Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ. města L O U N Y. před zvláštní povodní. Louny"

Transkript

1 PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ města L O U N Y před zvláštní povodní Louny LOUNY

2 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní vypracoval: Ing. Marie Nováková, MÚ Louny, odbor životního prostředí Datum Schválil - Ing. Jan Kerner, starosta Města Louny Dne O B S A H Seznam zkratek v textu Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny... 3 Přehled právních norem k ochraně před povodněmi Úvod Zvláštní povodeň Ohrožené objekty vodním dílem Nechranice Základní údaje o vodním díle ohrožujícím město Louny zvláštní povodní Stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností Výpis z manipulačního řádu vodního díla Nechranice Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni Přehled záchranných prací při vzniku a průběhu zvláštní povodně Evakuace z území ohroženého zvláštní povodní Režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní Nouzové přežití obyvatelstva postiženého účinky zvláštní povodně Mapa s vyznačeným ohroženým územím Seznam příloh

3 Seznam zkratek v textu Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny Zkratka Bpv BRO BR ORP ČČK ČHMÚ ČHP ČOV IZS JSDH JPO KOPIS HZS KP KÚ KŠ KVS LB MP MPD MŠ MÚ MVE N NL OO PČR ORP OS OÚ PB PD PK PK ORP PO Chomutov Q 5 Q 20 Q 100 ř.km SčVK SPA SEZ TBD ÚO HZS VD VHD ZŠ ZVHS ZZS Význam Balt po vyrovnání bezpečnostní rada obce bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností český červený kříž český hydrometeorologický ústav číslo hydrologického pořadí čistírna odpadních vod integrovaný záchranný systém jednotka sboru dobrovolných hasičů jednotka požární ochrany krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru krizový plán krajský úřad krizový štáb krajská veterinární stanice levý břeh městská policie mimopracovní doba mateřská škola městský úřad malá vodní elektrárna průtok udaný v N letých vodách nebezpečné látky obvodní oddělení policie ČR obec s rozšířenou působností osadní výbor obecní úřad pravý břeh pracovní doba povodňová komise povodňová komise obce s rozšířenou působností Povodí Ohře s.p., Chomutov rozliv do úrovně 5 leté vody rozliv do úrovně 20 leté vody rozliv do úrovně 100 leté vody říční kilometr severočeské vodovody a kanalizace stupně povodňové aktivity severočeské energetické závody technicko-bezpečnostní dohled územní odbor hasičského záchranného sboru vodní dílo vodohospodářský dispečink základní škola zemědělská vodohospodářská správa zdravotní záchranná služba 3

4 Přehled právních norem k ochraně před povodněmi Právní norma Zákon 254/2001 Sb. Zákon 238/2000 Sb. Zákon 239/2000 Sb. Zákon 240/2000 Sb. Zákon 241/2000 Sb. Zákon 12/2002 Sb. Vyhláška 328/2001 Sb. Věstník MŽP částka 5/2003 Metodický pokyn MŽP 11/2000 Metodický pokyn odboru ochrany vod č. 14 MŽP ČR Ostatní dokumenty Obsah o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů o hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich zaění do povodňových plánů pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Manipulační řád VD Nechranice Povodňový plán města Louny Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Nechranice Aktualizace Plánu ochrany území před zvláštní povodní: Část organizační - dle Metodického pokynu MŽP číslo 14 - minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v Plánu ochrany území před zvláštní povodní města Louny, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení. Část věcná - dle Metodického pokynu MŽP číslo 14 se provádí při výrazných změnách s komentářem změn. Aktualizaci provádí povodňový orgán mimo povodeň, tj. Město Louny ve spolupráci s PK Města Louny. Aktualizaci věcné části může provést i zpracovatel tohoto povodňového plánu. Záznam se provede do přílohy číslo 12 tohoto plánu, případně i do povodňové knihy. 4

5 1. Úvod Zvláštní povodeň, způsobená převážně umělými vlivy, může vzniknout pravděpodobně jen na významném vodním toku Ohře, který protéká směrem od západu k východu celým územním obvodem města Louny. Správcem tohoto významného vodního toku je Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Plán ochrany území před zvláštní povodní (dále jen Plán ) je operačním plánem, který obsahuje: - způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním díle - vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů - zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových orgánů - přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových záchranných prací na území ohroženém zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro všechna vodní díla I. až III. kategorie, která vzdouvají nebo akumulují vodu a mohou vyvolat zvláštní povodně. Plán se nezpracovává pro jezy a ochranné hráze vodních toků. Povodňový orgán vyššího stupně Obec s rozšířenou působností Louny (PK ORP v době povodně) Povodňový orgán sousední obce výše po toku Obec Dobroměřice (PK obce v době povodně) Povodňový orgán sousední obce níže po toku Obec Černčice (PK obce v době povodně) Vodní díla na Ohři v územním obvodu města Louny IV. kategorie: jez v Lounech a příjezová malá vodní elektrárna Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska ohrožení zvláštní povodní vodními díly by Plán pro územní obvod města Louny neměl být zpracováván. Územní obvod města Louny však může ovlivnit zvláštní povodeň vodního díla I. kategorie vodní nádrže Nechranice. Toto vodní dílo na řece Ohři se nachází v územním obvodu ORP Chomutov. Z tohoto důvodu je v tomto Plánu zohledněna zvláštní povodeň způsobená pouze tímto vodním dílem. Pro vodní dílo je jako samostatný dokument zpracován Plán ochrany před zvláštní povodní pro vodní nádrž Nechranice, z něhož byly některé informace čerpány. Záplavové území města Louny vodní tok říční kilometr od do výpočet hladiny proveden pro N -leté průtoky Ohře cca 51 cca 57 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 záplavové území přirozené povodně vyhlásil Okresní úřad Louny, referát ŽP v roce

