvu. Varování a vyrozumění obyvatel zasaženého území provádí v souladu s povodňovým plánem města Louny MP Louny. 10

11 Přehled elektrických sirén ve městě Louny ovládaných ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje Číslo el. Umístění el. Přidělená adresa Obec Část obce sirény sirény siréně Louny Louny Palackého , 2, 3, 4, 7, Louny Louny Postoloprtská (Elektroporcelán 1, 2, 3, 4, 8 Louny) Louny Louny Pražská 101 1, 2, 3, 4, Louny Louny Pivovar 1, 2, 3, 4, Louny Louny ZŠ 28. října 1, 2, 3, 4, Louny Louny Kosmonautů , 2, 3, 4, 8 Přidělení adres sirénovým přijímačům: 1 individuální adresa 2 skupinová adresa všech přijímačů v okrese Louny 3 skupinová adresa všech přijímačů v rámci Ústeckého kraje 4 skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru VD Nechranice 7 skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru výronu nebezpečné látky 8 individuální adresa pro technickou zkoušku sirén 2,4 s Elektrické sirény jsou spouštěné ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje. Spuštění výše uvedených sirén lze provést na požádání předsedy PK Města Louny nebo PK ORP Louny u KOPIS HZS Ústeckého kraje. 8. Přehled záchranných prací při vzniku a průběhu zvláštní povodně Záchranné práce budou probíhat operativně v souladu s povodňovým a krizovým plánem obce a pokyny PK Města Louny popř. BR Města Louny. V odůvodněných případech požádá BR Města Louny prostřednictvím BR ORP Louny a následně BR Ústeckého kraje Správu státních hmotných rezerv o zapůjčení daného počtu mobilních obydlí (stanů) včetně poskytnutí hygienických prostředků a potravinových balíčků. Úkoly ů PK při povodňových situacích řeší povodňový plán obce, popřípadě budou upřesňovány při zasedáních PK Města Louny nebo BR Města Louny. Při vzniku zvláštní povodně je nutné v co nejkratší době vyhlásit stav nebezpečí a zahájit všemi dostupnými silami a prostředky záchranné a likvidační práce. Jedná se o odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidační práce představují soubor činností k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Ochranou obyvatelstva se rozumí zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Na záchranné a likvidační práce a zajištění ochrany obyvatelstva musí bezprostředně navazovat obnova základních funkcí v postiženém území. 11

12 9. Evakuace z území ohroženého zvláštní povodní Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva, majetku a věcných prostředků z území ohroženého, resp. zasaženého zvláštní povodní na jiné bezpečné místo. Evakuaci může nařídit povodňový orgán obce, velitel zásahu, hasičský záchranný sbor kraje a vláda. Po varování obyvatelstva a nařízení evakuace se tato provádí do předem stanovených prostorů. K evakuaci se využívají všechny okamžitě dostupné dopravní prostředky a to zejména vlastní. Pro evakuované obyvatelstvo, které nemá možnost po pominutí důvodu evakuace se vrátit dojista jejich původního bydliště, se zabezpečuje dlouhodobé náhradní ubytování a dále se v potřebném rozhazu organizuje opatření k zajištění nouzového přežití. Evakuace bude probíhat v souladu s povodňovým a krizovým plánem obce (resp. plánem evakuace, popř. plánem nouzového přežití) a pokyny PK Města Louny popř. BR Města Louny. Mapové zobrazení evakuačních tras a evakuačních míst je uvedeno v příloze číslo Režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní Pohyb osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní budou operativně řídit a korigovat složky Policie ČR, MP Louny, případně složky Armády ČR. 12