6 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Mapa územního obvodu města Louny (vyjma místních částí Brloh, Nečichy, kterých se rozliv zvláštní povodně nedotýká) ohroženého zvláštní povodní 2. Zvláštní povodeň Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen vodní dílo ) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla, se rozeznávají 3 základní typy zvláštních povodní: - zvláštní povodeň typu 1 vzniká protržením hráze vodního díla - zvláštní povodeň typu 2 vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (řízený odtok vody) - zvláštní povodeň typu 3 vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla. Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické nebo vojenské činnosti. Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu. Pro jeho pořízení platí zvláštní zákon. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu) podle zvláštního zákona, tj. zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný (BRO, BR ORP, BR kraje). 6

7 3. Ohrožené objekty vodním dílem Nechranice - vodní díla na Ohři pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, říční staničení malé vodní elektrárny v katastrální území Louny (u pevného jezu na Ohři v Lounech) - železniční mosty v Lounech - železniční tratě trať Louny - Postoloprty trať Louny - Most trať Louny - Lovosice - silniční a cestní mosty v Lounech přes Ohři na silnici Louny-Dobroměřice a na silnici Louny-Most (obchvat) - ostatní objekty výstaviště Diamant EXPO baseballové hřiště TJ Lokomotiva Louny chaty a plochy zahrádkářských kolonií školní hřiště u ZŠ Prokopa Holého část sídliště Kpt. Nálepky v Lounech. 4. Základní údaje o vodním díle ohrožujícím město Louny zvláštní povodní Vodní nádrž Nechranice Vodní nádrž Nechranice je situována na vodním toku Ohře, v ř.km 103,44, cca 11 km jižně od Chomutova. Řešené území pod vodním dílem sestává z inundačního území dolní Ohře až po soutok s vodním tokem Labe v Litoměřicích. Dolní úsek (od Žatce přes ORP Louny k soutoku s Labem) je nížinným tokem se širokou údolní nivou. Průměrný podélný sklon je cca 0,6 %. Úseky s nejširšími inundacemi jsou v prostoru obcí Lenešice a Dobroměřice. Hlavními účely vodního díla jsou: nadlepšování minimálních průtoků v celém toku pod vodním dílem nadlepšování průtoků k zajištění odběrů vody pro vodárenské účely, průmysl a energetiku, zemědělství a rekultivace snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod vodním dílem před povodněmi výroba elektrické energie na malé vodní elektrárně Nechranice. Vedlejšími účely vodního díla jsou: likvidace následků havárií ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů vodní sporty a rekreace rybné hospodářství. Vodohospodářská kapacita vodního díla: zásobní objem nádrže 233,215 mil. m 3 zajišťuje minimální zůstatkový průtok 6 m 3 /s v profilu Stranná a minimální zůstatkový průtok 5 m 3 /s v profilu Louny a Brozany 7

8 ochranný ovladatelný objem 36,562 mil. m 3 zajišťuje snížení kulminačního průtoku 100 leté povodňové vlny a v závislosti na úrovni počáteční hladiny 5 10 letou ochranu území pod vodním dílem před překročením neškodného odtoku 200 m 3 /s asanační objem nádrže 10 mil. m 3 (vymezený v rámci zásobního prostoru nádrže) zajišťuje s ohledem na charakter havárie možnost likvidace havárií a proplachování vodního toku za účelem zlepšení kvality vody a hygienických podmínek Ohře neškodný odtok pod hráz vodního díla je m 3 /s, je nutno ho volit podle přítoků z podpovodí pod vodním dílem tak, aby v profilu limnigrafu v Lounech pokud možno nebyl překročen III. stupeň povodňové aktivity. Vybrané technické údaje vodního díla jsou uvedeny v příloze číslo 2 Plánu. 5. Stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností Vodní nádrž Nechranice První stupeň povodňové aktivity stav bdělosti nastává při dosažení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností na vodním díle, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Činnost zahajuje hlídková služba na ohroženém vodním díle. Druhý stupeň povodňové aktivity stav pohotovosti navrhuje vlastník (správce) vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov při překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla. Vlastník (správce) ohroženého vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot nebo skutečností pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušnému povodňovému orgánu - PK Města Louny, která druhý stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní. Dále toto vlastník (správce) vodního díla oznámí správci toku - Povodí Ohře, s.p. Chomutov a hasičskému záchrannému sboru kraje - KOPIS HZS Ústeckého kraje. Současně zahájí zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se činnost územně příslušné hlásné povodňové služby - MP Louny. Vlastníci ohrožených objektů a další subjekty podle Plánu zahájí zabezpečovací práce buď na příkaz územně příslušného povodňového orgánu - PK Města Louny nebo na základě informace vlastníka (správce) vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí - Povodí Ohře, s.p., Chomutov na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce na vodních dílech zařazených do I. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu se projednávají s osobou pověřenou prováděním technicko-bezpečnostního dohledu (Vodní díla - TBD, a.s., Praha), pokud nehrozí nebezpečí z prodlení. Třetí stupeň povodňové aktivity stav ohrožení navrhuje vlastník (správce) vodního díla při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla a možnosti vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu. Vlastník (správce) vodního díla neprodleně oznámí dosažení hodnot a skutečností pro vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity mj. i územně příslušnému povodňovému orgánu PK Města Louny (při vyhlášení krizového stavu příslušnému krizovému orgánu BRO Louny), která třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní a současně nařizuje zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce a evakuaci. Vlastník (správce) dále dosažení třetího stupně povodňové aktivity oznámí územně příslušnému správci vodního toku - Povodí Ohře, s.p., Chomutov a 8

9 hasičskému záchrannému sboru kraje - KOPIS HZS Ústeckého kraje. Dále organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem zabránit přelití nebo protržení hráze vodního díla, případně organizuje provizorní uzavření protržené hráze vodního díla. Vlastník (správce) vodního díla v případě nebezpečí z prodlení varuje předem stanoveným způsobem povodňové orgány územních celků níže po toku - PK Města Louny a bezprostředně ohrožené subjekty. Podle vývoje situace na vodním díle může vlastník (správce) nebo starosta obce s rozšířenou působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje vyhlášení stavu nebezpečí na území ohroženém zvláštní povodní. Nelze-li účinně řešit zvláštní povodeň vyhlášením stavu nebezpečí v rámci postižených krajů, může vláda vyhlásit nouzový stav. Výpočtový hydraulický model průlomové vlny vodní nádrže Nechranice (software Mike 11) byl sestaven z údolních profilů včetně profilů vedených mosty a jejich násypovými tělesy. Zpracovaná varianta průlomové vlny předpokládá destrukci materiálu zemní hráze a jejího opevnění ve výšce m, kdy při převádění desetitisícileté povodně dojde k přelití hráze a v důsledku toho k její poruše. Celkový objem průlomové vlny, který proteče vzniklou průrvou za modelovaný čas je 527 mil. m 3 vody. Vzniku průlomové vlny předchází poměrně dlouhý čas (77 hodin), kdy se vyvíjí hydrologická situace desetitisícileté povodně, s postupným narůstáním přítoku do nádrže a i odtoku z ní, která je v uvedeném čase při odtoku z nádrže m 3 /s ukončena přelitím hráze. Od této chvíle nastává vlastní vývoj průlomové vlny se strmým nárůstem průtoků. Z vypočtených hodnot průlomové vlny je zřejmé, že se jedná o extrémní vlnu cca 18krát převyšující průtok Q 100 v profilu hráze. Vlna, pokud by ve vypočtených parametrech vznikla, by měla v záplavovém území devastující důsledky, a to prakticky na celém úseku dolní Ohře, na Labi a pravděpodobně i na značném úseku v Německu. Objem průlomové vlny je dle výpočtů 1,8krát větší než celý objem vodní nádrže. Kulminační hodnota průlomové vlny v profilu soutoku s Labem, po připočtení stoleté povodně na Labi, by měla pod soutokem toku Labe a Ohře hodnotu m 3 /s, což je dvojnásobek kulminačního průtoku povodně ze srpna roku Střední postupová rychlost je cca 1 m/s, střední profilové rychlosti se pohybují od 0,5 do 4,5 m/s, hloubky od 8,5 do 16,5 m a šířky zátopy od 300 do m kromě výústního úseku Ohře, kde se voda rozlije až do šířky cca m. Vodní dílo Stupně povodňové aktivity na vodním díle Nechranice I. SPA II. SPA III. SPA Dosažení hladiny m n. m Dosažení hladiny m n. m Dosažení hladiny m n. m Nechranice 270,0 271,0 271,9 N leté vody na vodním díle Nechranice v m 3 /s 1 letá letá letá letá letá 750 9