13 11. Nouzové přežití obyvatelstva postiženého účinky zvláštní povodně Obec Název zařízení, adresa Ubytovací kapacita Stravovací kapacita Kontaktní osoba Spojení Počet Typ Počet Typ (funkce) lůžek ubytování jídel stravování Louny Dům kultury Louny s.r.o. Husova Louny Hotel Černý kůň servis HAMAS Beneše z Loun Louny Hotel UNION Beneše z Loun Louny 32 penzion hotel hotel 100 Penzion Oharka Husova Louny 36 hotel Mateřská škola Louny Přemyslovců Louny 30 prostory pro nouzové ubytování 120 rest.formanka Husova Louny vlastní restaurace vlastní restaurace školní stravování Růžena Řehánková (jednatelka) Luboš Maršál (majitel) Mgr.Miroslav Kučera (provozovatel) pí. Krulčuková (recepce) pí. Karasová (majitelka) pí. Eva Myslivcová (ředitelka) Obchodní akademie a SOŠ generála Františka Fajtla Louny Osvoboditelů prostory pro nouzové ubytování 320 školní stravování Mgr. Simona Vágnerová (ředitelka) Ing.Miloslav Bouda (kontaktní osoba)

14 Obec Název zařízení, adresa Ubytovací kapacita Stravovací kapacita Kontaktní osoba Spojení Počet Typ Počet Typ (funkce) lůžek ubytování jídel stravování Základní škola prostory pro Mgr. Vlastimil Lisse školní 28.října nouzové 600 (ředitel) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Vlastimil Hubert školní Přemyslovců nouzové 400 (ředitel) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Radka Dinková školní P.Holého nouzové 650 (ředitelka) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Věra Benešová Školní školní 100 nouzové (ředitelka) Louny stravování ubytování Speciální ZŠ Poděbradova Louny Azylový dům Louny Blahoslavova Louny Domov pro seniory U pramene Louny Rakovnická Louny prostory pro nouzové ubytování prostory pro nouzové ubytování 0 Není k dispozici Mgr.Venuše Svobodová (ředitelka) Pracovníci v v sociálních službách Miloslava Horová Ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Bc. Jana Černá (ředitelka)

15 12. Mapa s vyznačeným ohroženým územím Město Louny (katastrální území Louny) (severní část obce směr blíže k toku) 13. Seznam příloh 1. Identifikace vodního díla, aktualizace plánu, rozdělovník plánu 2. Vybrané technické údaje vodního díla 3. Příčné řezy hrází vodního díla (ilustrační příklad) 4. Specifikace lokalit ohrožených zvláštní povodní 5. Schéma hydrogramu zvláštní povodně přehradní profil 6. Průběh průlomové vlny v podélném profilu vodního toku pod vodním dílem 7. Schéma varování a toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni 8. Evakuační trasy a evakuační místo 9. Spojení na příjemce hlášení o zvláštní povodni 10. Technika vyěná k odstranění následků zvláštní povodně 11. Povodňové komise 12. Aktualizace Plánu

16 Příloha číslo 1 Identifikace vodního díla, aktualizace plánu, rozdělovník plánu Vlastník vodního díla Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Správce a uživatel vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Kategorie vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu I. Správní obvod kraje Ústecký kraj Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny Správce významného vodního toku Ohře - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Správce povodí - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Parametry zvláštních povodní vypracoval ing. Zdeněk Klíma, Povodí Ohře, s.p., Chomutov ve spolupráci se společností Hydrosoft, s.r.o., Veleslavín, společností Vodní díla TBD, a.s., Praha a společností DHI Hydroinform, a.s., Praha, v červnu Aktualizace Plánu Datum aktualizace Důvod aktualizace Aktualizoval (jméno,příjmení) Podpis Aktualizaci schválil (jméno, příjmení) Podpis viz samostatná příloha č. 12 Poř.č Úřad ORP/obec Rozdělovník Plánu Verze Plánu (listinná,cd nosič) Datum přidělení Přidělení provedl Podpis