10 6. Výpis z manipulačního řádu vodního díla Nechranice Za mimořádné události se považují zejména ohrožení bezpečnosti vodního díla, živelní pohromy, povodňové situace (u vodního díla Nechranice překročení kóty hladiny vody v nádrži 273,05 m n.m. kóta ochranného neovladatelného prostoru, dtto kóta celkového prostoru nádrže), ekologické katastrofy, velké průmyslové havárie, havárie objektů a zařízení vodního díla, havarijní ohrožení jakosti vody v nádrži nebo kritický nedostatek vody ve vodním toku. Za mimořádných událostí v případě havárie objektů a zařízení vodního díla a v případě ohrožení bezpečnosti vodního díla se manipulace s vodou provádějí dle platného programu technicko-bezpečnostního dohledu. V případě havarijního ohrožení jakosti vody v nádrži a v případě ekologické katastrofy (havárie) se provedou opatření dle platného havarijního plánu Povodí Ohře. V případě ostatních mimořádných událostí nařizuje manipulace s vodou na vodním díle vodohospodářský dispečink po předchozím projednání s vodoprávním úřadem, za povodně s povodňovým orgánem a za krizové situace s orgánem krizového řízení. V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu rozhoduje o mimořádných manipulacích generální ředitel Povodí Ohře, s.p. na příkaz ministra zemědělství. Hrozí-li v době výskytu mimořádné události nebezpečí z prodlení, rozhodne o manipulaci přímo hrázný vodního díla (o provedení manipulace neprodleně informuje vodohospodářský dispečink). Při prázdnění nádrže Nechranice za normálního provozu je třeba manipulovat tak, aby nebyla překročena hodnota neškodného odtoku 200 m 3 /s a mezní rychlost snižování hladiny v nádrži (nad kótou 265,00 m n.m. 0,25 m/den, pod kótou 265,00 m n.m. 0,20 m/den). Zvyšování odtoku se pokud možno provádí s maximálními hodinovými přírůstky 30 m 3 /s. Při průtoku větším než 100 m 3 /s lze odtok zvyšovat až o 50 m 3 /s za hodinu. 7. Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni Vodní nádrž Nechranice Při vzniku zvláštní povodně provádí varování vlastník (správce nebo uživatel) vodní nádrže Nechranice aktivací vlastních elektrických sirén, přičemž tuto skutečnost oznámí KOPIS HZS Ústí nad Labem. Varování je okamžitě předáno PK Ústeckého kraje popř. BR Ústeckého kraje. Tyto složky systému řízení ochrany před povodněmi předají informaci PK ohrožené obce popř. BR ohrožené obce, která prostřednictvím jednotného systému varování obyvatelstva na ohroženém území předá informaci obyvatelstvu. Varování a vyrozumění obyvatel zasaženého území provádí v souladu s povodňovým plánem města Louny MP Louny. 10

11 Přehled elektrických sirén ve městě Louny ovládaných ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje Číslo el. Umístění el. Přidělená adresa Obec Část obce sirény sirény siréně Louny Louny Palackého , 2, 3, 4, 7, Louny Louny Postoloprtská (Elektroporcelán 1, 2, 3, 4, 8 Louny) Louny Louny Pražská 101 1, 2, 3, 4, Louny Louny Pivovar 1, 2, 3, 4, Louny Louny ZŠ 28. října 1, 2, 3, 4, Louny Louny Kosmonautů , 2, 3, 4, 8 Přidělení adres sirénovým přijímačům: 1 individuální adresa 2 skupinová adresa všech přijímačů v okrese Louny 3 skupinová adresa všech přijímačů v rámci Ústeckého kraje 4 skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru VD Nechranice 7 skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru výronu nebezpečné látky 8 individuální adresa pro technickou zkoušku sirén 2,4 s Elektrické sirény jsou spouštěné ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje. Spuštění výše uvedených sirén lze provést na požádání předsedy PK Města Louny nebo PK ORP Louny u KOPIS HZS Ústeckého kraje. 8. Přehled záchranných prací při vzniku a průběhu zvláštní povodně Záchranné práce budou probíhat operativně v souladu s povodňovým a krizovým plánem obce a pokyny PK Města Louny popř. BR Města Louny. V odůvodněných případech požádá BR Města Louny prostřednictvím BR ORP Louny a následně BR Ústeckého kraje Správu státních hmotných rezerv o zapůjčení daného počtu mobilních obydlí (stanů) včetně poskytnutí hygienických prostředků a potravinových balíčků. Úkoly ů PK při povodňových situacích řeší povodňový plán obce, popřípadě budou upřesňovány při zasedáních PK Města Louny nebo BR Města Louny. Při vzniku zvláštní povodně je nutné v co nejkratší době vyhlásit stav nebezpečí a zahájit všemi dostupnými silami a prostředky záchranné a likvidační práce. Jedná se o odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidační práce představují soubor činností k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Ochranou obyvatelstva se rozumí zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Na záchranné a likvidační práce a zajištění ochrany obyvatelstva musí bezprostředně navazovat obnova základních funkcí v postiženém území. 11

12 9. Evakuace z území ohroženého zvláštní povodní Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva, majetku a věcných prostředků z území ohroženého, resp. zasaženého zvláštní povodní na jiné bezpečné místo. Evakuaci může nařídit povodňový orgán obce, velitel zásahu, hasičský záchranný sbor kraje a vláda. Po varování obyvatelstva a nařízení evakuace se tato provádí do předem stanovených prostorů. K evakuaci se využívají všechny okamžitě dostupné dopravní prostředky a to zejména vlastní. Pro evakuované obyvatelstvo, které nemá možnost po pominutí důvodu evakuace se vrátit dojista jejich původního bydliště, se zabezpečuje dlouhodobé náhradní ubytování a dále se v potřebném rozhazu organizuje opatření k zajištění nouzového přežití. Evakuace bude probíhat v souladu s povodňovým a krizovým plánem obce (resp. plánem evakuace, popř. plánem nouzového přežití) a pokyny PK Města Louny popř. BR Města Louny. Mapové zobrazení evakuačních tras a evakuačních míst je uvedeno v příloze číslo Režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní Pohyb osob a dopravních prostředků na území ohroženém zvláštní povodní budou operativně řídit a korigovat složky Policie ČR, MP Louny, případně složky Armády ČR. 12

13 11. Nouzové přežití obyvatelstva postiženého účinky zvláštní povodně Obec Název zařízení, adresa Ubytovací kapacita Stravovací kapacita Kontaktní osoba Spojení Počet Typ Počet Typ (funkce) lůžek ubytování jídel stravování Louny Dům kultury Louny s.r.o. Husova Louny Hotel Černý kůň servis HAMAS Beneše z Loun Louny Hotel UNION Beneše z Loun Louny 32 penzion hotel hotel 100 Penzion Oharka Husova Louny 36 hotel Mateřská škola Louny Přemyslovců Louny 30 prostory pro nouzové ubytování 120 rest.formanka Husova Louny vlastní restaurace vlastní restaurace školní stravování Růžena Řehánková (jednatelka) Luboš Maršál (majitel) Mgr.Miroslav Kučera (provozovatel) pí. Krulčuková (recepce) pí. Karasová (majitelka) pí. Eva Myslivcová (ředitelka) Obchodní akademie a SOŠ generála Františka Fajtla Louny Osvoboditelů prostory pro nouzové ubytování 320 školní stravování Mgr. Simona Vágnerová (ředitelka) Ing.Miloslav Bouda (kontaktní osoba)

14 Obec Název zařízení, adresa Ubytovací kapacita Stravovací kapacita Kontaktní osoba Spojení Počet Typ Počet Typ (funkce) lůžek ubytování jídel stravování Základní škola prostory pro Mgr. Vlastimil Lisse školní 28.října nouzové 600 (ředitel) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Vlastimil Hubert školní Přemyslovců nouzové 400 (ředitel) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Radka Dinková školní P.Holého nouzové 650 (ředitelka) stravování Louny ubytování Základní škola prostory pro Mgr.Věra Benešová Školní školní 100 nouzové (ředitelka) Louny stravování ubytování Speciální ZŠ Poděbradova Louny Azylový dům Louny Blahoslavova Louny Domov pro seniory U pramene Louny Rakovnická Louny prostory pro nouzové ubytování prostory pro nouzové ubytování 0 Není k dispozici Mgr.Venuše Svobodová (ředitelka) Pracovníci v v sociálních službách Miloslava Horová Ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) Bc. Jana Černá (ředitelka)

15 12. Mapa s vyznačeným ohroženým územím Město Louny (katastrální území Louny) (severní část obce směr blíže k toku) 13. Seznam příloh 1. Identifikace vodního díla, aktualizace plánu, rozdělovník plánu 2. Vybrané technické údaje vodního díla 3. Příčné řezy hrází vodního díla (ilustrační příklad) 4. Specifikace lokalit ohrožených zvláštní povodní 5. Schéma hydrogramu zvláštní povodně přehradní profil 6. Průběh průlomové vlny v podélném profilu vodního toku pod vodním dílem 7. Schéma varování a toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni 8. Evakuační trasy a evakuační místo 9. Spojení na příjemce hlášení o zvláštní povodni 10. Technika vyěná k odstranění následků zvláštní povodně 11. Povodňové komise 12. Aktualizace Plánu

16 Příloha číslo 1 Identifikace vodního díla, aktualizace plánu, rozdělovník plánu Vlastník vodního díla Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Správce a uživatel vodního díla - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Kategorie vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu I. Správní obvod kraje Ústecký kraj Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny Správce významného vodního toku Ohře - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Správce povodí - Povodí Ohře, s.p., Chomutov, identifikační číslo , Bezručova č.p. 4219, Chomutov Parametry zvláštních povodní vypracoval ing. Zdeněk Klíma, Povodí Ohře, s.p., Chomutov ve spolupráci se společností Hydrosoft, s.r.o., Veleslavín, společností Vodní díla TBD, a.s., Praha a společností DHI Hydroinform, a.s., Praha, v červnu Aktualizace Plánu Datum aktualizace Důvod aktualizace Aktualizoval (jméno,příjmení) Podpis Aktualizaci schválil (jméno, příjmení) Podpis viz samostatná příloha č. 12 Poř.č Úřad ORP/obec Rozdělovník Plánu Verze Plánu (listinná,cd nosič) Datum přidělení Přidělení provedl Podpis