17 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Příloha číslo 2 Vybrané technické údaje vodního díla Nechranice kategorie vodního díle podle TBD I. objem vodního díla 287,632 mil. m3 délka koruny hráze m šířka koruny hráze 9 m nadmořská kóta hladiny 273,05 m n.m zatopená plocha ha kapacita přelivu m3/s plocha povodí 3 590,3 km2 průměrný dlouhodobý roční průtok v Ohři Qa je 36 m3/s doba prázdnění bez devastace okolního řečiště 28 dnů a 16,8 hodin Návodní líc hráze Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu

18 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Odpadní koryto od základových výpustí Vzdušní líc uzávěrů bezpečnostního přelivu Vtok do bezpečnostního přelivu

19 Příloha číslo 3 Příčné řezy ilustrační příklad Přelivný objekt

20 Orientační mapka vodní nádrže Příčný řez hrází

21 Příloha číslo 4 Specifikace lokalit ohrožených zvláštní povodní V případě zvláštní povodně bude zatopena severní část města Louny. Ohroženo bude cca 133 objektů a obyvatel. Kromě soukromých objektů budou v Lounech ohroženy místní komunikace, silniční mosty, železniční most a tratě, pole, chmelnice, malá vodní elektrárna, technická infrastruktura, zahrádkářské kolonie, dále objekty jezdeckého oddílu, Jiráskova mlýna, zahradnictví Zahradníček, výstaviště, tenisového klubu, Stromovky, Základní školy P. Holého, rodinné domy v ulici Parašutistů, část sídliště Kpt. Nálepky (viz Povodňový plán města Louny). Schéma hydrogramu zvláštní povodně přehradní profil Příloha číslo

22 Příloha číslo 6 Průběh průlomové vlny v podélném profilu vodního toku pod vodním dílem

23 - 23 -

24 Příloha číslo 7 Schéma varování a toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni

25 Příloha číslo 8 Evakuační trasy a místo v území ohroženém zvláštní povodní Louny (k.ú. Louny) Evakuační místo ZŠ 28. října Louny Objízdná trasa - k.ú. Louny místní komunikace

26 Příloha číslo 9 Spojení na důležité organizace ÚO HZS Žatec Orgán, organizace tel. v PD tel. v MPD mobil KOPIS HZS Ústeckého kraje , , GSM brána PK ORP Louny ZZS Louny PČR KŘ Policie Ústeckého kraje ÚO Louny žpr. Rakovník - dozorčí PK sousední obce viz příloha číslo 11 BR Města Louny ČČK OS Louny Povodí Ohře, s.p., Chomutov, dispečink Povodí Ohře, s.p., Chomutov, závod Terezín Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Ústí nad Labem OO PČR Postoloprty Lounská Lékařská s.r.o KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny SČVK, a.s., Teplice, závod Most Dekonta Kladno Patok, s.r.o., Louny KVS inspektorát Louny SEZ Děčín dispečink ČIŽP Ústí nad Labem MÚ Louny odbor SÚaŽP, vodoprávní úřad Reno Energie, a.s., Praha

27 Příloha číslo 10 Technika vyěná k odstranění následků zvláštní povodně 1. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - územní odbor Žatec Chmelařské nám. č.p. 347, Žatec ÚO HZS Žatec tel , požární stanice Louny požární stanice Žatec požární stanice Podbořany Směna v počtu 1+6 Směna v počtu 1+12 Směna v počtu 1+4 Výjezdová jednotka v počtu CAS- 24 LIAZ - 2 x CAS- 32 T CAS 32 T AZ-30 IFA-50 - DA A30 na vodu - A 30 nákladní - VA Š Felicia - vyprošťovací soupravy NARIMEX - plovoucí čerpadlo - nafukovací člun - osvětlovací souprava - odsávač kouře Výjezdová skupina 1+5 a CAS- 24 LIAZ - CAS 24 SCANIA - CAS 32 T AP 27 T VA Trafic Renault - VA Suzuki vyšetřovatel - A 30 sklápěč - PVP-27 II T-85 - AZ-30 IFA-50 - RZA-1 NISSAN PATROL - vyprošťovací zařízení - plovoucí čerpadlo - 2 x nafukovací člun - odsávač kouře - osvětlovací souprava, - A 30 protiplyn - přívěs na ropné havárie Výjezdová jednotka v počtu CAS- 15 MANN - CAS- 32 T AZ 30 IFA - VA Š Felicia - vyprošťovací zařízení - plovoucí čerpadlo ženijní prapor Rakovník PTS - 10 pásový plovoucí člun MO člun motorový CAS - 25 požární vozidlo CAS - 32 požární vozidlo PPS - 12 požární pojízdná stříkačka A - 31 DV 12 požární vozidlo Avia Humanitární základna zabezpečí ubytování, stravování pro 450 osob tel ,