17 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Příloha číslo 2 Vybrané technické údaje vodního díla Nechranice kategorie vodního díle podle TBD I. objem vodního díla 287,632 mil. m3 délka koruny hráze m šířka koruny hráze 9 m nadmořská kóta hladiny 273,05 m n.m zatopená plocha ha kapacita přelivu m3/s plocha povodí 3 590,3 km2 průměrný dlouhodobý roční průtok v Ohři Qa je 36 m3/s doba prázdnění bez devastace okolního řečiště 28 dnů a 16,8 hodin Návodní líc hráze Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu

18 Plán ochrany území města Louny před zvláštní povodní Odpadní koryto od základových výpustí Vzdušní líc uzávěrů bezpečnostního přelivu Vtok do bezpečnostního přelivu

19 Příloha číslo 3 Příčné řezy ilustrační příklad Přelivný objekt

20 Orientační mapka vodní nádrže Příčný řez hrází

21 Příloha číslo 4 Specifikace lokalit ohrožených zvláštní povodní V případě zvláštní povodně bude zatopena severní část města Louny. Ohroženo bude cca 133 objektů a obyvatel. Kromě soukromých objektů budou v Lounech ohroženy místní komunikace, silniční mosty, železniční most a tratě, pole, chmelnice, malá vodní elektrárna, technická infrastruktura, zahrádkářské kolonie, dále objekty jezdeckého oddílu, Jiráskova mlýna, zahradnictví Zahradníček, výstaviště, tenisového klubu, Stromovky, Základní školy P. Holého, rodinné domy v ulici Parašutistů, část sídliště Kpt. Nálepky (viz Povodňový plán města Louny). Schéma hydrogramu zvláštní povodně přehradní profil Příloha číslo

22 Příloha číslo 6 Průběh průlomové vlny v podélném profilu vodního toku pod vodním dílem

23 - 23 -

24 Příloha číslo 7 Schéma varování a toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni

25 Příloha číslo 8 Evakuační trasy a místo v území ohroženém zvláštní povodní Louny (k.ú. Louny) Evakuační místo ZŠ 28. října Louny Objízdná trasa - k.ú. Louny místní komunikace

26 Příloha číslo 9 Spojení na důležité organizace ÚO HZS Žatec Orgán, organizace tel. v PD tel. v MPD mobil KOPIS HZS Ústeckého kraje , , GSM brána PK ORP Louny ZZS Louny PČR KŘ Policie Ústeckého kraje ÚO Louny žpr. Rakovník - dozorčí PK sousední obce viz příloha číslo 11 BR Města Louny ČČK OS Louny Povodí Ohře, s.p., Chomutov, dispečink Povodí Ohře, s.p., Chomutov, závod Terezín Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Ústí nad Labem OO PČR Postoloprty Lounská Lékařská s.r.o KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny SČVK, a.s., Teplice, závod Most Dekonta Kladno Patok, s.r.o., Louny KVS inspektorát Louny SEZ Děčín dispečink ČIŽP Ústí nad Labem MÚ Louny odbor SÚaŽP, vodoprávní úřad Reno Energie, a.s., Praha

27 Příloha číslo 10 Technika vyěná k odstranění následků zvláštní povodně 1. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - územní odbor Žatec Chmelařské nám. č.p. 347, Žatec ÚO HZS Žatec tel , požární stanice Louny požární stanice Žatec požární stanice Podbořany Směna v počtu 1+6 Směna v počtu 1+12 Směna v počtu 1+4 Výjezdová jednotka v počtu CAS- 24 LIAZ - 2 x CAS- 32 T CAS 32 T AZ-30 IFA-50 - DA A30 na vodu - A 30 nákladní - VA Š Felicia - vyprošťovací soupravy NARIMEX - plovoucí čerpadlo - nafukovací člun - osvětlovací souprava - odsávač kouře Výjezdová skupina 1+5 a CAS- 24 LIAZ - CAS 24 SCANIA - CAS 32 T AP 27 T VA Trafic Renault - VA Suzuki vyšetřovatel - A 30 sklápěč - PVP-27 II T-85 - AZ-30 IFA-50 - RZA-1 NISSAN PATROL - vyprošťovací zařízení - plovoucí čerpadlo - 2 x nafukovací člun - odsávač kouře - osvětlovací souprava, - A 30 protiplyn - přívěs na ropné havárie Výjezdová jednotka v počtu CAS- 15 MANN - CAS- 32 T AZ 30 IFA - VA Š Felicia - vyprošťovací zařízení - plovoucí čerpadlo ženijní prapor Rakovník PTS - 10 pásový plovoucí člun MO člun motorový CAS - 25 požární vozidlo CAS - 32 požární vozidlo PPS - 12 požární pojízdná stříkačka A - 31 DV 12 požární vozidlo Avia Humanitární základna zabezpečí ubytování, stravování pro 450 osob tel ,

28 Jednotky jsou stále připraveny k nasazení, v tomto složení a s těmito časovými normami: Výjezdová záchranná jednotka Vyjíždí do 60 minut po vyžádání, ve složení 8 lidí a 4 ks techniky (velitel, chemik, ženista, hasič, 4 řidiči, k dispozici mají dva automobilové vyprošťovací jeřáby, 2 nákladní automobily Tatra T 815 vybavenými zásahovými prostředky s vlekem vybaveným ekologickými prostředky). Záchranný odřad Vyjíždí do 240 minut po vyžádání, skládá se ze dvou čet záchranná a vyprošťovací četa a záchranný odřad dekontaminace v počtu 43 osob a 23 kusů techniky. Logistická podpora Vyjíždí do 360 minut po vyžádání, k podpoře záchranného odřadu, který by prováděl dlouhotrvající práce. Skládá se z osmi příslušníků roty logistiky a pěti kusů techniky - pojízdné kuchyně, zásobovacího vozidla na pohonné hmoty, zásobovacího vozidla na pitnou vodu s přívěsem a nákladní T815 s vlekem. Materiální základna humanitární pomoci Doba pohotovosti k nakládání materiálu je 360 minut po vyžádání a 24 hodin do jejího plného rozvinutí na určeném místě. Je schopna zabezpečit ubytování a životní potřeby pro 3x150 osob (v případě nutnosti po vyčerpání všech předcházejících možností může starosta (předseda PK ORP Louny) žádat nasazení 152. ženijní prapor Rakovník cestou KOPIS HZS Ústeckého kraje. JPO evid.č. Cítoliby Jednotky požární ochrany SDH v územním obvodu města Louny Počet ů JPO 21 smluvní zajištění pomoci od JSDH Cítoliby Technika T 815, DA 8 A 30, PS 12, člun Ultimate Dhingy 400, plovoucí čerpadlo FROGY, motor. pila Jonsered, přetlakový ventilátor PAPIN 350, elektrocentrála 2,2 kva, záchranná lana 30 a 60m, sorbet ABSODAN 200 kg, sorbent SORBIN 50 kg Pomocná technika Organizace Technika celkem ks EKOSTAVBY s.r.o. Louny technika dle potřeby krumpáče,lopaty,pytle Spojení na kontaktní osobu V PD V MPD

29 Povodňové komise Příloha číslo 11 PK Města Louny Příjmení a jméno Zaměstnání Funkce v PK Vyrozumění v prac.době Vyrozumění v mimopr.době předseda starosta města předseda PK Radovan Šabata místopředsedkyně místopředsedkyně místostarostka Ing. Edita Hořejší PK tajemník pracovník tajemník PK Ing. Petr Čermák odboru SÚaŽP tajemnice MÚ PK Ing. Renáta Čapková ved. oddělení PK Ing. Jiří Čáp odboru SM kancelář úřadu PK Ovšonka Michal Šponiar Miroslav SDH Cítoliby PK ředitel Městské PK Baláš Radek policie Louny Člen Policie ČR Kpt. Petr Hájek Bc. Člen PK UO Louny Člen Ing. Robin Kastner Hasičský Záchr. Sbor ÚK Člen PK PK sousední obce (níže po toku) Černčice orgán spojení v PD spojení v MPD předseda Šus Jindřich Ing. místopředseda Ondráček Petr tajemník Podlašecká Věra Ogieglo Jan Kozák Radek Mgr. Paleček Vladimír mobil pracovní mobil krizový

30 PK sousední obce (výše po toku) Dobroměřice orgán spojení v PD spojení v MPD předseda Mazánková Iva místopředseda Ing. Strážnický Sailer Jiří ml. Vilhelm Josef mobil pracovní mobil krizový PK ORP Louny Příjmení a jméno Zaměstnání Funkce v PK předseda Radovan Šabata místopředsedkyně Ing. Edita Hořejší tajemník Nováková Marie Ing. Čapková Renáta Ing. Kalivodová Miloslava Ing. kpt. Bc. Petr Hájek Kastner Robin Ing. Ibl Václav starosta města místostarostka pracovnice odboru SÚaŽP tajemnice MÚ vedoucí odboru SÚaŽP Policie ČR ÚO Louny Hasičský záchr. sbor ÚK starosta města Postoloprty předseda PK místopředsedkyně PK tajemník PK PK PK PK PK Vyrozumění v prac.době Vyrozumění v mimopr.době PK

31 Příjmení a jméno Zaměstnání Přizvaní Vyrozumění v PD Vyrozumění v MPD Pozn. Jaroslav Opat Ing. Technická správa města Louny, s.r.o Jaroslav Derkač Správa a údržba silnic Louny Hašek Jan Dopr.podnik ÚK Garáže Louny p.šponiar Miroslav JSDH Cítoliby plk.bc.ing. Tomáš Hrabovský PČR ÚK ÚO Louny Bem Jiří Zem.vodohosp. správa Žatec Holý Martin Ing. Povodí Ohře s.p. Žatec Zlatohlávek Václav MěÚ Louny místní hospodářství Černaj Jaroslav Ing. Lesy ČR Teplice, prac. Žatec Čapek Jiří Chemopetrol Litvínov Śefl Pavel MERO - ropovod Ingolstadt Tesařík Jaroslav SčVK a.s., Louny