28 Jednotky jsou stále připraveny k nasazení, v tomto složení a s těmito časovými normami: Výjezdová záchranná jednotka Vyjíždí do 60 minut po vyžádání, ve složení 8 lidí a 4 ks techniky (velitel, chemik, ženista, hasič, 4 řidiči, k dispozici mají dva automobilové vyprošťovací jeřáby, 2 nákladní automobily Tatra T 815 vybavenými zásahovými prostředky s vlekem vybaveným ekologickými prostředky). Záchranný odřad Vyjíždí do 240 minut po vyžádání, skládá se ze dvou čet záchranná a vyprošťovací četa a záchranný odřad dekontaminace v počtu 43 osob a 23 kusů techniky. Logistická podpora Vyjíždí do 360 minut po vyžádání, k podpoře záchranného odřadu, který by prováděl dlouhotrvající práce. Skládá se z osmi příslušníků roty logistiky a pěti kusů techniky - pojízdné kuchyně, zásobovacího vozidla na pohonné hmoty, zásobovacího vozidla na pitnou vodu s přívěsem a nákladní T815 s vlekem. Materiální základna humanitární pomoci Doba pohotovosti k nakládání materiálu je 360 minut po vyžádání a 24 hodin do jejího plného rozvinutí na určeném místě. Je schopna zabezpečit ubytování a životní potřeby pro 3x150 osob (v případě nutnosti po vyčerpání všech předcházejících možností může starosta (předseda PK ORP Louny) žádat nasazení 152. ženijní prapor Rakovník cestou KOPIS HZS Ústeckého kraje. JPO evid.č. Cítoliby Jednotky požární ochrany SDH v územním obvodu města Louny Počet ů JPO 21 smluvní zajištění pomoci od JSDH Cítoliby Technika T 815, DA 8 A 30, PS 12, člun Ultimate Dhingy 400, plovoucí čerpadlo FROGY, motor. pila Jonsered, přetlakový ventilátor PAPIN 350, elektrocentrála 2,2 kva, záchranná lana 30 a 60m, sorbet ABSODAN 200 kg, sorbent SORBIN 50 kg Pomocná technika Organizace Technika celkem ks EKOSTAVBY s.r.o. Louny technika dle potřeby krumpáče,lopaty,pytle Spojení na kontaktní osobu V PD V MPD

29 Povodňové komise Příloha číslo 11 PK Města Louny Příjmení a jméno Zaměstnání Funkce v PK Vyrozumění v prac.době Vyrozumění v mimopr.době předseda starosta města předseda PK Radovan Šabata místopředsedkyně místopředsedkyně místostarostka Ing. Edita Hořejší PK tajemník pracovník tajemník PK Ing. Petr Čermák odboru SÚaŽP tajemnice MÚ PK Ing. Renáta Čapková ved. oddělení PK Ing. Jiří Čáp odboru SM kancelář úřadu PK Ovšonka Michal Šponiar Miroslav SDH Cítoliby PK ředitel Městské PK Baláš Radek policie Louny Člen Policie ČR Kpt. Petr Hájek Bc. Člen PK UO Louny Člen Ing. Robin Kastner Hasičský Záchr. Sbor ÚK Člen PK PK sousední obce (níže po toku) Černčice orgán spojení v PD spojení v MPD předseda Šus Jindřich Ing. místopředseda Ondráček Petr tajemník Podlašecká Věra Ogieglo Jan Kozák Radek Mgr. Paleček Vladimír mobil pracovní mobil krizový

30 PK sousední obce (výše po toku) Dobroměřice orgán spojení v PD spojení v MPD předseda Mazánková Iva místopředseda Ing. Strážnický Sailer Jiří ml. Vilhelm Josef mobil pracovní mobil krizový PK ORP Louny Příjmení a jméno Zaměstnání Funkce v PK předseda Radovan Šabata místopředsedkyně Ing. Edita Hořejší tajemník Nováková Marie Ing. Čapková Renáta Ing. Kalivodová Miloslava Ing. kpt. Bc. Petr Hájek Kastner Robin Ing. Ibl Václav starosta města místostarostka pracovnice odboru SÚaŽP tajemnice MÚ vedoucí odboru SÚaŽP Policie ČR ÚO Louny Hasičský záchr. sbor ÚK starosta města Postoloprty předseda PK místopředsedkyně PK tajemník PK PK PK PK PK Vyrozumění v prac.době Vyrozumění v mimopr.době PK

31 Příjmení a jméno Zaměstnání Přizvaní Vyrozumění v PD Vyrozumění v MPD Pozn. Jaroslav Opat Ing. Technická správa města Louny, s.r.o Jaroslav Derkač Správa a údržba silnic Louny Hašek Jan Dopr.podnik ÚK Garáže Louny p.šponiar Miroslav JSDH Cítoliby plk.bc.ing. Tomáš Hrabovský PČR ÚK ÚO Louny Bem Jiří Zem.vodohosp. správa Žatec Holý Martin Ing. Povodí Ohře s.p. Žatec Zlatohlávek Václav MěÚ Louny místní hospodářství Černaj Jaroslav Ing. Lesy ČR Teplice, prac. Žatec Čapek Jiří Chemopetrol Litvínov Śefl Pavel MERO - ropovod Ingolstadt Tesařík Jaroslav SčVK a.s., Louny

32 Povodňová komise Ústeckého kraje (CZ042) adresa: Velká Hradební 48, čp. 3118, Ústí nad Labem telefon: , fax: , web: aktualizováno: funkce předseda 1. zástupce předsedy 2. zástupce předsedy 3. zástupce předsedy tajemník příjmení a jméno nebo organizace Bubeníček Oldřich Nedoma Jiří, Ing. Zídek Jindřich, Ing. Zemaník Milan, Ing. Miláčková Veronika, Ing. Burian Tomáš, RNDr. Domorák Rostislav, plk. gšt. ing. Kašparová Soňa, MUDr. Konopásek Aleš, Ing. Král Jozef, MUDr. Vagner Petr, plk. ing. bc. Vyskočil Roman, plk. ing. pracoviště pozice kontakt Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov Povodí Labe s.p., Nábřežní 311, Roudnice n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba ÚK Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, Ústí n/l Policie ČR, Horova 13, Ústí n/l HZS KŘ, Horova 13, Ústí nad Labem hejtman tel: fax: Generální ředitel tel: ředitel závodu Dolní Labe ředitel krajského úřadu Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství ved. odd. ŽP odboru životního prostředí a zeměd. ředitel tel: fax: tel: fax: tel: tel: fax: tel: fax: lékař tel: ved.odboru KH ved. odboru Pořádková a železniční policie tel: fax: tel: tel: ředitel tel:

33 Příloha číslo 12 Aktualizace Plánu Datum aktualizace Důvod aktualizace Aktualizoval (jméno,příjmení) ové povodňových komisí Ing. Marie Nováková ové povodňových komisí Ing. Lucie Marková ové povodňových komisí str. 29,30, změna názvu vodoprávního úřadu a oprava tel. kontaktu str. 26, úprava kontaktů ubytovací a stravovací zařízení str. 13,14 Aktualizace ů povodňové komise Ústeckého kraje, str. 32 Změna ů PK města Louny Ing. Lucie Marková Ing. Lucie Marková Ing. Petr Čermák

Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny

Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ města L O U N Y před zvláštní povodní Louny LOUNY 2010 1 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní vypracoval: Ing. Marie Nováková, MÚ Louny, odbor životního prostředí Datum

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ L O U N Y. obce s rozšířenou působností. před zvláštní povodní. Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice

PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ L O U N Y. obce s rozšířenou působností. před zvláštní povodní. Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ obce s rozšířenou působností L O U N Y před zvláštní povodní Postoloprty Lenešice Dobroměřice Louny Vršovice Černčice Obora Slavětín Počedělice Peruc Koštice LOUNY 2010 1 Plán ochrany

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice

POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

CHLUMCANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád

CHLUMCANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád OBEC v CHLUMCANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád Zastupitelstvo obce Chlumčany na svém zasedání dne I.H.!... 2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní

obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní obec Třebovice Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní Název dokumentu: Výpis z Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní pro obec Třebovice Č.j.:

Více

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013 OBEC Dubec Obecně závazná vyhláška č 4/2013 Obec Dubec na základě ussení zastupitelstva obce č. 368/2013-37. ZO ze d 12.12.2013 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

M Ě S T O V E J P R T Y

M Ě S T O V E J P R T Y M Ě S T O V E J P R T Y Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, Požární řád Zastupitelstvo města Vejprty se na svém zasedání dne 25.9.2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA UHERSKÝ BROD B/1 PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Srpen 2005 Pare č.: B/1 - PŘÍLOHY ORGANIZAČNÍ ČÁSTI Přehledné tabulky spojení: Příl. č. 1g - Přehledná tabulka spojení výtah. Příl. č. 5

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA LOUNY LOUNY 2011-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU SRÁVNÍHO OBVODU ORP LOUNY VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE HVOZDNÁ Zpracoval: Miroslav Válek, starosta obce Ing. Jaromír Štach, člen rady obce Hvozdná, září 2011 Schváleno radou obce, září 2011 Strana 1 (celkem 14) OBSAH 1 STUPNĚ POVODŇOVÉ

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í

P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í P L Á N O CH R A N Y Ú Z E M Í správního obvodu obce Hrubčice pod vodním dílem PLUMLOV před zvláštní povodní Vlastník (správce) vodního díla: Česká republika Správní obvod kraje: Olomoucký kraj Správní

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7

David ŠEDIVÝ 728 482 283 Kamberk 7 5. ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 5.1. Povodňová komise obce Kamberk Telefonní spojení Bydliště 1 předseda (starostka obce) Ing. Alena JENŠÍKOVÁ 606 461 229 317 852 728 OÚ 317 852 745 byt Kamberk 91 2 místopředseda

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV Zastupitelstvo městyse Nový Hrozenkov se na svém zasedání konaném dne 26. 3. 2014, usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015 Požární řád města Zastupitelstvo Města Rokytnice v Orlických horách se dne 22.června 2015 usneslo podle 29 odst.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Požární řád města Šluknov Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 15. zasedání dne 9. září 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst. 1 písmeno o)

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

P O V O D Ň O V Ý. územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y. a územního obvodu města L O U N Y

P O V O D Ň O V Ý. územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y. a územního obvodu města L O U N Y P O V O D Ň O V Ý P L Á N územního obvodu obce s rozšířenou působností L O U N Y a územního obvodu města L O U N Y Vypracoval: Ing. Nováková Marie, pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTYS PERUC PERUC 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU MĚSTYSE PERUC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více