32 Povodňová komise Ústeckého kraje (CZ042) adresa: Velká Hradební 48, čp. 3118, Ústí nad Labem telefon: , fax: , web: aktualizováno: funkce předseda 1. zástupce předsedy 2. zástupce předsedy 3. zástupce předsedy tajemník příjmení a jméno nebo organizace Bubeníček Oldřich Nedoma Jiří, Ing. Zídek Jindřich, Ing. Zemaník Milan, Ing. Miláčková Veronika, Ing. Burian Tomáš, RNDr. Domorák Rostislav, plk. gšt. ing. Kašparová Soňa, MUDr. Konopásek Aleš, Ing. Král Jozef, MUDr. Vagner Petr, plk. ing. bc. Vyskočil Roman, plk. ing. pracoviště pozice kontakt Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov Povodí Labe s.p., Nábřežní 311, Roudnice n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba ÚK Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, Ústí n/l KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, Ústí n/l Policie ČR, Horova 13, Ústí n/l HZS KŘ, Horova 13, Ústí nad Labem hejtman tel: fax: Generální ředitel tel: ředitel závodu Dolní Labe ředitel krajského úřadu Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství ved. odd. ŽP odboru životního prostředí a zeměd. ředitel tel: fax: tel: fax: tel: tel: fax: tel: fax: lékař tel: ved.odboru KH ved. odboru Pořádková a železniční policie tel: fax: tel: tel: ředitel tel:

33 Příloha číslo 12 Aktualizace Plánu Datum aktualizace Důvod aktualizace Aktualizoval (jméno,příjmení) ové povodňových komisí Ing. Marie Nováková ové povodňových komisí Ing. Lucie Marková ové povodňových komisí str. 29,30, změna názvu vodoprávního úřadu a oprava tel. kontaktu str. 26, úprava kontaktů ubytovací a stravovací zařízení str. 13,14 Aktualizace ů povodňové komise Ústeckého kraje, str. 32 Změna ů PK města Louny Ing. Lucie Marková Ing. Lucie Marková Ing. Petr Čermák

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Povodňový plán B Ě L Á

Povodňový plán B Ě L Á Povodňový plán B Ě L Á Vodní tok: Oleška S přítokem : Tampelačka Správce toku: Povodí Labe Zpracoval: Vladimír Svoboda Poslední aktualizace: 15.1.2004 B) Druh a rozsah ohrožení Ohrožená místa Č.p., majitel,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOŠTICE KOŠTICE 2008-1 - ZPRACOVAL ANTONÍN MÜLLER ODBORNÉ STANOVISKO K POVODŇOVÉMU PLÁNU OBCE KOŠTIC VE SMYSLU 83, písm. a), ZÁKONA č. 254/2001 Sb. NOVELA : 20/2004 S DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL

Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL Povodňový plán OBEC JANŮV DŮL OBSAH: Titulní strana 2 Úvodní část složení povodňových komisí. 3 A) Charakteristika zájmového území... 4 B) Druh a rozsah ohrožení... 5 Ohrožená místa 5 Nebezpečná místa

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště

Společnost je členem: Obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště Společnost je členem: Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb Adresa nemovitosti Jméno vlastníka nemovitosti Babice 310, Babice, 687 03 Bajaja Jiří Obec Obec s rozšířenou působností Babice Uherské Hradiště

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

VD Jesenice. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín

VD Jesenice. Zvláštní povodeň v důsledku havárie na. POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín POVODÍ OHŘE, s. p. Chomutov HEPS Terezín Zvláštní povodeň v důsledku havárie na VD Jesenice Stanovení rozsahu ohroženého území průlomovou vlnou zvláštní povodně Terezín, září 2003 Zvláštní povodeň v důsledku

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI Ing. Korabík Michal, RNDr. Leopold Orság Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, e-mail: vakvs@vakvs.cz 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 65301/ENV/12 Ing. Vozka/ l. 2509 7.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Ing. Zdeněk Sviták 1), Ing. Milan Míka 2), Ing. Mirek Tesařík 1) 1) DHI HYDROINFORM a.s., Na vrších 5, Praha 10,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Opatření nouzového přežití

Opatření nouzového přežití Opatření nouzového přežití Pokyn GŘ HZS ČR číslo 10 z 11.2.2010 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider Opatření

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

POVODNĚ 2013. Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS

POVODNĚ 2013. Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS POVODNĚ 2013 Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS Praha 16.10.2014 1 Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS Obsah prezentace Základní informace a statistické údaje k povodním v JčK Činnost

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N

P O V O D Ň O V Ý P L Á N B.4. P O V O D Ň O V Ý P L Á N Frýdlantu nad Ostravicí jako obce s rozšířenou působností Vypracoval: Ing. Ševčík červenec 2003 Poslední aktualizace: leden 11 datum (měsíc, rok) Stanovisko správce vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVY MAJETKU Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11

INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE. Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 INVAKUACE TAK TROCHU JINÁ EVAKUACE Ing. Richard Smejkal OS ČČK Praha 1 Mgr. et Bc. Pavel Krčílek ÚMČ Praha 11 Evakuace vs. invakuace Evakuace souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více